पञ्जी प्रबन्ध :७ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(२५१)
गुणपति सुता दरिहरा सँ बन्धु( दौ (१००/०९) बन्धुन सुता करमहा सँ धराधर दौ (१०५/०८) धराधर सुता (२१७/०६) माण्डनर सँ विरेश्वरर दौ (१०५/०४) विरेश्वसर सुतो बावीक: सोदरपुर सँ राम दौ (१९४//०९) वलियास सँ रघुनन्दसन द्दौ दुलाह प्रo धरनीधर सुता लीलाधर महिधर (२०६/०२) फणिधर मणिधरा: महिया सोदरपुर सँ मउज दौ (११३//०९) मउजसुंता नेना प्रo हृदयनाथ (१२५//०२) हरिनाथो (१९०/०१) गंजोरा बूधवाल सँ देवनाथ दौ (११४//०९) देवकृष्णर सुतो देवनाथ: दरिहरा सँ बाले दौ (७८//०३) पीताम्बसर सुत मधुसूदन (१३३/०९) सुता महादेव बo (१०//०८) चिन्ताचमणि दामोदरा (१४९/०२) बूधवाल सँ भवानीनाथ दौ महादेव सुतो बाले प्रo बालकृष्णत: करमहा सँ जयदेव सुत दामोदर दौ सरिसब सँ विश्वहनाथ द्दौ बाले प्रo बालकृष्ण सुता सोदरपुर सँ शुभंकर सुत लक्ष्मीशदेव दौ (७३//०२) शुभंकर सुता विश्वे श्वार लक्ष्मीददेव पुरन्दकरा: पण्डुाआ सँ पाँ हरिदेव दौ (६६/०४) कुजौली सँ बासुदेव द्दौ लक्ष्मीसदेव सुतो चक्रपाणि चतुर्भुजो पाली सँ पशुपति दौ (८४//०१) दरिहरा सँ रामचन्द्रच द्दौ महो देवनाथ सुतो मo मo पाo (१२२/०७) कृष्णीदत: तेतरिहार सोदरपुर सँ दामोदर दौ (११०/०९) परान सुतो लालाक: पाली सँ गोपीनाथ दौ (१०७//०४) नरउन सँ रमानन्दस द्दौ लाला सुतों भानुदत्त दामोदरो करमहा सँ परमानन्दत दौ (१०७//०७) परमानन्द सुता (१३०/०७) सरिसब सँ मोहन दौ।। माण्ड्र सँ मथुरा द्दौ दामोदर सुतो जुड़ाउन (१२१//०९) दुर्गादत्तो खौआल सँ विश्व्नाथ दौ (२१//०४) गुदी सुत सोमदेव सुता भवाई गोपीनाथ देवनाथ वेद प्रo विदू सुता मधु गुदी प्रo मोरि रामचन्द्राा: कन्होेली सोदरपुर सँ बसाउन दौ (३५/०) खौ. गोविन्दी द्दौ
(२५२) ।। ११८ ।।
हरिनाथ रतिनाथा: करमहा सँ कृष्णत दौ।। गोपीनाथ सुतो रघुनन्द(न: हरिअम सँ सोमसुत शिवपाणि दौ।। सोदरo पदूम द्दौ रघुनन्दनन सुतो विश्वदनाथ भोरा (१२९/०२) नाथौ हरिअम सँ बावू सुत सदानन्द् दौ (३३४//०) पबौली सँ छोटाई द्दौ विश्वानाथ सुता खण्डषबला सँ वीर दौ (८४//०२) बेलउँच सँ कालीदाश द्दौ कल्यािण सुता नित्यखनाथ हर्षनाथ लीलानाथ हरेनाथा: नरउन सँ आदिनाथ दौ (७९//०९) चतुर्भूज सुता भवेश रामेश्वरर सोनी प्रo रमाकान्ताे पाली सँ घोंघे दौ (१०३/०९) खण्ड‍बला सँ राम द्दौ रामेश्वलर सुतो तीर्थदत्त: झंझारपुर करमहा सँ किशु दौ (९६/०५) सोदरपुर सँ पद्मापति द्दौ तीर्थदत्त सुतो लक्ष्मीपदत्त ननूकौ रतौली दरिहरा सँ मo मo बन्धुर दौ (९८//०८) अपरा मo मo बन्धुूसुता (१७५/०) भूपनारायण यज्ञनारायण (१८४/०२) यदुनारायण: खण्डoबला सँ बाबू नन्दद नन्द३न सिंह दौ (११६/०) मिथिलेश्वतर महाराज नरपति सुता विविधेत्याादि महाराज राघव सिंह ठo शिवनन्दरन सिंह ठo रघुनन्दान सिंह महोग्रप्रताप धर्मकर्मावतार सर्वस्वनदाता वावू नन्द नन्द न ठ. कुमर सिंह शौर्यार्जून ठ. ठाकुर सिंह प्रo रूद्रपति सिंहा (१७६/०३) सकराढ़ी सँ कविन्द्र सुत भवानन्द दौ (६५//०७) खण्ड(o रघुराम द्दौo।। सिंह वावू नन्द् नन्दान सुतो वावू रामसिंह: बूधवाल सँ रघुनाथ दौ (९८//०) पबौली सँ घनश्या म द्दौ लक्ष्मीवदत्त (१२५/०३) सुतो गोपाल: सोदरपुर सँ आँरवी दौ (८२/०७) छबनू सुता आँरवी थोथी बच्ची५का: (२०१//०४)
(२५३)
बूधवाल सँ हरिश्व५र दौ (९५/०२) सोदरपुर सँ फकीर द्दौ ऑंरवी सुता दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौ (१११//०७) सरिसव सँ रत्नाककर द्दौ गोपाल सुता आदिनाथ धर्मनाथ विश्वकनाथ महिनाथा: माण्ड र सँ रामकृष्णद दौ (१०५/०६) ज्ञान सुतो रामकृष्णस गोपालो खण्डाबला सँ ठo एकनाथ दौ (१००/०२) करमहा सँ जगन्नातथ द्दौ रामकृष्णन सुता सोदरपुर सँ परिवया दौ (१०३/०९) राघव सुतो परिवयाक: गंगौरा बूधवाल सँ महेश दौ (९३/०४) महेश सुतो थेघीक: (१२०/०५) खण्डबबला सँ सोनी दौ (१००//०७) अपरा रतिघर सुता सोनी चाण मेधाकरा: माण्ड५र सँ दशरथ दौ (१०३//०२) घुसौत सँ उहरि द्दौ सोनी प्रo मेघनाथ सुतो भैयन प्रo गौरीनाथ: (१२०/०८) अनलपुर करमहा सँ लोचन दौ (१०५/०९) लोचन सुता सोदरपुर सँ महिपति दौ (१०५/०८) अपरा महिपति सुता कीर्तिपति घनानन्दो (१८५//०३) कुलानन्द( चिरानन्दा): माण्डथर सँ रमापति दौ (१०५//०२) घुसौत सँ सदानन्दस द्दौ परिवया (१२३//०१) सुतो छोटकू (१८९//०६) गोपीनाथो नरउन सँ गंगादत्त दौ (१०६//०५) पाली सँ दुर्गादत्त द्दौ आदिनाथ सुतो कुलानाथ: (२४५//०६) हरिअम सँ बावू लोकनाथ दौ (१०४//०५) मo मo (१७५/०९) सचल सुतो खगदत्त (१९९//०७) दुर्गादत्तो दरिहरा सँ हिरानन्द दौ (९६//०६) हिरानन्द सुतो मोदानन्दे: (२०२//०३) बूधवाल सँ हरि दौ (९३/०४) हरि कृष्णन सुता विष्णुददत्त: (१६१/०९) दरिहरा सँ पुरूषोत्तम दौ (१०५/०८) सोदरपुर सँ रामेश्वेर द्दौ दुर्गादत्त सुतो बावू लोकनाथ बावू गिरीजानाथो (१८२//०७) खण्डवबला सँ महाराज छत्र सिंह दौ (१०३/०६) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौ बावू लोकनाथ सुतो ठीठर (२११//०८) यदुनाथो (१९२//०९) मानी सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (९६/०५)
(२५४) (११९)
विश्वे४श्व र प्रo दीश सुता मनसुख प्रo श्री कृष्ण० (१२६//०३) घीर (१२६//०३) हिरा करo कृष्णाशनन्द दौ (९३/०२) कमलनयन सुता कृष्णािनन्द५ सदानन्दद परमानन्दाे दरिo घनश्याषम दौ (७९//०५) घनश्या२म सुता खण्डरबला सँ शुभंकर दौ (९२/०३) नरउन सँ नारायण द्दौo मनसुख सुतो कृष्णमदत्त: करमहा सँ छबनू दौ (९७//०७) छवनू सुता (२००/०४) रूद्रदेव खगदेव काला बo (०१/०९) लाला भैरव चाण देवा: कुजौली सँ हेमकर दौ (११५//०२) पाली सँ कमलनयन द्दौ कृष्ण दत्त सुतो (१८४//०६) गिरधारीक: बेहट करमहा सँ देवनाथ दौ (११३//०४) माण्ड५र सँ निधि द्दौ गिरधारी सुतो शिवदेव: परिणाम बूधवाल सँ दुल्लीष सुत परशमणि दौ (१०७/१०) कृष्णा४नन्द सुता भानुदत्त बछरू साहेब चाणा: बढिo पवौली सँ जयराम दौ (१०२/१८) अपरा जयराम सुतो दामोदरा: (१३२//०३) नरउन सँ मोहन दौ (१०१//०८) लक्ष्मीरदेव सुत रामभद्र सुता मोहन यदुनाथ परमानन्दष सदानन्दर लक्ष्म१ना: सोदरपुर सँ गोशाँई दाश द्दौ मोहन सुता रतिधर गंगाधर चतुर्भूज कुलपतिय: दरिहरा सँ उँमापति दौ (८७//०८) बुधवाल सँ भवानीनाथ द्दौ बछरू सुता दुल्लीर चुन्नी विसुनीका नरउन सँ हरिनाथ दौ (९९//०७) अपरा भैरव सुता धराधर परमानन्द प्राणपति (१२३/०७) हरपतिय: खण्ड/बला सँ विश्वानाथ दौ बूधवाल सँ रतिपति द्दौ धराधर सुतो भिरवाई हरिनाथो करमाहा सँ हिंगु दौ (९३/०२) हिंगुसुतो चिरञ्जीव देवीदाशो खण्ड बला सँ माधव दौ (९९/०२) अपरा माधव सुतो (२१९//०२) लक्षमन चतुर्भूजों नरउन सँ बावू दौ (२६६/०१) सोदरo भानू द्दौ हरिनाथ (१८५/०१) सुतो आनन्दा:सकराढ़ी सँ जयदेव दौ (१११/०६) जयदेव सुता (१२३/०७) खण्ड५बला सँ रघुनाथ दौ (९५//०४) रघुनाथ सुतो उपेन्द्र : माण्डरर सँ रघुनाथ दौ (१०७/०५) रघुनाथ सुता सोदरपुर सँ भगीरथ दौ (११६//०५) माण्ड७र सँ पीताम्बरर द्दौ दुल्लीर सुता परशमणि हृदयमणि (१९९/०३)
(२५५)
विद्यामणि (१२५//०७) शिरोमणि: (१९७//०७) बाउन प्रo (२००/०९) चूड़ामणि केशवा (१९०//०९) दरिहरा सँ विधू प्रo देवनाथ दौ (८३//०२) सरिसब सँ साहेब द्दौ परशमणि सुता गिरधारी (१९३/०९) बेचन सोनरंगीका (१२//०१) बढिo पबौली सँ दयानिधि दौ (९०/०३) परमानन्दा सुतो सदानन्दर करमहा सँ किशाई दौ (१३९//०५) सदानन्दू (२१६//०५) सुतो कलर: दरिहरा सँ भवानन्दर सुत अनी दौ (११३/०५) सोदरपुर सँ लखाई द्दौ कलर सुतो (१८४//१०) दयानिधि: करमहा सँ शिवदत्त दौ (१०९//०९) सरिसब सँ शंकर द्दौ दयानिधि सुतो मोहन: नडुआर करमहा सँ साहेब दौ (११३//०९) सोदरपुर सँ रत्न पति द्दौ हर्षनाथ सुतो रवेलानाथ मोक्षनाथौ पुड़े नरउन सँ महो लोकनाथो दौ (११६//०८) जनार्दन प्रo महिनाथ सुता मार्कण्डे य प्रo मुक्रिनाथ मेघानाथ (०३/०७) उ.टी. मतिनाथ महो लोकनाथ मुकुन्दाड: बुधवाल सँ कंटू दौ (११९/०३) थेघी सुतो परशमणि: सोदपुर सँ मनसुख दौ (११९//०१) करमहा सँ धबनू द्दौ परशमणि (१८६//१०) सुता बछरण प्रo (१९०/०९) वत्सेरश्वँर कन्टूब प्रo रत्ने श्वनर वाचा प्रo (१७७/०७) सोमेश्व र चण्डे९श्व९रा: (१७६//०४) खण्ड्बला सँ मोहन प्रo प्रेमनाथ दौ (१०१/०९) मोहनप्रo प्रेमनाथ सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीानाथ द्दौ कन्टू७ प्रo रत्नेणश्वबर सुता (१८४/०६) वागीश्व र रामेश्व७र (२१८/१०) घनेश्व्र गिरीश्वकरा: सोदरपुर सँ चित्रधर दौ (८२/०७) चित्रधर सुता (२१५/०४) पुण्यरधर भूवन्ध्र (१२३//०६) वेदघर (१७६//०४) जीवधर (१९३/०१) तेजधरा: करमहा सँ दुखभंजन (११६/०५) दरिहरा सँ विधु प्रo देवनाथ द्दौ महोपाध्याेय लोकनाथ सुता खण्ड बला सँ मo मo कृष्ण५ सिंह दौ (११९/०४) भैयन प्रo गौरीनाथ सुता अजीत सिंह उद्यौतसिंह (१६५/०६)
(२५६) (१२०)
उग्रसिंह खूनीप्रo मित्र सिंहा बूधवाल सँ रघुनाथ दौ (१०६/०६) पवौली सँ कृष्णिपति द्दौ ठo उग्रसिंह (१८८/०३) सुतो मोहन सिंह (१७७//०५) जगत सिंहो माण्डनर सँ हरेराम दौ (६२/०७) हरिराम सुता कुजौली सँ छोटकू दौ (५७/०५) अपरा छोटकू सुता (२६०//०३) पाली सँ पाँ हीरा दौ (११०/०६) पाँ हिरा (२१६//०३) सुतो मनबोध: (२३१//०८) सोदरपुर सँ कमलापति दौ (५८/०३) दरिहरा सँ गंग द्दौ ठo जगत सिंह सुतो दामोदर (२०५//०१) सिंह मo मo पाo कृष्णँ सिंहो बलियास सँ मणि दौ (६५//०२) अपरा शतञ्जीव (१२८//०८) सुतो रघुपति रमापति पवौली सँ रामचन्द्रस सुत कालीदाश दौ (७३//०४) दरिहरा सँ गणपति द्दौ रघुपति सुतो हरिनाथ नाथों (२१६/०८) जजिवाल सँ बनाई सुत निताई दौ (७४//०२) सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम द्दौ हरिनाथ सुतो मणि प्रo ललितनाथ: खण्ड)बला सँ फकीर दौ (८७//०८) पुरुषोत्तम (१२७/०१) सुता बन्धुल (२१६/०९) फकीर चाणं गोविन्दा : (१८७//०६) दरिहरा सँ भिरवू सुत हरिनाथ दौ (११२/०६) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौ फकीर सुता हेमपति (१२४//०४) पद्मापति थानूका (१७८/०९) पाली सँ हरिनन्दतन दौ (८९//०२) अपरा अनन्तद सुतो (३२८//०४) हरिनन्दीन कुली कौ माण्डँर सँ घनश्या४म दौ (१०९/०४) सोदरपुर सँ रमापति द्दौ हरिनन्द न (३१७//०१) सुतो नाथ मनसुखो (१२८/०९) मनसुखो (३२३//०४) सोदरपुर सँ चतुर्भूज दौ (११४/०५) दरिहरा सँ चतुर्भूज द्दौ मनी प्रo ललितनाथ सुता वंशीधर मुरलीधर इश्व्रीदत्त (३१७/०१) बवे प्रo मनोधर कालीदत्त (२०६/०५) नेनाका कन्हो३ली सोदरपुर सँ विघ्नेदश्वभर दौ (३५//०३) लोटाई सुतो बछाई गोपाई कौ माण्डनर सँ माधव दौ बछाई सुतो मोहन घनीकौ हरिअम सँ रघुनाथ दौ (१०६//०४) अपरा रघुनाथ सुतो भोरानाथ: सोदरपुर सँ शिवदेव दौ (८९/०९) घुसौत सँ जयदेव द्दौ मोहन सुता महेश्व र रामेश्वुर छोटी
(२५७)
