पञ्जी प्रबन्ध :१० : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(४०१)
सोदरपुर सँ जीवधर दौ (१२०/०७) जीवधर सुतो नेनाक: (२१३//०८) हरिअम सँ हर्षमणि दौ (१२३//०३) सोदरपुर सँ भीखन द्दौo (२१३/०६) जयदेव सुता वलियास सँ देवपति सुत लेशपति दौ (१९०/०१) गणपति सुतो देवपति मनमोहनो बुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीथदत्त द्दौo देवपति सुतो लोकपति (२०५/०८) (०६/०७) उo टीo लेशपति नरउन सँ गदापाणि दौ (१७४//०३) गदापाणि सुता राधानाथ (२१४//१०) सिद्धिनाथ रविनाथा: पाली सँ परिवया दौ (१८१/०६) खौआल सँ बनी दौहित्र दौo लेशपति सुतो रघुनाथ शिवनाथौ करमहा सँ लान्हिसुत पीताम्ब र दौ (१२२//०३) अपरा पीताम्बनर सुता दिगउन्धस सोदरपुर सँ प्रितिनाथ दौ (९९//०३) अपरा हृदयनाथ सुतो सदानन्दर: पाली सँ मोदनाथ दौ (११३//०१) दरिहरा सँ सनफूल द्दौo सदानन्द सुतो प्रितिनाथ नेना प्रo शिवनन्दसनो (२१२/०६) करमहा सँ ब्रजलाल दौ (१८९//०७) ब्रजलाल सुतो मुनि (२७०//०९) बानूकौ सोदरपुर सँ श्रीनाथ दौ (१८३/१०) दरिहरा सँ केशव द्दौo प्रितिनाथ सुता बलभद्र (११७/०२) रामभद्र वीरभद्रा: (१९४//०७) पाली सँ श्रीनाथ दौ (१०६/०४) (१९५/०५) श्रीनाथ सुतो वावूनन्द९न प्रo बैद्यनाथ (२०३/०१) खण्ड/बला सँ महाराज रूद्रसिंह दौ (१८३/०७) महाराज रूद्र सिंह सुतो वावूजर्नादन: सिंह: खौआल सँ बनी दौ (१२४//०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo (१८२//०५) ठo हरिनन्दीन सुता बुधवाल सँ परशमणि सुत गिरधारी दौ (१२०/०१) गिरधारी सुतो रघुनन्दoन: खण्डुबला सँ साधु दौ (१२६//०२) बलियास सँ मणि द्दौo (१८२//०५) ठo श्रीनन्द)न सुता आनन्दे महादेव (१९४//०५) परमानन्दाु: (१९५/०५) हरिअम सँ बावू लोकनाथ दौ (११९/०८) सोदरपुर सँ‍ गिरधारी द्दौo ठo आनन्द२ सुतो दिव्याानन्दो काशीनाथो माण्ड१र सँ मन्नूु दौ (१०६/०७) (२०६/०६) मन्नूि सुता खण्‍डबला सँ ठo छक्कडन दौ
(१९३) (४०२)
(९९/०५) करमहा सँ जाल्पा/दत्त द्दौo ठo दिव्या्नन्दन सुतो हरि माघव: पाली सँ जगद्धर दौ (१२३/०१) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo ठo हरि माधव सुतो नरउन सँ।। ब्रद्रीनाथ सुत बलभद्र दौ (१८५/०२) टेकनाथ सुतो लोकना‍थ: सोदरपुर सँ भीरवन दौ (९०//०६) भीखन सुतो महिपति चन्द्र पति माण्डसर सँ बटूकनाथ दौ (११४/०८) बटुकनाथ सुतो पाँ रघुनाथ: सरिसब सँ हिरेश्वडर दौ (१३४/०७) एकहरा सँ मo मo ज्यो o गुणीश्वेर द्दौo लोकनाथ सुतो बद्रीनाथ: हरिअम सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ (१२४//०१) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo बद्रीनाथ सुता बलदेव गोपाल बलभद्रा: खण्ड/बला सँ तारानाथ दौ (१८१/०३) ठo धर्मनाथ सुता महिनाथ झलहन प्रo लेखनाथ: (१९८//१०) योगनाथा: घुसौत सँ कलानाथ दौ (१७७/०५) सकराढ़ी सँ गरीब दौहित्र दौo ठo झलहन प्रo लेखनाथ सुतो तारानाथ: दरिहरा सँ घननाथ दौ (१२६/०१) सोदरपुर सँ जयदत्त द्दौo ठo तारानाथ सुता रमानाथ कालीनाथ श्री नाथ पोषनाथा नरउन सँ गादापाणि दौ (१९३/०३) पाली सँ परिवया द्दौo ठo बलभद्र सुता पाली सँ केदारनाथ दौ (१९१//०१) पुरन्द र सुतो केदार ऋद्धिनाथौ खण्ड बला सँ ठo भगीरथ दौ (१०८//०५) करमहा सँ महेशदत्त द्दौo केदार नाथ सुतो ऋषे श्वगर: सकराढ़ी सँ हर्षनाथ दौ (११७/०५) बरजा सुतो बलभद्र प्रo बद्रीनाथ बैयाo हर्षनाथो सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ (१९०/०१) अपरा हरिनाथ सुता खौआल सँ हेमनाथ दौ (१३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्वार द्दौo मo मo बैयाo हर्षनाथ सुतो बैयाo ऋद्धिनाथ सिद्धिनाथो खण्ड)बला सँ श्याहमनाथ सुत महेश्व्र दौ (११२/०६) माण्डनर सँ श्यासमू दौहित्र दौ।।
(४०३)
ठo काशीनाथ सुता खौआल सँ तीर्थनाथ दौ (१७५/०३) झोटन प्रo काशीनाथ सुता वंश बिहारी गोपीनाथ रघुनाथा: करमहा सँ मित्रनाथ‍ दौ (११६/०५) मित्रनाथ सुता सोदरपुर सँ श्री नाथ दौ (१८३/१०) दरिहरा सँ केशव द्दौo गोपीनाथ सुता लज्जाुनाथ तीर्थनाथ प्रo तिलकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ लक्ष्मी दत्त दौ (११३/१०) लक्ष्मीरदत्त सुतो (२४६/०१) हरखीक: पाली उसँ परिवया दौ (१८१/०६) परिवया सुतो बिहारी लाल: खण्ड२बला सँ केशवनाथ दौ (१८१/०३) केशव प्रo (२१९/०१) मित्रनाथ सुतो गोपीनाथ: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (११२//०५) माण्ड१र सँ दुर्गादत्त द्दौo तीर्थनाथ सुता सोदरपुर सँ रघुनन्ददन दौ (१०४/०९) दुल्लीह प्रo पुण्यालनन्दु सुतो मन्धनन: नरउन सँ अभिराम दौ (९९/०२) घनानन्दस सुतो अभिराम: हरिअम सँ नारायण दौ (८२//०१) खण्ड/बला सँ शिवराम द्दौo अभिराम सुता दरिहरा सँ भवदत्त दौ (१०४/०८) भवदत्त सुता करमहा सँ फकीर दौ (१११/०१) बलियास सँ जीवेश्व र द्दौo मन्ध न सुतो रघुनन्द न: करमहा सँ बवूजन दौ (९१//०८) मo मo जगद्धर सुतो (२१०//०७) धर्मदत्त बवूजन प्रo प्रभु दासो दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीतनाथ द्दौo बवुजन सुता नरउन सँ चित्रनाथ दौ (१८५//०१) दरिहरा सँ चिन्ता१मणि द्दौo रघुनन्दभन सुता मयानन्दँन देवकीनन्द०न महावीर मोती नन्द ना करमहा सँ राधानाथ दौ (१७६/०८) विश्वौनाथ सुतो राधानाथ शोभनाथौ खण्डसबला सँ सोन दौ (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo (१९७/०९) राधानाथ सुता खण्डौबला सँ महाराज सँ महेश्व्र सिंह दौ (१८३/०७) महाराज महेश्व र सिंह सुतो समस्तेनथयादि महाराजा धिराज लक्ष्मे८श्व७र सिंह विविधेत्याशदि महाराज रामेश्वेर सिंहौ कुजौली सँ टीकानाथ दौ (१७७/०९) टीकानाथ सुतो फकीर: नरउन सँ जीवन दौ
(१९४) (४०४)
(१७४//०२) जीवपाणि प्रo जीवन सुता (२७६/०७) योगनाथ (२१७//०६) जगदबन्धु गोपीनाथ ब्रजनाथा: पाली सँ हेमनाथ दौ (१०६/०४) सोदरo काशीनाथ द्दौo ठo महादेव सुता मित्रानन्दु प्रo बद्रीनाथ बलदेव प्रo बटूक नाथ लोचन प्रo शिवनाथा: माण्डहर सँ मन्नूथ दौ (१९३/१०) खण्ड/बला सँ ठo छक्कलन द्दौo मित्रानन्दथ सुतो अमरनाथ: पाली सँ महो जगद्धर दौ (१२३//०१) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo ठo बलदेव सुता करमहा सँ पूर्णा नन्द१ दौ (१७७/०२) छोटा सुतो नित्याथनन्द : माण्डलर सँ कन्हाूई दौ (११६//०२) नरउन सँ मित्रनाथा द्दौo नित्यामनन्दस प्रo घुरघुर सुतो पूर्णानन्दध शोभानन्दो१ सरिसव सँ श्रीपति दौ (१९१/१०) श्रीपति सुतो उo टीo (उo टीo ०१//०१) राशपति माण्ड र सँ खड़गी दौ (१०५//०५) बगडू सुता (२०२//०६) जलघर जीवघर मोहना: (१९७//०६) करमहा सँ चन्द्रर देव दौ (१०४/०७) दरिहरा सँ सोन द्दौo जलघर सुता खड़गी गंगाघर श्रीघरा: खण्ड बला सँ कोटीश्वरर दौ (१७६/०२) पाली सँ खूनी द्दौo खड़गी सुतो भगीरथ: भोलानाथ दौ (१८४/१०) वलियास सँ निधि द्दौo पूर्णानन्दo सुता सोदरपुर सँ वीरभद्ध दौ (१९३/०६) वीरभद्र सुता सुभद्र नाथ विश्व नाथा वुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्वोर द्दौo (१७७//०२) दरिहरा सँ मनभरण द्दौo ठo लोचन प्रo शिवनाथ सुता माण्ड६र सँ हरिनाथ दौ: (१२२/०८) ववूजन सुतो अभयनाथ हर्षनाथौ खण्डाबला सँ बावू प्रजापति सिंह दौ (११५//०८) बावू प्रजापति सिंह सुतो बावू श्री पत्युन प नामक कन्हैरया सिंह नरउन सँ जहलीसुत ऋषि दौ (१८४/०४) माण्डहर सँ चाण द्दौo अभयनाथ सुतो हरिनाथ: सोदरपुर सँ मनहर दौ (१२३//०३) हरिअम सँ हर्षमणि द्दौo हरिनाथ
(९०५)
सुता पबौली सँ मोतीनन्द न दौ (१८२//०९) हृदयमणि सुतो मोतीनन्दँन: माण्डपर सँ भवनाथ दौ (११४//०१) पाँ भवनाथ सुता पाँ (२८३//०८) गोविन्दर पाँ (०४//०७) उo टीo शिवदत्त पाँ विष्णुहदत्ता: सरिसव सँ श्या‍मनाथ दौ (८३//०९) पाँ घनश्याौम सुतो श्या मनाथ: वलियास सँ दुर्गानाथ दौ (६९/०८) पाली सँ हेमाङ्गद द्दौo श्या‍मनाथ सुतो अमृतनाथ: खौआल सँ धन प्रo रूद्रदत्त दौ (१०९//०४) धन प्रo रूद्रदत्त सुता हरदत्त (२७८/०१) (२२१/०५) जयदत्त नारायणदत्ता: करमहा सँ उँमानाथ दौ (१२४//०५) पण्डु२आ सँ कृष्णरपति द्दौo (२०४/०७) मोती नन्द७न सुता नरउन सँ वंशीनाथ दौ (१८४/०७) वंशीनाथ सुतो मार्कण्डेमय (२०४//०९) बलदेवो सोदरपुर सँ वेदधर दौ (१७६//०४) हरिअम सँ बालह द्दौo (१९३/०९) ठo परमानन्दद सुतो बैयाo जीवानन्दद कुलानन्दोम पाली सँ जगन्ना७थ दौ (१९३/०७) अपरा श्रीनाथ सुता जगन्नादथ कुमुदनाथ भेषनाथा: सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ दौ (१८४//०८) अपराशक्रनाथ सुता नरउन सँ मित्रनाथ दौ (११६//०७) हरिअम सँ दुल्ल८ह द्दौo जगन्नााथ सुता खण्डौबला सँ बावू वंशधारी सिंह दौ (१७४/०१) बावू वंशधारी सिंह सुतो बावू ब्रजनन्दतन सिंह: माण्डँर सँ खड़गी दौ (१९४//०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo बैयाo ठo जीवानन्दह सुता पाली सँ जगद्धर दौ (१२३//०१) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo अपरा ठo जीवानन्दद सुता खौआल सँ सूर्यनाथ दौ (१८८/०२) श्रीनाथ सुता चन्द्रसनाथ सूर्यनाथ तारानाथा: सरिसब सँ जनार्दन दौ (१२४//०६) पाँ कमलनयन सुतो रोहिणीदत्त प्रo हिभरण घर भरणौ माण्डोर सँ हियन दौ (११४/०१) बुधवाल सँ भैयन द्दौo पाँ घरभरण सुतो जनार्दन (३१४//०२) बनमालीकौ बुधवाल सँ श्रीपति दौ (१२४/०६) ठीठरू प्रo श्रीपति सुत द्वारिकानाथ: बेलउँच सँ रमन दौ (१४८/०३) करमहा सँ रूद्र द्दौo जनार्दन सुतो लक्ष्मीनकांत (२६८/०८) उँमाकान्तो परिo वुधवाल सँ नन्दoलाल दौ (१८९/०४) नन्दबलाल सुता
(१९५) (४०६)
सुता बावूजी प्रo नरसिंह कन्टी)र भूपी चितरूका खण्डूबला सँ बालह सुत श्या मू दौ (१२४/०३) दुखभंजन सुतो बालह: करमहासँ धर्मेश्वबर दौ (८७//०७) धर्मेश्व/र सुतो रूपनाथ छोटकनि सकराढ़ी सँ बासुदेव दौ (१८२/०८) (२८०//०२) कमलाकान्त सुतो बासुदेव: हरिअम सँ परमानन्दव सुत जयदेव दौ माण्‍डर सँ दमाईं द्दौo बासुदेव सुतो जीवनाथ: सोदरपुर सँ गरीब दौ (१३०/०५) बाभन सुत योगीश्वौर सुत गंगाघर सुतो गरीब: माण्डोर सँ कृष्णाजनन्द/ दौ गरीब सुता रत्नाभकर बावू (२२१//०७) रोझना: (१९९/०४) नरउन सँ रघुदेव सुत महादेव दौ (२२४/१०) माण्ड र सँ मणि द्दौo बालह सुतो श्याँमू नेननो (२८८//०३) वलियास सँ राय वागिश दौ (११२//०१) राय वागीश सुतो (३०६//०२) चिन्तापमणि पबौली सँ मित्रकर दौ (१२६//०७) कमल सुतो मित्रकर कृष्णादनन्दोे हरिअम सँ अर्जून सुत कृष्णा नन्दम दौ वलिo रतिनाथ द्दौo मित्रकर सुतो काशीनाथ: माण्डार सँ महिपति दौ (६२/०७) सोदरपुर सँ बनमाली द्दौo श्याममू सुतो (१९८/०६) सुगाक: सतलखा सँ मथुरानाथ दौ (१७१/०१) रमापति सुतो मानीक चाणो, बुधवाल सँ सदानन्द सुत बाली दौ सोदरपुर सँ कुमर द्दौo मानीक सुतो मथुरानाथ: करमहा सँ परशुराम सुत भैयादौ (१२२/०२) भैया सुता बलियास सँ भगीरथ दौ (९४/०९) गंगोली सँ लक्ष्मीतकांत द्दौo मथुरानाथ सुतो नित्या/नन्दल: हरिअम सँ रमानाथ दौ (७४/०६) पति सुतो भैया सतलखा सँ महाई दौ (१२९//०५) एकहरा सँ मुकुन्दस द्दौo भैया सुता रमानाथ बo (१७/०४) गोङन (२५६//०५) कलानाथा राजा का: दरिहरा सँ माढ़न दौ (१४६//०७) माढ़न सुतो वंर्शीधर (२५६/०४) किर्तिघरो सोदरपुर सँ धरनी दौ (१४९//०८) माण्ड्र सँ वदनी द्दौo रमानाथ सुतो भवानीदत्त: दरिहरा सँ रोहिणी दौ (१८८/११) अपरा रोहिणी सुतो (२०९/०३) मुशे प्रo शितला दत्त बाचाकौ समौली पाली सँ भवेशसुत जीवकर्णमिश्र (पौजि) दौ (२४/०४) अपरा हरिकर सुतो बाढ़न: खौआल सँ शशिघर दौ
