पञ्जी प्रबन्ध :११ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(४५१)
(सहित्ययकार:रचना एकांकी चयणिका कीलकबध) शचीनाथ बोधनाथ प्रo सुशील रविनाथा: (अमेरिकावासी) पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ दौ (२०४//०४) खण्डलबाल सँ बावू बासुदेव सिंह द्दौo सुशील प्रo बोधनाथ सुता खौआल सँ पुण्यनाथ सुत लक्ष्मीानाथ दौ (१८५/०७) लक्ष्मीथनाथ सुता खण्डौबला सँ चंचल सुत भवनाथ दौ (१८३/०१) बुलवाल सँ जनार्दन द्दौo (२१५/०५) ठo मेघाकान्त सुतो लीलानाथ प्रo भैरव हरिनाथ प्रo (२१८/१०) भीमनाथौ कुजौली सँ मनमोहन सुत बदलेव दौ (२००/१०) बलदेव सुता सोदर (२४३/०१) पुर सँ भूवन्धँर सुत विद्याघर दौ (१२३//०६) भूवन्घथर सुतो विद्याघर लम्बोादरो हरिअम सँ गंगादत्त सुत महिनाथ दौ (२००/०१) महिनाथ सुतो सेवानाथ: (२४३//०९) सोदरपुर सँ कृष्ण दत्त दौ (१८४//०६) नरउन सँ गुणानन्दा द्दौo विद्याघर सुता दरिहरा सँ नीकानन्दय दौ (२११/०७) नीकानन्द‍ सुतो फलानन्द‍: पबौली सँ हृदयमणि दौ (१९५/०१) माण्ड र सँ भवनाथ द्दौo ठo भैरव सुतो नारायण कैलाशौ हरिअम सँ गंगाघर सुत चिरंजीव दौ (१०७/०२) उर्व्वीअघर सुतो किर्तिघर भगवानदत्तो सकराढ़ी सँ मोदी दौ (२००/०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo भगवानदत्त सुतो गौरीघर (०४//०६) गंगाघरा (०५//०१ उo टीo) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (१८६//०१) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo गंगाघर सुता चिरंजीव प्रo हेमघर माघव प्रo धर्मधर आनन्द प्रo मोदधर जगदीश प्रo डीम्बीघरा: पबौली सँ शीतल दौ (२१४//१०) पाली सँ गोशाँई कलरू दौ (२१५/०३) खण्ड्बला सँ जगतसिंह द्दौo चिरंजीव सुता उपेन्द्र वीरेन्द्री सुरेन्द्राम: खण्डपबला सँ बावू ठकुरपति सिंह दौ (१८३//१०) नरउन सँ विश्व्नाथ द्दौo (२१८/०३) ठo हरिनाथ सुता वुधवाल सँ शुकदेव सुत सीतानाथ दौ (१२०/०७) धनेश्व र सुतो शुक देव: नरउन सँ पचकौड़ी दौ (२१७//०६)
(४५२)
जगद्दबन्धु् सुतो पचकौड़ी प्रo लेखनाथ: बुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीीदत्त द्दौo पंचकौड़ी प्रo लेखनाथ सुता करमहा सँ शीतल दौ (१८३//०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo शुकदेव सुतो सीतानाथ: सरिसब सँ शम्भु८नाथ दौ (२१७/०५) शुम्भुषनाथ सुतो विश्व नाथ (२/११ उ.टी.) रामनाथौ माण्ड८र सँ लक्षमनसुत बच्चू् दौ (२०१//०३) हरिअम सँ चुन्नी प्रo श्रीघर द्दौo सीतानाथ सुता खण्ड बला सँ बावू नर्मदेश्वमर सिंह सुत बावू सर्वेश्व र सिंह दौ (१८५//०१) वावू: नर्मदेश्वंर सिंह सुतो बावू सर्वेश्विर सिंह वावू भद्रेश्वदर सिंहो करमहा सँ प्रेमनाथ दौ (२१०/०८) प्रेमनाथ सुता मुक्तिनाथ जगन्नावथ अमृतनाथ लीलानाथ दिघो सँ बाचा सुत बालमुकुन्दम दौ (२१६/०१) बाचा सुता बालमुकुन्द् राजा (२४०/०१) गाना छेदी मन मोहना: करमहा सँ किर्तिनाथ दौ (११३//०४) किर्तिनाथ (३०६//०१) सुत घोंघी प्रo (३१९/०४) छत्रनाथ: जजिवाल सँ पद्मापति सुत ननू दौ (८८/०६) रमदी सुतो पद्मापति (२३१/०१) पण्डुलआ सँ पाँ हरिश्वनर दौ (१२१/०६) सरिसब सँ द्दौo लक्षमन पद्मापति सुतो ननू वलियास सँ श्रीपतिसुत बन्धु‍ दौ (१८८/०६) बन्धुप (३१५//०१) सुता जगन्ना थ (३०१//०१) बैद्यनाथ भैरव ठकुरीका खण्डुबला सँ बन्धुु दौ (२१६/०९) पाली सँ अनूद्दौo ननूसुता हरिअम सँ चिलका सुतजीवन दौ (२१४//०३) सोदरपुर सँ घीरेश्वीर द्दौo ठo बाल मुकुन्दु सुता पण्डुबआ सँ पाँ बुद्धिनाथ सुत पाँ थाड़ू दौ (१२१/०९) पाँ बुद्धिनाथ सुतो पाँ थाडूक: बहेराढ़ी सँ कमलपाणि दौ (१६७/०२) बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo पाँ थाडू सुतो कन्हापईक: (३०७/१०) करमहा सँ श्यापमनाथ दौ (१२२/०३) श्याोमनाथ सुता कन्‍हौली सोदरपुर सँ नन्दीकश्वनर दौ (१८१//०८) पाली सँ भवानीदत्त द्दौo बावू सवैश्वनर सिंह सुता हरिअम सँ भेषाघर दौ
(४५३)
(२१३//०१) खण्ड बला सँ चुम्म०न सिंह द्दौo (१९४/०४) ठo केशव प्रo मित्रनाथ सुतो गोपीनाथ: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (११२//०५) माण्डरर सँ दुर्गादत्त: द्दौo (१८०//०८) ठo रघुनाथ सुता हरिअम सँ अनन्त सुत भिरिव दौ (२१३/०१) भिरिव सुता सोदरपुर सँ वामदेव दौ (१२५//०४) अपरा वामदेव सुता माण्डोर सँ भदाई सुत भवेश दौ (९८/०७) सरिसब सँ सोनाई द्दौo (२०१//१०) ठo लक्ष्मीदनाथ सुतो मानीक: करमहा सँ परमानन्द दौ (१३०/०७) परमानन्दभ सुतो केउँटू प्रo घनानन्दस खौआल सँ महिनाथ सुत घराघर दौ नरउन सँ हरिराम द्दौo ठo मानीक सुता करमहासँ भवेशसुत छबनू दौ (२०१/११) वलियास सँ राय हेमाड़त्रद द्दौo (१७५//०८)।। ठ. विश्वेौश्व०र सुतो मेधाकर: दरिहरा सँo विश्व़नाथ दौ (१००/०३)।। सोदरपुर सँ कुलपति द्दौo ठo मेधाकर सुता करमहा सँ पशुपति दौ (११३//०३) दरिहरा सँ विश्वेोश्विर द्दौo अपरा ठo मेधाकर सुता नरउन सँ वामदेवसुत दुखरण दौ (११०//०७) माण्डेर सँ महादेव द्दौo अपरा ठo मेधाकर सुता माण्ड र सँ दशरथ सुत घनानन्द् दौ (९२//०६) नरउन सँ सड. शघर द्दौo अपरा ठo मेधाकर सुता माण्ड र सँ भवेश सुत गरीबनाथ दौ (९८/०३) सोदरपुर सँ जूगड़ू द्दौo (१६१//०३) ठo भवेश सुता पाली सँ दामू सुत काशीनाथ दौ (७६/०९) सोदरपुर सँ माघव द्दौo अपराठo भवेश सुता चिरंजीव योगा रामेश्व७राo वलिo सँ जगन्नाेथ दौ (४९/०७) बहेराढ़ी सँ राम द्दौo ठo चिरन्जीाव सुता रामचन्द्र१ गिरधर सिंहनी इन्द्रापतिय: दरिहरा सँ राघवसुत बावू दौ घुसौत सँ हरिनन्ददन द्दौo अपरा ठo चिरंजीव सुतोदयाल गरीबौ पाली सँ महादेव सुत हरिदेव दौ खण्डनबला सँ वंशघर द्दौo ठo रामचन्द्री सुतो महिपाणि: खौआल सँ
(४५४)
गोपसुत पीताम्बौर दौ (९७/०७) बुढ़ब सुता परभू राम गोपा: सोदरपुर सँ नाथू सुत बासुदेव दौ करमहा सँ हरिनाथ द्दौo गोप सुतो पीताम्बरर: खण्डसबला सँ गोपाल सुत माघव दौ (११९//०७) ठo माघव सुतो गुणा नुनुआकें माण्डदर सँ धनेश सुत गोविन्दा दौ (३२//०१) गोविन्दत सुता सरिसब सँ काशी सुत पाँ रूचि दौ नरउन सँ ज्योदo रामनाथ द्दौo पीताम्बतर सुतो दुरवनि: पबौली सँ भरथी सुत शंकर दौ (३९//०१) शंकर सुतो परशुराम: बुधवाल सँ जीवनाथ सुत कृष्णरपति दौ (१००/०९) कृष्णंपति सुता सरिसब सँ नोनी सुत दामोदर दौ (९५/०५) वलियास सँ महादेव द्दौo
(४५५)
वैशाख कृष्णन नवम्यां० कुजौ (यव विषुव संक्रान्ति. १४११ साल) १३. ०४. २००४ MONDAY
अथ ठक्कुNर महेशापत्या रम्भ्: महामहोपाध्याँय ठO महेश सुता भO मO ठO रामचन्द्र् ठO गोपाल ठO अच्युषत धर्मकर्मावतार राजर्षि (२६९/०८) परमानन्दा्: महिषी पाली सँ शिव सुत दामू दौ (३०//०८) दरिहरा सँ गुणे द्दौo अपरा ठo महेश सुत महाराज शुभंकर: (२६९//११) पाली सँ रघुपति सुत रत्न पति दौ (९२/०३) पबौली सँ कृष्णषदत्त द्दौo अपरा सुतो मानीक मथुराकें पाली सँ लान्हि सुत थेघ दौ (७७/०५) खौआल सँ परान द्दौo अपरा सुतो हरिअम सँ गणेश दौ (४९/०६) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo अपरा ठo महेश सुता पाली सँ दामू स्यैौव दौ (३०/०८) दरिहरा सँ गुणे द्दौo अपरा ठo महेश सुता वलियास सँ रंजन द्दौo एवम् ठo महेश षष्ठगम विवाह: ठo रामचन्द्रस सुता दरिहरा सँ शिव सुत राम दौ नरउन सँ हलसर द्दौo ठo गोपाल सुतो माघव: हरिअम सँ कुशे सुत सुघाकर दौ (३१/०७) सोदरपुर सँ सुधाकर द्दौo अपरा ठo गोपालसुतो मित्रकर ज्योुo हेमांडकोदौ माण्ड)र सँ काशी सुत भीम दौ (९३/०१) पाली सँ बाटू द्दौo अपरा ठo गोपाल सुतो यशोघर: खौआल सँ भवनाथ दौ (८२/०/०) पाली सँ भवनाथ द्दौo (३) ठo माघव सुतो लक्षमन चतुर्भूजौ नरउन सँ जीवनाथ सुत बावू दौ (२६//१०) सोदरपुर सँ भानू द्दौo अपरा ठo माघव सुतो बुधवाल सँ नारायण दौ (९८/०६) खौआल सँ वाचस्पूति द्दौo अपरा ठo माघव सुता बुधवाल सँ गोपीनाथ दौ (८५//०६) सरिसव सँ भवानी नाथ द्दौo अपरा ठo माघव सुतो गुणा नुनुआकें माण्डौर सँ गोविन्दज दौ (२१९//०२) सरिसब सँ रूचि द्दौo (४) अपरा ठ. माघव सुतो लक्ष्मीजनाथ: माण्ड र सँ मधुसूदन दौ (११३/०६) सोदर जगदीश द्दौo ठo लक्षमन सुता करमहा सँ बछाई दौ (९९/०६) सोदरपुर सँ जगन्नादथ द्दौo ठo चतुर्भूज सुता माण्डार सँ यदुपति सुत हरि नन्द न दौ (८६/०२) हरिनन्दौन
(४५६)
करमहा सँ नन्दड दौ (७६//०९) दरिहरा सँ रघुनी द्दौo ठo यशोघर सुता माण्ड५रसँ हरपति सुत पद्मापति दौ (७६//०२) सोदरपुर सँ बावू द्दौo ज्यो o ठo हेमाड़्त्रदसुता रतिघरयोगा हृषिकेशर: (२६९//०५) करमहा सँ पाठक दौ (९३/०२) पवौली सँ भरथी द्दौo ठo रतिघर सुतो देवकृष्ण९ महेन्द्रोन माण्ड्र सँ भदाई दौ (७६/०५) सोदरo भिशर द्दौo ठo देवकृष्णत सुतो परशुराम: करमहा सँ बछाईसुत दामोदर दौ (९९/०६) दामोदर सुतो हरिश्व र: सोदरपुर सँ हरिदेव दौ (१०३//०६) घुसौत सँ कृष्णातनन्दर दौहित्र दौ ठo परशुराम सुतो खौआल सँ रमापति दौ (९७/०९) रमापति सुतो पराउँक: करमहा सँ गंगाराम दौ (२०१/०६) गंगाराम सुतो हरपति: पबौली सँ कृष्णकपति दौ (१९०/०४) हरिअम सँ बावू द्दौo अपरा ठo देवकृष्णी सुतो सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम दौ (१००//०८) सोदरपुर सँ चन्द्रिपति द्दौo ठo महिन्द्र सुत सकराढ़ी सँ देवानन्दड दौ (१०३//०४) सोदरपुर सँ रघुपति द्दौo ठo रतिघर सुता सोनी चाण (२६९//०३) मेघाकरा: माण्ड र सँ दशरथ दौ (१०३/०२) घुसौत सँ आहरि द्दौo ठo सोनी प्रo मेधनाथ सुतो भैयन प्रo गौरीनाथ: करमहा सँ सुन्दुर सुत लोचन दौ (११९/०४) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo ठo भैयनप्रo गौरी नाथ सुता अजीत सिंह उद्योतसिंह उग्रसिंह खूनी प्रo मित्रसिहा: (२४५/०७) बुघवाल सँ भोंरानाथसुत रघुनाथ दौ (१०६/०६) पवौली सँ कृष्णबपति द्दौo ठo अजीत सिंह सुता दरिहरा सँ चाण सुत लक्ष्मीहदेव दौ (२०१//०८) करमहा सँ हरिनाथ द्दौo ठo उद्योत सिंह सुता पाली सँ भिखारी सुत घनानन्दँ दौ (१६५/०६) खौआल सँ पीताम्बार द्दौo ठo उग्रसिंह सुतो मोहन सिंह जगत सिंह माण्डौर सँ हरेराम दौ (१२०//०१) कुजौली सँ छोटकू द्दौo ठo उग्र सिंह सुतो (२४६//०५) कमलसिंह बाचा प्रo गिरधर सिंह (२४८//०४)
(४५७)
