पञ्जी प्रबन्ध :२६ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(३५१) ॐ नम: पार्वतिनाचाल नम: महिषीसँ परिहररी (१८२)
॥झपट लाल सुतो हरिवंश सुवंशो वलियास सँ जानकीनाथ स्यैसव दौ. . . पालीसँ चन्नास द्दौ.॥ ॥ हरिवंश सुता. . . दरिहरा सँ प्रभुनाथ सुत सुदी दौ. . . फनन्दुह सँ सुन्दौर द्दौ.॥ वकील रघुवंश सुतो रविशंवर. . . सरौनी राजन पुरा दरिहरा सँ. . . बज्ज‍न सुत डा. असर्फी दौ॥
(३५२) ॐ गौरीश्वराय नम: परियाम सँ
अथ परियाम वुधवाल ग्रामारम्भु:- पशुपति सुता ब्रह्मपति महिपति नरपति मेधापति मघुरापतिय: सरिसब सँ अपूछ सुत अमन दौ . . . बेलउँच सँ बवुदी द्दौ.॥ ब्रहमपति सुतो साहेब बछरू को कुजौली सँ गौरीनाथ सुत रामी दौ . . . माण्ड्र सँ वाबू द्दौ.॥ साहेब सुता दरिहरा सँ अभिनन्दुन सुत केशव दौ . . . पबौलि सँ मतिराम द्दौ.॥ बछरू सुतो परशमणि रतनो . . . खण्ड बला सँ पुरुषोत्तम सुत बन्धु दौ . . . पालीसँ अन्नूो द्दौ.॥ रतन सुत: . . . सरिसब सँ खांतर सुत एकनाथ दौ . . . पालीसँ बोध द्दौ.॥ अपरा सुत: चन्द्रसहाश: वलियास सँ गिरीश सुत धर्मदत्त दौ . . . हरिअम सँ बौक द्दौ.॥ चन्द्र हास सुता . . . सतलखा सँ किर्तिनाथ सुत जग्गे दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दी श्व्र दौ . . .॥ नरपति सुत: रूद्रपति: दरिहरा सँ भरथी सुत हरिजीव दौ . . . हरिअम सँ मोहन द्दौ.॥ रूद्रपति सुत: लान्हाौकः . . . एकहरा सँ ववूदी सुत अनिरूद्ध दौ . . . गंगौली सँ कृपाराम द्दौ.॥ लान्हाु सुता वलियास सँ जीवी सुत बाना दौ . . . एकहरा सँ हरिपाणि द्दौ.॥
मघुरापति सुतो श्रीपति घरापति सरिसब सँ निलाम्ब र सुत जीवनाथ दौ . . . वलियास सँ रमदी द्दौ.॥ श्रीपति सुत: दुर्गापति: सोदरपुर सँ घनश्यााम सुत बन्धुह दौ . . . दरिहरा सँ माधव दौ . . . ॥ दुर्गापति सुता . . . माण्डनर सँ महिपति सुत मद्दू दौ . . . करमहा सँ शम्भु.नाथ द्दौ.॥ अपरा सुतान नन्दरलाल मुकुन्द जयकृष्ण सकराढ़ी सँ दिन वधु सुत जयदत्त दौ . . . बन्धु दौ . . . पबौलि सँ मचल द्दौ.॥ अपरा सुतो हिभरन:
नन्दअलाल सुतो मोहनलाल: वलियास सँ भिक्षुक सुत रूपनाथ दौ . . . सरिसब सँ भोल द्दौ.॥ अपरा सुता वावुजी प्र. नरसिंह कन्टी.रभूपी चितरूका: खण्ड.बला सँ बालह सुत श्या मू दौ . . . सतलखा सँ मथुरानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो शक्तिनाथ: सोदरपुर सँ लाल सुत मतिनाथ दौ . . . माण्ड्र सँ भवी द्दौ.॥
नरसिंह सुता . . . कोदरिया सँ भूवनेश्वँरीदत्त सुत वागीबूवरी दत्त दौ . . . करमहा सँ भाथी द्दौ.॥ अपरा नरसिंह सुतौ वबुअन हरिकान्तोव पण्डुँआ सँ भैया सुत मिखारी दौ . . . पबौलि सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ वबुअन सुता- . . . माण्डसर सँ कुनकुन सुत उपा॥ बद्रीनाथ दौ . . . खण्ड.बला सँ श्रीमोहन द्दौ.॥
(३५३) ॐ नागेन्द्र हाराय नमः परियाम कैलख (१८३ ‘’क’’)
हरिकान्त‍ सुतो . . . कुजौली सँ दुर्गानाथ सुत दिनानाथ दौ . . . पालीसँ राम द्दौ.॥ कन्टी र सुत: चन्द्रथकान्त(: जजिवाल सँ परमेश्व रीदत्तब सुत तेजनारायण दौ . . . करमहा सँ बिहारी द्दौ.॥ अपरा सुतो ताराकान्ता रमाकान्तो हरड़ी सकराढ़ी सँ विदयानाथ सुत गोपीनाथ दौ . . . बुधवाल सँ युगल द्दौ.॥ चन्द्रीकान्तस सुता सोदरपुर सँ झिंगुर सुत खगदत्त दौ . . . पालीसँ पुरन्द र द्दौ.॥ ताराकान्तो सुता . . . सोदरपुर सँ दुर्म्मिल सुत दिनेश दौ . . . सकराढ़ी सँ गोपाल द्दौ.॥ भूपी सुता . . . पण्डुँआ सँ पाँ रामकृष्ण सुत पाँ जीवेश्वँर दौ . . . सोदरपुर सँ र्गुदर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सरिसब सँ भूलन सुत गंगाधर दौ . . . हरिअम सँ चौ इन्द्र्दत्त द्दौ.॥ चितरू सुता शिवकान्त भोला छविकान्ता. जीजवाल सँ प्रतापनारायण सुत ननू दौ . . . वभनियाम सँ रूदी द्दौ.॥ अपरा सुतो विष्णुूकांत सूर्य कांतौ ब्रहमपुरा सँ बेचू पौत्र धीरानाथ सुत गृहिनाथ दौ . . . करमहा सँ तिलक द्दौ.॥ विष्णुथकांत सुता श्रीचन्द्रँ देवचन्द्रत विनोदचन्द्रा : सोदरपुर सँ पुण्याेनन्दससुत रामचन्द्र दौ . . . खौआल सँ लक्ष्म्न द्दौ.॥ सूर्यकान्तर सुतो शुभचन्द्र विनयचन्द्रोँ पण्डु आ सँ छत्रधारी सुत श्रीनन्दकन दौ . . . सोदरपुर सँ भैया द्दौ.॥
मुकुन्दछ सुता भूषी बूचन वूदा छोटकूका सरिसब सँ चान सुत ठीठर दौ . . . दरिहरा सँ कन्हाुई द्दौ.॥ भूषी सुतो भोला कुशेश्वुरो खौआल सँ दत्तू सुत हरखू दौ . . . सोदरपुर सँ गदाघर द्दौ.॥ छोटकू सुता . . . पण्डु आ सँ पाँ रत्नसमणि सुत पाँ उँमापति दौ . . . पालीसँ मुरलीलाल द्दौ.॥ अपरा छोटकू सुतो दिगम्बनर मार्कण्डे य को वलियास सँ भूलन सुत यद्धू दौ . . .सोदरपुर सँ श्रीरमन सुत भोगनाथ दौ . . . वैलउँचसँ आजीतनारायण द्दौ.॥ जालय सँ रूपनारायण द्दौ.॥ जयकृष्णआ सुतो भूवनेश्व.र प्र लतडू गगाँई को पण्डुरआ सँ अच्युणत सुत रामकृष्ण दौ . . . पालीसँ लोटन द्दौ.॥
(३५४) ॐ वैद्यनाथाय नम: परियाम सँ विरौल ( १८३ “रव’’ टीप)
धरापति सुतो आर्तिनाथ ववुजनो सरिसब सँ परान सुत यदुनी दौ . . . सकराढ़ी सँ आनन्द द्दौ.॥ आर्तिनाथ सुत: बवेक: अहपुर करमहा सँ कमलाकान्तँ सुत प्रितिनाथ दौ . . . वलियास सँ हृदयननन्दसन द्दौ.॥ ( B ९०/६) बालकृष्णद द्दौ.॥ ववेसुतो भगीरथ: पबौलि सँ इशान्नााथ सुत सोनी दौ . . . दरिहरा सँ झल्लीक द्दौ.॥ भगीरथ सुता . . . सरिसब सँ नारायणदत्त सुत मथुरा दौ . . . बहेराढ़ी सँ भैयालाल द्दौ.॥ बवूजन सुत: जगतलाल: वलियास सँ रूकशिहाल सुत अमृतनाथ दौ . . . खण्ड.बला सँ शिवू द्दौ.॥ जगतलाल सुतो यदुनन्दसन अनन्तोा दरिहरा सँ झूमकमल सुत राधु प्र. खड़गनाथ दौ . . . पाली सँ भानू द्दौ.॥ यदुनन्दान सुता वलियास सँ रघुनाथ सुत वूचनी प्र. मुक्तिनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ चक्रघर द्दौ.॥ अनन्तन सुता . . . वलियास सँ रघुनाथ सुत बूचनी प्र. मुक्तिनाथ सवैव दौ . . . सोदरपुर सँ चक्रधर द्दौ.॥
(३५५) ॐ नीलश्रीवाय नमः गंगौरा सँ सतलखा (१८३)
अथ गंगौरा वुघवाल ग्रामारम्भा:- . . . अचल सुतो हेमनाथ खण्ड बला सँ वीर सुत ब्रजभूषण दौ . . . करमहा सँ छबनू द्दौ.॥ हेमनाथ सुतो शोभनाथा प्र. वाबूलाल: सोदरपुर सँ रामेश्वदर सुत विघ्नेेश्वोर दौ . . . वभनियाम सँ साहेब द्दौ.॥ अपरा सुतो यदुनाथ: पबौलि सँ गरीब सुत थोधन दौ . . . वलियास सँ जीवन द्दौ.॥ यदुनाथ सुता . . . वलियास सँ जयदत्त सुत भवानीदत्त दौ . . . घुसौत सँ लक्ष्मथन द्दौ.॥ वाबूलाल सुता . . . सरिसब सँ शोभन्ना थ सुत बतहन दौ . . . हरिअम सँ मोदनाथ द्दौ.॥ लक्ष्मीँदत्त सुतो भीमदत्त: माण्ड र सँ लाल सुत भानू दौ . . . सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ.॥ भिमदत्तवसुता ललीत लाल निधि शम्भु का: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत बच्च‍न दौ . . . सोदरपुर सँ बछरू द्दौ.॥ ललित लाल रूदी जयनाथ सकराढ़ी सँ सहिपणि सुत गुणि दौ . . . पनिचोम सँ नहोरण द्दौ.॥ अपरा सुता पबौलि सँ मचल सुत नारायणदत्त दौ . . . घुसौत सँ सनफूल द्दौ.॥ अपरा सुतो भूषन: सोदरपुर सँ वंशीधर सुत हेमा दौ . . . सरिसब सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ भूषन सुतो विश्वेुश्वौर: बेलउँच सँ सोनमनि सुत घोधन दौ . . . तिसउँत सँ नारायणदत्त द्दौ.॥ विश्वेमश्वलर सुता . . . सकराढ़ी सँ गोपीनाथ सुत त्रिलोकनाथ द्दौ सरिसब सँ गोपाल द्दौ.॥ निधि सुतो खूनीक: वलियास सँ धर्मदत्त सुत बहोरन दौ . . . पालीसँ तोता द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पबौलि सँ मचल सुत पखिया दौ . . . पालीसँ तोता द्दौ.॥ अपरा सुता जजिवाल सँ पद्मपति सुत ननू दौ . . . सकराढ़ी सँ खड़नन्देौश्वपर द्दौ.॥ खूनी सुता . . . पण्डुगआ सँ रूँद्रमणि सुत आत्मँराम दौ . . . हरिअम सँ नरसिंह द्दौ.॥ रवून सुत शोभाकान्तआ (आचार्य) सुत प्रेमकान्तर: सरिसब सोदरपुर सँ शम्भुल सुतो मघुकर: कुजौलि सँ रूद्रदत्त सुत भूवन दौ . . . सतलखा सँ विष्णु दत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो शशिधर: माण्ड र सँ वेचू सुत अमृतनाथ दौ . . . पनिचोम सँ जगन्ना्थ द्दौ.॥ मधुकर सुता शुंकर शिवशंकर पशुपति सतलखा सँ नित्याघनन्दद सुत श्याुमानन्दत दौ . . . जजिवाल सँ शोभनाथ द्दौ.॥ शशिघर सुता कुजौली सँ विद्यानाथ सुत गोने द्दौ.॥ खौआल सँ प्याशरे द्दौ.॥ शुभंकर सुतो सुदर्शन दिधोसँ अयोघ्या नाथ सुत नन्दशन दौ . . . अपरा भीमदत्त सुतो मन्नुनलाल इश्व रीदत्तो पण्डुनआ सँ केदार सुत रूद्रदत्त दौ . . . करमहा सँ गंगादत्त द्दौ.॥ सुता . . . जजिवाल सँ मुरारि सुत फकीरन दौ . . . कुजौलि सँ शशि दौ . . .॥ इश्व.रीदत्त सुता . . . सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत बहोरन दौ . . . करमहा सँ रुद्रदत्त द्दौ.॥
(३५६) ॐ चण्डीरश्वरराय नम: गंगौरा सँ दामोदरपुर महेशपुर
(३१६/५) ऋषि सुता मानीक वाबुदत्त मुशरी मोदी बबनूका: खौआल सँ अभिराम सुत भैया दौ . . . पालीसँ हरिकृष्णो द्दौ.॥ मानीकसुता झडूला कृष्णमदत्त चाण शंकरदत्त मंगलादत्त कमलादत्ता: सोदरपुर सँ सोनी सुत सीताराम दौ . . . सकराढी सँ धरणी द्दौ.॥ कृष्णादत्त सुतो गणेश मुकुन्दो‍ दरिहरा सँ महिपति सुतसनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ छोटा द्दौ.॥ गणेश सुता वलियास सँ महेश सुत हनुमानदत्त दौ . . . ( B४१/९) पनिचोम सँ इश्वररीदत्त द्दौ.॥ चाण सुता . . . वलियास सँ पंकज सुत महेश दौ . . . ( B४१/९) सरिसब सँ रमानाथ द्दौ.॥ शंकरदत्त सुता जागदीश: सोदरपुर सँ देवीदत्त सुत हिरामणि दौ . . . करमहा सँ मेधन द्दौ.॥जगदीश सुता . . . सरिसब सँ भैयन पौत्र भिखिया सुत यदुनन्देन दौ . . . बेलउँच सँ अमरेश सुत रविनाथ द्दौ.॥ कमलादत्त सुतो फेकूक: खौआल सँ हरिश्वेर सुत वुल्लीँ दौ . . . अलय सँ देवानन्द द्दौ.॥ अपरा ऋषि सुतो भिखियाक: सरिसब सँ चतुर्भूज सुत रमाकान्तल दौ . . . पालीसँ धर्मपति द्दौ.॥
