पञ्जी प्रबन्ध :१७ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१५१) उपटीप पुवारिपार रतौलीसँ लोहना शुक्लाoराही
मोक्षानन्दद प्र. वुलर सुता . . . सोदरपुर सँ बम सुत वुचन दौ )उ.टी. २७/०३) माण्डार सँ सोदरo वाबूलाल द्दौo हरपति द्दौo अपरा मोक्षानन्दच प्रo वूलर सुतो गोपानन्द‍ करमहा सँ हलधर सुत गोवर्द्धन दौ (उ.टी. ५४/०७) सोदर वाबूलाल द्दौo गोपानन्दक सुत मित्रानन्द्: हरिअम सँ बालमुकुन्दा सुत मतिवीर दौ (उ.टी. ४०//०४) सँ बलभद्र झा द्दौo।। वाचा प्रo लीलानन्द५ सुतौ चीरानन्द प्र. घौधी जीवानन्द/ प्र. चंचलौ बुधवाल सँ जयनाथ सुत मोहन दौ (उ.टी. ६८/०२) खण्डनबला सँ वाबू कीर्ति सिंह द्दौo चीरानन्दह प्र. घौघी सुतौ गणानन्द८ पूरर्णानन्दौप सोदरपुर सँ ठीठर सुत वबुजन दौ (उ.टी. ३०/१) वुधवाल सँ गोशाँई द्दौo गणानन्द सुत परमानन्दि पबौली सँ ववुअन सुत पाँ दुर्गाधर दौ (उ.टी. ०८/०३) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौo परमानन्दौ सुतौ विनोदानन्दग शिवानन्दौा सोदरपुर सँ केशवानन्द सुत दीनानन्दि दौ (उ.टी. २९/१२) करमहा सँ जयादत्त द्दौo
जीवानन्दनन प्र. चंचल सुतौ गोपीनन्ददन प्र. कीर्त्याानन्द् यटानन्दी भैरवा नन्दाा नरउन सँ एकनाथ सुत जगन्नानथ दौ (उ.टी. १०३/०२) खण्डाबला सँ महेश्वयर द्दौo यटानन्दा सुता . . . करमहा सँ पद्मलाल सुत नित्यनाथ दौ (उ.टी. ६०/०२) नर. यदुनाथ द्दौo अपरा यटानन्दत सुता शारदानन्दा शिशिरानन्दव रंजना नन्दास नरउन सँ रघुनन्दिन प्रo आर्कनाथ सुत श्या मानन्दद दौ (उ.टी. ९७/०७) खण्डाबला सँ महादेव द्दौo।।
गोपीनन्दन सुता कृष्णाानन्द : करमहा सँ दिगम्बटर सुत वेदनाथ दौ (उ.टी. ५१//०७) वलियास सँ जनार्दन द्दौo।। कृष्णा नन्दन सुता तोया नन्द समीरानन्दद शिवानन्दान करमहा सँ मुकुन्दु सुत कन्हैदयाजी झा. दौ (उ.टी. ६०/०४) खण्ड बला सँ रूचिनाथ सिंह ठाकुर द्दौo भैरवानन्दद सुत देवानन्द सोदरपुर सँ गोशाँई सुत महेन्द्रौ प्र. मही दौ (उ.टी. २२/०७) करमहा सँ जयानन्द द्दौo
(१५२) उपटीप-पुवारिपार रतौलीसँ लोहना ७६ (शुक्लाथराही)
चन्द्रानन्दग सुत छितिनन्दसन प्र. मनभरण: सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत ठेठाई दौ (उ.टी. २१/१०) खौआल सँ गौखूल द्दौo छितिनन्द न प्रo मनभरण सुतौ विश्वाानन्दद प्र. लाल गोपाल जी कौ सरिसब सँ धीरन सुत धरापति दौ (शा. १७७/०३) करमहा सँ योगानन्दो द्दौo विश्वातनन्दत प्र. लाल सुत रमानन्दर सरिसब सँ योगनाथ सुत गुणपति दौ (शा. २१७/०५) माण्डदर सँ मनपति द्दौo रमानन्दु सुता श्या मानन्दत रतनानन्दन शारदानन्दस हिरानन्दत सम्पािदक (आर्यावर्त्त) अलय सँ राजा श्री नन्दगन सिंह सुत साहित्यन सरोज राजा कमलानन्दद सिंह दौ (शा. २४२/०३) माण्डार सँ ठीठर द्दौo श्या‍मानन्द् सुता . . . वुधवाल सँ नन्दी श्वार सुत परमेश्वनर दौ (उ.टी. ६७/०९) पबौली सँ झलहन द्दौo
गोपालजी सुतौ बलदेव विजयौ पाली सँ परिवया सुत पुरन्द्र दौ (उ.टी. ३४/१०/०३) ओइनि सँ श्रीधर नारायण द्दौo अपरा सुता . . . हरिअम्ब सँ भैया सुत मनमोहन दौ . . . सरिसब सँ कुलानन्दव द्दौo बलदेव सुता . . . सरिसब सँ छकौड़ी सुत जमाहिर दौ . . . पनिचोभ सँ कपिलेश्वयर द्दौo विजय सुता . . . हरिअम्बह सँ भैया सुत मनोहर दौ . . . वलियास सँ जयराम सुत भाई दौ . . . वभनियाम सँ पाठक सन्तो षी द्दौo . . . मानीक नन्दिन सुता . . . सोदरपुर सँ पशुपति सुत बन्धुँ दौ (शा. १०४/१०५) हरिअम सँ यार द्दौo
मोती नन्दुन सुता . . . सोदरपुर सँ पशुपति सुत बन्धु दौ (शा. १०४/०५) हरिअम्बी सँ यार द्दौo अपरा तत्रैव अपरा सुता . . . हरिअम्बद सँ नेहाल चन्द्रर सुत मेघनाथ दौ (शा. १०७/०) खण्डरबला एकनाथ द्दौo
दिवान जयानन्दन सुता . . . पाली सँ कमलनयन सुत लक्ष्मीसकांत दौ (शा. ९६/०३) सोदरपुर सँ दीश द्दौo (१८३//१) केशव सुता कन्हा ई प्र. हेमनाथ श्रीनाथ आनन्द. जगन्नाथ बैद्ययनाथा सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ . . . हरिअम सँ नारायण द्दौo कन्हासई प्र. हेमनाथ सुत बनखंडीक: हरिअम्बद सँ यार सुत म.म.उ. सचल दौ (शा. १७५/०९) दरिहरा सँ चिन्ताममणि द्दौo अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ मनसुख सुत कुष्ण्दत्त दौ (उ.टी २९/१०) नरउन सँ सरo गुणानन्दप द्दौo बनखंडी सुता . . . सोदरपुर सँ भीरवन सुत लूचाई दौ (उ.टी. १३/०४) नरउन सँ गोपाल द्दौo श्रीनाथ सुत ववुअन: हरिअम्बन सँ यार सुत वैयाo मोहन दौ . . . दरिहरा सँ चिन्ता मणि द्दौo वबुअन सुता करमहा सँ कवि वेणदित सुत प्याारेलाल दौ नरउन सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo आनन्दु सुता . . . करमहा सँ शोभाकर सुत जयदत्त दौ . . . माण्ड र सँ दुर्गानाथ द्दौo जगन्नाथ सुत भाइलाल: हरिअम सँ मेघनाथ सुत हल्लीा प्र. हलधर दौ (शा. ९०//१०) पबौली सँ भैरवदत्त द्दौo
(१५३) उपटीप-पुवारिपार रतौलीसँ उजान
भाईलाल सुता . . . करमहा सँ जयदत्त सुत कौस्कीचदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौo बैदयनाथ सुता . . . करमहा सँ कवि वेणीदत्त सुत प्यापरेलाल दौ (उ.टी. ५७//३) सकराढ़ी सँ प्रान्नाथ द्दौo (शा. ८३/०७) चतुर्भज सुत गोपाल: सोदरपुर सँ डीङर दौ दौ (शा. ५४//२) दरिहरा सँ चीकब द्दौo अपरा चतुर्भूज सुता महिनाथ वैयाo विकल प्र. रतिपति चेङन प्र. घराधरा सोदरपुर सँ रामदेव सुत ओहरि दौ (शा.१११/०६) वलियास सँ राय महेश द्दौo गोपाल सुता वै जीवनाथ विधू प्र. देवनाथ मोदनाथ नन्दा सोदरपुर सँ मोहन सुत गंगाधर दौ (शा. १११/०३) टीप घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo वै. जीवनाथ सुता . . . करमहा सँ लक्ष्मीूदेव सुत भवदेव दौ . . . नरउन सँ ठीठर द्धौ ॥ अपरा सुताश्र्च नोना सोना कें सरिसव सँ महिपति सुत रत्नाकर दौ . . . माण्डर सँ हेमकर द्धौ वैदिक विधू प्र देवनाथ सुत यदुनाथः सरिसव सँ मोहन सुत पाँ साहेब दौ शा (८३/१०/०) पाली सँ भगीरथ द्दौo अपरा सुता . . . खण्डाबला सँ वीर सुत गुणानन्दध दौ . . . करमहा सँ भोरा नाथ दौo यदुनाथ सुता अभयनाथ हृदयनाथ गोपीनाथा: सरिसब सँ रत्नाकर सुत भिरिवया दौ (शा. ८५/१०/०) कुजौली सँ घीर द्दौo अभयनाथ सुतौ भीरवर लालौ शिवाहरिअम्बद सँ बालकृष्णथ सुत धीर दौ (शा. ८९/०७) सरिसब सँ धरणीधर द्दौo भीरवर सुता हर्षनाथ करमहा सँ लक्ष्मीौदत्त सुत किशोर दौ (उ.टी. ०१/०५) माण्डथर सँ प्रान्नाथ द्दौo हर्षनाथ सुत कुलानन्द‍: नरउन सँ चित्रनाथ सुत विश्वसनाथ दौ (उ.टी. १००/१०/०) सोदरपुर सँ तीर्थमणि द्दौo कुलानन्दच सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo अपरा कुलानन्दु सुता प्रो. छत्रनाथ कमलनाथ राजेशा: अनलपुरकरमहा सँ हरिनाथ सुत तारानाथ दौ (शा. २८५/०२) . . . खौआल सँ गणेश द्दौo प्रो. छत्रना‍थ सुत संगीत: पाली सँ वाबू विजयनाथ सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ३७/०२) नरउन सँ कलारसुत गंगानाथ द्दौo
लाल सुता . . . सोदरपुर सँ गोशॉंइ सुत बछरण दौ . . . पाली सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo हृदयनाथ सुतौ भूवनाथ टोपनी प्र. जयनाथौ करमहा सँ लक्ष्मी दत्त सुत श्या्म दौ (उ.टी. ५१/१०) माण्ड र सँ कुलपति द्दौo भूवनाथ सुत रामनाथ: खण्ड्बला सँ मोहन सिंह सुत मुकुन्दा सिंह दौ (उ.टी. ०८/०४) पाली सँ मथुरानाथ द्दौo रामनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ झींगुर सुत खगदत्त दौ (उ.टी. २२/१०) पाली सँ पुरन्दनर द्दौo टेरपनी प्र. जयनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ ठेठाई सुत झिंगुर दौ (उ.टी. २२/१०) खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo अपरा सुता करमहा सँ कृष्णगदत्त सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी. ५६/०८) खण्ड बला सँ चन्द्ररमणि द्दौo गोपीनाथ सुता . . . करमहा सँ लक्ष्मी दत्त सुत श्या/म दौ (उ.टी.५१/१०) माण्डोर सँ कुलपति द्दौo अपरा गोपीनाथ सुतौ चन्द्रयनाथ पद्मनाथौ एकहरा सँ चाणन सुत वंशमणि दौ . . . घुसौत सँ लक्षमन द्दौo चन्द्रमनाथ सुता . . . खण्ड.बला सँ मित्रसिंह सुत विष्णुo सिंह दौ (उ.टी. ११०/१०) वलियास सँ सोनमनि द्दौo महिनाथ सुता वाणेश्व्र चित्रेश्विर धर्मेश्वार नारायणा: पबौली सँ मनहर सुत चाण दौ (शा. ७६/१०) सकराढ़ी सँ रैया द्दौo वाणेश्वार सुता करमहा सँ कमलनयन सुत शोभाकर दौ सरिसब सँ साहेब द्दौo चित्रेश्व्र सुता पबौली सँ चन्द्र पति सुत मनसुख दौ (शा. १७६/०२) अलय सँ मही द्दौo धर्मेश्वीर सुता करमहा सँ कमलनयन सुत शोभाकर दौ . . . सरिसब सँ साहेब द्दौo नारायण सुता . . . सरिसब सँ हेमाङगद सुत हिरेश्व र दौ (शा. १३४/०७) एकहरा सँ म.म. उ. गुणीश्ववर द्दौo
(१५४) उपटीप फवारिपार रतौलीसँ गंगोली ७७.
(उ.टी. ७६/०२) वैया. विकलू प्र. रतिपति सुता रूद्रदत्त कृष्ण दत्त भवानीदत्त उग्रदत्ता करमहा सँ लक्ष्मीफदेव सुत जगन्नाथ दौ . . . सोदरपुर सँ साहेव द्दौo रूद्रदत्त सुतौ शिवलाल वच्चाव प्र. चण्डीौ दतौ खण्डलबला सँ गणेश सुत दुर्गादत्त दौ (शा. ४९/०७) पाली सँ पाँ धनेश द्दौo शिवलाल सुतौ चित्रपति दामोदरौ एकहरा सँ गुणीश्विर सुत वृन्दारवन चन्द्रड दौ (शा. २०६/१०२) खौआल सँ आँरवी द्दौo सनफुल (शा. १०३/०७) सुतौ कीर्तिनाथ हरिनाथौ करमहा सँ शंकर सुत वावी दौ (शा. १०२/१०८) सोदरपुर सँ रामे द्दौo अपरा सनफूल सुता कीर्तिनाथ सुता चित्रनाथ वै. घननाथ रवगनाथ पालीसँ लक्ष्मीडनाथ दौ (१०३//०५) रवण्डिo महिन्द्र द्दौo अपरा कीर्तिनाथ सुत उग्रनाथ सुत रवण्डरo मणिनाथ करमहा सँ जगन्नािथ द्दौo पाली सँ घराधर सुत गोखूलनाथ दौ (शा. १०४/०४) करमहा सँ चन्द्रिदेव द्दौo अपरा चित्रनाथ सुता बलभद्र जयभद्र रामभद्र सुभद्रा नरउन सँ रूद्रपति सुत सरस्व ती गुणनन्दी दौ (शा. १८४/०७) हरिअम्ब सँ हरिनाथ द्दौo बलभद्र सुत काशीनाथ: सोदरपुर सँ भीरवत सुत गोपाल दौ (शा. १८६/१०) वुधवाल सँ परशमणि द्दौo काशीनाथ सुतौ मोदनाथ खड़्गनाथो द्दौo हरिअम्बँ सँ गिरधर सुत महिधर दौ (उ.टी. ४७//११) दरिहरा सँ तीलानाथ द्दौo मोदनाथ सुतौ नेत्रनाथ नन्दीदनाथौ करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डे/य दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौo नन्दीसनाथ सुता लम्बो/दर वूचन मिहिर कुमार . . . सँ . . . सुत नेत्रीनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo खड्गनाथ सुतौ पुण्यननाथ विद्यानाथौ सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत बलभद्र दौ (शा. २३/०४) दरिहरा सँ विश्वापनन्दा द्दौo पुण्य नाथ सुत लक्ष्मी०नन्द न . . . सँ. . . सुत भरत मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo विद्यानाथ सुतौ रमन माधवौ . . . सँ . . . सुत लूटन मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo
जयभद्र सुता . . . खण्ड.बला सँ मधुसूदन सुत भीरवू दौ (शा. १८१/०४) सकराढ़ी सँ चन्द्र दत्त द्दौo अपरा जयभद्र सुतौ जीवनाथ निधिनाथौ हरिअम्बौ सँ गोशाँई सुत दामोदर दौ (उ.टी. ४७/०८) खण्डहबला सँ जगत सिंह द्दौo
(१५५) उपटीप-फवारिपार रतौलीसँ गंगोली नजीरा
निधिनाथ सुता शिवंशकर प्र. रूद्रनाथ हरिशंकर प्र. आदयानाथ दयाशंकर रमाशंकर शम्भुकशंकर विजयशंकरा: खण्डनबला सँ खगपति सिंह सुत वाबू हर्षपति सिंह दौ (शा. २९४/१०२) हरिअम्बत सँ पंचमणि द्दौo शिवशंकर प्र. रूद्रनाथ सुतौ गोपालशंकर मदन शंकरौ नरउन सँ बैद्यनाथ सुत ब्रजनाथ दौ (उ.टी. १०३/१०) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo
. . . हरिशंकर प्र. आद्यानाथ सुत मोहन शंकर नरउन सँ जगन्नाथ सुत नित्य नाथ दौ (उ.टी. १०३/१०५) खण्डतबला सँ वाबू हितेन्द्रव सिंह द्दौo
दयाशंकर सुता विष्णु शंकर जिष्णुीशंकर विनय शंकरा: पाली सँ विकल सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी. ३३/०८) खण्ड बला सँ कालीनाथ द्दौo रमाशंकर श्याषमशंकर तंत्र शंकर नेत्रशंकरा . . . सँ . . . सुत इन्दुिनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo रामभद्र सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत मनहर दौ (उ.टी. ९९/०३) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo सुभद्र सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत मनहरस्यै.व दौ (उ.टी. ९९/०३) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo वैदिक धननाथ सुत गोवर्द्धन सोदरपुर सँ भवानी दत्तसुत जयदत्त दौ (उ.टी. २१/०७) खौआल सँ गोखूल द्दौo गो‍वर्द्धन सुत मार्कण्डे१यक: सरिसब सँ जीवनाथ सुत रूपनाथ दौ . . . माण्ड र सँ काशीनाथ द्दौo अपरा गोवर्द्धन सुता . . . करमहा सँ लक्ष्मीमदत्त सुत कृष्णथदत्त दौ (उ.टी. ५२/०७) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौo मार्कण्डे य सुत ठक्कन कुजौली सँ अमृतकर सुत सोन दौ (उ.टी. १०६/१३) खण्डनबला सँ वाबू पुण्य पति सिंह द्दौo ठक्कन सुतो लम्बोनदर: बुधवाल सँ भैयोसुत नयनमणि दौ (उ.टी. ६६/०७) दरिहरा सँ धौधी द्दौo लम्बोलदर सुतौ विदयानाथ नगेद्रनाथौ . . . सँ . . . सुत मोदनाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo।।
(१५६) उपटीप-फवारिपार रतौलीसँ गंगोली, ७८. नजीरा, ७८
(उ.टी. ७७/०४) खगनाथ सुता शूलपाणि गदापाणि खडूगपाणि यादव ठीठर देवकीनन्द गरीबानन्दा७ सोदरपुर सँ भवानीदत्त जयदत्त दौ (उ.टी. २१/०७) खौआल सँ गोरवूल द्दौo शूलपाणि सुत डमरूपाणि पाली सँ दुरिवया सुत आत्मानराम दौ (उ.टी. ३२/२) सुरगन सँ राजा श्रीनारायण द्दौo डमरूपाणि सुता . . . करमहा सँ कृष्णददत्त सुत हेमदत्त दौ (उ.टी. ५६/०४) माण्डमर सँ वच्ची द्दौo गदापाणि सुतौ पद्मपणि फेकू मेघनाथौ पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि दौ (उ.टी. ०८/१०) माण्ड र सँ भवनाथ द्दौo पद्ममाणि प्रo फेकूसुतौ गणेश रमानन्दौर नरउन सँ बचकन सुत वितू दौ (उ.टी. ९५/१०/५) माण्डपर सँ जयपति द्दौo मेघनाथ सुता . . . करमहा सँ चुम्म न सुत भूटान प्र. धर्मनाथ दौ . . . पबौली सँ मन्धतन द्दौo . . . बच्चेत प्र. खडूगपाणि सुत जगन्नाथ: करमहा सँ शंकरदत्त सुत विश्वँनाथ दौ (उ.टी. ५९/१०७) खण्डदबला सँ सोन द्दौo जगन्नाथ सुता . . . खण्ड(बला सँ वाबू गुणेश्व५र सिंह सुत वाबू सुरेश्वदर सिंह दौ . . . माण्डमर सँ रघुवर द्दौo यादव सुता लक्षमन प्र. तीलानाथ बलराम फूद्दी प्र. जयनन्द.न लक्ष्मीदनाथा नरउन सँ गोपाल सुत वाबू चुम्मन द्दौo (उ.टी. १००/०) सोदरपुर सँ कृष्णसदत्त द्दौo लक्षमन प्र. तिलानाथ सुता हरिअम्बू सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ (उ.टी. ४६/१०) सोदरपुर सँ आद्यादत्त द्दौo अपरा यादव सुत राधानाथ: खण्डृबला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू खगपति सिंह दौ . . . दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौo बलराम सुता रमानाथ शोभनाथ मुकुन्दि तारानन्दा हरिअम्ब सँ गिरधर सुत दामोदर दौ (उ.टी. ४७/१३) सकराढ़ी सँ गोविन्द द्दौo ननू प्र. रमानाथ सुता . . . करमहा सँ हलधर सुत गोवर्द्धन दौ (उ.टी. ५४/०७) सोदरपुर सँ वाबूलाल द्दौo शोभनाथ सुता . . . पबौली सँ उमानन्द५ दौ (उ.टी. ०९/०५) पाली सँ साधू द्दौo मुकुन्द सुता . . . पबौली सँ उमानन्द स्येाव दौ (उ.टी. ०९/०५) पाली सँ साधू द्दौo तारानन्द सुता . . . करमहा सँ भोखी सुत मुकुन्द दौ॥ उ. टी. 52//0/0 सोदरपुर सँ बलदेव द्धौ।। फूद्दी प्र. जयनन्दन सुत मिसरीकः करमहा सँ श्यामलाल सुत जयादित्य दौ॥ उ.टी. 60/10 खण्डवला सँ वाबू नेत्रेश्वर सिंह द्धौ॥ लक्ष्मीसनाथ सुता . . . करमहा सँ झींगुर सुत कल्यानण दौ (उ.टी. ५८/०९) नरउन सँ आदिनाथ द्दौo अपरा लक्ष्मीसनाथ सुता . . . करमहा सँ लान्हीँ सुत दिगम्बदर दौ उ.टी. (५१//०७) सोदरपुरसँ रधुवीर द्दौo।. . . । राधानाथ सुतौ कामरत्न रामरत्नौ पबौलि सँ जाल्पारदत्त सुत तपसी दौ उ.टी. (१०//०७) हरिअम्बन सँ योगीलाल द्दौo।। कामरत्न सुता हेमरत्न विद्यारतन जयरतना नडुआड़ नरउना सँ मुक्तिनाथ सुत धर्मनाथ झा दौ (उ.टी. ९४/१) वलियास सँ ठेङनि सुत बच्चेस द्दौo रामरतन सुतौ देवरत्न . . . रतनी . . . सँ . . . सुत चुम्बसनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
(१५७) उपटीप-फवारिपार रतौली-गंगोली रानीफर वेतिया