बुघवाल सँ बालक राम दौ (१७।//०६) दरिहरा सँ सोनमनि द्दौo अपरा ठo उग्रसिंह सुतोचन्द्रं सिंह: पाली सँ पौमोती सुत पाँ वेणी माघव दौ (११०/०८) पाँ वेणीमाघव सुतो कृष्णौदत्त खूदा प्रo विष्णुतदत्तो (२७६/१०) कुजौली सँ लक्ष्मीहधर सुत धीर दौ (८७/०१) अपरा धीर सुता खौआल सँ रत्नापाणिदौ (१८७/०९) सोदरo रघुनाथ द्दौo अपरा ठo उग्रसिंह सुता शिवा हरिअम सँ रामभद्र सुत भैयन दौ दरिहरा सँ रोहिणी द्दौo ठo मोहन सिंह (२३३//०९) सुतो किशोर सिंह मुकुन्दु सिंहो पाली सँ फकीर सुत बाछ दौ (१९२/०९) माण्डकर सँ वंशीघर द्दौo ठo किशोर सिंह सुतो देवकी नन्दौन सिंह: नाहस खौआल सँ धन सुत जयदत्त दौ (१९५/०३) जयदत्त सुतो गोपाल: करमहा सँ चित्रघर सुत ऋद्धि दौ (१६४//०९) दरिहारा सँ बबनू दौ ठo देवकी नन्द न सिंह सुता पाली सँ मथुरानाथ सुत दुखमोचन दौ (१९७//०९) दुखमोचन सुता वलियास सँ धर्मदत्त सुत सनफूल दौ (१७७//०५) सनफूल सुतो समादत्त जमदौली पाली सँ उँमादत्त सुत कमलादत्त दौ (१७८/०८) खण्ड बला सँ थानू द्दौo ठo मुकुन्दह सिंह सुता देवराज सिंह चुम्मुन सिंह (२३१/०६) बनमाली सिंह पाली सँ मथुरानाथ दौ (१९७/०९) पण्डुनआ सँ पाँ मनसुरव द्दौo ठo देवराज सिंह सुता जय राज सिंह ब्रज राज सिंह रघुराज सिंह गिरिराज सिंह (२३१/०५) विजयराज सिंहा: बभनियाम सँ छोटकू सुत रूदी दौ (१३९//०७) सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo जयराज सिंह सुता बटेश नाथ सिंह प्रo ठक्क/न सिंह बुद्धि नाथ सिंह दिनानाथ सिंह: मलंगिया कटाई सँ सोनफूल सुत उग्रमणि दौ कटाई सँ बीजी लोकनाथ ए सुतो उभंजन: ए सुत रमनीक: ए सुतो हिंगूक: पबौली सँ दामू दौ हींगू सुता बाल कृष्ण जयकृष्णी श्रीकृष्णह कमला: एकहरा सँ यद्दू दौ कमल सुता हरिकृष्ण् देवदत्त
(४५८)
भतिनाथ गतिराम पतिरामा: माहब सँ कृष्णीमणि दौ मतिनाथ सुता हीरा शतंजीव चिरंजीव रामजीव भंजना: भग्डाकरिसम सँ अच्यु त सुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ सदानन्दू द्दौo चिरंजीव सुता बचनू मुरलीघर चलबलि चित्रघर सोनफूल प्रo ननूका: एकहरा सँ हलायुघ दौ (१७९//०९) हरिराम सुतो हलायुघ चक्रघरो सोदरपुर सँ छोटकनि सुत भवदेव दौ (१५४/०१) अलय सँ श्याुम द्दौo हलायुध सुतो मानिक: खण्ड(बला सँ ननू सुत कालीदाश दौ टकबाल सँ नारायण द्दौo सोनफूल सुतो उग्रमणि एक हरा सँ बन्धुु सुत नारायणदत्त दौ (१५९//०८) नारायण दत्त सुतो रंकलाल: अन्हधरा कटाई सँ चौo सुबन्धुौ दौ कृष्णाोनन्दर सुत कालीदाश सुता बैद्यनाथ सुबन्धुत रमानाथा: हरिअम सँ भिरिव दौ सुबन्‍धु सुतो तिलकेखर मदनेशरो: सरौनी वासी गौर सोदरपुर सँ प्रद्दूम्ना सुत गरीब दौ मुराजपुर खौआल सँ गोविन्दन द्दौo मिश्र उग्रमणि सुतो सुन्द्र मणि मुशरी कौ चिकनी बासी सरिसब सोदरपुर सँ जानकी नाथ दौ (१९५//०३) बावू सुतो जुड़ाउन बुधवाल सँ महादेव दौ माण्ड र सँ बावू द्दौo जुड़ाउन सुतो झडूला झौंदूकौ अलय सँ विश्वानाथ सुत शिवानन्द‍ दौ (१६३/०९) शिवानन्दस सुता सकराढ़ी सँ चतुर्भूज सुत नन्दँन दौo करमहा सँ शिवनाथ द्दौo झडूला सुता श्या म नाथ प्रितिनाथ तेजनाथ प्रेमनाथ जानकीनाथा: पनिचोनसँ रंजन दौ अनन्रराम सुत भवदेव सुतो भंजन रंजनौ कुजौली सँ यशोघर दौ रंजन् सुता इन्द्र्नारायण चन्द्र नारायण कीर्तिनारायणा: खौआल सँ बासुदेव सुत बैद्यनाथ दौ अलय सँ शुभंकर द्दौo जानकीनाथ सुता करमहासँ पोषण सुत किरती दौ
(४५९)
(१५६/०९) (३०८/०९)कमलनयन सुतो बछरूक: नरउन सँ सुदर्शन दौ (१८८//०४) खनाम फनन्दवह सँ त्रिलोचन द्दौo बछरू सुतो पोषण बोघनो सरिसब सँ सदाशिव सुतसाहेब दौ (१८४//१०) सदाशिव सुतो साहेब मनबोधो बलियास सँ पशुपति दौ (६७/०८) करमहा सँ मही द्दौo साहेब सुतो (२४२/०४) (२५६/०५) दुल्लनह: हरिअम सँ किसुनी सुत लक्ष्मीरकांत दौ (१०८//०२) लक्ष्मीतकांत सुतो (२६०//१०) हरिनाथ: सोदरपुर सँ गोपीकान्त० दौ (१८८//०९) गोपीकान्तत सुतो निधिक: बलियास सँ हरिकृष्णन सुत शतंजीव दौ (१२०//०३) पबौली सँ कालीदाश द्दौo पोषण सुतो किरतीक: खौआल सँ उँमानाथ सुत मचल दौ बहेराढ़ी सँ मनसुख द्दौo किरती सुतो मनमोहन: नेयाम कुजौली सँ झूमकलाल दौ दुरिवया सुत दुल्लीद सुतो झूमकलाल हनुमानदत्त श्या मलाल राजकुमार बाछराजा: कटाई सँ चन्द्रापतिदौ झुमकलाल सुतो भाइलाल: निखूति सँ कमलापति सुत भोला दौ बुधवाल सँ मनबोध द्दौo एवम् ठo जयराज सिंह प्रथम विवाह:।। अपरा ठo जयराज सिंह सुतो महिराज सिंह (२२३/०२) गजराज सिंहो अन्हअरा कटाई सँ मौजीलाल सुत मन मोहन दौ अन्ह रा कटाई सँ बीजी रमापति ए सुतो भोराक: ए सुता पाँचू बोदल कृष्ण पातिय: जालय सँ बछरू दौ पाँचू सुता जीवनाथ भवानीनाथ निधिनाथ हनुमानदत्ता: राउढ़ सँ शीतल सुत भोनू दौ छादन सरिसब सँ चिरंजीव द्दौo जीवनाथ सुतो मुरलीघर वंशीघरो सुन्दूर सोदरपुर सँ घारू सुत किनू दौ मुराजपुर खौआल सँ गोविन्दो द्दौo मुरलीघर सुता भौजीलाल एकलाल कारेलाल:कनकौरा दिघो सँ भोला दौ भरत सुत रामेश्वलर सुतो भोलाक: घुसौत सँ कृपाराम दौ
(४६०)
भोला सुतो प्रितिनाथ: सकराढ़ी सँ बैद्यनाथ सुत भंजन दौ गंगोलीसँ सदाशिव द्दौo मौजीलाल सुतो बच्‍चीलाल मदन मोहनो अन्दौदली जालय सँ कौस्कीिदत्त दौ श्यामम सुत कृपाराम सुतो भैया राम: बेलउँच सँ दुखरण दौ भैयाराम सुतो रंजन कौस्की्दत्तो कुजौली सँ कारू सुत लोचन दौ डीह दरिहरा सँ कालू द्दौo कौस्कीलदत्त सुता सकराढ़ी सँननू दौ मनसुख सुत कृष्ण दत्त सुतो विष्णुौदत्त प्रo ननूक: राउढ़ सँ बचनू दौ विष्णु दत्त प्रo नन् सुतो भिनकू क: निखूति सँ महिनाथ सुत विद्यानाथ दौ सकराढ़ीसँ नारायण द्दौo मदनमोहन सुतो गुणानन्दँ तीर्थानन्दौत करमहासँ कौस्कीसदत्त सुत किर्तिनाथ दौ अपरारूद्रमणि सुता गुणनिधि धननिधि मयानिधि दयानिधि कलानिधि का सरिसव सँ लक्षमन सुत छोकर दौ बo (२४/१२) बेलउँच सँ घारू द्दौo मर्यानिधि सुतो कौस्की दत्त: पबौली सँ रमाकान्तत सुत कलर दौ बo (२२//०६) माण्ड रसँ छत्रपति द्दौo कौस्कीणदत्त सुतो किर्तिनाथ: बड़गाम दरिहरा सँ चन्द्र पति दौ हरिदेव सुत शूलपाणि सुता कमल गणपति चन्द्र पति प्रo दुल्ल्ह देवनाथ हेमनाथा खण्डिबला सँ बहुड़ी दौ चन्द्र पतिप्रसिद्ध दुल्ल/ह सुतो वंशमणि रूद्रमणि विश्वतनाथ प्रo डोमना: सरिo सोदरपुर सँ दुर्गादत्तसुत सोमेश्रस दौ जालय सँ कमला दौ कीर्तिनाथ सुता माण्डoर सँ बतहू सुत नन्दी्पति दौ घनीसुत गणेश सुतो बतहू दुल्ल हो पालीसँ चिलका दौ बतहू सुतो नन्दी पति राजकुमारौ कुजौली सँ घराघरसुत मुशन दौ अलय सँ पाo मेघाकर द्दौo नन्दीकपतिसुता गेनालाल तोफालाल मन्नूद लाला दिघो सँ चतुर्भूज दौ
(४६१)
झाझूसुत अमरनाथ सुतो चतुर्भूज: सकराढ़ी सँ नारायण दौ चतुर्भूज सुतो भवनाथ: बेलउँच सँ नन्हसकू सुत कलरू दौ दिघोय सँ चिलका द्दौo एते जयराज सिंह द्वितीय विवाह: अपरा ठo जयराज सिंह सुता अमरावती थरिया सँ मोहनलाल सुत झपटलाल दौ बढियाम पबौली सँ बावू लाल द्दौo (२२२/०७) ठo महिराज सिंह सुता लोहनासकराढ़ी सँ अच्यु त सुत दुर्व्बतल दौ (१२८/०७) रघुपति सुतो गिरपति: बुघवाल सँ कमलाकान्तु सुत बछरू दौ (१३७/०८) दरिहरा सँ रमाकान्तब दौहित्र दौ गिरपति सुतो प्रेमनाथ ललीत नाथौ पबौली सँ ननू सुत टेङडि दौ (१६४/०१) सकराढ़ी सँ गोपाल द्दौo प्रेमनाथ सुतो अच्युहत: सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुतलाल दौ (१२१//०९) अपरा जुड़ा़उन सुतो लाल नुनूकौ पाली सँ ज्योपo रत्नौपाणि दौ (१६८//०३) हरिहर सुतो जयकृष्णो (२४१//०५) ज्योoo खड़गपाणि माण्डमर सँ गौरीनाथसुत मुकुन्दस दौ (११२/०२) टीप मुरारि सुतो गौरीनाथ: पनिo जाने दौ गौरीनाथ सुतो सदानन्दक मुकुन्दोा पाली सँ परान सुत बावू दौ (१७०/०७) दरिहरा सँ गोपी द्दौo मुकुन्द् सुतो हरिदेव: (३२७//०१) महिन्द्र पुर करमहा सँ कमल दौ बासूसुत भवदेव सुतो कमल: कुजौली सँ प्रितिनाथ दौ कमल सुता माण्ड्र सँ यदुनाथ दौ (१७४/०६) पनिo बुद्धिनाथ द्दौo ज्योदo खड़गपाणि सुता ज्योहo रत्‍नपाणि ज्योाo पद्मपाणि (३११/०८) घीरपाणिय: पण्डुसआ सँ जीवेश्व र दौ (१३५/०९) हाड़ी सुतो जीवेश्व्र महेशो (३०१//०६) पाली सँ कुलपति सुत कमल दौ (१६९//०६) माण्डार सँ गोप द्दौo पाँजीवेश्वार (२४९/०३) सुता बहेराढ़ी सँ श्रीपति सुत हरिहर दौ (१५३/०२) हरिहरसुता सकराढी सँ मुकुन्दी सुत देवानन्दि दौ (६८/०३) केउँटू सुत ज्ञान सुतो मुकुन्द : गंगोली सँ बासू दौ मुकुन्दु सुता देवानन्दौ गोविन्द३ भिखारीका: अलय सँ जीवे सुत दामू दौ दरिहरा सँ रघु दौहित्र दौ।।
(४६२)
देवानन्दा सुता पाली सँ दशरथ सुत गोपीनाथ दौ सकo बलभद्र द्दौo ज्योदo रत्नदपाणि सुतो जगत बन्धुश (२४२/०८) बलियास सँ शतंजीव सुत पीताम्बतर दौ (६५//०२) पीताम्बतर सुतो विष्णुमदत: (२६०/०४) जजिवाल सँ सदाय दौ (१४४/०१) सदाय सुता (३२८//०९) पाली सँ गणेश दौ (१६०/०४) सतलरखा सँ नारो द्दौo लाल सुतो गिरघर: वुलवाल सँ राघव सुत ब्रजनाथ दौ (१३७//०६) मुरारी सुतो चिन्ता:मणि: माण्ड६र सँ अमरी दौ (१७१//०३) सोदरपुर सँ शिवदेव द्दौo चिन्तािमणि सुतो राघव: दरिहरा सँ सुन्द६र सुत महादेव दौ (१६४/०८) पदमनाभ सुतो विश्वलम्भरर: सोदरपुर सँ रामदेव दौ (६६//०५) खौआल सँ बेणी द्दौo विश्वाम्भ र सुतो सुन्दरर भगीरथो: (३३१/०३) कुजौली सँ सिद्धिनाथ दौ (१६२/०१) भवनाथ सुतो सिद्धिनाथ: दरिहरा सँ हरखू दौ सिद्धिनाथ सुता परमानन्दग अपूछ उँमानन्दा/ वुघवाल सँ काशी सुत बैजू दौ (१८०/०५) खण्डँबला सँ काशी दौहित्र दौ सुन्दसर सुतो महादेव प्रo भटन अलियसँ बछाई दौ सुरपति सुतो दूबन नरहरि माण्डवर सँ दुखडिसुत शंकर दौ (२०/०९) शंकर सुतो गोपाल विश्वरनाथौ बेलउँच सँ नोने दौ (२०//०४) पबौली सँ देवदत्त द्दौo डूबन सुतो हरिदेव एकहरा सँ महाई सुत रतनू दौ (४०/०५) पाली सँ रतनू द्दौo हरिदेव सुतो रघुनाथ बछाईकौ (३३१//०३) वलियास सँ राम सुत गोविन्दौ दौ (६३/०४) पाली सँ कुलपति द्दौo बछाई सुता माण्डवर सँ नाथ सुत हारूदौ पाली सँ उँमापति द्दौo महादेव सुतो पिणाकपाणि प्रo महेन्द्र (२६६//०३) गरीबौ सोदरपुर सँ बलभद्र सुत गंगा दौ (९१//०३) अपरा छीतू सुतो रामभद्र बलभद्रो पाली सँ अनन्तर दौ (१४४/०९) सोदरपुर सँ जुड़ाउन द्दौo बलभद्रसुतो गंगा का: बुधवाल सँ गणेश सुत हरिदेव दौ वासुदेव सुत गणेश सुतो पाo हरिदेव: दरिहरा सँ कृष्ण दौ हरिदेव सुतो बछाईक: माण्डुर सँ गादू सुत गोनू दौ
(४६३)