प्रo हरिश्वरर धीरेश्वुरा: (१९२/०४) करमहा सँ रघुनाथ दौ (८७/०९) माण्डार सँ मणि द्दौ रामेश्वनर सुता वैयाकरण परमेश्वदर (१३२/०४) नन्दीोश्वशर (१७७//०६) विघ्ने श्वतरा: नरउन सँ लक्ष्मीरकांत दौ (८६//०९) यदुनाथ सुतो अनन्त७ भवानन्दौद (२४९//०९) सरिसब सँ अपूछ दौ (६१/०२) पाली सँ रत्नतपाणि द्दौ अनन्त४ सुतो लक्ष्मीाकांत: पाली सँ लक्ष्मीदपति दौ (८४/१०) लक्ष्मीुपति सुता पवौली सँ विश्वीनाथ दौ पाली सँ गादू द्दौo लक्ष्मीतकांत सुता करमहा सँ आनन्दी दौ (८७//०६) आनन्दील (१४८//०४) सुता बेलउँच सँ कमलनयन दौ (६०/०९) कमलनयन सुतो हरिनाथ: सरिसब सँ रमानन्दथ दौ (७२//०८) भवानीनाथ सुता पाँ विश्व नाथ सुतौ (२०८/०६) कारू मोहनो पाली सँ प्राणधर दौ मोहन सुता रमानन्दत लक्ष्मी६पति पद्मापतिय: माण्ड६र सँ राजा दौ।। रमानन्दण सुतो महादेव: (१३३//०९) बलियास सँ हाड़ी दौ (८४/०८) हाड़ी सुता जजिवाल सँ श्रीकृष्णन दौ (६९/०१) पाली सँ मुकुन्द् द्दौ विघ्नेौश्व८र सुतो (१६६/०७) सुतो सदन बदनो द्योसोत सँ झोंटु दौ (६७/०७) अपरा छत्रपति सुता झोंटू दुल्ल६ह (१६६//०२) बालहा: वलियास सँ काशीनाथ दौ (११२/०७) हरिअम सँ मोहन द्दौ झोंटू सुता राम: (१७७//०८) तारापति (१९६//०७) हेमकरा: (२५५/१०) पण्डुलआ सँ बोध दौ (६४/०७) पाँ हरिश्विर सुतो कृष्णूपति गिरपति: सरिसब सँ (३०३//०४) लक्ष्मदन दौ (६१/०२) लक्षमन सुतो गदाधर: बेलo बवूदी दौ (७३//०८) (६१/०३) बेलउँच सँ बवूदी द्दौ बवूदी सुता खौआल सँ प्रजायक वावु दौ।। पाँ कृष्णचपति सुता पाँ बोध प्रo रत्नबपति (१८३//०९) (१९७/०५) मोहन योगी पाँ कुढ़ाईका: बभनियाम सँ कृष्णाूनन्दल दौ (५१/०३) अनिरूद्ध सुता कृष्णामनन्दक भगीरथ (१२४//०७) महादेवा: (१३९//०९) वलियास सँ जगदीश दौ (६०/०३) सकौना सँ नारायण द्दौ कृष्णाकनन्दि सुता शूलपाणि साधू साहेबा: (१३९//०२) सतलखा सँ पुरुषोत्तम दौ (५९/१०) पुरुषोत्तम सुता पनिचोभ सँ कवि दौ (६८/०१) कवि सुता परमानन्दु महादेव प्रद्यूम्ना‍: (२३०//०९) विस्फीभ सँ पीताम्बतर दौ (६४//०७) गंगोरा सुधापति द्दौ पाँ बोध प्रo रतनपति सुतौ (२१८/०९) बुद्धिनाथ (२१८//०९) बद्रीनाथो (३१३//०८) सरिसब सँ चाण दौ (९३/१०) जयदेव सुता भगीरथ हरपति दशरथा: सकराढ़ी सँ गौरीश्वौर सुत गंगेश्वार दौ उचति सँ नरहरि द्दौ सकराढ़ी सँ गागे द्दौ (२२९/०७)
।। १२१ ।। (२५८) दशरथ सुतो हरिकृष्णत पाँ हेडू कौ दरिहरा सँ दामू सुत अफाई दौ (६२//०८) अलय सँ चिन्ताौमणि द्दौ पाँ हेडू सुतो पाँ चाण धर्मपति: (१२४//०६) वलियास सँ शतञ्जीव दौ (१२०//०३) पवौली सँ कालीदाश द्दौ पाँ चाण सुतो भिरवीक: (१६६//०२) सकराढ़ी सँ गंगाधर दौ (३०//०१) हरिश्व र सुत मतीश्ववर सुता रघु गणपति श्री पतिय: अलय सँ हेलू दौ गणपति सुतो अनन्तह: करमहा सँ रघु दौ।। अनन्तप सुतो रामभद्र दामोदरो सोदरपुर सँ रतिकर दौ दामोदर (१२९/०९) सुतो गतिराम: पाली सँ गोपीनाथ सुत रामभद्र दौ जजिo कान्हा द्दौ गतिराम सुतो गंगाधर: (१६६//०३) सोदरपुर सँ रामभद्र दौ (५३/०५) यदुनन्दौन सुता पीताम्बार (२२७/०१) छोटाई प्रo रामभद्र महेशा: माण्डघर सँ रघुपाणि दौ।। रामभद्र सुता गिरधर (१५१//०८) (२२६/०७) विद्याधर मुरलीघर लालपाणिय: पनिचोभ सँ बासुदेव सुत जगदीश दौ दरिहरा सँ पद्मनाम द्दौ गंगाधर (१६६//०३) सुता कटैया। पाली सँ वद दौ (१८४/०१) अपरा पाँ बद सुता कटका सोदरपुर सँ रमन दौ (८८/०३) कुमर सुतो रघुनन्दमन: करमहा सँ महेश दौ।। रघुनन्दजन सुतो रमन: पाली सँ रविपति दौ।। रमन सुतो रामभूषण: अलय सँ गोशाई दौ (५९/०८) सतलखा सँ शिरी द्दौ धर्मधुरीण मo मo पाo कृष्णो सिंह सुता विरेश्वरर सिंह थेघनाथ सिंह काशीनाथ सिंहा: तिसउँत सँ गिरधारी दौ (११७/०४) जगन्नानथ सुतो भैयो (२०५//०९) गिरधारी कौ वलियास सँ सीना दौ (९४/०७) भवेश सुता हृदयनन्द/न (३१८//०५) महोपाध्या य सीना गौरीनन्दगन (३१२//०६) दुल्लुहा: (१८८/०४) खण्ड३बला सँ भवेश सुत भोरानाथ दौ (६३//०४) बo (६//०२) भवेश सुतो भोरानाथ: अलय सँ बछाई दौ भोरानाथ सुतो भवनाथ: करमहा सँ देवानन्दन दौ (८७/०७) खण्डुबला सँ बालकृष्ण‍ द्दौ मo मo पाध्यादय सीना सुतो इशानदत्त: खण्ड०बला सँ दुर्गादत्त दौ (४९//०७) पाली सँ घनेश द्दौ गिरधारी सुतो चिरत्र्जीव (२४०//०९) देवकृष्णो/ सोदपुर सँ मोती दौ (११८/०८) जुडाउन सुतो मोतीक: वलियास सँ दुर्गानाथ दौ (२३३/०५)
(२५९)
(६९/०८) पाली सँ हेमांङ्त्रद द्दौ मोती सुतो श्री रमन: तरौनी करमहा सँ कलानाथ दौ (१०९//०७) अपरा मधुसूदन सुतो परशुराम: सोदरपुर सँ शुभंकर दौ (११८/०५) पण्डुपआ सँ पाँ हरिदेव द्दौ परशुराम सुता (१९५//०७) भैया दुरवन प्रo. विश्व नाथ रतना: सरिसब सँ परशुराम दौ (६१/०३) परशुराम सुता नरउन सँ गौरीनाथ दौ (१०१//०४) सोदरपुर सँ हरिनन्द न द्दौ दुरवन सुता (२४९/०८) सोनी (३१२/१०) वैद्यनाथ जगन प्रo जगन्ना५थ (१६६/०९) ज्योगo कलानाथा: खौआल सँ गुणाकर दौ (१०९//०४) अपरा गुणाकर सुता सोदरपुर सँ रघुराम दौ एकo किशाई द्दौ ज्योसo कलानाथ सुता श्याकमनाथ (२१८//०१) छोटकनि प्रभुनाथा: सरिसब सँ बलभद्र दौ (७३/०५) दरिहरा सँ रोहिणी द्दौ खेलानाथ सुता खण्ड्बला सँ आद्याकान्तभ दौ (११२//०६) हरिकृष्ण० सुता आद्याकान्तभ दुर्गाकान्त क्षेमकान्ता : नरउन सँ फतुरी दौ (११३//०२) वचकन सुता (२९२//२) बूलन (२०४//०३) टेनी फतुरी वितूका: पाली सँ दुरिवया दौ (१०२//०८) खण्डाबला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौ फतुरी सुतो शम्भुदनाथ उषानाथौ सकराढ़ी सँ जगमोहन दौ (९६/०२) दुल्ल ह सुतो झोंटू प्रo गौरीदत्त (२४५/०२) देवीदत्तो बूधवाल सँ लाला दौ (९६/०८) दरिहरा सँ आनन्दक द्दौ देवीदत्त सुता मनमोहन (२१२/०३) जगमोहन ब्रजमोहन (२१५/०८) पाली सँ दुरिवया दौ (१०४//०९) खण्ड/बला सँ थेघी द्दौ जगमोहन सुता गंगौरा बुधवाल सँ छत्रनाथ दौ (११८/०६) मo मo कृष्णोदत्त सुतो छत्रनाथ विद्यानाथो (१२५/०३) पवौली सँ कवि भोलन दौ (९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौ छत्रनाथ सुता माण्डुर सँ रूपनाथ दौ (९२//०६) रूपनाथ सुतो बवूजन: (१९४//०९) करमहा सँ मुनि दौ (११६//०७) मुनि प्रo कृष्णनपति सुतो रमनूक: नरउन सँ विश्वेलश्वुर सुत गंगादत्त दौ (१०६//०५) पाली सँ दुर्गादत द्दौ आद्याकान्तल सुतो तेजनाथ देवनाथो करमहा सँ लान्हि सुत पीताम्बथर दौ
(२६०)।।१२२।।
(९१//०८) महोपाध्यातय केशव सुतो लान्हि जीवनो माण्डदर सँ कुलपति दौ (१०७//१०) पाली सँ घनानन्दव द्दौ लान्हि प्रo लोकनाथ सुता दिगम्बदर (२१२/०३) (२९२//१०) पीताम्बार नीलाम्ब्र (२०१//०९) सीताम्बथरा: पबौली सँ धर्मानन्द० दौ (११६//०५) सदानन्दि सुतो गुल्लीरक: माण्ड९र सँ महादेव दौ (१०५/०६) करमहा सँ शंकर द्दौ गुल्लीस सुता कृष्णायनन्द रूद्रानन्दस धर्मानन्दद वैया. मनभरना: पाली सँ भवनाथ दौ (१०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ धर्मानन्द सुतो जनार्दन: (२४६//०४) प्रo टेकानन्दस बुधवाल सँ परशमणि दौ (१२०/०५) खण्डपबला सँ प्रेमनाथ द्दौ पीताम्बलर सुता (१९३/०४) वलियास सँ दामोदर दौ (१०३/०६) नीधी प्रo धरापति सुतो ठेडनि प्रo धर्मपति: ठीठरू प्रo जसस्‍पति: (२८३/०८) हरिअम सँ मेघनाथ दौ (११५//०३) माण्डलर सँ हरिशीव द्दौ ठेङनि सुता उमापति (२७९//१०) बच्चेे प्रo (१८५//०७) उग्रपति दामोदर प्रo किर्तिपति मन्धीना: करमहा सँ टेकनाथ दौ (९९/०१) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ दामोदर सुता पुण्युपति (२/११ उ.टी.) कमलापति (२१७//०४) लक्ष्मीापतिय: बूधवाल सँ वाचा दौ (१०६/०७) उँमानाथ सुता मनहर (२९०/०१) जीवन प्रo बाचा झिंगुरा: सोदरo भिरवन दौ (१०१//०२) अपरा भीरवन सुतो गोपाल: (१८६//०१) सकराढ़ी सँ नकदू दौ (१११/१०) नकदू सुता पाली सँ धर्मानन्दप दौ (१०८/०१) धर्मानन्दत सुतो किर्तिपति बनानन्दोद सरिसब सँ हरिजीव सुत बवनू दौ (१०४/०) करमहा सँ हेमकर द्दौ जीवन प्रo वाचा सुतो खण्डाबला सँ रूपनाथ सुत देवकीनन्द/न दौ (१०१/०९) मo मo उपाo रूपनाथ सुता मधुसूदन (१६५/११) मुकुन्दम अच्यु त देवकीनन्दूना: दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ कुलपति द्दौ ठo देवकीनन्दून सुता रघुनन्दणन हरिनन्द न गिरिनन्द१न श्री नन्द)ना: नरउन सँ लक्ष्मी्दत्त दौ (११८//०८) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ एवम् ठo भवेश विवाह प्रकरण समाप्ती:।। (१५.१२.२००३)
(२६१)
ठo बासुदेव प्रo तुलमाणि सुतो रूद्रमणि प्रकाशमणि कौ पाली सँ गंगाधर सुत जगद्धर दौ (११७//०६) उर्व्वीशधर सुतो गंगाधर: खौआल सँ श्रीदत्त दौ (१०८/०५) श्रीदत्त सुतो हरदत्त उँमादत्तो करमहा सँ भवानी दत्त दौ (११७/०१) दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौ गंगाधर सुता गुणधर (२१७//०८) कुलधर प्रo मार्कण्डे य महो जo द्धरा: खण्डसबला सँ ठ. गोपाल दौ (११७/०३) अपरा विष्‍णुपति सुतो गोपाल गिरधारी कौ नरउन सँ मनबोध दौ (१०३//०८) पौराणिक मनबोध: सुता पबौली सँ परमानन्दम दौ (११६//०५) परमानन्दस सुतो भैरवदत्त (१७९//०१) सोनो कुजौली सँ चन्द्र्शेखर दौ (८५/१०) चन्द्ररशेखर (१७७/०८) सुतो मनबोध साहेबो खण्डनo सँ धराधर दौ (९७/०१) अपरा रघुराम सुतो धराधर गंगाधरौ करमहा सँ सदानन्द दौ (८२/०४) सोदरo दामोदर द्दौ धराधर सुता करमहा सँ कृष्ण दौ (२८//०८) कृष्ण२ सुता नरउन सँ धराधर दौ (११९//०६) करमहा सँ हिंगु द्दौ ठ. गोपाल सुतो रघुपति माण्ड४र सँ जीवपति दौ (११२//०८) वैदिक (२००/०४) जीवपति सुतो गिरधारीक: सोदरपुर सँ सोनी दौ (९४//०७) दुखभंजन सुतो सोनीक: सकराढ़ी सँ जयदेव दौ (११९//०७) जयदेव सुता नरउन सँ प्राणपति दौ (११९//०५) प्राणपति सुतो गोपीनाथ रघुनाथो घुसौत सँ (१०६/०१) भगीरथ सुतो मार्कण्डेणय प्रo साहेब: सोदरo रामचन्द्रप दौ (४५/०२) हरिअम सँ हिंगु द्दौ वैदिक सोनी सुता वैदिक कुलमणि वैदिक वंशमणि कमलमणि परशमणि (२८०/०१) हर्षमणिका: दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौ (१११//०७) अपरा वैदिक जीवनाथ सुता करमहा सँ भवदेव दौ (११६/०२) नरउन सँ हरिहर द्दौo।।
(२६२) ।।१२३।।
महो जगद्धर सुता सोदरपुर सँ जयनाथ दौ (११९/०५) अपरा परिवया सुता कन्हा६ई हेमनाथ (१७७/०४) धीरनाथ (२०२/०५) दुर्गानाथ (२४६/०४) रतिनाथा: (१९१//०९) करमहा सँ वेणीदत्त दौ (९५/०६) अपरा वेणीदत्त सुता सरिसब सँ बवनू दौ (१०४/०१) करo हेमकर द्दौ हेमनाथ सुतो मनोहर प्रo महिनाथ: बूधवाल सँ मo मo कृष्णतदत्त दौ (१२२/०७) पबौली सँ कवि भोलन द्दौ मनोहर सुता जयनाथ गोशाँई प्रo लक्ष्मीीनाथ कलर प्रo भेषनाथा: हरिअम सँ हर्षमणि दौ (११५//०३) हर्षमणि सुतो बछरण (१२४//०१) योगीलालो (१८५/०४) सोदरपुर सँ भीरवन दौ (१०१//०३) पाली सँ भवनाथ द्दौ महो जयनाथ सुतो यदुनाथ (०६/०८/उ.टी.) अनन्तानन्द१ प्रo शक्रिनाथो नरउन सँ तेजनाथ दौ (१०५//०१) (१८५/१०) दयानाथ सुतो बावू मनमोहन: खण्डलबला सँ महाराज माधव सिंह दौ (११५//०७) नरउन सँ गोकुल नाथ द्दौ बावू मनमोहन सुतो (२१८/०४) तेजनाथ प्रo पुरन्दार (१९८/०) गंगानाथो सोदरपुर सँ ठेड़नि दौ (११३/१०) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ तेजनाथ सुतो पुण्युनाथ कमलानाथो (२१३/०५) सोदरपुर सँ भूवन्‍धर दौ (१२०/०७) भूवन्‍धर (२१८/०४) सुतो बनामालीक: माण्डूर सँ गोकुल दौ (११६//०३) अपरा कुनाई सुतो धीर: अनलपुरा करमहा सँ फकीर दौ (७९//०६) अपरा भवनाथ सुतो बालकृष्ण : सोदरपुर सँ रघुनाथ दौ बालकृष्ण९ सुतो भगीरथ: सोदरपुर सँ पाँ केशव दौ (६६//०५) हरिअम सँ भवेदव द्दौ भगीरथ सुतो फकीर: माण्डँर सँ यदुनाथ दौ (८५/०२) हरिअम सँ जगदीश द्दौ फकीर सुतो लाल सतारो (२५६//०९) सोदरपुर सँ हरिहर दौ (१०५//०६) दरिहरा सँ भिरवारी द्दौ धीर सुतो गोकुल: करमहा सँ हरिनाथ दौ (११६//०९) अपरा हरिना‍थ सुता खण्डोबला सँ गुणानन्द दौ (८४//०२) गुणानन्दो सुता