ठीठर सुता . . . अलय सँ राजा वेदानन्दस सिंह सुत लीलानन्दा सिंह दौ . . . खौआल सँ वैयाo हेमनाथ द्दौo अपरा ठीठर सुत वेड्गड़ाक सरिसब सँ जीवनाथ सुत मोदनाथ प्र. थाड़ू दौ . . . खौआल सँ आँखी सुत गोपिनाथ द्दौo गरीबानन्द्रर प्र. गरीब सुतौ तेजनाथ माधवौ पालीसँ हेमनाथ सुत दयानाथ दौ उ.टी. सोदरपुरसँ कारी द्दौo अपरा सुतौ ठक्न्व बूटनो रवण्डेबला सँ कन्टू/ सिंह प्र. धनपति सिंह दौ . . . दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौo।। तेजनाथ सुता गौरीनन्द न शिवनन्द न सीतानन्दा. खण्डभबला सँ वाबू दुर्गादत्त सिंह सुत वाबू अमेरन्र् न सिंह दौ . . . माण्ड्र सँ गोविन्दा द्दौo गौरीनन्द न सुतौ कपिलेश्वरर लम्बोिदरौ नरउन सँ बनखंडी सुत मतिनाथ दौ (उ.टी. १००/०५) पबौली सँ तपसी द्दौo शिवनन्दरन सुता . . . सँ . . . हरिअम्बह सँ गंगानाथ सुत इन्दुौनाथ दौ (उ.टी. ४३/१२) दरिहरा सँ विश्वाबनन्द् द्दौo माधव सुता . . . करमहा सँ छोटा सुत नित्या.नन्दत दौ (उ.टी. ५७/१२) सरिसब सँ श्रीपति द्दौo ठक्कन सुता . . . करमहा सँ छोटा सुत नित्यानन्द दौ उ.टी. (५७/१२) सरिसब सँ श्रीपति द्धौ॥ रटन सुता उमेश भीमनाथ इन्द्रनाथा करमहा सँ नित्यानन्द दौ उ.टी. (५७/१२) सरिसब सँ श्रीपति द्धौ॥ हरिनाथ सुतौ किशोरनाथ लीलानाथौ रवण्डटबला सँ इशानाथ दौ . . . रवौआल सँ जानकीनाथ द्दौo।। अपरा हरिनाथ सुता . . . करमहासँ म.म.रामेश्वआर सुत लक्ष्मीथदत्त दौ (उ.टी. ५१/०४) नरउन सँ कुलपति द्दौo किशोरनाथ सुता . . . करमहा सँ लाल सुत भिखिया दौ (उ.टी. ५७/०) सोदरपुर सँ शोभनाथ द्दौo अपरा किशोरनाथ सुता . . . पाली सँ दुरिवया सुत आत्मा राम दौ (उ.टी. ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्री नारायण द्दौo अपरा किशोरनाथ सुत पुष्पमनाथ: हरिअम्बस सँ कन्हालई सुत किशोरनाथ दौ (उ.टी. ४०/०५) माण्डसर सँ कमलादत्त द्दौo पुष्परनाथ सुता . . . खण्डकबला सँ जगत सिंह सुत दामोदर सिंह दौ (उ.टी. ०८/१०/०) तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo अपरा पुष्पानाथ सुता . . . कुजौली सँ ववुरैया सुत हरिनन्दनन दौ . . . माण्डनर सँ भैये द्दौo लीलानाथ सुता . . . खण्डिबला सँ महाराज माधव सिंह सुत महाराज छत्रपति सिंह दौ . . . दरिहरा सँ कन्हा ई द्दौo (शा. ९९/१०४) आँरवी सुता . . . सोदरपुर सँ राघव सुत पखिया दौ (उ.टी. १७/०२) करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo (शा. १०५/०९) . . . पखिया प्र. धर्मकर सुता . . . खण्डदबला सँ ठ. एकनाथ सुता महाराज माधव सिंह दौ . . . वलियास सँ पति द्दौo . . . धराधर सुता देवकीनन्दधन आँरवी प्रतानन्दसना सरिसब सँ नीलाम्बौर सुत चतुर्भज दौ . . . दरिहरा सँ भैरव द्दौo अपरा घराधर सुतौ रोहिणीरमन गंगादत्तो करमहासँ देवकृष्णर दौ (शा. ०२/०४) पद्मपति सुत देवकृष्णन: दरिहरा सँ मधुसूदन सुत महारदेव दौ (शा.१८/०४) झा. दामोदर द्दौo देवकृष्णा सुता . . . सोदरपुर सँ कंगलू सुत मधुसूदन दौ (शा. ९१/०७) मघुसूदन सुता . . . वलियास सँ वुढ़ब सुत रघाई दौ . . . पाली सँ रामभद्र द्दौo देवकीनन्दसन सुता . . . नरउन सँ उमापति सुत कलानिधि दौ . . . अपरा कलानिधि सुता . . . पाली सँ अनन्तस सुत हरिनन्द न दौ . . . सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo . . . ज्योधतिर्व्विद आँरवी सुता उमानन्द‍ पुण्या.नन्दद इन्द्रा नन्दाौ खण्डपबला सँ लक्ष्मी नाथ सुत मानीक दौ . . . करमहा सँ छबनू द्दौo पुण्यारनन्दि सुतौ बालानन्दख: सोदरपुर सँ वुद्धिझा सुत नित्यामनन्दद दौ . . . पाली सँ उमाझान्तद द्दौo इन्द्रा नन्दु सुतौ अच्यु.त नन्दन नन्दनलालौ वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्लह दौ . . . दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौo
(१५८) उपटीप-फवारिपार-रतौलीसँ-राती प्रखेतिया उजान:-७९
अच्यु५तानन्दउ सुतौ नूतनकृष्णि प्र. नेनाक: सोदरपुर सँ फूल सुत गदाधर दौ . . . हरिअम्बा सँ रूपनाथ द्दौo नूतन कृष्णर प्र. नेना सुतौ हरिकृष्ण : फनन्द ह सँ गोशाँई सुत सुन्ददर दौ . . . वलियास सँ मथुरी द्दौo हरिकृष्णौ सुता . . . हरिअम्बु सँ भैया सुत मनमोहन दौ . . . सरिसब सँ कुलानन्दे द्दौo (शा. २८०/०८) अमृतनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ भैया सुत पुरन्दसर दौ . . . हरिअम्बु सँ बालकृष्ण द्दौo अपरा सुतौ रूद्रनाथ दुरिवया कौ करमहा विघ्नेाश सुत रति दौ (शा. २८०/०८) सोदरपुर सँ गोनोड़ द्दौo अपरा सुता . . . पबौली सँ चाण सुत कवि भोलन दौ . . . पाली सँ भिरवारी द्दौo रूद्रनाथ सुत मन्धचन वै. गोवर्द्धनौ पबौली सँ मनसुख सुत भैया दो ((उ.टी. ०८/०९) पण्डु आ सँ पाँ अच्यु त द्दौo गोवर्द्धन सुता . . . खण्ड८बला सँ भोलानाथ सुत थोथर दौ शा. (२७०/०८) माण्ड्र सँ मनपति द्दौo अपरा गोवर्द्धन सुता वुधवाल सँ विद्यामणि सुत चुम्मन दौ . . . दरिहरा सँ चुम्मनन द्दौo (१२०/०८) चन्द्र सुता लक्ष्मी.देव घनानन्द् रामेश्वार कुलपति रधुपति करमहा सँ मधुसूदन सुत विश्वलनाथ दौ (१२०/०८) माण्डनर सँ गौरीपति द्दौo अपरा सुतौ दिनबन्धुत सोदरपुर सँ परमानन्द् सुत हरपति दौ (शा. १८७/०७) एकहरा सँ उमापति द्दौo लक्ष्मीरदेव सुतो नन्दरदेव प्र. नन्द१न (२०/०७) करमहा सँ रधुनाथ सुत हरिनाथ दौ (२०//०८) सोदरपुर सँ चक्रपाणि द्दौo नन्द०देव प्र. नन्दान सुता पाली सँ लक्ष्मीरकांत सुत गोरवूलनाथ दौ . . . दरिहरा सँ ववूआ द्दौo दिनबन्धुल सुता सरिसब सँ उमानन्द सुत वदी दौ . . . माण्ड७र सँ वामदेव द्दौo।। मथुरा सुतौ इश्वसरीदतक केशवौ करमहा सँ घराघर सुत नेननू दौ . . . माण्ड र सँ रामदेव द्दौo इरवरीदत सुता . . . खण्ड.बला सँ इशान्नाथ सुत केवलकृष्णौ दौ . . . हरिअम्बर सँ यश्य दत्त द्दौo केशव सुता . . . करमहा सँ भवानीदत्त सुत गोविन्द. दौ . . . सोदरपुर सँ धीर द्दौo
इति पाँ विद्यानन्दो सुपुत्रस्य अभिनव मुरारी पाठादी रतौली दरिहरा उपटीप आषाठ सपयी बुध- ०९.०७.२००८ Wednesday. . . . इति पाँ विदयानन्द सुपुत्र चि. अभिनव मुरारी पाठार्थम रतौली दरिहरा सँ ग्राम उप (उ.टी. ) आषाढ़ शुक्लअ सप्रमी वुद्ध ०९.०७.२००८
(१५९) उपटीप- पुवारिपार रजौरासँ उजान
थ माण्ड्र रजौरा ग्रामारम्भ :- (शा. ९२//०६) दशरथ सुतौ रामचन्द्रह श्रीकृष्णौस घोसौत सँ कृष्णाननन्द् सुत ओहारी दौ (शा. ०३/०२) सोदरपुर सँ रामभद्र द्दौo अपरा दशरथ सुत बन्धुरक: सोदरपुर सँ वैदयनाथ सुत हरिदेव द्दौo (शा. ०३/०६) घोसौत सँ कृष्ण रनन्द द्दौo अपरा दशरथ सुत घनानन्द३:सोदरपुर सँ रतिपति दौ (शा. ७७/०६) माण्ड र सँ रामचन्द्रा द्दौo अपरा दशरथ सुता मन्दोिदरी खण्डनबला सँ माधव सुत लक्षमन दौ . . . करमहा सँ बछाई द्दौo अपरा दशारथ सुता सोदरपुर सँ रतिपति सुत धर्मपति दौ . . . वुधवाल सँ सदानन्दा द्दौo अपरा दशरथ सुता सोदरपुर सँ मनहर सुत कमलनयन दौ . . . हरिअम्ब सँ बछाई द्दौo अपरा दशरथ सुत चान्दस: सोदरपुर सँ श्रीकृष्ण सुत हरिहर दौ . . . नरउन सँ रधुनन्दरन द्दौo अपरा दशरथ सुता . . . पबौली सँ रतिपति सुत चन्द्र पति दौ (उ.टी. ०९/१०) पाली सँ घौघे द्दौo नानन्द सुत कुलपति गंगापति सरिसब सँ हरिजीव सुत बववू दौ (शा. ०४/१०) करमहा सँ हेमकर द्दौo अपरा घनानन्दद सुता प्रान्नाथ मानिक रूपनाथ नरउन सँ भवदेव सुत सदुo शधर दौ (शा. ९३/०३) दरिहरा सँ भोरा द्दौo अपरा धनानन्दव सुता . . . करमहा सँ नरोत्तम सुत म.म. उ. रामेश्वदर दौ (उ.टी. ५०/०२) नरउन सँ कमलाकान्त द्दौo कुलपति सुत रतनपति पाली सँ भिरवारी सुत धनानन्दु दौ (उ.टी. ३०४) खौआल सँ पिताम्बसर द्दौo रतनपति सुता दामोदर गिरिधर बनमालिका सोदरपुर सँ नाराणदत्त सुत कुञ्जबिहारी दौ (उ.टी. १३/०८) करमहा सँ म.म.उ. सुबोघ द्दौo दामोदर सुतौ नन्दीीपति छत्रपति हरिअम्बि सँ मानीक सुत गोशाँई दौ (उ.टी. ४४/१०७) माण्डरर सँ कमलादत्त द्दौo अपरा दामोदर सुत (३०/१०२) रमानन्दल खण्डबबला सँ गोविन्दा सिंह सुत वाबू गणेशदत्त सिंह दौ (शा. २८४/०९) दरिहरा सँ धनानाथ द्दौo नन्दीसपति सुता चिरञजीव शतञ्जीव तुलपति: बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो प्र. मोदमणि दौ (उ.टी. ६६/०५) वलियास सँ नन्दी्पति द्दौo निधिपति प्र. चिरंञ्जीव सुता सीतानाथ दिनानाथ केशीनाथ सोदरपुर सँ कौशिल्या४नन्दँ सुत नीकानन्दव दौ (उ.टी. २५/०३) कुजौली सँ सोन द्दौo सीतानाथ सुता आदियनाथ विदयानाथ गजेन्द्रननाथा खण्ड.बला सँ चंचल सुत शशिनाथ प्रo बावाजी प्र. दौ (शा. १८४/१०४) नरउन सँ मणिनाथ द्दौo
दिनानाथ सुता अशोक विक्रमौ पाली सँ भेषनाथ सुत मोक्षनाथ दौ (उ.टी.३३/१०/२) सकराढ़ी सँ लक्षमन द्दौo
केशीनाथ सुतौ सुधीर सुमनौ सुरगन सँ वदानन्दक सुत विजयानन्दथ नारायण राय दौ (उ.टी. १०५/०२) बेलउँच सँ त्रिलोचन द्दौo
वुद्धिपति प्र. शतञजीव सुतो उमानाथ: खण्ड१बला सँ श्रीनन्दँन सुत परमानन्दि दौ (शा. १९५/०५) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo उमानाथ सुता . . . खण्डरबला सँ सुत वाबू देवीनन्दरन सिंह दौ (शा. २९४/०३) सुरगबन सँ लक्ष्मीन द्दौo
(१६०) उपटीप-पुवारिपार रजौरासँ रामपुर ८०
तुलपति प्र. . . . सुता सिद्धिनाथ खण्डयबला सँ . . . सुत वाबू हर्षपति सिंह दो . . . सँ . . . द्दौo (८०/०७) रमानन्द सुतौ महावीर मोहन (८१/०४) नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ (उ.टी. ९२/०) हरिअम्बो सँ द्दौo प्रान्नाथ सुता वबुए प्र. गोपाल लक्षमन प्रद्मुम्ना पबौली सँ चान्दन सुत कवि भोलन दौ . . . पाली सँ भिरवारी द्दौo वबुए प्र. गोपाल सुता . . . सोदरपुर सँ भवानी दत्त सुत महेश दत्त दौ (उ.टी. २२/१) माण्ड र सँ वेचन द्दौo लक्षमन सुत वच्चूतक: करमहा सँ अच्युमतपति सुत खूलना पति दौ . . . दरिहरा सँ पूर्णानन्दम द्दौo वच्चूो सुता यदुनन्दान भोला कन्टूदका: हरिअम्बउ सँ हलधर सुत चुन्नी दौ (उ.टी. ४९/०) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौo यदुनन्ददन सुत देवनन्दतन: सोदरपुर सँ छोटकू सुत म.म.उ. सदन दौ (उ.टी. १९/१२) दरिहरा सँ घनानन्दु द्दौo देवनन्दछन सुता ब्रजनन्द.न धर्मनन्द न चन्द्रूनन्ददन मित्रनन्द ना: सोदरपुर सँ धनानन्दद सुत भूघर प्र. केशवानन्द् दौ (उ.टी. २९/१२)नरउन सँ बनखंडी द्दौo ब्रजनन्दघन सुता विभूनन्दान उमानन्ददन तिलकनन्दीन नीरजनन्दसन पलटूनन्द्न सेतु नन्दनना: कल्यानणपुर करमहा सँ कल्यालण झा सुत लीलानाथ दौ (उ.टी. ५८/१०/१२) सोदरपुर सँ पद्मदत्त द्दौo
धर्मनन्द(न सुता शंभुनन्द‍न शक्तिनन्दकन हिरानन्दकन रतननन्दमन शैलनन्दथना . . . नरउन सँ जगन्नाथ सुत नित्यंनाथ दौ (उ.टी. १०३/१०५) खण्डलबला सँ वाबू हितेन्द्रगसिंह द्दौo
चन्द्रतनन्द्न सुतौ नारायण गौरीनन्ददनो . . . सँ . . . सुत गणेश्वदर झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
मित्रनन्दणन सुता विकाशनन्दनन . . . नन्द्नो खण्ड बला सँ गोपीनाथ सिंह सुत रूचिनाथ सिंह ठाकुर दौ (उ.टी. १०८/१०) करमहा सँ वितु धुन द्दौo
(१६१) उपटीप पुवारिपार रजौरासँ रामपुर
पंक्तिकाटीप अपरा कन्टूट सुतौ तुलानन्दर मोहनचन्द्र नेत्रन्द ना लंलन सुमना एकहरासँ दामोदर सुत गुदरी दौ (उ.टी./०७/०३) खण्डलबला सँ तारानाथ द्दौo भोला सुता . . . वुधवाल सँ मोहन सुत धर्मनाथ प्र. नकछेदी दौ (उ.टी. ६८/०५) दरिहरा सँ वच्चेो प्र. खड़गपाणि द्दौo अपरा भोला सुता महानन्दा नरउन सँ फूदो सुत बलदेव प्र. त्रृद्धिनाथ दौ (उ.टी. ९७/१०) करमहा सँ केशव द्दौo कन्टू सुतौ छीतनेन्दचर लक्ष्मी नन्द़नो करमहा सँ कन्है१यालाल सुत गणेशदत्त दौ (उ.टी. ६०/०३) पबौली सँ जनार्दन द्दौo लक्ष्मी नन्देन सुता . . . खण्डoबला सँ वाबू हर्षधारी सिंह सुत वाबू उमाधर सिंह प्र. दौ . . . सँ . . . द्दौo भोला सुत महानन्दं सुत रूद्रानन्द् खण्डँबला सँ नर्मदेश्वार सिंह सुत वाबू भद्रेश्‍वर सिंह दौ . . . हरिअम्बु सँ बैद्यनाथ द्दौo कटूसुत प्र. तुलानन्दत सुता योगानन्द् दुर्गानन्द . . . नन्दबना खण्डदबला सँ वाबू भद्रेश्वँर सिंह दौo . . . हरिअम्बद सँ वैद्यनाथ द्दौo (उ.टी. ८०/१०) मोहन सुता गंगानाथ काशीनाथ कमलानाथ विश्व नाथ चन्द्रानाथ नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (२४४/०३) खण्डदबला सँ यदुनन्दान द्दौo गंगानाथ सुतौ गोपाल राजशेरवरो हरिअम्ब सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ (शा. २०२/१०) सोदरपुर सँ आदयादत्त द्दौo
कमलानाथ सुत शेखर नाथ: . . . सँ . . . सुत जयवल्लभ दौ . . . सँ . . . द्दौo
कन्टू प्र. दिनबन्धुस सुत मोहनचन्द्र सुतौ वेदानन्द प्रकाशानन्दो. खण्डाबला सँ हरिनाथ सिंह सुत मुनिनाथ सिंह दौ (उ.टी. ०९/१४) हरिअम्बल सँ शम्भुहनाथ मिश्र द्दौo अपरा दिनबन्धु सुतौ शिवानन्द‍ धनश्याामौ . . . सँ . . . सुत पंचनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo
गंगोली मानीक सुत कन्हाौई प्र. तुलाकृष्णाम: बुधवाल सँ रघुनाथ सुता कलानाथ दौ (उ.टी.६७/१०) दरिहरा सँ द्दौo मानीक सुत कन्हालई प्र. तुलाकृष्ण् सुतौ फकीर फलहारी कौ नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (उ.टी. १०१/१२) हरिअम्बह सँ दुल्लह द्दौo कन्हााई सुता . . . नरउन सँ उमानाथ सुत पुष्प्नाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) करमहा सँ ननू द्दौo फकीर सुता . . . सोदरपुर सँ भीरवन सुत केशी दौ (उ.टी. १३/१०) नरउन सँ गोविन्दप द्दौo अपरा फकीर सुतौ नकछेदी रघु नन्ददनो सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी सुत झलहन दौ (उ.टी. १३/१०) दरिहरा सँ कन्हासई द्दौo नकछेदी सुता . . . सोदरपुर सँ शिवनन्दसन सुत महावीर दौ (उ.टी. २३/१०) वुधवाल सँ मणिश्वुर द्दौo अपरा नकछेदी सुता . . . खण्ड१बला सँ रघुवर सुत घुरघुर दौ . . . पाली सँ परश्मेणि द्दौo फलहारी सुता बलदेव बासुदेव हेमकृष्णा रवण्डसo गोपाल सुत रघुपति दौ . . . रवौo धर्मनाथ द्दौo (८१//०) वासुदेव सुता नरउन सँ जगन्ना थ सुत खड्गनाथ दौ . . . हरिअम्बौ सँ शम्भुनाथ द्दौo ववुजन सुता . . . खण्डवला सँ रूपनाथ सुत अच्युत दौ . . . एकहरा सँ तीर्थदत्त द्धौ॥ (उ.टी. ८०) रूपनाथ सुत टीकनाथ प्र. वबुजन: करमहा सँ इन्द्रपति सुत भुमी दौ . . . नरउन सँ गंगादत्त द्दौo अपरा वबुजन सुतौ यदुनाथ प्र. बच्ची् रमानाथौ खण्डदबला सँ भैयासुत भागीरथ दौ . . . करमहा सँ महेशदत्त द्दौo॥
(१६२) उपटीप पुवारिपार रजौरा गाम लोहना
यदुनाथ प्र. बच्चीी सुता . . . नरउन सँ शिवनन्दहन सुत जगन्नाथ दौ (उ.टी. ९९/०७) करमहा सँ नेना द्दौo फलहारी सुत (उ.टी. ८१/०/३) हेमकृष्ण सुता . . . नरउन सँ दामोदर सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ९९/०५) करमहा सँ हेमनाथ द्दौo . . . (उ.टी.८१/०४) अपरा वबुजन सुतौ अभयनाथ हर्षनाथौ खण्डाबला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू प्रजापति सिंह दौ (शा. २८५/०३) नरउन सँ ऋषि द्दौo यदुनाथ प्र. बच्चीं सुता . . . खण्ड बला सँ देवकीनन्द न सुत हरिनन्द न दौ . . . बुधवाल सँ गिरघारी द्दौo अपरा यदुनाथ सुता नरउन सँ गोपाल सुत महिनाथ दौ (उ.टी. ९५/०) सोदरपुर सँ कुञजबिहारी द्दौo अपरा यदुनाथ सुत लीलानाथ प्र. गोपाल: खण्ड)बला सँ देवकीनन्दहन सुत श्रीनन्दoन दौ . . . हरिअम्बव सँ लोकनाथ द्दौo लीलानाथ प्र. गोपाल सुता . . . हरिअम्बद सँ हर्षनाथ सुत शम्भु नाथ दौ (उ.टी. ४३/०३) खौआल सँ ठीठर द्दौo रमानाथ सुता . . . करमहा सँ जाल्पाौदत्त सुत विश्वलनाथ दौ (उ.टी. ६४/०३) सकराढ़ी सँ धरानाथ द्दौo अभयनाथ सुत हरिनाथ: सोदरपुर सँ हेमनाथ सुत मनहर दौ (उ.टी. १७/०५) हरिअम्बन सँ हर्षमणि द्दौo हरिनाथ सुतौ चन्द्रुनाथ योगनाथा पबौली सँ हृदयमणि सुत मोतीनन्दढन दौ (उ.टी. ०८/१२) नरउन सँ वंशी द्दौo अपरा हरिनाथ सुता . . . वुधवाल सँ . . . शिवेश्व्र दौ . . . सरिसब सँ गुणपति द्दौo
मनू प्र. हर्षनाथ सुता गणेशदत्त मुक्तिनाथ कलानाथा पाली सँ धरानाथ सुत वाबू विन्य्ि नाथ दौ (उ.टी. ३६//०४) सोदरपुर सँ रजनीदत्त द्दौo अपरा हर्षनाथ सुता . . . सोदरपर सँ वेदधर सुत गदाधर दौ उ.टी. (१६/०६) पाली सँ कलानाथ द्दौo . . . भक्तिनाथ सुतौ जीवन जीतनौ खण्डीबला सँ . . . सुत शिवनन्दा दौ . . . सँ . . . द्दौo
कलानाथ सुतौ लक्षमन भरतौ फनन्ददह सँ वंशमणि सुत विजेन्द्र मणि दौ . . . सँ . . . द्दौo
(१६३) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ लोहना
अथ सिहौलि माण्डीर ग्रामारम्भि:- (अभिनव मुरारी) शाखा (१०९/०६) भूषण सुतौ रवगपति रघुपति वुधवाल सँ गंगानन्दि सुत वूचन दौ (शा. १०९/०४) दौ वलियास सँ राय नयन द्दौo रधुपति सुता करमहा सँ घनेश सुत फकीर दौ (शा. १११/०१) वलियास सँ राय विजीवेश्वरर द्दौo खगपति सुत वाचाक: पबौली सँ चाण सुत कवि भोलनाथ दौ (शा. ९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौo वाचा सुता यग्युपति नन्दी पति यशस्प ति नरपतिय:सरिसब सँ चिलका सुत गणेश दौ (शा. १०९//३) खौआल सँ गोशाँई द्दौo यग्यणपति सुतौ वुचन-मुकुन्दौा एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ (शा. १११/०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo वुचन सुता . . . पाली सँ परिवया सुत पुरन्द र दौ (उ.टी. ३४/१०) ओईनि सँ महाराज श्रीधर नारायण द्दौo मुकुन्दप सुता मधुसूदन कामेश्वौर प्र. उमापति फणिपति दिनेश हेड़म्बाय खण्ड बला सँ महेश्वसर सुत बालकृष्णस दौ (शा.११३/०) नरउन सँ मुनी द्दौo मधुसूदन सुता पुण्यलपति सतीश/रतन यदूवीरा पाली सँ सँ हर्षी सुत खगनाथ दौ (२१०/०९) खण्डशबला सँ श्रीनन्द न द्दौo कामेश्वतर प्रo उमापति सुतौ सुशील अशौक नरउन सँ तेजनाथ सुत मणिनाथ दौ (उ.टी. १००/१०५) पावौली सँ तपसी द्दौo पुष्परपति सुता चन्दपति विकाशकु. विश्वा सकु हरिआम सँ कमलानाथ सुत शक्तिनाथ दौ (उ.टी. ४६/०६) खण्डवबला सँ वाबू ललिश्वेार सिंह द्दौo सतीश सुता प्रकाशचन्द्र० प्रo भाषचन्द्रा दिलीपचन्द्राः . . . सँ . . . सुत मोक्षनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo रतन सुतौ इन्दुौपति . . . सँ . . . सुत जेश्वदर झा दौ . . . सँ . . . द्दौo यदुवीर सुता संतोष: . . . सँ . . . सुत हेमधर झा दौo . . . सँ . . . द्दौo फणिपति सुतौ भोला रमेश: . . . पाली सँ हर्षी सुत दौ (२१०/०९) खण्ड बला सँ श्रीनन्दतन द्दौo भोला सुत विनय: . . . सँ . . . सुत दुर्गानाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo रमेश सुत संजीव सोदरपुर सँ गौन प्र. सुत जिष्णु नाथ मिश्र‍ दौ (उ.टी. १८१/०) बुधवाल सँ नयनमणि द्दौo