जजिवाल सँ श्रीनाथ द्दौo गंगा सुतो बछरू मुरारि माण्डूर सँ बनाई सुत निताई दौ परान सुत राघव सुतो बनाईक: पाली सँ शंकर दौ बनाई सुतो निताईक अलय सँ चन्द्रापति सुत बासुदेव दौ सोदरपुर सँ भवानी द्दौo नीताई सुता पाली सँ महादेव दौ रति सुत जगन्नागथ सुतो महादेव: खण्डसबला सँ कुलपति दौ महादेव सुता सोदरपुर सँ इन सुत देवानन्दद दौ (६७//०६) देवानन्दौ सुता बलियास सँ छोटाई दौ (१५०//०१) सोदरपुर सँ रघुनाथ द्दौo (बo ३/०७) राघव सुतो ब्रजनाथ खण्डाबला सँ भातू सुत जयकृष्ण० दौ (१७।//०७) पाली सँ नारायण द्दौo ब्रजनाथ सुतो एकनाथ राजनाथो नरउन सँ उँमापति सुत गुणा दौ (१६३/०१) उँमापति सुतो गुणा सोनाकौ सोदरपुर सँ कुनाई सुत घनश्यासम दौ (७४//०६) कुनाई सुतो घनश्यापम: बलियास सँ राय शंकर दौ (१०९/०५) सोदरपुर सँ गोशांईदाश द्दौo धनश्याोम सुता दरिहरा सँ हिंगूसुत विश्वमनाथ दौ (१२९/०७) सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौo गुणा सुता: खौआल सँ पीताम्बवर दौ (९४/०२) बल्लीश सुतो रामभद्र: घुसौत सँ काशीनाथ दौ (१०२/०३) काशीनाथ सुता गंगाराम मनोहर रतिघरा: माण्डँर सँ तेवाड़ी दौ (१६२//०९) जजिo पूरखू द्दौo रामभद्र सुतो पीताम्बसर: करमहा सँ घनश्याआम दौ (७३/०३) घनश्यारम सुतो परमानन्दल: सोदरपुर सँ अर्जून दौ (१८०/०९) सकरादीसँ बैद्दयनाथ द्दौo पीताम्बोर सुता बुधवालसँ हरिजीव दौ दामोदर सुत अनन्‍त सुतो हरिजीव: सकराढ़ीसँ गदाधर दौ हरिजीव सुता नरउन सँमहादेव दौ (६७/०४) चक्रपाणि सुतो सुन्दनर: पनिo रघुदेव दौ सुन्दयर सुता रघुदेव हरिदेव कृष्णत देवा:
(४६४)
पाली सँ लक्ष्मीहपति सुत रघुनाथ दौ सतलखा सँ देवनाथ द्दौo रघुदेव सुतो महादेव: दरिहरा सँ शोभनाथ दौ (१३८/०५) शोभनाथ सुतो खेदूक: सोदरपुर सँ हलघर सुत हरिनाथ दौ (१२८/०४) घुसौत सँ रविनाथ सुत सुत रूपनाथ दौ पण्डुरआ सँ मधुकर द्दौo महादेव सुतो कलाघर: माण्डथर सँ मणि दौ (८७//०२) सोदरपुर सँ पाँ माघव द्दौo अच्युरत सुतो दूर्बलo पाली सँ हृदयनाथ दौ (४२/०१) उँमापति प्रपोत्र हरिपति पौत्र अमरपति सुतो मनिनाथ: बेला सकराढ़ी सँ गिरू सुत वीर दौ मनिनाथ सुतो रतिदत्त भिखून प्रo (२५१//०६) रविदत्तो दरिहरा सँ नरपति दौ (२३/०७) घुसौत सँ हरि द्दौo रतिदत्त सुता जगदीश जयदेव विश्वदनाथा: जजिo गुणे सुतअफेल दौ (१२/११) अफेल सुता माण्डरर सँ गोनू दौ जगदीश सुतो कृष्णदनन्द२: बेलउँच सँ हेलू सुत भवदेव दौ अलय सँ वृद्धिकर प्रo बुघे द्दौo कृष्णातनन्दल सुतो प्रद्मूम्न : पबौली सँ लौटन सुत जीवनाथ दौ (९०//०७) अलय सँ कुमुदानन्दस द्दौo प्रद्मूम्नत सुता राजीव लोचन कारू छोघना जजिवाल सँ घनी दौ (६९/०१) श्रीकृष्णज प्रo शिरीसुतो रामदेव: कुजौली सँ केशव दौ रामदेव सुतोघनीक:दरिहरा सँ बामन दौ (५७/०१) जजिवाल सँ लक्षमन द्दौo घनी सुता माण्ड र सँ रघुदेव दौ (१४५//०७) पनिo जगदीश द्दौo राजीवलोचन सुतो हरिहरदत्त: पबौली सँ प्रद्मूम्नज सुत भिखी दौ (१७०/०४) प्रद्मूम्नद सुतो भिरवीक: खौआल सँ नारायण सुत बावू दौ (१७२//०६) बुघवाल सँ कुने द्दौo भिखी सुतो रघुवीर: (३१७//०७) पनिचोभ सँ सर्वज्ञान मंगाई सुत पुरूषोत्तम दौ (१४५/०६) पुरूषोत्तम सुता (२६१/०५) सकराढ़ी सँ गुणाकर दौ (१५८/१०) जगाई सुतो गुणाकर: पनिचोभ सँ यदुनाथ दौ गुणाकरसुता सोदरपुर सँ शिवनाथ सुत मुकुन्दा दौ (१४०//०३) शिवनाथ सुता हरिवंश गौरीनाथ मुकुन्दर बैद्यनाथ घरनीघरा: हरिपुर पाली सँ
(४६५)
पीताम्ब र सुत श्रीपति दौ खौआल सँ यशु द्दौo मुकुन्दु सुतो शतंजीव (३१५//०८) श्रीकृष्णोर पनिचोम सँ चक्रपाणि दौ माने सुत पुरूषोत्तम सुतोचक्र: दरिहरा सँ मणि दौ चक्रपाणि सुता नरउन सँ गिरू सुत भवदेव दौ खौआल सँ कंगाई द्दौo हरिहरदत्त सुता(३२१/०६) राजमणि सोनमनि परशमणिय: सोदरपुर सँ धरनी सुत चिलका दौ (१४९//०८) कमलनयन प्रo चिलका सुता दुल्लकह (२५८//७) बालह मनरूलय: पालीसँ सदाशिव दौ (१६९//०३) कुजौलीसँ गोबिन्द द्दौo सोनमनि सुता हृदयनाथ माघव कृष्णास: दरिहरा सँ गरीब सुत चाणन दौ (१३५/०७) अपरा मनहर सुतो गरीब: बुधवाल सँ प्रद्मूम्ना दौ (१४४//०२) सोदरपुर सँ दिनमणि द्दौo गरीब (बo १२//०१) सुतो मेघाकर चाणनो करमहा सँ भवानी सुत बुढ़ाई दौ (१४३/०९) बुढ़ाई सुतो सदाशिव (२५१/०५) पोषणो दरिहरासँ जयकृष्णद सुत होरे दौ (२०८//०७) होरे सुतो जीवेश्व५र: एकहरा सँ मुकुन्दु सुत श्यासम दौ (१६७//०६) श्या म सुतो मेधूक: (३१२//०३) बुधवाल सँ कुने सुत मनोहर दौ (१७२//०८) मनोहर सुता सतलाखा सँ बावू सुत कामदेव दौ बेसउँच सँ श्रीघर द्दौo चानन सुतो मोहन: (बo११/०१) पाली सँ गणपति सुत हरिनन्दुन दौ (१४०//०२) ज्यो१o उँमानाथ सुतो विशेक: माण्डनर सँ बसाउन सुत हरिहर दौ (१२२/०५) विष्णुयपति सुतो बसाउन: सोदरपुर सँ गयन दौ (१५०/०१) गयन सुता बादू सोदू नारायणा: वुधवाल सँ रूचिकर दौ (३७//०३) माण्ड५र सँ जीवेश्वदर द्दौo बसाउन सुतो हरिहर नारायणो करमहा सँ केशव सुत टुने दौ (१०७/०१) बलियास सँ जोर द्दौo हरिहर सुता दामोदर मघुसूदन केशव अरविन्दाू: (२३६/०२) कोदरिया सँ विष्णु पति सुत विश्व्म्भ०र दौ मेरन्दी् सँ ज्ञान द्दौo विशे सुतो मोहन: सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त सुत पागड़ दौ (१४९/०५) बहेराढ़ी सँ वाचस्पशति द्दौo मोहन सुतो धर्मपति गणपति खैआल सँ
(२२५) (४६६)
रामचन्द्ऱ दौ भग्यसपति सुत मांगु सुतो रामचन्द्रस: एकहरा सँ माघव दौ।। रामचन्द्ऱ सुता वुधवाल सँ कृष्ण सुत पुरखू दौ जजिवाल सँ पूरखू दौ जजिवाल पूरखू द्दौo गणपति सुतो हरिनन्दान।। पबौलि सँ चूड़मणि सुत गतिराम दौ।। (१०७/०३) रूपदत्त सुत गोढ़ाईक: सुतो लक्ष्मीाक: निरवूति सँ विष्णु पति दौ।। लक्ष्मीप सुतो चूड़ामणि: रवौआल सँ।। विष्णुुपति दौ।। चूड़ामणि सुतो शतिराम पूरखू सुत रघु दौ पवौलि सँ शशि द्दौo गतिराम सुता पनिचोम सँ शिवदेव सुत पशुपति द्दौo (१३१//०४) ।। पीताम्बदर सुतो शिवदेव: सोदरपुर सँ चक्रपाणि सुत मिश्रु दौ (९३/०८) भिखू सुतो अच्यु त कमलनयनो टकबाल सँ नारायण सुत रूचिकर दौ रवौआल सँ नोनेसुत नरपति द्दौo।। शिवदेव सुतो पशुपति: वलियास सँ रवि सुत माधव दौ (६७//०८) पनिचोम सँ भरथ द्दौo पशुपति सुतो घनश्या म: (ब.१९/११) सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ।। (१५०/०८) दरिहरा सँ परमानन्दो द्दौo ।। हरिनन्द न सुतो भगवन्तस: पण्डु्िआ सँ नरोत्तम सुत कमलनयन दौ (१७०/०४) पाली सँ नयन द्दौo हृदयनन्दतन सुतो ज्यो‍o कलानाथ: खण्ड।बला सँ सुदी सुत ।। इश्व रीदत)्त दौ (१६०//०३) ठ. इश्व(रीदत्त सुतो चिरञ्जीव गुदरो माण्ड।र सँ शिवदत्त सुत रधन दौ (९१/००२) घराघर सुतो बासुदेव: हरिअम सँ श्याइम दौ (१२९//०९) माण्ड र सँ बावू द्दौo बासुदेव सुतो शिवदत्त: पनिचोम सँ लक्षमन सुत सदानन्द१ दौ।। (१४५/०६) लक्षमन सुता सदानन्दद नरसिंह (३००/०९) दामोदरा: माण्डरर सँ गोशाँइ दौ ठिठ्रसुत किठ्र सुतो मोहन विष्णु पति: करमहा सँ सोने दौ।। मोहन सुतो गोशाँइदाश: पालीसँ वुद्धिकर सुत सिधू दौ जजिवल सँ महिधर द्दौo।। बूसवन सँ पाँ रकूकरत्तूत: गोशाँइदाश सुतो महेश हेमाड्ग दौ सकौना सँ कृष्णस सुत हरि दौ जजिवाल सँ कृष्णश दौहित्र दौ।।
(४६७)
सदानन्दण सुतो विकेक: पिथनपुरा रवौआल सँ गंगाधर सुत रघुपति दौ सूर्यकर सुत कोने सुता कान्हक नोने सोनेका सरिसब सँ चण्डे श्वघर सुत।। रूप दौ सकo जाई द्दौo कान्हन सुतो महादेव फनन्द ह सँ शुचिकर दौ।। महादेव सुता शूलणिसुत मुरारी मधुसूदना: बुधवाल सँ कुने सुत महिपति दौ तल्हेनपुर सँ दामू द्दौo।। शूलपानणि सुता गोविन्द रामचन्द्रौ रामचन्द्राो: नरउन सँ चक्र दौ।। रामचन्द्रा सुतो गंगाधर: हरिअम सँ भगीरथ सुत माधव दौ सकराढ़ी सँ शुचिकर द्दौo।। गंगाधर सुतो रघुपति।। उँमापति पाली सँ चीकू दौ (१३४//०१) दरिहरा सँ रतिदेव द्दौo रघुपति सुता रामाकान्तम लक्ष्मी कांत (२४७//०२) भोरा हरिका पालीसँ धनपति दौ रामचन्द्र सुत नोने सुतो घनपति बेलउँच सँ रामचन्द्र७ दौ।। घनपति सुतो भगीरथ थरधाणीकौ सोदरपुर सँ जगन्ना थ सुत गंगाधर दौ (१०६/०८) जगन्ना थ सुतो गंगाधर: घोसोत सँ धनपति दौ।। गंगाधर सुतो (ब.०५/०८) वनमालीक: पनिo गदाधर सुत चतुर दौo रवौआल सँ ब्रहमचारी द्दौo शिवदत्त सुतो देवन स्वधधनो सोदरपुर सँ विद्याघर सुत उँमानाथ दौ (१२१/२०४) विद्याघर सुतो उँमानाथ: हरिअम सँ परमानन्दस दौ शुभे सुत (ब.२३//०४) जुड़ाउन सुतो परमानन्द‍ माण्डअर सँ कामदेव दौ।। परमानन्दो सुता माण्ड२र सँ जीवनाथ सुत मद्ध दौ सकौना सँ यदुनाथ द्दौo उँमानाथ सुतो (३१४//०५) शिवदत्त दयारामौ घुसौत सँ चतुर्भूज सुत वंशी दौ (१५२//१०१) सोदरपुर सँ वदन द्दौo।। रघन सुतो (३२३//०३) रामकृष्णा: सोदरपुर सँ नेननू सुत दत्त दौ ।। (१३०/०५) जयराम सुतो प्रद्मूम्न/: रवौआल सँ श्रीधर दौ।। प्रद्मम्नु सुतो रतिपति: नरउन सँ जीवनाथ सुत यदुनाथ दौ जीवनाथ सुतो
(२२६) (४६८)
यदुनाथ गोविन्दोर करमहा सँ डूबन सुत हलघर दौ सोदरपुर सँ (२२६) वासुदेव द्दौo यदुनाथ सुता सोदरपुर सँ अच्युरत सुत विष्णु् दौ सतलरवा सँ गोविन्द द्दौo रतिपति सुतो कमलाकान्तस नेननू कौ एकहरा सँ टेकीसुत कृष्ण्पति दौ (१५२/०३) कृष्णेपति सुता दरिहरा सँ माधव सुत दिनमनि दौ हरिअम सँ परमानन्दद द्दौo।। नेननू सुतो शिवन दत्तो एकहरा सँ दशरथ सुत मुकुन्दँ दौ (१३५//०८) श्रीकृष्णा प्रo शीरी सुतो हरिकृष्णि दशरथौ बलियास सँ राधव सुत नारायण दौ (६०/०२) नारायण सुतो अन्दू क: सोदरपुर सँ नरपति सुत जागे दौ करमहा सँ बैद्यानाथ द्दौo।। दशरथ (३०//०२) सुतो (३१५//०९) छोटकू मुकुन्दोु बुधवाल सँ सुत जगाई दौ (२०८/०३) पबौलि सँ रमानन्दज द्दौo मुकुन्दु सुता सतलरवा सँ रूचाई दौ।। (१२९//०९) शुभाई सुता रूचाई धनपति कारूका नरउन सँ गणपति सुत शुभाई दौ (१५१//०१०) शुभाई सुता पाली सँ नन्द१न दौ।। (१४४/०९) नन्दपन सुतो (२६४//०४) सुतो शिव बेलउँच सँ बनमाली सुत गणेश दौ दरिहरा सँ दिनू द्दौo।१ रूचाई सुतो कवि हरिजीवो बूधवाल सँ राममद्र सुत मोहन दौ (१४४//०१) मोहन सुता रवौआल सँ परमानन्दर दौ (१४४/०४) सोदरपुर सँ रघुदेव द्दौo।। दत्त सुता करमहा सँ छबनू सुत चित्रघर दौ (१३२//०४) अपरा (२६५/०६) चित्रघर सुतो वाबूनाथ: सतलरवा सँ सोमेश्व/र दौ (१२९//०९) शंकर (२६८//०७) सुतो नारायण टकबाल सँ रामदेव दौ (१७०/०१) सकराढ़ी सँ जगदीश द्दौo।। नारायण सुतो सोमेश्वतर: पाली सँ रामकृष्ण( दौ (२०८/१०) सकराढ़ी सँ कृष्णाोराम द्दौo सोमेश्वरर सुता धर्मेश्व२र लोकेश्वणर परमेश्वतरा समौली पाली सँ सुन्दबर सुत भवेश दौ