(३२६/६) जीवे सुता सानन्दल आनन्दल हिरानन्दल जयनन्दुन हरिनन्दसन जानकीका: खौआल सँ अनी सुत मही दौ . . . बुधवाल सँ नरोत्तम द्दौ.॥ हिरानाथ सुता: वबुरैयाक: पबौलि सँ पुरुषोत्तम सुत इशान्नावथ द्दौ.॥ . . . नरउन सँ रतनू द्दौ.॥ वबुरैया सुता . . . सोदरपुरसँ मुरली सुत शिवदत्त दौ . . . घुसौत सँ जानकीनाथ द्दौ.॥ जानकी सुता एकहरा सँ पनाई सुत कलाराम दौ . . . पनिचोम सँ भैरव द्दौ.॥
देवकृष्णर सुतो मानाक बेलउँच सँ भोनाई सुत बागीश दौ . . . सोदरपुर सँ यदुपति द्दौ.॥ मानासुतो भैया सनफूलो जजिवाल सँ छोकर सुत गंगाघर दौ . . . दरिहरा सँ गरीब द्दौ.॥ भैया सुतो गौपाल अमृतनाथो सोदरपुर सँ वचनू सुत दुल्ल ह दौ . . . बुधवाल सँ सुतखिया द्दौ.॥ गोपाल सुत: अनन्त लाल पबौलि सँ भानू सुत धर्मदत्त . . . दौ . . . खौआल सँ गुना द्दौ.॥ द्दौ.॥ अमृतनाथ सुता . . . सरिसब सँ मानीक सुत चण्डीयदत्त दौ . . . सकराढ़ी सँ दुल्लपह द्दौ.॥
(३५७) ॐ यक्षेश्व राय नमः (१८४)
(३५८) ॐ नम: वासुकी नाथायः अथ डूमरा सँ ककरौड़ ठाढ़ी
अथ डूमरा बूधवाल ग्रामाराम्भ :- दुल्लथह सुतो कृष्णपपति ठीठरू प्रश्रीपति को दरिहरा सँ गतिराम सुत दुखभजन दौ . . . तिसउँत सँ सुबन्धुृ द्दौ.॥ कृष्णिपति सुता पण्डुदआ सँ कृष्णदपति सुत मोहन दौ . . . सोदरपुर सँ दुखरण द्दौ.॥ अपरा सुता . . . जजिवाल सँ छकनूसुत सनफूल दौ . . . पण्डुँआ सँ मोदन द्दौ.॥ श्रीपति सुतो दौ . . . द्धारिकानाथ: बेलउँच सँ गंगराम सुत रमन दौ . . . करमहा सँ रूद्र दौ . . . द्धारिकानाथ सुत: वेचूक: वलियास सँ भैरव सुत बहादूर दौ . . . जजिवाल सँ भैया द्दौ.॥ वेचू सुतो लक्ष्मी नारायण: वलियास सँ जंगली सुत वबुआ दौ . . . सोदरपुर सँ वबूजन द्दौ.॥ लक्ष्मीसनारायण सुता . . . निखूति सँ वंशमनि सुत राय बैदयनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ जयपति सुत चन्द्रहमणि द्दौ.॥
परमानन्द सुता गिरपति मधुरापति कुलपति ब्रह्मपति महिपतिय: सतलखा सँ मनहर सुत केशव दौ . . . करमहा सँ दामोदर द्दौ.॥ गिरपति सुत: सनफूल: खण्ड.बला सँ भोरा सुत मधुरापति दौ . . . पालीसँ बदली द्दौ.॥ सनफुल सुता माण्डलर सँ छत्रपति सुत देवन दौ . . . पालीसँ हृदि द्दौ.॥ मधुरापति सुतौ छत्रपडति चन्द्रपपति सोरपुर सँ अनु सुत बछरू दौ . . . करमहा सँ बन्दीु द्दौ.॥ चन्द्रसपति सुता . . . सोदरपुर सँ धनेश सुत गोकुलनाथ दौ . . . माण्डीर सँ कन्तम द्दौ.॥ कुलपति सुत: बाछ: गंगोली सँ कृपाराम दौ . . . बाछ सुतो भाइलाल: सकराढ़ी सँ भगीरथ सुत चितरू दौ . . . पबौलि सँ रामजीव दौ . . .॥ अपरा सुतो शिलानाथ: माण्ड र सँ कारू सुत तुलाकृष्णप दौ . . . सोदरपुर सँ नरपति द्दौ.॥
ब्रहमपति सुतो घनानन्दड: एकहरा सँ हरिदाश दौ . . . सोदरपर सँ हरि द्दौ.॥ धनानन्दह सुता गृहिमणी फेकन रंगनाथा: बलियास सँ पुरन्ददर सुत जीवी दौ . . . करमहा सँ सन्तोेषी द्दौ.॥ गृहिमणि सुत: विश्वौनाथा एकहरा सँ चेंगन दौ . . . हरिअम सँ गोङन द्दौ.॥ विश्व नाथ सुता . . . खौआल सँ . . . सुत नेनमनि दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ विश्व नाथ सुत: रमानन्दा सोदरपुर सँ वूढ़न सुत केशव दौ . . . बुधवाल सँ मेधन द्दौ.॥ रमानन्दर सुतो जगदीश जगन्नााथो वलियास सँ डेढ़न जीवदत्त दौ . . .. घुसौत मुनीक द्दौ.॥ जगदीश सुतो बहुड़ी पिताम्बनरो खण्डबबला सँ जगतकान्तस सुत बोधकान्तु दौ . . . हरिअम सँ गोविन्दप द्दौ.॥ वतहु प्र. नरनाथ सुतो प्रेमनाथ अमरनाथो वलियास सँ श्रीकान्तब सुत रघुनन्दमन दौ . . . तिसउँत सँ घनश्याथम सुन्दमर दौ . . . प्रेमनाथ सुता कुजौली सँ जगतानन्दव दौ . . . खौआल सँ गोनू द्दौ.॥ अमरनाथ सुता पबौलि सँ जगतनन्दा दौ . . . सकराढ़ी सँ परमेश्वदरीदत्त द्दौ.॥ जगन्ना.थ सुता . . . वलियास सँ भिखम सुत दूखन दौ . . . करमहा सँ बच्चन द्दौ.॥ नीह पिताम्बसर सुतो वबुनन्दडन: खण्ड.बला सँ गुदन सुत लक्ष्मी नारायण सिंह दौ . . . पण्डु्आ सँ उँमा सुत वैया उग्रानन्द द्दौ.॥ वबूनन्द न सुता . . . पबौलि सँ सिद्धिनाथ सुता अमरनाथ दौ . . . नरउन सँ पाँ निरसू द्दौ.॥ फेकन सुता . . . सरिसब सँ बूढ़ा सुत भैयो दौ . . . वलियास सँ नाथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पण्डुबआ सँ मानीक सुत वबुअन दौ . . . सोदरपुर सँ नाथे द्दौ.॥ रंगनाथ सुता . . . खौआल सँ दयन सुत भरू दौ . . . बहेराढ़ी सँ लक्षमन द्दौ.॥
(३५९) ॐ रामेश्वराय नमः विचाढ़ी (हुलाश) (१८५)
अनन्त५ सुतो बैद्यनाथ दामोदरो माण्डयर सँ महेश सुत मतिनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ खेदू द्दौ.॥ बैदयनाथ सुता दहिभत सँ शिरोमणि सुत गतिराम दौ . . . दरिहरा सँ बाणीनाथ द्दौ.॥ दामोदर सुतो लक्ष्मशन दिनबन्धुतको सकराढ़ी सँ वैद्यनाथ सुत अनिरुद्ध दौ . . . नरउन सँ महेश द्दौ.॥ दिनबन्धुध सुतो गोनन: खौआल सँ राम सुत मधुकर दौ . . . पनिचोम सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ गोनन सुतो विष्णुखदत्त: सतलखा सँ प्रान्ना थ सुत मनहर दौ . . . बेलउँच सँ गोकुलनाथ द्दौ.॥ (B ४१//८) लक्षमन सुतो खगपति हरिको दरिहरा सँ श्रीनिवास सुत नारायण दौ . . . पालीसँ चकोर द्दौ.॥ खगपति सुता मेघनाथ देवनाथ हृदयनाथ प्रेमनाथा: खौआल सँ जयकृष्णर सुत गिरपति दौ . . . सोदरपुर सँ दूर्म्मिल द्दौ.॥ देवनाथ सुता सोदरपुर सँ नरहरि सुत गरीबनाथ दौ . . . दरिहरा सँ नरोत्तम द्दौ.॥ हृदयनाथ सुत यदुनाथ: दरिहरा सँ महेश सुत मीना दौ . . . अलय सँ भिखनी द्दौ.॥ यदुनाथ सुत: भायलाल: वलिया सँ सोनी सुत इश्वररदत्त दौ . . . एकहरा सँ हृदयनन्दरन द्दौ.॥ भायलाल सुता . . . खण्डवबला सँ गन सुत कुलमनि दौ . . . सतलखा सँ इश्व रदत्त द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुतो चतुरानन्दा: माण्ड र सँ मोदी सुत भैरवदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ प्रेम द्दौ.॥ अपरा सुतो झोटन: माण्डीर सँ पदूम सुत निधि दौ . . . बुधवाल सँ जगन्नासथ द्दौ.॥ चतुरानन्द सुतो भैया छोटकनि को दरिहरा सँ वंशीघर सुत विद्यानाथ दौ . . . पालीसँ जीवन द्दौ.॥ भैया सुता सरिसब सँ एकनाथ सुत भोला दौ . . . दरिहरा रज्जे द्दौ.॥ छोटकनि सुता . . . वलि. नाथ सुत मुकुन्दा दौ . . . बेलउँच सँ हृदयसुख द्दौ.॥ झोटन सुता . . . खोरिसोदरपुर सँ ववुरैया सुत राम दौ . . . पालीसँ गोनन द्दौ.॥ हरी सुता . . . खौआल सँ लक्षमन सुत पुरुषोत्तम दौ . . . पबौलि सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥
शतञ्जीव सुतो भैयन: दरिहरा सँ परमानन्दल सुत कमलनयन दौ . . . हरिअम सँ कृष्णाुनन्द द्दौ.॥ भैयन सुतो भैया प्र. कुलानन्दह: दरिहरा सँ हरिकृष्णस सुत धराधर दौ . . . सरिसब सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ कुलानन्द सुत: गुणानन्दद: बेलउँच सँ गंगाराम सुत भोरानाथ दौ . . . जजिवाल सँ हिरू द्दौ.॥ गुणानन्दत सुतो अपूछ: बलियास सँ भवी सुत रुद्रनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ जीवन द्दौ.॥
(३६०) ॐ वासुकीनाथाय नम: कुआ सँ राँटी
अथ कुआ तिसउँत ग्रामारम्भॐ:- जगन्नािथ सुतो भैयो गिरधारीको वलियास सँ भवेश सुत सीना दौ . . . खण्डनबला सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥ भैयो सुतो कमलनयन अपूछो सोदरपर सँ विघ्ने श्व र सुत वबुजन दौ . . . सकराढ़ी सँ बाछ द्दौ.॥ कमलनयन सुत घनश्या म सुन्दबर: बेलउँच सँ घनीराम सुत वाबूनाथ दौ . . . पालीसँ कमलादत्त द्दौ.॥ घनश्याैम सुन्द र सुता . . . वलियास सँ श्यायमलाल सुत रघुनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ दूर्म्मिल द्दौ.॥
गिरघारी सुतो चिरञ्जीव देवकृष्णोर सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुत मोती दौ . . . करमहा सँ कलानाथ द्दौ.॥ चिरञ्जीव सुता कमलनारायण जगतनारायण श्रीनारायण भगतनारायण मोदनारायणा: कुजौली सँ झडूलासुत मनभरन दौ . . . माण्ड र सँ रामधन द्दौ.॥ लक्ष्मीडनारायण सुता . . . बेलउँच सँ लक्ष्मीरदत्त सुत छोटकाई दौ . . . बभनियाम सँ नन्दालाल द्दौ.॥जयनारायण सुता सूर्यनारायण पिताम्बयर हरिताम्ब र . . . सोदरपुर सँ मानीक नन्देन सुत नित्या्नन्द दौ . . . पालीसँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ सूर्यनारायण सुता . . . नेतवाड़ दरिहरा सँ हरंगी सुत जनार्दन दौ . . . हरिअम सँ बोधनाथ सुत गोविन्द द्दौ.॥ पिताम्बनर सुता . . . बेलउँच सँ भूषन सुत कुमर दौ . . . पालीसँ कपिलेश्व र द्दौ.॥ . . . सुता . . . बलियास सँ रूपनाथ सुत अनिरुद्ध दौ . . . पबौलि सँ जूद्दी द्दौ.॥ भगवतनारायण सुता . . . बेलउँच सँ भूषन सुत कुमर दौ . . . पालीसँ कपिलेश्व र द्दौ.॥ मोदनारायण सुता भूवनेश्वभर रामेश्वूर कामेश्वबरा: वलियास सँ इश्ववरीदत्त सुत भूल दौ . . . सोदरपुर सँ फतुरी द्दौ.॥ भूवनेश्व‍र सुतो कलानन्द्: . . . कोदरियासँ केशव सुत सुरेश दौ . . . दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौ.॥
देवकृष्णक सुतो शोभानन्दश: खण्ड॥बलासँ मित्रसिंह सुत विष्णुयसिंह दौ . . . वलियास सँ सोनमनि द्दौ.॥ शोभानन्द सुता . . . माण्डँर सँ तुफानी सुत कृष्णनमोहन दौ . . . जजिवाल सँ घोघ सुत फतुरी द्दौ.॥ बघवा वासी खजूरी पनिचोम सँ राय रंगलाल द्दौ.॥ श्रीनारायण सुतो मुक्तिनाथ: सोदरपुर सँ बहोरन सुत इश्वँरी दौ . . . खौआल सँ भरू द्दौ.॥
(३६१) ॐ केदारनाथाय नम: (१८६)
(B ३८/७) परशुराम सुता मनाई वनिराम छबनूका दरिहरा सँ रामेश्वतर सुत रमापति दौ . . . (B ३७//२) करमहा सँ रघु द्दौ.॥ अपरा सुता खौआल सँ परमानन्द सुत हिरानन्दद दौ . . . सोदरपुर सँ बछरू द्दौ.॥ मनाई सुता धर्मदत्त रवड़गी शंकरदत्त नारायणदत्ता: वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ . . . (B८३/२) वभनियाम सँ भैया द्दौ.॥ धर्मदत्त सुतो ठीठर: सरिसब सँ खांतर सुत मानीक दौ . . . सकराढ़ी सँ बोध द्दौ.॥ ठीठर सुतो लालजीक: पबौलि सँ कारू सुत शम्भूौ दौ . . . खौआल सँ मंगलादत्त द्दौ.॥ खड़गी सुता सकराढ़ी सँ भाइराम सुत करिये दौ . . . सोदरपुर सँ गोकुलनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पबौलि सँ . . . सुत मोदी दौ . . . नारायणदत्त सुता गोपाल वैया. मनोहर अच्छशघर शशिधरा: खौआल सँ बालकृष्णा सुत छाता दौ . .