(२६३)
तुलाकृष्णु मणिकृष्णल (१२६/०४) जयकृष्णा/: करमहा सँ भौरानाथ दौ (७३/०३) (१२५/०६) भोरानाथ सुता खौआल सँ रघुनन्दरन दौ (११८//१०) हरिअम सँ सदानन्द द्दौ गोकुल सुतो हलधर मo मo उo चन्द्र धरो डुमरा बूधवाल सँ दुल्ल्ह दौ (१०९/०३) अपरा गंगानन्द४ सुतो पद्मापति: सरिसब सँ देवकीनन्दौन दौ (१०१//०४) नरउन सँ गोरीनाथ द्दौ पद्मापति सुतो नरपति खण्डकबला सँ बालकृष्ण( दौ (११५/०२) बालकृष्णा सुतो दुखभजन: (१९५//०१) कनसम माण्डषर सँ कृष्ण२देव दौ चिकू सुत मोहन सुतो कृष्णुदेव: सरिसब सँ परमानन्द दौ (८३//०४) पाली सँ केशव द्दौ कृष्णरदेव सुता चेथडू प्रo कमलनयन पीताम्बणर बछरणा: बूधवाल सँ सदानन्दौ दौ सदानन्दच सुता माण्डकर सँ छोटाई सुत चतुर्भुज दौ सरिसब सँ माधव द्दौ नरपति सुतो दुल्लनह: सोदरपुर सँ विश्वतनाथ दौ (१११//०९) पाली सँ भगीरथ द्दौ दुल्लथह सुता कृष्णमपति (१८३//०८) ठीठरू प्रo श्रीपति मनभरना: दरिहरा सँ गतिराम सुत दुखभंजन दौ (११७/०३) तिसउँत सँ सुबन्धु द्दौ एवम् ठo बासुदेव प्रo तुलमणि विवाह: (२१/१२/२००४)
(२६४) ।। १२४ ।।
ठ. राधारमण सुता हरिअम सँ फेकू सुत गुणानाथ दौ (१२३/०३) बछरण सुत (१९२/०२) सुत फेकूक: सोदरपुर सँ बचकन दौ (१११/०८) करमहा सँ वेणी द्दौ फेकू सुत गुणनाथ: खण्‍डबला सँ महेश्‍वर दौ (१०५/०७) सोन सुता महेश्‍वर हरिश्‍वर कृष्‍णेश्‍वर विश्‍वेश्‍वरा: खौआल सँ बनी दौ (११५/०९) अपरा बनी सुता नरउन सँ भवनाथ दौ (११६/०३) भवनाथ मo मo सुता हरिअम सँ मo मo सचल दौ (११९/०६) दरिहरा सँ हिरानन्‍द द्दौ।। ठo महेश्‍वर सुतो नृपतेश्‍वर: सकराढ़ी सँ धरानाथ दौ (११७/०५) धरानाथ सुतो यदुनाथ लूचाई नेनाकी (२७८/०३) भरिवया खण्‍डबला सँ परशमणि दौ (१२०//०५) हेमपति सुता परशमणि छत्रमणि (१९९//०५) वंशमणिय: वलियास सँ विद्यानाथ दौ (६७//०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौ परशमणि सुता राधाकान्‍त गौरीकान्‍त जयकान्‍त जगतकान्‍त (२८८/०६) नडुआर करमहा सँ हेमनारायण दौ (८७/१०) उँमानाथ सुत हेम नारायण:पण्‍डुआ सँ कृष्‍णपति दौ (१२१/०७) बभनियाम सँ कृष्‍णानन्‍द द्दौ हेमनारायण सुता होरिल (२१५/०६) दुरिवया मन्‍नू प्रo भोरानाथ प्रितिनाथ ह्रदयनाथ मन्‍धन (३१३/०७) बछरणा: (१९९//०९) सरिसब सँ धर्मपति दौ (१२१/०१) धर्मपति सुता बोधन छवन (२४३/०२) शोभन पाँ कमलनयन (१९५/०९) (२६०//१०) नारायणदत्ता: पण्‍डुआ सँ नन्‍दीश्‍वर दौ (६९/०३) पाँ पशुपति सुता पाँ नन्‍दीश्‍वर पाँ बिकू प्रo (१६४//०१) रमानाथ केदार (१७८/०२) गणरोहणा: (२४२/०६) बभनियाम सँ भगीरथ दौ (१२१/०७) भगीरथ सुत पक्षधर: खौआल सँ कमल दौ (७५/०३) बेलउच सँ परमानन्‍द द्दौ पाँ नन्‍दीश्‍वर सुता पाँ चाण (१९८/०५) मनसुख (१९२/०७) पाँ गरीब (२३४/०३) भैयाका (१७३/०२) महिषी बुधवाल सँ मही दौ (१३८/०७) गरूड़ सुत रमनी सुतो बालगोपाल: वलियास सँ
(२६५)
रूचिनाथ दौ।। बालगोपाल सुता हरिश्वमर चतुर्भूजमहीका सकराढ़ी सँ पाँगोनू सुत रामकृष्णल दौ पबौली सँ हरि द्दौ मही सुता मनीराम (१८८/०५) बन कारीका खण्ड।बला सँ बालकृष्णस दौ (८७//०९) खौआल सँ चतुर्भुज द्दौ गुणनाथ सुतो गोपाली प्रo यदुनाथ: खण्ड(बला सँ बावू योगीपति सिंह दौ (११५//०८) अपरा बावू रमापति सिंह सुता महिपत्युमप नामक नन्हदकू सिंह: बूधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२२/०७) विद्यानाथ सुता नरउन सँ लक्ष्मी्दत्त दौ (११८//०८) अपरा लक्ष्मी दत्त सुता हरदत्त (२७६/०५) सोमदता: माण्डूर सँ चाण दौ (१०५/०५) चाण सुतो फकीर: सुरगन सँ राय चन्द्रआनारायण दौ (११३/०२) राय चन्द्रक नारायण सुता राजा देवनारायण (१६२//०१) राजा श्री नारायण (१८३//०३) नारायण राय ललीत नारायण राय किर्तिनारायणा: पवौली सँ रघुनन्दान दौ (११६//०४) अपरा रतिपति सुता भगीरथ चन्द्रनपति कृष्ण पतिय: (१९०/०४) बुधवाल सँ शिवनाथ दौ सरिसब सँ इन्द्रजपति द्दौ चन्द्र पति सुतो (१३०/०४) रघुनन्दान: करमहा सँ भौरानाथ दौ (१२४/०१) अपरा भोरानाथ सुता नारायण महादेव जयदेवा: माण्डयर सँ अनाई दौ सोदर. अर्जुन द्दौ रघुनन्द न सुता माण्डार सँ घनश्यााम दौ (७२/०३) लक्ष्मीमनाथ सुत कृष्णनपति सुता दयाल दमाई नारायणा: बo (०८/०४) करo कृष्णौदेव दौ कुजौली सँ गोपीनाथ द्दौ दमाई सुतो घनश्या(म: हरिअम सँ बासुदेव दौ (७१//०६) माण्डनर सँ चिकू द्दौ घनश्यामम सुतो शिवनाथ: बुधवाल सँ कृष्ण दौ श्रीपति सुत नाथ सुतो क़ृष्णी: दरिo देवनाथ दौ।। कृष्ण सुता नरउन सँ धराधर सुत हारेदेव दौ खौo रत्न:पति द्दौ बावू महिपति सिंह सुता बावू योगीपति सिंह बावू गोपीपति सिंह बावू उग्रपति सिंह: पाली सँ दयानाथ दौ (१०६/०४) दयानाथ सुतो डमरूनाथ (२११//०१) फणिनाथौ (२०५/०६) सोदरपुर सँ
(२६६)
कारी दौ (१०४//०३) कारी प्रo कृष्णाहनन्द सुतो (१९८/०३) कौशल्याषनन्दषन (२०३/०७) प्रo दुलारनाथ दामोदरो (२४०//०५) पाली सँ दुखिया दौ (१०४//०९) खण्डoबला सँ थेघी द्दौ बाबू योगीपति सिंह सुता करमहा सँ चंचल दौ (९८//०९) शंकरदत्त सुतो थाड़ू प्रo रूद्रदत्त विष्णु दत्त: सोदरपुर सँ नेना दौ (११८/०३) नेना सुतो गोशाँइक: माण्ड्र सँ खगपति दौ (१०९/०६) पवौली सँ कवि भोलन द्दौ विष्णु दत्त सुतो चंचल प्रo सोमदत्त:पबौली सँ धर्मानन्दि दौ (१२२//०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौ चंचल प्रo सोमदत्त सुतो विजयदत्त (२०२/०७) (२११//११) माधवो नरउन सँ मुक्तिनाथ दौ (९८//०९) नारायण सुतो बन्धू क: सोदरपुर सँ रघुपति दौ (१०३//०४) पाली सँ अनिरूद्ध द्दौ बन्धुण सुतो जहलीक: सोदरपुर सँ वामदेव दौ (९९/०९) अपरा वामदेव सुता (२१९/०२) पाली सँ धराधर दौ (११७//०४) सरिसब सँ वामदेव द्दौ जहली सुता कृष्णाुराम (१८४/०४) ऋषि दुखभंजन प्रo दुखियाका दरिहरा सँ मनसुख दौ (९९//०३) खण्ड बला सँ जगन्ना थ द्दौ दुखिया सुतो गोविन्दम (२१७/०६) (२०१/०४) बुद्धिकर छक्कपन भाइलाला सोदरपुर सँ आँखी दौ (११९/०१) दरिहरा सँ वैo जीवनाथ द्दौ छक्क‍न सुता विश्वलनाथ मुक्तिनाथ (१८३//१०) (३१६//०७) शिवनाथा: सकराढी सँ हृदयधर दौ (९६/०८) हृदयघर सुता बुधवाल सँ विद्यामणि दौ (१२०/०) विद्यामणि सुता चुम्म६न (१९७//०५) देवकीनन्दौन अच्युवतानन्द: नित्यातनन्दा : माण्डँर सँ प्रान्नामथ दौ (९३/०५४) पवौo भोलन द्दौo मुक्रिनाथ सुतो धर्मनाथ: (२१३//०४) पाली सँ दामोदर दौ (७५//०८) शिवनाथ सुतो मनभरन: सोदरपुर सँ परिवया दौ (१२३//०१) करo वेणीदत्त द्दौ मनभरन सुतो दामोदर: खण्ड बला सँ
(२६७)
ठ. गोपाल दौ (१२३/०६) माण्डरर सँ जीवपति द्दौ दामोदर सुता अर्जून (१८३/०४) विदेवश्वपर (१९१/०४) फतुरीका: दरिाहरा सँ गोवर्द्धन दौ (१०३//०३) वैo घननाथ सुतो गोवर्द्धन सोदरपुर सँ जयदत्त दौ (१०१/०१) जयदत्त सुतो वंशीक: (२७१/०६) खौआल सँ गोकुल दौ (८१//०४) सोदपुर सँ छबनू द्दौ गोवर्द्धन सुतो मार्कण्डे)यक: सरिसब सँ रूपनाथ दौ (१०१//०६) जीवनाथ सुतो योगनाथ (२१७/०३) रूपनाथो खौआल सँ पीताम्बँर दौ (१०८/०५) सोदरपुर सँ रामचन्द्रौ द्दौ रूपनाथ सुतो शशिधर: (२७८/०४) माण्ड०र सँ काशीनाथ दौ (११३//०५) उपाध्यााय काशीनाथ (१३३//०८) सुता खण्डडबला सँ मणिकृष्णद दौ (१२४/०१) मणिकृष्णय सुतो जयनाथ: (१८५/०६) जगौर माण्डोर सँ इशान्नाणथ दौ (१०७//०६) जयदेव सुतो बछरूक: करमहा सँ कृष्णर दौ (१०७//०८) सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौ बछरू सुतो इशान्नापथ: पाली सँ सर्वज्ञान गरीब दौ (११४/०९) करमहा सँ गुणाकर द्दौ इशान्नापथ (१६६//१०) सुतो नवलक्षधिपति मानीक: घुसौत सँ चाणन दौ (१०९//०५) अपरा थेघू सुतो (२६८//०९) चाणन: माण्डँर सँ कृष्णासनन्दो दौ (५६/०७) महेश सुतो राजाक: एकहरा सँ रघु दौ।। राजा सुतो कृष्णा्नन्दच: सरिसब सँ लक्ष्मीतनाथ सुत रतिनाथ दौ खौआल सँ श्रीधर द्दौ कृष्णा७नन्दण सुतो सोदरपुर सँ देवकीनन्द न सुत चूड़ामणि दौ पाली सँ मंगाई द्दौo (२६७//०८) चाणन सुतो भैया क: (३०६//०२) वलियास सँ काशीनाथ द्दौ (११२/०७) हरिअम सँ मोहन द्दौ एवम् ठक्कुिर राधारमण विवाह: (११, २२.१२.०३)
(२६८) (१२६)
ठ. इन्द्रनमणि सुता परियाम बूधवाल सँ परशमणि सुत सोन दौ (१२०/०१) सोन सुतो जर्नादन: (१८३/०२) खण्ड बला सँ साधू दौ (१०५/०७) अपरा थेघी सुतो साधू प्रo चक्रेश्व र वौकू कौ हरिअम सँ रमानाथ दौ (१०४//०५) रमानाथ सुतो कन्हातई प्रo रतिनाथ: (२०५//०३) सोदपुर सँ अर्जून दौ (७८/०४) दरिहरा सँ साहेब द्दौ साधू सुतो महिधर हेमघरो वलियास मणि दौ (१०३/०५) मणि सुतो सोन: (१९०/०२) सोदरपुर सँ धीर दौ (११९//०१) धीर सुता करमहा सँ छबनू दौ (११९//०१) कुजौली सँ हेमकर द्दौ एवम् ठo इन्द्रतमणि प्रथम विवाह: अपरा ठo इन्द्र मणि प्रo कलरू सुतो रामचन्द्रा: घुसौत सँ दूर्म्मिल सुत बवूआ दौ (१०९//०५) ठ. उँमापति सुतो (१९२/०६) महिधर शम्भूरनाथो खौआल सँ गुणाकर दौ (१०९//०४) हरिo जगन्ना२थ द्दौo।। ठ. शम्भूरनाथ सुता दूर्म्मिल मनमील परशमणिय: (२११//०५) महुआ खौआल सँ आँखी दौ (१४//०५) कृष्णणकर सुतो डीङर: गंगोर सँ विदू दौ।। डीङर सुतो श्या म: सोदरo खेदू दौ।। श्या२म सुतो नारायणदत्त:बुधवाल सँ गोढ़ाई दौ (१०८/०२) गोढ़ाई सुतो रामचन्द्रू (१६५//०७) सोदरपुर सँ होरिल दौ (५१//०३) कुजौली सँ मधुकर द्दौ नारायणदत्त सुतो पद्मापति पबौली सँ जगदीश दौ (९०//०७) लोटन सुतो जगदीश:वलियास सँ छीतू दौ (६२//०४) बभनियाम सँ मणि द्दौ जगदीश सुतो कमल (१९५//०५) (१७२/०१) देवानन्दोद घुसौत सँ गंगाधर दौ (२४१/०५) दरिहरा सँ हरिकेश द्दौ पद्मापति सुतो रत्ना कर: सरिसब सँ रघुनाथ दौ (६०//०७) बेलउँच सँ बाछ द्दौ रत्ना कर सुतो आरवीक: हरिअम सँ भवकृष्णन दौ (७४/०९) जजिवाल सँ निताई द्दौ आँखी सुता
(२६९)
हेमनाथ (१६४//०८) प्रेमनाथ गोपीनाथा करमहा सँ शम्भुसनाथ दौ (११२/०७) (३२३//०६) शम्भू नाथ सुता खण्डकबला सँ महिनाथ दौ (१२०//०४) अपरा पुरूषोत्तम सुतो महिनाथ: वलियास सँ रवांतर दौ (६५/०९) रवांतर सुता हरिजीव (१५२//०५) भिरवारी (१७८/०६) प्रद्यूम्नस (१६६/०९) लक्ष्मरना: बभनियाम सँ सदानन्द़ दौ (६५//०३) खण्डदबला सँ बैद्यनाथ द्दौ महिनाथ सुता बासुदेव मंचित कृष्णन (१६६//०) रामा: एकहरा सँ बवूदी दौ (५०//०१) (१७०//०९) रमानन्द सुतो सदानन्दा जगती प्रo जगतानन्दो हरिअम सँ गोढाई दौ।। जगती प्रo जगतानन्दन सुतो बहुड़ी (१३८//०३) बवूदी कौ खण्डनबला सँ लक्षमन सुत भवेदव दौ विस्फीो सँ अच्यु३त द्दौ बवूदी सुता खञ्ज अनिरूद्ध (२६०//०७) इन्द्र्पति (३०७/०५) जयकृष्णौ: पण्डुतआ सँ पाँ भगीरथ: दौ (६९/०२) फनन्दनह सँ रामभद्र द्दौ दूर्मिल सुतो (१९८//०२) अच्छपधर (१६७/०४) बवूआकौ औइनि सँ बावू मानीक नारायण दौ (१०२//०९) उँमापति सुत विद्यापति सुतो जयपति: ए सुतो हिंगुक: ए सुतो ओइनाह: ओइनि ग्रामो पार्यक:।। ए सुतो अतिरूप: ए सुतो गोविन्दर: ए सुत: लक्षमन: ए सुता राज पंडित कामेश्वतर रामेश्व र हरिश्वदर त्रिपुरे तेवाड़ी सलखन गोढ़ीका: सलखन सुतो शिवाई भट्टगोननो लाही सँ शिव दौ।। शिवाई सुता कुमर प्रभाकर श्रीकर सुधाकरा: भण्डा रि सम सँ वंशीधर दौ।। प्रभाकर सुतो राजा रत्नाककर: निखूति सँ कान्हर दौ।। राजा रत्नाशकर सुता कुमर मतिकर बुद्धिकर हरिकर लाखूका: दिघो सँ गौरी दौ कुमर मतिकर सुता माधवसिंह मुकुन्द्सिंह राजा हरिसिंह,