(४६९)
(२०७//०५) सुन्द र सुतो महेश भवेशौ सोदरपुर सँ पीताम्बनर दौ (१२१//०३) पीताम्बणर सुता पाली सँ महाई सुत मघुकवि माधव दौ (१९६/२) सोदरपुर सँ गोपाल सँ हम दौ दूर्बल सुता भवेश सुतो जीवन (१९६/०४) पबौ‍ली सँ महेश द्दौo बलिराज पुरहरिअम सँ दुलार सुत झल्ली६ दौ (१६८//०८) बन्धु् सुतो बछरूक: सोदरपुर सँ गोनू दौ (१७३/०९) श्री निवास सुतो गोनूक: हरिअम सँ मितू सुत वावू दौ एकहरा सँ श्रीधर द्दौo।। गोनू सुतो मुरारी उँमाईकौ माण्ड र सँ भवदेव दौ ज्ञान सुत देवनाथ सुता (२३८//०३) श्रीनाथ सिद्धिनाथ निधिनाथ प्रीतिनाथा बहेराढ़ी सँ घीरू दौ।। प्रितिनाथ सुतो मनहर भवदेवो कोल्होिद्दा पालीसँ महेश सुत रामनाथ दौ शाण्डिल करमहा सँ माधव द्दौo (३२०/०३) भवदेव सुता नरउन सँ अनन्त/ सुत अल्लीस (१५८/०६) कुजौली सँ प्रितिनाथ द्दौo।। बछरू सुतो लोकनाथ: जमुनी जजिवाल सँ पशुपति दौ (१५९/०४) मोहन (ब.२१//०९) सुतो देवानन्दर: दरिहरा सँ माघू दौ (२७//०९) बुधवाल सँ कामदेव द्दौo।। देवानन्दु सुतो पशुपति : पाली सँ महादेव दौ (१३५/०९) पण्डु आ सँ रतिदेव द्दौo पशुपति सुता बलहा वलियास सँ देवानन्द् सुत प्राणपति दौ।। (१६८/०२) प्राणपति सुतो बंगाली केवाकौ सोदरपुर सँ पद्मापति सुत पुरन्दर दौ पद्मापति सुतो (२६७/०४) चाणरपुरन्दलरौ बुधवाल सँ कृष्णा दौ।। (१५/०४) सतलरवा सँ लक्ष्मीानाथ द्दौo।। पुरन्दार सुता रवौआल सँ बछाई दौ (१०१//०८) बाभन सुतो डींगर: नरउन सँ अन्दूल सुत समरू दौ (८४//०४) अन्दू सुतो समरूक: हरिअम सँ जोर दौ (७७/०२) माण्ड४र सँ गंगेश्व र द्दौo।। समरू सुता पालीसँ नाथू दौ (६१/०४) माण्ड७र सँ महादित्यद द्दौo।।
(२२७) (४७०)
(ब.५/०६) डीड.र सुतो बछाईक: सोदरपुर सँ बसुदेव सुत गोपाल दौ बेलउँच सँ भवानी बछाई सुता (३१७/०७) गंगा भैरव बन्धु का पालीसँ कुलपति सुत कमल दौ माण्डईर सँ गोप द्दौo लोकनाथ सुतो दुलार: उड़ा एकहरा सँ नाथ सुत रवड़गपणि दौ (१५९//०२) नाथ सुतो रवड़्गपाणि: नाहस रवौआल सँ गतिराम दौ (१४४/०४) शतिराम सुतो (ब. २१//०४) हरिअम सँ नयन सुत बछाई दौ (१६७/०७) नयन सुतो बछाईक: सरिसब सँ कामदेव दौ (७१/०९) कामदेव सुतो (७१/०९) कामदेव सुतो (२५१//०९) भीम कमलापति: बुधवाल सँ वाचास्पोति सुत कद्दू दौ (५८२०१) वाचास्पोति सुता यशोधर सदुनाथ कद्दू महेशा: रवौआल सँ ज्ञान दौ ।। कद्दू सुतो (ब. २०/०४) मोहन विश्वलम्प:रो (२३५/०१) रवौआल सँ कान्हो दौ बछाई सुता (ब.२१२०८) हरिश्विर (३१८/०५) आनन्दीस बन्धुह अर्जूना (ब. १९//०६) रवौआल सँ दामोदर सुत भवदेव दौ (१४२//०४) भवदेव सुतो लाल पुरन्दो (ब. १५//०३) पालीसँ विश्व म्म१र दौ नरहरि सुत गोनू सुतो विश्वुम्मदर: माण्ड र सँ रवि दौ विश्वयम्मर सुतो सुरतीक: रवौआल सँ शुभपति सुत भवानी दौ पालीसँ भवदेव द्दौo।। रवड़गपाणि सुतो हृदयनन्दँन :करमहा सँ बल्लीौ सुत प्रत्रथि दौ (१२९//०६) बल्लीप सुता प्रान्ना‍थ जीवनाथ गोकुलनाथा दरिहरा सँ बाभन सुत मनोहर दौ (५७/०१) मनोहर (२६३/०४) मनोहर सुतो नेननो जजिवाल सँ भवानी सुत मोहन दौ (२२७/०५) दरिहरा सँ माधू द्दौo प्रान्नातथ सुता रवण्डनबला सँ भोरा सुत मघुरापति दौ (१३८//०१) नारायण सुतो भोराक: दरिहरा सँ पद्मनाम सुत नारायण दौ अलय सँ अनिरूद्ध द्दौo।। भोरा सुतो मघुरापति: पालीसँ कंगाई दौ (१६८//०३) कंगाई (३१५//०८) सुतो जुड़ाउन: माण्डसर सँ पीताम्बौर सुत नरहरि दौ (१६८/०३) नरहरि सुतो हाड़ीक: (३२७//०८) पनिचोम सँ शिव दौ
(४७१)
मघुरापति सुतो रूपेक: पालीसँ धरणी सुत वदनी दौ (१३५/०९) धरनी सुतो वदनीक: दरिहरा सँ अपूछ दौ गुणाकर सुत शंकर सुघाकर: तल्ह०नपुर सँ गढ़वय दौ (११२/०२) पाली सँ छिताई द्दौo।। सुघाकर सुतो भोजू गौरिलारवूका हरिअम सँ बागे सुत गुद्धि दौ (४२/०१) यमुगाम सँ रत्नाकर द्दौo।। गौरी सुता लक्ष्मीदपति प्राणपति उँमापति रतिपति विष्णुयपतिय: पालीसँ वाचास्पवति दौ (१३२//०१) सतलरवा सँ चाण द्दौo उँमापति सुतो विष्णु पति भिरवाई कौ बहेराढ़ी सँ दिनू सुत परान दौ (८१/०१) दिनू सुत परान सुतो गोपीनाथ भवानीनाथौ माण्डिर सँ शशि सुत गोविन्दि दौ पनिo धाम द्दौo।। भिखाई सुता कामदेव मधुसूदन अपूछा: पालीसँ अनन्त‍ सुत नन्दणन दौ (२२६//०६) बेलउँच सँ गणेश द्दौo।। अपूछ सुतो वीर (ब. ५//०६) रघुनाथो सोदरपुर सँ जयराम दौ (१५१//०४) दरिहरा सँ वामनि द्दौo।। वदनी सुता ततैल सकराढ़ी सँ भगीरथ सुत वदन दौ (४९/०५) अमरू सुता (२२९//०९) मण्डदन मुकुन्दा गोविन्द दाशेका पनिचोम सँ देउ दौ मुकुन्द६ सुता रामदेव रतिदेव (२५१//०९) वुधवाल सँ राजकर दौ कुजौली सँ पदूम द्दौo।। रतिदेव सुतो भगीरथ: हरिकेशान करमहा सँ कोने सुता भवनाथ दौ दरिo राघु द्दौo भगीरथ सुतो वदन: जमo पालीसँ लाखू सुत भवनाथ दौ सरिसब सँ सुर्य सुत गोविन्द द्दौo।। (३००/०१०) वदन सुता एकहरा सँ बछाई दौ (४४//०५) नारायण सुतो रामकृष्ण/ (२३२//०७) रामदेवो (३२७//०९) बहेराढ़ी सँ रत्नाकर दौ (२९//०९) रवौआल शिव द्दौo।। रामदेव सुतो बछाईक: जल्ल)य सँ राँक सुत लम्ब छर हेमू दौ हरपति सुत राँक सुतो लम्ब कर हेमूक: चोटवाल सँ कृष्णसपति दौ।। लम्बमछर हेमू सुता रवण्ड . कल्लाबण द्दौo
(४७२)
वछाई सुता शूलेपाणि (२५३//०६) ऋषि घनपतिय: दरिहरा सँ कृष्णादाश दौ (२०८//०५) भवनाथ सुतो लक्ष्मीबनाथ: सोदरपुर सँ माघव दौ लक्ष्मी्नाथ सुतो गोशाँई दाश: अलय सँ बैद्यनाथ दौ गोशाँईदाश सुतो कृष्ण दाश:वहेराढ़ी सँ काशी सुत भवानी दौ माण्डनर सँ रत्निपाणि द्दौo कृष्णोदाश सुता विश्वदनाथ माघव मधुसूदना: बेलउँच सँ उँमापति दौ (१४४/०९) उँमापति सुता खण्डसबला सँ विष्णुमपति सुत गंगाघर दौ दरिo भवानी द्दौo मिश्र दुलार सुता कुंजी हल्लील झल्लीम का कटका सोदरपुर सँ बालह सुत जाल्पाादत्त दौ (२२५/०३) बालह सुतो जाल्पानदत्त: उचति सँ नरेश सुत शुकदेव दौ (१७१/१०) नरेश सुतो शुकदेव: वेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत बाछा दौ (७५/०४) पुरूषोत्तम सुतो बाछा प्रo प्रद्युम्नं: बहेराढ़ी सँ चाण दौ (१९/०९) धाम सुत गुणे सुतो होरेक: सरिसब सँ गयन दौ होरे सुतो माघव: माण्डहर सँ जोर दौ (३९//०७) जोर सुतो मनोरथ: अलय सँ शुभंकर दौ (३९//०७) सतलखा सँ रत्ना कर द्दौo माघव सुतो महादेव: खण्डसबला सँ जोर सुत निधि दौ कुड़हरड़ी करमहा सँ कुलपति द्दौo महादेव सुतो चाण: बेहरावासी सतलखा सँ गोविन्द् दौ जीवे सुत गंगाघर सुत उदयीक: जालय सँ राम दौ उदय सुत विभूक: कलिगाम सँ रेवे दौ विभू सुता गोरे जाने गोविन्दार: दिघो सँ महादेव दौ गोविन्दी सुतो छीतर कृष्णोस पाली सँ दामू दौ चाण सुता एकहरा सँ बलभद्र दौ (१३४/०५) सरिसब सँ जयदेव द्दौo बाछा सुतो चतुर्भूज: दरिहरा सँ गोपाल दौ (५७//०९) गोपाल सुतो भोराक: पवौली सँ गोपाल दौ (७८/०९) गोपाल सुता

(४७३)
घोसोत सँ गोढ़ाई सुत नारायण दौ (२०९/०५) नारायण सुता सकराढ़ी सँ गोनू दौ शुकदेव सुतो झडूला लालौ दरिहरा सँ मनहर सुत गरीब दौ (२२५/०५) करण बुढ़ाई द्दौo जाल्पाुदत्त सुतो फतुरीक: सकुरी माण्डूर सँ रतनू सुत जगन्नाजथ दौ रविनाथ सुत माघव सुतो रत्नसपति वाचस्पतति: सरिo गोदाईसुत राम दौ खौआल सँ हिरदू द्दौo रत्नतपति सुतो रघुपति: जालय सँ देवपति दौ रघुपति सुतो जगदीश: भण्डातरिसम सँ शिरोमणि सुत जसे दौ पवौली सँ श्री हरि द्दौo जगदीश सुत हरिनन्द् केशव बटाउँका: (३०९/०२) सरिसब सँ राम दौ जुड़ाउन सुत गोविन्द सुतोराम: ननौती सँ शंकर दौ राम सुता पुरहद्दी सँ परान सुत शुभे दौ जालय सँ रतिपति द्दौo हरिनन्दरसुता मघुसूदन नरोत्तम बालकृष्णर हरिबल्लशभ छोटाई का: (३१७/०८): सोदरपुर सँ वनमाली दौ शिव सुत गोपीनाथ सुतो राम बनमाली कौ सकौना सँ रूद दौ बनमाली सुता भगीरथ श्री कृष्णत महेशा: सकराढ़ी सँ अभिनन्दतन सुत भरथ दौ अलय सँ विष्णुा द्दौo नरोत्तम सुतो घनश्याौम: उचति सँ गंगाघर सुत उँमानाथ दौ चाण सुत हरिहरसुता राम गोविन्दण मुकुन्द नरहरि गादूका एकहरा सँ समरू दौ नरहरि सुता गंगाघर माघव जगदीश (३२८/०८) जयदेवा सकराढ़ी सँ गांगू सुत गागे दौ एकहरा सँ मेघू द्दौo गंगाघर सुता महिपाणि पद्दपाणि उँमानाथा: सकo रति सुत चाण दौ वुधवाल सँ धाम द्दौo उँमानाथ सुतो वंशी जगन्नााथ (३२४/०१) मंगत विश्वदनाथा निखूति सँ सभापति पौत्र कल्यावण सुत पुरखू दौ पवौली सँ जुड़ेसुत राघव द्दौo घनश्यााम सुतो रतनूक: सरिसब सँ लक्षमन दौ (१४५//०४) अलयसँभरथ द्दौo रतनू सुतो बैद्यनाथ जगन्नांथो समोली पाली सँ मनहर सुत नयन दौ (१६९/०८) जजिवाल सँ नित्यांनन्दम द्दौo जगन्नाुथ सुतो शंकरदत्त: रखवारी हरिअम सँ काला सुत खुशिहाल दौ (१६७/०८)
(४७४)
कालासुता खुशिहाल भ्रमरगोपाला: करमहा सँ गंगेश सुत पीताम्बखर दौ (१५९//०५) पीताम्बकर सुता पवौ‍ली सँ भगीरथ दौ (१६८//०९) भगीरथ सुता करमहा सँ मद्दू दौ (१२७//०७) मद्दू सुतो हरिजीव रामौ सोदरपुर सँ हरिवंश दौ (२२४//१०) हरिवंश सुतो कृष्णादाश शुभंकरौ खौआल सँ जागे सुत मांगु दौ एकहरा सँ माघव द्दौo खुशिहाल सुतो सबुरदत्त रूद्रदत्तो सकुरी गंगोली सँ उँमानन्द सुत काला दौ (७३/०८) पति प्रo हरपति सुतो अभिराम (३०४/०३) उँमानन्दो अलय सँ लरवाई दौ (७४/०९) दरिo गौरीपति द्दौo उँमानन्द सुतो सदानन्दस काला कौ दरिहरा सँ हरिकृष्ण( दौ (१४१//०५) काशी सुता रूपनाथ यदुनाथ भिखूका पाली सँ साधू दौ बo (०६/०७) भिखू सुतो भगीरथ गंगा कौ करमहा सँ मेघू सुत वासुदेव दौ परिसंरा सँ राम द्दौo भगीरथ सुतो हरिकृष्णक: पाली सँ सहदेव दौ मतिकर सुत गंगाघरसुतो सहदेव: ओइनिसँ ठo राम दौ सहदेव सुता कमलापति बo (१२//०१०) पति रघुपति समापतिधनी का वलियास सँ पद्दनाम सुत गोपीनाथ दौ कुजौली सँ महेश द्दौo हरिकृष्णस सुता पाली सँ भगीरथ दौ (१५२/१०) भगीरथ सुतो कालीदाश: माण्डँर सँ रूचि सुतगोप दौ (२६/०९) महनू सुतो रूचिनाथ राघवो जालय सँ कृष्णा दौ रूचिनाथ सुतो गोपजगनी कौ बेलउँच सँ ठकरू दौ गोप सुता पाली सँ नन्द‍नसुत विष्णुो दौ जीवे सुत नन्दशन सुतो विष्णुुपति ठकरूकौ दिघोसँ वरदत्त दौ विष्णु‍पति सुता पुरूषोत्तम रामचन्द्रन लक्ष्मीसनाथ जगदीशा: कुजौली सँ श्रीनाथ सुतशशि दौ यमुगम सँ रविकर द्दौo काला सुता पाली सँ धनमनि दौ (१६०/०९) धनमनि सुता ततैल सकराढ़ी सँ उँमापति दौ (२२८/०५) मण्ड/न सुतो रामचन्द्र :