दिनेश सुता सुधीर सुबोध विनोद उदय अजया: खण्ड(बला सँ घुरघुर सुत गंगाधर ठाकुर दौ (१७३/०८) माण्डिर सँ रेवतीकांत द्दौo सुधीर सुतौ शेखर शेलेशौ . . . सँ . . . सुत उग्रनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo हेड़म्बेपति सुतौ केशव माधवौ कुजौली सँ सोन सुत चित्रकर दौ (शा. ११६/०६) सरिसब सँ झोटह द्दौo
वैयाकरण नन्दीकपति सुतौ तुलपति . . . खण्ड बला सँ श्या मनाथ सुत जयनाथ दौ (२७१//०५) करमहा सँ जलधर द्दौo तुलपति सुता रवण्डझबला सँ हर्षपति सिंह दौ जसस्प/ति सुता . . . पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल दौ (उ.टी. १२/१०२) हरिअम्बद सँ अभयनाथ द्दौo अपरा जसस्पुति सुता खण्डरबला सँ भोलानाथ सुत मन्नू२ दौ . . . हरिअम्ब सँ किशोर द्दौo
(१६४) उपटीप पुवारिपार सिहौलिसँ उजान
नरपति सुता . . . पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल स्यै व दौ (उ.टी. १२//२) हरिअम्बँ सँ अभयनाथ द्दौo (१३/०५) निधि सुतौ बलभद्र उपध्या य काशीनाथौ करमहा सँ कृष्णीनन्दन सुत धर्मानन्दौ दौ (११३/०६) माण्ड र सँ लाला द्दौo बलभद्र सुत विष्णुनदत्त: सरिसब सँ धरणीधर सुत भंजन दौ . . . नरउन यार द्दौo काशीनाथ सुतौ जयकृष्णण अमृकृष्णस प्र. कुनकुंनो पबौली सँ चाण सुत कवि भोलन दौ (शा. ९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौo अपरा कशीनाथ सुता खण्ड बला सँ गुणनन्दक सुत मणिकृष्णस दौ ( १२६/०४) माण्डदर सँ इशान्नाथ द्दौo जयकृष्णन सुत रमानन्दक सरिसब सँ बाछ सुत जानकीनाथ दौ (२८७/०) दरिहरा सँ पुण्याणनन्दृ द्दौo उपाध्याजय रमानन्दा सुता लोकानन्दा रूदानन्दन . . . सौदरपुर सँ बुढ़न सुत रघुनन्ददन दौ . . . धोसोत सँ मुनी द्दौo लोकानन्द. सुता खण्ड बला सँ कृष्ण दत्त सुत हरिनन्दयन दौ (३०६/०८) धोसोत सँ फतुरी द्दौo रूद्रानन्दड सुता विदयानन्दण शंकरानन्दर: कुजौली सँ झींगुर सुत हरिदेव दौ . . . कोदरिया सँ चक्रधारी द्दौo कुनकुन सुता . . . सरिसब सँ जानकीनाथ दौ (२८७/०) दरिहरा सँ पुण्याुनन्द. द्दौo अपरा कुनकुन सुतौ भवकृष्णन प्र. बद्रीनाथ देवकृष्णर प्र. मुनीकौ करमहा सँ गोरवुल सुत हेमकर दौ (१३४/०५) खण्ड बला सँ जगत सिंह द्दौo उपाध्याकय बद्रीनाथ सुता . . . खण्ड‍बला सँ ब्रजमोहन सुत श्रीमोहन दौ (१३९/१०२) वभनियास सँ रूद्वी द्दौo अपरा वद्रीनाथ सुता लक्ष्मी्नाथ गोरवलनाथ तेज नाथा खण्डूबला सँ आर्तिनाथ सुत कारी दौ (३१५/१) . . . दरिहरा सँ गोपाल द्दौo अपरा बद्रीनाथ सुता लीलानाथ घननाथ घौसोत ललीतनाथा सँ दूर्म्मिल सुत फतुरी दौo (१२४/१०) खौआल सँ अनिरूद्ध द्दौo अपरा बदरीनाथ सुता . . . घोसौत सँ अपूछ दौ . . . खण्ड)बला सँ देवराज सिंह द्दौo लीलानाथ सुता . . . सोदरपुर सँ बेदधर सुत दयाधर दौ (उ.टी. १६/०५) माण्डार सँ सँ फलहारी द्दौo अपरा लीलानाथ सुता . . . नरउन सँ फूदे सुत तिलकनाथ दौ (उ.टी. ९७/१०/२) सरिसब सँ शम्भुथनाथ द्दौo अपरा लीलानाथ सुतौ अरुण मनोजो सरिसब सँ झोंटहू सुत कुन्द७नाथ प्र. जयनन्दउन दौ . . . वुधवाल सँ घनेश्वटर द्दौo अपरा लीलानाथ सुता . . . खण्डाबला सँ वाबू तुलापति सिंह सुता वाबू उमापति सिंह दौ माण्डलर सँ वैया. दिनबन्धु. द्दौo. धननाथ सुता . . . सोदरपुर सँ वेदधर सुत दयाधर दौ (उ.टी. १६१/०५) माण्डार सँ फलहारी द्दौo उपाध्यादय मुनी सुता . . . पाली सँ भिरिव सुत शत्रुधन दौ . . . भिरिव सुतौ अनन्त प्र. शत्रुध्नम नरउन सँ भैरवदत्त सुता बाना दौ (उ.टी. ९२/०२) पण्डुसआ सँ भैया द्दौo शत्रुध्न सुतौ भूवनेश्व र मुक्तिनाथौ सोदरपुर सँ इशन्नाअथ सुत गुदर दौ . . . करमहा सँ होरील द्दौo अपरा मुनि सुता . . . धोसौत सँ दुर्म्मिक सुत अपूछ दौ . . . खण्ड‍बला सँ देवराज द्दौo
(१६५) उपटीप- पुवारिपार सिहौलिसँ
(११२/०२) हरिश्ववर सुता महिधर हिराई जुड़ाउना सोदरपुर सँ यदुनाथ सुत लक्ष्मी्पति दौ . . . हरिअम्बा सँ रघुपति द्दौo महिधर सुत लक्ष्मीुनाथ: कुजौली सँ श्रीराम सुत जगन्नाथ दौ . . . पाली सँ यशोधर द्दौo लक्ष्मीुनाथ सुत जानकीनाथ: करमहा सँ जीवनाथ सुत बुद्धिनाथ दौ . . . पबौली सँ चन्द्रनपति द्दौo जानकीनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ गोनोड़ सुत देवानन्दस दौ . . . करमहा सँ छोटी द्दौo अपरा जानकीनाथ सुतौ जर्नादन नेना प्र. खेलपति सरिसब सँ प्रान्ना थ सुत अमृतनाथ दौ . . . घोसौत सँ महिधर द्दौo जनार्दन सुता . . . सोदरपुर सँ परिवया सुत रतिनाथ दौ (उ.टी. १९/०६) दरिहरा सँ ग्ररीवाकानन्दट द्दौo अपरा जनार्दन सुता प्रेमकर नैयायिक दुगीधर गौरीशंकरा सोदरपुर सँ जीवधर सुत नेना दौ (उ.टी. १६//१०) पाली सँ परिवया द्दौo प्रेमकर सुता शक्तिनाथ प्रणाम प्रशासक युक्तिनाथ ढूनी प्र. मार्कण्डेदयका पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत वाबू बैद्यनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ मनमोहन द्दौo शक्तिनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo प्रशासक युक्तिनाथ सुता रमेश राजेश देवेश महेशाः . . . सँ . . . सुत कालीनाथ मिश्र दौ . . . खण्डतबला सँ हरनाथ सिंह द्दौo मार्कण्डे य प्र. टुन्नीक सुतौ संजय: खण्डहबला सँ रूचिनाथ सिंह सुत धननाथ सिंह ठाकुर दौ (उ.टी. १०८/१०/२) पाली सँ मणिनाथ सुत भोलानाथ द्दौo ‘‘या’’ नरउन सँ मथुरानाथ द्दौo
नैयायिक महौ दुर्गाधर सुतौ नागेश विद्याधरौ पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत म.म.उ. डाoसर गंगानाथ दौ (उ.टी. ३७/१०) . . . सकराढ़ी सँ वैया. हर्षनाथ द्दौo नागेश सुत . . . सँ . . . सुत विदयानाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo विद्याधर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo
वैयाकरण गौरीशंकर सुतौ हरिनाथ चन्द्रानाथौ पाली . . . सँ . . . धरानाथ सुत बैद्यनाथ दौ (उ.टी. ३३/१०५) सकराढ़ी सँ मनमोहन द्दौo
कवि हिराई सुतौ शम्भुदनाथ थोथीकौ पबौली सँ चतुर्भूज सुत चन्द्र पति दौ . . . करमहा सँ दामोदर द्दौo अपरा हिराई सुता . . . करमहा सँ भवेश सुत छबनू दौ . . . वलियास सँ राय हेमड्गद द्दौo
(१६६) ८३. सिहौलिसँ उजान पुवारिपार-उपटीप ककरौल सँ (शादयवासी) (मधुबनी) पूर्णियाँ लालगंज
शम्भुानाथ सुता उगरी बेचन रधुवरा हरिअम्बा सँ चिलका सुत जीवन दौ . . . सोदरपुर सँ धीरेश्वसर द्दौ. उगरी सुता सरिसब सँ धर्मपति सुत कमल दौ . . . माण्डरर सँ पाँ हींगंन द्दौ. बेचन नीo रधुराम सुता बुधवाल सँ परशुराम सुत विष्णुरदत्त दौ . . . सकराढ़ी सँ खेदन द्दौ. वैया: थोथी सुता दुल्ललह बालह मोहन गोविन्दण वैया. गिरधारी वैया. गोशाँइका करमहा सँ विध्नेाश सुत छोटकनि दौ . . . एकहरा सँ सदाशिव द्दौ. दुल्लोह सुतौ गोपाल ववुजनों सरिसब सँ मधुपति सुत बाछ दौ . . . बाछ सुतौ श्या मनाथ बैद्यनाथौ माण्ड र सँ धर्मेश्वकर सुत कलाधर दौ . . . हरिअम्बय सँ प्रान्नाथ द्दौ. गोपाल सुतौ हलधर: खण्डमबला सँ मदन सुत ब्रजमोहन दौ . . . वलियास सँ अमृतनाथ द्दौ. हलधर सुतौ राजेन्द्र प्र.बच्चूरक: हरिअम्ब सँ बाजू सुत भगीरथ दौ . . . बाजू सुतौ विश्व्नाथ भगीरथौ सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ. भगीरथ सुतो रामकृष्ण : पण्डुौआ सँ पाँ झोटी प्र. मित्रानन्दउ सुत पाँ हो‍रील प्र. हरानन्द दौ . . . झौंटू प्र. मित्रानन्द् सुत पाँ होरिल प्र. गोपीनाथ: घोसोत सँ ठ. थेघू सुत ठ. तुलाकृष्ण् दौ . . . एकहरा सँ महिधर द्दौ. होरील प्र. गोपीनाथ सुता पाँ चीचन प्र. भूवानन्दत पाँ हर्षीप्रo हर्षानन्दद गोकुलानन्दा पाली सँ मनबोध सुत शोभनाथ दौ . . . जजिवाल सँ हेमू द्दौ. राजेन्द्र प्र. बच्चूा सुता . . . दिघोय सँ फतुरी सुत ठ. कृष्ण कांत दौ . . . करमहा सँ बलेल द्दौ. . . . बालह सुता सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत अमृतनाथ दौ . . . धोसोत सँ महिधर दौ गोविन्दस सुता करमहा सँ भैरव सुत ठीठर दौ . . . सरिसब सँ गणेश द्दौ बैo गिरघारी विकल प्र. श्रीकृष्णत: सोदरo रतिनाथ दौ (१९/०६) दरिo गरीपानन्द् द्दौo विकल प्रo श्रीकृष्ण सुता सूर्यानन्दौ परमानन्दद श्याणमानन्दo तुलानन्दाै: रवण्डीबला सँ म. श्रीकृष्णृ दौ . . . नरउन सँ मुनि द्दौo सूर्यमणि सुता विद्यानन्दo . . . पाली सँ दयानाथ सुत डमरूनाथ दौ (उ.टी. ३४/०४) माण्डैर सँ हनुमानदत्त द्दौ. परमानन्द. सुतौ उषानन्द रमानन्दौद सोदरपुर सँ दामोदर सुत सिद्धिनन्द न दौ (उ.टी. २५/०८) पाली सँ जगन्नाथ द्दौ. अपरा परमानन्दस सुता . . . पाली सँ हर्षी सुत ढून प्रo भवनाथ दौ (उoटीo ३३/०२) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौo वैया. श्या)मानन्द सुता . . . सरिसब सँ गुणपति सुत शम्भुपनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo तुलानाथ सुत केदारनाथ करमहा सँ धरमरण सुत भगवानदत्त दौ (उ.टी. ६२/१०) सोदरपुर सँ नेना द्दौo बैयाo गोशाँई सुता . . . हरिअम्ब् सँ दुल्लह सुत गिरधर दौ (उ.टी. ४७/१०) पबौली सँ गुली द्दौo अपरा सुता . . . वुधवाल सँ विद्यामणि सुत चुम्मन दौ (उ.टी. ६५/०३) दरिहरा सँ चुम्मतन द्दौo भीरवनी सुत शम्भुमनाथ सुता पाली सँ नरोत्तम सुत रतिदेव दौ . . . दरिहरा सँ वै. विधु द्दौo केदारनाथ सुता . . . पाली सँ खगनाथ सुत नीरस दौ (उ.टी.३३/०७) खण्ड.बला सँ वाबू तीर्थेश्वनर सिंह द्दौo
(१६७) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ गोधनपुरसँ इशहपुर फेकू झा
।।(१२/०४) जीवनाथ प्र. जुड़ाउना सुतौ भवदेव गुजर-प्र.रामदेवौ सोदरपुर सँ हरिपाणि सुत रतिधर दौ . . . हरिअम्बन सँ सिद्धिनाथ द्दौ. भवदेव सुता दुर्गादत्त शिवन साहेब सुबोधा: पाली सँ अनन्तस सुत जयदेव दौ . . . वलियास सँ परमानन्दद द्दौ. दुर्गादत्त सुतो ननूक: बुधवाल सँ कृष्णा नन्दच सुत बछरू दौ . . . नरउन सँ हरिनाथ द्दौ. अपरा सुता बुधवाल सँ नीलकंठ सुत गंगेश दौ . . . सोदरपर सँ रामेश्व र द्दौ. ननू सुता करमहा सँ हरिनाथ सुत भवानीदत्त दौ . . . दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौ. शिवन सुत विष्णुसनिधि बुधवाल सँ शतञ्जीव सुत भैयन दौ . . . दरिहरा सँ धराधर द्दौ. विष्णुिनिधि सुता . . . करमहासँ जीवनाथ सुत बुद्धिनाथ दौ . . . पबौलीसँ चन्द्रषपति द्दौ.।। कृष्णकनिधि लोटनीक: बुधवालसँ भैयनस्यैबव दौ . . . दरिहरासँ घराघर द्दौ. कृष्णरनिधि प्र. लोटनी सुता . . . खण्डदबला सँ मणिकृष्ण सुत जयनाथ दौ . . . माण्डसर सँ काशीनाथ द्दौ. अपरा विष्णु निधि सुता . . . खण्डणबला सँ जयनाथ स्यै।व दौ . . . वलियास सँ परमानन्दै द्दौ. नन्द न सुतौ टेकनाथ: सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ . . . बुधवाल सँ हरिश्वदर द्दौ. टेकनाथ सुता . . . पबौली सँ मनसुख सुत भैया दौ (उ.टी. ०८/०२) पण्डुथआ सँ अच्युुत द्दौ. ज्ञान सुतौ रामकृष्णस गोपालौ खण्ड बला सँ ठ. एकनाथ दौ . . . करमहा सँ जगन्नाथ द्दौ. रामकृष्णष सुत . . . सोदरपुर सँ परिवया दौ (उ.टी. १७/०२) नरउन सँ गंगादत्त द्दौ. अपरा सुता . . . नरउन सँ गोखूल दौ . . . माण्ड२र सँ दुर्गादत्त द्दौ. अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ रचिपति दौ . . . दरिहरा सँ हिरानन्द् द्दौ. गोपाल सुता . . . नरउन सँ गोखूल स्यै व दौ . . . माण्डार सँ दुर्गादत्त द्दौ.
(१०५//५) विष्णु पति सुता बेचन बगडू (८५/०६) चाण बछरूका (८६/०५) सोदरपुर सँ हरिहर सुत प्रभाकर दौ (१०५//०६) पाली सँ राम द्दौ. बेचन सुता कमलादत्त हृदयदत्त तोताई प्र. तारादत्त लतडू हरदत्ता खण्डदबला सँ इन्द्रुपति सुत प्रेमनिधि दौ (१०६/०२) करमहा सँ पशुपति द्दौ. कमलादत्त सुता . . . सोदरपुर सँ छबनू सुत कीर्तिधर दौ (२०३//६) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौ. कमलादत्त सुत फेकन: करमहा सँ भवानीदत्त सुत गोविन्द दौ (शा. १७७/१) सोदरपुर सँ धीर द्दौ. हृदयदत्त सुता रधुवर किशोरी यदुनन्ददना: पाली सँ गोखूलनाथ सुत हेमनाथ दौ शाखा (१०६/०४) सोदरपुर सँ काशीनाथ द्दौ. रघुवर सुतौ फेकू मन्नू कौ नरउन सँ गंगादत्त सुत राधानाथ दौ (शा. ०६/०९) खण्डेबला सँ श्या मनाथ द्दौ. फेकू सुत दिनबन्धु : हरिअम सँ दुर्गादत्त सुत गिरजानाथ दौ (शा. २९०/१८) दरिहरा सँ विदयानाथ द्दौ. अपरा फेंकू सुतौ गंगानाथ मुक्तिनाथ प्र. कमला कौ पाली सँ लक्ष्मी दत्त सुत हर्षी दौ (शा. १०८//३) खण्ड/बला सँ भगीरथ द्दौ. महा वैयाकरण दिनबन्धु‍ सुता वैया. जीवनाथ बहु भाषाविद् साहित्या/कार गोविन्दा माधवा करमहा सँ कुञ्जन सुत जयनन्दौन दौ (शा. २०२/०९) खण्डनबला सँ रधुपति द्दौo।।
(१६८) ८४. उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ इशहपुर
वैया. जीवनाथ सुतौ शम्भुउनाथ हिरानाथौ सोदरपुर सँ रघुनन्द्न सुत महावीर दौ (उ.टी. २६/०) वलियास सँ पुण्य्पति द्दौ. शम्भु नाथ सुतौ हर्षनाथ विकाश कुमारौ बेलौचा . . . सँ . . . सुत सुरेश झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. हिरानाथ सुतौ इश्वीर नाथ बोधनाथौ पिण्डाुरूछ परमगढ़ अलय सँ . . . सुत विश्वुनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. भाषाविद् गोविन्दस सुता अरविन्दलप्रo अक्कूि मिलिन्दौ निर्मलेन्दुँ (गोधन पुर) खण्ड बला सँ यदुनाथ सुत खुशरी प्र. लेरवनाथ दौ शणि (२७०//१०) हरिअम्वन सँ शम्भु्नाथ द्दौ. माधव सुता अनन्तह भूवन सुमना महरैल नरउन सँ कमलानाथ सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी. १००/०२) करमहा सँ राजा द्दौ. अनन्तप सुता प्रभाष . . . मानी सोदरपुर सँ वाचस्पुति सुत विद्यापति दौ (उ.टी. २९/०५) . . . सँ . . . द्दौ. गंगानाथ सुता गौरीनाथ प्र. घटक समाज सेवी शंकर शुभंकरा: सोदरपुर सँ गिरजादत्त सुत पुण्यनदत्त प्र. जी बछ दौ (उ.टी. २७/१) करमहा सँ गोवर्द्धन द्दौ. नैष्ठिक गौरीनाथ प्र. घटक सुत गिरीन्दबनाथ प्रo पंकज सोदरपुर सँ फेकंन प्रo ठक्कनन सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ३०/११) घुसौत सँ अपरा गंगानाथ सुता मार्कण्डे्य द्दौ. अलय सँ राजा लीलानन्द सिंह सुत राजा कृत्यानन्द सिंह दौ . . . बेलउँच सँ कुमर द्धौ॥ . . . शंकर सुता अभिषेक प्रशांत आलोका धरमपुर खण्डथबला सँ नारायणदत्त सुत मिहिर कुमार दौ . . . दरिहरा सँ हरिशंकर द्दौ. शुभंकर सुतौ आशुतोष (सुशांत) झंझारपुर करमहा सँ देवानन्दम सुत उपेन्द्र दौ (उ.टी. ६३/०६) खण्डहबला सँ वाबू रेवतीपति सिंह द्दौ.
मुक्तिनाथ प्र. कमला सुता . . . खण्डरबला सँ वाबू दामोदर सिंह सुत वाबू विजयनाथ सिंह दौ . . . नरउन सँ शिवनन्दान द्दौ. मन्नूण सुत राधारमन: बुधवाल सँ बाउन सुत भाईलाल दौ . . . सोदरपुर सँ बछरण द्दौ. अपरा मन्नू सुता . . . खण्ड.बला सँ केवलकृष्णर सुत छक्कन दौ . . . करमहा सँ जाल्पासदत्त द्दौ. राधारमन सुता . . . सरिसब सँ शिवकृष्णम प्र. बच्चाि दौ . . . करमहा सँ नरसिंह द्दौo अपरा राधारमन सुता पबौली सँ श्री‍कान्त सुत पंचानन्दक दौ . . . फुलदाहा पाली सँ रज्जे द्दौ.
(१६९) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ इशहपुर रैमा
किशोरी सुता . . . सोदरपुर सँ श्रीनाथ सुत शक्तिनाथ दौ (उ.टी. ०२//०८) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौ. अपरा किशोरी सुता . . . खण्डचबला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू पुण्यरपति सिंह दौ (शा. ११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौ. यदुनन्दरन सुता पबौली सँ राजा विजय गोविन्दी सिंह दौ (उ.टी. ०८/०७) हरिअम्बन सँ अभयनाथ द्दौ. अपरा यदुनन्दंन सुता . . . पाली सँ ठेङनि सुत चण्डेहश्वदर दौ (उ.टी. ३५//०/०) वलियास सँ ठीठरू द्दौ. अपरा यदुनन्दुन सुत झोंटहूक : बुधवाल सँ केशव सुत गोशाँई दौ (उ.टी. ६५/०८) खौआल सँ श्रीनाथ द्दौ. झोंटहू सुतौ जगन्नाथ काशीनाथा सोदरपुर सँ बचकन दौ (उ.टी. २२/१२) दरिहरा सँ भीरवर द्दौo जगन्नानथ सुता जयनन्द न शारदानन्द् जयानन्द सुधानन्दा खण्डीबला सँ वाबू हर्षधारी सिंह सुत वाबू आद्यादत्त सिंह दौ (शा. २८२/०४) माण्डहर सँ विकल द्दौ.