(२७०) (१२७)
ब्रह्मपुरा सँ नोने दौ।। राजा हरि सिंह सुतो राजा रामचन्द्रत: जालय सँ रत्न२पाणि दौ।। राजा रामचन्द्र सुतो राजा प्रताप नारायण (व. ०८/०९) पदांकित जगदीश कुमर खग सिंहो सरिसब सँ जसाई दौ।। राजा प्रताप नारायण सुतो महाराज किर्तिनारायण: बेलउँच सँ परमानन्द् दौ पाली सँ लक्ष्मीसनाथ द्दौ महाराज किर्तिनारायण सुता महाराजा रूद्रनारायण सप्रक्रय कुमर मान्धा ता कुमर शिव रूद्रनारायण बo (२१/१०) कुमर दुर्लभ सिंहा: (२९८/०५) पीरापुर अल्लाणरि सँ हरिनाथ सुत अच्युदत दौ जालय सँ शंकर द्दौ समस्त५ प्रक्रिया विराजमान नृप राज कंसनारायण शिवभक्त परायण महाराज रूद्रनारायण सुतो महाराज लक्ष्मीजनारायण कुमर देव नारायणो जल्लाकी सँ राय हेमनारायण दौ राय हरि वल्लमभ सुतो राय महावल्लसभ सुतो राय हेमनारायण: बउनडीहा सँ राय सिनेही दौ राय हेमनारायण सुता दिघवइत सँ राय मेघ सुता राय बलभद्र दौ कुजौली सँ रामभद्र दौ महाराज लक्ष्मीघनारायण (१४०/०८) सुता महाराज रूपनारायण कुमर ब्रजनारायण कुमर नरनारायण कुमर ऐनिपाल नारायण तेगबहादुर मथूरानाथ बाबू उज्व ल गोविन्दार: करमहा सँ राम दौ (९०//०५) माधवसुत बैद्यनाथ सुतो मद्धूक सुतो (२२९//०२) हरिजीव रामो सोदरo हरिवंश दौ (२२९//०२) राम सुता दहिभत सँ शिरोमणि सुत दाश दौ (३२६/०४) घुसौत सँ शंकर द्दौ महराज रूपनारायण सुता महाराज फतेहनारायण बावू जगत नारायण (१८१/०७) बावू कुआ प्रo मंगल नारायण: करमहा सँ कमलनयन सुत किसू दौ (१९/०) Tip left side सोदरo पद्मापति द्दौ
(२७१)
बावू जगत नारायण सुता बावू दौर्दण्‍ड नारायण बावू मानीक नारायण प्रo वाचा बावू हृदय नारायण प्रo हिराका: सोदरपुर सँ हरि सुत भवानन्दर दौ (८७//०३) हरि (३०२//०३) सुतो भवानन्द छोटाको रतौली दरिहरा सँ धराधर दौ (३९/०५) श्रीराम सुत (११२/०६) Tip बलभद्र सुतो कवि रामभद्र: सुरगन सँ महाराज समर सिंह दौ (११२//०९) अपरा महाराज समर सिंह सुतो समस्तद प्रक्रिया महाराज कृष्णिदेव रूपनारायण पदांकित हरिदेवो माण्डसर सँ जोर सुत गोविन्द् दौ बेलउँच सँ जागे द्दौ कवि रामभद्र सुतो कवि शंकर : पाली सँ बैद्यनाथ दौ (३८//०६) कवि शंकर सुतो धराधर: सोदरपुर सँ कामदेव दौ (१९//०१) हलधर सुत धीरू सुतो श्रीनाथ सुतो कामदेव बलभद्रो सकo कुलमणि दौ कामदेव सुता पाली सँ मधुसूदन द्दौ।। धराधर सुता प्रीतम भनोड़ प्रo चन्द्रलपति (१३७/०३) जगन्नारथा: करमहा सँ बछाई दौ वेणी सुत महिनाथ सुतो कामदेव बछाई कौ जजिवाल सँ महादेव दौ बधाई सुता सकराढ़ी सँ मुरारि सुत गोढ़ाई दौ नरउन सँ हरिनाथ द्दौ भवानन्दत (१३७/०७) सुतो सोना बo (११/०५) कौस्कीददत्तो लोहना सकराढ़ी सँ रमापति सुत रघुपति दौ (८७/०८) रमापति (१७५/०५) सुतो रघुपति बुधवाल सँ शंकर सुत भवदेव दौ (८५/०८) हरखू सुत शंकरसुता भवदेव बधाई परमानन्दाा सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ।। भवदेव सुता (१७९//१०) दरिहरा सँ गोनू सुत जगन्नादथ दौ (१३८/०५) घुसौत सँ नीलकंठ द्दौ रघुपति (२२३/०३) सुता करमहा सँ हिंगू सुत लाल दौ कृष्ण९देव (१९१//०३) सुतो हिंगू सुतो लाल: गंगोर सँ शिवराम दौ।। लाल सुता सकराढ़ी सँ गोपीनाथ सुत श्यातम दौ।। (१३७/०२) गोपीनाथ सुत श्यादम सुता करमहा सँ घनश्यायम दौ (७३/०३) घनश्यापम सुतो परमा (१३७/०२) करमहा सँ घनश्यामम द्दौ बावू मानीक नारायण सुता पाली सँ नाथ सुता दिनानाथ दौ (१२०//०६) नाथ सुतो दिनानाथ लालौ (२६९/०७) दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध दौ (७३//०१) मनबोध बo (२१/०९) सुता दिवड़ा
(२७२) (१२८)
पाली सँ यशोधर सुत विश्वेधश्व र दौ (११२/०५) पाठक विश्वेसश्व३र सुतो बचनूक: सकराढ़ी सँ गंगाधर दौ (१२१//०४) पाली सँ पाँ वद द्दौ दिनानाथ सुता (१५०/०९) विश्वंनाथ शक्तिनाथ (२१२/०७) मक्तिनाथा बलियास सँ भिरिवया दौ (९४/०७) (१३५/०३) धराधर (१३५//०३) सुता धीर (३२४//०४) दुरिवया (२६०/०२) मo मo पाo भिरिवया कौ रूचौली एकहरा सँ धर्मपति सुत भूषण दौ (४०/०५) राम सुतो (१९१//०५) विष्णुलपति: माण्डनर सँ पाँखू दौ।। विष्णुिपति सुतो रत्नथपति दरिहरा सँ राम दौ।। रत्न५पति सुतो भट्ट मुकुन्दोद (१२९//०५) खौआल सँ बाटू दौ (९०/०९) बेलउँच सँ अनन्तौ द्दौ भट्ट (१३५//०१) सुता भगीरथ धर्मपति नन्दलन (१३४/०७) (१६८//०४) लालूका हरड़ी सकराढ़ी सँ रामभ्रद सुत नरपति दौ (१४/०७) मo मo हरिहर सुता सदुo नादू प्रo नन्दी श्व४र सदुo भद्रेश्व र प्रo भादू सदु सुपे. सदु. चांड़ा सरिसब सँ जयादित्य दौ (१४/०८) महो जयादित्य सुतो दामूक: देवहार सरोनी सँ सर्वानन्द दौ।। सुदo सुपे पौत्र दामोदर सुतो हलधर प्रo डालू धरेश्व रो पवौली सँ गोढि दौ।। डालू सुता रघुपति रतिपति पाँ कुलपतिय: बूधवाल सँ राम दौ।। रतिपति सुता छीतू पाँ वेणी धारू का करमहा सँ चाण दौ पाँ वेणी सुत पाँ राम भद्र सुतो नरपति उँमापतिय:वभनियाम सँ कान्हन दौ पाँ नरपति सुता पाँ जगन्नारथ (१५२//०८) पाँ रघुनन्दिन (१६५/०१) पाँ कमलनयना (२५८/०२) अलय सँ रविकर सुत विभाकर दौ पवौली सँ माधव द्दौo।। धर्मपति सुतो भूषण: नरउन सँ हरिनाथ सुत वदनी दौ (१३९/०२) भाण्ड र सँ अभिनन्द द्दौ भूषण सुता पनिo शतञ्जीव सुत बवूदी दौ (१२०//०३) अपरा शतञ्जीव सुतो बवूदीक: पण्डुसआ सँ पाँ हरिदेव दौ (६४/०४) कुजौली सँ वासुदेव द्दौ बवूदो सुता (२५४/०८) विस्फी सँ मोहन दौ (६४//०७) मोहन सुतो भिरवी चकोरो घुसौत सँ जगदीश दौ (१६५/०३) सोदरपुर सँ विश्वोनाथ द्दौ
(२७३)
महोपाध्या्य भिरिवया सुतो जयदत्त: खांगुड़ सरिसब सँ भैयन दौ (११४//०६) मo मo भैयन सुतो ननू प्रo धारेश्वथर बचनूकौ पाली सँ भवानीदत्त दौ (१०६//०६) भवानी (१७८//०५) दत्त सुता रूदी गने मनेका खौआल सँ भोरानाथ दौ (११८//०१) भोरानाथ सुता रवनाम फनन्द ह सँ त्रिदण्डीस सन्याासीकारक मo मo रतीश सुत इशान्ना/थ दौ (४१/१०) मo मo रतीश सुतो मo मo इशान्नाोथ: सोदरपुर सँ महेश दौ (७५/०३) रविनाथ सुत विश्वमनाथ (१६५/०३) सुतो रतिनाथ प्रo मांगूक: बुधवाल सँ श्रीधर दौ।। मांगु सुतो महेश धनेशो (३१०/०५) बभनियाम सँ ज्ञान सुत पुरखू दौ (५१/०२) बेलउँच सँ मुकुन्दि द्दौ महेश (२३०//१०) सुतो भोरानन्दननो पनिo बुद्धिनाथ सुत कवि दौ (१२१/०८) विस्फीक सँ पीताम्बशर द्दौ मo मo इशान्नााथ (१७३/०३) सुतो शोभनाथ रूपनाथो (३१२//०६) पबौली सँ गोढ़ाई सुत अभिराम दौ (१०७/०५) रमापति सुतो श्रीराम: वलियास सँ थेध दौ।। श्रीराम सुतो गोढ़ाई महिपति पाली सँ हरिश्वथर सुत भिरवू: (११०/०५) खौआल सँ कृष्णत द्दौ गोढ़ाई सुतो अभिराम: हरिअम सँ वासुदेव दौ (७१//०६) माण्डशर सँ कवि चिकू द्दौ अभिराम सुता दरिहरा सँ विश्व नाथ दौ (७८//०३) पीताम्बरर सुत रविनाथ प्रo बावू सुता चिन्ताअमणि यदुनाथ सिद्धिनाथ (१७३/०७) हिंगू का: घुसौत सँ भीम दौ।। हिंगू सुतो विश्व नाथ: पाली सँ छीतू दौ (८१/०३) सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ विश्वोनाथ सुता सोदरपुर सँ हरिकेश सुत श्रीपति दौ।। धूर्वानन्दस सुत हरिकेश सुतो श्रीपति: सतलखा सँ रामचन्द्रि दौ।। श्रीपति सुता एकहरा सँ सरस्वतती सुत मोहन दौ बहेराढ़ी सँ राम द्दौ ठo बवूआ मातृक चक्रं ठo बवूआ सुता सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैयो दौ (१२१//०३) उपरा दामोदर सुता हरिदेव भवदेव नश्याोमा: (२८८/१०) खण्ड०बला सँ कुशाई दौ (५३/०३) खौआल सँ रामदेव द्दौ हरिसदेव सुतो
(२७४) (१२९)
(२६३//०९) अभिनन्ददन बासुदेवो सरिसब सँ अपूछ सुत मनहर दौ (६१/०३) पाली सँ सदानन्द। द्दौ बासुदेव सुतो (२५९/०४) सुतो दिनबन्धुा दुखनीकौ सन्द हपुर दिघो सँ महेशसुत राम दौ (६८/०८) ठo उँमापति (१२९//०७) सुतो श्यााम: करमहा सँ माधव सुत ज्ञानपति दौ।। एकहरा सँ हररवू द्दौ ठo श्या म (१३१//०३) सुतो महेश कालीदाशो (१४५/०८) माण्डनर सँ रामभद्र दौ (५४/०९) रामभद्र सुतो परमानन्दन लक्षमनो (१५८//०५) टकबाल सँ श्रीनाथ द्दौ ठo महेश सुता मित्रकर बo (१३/०७) रामकृष्णा नन्दा् पाली सँ पशुपति दौ (८४/१०) पशुपति सुता वलियास सँ वंशमणि सुत चतुर्भूज दौ (१३०/०८) सरिसब सँ पद्मनाम द्दौ ठo राम सुतो चेथडू (१६८//०५) नित्या०नन्दोु बभनियाम सँ छत्रकर दौ (७४/०८) छत्रकर सुता सतलखा सँ महाई दौ (५९/०९) भवानी प्रo भवाई सुता बासुदेव मोहन (१३३/०४) मनोहरा: (१६९/०५) करमहा सँ शुभे सुत जीवनाथ दौ बासु देव सुतो महाईक: जजिo विश्व नाथ सुत यदुनाथ दौ (५९//०४) सकo बैजू द्दौ महाई सुता एकहरा सँ मुकुन्दय दौ (१२८//०३) मुकुन्दद सुतो (१६७//०६) सुतो नारायण कविराजो (३२४//०६) पाली सँ देवानन्द० दौ।। दिनबन्धुु सुतो जयदत्त मझौरा करमहा सँ दामू सुत जगन दौ (९१/०४) मनोरथ सुत मुकुन्दध (२०७//०७) सुतो मोहन: खण्ड(बला सँ भवानी दौ।। मोहन सुतो (१६७//०१) बल्लीम (२२७//०७) दामू कौ दिघो सँ ठo बावू दौ (१२९/०१) उँमापति सुतो बावू भोरानाथों वलियास सँ रामकर दौ।। ठ. बावू सुतो भगवती चतुर्भूजो (१८७//०८) दरिहरा सँ भवनाथ दौ (५८/०३) बूधवाल सँ भवानीनाथ द्दौ दामू सुतो जगन: सोदरo रघुनाथ दौ (७५/०१) खौआल सँ कमल द्दौ (२३७/०६) जगन सुतो कलर पुरूषोत्तमो (२०७//०६) सतौलि सतलखा सँ पदूम सुत पुरन्दहर दौ (५९/०९) हरि सुता श्या म शंकर (२२६//०८) शुभाई (२२६//०५) पदूमा: पनिo भिरवू दौ।। पदूम सुता विशो जीवे चतुरी पुरन्दँर सुन्द/रा: हरिअम सँ रतनी सुत श्या म दौ (७४//०५) माण्डचर सँ बावू द्दौ रतनी सुतो श्यानम नीलकंठो (२३०//०७) श्या म सुतो भवानन्दु: माण्ड र सँ उघे सुत बावू दौ (७०//०२) बावू सुता वहेo जीवन दौ (५७/०४) रत्नााकर सुत जीवन सुतो घनश्यातम: एकहरा सँ पुररवू दौ (५०//०१) खण्ड‍o हरपति द्दौo।।
(२७५)
पुरन्द५र सुत दिल्लू) भैया महोपाo बच्चू का: बढि पवौली सँ रघुनाथ दौ (११२/०८) लोकनाथ (२३७//०१) सुता श्रीकान्तौ लरवाई रामचन्द्रा : (३१३//०१) हरिअम सँ शंकर दौ।। लरवाई सुतो विश्वएनाथ: दरिहरा सँ मधुसूदन दौ (११८/०३) बुधवाल सँ भवानीनाथ द्दौ विश्वननाथ सुतो रघुनाथ रघुरामो बभनियाम सँ रमानन्द दौ जजिo नाथ दौ।। रघुनाथ सुतो बo (१६/०६) (२६८/०२) कवि हठ्ठी प्रo तुलाकृष्णन जयकृष्णोस वलिo हरिकृष्णई सुत हेमकर दौ (६५/०९) . . . हेमकर सुता पनिo शतञ्जीव दौ . . . पण्डुेआ सँ पाँ हरिदेव द्दौ जयदत्त सुतो भैयो प्रo केवलकृष्णय: पबौली सँ कलाधर सुत मचल दौ (१२५/०५) अपरा चन्द्रौपति (१९०//०३) सुतो कलाधर: दरिहरा सँ बावू सुत भोरा दौ (६७/०२) सोदरo भिरवाई द्दौ कलाधर (२४२/०६) सुतो मचल: दरिहरा सँ कुलपति दौ (१०८/०३) कुलपति सुतो नेहाल प्रo चन्र्ुतपति सोदरपुर सँ मनहर दौ (८७/०७) श्रीकर सुता जयराम (२२६/०९) बाभन (१९५//०३) रघुनाथा: सतo दाशे दौ रघुनाथ सुतो कृष्ण देव बुधवाल सँ गोविन्दि दौ।। कृष्ण।देव सुतो मनहर: बहेराढ़ी सँ उँमापति सुत परमानन्दब दौ (७१/०५) परमानन्दो सुतो विश्वबनाथ: सोदरपुर सँ लक्ष्मी नाथ दौ मनहर सुतो भवेश: (३२८//०४) करमहा सँ परमानन्दौत (११८/०७) परमानन्द सुता (२१९/०३) खौआल सँ हरिनाथ दौ।। मचल सुता (३१३/०९) नारायणदत्त (१७८/१०) परिवया नाथा का (१९८/०९) बलियास सँ चिरञ्जीव सुत बेचू दौ (६५//०२) चिरञ्जीव सुतो बेचूक: गौरा सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ (४४/०९) जागू सुता सुरपति हरिपति प्रभापति गिरपति विद्यापतिय: माण्ड र सँ सोढू दौ गिरपति सुत पीताम्बपर सुतो बo (१३/१०) लक्षमन अनिरूद्दो करमहा सँ जगन्नातथ दौ।। अनिरूद्ध सुतो बछरू (१८१/०८) मोहनो वहेराढ़ी सँ भगीरथ दौ (६३//०५) राम सुत शिरू सुतो माधव:
