पञ्जी प्रबन्ध :२२ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१५१) सरिसब सँ वेतिया देशे रानीपुर
अथ सरिसब सोदरपुर ग्रामारम्भँ:- अपरा महिनाथ सुता . . . करमहा सँ राम सुत वैया. हरिकृष्ण: दौ . . . वेलउँच सँ शूलपाणि द्दौ॥ महिनाथ सुतो फूल शेषधरोः खौआल सँ घनश्याम दौ . . . बैलउँच सँ भैया द्दौ॥ फूल सुता: गदाघर वि‍द्याधर दयाधराः पण्डुपआ सँ पाँ वंशीघर सुत पाँ अच्यु॥त दौ . . . घुसौत सँ छत्रपति द्दौ॥ गदाधर सुतो रामदत्त शितलादत्तो हरिअम सँ प्रान्नाथ सुत रूपनाथ दौ . . . सरिसब सँ मोद द्दौ॥ अपरा गदाधर सुतो श्रीधर: हरिअम सँ रूपनाथ स्यै व दौ . . . वलियास सँ भवनाथ द्दौ॥ रामदत्त सुतो बनम साधूको बुधवाल सँ बुधवाल सँ दुर्गापति सुत मुकुन्द् दौ . . . सरिसब सँ पाँ ढीढर द्दौ॥ अपरा गदाधर सुतो श्रीधर: हरिअम सँ रूपनाथ स्यै व दौ वलियास सँ भवनाथ द्दौ॥ बवन सुतो महो रामकुमार: वुधवाल सँ गृहिमणि सुत विश्विनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ केशव द्दौ॥ रामकुमार सुता . . . सतलखा सँ द्वारिकानाथ सुत ज्योस. वासुदेव दौ . . . बेलउँच सँ सुरेश्वँर द्दौ॥ अपरा फूल सुतो बछरण दरिहरा सँ मित्रकर सुत मोदी दौ . . . सोदरपुर सँ देवीदत्त द्दौ॥ बछरण सुता . . . हरिअम सँ दयानाथ सुत मोदनाथ दौ . . . नरउन सँ भैरवदत्त द्दौ॥ साधू सुता पवन कुमार काली कुमार श्री . . . कुमार वलियास सँ इश्वदरीदत्त सुता यद्दु दौ फनन्दुह सँ बाला द्दौ॥ काली कुमार सुता नन्द कुमार गोविन्दा अरविन्दा बेलउँच सँ कुमर सुत त्रिलोचन दौ . . . खौआल सँ हरिनन्दुन द्दौ॥ श्री कुमार M.B.B.S. प्रसन्नौ कुमार नवीन कुमारो घुसौत सँ दामोदर सुत लक्ष्मीाकान्तर दौ . . . बेलउँच सँ शोभानाथ द्दौ॥ अपरा शितलादत्त सुता चिरञ्जीव प्रजापति पिताम्ब रा: बुधवाल सँ मुकुन्दो स्यैअव दौ . . . सरिसब सँ ठीठर द्दौ॥ चिरञ्ज़ीव सुता माण्डसर सँ ठीठर सुत जयकिशोर दौ . . . बेलउँच सँ कुमर द्दौ॥ प्रजापति सुता प्रमोद कुमार अरुण कुमार बेलउँच सँ कुमर सुत मनमोहन दौ
(१५२) सरिसब सँ रानीपुर, पिलखवाड़ (७६)
वलियास सँ गिरिजा द्दौ॥ पिताम्बोर सुतो विनोद कुमार सकराढ़ी सँ कन्हाचई सुत दुर्गानन्दम दौ . . . करमहा सँ खेली द्दौ॥ श्रीधर सुतो नारायणदत्त: पालीसँ भैरव सुत भोलानन्दज दौ . . . वलियास सँ राजा द्दौ॥ नारायणदत्त सुता उपेन्द्रु कुमार भूपेन्द्रक कुमार: हरिअम सँ गोविन्द॥ सुत नरसिंह दौ . . . सकराढ़ी सँ रंगी द्दौ॥ विदाधर सुतो हनुमान गोपालो: वुधवाल सँ रुद्रपति सुत लान्हाी दौ बलियास सँ बाना द्दौ॥ दयाघर सुता हरिअम सँ दुल्ललह सुत अमृतनाथ दौ . . . सतलखा मथुरानाथ द्दौ॥ शेषघर सुतो कौस्कीतदत्त: सतलखा सँ भैनू सुत बेचू दौ. नग. (४२९//३) पाली सँ पुरुषोत्तम द्दौ॥ कौस्कीथदत्त सुतो गुलाब: करमहा सँ रुद्र नाथ सुत अमृतनाथ दौ दरिहरा सँ साहेब द्दौ॥ घनश्याौम सुतो बन्धुुक: पालीसँ पुरुषोत्तम सुत देवी दौ . . . कुजौलि सँ रमानन्द द्दौ॥ बन्धुु सुतो जीवन: दरिहरा सँ अभिनन्दीन सुत माधव दौ . . . जजिवाल सँ मेधाकर द्दौ॥ जीवन सुतो किर्तिनाथ: हरिअम सँ जगन्नाथ सुत उँमानाथ दौ . . . पण्डु्आ सँ पॉं छोटी द्दौ॥ अपरा सुता वुधवाल सँ मही सुत चौ. बन दौ जजिवाल सँ यार द्दौ॥ अपरा सुतो लक्ष्मन छोटाको अलय सँ धरणी सुत पाठक दुवरि दौ सकराढ़ी सँ उँमापति द्दौ॥ अपरा सुता सकराढ़ी सँ योगी सुत महिपाणि दौ नग. (३७९//५) सरिसब सँ श्या म द्दौ॥ किर्तिनाथ सुता लक्ष्मन सुतो फतुरीक: पण्डुरआ सँ रुद्रमनि दौ सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ॥ फतुरी सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ कुली सुतो भैयन: पाली सँ अन्दू सुत बाछा दौ . . . माण्डुर सँ नेननू द्दौ॥
(१५३) सरिसब सँ रशाढ केशवनाथ मिश्र, शिवनगर खगनाथ मिश्र
भैयन सुता श्या.मनाथ प्रेमनाथ केशवनाथा: वुधवाल सँ धर्मेश्व्र सुत वागीश दौ . . . पण्डु आ सँ पॉं छोटी द्दौ॥ श्याामनाथ सुतो बौकू प्र. हनुमानदत्त: माण्ड र सँ धर्मेश्व्र सुत कलाधर दौ . . . जजिवाल सँ दुर्भिख द्दौ॥ प्रेमनाथ सुता वलियास सँ विधा्नाथ सुत ब्रहमदत्त दौ (B.७१/३) बेलउँच सँ बहादुर द्दौ॥ केशवनाथ सुता गोवर्द्धन प्र. टेकनाथ खगनाथौ करमहा सँ सनफूल सुत प्या रे दौ . . . बेलउँच सँ बच्चूा द्दौ॥ खगनाथ सुतो बलदेव करमहा सँ शम्भुानाथ सुत कृष्णुदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ बवूनी दौ अपरा सुतो बिरंचीक: दरिहरा सँ देवनाथ सुत नेना दौ . . . वभनियाम सँ पाठक अवधी द्दौ॥
लोकनाथ सुता चन्द्रुपति नरपति खेम बावनिका: पनिचोभ सँ मंगाई सुत पुरुषोत्तम दौ . . . सोदरपर सँ महेश द्दौ॥ चन्द्रवपति सुता भुषन पुष्पमनो उइनि सँ राजा किर्तिनारायण सुत क. शिवरुद्र दौ . . . सोदरपुर सँ रमापति द्दौ॥ नरपति सुता शुभपति पाली सँ हरिहर सुत जयकृष्णद दौ . . . खौआल सँ भवानी द्दौ॥ शुभपति सुतो प्रान्धयन वलियास सँ श्रीपति सुत बन्धुआ दौ . . . सोदरपुर सँ लोचन द्दौ॥ प्रान्धयन सुतो बनमालीक: सतलखा सँ प्रान्नाथ सुत रतन दौ . . . उचति सँ चकनू द्दौ॥ बनमाली सुतो चक्रधर दुखमोचन मधुसूदन: वलियास सँ
(१५४) सरिसब सँ केलख मधुसूदन मिश्र (७७)
सोनी सुत इश्व रीदत्त दौ (B. ४५//४) रूकहरा सँ हृदय नन्दपन द्दौ॥ चक्रधर सुता . . . हरिअम सँ कृष्णमदत्त सुत श्यातमनाथ दौ जजिवाल सँ भीमदत्त द्दौ॥ दुखमोचन सुता वलियास सँ श्या्मा सुत माधव दौ हरिअम सँ वेणीदत्त द्दौ॥ अपरा सुता हरिअम सँ पॉं इन्द्रसदत्त दौ माण्ड र सँ दुखिया द्दौ॥ मधुसूदन सुतो महिधर जलधरो वुधवाल सँ भीमदत्त सुत शम्भुौ दौ . . . माण्डार सँ वैया. अमृतनाथ द्दौ॥ खेल सुता . . . पाली सँ बछाई सुत राम दौ . . . सोदरपुर सँ पुरन्द र द्दौ॥ बावनि सुतो देवनाथ बलियास सँ अनन्तछ सुत पशुपति दौ . . . सोदरपुर सँ अनाथ द्दौ॥ देवनाथ सुता बदरीनाथ रमानाथ मोदनाथा: हरिअम सँ लक्ष्मीदकान्तल सुत हरि दौ . . . सोदरपुर सँ रामेश्वनर द्दौ॥ बदरीनाथ सुतो हरपति: सतलखा सँ प्रान्नाथ सुत छक्कवन द्दौ॥ करमहा सँ बछरु द्दौ॥ अपरा बदरी सुतो कुलमनि एकहरा सँ खगेश्वसर सुत विश्वुनाथ द्दौ॥ . . . पाली सँ जयदत्त द्दौ॥ कुलमनि सुता करमहा सँ हेम नारायण सुत मंधन दौ . . . खौआल सँ रविनाथ द्दौ॥ रमानाथ सुता दरिहरा सँ मुशल सुत इशान्नाथ दौ पालीसँ केशव नारायण द्दौ॥ मोदनाथ सुतो डोमन हीरालालो दरिहरा सँ शिवदत्त सुत विष्णुकदत्त दौ . . . पालीसँ छबन द्दौ॥ डोमन सुतो राम अनुग्रह दामोदरो हरिअम सँ कृष्णरदत्त सुत श्याामनाथ दौ . . . जजिवाल सँ भीमदत्त द्दौ॥ रामानुग्रह सुता कुजौली सँ भैरवदत्त सुत वाबूलाल दौ . . . खण्डजबला सॅं गिरधर सिंह द्दौ॥ हिरालाल सुता . . . करमहा सँ लालपाणि सुत बवूजन दौ . . . वलियास सँ हरि सिंह द्दौ॥
(१५५) सरिसब सँ
राम सुता भवन कामदेव विश्वबम्भ र रचनी भगीरथ भैरवा करमहा सँ वाबू सुत पुरन्दतर दौ . . . सतलखा सँ विष्णुगदत्त द्दौ॥ भवन सुता माण्डदर सँ मोहन सुत गतिराम दौ . . . करमहा सँ देवानन्दि द्दौ॥ कामदेव सुतो कवि बासुदेव बुघवाल सँ हृषिकेश सुत हृदयराम दौ वलियास सँ मघुसूदन द्दौ॥ कवि बासुदेव सुतो जगन्ना थ प्र जंगलीक: अलय सँ कृष्णदपति सुत विघापति दौ एकहरा सँ उमानन्द् द्दौ॥ जगन्नासथ प्र जंगली सुतो कलाघर भिखारीको करमहा सँ सोनफूल सुत डोमन दौ . . . बेलउँच सँ मचल द्दौ॥ भैरव सुता बुद्धिनाथ भोरा वैया. छोटा का करमहा सँ दिनमनि सुत महिनाथ दौ . . . सतलखा सँ नारायण द्दौ॥ वुद्धिनाथ सुता वैया. लक्ष्मीरनाथ काशीनाथ अमृतनाथ इशान्नानथ दरिहरा सँ मदन सुत दुनानन्दस दौ . . . बेलउँच सँ भिवनाथ द्दौ॥ पालीसँ भिखारी सुत हिरा दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ काशीनाथ सुतो आदिनाथ: दरिहरा सँ इन्द्र पति सुत बालकराम दौ . . . अमृतनाथ सुता . . . पनि . . . सुत सोनफूल दौ कुजौली सँ आँखी द्दौ॥ इशान्नाहथ सुतो केदारनाथ ननू को समौलि पालीसँ उपेन्द्रु सुत झौंटू दौ . . . खण्डअबला सँ गोपीनाथ द्दौ॥
भोरानाथ सुतो जानकीनाथ हृदयनाथो पालीसँ तारापति सुत मधुरापति दौ . . . खौआल सँ रघुनाथ द्दौ॥ जानकीनाथ सुतो मथुरानाथ भाइनाथो हरिअम सँ वासुदेव सुत बवनू दौ . . . वलियास सँ धीर द्दौ॥ हृदयनाथ सुता हरिअम सँ उँमाई सुत मनि दौ . . . एकहरा सँ भोला द्दौ॥ वैया छोटा सुता किशोरनाथ देवनाथ धर्मनाथ नन्दननाथ प्रभुनाथा: दरिहरा सँ सुधापति सुत सोनी दौ ( B ७१//३) सोदरपुर सँ बवनू द्दौ॥ किशोरनाथ सुतो प्रान्नाोथ: बलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रहमदत्त दौ . . . घुसौत उँमापति द्दौ॥ देवनाथ सुता प्या:रे सिद्धिनाथ प्रितिनाथा: बलियास सँ रघुपति सुतनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ चानन द्दौ॥
(१५६) सरिसब सँ परशरमा (७८)
(३०६) उहरि सुतो मधु प्रितमो सतलखा सँ यशोधर द्दौ॥ . . . हरिअम सँ गंगाराम द्दौ॥ मधुसुतो उँमाइक: खौआल सँ रघुपति सुत लक्ष्मी कान्तौ दौ . . . बुधवाल सँ दामोदर द्दौ॥ उमाई सुता वंशीधर रुदी धर्मदत्ता: खौआल सँ महीसुत दयाराम दौ पबौलि सँ पदुम द्दौ॥ वंशीधर सुतो भाइलाल: पाली सँ मेधाकर सुत केशव दौ (B. ३७) दरिहरा सँ वेणी द्दौ॥ भाइलाल सुता खण्डकबला सँ उँमापति सुत टेकन दौ . . . एकहरा सँ नेहाल द्दौ॥ (३०५) जानू प्र. जनार्दन सुतो मुरली वे. हेमनाथो पाली सँ राम सुत प्रद्युम्नइनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ रामदेव द्दौ॥ मुरली सुतो शिवदत्त भवानीदत्तो माण्डनर सँ पुरन्द्र सुत गोनू दौ . . . खण्डतबला सँ घारु द्दौ॥ शिवदत्त सुत डोमन: घुसौत सँ थेघु सुत जानकी नाथ दौ . . . दरिहरा सँ कुलानन्दम द्दौ॥ डोमन सुतो दामोदर: वलियास सँ चिलका सुत कलानाथ दौ (B ६१//६)कर. किशौरी द्दौ॥ दामोदर सुतो महेश्वतर परमेश्व रो सतलखा सँ रुदी सुत रघुनाथ दौ हेमनाथ सुतो बच्चा क: वृधवाल सँ लक्ष्मन सुत दिनबन्धुण दौ वेलउँच सँ गोविन्द द्दौ॥ बच्चाा सुता . . . वुधवाल सँ नरपति सुत रुद्रपति दौ . . . एकहरा सँ अनिरुद्ध द्दौ॥
शिवदत्त सुता सतलखा सँ रामजीव सुत नीलाम्बुर दौ . . . पाली सँ चिलका द्दौ॥ अपरा जनार्दन सुतो वैष्ण्व: वैष्णकव सुतो दुखियाका दरिहरा सँ सुखी दौ दुखिया सुतो मंघन वभनियाम सँ प्राणपति सुत कल्लीअ दौ . . . खौआल सँ कलर द्दौ॥ मंदन सुतो सोनेक: सतलखा सँ नीलाम्बलर सुत आँखी दौ . . . सोदरपुर सँ आत्मानराम द्दौ॥ सोने सुता . . . सतलखा वेलउँच सँ गिरधारी सुत तीर्थदत्त दौ
(१५७) सरिसब सँ चानपुरा