(४७५) page blank

(४७६) page is Blank No M.S

(४७७)
बुधवाल सँ शंकर दौ शशि प्रo रामचन्द्रन सुता जगदीश अनन्तल वसन्तँ रघुदेव हाड़ी मथुरेश मोहना: हरिअम सँ श्री कृष्णर दौ मोहन सुतो दण्डषपाणि पाली सँ यदुसुत अनन्त दौ बेलउँच सँ दामू द्दौo दण्ड पणि सुतो पद्मापति उँमापति (बo २४/११) हरिअम सँ वेदू दौ अनन्तम सुत हेलन सुतो कामदेव बदनी कौ सतलखा सँ काशी दौ कामदेव सुतो खेदू वेदू कौ बेलउँच सँ भवानी दौ (१४४/०६) बo (५/०१) अपराभवानी सुत निखूति सँ गोनू सुत काशी दौ करमहा सँ वेणी द्दौo वेदू सुता रमापति वंशमणि कालीदाशा: दरिo अपूछ दौ वेणी सुत रंजन सुतो देवनाथ: हरिअम सँ कोने दौ देवनाथ सुता गोपाल कामदेव अपूछ: टकवाल सँ ग्रहेश्व र सुत घारू दौ खण्डाबला सँ हरि द्दौo अपूछ: सुतो हाड़ीक डीहा सकौना सँ हरिदेव दौ हरिदेव सुतो कमल: (२५४/०६) माण्ड र सँ बसाउन सुत हरिदेव दौ कोदरिया सँ विशम्भुर द्दौo उँमापति सुता पबौली सँ कुलपति दौ (१७०//०७) मोहन सुता महादेव (२३//०७ वीर) कुलपतिय: करमहा सँ रामदेव दौ गोविन्दय सुत भवनाथ सुतो रामदेव सकo चाण दौ रामदेव सुता वलियास सँ मुकुन्दर सुत हरिनाथ दौ जालय सँ डीड़र द्दौo कुलपति सुरा गौरीपति खगपति पुरूषोत्तम (३२३//०६) नोतमा: हरिअम सँ बछाई दौ (२२७//०५) खौआल सँ भवदेव द्दौo मिश्र झल्लीव सुतो रघुववीर यदुवीरो वेहट खण्ड/बला सँ रविदत्त सुत हरदत्त दौ (१३७/०३) ठo रविदत्त सुतो हरदत्त बनमाली कौ सतलखा सँ विष्णुददत्त दौ (१७१/०४) नारायणदत्त सुतो विष्णु दत्तननू कौ नरउन सँ रघुपति दौ (१४१//०५) दरिहरा सँ पुरन्दनर द्दौo विष्णु दत्त सुता हरिअम सँ जगन्नााथ सुत उँमानाथ दौ (७२//०४) मिश्र उँमानाथ सुतो बहादूर: महिन्द्र पुर पण्डु्आ सँ पाँ आनन्दा सुत पाँ देवानन्द) प्रo छोटी दौ (६४/०७)
(४७८)
पाँरघुदेव सुतो पाँ आनन्दन घनश्यारमो पाली सँ लखाई सुत शंकर दौ (७४/०१) शंकर सुता महेश सागर महिपतिय: माण्डलर सँ रधुनाथ दौ (३५//०८) किरतू सुतो नाथूक: पाली सँ गिरिपति दौ (४२/०१) जजिवाल सँ लक्ष्मी पति द्दौo नाथु सुतो शिवनाथ: करमहा सँ गयन दौ शिवनाथ सुता काशीनाथ विश्वीनाथ भवनाथ देवनाथा: नरउन सँ गोनूसुत डालू दौ खौआल सँ सुपन द्दौo देवनाथ सुतो रघुनाथ परशुरामौ सरिसब सँ जुड़ाउन सुत माघव दौ (४५/०५) माघव सुता माण्डरर सँ लक्ष्मी कांत सुत जीवे दौ खण्ड o चाण द्दौo रघुनाथ सुतो रमापति पाली सँ परानसुत भगीरथ दौ (१४२//०५) दरिहरा सँ बसाउन द्दौo पाँ आनन्दँ सुता भैरव लक्ष्मीौपति पाँ छोटी प्रo देवानन्दा्: ओझोलि विल्‍वपंचक सँ जगदीश सुत प्रान्नापथ दौ (१६९//०९) प्रान्नााथ सुता सोदरपुर सँ गंगाघर दौ (२२६/०६) पनिo चतुर द्दौo पंजी पँचानन पाँ छोटी प्रo देवानन्दौ सुता पाँ मानीक प्रo भवानन्दी (२३३/०७) पाँ झोंटू प्रo मित्रानन्द सदुo शोभा प्रo सदानन्द पाँ गुणा नन्दाद: बहेराढ़ी परहट सँ मo मo भिखि दौ (१६७//०८) सोदरपुर सँ अनाथ दौहित्र दौ।। ठo हरदत्त सुता सकराढ़ी सँ लक्षमन दौ (२०८//०२) रत्नँपति प्रo छीतरी सुतो मo मo पुरo हेमाड़त्रद भैनू कौ (२६०//०१) हरिअम सँ यशोघर दौ (१२९//०९) नीलकंठ सुतो यशोघर: माण्ड८र सँ पीताम्बिर दौ (२५//०८) पीताम्बसर सुता बेलउँच सँ रामचन्द्र दौ (५२/०२) करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo यशोघर सुता जीवनाथ घनी (२३३/०८) घोघना: सोदरo शिवदेव दौ (१७२/०६) शिवदेव सुता अलय सँ भरथ दौ (१४५//०५) दिघो सँ ठo श्या१म द्दौo मoमo हेमाड़्त्रद: सुत निलांगद: पनिo कंगाई दौ (१२१/०८) महादेव सुतो कॅगाईक: सोदरपुर सँ महेश दौ (१२९/०४) महेश सुतो नन्दघन: सकराढ़ी सँ महेश दौ (१६८//०७) अलय सँ मोहन द्दौo कंगाई सुतो किशुनीक: (२५८//०७) पवौलि सँ पशुपति दौ (१७०//०८)
(४७९)
एकहरा सँ कृष्णाौनन्द८ द्दौo मo मo नीलांडत्रद सुतो लोकाडत्रद: जजिवाल सँ पद्मापति दौ (२१८//०६) पद्मापति सुतो ननूक: वलियास सँ श्रीपति सुत बन्धु् दौ (२१८//०७) खण्डदबला सँ बन्धुल द्दौo मo मo लोकाडत्रद सुतो लक्षमन सोनमनि सरिसब सँ बलभद्र दौ (७३/०५) दरिहरा सँ रोहिणी द्दौo लक्षमन सुतो फोचाईक: करमहा सँ झोटन दौ (११२/०८) झोटन सुता खौआल सँ मोदनारायणसुत दत्तू दौ (१४८//०६) विष्णुदपति सुतो मोदनारायण: पाली सँ हरिनन्दयन दौ (१२०//०६) सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo मोदनारायण सुता दत्त प्रo भैरवदत्त बछरण ननू (२५५//०१) बवुरैयाका हरिअम सँ पद्मनाम दौ (१९६//१०) सोदरपुर सँ देवकृष्णस द्दौo दत्त प्रo भैरवदत्त सुतो हरखू (२८८//०५) परमहंसो बेलउँच सँ पन्नीष दौ (१८३//०७) करमहा सँ रूद्र द्दौo एवम् ठo महिराज विवाह: (२२१/०८) ठo गिरिराज सिंह सुतो श्री नाथ: दरि: गोपाल दौ (१७७//०३) गोपाल (३१५/०२) सुता पाली सँ पुरन्दमर दौ (१८१/०७) आइनि सँ महाराज श्री घरनारायण द्दौo (२२।/०७) ठo चुम्म न सिंह सुतो दयानाथ सिंह: वलियास सँ धर्मदत्त सुत दूर्म्मिल दौ (२१४/०१) पाली सँ कमलाकान्तज द्दौo ठo दयानाथ सिंह सुता परहट बहेराढ़ी सँ चुड़ामणि सुत टेकमणि दौ (१६७//०९) खगेश सुतो राजा प्रo विद्यानिधि हृदयनिधि सकराढ़ी सँ चिरानन्द१ दौ (१९१//०८) महादेव सुतो चिरानन्द : एकहरा सँ मनहर दौ (१८७/०५) मनोहर सुतो हरिदाश: (२३३/०३) झौवा अलय सँ चतुर्भूज सुत पुरूषोत्तम दौ (७२//०६) भवानीनाथ सुतो चतुर्भूज: बेलउँच सँ मेघूसुत श्रीघर दौ दरिहरा सँ हलघर द्दौo चतुर्भूज सुतो पुरूषोत्तम: एकहरा सँ महेश दौ (१५०/०४) सोदरपुर सँ विष्णुापति द्दौo पुरूषोत्तम सुता सोदरपुर सँ वासुदेव सुत गोपीनाथ दौ (१५०//०७) पाली सँ बलभद्र द्दौo चिरानन्दग सुता सोदरपुर सँ अभिनन्दथन सुत हरि दौ (१७२/०४) अपरा अभिनन्द् सुतो
(४८०)
हरिक: दरिहरा सँ भट्ट सुत देवानन्द् दौ (६९//०७) देवानन्दस सुता एकहरा सँ श्रीपति दौ अमरू सुत मांगनि सुतो श्रीपति: दरिo बागेसुत राम दौ बेलo विष्णुिपति द्दौo श्रीपति सुता मुकुन्द: मनोहर बैद्यनाथा: अलय सँ विश्वहपति सुत चिन्तािमणि दौ खौआल सँ जागे द्दौo बo (१४/५) हरिसुता दरिहरा सँ अभिनन्द न दौ (१५७//०९) जोंकी सरिसब सँ जयकृष्णा द्दौo बैयाकरण राजा प्रसिद्ध विद्यानिधि सुता चूड़ामणि बैया नीलमणि ज्योिo कृष्णहमणि द्विजीहा बैयाकरण श्री मणिय: सरिसब सँ कृष्णोदेव सुत चाण दौ (१७७//०९) सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo चूड़ामणि सुता नन्दुदेव प्रo पौराणिक टेकमणि दरिहरा सँ हिरफूल सुत कन्हासई दौ (७३//०१) (२६९/०२) कुल सुतो हिरफूल: बेलउँच सँ भवनाथ दौ (१६७/०२) जजिवाल सँ निताई द्दौo हिरफूल सुता कन्हाधई आनन्दँ जयानन्द सन्तोतषमणि राजमणि का अलय सँ चन्द्र पति दौ (१४६//०९) चन्द्रषपति सुता देवीदत्त (२६८/०४) शीतलादत्त बच्चीर विष्णु दत्त गौरीदत्त लक्ष्मीौदत्त परशीक जजिवाल सँ मनहर सुत घारू दौ (१४६//०५) धारू सुता नेहाल मित्रकर जीवन लुद्दीका माण्डतर सँ पुरन्दूर सुत गोनू दौ (१४६/०२) खण्डुबला सँ धारू द्दौo कन्हा ई सुतो लूच प्रo सुफल दूर्म्मिलो (२५६/०५) मंगरौनी पाली सँ सोनमा दौ (१२०//०२) मनबोध (२४८/०७) सुतो भवदत्त: सतलखा सँ रामजीव दौ (१७१/०४) सोदरo घरनी द्दौo भवदत्त सुतो सोनमाचन्दा् कौ सतलखा सँ नीलाम्बदर दौ (१६९/०५) भवेश सुतो यदुपति (३२०/१०) रामचन्द्र : पबौली सँ मोहन दौ (१७०//०७) सकराढ़ी सँ लोटाइ द्दौo रामचन्द्र् सुतो नीलाम्ब/र: वुधवाल सँ वदी सुत राम दौ (१५६//१०) राम सुतो दुल्ल ह: सोदरपुर सँ शुभंकर सुत बछाई दौ (१४७/०२) अलय सँ मोहन द्दौo
(४८१)
नीलाम्ब र सुतो आँखीक: (३०९/०५) पाली सँ योगी सुत चिलका दौ (६१/०५) शशिघर सुतो बछाईक: दरिहरा सँ रामदेव दौ (८१//०३) सोदरपुर सँ दाशे द्दौo बछाई सुतो योगीक: सोदरपुर सँ माघव सुत महथा दौ (९०/०१) महथा सुतो भोराक: (३११/०९) माण्डसर सँ रमापति दौ (१४५//०६) वुधवाल सँ गदाघर द्दौo योगी सुतो चिलका छवनूकौ सोदरपुर सँ गंगाराम दौ (१८९//०३) गंगाराम सुता हरिअम सँ देवानन्दछ दौ राम सुतो मद्धदू हरिकेशो सतलखा: सँ गोरीश्व र दौ (५९/०८) गंगोली सँ हरिकर द्दौo हरिकेश सुतो सुकनी क: खौआल सँ रूपे सुत सुरपति दौ टकवाल सँ विदू द्दौo सुकनी सुतो देवानन्दल बलियास सँ गौरीनाथ दौ (१४६/०५) अलय सँ गिरिपति द्दौo देवानन्द सुता माण्डसर सँ अपूछ दौ (५६/०८) अपूछ सुता नरउन सँ यदुनाथ दौ (२२६//०१) सोदरपुर सँ विष्णुौद्दौo चिलका सुता दरिहरा सँ रामेश्वार सुत हरपति दौ (१३८/०५) सिद्धिनाथ सुतो रामेश्व र: बुधवाल सँ हरखूसुत श्री कृष्ण दौ (८५/०८) श्री कृष्णन सुता सकराढ़ी सँ अड़नि सुत देवनाथ दौ एकहरा सँ लक्ष्मीौनाथ द्दौo रामेश्वीर सुता चतुर्भूज (३०७//०६) गौरीपति (२६४//०८) हरपति रमापतिय: (बo २४/०१) दिघो सँ उँमापति सुत श्या/म दौ (१२९/०२) माण्ड८र सँ रामभद्र द्दौo हरपति सुता अलय सँ कृष्णौपति दौ (१५८//०४) बo (५१/०६) कृष्ण पति सुतो उँमापति (बo २८/०१) विद्यापति (३०२/०३) पण्डुपआ सँ पाँ भगीरथ दौ (६९/०२) पाँ भगीरथ सुता करमहा सँ बछाई दौ (१६८//०२)।। एकहरा सँ दमनी द्दौo सोनमा सुतो कुलमणि नित्याौनन्दोत खौआल सँ ब्रह्मदत्त दौ (१५८/०८) भवानन्दु (२४८/०६) सुतो मेघाकर: फनन्दमह सँ मoमoपाo वगीश दौ (४१/१०) मo मo पाo वागीश सुतो
(४८२)
महिघर लाल प्रo गिराधरौ वलियास सँ भिखू सुत राजा दौ (५०//०९) राजा सुतो हरपति कृष्णoपति एकहरा सँ रमानन्दू दौ (१७०//०९) सकo रघुनाथ द्दौo मेघाकर सुतो ब्रह्मदत्त: घौसोत सँ ठo थेघू दौ (१२६/०६) माण्डशर सँ कृष्णारनन्दघ द्दौo ब्रह्मदत्त सुता जजिवाल सँ गोनन दौ (१८९/०८) हिरू सुतो गोनन: हरिअम सँ पुरूषोत्तम दौ (१४७//०८) सरिसब सँ मोहन द्दौo गोनन सुतो चलबलि धर्मदत्तो माण्डतर सँ महेश सुत भवेश दौ (५१//०२) गतिराम सुता चतुर्भूज इन्द्र पति महेशा: सोदरपुर सँ रामी सुत लखाई दौ (११३/०५) सकराढ़ी सँ अर्जून द्दौo (६७/०४) पॉं अर्जून सुतो यशोघर: करमहा सँ दशरथ सुत भरथ दौ (३९//०१) (२३५//०३) दशरथ सुतो भरथ: माण्डरर सँ वेणी सुत विशो दौ पाली सँ रतिकर द्दौo भरथ सुता सकराढ़ी सँ घनेश सुत भिखू दौ (१४०/०९) भिखू सुतो कामदेव दिनाई कौ नरउन सँ हलघर सुत राम दौ पाली सँ इन्द्रदपति द्दौo महेश सुता भवेशा गोडo वचनूका बुधवाल सँ देवकृष्णा दौ (१७३/०५) देवकृष्णo सुतो देवनाथ: दरिहरा सँ महादेव सुत बाले दौ (११८/०४) सोदरपुर सँ लक्ष्मी देव द्दौo तुलाकृष्णध इन्द्र पति यमुनी जजिवाल सँ शिवनी सुत मुरारि दौ (१५९/०६) मुरारि सुतो बदलूक: (२९९/०७) एकहरा सँ अनिरूद्ध दौ (२२८/०८) रामकृष्णु सुतो अनिरूद्ध: दिघोय सँ दामोदर सुत रघुनन्दसन दौ माण्ड र सँ भवाई द्दौo अनिरूद्ध सुता सोदरपुर सँ बैद्यनाथ दौ प्राणपति सुतोबनमालीक: खौआल सँ कान्हत दौ बनमाली सुता उमानाथ काशी (२५८//०३) नाथ बैद्यनाथा: पनिo चिन्तासक्णिह दौ बैद्यनाथ सुता खौआल सँ हलघर सुत पदूम दौ सकौना सँ गंगाघर द्दौo भवेश सुता बेसउँच सँ भवदेव सुत भैया दौ (१३३/०३)