(२७६) (१३०)
दरिहरा सँ डालू दौ।। माधवसुत बासुदेव सुतो भगीरथ: सतo रामचन्द्र३ दौ।। भगीरथ (२५०//०७) सुता दरिहरासँ गोपीनाथ दौ (५७//०८) चूड़ामणि सुतो गोपीनाथ: पाली सँ पुरूषोत्तम दौ . . . जीवसुत नन्द न सुता ठकरू (१४४/०३) विष्णुमपति (२०८/०८) सुता पुरूषोत्तम रामचन्द्र लक्ष्मीूनाथ जगदीशा: (१५६//०४) कुजौली सँ शशि दौ।। पुरूषोत्तम सुता सरिo श्रीनाथ दौ (६०//०३) श्रीनाथ सुतो यदुनाथ गोपीनाथो करo मुरारि दौ गोपीनाथ सुत (२०९/०४) सदान्नरद: बेलउँच सँ बैद्यनाथ दौ (७४/०८) सुरगन सँ रवेदी द्दौ बेचू सुतो हेमनाथा: (२१५//०७) बहेराढ़ी सँ रतिघर दौ (८७/०३) गंगाधर सतो दामोदर: सोदरपुर सँ अच्युँत दौ (६३/०८) माण्ड र सँ पीताम्ब र द्दौ दामोदर सुतो पहलू बाबी कौ खौआल सँ ठाकुर दौ (१०८/०७) ठाकुर सुता सोदरपुर सँ श्रीनाथ दौ (८६/०९) श्री नाथ सुता करमहा सँ रत्नरपति दौ (२७/०१) (१५०//०५) भवे सुतो शिवनाथ: एकहरा सँ सोने दौ (७६/०६) केशव सुतो सोने शुभेकौ करo रूद्रनाथ दौ।। सोने सुतो रतिधर: माण्डोर सँ रूचिनाथ दौ।। शिवनाथ सुतो रत्नेपति: सोदरo भवनाथ दौ (८८//०३) भवनाथ सुतो रतिनाथ: खौआल सँ गोनू दौ (५४/०१) सोदरo रामघर द्दौ रत्न/पति सुतो बैयाo हरिपति: सोदरपुर सँ परशुराम दौ (७५/०१) पo चाण द्दौ पहलू सुतो रतिधर: सोदरपुर सँ जयदेव दौ (६६/०८) बलभद्र सुतो (३०२/०) बहुड़ीक: बुधवाल सँ सुधाधर दौ (९१//०४) माण्ड र सँ रघुपति द्दौ बहुड़ी सुता हरिदेव (२१६//०६) रघुदेव जयदेव विष्णु देवा: हरिअम सँ ज्ञानी दौ (८५/१०) ज्ञानी सुता वलियास सँ गोविन्‍द दौ (६३/०४) पाली सँ कुलपतिय: द्दौ जयदेव सुतो जुड़ाउन प्रo महिनाथ गोपीनाथो बलियास सँ रमदी दौ (४३//०४) वंशमणि सुतो चतुभूर्ज; पबौली सँ रघुदत्त द्दौ . . . वलिo सोढ द्दौ चतुर्भुज गोविन्दु रमदी कौ पाली सँ बर्द्धमान दौ (६२//०४) बलिo छीतू द्दौ रमदी सुता (१७२//०१) पाली सँ देवनाथ दौ
(२७७)
हरिहर सुत बासू सुतो हलधर यशोधरो खौआल सँ बुद्धिनाथ दौ।। यशोधर सुतो भगीरथ दशरथो दरिo रूचि दौ।। दशरथ सुतो देवनाथ: सोदरपुर सँ भूवदानन्दथ दौ (५१//१०) सतलखा सँ श्रीकर द्दौ देवनाथ (१६६//०६) सुता नरउन सँ रमानन्दो दौ (१०७/०४) पाली सँ कृष्णेदेव द्दौ मिश्र रतिधर सुता (१६७/०१) (३२८/०९) सुता चित्रधन गणका कटका सोदरपुर सँ बन्धु दौ (४७//०२) अच्यु त सुतो (१४४//०२) सुतो अनिरूद्ध (१५०/०५) कवि महिनाथो बहेराढ़ी सँ कान्ह दौ . . . रति प्रo कान्हि सुता परशुराम हरिराम गंगारामा: माण्डँर सँ यशु दौ (३२/१०) यशु सुतो माधव: खण्डरबला सँ यशु दौ सुतो माधव:खण्ब‍ला सँ यशु दौ (५०//०२) बेलउँच सँ सर्वादित्यर द्दौ कवि महिनाथ सुतो बन्धु्क: डीह दरिहरा सँ सुन्द र दौ (५४//०३) हरि सुतो परमानन्दस: रवोरि सोदरपुर सँ नरहरि दौ (५७/०६) परान सुतो नरहरि: माण्‍डर सँ चाण दौ (३३/०२) चाण सुता माने माधव भैरवा पाली सँ रूद सुत रतनू दौ . . . एकo बासू द्दौ नरहरि सुतो लक्ष्मीानाथ: (३३२/०८) कुजौली सँ ज्ञानपति दौ (३६//०६) ज्ञानपति सुता सोदरपुर सँ अन्दू२ दौ (४३//०६) अन्दूौ सुतासकo रूद दौ (०६//०६) बहेराढ़ी सँ विश्वनम्भ र द्दौ परमानन्दर सुता पुरन्द र (३१७/०९) शुभंकर (१५१/०६) सुन्दढरा: सोदरपुर सँ माधव दौ (९०/०१) हरिअम सँ हरिकेश द्दौ सुन्दरर सुता पाली सँ गंगाराम दौ (५८//०७) भगीरथ सुता गंगाराम गडूर गंगाधरा माण्डंर सँ रामभद्र दौ . . . पाँखू सुत कृष्ण्देव सुतो रामभद्र बलभद्रो करमहा सँ नन्द‍न दौ।। रामभद्र सुता टकबाल सँ इन सुत श्रीनाथ दौ . . . पवौली सँ पदूम द्दौ गंगाराम सुता सकराढी सँ विश्वतम्भुर दौ (८८//०४) विश्वौम्भुर सुता (२०९//०८) सुता सोदरपुर सँ लक्ष्मीशनाथ दौ (५१//०३) भवनाथ प्रo भवानी प्रo चिकू सुता लक्ष्मीरनाथ प्रितिनाथ (१५८//०२) लोकनाथ सिद्धिनाथा: नरउन सँ श्री पति सुत कान्हढ दौ . . . पाली सँ कान्ह द्दौ
(२७८) (१३१)
लक्ष्मी्नाथ सुता अच्यु)त बलभद्र मo मo दामोदरा: अलय सँ रत्नावकर दौ (५९/०१) हचलू सुता हरपति विद्यापति महो ज्ञानपति दिनपति मणिकंठा सकराढ़ी सँ होरे दौ हरपति सुतो रत्नापकर: नरउन सँ होरे दौ।। रत्नावकर सुतो मुकुन्द (१४७//११) मांझी प्रo भरतो दिघोसँ शिवदत्त दौ . . . सकौना सँ मानू द्दौ बन्धु१ सुता भरवरौली कुजौली सँ प्रद्यूम्नन दौ (११२/०३) शुभंकर सुतो प्रद्यूम्न अभिरामो (१९९/०७) दिधोसं ठ. श्यादम दौ (१२९//०२) ठ. श्या्म सुता (२६१//०३) सुता शतञ्जीव अनिरूद्ध कुलाराम घनीका पनिचोभ सँ जगदीश दौ (७४//०३) महो रघु सुता जागे गणपति गिरू हिरू ठकरूका बलिo शंकर दौ।। ठकरू सुता पीताम्बार अच्यु)त (२२५//०४) (२९७/०६) गोपीनाथ जगदीशा: (१४५//०७) सरिसब सँ कृष्ण९ दौ . . . कृष्ण९ सुतो बासुदेव: सतo हरिपति सुत रघुनाथ दौ घुसौत सँ रत्नकघर द्दौ जगदीश सुता देवकीनन्दान (२६७/०३) रघुनन्दौन हरिनन्दिन (३१३/०१) दिगउन्धु सोदरo पीताम्बार सुत अननू दौ (९८/०३) पीताम्बमर सुता अनन्तस चतुर्भुज अच्युकता पाली सँ नरहरि सुत विष्णुु दौ . . . सोदरo गुणे द्दौ।। अनन्तभ सुतो शुभाई उँमाईकौ बुधवाल सँ नरहरि सुत मधुसूदन दौ।। बलिo बासुदेव द्दौ प्रद्यूम्‍न सुतो भवेश: (२३५//०१) बुधवाल सँ शिवदेव दौ (५८/०३) कृष्ण्देव (१३८/०७) सुता बo (३//०१) हरिदेव शिवदेव जयदेव कामदेव बन्दी/ लक्ष्मीूदेवा: मानी सोदरपुर सँ रत्नबपति सुत भट्ट दौ (५३//०२) कृष्णव सुता रमापति श्रीपति रत्नदपति विद्यापति: बूधवाल सँ धीरू दौ।। रत्नणपति सुतो भट्ट जगदीशो दरिहरा सँ गोरि दौ।। भट्ट सुता पुरन्द।र लक्षमन रघुदेवा माण्डपर सँ श्रीनाथ दौ . . . अलय सँ गौरी द्दौ शिवदेव सुता सरिo गोविन्द सुत रामदेव दौ (१०९/०७) रामदेव सुता गदाधर गंगाधर शुभंकरा: करमहा सँ
(२७९)
जयदेव दौ (८२/०१) (३००/०२) राम सुता लव कुश भवनाथा माण्ड र सँ ज्ञानपतिदौ।। भवनाथ सुतो जयदेव: दरि शुभे सुत बाटू दौ जजिo गुणाकर द्दौ जयदेव सुता खौआल सँ बाट्र सुत श्री हरि दौ (४४/०३) बाटू सुता श्री हरि हरिहर नरसिंहा पनिo गुणाकर दौ।। श्री हरि सुतो नरहरि: नरउन सँ जगद्धर सुत सुधे दौ माण्डoर सँ गोपीनाथ द्दौ अपरा जयदेव सुतो मधुसूदन दामोदरो खौआल सँ कृष्णरपति दौ . . . खण्ड बला सँ विष्णुोपति द्दौ भैयो सुता डोमन मधुकर बवुनन्दकन हरिनन्दौन गिरीनन्दरना कन्होजली सोदरपुर सँ परमेश्वमर सुत तुफानी दौ (१२१/०७) परमेश्वहर सुतो तुफानीक: करमहा सँ चित्रधर दौ (९६//०८) भवेश सुतो छबनूक: माण्डरर सँ महादेव दौ (९२//०२) हरपति सुता रामदेव हरिवंश महादेवा नरउन सँ दामोदर दौ (८०//०८) सोने सुत रामधर सुता काशी गोविन्दन विश्वननाथ: दरिo मनसुख दौ (५५/०६) पनिo शिव द्दौ काशी सुतो दामोदर: माण्ड०र सँ गोपीनाथ दौ (२५/०३) गोपीनाथ सुता एकहरा सँ इन्द्रुपति दौ (४५/०१) इन्द्रुपति सुतो गोपीनाथ: दरिहरा सँ पराउँ दौ (७८//०३) सोदरपुर सँ गयन द्दौ दामोदर सुता दरिहरा सँ भवनाथ दौ (८४//०८) कुजौली सँ भवनाथ द्दौ महादेव सुता नरउन सँ कुनाई दौ (८५/०१) कुनाई सुतो रघुनाथ वाणी कान्तो पाली सँ विश्वुनाथ दौ (७७/०८) विश्वुनाथ सुतो जयकृष्णघ मणिकृष्णोन सरिसब सँ छोटकन दौ (७३/०७) श्रीनाथ सुतो चक्रपाणि अलय सँ गादू दौ (८२/०५) ढरिo माधव द्दौ चक्रपाणि सुतो छोटकनि करमहा सँ मति दौ (९१/०७) अपरा नरहरि सुतो शिरू मतिकौ माण्डसर सँ यग्य पति दौ (४६/०२) बूधवाल सँ चाण द्दौ मति सुतो चिरञ्जीव: (१३८//०९) सकराढी सँ रघुनाथ दौ (६५//०८) रघुनाथ सुता गोपीनाथ गोनू यदुनाथ प्रितिनाथा पनिo हरिकर सुत महथू दौ . . . खोआल सँ हलधर द्दौ छोटकनि सुतो नरउन सँ महिनाथ दौ (१०२//०४) महिनाथ सुतो मोहन: सोदरपुर सँ जयदेव दौ (५८//०६) नोने प्रo
(२८०) (१३२)
नारायण सुतो जयदेव: पाली सँ हरिपाणि दौ (६५/०९) परमगुरू पदां‍ङिकत मo मo वाचस्पलति सुता राम रत्न पाणि हरिपाणि श्रीहरिय: (१६२/०१) सतलखा सँ चाणदौ फनन्द ह सँ महेश्वसर द्दौ हरिपाणि सुता दरिहरा सँ रतनू दो बुधo मितू द्दौ जयदेव सुतो रामचन्द्र : वलिo रविपाणि दौ (५५/०२) चन्द्रसनाथ सुता रत्नौपाणि होरिल रविपाणि चिनूका सोदरपुर सँ केशव दौ टकबाल सँ रतनू द्दौ रविपाणि सुता एकहरा सँ विधूपति दौ (४९/०१) विधूपति (११२//०२) टीप सुतो रघुनन्द४न: पनिo जाने सुत रतिनाथ दौ दरिo माने द्दौ (१७३//०२) छबनू सुतो चित्रधर: पबौली सँ दामोदर दौ (११९//०३) दामोदर सुतो यदुनादन: बलियास सँ पशुपति दौ (६७/०८) करमहा सँ मही द्दौ चित्रधर सुता (२२६//०७) (२१६/०५) महो गौरीदत्त वैयाकरण रज्जेद (२६७//०६) (२६३//०७) पाँ नेया प्रo हेमनाथ वैयाo ऋद्धि (१६४//०९) कन्हा/ई पाँ राममन्नू२का बo (७/०४) पण्डुथआ सँ पाँ वंशीधर दौ (६५/०१) गंगोली सँ लक्ष्मीाकान्तू द्दौ तूफानी (२०६//०५) सुता तिलकेश्वँर हल्ले५श्व१र बल्लेगश्वषरा: सिमरवाड़ खौआल सँ घनश्यापम सुत रामभद्र दौ (११४/०२) गौरीपति सुतो हरिजीव: पाली सँ गोपीनाथ दौ चाण सुत राम चन्द्र४सुतो गोपीनाथ: सोदरपुर सँ पशुपति दौ (४३/०१) थेघ सुत राघव सुता रति रामकृष्णद पशुपतिय: बेलउँच सँ श्रीपति दौ।। पशुपति सुतो हरिहर (१६८//०५) नरह रि माण्‍डर सँ मनोरथ सुत भगीरथ दौ पवौली सँ रविदत्त द्दौ गोपीनाथ सुतो बावूक: खौआल सँ राम सुत रूचि दौ (६८//०६) रूचि सुतो बावूक: (१४६//०३) सोदरपुर सँ थेघ दौ (६३//०३) थेघ सुतो यशोधर: (१५१//०४) खोआल सँ कान्हु दौ (२९//०५) (३०८/०७) जोर सुता मुरारि कान्ह५ (१४९//०२) गोविन्‍द जगन्ना/थ पाली सँ गोनू दौ (१४४/०२) कान्ह४ सुता गंगोली सँ पण्डित सुत राम दौ हरिअम सँ दामोदर द्दौ हरिजीव सुतो लोकनाथ:नरउन सँ रामधर सुता महादेव दौ (९२//०७) श्रीधर सुता खेदू रामधर कामदेवा बूधवाल सँ गौरी दौ (८५/०७) खौआल सँ गोढि द्दौ रामधर सुतो महादेव: माण्ड र सँ
(२८१)
महेश दौ (५६/०७) पाली सँ नरपति द्दौ महादेव सुता (१४८//०५) सोदरपुर सँ जगदीश दौ (६६//०४) जगदीश सुतो दशरथ भगीरथो सकौना सँ नारायण दौ (६०/०६) पबौली सँ जगन्ना थ द्दौ लोकनाथ सुतो घनश्यानम: करमहा सँ गुणाकर दौ (११४/०९) माण्डँर सँ गतिराम द्दौ घनश्याौम सुता बवूनन्दसन रामभद्र भूतिनाथा: (१८९/०१) काको बेलउँच सँ भैया दौ (९४//०२) भैया (२३३/०१) सुतो धनीराम: (१७८/०४) जयरामो वलियास सँ अनन्त सुत महादेव दौ (६२//०४) बावू सुतो अनन्त चतुर्भूजो सोदरपुर सँ वंशमणि दौ (३५//०६) चाण: सुत हरपति सुतो वंशमणि माण्डतर सँ जनार्दन दौ।। वंशमणि सुतो रामचन्द्र६ सकo सोन सुत लक्ष्मीर दौ दरिहरा सँ नरहरि द्दौ अनन्ति सुता महादेव झा (पाँजि) (२६२//०९) भोरा पशुपति (२३६//०६) शूलपाणिय: (२५९/०) पाली सँ इन्द्रिपति दौ (५६//०५) इन्द्रलपति सुता (१४६/०२) सतलखा सँ परमानन्द/ दौ (५९/०९) गोविन्दौ सुता लक्ष्मीवनाथ (१४२//०२) भवनाथ राजा रामनाथ श्यामम परमानन्दार पाली सँ हरिपति सुत टेकी दौ खौआल सँ मेधू द्दौ परमानन्द‍ सुता अलय सँ मधुसूदन दौ शितिकंठ सुत शुचिकंठ सुता रामचन्द्रध मधुसूदन रामभद्र बo (२३//११) बलभद्रा दरिo गोपीनाथ दौ।। मधुसूदन सुतो मोहन: खौआल सँ माने सुत रतिदेव दौ (६६//०१) पाली सँ रतिदेव द्दौ महादेव सुता भवदेव (३०९/१०) किसुनी लालाका पबौली सँ शुभंकर दौ (८०//०४) विश्ववनाथ सुतो रतिनाथ: दरिहरा सँ मधु सूदन दौ (११८/०३) अपरा मधुसूदन सुता बूधवाल सँ मानू दौ (७८//०९) एकहरा सँ कृष्णमपति द्दौ रतिनाथ सुतो शुभंकर करमहा सँ लक्ष्मीपनाथ दौ गुणाकर सुत सुतो जगन्ना थ