. . . पाली सँ उपे द्दौ.॥ गोपाल सुता वैया मधुसूदन मार्कण्डे य सुन्दौर कुलीका खौआल सँ धनसुत जयदत्त दौ . . . करमहा सँ रिद्धि द्दौ.॥ वैया. मधुसूदन सुता उपाध्याय प्र. शिवनन्दनः वलियास सँ गिरधारी सुत मनभरन दौ . . . वेलउँच सँ प्रयाग दत्त द्दौ.॥ वैया. मनोहर सुता . . . वलियास सँ रेवतीरमन सुत राजा दौ . . . सोदरपुर सँ जीवन द्दौ.॥ ( B ९२/२) यशोधर सुतो रामेक: सकराढ़ी सँ अनन्त सुत हरि दौ . . . पालीसँ अनिरुद्ध द्दौ.॥ अपरा सुतो भोलामतिनाथो सकराढ़ी सँ वासुदेव सुत महेश दौ . . . अलय सँ मोहन द्दौ.॥ रामे सुतो दुखभंजन भूलनो माण्डीर सँ रघुनन्दुन सुत पशुपति दौ . . . बेलउँच सँ नारो द्दौ.॥ दुखभंजन सुता सरिसब सँ गोविन्दप सुत परशी दौ . . . वलियास सँ किरा द्दौ.॥
भोरा सुतो मंगलादत्त: माण्डेर सँ भागीरथ सुत महिराम दौ . . . ( B ९२/३) कुजौली सँ महादेव द्दौ.॥ मंगलादत्त सुतो शयामलाल ब्रजलालो एकहरा सँ रतिपति सुत लक्ष्मीहधर दौ . . . खौआल सँ चौ. वागीश द्दौ.॥ श्या‍मलाल सुतो नेनबेक: सकराढ़ी सँ योगी सुत महिपाणि दौ . . . सरिसब सँ श्याौमराम द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ पशुपति पौत्र पुरन्द र सुत विष्णुौदत्त दौ . . . पालीसँ चिलका द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ रामजीव सुत धीरा दौ . . . सोदरपुर सँ जूड़ाउन द्दौ.॥ ब्रजलाल सुता सोदरपुर सँ पति सुत मनि दौ . . . खौआल सँ सोनमा द्दौ.॥
(३६२) ॐ सोमनाथाय नम:
(३०२/२) हरिदेव सुतो सदीआनन्दोौ खण्डसबला सँ वाबू सुत बैद्यनाथ दौ . . . पालीसँ महादेव द्दौ.॥ सदी सुता बाचा थोथा नेनाका पबौलि सँ गतिराम सुत दुखरण दौ . . . वलियास सँ पशुपति द्दौ.॥ बाचा सुतो भीमदत्त काशीनाथो एकहरा सँ नाथ सुत रवड़गपाणि दौ . . . करमहा सँ प्रान्नाँथ द्दौ.॥ अपरा सुतो गोपाल: खौआल सँ सुत नारायण दौ . . . सँ द्दौ.॥ गोपाल सुता सोदरपुर सँ दयाकर सुत शम्भुआ दौ . . . खौआल सँ बोध द्दौ.॥ भीमदत्त सुतो बवुअन: सकराढ़ी सँ मयाराम सुत करिये दौ . . . सोदरपुर सँ गोपाल द्दौ.॥ वबुअन सुतो मुसन रविनाथो कुजौली सँ भवानीदत्त सुत पुण्य दत्त दौ . . . दरिहरा सँ निधिपाणि द्दौ.॥ वबुअन सुतो नकछेद: पबौलि सँ कारू सुत किशोरी दौ . . . करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ मुसन सुतो पुलकीीत: भदुलाल माण्डीर सँ रामकृष्ण. सुत मधुसूदन दौ . . . पबौलि सँ वबूजन द्दौ.॥ पुलकीत सुता पण्डुनआ सँ कुलमणि सुत वासुदेव दौ . . . गंगौली सँ चुम्मून द्दौ.॥
रविनाथ सुता जजिवाल सँ शौभनाथ सुत कुमर दौ . . . दरिहरा सँ गणेशदत्त द्दौ.॥ नकछेद सुत: किर्तिघर: गंगोली सँ रूपनाथ सुत महिपाणि दौ . . . माण्ड र सँ गिरधारी द्दौ.॥ काशीनाथ सुता सतलखा सँ प्रद्मुम्ना सुत गोनन दौ . . . पनिचोम सँ जयदत्त द्दौ.॥
आनन्दा सुतो बहुद्रीक वलियास सँ देवानन्दग सुत प्राणपाति दौ . . . सोदरपुर सँ पुरन्दलर द्दौ.॥ वहुड़ी सुता जजिवाल सँ सदाय सुत उँमापति दौ . . . वलियास सँ सदाशीव द्दौ.॥
(३६३) ॐ कुआसँ (९८६)
(३६४) ॐ नम: परहट रशाढ़्य शिवनगर-पूर्णियाँ
अथ परहट बहेराढ़ी ग्रामारम्भथ: म.म. भिखि सुतो म.म. खगेश ज्योव॥ सोदरपुर सँ हरिदेव सुत अनाथ दौ . . . बलियास सँ देवनान्दा द्दौ.॥ म.म. खगेश सुतो म.म. राजा प्र. विद्यानि निधि हृदयनिधि सकराढ़ी सँ महादेव सुत चिरानन्द. दौ . . . सोदर. द्दौ.॥ राजा सुतो वैया. चुड़ामणि वैया. निलमणि ज्यो . कृष्णपमणि दिजिह्म श्रीमणिका: सरिसब सँ पाँ कृष्णवदेव सुत पाँ चाण दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौ.॥ वैया.चुड़ामणि सुतो पौराणिक टेकमणि दरिहरा सँ हिरफूल सुत कन्हातई दौ . . . पालीसँ सोनमा द्दौ.॥ पौराणिक टेकमनि सुता बन्धुसमणि दरोगा पंचानन्द. गेहमणि प्र. बवुअन जी रत्न मणि प्र. बच्चनन जी रूद्रमणि प्र. सुन्द र जीका . . . पबौलिसँ कन्हैिया सुत दिवाकान्तण दौ . . . बुधवाल सँ फेकन द्दौ.॥ पंचानन्द. सुतौ अमरनाथ त्रिलोत्तम देवकीनन्द न खौआल सँ वैया. हरि सुत कृष्णौदेव दौ . . . सोदरपुर सँ नित्याननन्द द्दौ.॥ गेहमणि सुतो भगवान जी गणेशो सोदरपुर सँ विश्वेनाथ सुत नेहनाथ दौ . . . पालीसँ रघुनन्दनन द्दौ.॥ ठ. हरीश्वेर सुतो घोघन: वलियास सँ यदुनाथ सुत मोहन दौ . . . खण्ड्बला सँ मतिनाथ द्दौ.॥ घोघनद सुता सकराढ़ी सँ मोहन सुत वंशी दौ . . . हरिअम सँ भगीरथ द्दौ.॥ रत्नदमणि प्र. वच्यढन जी सुता श्या मानन्दस (B.A.B.Ed) भोलानाथ (B. A. (Hons) जगदीश: कुरमा खौआल सँ . . . सुत . . . दौ . . . बैरगाछी . . . सँ . . . द्दौ.॥ श्रीश्या मानन्द. सुतो दिवाकर प्र. कुनकुन: . . . खण्ड.बला सँ . . . सुत . . . दौ . . . दिवाकर सुतो . . . रशाढ़ रूचौलि एकहरा सँ . . . सुत शम्भु नाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ भोलानाथ सुता मनोज कुमार (B.Sc.(H) बवलू प्र. संजीव कुमार (M.A) अजय प्र. चुन्नातका (B.Tech Mechnical) सकुरी सँ . . . सुत हरिकान्तम दौ . . . दयालपुर . . . सँ . . . द्दौ.॥ मनोज कुमार सुतो आयुष रराड़न जगतपुरउइनि . . . सँ . . . सुत डाँ. रविन्दनाथ कुमर दौ . . . संजीव कुमार सुतो . . . रशाढ़ सँ रूचौलि एकहरा सँ . . . सुत परमेश्व र दौ॥

(३६५) ॐ दिगम्बराय नमः चाणपुरा परिहारी बदरीठाकुर (१८८)
ठ. रघुनाथ सुतो महेरमान तेजनो खौआल सँ परमानन्दु सुत दिनाराम दौ . . . बेलउँच सँ वीर द्दौ.॥ ठ. महेरमान सुता आँखी लक्षमन छत्रकरा: सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत खेम दौ . . . पालीसँ राम द्दौ.॥ आँखी सुता संसाधर राजा मनमोहन फतुरीका पबौलि सँ दुखरण सुत भवदत्त दौ हरिअम सँ बरजू द्दौ.॥ संसारघर सुता फोचन जगतलाल शिवलाल भैयोक: बेलउँच सँ साहब सुत सोनमनि दौ . . . पालीसँ नित्या नन्दस द्दौ.॥ फोचन सुता . . . कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत भूवन दौ . . . सतलखा सँ विष्णु दत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो अभिकान्त श्रीधरो . . . कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत एकनाथ दौ . . . सतलखा सँ विष्णुादत्त द्दौ.॥ चौ. भैयो सुता . . . खौआल सँ नेहाल सुत फतुरी दौ . . . पालीसँ बौकू द्दौ.॥ अपरा भैयो सुतो सुरेश दिघोसँ बाछ सुत राम दौ . . . माण्डषर सँ विष्णुददत्त द्दौ.॥ सुरेश सुतो लक्ष्मीमकान्तल शोभाकान्तत सोदरपुर सँ शिवकृष्ण‍ सुत वूचू प्र. हितकृष्ण॥ दौ ( B ८६/९) दरिहरा सँ देवकीनन्दान द्दौ.॥ अपरा भैयो सुतो बदरीकः सरिसव सँ गोविन्द सुत मुनशी दौ . . . वुधवाल सँ गोविन्द द्दौ.॥ लक्ष्मीीकान्त सुता . . . माण्ड६र सँ रूक्मी‍नी सुत माधव दौ . . . हरिपुर पालीसँ राघव द्दौ.॥ शौभाकान्ती सुता . . . खौआल सँ राजेश्व र सुत धनञ्जय दौ . . . पबौलिसँ नित्यानन्दभ द्दौ.॥ वदरी सुतो जयदेव: सोदरपुर सँ केशव नाथ सुत खगनाथ दौ . . . दरिहरा सँ नेना द्दौ.॥ ठ. राजा सुतो लाल विश्वथनाथो सतलखा सँ सर्वस्वत सुत बवुजन दौ . . . बुधवाल सँ बाछ द्दौ.॥ लाल सुतो गोशाँइक: जजिवाल सँ सामर सुत चण्डीजदत्त दौ . . . कुजौली सँ शिवन्नाँथ द्दौ.॥ गोशाँइ सुता . . . सरिसब सँ छकौड़ी सुत जमाहिर दौ . . . पनिचोम सँ कपिलेश्वइर द्दौ.॥ विश्वइनाथ सुता . . . सरिसब सँ भिखिया सुत यदुनन्देन दौ बेलउँच सँ अमरेश सुत रविनाथ द्दौ.॥ अपरा लाल सुता . . . वलियास सँ . . . सुत प्यासरे दौ ॥
(३६६) ॐ महाकालाय नम: चाणपुरा
लक्षमन सुतो छकोड़ीक: दरिहरा सँ बछस सुत निधि दौ . . . पनिचोम सँ मघुरापति द्दौ.॥ छकौड़ी सुता यदुनाथ दुर्गानाथ किर्तिनाथ वैदयनाथा: एकहरा सँ मंगलादत्त सुत लाल दौ . . . वलियास सँ गिरधर द्दौ.॥ यदुनाथ सुतो जीवनाथ: पबौलि सँ धैर्य्यी सुत जगमोहन दौ . . . दरिहरासँ सनूफूल द्दौ.॥ जीवनाथ सुता . . . गंगौली सँ जीवनाथ सुत नन्दनकिशोर दौ . . . पालीसँ हेमनाथ द्दौ.॥
वैद्यनाथ सुतो सद्रनाथ उग्रनाथो वेलउँच सँ वकनन्द. सुत मेघनाथ दौ . . . जजिवाल सँ तुलसीदत्त द्दौ.॥ रूद्रनाथ सुता . . . जजिवाल सँ मोती सुत देवकीनन्द
न दौ . . . ततैल सकराढ़ी सँ रघुनन्द्न द्दौ.॥
उग्रनाथ सुता . . . सकराढ़ी सँ लान्हाढ सुत गोकुलानन्दन दौ . . . पालीसँ चुम्म॥न द्दौ.॥ छत्रकर सुत: वबुजन: दरिहरा सँ रोहिवी सुत भवन दौ . . . जजिवाल सँ कलाधर द्दौ.॥ वबुजन सुतो बलभद्र जयभद्रो खौआल सँ हेमकर सुत मोतीराम दौ . . . करमहा सँ श्रीनाथ द्दौ.॥ बलभद्र सुता सरिसब सँ फकीरन सुत युगलकिशोर दौ . . . करमहा सँ टेकनाथ द्दौ.॥ ठ. तेजन सुता वाबूराम मथुरान्ना थ वटूकनाथा दरिहरा सँ गंगा सुत धनी दौ . . . सोदरपुर सँ दलपति द्दौ.॥ वाबूलाल सुता सतलखा सँ अभिराम सुत इशान्नातथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ अपरा वाबूराम सुता चण्डीतदत्त वेणीदत्त हिरामणि घरमरण हर्षदत्ता: पबौलि सँ चतुर्भूज सुत परान दौ . . . करमहा सँ जगन द्दौ.॥ अपरा सुतो पतट्रक: छरौरा वलियास सँ मदनसिंह सुत मुरलीघर दौ . . . पालीसँ मनबोध द्दौ.॥
(३६७) ॐ पशुपत्यैन नम: चाणपुरा (१८९)
चण्डी६दत्त सुतो भैया जमाहिरो पबौलि सँ मचल सुत श्याौमलाल दौ . . . नरउन सँ वरजू द्दौ.॥ वेणीदत्त सुता भायजी यदुनाथ वदरी वकुरा ठीठरा: दरिहरा सँ चानन सुत मोहन दौ . . . पालिसँ हिरा द्दौ.॥ भायजी सुतो चन्द्र भूषण सोदरपुर सँ भातू सुत चतुर्भूज दौ . . . तिसउँत सँ भीमदत्त द्दौ.॥ चन्द्र भूषण सुता . . . माण्ड र सँ कुनुकुन सुत उपाघ्या य बद्रीनाथ दौ . . . खण्ड्बला सँ श्रीमोहन द्दौ.॥ अपरा सुतो अमर नाथ: घरौरा बलियास सँ राजनाथ सुत बाल गोविन्दत दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ बदरी सुता . . . दिघो सँ टकुशिताल सिंह सुत वाबूलाल दौ एकहरा सँ वीचा द्दौ.॥ अपरा सुतो लोकनाथ : सरिसब सँ जगन्ना थ सुत देवकीदत्त दौ . . . पालीसँ हिरा लाल द्दौ.॥
ठ.वबुरा सुतो डोमन: वलियास सँ राय पखिया सुत राय वाबूलाल दौ . . . बुधवाल सँ हल्ला द्दौ.॥ डोमन सुता . . . पबौलि सँ हृदयनाथ सुत रविनाथ दौ . . . पालीसँ गिरधारी द्दौ.॥ ठीठर सुता . . . वलियास सँ परिवया सुत वाबूलाल दौ . . . बुधवाल सँ हल्लास द्दौ.॥ हर्षदत्त सुता नरउन सँ फोदूया सुत कन्हासई दौ . . . पालीसँ हिरन द्दौ.॥ मथुरानाथ सुतो झोटन गोकुलनाथो माण्ड र सँ भिखारी सुत जीवन दौ . . . जजिवाल सँ चान द्दौ.॥ अपरा सुता . . . दरिहरासँ मनोहड़ सुत छबन दौ . . . बुधवाल सँ नकदूछ ठ. रवेदू सुतो चतुर्भूज: सतलखा सँ भवानी सुत मनहर दौ . . . पबौलि सँ मोहन द्दौ.॥ चतुर्भूज सुत: मोदीक: खौआल सँ रघुपति सुत लक्ष्मी कान्तँ दौ बुधवाल सँ दामोदर द्दौ.॥ मोदी सुता दुल्लीह कारी बाचाका कुजौली सँ गंगानन्दँ सुत बछरू दौ . . . पनिचोम सँ प्राणपति द्दौ.॥ अपरा मोदी सुतो बाधा कौस्कीसदत वलियास सँ नरपति सुत भूषन दौ . . . सोदरपर सँ धर्माई द्दौ.॥ कारीसुतो प्रेमनाथ: सकराढ़ी सँ बन्धुपसुत वेदी दौ . . . सोदरपुर सँ साहेब द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुतो रधुनाथ सरिसब सँ मतिनाथ सुत मोदी दौ . . . वमनियाम सँ दुखिया द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सरिसब सँ छोटकू सुत मोदनाथ दौ बेलउँच सँ दुखिया द्दौ.॥
(३६८) ॐ कपिलेश्वराय नमः मलिछाम सँ भच्छीत