काशीनाथ सुता विश्वदनाथ शिवनाथ विन्दु नाथा महरैल नरउन सँ शिवनन्द)न सुत जगन्नाथ दौ (उ.टी ०६//०९) करमहा सँ नेना द्दौ.
तोताई प्र. तारादत्त सुत वंशीलाल: नरउन सँ तीर्थदत्त सुत लक्ष्मी/दत्त दौ (उ.टी. ९२/०४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ. वंशीलाल सुत शिलानाथ: घुसौत सँ ननू सुत अमृतकेश दौ (उ.टी. ४९/०३) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौ. शिलानाथ सुत श्रीमोहन: हरिमो‍हन ललित मोहन आनन्दु मोहन राधामोहन भोलानाथा:खण्डशबला सँ वाबू पुण्य पति सिंह सुत वाबू तुलापति सिंह दौ (शा.२८६/०६) करमहा सँ विष्णुजदत्त द्दौ. श्रीमोहन सुता प्रमोदसुबो धकामोद भेषनाथ भवनाथ लेखनाथ हरिअम्ब६ सँ प्रेमनाथ सुत यदुवीर दौ (उ.टी. ४०/०९) माण्डवर सँ जनार्दन द्दौ. प्रमोद सुता सँ सुत प्रेमनाथ दौ दौ सँ द्दौ. सुबोध सुता सँ सुत: वुच्चीस ठाकुर दौ सँ द्दौ. प्रमोद सुता . . . सँ . . . सुत प्रेमनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ सुबोध सुता . . . सँँँ . . . सुत वुच्ची ठाकुर दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ कामोद सुता . . . सँ . . . सुत चन्द्रा नन्द दौ . . . सँ . . . द्दौ. हरिमोहन सुता गुणनाथ मेधानाथ छत्रनाथ लक्ष्मी.नाथ सोमनाथ हरिअम्बद सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. आनन्दय मोहन सुत सुमन: सरिसव सँ गुणपति सुत मुशली झा दौ (शा. २१७/०५) . . . सँ . . . द्दौ.
(१७०) उपटीप-फवारिपार सिहौलिसँ रैमा भगवानदत्त झा ८५
भोलानाथ प्र. राधानाथ सुत दिनानाथः . . . सँ . . . सुत बद्रीनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. (११२/०४) लतडू सुता . . . पाली सँ गोरवूलनाथ सुत दुरिवया दौ (शा. १०२//८) खण्ड)बला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौ. अपरालतडू सुत भगवानदत्त: बुधवाल सँ दुल्ली)सुत बउन दौ (शा. २००/०९) खौआल सँ हृदयफूल द्दौ. लतडू सुता . . . सोदरपुर सँ परिवया सुत दुर्गानाथ दौ (उ.टी. १९/०४) हरिअम्बउ सँ श्यािमनाथ द्दौ. भगवानदत्त सुता . . . सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी सुत झलहन दौ (शा. २९२/०६) दरिहरा सँ कन्हाुई द्दौ.
(उ.टी. ८४/१०) वगडू सुता जलधर मोहना करमहा सँ विष्णु.देव सुत चन्द्रनदेव दौ (उ.टी. १०४/०७) दरिहरा सँ सोने द्दौ. जलधर सुता खड़गी गंगाधर श्रीधरा खण्डदबला सँ रतनेश्व र सुत कोटीश्वुर दौ (शा. १७६/०२) पाली सँ खूनी द्दौ. खड्गी सुत भगीरथ: नरउन सँ भोलानाथ दौ (शा. १८४/१०) वलियास सँ निधि द्दौ. भगीरथ सुता खण्डदबला सँ वाबूरमापति सिंह वाबू पुण्यदपति सिंह दौ (शा. ११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौ. अपरा भगीरथ सुता खण्डदबला सँ महाराज रूद्र सिंह सुत वाबू नेत्रेश्व/र सिंह दौ (शा. २७९/१०२) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ. गंगाधर सुता . . . नरउन सँ दयानाथ सुत वाबू जानकीनाथ दौ (शा. ८५/११) माण्डंर सँ कुलपति द्दौ. . . . जीवधर सुता लक्षमन लीला मनोहरा: हरिअम्ब् सँ मेघनाथ सुत दुल्ल ह दौ (शा. १०७/०२) दरिहरा सँ नित्यामनन्दस द्दौ. लक्षमन सुतौ मार्कण्डे य बलदेवौ खण्डशबला सँ थेधी सुत साधू दौ (शा. १८०/०३) वलियास सँ मणि द्दौ. मार्कण्डेतय सुता . . . पाली सँ कलरू सुत फूदे दौ . . . माण्ड र सँ बालह द्दौ. बलदेव सुता . . . खण्ड बला सँ गुणेश्वनर सिंह सुत वाबू हरिश्वषर सिंह दौ (शा. २७६/०९) माण्डबर सँ झालमा द्दौ. लीला सुता . . . करमहा सँ गोखूल सुत हलधर दौ (शा. ५३/०९) खण्डलबला सँ मोहन सिंह द्दौ. मनोहर सुता अलय . . . सँ राजावेदानन्द सिंह सुत राजा लीलानन्दख सिंह दौ (शा. १६४//०८) खोआल सँ हेमनाथ द्दौ. . . . मोहन सुता विष्णुमपति प्र. बतहा बच्चेअ खेलीका बुधवाल सँ दुल्ली सुत विदयामणि दौ (उ.टी.६५//२) माण्डरर सँ प्रान्ना‍थ द्दौ. विष्णु पति प्र. बतहा सुतौ इन्द्र नाथ चन्द्रुनाथौ खण्ड‍बला सँ मुकुन्दा सिंह सुत देवराज सिंह दौ शा.(१९७//१०) बभनियाम सँ रूदी द्दौ. इन्द्रौनाथ सुतौ-हरिनाथौ राघानाथौ सोदरपुर सँ लूचाई सूत ऋद्धिनाथ दौ (उ.टी. १३/१०) नरउन सँ बुद्धिकर द्दौ. हरिनाथ सुत गिरजानाथ नरउन सँ बनखंडी सुत मथुरानाथ दौ (शा. २०२/१०) पबौली सँ . . . द्दौ.
(१७१) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसं गोधनपुर गेरकी
चन्द्र१नाथ सुतौ अभयनाथ उभयनाथौ हरिअम्ब् सँ फणिधर सुतरेवतीरमन दौ (उ.टी. ४८//०५) सोदरपुर सँ आद्यादत्त द्दौ. अभयनाथ सुतौ अमरनाथ कमलनाथौ खण्डटबला सँ वाबू खगपति सिंह सुत वाबू गुणपति सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौ. उभयनाथ सुत नरेन्द्रणनाथ विजय अजय संजय त्रिपुरौली नरउन सँ यदुनाथ सुत सरस्वसती नित्यभनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. . . . बच्चेन सुता . . . करमहा सँ हलधर सुत जनार्दन दौ (शा. १७७/०६) सोदरपुर सँ मुरली द्दौ. रवेलीनी. चान्दद सुत फकीर: सुरगन सँ राजा उत्तमनारायण सुत चिलका प्र. चन्द्रेनारायण दौ (शा.१२५/०४) पबौली सँ रधुनन्दतन द्दौ. फकीर सुता . . . पबौली सँ भैरव दत्त सुत चन्द्रददत्त दौ . . . नरउन सँ चिन्तापमाणि द्दौ. (उ.टी. ८४/१०) बछरू सुत प्रेमनाथ करमहा सँ छबनू सुत काला . . . दौ सरिसब सँ भिखिया द्दौ. अपरा सुता . . . बुधवाल सँ शूलपाणि सुत कलाधर दौ . . . कलाधर सुता दरिहरा सँ गोपाल सुत बीनीधू दौ (शा. १८७/०४) खण्डीबला सँ गुणानन्दँ द्दौ. (शा. १८६/०६) . . . धीरनाथ सुता कुमर सिंह रतन सिंह मानीक सिंह भूप सिंहा एकहरा सँ रमाकान्तु सुत गौरीकांत दौ (८६/०९) सरिसब सँ धरनीधर द्दौ. कुमर सिं‍ह सुता राम सिंह मोहन सिंह नारायण सिंह झलवा प्र. श्या म सिंहा: नरउन सँ. रूद्रपति सुत स. गुणानन्दझ दौ (१८४//११) हरिअम्बू सँ हरिनाथ द्दौ. राम सिंह सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत रूचिपति दौ . . . सकराढी सँ झाउँ द्दौ. मोहन सिंह सुता . . . एकहरा सँ चाणन सुत वंशमनि दौ . . . धोसौत सँ लक्षमन द्दौ. अपरा सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत एकनाथ दौ . . . पाली सँ लक्ष्मीददत्त द्दौ. नारायण सिंह सुता . . . करमहा सँ जहली सुत जयनाथ दौ . . . सरिसब सँ गणेश द्दौ. झलवा प्र. श्यााम सिंह सुता रधुनन्द न यदुनन्ददन नीलकंठ दिनबन्धुतका सोदरपुर सँ भीरवन सुत गोपाल दौ (उ.टी. १३/०४) बुधवाल सँ परशमणि द्दौ. रघुनन्दवन सुत राशबिहारीक: करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पापदत्त दौ (शा. ९९/१०९) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्द) द्दौ. अपरा रघुनन्दतन सुता . . . खण्डौबला सँ श्या.मनाथ सुत जयनाथ दौ (शा. २७/०६) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ. राश बिहरी सुत हरनाथ प्र. तारानन्द) सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्याथनन्द् दौ (उ.टी. २५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ. अपरा राशबिहारी सुत . . . धोसौत सँ दूर्म्मिल सुत अपूछ दौ . . . खण्ड०बला सँ देवराज सिंह द्दौ. तारानन्दि सिंह झा सुता कालिकानन्दन सिंह झा श्याँमानन्दी सिंह आदयानन्द सिंह झा जगानानन्दद सिंह झा दिव्याानन्द् सिंह झा सोदरपुर सँ मार्कण्डे य सुत लोकेश्वनर दौ (२१३/०४) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ.
(१७२) ८६. उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर
यदुनन्दडन सुतौ दिनानन्दन प्र. छेतन मोदानन्दौ प्र. बदरी को खण्ड्बला सँ केवलकृष्ण सुत छक्कन दौ (शा. ९९/०५) करमहा सँ जाल्पा दत्त द्दौ. दिनानन्दप प्र. छेतन सुता उमानन्द् प्र. जगदीश विजयानन्दन परमानन्दस प्र. फेंक्का: करमहा सँ चुम्म.न सुत जनानन्दन दौ (उ.टी. ६४/१०) नरउन सँ वूलन द्दौ. अपरा छेतन सुतौ खेलानन्द सिद्धिनन्द‍न प्र. सुकमारवुद्धन प्रo भवनन्दा प्र. खण्ड.बला सँ तारानाथ सुत शोभनाथ दौ (१९८/१०७) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौ. उमानन्द् सिंह झा. सुत एकानन्दद सिंह: सोदरपुर सँ . . . सुत देवकीनन्द्न सिंह मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौ. अपरा उमानन्दस सिंह सुता . . . सोदरपुर सँ म.म.उ. सदन सुत महो षष्ठीहनाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौ. फेकू प्र. परमानन्दम सुता . . . नरउन सँ अ‍ादिनाथ सुत दुर्गानाथ दौ . . . पाली सँ केदारनाथ द्दौ.
मोदानन्द प्र. बदरी सुतौ कुलानन्दँ सिंह प्र.विनय पुण्या नन्दन सिंह प्र. कामेश्व रौ एकहरा सँ मिश्र दयानाथ सुत मिश्र दिनानाथ दौ . . . दरिहरा सँ यादव द्दौ. कुलानन्दत प्र. विनय सुतौ यज्ञानन्दस धनानंदो हरिअम्बा सँ . . . सुत भवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. यज्ञानन्दद सिंह सुतौ . . . खण्ड बला सँ रूचिनाथ सिंह सुत धननाथ सिंह ठाकुर दौ . . . पाली सँ भोलानाथ द्दौ. पुण्याथनन्दन सिंह सुतौ प्रेमानन्दद रोमानन्दौा . . . सँ . . . सुत जीवनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ.
नीलकंठ सिंह सुता काशीनाथ प्र. अच्युुतानन्दझ मुनी प्र. रूद्रानन्दस कमलाकान्त प्र. पद्मानन्दठ बटेश प्र. दुर्गानन्दत गणेश प्र. देवानन्दन महेश प्र. हरिनन्दिना करमहा सँ धर्मदत्त सुत खगेश प्र. मनहर दौ (उ.टी.५१/०६) एकहरा सँ दामोदर द्दौ. काशीनाथ प्र. अच्युीतानन्द/ सुत धर्मानन्द पाली सँ हर्षी सुत वच्चकन प्र. खगनाथ दौ (उ.टी.३३/०२) सोदरपुर सँ नेना द्दौ. अपरा काशीनाथ सुता मोदानन्द गिरजानन्द रूद्रानन्द. सिंह रोहिणीनन्ददन सिंह पबौली सँ हृदयमणि सुत मोतीनन्दरन दौ (उ.टी. ०८/११) नरउन सँ गौ‍रीनाथ द्दौ. मोदानन्दद सिंह सुतौ पूर्णानन्द. सिंहो प्र. मोहन जी सुधानन्दग सिंह खण्ड्बला सँ वाबू खेलापति सिंहो सुत वाबू ठकुरपति सिंह दौ (१८३/१०) नरउन सँ विश्वानाथ द्दौ. पूर्णानन्दं सिंह प्र. मोहन जी सतौ . . . सुल्लनी नरउन सँ . . . सुत काशीनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. धर्मानन्दो सिंह चेतानन्दँ सिंह क्षेमानन्दा सिंह गुणानन्द सिंह . . . सँ . . . सुत चन्द्रीनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ चन्द्रानन्द सिंह सुता . . . सँ . . . सुत कुमुदीनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ.
(१७३) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर
भूटकुन प्र. रूद्रानन्दव सिंह सुत देवकीनन्द न प्र. भूटकून नरउन सँ ववुए सुत चन्द्र नाथ दौ . . . पाली सँ फूदी द्दौ. देवकीनन्द्न प्रo भूटकून सुत वूच्चीर प्र. मोहनानन्दू सिंह: करमहा सँ पुष्पी सुत छत्रनाथ दौ (उ.टी. ५६/०७) सोदरपुर सँ कारी द्दौ. अपरा देवकीनन्दँन सुतो शशिभूषण राजनन्दसनौ पारहर बहेराढ़ी सँ पौराणिक टेकमणि सुत गेहमणि दौ . . . सोदरपुर सँ नेहनाथ द्दौ. कमलाकान्ति प्र. पद्मानन्दत सुता पियुषनाथ सिंह पबौली सँ हृदयमणि सुत मोतीनन्द.न दौ (उ.टी. ०८/१) नरउन सँ गौरीनाथ द्दौ. पियुषनाथ सिंह सुता . . . सँ . . . सुत हरिनारायण झा दौ . . . सँ . . . द्दौ.
दुर्गानन्दँ प्र. बटेश सुता . . . पाली सँ चण्डे श्व र सुत रामेश्वमर दौ (उ.टी. ३५/) वा. माण्डसर सँ किशोरी द्दौ. अपरा दुर्गानन्द सुता रमानन्द सिंह मित्रानन्दर सिंह छत्रानन्द सिंह प्र. बटूकनाथ इन्द्र्न्द् यमुनानन्द लीलान्दान नवटोल सुल्ह्नी नरउन सँ गंगानाथ सु‍त तिलकनाथ दौ . . . सरिसब सँ शम्भुदनाथ द्दौ. रमानन्द सिंह सुता . . . सोदरपुर सँ जीबछ सुत हरिश्च्न्द्रा दौ (उ.टी.२२/१०५) हरिअम्ब सँ गोपीनाथ द्दौ. गणेश प्र. देवानन्दत सुता तंत्रानन्दर अम्बिकानन्दग नीकानन्दर खड़ानन्दन यादवानन्दल सिंहा करमहा सँ फकीर सुत श्यातम प्र. जीवदत्त दौ (उ.टी. ५८/०) माण्डनर सँ बच्चू द्दौ. तत्रानन्द् सिंह सुतो प्रदीप सुजीतौ खण्डाबला सँ बालकृष्ण५ सुत कमलाकान्तह दौ . . . करमहा सँ राधानाथ द्दौ. नीकानन्द सिंह सुत अरूण कुमार सिंह . . . सँ . . . सुत भवनाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौ. खड़ानन्दं सिंह सुत राजीव कुमार सिंह महिषीपाली सँ एकनाथ . . . सुत मणिनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. राजीव कुमार सिंह सुत आयुष कुमार सिंह हरिअम्बद सँ शक्तिनाथ सुत श्या.मनाथ दौ . . . सँ भोलादत्त द्दौ.
महेश प्र. हरिनन्दान सिंह सुता ब्रहमान्दस सिंह उग्रानन्दत सिंह योगानन्दस सिंह धननाथ सिंह विभूतिनाथ सिंहा पबौली सँ हलघर सुत उमानन्दँ दौ . . . सँ . . . द्दौ. ब्रहमानन्दी सिंह सुता प्रकाश अजय प्रताप . . . सँ . . . सुत पिय्रुषनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. धननाथ सिंह सुता किशोर सिंह विश्वुनाथ सिंह कैलाश सिंहा खण्ड.बला सँ . . . सुत वाबू सरस्व.ती नन्दु सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौ. योगानन्दव सिंह सुता अरविन्द आनन्द अमीला . . . सँ . . . सुत जीवनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्धौ॥
(१७४) ८७ उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर
दिनबन्धु सुतौ नित्याटनन्दव प्र. गोपीनाथ धनानन्दस प्र रेवतीनाथ भोल प्र. यशोदानन्दौ वेदानन्दा्: करमहा सँ धर्मदत्त सुत खगेश प्र. मनहर दौ (उ.टी. ५१/०६) एकहरा सँ दामोदर द्दौ. नित्यासनन्दद प्र. गोपीनाथ सुता . . . खण्डाबला सोन सुत कृष्णेरश्वदर दौ . . . पाली सँ हर्षी द्दौ. रेवतीनाथ प्रo कंटीर सुता . . . पाली सँ चण्डेदश्व र सुत रामेश्वलर दौ (उ.टी. ३५/११) माण्ड र सँ किशोरी द्दौ. यशोदानन्दे सिंह सुता कृत्यालनन्दद इन्द्रा नन्द. ब्रहमानन्दा हरिअम्बु सँ मुसहड़ सुत लूट दौ . . . खण्डंबला सँ हरिनन्दनन द्दौ. वेदानन्दद सिंह सुता दयानन्दास सिंह प्रो गंगानन्द सिंह यमुनान्द न सिंह नरउन सँ गंगानाथ सुत केशवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. दयानन्दन सिंह सुता . . . शेषर कुमार सिंह . . . सँ . . . सुत भरत झा. दौ . . . सँ . . . द्दौ. कृत्यानन्द. सिंह सुत . . . मगनसिंहो खण्ड बला सँ . . . सुत छत्रनाथ सिंह ठाकुर दौ . . . सँ . . . द्दौ.
रतन सिंह सुता . . . सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्ण दत्त दौ (उ.टी. २९/१०) नरउन सँ सरस्वती गुणानन्दु द्दौ. अपरा सुता अलय सँ . . . परमानन्द/ चौधरी सुत राजा दुलार सिंह दौ . . . कुजौली सँ कुलपति द्दौ. मानीक सिंह सुतो बिहारी सिंह: खण्ड बला सँ भैयन प्र. गौरीनाथ सुत उग्र सिंह दौ (१२०/१०) माण्ड र सँ हरेराम द्दौ. बिहारी सिंह सुतौ दिनकर प्र. फतुरी सिंह निधिकर प्र. मोच सिंहौ सोदरपुर सँ सुत सोमेश्वेर दौ (शा. २४०/०८) दरिहरा सँ गेहनाथ द्दौ. अपरा सुता . . . सरिसब सँ पाँ बचकन सुत पाँ बछरण दौ . . . बेलउँच नेहनाथ द्दौ. दिनकर प्र. फतुरी सिंह सुत शक्तिनाथ सिंह: फनन्दह सँ भाइलाल सुत सोन दौ . . . खौआल सँ हरखू द्दौ. शक्तिनाथ सिंह सुत भीमनाथ सिंह भक्तिनाथ सिंहौ पाली सँ रधुनन्द न सुत रामेश्वणर दौ . . . खौआल सँ वैयाo खूद्दी द्दौ.
(१७५) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर
निधिकर प्र. मोच सिंह सुता . . . घुसौत सँ लक्ष्मी्नाथ सुत बोधनाथ दौ . . . खैआल सँ उँमादत्त द्दौ.भूप सिंह सुता विष्णुि सिंह गोविन्द सिंह प्र. झींगुरी ज्योक. दूमनी प्र. रूद्रसिंहा सोदरपुर, सँ मनसुख सुत कृष्ण दत्त दौ (उ.टी २९/१०) नरउन सँ स. गुणानन्दह द्दौ. विष्णुस सिंह सुता सुरगन सँ राजा देवनारायण सुत राजा रूपनारायण दौ . . . खण्डनबला सँ श्या,मनाथ द्दौ. र्गोविन्द सिंह प्र. झीगुरी सुता . . . सोदरपुर सँ परिवया सुत धीरनाथ दौ (उ.टी. १८/०८) नरउन सँ दुरिवया द्दौ. अपरा सुता . . . करमहा सँ प्याउरेलाल सुत लटूरी दौ . . . दरिहरा सँ इश्वदरीदत्त द्दौ. अपरा सुतौ चित्रधर मोतीधरो पाली सँ मथुरानाथ सुत दुखमोचन दौ . . . वलियास सँ मनफूल द्दौ. चित्रधर सुता देवानन्दद जगन्नाथ प्रमोदानन्दाम सोदरपुर सँ किशोर प्र. रतिदत सुत बचकन दो (उ.टी. २२/२) दरिहरा सँ द्दौ. अपरा सुत विनोद नरउन सँ फूद्दे सुत तिलकनाथ दौ . . . सरिसब सँ शम्भुनाथ द्दौ. जगन्नाथ सिंह सुतौ चेतनाथ सिंह सेतु नाथ सिंहो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ. प्रमोदनाथ सिंह सुत नेत्रनाथ सिंह . . . सँ . . . सुत शशिनाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौ.
ज्यो.टूमनी प्र.रूद्र सिंह सुतो मुकुन्द : सोदरपुर सँ परिवया सुत धीरनाथ दौ (उ.टी. १८/०८) नरउन सँ दुरिवया द्दौ. अपरा सुत जयनन्दँन हरिअम्ब सँ हर्षमणि सुत योगीलाल दौ (उ.टी. ४६/१०) माण्डसर सँ लोटनी द्दौ. मुकुन्द् सुता. . . पाली सँ ठे‍ङिन सुत पुरन्ददर दौ (उ.टी. ३६/०४) खण्डतबला सँ भगीरथ द्दौ. अपरा मुकुन्दप सुता . . . सोदरपुर सँ शक्रनाथ सुत नेना प्र. देवनाथ दौ (उ.टी. २१/१०) कुजौली सँ धरानाथ द्दौ. जयनन्दरन सुत जगत नन्दद करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डे य दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौ. जगतानन्दड सुतौ दयानन्दज सदानन्द नरउन सँ रविनाथ सुत गेहनाथ दौ . . . पाली सँ विजयनाथ द्दौ. दयानन्दा सुत . . . सँ . . . सुत जीवनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ.
(शा.१२/०६) मेधापति सुता प्रभापति वैदिक अच्छनपति मन्नूद कलर ज्योद. बतहा का सोदरपुर सँ सदानन्दद सुत महेश दौ (शा. ८१/०) माण्डपर सँ परमानन्द द्दौ. प्रभापति सुता सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू द्दौ. (शा.८२/०७) हरिअम्बद सँ नारायण द्दौ. वैदिक अच्छ पति सुता . . . जीवपति बौकू प्र. भौजपति आँखी प्र. दानपति श्याोमू प्र. पद्मपतिय: सदिरपुर सँ धर्मपति सुता . . . मुरलीधर दौ (शा.१२/०८) सुरगन सँ रायउत्तम नारायण दौ
(१७६) ८८ उपटीप-फवारिपार सिहौलिसँ लोहना इशहफर
वैदिक जीवपति सुता . . . सोदरपुर सँ दुखभंजन सुत सोनी दौ (शा. १३/०८) दरिहरा सँ बै. जीवनाथ द्दौ. अपरा जीवपति सुत मनपति करमहा सँ रूद्रदेव सुत वच्चीर दौ . . . सकराढ़ी सँ मोदी द्दौ. मनपति सुत वूलन: नरउन सँ दूरिवया सुत गोविन्दद दौ . . . सकराढ़ी सँ ननू द्दौ. बूलन सुत भोल: पाली सँ मथुरानाथ सुत रज्जे दौ . . . खण्ड.बला सँ राजा द्दौ.॥ भोल सुतौ काशीनाथ शंकरनाथौ करमहा सँ वावूनाथ सुत जयनाथ दौ . . . खण्डवला सँ तात्रानाथ द्दौ॥ काशीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ शंकरनाथ सुता . . . पाली सँ चण्डे श्वौर सुत रामेश्व र दौ . . . माण्डँर सँ किशोरी द्दौ.