(४०७)
बाढ़नसुतो अमरूक: एकहरा सँ भवेश्वुर दौ (२८//०६) जालयसँ महिघर द्दौo अमरू सुतो महाईक: माण्ड३र सँ रति सुत मांग दौ पाली सँ रवि द्दौo महाईसुता मधुरकविमाघव यद्दू मणिनाथा: (२५२/०३) सरिसब सँ धूर्मी सुत बाढू दौ वभानियाम सँ बसाउन द्दौo मधुर कवि माघव सुता कृष्णा्देव हरिदेव भवदेव शिवदेवा (३२६/०६) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (६२/०२) गोपाल सुता पाली सँ कानह सुत रूद्रपति दौ सोदरपुर सँ रघु द्दौo कृष्ण२ देव सुत मुकुन्दव सुता यद्दू रामनाथ सुन्ह रा: दरिहरा सँ रूचि दौ।। सुन्दार सुतो महेश भवेशों (२६३/०१) सोदरपुर सँ यदुनन्द२न सुत पीताम्बचर दौ (१२१//०३) पाली सँ माघव द्दौo भवेश सुतोजीवकर्ण: पबौली सँ बलभद्र सुत महेश दौ।। (५५/०५) बलभद्र सुतो महेश: दरिहरा सँ राम कृष्ण। दौ (१६५//०२) सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo महेश सुता बेलउँच सँ घनश्याषम दौ (१५२//०४) मुनि प्रo (२९९//०७) घनश्याुमदाश सुतो नन्दरन:पाली सँ श्रीनाथ सुत श्रीराम दौ (६९//०४) खण्ड)बला सँ गौरीनाथ द्दौo जीवकर्ण सुतो रूद्रदत्त (३३६/३) भैरवदत्तो खौआल सँ धर्माईसुत कुने दौ (१४८//०४) महिपति सुतो धर्माईक/नरउन सँ यदुनाथ दौ सोदरपुर सँ विष्णुथ द्दौo धर्माई सुतो कुने वदनो सोदरपुर सँ कुनाई सुत रघुनाथ दौ (७५/०१) खौo कमल द्दौo कुने सुता करमहा सँ योगी सुत सदाय दौ (६६//०४) श्रीराम सुतो बावूक: गंगोली सँ लक्मीुरतपति सुत भगीरथ दौ दरिहरा सँ मण्ड०न द्दौo (३३६/०५) बावूसुतो योगिक: माण्डीर सँ जगदानन्द/ सुत राम दौ खण्ड्बला सँ अभिनन्दमन द्दौo योगी सुतो सदायक: जजिवाल सँ यदुनाथ दौ अफेल सुत रमनी सूतो श्रीराम ब्रह्मपुर सँ निधि दौ श्रीराम सुतो यदुनाथ टकबाल सँ शिव दौ।। यदुनाथ सुता करमहा सँ प्राणपति सुत काशी दौ सरिसव सँ मणि द्दौo सदाय सुता सकराढ़ी सँ दामोदर दौ
(१९६) (४०८)
जसाई सुत जादू सुतो बैद्यनाथ: सरिसव सँ भीब दौ बैद्यनाथ सुतो दामोदर: पबौली सँ गोप सुत रमापति दौ (८२//०६) रमापति सुता वुधवाल सँ बैद्यनाथ दौ माण्डिर सँ बसाउन द्दौo दामोदर सुता बेलउँच सँ रतिनाथ सुत गंगेश सुत मोहन दौ टकवाल सँ परमानन्दौ सुत कृष्णा नन्दा द्दौo सूर्यनाथ सुता सोदरपुर सँ नेहनाथ दौ (१९२//०५) चलबलि सुता (२४८/१०) मोहन (३०७/०९) कन्हाँई बच्चू का नरउन सँ सुरवनी दौ (१८८//०४) सुखनी सुता धर्मदत्त चेता हंसदत्त हृदयदत्ता: खण्डूबला सँ भेरो नाथ दौ (१२१//०८) करमहा सँ देवानन्दत द्दौo बच्चुे सुतो विश्वननाथ आदिनाथौ पाली सँ भवानी दत्त सुत अर्जून दौ (१८१//०८) भवानीदत्त (२४३//०४) सुता फाल्गुँन (२७४//०४) अर्जून लोटना (२१४/०६) सोदरपुर सँ वहुड़ी सुत रत्नगपति दौ (११३//०९) रत्नरपति सुता वुघवाल सँ परमानन्दस सुत राम दौ (१७३/०७) दरिहरा सँ थेघु द्दौo अर्जून सुता विद्यानिधि मन्नू‍ (२६९/०५) लाला घरभरणा सोदरपुर सँ भवन दौ (१८८/०७) खौआल सँ चेथडू द्दौo विश्वीनाथ सुतो खगनाथ नेहनाथौ घुसौत सँ तारापति दौ (१२१/०६) तारापति सुता खौआल सँ बछरण दौ (११४/०३) विष्णु पति सुतो मोदनारायण:पाली सँ हरिनन्दँन दौo (१२०/०६) सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo मोदनारायण सुता दत्त प्रद्दौo भैरवदत्त बछरण ननू (२७५/०२) बवुरैयाका; हरिअम सँ पद्दनाम दौ (१४०/०४) मोहन सुतो हृदय राम: पबौली सँ यदुनाथ सुत पीमाम्पनर दौ वलियास सँ बन्दीै द्दौo हृदयराम सुतो पद्मनाम: सरिसब सँ मनहर दौ (७१//०१) मनहर सुता बुधवाल सँ ऋषि दौ पबौली सँ बावू द्दौo पद्मनाम सुता सोदरपुर सँ देवकृष्णर दौ (१६६/०१) देवकृष्णब सुता कुजौली सँ जगन्नााथ दौ
(४०९)
(११२/०४) पास पाली सँ यशोघर द्दौo बछरण सुता नित्याेनन्दब मुश प्रo उग्रानन्दु इन्द्रा नन्दाा बहेराढ़ी सँ कमलपाणि दौ (१६७/०२) बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo नेहनाथ सुता पाली सँ रघुनन्दजन दौ (१९२/०३) सदानन्दउ सुतो रघुनन्ददन : पण्डुाआ सँ लक्ष्मीद दौ (१९२/०७) पाँ लच्छी सुतो सुगाक: सरिसब सँ चन्द्रहमणि दौ (७३/०५) चन्द्र२मणि सुतो हर्षमणि भूलना (२६१//०३) पाली सँ उँमादत्त दौ (१७८/०७) सरिसब सँ भोला द्दौo रघुनन्दसन (२१५//०८) सुता झपटी प्रo (२९०/०५) दिनानन्द चुम्मे प्रo मुंचुन मदनान्दाा: माण्ड१र सँ ठीठर दौ (१६६/१०) रामघन सुतो रघुनाथ ठीठरौ (३१५/१०) सोदरपुर सँ हरपति दौ (११०/०४) बासुदेव सुता भैया (३२६//०२) हरपति थोथरी प्रo (२४२/०८) रघुपतिय: नरउन सँ बन्धु( सुत भिरिव दौ (१३९//०६) खौआल सँ सोनी द्दौoहरपति (२०५//०८) सुतो जयपति पण्डु/आ सँ योगी दौ (१२१/०७) पाँ योगी सुतो दिनाजयनाथौ हरिअम सँ प्रान्ना थ दौ (१३९//०८) दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo ठीठर सुता जय किशोर (२८५/१०) ठक्कू३ प्रo नवल किशोर दुर्गानन्दाि: खण्डठबला सँ जीरक्खरन दौ (१६६/०३) वैयाo थोथी सुतो जीरक्खनन: करमहा सँ कलानाथ दौ (१२२/०३) सरिसब सँ बलभद्र द्दौo जीरवन सुता पाली सँ हिभरण दौ (१८१//०८) देवनाथ सुतो हिभरण गोपालो सोदरपुर सँ नन्दी श्वँर दौ (१७७//०४) बलियास सँ हरिनाथ द्दौo हिभरण सुतो बवुएक: रैयाम सोदरपुर सँ बावूनाथ दौ (१९२//०६) घुसौत सँ ठo महिघर द्दौo एवम् ठo वैयाo जीवानन्दन द्वितीय विवाह: ठo कुलानन्द सुता करमहा सँ कन्टीकर दौ (१९४/१०) राधानाथ सुतो कन्टीहर प्रo रेवतीनाथ: वलियास सँ घनपति दौ (१९०//०१) धनपति सुता करमहा सँ जाल्पावदत्त दौ (९९//०९) दरिहरा सँ चन्द्रा्नन्दा द्दौo कन्टीौर सुता माण्डमर सँ रघुवर सुत फेकू दौ (१०७/०३) पाली सँ हर्षनाथ हौहित्र दौ
(१९४) (४१०)
ठo मोहन प्रo प्रेमनाथ सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौo उo धर्मनाथ सुता झलहन प्रo लेखनाथ योगनाथा (१९८//१०) घुसौत सँ कलानाथ दौ (१७७/०४) सकराढ़ी सँ गरीब द्दौo ठo झलहन प्रo लेखनाथ सुतो तारानाथ: दरिहरा सँ धननाथ दौ (७९/०१) सोदरपुर सँ जयदत्त द्दौo अपराठकुकर झलहन प्रo लेखनाथ सुता हरिअम सँ बैयाo मोहन सुत महो सिद्धिनाथ दौ (१८५/०९) नरउन सँ वाबूजानकीनाथ द्दौo ठo तारानाथ सुता रमानाथ कालीनाथ (१९८/०७) श्रीनाथ शोभनाथा: (१९८//०७) नरउन सँ गदापाणि द्दौo (१९३/०३) पाली सँ परिवया द्दौo ठo रमानाथ सुता माण्ड९र सँ थोथी सुत गोशाँई दौ (१९१//०३) वैदिक गोशाँई सुता वुधवाल सँ विद्यामणि सुत चुम्मान दौ (१२५//०७) चुम्म न सुता दरिहरा सँ गरीबानन्दद सुत चुम्म न दौ (१७५/०९) चुम्म२न प्रo दुर्गानन्दग सुता वुधवाल सँ जयनाथ दौ (१७५//०३) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo अपरा ठक्कुगर रमानाथ सुतो रघुनाथ (१९८/०१) ऋद्धिनाथो (१९८/०४) माण्डठर सँ मोहन सुत बतहा दौ (१९४//०५) मोहन सुता बतहा मेघाकर महिघर (२८०/०३) प्रo बच्चेो का: वुधवाल सँ दुल्लीा सुत शिरोमणि दौ (१२०/०१) शिरोमणि सुता प्या रे माघव बचकना माण्ड७र सँ प्रान्ना‍थ दौ (९३/०५) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo बतहा सुतो इन्द्र नाथ चित्रनाथौ खण्ड९बला सँ देवराज सिंह दौ (१९२/०८) मुकुन्दस सिंह सुता देवराज सिंह चुम्म३न सिंह (२१३//११) बनमाली सिंहा पाली सँ मथुरानाथ दौ (१६६/०३) मथुरानाथ सुता रज्जे० (२०२/०२) वाचा तेजनाथ दुखमोचन (२२१/०६) पाँगोपाला: पण्डु आ सँ पाँ मनसुख दौ (१९२/०७) वुघवाल सँ भैयन द्दौo देवराज सिंह सुता जयराज सिंह ब्रजराज सिंह रघुराज सिंह गिरराज सिंह विजय राज सिंह वभनियाम साँरूदी दौ (१३९//०७) सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo।।
(४११)
(१९७//०६) ठo रघुनाथ सुता करमहा सँ पुष्पीह सुत छत्रनाथ दौ (१७९//०४) पुष्पीद सुतो छत्रनाथ घोघन प्रo चुम्ब्नाथौ (२०१/०१) नरउन सँ गंगानाथ दौ (१२३//०५) गंगानाथ प्रo फुद्देसुता कृष्णौजी प्रo (२८४/०३) चेतनाथ विद्यानाथ (२११//११) ऋद्धिनाथ तिलकनाथ केशवनाथा (२०२/०३) सोदरपुर सँ भूवन्धार दौ (१२३//०६) माण्डषर सँ गोकुल द्दौo छत्रनाथ सुता सोदरपुर सँ शिवानन्द० सुत‍ कारी दौ (१२५//०१) अपराकारी प्रo कृष्णादनन्दह सुता चुम्म्ना नन्द दिनानन्दद उग्रानन्दाद: खौआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (१७५/०४) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo (१९७//०६) ठo ऋद्धिनाथ सुतो पशुपतिनाथ: बैगनी अलय सँ राजा कालिकानन्दौ सिंह दौ (१६४//०६) अपरा राजा दुलार सिंह सुतो राजा रूद्रानन्दु सिंह: कुजौली कुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ महि द्दौo राजा रूद्रानन्दि सिंह सुता कुमार केशवा नन्द(सिंह कुमार मोदानन्दस सिंह राजा श्री नन्दानसिंहा: खण्डुबला सँ श्याहम दौ (१९५//०६) अपरा श्यादमू सुतो जगद्धर: बेलउँच सँ रमन दौ (१४८/०३) करमहा सँ रूद्र द्दौo राजा श्री नन्दुन सिंह सुतो साहित्यँ सरोज राजा कमला नन्द४ सिंह (२४२//०३) राजा कालिका नन्दि सिंहो सोदरपुर सँ मुरली दौ (१७७//०७) घुसौत सँ राम द्दौo राजा कालिका नन्दं सिंह सुता कुमार अभयानन्द४ सिंह प्रo कुमार विजया नन्दद सिंह प्रo कुमार धनानन्दँ सिंह प्रo कुमार दिव्यांनन्दस सिंह प्रo कुमार प्रमोदानन्दा सिंह प्रo पबौली सँनाथा सुत बुद्धि दौ (१३०/०७) नाथा सुता विश्विनाथ (२४०//०३) भूलन मोती युद्धि बo (१९/०३) बुद्धिका पण्डुवआ सँ केदार सुत ठाकुरदत्त दौ (१७८//०२) केदार सुतो ठाकुरदत्त: गंगोली सँ कृपाराम दौ (६५/०२) कृपाराम (२०९/०२) सुता अलय सँ पुरन्दपर दौ (१४६//०९)
(१९८) (४१२)
माण्ड९र सँ रतिपति द्दौo ठाकुर दत्त सुता जजिवाल सँ मनसुख दौ (१४५//०६) माण्डँर सँ गंगादत्त द्दौo बुद्धि सुतो (२७८/०३) खड्गनाथ रमानाथौ घुसौत सँ दुर्म्मिल दौ (१२७/०५) दुर्म्मिल सुता फतुरी (२१४/१०) किशोरी अपूछा: दरिहरा सँ लक्षमन दौ (१३९//०८) गौरीदत्त सुतो लक्षमन बवुए कौ सरिसब सँ प्रान्नामथ दौ (१४६//१०) प्रान्नाुथ सुता (१९९//०७) हृदयनाथ पाँ बचकन बुद्धिनाथ अमृतनाथ (२४४/०२) जीवनाथ (३३५/०६) शिवनाथा वलियास सँ नीलाम्ब र दौ (१३५/०८) नीलाम्बार सुतो हिरण: पबौली सँ कलाघर दौ (१३०/०५) दरिहरा सँ कुलपति द्दौo लक्षमन सुतो योगनाथ: सरिसब सँ भवनाथ दौ (१६६//०२) भवनाथ सुतो आदिनाथ: (२१०/०५) पण्डु आ सँ नन्दीिश्वमर सुतचाण दौ (१२४//०८) पाँ चाण सुतो विश्वआनाथ: (३११//०४) पबौली सँ जीवकर्णा सुताबवनू दौ (१७२/०४) ज्यो o बवनू सुता हरिअम सँ यदुनन्ददन दौ (७।//०६) युदनन्द न सुतो (२६०/०५) काशीनाथ: कुजौली सँ शमीसुत घनश्याबम दौ (५६/०३) घनश्यादम सुता दरिहरा सँ भैरव दौ (११४//०८) पाली सँ लक्षू द्दौo एवम् ६o ऋद्धिनाथ विवाह (१९७//०३) ठo कालीनाथ सुता करमहा सँ हलघर सुत जनार्दन दौ (१७७//०६) सोदरपुर सँ मुरली द्दौo (१९७//०४) ठo शोभनाथ सुता वुधवाल सँ नकछीदी दौ (१८९//१०) नकछेदी प्रo (२०१//०७) धर्मनाथ सुता बैद्यनाथ प्रo देवनाथ लेखनाथ बैजनाथ कंजनाथ (२१०//०६) इन्दु/नाथा: पबौली सँ बबुअन दौ (१६३/०१) पाँ बवुअन प्रo छत्रघर सुता दुर्गाघर रूचिघर शिवधरा: हरिअम सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ (१२४//०१) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo (१९३//०५) ठo योगनाथ सुता हरिअम सँ मेघनाथ सुत श्या मनाथ दौ (११५//०३) श्याoम नाथ सुतो रंगलाल (२०३//०९) नौबतिलालौ दरिहरा सँ यज्ञ नारायण (२०३/०९)