ॐ मलिछाम बहेराढ़ी: ग्रामारम्मर:- (B ७१//६) ठ. छोटाई सुतो परमानन्दम प्र. बाछा मनसुख सोनमनिका सोदरपुर सँ मनहरसुत सभापति दौ . . . पालीसँ शिवराम द्दौ.॥ मनसुख सुता भि‍क्षुक विकल विद्यानाथा: सोदरपुर सँ जनार्दन सुत कमल दौ . . . खौआल सँ महिधर द्दौ.॥ आदिनाथ: सकराढ़ी अपरा सुतः आदिनाथः सकराढी सँ गणपति सुत दुल्ल ह दौ . . . करमहा सँ बछरू द्दौ.॥ भिक्षुक सुत: मथुरानाथ: दरिहरा सँ गरीब सुत माना दौ . . . बेलउँच सँ यादव द्दौ.॥ मथुरा नाथ सुता भायजी गोपाल चण्डेदका: वलियास सँ भयन सुत हरिसिंह दौ . . . करमहा सँ चित्रघर द्दौ.॥ भायजी सुतो जानकीनाथ दीनानाथो पबौलि सँ मचल सुत नाथा दौ . . . पण्डुरआ सँ केदार द्दौ.॥ दिनानाथ सुतो घैर्यनाथ: पबौलिसँ गरीबनाथ सुत आर्तिनाथ दौ . . . पालीसँ हिरालाल द्दौ.॥ धैर्यनाथ सुता . . . मुराजपुर खौआल सँ शिवदत्त पौत्र गोविन्दलदत्त सुत बासुदेव दौ . . . बहेराढ़ी सँ ठीठर द्दौ.॥
चण्डेत सुत: पुरन्दगर: खौआल सँ रघुनाथ पौत्र धनवेद सुत सोमदेव दौ . . . सोदरपुर सँ चलबलि सुत बचन द्दौ.॥ पुरन्दनर सुतो तारानन्दम सरिसब सँ विसुनी सुत भूप दौ . . . माण्डौर सँ दुलार द्दौ.॥ तारानन्दि सुता . . . जजिवाल सँ लाल सुत घाना दौ . . . सकराढ़ी सँ दिनानाथ द्दौ.॥ परमानन्दन प्र. बाछा सुत: शिवनाथ: खौआल सँ अभिराम सुत छोटकनि दौ . . . पबौलि सँ मुरली द्दौ.॥ शिवनाथ सुता . . . सरिसब सँ रूचि सुत छबन दौ . . . बुधवाल सँ मधुसूदन द्दौ.॥
(३६९) ॐ मयस्कराय नम: भच्छी (१९०)
विकल सुतो वीरे भोलानाथो सरिसब सँ खांतर सुत एकनाथ दौ . . . पालीसँ बोध द्दौ.॥ वीर सुता दरिहरा सँ वरजू सुत सनफूल दौ . . . सरिसब सँ मचल द्दौ.॥ अपरा सुत: मनोहर खौआल सँ हेमा सुत वंशमनि दौ . . . कुजौली सँ विहारी सुत वाबूलाला द्दौ.॥ कृष्णज कुमार दरिहरा सँ प्रभूनाथ सुत शक्तिनाथ दौ . . . करमहा सँ जानकी द्दौ.॥ कृष्णा सुता . . . खौआल सँ प्रान्धथन सुत नेना दौ . . . जजिवाल सँ राजवंशी द्दौ.॥
भोलनाथ सुत: जगमोहन: दरिहरा सँ खड़्गनारायण सुत कन्हावई सुत श्रीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ ननू द्दौ.॥ जगमोहन सुतो उमेश गंगोली सँ हिराफूल सुत शिवलाल दौ . . . पाली सँ केशव सुत गुमानी द्दौ.॥ उमेश सुता . . . माण्डलर सँ बदूकी सुत मकेबर दौ . . . सरिसब सँ नउबति लाल द्दौ.॥ विद्यानाथ सुता . . . वलियास सँ पंकज सुत महेश दौ ( B ४१/९) सरिसब सँ रमानाथ द्दौ.॥
आदिनाथ सुतो भैयो बच्चाीको दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ब्रजनाथ दौ . . . करमहा सँ मयानिधि दौ अपरा सुता . . . खौआल सँ चैतू सुत रविनाथ दौ . . . पालीसँ शिवन द्दौ.॥
(३७०) ॐ नीलग्रीवाय नम: मंगरौनी (मंगलवती)
अथ खनाम फन्दॐह ग्रामारम्भ :- सदुपाघ्या य रामभद्र: सुता पंडितराज पदा‍ङित महामहोपाघ्यादय मधुसूदन म.म. बैद्यनाथ प्र. पिताम्ब र सदुपाघ्यााय उंमानन्द‍ म.म. बागीश म.म. त्रिदण्डी सन्यापसी कारक रतीशा: भखरौली सकराढ़ी सँ गादू सुत श्रीकान्तह दौ . . . पनिचोम सँ कविराज द्दौ.॥ म.म. मधुसूदन सुतो म.म. गोशाँई मदन बलदेवो दरिहरा सँ उँमापति सुत भिखारी दौ (३३५//४) पालीसँ नन्दरन द्दौ.॥ गोशाँइ मदन सुतो गंगादत्त: खौआल सँ उँमापति सुत अच्यु३त दौ . . . घुसौत सँ शिवनाथ द्दौ.॥ गंगादत्त सुतो शिवदत्त: गंगोली सँ रमन सुत लक्ष्मी कांत दौ अपरा लक्ष्मी.कांत सुता . . . उचति सँ हिंगनी सुत मदनी दौ . . . जजिवाल सँ शिवि द्दौ.॥ बलदेव सुता गोशाँई जीवनाथ सोनाई प्र. रमानाथ हरिनाथा: दरिहरा सँ भवानीनाथ सुत सदानन्दज दौ (१८४/६) सोदरपुर सँ अनिरुद्ध द्दौ.॥ गोशाँइ जीवनाथ सुता . . . माण्ड र सँ परमानन्दस सुत हेमाई दौ . . . खण्ड.बला सँ गंगाराम द्दौ.॥ सोनाई प्र. रमानाथ सुतो रामनाथ मोदनाथो दरिहरा सँ भरथी सुत हरिजीव दौ ( १०४//१) हरिअम सँ मोहन द्दौ.॥ रविनाथ सुता अमृतनाथ गोङन भरू श्याईमनाथा खौआल सँ पुरन्द र सुत जयशीव दौ . . . करमहा सँ मुकुन्द देव द्दौ.॥ अपरारविनाथ सुतो राजाक: जजिवाल सँ निताई सुत कलाधर दौ . . . खौआल सँ बालकृष्णा द्दौ.॥
अमृतनाथ सुता चुनचुन: सकराढ़ी सँ हेमांगद सुत नीलांगद दौ . . . जजिवाल सँ पद्मापति‍ द्दौ.॥ अपरा अमृतनाथ सुतो वेणीदत्त इश्वंरीदत्तो वलियास सँ जीवनाथ सुत शोभनाथ दौ . . . करमहा सँ सोनी द्दौ.॥ चुनचुन सुतौ लक्ष्मीथनाथ मनमोहनो दरिहरा सँ घनानन्द सुत शम्भु दौ . . . करमहा सँ पुरूषोत्तम द्दौ.॥ लक्ष्मीनाथ सुतो बलेल राजाको सोदरपुर सँ दुल्लगह सुत गिरधारी दौ . . . पालीसँ इश्वोरीदत्त द्दौ.॥ बलेल सुतो राधानाथ: बेलउँच सँ लक्ष्मीतदत्त सुत केशव दौ . . . दरिहरा सँ रघु द्दौ.॥ राधानाथ सुता कलानाथ बालानाथ श्रीनाथ यदुनाथाः पण्डु आ सँ लक्षमन सुत नथुनी दौ . . . पबौली सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ कलानाथ सुतो कुमुदरंजन विनयरंजनौ खण्ड.बला सँ रविनन्‍दन सुत बैद्यनाथ दौ . . . पालीसँ कृष्ण.लाल द्दौ.॥
(३७१) ॐ मृगाम्बिराय नम: खोजपुर (१९१)
बालानाथ सुतो मनोज कुमार कुजौली सँ द्धा‍रिकानाथ सुत शशिकान्तज दौ . . . माण्डमर सँ मुनाई द्दौ.॥ राजा सुतो दिनानाथ भूवनाथो पबौलि सँ नाथा सुत जुद्धि दौ . . . पालीसँ कृष्ण.मणि द्दौ.॥ दिनानाथ सुता मदनानन्द विनोदनन्द शारदानन्दाण पण्डु.आ सँ पाँ अपूछ सुता पाँ शिवानन्द दौ पाली सँ गुल्ली द्दौ.॥ मदनानन्द सुता . . . सोदरपुर सँ हरिहर सुत श्यामानन्द दौ . . . सुरगन सँ विजयनारायण द्दौ.॥ विनोदानन्द सुतो वलियास सँ श्रृष्टिघर सुत शक्रिनन्द न दौ . . . दिघोसँ शोभाकान्तद द्दौ.॥ भुवनाथ सुता . . . खण्ड बला सँ जगतकान्त सुत लक्ष्मीँकांत दौ खौआल सँ हरिनन्द न द्दौ.॥
मनमोहन सुता . . . सरिसब सँ दिनानाथ सुत अनिरूद्ध दौ . . . हरिअम सँ नन्दतलाल द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पबौलि सँ मुसहड़सुत चतुर्भूज दौ . . . हरिअम सँ मनमोहन द्दौ.॥ वेणीदत्त सुता . . . सोदरपुर सँ जाल्पानदत्त सुत ननू दौ . . . घुसौत सँ नित्याौनान्दा द्दौ.॥ इश्वपरीदत्त सुत: गणेशदत्त: सोदरपुर सँ भैयाराम सुत शंकरदत्त दौ . . . पालीसँ सोमदत्त द्दौ.॥ मुचकुन्द सुत विनोदानन्द सुतो पण्डितः . . . (गोदू मिश्र पाँ जि) ककरौड म. पण्डुआ सँ . . . सुत . . . दौ॥ मुचकुन्द सुत प्रमोदानन्द सुता . . . सुताश्र्च सुषमा भराम (महादेव झा) नाहस खौआल सँ भेषनाथ सुत अमरनाथ दौ॥
(३७२) ॐ पिणाक हस्ताय नमः मंगरौनी खोजपुर
गोङन सुता . . . वलियास सँ जीवनाथ सुत प्रेमनाथ दौ . . . खण्ड बला सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥ अपरा सुत गोपीनाथ: खण्डथबला सँ कुली सुत मनी दौ पालीसँ वसउन द्दौ.॥ भरू सुता . . . वलियास सँ नकटू सुत सोनी दौ . . . नरउन सँ भिखनी द्दौ.॥ राजनाथ सुता सारिनाथ गुमानी मनमोहन सकराढ़ी सँ अभिनन्दतन सुत भवानी दौ . . . पालीसँ बछरण द्दौ.॥ सारिनाथ सुता तिलकनाथ जानकीनाथ जपीनाथा नरउन सँ छतीर सुत फाल्गुन दौ . . . हरिअम सँ खड़गी द्दौ.॥ तिलकनाथ सुता . . . पण्डुकआ सँ विश्वननाथ सुत माधव दौ . . . पालीसँ वबुए द्दौ.॥ अपरा तिलकनाथ सुतो रीबनाथ: विठौलि वलियास सँ जंगली सुत वबुआ दौ . . . सोदरपुर सँ वबुजन द्दौ.॥ गरीबनाथ सुता . . . दरिहरा सँ दिगम्बर सुत नन्दलाल दौ . . . कुजौली सँ कृष्णमणि द्दौ.॥ जानकीनाथ सुता सतलखा सँ जयलाल सुत हेमनाथ दौ . . . हरिअम सँ द्धारिकानाथ द्दौ.॥ जपीनाथ सुता तारानन्द मुचकुन्दज सकराढ़ी सँ लान्हा सुत गोकुलानन्द दौ . . . पालीसँ चुम्म‍न द्दौ.॥ मुचकुन्दा सुता शारदानन्दद रमानन्दु विनोदानन्दद प्रमोदानन्दत दयानन्द मयानन्द् विवेकानन्दाु सतलखा परहट सकराढ़ी सँ मोती सुत कन्तूद दौ . . . बुधवाल सँ चौ. नागेश्वदर द्दौ.॥ शारदानन्दँ सुता विद्यानन्द प्रेमानन्द राँटी . . . सँ सुघाकर सुत महादेव दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ रमानन्द सुतो चन्द्रादनन्दर प्र. सुबोध चतुरानन्दम प्र. प्रदीप रतौली दरिहरा सँ रठाढ़ी महेरमानठ सुत पाँजि सुद्दीसुत कृष्णादेव दौ . . . पिण्डादरूछ परमागढ़ अलय सँ बलभद्र दौ॥
(३७३) ॐ रामेश्व राय नम: मंगरौनी (१९२)
म.म. पिताम्बमर सुता म.म. त्रिलोचन म.म. दण्ड पाणि प्र. धनञ्जय म.म. टीकाकारक षरयंत्री गोकुलनाथ: जगन्नााथ खौआल सँ नारायण सुत वाबू दौ बुधवाल सँ कुने द्दौ.॥ म.म. त्रिलोचन सुतो राधव भास्कतरो खौआल सँ डींगर सुत बधाई दौ . . . पालीसँ कमल द्दौ.॥ राधव सुतो अंजनी माण्डुर सँ प्रितिनाथ सुत अनन्तो दौ . . . सरिसब सँ बावू द्दौ.॥ भास्कुर सुतो चित्रपाणि ललितपाणि सोदरपुर सँ बाछा सुत कृष्णाानन्द दौ . . . करमहा सँ हरपति द्दौ.॥ दण्डुपाणि सुतो सत्रिवित्री ब्रजनाथो . . . पबौलि सँ रामचन्द्र सुत कालीदाश दौ . . . दरिहरा सँ गणपति द्दौ.॥ म.म. सरयंत्री गोकुलनाथ सुतो म.म. सर्वस्वडदाता रघुनाथ लक्ष्मीरनाथो दरिहरा सँ बालकृष्णब सुत जयकृष्णन दौ . . . जजिवाल सँ कविराज द्दौ.॥ म.म. पा. षरयंत्री रघुनाथ सुता जयकृष्णी म.म. षरयंत्री दत्त प्र. विष्णुहदत्त म.म.भवानीदत्त: सोदरपुर सँ बछाई सुत मोहन दौ . . . करमहा सँ रघुनाथ म.म. भवानीदत्त सुताकवि शंकरदत्त ननू प्र. रनद्रदत्त पाँखी प्र. बतहा प्र. रमादत्त मानापुर गोवन्दादत्त: फतुरी प्र. तीर्थदत्ता:दरिहरा सँ हरिजीव सुत शिवदत्त दौ . . . सरिसब सँ महादेव द्दौ.॥ कवि शंकरदत्त सुतो रुकमीनीदत्त कन्हैवयालालो कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ . . . अलय सँ मही द्दौ.॥ रूकमीनीदत्त सुतो वबुअ ववुअनो सरिसब सँ प्रान्नातथ सुत बुद्धिनाथ दौ . . . पालीसँ लोटन द्दौ.॥ अपरा सुतो वच्चबन: सरिसब सँ प्रान्नाीथ सुत जीवनाथ दौ . . . पालीसँ लोटन द्दौ.॥ बवुआ सुतो लालुक: नरउन सँ बरजू सुत दुलार दौ . . . खौआल सँ शिवदत्त द्दौ.॥ लल्लूर सुतो बलभद्र: सोदरपुर सँ गिरधारी सुत फनीलाल दौ॥ दरिहरा सँ लाल द्दौ.॥ बवुअन सुता . . . माण्डुर सँ रामधन सुत रघुनाथ दौ . . . फनन्दतह सँ भैयन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वलियास सँ हृदयनाथ सुत रज्जु दौ . . . सरिसब सँ हृदयनाथ द्दौ.॥ वच्चवन सुता . . . खौआल सँ वेणिदत सुत ववुआ दौ . . . खण्ड बला सँ कमल सिंह द्दौ.॥ कन्हैदया लाल सुता . . . खौआल सँ गोशाँई सुत हृदयदत्त दौ . . . बेलउँच सँ ज्यौा. वचना द्दौ.॥
(३७४) ॐ कैलाशपत्यै नमः मंगरौनी
ननू प्र. रूद्रदत्त सुतो मन्नुईलाल सोनेलालो सरिसब सँ साहेब सुत दुल्लउह दौ . . . पालीसँ भवानीदत्त द्दौ.॥ मन्नूुलाल सुता . . . नरउन सँ दुल्लनह सुत भैया दौ . . . पालीसँ कृष्ण.दत्त द्दौ.॥ अपरा मन्नुदलाल सुता . . . वलियास सँ जयदत्त सुत भवानीदत्त दौ . . . घुसौत सँ लक्ष्मान द्दौ.॥ अपरा सुता . . . दरिहरा सँ पुरुषोत्तम सुत इश्वँरीदत्त दौ . . . करमहा सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ अपरा मन्नुपलाल सुता . . . खण्डतबला सँ बालह सुत नेनन दौ . . . खौआल सँ रामभद्र द्दौ.॥
सोनेलाल सुतो लाला बालाको पण्डुहआ सँ चाण सुत विश्वमनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ चन्द्रलदत्त द्दौ.॥ लाला सुता . . . खौआल सँ वेणीदत्त सुत ववुआ दौ खण्ड
बला सँ कमल सिंह द्दौ.॥ अपरा लाला सुतो रामपाल गोपालो खौआल सँ म.म. बवुजन सुत म.म. वबुआ दौ . . . पनिचोम सँ शीतल द्दौ.॥ रामपाल सुतो शिवजी प्र. शिवनन्दौन सतलखा सँ ज्योथ. द्धारिकानाथ सुत बासुदेव दौ॥ . . . बेलउँच सँ सुकेश्विर द्दौ.॥ शिवजी प्र. शिवनन्दान सुता . . . पबौलि सँ वुद्धि सुत रघुनाथ दौ . . . हरिअम सँ वाबू द्दौ.॥ गोपाल सुता . . . वलियास सँ गयादत्त सुत लक्ष्मीुकान्तख दौ . . . सोदरपुर सँ हिंगू द्दौ.॥ बाला सुता खौआल सँ वेणीदत्त सुत बबुआ दौ . . . खण्डवला सँ कमल सिंह द्दौ.॥
(३७५) ॐ महाकालाय नमः मंगरौली (१९३)