(४८३)
अपरा भैया सुतो मनीराम: बo (१६/०३) बलियास सँ महादेवस्यैबव दौ (१३३/०८) पबौली सँ शुभंकर द्दौo ठo टेकमणि सुता बन्धु्मणि प्रo बूच्चूज पंचमणि प्रo पंचानन्दप गेहमणि प्रo ववुअन जी रत्नमणि प्रo बच्चणन जी रूद्रमणि प्रo सुन्द५र जीका: बढि़ पवौली सँ दिवाकान्त् दौ (१८७/०२) दिवाकान्तू सुता लक्ष्मीपकांत राधाकांत श्रीकांता: बुधवाल सँ घनानन्दा सुत फेकन दौ (१६९/०५) ब्रहमपति सुतो घनानन्दल: एकहरा सँ हरिदाश दौ (२३१/०८) हरिदाश सुतो बo (१२/०७) गिरघर: सोदरपुर सँ हरि दौ (२३१//०२) दरिहरा सँ अभिनन्दी द्दौo घनानन्दी सुता गृहिमणि फेकन रंगनाथा: (२८९//०५): वलियास सँ पुरन्दिर सुत जीवी दौ (१४८//०८) जीवी सुतो बालाक: (३०९//०५) करमहा सँ रघुदेव सुत सन्तोृषी दौ (८७//०६) अपरा बहोरन सुतो रघुदेव: सरिसब सँ माघव दौ (१४५//०१) माण्डौर सँ रतिदेव द्दौo रघुदेव सुता (२४७/०३) सन्तो४षी फुचनि दुखनीका: (२५७//०९) दरिहरा सँ बावू सुत पति दौ (१६६//०७) महिपति प्रo पति सुता (३२४/१०) खण्डनबला सँ हरिदेव दौ (१७१//०१) पाली सँ श्रीकृष्णर द्दौo सन्तोबषी सुता दयाराम मयाराम (बo ६//०१) मनीरामा: दरिहरा सँ नन्‍द सुत पुरन्द)र दौ (१४२/०१) वभनियाम सँ घनी द्दौo फेकन सुता (२४८//०१) पण्डु आ सँ पाँ मानीक सुत ववुअन दौ (२३०/०६) पाँ मानीक प्रo भवानन्दत सुता नित्या७नन्द् पाँपुण्याननन्दौ ववुअन प्रo धर्मानन्दन पॉ रमानन्दार: हरिअम सँ यशोघर सुत घनी दौ (२३०//०८) बo (२०/०९) घनी सुतो दुर्गादत्तो देवीदत्त वलियास सँ दुर्गादत्त दौ (१३५//०६) गुणाकर सुतो दुर्गादत्त बमनियाम सँ घनी दौ (१४२/०२) अपराघनी सुता सतलखा सँ मोहन दौ (१३३//०४) पाली सँ गोपीनाथ द्दौo दुर्गादत्त सुतो मनबोघ (३२०/१०) रेवतीरमणौ तिसउँत सँ आनन्दा दौ
(४८४)
(९०//०६) सुदर्शन सुता देवानन्दँ (२५०/०६)यशोघर मोहन हरिदेव हरिकृष्णाि: माण्ड०र सँ उघे सुत वावू दौ (१२९//०९) बहेराढ़ी सँ जीवन द्दौo हरिदेव सुतो आनन्द० संद्दीको (बo ११/०६) खण्ड२बला सँ वावू सुत बैद्यनाथ दौ (१३५/०८) पाली सँ महादेव द्दौo आनन्द़ सुतो बहुढ़ी क: हरिअम सँ प्राणपति दौ (२२७/०७) सोदरपुरसँ पुरन्द)र द्दौo ववुअन प्रo धर्मानन्द सुतो लीलानन्द चतुरानन्दो/ सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ (१६८/०८) अपरा श्रीजीव सुतो रामेश्वुर लोचनो (३१८/०३) माण्ड र सँ लोटाई सुत मोहन दौ (१५९//०५) मोहन सुता पाली सँ भगी‍रथ सुत गंगाराम दौ (१३१/०८) सकराढ़ी सँ विश्वेम्भ)र द्दौo
रामेश्वदर सुता नेहाल (बo ९//०८) प्रेम मनसुखा: बेलउँच सँ लाल सुत खगेश दौ (२१०/०१) दरिहरा सँ रघुपति द्दौo नेहाल सुता नाथे थोथी तेजनाथा वलियास सँ लक्ष्मीेदेव दौ (१८८/०६) लक्ष्मीौदेव सुतो कविजीवन: (२१४/०६) सरिसब सँ नन्दवन दौ (१४५//०५) पनिचोभ सँ भवेश द्दौo नाथे सुतो जाल्पासदत्त: बेलउँच सँ विद्यानाथ दौ (१६७/०३) विद्यानाथ (२६९/०७) सुता मणिनाथ (बo १४/०४) टेकनाथ किर्तिनाथ रघुनाथा: माण्डार सँ चाणसुत मोती दौ (१५०/०९) मोती प्रo प्रियंकर सुतो भेरवदत्त (बo १२/३) रत्नेोश्वदरौ सोदरपुर सँ बन्धुा दौ (७०//०८) रत्नसपति सुतो बन्धुदक: पाली सँ लाला दौ (१४७/०९) जजिवाल सँ मोहन द्दौo बन्धुव सुतो बसाउन: विठोत्री वलियास सँ अनन्र सुत महादेव दौ (१३३/०८) पवौली सँ शुभंकर द्दौo (२२१/०४) अपरा ठo मोहन सिंह सुतो पद्मनाम सिंह: वलियास सँ धर्मदत्त दौ (१७७//०५) करमहा सँ हेमनारायण द्दौo ठo पद्मनाम सिंह सुता (२३४/०३) जयनारायण सिंह ऋद्धि नारायण (२४०//०७)
(४८५)
सिंह प्रo वूचन सिंह (२४१/०९) आर्ति नारायण सिंह घूरन सिंह (२४२//०१) द्वारिकानाथ सिंह: (२४२//०६) दरिहरा सँ गोपीनाथ दौ (८४//०१) गोपीनाथ सुतो चन्द्र नाथ मोदनाथौ एकहरा सँ वंशमणि दौ (१९९//०२) वंशमणि सुतो धरमरण मोहनो घुसौत सँ दुल्ल/ह सुत लक्षमन दौ (१६६//०२) लक्षमन सुतो स्वोयंपाकीश्यँम भगवानदत्तो पण्डुसआ सँ पाँ गरीब दौ (१२४//०८) पाँ गरीब सुता बo (१२/०१) जगतमणि पाँ रत्नणमणि (२४४//०९) हृदयमणिय: (२६९/०९) सोदरपुर सँ भवानीदत्त दौ (१३९//०७) हरिअम सँ प्रान्नाहथ द्दौo (२३३//०९) जयनारायण सुता हरिनाथ सिंह (२३४/०६) जीवनाथ सिंह शोभनाथ सिंह बंगाली प्रo (२३९//०६) अयोध्या नाथ सिंह गोविन्दि प्रo (२४०/०२) गौरीनाथ सिंह: दरिहरा सँ वावूलाल सुत मुशाई दौ (१७८//०४) वावूलाल सुतो श्रीघर मुशाई कौ खण्डौबला सँ रेवतीनाथ दौ (१६६//०५) करमहा सँ लोकनाथ द्दौo मुशाई सुता करमहा सँ पद्मापति सुत घुरन दौ (१८३//०६) रमापति प्रo घुरन सुता कृष्णा गोपाल नन्दपगोपाल लाल गोपाला: कुजौली सँ ववुरैया दौ (२०५//०५) करमहा सँ धरानाथ द्दौo (२३४/०४) ठo धरिनाथ सुता पद्दपुर पनिचोभ सँ धरानाथ दौ जगतराम सुत पुररवी सुता जानकी उगनी मनीराम अनन्तारामा (२३८/०८) दरिहरा सँ भगवान दौ उगनीसुतो हिंगू मधुसूदनो दरिहरा सँ महन्थी सुत महेश दौ जालय सँ जगदीश द्दौo हिंगू सुता सीताराम मयाराम घनारामा कटाई सँ कमल दौ (२२१/०११) माहव सँ कृष्ण मणि द्दौo घनाराम सुतो दुर्गादत्त विष्णु दत्तो उल्लूा कुजौली सँ प्राणपति सुत हरिश्वार दौ खाँ राजाराम सुत प्राणपति सुतो रामेश्व र हरिश्विरौ बौराम सकर होन सँ
(४८६)
श्री कृष्णश द्दौo हरिश्वरर सुता ततैल सकराढ़ी सँ श्रीराम सुत लाला दौ पनिo परशी द्दौo दुर्गादत सुता नारायणदत्त मधुरापति कालीदत्त भवानीदत्ता:सिहौली माण्डदर सँ अभिनन्दा सुत देवानन्दद दौ (१६४/०७) अभिनन्द्न सुतो देवानन्दु: उजान बेलउँच सँ जगन्नानथ सुत हेडू दौ दरिहरा सँ भगीरथ द्दौo देवानन्द) सुता दीप बहेराढ़ी सँ मधुसूदन दौ बासुदेव सुत अनिरूद्ध सुता मदनी प्रo मधुसूदन मनोहर शिवरामा: दरिहरा सँ श्यावम दौ ठo मद्दूनी प्रo मधुसूदन सुतो गोनन महिनाथौ उल्लूश कुजौली सँ गोविन्द सुत रघुराम दौ बेलउँच सँ भवानी द्दौo नारायणदत्त सुता परशमणि महावल खड़गमणि हर्षभणिय:उजोड़ा एकहरा सँ बुद्धिनाथ दौ (८३/०१) जीवे सुता पशुपति प्राणपति गणपति ज्ञानपतिय: पाली सँ कान्हु दौ गणपति सुता लक्ष्मीाघर माघव कृष्णा देव हरिदेव भवदेवा माण्डसर सँ मुरारीसुत माघव दौ हरिदेव सुता गौरी गोपी जगन्नामथ पुरखू का: सकौना सँ बलभद्र दौ (गौरी सुतो चतुर हिंगू कौ पनिo जाने सुत मतिनाथ दौo) खौआल सँ महेश द्दौo चतुरी सुतो कृपाल: खौआल सँ गोपीनाथ दौ (२०७/०६) पवौली सँ कृष्ण्पति द्दौo) गोपी सुता विशो कामदेव शुभंकरा: पालीसँ गोविन्दल सुत रत्नेपाणि दौ बेलउँच सँ रत्नपति द्दौo कामदेव सुता पुरन्द७र नरोत्तम रघुनाथा: जालय सँ बल्लसभ सुत श्यादम सुत दरिo भगीरथ दौ (२३५//०८) पुरन्देर सुतो अनाथ बन्धुस प्रo खेदू भैयारामौ कछरा पाली सँ गंगाघर सुत गुणीश्वतर दौ खौआल सँ बैद्यनाथ द्दौo भैयाराम सुतो वुद्धिनाथ: माण्डरर सँ प्राणपति दौ कृष्णाेनन्दद सुत उँमानन्दभ सुतो प्राणपति:पाली सँ भवानन्दस दौ प्राणपति सुता सोदरपुर सँ सदानन्दद सुतभिखरी दौ पाली सँ हरिहर दौहित्र दौ
(४८७)
बुद्धिनाथ सुतो लेखनाथ प्रेमनाथौ वुधवाल सँ गोनोड़ दौ (२२७//०४) विशवम्भार सुतो गंगाघर रतिघरौ माण्डलर सँ श्रीनाथ सुत मोहन दौ वुधवाल सँ नारो दौहित्र दौ गंगाघर सुता नारायण हृषिकेश चक्रपाणि शूलपाणिय: खौआल सँ बैद्यनाथ दौ चक्रपाणि सुतो रोहिणीरमन प्रo गोनोड़ जयशिवो वारी माण्ड:र सँ परशुराम सुत रामेश्वहर दौ पाली सँ घनश्याशम द्दौo रोहिणीरमन प्रo गोनोड़ सुतो भोलानाथ हरिकृष्णों पण्डुनआ सँ दूवाई दौ कृष्णoदेव सुत गतिराम सुतो दूवाईक: पबौली सँ मनोहर दौ दूवाई सुता सन्दँहपुर दिघोय सँ पुरन्दषर सुत भवेश दौ बहेराढ़ी सँ छोटकनि द्दौo महावल खड़गमणि सुतो शिलानाथ खलीफा धरानाथौ जजिवाल सँ मानीक सुत मेघनाथ दौ घनीसुत घोघन सुतो गुणानन्दा: सुरगन सँ लक्ष्मी नाथ दौ गुणानन्दो सुतो श्यातम मानिकौ रवौआल सँ हरिकृष्णन सुत छोटकनि दौ पूरहद्दी सँ गोविन्दा द्दौo मानीक सुतो मेघनाथ: हरिअम सँ मनसुख दौ रामकृष्णस सुत हरिराम सुतो मनसुख माण्‍डर सँ शिवदत्त दौ मनसुख सुता माण्ड र सँ ननू सुत प्रेमी दौ खण्डनबला सँ ठo जयकृष्ण द्दौo मेघनाथ सुता डीह दरिहरा सँ रतनू सुत विद्या दौ पद्दापति सुत प्रान्ना‍थ सुतो रतन: घौसोत सँ वादू दौ रतनू सुतो विद्याक: सोदरपुर सँ हरिहर सुत भोरा दौ खौआल सँ धर्मेश्वुर द्दौo मिश्र विद्यासुता परिआमूवुधवान सँ हरदत्त सुतअनूप‍ दौ नन्‍दन सुत हरदत्त सुतो अनूप: पवौली सँ पाठक आनन्द दौ अनूपसुता खौआल सँ उँमाई सुत दुखरण दौ नरउन सँ जयदेव द्दौo
(४८८)
खलीफा धरानाथ सुता कलाघर प्रo लेलहू महेन्द्र प्रo लूचे सुरेन्द्रा प्रo बूढ़ा का: भरवरौली कुजौली सँ उँमानाथ सुत किशोरी दौ (१३१/०७) भवेश सुतो रूद्र निकाकौ सोदरपुर सँ महिनाथ दौ (६७//०४) चिन्ताआमणि सुतो महिनाथ: सतलखा सँ रामकृष्णाु दौ (१७१/०१) वुधवाल सँ श्यातम द्दौo महिनाथ सुतो बचनूक: करमहा सँ देवदाश दौ (२३२//०४) अपरा दशरथ सुतो रामचन्द्र : माण्ड र सँ विभू सुत भीखू दौ करमहा सँ शंकर द्दौo रामचन्द्रर सुतो परमानन्द्: एकहरा सँ गोपी दौ (१४१/०४) सरिo विष्णुरपति द्दौo (२६/०५) परमानन्दत (२६१//०५) सुतो देवीदाश: माण्‍डर सँ अभिनन्‍दन दौ (१२८//०८) टीप सोदरपुर सँ जयराम द्दौo देवीदाश सुता सकुरी सरिसव सँ सिद्धिनाथ सुत भीम दौ (४१/०७) गौढि सुतानाथू पाँथू रूचिपति बo(१४१//०३) नरपति श्रीपतिय: माण्ड४र सँ विशो दौ नाथू सुतो रामदेव: माण्डीर सँ देवे दौ रामदेव सुतो जीवनाथ जयदेवो रामदेव सुतो सिद्धिनाथ: करमहा सँ हरिनाथ दौ सिद्धिनाथ सुता भीम पुरूषोत्तम यदुपतिय: खौआल सँ निकार दौ (७५/०३) जालय सँ काशी दौo भीम सुता जरटिया पाली सँ लक्षमन दौ रामनाथ सुत जगन्नाँथ सुतो लक्षमन: नरउन सँ केशव दौ लक्षमन सुता दरिहरा सँ पद्मनामसुत चतुर्भूज दौ पाली सँ रामभद्र द्दौo रूद्र सुतो देवनाथ उँमानाथौ औड़ा एकहरा सँ दुर्गादत्त दौ (२३४//०९) अपरा पुरन्दपर सुता बछरू जीवेश्वशर रत्नेश्वरर नित्यालनन्दद रामेश्वेर दामोदरा: (२३७/०३) राउढ़ सँ पुरखू सुत लक्षमन दौ सकुरी सरिसब सँ नन्ददन द्दौo रामेश्व३रसुतो दुर्गादत्त: वुलवाल सँ शिवदेव दौ (१४२//०१) शुकदेव सुतो बाछ शिवदेवो खौआल सँ बैद्यनाथ दौ रघुनन्दउन सुत