(४१३)
दौ (१८४/०२) करमहा सँ लक्ष्मीिदत्त द्दौo अपरा ठo योगनाथ सुता करमहा सँ महिपति सुत राजा रामलोचन दौ (१८६//१०) वलियास सँ धर्मदत्त द्दौo अपरा ठo योगनाथ सुतो दुर्गानाथ: (१९९//०३) वलियास सँ मणि दौ (१२०//०७) सोदरपुर सँ विघ्ने्श्व३र द्दौo।। अपरा ठo योगनाथ सुता वुधवाल सँ दुल्ली७ सुत हृदयमणि दौ (११९//१०८) हृदयमणि सुतो जगतमणि खण्डाबला सँ उग्रसिंह दौ (१२०//०१) माण्डणर सँ हरेराम द्दौo अपरा ठo अयोगनाथ सुता वैगनी अलय सँ हरिलाल सिंह सुत कलितनाथ सिंह दौ (१६४/०१) चौधरी मानीक नन्द न सुतो बावू हरिलाल सिंह सोदरपुर सँ गरीo सुत रोझन दौ (१९५//०४) रोझन सुता दरिहरा सँ बावू दौ कंगली सुत शंकर सुतो बावूक: टकबाल सँ नारायण दौ बावू सुता खण्डहबला सँ वदन सुत ननू दौ पण्डु(आ सँ गंगाराम द्दौo बावू हरिलाल सिंह सुतो बावू कलित नाथ सिंह: खण्डडबला सँ कृष्णा राम दौ (१६६//०३) सकराढ़ी सँ घाने द्दौo बावू कलित नाथ सिंह सुतो बावू तीर्थ नन्दासिंह: कुजौली सँ एकनाथ दौ (१३१//०३) (३२३//०८) अभिराम सुता मoमo बागीश (२१५//०८) कवि मधुरपति (२६९/०८) महो जानकीनाथ: जजिवाल सँ सदाय दौ (१४४/०१) सतलखा सँ पदूम द्दौo महो जानकी नाथ सुता एकनाथ मोहन प्रo भैया हरिनाथ भवनाथा बलियास सँ दुर्गानाथ दौ (६९/०८) पाली सँ हमाडद द्दौo एकनाथ सुतो पण्डु आ सँ नन्दी श्वार सुत चाण दौ (१९८//०५) पबौली सँ एवम् बवनू द्दौo ठo योगनाथ पंचम विवाह:।। ठo लोकनाथ सुता मुराजपुर खौआल सँ हृदय फूल सुत नेना दौ (१८७//०२) नेना सुतो तीर्थमणि एकहरा सँ परशमणि दौ (१३४/०९) तुला सुतो चाणन: करमहा सँ भिखारी दौ (१४८//०२) भिखारी सुता खौआल
(१९९) (४१४)
।। सँ जय कृष्ण( दौ।। सोमदेव सुत रतिनाथ सुतो जयकृष्णौ: सोदरपुर सँ सदाय दौ।। जय कृष्ण सुत बासुदेव: वुधवाल सँ नारायण सुत गंगाधर दौ दरिहरा सँ रामनाथ द्दौo चाणन सुतो पराशमणि वंशमणि (२३४/०२) करमहा सँ चित्रघर दौ (१३२//०४) पण्डुशआ सँ वंशीघर द्दौo परशमणि सुता हर्षमणि बग्गीत नत्थू(का: खण्ड)बला सँ फकीर सुत थानू दौ (१७८/०९) घुसौत सँ झोंटू द्दौo (१९९/०२) ठ. दुर्गानाथ सुता वभनियाम सँ रूदी सुत सन्त् लाल दौ (१३९//०७) सन्त)लाल सुतो मनोहर: नाहस खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ (१०९//०५) बतहन सुतो सुफल बवनू को वेलउँच सँ भवनाथ सुत छबन दौ (१६७/०३) छबन सुतो जीवनाथ नेहनाथौ सरिसब सँ भिखि दौ (१६६//०२) करमहा सँ उँमानाथ द्दौo सुफल सुता युवराज देवराज शिवराजा खण्ड/बला सँ छत्रमणि दौ (१२४//०४) छत्रमणि सुतो चतुर्भूज: पाली सँ बछरू सुत उँमादत्त दौ (१७८/०७) सरिसब सँ भोला द्दौo युवराज सुतो घनश्याूम (२४३//०८) बचनू प्रo कोमलकान्तोि (३११//०२) हरिअम सँ खगदत्त दौ (११९/०६) (२७७/०४) खगदत्त सुतो टेकनाथ: दिघो सँ ठ. उदन दौ (१८७//१०) ठ. उदन सुता दरिहरा सँ वदन दौ (७४/०२) वदन सुता सरिसब सँ प्रान्ना९थ दौ (१९८//०३) अपरा प्रान्नाेथ सुतो तिलकेश्वसर: कुजौली सँ जानकीनाथ दौ (१९९/०८) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo अपराठ. दुर्गानाथ सुता जगन्नाथथ प्रo महेशदत्त गिरजानाथ प्रo गणेशदत्त कृष्ण दत्त नारायणदत्त रामदत्त: करमहा सँ खेली दौ (१२४//०६) बछरण सुता खेली सदाय भोली ज्योद. विद्या झल्लू किराका: खौआल सँ वेणीदत्त दौ (१८७//०६) खण्ड . गोपीनाथ द्दौo खेली सुता जीवानन्द अनन्त घनानन्दी जगदीश प्रo वुलानन्दद शोभानन्दथ भवानन्दाल: खण्ड‍बला सँ जीरक्खघन दौ (१९७/०७) पाली सँ हिमरण द्दौo
(४१५)
ठ. महेशदत्त सुता हरिअम सँ बालमुकुन्दु दौ (१०४//०५) गंगादत्त सुतो महिनाथ (२१८/०४) शिवनाथौ (२०३//०२) दरिहरा सँ हिरानन्दग दौ।। (११९/०७) बुधवाल सँ हरि द्दौo महिनाथ (२१८/०४) सुतो सेवानाथ: सोदरपुर संकृष्णशदत्त दौ।। (१८४//०६) नरउन सँ सरस्वीती गुणानन्द० द्दौo सेवानाथ सुता प्रेमनाथ बालमुकुन्द् वैया. महावीर मधुसूदना नरउन सँ बद्रीनाथ दौ।। (१८५/११) फौजदार बद्रीनाथ सुता विश्वडनाथ रघुनन्दान प्र. अर्क्कानाथ (२१७//०३) यदुनाथ प्र. शोभनाथा: माण्डरर सँ वैदिक जीवपति दौ (१२३/०६) बैदिक जीवपति सुतो मनपति (२१७/०५) अनलपति करमहा सँ रूद्रदेव सुत बच्ची दौ (११९//०१) रूद्रदेव सुतो बच्चीक दुखियाकौ दरिहरा सँ अनिरूद्ध दौ (१०३//०५) खण्ड/बला सँ जीवनाथ द्दौo बच्चीर सुता सकराढ़ी सँ गरीब सुत मोदी दौ (११३/०९) मोदी सुता सदानन्द५ कन्हातई बवूनीका हरिअम सँ नारायण सुत हरिनाथ दौ (११३/०७) अपरा हरिनाथ सुता दरिहरा सँ कलाघर दौ (११३//१०) सोदरपुर सँ उँमानन्दह द्दौo मिश्र बाल मुकुन्दध सुता सोदरपुर सँ गंदाघर दौ (१७६//०४) गदाघर सुता पाली सँ बावू कलानाथ दौ (१०४/०९) सोदरपुर सँ झौटन द्दौo ठ. अपरा ठ. महेशदत्त सुता माण्ड र सँ टेकपति दौ (११३/०५) जयपति सुतो टेकपति पवौली सँ राजा विजय गोविन्दस सिंह दौ (१९०/०५) अपरा राजा विजय गोविन्दौ सिंह सुतो कुमरा विजय गोपाल सिंह कुमरा विजय भूपाल सिंहो बुधवाल सँ दुल्लीा सुत बाउन दौ (१२०/०१) बाउन प्र. चूड़ामणि सुतो भाईलाल: (२०६/०६) खौआल सँ हृदयफूल दौ (१८७//०२) पबौली सँ मनसुख द्दौo टेकपति सुता कुजौली सँ अमृतकर सुत मनमोहन दौ (११५//०५) मनमोहन सुतो बलदेव (२१८/०३)
(२००) (४१६)
जयदेवो प्रo तंत्रकरो खण्डतबला सँ मo कुo बावू बासुदेव सिंह दौ (१०३/०६) मo कुo बावू वासुदेव सिंह सुता माण्डुर सँ बेचन सुत हृदयदत्त दौ (१०६/०३) पाली सँ हेमनाथ द्दौo अपरा ठo महेश दत्त सुता सुरेश (२००//०५) नरेश भवेशा: दरिहरा सँ राधानाथ दौ (१०३/०३) खगनाथ सुता शूल पाणि गदापाणि (२०२/०६) (३/०) उ.टी. खडगपाणि (२०१//०६) यादव ठीठर देवकी नन्द(न गरीबा नन्दाव: सोदरपुर सँ जयदत्त दौ (१२६/०२) खौआल सँ गोकुल द्दौo यादव सुतो (२७८//०१) राधानाथ: खण्ड०बला सँ बावू खगपति सिंह दौ (११५//०९) बावू खगपत्युदपनामक घनपति सिंह (२०२/०८) सुतो बावू भेषधारी सिंह बावू सुरघारी सिंहहौदरिहरा सँ अभयनाथ दौ (८८/०८) हरिअम सँ धीर द्दौo राधानाथ सुतो कामरत्न० रामरत्नो पबौली सँ तपसी दौ (१८५/०४) हरिअम सँ योगी लाल द्दौo दौ (२००/०२) ठo सुरेश सुता बुधवाल सँ नकछेदी सुत कंजनाथ दौ (१९८//०८) कंजनाथ सुता सोदरपुर सँ महेन्द्रद दौ (१८४/०८) गोशाँई सुतो मoमo दर्शन कानन पंचानन देवेन्द्रँ प्रo बालकृष्ण महेन्द्रोू करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (१२२//०१) पबौली सँ धर्मानन्दर द्दौo महेन्द्र सुतो केदारनाथा::करमहा सँ जयादित्य दौ (१८९//०७) श्याoमलाल सुतो जयादित्या मोतीदत्तो खण्ड बला सँ सोन दौ (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo जयादित्यद सुतो योगदत्त खण्डडबला सँ बावू नेत्रेश्वधर सिंह दौ (१८३/०८) बावू वनमाली सिंह प्रo नेत्रेश्वसर सिंह सुतो बावू रघुनन्द्ना (२४५//०४) परनामक एकेरदेश्व र सिंह बावू श्रीनन्दसन सिंहो कुजौली सँ टीकानाथ दौ (१९४/११) नरउन सँ जीवन द्दौo एवम् ठक्कुहर सुरेश विवाह:
(४१७)
(१५४) ठo नरेश सुता करमहा सँ चुम्बकनाथ सुत बद्रीनाथ दौ (१९८/०१) घोघन प्रo चुम्ब९नाथ सुतो मुक्तिनाथ बद्रीनाथौ सोदरपुर सँ शक्रनाथ सुत कारी दौ (१८४//०८) कारी सुतो गोविन्दौ प्रo गंगानाथ आद्यानाथौ बलियास सँ ठेड़नि सुत बच्चे० दौ (१८५//०७) सोदरपुर सँ कारी द्दौo बद्री नाथ सुता सोदरपुर सँ भैया सुत गोपीनाथ दौ (१८४/०७) भैया प्रo ऋद्धिनाथ सुतो रेवतीनाथ गोपीनाथौ नरउन सँ दुखिया सुत बुद्धिकर दौ (१२५//०६) बुद्धिकर सुतो मोहनाथ:खौआल सँ मोदनाथ दौ अपरा बैयाo मोदनाथ सुतो खण्डरबला सँ श्या:मनाथ दौ (१०६//१०) अपरा श्यासम नाथ सुता नरउन सँ भवनाथ दौ (११६//०३) माण्डोर सँ रघुवीर द्दौo गोपीनाथ सुता माण्डकर सँ बच्चू् सुतभोला दौ (९३/०६) लक्षमन सुतो बच्चूँक: अनलपुर करमहा सँ खोलमापति दौ (१०४/०२) सर्वज्ञान बालकृष्णच सुतो रघुराम गंगारामौ (२२०//०४) सरिससब सँ लक्षमन दौ रघुराम सुतो विष्णुञपति: पबौली सँ रतिपति सुत भगीरथ दौ करमहा सँ लक्ष्मी देव द्दौo विष्णुरपति सुतो अच्युदत पति दरिहरा सँ लक्ष्मीचदेव दौ (१००/०९) चाण सुतो लक्ष्मीoदेव: घनानन्दअ रामेश्वतर कुलपति रघुपतिय: करमहा सँ विश्व/नाथ दौ लक्ष्मीीदेव सुतो नन्दरन: करमहा सँ रघुनाथ सुत हरि नाथ दौ सोदरपुर सँ चक्रपाणि द्दौo अच्युोतपति सुतो खोलमापति: सरिसब सँ भिखिया दौ (८५//१०) कुजौली सँ धीर द्दौo खोलमपति सुता दरिहरा सँ पुण्या नन्द् दौ आँखी सुता उँमानन्दु पुण्याुनन्दख इन्द्रा नन्दार: खण्डयबला सँ मानीक दौ (१८०//०८) लक्ष्मीौनाथ सुतो मानीक: करमहा सँ मघुसूदन सुत परमानन्‍द दौ खौआल सँ घराघर द्दौo मानीक सुता करमहा सँ भवेश सुत छबन् दौ (१८८//०८) छबनू (३३२/१०) सुता बलियास सँ नयन सुतरायहेमाड्गददौ
(२०१) (४१८)
(११२/०१) करमहा सँ वामदेव द्दौo पुण्यालनन्द सुतो बालानन्दौ: सोदरपुर सँ नित्या२नन्द० दौ (१६२/०७) नित्याँनन्दल सुतो किर्तिनाथ: पाली सँ उँमाकान्तु दौ जयकृष्ण सुत रत्नाखकर सुतो उँमाकान्तौ: एकहरा सँ दामोदर दौ उँमाकान्तु सुता खौआल सँ चिन्ताममणि सुत नेहाल दौ वुधवाल सँ पाo परशुराम द्दौo बच्चूख सुता यदुनन्द‍न (२१५/०५) भोला कन्टूशका हरिअम सँ हलघर सुत चुन्नीौ दौ (१९०/०/१०) वैयाo चुन्नील प्रo श्रीघर सुता वैदिक बलदेव परशुराम बलभद्रा: सोदरपुर सँ थोथी सुत मुरली दौ (११८/०८) थोथी सुता घरनीघर (२०३/०२) मुरलीघर वूटना: पाली सँ लक्ष्मीादेव सुत देवनाथ दौ (१७४//०६) नरउन सँ हसनू द्दौo मुरलीघर सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ (१९०/०२) खण्डoबला सँ ठo इन्द्रेशश्व र द्दौo भोला सुता वुघवाल सँ मोहन सुत नकछेदी दौ (१९८//०८) अपरा नकछेदी सुता दरिहरा सँ खड़गनाथ सुत खड़गपाणि दौ (२००//०३) खड़गपाणि सुतो जगन्नाडथ: (२४४/०४) करमहा सँ शंकरदत्त सुत विश्व नाथ दौ (१९४/०९) खण्डनबला सँ सोन द्दौo ठo गणेशदत्त सुतो शिशिर कुमार हरिअम सँ बालमुकुन्द् दौ (२००/०६) सोदरपुर सँ गदाघर दौहित्र दौ ठo शिशिर कुमार सुता माण्ड्र सँ झोंटहू सुत जगन्नांथ दौ (१९१/०७) खण्डरबला सँ बावू आद्यादत्त सिंह द्दौo ठo विष्णुनदत्त सुता करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्बार दौ (१२२//०१) महो नीलाम्ब र सुतो रणनाथ रूपनाथौ नरउन सँ मनहर सुत टुनी दौ (१८४//०५) बावू मनहर सुता दामोदर (२१७//०८) छोटकू रघुवर गिरधर (२११/०५) शिवनन्दहन (२१३//०३) टुनी प्रo रूचिनाथा सोदरपुर सँ छबन् सुत चित्रघर दौ (१२०/०७) करमहा सँ दुखमंजन दौ
(४१९)