वंशीधर सुतौ भाइश्रीधर योगधर श्रृष्टिघर उर्वीधरा वलियास सँ विद्यानाथ सुत व्रहमदत्त दौ . . . हरिअम्भृ सँ निधि द्दौ॥ रूदी सुता . . . सकराढ़ी सँ भाइराम सुत घाना दौ सोदरपुर सँ वचनू द्दौ॥ धर्मदत्त सुता बवुजन मतिनाथ गणेश महेशा: करमहा सँ महन्थ सुत तोती दौ . . . सकराढ़ी सँ वंशीघर द्दौ॥ बवुजन सुतो सत्यदनारायण जयदेवो सतलखा सँ रतनू सुत हिभरण दौ . . . हरिअम सँ रूद्रदत्त द्दौ॥ सर्वनारायण सुतो दिगम्ब र: हरिअम सँ कोस्कीौदत्त सुत मुसे दौ . . . सोदरपुर सँ रघुनाथ द्दौ॥ दिगम्बसर सुता . . . पनिचोभ सँ महाबल धरानाथ सुत कलाधर दौ कलाधर सुतो बालकृष्णद: दरिहरा सँ गिरधारी सुत ज्योध. रघुनन्दौन दौ . . . सोदरपुर सँ बाबा द्दौ॥ जयदेव सुता . . . उड़ा एकहरा सँ भूपनाथ सुत रैया दौ . . . करमहा सँ परमेश्ववर द्दौ॥ . . . भाइ सुता . . . पाली सँ . . . सनफूल दौ . . . अपरा फूदरी सुता . . . सकराढ़ी सँ गुजन सुत हेमनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ अपरा फुदरी सुत माण्डसर सँ वाबु राम दौ . . . अपरा धर्मदत्त सुता . . . वलियास सँ . . . सुत बावूलाल दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ अपरा धर्मदत्त सुत ना. खौआल सँ भजन सुत श्या मलाल दौ पबौली सँ बनी द्दौ॥ प्रितम सुता भवननिधि दुर्गादत्ता: वुधवाल सँ दाश सुत पति दौ . . . सोदरपुर सँ मनोहर द्दौ॥ भमर सुतो कन्हैतया मुसरीकौ दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध दौ . . . सोदरपुर सँ कमलनयन द्दौ॥ कन्हैँया सुतो पंचमणि यदुनन्द नो बलियास सँ धीर सुत मानीक दौ B. ८३/९ जजिवाल सँ कलाधर द्दौ॥ पंचमनि सुता . . . हरिअम सँ जीवन सुत रमादत्त दौ . . . पवौली सँ बवुजन द्दौ॥
(१५८) सरिसब सँ (७९)
मुसरी सुता . . . करमहा सँ धननिधि सुत छतरू दौ . . . सरिसब सँ छेदन द्दौ॥ वैया. हेमनाथ प्र. हेमकर सुत वैया. वाचस्प ति बुधवाल सँ लक्षमन सुत दिनबन्धुद दौ . . . बेलउँच सँ मुशाई द्दौ॥ वैया. वाचस्पषति सुता बुधवाल सँ नरपति सुत रुदूपति दौ . . . एकहरा सँ अनिरूद्ध द्दौ॥ रतिपति सुतो कमलाकान्तु नेननू को एकहरा सँ कृष्ण पति दौ . . . दरिहरा सँ दिनमनि द्दौ॥ कमलाकान्त सुतो मेघाकर: माण्डदर सँ कीसू दौ सरिसब सँ भैरव द्दौ॥ मेघाकर सुतो निधि ललितो माण्डेर सँ रामेश्व र सुत शूलपाणि दौ B. (१५/७) करमहा सँ देवकृष्णर द्दौ॥ निधि सुता पाली सँ गंगाधर सुत डीहेश्वपर दौ . . . सरिसब सँ रूचि द्दौ॥ ललित सुतो केदार: नरउन सँ रतनू सुत तोता दौ . . . सोदरपुर सँ छोटकनि द्दौ॥ नेन्द नु सुतो शिवनदत्तो एकहरा सँ दशरथ सुत मुकुन्दस दौ (२९३/२) सतलखा सँ रूचाई द्दौ॥ शिवन सुता पनिचोभ सँ महेश सुत नारायण दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ दत्त सुता . . . करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ . . . सतलखा सँ सोमेश्वदर द्दौ॥ अपरा कमलाकान्तस सुतो नेहाल पिराड़ीको एकहरा सँ देवानन्द सुत उँमानन्द दौ . . . माण्ड र सँ शिवदाश द्दौ॥ बावुसुतो जुड़ाउन: वुधवाल सँ धर्मेश्वेर दौ . . . माण्डँर सँ नारायण द्दौ॥ जुड़ाउन सुतो दुलार: वुधवाल सँ नरहरि सुत वासुदेव दौ . . . एकहरा सँ पनाई द्दौ॥ अपरा सुतो झड़ूला झोंटू को अलय सँ चौ. शिवानन्दण द्दौ॥ सकराढ़ी सँ नन्दतन द्दौ॥ दुलार सुता सतलखा सँ नारायणदत्त दौ नरउन सँ रघुपति द्दौ॥ अपरा सुतो झपदू उँमाको करमहा सँ सोनी सुत रूद्रनाथ दौ दरिहरा सँ इशान्नाुथ द्दौ॥ झपटू सुतो देवीदत्त: हरिअम सँ लोकनाथ सुत दुलार दौ (२९५/७) सोदरपुर सँ जाल्पाीदत द्दौ॥ उँमा सुता वुधवाल सँ छोटा सुत ववुरेया दौ . . . सोदरपुर सँ शिवदत्त द्दौ॥
लगमासँ भटराघाट (विस्फी) सुगा सुत मधुरी सुत अनिरुद्ध सुत कृष्णचन्द्र सुता गोविन्द मनोज आशीषाः जजुआड़ सँ सुत भाग्यनारायण ठाकुर दौ

(१५९) गौर सोदरपुर सँ मनियारी बेलहा रशाढ़ समीपे
अथ गौर सोदरपुर ग्रामारम्भन:- बहौरण सुता वैया. वंशमनि प्यातरेलाल वैया. फतुरीका वलियास सँ घनश्या‍म सुत हरिपाणि दौ . . . वुधवाल सँ बछरू द्दौ॥ वैया. वंशमनि सुतो नथूक: सकराढ़ी सँ दिवबन्धुव सुत जयदत्त दौ . . . पवौली सँ मचल द्दौ॥ प्यानरेलाल सुता . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत परशी दौ . . . सरिसब सँ प्रान्नाथथ द्दौ॥ बावुनाथ सुता . . . करमहा सँ हेमनारायण सुत होरिल दौ . . . सरिसब सँ तिलकेश्वरर द्दौ॥ वैया. फतुरी सुतो ठीठर: माण्डरर सँ कलाधर सुत शम्भुै दौ जजिवाल सँ सनफूल द्दौ॥ अपरा सुतो रघुनन्द न व्रजनन्दठनो खौआल सँ रूदन सुत महो ववुजन दौ सरिसब सँ हृदयनाथ द्दौ॥ ठीठर सुतो देवीक: करमहा सँ मन्नूव सुत गोपाल दौ . . . कुजौली सँ झिंगुर द्दौ॥ देवी सुता . . . वुधवाल सँ पाठक . . . सुत आर्तिनाथ दौ
रघुनन्दौन सुतो गुणानन्द : माण्ड्र सँ रामधन सुत रघुनाथ दौ फनन्द ह सँ भैयन द्दौ॥ ब्रजनन्दगन सुता . . . अलय सँ जयलाल सुत चौ फेकन दौ . . . सोदरपुर सँ वावूलाल द्दौ॥ अपरा सुता . . . खौआल सँ इश्वररदत्त सुत उगरी दौ . . . तिसउँत सँ कमलनयन द्दौ॥ जुड़ाउन सुतो जयदत्त व्रह्मदत्तो सकराढ़ी सँ भगीरथ द्दौ॥ . . . वहेराढ़ी सँ भिखि द्दौ॥ अपरा सुता . . . घुसौत सँ मन्नूय सुत राम दौ सोदरपुर सँ गोई द्दौ॥ अपरा सुता कर रूद्रमणि सुत महिपाणि दौ . . . वलियास सँ भवेश द्दौ॥ जयदत्त सुतो नन्दणकिशोर: वेलउँच सँ पा घाना द्दौ॥ व्रह्दत्त सुता मित्रनाथ वैया किर्तिनाथ ज्योत. प्रितिनाथा: दरिहरा सँ पुरुषोत्तम सुत देवीदत्त दौ सोदर वै. गोकुलनाथ द्दौ॥ मित्रनाथ सुता . . . पण्डुरआ सँ रूद्रमणि दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दी श्वसर द्दौ॥ वैया. किर्तिनाथ सुता . . . सकराढ़ी सँ उपाध्या य खडनेश्व र सुत लाल दौ . . . हरिअम सँ नेना द्दौ॥ ज्यो . प्रितिनाथ सुता घुसौत सँ मेघनाथ सुत परसमनि प्र. चित्रधर दौ . . . दरिहरा सँ गोकुलनाथ द्दौ॥
(१६०) गौर सँ जाँता (८० )
(B ६७१७) मिश्र डीहा सुता होरिल शिवनाथ वुद्धिनाथा पोषण पक्षधर चाना: माण्ड६र सँ हरदत्त सुत खंडन दौ B (६७/१) सोदरपुर सँ लाला द्दौ॥ होरिल सुतो भुनिदत्त: टकबाल सँ गंगाधर सुत बोधकृष्ण६ दौ . . . जजिवाल सँ बदलू द्दौ॥ मुनिदत्त सुता नन्दर कुमार नन्द‍ किशोर राम किशोर श्यािम किशोरा: वुधवाल सँ लक्ष्मीददत्त सुत भीमदत्त दौ . . . दरिहरा सँ वदन द्दौ॥ नन्द कुमार सुतो सदानन्दम: खौआल सँ जीबेश्व र पौत्र झल्लू. सुत शिवनारायण दौ . . . सोदरपुर सँ सीताराम सुत कन्हा्ई द्दौ॥ खौआल सँ कलर द्दौ॥ राम किशोर सुता . . . करमहा सँ लोकनाथ सुत दयानाथ दौ . . . बहेराढ़ी सँ तोती द्दौ॥ पोषन सुता . . . दरिहरा सँ घनी सुत बजनू दौ . . . पाली सँ बछरण द्दौ॥ पक्षधर सुतो वावूलाल वैया. लालो बेलउँच सँ भवनाथ सुत विद्यानाथ दौ . . . माण्डार सँ मोदी द्दौ॥ वावूलाल सुतो गंगाधर: करमहा सँ लोकनाथ सुत जीवनाथ दौ . . . पण्डुँआ सँ रूद्रमनि द्दौ॥ गंगाधर सुतो श्रीमोहन: करमहा सँ बानीक सुत बावुलाल दौ पवौली सँ होरिल द्दौ॥ वैया. लाल सुता श्रीकान्तब जयकान्तल दामोदरा: करमहा सँ लोकनाथ सुत दयानाथ दौ . . . माण्डकर सँ झिंगुर द्दौ॥ श्रीकान्तल सुता श्रीपति श्री नन्द न व्रजनन्दसना: करमहा सँ महापुरुष सुत नेमा दौ . . . वलियास सँ वैया. शोभनाथ द्दौ॥ श्री नन्द नसुता किर्त्यानन्दस नित्या नन्दी इन्द्रा नन्दु प्राणमोहन नरेन्द्र मोहना: डीह दरिहरा सँ ववुए सुत शत्रुघ्न दौ . . . पाली सँ रूपी द्दौ॥
(१६१) बालि सँ पिलखवाड़ म.म. अथ भवनाथ प्र. दूबे प्र. अयाची मिश्रक द्धि‍तीय विवाहक सन्तावन
अथ बालि सोदरपुर सँ ग्रामारम्भ्: दुखरण सुता लक्ष्मीरदत्त धीरा ज्यो‍. देवीदत्ता: पाली सँ ज्योप. बदलू द्दौ॥ . . . सरिसब सँ श्याीम द्दौ॥ लक्ष्मी्दत्त सुतो किर्तिनाथ: करमहा सँ दामू सुत जगन दौ . . . सतलखा सँ पुरन्दीर द्दौ॥ किर्तिनाथ सुता गिरधारी नरहरि शंकरा खौआल सँ मही सुत दयाराम दौ . . . पाली सँ हेमकर द्दौ॥ अपरा सुता . . . सकराढी सँ योगी सुत महिपाणि दौ सरिसब सँ पाँ श्यारमराम द्दौ॥ अपरा सुता बभनियाम सँ रतनू सुत ननू दौ . . . पाली सँ हेमकर द्दौ॥ गिरधारी सुता फनीलाल सोनेलाल बनमाली लाला दरिहरा सँ वंशीधर सुत हृदयनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ जीवन द्दौ॥ फन्नीालाल सुतो योगीक: दरिहरा सँ ननू सुत लाल दौ सरिसब सँ इश्वदरदत्त द्दौ॥ योगी सुतो श्री मन्तर: अलय सँ जयलाल सुत फेंकनलाल दौ . . . सोदरपुर सँ वावूलाल द्दौ॥ श्रीमन्त: सुता . . . वलियास सँ देवचन्द्र सुत ब्रजमोहन दौ . . . बुधवाल सँ पाठक कृपानाथ द्दौ॥ नरहरि सुता . . . नरउन सँ पखिया सुत अमृतनाथ दौ . . . पाली सँ इश्वनरीदत्त द्दौ॥ शंकर सुता केशव यादव माधव राघवा बुधवाल सँ शम्भु नाथ दौ गंगासुत हृषिकेश सुतो उँमानाथ: . . . उमानाथ सुतो इशदत्त: . . . सोदरपुर सँ . . . धराधर सुत घनी दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ इशदत्त सुतो शम्भु्नाथा माण्ड.र सँ लोकनाथ सुत छकौड़ी दौ पवौली सँ रामसिनेही द्दौ॥ शम्भुगनाथ सुता . . . खौआल सँ भगत सुत प्रितम दौ गती सुत बछरू सुतो भगत: पाली सँ गंगाधर दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ भगत सुतो प्रितम: बुधवाल सँ रामदेव सुत ऋषि दौ खौआल सँ भैया द्दौ॥ प्रीतम सुता करमहा सँ अन्दीं सुत मन दौ मन सुता दरिहरा सँ भैरव सुत खड़गु दौ . . . तिसउँत सँ मतिनाथ द्दौ॥ धीरा सुतो नारायणदत्त: सकराढ़ी सँ अभिनन्दसन सुत उँमापति दौ पाली सँ शूलपाणि द्दौ॥
(१६२) बालि सँ नगराम
नारायणदत्त सुता करमहा सँ दुखनी सुत भिखि दौ . . . एकहरा सँ पैकू द्दौ॥ ज्योक. देवीदत्त सुतो हिरामनि: पनिचोभ सँ परशुराम सुत घनश्याूम दौ . . . सतलखा सँ पुरन्दँर द्दौ॥ हिरामनि सुता भाइका करमहा सँ जुड़ाउन सुत मंधन दौ जजिवाल सँ दुर्लभ द्दौ॥ अपरा हिरामनि सुता दुर्ललित अवधनारायण चतुरा का: माण्ड र सँ सुधाकर सुत वंशमनि दौ सोदरपुर सँ काशी द्दौ॥
नन्दशन सुतो गुञ्जर: सतलखा सँ भवानी सुत मनोहर दौ . . . पवौली सँ मोहन द्दौ॥ गुञ्जर सुता . . . वुधवाल सँ दामोदर सुत दिनबन्धु दौ . . . खौआल सँ मधुसूदन द्दौ॥ अपरा सुता . . . माण्डदर सँ घन सुत चिलका दौ . . . करमहा सँ बदली द्दौ॥ लक्ष्मीभकान्ता सुत लोकनाथ सुतो कलानाथ: माण्ड्र सँ कीसू दौ . . . सरिसब सँ भैरव द्दौ॥ कलानाथ सुता करमहा सँ रामसुत रूद्रमनि दौ . . . एकहरा सँ पनाई द्दौ॥
(१६३) जगौर सोदरपुर ग्रामारम्भा:
(३३१/७) मिश्र धनेश सुता बुला जीवेश्वार गोकुलनाथा: पनिचोभ सँ शतञ्जीव सुत बवूदी दौ (३३१/१) सतलखा सँ गतिराम द्दौ॥ वुला सुतो रजनीनाथ: सकराढ़ी सँ पुरुषोत्तम सुत कमलापति दौ . . . करमहा सँ बीवल द्दौ॥ रजनीनाथ सुतो दुल्ल्ह: पाली सँ हीरा सुत मनबोध दौ . . . सकराढ़ी सँ अनन्ताराम द्दौ॥ दुल्ल ह सुतो नेना कलरो दरिहरा सँ घनी सुत बाचा दौ . . . वुधवाल सँ गोनन द्दौ॥ नेना सुता कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत एकनाथ दौ . . . सतलखा सँ विष्णु्दत्त द्दौ॥ अपरा नेना सुता . . . जाल्य सँ प्या रेलाल सुत वैया. चुम्म्न दौ . . . दरिहरा सँ रत्नपति द्दौ॥
कलर सुतो यदुवीर: करमहा सँ राम सुत वेणीदत्त दौ . . . दरिहरा सँ कन्हाुई द्दौ॥ यदुवीर सुता काशीनाथ विश्व नाथ दिनानाथा: हरिअम सँ कौस्कीतदत्त सुत गुलबदन दौ . . . वलियास सँ अर्जून द्दौ॥ काशीनाथ सुता . . . पाली सँ चुनचुन सुत चुन्नी प्र. पुरन्दिर दौ . . . वलियास सँ म. म. रज्जे द्दौ॥
विश्व नाथ सुतो केदारनाथ: वलियास सँ सिद्धिनाथ सुत जीवेश्वसर दौ . . . करमहा सँ खुशर द्दौ॥ केदारनाथ सुता परहट सकराढ़ी सँ गंगाधर सुत मुश दौ ना. (३६५/७) सरिसब सँ मारकण्डेटय द्दौ॥ दिनानाथ . . . सुता सकराढ़ी सँ मोती सुत कन्त( दौ . . . वुधवाल सँ नागेश्वटर द्दौ॥
(१६४) जगौर सँ रवोपा (८२) झंझारपुर
जीवेश्व र सुता टेंगरा भूवनेश झलहूका दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत बदलू दौ . . . सोदरपुर सँ मतिराम द्दौ॥ टेंगरा सुतौ गिरधारीक: बेलउँच सँ वुद्धिनाथ सुत सोनी दौ . . . जजिवाल सँ शुभी द्दौ॥ गिरधारी सुता नाहस खौआल सँ भंजन सुत मोदन दौ . . . पाली सँ गुलाब द्दौ॥ भूवनेश सुता सकराढ़ी सँ कमलापति सुत जैनू दौ . . . पाली सँ भैया द्दौ॥ झलह सुता . . . ततैल सकराढी सँ गुनपति सुत दुल्ल.ह दौ . . . करमहा सँ बछरू द्दौ॥
गोकुलनाथ सुतो वबुरैया देवनाथो माण्डलर सँ नेनू सुत कन्तर दौ . . . बुधवाल सँ वीर सुत अन्दी द्दौ॥ . . . खौआल सँ लक्षमन द्दौ॥ वबुरैया सुतो कपिलेश्वुर: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत सुधाकर दौ . . . पनिचोभ सँ प्रितम द्दौ॥ कपिलेश्व‍र सुता हरिपुर पाली सँ बोधकृष्णक सुत भैउअदौ . . . खौआल सँ बोकन द्दौ॥ देवनाथ सुतो खेदन सिद्धिको बेलउँच सँ मुरलीधर सुत सनफूल दौ . . . करमहा सँ सनफूल द्दौ॥ खेदन सुता दरिहरा सँ बवनू सुत जुड़ाउन दौ . . . वुधवाल सँ बदन द्दौ॥ सिद्धिनाथ सुता . . . वलियास सँ महेश सुत हनुमानदत्त दौ . . . पनिचोभ सँ दत्त द्दौ॥
(१६५) खोरि सँ सौराठ
अथ खोरि सोदरपुर ग्रामारम्भि: (४१४//१) रैया सुतो आत्मािराम कुजौलि सँ शुभंकर सुत प्रद्मुम्नद दौ . . . बुधवाल सँ शिवदेव द्दौ॥ आत्मा राम सुतो सर्वस्वर रत्तेको बलियास सँ श्रीपति सुत बन्धुा दौ . . . पवौली सँ नरपति द्दौ॥ आत्माकराम सुतो वावूनाथ बछरण इश्वधरीदत्त: पाली सँ अन्दीत सुत काला दौ . . . सतलखा सँ हरिजीव द्दौ॥ अपरा आत्माशराम सुतो अमृतनाथ: नरउन सँ भैरवदत्त सुत आन्दीस दौ उचति सँ हिरानन्द द्दौ॥ सर्वस्वन सुता लाल जमाहिर हिरमनिका: हरिअम सँ देवकृष्णन सुत रामेश्वार दौ . . . गंगौली सँ कृपाराम द्दौ॥ लाल सुतो नन्द किशोर: सकराढी सँ कृपानिधि सुत सुबोध दौ . . . फनन्दिह सँ गोङन द्दौ॥ अपरा लाल सुता जय किशोर: घुसौत सँ मनसुख सुत ब्रजलाल दौ (B ५३१/६) श्री. व्रजलाल सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत मानीक दौ . . . वभनियाम सँ भाली द्दौ॥ नन्दवकिशोर सुतो भूवनेश्वतर: वुधवाल सँ भैया सुत गोपाल दौ . . . पवौली धर्मदत्त सँ द्दौ॥ भूवनेश्वुर सुता . . . नरउन सँ शंकरदत्त सुत गुलाब दौ करमहा सँ डोमन द्दौ॥
जमाहिर सुतो मन्नुभलाल:खौआल सँ गोशॉइ सुत हृदयदत दौ . . . बेलउँच सँ बचना द्दौ॥ अपरा जमाहिर सुता मुकुन्दॉ वैया. वासुदेव सुन्द रा: बेलउँच सँ मेघनसुत गोशाँइ दौ . . . करमहा सँ बोघन द्दौ॥ मन्नु लाल सुता पनिचोभ सँ नेहाल पौत्र चन्द्र दत्त सुत वाबू दत दौ . . . पण्डु आ सँ जगतमनि द्दौ॥ . . . खण्डरबला सँ बम्मोुली द्दौ॥ मुकुन्दस सुता . . . माण्डभर सँ रूदी सुत वावूदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ जंगली द्दौ॥ वैया. बासुदेव सुतो वैया. कृष्ण देव: दरिहरा सँ गिरधारी सुत दुलार दौ पवौली सँ सिद्धि द्दौ॥
(१६६) खोरि सँ सौराठ चाणपुरा जाँता माघवझा
सोनमनि सुता . . . सकराढ़ी सँ श्यातमलाल सुत बोकन दौ . . . दिघो सँ ठ. शिवनन्दान द्दौ॥ रते सुता तारादत्त ठीठर भोलानाथा बुधवाल सँ हीरा सुत दुर्गादत्त दौ . . . पण्डु्आ सँ केदार द्दौ॥ (१) अपरा सुतोवुवएक: खौआल सँ जग्यगपति सुत चौ. कारी दौ सरिसब सँ मचलू द्दौ॥ अपरा रत्ते सुतो भैयन: हरिअम सँ रामेश्व र सुत संतोषमनि दौ . . . सोदरपुर सँ होरिल द्दौ॥ (३) अपरा रतै सुता घुसौत सँ उँमापति सुत महिधर दौ . . . वलियास सँ भवनाथ द्दौ॥ (४) अपरा रत्ते सुता पाली सँ वेणीराम सुत चन्द्रेदत्त दौ वलियास सँ रेवतीरमन द्दौ॥ (५) अपरा रत्ते सुता . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत ननू दौ . . . सोदरपुर सँ दुल्ल)ह द्दौ॥ (६) ववुए सुतो मुरलीक: सकराढी सँ श्याीमलाल सुत बोकन दौ . . . बहेराढ़ी सँ लक्षन द्दौ॥ मुरली सुतो शंकरदत्त: वलियास सँ टेकनाथ सुत जानकीनाथ दौ पाली सँ चन्ना. द्दौ॥
तारादत्त सुतो माघव: . . . वलियास सँ भवनाथ सुत शोभनाथ दौ (B २९/७) बभनियाम सँ रञ्जन द्दौ॥ अपरा तारादत्त सुता वलियास सँ हिरन सुत मनोहर दौ (B ४७/५) पाली सँ देवनाथ द्दौ॥ (२) भोलानाथ सुता खौआल सँ गोशॉइ सुत नेनमनि दौ . . . बुधवाल सँ हेमनाथ द्दौ॥ अमृतनाथ सुता पौराणिक रघुनाथ वैया. वच्चे्लाल वैया. मनमोहना दरिहरा सँ रोहिणी सुत झाउँ दौ . . . घुसौत सँ मानीक द्दौ॥ पौराणिक रघुनाथ सुतो श्रीकान्त लक्ष्मी कान्तोद करमहा सँ धर्मदत्त सुत वेणीदत्त दौ . . . खौआल सँ सोनी द्दौ॥ श्रीकान्तघ सुतो बालकृष्णक: वलियास सँ जगनी सुत बवुआ दौ . . . सोदरपुर सँ बवुजन द्दौ॥ लक्ष्मीककान्तम सुता . . . बहेराढ़ी सँ संसारधर सुत भैउ दौ . . . खौआल सँ फतुरी द्दौ॥ वैया. बच्चे लाल सुतो मुनाई चक्रपाणिको वुधवाल सँ श्रीपति सुत द्वारिकानाथ . . . दौ वलियास सँ बहादूर द्दौ॥ मुनाई सुतो गणेश: दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत त्रैलोक्यसनाथ दौ . . . वुधवाल सँ शंभु द्दौ॥ गणेश सुता . . . दरिहरा सँ कैउन सुत विश्वेदश्व र दौ पाली सँ निरसू द्दौ॥
(१६७) खोरि सँ रहिक, नरहा, ठाढ़ी
चक्रपाणि सुतो गणेश: दरिहरा सँ कालिकादत्त सुत मधुसूदन दौ . . . दिघोय सँ शशिनाथ द्दौ॥ कमलापति सुता गौरीपति चिलका छबनूका: दरिहरा सँ भवनाथ सुत गंग दौ . . . हरिअम सँ महिनाथ द्दौ॥ चिलका सुतो भैयाराम दुर्गादत्तो बहेराढ़ी सँ भवानन्दा सुत रघुनाथ दौ . . . खौआल सँ दिनाराम द्दौ॥ अपरा चिलका सुतो विष्णुँदत्त वेदानाथो घुसौत सँ हृषिकेश सुत थेघू दौ माण्डचर सँ चान द्दौ॥ (२) छबनू सुतो राम:माण्डिर सँ चान सुत नेनू दौ . . . पवौली सँ नारायण द्दौ॥ अपरा सुता सकराढ़ी सँ वंशी सुत उमानाथ दौ . . . वुधवाल सँ परमानन्दा द्दौ॥ (२) राम सुतो रेवतीनाथ श्रीनाथो खौआल सँ वागीश पौत्र विरेश्वरर सुत मनसुख दौ गंगौली सँ काला द्दौ॥ श्रीनाथ सुतो:गोपीक:वलियास सँ बन्धुख सुत ठकुरी दौ . . . वुधवाल सँ साहेब द्दौ॥ गोपी सुता सतलखा सँ जयानन्दि सुत जानकी दौ . . . सोदरपुर सँ गरीबनाथ सुत वेनीदत्त दौ . . . तिसउँत सँ श्या.मनन्दँन द्दौ॥ (B२२/४) भिक्षुक सुतो बालकराम: नरउन सँ कुलपति सुत गोविन्दौ दौ . . . खण्डदबला सँ जुड़ाउन द्दौ॥ बालक राम सुत हनुमानदत्त:सतलखा सँ प्रान्ना थ सुत छक्कुन दौ . . . कर. बछरू द्दौ॥ हनुमानदत्त सुतो केशव परमेश्व‍रो बलियास सँ भवी सुत प्रेमनाथ दौ . . . पाली सँ दिनानाथ द्दौ॥ केशव सुता अलय सँ जयलाल सुत रीतलाल दौ . . . पण्डुाआ सँ पाँ थाड़ू द्दौ॥ अपरा केशव सुता . . . पण्डु आ सँ रूद्रमनि सुत लक्षमन दौ वुधवाल सँ निधि द्दौ॥
(१३३२/१) घनी सुता केशव तुला श्याषम हिरफूल लक्षमना:माण्डसर सँ कमल सुत . . . चर्तुभूज दौ खण्डघबला सँ देवीदाश द्दौ॥ केशव सुता दरिहरा सँ हरिकृष्णल सुत भैरवी दौ . . . तिसउत सँ आनन्द द्दौ॥ अपरा केशव सुतो भैयन: वभनियाम सँ केशव सुत भैया दौ . . . पवौली सँ राम द्दौ॥ भैयन सुता छत्रनाथ चेडन बवुर का बलियास सँ भवेश सुत हृदयनन्द न दौ (B ९०१४) पाली सँ जयशीव द्दौ॥ ववुए सुतो सोनेलाल: करमहा सँ
(१६८) अन्हीरा गौर खौरि सँ ठाढ़ी रशाद्य रपूर्णियाँ
महन्थ६ सुत तोती दौ . . . गंगौली सँ लोचन द्दौ॥ सोनेलाल सुतो दुखरन: बेलउँच सँ बनी सुत कन्है या लाल दौ . . . सरिसब सँ फकीरन द्दौ॥ दुखरन . . . सुता जितू लक्षमन मारकण्डेदयका: अलय सँ नेना सुत पाठक गंगाधर दौ . . . जजिवाल सँ राजवंशी द्दौ॥ अपरा दुखरण सुतो रमानन्दद: जालय सँ सर्वनारायण सुत केशवनारायण दौ . . . कुजौली सँ रघुनाथ द्दौ॥ जीतू सुतो शंकर संतोष . . . आहिल खौआल सँ मुकुन्दल सुत जगदीश द्दौ॥ कुजौली सँ रामनन्दतन द्दौ॥ अपरा सुतो अजय कुमार पिलखवाड़ . . . सँ सुत . . . लक्ष्मीतकान्त् दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ लक्षमन सुतो विनोद अरविन्दा रजौरा माण्डमर सँ बावुदत्त सुत वैया. राविनाथ दौ तुला सुता पाली सँ योगी सुत छबनू दौ . . . एकहरा सँ लाला सुत मानू द्दौ॥ श्या म सुतो ववुरेयाक: पाली सँ सँवक सुत काला दौ (B ३२/३) सोदरपुर सँ मद्धू द्दौ॥ ववुरैया सुतो गिरधारी कन्हैाया राम धर्न्मी३ मानाका: करमहा सँ रूद्रमनि सुत मयानिधि दौ . . . पवौली सँ कलर द्दौ॥ गिरधारी सुतौ भैयालाल: माण्डरर सँ खड़्गपाणि सुत रत्नापानि दौ . . . हरिअम सँ दयाराम सुत जीवन दौ . . . सकराढ़ी सँ भैनू द्दौ॥ राम सुतो बेचूक: पाली सँ बछरन सुत गोनन दौ . . . सरिसब सँ रेवतीरमन द्दौ॥ वेचू सुता . . . वेलउँच सँ भवन सुत नाथ दौ करमहा सँ बदरी द्दौ॥
दुर्म्मिल सुता दुर्गादत्त रामकृष्णल मनिकृष्णाा खौआल सँ मधुसूदन सुत नारायण दौ . . . पवौली सँ परमानन्द द्दौ॥ दुर्गादत्त सुतो फणीक: एकहरा सँ धरनी सुत नाथ दौ . . . सतलखा सँ मेधु द्दौ॥ फणी सुता विघ्य नाथ काशीनाथ गौरीनाथ शिवनाथ शंकरनाथा: करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ सतलखा सँ सोमेश्वशर द्दौ॥ गौरीनाथ सुतो घुटर: बुधवाल सँ नीलाम्बनर सुत मीता दौ नरउन सँ वबुए द्दौ॥
(१६९) खौरिसँ रशादप शिवनगर धर्मपुरदेशे (पूर्णियाँ)