पाँखी प्र. इश्वारीदत्त सुता नेना घरभरण चण्डीतहित्तीका सरिसब सँ साहेब सुत दुल्ल७ह दौ . . . पालीसँ भवानीदत्त द्दौ.॥ नेना सुता बोकन वाबूलाल परशमणि शक्रिनाथा: जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ . . . दहिहरा सँ मानीक द्दौ.॥ घरभरण सुतो आनन्दम: नरउन सँ सोहब सुत चंचल दौ . . . पनिचोम सँ रवेदन द्दौ.॥ चण्डीन सुतो बगड़े प्र. वैदयनाथ: बेलउँच सँ मनीराम सुत पोषण दौ . . . वलियास सँ हेमनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो वंगा‍लीक: सरिसब सँ मचल सुत ननू दौ . . . वलियास सँ भवानी द्दौ.॥ हित्ती सुता सोदरपुर सँ हरपति सुत जानकीनाथ दौ . . . पण्डुनआ सँ शम्भू॥नाथ द्दौ.॥ अपरा हित्ती सुतो श्रीधर: खौआल सँ कारी सुत महापुरुष दौ . . . बेलउँच सँ सोनमनि द्दौ.॥ अपरा सुतो चन्द्र किशार लीलानन्दोष सोदरपुर सँ लाल सुत हरंणी दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ अपरा हित्ती सुता माण्ड र सँ हरदत्त दौ . . . सुत चन्द्रलदत्त करमहा सँ शितलादत्त द्दौ.॥ चन्द्र किशोर सुतो दिवाकर: नरउन सँ चंचल सुत हिरामणि दौ . . . पालीसँ कृष्ण मणि द्दौ.॥ श्रीधर सुता कुजौली सँ किर्तिनाथ सुत विश्विनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ मथुरानाथ द्दौ.॥
रवेली प्र. उग्रदत्त सुता सोदरपुर सँ छोटकनि सुत वाबूनाथ दौ . . . हरिअम सँ थोथा द्दौ.॥ अपरा सुतो होरिलदत्त: सरिसब सँ भैयन सुत रचुनु दौ . . . नरउन सँ इश्व रदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत लाल दौ . . . वलियास सँ गौरीनन्द न द्दौ.॥ होरिलदत्त सुता सकराढ़ी सँ गुनी सुत भाय दौ . . . सोदरपुर सँ वेणीदत्त द्दौ.॥
(३७६) ॐ भीमशंकराय नम: (१९४)
बतहा प्र. रमादत्त सुता कमलनाथ चन्नाो गोशाँई साधुमनोहरा सोदरपुरसँ बासुदेव सुत हरपति दौ . . . बुधवाल सँ अचल द्दौ.॥ कमलनाथ सुता सोदरपुर सँ मोदनारायण सुत वबुए दौ . . . अलय सँ देवीदत द्दौ.॥ गोशाँई सुतो सुन्द र मांगुको खौआल सँ रामभद्र सुत जयभद्र दौ . . . पबौलि सँ नाथा द्दौ.॥ सुन्दौर सुता . . . वलियास सँ सोनमनि सुत मथुरी दौ . . . बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौ.॥ मांगु सुता चिन्ता मनि जगधर मधाकान्तान सरिसब सँ जीवनाथ सुत मुकुन्द दौ . . . घुसौत सँ श्या म द्दौ.॥ चिन्ता.मणि सुतो इन्द्र नाथ महेन्द्रुनाथो . . . वलियास सँ वाबूलाल सुत वागीश दौ . . . सोदरपुर सँ बावा द्दौ.॥ इन्द्र.नाथ सुता धनञ्जय धीरेन्द्र वीरेन्द्रास: दरिहरा सँ वंशीधर सुत जगधर दौ . . . कोदरिया सँ नूनू प्रसाद द्दौ.॥ महेन्द्र नाथ सुता . . . वलियास सँ म.म. रज्जेँसुत सुभद्र दौ . . . दिघो सँ दामोदर द्दौ.॥ धनञ्जय सुता . . . सतलखा सँ बलभद्र सुत विश्वुनाथ दौ . . . नरउन सँ शोभानन्दु द्दौ.॥ यटाधर सुता धरणीधर गिरधर वंशीधरा खौआल सँ म.म. वबुजन सुत कुञ्जन दौ . . . घुसौत सँ . . . जयवल्लाभ द्दौ.॥ धरनीधर सुता . . . कुजौलीसँ पुण्यददत्त सुत तारादत्त दौ . . . दिधोसँ गयादत्त द्दौ.॥ गिरधर सुता . . . बसुआडी वलियास सँ ज्योा.महिघर सुत पिताम्बारा दौ . . . फनन्दुह सँ रामपाल द्दौ.॥ वंशीघर सुता नरउन सँ रट्टसुत बैद्यनाथ दौ . . . पालीसँ भोलानाथ द्दौ.॥ मधुकान्त.सुतो शुभकान्‍त श्रीकान्तोब खौआल सँ वंशमनि सुत टेकनाथ दौ . . . खण्डाबला सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ मनोहर सुतो रामेश्वसर: खौआल सँ रामभद्र सुत जयभद्र दौ . . . पबौलि सँ नाथा द्दौ.॥
(३७७) ॐ गरीबनाथाय नम: (१९४)
फतुरी प्र. तीर्थदत्त सुतो भिखियाक: सरिसब सँ धर्मपति सुत शोभन दौ . . . खौआल सँ दयन द्दौ.॥ भिखिया सुतो वंशमनि हंसमणि सोदरपुर सँ थोथरी धोमरी सुत घोडंधी दौ . . . वलियास सँ सरबन द्दौ.॥ वंशमनि सुता . . . खौआल सँ जयभद्र सुत अनिरुद्ध दौ . . . पालीसँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ अपरा वंशमनि सुता तंत्रमणि विजयमणि जीतेन्द्रसमणि हितेन्द्र मणि उपेन्द्र मणिका जजिवाल सँ किशोरनाथ सुत आदिनाथ दौ . . . खौआल सँ हरखू द्दौ.॥ तंत्रमणि सुता . . . वेलउँच सँ नेना सुत हरिकृष्णम दौ . . . नरउन सँ शिवनाथ द्दौ.॥ विजय मणि सुता देवेन्द्रसमणि चन्द्रँमणि दिधोसँ गोपाल सुत ववून दौ . . . खौआल सँ उगरी द्दौ.॥ देवेन्द्र मणि सुता . . . पबौलि सँ जनार्दन सुत भगीरथ दौ . . . वलियास सँ कृष्णो.श्वेर द्दौ.॥ जीतेन्द्रव मणि सुता रत्नमणि श्या.मजी नीलम हिराका . . . बेलउँचसँ मुशन सुत जानकीनाथ दौ . . . खौआल सँ उगरी द्दौ.॥ हितेन्द्रच मणि सुता प्रमोदमणि प्र. नटटू विनोदमणि प्र. देशू सुबोधमणि प्र. शर्मू ललनमणिका . . . दिधोसँ छेदी सुत कमलाकन्तन दौ . . . घुसौत सँ रमानन्दय द्दौ.॥
(३७८) ॐ राज राजेश्वराय नमः
उपेन्द्र मणि सुता . . . शिवेन्द्र् मणि प्रसन्न मणि सुकमार मणि मनोजमणिका . . . सोदरपुर सँ वेदधर सुत दयाधर दौ . . . माण्ड्र सँ फलहारी द्दौ.॥ हंसमणि सुता . . . खौआल सँ युवराज सुत धनश्यामम दौ . . . तिसउँत सँ चिरञ्जीव द्दौ.॥ अपरा हंसमणि सुतो कृष्म्ु णि केदारमणि प्र. कालीकौ खौआल सँ उँमादत्त सुत राजा दौ . . . सोदरपुर सँ मनहर द्दौ.॥ कृष्णामणि सुतौ रूद्रमणि इन्द्रामणि प्र. भोलाकौ सरिसब सँ पाँ बघरण सुत पाँ लुचाई दौ . . . बलियास सँ चुम्मान द्दौ.॥ रुद्रमणि सुतो धीरेन्द्रमणि विरेन्द्र मणि खण्ड.बला सँ केवलकृष्ण सुत मेधाकान्ता दौ . . . कुजौली सँ बलदेव द्दौ.॥ धीरेन्द्रँमणि सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ इन्द्रामणि सुतो प्रकाशमणि चिन्त मणि प्र. सोनलाल प्र. वूनलालौ सोदरपुर सँ हरिनारायण सुत विलट दौ . . . नरउन सँ टूना द्दौ.॥
केदार मणि सुतो झल्लून प्र. विनयानन्द्: . . . पबौलीसँ वुद्धि सुत खडगनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ नेना द्दौ.॥ विनयानन्दौ सुता सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत जीवनाथ दौ . . . माण्डँर सँ राम द्दौ.॥
(३७९) ॐ वृषभवाहनाय नम: पिलखवाड़ (१९५)
म.म. पाघ्यावय उँमानन्दु सुतो धर्मेश्वीर गुणीश्वणरो खौआल सँ उँमापति सुत अच्यु७त दौ . . . (२५४//७) घुसौत सँ शिवनाथ द्दौ.॥ गुणीश्वसर सुतो गोशाँइ धरानाथ खौआल सँ चतुर्भूज सुत पुरन्द र दौ . . . (२५५/३) टी. खण्डवबला सँ रघुनन्दचन द्दौ.॥ धरानाथ सुता खगनाथ भजत झौंटीका सरिसब सँ महादेव सुत भोला दौ ( २५४/४) एकहरा सँ ज्यो . हरीश्वमर द्दौ.॥ खगनाथ सुत: भायलाल सोदरपुर सँ उँमानन्दद सुत भवन दौ . . . दरिहरा सँ म.म. चित्रघर द्दौ.॥ भायलाल सुता . . . नरउन सँ भैया सुत इश्वररदत्त दौ . . . करमहा सँ बालह द्दौ.॥ अपरा भायलाल सुतौ खेलनाथ सोनो खौआल सँ धनश्याौम सुत मूतिनाथ दो धुसौत सँ झोंटू द्दौ.॥ खेलनाथ सुत चिरञ्जीव सोदरपुर सँ ववूजन सुत दुक्खी दौ . . . पालीसँ भोलानाथ द्दौ.॥ सोन सुता . . . खौआल सँ दत्तू सुत हरखू दौ . . . सोदरपुर सँ गदाधर द्दौ.॥ अपरा सोन सुता गुणानन्दँ परमानन्दा फूच्चीद प्र. नित्याधनन्दाू: खण्डाबला सँ परश्मणि सुत जगतकान्ता दौ . . . घुसौत सँ दूर्म्मिल द्दौ.॥ गुणानन्दद सुता . . . सोदरपुर सँ सोमेश्वनर सुत भैरव दौ . . . खौआल सँ युवराज द्दौ.॥ परमानन्दत सुतो कीर्त्या्नन्द ब्रहनानन्दौ पण्डुखआ सँ पाँ अपूछ सुत पाँ शिवानन्द॥ दौ . . . पालीसँ गुल्लीँ द्दौ.॥ अपरा परमानन्दम सुतो नारायण जी माण्डनर सँ ठीठर सुत जयकिशोर दौ . . . बेलउँच सँ कुमर द्दौ.॥ नारायण जी सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥ कीर्त्या नन्दआ सुता आनन्दी अपूछ अशोका: नरउन सँ दूना सुत मित्रनाथ दौ . . . सरिसब सँ विश्वरनाथ द्दौ.॥ ब्रह्नानन्दअ सुतो भगवान श्याममो घुसौत सँ घनश्या.म सुत रूद्रानन्दद दौ . . . खण्डशबला सँ भूषण द्दौ.॥ आनन्दि सुता . . . पाहीटोल . . . सँ . . . सुत रमेश दौ . . . अरुण सुता . . . ठाढ़ी . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ अशोक सुता . . . चाणपुरा नाहस खौआल सँ . . . गोकुला नन्द सुत . . . दौ॥
(३८०) ॐ आशुतोषाय नमः पिलखवाड़
फुच्ची० प्र. नित्याहनन्दन सुता पबौलि सँ वेदानन्दल सुत गुणानन्द. दौ . . . फनन्दहसँ बाना द्दौ.॥ अपरा सुतो प्रमोद विनोद सुबोध कुमोदा खण्डनबला सँ नित्यासनन्दु सिंह सुत लक्ष्यारनन्दो दौ . . . ( ३५७/१) दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौ.॥ विनोद सुतो विमलानन्दय . . . माण्डदर सँ . . . सुत तंत्रानन्द. सिंह दौ . . . खण्ड॥बला सँ कमलाकान्त‍ द्दौ.॥ प्रमोदानन्दन सुतो दूर्गानन्दद प्र. रीकूंक: माण्डार सँ देवनन्द न सुत धर्मनन्दन दौ . . . करमहा सँ कल्यादण सुत नित्यानाथ द्दौ.॥ सुबोध सुतो चन्द्र नाथ: कन्होाली सोदरपुर सँ पद्मदत्त सुत भोला दौ . . . शारदापुर माड़र बलियास सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ भगत सुता . . . सोदरपुर सँ उमानन्द. सुत भवन दौ . . . दरिहरा सँ म.म. चित्रधर द्दौ.॥ झोंटी सुता भैयन ववुआ शक्तिनाथ सोदरपुर सँ छोटकनि सुत वाबूनाथ दौ (३३६/३) हरिअम सँ थोथा द्दौ.॥ भैयन सुता श्रीनाथ भूल जयन्तथ सुबन्ताु सोदरपुर सँ चलबलि सुत बच्चू दौ (३३६/६) पालीसँ अर्जून द्दौ.॥ श्रीनाथ सुता . . . वलियास सँ ननू सुत गुदन दौ . . . बुधवाल सँ नन्दनलाल द्दौ.॥ भूल सुता खौआल सँ इश्वसरदत्त सुत भायलाल दौ . . . पबौलि सँ वेदानन्द् द्दौ.॥ जयन्त सुतो राधानाथ: दरिहरा सँ कन्हातई सुत दूर्म्मिल दौ . . . (३३६) हरिअम सँ मनमोहन द्दौ.॥ राधानाथ सुता गौरीनाथ सिद्धनाथ प्रेमनाथा खौआल सँ हरखू सुत दिवाकर दौ . . . हरिअम सँ बच्चेलाल द्दौ.॥ गौरीनाथ सुता . . . खौआल सँ जानी सुत जगदीश दौ सोदरपुर सँ देवकीनन्देन द्दौ.॥ सिद्धिनाथ सुता षष्ठी नाथ टुनमून खौआल सँ कोमलकान्तँ सुत त्रिवेणीकान्तल दौ . . . घुसौत सँ कुमर द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुतो भोलानाथ माण्डवर सँ रूक्मीननीदत सुत माधव दौ . . . हरिपुर पालीसँ राधव द्दौ.॥ षष्ठी नाथ सुता . . . बेहट . . . सँ . . . सुत शिलानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ दुनमुन सुता रामपुर रजौरा माण्ड र सँ कनटू सुत लक्ष्मीरनन्ददन दौ मधुवनी भौर खण्ड॥बला सँ . . . वाबू उमाधर सिंह द्दौ.॥
(३८१) ॐ सतीनाथाय नम: पिलखवाड़ (१९६)
बवुआ सुतो हरिनन्द न सतलखा सँ हेमनारायण सुत बतहन दौ . . . पालीसँ भवानीदत्त सुत रमानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ विदेनेश्वखर द्दौ.॥ हरिनन्दौन सुता . . . सोदरपुर सँ मोदी पौत्र हृदयनाथ सुत वैदिक अमोदयानाथ दौ . . . एकहरासँ सती द्दौ.॥ अपरा हरिनन्दसन सुता बद्रीनाथ सुमथुरानाथ बैदयनाथ शोभनाथ विश्वसनाथा सरिसब सँ पाँ सकादत्त सुता पाँ जयनाथ दौ . . . वलियास सँ भाण द्दौ.॥ बद्रीनाथ सुतो उग्रनाथ विकलनाथो खौआल सँ म.म. चुण्मे सुत पिताम्ब र दौ . . . घुसौत सँ गुनजेश्वार द्दौ.॥ मथुरानाथ सुता प्रजनाथ नमोनाथ भवनाथा खौआल सँ चौ. प्रान्नाघथ सुत देवकीनन्दरन दौ . . . खण्डनबला सँ हेमदत्त द्दौ.॥ बैदयनाथ सुता सूर्यनाथ अभयनाथ रतन नरनाथा: दरिहरा सँ वंशीघर सुत नेना दौ . . . वभनियाम सँ गोविन्दथलाल द्दौ.॥ शोभानाथ सुता सतीश नाथ शशिनाथ प्रभुनाथ खञ्जसंतोषनाथ अलखनाथा: खौआल सँ बच्चूथ सुत बूच्ची् दौ घुसौत सँ हिरामणि द्दौ.॥ सतीशनाथ सुता पारकानाथ एकहरा कान्को बेलउँच सँ . . . सुत बद्रीनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ शशिनाथ सुता नितिश्वचर रामीपर (बेतियां) सरिसब सोदरपुर सँ साघू सुत श्रीकुमार दौ ( १०२/) घुसौत सँ लक्ष्मीतकांत द्दौ.॥ प्रभूनाथ सुता . . . पण्डु्आ सँ पाँ मोदानन्द सुत लक्ष्मी नन्दसन दौ . . . खण्ड॥बला सँ ठ. विनोद द्दौ.॥ विश्वदनाथ सुतो भोलानाथ नवानी रतौली दरिहरा सँ श्रीकान्तौ सुत फूच्चीर प्र. बैदयनाथ दौ . . . पबौलि सँ श्याीमनन्दी द्दौ.॥ भोलानाथ सुता शालीन सौतो शशि पुर सन्द्हपर दिधोय सँ काशीकान्त प्र. मंगनू सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