बौकू प्र. भोजपति सुता यज्ञपति योगपति मधुरापति महिपतिय: करमहा सँ सदु जगन्नाथ सुत भवानीदत दौ (उ.टी. ५६/०२) सोदरपुर सँ वुद्धिकर द्दौ. अपरा बौकू सुता . . . सोदरपुर सँ मंचित सुत रघुनाथ दौ . . . करमहा सँ महिधर द्दौ. यशपति सुतौ भगीरथ पशुपति पबौली सँ भैरवदत्त सुत कमलादत्त दौ (उ.टी. १०/०) खौआल सँ कवि हेमनाथ द्दौ. भगीरथ सुता . . . हरिअम्बत सँ लान्हाा सुत मधु दौ . . . कुजौली सँ वबुरैया द्दौ. पशुपति सुता . . . नरउन सँ ऋषि सुत फूद्दी प्र. बलभद्र दौ . . . माण्डशर सँ भूप द्दौ. योगपति सुतौ शिवदाश इशदाश्वौथ पाली सँ गोरवूलनाथ सुत पलिराया दौ (उ.टी. ३४//९) खौआल सँ बनी द्दौ. महिपति सुता कुजौली सँ सिद्धिकर सुत अमृतकर दौ . . . दरिहरा सँ यज्ञनारायण द्दौ. . . . औरवी प्र. दानपति सुतौ श्रीदत्त ठीठरो सरिसब सँ चिलका सुत गणेश दौ (उ.टी.०७/०२) खौआल सँ गोशाँइ द्दौ. ठीठर सुता हरिअम्बद सँ श्याीमलाल सुत रंगलाल दौ (उ.टी. ४५/१३) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ. अपरा ठीठर सुता हरिअम्बध सँ हलधर सुत चुन्नी( दौ (उ.टी. ४९/०) सोदरपुर सँ मुरली द्दौ. श्यानमू प्र. पद्मापति सुतौ गुदर प्र. जयपति सोदरपुर सँ विष्णुतदत्त सुत ठेङनि दौ (उ.टी. २६/०८) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ. जयपति सुत टेकपति पबौली सँ भैया सुत राजा विजयगोविन्दु सिंह दौ (उ.टी. ०९/१०७) बुधवाल सँ बाउन द्दौ. टेकपति सुता . . . कुजौली सँ अमृतकर सुत मनमोहन दौ . . . खण्ड१बला सँ वासुदेव सिंह द्दौ. ज्योल. बतहा सुतौ छकौड़ी हलधरौ सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ (शा. ८२/०७) हरिअम्बत सँ नारायण द्दौ. अपरा मेधापति सुत चित्रपति प्र. चितक: करमहा सँ सुन्दकर सुत बैदयनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ रति द्दौ. चित्रपति प्र. चितरू सुत गणीक: पाली सँ लक्ष्मीीकान्त सुत गोकुलनाथ दौ (उ.टी. २३/१०) दरिहरा सँ वबुआ द्दौ. गणपति प्र. हरपति सुत सोदरपुर सँ शिवानन्दि सुत भोलानाथ दौ (उ.टी. २४/११) नरउन सँ बौकू द्दौ. अपरा गणपति प्र. गणी सुता भवनपति दूकनपती: खण्ड.बला सँ
(१७७) उपटीप पुवारिपार सिहौलिसँ इशहपुर रूपौली
महाराज माधव सिंह सुत महाराज छत्रसिंह दौ (शा. २७३//४) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौ. हरपति सुता करमहा सँ नन्दशलाल सुत श्या मलाल दौ (उ.टी. ६०/१०) खण्डतबला सँ सोन द्दौ. भूवनपति सुतो पुण्यिपति प्र. ठक्कन फेकनो सोदरपुर सँ जयदत्त सुत वंशी दौ (उ.टी. २१/०८) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौo भूवनपति सुतौ राम लक्षमनो घुसौत सँ ननूसुत अमृतकेश दौ (उ.टी. ४९/०३) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौ. फेकन सुता . . . घुसौत सँ दुर्म्मिलि सुत वबुआ दौ . . . सकराढ़ी सँ भैयो द्दौ. ठक्क.न सुत अनन्त् सुता डाo श्याथम सुन्द र: (M.B.B.S.) C.S. ए सुत राजा प्रo भोलक: राम सुता विश्व्नाथ बैदयनाथ शशिनाथ सोदरपुर सँ किशोर सुत गोंशर्य दौ (उ.टी. २२/०) करमहा सँ लान्हि द्दौ. लक्षमन सुता . . . नरउन सँ शम्भु नाथ सुत फूच्ची प्र. शक्तिनाथ दौ . . . तिसउँत सँ भगवतनारायण द्दौ. पुण्य पति सुत चन्द्रसपति सुता चन्द्ररपति विकास विश्वागसा
अथ पतनुका माण्डपर ग्रामारम्भ् (शा. १७३/१०) भवानीदत्त सुतौ दुरिवया ठेङनि कौ सोदरपुर सँ दुरवीभंजन सुत सोनी दौ (१२३/०८) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौ. दुरिवया सुत विहारीक: सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ.टी १३/०२) सकराढ़ी सँ नकदू द्दौ. बिहारी सुता . . . करमहा सँ जगद्धर सुत वबुजन दौ . . . नरउन सँ चित्रनाथ द्दौ. ठेडानि सुत वूचन प्र. कृष्णरदत्त हनुमानदत्त भगवानदता सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ.टी. १३/०३) पाली सँ भवनाथ द्दौ. कृष्णनदत्त सुत वाँके प्र. हेमकान्त चुभी प्र. श्रीकान्तत बौकू प्र. गोपीकान्तह रेती प्र. रेवतीकान्ताा खण्डनबला सँ वाबू गोविन्दद सिंह सुत वाबू गणेशदत्त सिंह दौ (शा. (१७४/१०) दरिहरा सॅं धननाथ द्दौ. बांके प्र. हेमकान्तद सुतौ बलभद्र बलरामौ नरउन सँ गोपाल सुत धुरधुर दौ . . . करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ. अपरा बाँके सुता . . . करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेरय दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौ. बलभद्र सुता विश्वानाथ अमरनाथ दिनानाथा पाली सँ नन्दीन सुत ब्रजनन्द न दौ (उ.टी. ३३/०६) सोदरपुरसँ प्रेमनाथ द्दौ. विश्वननाथ सुता किशोर शेखर शिशिरा . . . सँ . . . सुत काशीनाथ मिश्रा दौ . . . सँ . . . द्दौ. अमरनाथ सुता . . . नरउन सँ अर्क्कनाथ सुत श्याथमनन्दँ दौ . . . सोदरपुर सँ जयनन्द न द्दौ. दिनानाथ सुतौ मिहिर समीरौ . . . सँ . . . सुत बद्रीनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. बलराम सुता . . . खण्डबबला सँ एकरदेश्वदर सिंह सुत वाबू रामनन्द्न सिंह दौ (शा. २८०/०३) माण्डनर सँ बच्चेव द्दौ. बलराम सुता वसन्तव विनोद प्रबोध महेश सुदेश रमेशा: करमहा सँ राजा वुद्धिनाथ सुत राजा टेकनाथ दौ (उ.टी. ५५/०७) रवौआल सँ जानकीनाथ द्दौ.
(१७८) कनसममाण्डौर-लालंगज उपटीप-फवारिपार
अपरा बलराम सुत जीवनाथ प्र. चन्द्रमकान्तल: खण्डिबला सँ वाबू तीर्थेश्व र सिंह सुत वाबू होमेश्वीर सिंह दौ (शा. २७८/०९) करमहा सँ कन्टिर द्दौ. वसन्त सुतौ संजय सुवनो . . . सँ . . . सुत ब्रजनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. विनोद सुत मूनन: . . . सँ . . . सुत उमानाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. प्रबोध सुतौ अजयनाथ . . . सँ . . . सुत श्या.मसुन्ददर झा दौ . . . सँ . . . द्दौ.
चुन्नीत प्र. श्रीकान्त सुता . . . सोदरपुर सँ गणेशदत्त सुत चण्डी़ंदत दौ (उ.टी. २६/०४) हरिअम्ब् सँ वाबू रतीकनाथ द्दौ. रेती प्र. रेवती कान्त़ सुता . . . सोदरपुर सँ चण्डी२दत्त स्यै व दौ उ.टी. (२६/०४) हरिअम्ब सँ लोकनाथ द्दौ. हुनमानदत्त सुत छेढीका खण्डडबला सँ वाबू गणेशदत्त सिंह स्यैोव दौ . . . दरिहरा सँ धनानाथ द्दौ. अपरा हनुमानदत्त सुता . . . नरउन सँ हरदत सुत चंचल दौ (उ.टी. ९२/०८) सोदरपुर सँ गोनू द्दौ. भगवानदत्त सुत शुकल: करमहा सँ जगद्धर सुत वबुजन दौ (उ.टी. ५१/१३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौ. अपरा भगवानदत्त सुता . . . पाली सँ ठेङिन सुत चण्डेसश्वदर दौ . . . वलियास सँ ठीठरू द्दौ. शुकल सुत दामोदर: करमहा सँ लटूरी सुत मानू दौ (उ.टी. ५७/१०) नरउन सँ रघुवर द्दौ. दामोदर सुता . . . सँ . . . सुत शिवनन्द न झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. अपरा शुकल सुता . . . करमहा सँ रामे सुत योगदत्त दौ (उ.टी. ६१/१०३) माण्डार सँ कन्हाकई द्दौ.
गोरवूल सुतौ . . . हलधर चन्द्रसधरौ वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्ल१ह‍ दौ . . . दरिहरा सँ दुरवभंजन द्दौ. हलधर सुता . . . नरउन सँ गंगादत्त सुत रूचिदत्त दौ . . . सकराढ़ी सँ झाँउ द्दौ. म.म.उ. चन्द्रुधर सुता . . . बेलउँच सँ धनीराम सुत वाबूनाथ दौ . . . पाली सँ कमलादत्त द्दौ.
अथ कमसम माण्डधर ग्रामारम्भद:- (१७४/१०) दुर्गानाथ सुत बच्चीध छोटकू कौ करमहा सँ साहेब दौ (शा. ११३/०४) सोदर रतनपति द्दौ. बच्ची सुतौ होरील दत्त मुरारी सरिसब सँ वदी सुत लक्ष्मी.दत्त दौ (शा. १७९/०५) करमहा सँ छोटी द्दौ. छोटकु सुतौ ललितनाथ: सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ शा. (१९३/०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौ. ललितनाथ सुता सोदरपुर सँ कुलमणि सुता बम्भोला दौ . . . करमहा सँ धर्मदत्त द्दौ अपरा ललितनाथ सुत पिणाकनाथ प्र. गणेश: बुधवाल सँ कंटू वागीश्वदर दौ (शा. १८४/०/६) सोदरo लूचाई द्दौ. पिणाकनाथ प्र. गणेश सुतौ साहित्यौकार भवनाथ प्र. दीपक हरिअम्ब् सँ गिरजानाथ सुत तुलानाथ दौ (शा. २१३/०६) पबौली सँ तपसी द्दौ. भवनाथ सुता कीर्तिनाथ चित्रनाथ नेत्रनाथा खण्ड.बला सँ . . . सुत वाबू चित्रेश्व र सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौ.
(१७९) माड़रिसँ शारदापुर हटाढ़ उजान
अथ माड़रि वलियास ग्रामारम्भँ : (शा.१०३/१५) हरपति सुता रूद्रपति मणि प्र. विद्मापति निधि प्र. धरापतिय: पाली सँ बोधन दौ (शा. १०१/०३) सरिसब सँ उँमाई द्दौ. रूद्रपति सुतौ इन्द्र पति जागा प्र. यग्य(पति बुधवाल सँ कलानाथ दौ (शा.१०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ. इन्द्रुपति सुता गणपति बच्चेथ प्र. नन्दीपपति गौरीपति धनपति भूपतिथ खण्डीबला सँ अनूपनाथ दौ (शा. ९७/०२) हरिअम्बद सँ रमानाथ द्दौ. गणपति सुतौ देवपति मनमाहनौ वुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (शा. १२५/०३) नरउन सँ लक्ष्‍मीदत्त द्दौ. देवपति सुतौ लोकपति लेशपति नरउन सँ उँमानाथ सुत गदापाणि दौ (शा. १९२/०३) पाली सँ परिवया द्दौ. लोकपति सुतौ पुण्य३पति ठकुरपति महावीर सोदरपुर सँ तीर्थमणि सुत योगमणि दौ (उ.टी. २४/०२) करमहा सँ जाल्पाीदत्त द्दौ. पुण्यमपति सुतौ गिरजापति योगपति सोदरपुर सँ फकीर सुत प्रेमनाथ दौ (उ.टी.१४/१०/२) घुसौत सँ मधुसूदन द्दौ. गिरजापति सुत धर्मपति सोदरपुर सँ मार्कण्डेटय सुत अनन्तग मिश्र दौ (उ.टी. २९/१) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ. अपरा पुण्यडपति सुत अनन्तन: खण्ड)बला सँ वाबू . . . सिंह सुत लेखपति सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौ. योगपति सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo ठकुरपति सुता छत्रपति योरवन प्र. केशीपति मक्ख न प्र. दुर्गापितय: खण्डपबला सँ दामोदर सिंह सुत गोपीनाथ सिंह ठाकुर दौ . . . दरिहरा सँ पुष्पिनाथ द्दौ. केशीपति प्र. भोखन सुता . . . सँ . . . सुत श्रीनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. महावीर सुता तंत्रपति भरत सुधीरा नरउन सँ . . . सुत जगन्नाथ दौ (२१३/०३) करमहा सँ नेना द्दौ. लेशपति सुतौ रघुनाथ शिवनाथो करमहा सँ लान्हि सुत वैया. पिताम्ब र दौ. (उ.टी. ५२/०) सोदरपुर सँ प्रितिनाथ द्दौ. रघुनाथ सुता शंकर नारायण अरूणजीका खण्ड.बला सँ वाबू विजयनाथ सिंह दौ . . . नरउन सँ शिवनन्दान द्दौ. शिवनाथ सुता . . . नरउन सँ मुकुन्द सुत जयनाथ दौ . . . अलय सँ राजा कलानन्दक सिंह द्दौ.
बच्चे् प्र. नन्दी पति सुत बवेजी प्र. श्रीपति पबौली सँ राजा भैया सुत राजा विजयगोविन्द सिंह द्दौ. (उ.टी. ०९/०६) हरिअम्बस सँ बालह द्दौ.बवेजी प्र. श्रीपति सुता . . . सोदरपुर सँ ठेङनि सुत बम्मी दौ (उ.टी. २६/१३) वुधवाल सँ बछरण अपरा बवे जी प्र. श्रीपति सुतो लालजी प्र. पियुषपति खण्डाबला से भलहन सुत तारा नाथ दौ (शा. १९७/०३) नरउन सँ गदापाणि द्दौ. लालजी प्र. वियुषपति सुत करमहा सँ जाल्पा९दत्त सुत फकीर दौ खण्डाबला सँ वाबू सुरेश्वार सिंह द्दौ. धनपति सुता . . . करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पाबदत्त दौ (शा. ९९/०९) दरिहरा सँ वाबू चन्द्राेनन्दद द्दौ. गौरीपति सुता . . . करमहा सँ जाल्पाादत्त स्यैौव दौ (शा.९९/१०९) दरिहरा सँ वाबू चन्द्रा्नन्दा द्दौ. भूपति सुता . . . खण्ड९बला सँ वाबू गोविन्दद सिंह सुत वाबू गणेशदत्त सिंह दौ (शा. १७४/१०) दरिहरा सँ धनानाथ द्दौ. जागा प्र. यग्यदपति सुत मनहर: खण्ड१बला सँ रतनेश्वजर सुत इन्द्रे्श्व र दौ (१७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौ. मनहर सुता सोदरपुर सँ गोशाँई सुत बछरण दौ (उ.टी. २३/१०) करमहा सँ प्या रेलाल द्दौ.
(१८०) उपटीप-पुवारिपार माड़रिसँ शारदापुर
मणि प्र. विघापति सुत सोन:सोदरपुर सँ दीश सुत धीर दौ (शा. १२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौ. सोन सुत भैयो झा खण्डसबला सँ इन्द्रेदश्वौर दौ (शा. १७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर दौ भैयो सुता चण्डेाश्वरर रामेश्ववर कृष्णेौश्वार महेश्वसर योगेश्वघर: नरउन सँ दुरिवया सुत छक्कन दौ (शा. १२६/०६) सकराढ़ी सँ हृदयधर द्दौ. चण्डेाश्वरर सुता गंगानाथ भोलानाथ त्रिलोकनाथा सोदरपुर सँ सदानन्दध सुत शिवनन्दणन दौ (उ.टी. २३/०) पाली सँ श्रीनाथ द्दौ. गंगानाथ सुतौ पद्मनाथ अमरनाथौ हरिअम्बद सँ योगीलाल सुत कमलनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. पद्मनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ. अमरनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ. भोलानाथ सुता दिनानाथ आदित्य्नाथ जिष्णुलनाथा करमहा सँ गोवर्द्धन सुत वेणी माधव दौ (उ.टी. ५६/१०) सोदरपुर तीर्थदत्त द्दौo दिनानाथ सुता सँ ।। द्दौo सँ द्दौo।। दिनानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo आदित्यानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.।। जिष्णुानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.।। त्रिलोकनाथ सुता . . . वुधवाल सँ शिवनाथ सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ६७//०५) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौ. रामेश्व र सुतौ रघुनाथ बोधनाथौ रवण्डदबला सँ वाबूरमापति वाबू नन्हतकू सिंह दौ.।। (शाo२४९//०९) पाली सँ दयानाथ द्दौo अपरा रामेश्वनर सुता सोदरपुर सँ शिवनन्द न दौ उ.टी. (२३//०१) पालीसँ श्रीनाथ द्दौo रघुनाथ सुतो तारानाथ सोदरपुर सँ बम्भ सुत हेमदत्त दौ उ.टी. (२७//०१) बहेराढ़ी सँ पौरगिक टेकमणि द्दौ. बोधनाथ सुता . . . करमहा सँ बौनू सुत रघुनाथ दौ . . . खण्‍डबला सँ वाबू वंशीधारी सिंह द्दौ. कृष्णेसश्वदर सुता . . . सरिसब सँ देवीदत्त सुत फलहारी दौ (शा. २८६/१०) हरिअम्ब् सँ रंगलाल द्दौ. महेश्वेर सुतो उँमानाथ हरिअम सँ फणिधर सुत रेवतीरमण दौ (उ.टी. ४८/०६) सोदरपुर सँ बम्म द्दौo प्र. आद्यान्दत्त द्दौ. योगेश्व्र सुतो बैदयनाथ शशिनाथौ खण्डेबला सँ वावृ पुण्यिपति सिंह सुत वाबू तुलापति सिंह दौ (शा.२८६/०६) करमहा सँ विष्णुृदत्त द्दौ. उँमानाथ सुता किशोर विनोद दिलीपा: सोदरपुर सँ मार्कण्डे०य सुत अनन्त दौ (उ.टी. २९/०/) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ. शशिनाथ सुत विभूतिनाथ पाली सँ गंगाधर सुत जगद्धदरझा दौ (शा. १२३/०४) सोदरपुर सँ जयनाथ मिश्र द्दौ.
निधि प्र. धरापति सुतौ ढेङनि प्र. धर्मपति ठीठरप्र. यशरपति हरिअम्बौ सँ नेहालचन्द्रा सुत मेघनाथ दौ (शा. ११५/०३) माण्डँर सँ हरिशिव द्दौ. ठेङनि प्र. धर्मपति सुता उमापति दामोदर प्र. कीर्तिपति बच्चे प्र. उग्रपतिय : करमहा सँ जीवनाथ सुत टेकनाथ दौ (शा. ९९/१०) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ. उमापति सुतौ जनार्दन प्र. हेमपति कन्टी(र प्र. भूवनपति घुसौत सँ कलानाथ सुत हर्षमणि दौ (शा. २८०/०) सोदरपुर सँ परशमणि द्दौ जनार्दन प्र. हेमपति सुतौ योगेश्व र बावाजी कौ सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्यासनन्दम दौ (उ.टी. २५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ. अपरा सुता . . . सँ . . . सुत . . . लोकानन्द/ दौ . . . सँ . . . द्दौ.
(१८१) उपटीप-पुवारिपार-माड़रिसँ शारदापुर उजान
पतिय गौरी शंकर सुतौ शिवशंकर विष्णुस पाली सँ विकल प्र. हेमनाथ सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी.३३१/ ०८) खण्डाबला सँ कालीनाथ द्दौ. योगेश्व र प्र.योगपति सुतो दुर्गापति वुधवाल सँ पद्मनाथ बालमुकुन्दा दौ (उ.टी. ६८/०३) सरिसब सँ शम्भुपति द्दौ. दुर्गापति सुत देवपति . . . सँ . . . सुत मेहश झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. बावाजी प्र. नेत्रपति सुता खण्डहबला सँ वाबू कन्टू सिंह सुत वाबू गुणपति सिंह दौ (शा. २९४/०३) करमहा सँ जनानन्द‍ द्दौ. कन्टीर प्र. भूवनपति सुता . . . खण्ड०बला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू नन्ह कू सिंह प्र. महिपति सिंह दौ (शा.२९४/०९) पाली सँ दयानाथ द्दौ. दामोदर प्र. कीर्तिपति सुता पुण्यतपति कमलापति लक्ष्मी.पतिय: वुधवाल सँ उँमानाथ सुत वच्चा दौ (उ.टी.६७/१०/२) खण्डवबला सँ देवृकीनन्दधन द्दौ. पुण्यापति सुत अनन्त : खण्डटबला सँ वाबु पुण्य्पति सिंह सुत वाबू खेलापति सिंह दौ (शा. २८६/०६) करमहा सँ शीतल द्दौ. अनन्तु सुता . . . पाली सँ गणनाथ सुत शंकर जी प्र. आनन्दणनाथ दौ (उ.टी. ३६/०४) माण्डीर सँ मुकुन्दौ द्दौo अपरा अनन्त् सुता भोला शंकर राजेन्द्रास खण्डनबला सँ यदुनाथ सुत खूशरू प्र. लेखनाथ दौ (शा. २७०/१०/०) हरिअम्बा सँ शम्भुननाथ द्दौ. कमलापति सुतौ जीवपति टेकपति करमहा सँ ऋद्दिपति सुत भीमनाथ दौ . . . नरउन सँ टेकनाथ द्दौ. मोदनाथ सुता . . . ।। टेकपति सुतो किशोर:खण्डरबला सँ वाबू गणपति सिंह सुत वाबू जानकीनन्दकन सिंह द्दौ. (शा. २९३/०७) नरउन सँ मुक्तिनाथ द्दौ. लक्ष्मीसपति सुता . . . करमहा सँ फकीर सुत दीनानन्दउ दौ (उ.टी. ५७/१०/०) खण्ड.बला सँ वाबू श्रीपति सिंह द्दौ.
बच्चेस प्र. उग्रपति सुतौ फूच्ची प्र. मोदपति मार्कण्डेतय प्र. पद्मापति सोदरपुर सँ शिवानन्द‍ सुतकारी दौ (उ.टी. २५/१) पाली सँ दुरिवया द्दौ. फूच्ची् प्र. मोदपति सुता कृष्णेसश्वरर कुशेश्वूर सिंहेश्वनरा खण्डतबला सँ गुणेश्वौर सिंह सुत वाबू हरिश्व र सिंह दौ (शा. २७६/१०) माण्डबर सँ झलवा द्दौ. कुशेश्वसर सुता र्कीतेश्व्र केशीश्वर धर्मेश्व.रा . . . सँ . . . सुत जयनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ. कीर्तेश्वरर सुता . . . खण्ड बला सँ . . . सुत धर्मनाथ ठाकुर दौ . . . सँ . . . द्दौ.