शिलानाथ सुतो भूल मन्धौनो हरिअम सँ गणेशदत्त सुत बोछन दौ . . . सोदरपुर सँ ललीत द्दौ॥ भूल सुतो पुष्पतनाथ प्र. खुशी सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत गोकुलनाथ दौ . . . काको बेलउँच सँ साहेब पौत्र मन्नू. सुत ववूजन द्दौ॥ . . . दरिहरा सँ घनाराम सुत भासाराम द्दौ॥ करमहा सँ भिखम द्दौ॥ मंधन सुतो मधुसूदन: वभनियाम सँ बच्चा सुत पाढक अवधी दौ . . . खौआल सँ नकछेद द्दौ॥ मधुसूदन सुता भदूआल माण्डुर सँ माघव सुत विश्वसनाथ दौ . . . पाली सँ छोटकू सुत सुन्दपर द्दौ॥ शंकरनाथ सुता करमहा सँ सनफूल सुत श्यादमनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ पोषन द्दौ॥ रामकृष्णन सुतो भवानीदत्त: एकहरा सँ दामोदर सुत आनन्द दौ . . . करमहा सँ जगन द्दौ॥
(१७०) सुखेत सँ
अथ सुखेत सोदरपुर ग्रामारम्भँ: (४०३१/७) मो. शा. महो गोई सुता कलाकृष्ण प्र. बचनू मचल लोचना अलय सँ जनार्दन सुत बानो दौ कुजौली सँ कमली द्दौ॥
अथ सुखेत सोदरपुर- लगमा मो. न. शा. (०३//०७) अ.मु. शा- (३०८//२) महो गोई सुता कलाकृष्णम प्रo बचनू मचल लोचना: अलय सँ जनार्दन सुत बाले दौ कुजौली सँ कमली द्दौo मचल सुता हेमकृष्णा प्रo बतहन तोतकृष्णल पीताम्बौर वैया रतन छत्रपति ववुए वंशीधर शिवकृष्ण‍ नवकृष्णा : दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ नग. (२४७//०३) हरिअम सँ हृदयराम द्दौo।। बच्चूर प्रo हितकृष्णै प्रo बच्चू३क: संग्राम एकहरा सँ मंगलादत्त सुत लाल दौ नग (३०४//८) वलियास सँ गिरधर द्दौo।। बच्चू: प्रo हितकृष्णु सुता रूद्रकृष्णा उदयकृष्णo इन्द्र कृष्णा योगकृष्णव उग्रकृष्णा‍ : दरिहरा सँ भैया सुत देवकीनन्दकन दौ नग (२९१//०८) करमहा सँ जाल्पागदत्त द्दौo।। रूद्रकृष्णार सुता नाहस खौआल सँ हिसलाल सुत केशव दौ बेलउँच सँ केशव द्दौo उदयकृष्णाा सुता नाहस खौआल सँ हिरालाल सुत यशोधर दौ हरिअम सँ लालाजी द्दौo इन्द्र कृष्णल सुतौ प्रताप कृष्णा गुलाब खौआल सँ मद्धू सुत चौo दशरथ दौ घुसौत सँ बवुजन द्दौo

(१७१) सुखैत सँ (४८)
योगकृष्णि सुतौ बालकृष्णु गोपाल कृष्णौस नाहस खौआल सँ रूदरी सुत भीरवर दौ करo वबुजन द्दौo उग्रकृष्णा सुता गोपीकृष्णख विजयकृष्णी प्रमोद कृष्णाद: दरिहरा सँ लाल सुत नेना दौ वभनियाम सँ गोविन्दकलाल द्दौo गोपीकृष्ण सुतौ प्रकाशकृष्णौल नाहस खौआल सँ अभिमन्युक सुत योगेन्द्रो दौ दिर्घोष सँ ठ. भवेश द्दौo प्रकाशकृष्ण सुता पण्डु‍आ सँ पाँ मोदानन्दी सुत पाँ विद्यानन्द. दौ फनन्द्ह सँ इन्द्र मणि प्रo भोला द्दौo।। विजय कृष्णद सुता चपाही घुसौत सँ दामोदर सुत उग्रमोहन दौ एकहरा सँ शोभानन्द द्दौo प्रमोद कृष्ण‍ सुता सुरवैत खौआल सँ वुच्ची सुत कालीकान्त‍ दौ जजिवाल सँ विजयकान्तृ द्दौo सुबोध कृष्णद सुता रवोजपुर फनन्दहह सँ
(१७२) अथ कटका सँ
अथ कटका सोदरपुर सँ ग्रामारम्भँ:- गोनू सुतो उँमापति ज्योद. भैरवदत्तो उचति सँ मदनी सुत पुरुषोत्तम दौ . . . पण्डु आ सँ पाँ भगीरथ द्दौ॥ उँमापति सुतो बवुनन्दमन भूवनन्दननो करमहा सँ दुखन जगना दौ . . . वलियास सँ प्रद्मूम्नस द्दौ॥ बवुनन्दून सुता पाली सँ रत्न पाणि सुत जगतबन्धुृ दौ . . . सरिसब सँ मनिकृष्ण द्दौ॥ अपरा सुता खौआल सँ जयशीव सुत रूदन दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त द्दौ॥ अपरा सुता दरिहरा सँ सुबोध सुत भवदत्त दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त द्दौ॥ अपरा ववुनन्दिन सुता पाली सँ भैया सुत जीवेश्वसर दौ सतलखा सँ आँखी द्दौ॥ (१) अपरा सुता बलियास सँ शीवनाथ सुत हृदयनाथ दौ . . . पवौली सँ भैयन द्दौ॥ (५) अपरा ववुनन्द न सुता खौआल सँ लोटन सुत नारायणदत्त दौ . . . धेनु पवौलि सँ चौ. मधुरापति सुत धर्मदत्त द्दौ॥ सकरादी सँ जीन्दान द्दौ॥ (६) भूवनन्द न सुता घुसौत सँ छत्रपति सुत दुल्ल्ह दौ . . . सरिसब सँ भिखी द्दौ॥ अपरा भूवनन्दनन सुतो चन्द्रिदत्त दरिहरा सँ गरीब सुत इशान्नादथ दौ करमहा सँ जुडाउन द्दौ॥
(३३०/१) गंगाराम सुता सँ भैरव रमाकान्तम गोपीकान्तौ नरहरिका फन्दोह सँ नीकार सुत म. म. पा. रामभद्र दौ . . . सकराढ़ी सँ श्रीकान्ता द्दौ॥ अपरा गंगाराम सुतो लक्षमन: सकराढ़ी सँ भवानी सुत बासुदेव दौ . . . जजिवाल सँ यदुनाथ द्दौ॥ गोपीकान्तक सुता वलियास सँ हरिकृष्णस सुत शतञ्जीव दौ पवौली सँ कालीदाश द्दौ॥ नरहरि सुतो गरीबनाथ भूलनो पाली सँ बैद्यनाथ सुत रामकृष्णा दौ (B ८५/५) खौआल सँ चिन्ताथमनि द्दौ॥ गरीबनाथ सुतो वेणीदत्त: दरिहरा सँ कमलनयन सुत नरोत्तम द्दौ॥ घुसौत सँ बैद्यनाथ द्दौ॥ वेणीदत्त सुता सकराढी सँ पाँ तारापति सुत पाँ रमानाथ द्दौ॥ जजिवाल सँ शुभपति द्दौ॥ अपरा वेणीदत्त सुत निधिक: तिसउँत सँ मंगलादत्त सुत श्या॥मलाल दौ . . . सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौ॥
(१७३) कटका सँ परशरमा (सुपौल)
अपरा वेणीदत्त सुतो भाइलाल: पनिचोभ सँ मधुरापति सुत रूद्रदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ शुभपति द्दौ॥ भूलन सुता पाली सँ चन्द्र कर सुत विश्व नाथ दौ पबौली सँ जीवे द्दौ॥ लक्षमन सुतो प्रीतम जयदेवो बुधवाल सँ बवुनी सुत जत्राई दौ . . . पवौली सँ रमानन्दज द्दौ॥ प्रितम सुतो महेश बहेराढ़ी सँ बछाई सुत रमाकान्ते द्दौ॥ . . . एकहरा सँ अनिरूद्ध द्दौ॥ महेश सुतो भोलानाथ पन्डुमआ सँ गतिराम सुत दुबाई दौ . . . दिघो सँ महेश सुतो भोलानाथ दौ॥ भोलानाथ सुता वावुनाथ मतिनाथ श्याबमनाथ हरिनाथा: उचति सँ बन्धु सुत बोध दौ . . . सोदरपुर सँ फेकनू द्दौ॥ हरिनाथ सुतो नेनन वैया. जासूकौ करमहा सँ सुखाई सुत बोकन दौ . . . पवौली सँ जीवन द्दौ॥ नेनन सुता सकुरी वलियास सँ . . . सुत भाइलाल दौ वैया. जासू सुता रति. बेलउँच सँ भूषणपौत्र भैरवदत्त सुत इश्वकरीदत्त दौ . . . पाली सँ उपो पौत्र श्‍यामदत्त सुत गृहिमणि द्दौ॥ . . . बेलउँच सँ चिलकापौत्र मचल सुत भवनाथकस्तुशत:॥
(B. २५१/६) बदलू सुतो भोला काशीको पाली सँ रामकृष्णन सुत शुलपाणि दौ . . . दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौ॥ अपरा बदलू सुतो धरानाथ: वुधवाल सँ दामोदर सुत लक्षमन दौ . . . दरिहरा सँ नारायण द्दौ॥ काशीसुता . . . पाली सँ नारायण सुत गंगानन्द दौ . . . सोदरपुर सँ गोरी द्दौ॥ धरानाथ सुता . . . मझौरा करमहा सँ जीवनाथ सुत मनबोध दौ . . . बेलउँच सँ कोस्कीँदत्त द्दौ॥
(१७४) कटका सँ क्रैलरव, मोतीपूर
पुरन्द४र सुतो धरणी पशुपति को पाली सँ श्रीकृष्णप सुत नीलकंठ दौ . . . सतलखा सँ सीरी द्दौ॥ अपरा पुरन्दशर सुतो जनार्दन: सतलखा सँ भवानी सुत मोहन दौ पाली सँ गोपीनाथ द्दौ॥ धरणी सुता कमलनयन जयकृष्णन गोकुलनाथा: माण्डपर सँ परमानन्दु सुत बदली दौ . . . सोदरपुर सँ अनिरूद्ध द्दौ॥ कमलनयन सुता दुल्ल्ह बालह मनरूचिका: पाली सँ भगीरथ सुत सदाशीव दौ . . . कुजौली सँ गोविन्दन द्दौ॥ दुल्लशह सुतो गिरधारीक: हरिअम सँ जगन्ना थ सुत उँमानाथ दौ पण्डुवआ सँ पाँ छोटी प्र. देवानन्द‍ द्दौ॥ अपरा सुता पनिचोभ सँ कंगाली सुत किसुनी दौ . . . सोदरपुर सँ हरिहर द्दौ॥ अपरा दुल्लभह सुतो श्रीदत्त: करमहा सँ टागन सुत कलर दौ . . . दरिहरा सँ हित द्दौ॥ गिरधारी सुतो लाला प्र. मित्रनाथ योगनाथो पाली सँ भवादित्या सुत इश्व रीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौ॥ मित्रनाथ सुतो वबुआजीक: हरिअम सँ नेनन सुत जमाहिर दौ . . . सोदरपुर सँ लाल द्दौ॥ ज्योर. ववुआजी सुतो नरेन्द्र . . . वलियास सँ जयराम सुत भाय दौ . . . वभनियाम सँ संतोषी द्दौ॥ अपरा वबुआजी सुता अनिरुद्ध जयदेव रभ. पू. विहार वि. स. अध्य क्ष, केन्द्रिय ग्रामीनराज्य. मंत्री ब्रहमचारी हरिनाथ भवनाथा: खौआल सँ गोपाल सुत मनोहर दौ . . . पाली सँ टेकानन्दम द्दौ॥ अनिरूद्ध सुतो डा. मोहन M.B. B. S. M. D. मिश्र मुकन्दोन बहेराढ़ी सँ भैउ सुत सुरेश द्दौ॥ सोदरपुर सँ बूचू प्र. हितकृष्णक द्दौ॥ डा. मोहन सुता . . . फनन्दतह सँ हरिनन्दुन सुत बैद्यनाथ दौ . . . दरिहरा सँ नेना द्दौ॥ जयदेव सुता देवेन्द्र विजयेन्द्रर शैलेन्द्रा द्रिजेन्द्रा : पाली सँ कुलमनि सुत अयोध्याुनाथ दौ . . . पवौली सँ युद्धि द्दौ॥ देवेन्द्रर सुतो भस्कालर दौ दरिहरा सँ वैया. हरिशंकरसुत वैया. विश्व्म्भ॥र दौ . . . करमहा सँ अनन्तर द्दौ॥ विजयेन्द्र सुता . . . नाहसरूपाली दूमरा वुधवाल सँ पिताम्ब र सुत वेदानन्दो दौ रघेपुरा पबौली सँ मुख्यक न्याौयधीश (H. C.urt) मन्नूत सूत राधारमन दत्त लक्ष्मीबकान्तस द्दौ॥ शैलेन्द्रँ सुता . . . भवड़र घुसौत सँ हिरमणि पौत्र लक्ष्मी्कांत सुत गौरीकान्त‍ दौ माण्डशर सँ मन्नू सुत राघारमन द्दौ॥।। धामदाहा उल्लूी द्विजेन्द्रन सुता . . . कुजौली सँ प्रभाकर सुत जयानन्दन दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ सुरेन्द्रौनाथ सुता . . . विरसरतर शिवाहरिअम सँ चिरंजीव सुत सत्यसदेव दौ . . . दरिहरा सँ महो शशिनाथ द्दौ॥
(१७५) कटका क्रैलेख मोतीपुर सतलखा नकसरि
नरेन्द्र सुता . . . ककरौड़ जगौर माण्ड र सँ महाराज सुत इन्द्रुनारायण दौ . . . खण्डदबला सँ हरिनन्द्न द्दौ॥: योगनाथ सुता दरिहरा सँ गिरधारी सुत दुलार दौ . . . पबौली सँ सिद्धि द्दौ॥
बालह सुतो जाल्पायदत्त: उचति सँ नरेश सुत सुरवदेव दौ . . . दरिहरा सँ गरीब द्दौ॥ जाल्पापदत्त सुतो फतुरीक: माण्डरर सँ रतनू सुत जगन्ना थ द्दौ॥ हरिअम सँ खुशिहाल द्दौ॥ फतुरी सुतो कलर: दरिहरा सँ तोती सुत भवानीदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ रूद्रदत्त द्दौ॥ मनरूचि सुता वुधवाल सँ लक्षमन सुत हरि दौ . . . खौआल सँ पुरुषोत्तम द्दौ॥
गोकुलनाथ सुतो शम्भु नाथ: दरिहरा सँ गंगसत बछरू दौ एकहरा सँ पनाई द्दौ॥ अपरा सुता खौआल सँ भोरासुत बोध दौ . . . अलय सँ कमलनयन द्दौ॥ शम्भु नाथ सुतो रतिनाथ: बेलउँच सँ खगेश सुत प्रभाकर दौ . . . वलियास सँ विद्यानाथ द्दौ॥ जनार्दन सुता . . . शोभन वैष्णभव कला रतीशा: सकराढ़ी सँ मोहन सुत दण्ड पाणि दौ . . . हरिअम सँ वेदू द्दौ॥ शोभन सुता . . . पाली सँ शतञ्जीव सुत शुलपाणि दौ . . . खौआल सँ भोरा द्दौ॥ वैष्णँव सुतौ दुखियाक: दरिहरा सँ नीलकंठ सुत सुखी दौ . . . उचति सँ नरेश द्दौ॥ दुखिया सुता अमृतनाथ मंधन महाधना: वभनियाम सँ प्राणपति सुत कल्लीद दौ . . . खौआल सँ बूला द्दौ॥ . . . अपरा सुता दरिहरा सँ रमापति सुत वेणी दौ . . . पाली सँ दूखा द्दौ॥ अमृतनाथ सुतो वंशीधर: बुधवाल सँ जयदत्त सुत लाल दौ . . . बेलउँच सँ रातुसुत कारी द्दौ॥।। अपरा सुता अलय सँ मधुरापति सुत खेलपति दौ . . . वलियास सँ रूद्रदत द्दौ॥ मेघन सुतो हलधर सोने कौ सतलखा सँ नीलाम्बउर सुत आँखी दौ . . . सोदरपुर सँ आत्माकराम द्दौ॥ हलधर सुता . . . करमहा सँ बवुजन सुत रवुश्लद दौ एकहरा सँ सीताराम द्दौ॥ अपरा हलघर सुतो बलदेव प्र. दुलार: देवै नरउन सँ पखियाषौत्र प्रेमीसुत कुली दौ . . . वलियास सँ तोतीसुत वंशमणि दौ करमहा सँ मानी द्दौ॥ सोने सुता भुलर वदकी युगेश्वीरा: बेलउँच सँ मनसा पौत्र गिरधारी सुत तीर्थदत्त दौ . . . दरिहरा सँ रघुनाथ पौत्र वंशधर सुत छकौड़ी द्दौ॥