(३८२) ॐ दुखहरनाथाय नम: मंगरौनी (यमसम मंगरौनी)
म.म. वागीश सुतो लाल प्र. गिरधर महिधरो . . . वलियास सँ भीष्मी सुत राजा दौ . . . एकहरा सँ रमानन्द. द्दौ.॥ लाल प्र. गिरधर सुतो चातुश्चुरण यज्ञकर्त्ता म.म. धीरेन्द्र्: पबौलि सँ हरपति सुत कृष्णँपति दौ . . . कृष्णापति सुता दरिहरा सँ राधव सुत गौरीपति दौ . . . गौरिपति सुता पबौलि सँ गोपीसुत रतिपति दौ . . . बुधवाल सँ नारायण द्दौ.॥ अपरा लाल सुता . . . दरिहरा सँ हरिनन्दुन सुता रघुराम दौ . . . रघुराम सुता हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ . . . पबौलि सँ कालीदाश द्दौ.॥ म.म. धीरेन्द्रे सुता . . . नरउन सँ धराधर सुत हरिनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदेव द्दौ.॥ महिधर सुता . . . खौआल सँ कवंलर सुत भवानन्द दौ
. . . करमहा सँ सदानन्दख द्दौ.॥ अपरा सुत: कृष्णाराम: सोदरपुर सँ यदुनाथ सुत पिताम्बमर दौ . . . पालीसँ हरिदेव द्दौ.॥
म.म. रतीश सुतो इशान्नारथ: सोदरपुर सँ मांगु सुत महेश दौ . . . पचिचोम सँ कवि द्दौ.॥ म.म. इशान्नााथ सुतो शोभनाथ रूपनाथो . . . पबौलि सँ गोढ़ाई सुता अभिराम दौ . . . दरिहरा सँ विश्व नाथ द्दौ.॥ शोभनाथ सुता महापुरुष: वलियास सँ शतञ्जीव सुत रघुपति दौ . . . जजिवाल सँ निताई द्दौ.॥ अपरा सुता दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ . . . कुजौली सँ छोटकू द्दौ.॥ महापुरुष सुता . . . वलियास सँ भगीरथ सुत छबनू दौ . . . छबनू सुता सोदरपुर सँ मुरलीधर सुत देवकृष्णी दौ . . . कुजौली सँ जगन्नारथ द्दौ.॥ अपरा महापुरुष सुता . . . माण्ड र सँ चतुर्भूज सुत पुरुषोत्तम दौ . . . पुरुषोत्तम सुता पालीसँ हरिकृष्ण सुत रामनाथ दौ . . . माण्ड र सँ वाचस्प.ति द्दौ.॥ रूपनाथ सुता . . . खौआल सँ पुरन्दरर सुत जयशीव दौ . . . करमहा सँ मुकुन्दतदेव द्दौ.॥ अपरा रूपनाथ सुता . . . बलियास सँ शुभपति सुत भवेश दौ . . . खण्डसबला सँ भोलानाथ द्दौ.॥
(३८३) ॐ शितिकंठाय नम: राजग्राम (१९७)
अथ अलय ग्रामारम्भ :- वंशी सुता पुरन्द:र रतीश चतुर्भूज महीका बेलउँच सँ बाछनि सुत वीर दौ . . . बलियास सँ जगदीश द्दौ.॥ पुरन्दउर सुता . . . झोंटू चन्द्र पति लाला का माण्ड.र सँ पुरन्ददर सुत रतिपति दौ . . . सोदरपुर सँ बछाई द्दौ.॥ झोंटू सुतो कमल बलभद्रो . . . जजिवाल सँ मनहर सुत धारू दौ . . . माण्ड र सँ गोनू द्दौ.॥ कमल सुता . . . वलियास सँ वेचू सुत हेमनाथ दौ . . . हरिअम सँ बौक द्दौ.॥ चन्द्र पति सुता देवीदत्त शितलादत्त नारायणदत्त विष्णु्दत्त गौरीदत्त लक्ष्मीगदत्त परशीकार: जजिवाल सँ मनहर सुत घारू स्यैुव . . . माण्डीर सँ गोनू द्दौ.॥ देवीदत्त सुतौ रमादत्त भायनाथौ बेलउँच सँ भवनाथो: सुत विद्यानाथ दौ . . . माण्ड र सँ मोती द्दौ.॥ शीतलादत्त सुतो जगतबन्धु . . . सरिसब सँ धर्मपति सुत छबन दौ . . . वलियास सँ राय प्रान्ना थ द्दौ.॥ जगदत्तबन्धुन सुतो दिनबंधु . . . वलियास सँ कलाधर सुत कन्हारई दौ . . . एकहरा सँ हृदयमणि द्दौ.॥ अपरा सुता नरउन सँ बरजू सुत दुलार दौ दरिहरा सँ ब्रजनाथ द्दौ.॥ दिनबन्धु सुता हरिश्चतन्द्रक ललीतचन्द्रत चन्डेौश्वरर सूर्यदेव अमरेन्द्राण वलियास सँ सोनमनि सुत मथुरी दौ (B ७३//९) सोदरपुर सँ लक्ष्मीरनाथ द्दौ.॥ हरिश्चमन्द्रि सुता सरिसब सँ हरखी सुत अच्युरतानन्दे दौ उँ .प्रु. जालय सँ बच्चार प्र. हरिवंश नारायण दौ अमरेन्द्रा सुता . . . सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत मधुसूदन दौ . . . वलियास सँ रघुनाथ द्दौ.॥ परशी सुता . . . एकहरा सँ गिरधर सुत वाबूनाथ दौ . . . माण्डनर सँ वंशीघर द्दौ.॥
(३८४) ॐ सिंहेश्वरनाथाय नमः रशाढ
लाल सुता नेना इश्वशरीदत्त चण्डीयदत्त गिरजादत्ता: दरिहरा सँ मावढ़न सुत वंशीधर दौ . . . पालीसँ जीवकर्ण द्दौ.॥ नेना सुता . . . दरिहरा सँ गंगेश सुत धर्मदत्त दौ . . . करमहा सँ सोनी द्दौ.॥ अपरा नेना सुतो भूल: खौआल सँ सनफूल सुत सन्तोइष दौ . . . सन्तो ष सुता बधवास सरिसब सँ जयकृष्ण् सुत पाँ एकनाथ दौ . . . वलियास सँ खुशिहाल द्दौ.॥ भूल सुतो चिरञ्जीव : खौआल सँ नारायणदत्त दौ . . . सुत इन दौ . . . तिलय सँ राय मोहन सिंह द्दौ.॥ इश्वदरीदत्त सुता. . . नरउन सँ गोविन्दौ दौ . . . सोदरपुरसँ नन्दीाश्वरर द्दौ.॥ चण्डी दत्त सुता . . . पबौलि सँ मचल सुत पखिया द्दौ पालीसँ तोता द्दौ.॥ रतीश्वदर सुतो पीताम्बडर मनधरनो माण्ड र सँ वटाई पौत्र रामधर सुत धरणी दौ . . . जजिवाल सँ बाछा द्दौ.॥ मनसुख सुता नरउन सँ गोनड़ सुत बवनू दौ . . . सोदरपुर सँ ननू द्दौ.॥ मही सुतो ठाकुरदत्त: जोंकी सरिसब सँ रघुनाथ सुत भ्रमर दौ . . . माण्डुर सँ महिपति द्दौ.॥ ठाकुरदत्त सुता उमादत्त: माण्ड र सँ धनाद सुत जयरुद्र दौ . . . बेलउँच सँ भैया द्दौ.॥ उँमादत्त सुतो ठीठर: पण्डुरआ सँ मानीक सुत नित्यामनन्दत दौ . . . नरउन सँ पखिया द्दौ.॥ ठीठर सुता बलियास सँ नाथ सुत मुकुन्दन दौ . . . बेलउँच सँ हृदयसुख द्दौ.॥
(३८५) ॐ विभूति भूषणाय नमः पिलखवाड़ बलिगढ़ (१९८)
पाठक दुबरि सुता . . . सर्वस्वस हृदयनन्दँन बवनू यद्दूका सकराढ़ी सँ अप्रिनन्दिन सुत उँमापति दौ . . . पालीसँ शूलपाणि द्दौ.॥ सर्वस्व सुता . . . सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ . . . माण्डार सँ छकोड़ी द्दौ.॥ हृदयनन्द‍न सुतो बनमालीक: सोदरपुर सँ बन्घु सुत बसाउन दौ . . . खौआल सँ जयन द्दौ.॥ बनमाली सुतो नेनाक: एकहरा सँ पोषन सुत भवन दौ . . . खौआल सँ दुल्लबह द्दौ.॥ अपरा सुता . . . दरिहरा सँ बच्चदन सुत नेना दौ . . . घुसौत सँ मतिराम द्दौ.॥ नेना सुता सकराढ़ी सँ मथूरी सुत महिधर दौ . . . बेलउँच सँ कलर द्दौ.॥
यद्दु सुता . . . सोदरपुर सँ जयदत्त सुत दयानाथ दौ . . . पालीसँ विश्वदनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो वेणीक: नरउन सँ ननि सुत छतरी दौ . . . बभनियाम सँ साहेब द्दौ.॥ अपरा यद्दूसुतो बदरीक: खौआल सँ भैया सुत गोनोड़ दौ . . . करमहा सँ भाजू द्दौ.॥
पाठक कृष्णआपति सुतो उषापति विद्यापति . . . पाठक उषापति सुता जग्य पति हीरा धीरा पोषणा: दरिहरा सँ नीलकंठ सुत भिखि दौ पालीसँ रेवतीरमन द्दौ.॥ अपरा सुता हिरा घारू बोधी भवना: सतलखा सँ शुभाई सुत गांगू दौ . . . बुधवाल सँ लाला द्दौ.॥ बोधी सुता वंशमनि कन्हातई हरिहरदत्त उमादत्ता बेलउँच सँ बचनू सुत भिखम दौ . . . पालीसँ भवादित्यँ द्दौ.॥ वंशमनि सुतो नेनाक: खौआल सँ नयन सुत वाबूनाथ दौ . . . पबौलि सँ पाठक भवनाथ द्दौ.॥ नेना सुतो गंगाधर: सरिसब सँ भवानीदत्त सुत छत्रमनि दौ . . . हरिअम सँ कन्हा ई द्दौ.॥ पाठक गंगाधर सुता धरणीधर रतीश गिरिश सतीशा: जजिवाल सँ शिवरुद्र सुत राजवंशी दौ . . . दरिहरा सँ हियन द्दौ.॥ धरणीधर सुता . . . एकहरा सँ गोपाल सुत फूद्दीलाल दौ . . . अलय सँ आभीपौत्र रूपनाथ सुत मोतीलाल द्दौ.॥ . . . वलियास सँ हृदयनाथ द्दौ.॥ . . . पाठक गिरिश सुतो गोनू वैद्यनाथो . . . एकहरा सँ फूद्दीलाल दौ . . . वैद्यनाथ सुता . . . वलियास सँ केशव सुत रमानन्दँ दौ . . . नरउन सँ दूखन द्दौ.॥
(३८६) ॐ धुपत्यै नम: वलिगढ़, लगमा
पाठक रतीश सुतो राजमंगल प्र. वूचन: कुजौली सँ श्रीनाथ सुत रमाकान्त दौ . . . माण्डजर सँ रूक्मी.नीदत्त द्दौ.॥ पाठक सतीश सुता दिघोसँ ठ. भैयालाल सुत ठकनू प्र. भवानन्दी दो . . . ओकी माण्ड र सँ बातीश द्दौ.॥
कन्हाोई सुता सोदरपुर सँ बवुरैया सुत गिरधारी दौ . . . माण्डार सँ रत्नबपाणि द्दौ.॥ भवन सुतो राजाराम नारायणदत्तो बेलउँच सँ मुरलीघर सुत सनफुल दौ . . . करमहा सँ सनफूल द्दौ.॥
विद्यापति सुतो दुखभंजन कलरो एकहरा सँ देवानन्द सुत उँमानन्दो दौ . . . माण्ड र सँ शिवदाश द्दौ.॥ दुखभंजन सुतो मानीक: एकहरा सँ मुकुन्द‍ सुत मनसुख दौ . . . खौआल सँ भैया द्दौ.॥ मानीक सुता सतलखा सँ हिरा पौत्र वोध सुत भैया दौ . . . पालीसँ लालबिहारी द्दौ.॥ कलर सुता . . . दरिहरा सँ रोहिणीसुत श्रीदत्त दौ . . . पबौलि सँ पाठक रघुवीर द्दौ.॥
(३३०/१) जनार्दन सुता बापाणे अनाथ भोराका: बेलउँच सँ जगदीश सुत काशीनाथ दौ (३२८/८) हरिअम सँ गोरीनन्द न द्दौ.॥ बाणे मधुरापति भिखिको कुजौलीसँ परम सुत कमली दौ खौआल सँ मुकुन्दल द्दौ.॥ मधुरापति सुता खेलपति महिपति गौरीपति कलरा: एकहरा सँ भ्रमर सुत गंगादत्त दौ . . . पालीसँ धनी द्दौ.॥ खेलपति गोनोड़: वलियास सँ धराधर सुत रुद्रदत्त दौ . . . नरउन सँ भोनोड़ सुत देवी द्दौ.॥ सरिसब सँ शिवदत्त द्दौ.॥ महिपति सुतो गोकुलनाथ खौआल सँ बालकृष्णौ सुत बुआ दौ . . . गंगौली सँ बैदयनाथ द्दौ.॥ भिखि सुता भोला धर्मदत्त पोषण मंगनीका खौआल सँ हरिसुत बालकृष्णब दौ . . . सोदरपुर सँ धनी द्दौ.॥ भोला सुतो भंगी बनमाली को . . . सोदरपुर सँ मचल सुत शिवन दौ (B ७३/३) हरिअम सँ उँमाई द्दौ.॥ बनमाली सुता जगन्नानथ बैदयनाथ काशीनाथ गिरजानाथ: वलिआम सँ नीका सुत फकीरन दौ. (B ७३//२) घुसौत सँ तारापति द्दौ.॥ जगन्नाथ सुतो विद्यानाथ दिघो सँ फतुर सुत कृष्ण कांत दौ . . . करमहा सँ बलेल द्दौ.॥
(३८७) ॐ धरणीपत्यै नमः लगमा (१९९)
विद्यानाथ सुता आशानन्दद कमलानन्द. रूद्रानन्दाग वलियास सँ भिखम सुत भूप दौ . . . हरिअम सँ सदानन्द‍ द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुता विन्य्प सुता तीर्थनाथ विरेन्द्र सुरेन्द्र जीतन्द्रा कुजौली सँ खगनाथ सुत . . . राघाकान्तु दौ . . . वलियास सँ भैयो द्दौ.॥ विन्य्रू नाथ . . . सुता सतलखा सँ रामेश्वसर सुत भोला दौ . . . अलय सँ फेकनलाल द्दौ.॥ तीर्थनाथ सुतो अमरनाथ कृपानाथौ वलियास सँ भिखम सुत दुखन दौ . . . करमहा सँ वच्चनन द्दौ.॥ विरेन्द्रवनाथ सुता . . . वलियासँ सँ दुखन स्यै.व दौ . . . सुरेन्द्रतनाथ सुता . . . सुखैत खौआल सँ म.म. त्रिलोचन दौ . . . बेलउँच सँ सुघाकर द्दौ.॥ जीतेन्द्रवनाथ सुता . . . जजिवाल सँ दिनानाथ सुत विश्वानाथ दौ . . . करमहा सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ गिरजानाथ सुतो मक्तिनाथ . . . पबौलि सँ श्याामानन्दद दौ . . . खौआल सँ चौ. कलरू द्दौ.॥ मक्तिनाथ सुता. . . सतलखा सँ भोला दौ . . . अलय सँ फेकनलाल द्दौ.॥ धर्मदत्त सुतो गिरघारीक: दरिहरा सँ मनबोध सुत बालह दौ . . . सरिसब सँ खांतर सुत मानीक द्दौ.॥ मंगनी सुता . . . सोदरपुर सँ डीहेश्वौर सुत गोढि़ दौ . . . दरिहरा सँ दुखिया द्दौ.॥ अनाथ सुता भिखनी आनन्द् सानन्दो शोभनाथा: सकराढ़ी सँ नित्यािनन्दम सुत दामोदर दौ . . . करमहा सँ अच्युसत द्दौ.॥ भिखनी सुता दुलार करिया अमोल झडूलाका माण्डीर सँ पुरन्द‍र सुत हेमांगद दौ . . . हरिअम सँ घोघन द्दौ.॥ दुलार सुता . . . दिघोसँ नाथ सुत दुलेली दौ . . . करमहा सँ कुलानन्दर द्दौ.॥ कारिया सुतो गिरधारी कुञ्जनो सोदरपर सँ नरहरि सुत भूलन दौ (B ८५/६) पालीसँ चेडंन द्दौ.॥ अपरा अनाथ सोदरपुर सँ गंगाराम सुत लक्ष्म न दौ (३३०/३) बुधवाल सँ जगाई द्दौ.॥ झडू लासुतो उँमानाथप्र.डोमन: सतलखा सँ पिताम्बसर सुत परमानन्दौ दौ . . . वभनियाम सँ भानी द्दौ.॥ सानन्दल सुतो कृष्ण‍दत्त: सोदर॥ दुखरणसुत धीरा दौ . . . सकराढ़ी सँ उँमापति द्दौ.॥ भोरा सुता प्राणपति सोदरपुर सँ गंगाराम सुत लक्ष्मयन दौ (३३०/३) बुधवाल सँ जगाई द्दौ.॥ प्राणपति सुतो रतन: माण्डकर सँ पशुपति सुत मित्रकर दौ . . . सोदरपुर सँ रामेश्वार द्दौ.॥ अपरा प्राणपति सुतो . . . कुजौली सँ गंगानन्दन सुत बछरू दौ . . . कोदरिया सँ गंगाराम द्दौ.॥ अपरा सुता . . . एकहरा सँ कालीदाश सुत रतनू दौ . . . करमहा सँ लक्ष्मीशपति द्दौ.॥