सिंहेश्व.र सुता जीवेश्वार विश्वेयश्वार होमेश्व.र दिनेश्वारा करमहा सँ दीनानन्दर सुत लक्षमन दौ (उ.टी. ५७//११) खण्ड‍बला सँ चंचल द्दौ. जीवेश्वसर सुता . . . घुसौत सँ परमेश्व५र सुत सत्यनारायण ठाकुर दौ (उ.टी. ४९/१०६) नरउन सँ लक्ष्मीवनाथ द्दौ. विश्वेरश्वबर सुता . . . खण्ड‍बला सँ . . . सुत मधुकान्तव ठाकुर दौ
(१८२) उपटीप-पुवारिपार माड़रिसँ शारदापुर
मार्कण्डे य प्र. पद्मापति सुतौ हेमपति विदेश्व रौ खण्डथबला सँ वाबू नेत्रेश्व र सिंह सुत वाबू रघुनन्दडन सिंह दौ (शा. २७९/१०) माण्डसर सँ विष्णु‍सिंह द्दौ. हेमपति सुत शिवेश्वुर हरिअम्ब सँ तुलानाथ सुत लक्षमन मिश्र दौ (उ.टी. ४२/१०५) सोदरपुर सँ गिरजादत्त द्दौ. विदेश्वुर सुता कपिलेश्व(र कमल कृष्ण. जी का नरउन सँ आदिनाथ सुत कुलानाथ दौ . . . माण्डतर सँ बाँके द्दौ. कमल सुता . . . पुड़े नरउन सँ इन्द्र नाथ सुत भोलानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ विश्वारनन्दथ द्दौ.
ठीठरू प्र. यशस्प ति सुता . . . पाली सँ अमृतनाथ दौ (शा. ७९/०६) खौआल सँ गोरवूल द्दौ.
(१८३) उपटीप-पुवारिपार सुल्हभनीसँ मंगलबनी (मंगरौनी)
अथ सुल्हगनी नरउन ग्रामारम्भ : . . . सोनी सुता भैरवदत्त चिन्तानमणि छोटकनिय: खौआल सँ धराधर सुत सोनी दौ . . . हरिअम्बी सँ जगन्नातथ द्दौo महो भैरवदत्त सुतौ महोबाना।। महो वच्ची कौ फनन्दीह सँ मo मo उ० भवानीदत्त दौ . . . दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo महोबाना सुतो तस्कहर केशव मo मo उ० सदानन्दोत पण्डु आ सँ पाँ नन्दी‍श्वार सुत खगनाथ दौ . . . वुधवाल सँ म.म. अचल द्दौo सुता सुरेन्द्रो राधाकान्त अनन्ता‍ माण्डखर सँ दयानाथ सुत पाँ खगनाथ दौ . . . खण्डoबला सँ चुन्नीो लाल द्दौo सुरेन्द्रर सुता श्रीधर गिरधर वंशीधरा दरिहरा सँ कालीदत्त सुत लक्ष्मी कान्त दौ . . . पाली सँ गोपाल द्दौo श्रीधर सुत कामनाथ: फनन्दीह सँ भैयन सुत सुवन्त दौ . . . खौआल सँ चौधरी बौक द्दौo कामनाथ सुता . . . वभनियाम सँ गोविन्द लाल सुत कालीचन्द्र दौ . . . खौआल सँ उपेन्र्ि द्दौo राधाकान्तु सुता . . . पाली सँ मुक्तिनाथ सुत चुनचुन दौ . . . खौआल सँ बालमुकुन्द. द्दौo अनन्त सुतौ नारायण जी बलदेवो कोदरिया सँ तुलसीप्रसाद सुत नूनूप्रसाद दौ . . . माण्ड र सँ वावू लाल द्दौo अपरा अनन्तर सुत श्रीकान्त्: पण्डुिआ सँ थाडू सुत . . . कन्हायई दौ पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo बलदेव सुता गदाकर दयाकर मोहन मदनमोहन दमन रमनमोहना बेलउँच सँ ववूआ सुत पुरन्दरर दौ . . . वलियास सँ मo मo उ० रज्जे द्दौo
मदन मोहन सुत . . . शेलेशो गंगोली सँ . . . जगदीश सुत रतीशचन्द्र दौ . . . सँ . . . द्दौo शैलेश सुत किशन: . . . पण्डुौआ सँ . . . मोदानन्द सुत लक्ष्मी नन्दोन दौ खण्डकबला सँ दुर्गेश्र्वर सुत विनोद द्दौo
मo मo उ० सद्दे प्रo सदानन्द सुता रमेश उमेश महो पा० बटेश महेश गंगेश वुधेशा: हरिअम्वम सँ सन्तोसषमणि सुत वैया ववुजन दौ . . . जजिवाल सँ चलबलि द्दौo रमेश सुता . . . पाली सँ गोपाल सुता वैया हल्ली दौ . . . सरिसब सँ रामकृष्ण द्दौo उमेश सुतौ लक्ष्मीतकान्तत श्री देवो सरिसब सँ थाङु सुत भूपाल दौ . . . निरवूति सँ राय नदी द्दौo अपरा उमेश सुता . . . अलय सँ चौ० जयलाल सुत रतिलाल प्रo चुम्मषन दौ . . . पण्डुवआ सँ थाडू द्दौo मo उ० बटेश सुता वैया राजेन्द्र दुर्गानाथ पंडित नागेन्द्रा खौआल सँ मo मo बवुआ दौ . . . सरिसब सँ पाँ बछरण द्दौo . . . राजेन्द्रि सुत नरेश चन्द्र खौआल सँ मनोहर सुत उपेन्द्रस दौ . . . बेलउँच सँ विश्र्वनाथ द्दौo नरेश चन्द्रा सुत I.A.S. संजय पण्डुदआ छाजन सरिसब सँ . . . दौ
(१८४) ९२ उपटीप पुवारिपार सुल्हुनीसँ मङ्गरौनी रैमा
गंगेश सुता . . . पवौली सँ वेदानन्दा सुत रमानन्द दौ . . . पाली सँ कपिलेश्र्वर द्दौo . . . बच्चीा सुता . . . सोदरपुर सँ चलबलि सुत छोटकिनमा दौ . . . नरउन सँ इश्वबरदत्त द्दौo।. . . । चिन्ता मणि सुता . . . सोदरपुर सँ दामोदर सुत जुड़ा़उन दौ (शा० १२१/०९) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo।. . . । छोटकनि सुता . . . खणडबला सँ ठ० गुणानन्दर सुत तुलाकृष्णौ दौ . . . वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo अपरा सुता खण्डचबला सँ गुणानन्दक सुत मणिकृष्‍ण दौ . . . माण्ड्र सँ इशान्नासथ द्दौo (शा० ११८//८) लक्ष्मीददत्त सुता हरदत्त चुम्मणन सोमदत्ता माण्ड्र सँ विष्णुापति सुत चान्दू दौ (शा० १२५/०४) सुरगन सँ चन्द्र नारायण द्दौo अपरा लक्ष्मीनदत्त सुत गोपाल: सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (शा० ११९/०) दरिहरा सँ वै० जीवनाथ द्दौo हरदत्त सुतौ तेजनाथ चंचल प्रo चन्द्ररनाथौ हरिअम्बत सँ मo मo उ० वैयाo मोहन सुत महौ सिद्धिनाथ दौ (शा० १८५/०९) नरउन सँ जानकीनाथ द्दौo तेजनाथ सुत धात्रीनाथ: वलियास सँ सोन सुत भैयो दौ (उ० टी० ९०/०) नरउन सँ छक्कान द्दौo छात्रीनाथ सुता . . . करमहा सँ कुत्र्जन सुत जयनन्द न दौ (उ० टी० ६३/०४) खण्ड.बला सँ रधुपति द्दौo अपरा घात्रीनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ झलहन सुत मार्कण्डे य दौ (उ० टी० १३/०१२) पाली सँ प्रिणाक्नानथ द्दौo अपरा धात्रीनाथ सुता इन्द्रँनाथ अमरनाथ भवनाथा . . . सँ . . . सुत बुद्धिकर दौ . . . सँ . . . द्दौo इन्द्ररनाथ सुत लोकनाथ: . . . सँ . . . सुत हरिनारायण झा दौ . . . सँ . . . द्दौo भवनाथ सुत शंभुनाथ: . . . सँ . . . सुत गोपीनन्दु झा दौ . . . सँ . . . द्दौo चंचल प्रo चन्द्रिनाथ सुता बासुदेव बलदेव शक्तिनाथा: सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत गोनू दौ (शा० २७६/०६) नरउन सँ योगनाथ द्दौo बलदेव सुता . . . खौआल सँ कारी सुत मुकुन्द६ दौ (उ० टी० ६९/०/३) खण्डवबला सँ महेश्र्वर द्दौo शक्तिनाथ सुत काशीनाथ: दरिहरा सँ खड़्त्र पाणित सुत जगन्ना थ दौ . . . खण्डिबला सँ वाबू सुरेश्वदर सिंह द्दौo काशीनाथ सुतौ तारानाथ प्रo प्रकाश प्रभाषा करमहा सँ गोवर्द्धन सुत वेणी माघव दौ (उ० टी० ५६/१) सोदरपर सँ तीर्थदत्त द्दौo तारानाथ प्रo प्रकाश सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo प्रभाष सुतौ . . . दिघौय सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ . . . गोपाल सुता आदिनाथ धर्मनाथ विश्र्वनाथ महिनाथा माण्ड र सँ ज्ञान सुत रामकृष्णत दौ (११९/०३) सोदरपुर सँ परिवया द्दौo आदिनाथ सुत कुलानाथ: हरिअम्बण सँ दुर्गादत्त सुत वावु लोकनाथ दौ (शा० ११९/०८) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo अपरा आदिनाथ सुता हरिअम्बद सँ मo मo उ० मोहन सुत अभयनाथ दौ (उ० टी० ४३/०९) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo अपरा आदिनाथ सुतौ दुर्गानाथ लज्याउनाथौ वलियास सँ मणि सुत काली दौ (शा० २०६/०५) तिसउँत सँ गिरघारी द्दौo कुलानाथ सुता . . .
माण्डार सँ झलबा सुत यदुनन्दसन दौ (उ० टी० ८६/०) खण्डडबला सँ छक्क न द्दौo अपरा कुलानाथ सुतो मेघानाथ: माण्डार सँ कृष्ण दत्त सुत बाँके दौ (उ० टी० ८९/१०) नरउन सँ धुरधुर द्दौo मेघानाथ सुता खेलानाथ गीतानाथ गेहनाथ सोमनाथा सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत दयानाथ दौ (उ० टी० १५/०२) पाली सँ गंगानाथ द्दौo दुर्गानाथ सुता विश्र्वनाथ डीम्बानाथ शोभानाथ दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत मार्कण्डे य दौ (उ० टी० ७८/१२) कुजौली सँ सोन द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता तंत्रनाथ मंत्रनाथ सुधीर सशीला पाली सँ पुरन्द०र सुत केदारनाथ दौ (उ० टी० ३६/०५) सकराढ़ी सँ वैया हर्षनाथ द्दौo विश्र्वनाथ सुता तंत्रनाथ सुता खण्डरबला सँ रवौo एकरदेश्र्वर मोहनाथ दौ। सिंह सुत वावु कुलेश्र्वर मत्र नाथ सुता सिंह दौ (शा० २८०/०५) सँ यशीनाथ दौ नरउन सँ चन्द्ररनाथ द्दौo
(१८५) उपटीप-पुवारिपार-सुल्ह नीसँ रैमा नङुआर
. . .
तंत्रनाथ सुता . . .
रवौआल सँ . . .
सुत भवनाथ दौ . . .
सँ . . .
द्दौo मंत्रनाथ सुता . . .
सँ . . .
सुत यशीनाथ दौ . . .
सँ . . .
द्दौo चुम्मंन सुता . . .
सोदरपुर सँ परिवया सुत धीरनाथ दौ (उ० टी० १८२//०७) हरिअम्बस सँ प्रभुनाथ द्दौo सोमदत्त सुता . . .
हरिअम्ब सँ वैया० मोहन सुत अभयनाथ दौ (उ० टी० ४३/०९) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo।। (१८२/१) . . .
हरिजीव सुत बलभद्र: घुसौत सँ कृष्ण देव दौ (शा० १८२/०८) सकराढी सँ दामोदर द्दौo अपरा हरिजीव सुत जगन्ना थ: करमहा सँ रामदेव सुत भोरानाथ दौ (शा० ८६/०६) खण्ड‍बला सँ मुरारी द्दौo (१७५/०८) कुजौली सँ कृष्णददाश द्दौo जगन्ना्थ सुत बछरूक: खण्डoबला सँ बैद्यनाथ सुत हरिनाथ दौ . . .
सुरगन सँ रायनरनारायण द्दौo बछरू सुता . . .
दरिहरा सँ चाण सुता लक्ष्मी देव दौ (शा० २००/०८) करमहा सँ हरिनाथ द्दौo अपरा बछरू सुता सरिसब सँ हेमाङ्त्रद सुत हिरेश्र्वर दौ . . .
एकहरा सँ ज्योथ० गुणीश्र्वर द्दौo बलभद्र सुतौ काशीनाथ रतनू कौ करमहा सँ लाला दौ (शा० १८२/०९) वलियास सँ राय नित्याकनन्दौ द्दौo काशीनाथ सुत छत्रनाथ: सरिसब सँ शंकर सुत लक्ष्मी्दत्त दौ (शा० १८२/०२) माण्डतर सँ शोभाकर द्दौo छत्रनाथ सुत वावूनाथ:सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ (उ० टी० २३/०) करमहा सँ मo मo उ० सुबोध द्दौo वावूनाथ सुता . . .
खौआल सँ गोरवुल सुत परशी दौ (उ० टी० ६९/०) खण्डउबला श्या मनाथ द्दौo (१२५/०५) जहली सुता कृष्णबराम ऋषि दुरवभंजन प्रo दुरिवया कौ दरिहरा सँ रैया सुत मनसुख दौ (शा० ९९/०३) खण्ड बला सँ जगन्नाबथ द्दौo कृष्णा राम सुता . . .
खण्ड०बला सँ ठ० रूपनाथ सुत महाराज माधव सिंह दौ (शा० १००/०३) करमहा सँ लक्ष्मी दत्त द्दौo ऋषि सुता नेना रघुवर ठेङनिवूचना माण्ड०र सँ विष्णु
पति सुत चाण दौ (शा० १२५/०४) सुरगन सँ चिलका द्दौo अपरा ऋषि सुता . . .
सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (उ० टी० १४/०९) दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ द्दौo अपरा ऋषि सुतौ मनमोहन दिनबन्धुड प्रo फूद्दे कौ सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (उ० टी० १४/०९)जीवनाथ द्दौo नेना सुत यदुनाथ: खण्डीबला सँ भैया सुत कन्हानई दौ (उ० टी० १६२/०६) करमहा सँ कृष्णसदत्त द्दौo यदुनाथ सुता लक्ष्मीानाथ पुण्यननाथ सीतानाथा बुधवाल सँ कन्टूू सुत वागीश्र्वर दौ (उ० टी० ६६/११) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौo लक्षमीनाथ सुता विरेन्द्र नाथ आद्यानाथौ सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत तीर्थदत्त दौ (उ० टी० २८/०) पाली सँ धरानाथ द्दौo विरेन्द्रसनाथ सुता . . .
सँ . . .
सुत महिश्र्वर झा दौ . . .
सँ . . . द्दौo आद्यानाथ सुता . . .
खण्ड.बला सँ आनन्दर सुत काशीनाथ ठाकुर दौ (शा० १९४/०) खौआल सँ तीर्थनाथ द्दौo सीतानाथ सुता राजेन्द्रननाथ उदयनाथ जयनाथ कमलनाथा हरिअम्ब) सँ यदुनाथ सुत जयदेव दौ (उ० टी० ४२/०) वलियास सँ लेशपति द्दौo पुण्यबनाथ सुता अमरनाथ विजयनाथ जगन्ना थ इन्द्ररनाथ शचीनाथा सोदरपुर सँ फेंकू सुत रामकृष्ण दौ (उ० टी० २२/११) नरउन सँ पशुपतिनाथ द्दौo अपरा पुण्युनाथ सुत हेमन्तन . . .
सँ . . . सुत नकछेदी झा दौ . . . सँ . . . द्दौo अमरनाथ सुता . . . सँ . . . सुत बैद्यनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo विजयनाथ सुता अभयनाथ ईशनाथ किशोरनाथा वलियास सँ मोदपति सुत कुशेश्वसर दौ (उ० टी० २१/१०) . . . सँ जयनाथ झा द्दौo
(१८६) ९३ उपटीप पुवारिपार सुल्हँनी सँ नङुआर
अभयनाथ सुतौ अमलेश मिथिलेशो हरिअम्बप सँ रघुनाथ सुत मेघानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo रघुवर सुता बुधवाल सँ परशमणि सुत कंदू दौ (उ० टी० ६६/११) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo . . . ठेङनि सुता . . . माण्ड र सँ प्रान्नातथ सुता लक्षमन दौ (उ० टी० ८०/०३) करमहा सँ खोलमापति द्दौo . . . वूचन सुता . . . करमहा सँ सुत गोपीनाथ दौ (उ० टी० ५६/०८) खण्ड बला सँ पाँ चन्द्र्मणि द्दौo मनमोहन सुत शम्भुटनाथ प्रo शोभनाथ: माण्डसर सँ खगपति सुत वाचा दौ (उ० टी० ८२/०२) सरिसब सँ गणेश द्दौo शम्भुानाथ प्रo शोभनाथ सुतो दुर्गानाथ हरिअम्बी सँ उर्व्वी०धर सुत भगवानदत्त दौ (उ० टी० ४७/०२) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo दुर्गानाथ सुता . . . सोदरपुर सँ कारी सुत दामोदर दौ (उ० टी० २५/०५) कुजौली सँ मनमोहन द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता पत्रनाथ इन्दुपनाथ प्रकाशनाथा: खण्ड)बला सँ राधेकृष्णद सुत दयाकान्ता दौ (शा० २१३/१०) वलियास सँ लेशपति द्दौo
दिनबन्धुइ प्रo फूद्दी सुत नकछेदी माण्डदर सँ धीरनाथ सिंह सुत भूपसिंह दौ (उ० टी० ८८/०) सोदरपुर सँ कृष्ण‍दत्त द्दौ नकछेदी सुता . . . दरिहरा सँ उग्रानन्द सुत लोकानन्दा दौ (उ० टी० ७५/११) नरउन सँ मनभरन द्दौo अपरा नकछेदी सुता . . . सकराढी सँ दामोदर सुत पद्मनाथ दौ (उ० टी० ७३/१०) अलय सँ राजा लीलानन्दँ सिंह द्दौo
. . . दुखिया सुता गोविन्द बुद्धिकर छक्क०न भाइलाला सोदरपुर सँ छबनू सुत आँखी दौ (उ० टी० १४/०९) दरिहरा सँ वै० जीवनाथ द्दौo अपरा सुता . . . खण्डयबला सँ महाराज माधव सिंह दौ . . . नरउन सँ गोखूलनाथ द्दौo
(१८७) उपटीप-पुवारिपार सुल्ह नीसँ नङुआर
गोविन्द् सुतौ बवुए वद्रीकौ सकराढ़ी सँ प्रान्नासथ सुत ननू दौ (शा० २१७/०६) करमहा सँ ब्रजनाथ द्दौo तारानाथ प्रo ववुए सुतौ चन्द्र नाथ लोकनाथौ माण्ड०र सँ जलघर सुत खड़गी दौ शा (१९४/०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo चन्द्र२नाथ सुता पाली सँ कलरू सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्डनर सँ बालह द्दौo लोकनाथ सुता बुधवाल सँ मनहर सुत शिवनाथ दौ . . . खण्डदबला सँ छक्क न द्दौo अपरा लोकनाथ सुता सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्या्नन्दँ दौ (उ० टी० २५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo बद्री सुतौ कलानाथ: माण्डवर सँ बच्चीप सुत होरीलदत्त दौ (उ० टी० ८९/११) करमहा सँ कृष्ण दत्त द्दौo कलानाथ प्रo कलरू सुता गंगानाथ: हरिअम्बँ सँ सिद्धिनाथ सुत जनार्दन दौ (उ० टी० ४४/०) कुजौली सँ सुधाकार द्दौo गंगानाथ सुता . . . दरिहरा सँ यादव सुत राधानाथ दौ (उ० टी० ७८/०/०) पवौली सँ तपसी द्दौo अपरा गंगानाथ सुत गोपीनाथ: करमहा सँ राजा बुद्धिनाथ सुत राजा टंकनाथ दौ (उ० टी० ५५/०७) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौo गोपीनाथ सुता . . . करमहा सँ भोला सुत उपाध्याीय शिवशंकर दौ (उ० टी० ५९/१३) माण्ड र सँ सूर्यमणि द्दौo . . . छक्कंन सुता विश्व नाथ मुक्तिनाथ शिवनाथा सकराढ़ी सँ प्रान्ना थ सुत हृदयघर दौ (शा० १२५/०७) बुधवाल सँ विद्यामणि द्दौo विश्व्नाथा सुत रट्टन प्रo उग्रनाथ: कुजौली सँ अमृतकर सुत कल्या णकर दौ (उ० टी० १०६/०६) करमहा सँ जाल्पाौदत्त द्दौo उग्रनाथ प्रo रट्टन सुता बैद्यनाथ भवेन्द्रीनाथ शम्भु०नाथ कुलानाथ हेमनाथा खण्ड बला सँ महेश्र्वर सुत केवलकृष्णभ दौ (शा० २१५/०४) वलियास सँ देवपति द्दौo बैद्यनाथ सुतौ प्रेमनाथ शक्रिनाथौ पाली सँ फणिनाथ सुत भोलानाथ दौ (उ० टी० ३४/१२) नरउन सँ यदुनाथ द्दौo शम्भु नाथ सुत भक्तिनाथ: . . . सँ . . . सुत शोभनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo।। मुक्तिनाथ सुत धर्मनाथ: पाली सँ मनभरण सुत दामोदर दौ (उ० टी० ३८/०२) दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo धर्मनाथ सुता चेतनाथ हरिनाथ प्रo कीर्तिनाथ देवनाथ प्रo नेत्रीनाथ नित्योनाथ लीलानाथा वलियास सँ ठेङनि सुत बच्चे. दौ (उ० टी० ९१/०९) सोदरपुर सँ कारी द्दौo कीर्तिनाथ प्रo हरिनाथ सुता श्या०मनाथ घनानाथ विद्यानन्दार दरिहरा सँ माना सुत कीर्तिनन्दरन दौ (उ० टी० ७५//५) . . . सँ . . . द्दौo देवनाथ प्रo नेत्रीनाथ सुत विनोद हरिअम्बस सँ भोला प्रo तुषानाथ सुत भरंत प्रo बलभद्र दौ (उ० टी० ४२/०५) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौo नित्यनाथ सुता सीताराम जानकीराम राधव रामा . . . सँ . . . सुत शतंत्र्जीव दौ . . . सँ . . . द्दौo लीलानाथ सुत नारायण . . . खण्ड्बला सँ वावू . . . सिंह सुत वावू किशोरपति दौ . . . सँ . . . द्दौo
(१८८) ९४ उपटीप-पुवारिपार सुल्ह नीसँनरूआड़