(१७६) कटका सँ पिलखदाड़
सरिसब सँ गुननिधी सुत कृष्णँदत दौ . . . वलियास सँ लर्ग्गी द्दौ॥।। कलर सुतो ब्रहमदत्त बादरिको खौआल सँ शुभाई सुत महिधर दौ . . . खण्डसबला सँ कमलापति सुत मटूकी द्दौ॥ अपरा कलरसुतो दुल्लथह ललितो वलियास सँ गनपति सुत देवानन्दस दौ . . . नरउन सँ नन्दरन द्दौ॥ व्रहमदत सुता हर्षदत्त कन्हा ई काशीनाथ बैद्यनाथा खौआल सँ हरिहरसुत बालकृष्णत दौ . . . सोदरपुर सँ घनी द्दौ॥ हर्षदत सुता मंगरौनी पाली सँ मनबोध सुत मंजन दौ . . . पवौली सँ सीताराम द्दौ॥ कन्हासई सुतो चन्द्रलमणि मंगरौनी पाली सँ मनबोध सुत दयानाथ दौ . . . खौआल सँ दुर्गादत द्दौ॥ बैद्यनाथ सुता . . . पनिचोभ सँ प्राणपति पौत्र मोती सुत चण्डीतदत दौ . . . वलियास सँ महेश द्दौ॥ बदरि सुता . . . पाली सँ वालासुत प्रितम दौ सतलखा सँ मधुरापति द्दौ॥ दुल्लसह सुता . . . सकराढ़ी सँ नेवृसत भाइराम दौ . . . नरउन सँ मोदनारायण द्दौ॥
. . . महिनाथ सुतो बन्धु क: दरिहरा सँ परमानन्दृ सुत सुन्दयर दौ . . . पाली सँ गंगाराम द्दौ॥ बन्धु सुता कुजौली सँ शुभंकर सुत प्रधुम्न दौ वुधवाल सँ शिवदैव द्दौ॥ अपरा बन्धुण सुता बसाउन: वलियास सँ अनन्ता सुत महादेव दौ . . . पवौली सँ शुभंकर द्दौ॥ बसाउन सुता सवूरदत्त परस्मसनि वैजू विश्वसनाथ हरिनाथा: खौआल सँ चान सुत नयन दौ . . . सोदरपुर सँ जयशीव द्दौ॥
सवूरदत्त सुतौ मुसहड़ नरउन सँ नरपति सुत फोडया दौ . . . सोदरपुर सँ बालह द्दौ॥ अपरा सुता पनिचोभ सँ जीवनाथ सुत सनफूल दौ . . . एकहरा सँ शिवनाथ द्दौ॥ मूसहड सुतो गतिनाथ: कुजौली सँ भवानीदत सुत पुण्यरपति दौ . . . नरउन सँ चेंगना द्दौ॥ वैया. गतिनाथ सुता उमानाथ तारानाथ रमानाथ कलानाथ पाली सँ झोटन सुत गिरधारी दौ . . . सतलखा सँ हिभरण द्दौ॥ उमानाथ सुता . . . दरिहरा सँ भोलानाथ सुत परमेश्व रीदत्त द्दौ॥ . . . वुधवाल सँ भूषन द्दौ॥ तारानाथ सुता विश्व नाथ काशीनाथ वद्रीनाथ:वलियास सँ वबुए सुत मारकण्डे य दौ . . . कुजौली सँ गेने द्दौ॥ रमानाथ सुतो अमरनाथ (सप्रा) कलानाथ सुता दयानाथ कृपानाथ भवनाथा सकराढ़ी सँ दुखिया सुत श्री नन्दान दौ . . . करमहा सँ नोथी द्दौ॥ परमनि सुता बेलउँच सँ गुजारसुत वुद्धि दौ (B ९/२) पाली सँ वाचा द्दौ॥ अपरा सुता खौआल सँ छत्रपति सुत कारू दौ बेलउँचसँ वेवनू सुत . . . द्दौ॥
(१७७) कटका सँ पिलरवाड़ पउना
अपरा परस्मसनि सुता . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत भाऊ दौ नरउन सँ छतरी द्दौ॥ (३११) अपरा सुता भगवानदत्त जगदत्त मनमोहनकटाई द्दौ॥ रक्न्ीना सुत विष्णुरपति दौ . . . गंगौली सँ लोचन द्दौ॥ विश्व नाथ सुता . . . पनिचोभ सँ धर्मपति सुत जगन्नादथ दौ . . . सतलखा सँ लोचन द्दौ॥ उँमानाथ सुतो शिवदत्त दयारामो घुसौत सँ चतुर्भूज सुत वंशी दौ (२०६/१) सोदरपुर सँ वदन द्दौ॥ शिवदत्त सुतो कोदइक पनि चोभ सँ अनिरूद्ध सुत गोविन्द दौ (B ९७११/२) खण्डसबला सँ जयशीव द्दौ॥ कोढइ सुता ठाकुरदत्त धरानाथ द्वारिकानाथा बेहराढ़ी सँ मोदी सुताकारी दौ (B ९७/४) सोदरपुर सँ वेदी द्दौ॥ अपरा कोदई सुतो मुनीक: करमहा सँ महिपाणि सुत ननू दौ . . . खौआल सँ सनाथ द्दौ॥ ठकुरदत्त सुता . . . पाली सँ मचल सुत श्याकमलाल दौ . . . सरिसब सँ ननू द्दौ॥ धरानाथ सुता यशोधर हलधर बेलूका: वलियास सँ शम्भुानाथ सुत गोनोड़ दौ . . . पाली सँ गाना द्दौ॥ बनू सुता . . . बलियास सँ राजनाथ सुत बवुआ प्र. मधुसूदन दौ . . . बुधवाल सँ हल्लीस द्दौ॥ द्वारिकानाथ सुतो मुशन: पण्डु आ सँ हृदयमनि सुत रामसँवक दौ . . . जजिवाल सँ घोंघाइ द्दौ॥ मुसन सुतो गोविन्द : वलियास सँ बतहा सुत धीरनाथ दौ . . . घुसौत सँ जयलाल द्दौ॥ गोविन्द् सुता . . . नरउन सँ अनन्तथ सुत बलदेव दौ . . . बेलउँच सँ पुरन्दगर द्दौ॥
बचनू सुतो दुल्लनह: करमहा सँ दामू सुत जगन दौ . . . माण्डेर सँ चतुर्भूज द्दौ॥ अपरा सुतो शम्भु दत्त मनीको सतलखा सँ नारायण सुत सोमोश्वडर दौ पाली सँ भवेश द्दौ॥ अपरा वचनू सुता टकवाल सँ जयकृष्णस सुत महिधर दौ . . . माण्डशर सँ प्राणपति द्दौ॥ अपरा सुतो हिर: अलय सँ नरोत्तम सुत नित्यासनन्दण दौ . . . सतलखा सँ केशव द्दौ॥ अपरा बचनू सुता सकराढ़ी सँ दामोदर सुत बाकी दौ . . . करमहा सँ गंगादाश द्दौ॥ (६)
(१७८) कटका सँ परतापुर
दुल्ल७ह सुतो कमलादत्त: पनिचोभ सँ महादेव सुत कंगाली दौ . . . पवौली सँ पशुपति द्दौ॥ . . . अपरा दुल्लिह सुतो बवूजन ननूको बुधवाल सँ बालकृष्णन सुत अखिया द्दौ॥ सोदरपुर सँ योगीसुत दिनेश द्दौ॥ अपरा सुता माण्डलर सँ गांगू सुत नारायणदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ कलर सुत ब्रह्मदत द्दौ॥ अपरा दुल्ल ह सुता विस्फी. सँ ठ. तुला सुत एकनाथ दौ . . . करमहा सँ दुरवती द्दौ॥ (४) कमलादत्त सुतो लक्ष्मीँदत: दरिहरा सँ गरीब सुत इशान्नाुथ दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौ॥ अपरा सुता घुसौत सँ राम सुत हिया दौ . . . पबौली सँ इशान्नाुथ द्दौ॥ (२) लक्ष्मीहदत्त सुता . . . पनिचोभ सँ जगन्नामथ सुत दयानिधि दौ . . . वलियास सँ कुलपति सुत गोपीनाथ दौ . . . करमहा सँ गंगादत्त द्दौ॥
हिर सुता ववुजन वैजूलाल राजवंशी तिलकधारी क।। कटाई सँ धरणी पौत्र लक्ष्मीदकान्ता सुत रत्ते दौ . . . करमहा सँ कालीदाश सुत हीरा दौ . . . खौआल सँ भिखम द्दौ॥ अपरा हिरा सुता . . . सकराढ़ी सँ भाइराम सुत घाना दौ . . . पाली सँ भूषण द्दौ॥
बन्धु सुतो साहब जहलो अलय सँ लाला सुत भीमसँन दौ . . . गंगौर सँ ववूदी द्दौ॥ अपरा सुता पाली सँ घनश्यातम सुत डन्दी दौ . . . सकराढ़ी सँ वासुदेव द्दौ॥ साहब सुतो बसन: माण्डसर सँ घनी सुत खगेश दौ . . . नरउन सँ गंगादाश द्दौ॥ जह ल सुतो धर्मदत्त वि. सुकरि दौ अलय सँ भोरा सुत प्राणपति दौ एकहरा सँ रतनू द्दौ॥ धर्मदत्त सुता . . . कुजौली सँ बछरू सुत कृष्ण्दत्त दौ . . . बहेराढ़ी सँ मनसुख द्दौ॥
ववनू सुतो इशान्नाुथ: अलय सँ वंशी सुत मही दौ . . . दरिहरा सँ घनी द्दौ॥ इशान्नानथ सुता दिनानाथ गुदर सोन मनोहरा: वलियास सँ खुशिहाल सुत वाचा दौ . . . हरिअम सँ रामेश्व र द्दौ॥ गुदर सुता . . . करमहा सँ हेमनारायण सुत होरिल द्दौ॥
(१७९) कटका सँ परतापुर
सरिसब सँ तिलकेश्व र द्दौ॥ अपरा गुदर सुता दरिहरा सँ मीना सुत परमेश्वँरीदत्त दौ . . . पाली सँ गंगाई द्दौ॥ सोने सुता पाली सँ जीवा सुत गोपाल द्दौ॥ . . . पण्डु आ सँ शम्भुईनाथ द्दौ॥
रघुराम सुतो दुबरि पाली सँ रामभद्र सुत भरथी द्दौ॥ . . . माण्डुर सँ नन्दसन द्दौ॥ दुवरि सुतो इन्द्र मनि वहेराढ़ी सँ भवानन्दद सुत छीतर द्दौ॥ सरिसब सँ रघुदेव द्दौ॥ अपरा दुवरि सुता दरिहरा सँ नीलकंठ सुत जगन्नातथ दौ . . . सोदरपुर सँ जयी द्दौ॥ अपरा दुबरि सुता माण्ड र सँ कमल सुत विश्वौनाथ दौ . . . वभनियाम सँ मिताई द्दौ॥ (३) अपरा दुवरि सुता सकराढ़ी सँ दामोदर सुत जगन्नायथ दौ . . . करमहा सँ हाड़ी द्दौ॥ (४) अपरा दुबरि सुता सकराढ़ी सँ वीर सुत नीतन दौ . . . सरिसब सँ राजाराम द्दौ॥
इन्द्रुमनि सुतो पोषन: दरिहरा सँ रघुनाथ सुत मनबोध दौ . . . बेलउँच सँ चिलका द्दौ॥ पोषन सुतो हनुमानदत्ता विद्यानाथो अलय सँ रतिपति सुत आमी दौ . . . पवौली सँ पद्मापति द्दौ॥ अपरा पोषनसुता . . . सतलखा सँ हरिजीव सुत कुली दौ . . . सँ . . . द्दौ॥
(१८०) रोहाड़ सँ कछुवा शिवनन्दीवमिश्र
अथ रोहाड़ सोदरपुर सँ ग्रामारम्भि:-पशुपति सुता लाल माघव श्या मराम मानीक सनाथ नेहाला: तिसउँत सँ यशोधर सुत राशे दौ माण्डिर सँ पशुपति द्दौ॥ लाल सुता वाली हरंगी मतिनाथा: पाली सँ तारापति सुत मधुपति दौ . . . सकराढ़ी सँ पीताम्बहर सुत बन्धु: द्दौ॥ मिश्र वस्तीु सुता भगवानदत्त चिनमा दिना जीतना: सतलखा सँ यदुपति सुत फेंकन दौ . . . करमहा सँ अन्दीी सुत बन्धनन द्दौ॥ भगवानदत्त सुता दरिहरा सँ रजनू सुत हनुमानदत्त दौ हनुमानदत्त सुता पाली सँ गोविन्दँदाश पौत्र सुरवरि सुत वेचू सुत वेचू दौ . . . पवौली सँ उपेन्द्रो द्दौ॥ माण्ड र सँ हाड़ी सुत लक्षमन कस्तुीत:।। विनमा सुतो सन्तोौषमणि लचरीिकौ वलियास सँ हिरफूल सुत हृदयनन्द न दौ (B ५८/४) टकबाल सँ पशुपति द्दौ॥ सन्तोयषमनि सुता . . . खौआल सँ हेमनाथ सुत जाल्पाौदत्त दौ जाल्पा दत्त . . . सुता . . . वेलउँच सँ वनीसुत भवानीलाल दौ . . . सोदरपुर सँ वेणीदत्त सुत भायलाल द्दौ॥ दरिहरा सँ गिदरू सुत वबुरैया द्दौ॥ वुधवाल सँ चेताकस्तुीत:नचारी सुता खौआल सँ हेमनाथ सुत जाल्पा दत्त दौ . . . बेलउँच सँ भवानी लाल द्दौ॥
मिश्र हरंगी सुत दुर्गादत्त उमा राम नबाव महाराजा बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ . . . सरिसब सँ भैयन द्दौ॥ दुर्गादत्त सुतो मधुसूदन शिवनन्दरनो बलियास सँ हरिपाणि सुत रघुवीर दौ (B ५७/१) पाली सँ ननू द्दौ॥ मधुसूदन सुतो जीवनाथ: खौआल सँ हेमनाथ सुत जाल्पाुदत्त दौ बैलउँच सँ भवानीनाथ द्दौ॥ अपरा सुता बलियास सँ जानकीनाथ सुत रघुनाथ दौ . . . रघुनाथ सुता वुधवाल सँ शंकरदत्त सुत छकौड़ी द्दौ॥ खौआल सँ दत्तू द्दौ॥ शिवनन्दयन सुता . . . माण्डरर सँ सिद्धिनाथ सुत वदे . . . दौ पाली सँ जीवन सुत मंगली द्दौ॥ मिश्र मतिनाथ सुतो गंगेश: माण्ड र सँ देवन सुत भवी दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ॥ गणेश सुता . . . खौआल . . . सँ सुत प्यालरे दौ मिश्र माघव सुता हठी चन्डीौदत्त परमेश्वथरीदत्ता: माण्ड र सँ कारू सुत रमाकांत . . . दौ पाली सँ भिखारी द्दौ॥ हठ्ठी सुता कुञ्जबिहारी राशबिहारी
(१८१) रोहाड़ सँ (३९) नगराम