(४८९)
देवनाथ सुता कमलनयन (३२२/०५) रामचन्द्रम पुरूषोत्तम बैद्यनाथा: अलय सँ विशो सुत उँमापति दौ माण्डलर सँ जुड़े द्दौo बैद्यनाथ सुतो अन्दीाक: सोदरपुर सँ प्रितिनाथ दौ (१५८//०१) अलय सँ कामदेव द्दौo शिवदेव सुता सरहद माण्डसर सँ अनिरूद्ध दौ (२२५/०९) अरविन्दद प्रo अच्युतत सुता घनश्या्म मुकुन्दत भवदेव भूवन अनिरूद्धा: हरिअम सँ भिखू सुत रामकृष्णा दौ दिघोय सँ चिन्तादमणि द्दौo अनिरूद्ध सुतो दिनबन्घु्: सिमरवाड़ सोदरपुर सँ गोविन्दह दौ
रघुनन्दतन पौत्र भवानी सुतो गोविन्दन: सकराढ़ी सँ मुरारी दौ गोविन्दद सुता पाली सँ शंकर सुत श्रीराम दौ अल्लानरि सँ शुचिकठ द्दौo दुर्गादत्त सुतो गिरधारी फूलदाहा पाली सँ गणेश सुत भिखारी दौ (१६०/०५) अपरा भिखारी सुतो मणि हिरा को (३२८//०८) सोदरपुर सँ ओहरिसुत प्रितम दौ (१४९/०७) ओहरी सुता (२४९/०९) मद्दू प्रितम बo (८/०३) घोघन जनार्दना: (बo १५//०८) सतलखा सँ यशोघर दौ (९१/०३) यशोधर सुतो पीताम्बदर: जोंकी हरिअम सँ गंगाराम दौ शिव सुत कमलू सुतो शुचि रूचि कटाई सँ थेघ दौ शुचि सुतो रत्तनपति गंगारामौ पबौली सँ हलघर सुत पदूम दौ पाली सँ वैष्‍णव द्दौo गंगाराम सुता सकराढ़ी सँ मेघ सुत माघव दौ पाली सँ जयदेव द्दौo प्रितम सुता अमरू निधि दुर्गादत्ता बुधवाल सँ दाशे सुत पति दौ (१७१/०१) दाशे सुतो पति हरिकौ (३२१/०१) दरिहरा सँ सुरथ सुत भवदेव दौ पाली सँ अनन्तत द्दौo पति सुतो बोघन सोदरपुर सँ वावूसुत मनोहर दौ (१४४/०५) वावू सुतो हरिदाश मनोहरो वलियास सँ गोविन्दव दौ (१६७//०१) गोविन्द् सुतो सदानन्द (बo ५/११) कृष्णािनन्दोस करमहा सँ सोने
(४९०)
सुत रामनाथ दौ दरिo काशी द्दौo मनोहर सुता चन्द्रवपति (बo ५/०५) सभापति इन्द्रशपति जयपति पृथवीपति धर्मपति महियतिय: बहेराढ़ी सँ हृषिकेश दौ (३८/०७) शूलपणि सुतो पद्दपाणि (२३६//०४) देवपाणि जजिo शोरे सुत मुकुन्दन दौ भरेह सँ विदू द्दौo पद्मापाणि सुतो हृषिकेश पुरूषी कौ रोहाड़ सोदरपुर सँ भवनाथ दौ (१४०//०३) करियन पनिoगादू द्दौo हृषीकेश सुता मनी अनाथ गोपाला: बेलउँच सँ खेदूसुत वदन दौ पुनन्दिह सँ काशी द्दौo उँमानाथ सुता ललीत किशोरी भूटाईभायजीका पाली सँ कारू सुत सवुरदत्त दौ (१६९//०३) कारू सुतो सवुरदत्त होरिलो पबौली सँ दुखरन दौ (१४६//०१) जयकृष्णा सुतो मघुनी बo (२३//०४) गतिरामो बहेराढ़ी सँ देवपाणि दौ (२३६//०२) देवपाणि सुता खौआल सँ उँमापति दौ (१४५/०७) पाली सँ विष्णुी द्दौo गतिराम सुता चतुर्भूज (२५९/०६) जीवे दुखरणा अलय सँ भवानी दौ (१५८//०४) सतलरवा सँ मोहन द्दौo दुखरणसुता (२६४/०४) हेमकर भवदत्त (२८९/०५) पुण्यमशीला: वलियास सँ पशुपति दौ (१३३/०५) पशुपति सुतो लोचन वुद्धि कौ सोदरपुर सँ अनाथ दौ (१६७//०९) वलियास सँ देवानन्दत द्दौo सवुरदत्त सुतो भैयो प्रo वृद्धिनाथ: सोदरपुर सँ रामकृष्ण० दौ (१४२//०९) शिवदेव सुता (३२२/०१) पुरन्दपर ऋषि घोंघे सुघाकर नरोत्तमा: खौआल सँ निकार दौ (७५/०३) जाo काशी द्दौo नरोत्तम सुतो दूर्म्मिल रमापति महनौरा खौआल सँ रामदेव दौ (४२//०७) (२४७//०३) अपरा रामदेव सुता पाली सँ सुन्ददर दौ (२५१/०२) बेलउँच सँ परमानन्दर दौहित्र दौ दूर्म्मिल सुता दुर्गादत्त वैयाo रामकृष्णम मणिकृष्णल: खौआल सँ नारायण दौ (१४४/०३) मथुसूदन सुता भूवन अन्‍दी नारायण: बुधौरा सँ रामदेव सुत
(४९१)
हरिकेश दौ खण्डूबला सँ हाड़ी द्दौo नारायण सुता पबौली सँ परमानन्दा दौ खेदू सुत सदानन्द‍ सुतो परमानन्दद माण्डौर सँ नारायण दौ परमानन्दद सुतो यदूक: अलय सँ मुकुन्द़ सुत हिंगू दौ सकराढ़ी सँ गतिराम द्दौo वैयाo रामकृष्ण् सुतो भवानीदत्त: एकहरा सँ आनन्दर दौ (२३५//०८) दामोदर सुता आनन्दस प्रo मचल भोला ननू छत्रकर सनाथ विष्णुिपतिय: दरिहरा सँ प्राणपति दौ कामदेवसुत सदानन्दच सुतो लक्षमन सकौना सँ विश्व‍नाथ दौ लक्षमन सुतो प्राणपति: पनिo हिंगू सुत कमल दौ खौआल सँ रामदेव द्दौo प्राणपति सुता हरिपुर पाली सँ जयकृष्णग दौ चिन्तािमणि सुत सदाय सुतो जयकृष्णो: खन्तियामाण्ड:र सँ विश्वूम्भ र दौ जयकृष्णस सुता दरिहरा सँ भवानन्दस दौ आनन्दद प्रo मचल सुतो गरीब प्रo छोटकूक: करमहा सँ दामू सुत जगन दौ (१२९//०८) (२४७/०५) जगनसुता सोदरपुर सँ हरिजीव दौ (२३३//०३) माण्ड२र सँ मोहन द्दौo किशोरी सुतो नित्याानन्दा प्रo वन्देु सुन्द रौ नडुआर करमहा सँ यार सुत श्या मलाल दौ (१८८/०२) अपरा गंगेशसुतो यार: सोदरपुर सँ हरि सुत भवानन्‍द दौ (१२८/०६) भवानन्दग सुतो आँखी घीरो हरिअम सँ प्राणपति दौ (८५/१०) प्रद्दूम्नो सुतो परमानन्दु सदान्नददो खौआल सँ दामोदर दौ परमानन्दा सुतो जयदेव: नरउन सँ कंगाई दौ (१६३/०७) तलहन पुर सँ कामदेव द्दौo जयदेव सुतो प्राणपति माण्डईर सँ दमाई दौ (१२५/०७) हरिअम सँ बसुदेव द्दौo प्राणपति सुता खण्डणबला सँ गंगाघर सुत भातू दौ (१३६/०६) बुधवाल सँ लक्ष्मीणघर द्दौo यार सुतो श्यामम लाल: सोदरपुर सँ अनाथ बन्धु् दौ (१११/०३) गंगाघर सुतो दानी दामोदर गिरपति कौ पाली सँ चूड़ामणि दौ ठकरूसुत माघव
(४९२)
चूड़ामणि निखूति सँ रामी दौ चूड़ामणि सुता पबौली सँ लोकनाथ सुता रामचन्द्रन दौ (८०//०३) (१३०/०१) लोकनाथ सुता श्रीकान्ता लखाई रामचन्द्राि: हरिअम सँ शंकर दौ (३९//०५) विघुपति सुता हौद शंकर भानुकरा: सोदरपुर सँ लाखू दौ (७०//०९) वलियास सँ शोरे द्दौo रामचन्द्रा (३१६/०३) सुतो नयन: माडरि वलियास सँ पण्डितराय दौ (९०//०३) अनलकरमहा सँ माघव द्दौo दानी सुता अनाथ बन्धुप गोविन्द अभिरामा: फनन्द१ह सँ चीकू दौ (२०/०६) गयन सुत डालू सुतो साधुकर: ए सुतो उँदयकर: विस्कीद सँ रत्नाकर दौ उदयकर सुता जगन्नाथथ रामनाथ भवानीनाथ चिकू गौरीनाथा: माण्डुर सँ रविसुत जुड़ाउन दौ केरवाल वासी पाली सँ घनपति द्दौo चिकू सुता काशीनाथ यदुनाथ बाछनि माघू वासुदेवा: सकराढी सँ होरे सुत गादू दौ सँ द्दौo बाछनि प्रo रूपनाथ सुता सदानन्दल गतिराम घनश्याौम पुरन्दसरा: कुजौली सँ जुड़ाउन सुत बुदव दौ राजे पवौली सँ रामी द्दौo गतिराम सुता रामभद्र कारू चतुर्भूज नारायण मघुरामा: (३२०/०२) अमरावती सकराढ़ी सँ बुधे पौत्र महेश सुत बैद्दयनाथ दौ गांगे दिघोय सँ रति द्दौo रामभद्र सुतो चिकूक: जजिo श्यााम सुत अनिरूद्ध दौ दरिहरा सँ दिनमनि द्दौo चिकूसुता खौआल सँ गौरिसुत जयि दौ कुरमा खौआल सँ पाँखू सुत थेघ सुतो ठकरूक: गंगोर सँ बादू दौ ठकरू सुतो गौरीक: जजिवाल सँ महिपाणि सुत होरे दौ दरिoमाघव द्दौo गौरीसुतो जेई प्रo जयकृष्णप: पनिचोम सँ लोकनाथ दौ जीवनाथ सुत कृष्णँपति सुतो लोकनाथ: सकराढ़ी सँ शिव दौ
(४९३)
लोकनाथ सुता दरिहरा सँ हरिपाणि सुत रविपाणि दौ पाली सँ यशोघर द्दौo जेई प्रo जयकृष्णस सुता पाली सँ हलघरसुत गंगा दौ सकुरी पाली सँ हलेघर सुत यटाघर सुतो महिघर: ए सुतो माने देवे कौ माने सुतो देवघर: पबौली सँ रूद दौ देवघर सुता गणपति दिरूपति काशी सोनेका: भरहार सिंहाश्रम सँ गोनू दौ काशी सुतो रामजनार्दनो गढ़ विस्फीँ सँ महिपति दौ राम सुता हरिहर: भडुआल दरिहरा सँ खेदू दौ हरिहर सुतो नारायण गंगाकौ दरिहरा सँ हरिहर सुत राघव दौ भन्ददवाल सँ यदू द्दौo गंगा सुता नीलम्बुर मधुसूदन रमानन्दात: रोहाड़ सकराढ़ी सँ रघुनाथ सुत लखाई दौ (१५८/१०) लखाई सुतो गोपीनाथ रमानाथ प्रo (२६४//०५) रमाईकौ पचही जजिवाल सँ रामसुत हरिनाथ दौ (५९//०२) हरिनाथ सुता बेलउँच सँ घीरू सुत दामू दौ माण्डतर सँ जगतू द्दौo अनाथ बन्धुा सुतो चित्रघर: खौआल सँ मोहन दौ जीवनाथ सुत रमइसुतो हाड़ीक: पाली सँ जीवनाथ दौ हाड़ी सुतो विश्व्नाथ: मलंगिया कुजौली सँ भवनाथसुत सिद्धिनाथ दौ जजिo गौरी द्दौo विश्ववनाथ सुतो मोहन: पाली सँ मोची दौ हरिकेशसुत मनोहरसुतो मोचीक: करमहा सँ यदुनाथ दौ मोची सुता खौआल सँ भवानीसुत चतुरी दौ हरिअम सँ यद्दु द्दौo मोहन सुता मनसुख चयन उपेन्द्रा : पनिचोभ सँ भवदेव दौ (२३४/०७) अनन्रराम सुता शुकदेव जयदेव दामोदर बलभद्र भवदेवा: हरिहरा सँ महथी सुत महेश दौ जालय सँ जगदीश द्दौo भवदेव सुतो भंजन रंजनौ कुजौली सँ यशोघर दौ चतुर्भूज सुत
(४९४)
सदानन्दौ सुतो यशोघर: फनन्दनह सँ रामकृष्ण दौ यशोघर सुता जालय सँ जगन्ना‍थ सुत परमानन्द: दौ कुजौली सँ हरिकेश द्दौo श्याामलाल सुता श्रृष्टिघर शशिघर प्रo कनकीर चम्चेद मंघना: मलंकगिया कुजौली सँ वावूराम दौ भवानीसुतो विशवम्भपर: खौआल सँ मुकुन्‍द दौ विश्वगम्भीर सुतो हाड़ीगोढ़ाई कौ माण्डसर सँ देवनाथ सुत श्री नाथ दौ (२२७/०३) श्रीनाथ सुता मोहन श्‍याम छोटाई (३१८/०७) बुदाईका अलय सँ गौरि दौ जागे सुत गौरी सुतो भिखूक: पबौली सँ रूचिनाथ दौ भीखू सुता खौआल सँ सुघे सुत मुकुन्दज दौ बहेराढ़ी सँ रतन् द्दौo हाड़ी सुतो चाण महेश्वकरौ: एकहरा सँ रघुपति सुत वाणीनाथ दौ (१४५/०२) बुघo रमापति द्दौo चाणसुतोआँखी जीन्दाँकौ वुघवाल सँ गोनडू दौ (१७२//०८) पुरन्दवर सुतोवदन: सकराढ़ी सँ माघव दौ वदन सुतो गोनोड़ गंगोली सँ नरहरि सुत विश्वघम्भ र दौ गोनोड़ सुता नरउन सँ वावू सुत मद्धू दौ (१३८//०४) (मघुसूदन सुता दरिहरा सँ सदानन्दभ दौ (१५९/०८) सदानन्दि (बo २६//०१) सुता वुघवाल सँ कुनेदौ (१७२//०७) सतलखा बेलउँच सँ शशि द्दौo) अपरा मद्धू प्रo मघुसूदन सुता जजिवाल सँ भवानी सुत शिवनी दौ (१५९/०६) वुधवाल सँ विश्वघनाथ द्दौo जीन्दाँ सुतो सनफूल वाबूरामौ खड़का एकहरा सँ गोकुलनाथ दौ (१६८/१०) बछाई सुतो घनश्यावम: बुधवाल सँ शयाम दौ (१७२//०८) श्या म सुता बेलउँच सँ बैद्यनाथ दौ (७४/०८) सुरगन सँ खेदू द्दौo घनश्यााम सुतो गोकुलनाथ: अलय सँ मधुसूदन दौ कुजौली सँ गौरीनाथ द्दौo गोकुलनाथ सुता बo (५//०८) रघुनाथ कृष्णुदत्त विष्णु्दत्ता: सकराढ़ी सँ विश्व५नाथ दौ
(४९५)