(३८८) ॐ भुजंगलोक पत्यै नमः बैगनीसँ बनैली रामगर डयोंढि़ गढबनैली, सुलतान गंज
वैगनी अलय ग्रामारम्भन:- चौधरी देवानन्दस सुतो परमानन्द परनामक हजारी मनिकनन्दोन दरिहरा सँ रमाकान्तल दौ . . . चौ. परमान्द सुतो राजादुलार सिंह बावू एकलाल प्र. तेजानन्दत सिंहो पबौलि सँ टेगडि़ दौ . . . राजदुलार सिंह सुता वेदानन्द सिंह सरिसब सँ भैयन दौ . . . अपरासुतो रूद्रानन्दप सिंह: कुजौली सँ कुलपति दौ . . . अलय सँ मही द्दौ.॥ राजावहादूर बेदानन्द सिंह सुता सोदरपुर सँ विघ्नेसश्व र दौ . . . वभनियाम सँ साहेब द्दौ.॥ अपरा सुतो लीलानन्दर सिंह वहादुर: खण्डअबला सँ उग्रसिंह दौ . . . माण्ड र सँ हरेराम द्दौ.॥ राजालीलानन्द: सिंह सुता . . . सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत महेशदत्त दौ . . . करमहासँ लोकनाथ द्दौ.॥ अपरा कलिकर्णवता लीलानन्द सिंह सुता केशारेहिन्द राजा पद्मनन्दर सिंह खौआल सँ आँखी सुत हेमनाथ दौ . . . करमहा सँ ऋद्धि द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वलियास सँ मणि सुत इश्व रीदत्त दौ . . . दिघोसँ हिरा द्दौ.॥ अपरा सुतो राजा कलानन्दस सिंह राजा कीर्त्या नन्दद सिंह बहादरो रतौलीदरिहरा सँ गोपीनाथ दौ . . . राजा पद्मानन्दय सिंह सुतो खण्‍डबला सँ योगनाथ दौ . . . बलि. मणि द्दौ.॥ अपरा सुतो राजा चन्द्रा नन्द‍ सिंह सोदरपुर सँ विघ्नेदश्व र सुत वदन दौ . . . पण्डुदआ सँ लक्ष्मी् द्दौ.॥ अपरा राजा पद्मानन्दप सिंह सुता वलियास सँ मणिसुत ववे दौ . . . करमहासँ दयानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो कुमार सुर्यानन्द सिंह: सोदरपुर सँ हिभरण सुत भूवनेश्वारीदत्त दौ . . . टकबाल सँ बच्चे लाल द्दौ.॥ कुमार चन्द्राुनन्द‍ सिंह सुता खौआल सँ इश्वारीदत्त सुत उगरी दौ . . . तिसउँत सँ कमलनयन द्दौ.॥
राजा कलानन्द. सिंह सुतो कुं रमानन्द सिंह कु॥ कृष्णुनन्दप सिंहौ खौआल सँ वंशमनि दौ . . . सोदरपुर सँ भैरव द्दौ.॥ अपरा सुता . . . क्षदायजी केँ खण्डंबला सँ कृष्णे श्वुर सुत दुर्गेश्व.र दौ . . . करमहा सँ नरनाथ द्दौ.॥ कुमार कृष्णानन्द सिंह सुता कुमार विनयानन्दव कुं इन्द्रा नन्द सिंह कुमार प्रभुनन्दौन सिंहा: खण्ड‍बला सँ महेश्वुर सुत केवलकृष्णद दौ . . . वलियास सँ देवपति द्दौ.॥ कुमार विनयानन्द् सिंह सुता पबौलि सँ नुकद्धिनाथ सुत ललितनाथ दौ नरउन सँ सरस्वुती यदुनाथ द्दौ.॥ कुमार इन्द्रा नन्दण सिंह सुता . . . खण्ड बला सँ जानकीनन्दान सिंह दौ . . . कुमार प्रभूनन्दान सिंह सुता . . . सोदरपुर सँ महावीर सुत इन्दसनाथ दौ . . . माण्डभर सँ पद्मानन्द द्दौ.॥
(३८९) ॐ डिण्डिभपत्यै नमः माधव जी
आँनरेबुल राजा वहादूर कीर्त्यारनन्द सिंह सुता . . . कुमार श्याममनन्दण सिंह कुमार विभलानन्दह प्र. भोलन जी कुमार तारानन्दह सिंह प्र. भगवान जी कुमार दुर्गानन्दा सिंह प्र. माधव कु. जयानन्द सिंह कुमार आदयानन्दु सिंह, प्र. नूनजीका बेलउँच सँ भूषण सुत कुमर दौ . . . पालीसँ कपिलेश्विर द्दौ.॥ संगीत शास्त्रच मार्तण्ड कुमार श्या मानन्दप सिंह सुता . . . प्रो. विवेकानन्दर सिंह प्र. मिहिरजी बालानन्द डा. प्रो. सिंह पु. सुबलजी श्री उदयानन्दव सिंह प्र. नि‍हारीजीका कुजौली सँ सोन सुत पिणाकर दौ . . . सरससिब सँ म.म. सन्ततगोपाल द्दौ.॥ विवेकानन्दी सिंह सुतो तापस प्र. . . . सिंह मानस नर. वलियास सँ यमुनाधर दौ सँ . . . सँ कृपानाथ द्दौ.॥ डा. प्रो. बालानन्दव सिंह सुता त्रिपुरोली नरउन सँ पद्मनारायण सुत सरस्व.ती वैद्यनाथ दौ . . . सुखैत खौआल सँ दामोदर द्दौ.॥ कु. उदयानन्द सिंह सुता तेतरी ब्रह्मपुरा सँ . . . सुत शारदानन्द दौ॥ (उदयानन्द सिंहक पत्नी दू संतान कें जन्म दैलाक उपरांत कुमार श्यामानन्द सिंहक दौहित्र पुडे नरउन सँ आचार्य रमानाथ पुतैत्र प्रो. नरनाथ झाक बालक सँ सम्बन्ध जोडि लेलन्हि) कुमार विमलानन्दह सिंह सुतो विनोदानन्दन सिंह गिरिजानन्द सिंहो दरिहरासँ सहदेव सुत गोविन्दम नारायण दौ . . . सोदरपुर सँ भेषनाथ द्दौ.॥ विनोदानन्दन सिंह सुतो . . . जगोर माण्डार सँ महाराज सुत इन्द्ररनारायण दौ . . . खण्ड्बला सँ हरिनन्दन द्दौ.॥ गिरीजानन्दु सिंह सुतो वरूणानन्दर . . . चनौर सिहोलि माण्डँर सँ छितन प्र. . . . सुत परमानन्दा सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ कुमार तारानन्द सिंह सुतो कान्ताननन्दम सिंह हिरानन्दद सिंह शारदानन्दो सिंहा सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत पद्मदत्त दौ . . . वुघ. वैया. शिवेश्वदर द्दौ.॥ कुमार दुर्गानन्दर सिंह सुतो प्रेमानन्दद सिंहपबौलि सँ गुणानन्दद सुत कालिकानन्द. दौ . . . माण्डसर सँ रमानन्दत द्दौ.॥ कुमार जयानन्दन सिंह प्र. यादवजी सुतो योगानन्दड सिंह दिधोसँ छेदीसुत भैरवकान्त दौ . . . खौआल सँ द्दौ.॥
(३९०) ॐ शशिशेखराय नमः
राजा रूद्रानन्दी सिंह सुता . . . सरिसब सँ भिखि सुत भवनाथ दौ . . . पण्डुरआ सँ पाँ चाण द्दौ.॥ अपरा सुता . . . माण्ड र सँ इशान्नाथ सुत शोभन दौ . . . सोदरपुर सँ हरपति द्दौ.॥ अपरा सुता कु॥ केशवानन्दो सिंह कु॥ मोदानन्द सिंह राजा श्रीनन्दरन सिंहा . . . खण्ड.बला सँ बालह सुत श्या मू दौ . . . बेलउँच सँ रमण द्दौ.॥ राजाश्रीनन्द न सिंह सुता . . . सोदरपुर सँ नन्दी श्वचर सुता मुरली दौ . . . घुसौत सँ ठ. राम द्दौ.॥ अपरा सुता राजा नित्या्नन्द सिंह: सरिसब सँ ननू सूत पाँ जगद्धर दौ . . . पालीसँ कमलादत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो साहित्य सरोज राजा कमलानन्द सिंह राजा कालिका नन्दयन सिंहो . . . सोदरपुर सँ नन्दी श्वहर सुत मुरली दौ . . . घुसौत सँ राम द्दौ.॥ राजा नित्याानन्द. सिंह सुता सकराढ़ी सँ चन्द्रहदत्त सुत मार्कण्डेँय दौ . . . पाली सँ खुदा द्दौ.॥ . . . राजा कमलानन्द् सिंह सुतो कु. गंगानन्द. सिंह कु. अच्युँतानन्दद सिंह प्र. कन्हैाया जी माण्ड र सँ रामधन सुत ठीठर दौ . . . खण्डयबला सँ ठ. जिरक्खन द्दौ.॥ कुमार गंगानन्दस सिंह सुतो सच्यिदानन्दा सिंह प्र. सनातनजीक: खौआल सँ जानकी नाथ सुत बैदयनाथ दौ . . . तिसउँत सँ श्रीनारायण द्दौ.॥ सच्यिदानन्दज सिंह प्र. सनातनजी सुता इशानन्दँ प्र. प्रकाश इलानन्दल प्र. विकाश डा. सूमावाद प्र. इश्वसरानन्दा‍ सँ सोन सुत पिणाकर दौ . . . सरिसब सँ महो सन्तनगोपाल द्दौ.॥ इशानन्दा प्र. प्रकाश सुतो स्नेाहानन्द. . . . कोइलख . . . सँ . . . सुत . . . विद्यापति दौ . . . सँ . . . दौ॥ इलानन्द् प्र. विकाश सुताश्र्च श्वे.तांगी शुभांगीकें पतनुका माण्डसर सँ हेमकान्त. सुत चन्द्र कान्त‍ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ डा. इश्व‍रानन्द सिंह सुतो शैव्यानन्द सिंहः, श्रीमती कविता श्रीमती कविता सुताश्च इशिताकेँ प्रo सुभाष सुता चाणपुरा ना. खौआल सँ थोल्ही् सुत जयकेश्वरर दौ . . . फनन्दसह सँ हितेन्द्रनमणि द्दौ.॥ अच्यु ता नन्दश प्र. कन्है्या जी सुतो सत्याुनन्द् सिंह प्र. विनोदजीक: खौआल सँ जानकी नाथ सुत वैद्यनाथ दौ . . . तिसउँत सँ श्रीनारायण द्दौ.॥ सत्याौनन्द सिंह सुतो देवानन्दद सिंह प्र. ननूजीक: सिहौलि माण्डरर सँ . . . सुत रघुनन्दन दौ॥ देवानन्दत सिंह प्र. ननूजी सुतो टीपू प्र. . . . सोनू प्र. मलंगिया कुजौली सँ . . . सुत विद्यानाथ दौ . . . फेनन्द ह सँ हितेन्द्र मणि द्दौ.
(३९१) ॐ वाराणसी पुर पत्यै नमः बैगनी सँ श्रीनगर अमौर (२००)
राजा कालिकानन्दस सिंह सुता कु. अभयानन्दन सिंह प्र. नारायण जी विजयानन्दक सिंह प्र. सीहेब जी धनानन्दन सिंह प्र. दमन जी प्रमोदानन्दद सिंह प्र. प्रमोद श्री दिव्यासनन्दर सिंह प्र. जसमन्तस जीका पबौलि सँ नाथा सुत वुद्धि दौ . . . घुसौत सँ ठ. दुर्म्मिल द्दौ.॥ नारायण जी सुता शंकरानन्दन सिंह शक्यादौदरनन्दर सिंहो दरिहरा सँ अच्युहतानन्दम सुत नुतनकृष्णद प्र. गुलाब दौ . . . फनन्दाह सँ सुन्द र द्दौ.॥ शंकरानन्द प्र. पुतलम सुतो रौद्रानन्द सिंह ब्रहम्रानन्द सिंह: Journalist चेतनानन्दन सिंहा खौआल सँ जानकीनाथ सुत इन्द्रसनाथ दौ . . . सरिसब सँ सन्तiगोपाल द्दौ.॥ शक्या णद नन्द् सिंह प्र. राजसुतो अमृतानन्दा सिंह खौआल सँ जगन्नागथ सुत अमरनाथ दौ . . . सोदर. इन्द्रा्नन्द द्दौ.॥ मोहन जी सुता . . . साकेतानन्दत साम्भवानन्द श्रदानन्दाद बेवउँच सँ वैद्यनाथ सुत शोभानाथ दौ . . . खण्डदबला सँ गुदनसिंह दौ॥ दमन जी सुताश्र्च शैलेश्वौरी (रानी) माण्डदर सँ ठीठर सुत दुर्गानन्दद दौ . . . खण्ड बला सँ जयनारायण सिंह द्दौ.॥ दिव्या.नन्द् सिंह सुतो सम्पूनर्णानन्द॥ . . . पण्डुनआ सँ . . . सुत . . . दौ . . . सोदरपुर सँ भेषनाथ द्दौ.॥
प्रमोदानन्द् सिंह सुता . . . संजीव साधनानन्दोन खां. सरिसब सँ . . . सुत पाँ बच्चाद दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ सुता झा नागेश्वररी प्र. नान्द नी पलामू पर॥ सकराढ़ी सँ सुत पत्नी.. चौ. मानीक नन्दगन सुतो धर्मावतार वाबू हरिलाल सिंह: सोदरपुर सँ गरीब सुत रोझन दौ . . . दरिहरा सँ वाबू द्दौ.॥ चौ. मानीक नन्दन सुतो धर्मक्रम विचार वाबू हरिलाल सिंहः सोदरपुर सँ गरीब सुत रोझन दौ . . . दरिहरा सँ वावू द्दौ॥ वावू हरिलाल सिंह सुतो वाबू कलितनाथ सिंह: खण्डदबला सँ महिनाथ सुत कृष्णूराम दौ . . . सकराढ़ी सँ घाना द्दौ.॥ वाबू कलितनाथ सिंह सुतो वाबू तीर्थानन्दा सिंह: कुजौली सँ जानकीनाथ सुत एकनाथ दौ . . . पण्डुोआ सँ चाण द्दौ.॥ अपरा सुता खण्डँबला सँ बालह सुत श्यावमू दौ . . . सतलखा सँ मथुरानाथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सरिसब सँ मघुपति सुत बाछ दौ . . . माण्ड्र सँ कलाधर द्दौ.॥
(३९२) ॐ अमरनाथाय नमः पिण्डािरूछ
अथ परमगढ़ अलय ग्रामारम्भध:- चौघरी श्यािमलाल सुता शिवलाल राजा प्र. हृदयलाल नेना प्र. प्रेमलाला: विसफी सँ तुला सुत ठ. एकनाथ दौ करमहा सँ दुखनी द्दौ.॥ शिवलाल सुता जयलाल जगतलाल जल्लीसका वलियास सँ धराधर सुत दुखिया दौ . . . जजिवाल सँ गोनन द्दौ.॥ जयलाल सुतो चुम्म न प्र. ऋतलाल भायजी प्र. हिरालालो माण्ड र सँ इशानाथ सुत रामधन दौ . . . सोदरपुर सँ सर्वस्वल द्दौ.॥ अपरा जयलाल सुता फेकनलाल अक्षयलाल लूटका: दिघोसँ शिवनन्दरन सुत सर्वनारायण दौ . . . सकराढ़ी सँ श्याामलाल द्दौ.॥ चौ.फेकनलाल सुतो लूचन प्र. परमानन्दय: सोदरपुर सँ बावूनाथ सुत बावूलाल दौ . . . हरिअम सँ लान्हाय द्दौ.॥ अपरा फेकन सुतो विलोच प्र. चन्द्रा नन्द : सुशीलचन्द्रय बैदयनाथा: माण्डपर सँ मनभरण सुत युगलकिशोर दौ . . . करमहा सँ गुदर द्दौ.॥ लुचन प्र. परमानन्दम सुतो धनेश्वरर: खौआल सँ उँमादत्त सुत ज्यो‍. अपूछ दौ . . . बेलउँच सँ चौ. वबुआ द्दौ.॥ . . . विलोच प्र. चन्द्राोनन्द. सुतो अरुण कुमार वरूण कुमार सोदरपुर सँ गोशाँउ सुत हृदयन्दतन दौ . . . हरिअम सँ कुञ्जबिहारी द्दौ.॥ अरुणकुमार सुता . . . वलियास सँ हरिनन्दनन सुत चन्द्र शेखर दौ . . . घुसौत सँ शिवनन्दन द्दौ.॥ धनेश्व र सुता ललीत कुमार विनय कुमार संजीव कुमार त्रिभुवन कुमार अमित कुमार प्र.सुकमारा वलियास सँ भाय सुत दिवाकान्तत दौ . . . पालीसँ फाल्गु न द्दौ.॥ ललीत कुमार सुता . . . सोदरपुर सँ बच्चान सुत रामकुमार दौ . . . सतलखा सँ वासुदेव द्दौ.॥ विनय कुमार सुता . . . लालबाग नर. बलियास सँ . . . सुत . . . दौ॥ संजीव कुमार सुता . . . कैलख नाहस खौआल सँ . . . भीमनाथ दौ॥ त्रिभूवन सुता . . .