शिवनाथ सुतौ दिनानाथ बल्ली.कौ खण्ड बला सँ कमल सिंह सुत सर्वजीत सिंह दौ (शा० २४६/०६) सकराढ़ी सँ भैयो द्दौo अपरा शिवनाथ सुत दुरवन: अलय सँ नेना सुत नन्दशलाल दौ . . . वलियास सँ ननू द्दौo दिनानाथ सुत द्वारिकानाथ: खण्डदबला सँ टेकनाथ सुत चिरत्र्जीव दौ . . . घुसौत सँ श्यााम द्दौo बल्लीा सुता . . . करमहा सँ गोपाल सुत जगन्नासथ दौ . . . सरिसब सँ जनार्दन द्दौo दुरवन प्रo . . . सुता . . . हरिअम्ब सँ लूटन सुत वावू दौ . . . दिघोसँ रघुनाथ द्दौo अपरा दुखन सुता केदारनाथ हेमनाथ नरनाथ जीवनाथ हरिनाथा खण्डलबला सँ जगतकान्तo सुत बोधकान्त दौ (शा० ३०३/०२) हरिअम्ब सँ गोविन्दत द्दौo॥ जीवनाथ सुता . . . घुसौत सँ दामोदर सुत उग्रमोहन दौ . . . एकहरा सँ शोभानन्द द्दौ॥
बुद्धिकर सुत तेजनाथ: सरिसब सँ भवानीदत्त सुत देवीदत्त दौ (शा० २८६/०९) माण्ड२र सँ बौकू द्दौo अपरा बुद्धिकर सुत मोहनाथ: खौआल सँ हेमनाथ सुत मोदनाथ दौ (उ० टी० ६९/०८) खण्डखबला सँ श्याोमनाथ द्दौo मोहनाथ सुत गणेश: हरिअम्बद सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दौ . . . नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौo गणेश सुता . . . करमहा सँ बोनू सुत रघुनाथ दौ . . . खण्ड बला सँ वावू वंशीधारी सिंह द्दौo भाइलाल सुत रेवतीनाथ सरिसब सँ भवानीदत्त सुत देवीदत्त दौ (शा० २८६/०९) माण्डभर सँ बौकू द्दौo रेवतीनाथ सुता . . . पवौली सँ घरभरण सुत तपसी दौ (उ० टी० १०/०७) हरिअम्बश सँ योगी लाल द्दौo (शा० ९२/०) सरसकविकुलपति सुत लक्ष्मी्नाथ: सोदरपुर सँ रघुराम सुत रत्नाकर दौ (उ० टी० १३/०) माण्डदर सँ भवेश द्दौo अपरा सुतौ बाँका उमानाथ: बुधवाल सँ नारायणदत्त सुत हरिश्र्वर दौ (शा० १००/०२) सोदरपुर सँ पद्मापति द्दौo अपरा सुतौ मेघनाथ दयानाथौ घुसौत सँ हरि सुत राम दौ (शा० १००/०७) खण्डनबला सँ देवकृष्णड द्दौo लक्ष्मीरनाथ सुता बौकू घोंघी मंधना पाली सँ छोटकनि सुत जगन्ना७थ दौ (शा० ११७/०२) दरिहरा सँ सनफूल द्दौo बौकू सुत गोशाँइक: दरिहरा सँ दुर्गादत्त सुत देवीदत्त दौ (१८५/०) नरउन सँ मेघनाथ द्दौo गोसाँइ सुता . . . दरिहरा सँ मथुरा सुत इश्व१री दौ . . . खण्डाबला सँ केवलकृष्णइ द्दौo घौंघी सुत गौरीनाथ: खण्ड१बला सँ मणिनाथ सुत धर्मनाथ दौ (शा० १९३/०५) घुसौत सँ कलानाथ द्दौo गौरीनाथ सुता . . . खौआल सँ देवकृष्ण सुत मतिनाथ दौ (शा० २१७/०) करमहा सँ मतिनाथ द्दौo मन्धवन सुत बालमुकन्द : दरिहरा सँ केशव सुत जगन्ना्थ दौ (उ० टी० ७७/०३) हरिअम्ब सँ हलघर द्दौo बालमुकुन्दल सुता हरिअम्ब‍ सँ गोशाँइ सुत दामोदर दौ (उ० टी० ४४/०८) खण्डदबला सँ जगत सिंह ठाकुर द्दौo बॉका उमानाथ सुता बाचा गोपाल बुद्धिनाथ पुष्परनाथ छोटकू प्रo कलानाथ बचकन प्रo प्रान्नााथा करमहा सँ पशुपति सुत देवनाथ दौ (शा० ११३/०४) माण्ड्र सँ निधि द्दौo अपरा उँमानाथ सुता . . . दरिहरा सँ सनफूल सुत कीर्तिनाथ दौ (शा० २१७/०९) खण्डoबला सँ मणिनाथ द्दौo वाचा सुता . . . सोदरपुर सँ देवकृष्णद सुत मानीक दौ (उ० टी० ३०/०९) पाली सँ देवनाथ द्दौo अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ० टी० १३/०३) पाली सँ भवनाथ द्दौo
(१८९) उपटीप-पवारिपार, सुल्हुनीसँ नङुआर
गोपाल सुता महिनाथ रघुवर घुरघुर मतिनाथ उग्रनाथ वंशीनाथा सकराढ़ी सँ गरीब सुत झाउँ दौ (उ० टी० ७१/०/२) सोदरपुर सँ भवन द्दौo महिनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ नारायणदत्त सुत कुत्र्जबिहारी दौ (उ० टी० १३/०९) दरिहरा सँ चुम्म्न द्दौo रघुवर सुतौ रेवतीनाथ टूनाकौ सोदरपुर सँ चित्रघर सुत वेदघर दौ (उ० टी० १६/०५) हरिअम्बर सँ बालह द्दौo रेवतीनाथ सुत परशुराम: माण्डरर सँ गणी सुत भूवनपति दौ (उ० टी० ८९/०) सोदरपुर सँ वंशी द्दौo परशुराम सुता प्रमोद सुबोध बालबोधा: सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत गौरीदत्त दौ (उ० टी० २८/०) करमहा सँ नरनाथ द्दौo प्रमोद सुता . . . खण्डदबला सँ आनन्द सुत दिव्या्नन्दल दौ . . . पाली सँ जगद्धर द्दौo सुबौध सुतो रंजीत माण्ड र सँ दिनबंधु सुत माधव दौ (उ० टी० ८४/०५) नरउन सँ गोपीनाथ द्दौo बालबोध सुता . . . सोदरपुर सँ भूधर सुत दयानन्दद दौ . . . कुजौली सँ दिवाकर द्दौo।। टूना सुता तारानाथ मित्रनाथ भगीरथा बुधवाल सँ परशमणि सुत पचकौड़ी प्रo भूवनेश्र्वर दौ (उ० टी० ६७/१३) खण्डाबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौo अपरा टूना सुता करमहा सँ जाल्पा०दत्त सुत मार्कण्डेबय दौ . . . खण्डoबला सँ दामोदर सिंह द्दौo तारानाथ सुत कालीनाथ करमहा सँ जनार्दन सुत तेजनाथ दौ . . . खौआल सँ भाइलाल द्दौo कालीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत शंकर झा दौ . . . सँ . . . द्दौo मित्रनाथ सुतौ कलानाथविनोदौ सरिसब सँ शम्भुौनाथ सुत विश्र्वनाथ दौ . . . वलियास सँ पुण्यतपति द्दौo
घुरघुर सुता . . . पाली सँ मतिनाथ सुत नैष्ठिक घरानाथ दौ (उ० टी० ३६/०३) खण्ड बला सँ गोपाल द्दौo अपरा करमहा सँ कृष्ण दत्त सुत गोपीनाथ दौ (उ० टी० ५६/०८) खण्डoबला सँ पाँ चन्द्रणमणि द्दौo वंशीनाथ सुतौ मार्कण्डेतय बलदेवौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत वेदघर दौ (उ० टी० १६/०५) हरिअम्बड सँ बालह द्दौo मार्कण्डेवय सुत वीर: वुधवाल सँ परशमणि सुत पचकौड़ी प्रo भूवनेश्र्वर दौ (उ० टी० ६७/३) खण्डशबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौo बलदेव सुता शुकदेव केशव पुण्यउनाथा करमहा सँ विश्र्वनाथ सुत राधानाथ दौ
वलियास सँ घनपति द्दौo अपरा बलदेव सुता जगदीश महेश विलट गणेशा: खण्डाबला सँ कन्टू सिंह सुत वावू घनेश्र्वर सिंह दौ . . . हरिअम्बस सँ कमलानाथ द्दौo शुकदेव सुत आनन्द : सोदरपुर सँ . . . सुत गणेश मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo जगदीश सुत तंत्रनाथ विष्णु नाथौ खण्डशबला सँ . . . सुत शिवानन्दस ठाकुर दौ . . . सँ . . . द्दौo तंत्रनाथ सुत . . . सँ . . . सुत बैद्यनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo विष्णु.नाथ सुता . . . शारदापुर . . . सँ . . . सुत कपिलेश्र्वर झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
(१९०) ९५ उपटीप-पवारिपार सुल्ह नीसँ नरूआड़ चम्पा नगर ड्योढी बावू शक्तिनाथ सिंह
बुद्धिनाथ सुत जगन्ना९थ: सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत ठेठाई प्रo इश्वररीदत्त दौ . . . खौआल सँ गोखूल द्दौo अपरा सुता . . . सरिसब सँ लक्षमीपति सुत घरभरण दौ . . . हरिअम्ब सँ मo मo उ० सचल द्दौo अपरा सुता . . . पाली सँ गोखूलनाथ सुत परिवया . . . दौ . . . खौआल से बनी द्दौo जगन्नाखथ सुता . . . पवौली सँ गुल्ली सुत घर्मानन्दद दौ . . . वुधवाल सँ पराशमणि द्दौo पुष्पुनाथ सुतौ हर्षनाथ मुनीकौ करमहा सँ टेकनाथ सुत ननु दौ (शा० ११३/०७) खौआल सँ गोखूल द्दौo हर्षनाथ नी. मुनी सुता . . . करमहा सँ गोखूल सुत जलघर दौ (शा० ११४/०६) माण्डरर सँ भोलानाथ द्दौo अपरा सुता . . . खण्डौबला सँ भोलानाथ सुत बच्चूा दौ . . . दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौo . . . उ. टी. (४१/०१४) छोटकू प्रo कलानाथ सुता . . . सोदरपुर सँ देवकृष्ण सुत मानीक दौ . . . पाली सँ देवनाथ द्दौo अपरा सुता . . . दरिहरा सँ भवनाथ सुत चुम्मौन दौ . . . सोदरपुर सँ नेना द्दौo बचकन प्रo प्रान्नाचथ सुता वूलन प्रo रमानाथ टीनी फतुरी प्रo शोभनाथ महो बीत्तू का पाली सँ गोखूलनाथ सुत दुरिवया दौ (शा० १०२/०८) खण्डसबला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौo वूलन प्रo रमानाथ सुता . . . सोदरपुर सँ चित्रघर सुत भूवन्घखर दौ . . . हरिअम्ब सँ महिनाथ द्दौo टीनी सुतौ मधुसूदन कन्टिर प्रo रतिनाथौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत जीवघर दौ (शा० १९३/०) हरिअम्बर सँ हर्षमणि द्दौo मधुसूदन सुत धर्मनाथ: घुसौत सँ राम सुत मधुसूदन दौ . . . कुजौली सँ नत्थूर द्दौo अपरा मधुसूदन सुता दामोदर गोविन्दन जर्नादना माण्डकर सँ रामधन सुत ठीठर दौ . . . . . . खण्डदबला सँ जिरक्खान द्दौo कन्टिर प्रo रतिनाथ सुत कपिलेश्र्वर: कुजौली सँ मनभरण सुत रमानन्दस दौ . . . बेलउँच सँ भूषण द्दौo कपिलेश्र्वर सुता . . . खण्डाबला सँ विष्णु. सिंह सुत चण्डेणश्र्वर सिंह दौ . . . पण्डु आ सँ जीवो द्दौo अपरा कविलेश्र्वर सुता ब्रह्मानन्दु भगमानानन्दर मोहनानन्द विनोदानन्दाु खण्ड बला सँ कृष्णेदत्त सुत हरिनन्दडन दौ . . . घुसौत सँ फतुरी द्दौo ब्रह्मानन्दड सुत मिथिलेश: अलय सँ चौ० हरिकान्त‍ सुत न्यासयाधीश रतिकान्तo दौ . . . माण्ड र सँ राधाकान्त द्दौo भगवानानन्दन सुता . . . खण्डतबला सँ कमलाकान्त सुत चित्रकान्तड दौ . . . पाली सँ विकल सुत रूपनाथ द्दौo फतुरी प्रo शोभनाथ सुतौ शम्भु्नाथ उषानाथ प्रo मुरौ सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत जगमोदन दौ (शा० १२२/०७) वुधवाल सँ छत्रनाथ द्दौo शम्भुतनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ ठेठाई सुत झिंगुर दौ . . . खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo अपरा सुतौ फूची प्रo शक्तिनाथ: अलय सँ राजा वेदानन्दद सिंह सुत राजा लीलानन्दौ सिंह दौ . . . दरिहरा सँ गोपीनाथ द्दौo वावू फूच्चीी प्रo शक्तिनाथ सुतौ अमरनाथ विजयनाथौ तिसउँत सँ चिरत्र्जीव सुत भगवत नारायण दौ . . . बेलउँच सँ कुमर द्दौo अमरनाथ प्रo बदूक जी सुतौ हिराजी प्रo विश्वेम्भमर प्रेमनाथ इन्द्र नाथा हरिअम्बक सँ बम्भल सुत पुरूषोत्तम दौ . . . खौआल सँ . . . बवूआ द्दौo विजयनाथ सुतौ रमानाथ भूपेशनाथौ पवौली सँ बुद्धि सुत डीहनाथ दौ
हरिअम्बँ सँ वावू द्दौo रमानाथ प्रo भन्नूा सुतौ मिलिन्दौ अलय सँ देवकान्तु सुत महेन्द्र कान्तू दौ . . . राजनपुरा दरिहरा सँ हृषिकेश द्दौo भूपेशनाथ सुता . . . भरवरौली सँ कुजौली सँ . . . सुत विनोदानन्द दौ . . . सँ . . . द्दौo उषानाथ प्रo सूर सुता . . . माण्डदर सँ रामधन सुत ठीठर दौ . . . खण्ड.बला सँ जीवन द्दौo महो वितू सुतौ सुन्दोर गोवर्द्धनो माण्ड र सँ श्या.म सुत जयपति दौ . . . पवौली सँ विजय गोविन्दथ द्दौo गोवर्द्धन सुत शिवनाथ: हरिअम्बत सँ पंचमणि सुत नन्द न दौ . . . सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo शिवनाथ सुतौ भोलानाथ सुमननाथौ फनन्द ह सँ मांगु सूत मधुकान्त. दौ . . . खोआल सँ टेकनाथ द्दौo
(१९१) उपटीप-पुवारिपार सुल्ह नी नरउनसँ बेहट
अपरा बाँका उमानाथ सुतौ जीवन गदापाणि दरिहरा सँ नित्याहनन्दट सुत मोतीनन्दथन दौ (उ० टी० ७६/०९) हरिअम्बन सँ मेघनाथ द्दौo जीवन सुता योगनाथ जगदबन्धुउ गोपीनाथ ब्रजनाथा पाली सँ गोखूलनाथ सुत हेमनाथ दौ (शा० १०६/०४) सोदरपुर सँ काशीनाथ द्दौo योगनाथ सुत बैद्यनाथ: पवौली सँ भैरवदत्त सुत चन्द्र दत्त दौ (२७६/०७) माण्डतर सँ काशीनाथ द्दौo जगद्धबन्धुत सुत पचकौड़ी प्रo लेखनाथ: वुधवाल सँ कृष्णमदत्त सुत विद्यानाथ दौ (उ० टी० ६६/०२) नरउन सँ लक्ष्मीवदत्त द्दौo अपरा जगतबन्धुौ सुता मुक्तिनाथ गंगानाथ शिवनाथ एकनाथ पोरवनाथ पिणाकनाथा माण्डलर सँ कुमर सिंह सुत झलवा सिंह दौ (शा० १८६/०/०) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo पचकौड़ी प्रo लेखनाथ सुता . . . करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (शा० १८३/०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo अपरा पचकौड़ी सुता . . . सरिसब सँ शशिघर सुत रामगोपाल दौ (उ० टी० ०३/०२) वलियास सँ मधुसूदन द्दौo गंगानाथ सुता . . . पाली सँ जयकृष्णथ सुत योगकृष्णश दौ (उ० टी० ३९/०२) दरिहरा सँ यादव द्दौo मुक्तिनाथ सुता . . . पाली सँ गंगाधर सुत गुणघर दौ (उ० टी० ३५/११) नरउन सँ दामोदर द्दौo शिवनाथ सुता . . . पाली सँ कलरू सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्डतर सँ बालह द्दौo अपरा शिवनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ घनानन्दस सुत भूघर दौ (उ० टी० २९/१२) नरउन सँ बनखंडी द्दौo पोषनाथ सुतौ बलभद्र कलानाथौ पाली सँ हर्षी सुत खगनाथ दौ (उ० टी० ३३/०३) खण्डसबला सँ श्री नन्द न द्दौo पिणाकनाथ सुता . . . पाली सँ हर्षी सुत एकानाथ स्यैथव दौ (उ० टी० ३३/०३) खण्ड बला सँ श्री नन्द न द्दौo एकनाथ सुता . . . करमहा सँ कुत्र्जन सुत दीनानन्द दौ (उ० टी० ६३/०) दरिहरा सँ खड़गपाणि द्दौo कलानाथ सुता . . . खण्ड बला सँ वावू खोलामापति सिंह सुत वावू चन्द्रहपति सिंह दौ (शा० २९०/०७) माण्डलर सँ वैयाo दिनबन्धु द्दौo
गोपीनाथ सुत अम्बिकानाथ: पाली सँ उर्व्बीाघर सुत गंगाधर दौ (उ० टी० ३५/१०) खण्डतबला सँ गोपाल द्दौo अपरा गोपीनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ ठेङनि सुत बम्मि प्रo आद्यादत्त दौ (उ० टी० २६/१३) बुधवाल सँ बछरण द्दौo अम्बिकानाथ सुत काशीनाथ: पाली सँ कलरू सुत फूदी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्डार सँ बालह द्दौo ब्रजनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ भीरवन सुत केशी प्रo नन्दी पति दौ (उ० टी० १३/१०) नरउन सँ गोविन्दश द्दौo अपरा ब्रजनाथ सुता . . . पाली सँ उर्व्वीतधर सुत गंगाधर दौ (उ० टी० ३५/१०) खण्ड०बला सँ गोपाल द्दौo . . . गदापाणि सुता . . . सोदरपुर सँ देवकृष्णप सुत मानीक दौ (उ० टी० ३०/०९)पाली सँ देवनाथ द्दौo अपरा गदापाणि सुता राधानाथ सिद्धिनाथ रविनाथा पाली सँ गोखूलनाथ सुत परिवया दौ (उ० टी० ३४/०९) खौआल सँ बनी द्दौo राधानाथ सुत बौकू क: पवौली सँ घरभरण सुत दौ पाली सँ कलरू द्दौo दिनानाथ प्रo बौकू सुता शशिनाथ शिलानाथ मदनबभभोली का पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत मo मo उ० डा० सर गंगानाथ दौ (उ० टी० ३७/०) सकराढी सँ वैया० हर्षनाथ द्दौo शशिनाथ सुता प्रेमनाथ विनयनाथ भक्तिनाथ करमहा सँ गोवर्द्धन सुत सूर्य माधव दौ (उ० टी० ५६/०४) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौo
(१९२) उपटीप-पुवारिपार सुल्हूनीसँ बेहट ९६ नवटोल०
मदनसुता . . . पाली सँ खगनाथ सुत नीरस दौ (उ० टी० ३३/०७) खण्डुबला सँ वावू तीर्थोश्रनवसिंह द्दौo बमभोली सुता . . . दरिहरा सँ घनानन्द सुत गिरिजानन्द् झा दौ (उ० टी० ७५/०६) करमहा . . . सँ भेषदत्त द्दौo सिद्धिनाथ सुतौ चंचल धीरनाथौ खण्डउबला सँ जगत सिंह सुत मo मo उ० कृष्णच सिंह दौ (शा० १२१/०६) तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo चंचल सुता . . . पाली सँ हर्षी सुत भवनाथ दौ (उ० टी० ३३/०२) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौo धीरनाथ सुतौ दयानाथ शिवेन्द्र नाथौ पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत वावू विजयनाथ दौ (उ० टी० ३७/१०) सकराढी सँ वैया० हर्षनाथ द्दौo दयानाथ सुता सुशील मनोज जयेश जयन्ताौ . . . सँ . . . सुत यशोदानन्दत झा दौ . . . सँ . . . द्दौo शिवेशनाथ सुता . . . सँ . . . सुत तेजनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo रविनाथ सुतो गेहनाथ खगनाथौ खण्डतबला सँ जगत सिंह सुत दामोदर सिंह दौ (शा० २०५/१०) तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo हरिनाथ प्रo गेहनाथ सुता चेतनाथ मयानाथ सतीनाथा पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत वावू विजयनाथ दौ (उ० टी० ३७/१०) सकराढ़ी सँ हर्षनाथ द्दौo खड़्गनाथ सुतो जीवनाथ: पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत मo मo उ० डा० सर गंगानाथ दौ (उ० टी० ३७/०) सकराढी सँ वैया. हर्षनाथ द्दौo . . . दयानाथ सुत वावू जानकीनाथ खण्डाबला सँ महाराजमाधव सिंह दौ (शा० १००/०३) करमहा सँ लक्ष्मीडदत्त द्दौo अपरा दयानाथ सुतौ वावू मनमोहन खण्डौबला सँ महाराज माधव सिंह दौ (शा० ११५/०७) नरउन सँ गोखूलनाथ द्दौo अपरा दयानाथ सुता दरिहरा सँ भवनाथ सुत कुमुद्धनाथ दौ (उ० टी० ७४/०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo जानकीनाथ सुता फौजदार बद्रीनाथ इन्द्रसनाथ प्रo नेना बच्चूधका माण्ड्र सँ घनानन्दन सुत कुलपति दौ (उ० टी० ८०/०६) पाली सँ घनानन्द् द्दौo फौजदार बद्रीनाथ सुता
(१९३) उपटीप-पुवारिपार सुल्हननीसँ नवटोल
बोधनाथ विश्र्वनाथ रघुनन्दथन प्रo अर्क्कीनाथ यदुनाथ प्रo शोभनाथा: माण्ड र सँ अच्छापति सुत जीवपति दौ (उ० टी० ८८/०) करमहा सँ बच्चीा द्दौo बोधनाथ सुतौ ब्रजनन्द न शिवनन्दपनौ सोदरपुर सँ चित्रघर सुत भूवन्घ र दौ (उ० टी० १५/०/०) हरिअम्बर सँ महिनाथ द्दौo विश्र्वनाथ सुत हरिनन्दान: सोदरपुर सँ चित्रधर सुत भूवन्घनर दौ (उ० टी० १५/०/०) हरिअम्ब् सँ महिनाथ द्दौo अपरा विश्र्वनाथ सुता दरिहरा सँ खगनाथ सुत गदापाणि दौ (उ० टी० ७८/०२) पवौली सँ हृदयनन्दान द्दौo रघुनन्दुन प्रo अर्क्कनाथ सुत श्याउमानन्द : बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो दौ (उ० टी० ६६/०५) वलियास सँ नन्दीथपति द्दौo हरिनन्दवन सुत भवानन्दय वुधवाल सँ गिरधारी सुत रघुनन्द६न दौ (उ० टी० ६३/११) सोदरपुर सँ नेना द्दौo भवानन्द सुत मयानन्दन . . . सँ. . .