टुनी प्रo रूचिनाथ सुतो खड़ग नाथ भीमनाथौ जमदौली पाली सँ मथुरानाथ सुत रज्जे दौ (१९७//०९) रज्जेल सुता खण्डमबला सँ राजा दौ (१६६//०५) माण्डजर सँ जमाहिर द्दौ o ठo कृष्णतदत्त सुता अच्युदत प्रo प्रितिनाथ मन्नूी प्र. जनार्दन चेतनाथ हेमू प्रo नित्य नाथ रेमूप्रo कपिलेश्वणरनाथा: नरउन सँ गंगानाथ सुत केशवनाथ दौ (१९८/०२) केशवनाथ सुतो टंकनाथ वरदा नन्दोस (०६/०२ उo टीo) पाली सँ जयनाथ दौ (१८१/०६) खगनाथ सुतो जयनाथ: खौआल सँ श्रीनाथ दौ (९०//०१०) श्रीनाथ सुतो विन्य्त नाथ: बुधवाल सँ शिरोमणि दौ (१९७//०७) माण्डुर सँ प्रान्ना‍थ द्दौo जयनाथ सुतो सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत ऐंठहू दौ (१२३//०१) धरिनाथ सुता गोनू प्रo (२७६/०६) फणिनाथ ऐंठहू प्रo शशिनाथ महो ठीठरू प्रo पुष्पतनाथ लीलानाथा: नरउन सँ दुखिया दौ (१२५//०५) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo ऐंठहू प्रo शशिनाथ सुता दरिहरा सँ गदापाणि दौ (२००//०३) गदापाणि सुतो पद्दनाथ मेघानाथा प्रo (२८२/०५) भूलर पबौली सँ हृदयमणि दौ (१९५/०१) माण्डार सँ भवनाथ द्दौo ठo अच्युौत प्रo प्रितिनाथ सुता करमहा सँ विजयदत्त दौ (१२५//०३) विजयदत्त सुता नरउन सँ बंशीनाथ सुत बलदेव दौ (१९५/०४) बलदेव सुता खण्डतबला सँ बावू खगपति सिंह सुतो बावू घनेश्व्र सिंह दौ (२००//०४) बावू खगपति सिंह सुता वावू घनेश्वुर सिंह बावू गणपति सिंहा (२०६/०४) बावू (२०८/०९) हर्षपति सिंह (२०३//०९) वावू गुणपति सिंहा नरउन सँ मनमोहन दौ (१८४/०४) ऋषि सुतो मनमोहन दिनबन्धुप प्रo फूद्दी कौ सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (११९/०१) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौo मनमोहन सुतो शम्भुछनाथ प्रo शोभनाथ माण्ड)र सँ खगपति सुत बाचा दौ (१०९/०७) सरिसब सँ गणेश द्दौo
(२०२) (४२०)
वावू घनेश्वनर सिंह सुतो बावू डमरूपति सिंह हरिअम सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ (१८५/०४) कमला नाथ (२०३/०६) सुतो मुक्तिनाथ गोपीनाथौ (२४४//०४) सोदरपुर सँ आद्यादत्त दौ (११३/१०) बम प्रo आद्यादत्त सुता गिरिजादत्त (२८९//१०) हेमदत्त वूचन वंशीका: वुलवाल सँ बछरण दौ (१९०/०९) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौo एवम् प्रo प्रितिनाथ विवाह।। ठo मन्नू प्रo जनार्दन सुता दरिहरा सँ माना सुत किर्तिनन्दवन दौ (११९/०७) मोदानन्द) सुतो (२७४/०३) वावू फणिनन्दoन वावू फकीर प्रo लोका नन्दौस खण्डनबला सँ महाराज माघव सिंह दौ (१०८//०६) पाली सँ मोदनाथ द्दौo वावू फणिनन्दिन सुतो माना प्रo गुणानन्द फूच्चीo प्रo रमानन्दोल नरउन सँ एकनाथ दौ (१९२//०२) पाली सँ लक्ष्मींदत्त द्दौo माना प्रo गुणानन्दा सुतो (२११//०६) महन्थ : प्रo किर्तिनन्दलन: सोदरपुर सँ लूचाई दौ (१८४/०७) नरउन सँ गोपाल द्दौo महन्थह प्रo किर्तिनन्दनन सुता करमहा सँ फूदरी दौ (९६//०९) फकीरसुतो भेषदत्त दिनानन्दोद माण्ड र सँ जलघर दौ (१९४//०५) खण्ड)बला सँ कोटीश्वौर द्दौo भेषदत्त सुतो फूदरी प्रo हेमनाथ: दरिहरा सँ किशोरनाथ दौ (१०३/०७) हरिनाथ सुतो किशोर नाथ लीलाना‍थौ खण्डरबला सँ ठo इशान्ना)थ दौ (९७/०५) खौआल सँ जानकी नाथ द्दौo किशोर नाथ (२०५//०२) सुता पाली सँ दुरिवया सुत आत्मातराम दौ (१८३//०३) सुरगन सँ राजा श्री नारायण द्दौo फूदरी सुता होरित महावीर जयवीरा: खण्डदबला सँ पाँ चन्द्रजमणि सुत पाँ कमलणि दौ (८३/०६) दरिहरा सँ भिरबर द्दौo ठo चेतनाथ सुता करमहा सँ लीलानन्दि दौ (१७६//०३) जयनन्द३न सुतो परिचेता देवानन्द वैयाo तुलानन्दोि खण्डशबला सँ रघुपतिदौ (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo बैयाo तुलानन्दड सुतो नागेन्द्र प्रo लीलानन्द‍ हरेन्दो माण्ड र सँ भोला दौ (२०१//०५) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौo लीलानन्द‍ सुता नरउन सँ श्या‍म सुन्दतर दौ (१८४//०८) मथुरानाथ सुतो श्यानमसून्दतर: पवौली सँ तपसी दौ (१८५/०४) हरिo योगीलाल द्दौo श्यानमसुन्दतर सुता पाली सँ वावू नन्दतन प्रo वैद्यनाथ दौ।।
(४२१)
(१९३/०७) बावू नन्दसन प्रo बैद्यनाथ सुता ब्रजनन्दौन (२९०//०२) लोकनाथ शम्भु९नाथा: खण्ड बला सँ रघुनन्द न दौ (१८२//०५) घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo लोकनाथ सुता सोदरपुर सँ प्रेमनाथ दौ (२०१//०४) घरनीघर सुतो फकीर गोनड़ो करमहा सँ गोविन्दथदत्त दौ (१७७/०१) सोदरपुर सँ घीर द्दौo फकीर सुतो प्रेमनाथ: करमहा सँ हलघर दौ (१७७//०५) खण्ड बला सँ मोहन सिंह द्दौo प्रेमनाथ सुतो दयानाथ जीवनाथौ घुसौत सँ राम सुत मघुसूदन दौ (१७७//०८) मघुसूदन सुता दामोदर वलभद्र मुनर प्रo अच्युौतानन्दाब: कुजौली सँ झडूला सुत नत्थूस दौ (६४/०१) झडूला सुतो: नत्थूबक: खण्डलबला सँ मणिकृष्णo दौ (१२६/०४) माण्ड१र सँ इशानाथ द्दौo नत्थूँ सुता पाली सँ हिभरण दौ (१९७/०८) सोदरपुर सँ बावूनाथ द्दौo ठo नारायणदत्त सुता मिहिर कुमार (२०३//०३) महेन्द्र देवेन्द्रँ सुरेन्द्रा्: हरिअम सँ शक्तिनाथ दौ (२०२//०१) कमलानाथ सुतो शक्तिनाथ: सोदरपुर सँ कौशल्यार नन्दौन दौ (१२५//०१) कौशल्यान नन्दतन प्रo दुलारनाथ सुता नीकानन्दर रमानन्द दुर्गानन्दा : करमहा सँ गोपीनाथ दौ (१८६//०३) खण्डाबला सँ चन्द्रममणि द्दौo शक्तिनाथ सुता आनन्दौ नाथ विद्यानाथ श्या मनाथा: खण्ड(बला सँ बावू ललितेश्व र सिंह दौ (१८५//०९) बावू झोटहू प्रo ललितेश्वदर सिंह सुता बावू तंत्रेश्वसर सिंह बावू भवानी नन्दान सिंह बावू मितरू सिंहा करमहा सँ भीमनाथ दौ (१८०/०६) ऋद्धिपति सुतो भीमनाथ: बेलउँच सँ बटूकी दौ (१४७//०१) अपरा गंगाराम सुता भोलानाथ अभिराम मतिरामा (२९९/०१) सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम दौ (१५०//०८) हरिअम सँ शिवदेव द्दौo भोलानाथ सुतो बटूकीक: पचही जजिवाल सँ मद्धू सुत हिरू दौ लोटाई सुत हरिदेव सुतो मद्धूक: खोआल सँ शिवपति दौ (११४/०२) पाली सँ गोविन्दद द्दौo मद्धू सुतो हिरू मेघाकरो माण्डसर सँ गोढ़ाई सुत वावू दौ (५६//०७) सरिसव सँ ग्वामरा द्दौo
(४२२)
हिरू सुतो गोनन: हरिअम सँ पुरूषोत्तम दौ (१४७//०८) सरिसब सँ मोहन द्दौo बटुकी सुतो सरिसब सँ हिरेश्वार दौ (१३४/०७) एकहरा सँ मoमo ज्यो o गुणीश्व र द्दौo भीमनाथ सुतो जीवेश्विर रूद्रनाथौ नरउन सँ टेकनाथ दौ (१०६/०५) टेकनाथ सुता (२११/१०९) हरिअम सँ शिवनाथ दौ (२००/०१) शिवनाथ सुता सुरगन सँ राय राम नारायण दौ (१६२//०२) खौआल सँ देवकृष्णु द्दौo (२०३/०६) ठo मिहिर कुमार सुता दरिहरा सँ हरिशंकर दौ (१०३//०८) चित्रनाथ सुता बलभद्र (२१३//०३) जयभद्र रामभद्र सुभद्रा: नरउन सँ सरस्व्ती गुणानन्द दौ (१८४//०७) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo जयभद्र सुतो जीवनाथ निधिनाथौ हरिअम सँ दामोदर दौ (१०१/०१) मानीक सुतो गोशाँई क: माण्डमर सँ दरोगा हृदयनन्द१न दौ (१८५//०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo गोशाँई सुतो दामोदर उगरी (२१६/०२) कौ माण्डमर सँ कमलादत्त दौ (१०५//०७) कमलादत्त सुता सोदरपुर सँ छबनू सुत किर्तिघर दौ (१११//०७) दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौहित्र दौ। दामोदर सुतो मुक्तिनाथ (२७७/०१) पुलेकित प्रo (२९५/१०) भवनाथौ खण्डदबला सँ उग्र सिंह सुत जगत सिंह दौ (१२०//०२) वलियास सँ मणि दौहित्र दौ निधिनाथ सुता शिवशंकर प्रo (२१०/०५) रूद्रनाथ हरिशंकर प्रo आद्यानाथ दयाशंकर रमाशंकर शम्भुदशंकरा: विजयशंकरा खण्डरबला सँ खगपति सिंह सुत बावू हर्षपति सिंह दौ (२०२/०९) बावू हर्षपति सिंह सुता हरिअम सँ रंगलाल सुत पंचमणि दौ (१९८//१०) (२८६//०१) रंगलाल सुतो पंचमणि बेचनो सुरगन सँ राय रामनारायण दौ (१६२//०२) रवौआल सँ देवकृष्णा द्दौo पंचमणि सुता फतुरी (२९१//१०) नन्द२न सिंहेश्व्रा (०५/१२) पवौली सँ भैया सुत नारायण दत्त दौ
(४२३)
(१८२//०९) नारायणदत्त प्या६रे सुता माण्डहर सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०१) सरिसव सँ श्यायमनाथ द्दौo हरिशंकर सुतो मोहन: नरउन सँ जगन्ना५थ सुत नित्य नाथ दौ (१९२//०३) नित्यरनाथ सुतो समलिया नन्द न प्रo इन्दुानाथ हरिनाथौ खण्ड बला सँ बावू हितेन्द्रअ सिंह दौ (१८९//१०) बावू दुर्गादत्त सिंह सुतो बावू हितेन्द्रड सिंह बावू अमरेन्द्रे सिंह बावू उपेन्द्रं सिंह बावू जीवेन्द्र सिंह बावू विजेन्द्र सिंहा: बुधवाल सँ परशमणि सुत गिरघारी दौ (१९३/०४) खण्डजबला सँ साधु द्दौo बावू हितेन्द्री सिंह सुतो बावू जगदीश नन्द१न सिंह: माण्डेर सँ भूप सिंह सुत विष्णुण सिंह दौ (१८६/०६) भूप सिंह सुता विष्णुह सिंह रूद्र सिंह ज्योाo (२११/०३) गोविन्द सिंह (२८३//१०) सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्णजदत्त दौ (१८४//०६) नरउन सँ सरस्वहती गुणानन्द द्दौo।। विष्णुय सिंह सुता सुरगन सँ राय देव नारायण सुत राय रूपनारायण दौ (१८७//०३) राय रूपनारायण (२१६//०८) सुतो सोनमनि प्रo कामनारायण वेदनारायणौ (२७८/१०) खण्डसबला सँ रेवतीनाथ सुत श्या८मनाथ दौ (१०६//१०) हरिअम सँ दुल्ल‍ह द्दौo ठo रामदत्त सुतो मदनदत्त रतनदत्तो करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्ब्र दौ (२०१//०९) नरउन सँ टून्नीु प्रo रूचिनाथ द्दौo (१८१/०३) ठo कवि श्या०मनाथ सुतो महेश्व र: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (११२//०५) माण्डँर सँ दुर्गादत्त द्दौo अपरा कविo ठo श्यालमनाथ सुता दरिहरा सँ सनफूल सूत किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीथनाथ द्दौo ठo महेश्वथर सुता श्रीकृष्ण बालकृष्णा (२१०/०५) (२११/०१) हरकृष्णी राधेकृष्णस (२१३/०९) केवल कृष्णम: (२१५/०४) माण्डार सँ अच्छ)पति सुत श्यानमू दौ (११३/०५) सोदरपुर सँ ठेड.नि द्दौo श्रीकृष्ण सुता नरउन सँ पुष्पमनाथ सुत मुनी दौ (११३//०८) करमहा सँ जलघर द्दौo
(२०४) (४२४)
अपरा ठo श्री कृष्णणसुता उँमाकान्त३ चन्द्र कान्तस गंगाकान्ता : वलियास सँ सोन सुत भैयो दौ (१९०/०२) भैयो सुता चण्डेनश्वतर (२१२/०५) रामेश्वोर कृष्णे शवर (२८६/०८) महेश्व३र योगेश्व रा: नरउन सँ दुरिवया सुत छक्कषन दौ (१२५//०६) सकराढ़ी सँ हृदयघर द्दौo अपरा ठo श्रीकृष्ण सुता नरउन सँ बचकन सुत टेनी दौ (१२२/०४) टेनी सुतो मघुसूदन रतिनाथौ सोदरपुर सँ जीवघर दौ (१९३/०१) हरिअम सँ हर्षमणि द्दौo ठo उँमाकान्तक सुतो प्रितिनाथ योगनाथौ (२०५/०५) पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुतवावू गणनाथ दौ (७९/०६) नैष्ठिक धरानाथ सुता वावू विन्य्घरानाथ (०१//०१) बावू गणनाथ मo मo डाo सरगंगानाथ (२७२/०१) बावू (२४४/०९) विजयनाथ बावू बैद्यनाथा: खण्डडबला सँ महाराज कुमार वावू बासुदेव सिंह दौ (२००//०१) माण्डनर सँ हृदयदत्त द्दौo बावू गणनाथ सुतो शांतिनाथ (०२/०१ उ.टी) शंकरजी प्रo आनन्द१ नाथौ माण्डमर सँ विष्णु सिंह दौ (२०४/०५) सुरगन सँ राय रूपनारायण द्दौo ठo प्रिति नाथ सुता करमहा सँ केशव सुत रामनारायण दौ (१८३//०६) गिरधारी सुता किशोर (२८४/०३) केशव मघुसूदना (२४५//१०) सोदरपुर सँ मानीक सुत छोटा दौ (९०//०६) छोटा सुता एकहरा सँ दुलरैया दौ (१९२/०४) दुलरैया सुतो हेमकान्त : कुजौली सँ कुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ मही द्दौo केशव सुता सत्यजनारायण रामनारायण लक्ष्मीडनारायण सोदरपुर सँ मनहर दौ (१२३//०३) हरिअम सँ हर्षमणि द्दौo रामनारायण सुता नरउन सँ मार्कण्डे१य दौ (१९५/०४) मार्कण्डेनय सुतो वीर:वुधवाल सँ पचकौड़ी दौ (१८६//०१) अपरा परशमणि सुतो पचकौड़ी प्रo भूवनेश्वीर: सोदरपुर सँ कुलपति दौ (५२/०९) महो रमापति सुता भवेश हरपति बासुदेवा एकहरा सँ जगन्नादथ सुत