छत्रधारी गिरधारी व्रजबिहारी अबध विहारी प्र. पुनाका करमहा सँ बछर सुत बोधन दौ . . . बोधनसुता सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ माण्डकर सँ छकौड़ी द्दौ॥ कुत्र्जबिहारी सुतो हरिगोविन्दच: माण्ड र सँ रूद्रधर सुत इशान्नाशथ दौ . . . करमहा सँ लालपाणि द्दौ॥ हरिगोविन्द् सुतो पिताम्बतर:माणडर सँ सिद्धिनाथ सुत बवे दौ . . . पाली सँ मंगनी द्दौ॥ पिताम्बमर सुतो . . . हरिअम सँ बल्ल भ दौ . . . नेना सुत जुडाउन सुतो वल्ल भ दरिहरा सँ घनानन्दँ सुत शम्भुँ दौ . . . करमहा सँ पुरुषोत्तम द्दौ॥ बल्ल:भ सुता माण्डार सँ अमृतनाथ सुत मून्नी दौ मून्नीप सुता सोदरपुर सँ कोश सुत ठाकुरदत्त दौ . . . पाली सँ श्या‍मलाल द्दौ॥ राशविहारी सुता दरिहरा सँ इशान्नातथ सुत नेना दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ छत्रधारी सुता पनिचोभ सँ जानकी पौत्र इश्व रदत्त सुत गिरधारी दौ . . . इश्वछरदत्त सुतो गिरधारीक:सोदरपुर सँ यदू सुत सुबोध दौ . . . खौआल सँ बालकृष्ण. द्दौ॥ गिरधारी सुता . . . खौआल सँ सीताराम सुत बुद्धिनाथ दौ
पनिचोभ सँ बछरण द्दौ॥ मिश्र अबध बिहारी सुता स्वायंवर बलियास सँ हरिनाथ सुत रघुवीर दौ . . . रघुवीर सुता जजिवाल सँ बरजू सुत भवानीदत दौ . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत बच्चा द्दौ॥ पाली सँ लोकनाथ कस्तुहत:।। सुत मिश्र श्य्मो रामसुतो लक्ष्मी नाथ जानकीनाथो:वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ . . . जजिवाल सँ भैयाराम द्दौ॥ लक्ष्मीयनाथ सुता माण्डदर सँ मेधनाथ सुत रूद्रधर दौ . . . नरउन सँ कलानिधि द्दौ॥ अपरा सुता . . . खौआल सँ भैया सुत सोनी द्दौ॥ . . . सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन द्दौ॥ सकराढ़ी सँ गुजर कस्तुैत:।। मिश्र जानकीनाथ सुतो पुण्याैनन्द पंचानन्दौग माण्ड‍र सँ छकौड़ी सुत मंधन दौ (B २२१/८) एकहरा सँ पोन द्दौ॥ पुण्या नन्दत सुतो ववुआजी प्र. रामचन्द्र२ दुलार चन्द्रोथ: सकराढ़ी सँ वुआ सुत लाल दौ (B १००/३) बेलउँच सँ मनीलाल द्दौ॥ वबुआजी प्र. रामचन्द्रत सुत खौआल सँ यदुनाथ सुत . . . लक्षमन दौ लक्षमन सुता पबोली सँ हिरालाल सुत गोपाल दौ नम (३५१//४) हरिअम सँ ववुआन द्दौ॥ मिश्र दुलारचन्द्र प्र. उमेशचन्द्र सुता छविचन्द्र गुनानन्द॥ वलियास सँ लान्हात सुत योगी दौ (B ५६११) सोदरपुर सँ कुलमनि द्दौ॥
(१८२) रोहाड़सँ कधुवा
छविचन्द्रत सुता . . . वलि. सँ . . . सुत विष्णुवदत्त दौ मिश्र मानीक सुता भैरवदत्त धर्मदत्त वावूनाथ प्या रे दयानिधिका: वभनियाम सँ बछरू सुत आभीनी दौ . . . भानीसुता बेलउँच सँ भोनाई पौत्र हरि सुत निधि दौ . . . पनिचोभ सँ पुरुषोत्तम सुत रतनू द्दौ॥ एकहरा सँ बहुड़ी:कस्तुदत॥ धर्मदत्त सुता बहेराढ़ी सँ महेरमान सुत लक्षन दौ दरिहरा सँ निधि द्दौ॥ वावुनाथ सुतो नवनिधि जयकान्तोा: सतलखा सँ सर्वस्व॥ सुत ववूजन दौ . . . वुधवाल सँ बाछ द्दौ॥ सनाथ सुता उग्रनारायण रूद्रमनि इन्द्ररमनिका: पनिचोभ सँ प्राणपति सुत जानकी दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ उग्रनारायण सुता अलय सँ चन्द्रिपति सुत देवीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ॥ रूद्रमणि सुतो बवुएक: पाली सँ मनबोध सुत साउले दौ . . . कुजौली सँ रूद्रदत्त द्दौ॥ बतहा प्र. इन्‍द्रमणि सुता राधाकान्ते कमलाकान्तउ उमाकान्तर गौरीकान्त् छोटाकान्ता :माण्डीर सँ रूद्रधर सुत इशान्ना थ दौ कर. लालपाणि द्दौ॥ मिश्र राधाकान्ता सुता: . . . रववारी हरिअम सँ गोपाल दौ मधुसूदन सुत अपूछ सुतो कृष्ण‍दत्त: दरिहरा सँ मनहर सुत चान दौ . . . सँ द्दौ॥ कृष्ण्दत्त सुतो मनरत्र्जन: पवौली सँ वीर सुत कृष्णचदारा दौ . . . वलियास सँ महेश द्दौ॥ मनरञ्जन सुतो गोपाल: खौआल सँ चान सुत सीताराम दौ करमहा सँ चीरा द्दौ॥ गोपाल सुता . . . दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत वबुर दौ . . . पाली सँ चन्द्रसदेव द्दौ॥ श्रीकान्तव सुता . . . जालय सँ गिरिजापति दौ . . . राजे पवौली सँ भगवानदत्त द्दौ॥ मिश्र नेहाल सुता हेमनाथ राजा मूनीका माण्ड र सँ रंजन दौ . . . धर्मपति सुत लाल सुतो गांगु रञ्जनो अलय सँ नरोत्तम सुत नित्यासनन्दज दौ . . . सतलखा सँ केशव द्दौ॥ रंजन सुतो . . . एकहरा सँ रतिपति सुत महिधर दौ सतलखा सँ पिताम्बलर द्दौ॥ हेमनाथ सुता करमहा सँ जहली सुत महापुरुष दौ . . . दरिहरा सँ बदन द्दौ॥ राजा सुता जालपादत्त
(१८३) रोहाइ सँ भवानीपुर कघुवा भवानीपुर (३२)
कालिका प्रसाद देवी प्रसाद: कर. महापुरुष दौ . . . दरिहरा सँ बयन द्दौ॥ मुनि सुता पाली सँ छबन पौत्र फकीरन सुत बदरी दौ . . . बदरीसुता वलियास सँ धीर सुत देवनाथ दौ . . . वहेराढ़ी सँ मोदी सुत कारी द्दौ॥ सकराढ़ी सँ बन्धु सुत वेदी कस्तुढत:॥ (४०१//१२) चौ. बच्चूय सुता आनन्दु किशोर युगल किशोर नवलकिशोर गिरवर किशोर नन्दीन किशोर परवन किशोरा: वलियास सँ सुफल सुत राजा दौ (०९/१७) करमहा सँ शीतलादत्त द्दौ॥ आनन्दन किशोर सुतो धर्मनारायण सतलखा सँ रतनू सुत अर्जून दौ . . . कुजौली सँ एकनाथ द्दौ॥ अपरा आनन्दल किशोर सुत योगीन्द्र नारायण निरसूवकौ: नरउन सँ चंचल सुत हिरामणि दौ . . . पाली सँ कृष्ण मणि द्दौ॥ धर्मनारायण सुता हरिनारायण सुवेन्द्रत नारायण मपेन्द्रि नारायण शोभेन्द्र नारायण सुरेन्द्रण नारायणा:सकराढ़ी सँ कन्हापई पौत्र नारायणदत्त सुत अनपलाल दौ पबोलि सँ बतहन सुत हरिहरदत द्दौ॥ करमहा सँ धितूप्र बतहन कस्तु त:॥
सुरेन्द्ऱ नारायण सुतो शैलेन्द्रा विजयेन्द्रा महेन्द्र . . . वुआरा: दरिहरा सँ देवकीनन्दतन सुत हरिनन्दरन दौ . . . पाली सँ झोटन द्दौ॥ हरिनारायण सुता सुशील इन्द्र विनोद अशोक मनोजा: खौआल सँ मद्दू सुत अर्जून दौ . . . वभनियाम सँ पाठक कृष्णिलाल द्दौ॥ यतेन्द्र नारायण सुता सुधीर सुनील अनीला: सुखैत खौआल सँ म. म. चुम्मेो सुत पिताम्बार दौ . . . घुसौत सँ गुंजेश्व:र द्दौ॥ शोभेन्द्र् नारायण सुता चन्द्र मोहन सूर्यमोहन कृष्ण मोहना विस्फी सँ दूखन सुत अक्षधर दौ . . . सोदरपुर सँ अनुग्ररह द्दौ॥ मिश्र योगीन्द्रृ नारायण सुता विरेन्द्रअ नारायण शिवेन्द्र नारायण बेलउँच बवुनन्द॥न पौत्र करतुरी सुत जानार्दन दौ . . . नरउन सँ छतरी पौत्र तुफानी सुत गोविन्दब दौ हरिअम सँ देवीदत्त पौत्र लक्ष्मी नाथ सुत श्रीनाथ कस्तुोत:।। सरिसब सँ गन्ने सुत झोटन सुत: वलियास सँ हरिसिंह कस्तुोत:।। विरेन्द्र नारायण सुता . . . घुसौत सँ जनार्दन सुत जगतानन्दल दौ . . . केदरियास कालीचन्द्रन द्दौ॥
(१८४) रोहाड़ सँ भवानीपुर नगराम
मिश्र युगल किशोर सुतो उपेन्द्री नारायण: वलियास सँ रघुवीर सुत गयादत्त दौ (B ५७//५) सरिसब सँ बतहन द्दौ॥ उपेन्द्र नारायण सुता राममोहन श्यारमनरेश वलियास सँ इशदुत सुत दामोदर दौ (B २२//६) कुजौली सँ गृहमनि द्दौ॥ राममोहन सुता . . . खौआल सँ चौ. मद्दू सुत जयशंकर . . . दौ हरिअम सँ मधुसूदन द्दौ॥
नवल किशोर सुता वलियास सँ जयादत्त स्यै व दौ (B ३७//५) सरिसब सँ बतहन द्दौ॥ अपरा नवल किशोर सुतो राजेन्द्र नारायण: वलियास सँ टेकनाथ सुत जानकीनाथ दौ (B ६८/२५) पाली सँ चन्नाण द्दौ॥ राजेन्द्रा नारायण सुता माण्ड र सँ ज्योि. शिवनन्द न दौ (B ९१//१) गिरधारी सुतो तारादत्त: पाली सँ भवादित्य‍ सुत इश्वारीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौ॥ तारादत्त सुतो ज्यो्. शिवनन्ददन: सोदरपुर सँ वस्तीन सुत भगवान दौ दरिहरा सँ हनुमानदत्त द्दौ॥ ज्योय. शिवनन्दसन सुता हाटी पाली सँ श्यानम सुत वबुए दौ . . . बबुए सुता ठक्कसन: नरउन सँ चंचल सुत हिरामनि दौ . . . पाली सँ कृष्ण मनि द्दौ॥. अपरा राजेन्द्रव नारायण सुता . . . वलियास सँ इशदत्त सुत ठक्कन दौ (B २४/३) अलय सँ रमाकान्त द्दौ॥ अपरा राजेन्द्र् नारायण सुता वलियास सँ भाई सुत दिवाकान्तर दौ . . . सोदरपुर सँ मनमोहन द्दौ॥ चौ. गिरवर किशोर सुता हकरू प्र. नगेन्द्र नारायण कमल नारायण अमरेन्द्र नारायण केदारनारायण: हाटी पाली सँ हरिकृष्णर पौत्र यदुराई सुत भगवानदत्त द्दौ॥ खौआल सँ रमानाथ सुत उग्रनाथ द्दौ॥ एकहरा सँ सीना कस्तुवत:।। नगेन्द्रा नारायण सुता . . . हरिअम सँ गोविन्दक सुत नरसिंह दौ।। रो. सकरादी सँ रंगी द्दौ॥ कमल नारायण सुता नाहस खौआल सँ मधुसूदन सुत चौ. अर्जून दौ . . . वभनियाम सँ कृष्णुलाल द्दौ॥
अमरेन्द्र नारायण सुता नरउन सँ हिरामनि सुत बिहारीलाल दौ . . . एकहरा सँ पंचू द्दौ॥
केदार नारायण सुता . . . हरिअम सँ वैया. सुरेश सुत तारेश्वगर दौ . . . वलियास सँ हर्षनाथ द्दौ॥ . . . बेलउँच सँ केशव द्दौ॥
(१८५) रोहाड़ सँ (६३)
चौ. नन्दरन किशोर सुता जगदीश नारायण सतीश नारायण गजेन्द्र नारायणा: हरिअम सँ गुमानी सुत कृष्ण कांत दौ कृष्णरकांत सुता सोदरपुर सँ जानकीनाथ सुत पुण्याुनन्दु दौ . . . सकराढ़ी सँ लाल द्दौ॥ जगदीश नारायण सुता . . . घुसौत सँ कुमरसुत श्रीपति दौ . . . जजिवाल सँ भैउ द्दौ॥ परबल किशोर सुतो देवेन्द्रु नारायण: हाटी पाली सँ यदुराई सुत प्रयागदत्त दौ . . . खौआल सँ उग्रनाथ द्दौ॥ देवेन्द्र नारायण सुता हरिअम सँ नरसिंह सुत लक्ष्मीाकांत दौ . . . सोदरपुर सँ मधुसूदन द्दौ॥
(३८९//८) पति सुतो मनीक: अलय सँ जनार्दन सुत अनाथ दौ (३३०/२) सोदरपुर सँ लक्षमन द्दौ॥ मनि सुतो बहोरन: खौआल सँ बालकृष्णन सुत सोनमा दौ नत्र (३०९/२) गंगोली सँ लोचन द्दौ॥ बहोरन सुतो गोविन्दददत्त तिसउँत सँ मनाई सुत खड़गी दौ नत्र (२७८/४) सकराढ़ी सँ करिये द्दौ॥ गोविन्दत दत्त सुता पाली सँ झोटन सुत गिरधारी दौ नग (१५५/३) सतलखा सँ हिभरन द्दौ॥
(१८६) पचाढ़ी ग्राम:
अथ कोदरिया ग्रामारम्भच: दिवान भवानीदत्त सुतो माण्डदर सँ महेश दौ . . . बुधवाल सँ देवकृष्ण द्दौ॥. अपरा सुतो परमेश्वररीदत्त इश्व.रीदत्तो खौआल सँ गाना द्दौ॥ . . . जजिवाल सँ नन्दभ लाल द्दौ॥ परमेश्वतरीदत्त सुता भुवनेश्वदरीदत्त: नेना प्र. गुहोश्वतरीदत्त भैरवैश्व‍रीदत्ता: पाली सँ भवानीदत्त दौ खौआल सँ जयशीव द्दौ॥ भूवनेश्व री दत्त सुतो वागीश्वेरी दत्त प्र. छत्रधाकि: वलियास सँ बाचा द्दौ॥ . . . हरिअम सँ रामेश्वोर द्दौ॥ छत्रधारी सुता सुन्दिर जीतू यादवा करमहा सँ भरथी द्दौ॥ जजिवाल सँ चलबलि द्दौ॥ सुन्दतर सुतो रामचन्द्रा: वुधवाल सँ ज्योि. गुदन द्दौ॥।। खौआल सँ अपूछ द्दौ॥ रामचन्द्रव सुतो आनन्दबचन्द्रह बेलउँच सँ ललितलाल सुत सिंहेश्वचर दौ . . . माण्डूर सँ वावू लाल द्दौ॥ आनन्द्चन्द्रल सुता . . . दरिहरा सँ राम सुत गुल्ली‍ दौ . . . सोदरपुर सँ बावा द्दौ॥