हरिकेश सुत यद्वू सुता नारायण घनश्यानम मधुरामा: पालीसँ गोनू दौ नारायण सुतो विश्व नाथ भिखीकौ तल्ह नपुर सँ होरिल सुत अर्जून दौ नान्यनपुर विस्फी सँ अपूछ द्दौo विश्वलनाथ सुता तेयाय वासी खांगुड़ परिसरा सँ गोवर्द्धन सुत भगवान दौ दरिहरा सँ रमापति द्दौo वावूराम सुता सकुरीसरिसब सँ ललित दौ (११८/०४) टीप विश्वानाथ सुतोकारू मोहनो पाली सँ प्राणघर दौ (१८०/०१) नरउन सँ रामनाथ द्दौo मोहन सुता रमानन्दु लक्ष्मी पति पद्दापतिय: माण्ड८र सँ महेश सुतराजा दौ (५६/०४) महेश सुतो राजाक: एकहरा सँ रूपेसुत रघुदौ हरिअम सँ बसाउन द्दौo राजा सुता देवाई शिवाई निताई का जजिo काशी सुत कान्हउ दौ बाटू सुत काशी सुता बावुदेव यशोघर कान्ह: प्रo कृष्णासनन्दाौ: वलियास सँ बिदू दौ कान्हा सुता (२५५//०८) भगीरथ गंगाराम मनीरामा माण्डरर सँ ठकरू सुत हरिहर दौ सोदरपुर सँ रूचि द्दौo) कारू सुतो (२६०//०४) भैरव रामेश्वौरो वलियास सँ अच्यु त दौ (१४१/०७) बुधo जगन्ना०थ दौ रामेश्वूर सुतो पुरूषोत्तम: माण्डरर सँ माघव दौ (१४२/०७) पाली सँ देवनाथ द्दौo पुरूषोत्तम सुता शूलपाणि रत्नवपाणि रतनू दण्ड पाणिय: वलहा वलियास सँ भोरा दौ (१६७//१०) भवानी सुता बैद्यनाथ रामकृष्णो्: तल्ह नपुर सँ शुचिकर सुत श्रीघर दौ टकबाल सँ दूबे द्दौo बैद्यनाथ सुता भोरा पुरूषोत्तम (२३९/०८) विश्वेकश्वँरा: बेलउँच सँ शिवदेव दौ (४५/०९) रघुपति सुता शिवदेव भवदेवो (२६७/०९) सकराढी सँ हेमू सुत भातू दौ पचहीसँभादू द्दौo शिवदेव सुतो हरपति: कुजौली सँ
(२३९) (४९६)
।। पद्दनाम सुत विश्व(म्भ)र दौ माण्डतर सँ चिलकू द्दौo भोरा सुता बेलसाम बुधवाल सँ बहोरन सुत शिरी दौ (१४५/०२) जयराम सुतो बहोरन:।। गंगोली सँ लोटन दौ।। बहोरण सुतो शिरीक: दरिहरा सँ जयदेव दौ।। शिरी सुतो रघुनाथ: नरउन सँ गोपाल सुत जगदीश दौ बुधवाल सँ बलभद्र दौ।। रतन् प्र. रत्न।पाणि सुतो ललीत: (तसिल) करमहा सँ महिनाथ दौ (१४५/०३) सतलखा सँ नारायण द्दौo ललित (तलित) सुतो देवानन्दथ: हरड़ीसकराढ़ी सँ।। वैया. कृष्णसपति दौ।। रामचन्द्री सुत मुधुसूदन सुतो वैया. कृष्ण पति वैया. नन्दी पति खण्डनबला सँ केशव दौ।। वैया. कृष्णसपतिसुतो वैया. गुणपति वैया. खेलपति बहेरादीसँ हरदत्त सुत रामहरि दौ सतलखासँ घनपति द्दौo एवं ठ. धीरनाथ सिंह विवाह:।।
(२३४/०४) ठ. अयोध्यारनाथ सिंह प्र. बंगाली सुतो आशुतोष सिंह (Income Tax Comm) संतोष सिंहो नाहस खौआल सँ उगरी सुत गीता दौ (१०९/०६) महोइश्वररदत सुता कुलमणि भादूलाल (३३५/०६) सोदरपुर सँ बेचू सुत श्याशमनाथ दौ (सोदरपुर सँ बेचू सुत श्या मनाथ दौ (२१०/०९) हृदयनाथ प्र. श्याशमनाथ सुता खनाम फनन्ददहसँ मo मo भवानीदत्त सुत शंकरदत्त दौ (१७३/०१) कवि शंकरदत्त सुतो रूकमीनीदत्त (३३६//०३) कन्है७यालालो भखरौली कुजौली सँकुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ मही द्दौo उगरी सुता मधुसदून पुरन्दमर दुर्गा गीताका तिसउँत सँ कमलनयन दौ (२०५//०९) कमलनयन सुतो घनश्या म सुन्दार: काको बेलउँचसॅ घनीराम सुतवावूनाथ दौ (१७८/०५) पाली सँ कमलादत्त द्दौo।। गीता सुतो विरेन्द्री: खण्ड बला सँ कृष्ण७दत्त सुत हरिनन्दुन दौ (२०६//०५)
(४९७)
।। हरिनन्दोन सुला लूटन प्र. सूर्यनन्द०न गिरजा नन्दरन श्या मा नन्दरना: घुसौतसँ दूर्म्मिलसुत फतुरी दौ (२१४/१०) सिमरवाड़ खौआल सँ अनिरूद्ध द्दौo (२३४/०४) ठ गोविन्द० प्र. गौरी नाथ सिंह सुता जगदीश सिंह (२४०//०४) सतीश सिंह गिरिश सिंह रतीश सिंहा भरवरौली कुजौली सँ श्री मोहन सुत इन्द्रा नन्द) दौ (६४/०१) मनमरन प्र. सोमेश्वीर सुतो रमानन्दौ: माण्ड९र सँ इशान्नालथ सुता रामघन दौ (१९७/०४) सोदरपुर सँ हरपति द्दौo रमानन्द सुतो श्री मोहन कृष्ण‍ मोहनो सुदई बेलउँचसँ पन्नी सुत भूषण दौ (१८३//०७) डुमरा बुधवाल सँ कृणपति द्दौo श्रीमोहन सुता परमानन्द इन्द्रारनन्द० विद्यानन्दा करमहा सँ छोटासुत तंत्रदत्त दौ (९८//०९) छोटा प्र. उग्रदत्त सुतो तंत्रदत्त: माण्ड र सँ अच्छ पति सुत बौकू दौ (११२//०८) बौकू प्र. भोजपति सुता यग्यदपति भोजपति मघुरापति महिपतिय: करमहा सँ भवानीदत्त दौ (१६२/०६) सोदरपुर सँ बुद्धिकर द्दौo।। तंत्रदत्त सुता वूचन वुद्धिनाथ रमानाथा: माण्ड६र सँ मानीक सिंह सुतबिहारी सिंह दौ (१८६/०६) मानीक सिंह सुतो बिहारी सिंह: खण्डपबला सँ उग्र सिंह दौ (१२०/०१) माण्ड रसँ हरेराम द्दौo विहारी सिंह सुतो दिनकर सिंह प्र. फतुरी सिंह निधिकर सिंह प्र. मोच सिंहो।। सोदरपुर सँ बवुजन सुत सोमेश्वरर दौ (२०५//०९) सोमेश्व र सुतो त्रिवेणी भरवदत्तो (२७५/०४) दरिहरा सँ विष्णु दत्त सुत गेहनाथ दौ (१७७//०८) गेहनाथ सुता सरिसब सँ विश्राम सुत करिये दौ (२१५/०३) करिये (३११//०४) सुता नरसाम बलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रहनदत्त दौ (६७//०६) ब्रह्मदत्त (उo टीo २८//०५) सुता घुसौत सँ थेघु सुत उँमापति दौ।।
(२४०) (४९८)
।। (१२६/०४)।। खौआलसॅ गुणाकर द्दौo इन्द्रासनन्दo सुतो शारदानन्द२ श्या२मानन्दो९ दिघो सँ राजा सुत मंगनू दौ (२१८/०५) ठ. राजा सुतो मुणीन्द्रा नारायण।। पण्डुमआसँ थाड़स्यै व दौ (२१८/०९) करमहा सँ श्या२मनाथ द्दौo ठ. मंगनु प्र. मुणीन्द्रँ नारायण सुतो केदारनाथ: पालीसॅ शक्तिनाथ सुत लक्ष्मी।नाथ दौ (२१२/०७) लक्ष्मी नाथ सुता बदियाम पवौली सँ नया सुत विश्वमनाथ दौ (१९८/०९) विश्वमनाथ सुतो रघुनाथ दुखरणो जमदौली पाली सँ उँमादत्त शम्भूादत्त दौ (१७८/०७) शम्भूसदत्त सुता।। सिमरवाड खौआल सँ रामभद्र दौ (१३३/०५) घुसौत सॅझोंदू द्दौo (२४०/०२) ठ. जगदीश सिंह सुता माण्ड र सँ विफल सुत।। परमानन्दॅ दौ (१९१/०/०) परमानन्दठ सुतो उषानन्दण रमानन्दो दिगउनघसोदरपुर सँ दामोदर सुत सिद्धिनन्दतन दौ (१२५/०/) (२४४/०७) दामोदर सुतो विश्वा्नन्द० सिद्धिनन्द१नो वुधवाल सँ परशमणि सुत कन्टू० दौ (१२०/०६७) सोदरपुर सॅ चित्रघर द्दौo सिद्धिनन्दोन सुतो चन्द्रा नन्दट प्र. जगदीश तीर्थानन्दोर पाली सँ श्रीनाथ।। सुत जगन्ना्थ दौ (१९५/०) खण्डदबला सँ बावू वंशधारी सिं‍ह द्दौo (२३३/०९) ठ. ऋद्धि नारायण सिंह सुतो चिरंजीव प्र. शक्तिनाथ सिंह दुर्गानाथ सिंहो।। सिमरवाड१ खौआल सँ जयभद्र सुत अनिरूद्ध दौ (२१४/०) पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo।। ठ. चिरंजीव सिंह प्र. शक्तिनाथ सिंह सुता कुआ।। तिसउँतसँ चिरंजीव सुत भगवत नारायण दौ (१२१/०९) चिरंजीव सुतो भगवतनारायण: लक्ष्मी नारायण जयनारायण (२९४/०९) अतिनारायण (२४२/०६) मोदनारायणा: (३१७/०) कुजौलीसँ मनभरनदौ (२४०/०३) माण्डदर सँ रामधन द्दौo भगवत नारायण सुता सुदय बेलउँच सँ भूषण सुत कुमर दौ (१८३/०७) कुमरसुता त्रिलोचन हरिमोहन मनमोहन।।
(४९९)
ब्रजमोहन D.I.G. (Police) चन्द्रतमोहना: जमदौली पालीसँ कपिलेश्वरर दौ (१७८/०८) कपिलेश्व‍र सुता हरिनन्दनन् लोकाई यद्दूका: सोदरपुर सँ।। बहोरन सुत बावूनाथ दौ (१४७/०२) मधुपति सुता खगपति परपति गण पति शुभपति लक्ष्मीनपति क्षत्रपति मेहपतिय: हरिअमसँ होरिल।। सुत प्रद्यूम्न् दौ (१४५/०५) बलियास सँ मोहन प्र. ठाड़ी द्दौo नरपति सुतो बहोरण: बमनियामसँ पक्षघर दौ (१५८/०९) पक्षघर सुतो मघुसूदन: बलियास सँ राय पीताम्बलर दौ (१५६/०५) राय शुभंकर सुतो पीताम्ब र: घोसोत सँ गंगाघर सुत नरहरि दौ।। दूबन सुतो थेघू पॉखूकौ बलियास सँ हतघर दौ।। थेथ सुतो कृष्ण काशी कौ।। कुजौली सँ (१५६/०५) सुरपति दौ।। कृष्ण सुतो गंगाघर: माण्डजर सँ शिव सुत नारायण दौ पनियोभसँ माघव द्दौo गंगाघर सुतो नरहरि: दरिहरासँ महेशसुत हरिकेश दौ।। बेलउँच संशंकरद्दोग नरहरि सुता पबौलीसँ भवदेव सुत लक्ष्मीँ दौ (८९/०४) सकराढ़ीसॅ राघव द्दौo पीताम्ब र सुता सोदरपुरसँ कंगनूसुत रघुराम दौ (९१/०७) रघुराम सुता सकराढ़ीसँ किशाई दौ (११०/०७) दि. सोदरपुर सँ बैद्यनाथ द्दौo बहोरण सुता वंशमनि प्याईरे बावूनाथ फतुरीका: बलियासँ घनश्या।म सुत हरियाणि दौ (१३५/०८) हरिपाणि सुता महाघीर जमाहिर अमृत घीर कृष्णलघीर रघुवीरा:बुधवाल सँब्रस्महपति सुत बघरू दौ (२१६/०९) खण्डाबलासँ बन्धुँ द्दौo बावूनाथ सुता नडुआर करमहासँ होरिल दौ (२१५/०६) सरिसब सँ तिलकेश्वसर द्दौo (२३४/०/) ठ. आर्त्तिनारायण सुता।। टकबाल सँ रविनाथ सुत श्री नाथ दौ (२१०/०) रविनाथ सुता बद्रीनाथ श्रीनाथ गरीबनाथ शुम्भू्नाथा: एकहरासँ सोना सुत मुनीदत्त दौ।।
(२४१) (५००)
।। (१३४/०८)।। सोना सुता गिरिधारी भवानीदत्त मुनिदता: सोदरपुरसँ उत्तम सुत अभिराम दौ (७६/०१) छोटी प्र. छोटाई सुतो उत्तम: (२५६/१०) हरिअमसँ पद्मापति दौ (९६/०) पद्मापति सुता खण्डसबला सँ माने सुत रतिघर दौ (१४६/०३) पाली सँ गोनू द्दौo उत्तम सुतो अभिराम:वलियास सँ शतंजीव दौ (१२०/०३) पबौलीसॅकालीदाश द्दौo।। अभिरामसुतो ब. (२/०४) बूढ़न: पण्डु आसँ हरिश्व र सुत कृष्ण पति दौ (१२१/०७) वमनियाम सँ किशाई प्र. कृष्णासनन्दौ द्दौo मुनिदत सुता खण्डणबला सँ गोविन्दअ सुत गोपीनाथ दौ (१८७/०४) दरिहरा सू लक्ष्मी नाथ द्दौo श्रीनाथ सुता बलियास सँ वावूलाल सुत राम दौ।। (१४८/०८) शिवीसुता ज्योी. मनसुख ज्योथ. हिरन चाण होरिला: पालीसँ गिरघर दौ (२२३/०५) जयकृष्ण् सुतो गिरधर: खोआल सँ नन्दलनसुत मांझी दौ (१४१/०२) सुघाकर सुतो चन्द्र१कर: अलय सँ नारायण दौ (२१/०६) सोदरपुरसॅ भोगीश्वार द्दौo चन्द्रसकर सुता गुणाकर मधुकर श्रीकर रतिकर प्रज्ञाकर परमानन्दा६: बहेराढ़ी: सँ पुरे सुत शिव दौ सकराढ़ी सँ चन्द्रे्श्वार द्दौo गुषाकर सुता रतनू मण्डित पण्डिता: बर्मानयाम सँ कुलपति दौ (३५/०८) माण्ड्रसँ किरतू द्दौo पण्डित सुतो मांगुक: बेलउँच सँ रतनू दौ।। मांगु सुतो नन्देन: पालीसॅ रतनू सुत परान दौ दरिहरासँ काशी द्दौo।। कैलस्त्ु वासी।। (कालसर-प्राचीनगॉंव कटिहार) घोसियामसू एवु करतुत: भिंगुयालसँ गोर कस्तुात: नन्दान सुतो झांकी क: जगिवाल सँमदानी दौ (१५९/०४) पनिचोभ सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo।। झॉकीसुता पबौली सँ कमसुसुत हारेनन्द‍न दौ राघव सुतो कमल: हरिअमसँ भवदत्त दौ कमल सुतो हरिनन्द न: फनन्दनरूसॅ चिकू दौ (२३७/०५) सकराढ़ी सॅ गादू द्दौo हरिनन्दगन सुता पाली सँ महिनाथ दौ (१४२/०९) महिनाथ सुता माण्डदर सँ रामकृष्ण‍ दौ (१४२/०५) कुजौली सँ लोकनाथ दौहित्रयो।।

0 टिप्पणी:

Post a Comment