(४२५)
।।सुत रामनाथ दौ वलियास सँ पराउँ द्दौo भवेश सुतो मेघाकर: एकहरा सँ रमापति दौ (९४/०५) खण्डजबला सँ जनार्दन द्दौo मेघाकर सुतो हृदयनन्दरन: दरिहरा सँ रैया दौ (१०३/०७) करमहा सँ भवेश द्दौo हृदयनन्दरन सुतो कुलपति घुसौत सँ राम सुत कल्या ण सिंह दौ (१००//०७) अपरा राम सुतो कल्यािण सिंह: सोदरपुर सँ शुभंकर सुत मन्नू/ दौ (१००//०६) पाली सँ विद्याघर द्दौo कल्याँण सिंह सुतो मनसुखमानीको सकराढ़ी सँ छत्रपति दौ (९६/०२) छत्रपति सुतो हिरेश्वोर सोदरपुर सँ घनश्याेम दौ (७७//०१) नरउन सँ भवेश द्दौo कुलपति सुतो कृष्णुपति:(२१२//०३) हरिअम सँ यार सुत वैयाo मोहन दौ (१८५/०९) सोदरपुर सँ देवकृष्णद द्दौo पचकौड़ी प्रo भूवनेश्वoर सुतो राम: खण्ड०बला सँ वावू गोविन्दष सिंह बावू गणेशदत्त सिंह दौ (१७४//०१) दरिहरा सँ घननाथ द्दौo (२०४//०३) ठo योगनाथ सुता पाली सँ भोलानाथ सुत अमरनाथ दौ (१२५/०९) फणिूनाथ सुतो भोलानाथ प्रo लोकानन्द : खण्डौबला सँ बावू गिरिजादत्त सिंह दौ (१७४//०१) बावू गिरिजादत्त सिंह सुतो बावू यदुनन्द न सिंह: माण्डजर सँ जलघर सुत खड़गी दौ (१९४//०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo भोलानाथ सुता अमरनाथ महिनाथ सीतानाथा: नरउन सँ मथुरानाथ दौ (२०२//११) पबौली सँ तपसी द्दौo अमरनाथ सुता विश्व नाथ विजयनाथा: माड़रिवलिगास सँ लोकपति सुत ठकुरपति दौ (१९३/०२) लोकतन्त्रापति सुतो पुण्यिपति ठकुरपति महावीरा:सोदरपुर सँ योगमणि दौ (१८५//०५) तीर्थमणि सुतो योगमणि गोवर्द्धनों बुघवाल सँ थेघीसुत परशमणि दौ (१८६//०१) सकराढ़ी सँ अमृत नाथ द्दौo योगमणि सुतो टेकमणि करमहा सँ जाल्पा५दत्त दौ (९९//०९) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्दस द्दौo ठकुरपति सुतो छत्रपति योखन प्रo केशीपति खण्डरबला सँ दामोदर सिंह
(४२६)
सुत गोपीनाथ सिंह दौ (१२०//०३) ठo दामोदर सिंह सुता वैयाo गोपीनाथ सिंह रघुवीर सिंह प्रo पीणाकनाथ जयनाथ सिंह हरिनाथ सिंह विजय सिंह दिवानाथ सिंहा तिसउँत सँ जगन्नाहथ सुत गिरधारी दौ (१२१//०९) सोदरपुर सँ मोती द्दौo वैयाo गोपीनाथ सिंह सुतो रूचिनाथ सिंह: दरिहरा सँ पुण्यानाथ दौ (२०२/०७) किशोरनाथ सुतो पुण्यूनाथ: हरिअम सँ कन्हाुई सुत किशोर दौ (१२६//०२) कन्हाोई प्रo रतिनाथ सुतो किशोरनाथ खण्डिबला सँ ठo रूपनाथ दौ (१८१/०३) दरिहरा सँ शौभाकर द्दौo किशोरनाथ सुतो कालीचरण: माण्ड०र सँ बेचन सुत कमलादत्त दौ (२०३//०६) सोदरपुर सँ किर्तिघर द्दौo पुष्प८नाथ सुता कुजौली सँ बवुरेया सुत हरिनन्दसन दौ (६४/०१) बवुरैया सुतो हरिनन्दoन: करमहा सँ जगन सुत धरानाथ दौ (१६६/०९) धरानाथ सुता सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नाजथ दौ (१९८//०३) बलियास सँ नीलम्ब र दौहित्र दौ हरिनन्दसन सुता जगौर माण्डचर सँ शोभन सुत भैये दौ (१६६//१०) अपरा (१२६/०५) इशान्नानथ सुतो शोभन मोदनो (२५५/०९) सरिसब सँ रतिनाथ दौ (१३९//०९) रतिनाथ सुता बेचन प्रo प्रितिनाथ हृदयनाथ ननूका करमहा सँ दुरवन दौ (१२२/०२) खौआल सँ गुणाकर द्दौo शोभन सुता दुलार भैये तूफानी कमलाकान्ता : सोदरपुर सँ हरपति दौ (१९७/०५) अपरा (३१२//०९) हरपति सुता ननू बo (१४//०२) रोहिणी शक्तिनाथा: वलियास सँ हरिनाथ दौ (१२०//०४) खण्डoवला सँ फकीर द्दौo भैये सुता तिसउँत सँ जगन्ना थ सुत भैयो दौ (१२१//०७) भैयो सुतो कमलनयन अपूछो (२३९//०९) सोदरपुर सँ बवूजन दौ (१६६/०७) बवूजन सुतो सोमेश्व र (२४०/०८) दुकखी को सकराढ़ी सँ घनश्या म सुत पाँ वावू दौ
(४२७)
(१६६/०६) पाँ बाछ सुतो किर्तिनाथ: सरिसव सँ धर्मपति दौ (१२४//०६) पण्डु६आ सँ पाँनन्दी श्वनर द्दौo ठo चन्द्र कान्त/ सुतो इशनाथ: पाली सँ साधु दौ (११८/०२) लीलाघर सुतो साधुक: नरउन सँ लक्ष्मीसदत्त दौ (१२५/०३) माण्ड१र सँ चाण द्दौo (२८७//०३) साधु सुता नरउन सँ टेनी दौ (२०४//०३) सोदरपुर सँजीवघर द्दौo ठo इशनाथ सुता करमहा सँ ब्रजनाथ दौ (१९२//०५) ब्रजनाथ सुतो मेघानाथ षष्ठीथनाथों खण्ड बला सँ बावू गणपति सिंह दौ (२०२/०८) बावू गणपति सिंह सुता बावू दुर्गानन्दथन सिंह बावूजानकीनन्दरनसिंह (२१७//०५) गोपीनन्दनन सिंह देवी नन्दान सिंह बावू: सरस्वाती नन्ददन सिंह। वलियास सँ मणिसुत कालिका दत्त दौ (१२०//०७) कालिका दत्त सुता तिसउँत सँ जगन्नालथ सुत गिरधारी दौ (१२१//०९) सोदरपुर सँ मोती द्दौo ठo गंगाकान्त५ सुता माण्ड(र सँ रघुवर सुत मन्नुू दौ (१९३/१०) अपरा मन्नूक सुतो राधारमण: वुधवाल सँ भाई लाल दौ (२००/०९) भाइलालसुता सोदरपुर सँ बछरण दौ (१८५//०४) गोशाँई सुतो बछरण: दरिहरा सँ मानीक नन्दलन दौ (१०४//०३) मानीक नन्दलन सुता सोदरपुर सँ बन्धुद दौ (१०४//०५) हरिअम सँ यार द्दौo बछरण सुता (१८५/०४) अलय सँ राजा लीलानन्द सिंह दौ (१६४//०८) खौआल सँ बैयाo हेमनाथ द्दौo अपरा ठo गंगाकान्तद सुतो सीतानाथ (२०६//०३) राधानाथौ (२१०/०४) दरिहरा सँ भूवनाथ सुत रामनाथ दौ (११७/०६) भूवनाथ सुतो रामनाथ: खण्ड)बला सँ मुकुन्दा सिंह दौ (१९७//०८) पाली सँ मथुरानाथ द्दौo रामनाथ सुता सोदरपुर सँ खगदत्त दौ (१०१/०२) झिंगुर सुतो खगदत्त: दरिहरा सँ रूद्रदत्त सुत शिवलाल दौ (१११//०५) रतिपति सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ जगन्ना्थ दौ (१११/०९) सोदरपुर सँ साहेब द्दौo
(४२८)
रूद्रदत्त सुतो शिवलाल बच्चा् प्रo चण्डी९दत्तौ खण्डपबला सँ ठo दुर्गादत्त दौ (४९//०७) पाली सँ घनेश द्दौo शिवलाल सुतो चित्रपति दामोदरो एकहरा सँ मo मo बृन्दामबन चन्द्र् दौ (१३४/०९) मo मo बृन्दारवन चन्द्रा सुता खौआल सँ रत्ना कर सुत आँरवी दौ (१२६//०८) करमहा सँ शम्भुतनाथ द्दौo खगदत्त।। सुतो गुदर सदनो पाली सँ पुरन्दथर दौ (१८१/०७) ओइनि सँ महाराज श्रीघरनारायण द्दौo (२०६/०८) ठo सीतानाथ सुता वुधवाल सँ नन्दीजश्व्र सुत झमनेश्व र दौ (१८६//०१) नन्दीँश्वँर सुता तेजेश्व र बैयाo लोकेश्व।र गंगेश्वयर दुर्गेश्व र परमेश्व र झमनेश्व६रा: खण्ड बला सँ कृष्णरदत्त दौ (१८७//०७) कृष्णशदत्त सुता रघुनन्दझन शिवनन्दथन देवकीनन्द‍न रविनन्द न हरिनन्द।ना: (२४०/०१) दरिहरा सँ बाचा दौ (१७७//०८) बाचा सुतो विद्यानाथ: सोदरपुर सँ तुफानी दौ (१३२//०४) बo (१६/०१) अ. तुफानी सुतो आर्तिनाथ: बमनियाम सँ रंजन दौ (१३९//०३) रंजन (३२०//०२) सुता सकराढ़ी सँ बाछ दौ (२०६/०१) सरिसब सँ धर्मपति द्दौo झमनेश्वदर सुता विन्य्ी नाथ विघ्नेमश्व३र इन्देबश्वचरा: दरिहरा सँ कालीदाश सुत लूचाई दौ (६९/०४) महादेव सुतो रघुराम: जजिवाल सँ मणिनाथ दौ रघुराम सुतो नरोत्तम: करमहा सँ किशाई दौ (९३/१०) सरिसब सँ रघुनन्दोन द्दौo नरोत्तम सुतो पुरूषोत्तम मुशनों (२६४//०१) हाटीपाली सँ मनहरसुत धरनी दौ (५४//०८) कांगव सुतो (२६५/०४) बछाई मनोहरो सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ (४७//०७) मनसुख सुतो माघव रत्नाेकरो बेलउँच सँ दिवाकर सुतो सुपे दौ माण्ड७र सँ देवे द्दौo माघव सुता श्रीनाथ शिवनाथ (२५८//०८) हरिनाथ (२६३/०२) रूपनाथा: बेलउँच सँ भवादित्यल सुत शौरि दौ वभनियाम सँ हरपति द्दौo हरिनाथ सुतो प्रद्मूम्नघ अनिरूद्धो बेहट पाली सँ रघुनाथ सुत श्रीनाथ दौ सकo श्रीपति द्दौo
(४२९)
मनहर सुतो धरनी नारायणों कुजौली सँ यदुनन्दून दौ (१६९//०५) पाली सँ कमल द्दौo धरनी सुता सतलखा सँ देवकी दौ (१३८//०३) नरउन सँ भवदेव द्दौo पुरूषोत्तम सुता देवीदत्त (३३४//०६) गौरीदत्त शम्भुनदत्त वैयाo इश्वदरीदत्ता: (२६४/०५) वभनियाम सँ छोके सुत बछरू दौ (१७२/०३) छोके सुतो बछरू लक्ष्मी्नाथौ विस्कीत सँ अच्यु०त सुत लक्षमन दौ (६४//०८) लक्षमन सुता घुसौत सँ जगदीश सुत मनोहर दौ (१६५/०३) मनोहर सुतो लक्ष्मीकपति शूलपाणि सकराढ़ी सँ रघुनन्दतन दौ (१६५/०१) (४) पाँ रघुनन्दवन सुता जजिवाल सँ कान्हस दौo बाटू सुत काशी सुता बासुदेव यशोघर कान्हे प्रo कृष्णा नन्दाह: वलियास सँ बिदू दौ कान्हे सुता भगीरथ गंगाराम मनीरामा माण्डुर सँ ठकरूं सुत हरिहर दौ सोदरपुर सँ रूचि द्दौo बछरू सुता भानी मानी बेचना दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत बदलू दौ (१६०/०९) गोवर्द्धन सुतो एकाक्ष बदलूक: हरिअम सँनयन सुत मदन दौ (१६७/०८) मदन सुता खौआल सँ कान्ह सुत गोपीनाथ दौ (१४४/०३) गोपीनाथ सुता यादव महिनाथौ।। पबौली सँ धर्मू सुत कृष्ण पति दौ (१३४//०३) कृष्णनपति (२०८/०४) सुतो घनीक: सकराढ़ी सँ गोविन्द सुत पद्मनाम दौ (१४४/०७) बेलउँच सँ होरिल द्दौo बदलू सुता सोदरपुर सँ नीलकंठ सुत यदुपति दौ प्राणपति सुतो बनमालीक: खौआल सँ कान्हग दौ बनमाली सुता उँमानाथ काशीनाथ बैद्यनाथा पनिचोम सँ चिन्ताबमणि दौ काशीनाथ सुता नीलाम्ब र नीलकंठ भवानन्दा एकहरा सँ नारायण सुत रामकृष्णौ दौ दिघो सँ रघुनन्द न द्दौo नीलकंठ सुतो यदुपति
(२०७) (४३०)
भारवा दरिहरा सँ जगन्ना्थ सुत श्यादम दौ (२५८//०४) महिधर सुत बुधाई सुतो मांगनिरतनों परिसरा सँ पदूम द्दौo मांगनिसुतो रघु नन्द२न हृषिकेशो जालय सँ वेणी दौ हृषिकेश सुतो जगन्ना थ: सोदरपुर सँ घीरू सुत नारायण दौ (१३२//०१) पाली सँ हरिपाणि द्दौo जगन्नातथ सुतो श्याहम: कुजौली सँ शुचि सुत गोपीनाथ दौ (१६१//१०) गोपीनाथ सुत (३१६/०५) भवानीक: फनन्दसह सँ भवाई सुत कृष्णँ दौ दिधो सँ वसन्त३ द्दौo श्याीम सुता अलय सँ यदु नन्द न सुत परमानन्दई दौ (१४१/०६) वलियास सँ अच्युात द्दौo यदुपति सुता पाली सँ मुकुन्दन सुत सुन्दपर दौ (६९/०१) सुन्दचर सुता (२२७/०१) सोदरपुर सँ हरिराम सुत बैद्यनाथ दौ (१५१/०२) बुधवाल सँ कृष्णा) द्दौo वैयाo इश्‍वरीदत्त सुतो कालिकादत्त: करमहा सँ जगन सुत पुरूषोत्तम दौ (१२९//०८) पुरूषोत्तम सुतो बोधन सुखैत खौआल सँ दयाराम दौ (१६९/०४) अनी सुत (२५४//०२) महीक: करमहा सँ छोटाई सुत बछाई दौ (१२९//०६) मुकुन्द् सुतो हरिनन्दैन छोटाइकौ गढ़ माण्डदर सँ चाण सुत पुरूषोत्तम दौ बहेराढ़ी सँ यदुपति द्दौo छोटाई सुतो बछाई क: वलियास सँ यदुनाथ दौ (१५३/०२) पाली सँ हरपति द्दौo बछाई सुतो मुरलीघर वंशीघरो खण्डाबला सँ गौरीनाथ सुत हरिदेव दौ (१७१//०१) पाली सँ श्रीकृष्णी द्दौo महि सुतो दयाराम: बुधवाल सँ नरोत्तम दौ (४९/०२) नोने सुतो वेणीक: सोदरपुर सँ हाउँ दौ (२९//०३) करमहा सँ माघव द्दौo वेणी सुतो गोविन्दर:
(४३१)
माण्ड३र सँ विश्व२म्भ र सुत पद्दनाभ दौ सतलखा सँ केशव द्दौo गोविन्दण सुतो मघुसूदन: बेलउँच सँ हरदत्त सुत बसाउन दौ माण्डौर सँ थेघ द्दौo मधु सूदन सुता ववुनी प्रo श्रीकृष्णर रामकृष्णु गोपाल (३०९/०२) हरिकृष्णाू: सतलरवा सँ पाँथीसुत बसाउन दौ गंगोर सँ घनपति द्दौo।। बवूनी प्रo श्रीकृष्ण२ सुता जगाई रामनाथ महिनाथा: माण्डँर सँ रामकृष्ण दौ (१४२/०५) कुजौली सँ लोकनाथ द्दौo जगाई सुतो नरोत्तम पबोली सँ केशीसुत रमानन्दक दौ (२०७/०७) कृष्ण पति प्रo केशी सुतो रमानन्द्: वलियास सँ लक्ष्मीमकर दौ (१६७//१०) ब्रह्मपुरा सँ लक्ष्मीशदत्त द्दौo रमानन्दय सुता पाली सँ पीताम्बपर सुत वामानि दौ बेलउँच सँ हरि सुत दामू द्दौo नदौर सँ विश्व्नाथ कस्तुात:।। नरोत्तम सुतो देवकृष्णँ: सरिसब सँ कान्ह् सुत भैरव दौ (१२१/०४) कारू सुतो भैरवरामेश्वकरौ वलिo अच्यु्त दौ (१४१/०७) बुधवाल सँ जगन्नाीथ द्दौo भैरव सुतो उँमानन्दष: सतलखा सँ मोहन दौ (१३३//०४) मोहन सुतो रघुनाथ: अलय सँ रतिदेव सुत हरिदेव दौ एकहरा सँ सुघापति द्दौo दयाराम बo (२३//०७) सुतो मo मo नेनन: (२८८//०८) हाटी पाली सँ हेमकर दौ (१३०//०२) विष्णुकपतिसुता अनिरूद्ध चतुर्भूज गंगाघर बैजू का: पवौली सँ भानूदत्त सुत चक्रपाणि दौ वलियास सँ गैरि द्दौo बैजू प्रo बैद्यनाथ सुता मनोहर रामकृष्णा रमानन्दँ हरिकृष्णप: सोदरo बहरिकेशदौ (१६७/१०) वभनियाम सँ चतुर द्दौo रामकृष्णि सुतो शूलपाणि (२६४/१०२) धराधरो सकराढ़ी सँ दशरथ सुत कृष्णारराम दौ (१५८//०१) रूचि सुतो भगीरथ दशरथौ अलय