(२८२) (१३३)
रामचन्द्रध लक्ष्मी नाथो पण्डु‍आ सँ पाँ पशुपति दौ।। लक्ष्मीसनाथ सुतो वदन: तल्हननपुर सँ कान्‍ह सुत चतुर दौ बुधवाल सँ श्री हरि द्दौ पटनावासी मताउन दरिहरा सँ हरखूस्तु त: शुभंकर सुतो (३१४/०९) टकबाल सँ मोहन दौ (४६/०८) चौबे सुता रंजन (१५७/०९) सुधाकर लव कुश (१६९//१०) राघव हरिकेशा: सकo कृष्ण दौ हरिअम सँ रघु द्दौ राघव सुतो लक्ष्मीँनाथ: माण्डहर सँ पाँखू दौ।। लक्ष्मीकनाथ सुता मोहन मनोहर घनश्यासमा: तल्हदनपुर सँ मुकुन्दा सुत रविनाथ दौ रविनाथ दौ पकलिया सँ बासुदेव द्दौ मोहन (२९९/०२) सुतो दशरथ महादेवौ सतलखा सँ भवानी सुत मोहन दौ (१२९//०४) मोहन (२०८/०७) सुतो नारो (१४६//०५) देवकी (१३८//०३) कौ पाली सँ मुरारी सुत गोपी दौ लक्ष्मीतनाथ सुत मुरारि सुतो गोपीनाथ: कुजौली सँ समरू दौ।। गोपीनाथ सुता जगन्नामथ पीताम्बसर रघुनाथा: बेलउँच सँ मतिकर सुत मुकुन्दप दौ (५१/०५) करमहा सँ काशी द्दौ रामभद्र सुता बलभद्र (२६७//०६) (२१४/१०) जयभद्र प्या)रे प्रo सुभद्र वंशी प्रo वीरभद्रा: घुसौत सँ छत्रपति सुतझोंटू दौ (१२१/०६) पण्डुपआ सँ पाँ बोध द्दौ एवम् ठ. इन्द्र्मणि विवाह (द्वितीय) समाप्तभ
ठक्कु्र रामचन्द्र सुता सिहौली माण्ड४र सँ अमृतकृष्णा प्रo कुनकुन सुत उपाध्यािय बद्रीनाथ दौ (१२६/०३) उपाध्यावय काशीनाथ सुतो जयकृष्णु (२८६//१०) अमृतकृष्णल प्रo कुनकुनो पवौली सँ कवि भोलन दौ (९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौ अमृतकृष्णँ प्रo कुनकुन सुतो बद्रीनाथ मुनिकौ नडुआर करमहा सँ गोकुल सुत हेमकर दौ
(२८३)
(११३//०९) गोकुल सुतो हेमकर: खौआल सँ कवि हेमनाथ दौ (१०८/०४) (१६५/०७) घनश्याकम सुतो भूषण: खण्ड बला सँ चतुर्भूज दौ (१००//०९) कृष्णा५नन्दम सुतो धर्मपति: हरिअम सँ मुकुन्दत दौ (९६/०१) सोदरपुर सँ रतिपति द्दौ ठo धर्मपति सुतो चतुर्भूज सदानन्दोक बूधवाल सँ रघुनाथ दौ (५८/०४) मo मo रघुनाथ सुतो सरिसब सँ गौरीनाथ दौ (६०//०३) गौरीनाथ सुतो (१३५/०७) पीताम्बोर मोहनो करमहा सँ ज्ञानपति दौ एकहरा सँ हररवू द्दौ ठo चतुर्भुज सुतो छत्रकर: हरिअम सँ हरिनाथ दौ (५८//०२) हरिनाथ सुतो कमलनयन: एकहरा सँ बलभद्र दौ (२९//०२) अपरा सन्या सी काशी सुता मधुसूदन राम बैद्यनाथा:(१५७/०९) माण्ड्र सँ भवाई दौ (८०/०१) बभनियाम सँ जीवेश्वतर द्दौ राम सुतो सुरसर बलभद्रो सरिo सोदरपुर सँ सोने दौ (४३//०३) सोने सुता देव भ्रमर सर्वादित्यु प्रo सर्वाईका दरिहरा सँ डालू सुत विशौ दौ फनन्दतह सँ खूदे द्दौ बलभद्र सुतो श्या म: छादन सरिसब सँ जयदेव दौ अमरू सुत बाछे सुतो जयदेव: जलय सँ राजकर दौ।। भूषण सुतो कवि हेमनाथ: सोदरपुर सँ भवेश दौ (९०/०५) पाली सँ बालकृष्ण द्दौ कवि हेमनाथ सुता वैयाकरण महिनाथ (१७७/०३) दुक्खीर प्रo खड़गनाथ भीमनाथ जयनाथा सरिसब सँ हिरेश्ववर दौ (९४/०७) पाँ हिरेश्वमर सुतो रूचौली एकहरा सँ ज्योुo हरिश्व७र सुत ज्योदo गुणीश्वमर दौ (१२८//०४) कवि नन्दकन सुतो ज्योततिर्व्विद हरिश्ववर भवेशो नाहस खौआल सँ कमल दौ (७५/०३) बेलउँच सँ परमानन्दम द्दौ ज्योवतिर्व्विद हरिश्वणर (१७८/०८) सुता मo मo ज्यो३o गुणीश्वोर सोना (२४१//०१) तुला लोचना शिवा हरिअम सँ जगन्नावथ दौ (७२//०४) सोदरपुर सँ लाला द्दौ मo मo ज्योोo गुणीश्वार सुतो ह्रदयेश्वनर प्रo बवुरैया (१९२/०३ ईo) मo मo (२०६//०२) वृन्दा१वन चन्द्रोर पण्डु आ सँ पाँधीरेश्वजर दौ
(१३४) (२८४)
(६९/०३) पाँ धीरेश्वनर सुता जमदौली पाली सँ ज्यो तिर्व्विद सोनमनि दौ (६९//०२) ज्योबo चिकू प्रo रूपनाथ सुता ज्यो्o भूवदानन्द२ (१४१//०८) ज्यो६o कुमुदानन्दर ज्यो२o परमानन्दा (१३५/०४) देवानन्दान मधुकर पट्टो दरिहरा सँ रतिदेव दौ (८४//०१) अपरा रतिदेव सुता सँ जसाउन सुत हरिनाथ दौ बेलo महनू द्दौ ज्यो/o कुमुदानन्द सुतो शुभंकर (१६५/०१) ज्योनo सोनमनि कुजौली सँ रमानन्दो दौ (१०७/०९) रमानन्दश सुता पबौली सँ धर्म्मूि सुत हरि दौ (९३/०६) धर्मपति सुतो हरि कृष्णुपति (२०७/०७) हरिअम सँ देवनाथ दौ माण्डीर सँ रघु द्दौ हरि (३०४//०४) सुता मोहन (१७०//०७) दुरवन बo (२//०३) भोला परमानन्दाद पाली सँ मुकुन्दु दौ (६९/०१) दरिहरा सँ रूचि द्दौ ज्यो२o सोनमनि सुता ज्योदo मनबोध (२९८//०७) (१६६//०३) ज्योसo भैयन कवि लाल बo (२//०६) झड़ूला का बलियास सँ शतञ्जीव दौ (१२०//०३) पवौली कालीदाश द्दौo हेमकर सुता शक्तिनाथ (२७९//०२) वैयाकरण रामनाथ उँमानाथ: खण्डoबला सँ जगत सिहं दौ (१२०//०२) बलियास सँ मणि द्दौ उपाध्याौय बदरीनाथ सुता देसू आल खण्ड बला सँ ब्रजमोहन सुत श्रीमोहन दौ ननू सुत नन्दीयश्वदर सुतो धराधर लक्ष्मीझधरों हरिअम सँ गंगाधर दौ।। लक्ष्मीनधर सुतो गरीब: बुधवाल सँ हरिदेव सुत सिंहेश्वँर दौ।। खण्डश उद्धव द्दौ गरीब सुतो लाल: बुधवाल सँ रामेश्वरर सुत धर्मेश्वरर दौ नारायण सुत रामेश्वीर सुतो धर्मेश्वलर: कुजौली सँ गोविन्द् दौ।। धर्मेश्वहर सुता दरिहरा सँ हिंगू सूत मणि दौ।। जजिवाल सँ भवदेव द्दौ लाल सुतो मदन: अलय सँ आनन्दा सुत घनेश दौ सदाय सुत आनन्दु सुतो धनेश: माण्डुर सँ धनी दौ।। धनेश सुता अहिल खौआल सँ शंकर सुत भानुकर दौ अलय सँ बासुदेव द्दौ ठo मदन सुतो कृष्ण मोहन जगमोहन पचकौड़ीका दीप बहेराढी सँ प्रद्मूम्न। सुत रामेश्वहर दौ।।
(२८५)
आनन्दी५ सुत महिनाथ सुतो प्रद्युम्नज: बलियास सँ बनमाली दौ।। प्रद्यूम्नद सुतो रामेश्वेर: माण्डुर सँ ऊंमाई सुत हरदत्त दौ बेलउँच सँ कमलनयन द्दौ सदुo रामेश्वेर सुता लोहना सकराढ़ी सँ होरिल दौ नारायण सुता प्रन्नाेथ सुतो होरिल: कुजौली सँ रघुनन्दहन दौ।। होरिल सुत तल्‍हनपुर सँ आनन्दी सुत धैर्यनारायण दौ सकराढ़ी सँ नन्ददन द्दौ ठo ब्रजमोहन सुता हिरोमोहन श्रीमोहन चन्द्रवमोहना: नरसाम बलिo अमृतनाथ दौ (१२८//०२) अपरा धराधर (२६३/०७) सुता हरिशंकर (३०७/०४) खुशिहाल चिलका का पाली सँ बासुदेव दौ (३४//०१) ज्योनo परमानन्दच बo (२७//०८) सुतो बासुदेव: गंगोली सँ मधुसूदन दौ।। गंगाधर सुत चाण सुतो पिताम्बनर: सकo पाँरवू दौ।। पीताम्ब र सुतो रामभद्र मधुसूदनो भच्छि वासी हरिअम सँ कमल सुत शुचिकर दौ पबौली सँ पद्म द्दौ मधुसूदन सुता खौआल सँ काशी दौ।। शिव सुत विशो सुतो काशीपति: तेघरा नरउन सँ गदाधर दौ।। काशीपति सुतो कपिलेश्व र: खण्डभबला सँ नोने सुत रतनू दौ बुधवाल सँ मधुसूदन द्दौ बासुदेव सुता दरिहरा सँ मनोहर सुत भैरव दौ (११०/०१) (२२५/०४) मनोहर सुता अभिनन्दिन (१५७//०९) भैरव धरनीका (३१२//०८) सरिसब सँ पीताम्ब र दौ (१३४/०३) पीताम्ब९र सुता दरिहरा सँ पदूम दौ (५३//०६) पदूम सुता दरिरहरा सँ ज्ञान सुत वाचस्पहति दौ।। सतलखा सँ कृष्णर द्दौ भैरव सुता खण्डहबला सँ बावू सुत बैद्यनाथ दौ (६५//०३) अपरा बैद्यनाथ (२५५//०६) सुत पाली सँ महादेव दौ।। रतिधर सुत गोविन्द सुतो महादेव दमनी खौआल सँ अन्दू् सुत ब्रह्मचारी दौ फनन्दहह सँ विश्वसनाथ द्दौ महादेव सुतो (२२८/०१) घरनी पण्डु।आ सँ पाँ रतिदेव दौ (६४/०४) पाँ रतिदेव सुतो पाँहाड़ीक: (२२३/०८) पाली सँ गोपी दौ (१३३//०४) वेलo मुकुन्दस द्दौ
(१३५) (२८६)
वैयाकरण खुशिहाल सुतो वाचा (२१५//०५) अमृतनाथो जजिवाल सँ लक्ष्मी धर दौ (७४//०१) (१४५/०९) लक्क्ष्मीजधर सुता एकहरा सँ लक्ष्मीुधर दौ (१२८//०३) भगीरथ सुतो (३००/०४) लक्ष्मी धर: दरिहरा सँ सदानन्दौ दौ (४२//०२) सदानन्दु (२१०/०२) सुता गोपाल रघुपति बैद्यनाथा: रैयाम सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ (१६/०५) माधव सुता सुरपति दामोदर (२५६/०१) दूबन राघव धराधरा: करमहा सँ सोने दौ।। सुरपति सुतो देवनाथ: हरिअम केशव सुत मांगु दौ (२५/०८) दरिहरा सँ बासू द्दौ देवनाथ सुतो कृष्णाकनन्दय रमानन्दो करमहा सँ बासुदेव दौ (४२//०८) दरिहरा सँ जीवे द्दौ कृष्णारनन्दी सुता पुरूषोत्तम महादेव अनिरूद्ध राजा का (८६//०९) बलियास सँ बासुदेव सुत कामदेव दौ हरिअम सँ रामचन्द्र दौ।। अनिरूद्ध सुतो गोविन्दस: (३०१//०५) हरिअम सँ लक्ष्मीि सुत भिरवारी दौ (४३/०३) भिरवू प्रo भिरवारी सुतो हरि शिरू कौ माण्डरर सँ नरहरि दौ (५४//०१) सोनू सुतो परान: सोदरपुर सँ नरपति दौ।। परान सुता राम राघव नरहरिय: पाली सँ रूपे सुत शिरू दौ नरहरि सुता पाली सँ मोहन सुत बैजू दौ सरिसब सँ गोपाल द्दौ लक्ष्मीीधर सुतो रघुनाथ: बलियास सँ पुरूषोत्तम सुत घनश्या म दौ (६५/०९) पुरूषोत्तम सुता रघुराम (२०९//०२) गुणाकर गुणाकर (२३३/०८) घनश्याुम दत्तराम (१८८//०६) पुरन्दरर (१४८//०८) लाला फूलदाहा पाली सँ गढ़ाकर प्रo गादू सुत नगन दौ (८८/०६) अपरा नगन सुता महेश (३२१/०२) हरिकेश गणेश (१६०/०४) काशीनाथ एकहरा सँ शुभंकर दौ (५०//०१) शुभंकर सुतो मोहन श्रीकृष्णार प्रo (२२६//०३) शीरू कौ बूधवाल सँ जगन्नारथ दौ (६५//०४) खौआल सँ धनपति द्दौ घनश्या म सुतो नीलाम्बलर (१९८//०३) हरिपाणि (२४१/०८) पनिचोभ सँ चिरञ्जीव सुत भवेश दौ (६४//०३) मिश्र चिरत्र्जीव सुता भवेश रघुनन्दसन (३१४//०५) कान्हु यदुपति प्रद्यूम्न् (१८८//०७) सकराढ़ी सँ शिवपति सुत लोटाई दौ (०५/०५) होरे सुत सुरपति सुता नोने माने कान्ह् शिवूका
(२८७)
अलय सँ मo मo गदाधर दौ।। कान्हस सुतो शिवपति हरिअम सँ बनमाली दौ (४३/०१) बनमाली सुतो बवनूक: परिo विदू दौ।। शिवपति सुता महिपति गणपति हरपति लक्ष्मी्पति प्रo लोटाईका पचही जजिo रूद सुत नरपति दौ उचति सँ महेश द्दौ लोटाई (१७०/०७) सुतो पाली सँ मुकुन्दु दौ दरिहरा सँ रूचि द्दौ भवेश सुतो दामोदर: पण्डुाआ सँ पाँ भगीरथ दौ (६९/०२) फनन्दशह सँ मo मo रामभद्र द्दौ मिश्र अमृतनाथ सुता वेहट खण्ड६बला सँ हरिनारायण सुत शिवू दौ (७२//०२) राघव सुतो रमापति: खौआल सँ नोने दौ।। रमापति सुतो मोहन: पनिo विश्विनाथ दौ (६४//०२) विश्व९नाथ सुतो रूपनाथ: (१४३/०४) वलियास सँ रघुपति दौ (५८//०३) सरिसव सँ नरहरि द्दौ मोहन सुतो कवि गंगाधर:दरिहरा सँ शिवदेव दौ (८१//०३) शिवदेव (२५९/०७) प्रo सोमदेव सुता करमहा सँ लक्ष्मीिदेव सुत श्रीनाथ दौ पण्डु०आ सँ पुररवू द्दौ कवि गंगाधर सुता (२६६//०३) हरिशंकर केशव प्रo भातू गोविन्दो नारायणा: करमहा सँ मधुसूदन दौ (७३/०२) उगही वलियास सँ यदुनाथ द्दौ भातू प्रo केशव सुता जयकृष्णँ (१५४//०५) मणिकृष्ण अनिरूद्धा बूधवाल सँ लक्ष्मीरधर दौ (६७//०७) श्रीराम प्रo टेकी सुत श्याषम सुतो लक्ष्मीूधर: माण्डकर सँ गौरीनाथ दौ (११/१०) अलय सँ भिरवू द्दौ लक्मीाम घर (१३८//०८) सुतो हरिश्व्र बन्धू१कौ सोदरपुर सँ मुरारि दौ (५३//०९) बासुदेव सुतो मोहन कान्तो० पाली सँ महादेव दौ (७०/०५) खौआल सँ गोनू द्दौ मोहन सुतो मुरारि मनोहर प्रo मन्येवकौ बलियास सँ हरानू सुत जगन्नाणथ दौ हरिअम सँ देवनाथ द्दौ मुरारि सुतो महिनाथ: (३१०/०२) दरिo हरपति सुत कांगा दौ सोदरपुर सँ रवि पाणि द्दौ ठo मणिकृष्ण) सुता हरिनारायण साहेव नीलकंठ भवानीदत्ता: पण्डु्आ सँ चतुर सुत लाल दौ (७१//०२) पाँ श्रीधर सुतो चतुर: पबौली सँ लक्ष्मी देव सुत कवि जीवनाथ दौ भन्द७वाल सँ केशव द्दौ चतुर सुतो लाल: हरिअम सँ रमण दौ।। जगन्नाकथ सुत कामदेव सुतो रमण: जजिवाल सँ जागे दौ।। रमण सुता