जित्तू सुतो रामभद्र: वभनि. सँ संतोषी दौ . . . बेलउँच सँ प्राणपति द्दौ॥ रामभद्र सुता रघुचन्द्रे पण्डुरआ सँ लक्षमन सुत नथुनी प्र. ववुनन्दौन दौ पवोलि सँ चतुर्भूज द्दौ॥ मोती बच्चाआ प्र. रघुचन्द्रा सुता . . . पाली सँ दुखमोचन सुत कुइ दौ . . . वलियास सँ राय गंगेश द्दौ॥ अपरा सुतो राघव चन्द्र : घुसौत सँ गोवर्द्धन सुत जनार्दन दौ . . . दरिहरा सँ हर्षनाथ द्दौ॥ राघवचन्द्रत सुता . . . घुसौत सँ मुनर सुत इन्द्र मोहन द्दौ॥ दिघोसँ केदारनाथ द्दौ॥ जादव सुता माण्डारसँ सिद्धिनाथ सुत नरसिंह दौ . . . सोदरपुर सँ बबूए द्दौ॥ नेना प्र. गुहयेश्वारी दत्त सुता वलियास सँ खुशिहाल सुत वाचा दौ . . . हरिअम सँ रामेश्व र द्दौ॥ भैरवेश्वदरीदत्त सुतो चक्रधारीक: बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत परस्महनि दौ पवोलि सँ पा. भवनाथ द्दौ॥ अपरा सुता करमहा सँ शम्भुदनाथ दौ . . . वलियास सँ भैयन द्दौ॥ चक्रधारी सुत पण्डुरआ सँ गरीबसुत हृदयमनि दौ सोदरपुर सँ ववूजी द्दौ॥ अपरा सुता वुधवाल सँ धरापति सुत ववुजन दौ . . . वलियास सँ अमृतनाथ द्दौ॥
(१८७) धगजरी (२८) कोदरिया- नगराम
इश्री८७सदत्त सुता कन्हैसयालाल गोपाल गुमानीका करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ . . . पबौली सँ उपेन्द्रन द्दौ॥ कन्हैायालाल सुतो मुकुन्द‍लाल तुलसीप्रसाद दौ पण्डु.आ सँ कृष्ण पति सुत मोदन दौ फनन्दपह सँ रविनाथ द्दौ॥ मुकुन्दतलाल सुतो दामोदर केशवो बहेराढ़ी सँ संसाधर दौ बेलउँच सँ सोनमनि द्दौ॥ अपरा मुकुन्दमलाल सुतो छकौड़ी माधवो हरिअम सँ रूपनाथ सुत रामकृष्णस दौ . . . जजिवाल सँ अभिनन्दलन द्दौ॥ दामोर सुता पण्डुाआ सँ रूदमनि सुत आत्माकराम दौ . . . हरिअम सँ नरसिंह द्दौ॥ केशव सुता वलियास सँ गिरधारी सुत लाल दौ जजिवाल सँ धर्मदत्त द्दौ॥ अपरा केशव सुतो श्री सुरेश महेशो पाली सँ नेना सुत गोवर्द्धन दौ . . . वलियास सँ परमेश्वोर द्दौ॥ श्री सुरेश सुतो देवचन्द्रु दरिहरा सँ कालिकानन्दव सुत मधुसूदन दौ . . . दिघो सँ शशिनाथ द्दौ॥ देवचन्द्रर सुता सुखैत खौआल सँ म. म. बवुआ सुत चन्द्रा नन्द॥ दौ . . . हरिअम सँ मुशाई द्दौ॥ अपरा सुता . . . वलियास सँ इशदत्त दौ अलय सँ द्दौ॥ रमाकान्तद प्र. बच्चा द्दौ॥ अपरा सुतो नन्हिकू माण्डलर सँ ठीठर सुत भुनाई द्दौ॥ . . . सरिसब सँ वासुदेव द्दौ॥
नन्हवकू प्र. . . . फनन्दलह सँ बलेल सुत राधानाथ दौ . . . पण्डुवआ सँ नन्दनन द्दौ॥
छकौड़ी सुता घुसौत सँ महिधर सुत मुनी दौ . . . वलियास सँ चित्रनाथ द्दौ॥ माघव सुतो रामेश्वसर जगदीशो घुसौत सँ कलानाथ सुत जयबल्लिभ दौ वलियास सँ कन्हा्ई द्दौ॥ . . . रामेश्वँर सुता सतलखा सँ भिखिया सुत द्वारिकानाथ दौ . . . पवौली सँ भायलाल द्दौ॥ श्री जगदीश सुता हरिअम सँ अभयनाथ सुत केशव दौ . . . वलि. सँ हिरे द्दौ॥ अपरा जगदीश सुता खौआल सँ . . . सुत त्रैलोक्य नाथ दौ . . . सोदरपुर सँ केशव द्दौ॥
तुलसीप्रसाद सुतो विष्णुदप्रसाद ननू प्रसादो बेल. मनीराम सुत पोषन दौ . . . वलियास सँ हेमनाथ द्दौ॥ विष्णुाप्रसाद सुता हरि. दुल्लमह सुतलाला द्दौ॥ दिघोसँ चित्रधर द्दौ॥
(१८८) कोदरिया सँ धगजरी
गोपाल सुतो राजाक: दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ननू दौ . . . बुधवाल सँ मोदी द्दौ॥ राजा सुतो कुमर:दरिहरा सँ हिया सुत रघुनाथ द्दौ॥ पाली सँ भायलाल द्दौ॥ . . . कुमर सुतो हरिश्चरन्द्र गणेशचन्द्रोौ खौआल सँ गोशाँई सुत इश्वारदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ श्यारमनाथ द्दौ॥ हरिश्चोन्द्रौ सुतो कालीश्चान्द्र बेलउँच सँ लक्ष्मीुदत्त सुत सुकेश्व र दौ . . . माण्डणर सँ भैरवदत्त द्दौ॥ कालीश्चयन्द्र सुता . . . वलियास सँ बतहा सुत ऋद्धिनाथ . . . दौ पबौलि सँ चतुर्भूज द्दौ॥ अपरा कालीश्चान्द्र . . . खौआल . . . सँ सुत दशरथ . . . घुसौत सँ ववुजन द्दौ॥
गणेश चन्द्र सुतो शुभचन्द्रल पण्डुँआ थादू सुत कन्हातई दौ . . . पाली सँ शक्तिनाथ द्दौ॥ शुभचन्द्र् सुता खौआल सँ हररवू सुत नन्ददकिशोर दौ . . . करमहा सँ मुकुन्दन द्दौ॥
(१८९) (६७) रिक्त्
(१९०) सकुरी सँ कैलर
अथ सकुरी पल्ली( ग्रामारम्भ:- सदाशीव सुता मंगनू कारू भोरा हरीका: कुजौली सँ यदुनन्द न सुत गोविन्दक दौ . . . वुधवाल सँ वीर द्दौ॥ मंगनू सुतो भिरवनीक:बेलउँच सँ लक्ष्मीवपति सुत बन्धु दौ . . . दरिहरा सँ घनी द्दौ॥ कारू सुतो सवुरदत्त: पवौली सँ गतिराम सुत दुखरण दौ . . . वलियास सँ पशुपति द्दौ॥ सवुरदत्त सुता माण्डतर सँ शिवनाथ सुता बवुआ दौ . . . पाली सँ भोरा द्दौ॥ अपरा सुतो भैउ प्र. वुद्धिनाथ: सोदरपुर सँ दुर्म्मिल सुत रामकृष्णो दौ एकहरा सँ आनन्दै द्दौ॥ हरि सुता . . . पण्डुसआ सँ नरोत्तम सुत कमल नयन दौ . . . पाली सँ नयन द्दौ॥ (B ७३) भवानन्दत सुता भूवन प्रघुम्नय गुणाका: सतलखा सँ शंकर सुत नारायण दौ (२९३//५) पाली सँ रामकृष्णय द्दौ॥ भूवन सुता बेलउँच सँ वीर सुत वुद्धिनाथ दौ अलय सँ लान्हव द्दौ॥ प्रघुम्नण सुतो म. म. कृष्णुदत्त: बलियास सँ श्रीपति सुत गिरीश दौ (३२२//४) सरिसब सँ॥
नन्द न द्दौ॥ म. म. कृष्णीदत्त सुतो शम्भु३दत्त प्र. हींग महन्थी२ . . . सोदरपुर सँ भवानन्दँ सुत सोना दौ . . . खौआल सँ साहेब द्दौ॥ शम्भुमदत्त सुता सुवंश अनिरूद्ध माघव जयकान्तान: जजिवाल सँ भीमदत्त सुत भैउ दौ . . . खौआल सँ गंगादत्त द्दौ॥ सुवंश सुता वावूजी देवीकान्त् लक्ष्मी कान्त बेलउँच सँ सोनमनि सुत श्रीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ पिताम्बलर द्दौ॥ बावुजी सुता शंकर . . . कुजौली सँ वावुलाल सुत मुकुन्द दौ . . . सोदरपुर सँ मोली द्दौ॥ देवीकान्तो सुता चन्द्र कान्त‍ वेतिया . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ लक्ष्मीेकान्ता सुतो दिगम्ब्र मंगदपटी द्दौ॥ रैयाम सोदरपुर सँ विश्व नाथ सुत नेहनाथ दौ चन्द्रदकान्त् . . . सुता . . . कन्हौ ली . . . सँ . . . सुत . . . दौ
दिगम्बतर सुता . . . ठाढ़ी
श्यादमसुन्द्र सुता . . . सकराढ़ी सँ नेना सुता मुकुन्‍द दौ . . . खण्ड
बला सँ इन्द्रामनि द्दौ॥
(१९१) सकुरी सँ कैलख (६३) सँ विजय
दिनानाथ सुता वेतिया . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ माघव सुतो कमलाकान्ता: . . . पवौली सँ विश्व.नाथ सुत रघुनाथ दौ . . . घुसौत अक्षघर द्दौ॥. महन्थ सुता . . . बेलउँच सँ सोनमनि सुत नोने दौ . . . पाली सँ हिरफूल द्दौ॥ पुरुषोत्तम सुता भैया जयनाथ लालाका सकराढ़ी सँ वंशी सुत उमानाथ दौ . . . वुधवाल सँ परमानन्दा द्दौ॥ भैया सुतो श्य मानाथ किर्तिनाथो सरिसब सँ चान सुत भिखि दौ . . . करमहा सँ उँमानाथ द्दौ॥ अपरा भैया सुता . . . नरउन सँ मनि सुत छतरी दौ . . . बभनियाम सँ साहेब द्दौ॥ श्या मनाथ सुतो रंगनाथ: सोदरपुर सँ बन्धुा सुत जीवन दौ . . . हरिअम सँ उमानाथ द्दौ॥ रंगनाथ सुतो उँमादत्त सरिसब सँ प्राणन्नारथ सुत शिवनाथ दौ . . . दरिहरा सँ निधिपाणि द्दौ॥ उँमादत्त सुता माण्डबर सँ मोदन सुत मनभरन दौ बुधवाल सँ ननू द्दौ॥ . . . अपरा उँमादत सुता दरिहरा सँ वंशीधर सुत टेकनाथ दौ . . . तिसउँत सँ काशीनाथ द्दौ॥ किर्तिनाथ सुता पण्डुरआ सँ पाँ नन्दी.श्विर सुत पाँ चान दौ . . . पवौली सँ बवनू द्दौ॥ लाल सुतो गंगेश: वलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रह्मदत्त दौ . . . घुसौत सँ उँमापति द्दौ॥ गंगेश सुता सोदरपुर सँ . . . सुत नेनन दौ जयनाथ सुता चिरञ्जीव शतञ्जीव पोषना: जजिवाल सँ लक्ष्मी्धर सुत मनसुख दौ . . . माण्ड र सँ गंगादत्त द्दौ॥ अपरा सुतो गोपाल: सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . कुजौली सँ आँखी द्दौ॥ पोषण सुता सरिसब सँ रतनूसुत बदरी दौ . . . नरउन सँ दुर्गादत्त द्दौ॥ गोपाल सुतो वलियास सँ जगन्नासथ सुत लोकेश्व र दौ . . . घुसौत सँ जीवन द्दौ॥
अपरा गोपाल सुतो . . . एकहड़ा सँ शिवनाथ सुत नाराण्य णदत्त दौ . . . करमहा सँ जगनूसुत ववुरैया द्दौ॥
(१९२) सकराढ़ी सँ निभीपुर
अपरा गोपालसुतो बासुदेव खड़का एकहरा सँ हलधरसुत टेकनाथ दौ . . . खण्ड बला सँ चित्ति द्दौ॥ (३) शतञ्जीव सुता . . . माण्डनर सँ बोध सुत झोटन दौ . . . बेलउँच सँ सनफूल द्दौ॥
(१९३) फूलदाहा सँ नारायणपट्टी द्दौ॥
अथ फूलदाहा पाली ग्राभारम्भा: (१८४//३) नगन सुता महेश हरिकेश गणेशा: काशीनाथ: एकहरा सँ पुरखू सुत शुभंकर दौ बुधवाल सँ जगन्नाुथ द्दौ॥ अपरा नगन सुता खौआल सँ सोने सुत भिखू दौ (१३२/६) बुधवाल सँ विश्वलनाथ द्दौ॥ महेश सुतो गंगाधर: माण्डबर सँ श्रीनाथ सुत कुदाई दौ (१९/४) सोदरपुर सँ परमानन्दन द्दौ॥ गंगाधर सुतो डीहेश्वधर: वलियास सँ रघुदेव सुत बछरू दौ (३२८/५) वभनियाम सँ कमल द्दौ॥ डीहेश्व्र सुतो दिनानाथ: देवनो सरिसब सँ चतुर्भूज सुत रूचि दौ . . . अलय सँ देवकीनन्द॥न द्दौ॥ दिनानाथ सुतो धर्मेश्व्र: बेलउँच सँ भैयाराम सुत ऑंरवी दौ पाली सँ पोचाई द्दौ॥ देवन सुता . . . बलियास सँ खड़ग सुत जग्गीँ दौ . . . करमहा सँ रघुनाथ द्दौ॥ अपरा गंगाधर सुतो बोध: बुधवाल सँ मित्रकर सुत रूद सँ दौ (A१९/६) पाली सँ दामू द्दौ॥ बोध सुतो भिभुक: सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ (A१९/७) बभनियाम सँ बैद्यनाथ द्दौ॥ भिक्षुक सुता . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत बदन दौ . . . एकहरा सँ छत्रपति द्दौ॥ गणेश सुतो भिखारीक: सतलखा सँ मोहन सुत नारो दौ (१९९//७) बभनियाम सँ झाउँ द्दौ॥ अपरा सुतो धारू हरिकृष्णोस माण्ड(र सँ जगदीश सुत
बटाउँ दौ (A४०४//२) बुधवाल सँ गोपाल द्दौ॥ भिखारी सुता नेना गोंगा सोना का जजिवाल सँ सदाय सुत शुभपति दौ . . . खौआल सँ चौधरी मतिराम द्दौ॥ अपरा भिखारी सुतो हरखूक: पवौली सँ राम सुत रमाकान्तु दौ . . . खौआल सँ शिवराम द्दौ॥ अपरा भिखारी सुतो भानुदत: दरिहरा सँ मनहर सुत गरीब दौ . . . करमहा सँ बुढ़ाई द्दौ॥ (३) अपरा भिखारी सुतो मनि हीराको सोदरपुर सँ उहरि सुत प्रितम दौ बुधवाल सँ मति द्दौ॥ (४) अपरा भिखारी सुता दुर्गादत्त शीतलादत्त मंगलादत्त रमादत्ता: वलियास सँ रघुदेव सुत घनी दौ . . . पाली सँ भैरव द्दौ॥. अपरा भिखारी सुता . . . कुजौलि सँ शुभंकर सुत अभिराम . . . दौ करमहा सँ चान द्दौ॥ नेना सुता जजिवाल सँ भगवती सुत हिरा दौ सकराढ़ी सँ उँमन द्दौ॥ गोंङ सुतो श्याामनाथ: पबौली सँ पुरुषोत्तम सुत हिया दौ . . . कुजौली सँ अभिराम द्दौ॥ अपरा गोंड़ सुता पवौली सँ॥
(१९४) फूलदास सँ नारायणपट्टी