(२०८) (४३२)
सँशिरू सुत अमरू दौ सकo मतिकर द्दौo दशरथ सुता कृष्णाोराम गंगाराम सुकवि श्या मरामा: पबौली सँ शशि दौ (१७०/०३) खौआल सँ लक्ष्मीो द्दौo कृष्णाशराम सुतो छितरू प्रo (२३०//०७) रत्न पति मित्रकरौ करमहा सँ रामनाथ दौ (९१/०७) शिवनाथ सुतो रामनाथ बैद्यनाथो (२५२/०८) सकराढ़ी सँ गोविन्दु सुत गादू दौ (४१//०३) यमुगाम सँ हरिकर द्दौo रमानाथ सुता सकराढ़ी सँ विश्वननाथ दौ (५९//०४) विश्वतनाथ सुतो रूपनाथ: (२९९/०७) अलय सँ गुदे सुत दामू दौ खौआल सँ रघुनन्दनन द्दौo शूलपाणि सुता हेमकर बछरण पूरणा: दरिहरा सँ गोवर्द्धन दौ (२०७/०६) हरिअम सँ मदन द्दौo हेमकर सुता दरिहरा सँ नरे सुत धनी दौ (१४१//०५) पाँथू सुता हरखू रामनाथ भवनाथा: (२२८//०।) : टकo रघुदौ हरखू सुतो देवनाथ रविनाथौ बुधवाल सँ बसाउन सुत उँमापति दौ सरिसब सँ धरणी द्दौo रविनाथ सुतो रामकृष्णव जयकृष्णोा फनन्दिह सँ रूचिसुत मुकुन्दौ दौ (१४३//०३) दिघो सँ हररवू द्दौo जयकृष्णद सुता हरे (२२५/०६) नरे नीलकंठा एकहरा सँ रघुपति दौ (१४५/०१) माण्डधर सँ गांगू द्दौo नरे सुतो धनी मुरारी सोदरपुर सँ मांगूसूत महेश दौ (१२९/०४) पनिo कवि द्दौo धनी प्रo घनश्यारम सुता कुलानन्द भैयनू रजनू वाचा का: सोदरपुर सँ यदुपति दौ (२०७//०४) पाली सँ सुन्द र द्दौo कालिकादत्त प्रo कालीदाश (३१८//१०) सुता मधुसूदन कन्टीनर प्रo यशोदनन्द् लूचाई प्रo देवकी नन्दरना: हरिअम सँ रामेश्वूर सुत भीखन दौ (१०८//०२)
(४३३)
(२५६//०२) देवकृष्ण सुतो रामेश्वरर बौको (२१५/०७) दिघो सँ भैरवदत्त दौ (१८७//०८) माण्डषर सँ महादेव द्दौo रामेश्व र सुता संतोषमणि (२१६//०७) ठेङन गोङन भिरवन हृदय:नाथा: गंगोली सँ कृपाराम दौ (१९८/१०) बo (६//०६) कृपाराम सुतो सर्वस्व (३१८//०४) महावल पूरणो खौआल सँ गणपति दौ (१४८//०९) गणपति सुतो गरीब: (३३५//०८) बभानियाम सँ धनी दौ (१४२/०२) माण्डंर सँ परमानन्दद प्रo परमाई द्दौo भिरवन सुता दरिहरा सँ श्री दत्त सुत नन् दौ (१९५//१०) रोहिणी सुतो श्रीदत्त: अलय सँ गंगाघर दौ (६३/०१) कृष्णामनन्दप सुतो भवदेव: दरिहरा सँ गोपीनाथ दौ (१३०//०३) गोपीनाथ सुता (२५२//०४) घुसौत सँ गोढ़ाई दौ (२९/०७) लक्ष्मीानाथा परनामक ठकरू सुतो गोढ़ाई कामदेव शिवदेव पशुपतिय: दरिहरा सँ लाखू दौ (६०//०९) बेलउँच सँ मितू द्दौo गोढ़ाई सुता नारायण (२२९/०१) कृष्णनदाश कंगाईका बेलउँच सँ देवपति दौ (६५//०६) देवपति सुता गणेश रतिदेव भवदेवा (३०७/०७) खण्ड६बला सँ घाने सुत मोहन दौ पाली सँ रतिकर द्दौo भवदेव सुतो गंगाघर: सोदरपुर सँ घराघर दौ (१०८/०७) गोशाँई दाश सुतो धर्मपति घराघरो करमहा सँ बावू दौ (७२//०९) लक्ष्मीीदेव प्रo लक्षमन प्रo वावू सुता गोपीनाथ रघुनाथ यदुनाथ प्रितिनाथ: सोदरपुर सँ गुणे दौ (३१//०७) गुणे सुतो शंकर शूलपाणि दरिo सोने सुत कुलपति दौ हरिo गुणे द्दौo (२०९/०२) धरोघर सुता (३१७/०९) हरिअम सँ चिन्तारमणि दौ (१८२//०१) वलिo कामदेव द्दौo गंगाघर सुता सरिसब सँ कुनाई दौ (१३८//०६) भगीरथ सुतो घरनीघर कुनाई कौ सतo श्याघम दौ (१४२//०२) श्या१म सुता एकo गोपी दौ (१४१/०४) सरिसब सँ विष्णुिपति द्दौo
(२०९) (४३४)
पाँकुनाई सुतो विश्राम: (२१४/०३) माण्ड्र सँ महिपति दौ (६२/०७) महिपति सुता पाली सँ भैरव दौ (१६५//०६) भैरव सुता खौआल सँ महिपति दौ (१४८//०४) नरउन सँ महोदव द्दौo (२०९/०९) गंगाधर सुता वलियास सँ रामेश्वलर दौ (१३५//०६) रघुराम सुतो रामेश्वसर: बेलउँच सँ भवदेव दौ (९४//०१) ब्रहमोली पनिo रामदेव द्दौo रामेश्वतर सुतो खड़गनारायण: पाली सँ घनश्यावम दौ (१५३/०२) शंकर सुतोविदू रवि: सोदरपुर सँ जोरसुत शुचिपति दौ खौआल सँ दूबे द्दौo रवि सुतो रामकृष्णस: तल्हसनपुर सँ गोपीनाथ दौ खौआल सँ गोपीनाथ द्दौo रामकृष्ण सुतो श्री कृष्णद घनश्या मो सोदरपुर सँ रमानन्द दौ (६७//०७) बलिo माघव द्दौo घनश्याोम सुता पण्डु८आ सँ पाँ भगीरथ द्दौo (६९/०२) फनन्दoह सँ रामभद्र द्दौo (३१७//०६) श्रीदत्त सुतोननूक: पबौली सँ चन्द्रलपति दौ (१७६//०१) चन्द्रापति सुता दरिहरा सँ गंगा सुत घनी दौ (५८/०९) गंग सुता अभिराम घनी बछरू का (२६०/०९) अलय सँ बावू सुत मघु दौ (१४१/०५) हरिहर सुता जगदीश हरिकृष्ण० रामकृष्णा प्रo बावू जयराम हिंगूका सोदरपुर सँ राघव दौ (६१//०६) राघव सुतो धीरूक: पाली सँ राम सुत जूड़ाउन दौ बलिo नोने द्दौo रामकृष्णश प्रo बावू सुतो मधुक: माण्डार सँ मतिनाथ दौ (५६/०८) सोदरपुर सँ खेदू द्दौo मघु सुतो हरिजीव गोविन्दो सकo विश्विम्भार दौ (१३१/०८) विश्ववम्भदर सुता वुधवाल सँ शुभंकर दौ (५२/०८) सोदरपुर सँ माधव द्दौo घनीसुता (२१५//०३) पाली सँ भवेश दौ (१९६/०४) पबौली सँ महेश द्दौo ननू सुता लाल फतुरी तुफानी का बुघवाल सँ मोदी दौ (१७८//०१) मोदी सुतो फकीर गिरधारी कौ बेलउँच सँ चौo प्रभाकर दौ (७३//०८) मनहर (३१६/०८) सुतो लाल घारू कौ माण्ड र सँ नरहरि सुतहाड़ी दौ कर श्रीपति द्दौo
(४३५)
लालासुतो बन्धु‍खगेश माघव लोचना: पाली सँ कुमुदानन्दद दौ (१३४//०२) कुजौली सँ रमानन्दग द्दौo चौo खगेश सुतो प्रभाकर साहेबो दरिo सदानन्दौ सुत रघुपति दौ (१३५//०२) भवानीनाथ सुत सदानन्द सुत गोपाल रघुपति बैद्यनाथा: सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ रघुपति सुता एकहरा सँ रामदेव सुत बछाई दौ (२२८//०१) दरिहरा सँ कृष्णादाश द्दौo चौo प्रभाकर सुतोबाछ: वलियास सँ पशुपति सुत विद्यानाथ दौ (६७/०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo लूचाई प्रo देवकीनन्दान सुता गंगोली सँ विश्व‍नाथ सुता हरिहरदत्त दौ अलय सँ आभी पौत्र देवनाथ सुत अर्तिनाथ द्दौo (२०६/०८) ठo राधानाथ सुता दरिहरा सँ निधिनाथ सुत शिवशंकर दौ (२०३//०८) शिवशंकर प्रo रूदनाथ सुतो गोपालशंकर मदनशंकरो नरउन सँ ब्रजनाथ दौ सँ सुत द्दौo (२०४/०९) ठ. बालकृष्णस सुतो कमलाकान्त : नरउन सँ मुनी दौ (११३/०८) करमहा सँ जलघर द्दौo अपरा बालकृष्णक सुता पाली सँ पुरन्दतर दौ (१९३//०८) खण्ड बला सँ ठo भगीरथ द्दौo ठo कमलाकान्तर सुता इन्‍द्रकान्त) चित्रकान्तड (२१०//०८) मित्रकान्तल (२११/०६) शिवकान्ता१: (२११/०७) करमहा सँ राघानाथ दौ (१४०/०२) विश्व नाथ सुता हरिनाथ (२८५//०२) नेना (०६//०९ उo टीo) प्रेमनाथ (२१८//०४) मुकुन्दु राधानाथा: पण्डु आ सँ बलभद्र दौ (१९२/०७) पाँ बेलभद्र सुताo (२५५/०७) दिगउन्था सोदरपुर सँ बेचू सुत परिवया दौ (९८/०४) चलमणि सुतो रमानन्दस बेचूकौ पाली सँ लक्मीा३ नारायण दौ (९४/०५) दरिहरा सँ घराघर द्दौo बेचू हरिनन्दल सुता परिवया कच्चू/ वंशघर श्याथमनाथ (२३९//०७) रूपनाथा करमहा सँ भिरिव दौ (९४//०२) भिरिव सुतो भवानीदत्त: (३१६//०३) सरिसब सँ रघुनाथ दौ (९४/०६) पाँ महिपति सुतो रघुनाथ: दरिहरा सँ छोटाई सुत पुछाई दौ बेलउँच सँ जयकृष्णघ द्दौo रघुनाथ सुता वलियास सँ काशीनाथ दौ (११२/०७) हरिअम सँ मोहन द्दौo परिवया सुतो मानीकनन्दसन (२१४/०७) मोदानन्द/नो टकबाल सँ बन्धुिसुत
(२१०) (४३६)
बाछ दौ (१४५//०१) बाछ सुतो (२११/१०) रविनाथ: सरिसव सँ रतिनाथ दौ (२०५//०६) करo दुखन द्दौo राधानाथ सुता तेजनाथ शशिनाथ द्वारिकानाथ सोमनाथा: सिहौलि माण्डबर सँ शम्भुानाथ सुत गोवर्द्धन दौ (१८८//०२) धर्मेश्वार सुतो कलाघर: सोदरपुर सँ पोगल दौ (१८८/१०) अपरापोगल सुता पाली सँ हेमाड्त्रoद दौ (६९//०९) नरउन सँ गोनोड द्दौo कलाघर सुता शम्भुतनाथ इश्वतरीदत्त नन्दीौपतिय: (२१२/०९) हरिअम सँ प्रान्नाघथ दौ (१३९//०८) दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo शम्भु नाथ सुतो गोवर्द्धन: जजिवाल सँ सनफूल दौ (१८३//०८) पण्डुुआ सँ मोहन द्दौo गोवर्द्धन सुतो श्रीकान्ता लक्ष्मीाकांतो (०५/०७) सरिसब सँ आदिनाथ दौ (१९८//०४) आदिनाथ सुता खौआल सँ वेणीदत्त दौ (१८७//०६) खण्ड‍बला सँ गोपीनाथ द्दौo ठo इन्द्र्कान्त१ सुता विनोदकान्त प्रमोदकान्तब अच्युनत कान्तान: माण्डथर सँ दिनबन्धुo सुंतगोपीनाथ दौ (१८६/११) दिनबन्धुत (२७५//०२) सुता गोपीनाथ घनानन्दु प्रo रेवतीनाथ भोल प्रo यशोदानन्दा वेदानन्दाब: करमहा सँ धर्म्मनदत्त सुत खगेश्वार दौ (१९४/०७) सo मo धर्मदत्त सुतो खगेशवर: गिरीश्वारो सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (११९//०२) वुधवाल सँ परशमणि द्दौo खगेश्वदर सुतो हरिहरगोविन्दो एकहरा सँ दामोदर दौ (१११//०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo (२१०/०७) ठo चित्रकान्त१ सुता पाली सँ खगनाथ सुत गोपीनाथ दौ (१०८/०३) बच्चसन प्रo खगनाथ सुता गोपीनाथ फणिनाथ नीरसाo (२४४//०७) खण्ड‍बला सँ ठo श्रीनन्दोन दौ (१९३/०९) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo गोपीनाथ सुता बैद्यनाथ अनन्तल फनन्ताo माण्डोर सँ रघुनन्दसन दौ (१८६/११) रघुनन्दनन (०५/०३ उo टीo) सुता खण्ड८बला सँ जयनाथ दौ (१७७/०३) खोआल सँ मोदनाथ द्दौo अपरा ठo चित्रकान्तन सुतो अनील कान्त७ अभयकान्तो
(४३७)
पाली सँ विकल सुत सुत रूपनाथ दौ (१०८//०३) विकल प्रo हेमनाथ सुता पियूषनाथ (२८७//०७) रूपनाथ पुष्प नाथा नरउन सँ राधानाथ दौ (११६//०८) कन्दू प्रo राधानाथ सुतो यदुनाथ (२४४//०३) (२१२//०२) कञजनाथो खण्ड/बला सँ मoकुo वाबू गुणेश्व र सिंह दौ (१८५//०९) सकराढ़ी सँ हृदयधर द्दौo रूपनाथ सुता माण्डौर सँ रूद्र सिंह सुत जयनन्द न सिंह दौ (२०४/०४) रूद्र सिंह सुतो जयनन्द न सिंह: हरिअम सँ योगीलाल दौ (१८५/०४) माण्ड र सँ लोटनी द्दौo जयनन्ददन सिंह सुतो जगतानान्द सिंह: करमहा सँ मार्कण्डे७य दौo (११७//०१) महादेव सुता बलदेव कमलनयन मार्कण्डेमयका: बलियास सँ रूद्रपति सुत इन्द्रनपति दौ (१९०//०१) खण्ड:रबला सँ अनूपनाथ द्दौo मार्कण्डेसय सुतो भोलाक: नरउन सँ मनहर सुत गिरधर दौ (२०१//१०) गीरधर सुता करमहा सँ शीतल दौ (१८३//०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo (२१०/०७) ठo मित्रकान्त३ सुता पाली सँ भोलानाथ सुता अमरनाथ दौ (२०५/०८) वलियास सँ ठकुरपति द्दौo (२१०/०७) ठo शिवकान्तौ सुता दरिहरा सँ तारानन्द सुत भीमानन्दप दौ (१८७//०३) धनानन्दद सुता लक्ष्मी‍नन्दहन नीकानन्दु (२१८/०५) गिरजानन्दान:खण्ड‍बला सँ बाबू रमापति। सिंह दौ (११५//०८) खौआल सँ बनी द्दौo गिरजानन्दि सुतो तारानन्दस: अम्बिकानन्दो० करमहा सँ भेषदत्त दौ (२०२//०६) दरिo किशोरनाथ द्दौo तारानन्द१ सुतो भीमानन्दक मेधानन्दो करमहा सँ चंचल दौ (१२५//०३) नरउन सँ मुक्तिनाथ द्दौo भीमानन्दन सुतो खण्डनबला सँ हरिनाथ सिंह दौ (२०५//०१) हरिनाथ सिंह सुतो भक्तिनाथ सिंह मुक्तिनाथ सिंहो: माण्ड०र सँ कृष्ण०दत्त सुत बॉंके दौ (१८६//०२) नरउन सँ घुरघुर द्दौo (२०४/०९) ठo हरिकृष्ण‍ सुता आदयाकान्त दुर्गाकान्तभ (२११/०१) क्षेमकान्तान: (२१२/०३) नरउन सँ बचकन सुत फतुरी दौ (१२२/०५) सकाराढ़ी सँ जगमोहन द्दौo ठo आदयाकान्ती सुतो तेजनाथ (२११//०१) देवनाथौ (२११//०६) करमहा सँ लान्हि सुत पीताम्बीर दौ