(१३६) (२८८)
खौआल सँ विष्णुल सुत हरपति दौ।। हरिअम सँ बूढ़ाई द्दौ लाल सुता भंजन बहोरण सुदर्शना: तल्ह‍नपुर सँ उँमापति दौ।। विर सुत चिकू सुतो रति: टकबाल सँ महाई दौ।। रति सुतो लरवाई जयकृष्णोि बभनियाम सँ नोने सुत रूचि दौ बलिo दूने द्दौ लखाई सुतो उँमापति पबौली सँ रूद सुत चतुर दौ पबौली सँ पीताम्बेर द्दौ उँमापति सुता खौआल सँ घनश्याुम दौ (१५/०७) देवनाथ सुतो श्रीकृष्णी: सोदरo काशी दौ (५१//०३) पली गुणीश्वजर द्दौ श्रीकृष्ण् सुतो महिनाथ: हरिअम सँ मानू दौ (५५//०६) मानू सुतो हरिकेश: सरिसब सोदरपुर सँ रतनू दौ (४३//०३) रतनू सुतो श्री निवास: (१६३/०३) सतo सुधाकर दौ (५६/०८) भासे सुतो सोने कोने को पाली सँ पाँरवू दौ माण्ड र सँ शुभंकर द्दौ सोने सुतो सुधाकर मधुकरो जजिo पशुपति दौ।। सुधाकर सुता जजिo सुधाकर सुत अन्दू/ दौ वरूo शंकर द्दौ महिनाथ सुतो (१५४//११) घनश्यादम: करमहा सँ रति देव सुत छीतू दौ (६१/०२) केशव सुतो श्रीहरि कविन्द्र पदांकित रतिदेवो माण्डूर सँ दिनकर सुत धनपति दौ पाली सँ बाढू द्दौ कविन्द्र पदांकित रतिदेव सुतो छीतूक: बेलउँच सँ उँमापति दौ साधूकर सुत माधू सुता गोपाल उँमापति द्यूति महाई साहेबा: टकo रूद्र दौ।। उँमापति सुता फनन्दोह सँ मुसे सुत विशो दौ।। कुजौली सँ गुदी द्दौ छीतू सुता (१५३//०६) सोदरपुर सँ भवानीनाथ दौ (३५//०१) उँमापति सुतो वाचस्पिति: हरिअम सँ उधोरण दौ (५८/०९) बेलउँच सँ मितू द्दौ वाचस्पाति (३३२//०४) सुतो भवानीनाथ योगीकौ पाली सँ महाई सुत माधव दौ माण्डदर सँ रति द्दौ भवानीनाथ सुता वलियास सँ रूचिनाथ दौ (८७/०५) कुजौली सँ राघव द्दौ घनश्यानम सुता नरउन सँ लक्षमन दौ (२७/०९) वावू सुता रतिपति चिकू भवानी नाथा बेलo गोरि दौ।। चिकू सुता पाठक छीतरू (२६६//०५) अनन्तभ नारायण दरिहरा सँ जीवे सुत
(२८९)
श्रीनाथ दौ फनन्दयह सँ बूद्धिनाथ द्दौ नारायण सुतो कृष्णडदेव लक्ष्मननो पण्डुँआ सँ माधव सुत महेश दौ गंगोली सँ भीम द्दौ लक्ष्मोन सुता सोदरपुर सँ श्याुम दौ।। रत्नीपाणि सुत वलभद्र सुतो श्यागम: सकराढ़ी सँ पाठक परशुराम दौ।। श्याीम सुतो प्राणपति: खौआल सँ गोपीनाथ सुत रघुनाथ दौ पनिचोभ सँ भवानीनाथ द्दौ ठo हरिनारायण सुता कलानिधि शिवू मनोरथ रविदत्ता (२३०/०८) रतौली दरिहरा सँ धराधर सुत भनोड़ दौ (१२८/०४) भनोड़ प्रo चन्द्र०पति सुता हरिनाथ छबन (२५३//०४) धीरनाथ जीवनाथ महिषी बूधवाल सँ कमला कान्तथ सुत बछरू दौ (८७//०४) पाठक श्रीकृष्णौ सुतो कमलाकान्ती: सोदरपुर सँ गोपीनाथ दौ (२८/०८) नोने सुत पीताम्बतर सुतो भवनाथ खौआल सँ गौरि दौ भवनाथ सुतो बावू गोपीनाथो एकहरा सँ राम सुत महेश दौ दरिहरा सँ गोपाल द्दौ गोपीनाथ सुता धमडिया अलय सँ गोपीनाथ दौ (५७//०९) माधवसुतो रामचन्द्रप गोपी नाथो बेलउँच सँ सोंढू दौ।। गोपीनाथ सुता दरिहरा सँ शिरोमणि दौ (७३/०९) बूधवाल सँ रामचन्द्रो द्दौ पाठक कमलाकान्तर सुता बछरू मधुकर (३३२//०३) लोचन (१८६//०९) परशुराम (१७१//०२) महिधर पुरन्द७र सुन्द/र द्योरी खण्ड बला सँ रामदाश दौ (९३//०८) यदुनाथ सुतो रामदाश: बहेराढ़ी सँ पूररवू सुत दामूदौ।। खौआल सँ हरि द्दौ रामदाश सुतो शिवदाश नेतवाड़ दरिहरा सँ रमाई दौ (७५/०५) मनोरथ सुत पुररवू सुतो चिनाईक: टकo गोढि दौ।। चिनाई सुत रमाई सुतो भीम: जजिवाल सँ हररवू सुत गौरीनाथ दौ बूधवाल सँ मति द्दौ बछरू सुतो खूशरू प्रo हरिहर: दरिहरा सँ रमाकान्तप दौ (१८१/०९) दिनू सुत सोनू सुतो भिरवूक: ए सुतो भगीरथ: हरिअम सँ गोपीनाथ दौ।। भगीरथ सुतो रमाकान्‍त: करमहा सँ गोविन्दह सुत रतिनाथ दौ (८४/०३) विष्णुर सुत गोविन्दि सुतो रतिनाथ: पण्डु्आ सँ यदुनाथ दौ रतिनाथ सुता खौआल सँ दामोदर सुत वेणी दौ वेलउँच सँ कांगा द्दौ गिरमिटिया रमाकान्तु (१६४/०१) सुतो सोनमनि : (१७१/१०)
(१३७) (२९०)
पबौली सँ निताई दौ (८१//०६) जीवनाथ सुतो चिन्ता मणि: नरउन सँ दूने सुत गोनू दौ (६३/०२) दरिहरा सँ मनसुख द्दौo चिन्ताममणि सुतो कमल: पाली सँ पशुपति दौ (१०१//०६) नरउन सँ लक्ष्मीौदेव द्दौo कमल सुता हाड़ी (१५५/०१) निताई बघरूका (१५४//०६) सक. बासुदेव दौ सुधाकर सुतो बासुदेव गौपीनाथो (१२८/०८) बेलo गोनू दौ बासुदेव सुतो गंगाधर दौ पाली सँ क़ृष्णप दौ (५०//०५) महाई सुतठकरू सुतो कृष्णत बलभद्रो माण्डकर सँ हररवू दौ कृष्णण सुतो परमानन्दघ भगीरथो (३०८/०२) पण्डुगआँ सँ मिसर दौ (७१//०२) टकबला सँ विश्वरनाथ द्दौo निताई सुतो मधुसूदन: बूधवाल सँ गोविन्दा दौ (३५/०२) लोटन सुतो शिव महादेव रूद्रा दरिहरा सँ सावय दौ रूद सुतो द्योटाईक: कुजौली सँ गोनू दौ छोटाई (१७३/०३) सुतो गोविन्दद देवकी नन्द्नो माण्डकर सँ श्रीपति सुत हरिहर दौ गंगोर सँ महादेव द्दौo गोविन्‍द सुता जजिवाल सँ महादेव सुत छीतू दौं बहेराढ़ी सँ होरिल दौ ठ. शीबू सुतो दुरिवया द्योतनो बुधवाल सँ बउन सुत लक्षन दौ (८७//०४) लरवाई सुतो मुरारि (२२३//०३) रामौ खौआल सँ चिरन्जीोव दौ श्रीपति सुत लक्ष्मीतपति सुतो शतन्जीनव चिन्जीसवो करमहा सँ गौरीपति दौ (८७/०४) जगति सँ मधुसूदन द्दौo चिरञ्जीव सुता हरि कमलनयन मोहन मनोहर (१५५/०४) सोदरपुर सँ रामदेव दौ (१११//०५) अपरा रामदेव सुतो बछाई पुधाई दौ हारिअम सँ चिकू दौ (७१//०४) भवनाथ सुता चिकू अर्जून (१३८/०१) दिनमणि (१७६//०१) कुजोo गणपति दौ चिकू सुतो रवौआल सँ जीवे सुत मांगु दौ घुसौत मुकुन्दत द्दौo राम सुतो बाउन
(Jury in Kolkatta H.c.) : रूचौली एकहरा सँ कृष्णादनन्द सुत लाला दौ (९०//०२) राम सुत राघव सुतो सरस्वौती प्रo यशोधर श्रीधरो पाली सँ माधव दौ सरस्वkती प्रo यशोधर (१८७/०५) सुता मोहन प्रo कृष्णाँनन्दस श्याीम कमलनयना (१४६//०२)
(२९१)
खौआल सँ विरधू सुत जगन्ना थ दौ पाली सँ रामनाथ द्दौ कृष्णारनन्दो सुतो धारू (१७१//०४) लालाकौ हरिअम सँ सदानन्दि दौ (१३७//०८) अर्जून सुता सदानन्दू कृष्‍णानन्द कृष्णादाश रामा: हरिअमस सँ काशी सुत बाछे दौ नरौन सँ हरिकेश द्दौo सदानन्दन सुता माण्ड‍र सँ जगन्ना३थ सुत लरवाई दौ करo बानू द्दौ लाला सुता दरिहरा सँ भवदेव दौ जयकृष्णौ सुत बाछनि सुतो भवदेव: अलय सँ दामू दौ भवेदव सुता अलय सँ चतुर सुत कृष्णजदाश द्दौo दरिहरा सँ परमानन्दास द्दौo बाउन सुतो कमलनयन (१८७/०१) लक्षनो खण्डरबला सँ गोपीनाथ सुत वदन दौ (९३//०९) वदन सुता (१५४//०२) खौआल सँ जीवनाथ सुत गंगाधर दौ सक चतुर द्दौo पाठक लक्षन सुता दरिहरा सँ जीवनाथ दौ (४६/०३) गोनू सुता यदुनाथ जगन्नाहथ शोभनाथ (२२४//०१) सिद्धिनाथा (२३२/०६) एकहरा सँ नोने सुत रति द्दौo सोदरपुर सँ नरायण द्दौo (जगन्ना थ सुतो शमनाथ घुसौत सँ नीलकंठ दौ) रामनाथ सुतो घनश्यादम: हरिअम सँ शिव दौ शुभपति सुत भवानी सुतो शिव: खौआल सँ हृषिकेश दौ शिव सुता खौआल सँ लक्ष्मी सुत चिकू दौ सोदरपुर सँ सिद्धिनाथ द्दौo घनश्यावम सुता जीवनाथ नन्दम छोटकनि बुद्धिसेना बुधवाल सँ कल्यािण दौ (१३९/०३) गरूड़ सुतो रमनीक:सोदरपुर सँ जयदत्त दौ (४३//०३) रूचि सुता ब्रहमदत्त जयदत् (११०/०७) Tip सुपना बलियास सँ चाण दौ बभनियाम सँ गुणे द्दौo जयदत्त सुतो गोविन्दत गोपीनाथ पाली सँ सोम सुतनाथ दौ रमनी सुतो बालगोपाल: बलिया सँ रूचिनाथ दौ (८७//०५) अपरा रूचिनाथ सुता करमहा सँ सतारू दौ बेलउँच सँ श्रीहरि द्दौo बालगोपाल सुतो (१६६/१०)
(२९२) (१३८)
कल्या९ण लक्ष्म८नो (२४९/०४) हरड़ी सकo दाशे दौ (८८//०१) दाशे सुता दयोरी खण्डपबला सँ गोपीनाथ दौ (८५//०२) विद्यापति सुत जीवनाथ सुता गोपीनाथ प्रितिनाथ (२५२//०५) नारायण (२२७//०८) बूधवाल सँ जसाई दौ गोपीनाथ सुता रमानन्दस सदानन्द५ नित्या०नन्दी देवीदाशा: (२४७/०९) पनिo जानू सुत नारायण दौ एकहरा सँ विश्वदम्‍भर द्दौo कलयाण सुत एकहरा सँ बहुड़ी दौ (१२७/०३) बहुड़ी सुतो जुड़ेक: (३३६/०२) सतलखा सँ देवकी दौ (१३३//०४) देवकी सुतो मेधूक: बo (२८//०६) नरउन सँ भवेदव दौ (६७/०३) सुरसरि सुत भवाई सुतो बसाउन शशि कौ माण्डार सँ चाण दौ शशि सुता श्रीपति गुणपति (१५१//१०) टकo आगंनि दौ श्रीपति सुत बाबू सुतो भवदेव मधुसूदनो (२३८//०६) खौआल सँ चतुर्भुज सुत बलभद्र दौ हरिo शुभे द्दौo भवदेव सुतो दुरवन (३१७//०५) रवांतू कौ बभनिo बाछे सुत उधव दौ (७४/०७) उधव सुतो धनीक: (१४२/०१) जजिवाल सँ यदुनाथ दौ (५९//०४) सक: बैजू द्दौo जीवनाथ सुता अलय सँ चन्द्रापति दौ (११०//०१) चन्द्र पति सुता सरिसब सँ पाँ पशुपति दौ (५३/१०) छोटाई सुतो भवानन्द/ (१५७//०७) भगीरथो करमहा सँ दिवाकर दौ भगीरथ (२०९/०९) सुतो मधुसूदन बालकुष्णि पाली सँ देवानन्द् दौ (८९//०३) देवानन्दन सुतो शिवराम: बo (५/०६) नरउन सँ बलभद्र दौ (९६//०७) बलभद्र सुतो बैद्यनाथ सोदरपुर सँ माधव दौ (५२/०९) नरउन सँ विद्यापति द्दौo मधुसूदन सुता महादेव पाँ पशुपति जयशीवा बूधवाल सँ लक्ष्मीथधर दौ (१३६/०७) लक्ष्मीजधर सुतो हरिदेव भवदेवो दहिभत सँ गतिराम दौ पशुपति सुतो बैद्यनाथ करमहा सँ नारायण दौ (१३२/०९) चिरन्जीुव सुत रमनी सुतो नारायण: सरिसब सँ अनिरूद्ध दौ नारायण सुता सकराढ़ी सँ हरिदेव दौ (१६३//११) देवे सुत कृष्णा सुता शिरू बाटू
(२९३)
मुरारि चिकूका: बहेराढ़ी सँ दिनू दौ मुरारि सुता बछाई चतुर्भूज मधुसूदन नारायण गोढ़ाईका पबौली सँ भगीरथ दौ गोढ़ाई सुतो हरिदेव : नरउन सँ हरिनाथ (७९//०७) हरिपाणि सुतो हरिनाथ: पाली सँ गोपीनाथ दौ (८६//०१) खौआल सँ हरिकेश द्दौo (२६३/०९) हरिनाथ (२६३/०९) सुता जसाई किशाई वदनी का (२५//०३) बूधवाल सँ रामचन्द्रँ सुत गरूड़ दौ (५८/०१) रामचन्द्री सुतो नरपति गरूड़ो दरिहरा सँ रतनू दौ गरूड़ सुतो श्याचम (१७१/०१) खण्डोबला सँ यथु सुत हरिपति दौ (५५/०१) हरिअम सँ रमापति द्दौo हरिदेव सुत भिरवारीक: हरिअम सँ पाँड़े दौ (३२//०५) रवूदी सुत गोनू सुता शिव भवाई पराना दरिहरा सँ चाण दौ परान सुतो विष्णुकपति कुजौली सँ नारायण दौ विष्णुिपति सुतो हरि शंकर: तल्हणनपुर सँ विशो दौ हरिशंकर सुतो (२५३/०४) पांड़ेक: माण्डलर सँ विद्युपति दौ रूचि सुत दशावधत सुता गणपति गोपी गिरपति भवानी सुधापति विघुपति निधिपतिय: बेलउँच सँ हरिपति दौ विघुपति सुता कृष्णापति पद्यापति रामदेवा: बुधवाल सँ गोविन्दद सुत मांगु दौ माण्डुर सँ टेकी द्दौo पाड़े सुता बेलउँच सँ यदुनाथ दौ (३०//०९) अपरा जयादित्यक सुत नोनादित्या सुता शंकर प्रितकर बुद्धिकर पद्यकर उद्योतकरा टकबला सँ हरि दौ सुरगन सँ भग द्दौo उद्योतकर सुता गणपति पिरतू विदूका गंगोर सँ शंकर दौ विदू सुतो रघुनाथ लक्ष्मीननाथो अलय सँ गोविन्दो दौ पबौली सँ शुचिनाथ द्दौo देवी भारिवतहा पुत्र लक्ष्मीरनाथ सुतो यदुनाथ: हरिअम सँ गोविन्दन सुत श्रीधर दौ सकo जगन्नालथ द्दौo यदुनाथ द्दौo सुता बहेराढ़ी सँ चक्रपाणि दौ
(१३९) (२९४)