महादेव पौत्र पदुमसुत वबूरा दौ . . . वलियास सँ वेणीसुत मदन सिंह द्दौ॥ श्याेमनाथ सुता . . . सकराढ़ी सँ हृदय नाथ सुत दुर्गानाथ द्दौ॥।। बेलउँच सँ इन्द्रतपति द्दौ॥ भानूदत्त सुतो बाछ: ततैल सकराढ़ी सँ वीर पौत्र चान सुत खगपति दौ . . . करमहा सँ जुड़ाउन द्दौ॥ बाछ सुता खौआल सँ बोध सुत जागा दौ . . . कुजौली सँ साहेब द्दौ॥।। सोना सुता वलियास सँ भवेश सुत खड़ग दौ . . . करमहा सँ दुलनी द्दौ॥ मोहनलाल सुतो भाने मार्कण्डे य कौ कटाई सँ आँखी सुत गोकुल नाथ दौ . . . नरउन सँ शोभन द्दौ॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ धरम सुत विश्राम दौ दरिहरा सँ गरीब सुत ननू द्दौ॥ . . . पाली सँ निधि द्दौ॥ (२) अपरा सुता दरिहरा सँ मोदी सुत प्रयागदत्त दौ . . . बेलउँच सँ धर्मेश्वदर द्दौ॥ भाने सुता . . . पवौली सँ कारू सुत हनुमानदत्त दौ . . . सकराढ़ी सँ बुद्धिनाथ द्दौ॥
मन्नू लाल सुतो योगधर: सोदरपुर सँ धरम सुत विश्राम दौ करमहा सँ अन्दीद सुत मन दौ . . . सतलखा सँ चन्द्रतदत द्दौ॥ योगधर सुतो बवे को सरिसब सँ रूमानी सुत बेन्चू दौ . . . दरिहरा सँ थेद्यू द्दौ॥ बवे सुता महानन्दव लक्षमन . . . जजिवाल सँ वरजू पौत्र भवानीदत्त सुत बनमाली दौ . . . पाली सँ भगवानदत्त द्दौ॥ अपरा बवे सुता . . . वलियास सँ अर्जून सुत भिखम दौ . . . दि. सोदरपुर सँ सुखी सुत द्वारिकानाथ द्दौ॥ एकहरा सँ अवधू द्दौ॥ महानन्दौ सुता . . . खौआल सँ मधु सूदन सुत चौ. दशरथ दौ . . . घुसौत सँ ववुजन द्दौ॥ लक्षमन सुता . . . खण्ड बला सँ पद्मनाथ सिंह सुत घुरन सिंह दौ . . . घुसौत सँ फतुरी द्दौ॥
(१९५) फूलदाहास नारायणपट्टी (६८)
नाकट सुतो कन्हैाया बौकू को जजिवाल सँ उमापति सुत तिमंगिल दौ . . . पनिचोभ सँ जगन्ना‍थ द्दौ॥ कन्है या सुतो उमानाथ रमानाथो सकराढ़ी सँ वेदी सुत कन्हा ई दौ . . . बहेराढ़ी सँ आखी द्दौ॥ उमानाथ सुता . . . दरिहरा सँ वावूनाथ सुत देवनाथ दौ . . . सकुरी वुधवाल सँ दुल्हसन द्दौ॥ बौकू सुतो रज्जेा कृष्णा को दरिहरा सँ वदन सुत मोदनाथ दौ . . . बहेराढ़ी सँ आँखी द्दौ॥ रज्जेा सुतो बलदेव: कुजौली सँ भैरवदत्त सुत वावूलाल दौ . . . खण्ड॥बला सँ गिरधर सिंह द्दौ॥ बछरू सुतो छवन: पवौली सँ राम सुत रमाकान्त‍ दौ . . . सतलखा सँ बन्धुस द्दौ॥।। छबन सुतो फकिरन: सकराढ़ी सँ वासुदेव सुतराम दौ . . . सोदरपुर सँ कुली द्दौ॥ फकिरन सुतो बदरीक: सतलखा सँ नारायणदत्त सुत विष्णु दत्त दौ . . . हरिअम सँ उमानाथ द्दौ॥ अपरा सुता सकराढ़ी सँ वेदी सुत कन्है या दौ . . . बहेराढ़ी सँ आखी द्दौ॥
(१९६) परही सँ हरिनगर
अथ परही पल्लीह ग्रामारम्भै: (A१७//८) हिया सुता गोशॉइ जयशीव बेनीराम बैया. कोटीश्वीर मनबोध राघव बोकना: माण्डढर सँ लक्षमन सुता अभिराम दौ (४१८/१) पाली सँ रामकृष्णव द्दौ॥ गौशॉइ जयशीव सुतो दत्ती शंकरदत्तौ: खौआल सँ लक्ष्मीीकांत सुत भंगी दौ (A२२//२) सोदर. अभिराम द्दौ॥ दत्ती सुतो हनुमानदत्त: सकराढ़ी सँ छितरी सुत करिया दौ . . . बभनियाम सँ गोनोड़ द्दौ॥ वेणीराम सुतो वैया. चन्द्रददत्त एकहरा सँ बवूदी सुत इन्द्रभदत्त दौ (A१८/२) माण्डवर सँ लाल द्दौ॥ वैया. चन्द्रददत्त सुतो गोपाल गोविन्दोप वलियास सँ दुर्गादत्त सुत रेवती रमन दौ . . . हरिअम सँ उँमानाथ द्दौ॥ गोपाल सुतो वबुनन्द्न वैया. तांत्रिक शिरोमनि वैया. हल्लीबको पवौली सँ हेमकर सुत धैर्यनारायण दौ . . . दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ॥ ववूनन्दून सुतो वैया. मुसनीक: दरिहरा सँ भवदत्त सुत कन्हाैई दौ . . . सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ॥ वैया. मुसनी सुता सोदरपुर सँ जंगीसुत बाबा दौ सतलखा सँ किर्तिनाथ द्दौ॥ अपरा मुसनी सुता . . . खौआल सँ इश्वजरीदत्त सुत सोनेलाल दौ . . . पवौली सँ शम्भुर दौ वैया. हल्लीस सुता . . . सरिसब सँ भैकुसुत रामकृष्णु दौ . . . पाली सँ परमेश्वैरी दत्त द्दौ॥
वैया. कोटीश्वसर सुतो बाचाक: सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ . . . हरिअम सँ लक्ष्मी॥कान्तद द्दौ॥ बाचा सुता साउले माघव बद्रीनाथा कुजौली सँ बछरूसुत कृष्ण दत्त दौ बहेराढ़ी सँ तेजन द्दौ॥ साउले सुता . . . दरिहरा सँ किरा सुत कन्हारई दौ . . . पाली सँ बौघी द्दौ॥ माघव सुता जागेश्वतर सिंहेश्वसर विघ्नेवश्वररा: बेलउँच सँ पोषन सुत प्राणपति दौ . . . दरिहरा सँ वावूनाथ द्दौ॥ अपरा माघव सुता . . . खौआल सँ बोकन सुत बावूलाल दौ अलय सँ मंगनी द्दौ॥ जागेश्वकर सुता . . . गौर सोदरपुर सँ बावूलाल सुत गंगाधर दौ . . . कर. बावू लाल द्दौ॥ बदरी नाथ सुतो ब्रजभूषसन: पबौलि सँ कारू सुत किशोरी दौ . . . एकहरा सँ हिया द्दौ॥
मनबोध सुतो ऑखी रमानाथो एकहरा सँ भमर सुत खगेश दौ दरिहरा सँ बछरू द्दौ॥ आँखी सुता बवूजन गंगाधर नन्दीँ शिवलाला: जजिवाल सँ यार सुत मनोरथी दौ . . . हरिअम सँ उँमानाथ द्दौ॥
(१९७) परही सँ हरिनगर (८८) तरौनी
राघव सुता नारायणदत्त इश्वसरदत्त हिरेश्वार रत्नेतश्वदरा: सकराढ़ी सँ बासुदेव सुत दिनबन्धुा दौ . . . करमहा सँ जगन द्दौ॥ नारायणदत्त सुता सरिसब सँ जयशीव सुत छबन दौ . . . हरिअम सँ शुभपति द्दौ॥ इश्व रदत्त सुतो धरनी धर हलधरो पवौली सँ दुखरन सुत भवदत्त दौ . . . हरिअम सँ बरजू द्दौ॥ . . . हलधर सुता जजिवाल सँ मनसुख सुत मिभदत्त दौ खौआल सँ गंगादत्त द्दौ॥ हिरेश्वजर सुता . . . सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ॥ रत्ने श्वोर सुतो यटाशंकर: पण्डु आ सँ रोहन सुत . . . रूद्रमनि दौ सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ॥ यटाशंकर . . . सुता दरिहरा सँ ननू सुत फतुरी दौ करमहा सँ जानकी द्दौ॥
(१९८) हरिपुर पिलरवाड़
अथ हरिपुर पाली ग्रामारम्भर: (३५०//१७) शुलपाणि सुता हेमकर बछरण पूरणा: दरिहरा सँ रामकृष्ण़ सुत गोवर्द्धन दौ . . . हरिअम सँ मदन द्दौ॥ हेमकर सुता दरिहरा सँ नरे सुत घनी दौ . . . सोदरपुर सँ यदुपति द्दौ॥ बछरन सुतो गोनन: सरिसब सँ चतुर्भूज सुत श्यानमराम दौ . . . बेलउँच सँ गोखूलनाथ द्दौ॥ गोनन सुतो बौकूक: सरिसब सँ तुला सुत रेवतीरमन द्दौ॥ . . . बेलउँच सँ हृदयनन्दनन द्दौ॥ बौकू सुतो बासुदेव: दरिहरा सँ भवन सुत केशवनाथ द्दौ॥ करमहा सँ लोकनाथ द्दौ॥ अपरा बौकु सुतो लुचाइक: जजिवाल सँ सवुरदत्त सुत प्रान्धसन दौ . . . वलियास सँ हृदयनाथ द्दौ॥ लूचाई सुता दरिहरा सँ गिरधारी सुत बेचन दौ . . . खण्डवबला सँ लाल सुत बछरन द्दौ
(२१६/८) प्रद्यूम्नौ सुता सेवक धनमनि महादेव किसना सकराढ़ी सँ भवानी सुत रामदेव दौ . . . जजिवाल सँ पद्मापति द्दौ॥ सेवक सुता
बोध काला यद्दू झाझूका: सतलखा सँ जगदीश सुत प्राणपति . . . दौ अलय सँ चौ. वंशी द्दौ॥ बोध सुतो दुर्गादत्त: पवौली सँ गतिराम सुत . . . चिन्ताममनि दौ बेलउँच सँ महिनाथ द्दौ॥ दुर्गादत्त सुता बेलउँच सँ बाना सुत चेंगन दौ . . . सतलखा सँ पिताम्बरर द्दौ॥ काला सुतो गंगादत्त: सोदरपुर सँ उहरि सुत मद्दू दौ . . . खौआल सँ लक्ष्मीपकान्तत द्दौ॥ गंगादत्त सुतो इश्व रीदत्त: सोदरपुर सँ घनी सुत तुला द्दौ॥ पाली सँ छबनू द्दौ॥ यद्दू सुतो परस्मसनि एकहरा सँ गुजर सुत गुणपति द्दौ॥ . . . बहेराढ़ी सँ छोटाई द्दौ॥ धनमनि सुतो भिरवन: सकराढी सँ दण्ड पाणि सुत उँमापति दौ . . . पवौली सँ कुलपति द्दौ॥ अपरा धनमनि सुता मनमोहन धीर हरीका: माण्ड र सँ हाड़ी सुता बनाई दौ . . . एकहरा सँ लक्षमन सुत जीवेश्वहर द्दौ॥ मन सुतो नन्द लाल सोदरपुर सँ छातु सुत मचल दौ वलियास सँ पुरुषोत्तम सुत यदुनाथ द्दौ॥ . . . वुधवाल सँ बैद्यनाथ द्दौ॥ नन्दनलाल सुता . . . सोदरपुर सँ खुशिहाल सुत यज्ञपति दौ पाली सँ तारापति सुत मधुपति द्दौ॥ . . . भोलनसुता . . . बेलउँच सँ भानुदत्त सुत बोधकृष्णु दौ . . . गंगौली सँ रघु द्दौ॥
(१९९) हरिपुर सँ ननौर (९००) नगराम
हिर सुता . . . बेलउँच सँ भानुदत्त सुत बोधकृष्णु स्यौ.व दौ . . . गंगौली सँ रघु द्दौ॥ धीर सुता अमृतनाथ ननू पोषन सोनीका: पवौली सँ चतुर्भूज सुत रामजीव दौ . . . बभनियाम सँ महिपति द्दौ॥ सोनी सुतो हल्लीूक: सतलखा सँ मधुरापति सुत लोचन दौ . . . बुधवाल सँ उँमानाथ सुत जयदत्त दौ . . . माण्डुर सँ छकौड़ी द्दौ॥ महादेव सुतो साधूक: पबौली सँ गतिराम सुत हरिदाश दौ . . . कर. श्याेम सुत गोगी दौ . . . सतलखा सँ प्राणपति द्दौ॥ साधु सुता कमलादत्त तोती भवानीदत्त नारायणदत्त केशवदत्त शिवदत्ता: सतलखा सँ कारू सुत पिताम्ब्र दौ . . . सोदरपुर सँ छातु द्दौ॥ कमलादत्त सुतो हनुमानदत्त: बेलउँच सँ चिलका सुत ऑखी दौ . . . सोदरपुर सँ महिनाथ सुत बचनू द्दौ॥ टकबाल सँ महिधर द्दौ॥
तोती सुता बवुजन हिरालाल कन्हानई जमाहिरा: सोदरपुर सँ खुशिहाल सुत जग्यवपति दौ . . . पाली सँ मधुपति द्दौ॥ सकराढ़ी सँ बन्धुस द्दौ॥ बवुजन सुतो बवुएक: माण्डतर सँ भातूसुत बोकन दौ . . . उचति सँ शुकदेव सुत लाल द्दौ॥ . . . दरिहरा सँ गंगाराम द्दौ॥ बबुए सुतो अवधकान्तक: पण्डु्आ सँ रूद्रमणि सुत खड़तर प्र. कुलमनि दौ . . . सोदरपुर सँ वंशीधर द्दौ॥
(२००) पाली सँ हरिपुर शिवनगर योगियाड़ा
कन्हा०ई सुतो कृष्णँदेव: सोदरपुर सँ इन्द्र्मनि पौत्र पोषन सुत नेना दौ . . . पाली सँ घनाई पौत्र भैयन सुत तोती दौ . . . सोदरपुर सँ बादरि द्दौ॥ भवानीदत्त सुतो राजमनि हिभरनो रवोरिति सोदरपुर सँ पिताम्ब र पौत्र मधुपति सुत मनसुख दौ . . . वुधवाल सँ यदुपति सुत गोविन्द‍ दौ . . . एकहरा सँ धरनी सुत नाथ द्दौ॥ . . . खौआल सँ गतिराम द्दौ॥ हरिअम सँ बछाई दौ नारायणदत्त सुता खौआल सँ बालकृष्ण सुत वुआ दौ गंगौलि सँ बैद्यनाथ द्दौ॥
केशवदत्त सुतो जयलाल भायलालो सरिसब सँ उँमानाथ सुत देवन दौ . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौ॥ भाइलाल सुता जनार्दन सुखाई अनन्त कन्टिरा: सोदरपुर सँ नन्दीरश्वतर सुत योगनाथ दौ . . . बहेराढ़ी सँ शिवनाथ द्दौ॥
(४१०//८) भिखि सुता पेचाई सन्तोनषी मधुरापति नरेशा: सरिसब सँ भैरव सुत उँमानन्दन दौ . . . पाली सँ ठाकुर द्दौ॥ पेचाई सुतो बोधकृष्णौ: माण्डँर सँ रामेश्वीर सुत भूषन दौ . . . पाली सँ कालीदास द्दौ॥ बोधकृष्णण सुतो भैउक: खौआल सँ चान सुत नयन दौ . . . सोदरपुर सँ जयशीव द्दौ॥ भैऊ सुता भोलानाथ गोकुलनाथ कोस्कीसदत्ता: नाहस खौआल सँ धीर सुत बोकन दौ . . . पाली सँ गंगादत्त द्दौ॥ भोलानाथ सुतो बदरीनाथ: सरिसब सँ मचल सुत ठाकुरदत्त दौ . . . करमहा सँ टेकनाथ द्दौ॥ बद्रीनाथ सुता . . . रतौली दरिहरा सँ प्रभुनाथ सुत शक्तिनाथ दौ . . . बहेराढ़ी सँ आदिनाथ द्दौ॥ गोकुलनाथ सुत मंगल अनन्तालाल निरसूका: बेलउँच सँ हृदयनाथ सुत मनिकृष्णि दौ . . . करमहा सँ फकीर द्दौ॥ मंगल सुता जगोर सोदरपुर सँ देवनाथ सुत खेदन दौ . . . दरिहरा सँ जुड़ाउन द्दौ॥ . . . सुता . . . बेलउँच बवुआ सुत पुरन्द.र दौ . . . आहिला खौआल सँ सोनेलाल द्दौ॥

0 टिप्पणी:

Post a Comment