(३९३) ॐ नागेशाय नमः पिण्डाररूछ (२०१)
वैया. अक्षयलाल सुतो नवीनचन्द्र विश्व नाथो . . . सोदरपुर सँ बावूनाथ सुत दुखा दो . . . बलियास सँ बवे द्दौ.॥ नवीन चन्द्रन सुतो लाला प्र. पूर्णचन्द्री जजिवाल सँ जयदत्त सुत विष्णुकांत दौ . . . पालीसँ देवीदत्त द्दौ.॥ अपरा नवीन चन्द्रयसुता प्रफूल्लण चन्द्र निर्मलचन्द्री विजयचन्द्रर सुभाषचन्द्र इश्व.र चन्द्राच: खौआल सँ केशव सुत चौ. चन्द्रिकान्तन दौ . . . खण्ड्बला सँ ठ. हेमदत्त द्दौ.॥ पूर्णचन्द्रल सुत शतरचन्द्र् योगेशचन्द्रद अजयचन्द्रन अभयचन्द्र् . . . वलियास सँ सुगा सुत जयभद्र प्र. बूचन दौ . . . खण्ड‍बला सँ हेमाई द्दौ.॥ . . . सुशील चन्द्र सुतो राजचन्द्रा: सोदरपुर सँ मघुसूदन सुत भवनन्दबन दौ . . . बुधवाल सँ खूनी द्दौ.॥ . . . सुभाषचन्द्र सुतो मुकुन्दद: पण्डु्आ सँ गुणानन्दी सुत मथुरानन्द् दौ . . . सोदरपुर सँ वचनानन्दक द्दौ.॥ इश्वसचन्द्री: सुता . . . रहुआ विश्वरनाथ सुतो रविन्द्र.नाथ: बेलउँच सँ केशव सुत गिरधर किशोर दौ . . . वलियास सँ वैया. श्रीकान्त द्दौ.॥ रविन्द्र नाथ सुता . . . खण्डदबला सँ ऋद्धिनारायण सिंह सुत दुर्गानाथ सिंह दौ . . . पालीसँ तुलानाथ द्दौ.॥ लूट सुत मोती प्र. लक्ष्मी कांत सतू प्र. सतीकान्त॥ भगीरथा: माण्डौर सँ परश सुत जयनाथ दौ . . . बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥ प्रफूल्लचन्द्रभ सुत संजीव दिघो सँ भैरवकान्तय सुत रमाकान्त् दौ . . . पण्डुतआ सँ जयभद्र प्र. बतहू द्दौ.॥ निर्मलचन्द्र सुतो नीरज: खौआल सँ माधव सुत नरेश दो . . . पबौलिसँ सिंहेश्व्र द्दौ.॥ विजयचन्द्र सुतो विजयेश कवे नरउन सँ शिवंशंकर सुत सुन्दशरकांन्तस प्र. झोटन दौ . . . देउरी खण्डशबला सँ केदारनाथ द्दौ.॥ लक्ष्मीवकान्तत सुता . . . खण्डदबला सँ पद्मनाभ सिंह सुत आर्तिनारायण सिंह दौ . . . टकबाल सँ श्रीनाथ द्दौ.॥ शत्रुघ्न सुता . . . दरिहरा सँ जटाधर सुत गोविन्दव दौ॥
(३९४) ॐ मृगाम्बराय नमः
चौ. चुम्मशन प्र. ऋत लाल सुता . . . पण्डु्आ सँ पाँ बुद्धिनाथ सुत पाँ थाडू दो . . . करमहा सँ श्या्मनाथ द्दौ.॥ भायजी प्र. हिरालाल सुता . . . नरउन सँ अमृतनाथ सुत ललीत दौ . . . पण्डु्आ सँ आत्माभराम द्दौ.॥ . . . जगतलाल सुता . . . नरउन सँ भैरवदत्त सुत बच्चीद दौ . . . सोदरपुर सँ छोटकिनमा द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सरिसब सँ शोभन सुत बतहन दौ . . . हरिअम सँ मोदनाथ द्दौ.॥ चौ. राजा प्र. हृदयलाल सुतो मित्रलाल : सरिसब सँ पाँ कृष्णनदेव सुत चाण दौ . . . वलियास सँ नाथ द्दौ.॥ मित्रलाल सुता . . . सरिसब सँ चन्द्रतमणि सुत भूलन दौ . . . करमहा सँ विष्णुोदत्त द्दौ.॥ अपरा मित्रलाल सुता . . . बच्चात प्र. रमाकान्ता फेकू प्र. काशीकान्तग खुशर प्र. हरिकान्ता : खौआल सँ गोशाँई सुत नेनमनि दौ . . . बुधवाल सँ हेमनाथ द्दौ.॥ बच्चा प्र. रमाकान्तो सुता . . . सोदरपुर सँ मानिकनन्दँन सुत नित्यािनन्दि दौ . . . पालीसँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो वलमू प्र. चन्द्रिकान्त‍: नरउन सँ चैचल सुत जयमनि दौ . . . दरिहरा सँ वबुए द्दौ.॥ चन्द्रिकान्त‍ सुतौ मन्नुन प्र. उदयकान्त नुनु प्र. कालीकान्तो दरिहरा सँ वल्ले् सुत जटाधर दौ . . . पालीसँ चुनचुन द्दौ.॥ कालीकान्त सुता . . . बेलउँच सँ सुकेश्वलर सुत नरेन्द्र किशोर दौ . . . पण्डुाआ सँ नथुनी द्दौ.॥ उदयकान्ता सुता अश्विनीकान्तर नेतिनीकान्त् पद्मकान्तच अनोजकान्तक कन्हो ली सोदरपुर सँ जयनन्दशन सुत . . . अभिरमण दौ कुजौली सँ परमानन्द् द्दौ.॥
(३९५) ॐ महाकालाय नम: पिण्डा रुछ (२०२)
चौ. फेकू प्र. काशीकान्तौ सुतो छित्तु प्र. विष्णुुकांत बेलउँच सँ लक्ष्मीाकान्तत सुत केशव दौ . . . दरिहरा सँ रघु द्दौ.॥ विष्णुरकात सुता शचीकान्तर हेमकान्त विजयकान्ता.: अभयकान्त महेशकान्ताण: वलियास सँ वाबूलाल सुत रघुनाथ दौ . . . खण्डरबला सँ जयकान्तम द्दौ.॥ शचीकान्तँ सुता . . . दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत ताराकान्तख दौ . . . सरिसब सँ लक्ष्मी.कान्तक द्दौ.॥ हेमकान्तँ सुता . . . सतलखा सँ हेमनाथ सुत मदेश्विर दौ . . . पबौलि सँ रघुनाथ द्दौ.॥ विजयकान्तत सुता . . . माण्डवर सँ महाराज सुत शिवानन्द दौ॥ अभयकान्तँ सुता . . . खण्ड‍बला सँ देवकीनन्दडन सुत पुष्क र दौ . . . पालीसँ गुल्ली् द्दौ.॥ महेशकान्तम सुता . . . नरउन सँ शक्तिनाथ सुत अमरनाथ दौ . . . हरिअम सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ चौ. हरिकान्त सुतो जरिस्ट स रतिकान्तु देवकान्तो वलियास सँ कन्हाोई सुत इशदत्त दौ . . . पबौलि सँ मुसहड़ द्दौ.॥ जस्टिस रतिकान्त् सुता सतीकान्‍त: दरिहरा सँ वल्लेँ सुत जटाधर दौ . . . पालीसँ चंचल द्दौ.॥ अपरा सुतो जज रूक्मी नीकान्तल ई. नलिनीकांत C.A गिरिशकान्तल माण्डर सँ वोधूसुत राधाकांत दौ हरिअम सण वावू द्दौ॥ ई. मधुकांत C.A सुनीलकान्तास बंगला वसन्तरपुर . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥ जज रूक्मीननीकांत सुता ई. अनीलकांत रानीपुर (बेतिया) सोदरपुर सँ साधु सुत काशीकान्तं दौ॥ नलिनीकान्तर सुतौ ई. मनीष ई. नितिश चनौर (कटिहार) झा गिरिजानन्दा सिंह दौ॥ देवकान्त. सुता महेन्द्र कान्त( निशिकांत रजनीकांत पण्डु आ सँ पाँ पण्डुंआ सँ पाँ रघुनन्दवन दौ . . . महेन्द्र कांत सुता . . . दरिहरा सँ यटाघर सुत हृषिकेश दौ . . . फनन्दुह सँ राजा द्दौ.॥ निशिकांत सुता . . . वेलउँच सँ विमलाकान्त. दौ . . . सोदरपुर सँ निरसू द्दौ.॥ रजनी कांत सुता . . . सोदापुर सँ वीरमद्र सुत . . . विद्यानाथ दौ॥
(३९६) ॐ सर्वांग प्रितिमूर्त्तये नमः
चौ. नेना प्र. प्रेमलाल नन्द्लाल बेथनलालो दरिहरा सँ शिवदत्त सुत विसुनी दौ . . . सोदरपुर सँ चलबलि द्दौ.॥ नन्द‍लाल सुतो श्रीकान्त वील प्र. जटेश्वनधे वलियास सँ ब्रजनाथ सुत ननू दौ . . . सोदरपुर सँ बवजून द्दौ.॥ श्रीकान्त् सुतो दरिहरा सँ वलियास सँ वद्धिदनाथ सुत बतहर दौ . . . एकहरा सँ खड़गमणि दौ॥ अपरा श्रीकान्तथ सुतो प्रद्मम्न प्रयागो सरिसब सँ कुलानन्दम सुत पाँ बम्भोली द्दौ.॥ . . . हरिअम सँ शंकर द्दौ.॥ वीरभद्र सुता . . . सोदरपुर सँ रामभद्र सुत वबुन दौ . . . बुधवाल सँ विश्वननाथ द्दौ.॥ प्रयाग सुता . . . बेलउँच सँ मनमोहन सुत कान्तीन मोहन दौ . . . करमहा सँ जगन्नाौथ द्दौ.॥ पिलुसुरतो महन्थन प्र. लक्षमन वलियास सँ बतहा सुत श्रीनाथ दौ . . . पालीसँ गोविन्दथ द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ डेढ़न सुत देवचन्द्रथ दौ जजिवाल सँ देवनाथ द्दौ.॥ महन्‍‍थ सुता हरिशंकर सप्रदशंकर चन्द्र्शंकर दया शंकरा: सोदरपुर सँ रामदत्त सुत ववुन दौ . . . बुधवाल सँ विश्व नाथ द्दौ.॥ अपरा सुता कृपाशंकर उदयशंकर विनय शंकरा पण्डु्आ सँ नथुनी सुत बतहु दौ . . . सोदरपुर सँ रमानन्दु द्दौ.॥ हरिशंकर सुता . . . बेलउँच सँ सुकेश्वतर सुत नन्दरकिशोर दौ . . . पण्डुरआ सँ नथुनी द्दौ.॥ रूद्र शंकर सुता . . . सोदरपुर सँ जयनन्दिन सुत रेवतीरमन दौ . . . खौआल सँ भैयाजी द्दौ.॥ चन्द्रदशंकर सुता . . . बलियास सँ पद्मनाथ सुत भैरव दौ . . . घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ दयाशंकर सुता . . . वलियास सँ भैरव स्यैदव दौ . . . घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥
(३९७) ॐ वामदेवाय नमः परमगढ सँ पिण्डा.रूछ (२०३)
चौ. बेचनलाल सुता रामचन्द्रय छकौड़ी वलू लतडू लालजीका पबौलिसँ खूनी सुत मुसहड़ दौ . . . घुसौत सँ कलानाथ द्दौ.॥ रामचन्द्री सुतो त्रिलोचन सुरेन्द्रो . . . वलियास सँ ननू सुते गुदन दौ . . . बुधवाल सँ नन्दतलाल द्दौ.॥ त्रिलोचन सुतो श्व तोम्बनर: वलियास सँ श्रीरमन सुत अनिरुद्ध दौ . . . करमहा सँ सघाम द्दौ.॥ सुरेन्द्रब सुता . . . जजिवाल सँ (३) दिनाथ सुत दिनानाथ दौ . . . खौआल सँ भा. चुण्मौ द्दौ.॥ श्वेताम्बिर सुता . . . खौआल सँ नरोत्तम सुत चन्द्र्नाथ दौ . . . खण्डमबला सँ सूर्यनन्द न द्दौ.॥ छकोड़ी सुतो गोविन्दु सतीश चन्द्रो खण्ड.बला सँ टेकनाथ सुत चिरञ्जीव दौ . . . घुसौत सँ श्यातम द्दौ.॥ गोविन्द सुत बिहारी गिकारी विपिना: सोदरपुर सँ रामदत्त सुत बवुन दौ . . . बुधवाल सँ विश्व नाथ द्दौ.॥ बिहारि प्र. पृथ्वीचन्द्र सुता . . . खण्ड बला सँ दरि मबदेव सुत वैया. बालदेव दौ॥ माण्डोर सँ कंदू प्र. दिनबन्धुख द्दौ.॥ शिकारी प्र. श्री चन्द्रव सुता . . . सतीश चन्द्र सुता भूवन चन्द्रत जानचन्द्रण खौआल सँ जानकीनाथ सुत बैद्यनाथ दौ . . . तिसउँत सँ श्रीनारायण द्दौ.॥ भुवनचन्द्रध सुता . . . नरउन सँ धर्मनाथ सुत नित्य नाथ दौ . . . माण्ड्र सँ शतञ्जीव द्दौ.॥ जानचन्द्र सुता . . . सँ इन्द्रासनन्द. सुत घनानन्द् दौ . . . कुजौली सँ विघानन्द. द्दौ.॥ बल्लूर सुता भगवननारायण प्रसन्ना नारायण मिखारी प्र. भेषघारी . . . सरिसब सँ घरमरण सुत जनार्दन दौ . . . बुधवाल सँ नन्द लाल द्दौ.॥ भगवतनारायण सुता . . . वलियास सँ सुगगे सुत वूचन दौ . . . खण्ड बला सँ हेमदत्ता द्दौ.॥
लतदू सुतो खौआल सँ गिरधारी सुत गोविन्दस दौ . . . बहेराढ़ी सँ चुड़मणि द्दौ.॥ लालजी सुतो विश्वरम्भगर इन्द्र करो दिधोसँ रघुनाथ सुत दामोदर दौ . . . बेलउँच सँ ललितनाथ द्दौ.॥ विश्वणम्भिर सुतो ब्रजमोहन सोदरपुर सँ रामदत्त सुत साघू दौ . . . वलियास सँ थरनन्द न द्दौ.॥
(३९८) ॐ अनादि पुरुषाय नम: परमगढ़ सँ
(३९९) ॐ आशुतोषाय नम: करमा सँ (२०४)
अथ कटमा बभनियाम ग्रामारम्भ :- छोके सुतो बछस लक्ष्मीप नारायणो विस्फी सँ अच्युरत सुत लक्षमन दौ . . . घुसौत सँ मनहर द्दौ.॥ बछस सुता भानी बेचना दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत बदतू दौ . . . सोदरपुर सँ यदुपति द्दौ.॥ भानीसुतो हिरफूल: सरिसब सँ पुरुषोत्तम सुत शूलपाणि दौ . . . सतलखा सँ महेश द्दौ.॥ अपरा मानी सुतो . . . गोनोड़ दुखिया को बेलउँच सँ हिरफूल सुता . . . दरिहरा सँ . . . सुत गेहनाथ दौ
बेचन सुता बावूनाथ प्रभुनाथ हृर्षनाथा सकराढ़ी सँ योगी सुत चकाई दौ . . . बेलउँच सँ जानकीनन्द्न द्दौ.॥ लक्ष्मी नारायण सुत: आनन्द : दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत बदलुस्यैदव दौ . . . सोदरपुर सँ यदुपति द्दौ.॥ आनन्दा सुतो महासद्र : सतलखा सँ सुन्द्र सुतहोरिल दौ (१३८०/८) बुधवाल सँ देवकृष्ण द्दौ.॥
(४००) ॐ नीलग्रीवाय नम:
अथ कड़राइन वभनियाम ग्रामारम्भर:- (३४८/२) पाठक महथू सुता चतुर्भूंज लक्ष्मीमदत्त हरदत्त कमल नयना सरिसब सोदरपुर सँ परमानन्दह सुत बल्लीभ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ पाठक चतुर्भूज सुता मघुरापति निधि भानु गुजरा: जजिवाल सँ कविराम सुता दुखनी दौ . . . दरिहरा सँ सदावर्ती नन्दु द्दौ.॥ मघुरापति सुतो वंशमनि दरिहरा सँ धरपिति सुत धनानन्द दौ . . . अलय सँ पुरन्दीर द्दौ.॥ पाठक वंशमनि सुता राम वैया. सन्तो षी अर्जूना सरिसब सँ हरपति सुत रुद्रधर दौ . . . एकहरा सँ खगेश द्दौ.॥ पाठक राम सुतो पाठक शिवलाल: वलियास सँ सुती सुत गिरधर दौ . . . जजिवाल सँ दूर्म्मिल द्दौ.॥ पाठक शिवलाल सुतो पुरुषोत्तम देवोकामो वलियास सँ टेकनाथ सुत जानकीनाथ दौ पालीसँ चन्ना द्दौ.॥ पुरुषोत्तम सुता जजिवाल सँ राजवंशीसुत गोविन्दददत्त दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ अपरा पुरुषोत्तम सुतो मद्रकान्तो रोहाड़सोदरपर सँ बच्चू वच्चूद पाँ युगलकिशोर सुत उपेन्द्रजनारायण दौ . . . वलियास सँ दामोदर दौ॥ रूप्रकान्त सुता . . . पबौलि सँ विन्य्न् नाथ सुत विवेकनाथ दौ . . . वलियास सँ दामोदर द्दौ.॥ पाठक देवोन्त्म सुतो विजेन्द्रव हेन्द्रो खौआल सँ वबुआलाल सुत दामोदर दौ . . . करमहा सँ विश्वे श्विर द्दौ.॥ अपरा देवोत्तम सुता . . . सोदरपुर सँ बलयेलाल सुत चकपाणि दौ . . . दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौ.॥ पाठक विजेन्द्र सुता . . . खौआल सँ टेकनाथ सुत भेषनाथ दौ . . . घुसौत सँ रमानन्दप द्दौ॥ महेन्द्र सुता . . . खौआल सँ दामोदर सुत विरेश्वसर दौ . . .
वैया. सन्तो्षी सुतो कृष्णकलाल गोविन्दतलालो बेलउँच सँ पोषन सुत प्राणपति दौ . . . दरिहरा सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ पाठक कृष्णँलाल सुता उपेन्द्र नथुनी मोहना दिधोसँ चित्रधर सुत मक्तिनाथ दौ . . . वलियास सँ जयराम द्दौ.॥ पाठक उपेन्द्र सुता गणेशचन्द्रन जीतेन्द्र चन्द्र रामचन्द्रस भवेश चन्द्रा : राजनपुरा दरिहरासँ हियन सुत श्रीकान्तज दौ . . . पनिचोम सँ परश्मणि सुत कपिलेश्व्र द्दौ.॥

0 टिप्पणी:

Post a Comment