(८०//१०) गोपाल सुत चतुर्भुज सुता चक्रपाणि चिन्तालमणि प्रान्नायथ बाछनि चिलका का जजिवाल सँ भोगी दौ चक्रपाणि सुतो बासुदेव: तल्हचनपुर सँ जीवनाथ सुत भगीरथ दौ पाली सँ भवनाथ द्दौo एवम् ठo श्री मोहन मातृक चक्रं श्री मोहन सुता बभनियाम सँ छोटकू सुत रूदी दौ (१२१/०८) साहेब सुतो छोटूक रंजनौ (२०६//०६) नरउन सँ बन्धु० सुत भिरिव दौ (८५/११) हरि सुतो लक्ष्मीजनाथ प्रo बन्धुटका: पाली सँ बछाई दौ (९३//०५) पाँ बछाई सुता गढ माण्डीर सँ भिरिवू दौ गोविन्दब सुत हेलू सुत भिरवू: पाली सँ कान्ह दौ भिरवू सुता मधुसूदन पीताम्ब र मुरारिय (१४३/०३) पाली सँ विश्वरनाथ सुत प्रद्युम्नम दौ खौआल सँ यशोधर द्दौo बन्धुा सुतो भिरिव प्रo गंगादाश सोनी (१७२//०३) करमहा सँ मनहर दौ (९३/१०) किसाई सुतो (१५६/०५) मनहर: सोदरपुर सँ महेश दौ (८६/०२) करमहा सँ दामू द्दौo मनहर सुता बलियास सँ बूदब सुत रघाई दौ (५५//०९) राघव प्रo राघाई सुता पाली सँ रामभद्र दौ (८९/०१) सोदरपुर सँ कन्या/माधव द्दौo भिरवू सुता खौआल सँ सोनी दौ (७१//०८) हरिo जगन्नालथ द्दौo छोटकू (१५०//०५) सुतो रूदीक: सोदरपुर सँ परमेश्वतर दौ (१३२/०४) करमहा सँ चित्रधर द्दौo रूदी सुतो (३१६//०६) बौकू सन्त लालो (१९९//०३) सोदरपुर सँ महेशदत्त दौ (११०/०४) भवानीदत्त सुतो बo (११/०२) महेशदत्त गणेशदत्तो हरिअम सँ प्रान्‍नाथ दौ (७४/०९) प्रान्ना/थ सुतो रूपनाथ: (२५५/०२) दरिहरा सँ शिवदत्त दौ (७३//०१) शिवदत्त (२६८/०१) सुता बबून (१६४//०९) गौरीदत्त (१९८//०२) विष्णुनदत्त (२४८/१०) नारायणदत्ता सरिसब सँ महादेव दौ (१२१/०४) महादेव सुतो (३०३//०३) रघुवीर (१७८/०७) रतिनाथौ (२०५//०६) वभनिo महादेव दौ (१२१/०७) महादेव सुतो हरिजीव गंगाधरो पण्डुदआ
(२९५)
सँ पाँ मथुरेश दौ (६४//१०) पनिo शतन्जी व द्दौo महेशदत्त सुता अनलपुर करमहा सँ लोकनाथ दौ (१०४/०३) गौरीपति सुतो लोकनाथ: खण्डदबला सँ गुणानन्द दौ (१२३//०९) करमहा सँ भौरानाथ दौ लोकनाथ सुता जीवनाथ दयानाथ (बo १४/०१) विश्व नाथा (२१०/०७) बलियास सँ ब्रजनाथ दौ (१०९//०३) ब्रजनाथ सुता (१७२//०२) हिरमणि ननू (२५८/०५) सोनमनिय: (२४५/०८) घुसौत सँ ठo उँमापति दौ (१२६/०४) खौआल सँ गुणाकर द्दौo एवम् ठo रामचन्द्र प्रथम विवाहप्रकरण समाप्ति २०.०१.२००४ TUESDAY अपरा ठक्कुँर रामचन्द्र सुता शिवा हरिअम सँ श्यापमनाथ सुता शिवा हरीअम सँ श्या्मनाथ सुत राधामणि दौ (८२//०१) मोहन सुतो (१९६//०९) सुतो भवदेव: सोदरपुर सँ छोटाई दौ (१०३/१०) पाली सँ यदुनाथो द्दौo भवदेव सुतो रामभद्र: नरउन सँ दूबन सुत लच्छूअ दौ (५६/०२) कृष्णद सुतो दूबन: सोदरपुर सँ राजा दौ (८१/०५) पाली सँ बासू द्दौ
दूबन सुतो लच्धूाक: पबौली सँ कामदेव सुत गोपीनाथ दौ (८८//०१) सकo माण्डरन द्दौo लच्छूु सुता बूधवाल सँ हाड़ी दौ (८५//०६) गोपीनाथ सुतो हाड़ीक: सोदरपुर सँ रामी दौ (६७/०२) नरउन सँ श्रीहरि द्दौo हाडी सुतो दामोदर: सरिसब सँ श्रीकृष्णब दौ (९६//०३) श्रीकृष्णि प्रo रूपनाथ सुता हरिअम सँ अर्जून दौ दरिहरा सँ बाछे द्दौo रामभद्र सुतो भैयन: ओइनि सँ राजा लक्ष्मीसनारायण दौ (१२७//०६) महाराजा लक्ष्मीशनारायण सुता हरिअम सँ किसाई दौ (१०८//०१) विश्वेदश्व्र प्र. बाभन सुतो मिसरीक: दरिहरा सँ कृष्णाददाश दौ (७५//०२) द्दौo कृष्णरदाश सुता बूधवाल सँ माघव दौ (७६/०१) माधव सुता सकo धनेश दौ (६१/०९) महाई सुत भिरवूक: (२३२/०५)
(२९६) (१४०)
बहेराढ़ी सँ दिनू सुत रघु दौ (८१/०१) दरिहरा सँ डालू द्दौo मिसरी सुतो किसाईक: सोदरपुर सँ लक्ष्मी् दौ (१३१//०१) अलय सँ रत्नासकर द्दौo किसाई सुता माण्डसर सँ भगीरथ दौ (५८//०६) डहरू सुतो भगीरथ: पाली सँ उँमानाथ दौ (६९//०२) ज्योमo उँमानाथ (२२५/०७) सुता सोदरo गादूसुत भवानी दौ हरिअम सँ रूपन द्दौo भगीरथ सुतो महिराम: सोदरपुर सँ भवनाथ सुत मुकुन्दि दौ (९०/०१) बुद्धिकर सुत विशो सुता भवनाथ प्र. भगीरथ कामदेव शिवनाथा: (२२४//१०) दरिहरा सँ सोने दौ भवनाथ प्रo भगीरथ सुता मुकुन्दड करियन पनिo माने सुत गादू दौ (१७/०६) हारू सुतो मांगु नरहरि आद्यो दिधोय सँ भट्टसुत गौनू दौ सतलखा सँ प्राणधर द्दौo अन्त१यो सरिसब सँ चाण सुत भवे दौ भूतहरी सँ धर्मकर द्दौo मांगू (३२१//०७) सुता रामकर (१५९/०५) श्रीकर आनन्दध कर मानेका माण्‍डर सँ चक्रपाणि दौ माने सुतो गादूक दरिहरा सँ रूचि सुत शिव दौ हरिo जीवे द्दौo गादू सुता हरिकेश बo (२७/१०) चतुर्भज राजाराम अनन्त पद्यापति कमलनयना सोदरपुर सँ धनपति दौ सकराढ़ी सँ महेश दौ मुकुन्दज सुता अलय सँ गणेश सुत हराय दौ सोदरपुर सँ गुणीश्‍वर द्दौo भैयन सुतो कृष्णरदत्त: दरिहरा सँ रोहिणी दौ (७४/०२) रोहिणी सुता (१८८//०१) तेधरा नरउन सँ कुलपति सुत रघुपति दौ मतिकर सुता बाढू अच्युरत रंघुनंन्दँना खौआल सँ बाटू दौ बाढू सुता राम शिव विश्वरनाथ सकराढ़ी सँ महाई दौ विश्वीनाथ सुता कृष्णसदाश पण्डित जानू रामचन्द्रर (१५२/०६) उँमापति पराना: टकबाल सँ राघव दौ (१३३//०२) माण्उढर सँ पॉंरवू दौ उँमापति सुतो बालकृष्णौ सिंगारी एकहरा सँ हररवू सुत गोपी दौ (२८/०४) धर्माधिक रणिक
(२९७)
बाटू सुतो विद्यापति सोदरपुर सँ गयन दौ विद्यापति सुता रमापति होरिल हररवू जिवाईका माण्ड र सँ सोढू दौ।। हरखू सुता जयदेव बासुदेव गोपीका बलियास सँ दूबे सुत उधे दौ (४३//०२) (जीवेश्वरर सुत रतिकर सुतो नारूक: घुसौत सँ रवि द्दौo) नारू सुता ऐंठो दूबे बागू का गंगोली सँ हरि सुत भवदत्त दौ पाली सँ हिताई द्दौo।। (४३//०२) दूबे सुतो उधेक: पाली सँ मo मo श्रीधर सुत रघु दौ डीह दरिहरा सँ केशव द्दौo उधे सुतो होरिल (१५१//०५) जीवनो बेलउँच सँ अफेल दौo (३४/०१) गयन सुता अफेल सफेल चाण पाँथू का खण्डरबला सँ राजू सुत कुसुम दौ बलियास सँ घारू द्दौo अफेल सुतो राघव पण्डुडआ सँ गोंढि दौ पाली सँ भोगीश्वदर द्दौo गोपी सुतो अपूछ मोहनो (१६९//०१) सरिसब सँ जानू सुत विष्णुगपति दौ माण्डुर सँ यशु द्दौo बालकृष्ण० सुतो नरोत्तम कुलपति अलय सँ परमानन्द‍ दौ (११०//०१) हरिहर (२०९//०६) सुता जीवे शिव रतिरामा जजिo दूबे दौ शिव सुतो यदुनन्दत: लक्ष्मीुनाथो नरौन सँ शोर दौ (१०//०८) बूधवाल सँ कान्‍ह द्दौo यदुनन्दषन सुतो परमानन्दो: खौआल सँ नोने सुत रघु दौ टकo राम द्दौo परमानन्दo सुतो बैद्यनाथ गंगेशो बलियास सँ राघव सुत अच्युसत दौ (६०/०२) अच्यु त सुतो ऋषिकेश बूधवाल सँ जगन्नाोथ दौ (६५//०४) खौआल सँ धनपतिय द्दौo कुलपतिय सुता गोविन्दब (२५५//०६) नरपति बo (३२/०४) वैयाo रघुपतिय: घुयौत सँ लक्ष्मीानाथ दौ (१०२/०३) विश्व नाथ सुता हरिकृष्णँ भवेश गोपाल (१५२/०५) जयराम भवेश्वारा बलियास सँ उँमापति दौ (३३//०९) बाछू सुतो अमरू वेणी कौ पनिचोभ सँ गोविन्द दौ (२६//०५) सतलखा सँ चान्दब द्दौo अमरू सुता विष्णुवपति उँमापति रमापतिय: पाली सँ शिवसुत श्रीपति दौ बेलउँच सँ गुणपति द्दौ उँमापतिय: सुता
(२९८)
पीताम्बिर जनार्दन अच्यु्ता: बूंधवाल सँ चाण सुत श्रीराम दौ (८७//१०) बलिकo गदाधर द्दौ भवेश सुतो लक्ष्मी नाथ: दरिहरा सँ चक्रपाणि दौ (६०//०९) नाथू सुत रत्नािपाणि सुतो हरिपाणि चक्रपाणि बहेराढ़ी सँ दिवाकर दौ (९०/०४) सकo जान् द्दौo चक्रपाणि सुता सकौना सँ नारायण दौ (६०/०६) पबौली सँ जगन्ना्थ द्दौo लक्ष्मीणनाथ सुता उबारी माण्‍डर सँ चतुर्भूज दौ थेध सुत हरिपाणि सुतो दामोदर: बहेराढ़ी सँ पुरखू दौ दामोदर सुतो चतुर्भूज पाली सँ रविदत्त सुत जगदीश दौ बेलउँच सँ बासुदेव द्दौ चतुर्भूज सुता जजिवाल सँ मोहन दौ (५७/०२) लक्षमन सुतो मोहन: पाली सँ पुरखू दौ मोहन सुता बूधवाल सँ श्रीदत्त सुत पुरूषोतम दौ सोदपुर सँ हरेराम द्दौ वैया रघुपति सुतो श्रीदत्त विसू कौ दरिहरा सँ नन्दो सुत पुरन्दमर दौ (२४//१०) पाँखू सुता (२०८//०५) काशी (२२९//०४) महेश मुकुन्दा४ बेलउँच सँ सोंसे दौ महेश सुता बामनि हरे राम रामचन्द्राा: नरौन सँ शुभे सुत चिकू दौ करo गणेश दौ वामनि सुतो हिंगू अनिरूद्ध फनन्द‍ह सँ रूचि सुत निकार दौ (४१/०६) सरिo शंकर द्दौo हिंगू सुतो सदावर्तीनन्दर शुभंकरो (२६३//०४) करमहा सँ हरिपति दौ प्रसाद जीवे सुत मुकुन्दग सुतो हरपति सरिसब सँ हरिहर दौ हरपति सुतो गणेश हरिकेशो गंगोली सँ रूचि सुत लोटन दौ पाली सँ परान द्दौ सदावर्तीनन्द (१५८//०२) सुतो पुरन्दतर उँमापति पाली सँ भूवदानन्द दौ (१३४//०१) भवूदानन्द सुता नरउन सँ हरिनाथ दौ (१३९/०२) बूधवला सँ गरूड़ द्दौ
(२९९)
पुरन्द९र सुतो नेहाल: बभनियाम सँ धनी दौ (१३८//०५) धनी सुता (२३३/०९) सुता माण्डमर सँ यदुनाथ सुत परमाई दौ (७४/०७) अपरा परमानन्द‍ प्रo परमाई सुता लोकनाथ (३३६/०१) गंगेश हेमाई नरपतिय: दिद्योय सँ उँमापति सुत श्यााम दौ (१३१//०३) पनिचोभ सँ जगदीश द्दौo कृष्णोकान्त सुतो श्याामनाथ बेलउँच सँ मुरलीधर सुत सनफूल दौ (७३/०४) नारू सुत जनार्दन सुतो पद्यनाम: करमहा सँ हिरदू दौ पद्यनाम सुता जयकृष्ण लरवाई हरिकृष्‍ण कृष्णाकनन्दाह नान्यनपुर खौआल सँ रामनाथ सुत बासुदेव दौ जमुगाम सँ भवे द्दौ हरिकृष्णक सुता कमलापति रमापति रतिपतिय: माण्डँर सँ माधव दौ (७७/०३) लोकनाथ सुत हररवू सुतो रामकृष्णँ बलभद्रो पनिचोभ सँ महाई दौ रामकृष्णा सुता माधव भवानन्दस लक्षमन गोविन्दर दामोदरा: कुजौली सँ समरू सुत लोकनाथ दौ राम सुत समरू सुतो लोकनाथ: बेलउँच सँ जगन्नाौथ दौ लोकनाथ सुता लक्ष्मीोनाथ कमलनयन कांगवा बेलमोहन नरउन सँ विशो सुत जुड़ाउन दौ जालय सँ नोने द्दौ कलिगाम सँ हररवू कस्तुकत: मिश्र माधव सुता भगीरथ धर्मदाश शिवदाश (२६२//०६) बालकृष्ण चाण (१५०/०९) कृष्णलपतिय: (२६०//०४) पाली सँ देवनाथ दौ (३२/०६) हरिपति सुता विश्व नाथ (११२//०२) काशीनाथ रतिनाथ रविनाथ: (३०४//०८) सोदरपुर सँ बादू द्दौ (३५//०६) खौआल सँ दूबे द्दौ रविनाथ सुतो रमनी (१४२//०७) देवनाथो माण्डपर सँ राम सुत शिरू दौ सोदरपुर सँ खखन् द्दौ देवनाथ सुता गोपीनाथ महिनाथ (२४१//१०) गौरीनाथ बैद्यनाथा: (३१५//०१०) सकराढ़ी सँ विश्व नाथ द्दौ (सुत हरिनाथ दौ) करमहा सँ गणपति द्दौo।।
(३००)
कमलापति सुतो मुरलीधर: बुधवला सँ मथुरा सुत रघुदेव दौ (५८/०१) मथुरा सुता शुक्तदेव (२३५//०९) रघुदेव भीखम देव बन्धुौका सोदरपुर सँ रत्नौपति सुत भट्ट दौ (१३//०८) माo श्रीनाथ द्दौo रघुदेव सुता सतलखा सँ लक्ष्मीटनाथ सुत कमली दौ (१३३/०६) लक्ष्मीीनाथ सुता श्यााम (२०९/०९) (३१७//०८) चतुर्भूज कमली रामकृष्णु (१७१/०१) प्र. पनिचोभ सँ कृष्णी सुत भवानी दौ माण्उनर सँ रूपधर दौ कमली सुतो वंशीक: पाली सँ गोपीनाथ दौ (६२//०४) गोपीनाथ सुता सोदरपुर सँ लक्ष्मीवनाथ दौ (१३१//०१) अलय सँ रत्ना कर द्दौ मुरलीधर सुता सनफूल मनफूल जगन्नामथा खौआल सँ रघुनाथ दौ (५४//०७) विद्यापति सुत जानू सुतो दामोदर: गंगोली सँ भगीरथ दौ।। दामोदर सुता भवदेव (२२७//०५) रामदेव परमानन्दं (२५१/०४) विष्णु(देव पाली सँ रामनाथ दौ वेणी सुत परान सुता भगीरथ जगन्नामथ (२९९//०५) मणिनाथा: (१७०/०७) दरिहरा सँ शुभे दौ भगीरथ सुत रामनाथ: दरिहरा सँ कृष्णर सुत बासउन दौ पण्डो०ली सँ पदूम दौ रामनाथ (१६०/०६) सुता यदुनाथ गोरीनाथ (३००/०४) पुरूषोतमा: सकराढ़ी सँ महिपाणि सुत बासुदेव दौ बटेश सुत महिपाणि सुतो बासुदेव: पनिचोभ सँ प्रयाग दौ बासुदेव सुता पाली सँ पुरादित्य सुत भैरव दौ दरिहरा सँ विश्व म्‍भर द्दौo रामदेव सुतो (२३६//०८) पशुपति हराय कौ (ब. (२४/०९) पाली सँ परमानन्दस दौ (१४२/०९) रमनी सुता शुभंकर परमानन्दु सदानन्दभ कृष्णा२नन्दा (२४८//०४) एकहरा सँ शिव सुत गादू दौ पाली सँ चाण दौ परमानन्दभ सुता खौआल सँ रघुपति सुत श्रीपति दौ फनन्नगदह सँ खूट जागे द्दौo पशुपति सुतो रघुनाथ: सोदरपुर सँ विष्णुनदेव दौ (६४//०३) महथू सुत जगन्नारथ सुतो रामभद्र सकराढ़ी सँ गादू दौ (४१//०३) यमुगाम सँ हरिहर दौ डीड़ुर प्रo राम भद्र सुता विष्णुशदेव शिवदेo (२३६//१०)

0 टिप्पणी:

Post a Comment