सुत जगन्ना६थ दौ . . . सँ . . . द्दौo अपरा हरिनन्दतन सुत कुलानन्द : पाली सँ कलरू सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्डमर सँ बालह द्दौo कुलानन्दप सुता उग्रानन्द महानन्दाद सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत वीरभद्र दौ (उ० टी० २३/११) बुधवाल सँ मणीश्र्वर द्दौo ब्रजनन्द)न सुत सीतानन्ददन: खण्डदबला सँ श्री नन्द न सुत महादेब दौ (१९४/०२) माण्डतर सँ मन्नूद द्दौo सीतानन्दडन सुता विद्यानन्द न जीतेन्द्र नन्द/न गिरीश नन्दाना दरिहरा सँ मार्कण्डे‍य सुत ठक्क न दौ (उ० टी० ७८/१२) वुधवाल सँ नेनमनि द्दौo शिवनन्दकन सुत सच्चिदानन्द् प्रo फणिनाथ: सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत रामभद्र दौ (उ० टी० २३/८) माण्डथर सँ नरपति द्दौo सच्चिदानन्दे प्रo फणिनाथ: सुता खण्ड्बला सँ आनन्दान सुत काशीनाथ दौ (शा.९४//०२) रवौआल सँ तीर्थनाथ द्दौo श्यादमानन्दा सुत दयानाथ:रवण्ड४o महादेव दौ (शा० १९४/०२) माण्डनर सँ मन्नू द्दौo अपरा श्या मानन्दर सुता आद्यानन्दम धर्मानन्दँ रमानन्दाि सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम सुत जयनन्द३न दौ हरिअम्ब सँ मुसहड़ द्दौo आद्यानन्दव सुता विजयानन्दू खण्डुबला सँ वावू . . . सिंह सुत वावू कृष्णौ नन्द्न सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौo धर्मानन्दस सुता . . . पचही खण्डंबला सँ वावू . . . सिंह सुत वावू मेघपति सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौo रमानन्द सुत . . . सरिसब खौआल सँ . . . सुत चन्द्र.मोहन दौ (उ० टी० ७०/०) खण्ड.बला सँ कलाधारी सिंह द्दौo दयानन्द सुता डा० सूरज . . . महिषी पाली सँ गंगानाथ . . . सुत विभूतिनाथ दौ (उ० टी० ३७/०४) वलियास सँ पुण्यापति द्दौo
यदुनाथ प्रo शोभनाथ सुतौ तारानन्द/ इशनाथौ बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो दौ (उ० टी० ६६/०५) वलियास सँ नन्दीशपति द्दौo तारानन्द सुता . . . खण्ड०बला सँ . . . सुत परमानन्द‍ दौ . . . पाली सँ जगन्नाभथ द्दौo सरसकविप्रो० इशनाथ सुता ब्रजनाथ प्रo उमानन्दव चन्द्र नाथ प्रo पद्मानन्दु कृप्णावनन्दाा: सरिसब सँ श्रीपति सुत राशपति दौ (उ० टी० ०१/०) पाली सँ विन्य्णा नाथ द्दौo उमानन्दँ सुता . . . खौआल सँ कन्टिर प्रo लेखनाथ सुत द्वारिकानाथ प्रo पंडितजी दौ (उ० टी० ७०/०/०) सोदरपुर सँ भीमनाथ द्दौo पद्मानन्दथ सुता अनीष मनीष आशीषा . . . सँ . . . सुत सूर्यानन्दद झा दौ . . . सँ . . . द्दौ।।
(१९४) ९७ उपटीप-पुवारिपार सुल्ह नीसँ नवटोल
नेना प्रo इन्द्र नाथ सुता . . . सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ (उ० टी० ३१/०४) करमहा सँ योगानन्दि द्दौo वावू मनमोहन सुतौ पुरन्द७र प्रo तेजनाथ फूद्दे प्रo गंगानाथौ सोदरपुर सँ विष्णु.दत्त सुत ठेङनि दौ (उ० टी० २६/०८) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ पुरन्दार प्रo तेजनाथ सुतौ पुण्यदनाथ कमलानाथौ सोदरपुर सँ भूवन्ध्र दौ (उ० टी० १५/०/०) माण्डरर सँ गोखूल द्दौo अपरा तेजनाथ सुता माण्ड्र सँ आँरवी सुत ठीठर दौ (उ० टी० ८८/०९) हरिअम्बौ सँ रंगलाल द्दौo पुण्यवनाथ सुत शिवनाथ वुधवाल दौ वाचा सुत फणीश्र्वर दौ (उ० टी० ६६//४) नरउन सँ वबुए द्दौo शिवनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ दयानिधि सुत घनश्यादम दौ . . . घनश्याउम सुता श्रा कुन्तीशदाय पाली सँ देवनाथ सुत गोपाल दौ . . . दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo अपरा शिवनाथ सुता . . . घुसौत सँ दूर्म्मिल सुत अपूछ दौ . . . खण्डौबला सँ देवराज सिंह द्दौo . . . कमलानाथ सुता दुर्गानाथ दिनानाथ अमरनाथ: सोदरपुर सँ ठीठर सुत ववुजन दौ (उ० टी० ३०/१२) बुधवाल सँ गोशाँई द्दौo दुर्गानाथ सुतौ विन्दुुनाथ सिन्धुलनाथ प्रo देवीनाथ प्रo तंत्रनाथा हरिअम्बी सँ गंगानाथ सुत इन्दुुनाथ दौ (उ० टी० ४३/१२) दरिहरा सँ विश्वािनन्दस द्दौo दिनानाथ सुत वेदनाथ खण्डौबला सँ वावू सिंह सुत वावू मोदेश्र्वर सिंह दौ . . . घोसोत सँ सत्यानारायण सिंह द्दौo अमरनाथ सुतो कुमुदनाथ: . . . खण्डँबला सँ वावू . . . सिंह सुत वावू तंत्रेश्र्वर सिंह दौ . . . सकराढी सँ सत्यिनारायण द्दौo विन्दु नाथ सुता
. . . माण्डतर सँ यदुनन्दीन सुत दिनानन्द सिंह दौ (उ० टी० ८६११) . . . सँ . . . द्दौo सिन्धु नाथ सुतौ पद्मनाथ ललितनाथौ खण्डदबला सँ . . . सुत वावू कलाधारी सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौo फूद्दे प्रo गंगानाथ सुता कृष्ण. जी प्रo चेतवनाथ विद्यानाथ ऋद्धिनाथ तिलकनाथ केशवनाथा सोदरपर सँ चित्रधर सुत भूवन्धुर स्यैौव दौ (उ० टी० १५/०/०) माण्डार सँ गोखूल द्दौo कृष्णरजी प्रo चेतनाथ सुतो दिनानाथ प्रo चन्द्रदशेखर हरिअम्बा सँ रंगलाल सुत पंचमणि दौ (उ० टी० ४५/०) पबौली सँ प्या्रे द्दौo।। अपरा कृष्णँजी प्रo चेतनाथ सुता . . . खौआल सँ हेमनाथ सुत हरि दौ . . . सरिसब सँ बतहा द्दौo दिवानाथ प्रo चन्द्रँशेखर सुत शशिनाथ सरिसब सँ ऋषिनाथ प्रo शशिनाथ सुतो विन्य् द नाथ कुण्ड ली सँ सुत हरेनाथ दौ सँ द्दौo करमहा सँ गिरिधारी सुत केशव दौ (उ० टी० ६१/०/०) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo ऋद्धिनाथ सुत पियुषनाथ: करमहा सँ गिशिधारी सुत केशव दौ (उ० टी० ६१/०/०) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo:सुत जगदीश: पाली सँ फणिनाथ सुत लोकानन्द दौ नरउन सँ मथुरानाथ द्दौo जगदीश सुत . . . सँ . . . सुत लक्ष्मीउकांत मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo तिलकनाथ सुता . . . सरिसब सँ गुणपति सुता शम्भुसनाथ दौ . . . माण्डँर सँ बच्चूस द्दौo केशवनाथ सुतौ टंकनाथ वरदानन्दौु विमलानाथ पाली सँ खगनाथ सुत जयनाथ दौ (उ० टी० ३५/०३) सोदरपुर सँ ऐंठहू द्दौo टंकनाथ सुता शभुनाथ शंकरनाथ अशोक अभय विनय आदित्य३ करमहा सँ बल्लोथ सुत फणिनाथ दौ (उ० टी० ५७/०८) नरउन सँ मथुरा नाथ द्दौo वरदानन्दभ सुत उदयनाथ . . . सँ . . . सुत सीतानाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
(१९५) उपटीप-पुवारिपार सुल्ह नी सँ बेहट नवटोल
मोदनाथ सुतौ तेजनाथ हेमनाथौ माण्डार सँ यदुनन्दनन सुत दिनानन्दर सिंह दौ (उ० टी० ८६/०) करमहा सँ जनानन्दद द्दौo वाचस्पकति सुता . . . हरिअम्ब सँ कमलनाथ सुत शक्तिनाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo . . . विमल नाथ सुतौ विवेक नाथ खोजनाथौ . . . सँ . . . सुत कुलानन्दo झा दौ . . . सँ . . . द्दौo . . . कुमुदनाथ सुत सुमन सरिसब सँ . . . सुत रामेश्र्वर गोपाल दौ (उ० टी० ०६/०६) दरिहरा सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo सुमन प्रo मोहन जी सुता . . . विठ्ठो . . . सँ . . . सुत विद्यानन्दल झा दौ . . . सँ . . . द्दौo . . . शम्भुँनाथ सुत नारायण . . . रजौरा माण्ड.र सँ देवनन्द न सुत चन्द्रिनन्द न झा दौ (उ० टी० ८०/०) . . . सँ गुणेश्र्वर द्दौo
दहौरा अथ त्रिपुरौली नरउन ग्रामारम्भौ: (शा० १८४/०७) स० गुणानन्द. सुतौ भोलानाथ श्रीधरौ हरिअम्बन सँ नारायण सुत हरिनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ गरीब द्दौo भोलानाथ सुत अभयनाथ: खौआल सँ पिताम्ब र सुत श्रीदत्त दौ
. . . करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo अभयनाथ सुता . . . एकहरा सँ ववुरैया सुत रामचन्द्रर दौ . . . रामचन्द्रथ सुतौ देवचन्द्रह नागचन्द्रोौ खौआल सँ आँरवी सुत हेमनाथ दौ . . . करमहा सँ . . . ऋद्धि द्दौo स० अभयनाथ सुता पिणाकनाथ हृदयनाथ लीलानाथ यदुनाथा घुसौत सँ शम्भु नाथ सुत परशमणि दौ . . . पण्डुाआ सँ बलभद्र द्दौo हृदयनाथ सुता . . . खण्डाबला सँ थोथी सुत यदुनाथ दौ करमहा सँ बौनू द्दौo लीलानाथ सुता . . . दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ . . . सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo अपरा हृदयनाथ सुतो तुलानाथ करमहा सँ हेमदत्त सुत वितू दौ . . . नरउन सँ तेजनाथ द्दौo अपरा सुता बैद्यनाथ प्रेमनाथौ करमहा सँ बचकन सुत बल्लो. दौ . . . पवौली सँ मन्ध्न द्दौo तुलानाथ सुता . . . सोदरपुर सँ गोशाइ सुत मo मo उ० बालकृष्णध . . . दौ सँ . . . द्दौo
(१९६) उपटीप-पुवारिपार त्रिपुरौली सँ दहौरा ९८.
सरस्व९ती प्रो० बैद्यनाथ सुता दुर्गानाथा मोतीनाथ महेन्द्रग नाथा खण्डथबला सँ वावू . . . सिंह सुत वावू गुणधारी सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौo दुर्गानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo मोतीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo नरेन्द्र नाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo यदुनाथ सुतौ विश्र्वनाथ सोदरपुर सँ वेदघर सुत शम्भुुधर दौ . . . करमहा सँ भोली द्दौo विश्र्वनाथ सुत मित्रनाथ: खण्ड‍बला सँ महिपति सिंह सुत वावू योगीपति सिंह दौ . . . करमहा सँ चंचल द्दौo मित्रनाथ सुत . . . सँ . . . सुत लूटन मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo . . . प्रेमनाथ सरस्विती सुता . . . अलय सँ राजा कलानन्दँ सिंह सुत कुमार कृष्णाथनन्द. सिंह दौ . . . खण्ड बला सँ केवलकृष्णज द्दौo . . . अपरा यदुनाथ सुतौ नित्य.नाथ रमानाथौ माण्ड.र सँ कन्हाशई सुत फलहारी दौ . . . खण्ड बला सँ रघुपति द्दौo
सरस्वीती श्रीधर सुता राममोहन सुन्दबर बनमालीका माण्डदर सँ इशान्ना थ सुत मानीक दौ . . . जजिवाल सँ हिरफूल द्दौo राममोहन सुत लूचन प्रo पद्मनारायण: अलय सँ शिवलाल सुत जगत् लाल दौ . . . सरिसब सँ बतहन द्दौo लूचन प्रo पद्मनारायण सुता जगुती जजिवाल सँ नीलकंठ दौ पालीसँ भगनाकर सुत नरसिंह दौ० अपरा लूचन प्रo पद्मनारायण सुता बैद्यनाथ शशिनाथ शिवनाथा वलियास सँ हर्षनाथ सुत चिरत्र्जीव दौ मो० न० (९.७३/०७) . . . बेलउँच सँ केशव द्दौo बैद्यनाथ सुत प्रतुल कुमार: खौआल सँ म.म.उ. चुम्मे. सुत दामोदर दौ . . . पाली सँ रवुशरू द्दौo शशिनाथ सुता कंचन चन्द्र प्रo हिरा राजीव लोचन मिहिर कुमार कोदरिया सँ गणेशचन्द्रा सुत शुभचन्द्र् दौ . . . खौआल सँ . . . अपरा लूचन सुता . . . वलियास सँ हर्षनाथ सुत चिरत्र्जीव दौ . . . बेलउँच सँ केशव द्दौo सरस्वनती वनमाली सुता . . . बभनियाम सँ छोटकू सुत रूदी दौ . . . सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo स० सुन्दँर सुता . . . सरिसब सँ पाँ कमल सुत पाँ घरभरण दौ . . . वुधवाल सँ ठीठरू प्रo श्रीपति द्दौo
(१९७) उपटीप-पुवारिपार पुडैसँ महरैल
अथ पुड़े . . . नरउन ग्रामारम्मा: (१०१/०७) छत्रपति सुता कलानाथ रूपनाथ मनसुख गोखूल लक्ष्मीउनाथ महो भवनाथा दरिहरा सँ भिरवाई सुत गंगाधर दौ (शा० ९७/०४) नरउन सँ दामोदर द्दौo कलानाथ सुता . . . खण्डधबला सँ मणिनाथ दौ (शा० १०१/०९) करमहा सँ जगन्नानथ द्दौo रूपनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ हृदयनाथ दौ (उ० टी० १३/०) खौआल सँ छबन द्दौo मनसुख सुता सोदरपुर सँ दुरवभंजन सुत सोनी दौ (उ० टी० ३०/०) दरिहरा सँ वै० जीवनाथ द्दौo गोखूलनाथ सुत गोपाल: माण्डौर सँ दुर्गादित्यख दौ (शा० ११२/०५) हरिअम्बू सँ यार द्दौo हेमनाथ प्रo गोपाल सुतौ वावू मनहर वावू चुम्मिनो खण्ड०बला सँ . . . माधव सिंह दौ (शा० १०३/०५) वलियास सँ हरपति द्दौo वावू मनोहर सुता दामोदर छोटकू रघुवर गिरधर शिवनन्दसन दूनीका सोदरपुर सँ चित्रधर दौ (उ० टी० १५/०७) करमहा सँ दुरवभजन द्दौo दामोदर सुता . . . सकराढी सँ धरानाथ दौ (शा० १२४/०३) खण्डुबला सँ परशमणि द्दौo अपरा दामोदर सुता श्रीनाथ गौरीनाथौ करमहा सँ गोखुल सुत हेमकर दौ (शा० ५४/०) खण्डअबला सँ जगत सिंह द्दौo श्री नाथ सुता बैद्यनाथ दुर्गा नाथो सीतानाथा करमहा सँ भेषदत्त सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ५७/०६) खण्डदबला सँ पाँ कमलमणि द्दौo बैद्यनाथ सुता प्रमोदनाथ जीवनाथ चेतनाथ कुमुदनाथा बेहट हरिअम्ब० सँ रेवतीरमण सुत प्रितिनाथ दौ (उ० टी० ४८/०५) खण्डणबला सँ वावू ब्रजनन्ददन सिंह द्दौo
दुर्गानाथ सुतौ ललीत मदनौ खण्ड बला सँ यदुनन्दबन सुत बदरी ठाकुर दौ (शा० १९०/०९) बुधवाल सँ नेनमणि द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता अनील . . . घुसौत सँ परमेश्र्वर सुत सत्यडनारायण दौ (उ० टी० ४९/०६) नरउन सँ लक्ष्मीानाथ द्दौo
गौरीनाथ सुतौ गंगानाथ गणनाथौ खण्ड०बला सँ रघुनन्द न सुत चंचल दो (शा० १८२/०७) हरिअम्बन सँ तारानाथ द्दौo गंगानाथ सुता राधानाथ दयानाथ सुधीरनाथ जयानाथ अम्बिकानाथा . . . सँ . . . सुत प्रितिनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
(१९८) ९९ उपटीप-पुवारिपार पुड़े-नरउनसँ महरैल
गणनाथ सुता इन्दुुनाथ विश्र्वनाथ चन्द्रानाथ नन्द नाथ रमानाथा . . . सँ . . . सुत ठक्कुन झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
छौटकू सुता . . . सोदरपुर सँ मानीक सुत ठीठर दौ (उ० टी० ३०/११) पाली सँ लक्ष्मी धर द्दौo रघुवर सुतौ भद्रीनाथ फतुरी प्रo ऋद्धिनाथौ करमहा सँ भैरव सुत ठीठर दौ . . . सरिसब सँ गणेश द्दौo भद्रीनाथ सुता दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ (उ० टी० ७७/१३) खण्डचबला सँ भीरवू द्दौo फतुरी प्रo ऋद्धिनाथ सुता वलियास सँ मणि सुत काली दौ (शा० २०६/०५) तिसउँत सँ गिरिधारी द्दौo गिरिधारी सुता . . . करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ(उ० टी० ६२/०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo शिवनन्दान सुत जगन्ना थ दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत बलभद्र दौ (उ० टी० ७७/०५) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo जगन्ना थ सुतो अमरनाथ करमहा सँ विश्र्वनाथ सुत नेना दौ . . . माण्डिर सँ ठीठर द्दौo अमरनाथ सुतौ . . . खण्डदबला सँ महादेव सुत बलदेव ठाकुर दौ (शा० १९४/०७) करमहा सँ पूर्णानन्दा द्दौo टूनी प्रo रूचिनाथ सुतो चण्डीसनाथ: पाली सँ उर्व्वीहधर सुत गंगाधर दौ (उ० टी० ३५/१०) खण्डरबला सँ गोपाल द्दौo अपरा दूनी प्रo रूचिनाथ सुतौ खड्गनाथ भीमनाथौ पाली सँ मथुरा सुत रज्जेद दौ . . . खण्डगबला सँ राजा द्दौo चण्डीपनाथ सुता . . . पाली सँ सदानन्दन सुत रघुनन्दान दौ (उ० टी० ३१/०८) माण्ड र सँ ठीठर द्दौo खड़्गनाथ सुता गणगण पशुपति नरनाथा खण्डनबला सँ तारानाथ सुत रमानाथ दौ (शा० १९७/०६) माण्डार सँ बतहा द्दौo बद्रीनाथ प्रo गणगण सुता . . . बेहट सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo पशुपति सुत दुर्गानाथ . . . विठ्ठो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo पशुपति सुत दुर्गानाथ सुता उदयनाथ तंत्रनाथ यंत्रनाथ मंत्रनाथा वलियास सँ . . . सुत शचीनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo
भीमनाथ सुतौ श्री मोहन: माण्डिर सँ यदुनन्द न सुत झोंटहू दौ (उ० टी० ८५/०३) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo
(१९९) उपटीप-पुवारिपार पुडे्सँ
वावू चुम्म न सुतौ रघुनन्दान बनखंडी प्रo तेजनाथौ सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्ण९दत्त दौ (उ० टी० २९/०) नरउन सँ गुणानन्दस द्दौo रघुनन्ददन सुत कमलाकान्तत ठक्कूी प्रo कलानाथौ सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ दौ (उ० टी० २१/०९) नरउन सँ बौकू द्दौo कमलनाथ सुतौ गोपीनाथ जानकीनाथौ खण्डकबला सँ पाँ कमलमणि दौ (शा० ८३/०६) दरिहरा सँ भीरवर द्दौo गोपीनाथ सुतौ श्यासमानन्दौ ऋद्धिनाथौ करमहा सँ भोली सुत राजा दौ (उ० टी० ५२/१४) वलियास सँ काली द्दौo जानकीनाथ सुत ब्रजनाथ: सोदरपुर सँ मo मo जयनाथ सुत यदुनाथ दौ (उ० टी० १७/०७) हरिअम्बम सँ केशीलाल द्दौo ब्रजनाथ सुता शशि शेरवर विधु शेरवर मिहिरशेरवर चन्द्रुशेखरा दरिहरा सँ चंचल सुत गोपीनन्दनन दौ (उ० टी० ७६/०९) करमहा सँ वेदनाथ द्दौo शशि शेरवर सुता . . . दिगउन्धव सोदरपुर सँ . . . सुत हरिनन्द न दौ . . . सँ . . . द्दौo
ठक्कूद प्रo कलानाथ सुतो काशीनाथ उमानाथौ पाली सँ परशमणि सुत तीर्थमणि दौ (उ० टी० ३९/०७) दरिहरा सँ भिरवर द्दौo काशीनाथ सुतौ यदुनाथ कोषनाथौ . . . सँ . . . सुत गोविन्दश झा दौ . . . सँ . . . द्दौ उमानाथ सुता अरविन्द. सुन्दिर मोदनाथ राकेश अनील राजेशा दरिहरा सँ चंचल सुत गोपीनन्दमन दौ (उ० टी० ७६/०९) करमहा सँ वेदानाथ द्दौo
बनखंडी प्रo तेजनाथ सुतो मथुरानाथ मणिनाथौ सोदरपुर सँ श्रीनाथ सुत ठीठर प्रo शक्तिनाथ दौ (उ० टी० २१/०९) नरउन सँ बौकू द्दौo मथुरानाथ सुत श्याकमसुन्द(र: पबौली सँ घरभरण सुत तपसी दौ (उ० टी० १०/०७) हरिअम्बस सँ योगीलाल द्दौ
(२००) उपटीप-पुवारिपार १००

श्या०म सुन्दसर सुता विनोद अमर बलदेव हरिदेव सुधीर जिष्णुलनाथा: पाली सँ वावू नन्द न सुत लोकनाथ दौ (उ० टी० ३३/०७) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौo विनोद सुतो रमानाथ राजनाथौ . . . सँ . . . सुत श्या‍मानन्द झा दौ . . . सँ . . . द्दौo बलदेव सुत समीरनाथ . . . सँ . . . सुत काशीनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo हरिदेव सुता . . . सँ . . . सुत सोमनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
मणिनाथ सुतौ मोतीनाथ चेतनाथ युगनाथा पवौली सँ घरभरण सँ तपसी दौ (उ० टी० १०/०७) हरिअम्बप सँ योगीलाल द्दौo मोतीनाथ सुतो मित्रनाथ: पाली सँ वावू नन्दथन सुत लोकनाथ दौ (उ० टी० ३३/०७) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौo मित्रनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo चेतनाथ सुता अमरनाथ विभूतिनाथ अभय विनय अजया: खण्ड.बला सँ . . . वावू श्री हेमपति सिंह दौ . . . सँ. . .
द्दौo अमरनाथ सुत नवल किशोर: सर्वसीमा खण्डसबला सँ . . . सुत सीतानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo नवलकिशोर सुता . . . कन्हो ली सोदरपुर सँ विनोदत्त सुत अनुदत्त दौ . . . सँ . . . द्दौo लक्षमीनाथ सुतौ चित्रनाथ चन्द्रदनाथौ खण्डदबला सँ प्रान्नाoथ सुत मo मo उ० मणिनाथ दौ (शा० १८१/०२) करमहा सँ जगन्नााथ द्दौo चित्रनाथ सुता रमानाथ वुद्धिनाथ मन्धशन विश्व/नाथा दरिहरा सँ बन्धुज सुत चिन्ताुमणि दौ (उ० टी० ७४/०/२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौo रमानाथ सुता . . . दरिहरा सँ किर्तिनाथ सुत चित्रनाथ दौ (शा० २०३/०३) नरउन सँ स० गुणानन्द द्दौo बुद्धिनाथ प्रo वूलन सुता . . . पाली सँ दुल्ल३ह सुत ठेङनि दौ (३५/०/०) नरउन सँ लक्ष्मीतनाथ द्दौo घननाथ प्रo मन्ध न सुता दरिहरा सँ कीर्तिनाथ सुत खगनाथ दौ (शा० २००/०२) सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo विश्र्वनाथ सुत चक्रनाथ: सोदरपुर सँ कन्हाथई सुत तीर्थमणि दौ (उ० टी० २४/०) माण्ड्र सँ ठेङनि द्दौo चन्द्र२नाथ सुतौ रविनाथ प्रo मनभरण महादेवो सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ० टी० १०१/०२) पाली सँ भवनाथ द्दौo मनभरण सुतौ बद्रीनाथ हर्षनाथौ पाली सँ दुरिवया सुत आत्मा२राम दौ (शा० १८३/०३) सुरगन सँ राजा श्री नारायण द्दौo अपरा मनभरण सुता . . . सरिसव सँ भिरिवया सुत आँरवी दौ (शा० १८७/०३) खौआल सँ हृदयफूल द्दौo अपरा मनभरण सुता माण्डीर सँ चाण सुत फकीर दौ (उ० टी० ८६/०४) सकराढ़ी सँ चन्द्रादत्त द्दौo बद्रीनाथ सुता पाली सँ चेतनाथ सुत परशमणि दौ (शा० १६६/०२) खण्डoबला सँ श्याामनाथ द्दौo हर्षनाथ सुत शशिनाथ: करमहा सँ योगानन्द/ सुत कुत्र्जन दौ (उ० टी० ६३/०४) सोदरपुर सँ भूवन्ध र द्दौo

0 टिप्पणी:

Post a Comment