(२११) (४३८)
(१२२//०३) बलियास सँ दामोदर द्दौo (२११/११) ठo तेजनाथ सुता पाली सँ मोतीनाथ दौ (१२५/०९) डमरू नाथ सुतो मेघानाथ: माण्ड६र सँ हनुमानदत्त दौ (१८३/०३) खण्ड०बला सँ बावू गणेश दत्त सिंह द्दौo मेघानाथ सुता मोतीनाथ (२४४/१०) अभयनाथ झलानाथ हेडम्बतनाथा: खण्ड‍बला सँ बावू ललितेश्व(र सिंह दौ (२०३/०८) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo मोतीनाथ सुतो शचीनाथ दिनानाथौ नरउन सँ अभयनाथ सुत लीलानाथ दौ (१८४//०७) भोलानाथ सुतो अभयनाथ: (१२३/०२) करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo सरस्वाती अभयनाथ सुता पीणाकनाथ हृदयनाथ लीलानाथ यदुनाथा: (२१३/०८) घुसौत सँ परशमणि दौ (१२६//०५) परशमणि सुतो लूचे बुलाकौ पण्डुोआ सँ बलभद्र दौ (२१०/०८) सोदरपुर सँ परिवया द्दौo सरस्व ती लीलानाथ सुतो बैद्यनाथ प्रेमनाथौ करमहा सँ बचकन सुत बल्लोद दौ (१७९//०१) पबौली सँ मन्धयन द्दौo (२११/११) ठo देवनाथ सुता दरिहरा सँ महन्थत सुत महेश दौ (२०२//०५) महन्थ१ प्रo किर्तिनन्द९न सुता महेश गणेश नरेश सुरेशा: नरउन सँ नेत्रनाथ दौ (११६//०८) कुञ्जन प्रo तीर्थनाथ सुतों कृष्णुजी प्रo नेत्रनाथ: बुधवाल सँ कंटू दौ (१२०/०६) सोदरपुर सँ चित्रघर द्दौo नेत्रनाथ सुतो शिवनाथ वीरनाथौ (२१४/०९) हरिअम सँ ठीठर दौ (११९/०८) ठीठर सुता दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्री नारायण दौ (१८४/०२) देवनारायण सुतो श्री नारायण सहदेवौ नरउन सँ टेकनाथ दौ (२०३//०२) टेकनाथ सुता खौआल सँ देवकृष्णव दौ (१६२//११) नरउन सँ कलानिधि द्दौo श्रीनारायण सुता एकहरा सँ दामोदर दौ (१११//०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo महेश सुता करमहा सँ चंचल सुत माघव दौ (१२५//०३) माघव सुता नरउन सँ विद्यानाथ दौ (१९८/०२) विद्यानाथ सुता करमहा सँ केशव दौ (११९//०६) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo
(४३९)
(२११//१०) ठo दुर्गाकान्ता सुता जीवनाथ दिवानाथ मदनानन्दात: ओइनि सँ बावू खोजेन्द्र् नारायण सुत बावू कुल प्रo श्रीमन्ता नारायण दौ घुसौत सँ ठo केशव द्दौo ठo जीवनाथ सुता फूलदाहा पाली सँ बवे सुत महानन्दद दौ नाहस खौआल सँ चौo दशरथ: द्दौo (२११/११) ठo क्षेमकान्त सुता करमहा सँ दिगम्ब र सुत बसन्त दौ (१२२//०१) दिगम्बoर सुतो (२७९//०७) बसन्तर प्रo ब्रजनन्दबन: सकराढ़ी सँ दामोदर दौ (१२२//०६) मनमोहन सुता (२४५//०२) दामोदर गोपाल लीलानाथा: (०४/०८) करमहा सँ नन्दमलाल दौ (१८९//०७) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौo दामोदर सुतो पद्मनाथ: एकहरा सँ दामोदर दौ (१११//०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo बसन्ता सुता वलियास सँ भैयो सुत रामेश्व(र दौ (२०४//०१) रामेश्वदर सुता सोदरपुर सँ शिवनन्दोन दौ (१९३/०५) शिवनन्द न सुतो महावीर: पाली सँ श्रीनाथ दौ (१९३/०७) खण्ड१बला सँ महाराज रूद्र सिंह द्दौo अपरा ठo क्षेमकान्त सुता उग्रनाथ (२१२//०२) रघुनाथ (२१३/०६) यदुनाथ शचीनाथा: पाली सँ झिंगुर सुत बद्रीनाथ दौ (१२८//०१) शक्तिनाथ सुता लक्ष्मी नाथ (२४०//०२) झिंगुर ज्योीo माघवा: सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (१८८//०३) गिरधारी सुते भैयेक: बुधवाल सँ मनरंजन दौ (१८८/०७) सोदरपुर सँ भवन द्दौo ब. (११/१०) झिंगुर सुतो बद्रीनाथ: पबौली सँ नाथा सुत बुद्धि दौ (१९८/०/) घुसौत सँ दुर्म्मिल द्दौo बद्रीनाथ सुता माण्डरर सँ श्रीपति सुतयदू दौ (२१०//०३) नन्दी्पति सुतो श्रीपति: खण्ड‍बला सँ कृष्णातराम सुत चुन्नी) लाल दौ (१६६//०३) चुन्नीमलाल सुता नाहस खोआल सँ बतहन दौ (१९९//०४) बेलउँच सँ छबन द्दौo श्रीपति सुतो यद्दू गोनू कौ सोदरपुर सँ (कन्होाली) बदन दौ (१२१/०५) बदन सुता पण्डुतआ सँ लच्छीु दौ (१९७/०२) सरिेसब सँ चन्द्र१मणि द्दौo यद्दू सुतो गीता सरिसब सँ कालीदत्त सुत गोपाल दौ (१९२/०२) गणेश सुतो कालीदत्त: एकहरा सँ
(२१२) (४४०)
बवुरैया दौ (१९२/०३) सोदरपुर सँ घीरेश्वँर द्दौo कालीदत्त सुतो गोपाल: बुधवाल सँ हृदयमणि दौ (१९९/०३) खण्ड बला सँ उग्रसिंह द्दौo गोपाल सुतो फेकू बूचनौ माण्डहर सँ शोभन सुत भैये दौ (२०५//०८) तिसउँत सँ भैये द्दौo (२१२/०६) ठo उग्रनाथ सुता नरउन सँ सोमनाथ दौ (२११/०२) कञ्जनाथसुता सोमनाथ तंत्रनाथ विश्वानाथ मोदनाथा: सोदरपुर सँ लक्ष्मीरपति दौ (२०५/०४) कृष्णगपति सुतो लक्ष्मी पति दरिहरा सँ बछरण दौ (१८४/०२) बछरण प्रo मित्रनारायण सुता पाली सँ घरनीघर दौ (११८/०२) सोदरपुर सँ मउज द्दौo लक्ष्मी पति सुतो गुदर: माण्ड र सँ दामोदर दौ (१०७//१०) रत्नबपति सुता दामोदर गिरधर बनमाली का: सोदरपुर सँ कुञ्ज बिहारी दौ (१९०/०८) कुञ्जबिहारी सुतो रोहिणीदत्त मुरारी करमहा सँ सुबोध दौ (९९//०३) दरिहरा सँ मनसुख द्दौo दामोदर सुतो (२८१/०५) रमानन्दण: (२१४//०८) खण्डनबला सँ बावू गणेशदत्त सिंह दौ (१७४//०१) दरिहरा सँ घननाथ द्दौo सोमनाथ सुता मणिनाथ हरिनाथ भद्रनाथ भवानीनाथ देवनाथा: मानी सोदरपुर सँ शास्त्रा र्थ मार्तण्डस (उदयपुर: राजस्थाकन में राजपण्डित) मार्कण्डेतय सुत लोकेश्व्र दौ (७७//०८) बाछनि सुतो वामदेव: माण्डेर सँ परमानन्द‍ दौ (१०५/०३) खण्ड७बला सँ रामदेव द्दौo वामदेव सुता गंगा बछरू (३१५//०४) मंचिता: करमहा सँ सदानन्दर दौ (१५६/०९) माण्डबर सँ हरपति द्दौo मंचित सुतो रघुनाथ: करमहा सँ नन्दन दौ (९१/०९) मoमo नन्द( सुताo खौआल सँ लक्मीथसँपति दौ नरउन सँ कृष्ण९ द्दौo रघुनाथ सुतो पिणाकपाणि शूलपाणि करमहा सँ महिघर दौ (११०/०३) सोदरपुर सँ बासुदेव द्दौo पिणाकपाणि सुतो सदाशिव गणेशो पाली सँ दुर्गादत्त सुत मोहन दौ (१०६//०८) मोहन सुतो भोल प्रo तुलाराम रूद्रनाथौ सरिo सोदरo रूद्रनाथ दौ (११०//०९) गंगाराम सुतो गुणानन्दा: हरिअम सँ अनन्तँ दौ
(४४१)
(९२/०८) अनन्तन सुतो (२१९/०२) भिरिवक: सोदरपुर सँ रघुनाथ दौ (९४//०६) रघुनाथ सुता घुसौत सँ सदानन्दौ दौ (१३९/०७) पबौली सँ भरथी द्दौo गुणानन्द) सुता रंकनाथ दुल्लँह प्रo गोपीनाथ रूद्रनाथा: माण्ड७र सँ दशरथ दौ (९२//०६) सोदरपुर सँ रतिपति द्दौo रूद्रनाथ सुता दरिहरा सँ देवनाथ दौ (१८७//०४) खण्ड(बला सँ गुणानन्दo द्दौo गणेश सुतो मार्कण्डेलयक: हरिअम सँ योगीलाल दौ (१८५/०४) माण्ड र सँ लोटनी द्दौo मार्कण्डेसय सुता लोकेश्वँर अनन्ता कन्टीार वाचस्प९ति उँमापति गंगापतिरमापतिय: दरिहरा सँ खङगपाणि दौ (२०१//०६) करमहा सँ विश्व नाथ द्दौo लोकेश्वडर सुतो प्रोo (M.A. PH. D. Lit.) विश्वेीश्वरर प्रo भेरवेश्वौर: नरउन सँ तेजनाथ सुत कमलानाथ दौ (१२३//०६) कमलानाथ सुता दुर्गानाथ दिनानाथ अमरनाथा: (०६//१० उ.टी) सोदरपुर सँ ठीठर सुत ब्रजनाथ दौ बुधवाल सँ गोशाँई द्दौo (२१२/०६) ठo रघुनाथ सुता हरिअम सँ मुक्तिनाथ दौ (१९३/०१) जयदेव सुता मुक्तिनाथ वेणीनाथ बुद्धिनाथ (०५/११) सिद्धिनाथ विन्य् दौनाथ वलियास सँ लेशपति दौ (१९३/०४) करमहा सँ पीताम्ब्र द्दौo मुक्तिनाथ सुतो हेमनाथ: नरउन सँ सरस्व१ती यदुनाथ दौ (२११//०४) सरस्व्ती यदुनाथ सुतो नित्यथनाथ रमानाथौ माण्ड र सँ फलहारी दौ (११६//०२) फलहारी सुता बलदेव वासुदेव बच्चीम हेमकृष्णास: खण्ड(बला सँ रघुपति दौ (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo (२०४/०९) ठo राघेकृष्णि सुता वैयाo दयाकान्ते गौरीकान्तो (२१४//०८) वैयाo रमाकान्ता : (२१४//९) पाली सँ दुखरण दौ (१९१//०१) दुखरण प्रo मणिनाथ सुता दरिहरा सँ मनभरन दौ (१७७//०२) सरिसब सँ घरापति द्दौo वैयाo ठo दयाकान्त सुता कृपाकान्त० (२१३//०१)
(२१३) (४४२)
(२१३//०९) शोभाकान्तँ काशीकान्तड (२१४/०९) श्रीकान्ताा: (२१४//०६) वलियास सँ लेशपति दौ (१९३/०४) करमहा सँ पीताम्ब४र द्दौo (२१३/१०) ठo कृपाकान्त९ सुता माण्ड(र सँ कमलानाथ दौ (१०७/०३) कमलानाथ सुता खण्डoबला सँ विजयनाथ सिंह दौ (२०५//०१) विजयनाथ सिंह सुतो मुनिनाथ सिंह: नरउन सँ शिवनन्द न दौ (२०१//१०) शिवनन्दिन सुतो जगन्ना३थ: (०६//०९ उo टीo) दरिहरा सँ बलभद्रदौ (२०३//०४) बलभद्र सुतो काशीनाथ: (२१७/०१) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (१८६//०१) वुधवाल सँ सरशमणि द्दौo अपरा ठo कृपाकान्त सुता नरउन सँ धर्मनाथ सुत नेत्रीनाथ द्दौo (१२५/०८) धर्मनाथ सुता चेतनाथ हरिनाथ प्रo किर्तिनाथ देवनाथ प्रo नेत्रीनाथ नित्यानाथ लीलानाथा: वलियास सँ ठेड.नी सुत बच्चेप दौ (१८५//०७) सोदरपुर सँ काशी द्दौo देवनाथ: प्रo नेत्री नाथ सुतो विनोद हरिअम सँ तुलनाथ सुत भरत दौ (१८२//०७) भोला प्रo तुलानाथ (२९५/०९) सुत लक्ष्मीशनाथ (२८३/०४) राम प्रo (२८३/०४) डीहनाथ लक्षमन: प्रo डीम्भ नाथ भरथ: प्रo बलभद्रा: पबौली सँ नारायणदत्त दौ (२०४/०१) माण्डीर सँ भवनाथ द्दौo भरत सुता नरउन सँ एकनाथ सुत: बैद्यनाथ द्दौo (१९२//०२) बैद्यनाथ (२१७/१०) सुता गुणनाथ (२४४/०६) गणानाथ ब्रजनाथ जीवनाथ इन्द्र नाथा: (२४५//०१) सोदरपुर सँ नेना दौ (१९३/०१) नेना सुतो भूवनेश्व(र: पाली सँ परिवया दौ (१८१/०६) खौआल सँ बनी द्दौo (२१३//०१) ठo शोभाकान्त सुता हरिअम सँ भेरवघर सुत महावीर दौ (१०७/०२) गिरधर (२८२/०५) सुता महिघर सत्याघर कमलाघरा: खण्डीबला सँ भैया दौ (१६२/०५) खौआल सँ गोकुल द्दौo महिघर सुतो भेरवघर: दरिहरा सँ तिलानाथ दौ (१६५/११) खण्डतबला सँ भिखू द्दौo भेरवधर सुतो महावीर कन्टीसरौ खण्डाबला सँ चुम्मोन सिंह दौ (१९७//०९) चुम्मरन सिंह सुतो दयानाथ सिंह: वलियास सँ दूर्म्मिल दौ
(४४३)
(१७७//०६) दूर्म्मिल सुता घनश्याूम कुमर गोशॉइका: जमहौली पाली सँ कमला दत्त दौ (१७८/०८) खण्ड बला सँ थानू द्दौo महावीर सुतो इन्दुरघर विश्वदम्भ(र खौआल सँ वैयाo हरिनाथ सुत कृष्ण देव दौ (१६४//०९) वैयाo हरिनाथ सुतो कृष्णंदेव भोलाकौ सरिसब सँ ठकुरे सुतबतहा दौ (२०९//०१) विश्राम सुतो ठकुरे करिये (२४०/०९) कौ दरिहरा सँ रोहिणी दौ (२०९/०३) (३३६/०४) रोहिणी सुता कुजौली सँ छोटकू दौ (५७/०५) सोदरपुर सँ कमलापति द्दौo ठकुरे सुतो बतहा क: फनन्दतह सँ गुणीश्व र सुत गोशाँई धरानाथ दौ (१७९/०१) गोशाँई धरानाथ सुता खगनाथ (३०७//०१) भगतझोटी (२५६/९) सरिौसब सँ महादेव सुत भोला दौ (१७८/०७) एकहरा सँ ज्यो o हरिश्वसर द्दौo बतहा सुता कार्तिक भूटकन बच्चास का पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ (१९६//०५) लोटन सुतो बैद्यनाथ: वलियास सँ जीवन दौ (१८८/०७) कवि जीवन सुतो बिनमा चित्रनाथौ (३०७/०८) सोदरपुर सँ भवन दौ (१८८/०७) खौo चेथड द्दौo कृष्णसदेव सुतो रूद्रनाथ बैद्यनाथ काशी नाथौ दिगउन्ध९ सोदरपुर सँ नित्यायनन्दर दौ (२१०/०१) मानीक नन्दयन सुतो विद्यानन्दन नित्यादनन्दोि नरउन सँ बाना दौ (१७३/०२) पण्डु आ सँ भैया द्दौo नित्याननन्‍द सुता जीबानन्द बचनानन्दा शचनानन्द/ इन्द्राडनन्दस जयानन्दाद: पाली सँ शक्तिनाथ दौ (२१२/०७) सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (२१३/०१) ठo काशीकान्तन सुता नरउन सँ नेत्रनाथ सुत वीरनाथ दौ (२११//०८) वीरनाथ सुता घुसौत सँ फतुरीसुत विद्यानन्द् दौ (१९८//०२) फतुरी सुता रमानन्दो परमानन्‍द विद्यानन्दत तारानन्दाु: सिमरo खौआल सँ अनिरूद्ध दौ (१३३//०५) जयभद्र सुतो अनिरूद्ध यदुनाथो पबौली सँ नाथा दौ (१९८/०९) पण्डु आ सँ ठाकुरदत्त द्दौo अनिरूद्ध सुता गणेश (२८५//०३) हरिनन्दधन (२४५/०६) शिवनन्दअन श्री नन्ददना: पाली सँ शक्तिनाथ दौ (२१२/०७) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo
(२१४) (४४४)
विद्यानन्द( सुता कन्हौ ली सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम सुत जयनन्दमन दौ (१७७/०७) पुरूषोत्तम सुतो जयनन्दँन यदुनन्दतनो करमहा सँ विश्वदनाथ दौ (२१०/०७) पण्डुोआ सँ बलभद्र द्दौo जयनन्दान सुता अभिरमन गोपीरमन रोहिणीरमन रेवती रमना: मंगरौना हरिअम सँ भैरव सुत मुसहड़ दौ (७३//०३) चिलका सुतो (२७४//०९) जीवन: खौआल सँ पद्मापति दौ (१२६//०८) सरिसब सँ रघुनाथ द्दौo जीवनाथ प्रo जीवन सुता योगनाथ ननू (२६१//०१) (३१५/०२) बावूनाथ केदारनाथा: सोदरपुर सँ मोहन सुत धीरेश्व/र दौ (१९२/०४) दरिहरा सँ भिखारी द्दौo योगनाथ सुता भीखन भैरव भूलना: बo (२७/०४) माण्डार सँ हियन दौ (११४/०१) अपरा पाँहियन सुतो यदुनाथ: एकहरा सँ मoमo गुणीश्वार दौ (१३४/०९) पण्डुपआ सँ पौ धीरेश्वथर द्दौo भैरव सुतो मुसहड़: माण्ड र सँ कलाघर सुत शम्भु दौ (२१०//०४) जजिवाल सँ सनफूल द्दौo मुसहड़ सुतो लूट: (२९३//०८) नाहसँ खौआल सँ युवराज दौ (१९९//०६) हरिअम सँ खगदत्त द्दौo (२१३//०१) ठo श्रीकान्तौ सुतो इन्द्र९कान्त० शेखर प्रo मुक्रिकान्तो् करमहा सँ लोकनाथ दौ (१८०//०१) लोकनाथ प्रo सीताराम सुता नरउन सँ बलदेव दौ (२०२/०८) खण्ड/बला सँ बावू घनेश्वेर सिंह द्दौo (२१३/०९) ठo गौरीकान्त सुता माण्डडर सँ रमानन्दौ दौ (२१२//०६) रमानन्दट सुतो महावीर मोहनो (२४४//०३) नरउन सँ आदिनाथ दौ (११९/०६) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo (२१३/०९) वैयाo ठo रमाकान्तौ सुता हरिअम सँ लक्ष्मीअनाथ दौ (२१३//०६) लक्ष्मीुनाथ सुता रघुनाथ मथुरानाथ केदारनाथा: नरउन सँ राधानाथ दौ (१९३/०३) राधानाथ सुतो बौकू क: (२७६//०८) पबौली सँ शीतल दौ (१७९//०२) शीतलादत्त सुता पाली सँ बाउन सुत कलरू दौ (११३//०१) बाउन सुतो गोशाँई कलरूक:
(४४५)
सोदरपुर सँ बन्धुा सुत गुल्लीस दौ (१०४//०५) बन्धु सुतो गुल्ली क:नरउन सँ कुलपति दौ (१००/०१) बुधवाल सँ हरिश्वोर द्दौo गुल्लीक सुता नरउन सँ रूद्रपति दौ (११७//०९) सरस्वीती रूद्रपति सुता हरिअम सँ यार दौ (१०४//०५) माण्ड र सँ भवेश द्दौo (गौशाँई कलरू सुतो फूद्दी प्रo बलभद्र: (२८०/०६) दरिहरा सँ यग्यस नारायण दौ (१९२//०९) नरउन सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौo) अपरा गोशाँई कलरू सुतो लोकनाथ: खण्ड(बला सँ जगत सिंह दौ (१२०//०२) बलियास सँ मणि द्दौo अपरा ठo रमाकान्त सुता बुधवाल सँ सोन सुत जनार्दन दौ (१८३/०२) माण्डणर सँ हनुमान दत्त द्दौo (२०४/०९) ठo केवल (११२//०६) कृष्णण सुता धराकान्तर मघुकान्तह मेघाकान्ता(: (२१८/०३) वलियास सँ देवपति दौ (१९३/०२) नरउन सँ गदापाणि द्दौo ठo धराकान्त सुता माण्ड१र सँ बच्चूण सुत यदुनन्दतन दौ (२०१//०३) यदुनन्द न सुतो देवनन्द‍न: सोदरपुर सँ मoमoउo सदन दौ (१८९//०६) मoमo ठo सदन सुतो महो षष्ठीसनाथ महो पुण्यँराय वेणीनाथ (२१७//०३) महो गोप्रृनाथ बैयाo अर्कनाथा: दरिहरा सँ धनानन्दा दौ (२११/०७) खण्डरबला सँ बावू रमापति सिंह द्दौo ठo मधुकान्त सुता विश्वदनाथ पुण्यहनाथ (२१६/०२) जयनाथ श्री (२१७//०४) श्रीनाथ (२१७//०९) दरिहरा सँ ननू सुत तोषनाथ दौ (१९२//१०) घुरघुर प्रo तोषनाथ सुता खण्ड/बला सँ बावू योगीपति सिंह दौ (१८४//१०२) बावू योगीपति सिंह सुतो बावू घरापति सिंह: सकराढ़ी सँ ब्रजमोहन दौ (१२२/०७) ब्रजमोहन सुता रामलक्षमन भरत शत्रुघ्ना : नरउन सँ दुरिवया सुत बुद्धिकर दौ (२०१/०४) खौआल सँ मोदनाथ द्दौo ठo विश्वणनाथ सुतो विजयनाथ विद्यानाथौ करमहा सँ नरनाथ सुत गणेश दौ (१७८/०४) गणेश सुता बेलउँच सँ सुधाकर सुत मदन मोहन दौ (१८३/०८) सुधाकर सुतो मदन मोहन: पण्डुुआ सँ पाँजीवेश्वलर दौ (६५//०५) पाँo रामकृष्णत सुतो पाँजीवेश्वचर: पाली सँ भवानीदत्त
(२१५) (४४६)
सुत लोटन दौ (२१४/०६) वलियास सँ जीवन द्दौo पाँ जीविश्व र सुतो पाँ काशीनाथ: सोदरपुरकटका सँ इशान्नाीथ सुत गुदर दौ (१८८//१०) छबनू सुतो बचनू क: वुधवाल सँ नरपति दौ (१७२/१०) नरपति सुतो रूद्रपति बo (२/०१) रूद्रपति दरिहरा सँ हरिजीव दौ (७३//०१) हरिअम सँ मोहन द्दौo बबनू सूतो इशान्ना थ: अलय सँ मही दौ (६०//०२) अपरा मही सुता दरिहरा सँ गंग सुतधनी दौ (२०९//०९) घनी सुता सोदरपुर सँ दलपति दौ (१४७/०२) दलपति सुतो किर्तिपति सुखैत खौआल सँ जगाई सुत अनी दौ (२०७//०६) करमहा सँ बछाई द्दौo इशान्नातथ सुता दीनानाथ गुदर सोने मनोहरा: (२७५/०१) बलियास सँ खुशिहाल सुत वाचा दौ (१३५/०१) बाचा (२६३//०२) सुतो बo (१६/०९) जयराम बावूलालौ हरिअम सँ देवकृष्णब सुत रामेश्वसर दौ (२०९/०१) गंगोली सँ कृपाराम द्दौo गुदर सुता करमहा सँ होरिल दौ (१२४//०५) होरिल सुता चिन्ताा ब. (१४/०१) चाण विहार पाँगुदर झपटीका सरिसब सँ तिलकेश्व०र दौ (१९९//०८) तिलकेश्व र सुतो लक्षेश्व र वलियास सँ बेचू सुत हेमनाथ दौ (१३०//०३) हेमनाथ सुतो बवुएक: हरिअम सँ बौक दौ (२०९/०१) बोक सुता सकराढ़ी सँ दिनबन्धुन दौ (१२९//०६) करमहा सँ जगन दौहित्र दौ मदनमोहन सुता पाली सँ रघुनन्दीन दौ (१९७/०३) रघुनन्दसन सुता चुनचुन रामी यद्दूका कुजौली सँ हृदयनाथ सुत कृष्ण९लाल दौ (१९९/०७) मoमo वागीशसुता (२६९//०१) बाछ हेमनाथ (ब.११/११) घनी जयनाथ हृदयनाथा: सोदरपुर सँ गोनू दौ (६८//०२) उचतिसँ पुरूषोत्तम द्दौo हृदयनाथ सुतो खगनाथ बैयाo कृष्ण लालौ वलियास सँ ब्रजनाथ दौ (१४०/०२) घुसौत सँ ठo उँमापति द्दौo वैयाo कृष्ण लाल सुता बेलउँच सँ छबन सुत नेहनाथ दौ (१९९//०४) नेहनाथ सुतो मुशन प्रo
(४४७)
बैद्यनाथ: दिघो सँ आँखी सुत हिरादौ (१८७//१०) हिरा सुतो बाचाक: (२१८//०५) करमहा सँ चित्रघर सुतऋद्धि दौ (१६४//०९) दरिहरा सँ बवनू द्दौo (२१५/०७) ठo पुण्य/नाथ सुता विनोद प्रo (२१७/०१) अभयनाथ प्रकाश ललना:हरिअम सँ बृजबिहारी सुत गणेश दौ (२०३//०५) उगरी सुतो कुञ्जबिहारी बृजबिहारी कौ कुजौली सँ झडूला सुता आदिनाथ दौ (६४/०१) आदिनाथ प्रo तिलकेश्वजर सुतोचन्द्राूनन्द : बभनियाम सँ रूदी दौ (१३९//०७) सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo बृज बिहारी सुतो घनेश्व र गणेशौ सरिसब सँ पाँ जगद्धर सुत पाँभूवनेश्वदरीदत्त दौ (७३/०५) पाँननू सुतो पाँ जगद्धर: करमहा सँ गोरीदत दौ (१३२//०४) महो गौरीदत्त सुता सोदरपुर सँ उँमापति दौ (१६६/०८) करमहा सँ जगन्नाोथ द्दौo पाँजगद्धर सुतो पाँ भूवनेश्वारीदत्त भोला कौ पाली सँ कमलादत्त दौ (१७८/०८) खण्डदबला सँ थानू द्दौo पाँ भूवनेश्वदरीदत्त सुता बुधवाल सँ दुर्गापति सुत मुकुन्दा दौ (१८९//०४) मुकुन्दन सुता भूषी वूचन बूदा छोटकू का सरिसब सँ ठीठर दौ (१७७//०९) पाँ चाण सुता ठीठर जयलाल ब्रजलाल मन्नूसका वलियास सँ नाथ दौ (१२०//०४) (३३४/०६) नाथ सुतो गोकुल: बुधवाल सँ ब्रह्मदत्त सुत बछरू दौ (१७२/१०) ब्रह्मपति सुतो (२९८//०५) साहिब बछरू कौ कुजौली सँ गौरी नाथ सुत रामी दौ (५६/०३) माण्ड९र सँ बावू द्दौo बछरू सुतो परशमणि रतनो खण्डाबला सँ बन्धु दौ (१२०//०५) बन्धुौ सुतो सिपाही दुर्गादत्त: पाली सँ अनू दौ (१८८/०७) रामचन्र्ड९ सुत गोपीनाथ सुतो वादूक: खौआल सँ रूचि दौ बावू सुतो अनू नारायणौ खोआल सँ भीखू सूत राम दौ सरिसव सँ कृष्णद द्दौo
(४४८)
अनू सुतो बाछाक: (३०२/०८) सोदरपुर सँ दशावधान दौ (१५१/०७) रामकर सुत हरपति सुतो दशावधान दशरथो दरिहरा सँ वामन दौ दशावधानसुता दरिहरा सँ रामकृष्णस सुत शुभंकर दौ घुसौत सँ कृष्ण७देव द्दौo ठीठर सुतो जगद्धर: दरिहरा सँ भवदत्त सुत कन्हा ई दौ (७३//०१) सुबोध सुतो (२६७//०७) भवदत्त: पाली सँ पाँ हिरा दौ (१२०//०२) पाँ हिरा सुता वलियास सँ भगीरथ दौ (६२//०४) शिव (ब. ४//०२) पति सुत महन्त सुतो मोहन: सोदरपुर सँ भिखाई दौ मोहन सुतो भगीरथ मनीकों सोदरपुर सँ कृष्णा नन्दद दौ (१७३//०४) कृष्णारनन्दस सुतोरेया (३१५/११) पीताम्बतरौ पाली सँ चीकू सूत गोविन्द दौ (७१//०३) सोदरपुर सँ बावू द्दौo भगीरथ सुता पबौली सँ सदानन्दज दौ (१२०/०२) सदानन्दी सुता बुधवाल सँ कमलापति दौ (१६५//०९) कमलापति सुता सोदरपुर सँ हरिदेव दौ (१३०//०७) हरिदेव सुता हरिअम सँ गोढ़ाई सुत कुनाई दौ दरिहरा सँ गौरी पति द्दौo (ब.९//०८) भवदत्त सुता कन्हासई रमनी चण्डी दत्त तारणीदता पाली सँ भवानीदत्त दौ (१७८//०५) सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौo कन्हारई सुता हरिअम सँ सन्तोदष मणि दौ (२०९/०१) सन्तोष मणि सुतो बवूजन (२४८/०८) बलियास सँ खुशिहाल दौ (१३५//०१) जजिo सँक्ष्मीनधर द्दौo गणेश सुतो परमेश्वसर: सुरगन सँ राय वेदानन्दौ नारायण दौ (२०४/०६) अपरा राय रूपनारायण सुतो एकनारायण दुर्गा नारायणनौ माण्डणर सँ कुमर सिंह दौ (१८६/०९) नरउन सँ सरस्व ती गुणानन्दण द्दौo राय दुर्गा नारायण सुतो वेदानन्दा नारायणौ बद्रीनारायणनो करमहा सँ राजा दुर्गा प्रसाद दौ (८६/१०) पबौली सँ कन्है या द्दौo राय बेदा नन्दु नारायण सुता रघुनन्दंन नारायण विजय नारायण चेत नारायण होमेन्द्र नारायणा; रवौआल सँ जानकीनाथ दौ (१८८/०५) बुधवाल सँ गुदन द्दौo।।
(४४९)
ठo विनोद प्रo अभयनाथ सुता दरिहारा सँ खड़गनाथ सुत विद्यानाथ दौ (२१३//०३) काशीनाथ सुतो मोदनाथ खडत्रनाथौ हरिअम सँ महिघर दौ (२१३//१०) दरिहरा सँ तिलानाथ द्दौo खड़गनाथ सुतो पुण्यननाथ विद्यानाथौ सोदरपुर सँ बलभद्र दौ (१९३/०६) बलभद्र सुता दरिहरा सँ विवानन्दु दौ (१७७//०२) विश्वा नन्दद सुतो रमानन्द : सरिसव सँ गुणपति दौ (१२६/०३) योगनाथ (उ.टी.०२/०३) सुतो गंगा नाथौपनामक गुणपति माण्डवर सँ दुर्गादत्त सुत ननू दौ (१७६//०८) दुर्गादत्त सुतो ननूक: बुधवाल सँ बछरू दौ (११९//०५) नरउन सँ हरिनाथ द्दौo ननू सुतो गरीब: करमहा सँ भवानीदत्त दौ दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौo गुणपति सुता शम्भुदनाथ (२१८//०२) झोटहु (०२/०४ उo टीo) मुशरी (०२//०५) ठककन प्रo (०३/०४ उo टीo) डमरूनाथा: माण्डीर सँ मनपति दौ (२००/०४) मनपति सुतो बूलन: नरउन सँ गोविन्दा दौ (१२५//०६) गोविन्द सुतो बवुए (२८०/०५) बद्री कौ सकराढ़ी सँ प्रान्नााथ सुत ननू दौ (९६/०८) नेनु प्रo वंशघर सुतो करमहा सँ नेनू सुत ब्रजनाथ दौ (११८/०१) घराघर सुतोनेनूक: सोदरपुर सँ भवेश दौ (२०५/०१) एकहरा सँ रमापति द्दौo नेनू सुतो ब्रजनाथ: माण्ड्र सँ वामदेव दौ (८९//०१) पाली सँजयदेव द्दौo ब्रजनाथ सुता सोदरपुर सँ भवेशसुत मानीक दौ (९०//०६) तिसउँत सँ सुबन्धुव द्दौo विद्यानाथ सुता हरिअमस सँ शम्भुसनाथ सुत लूटन दौ (१८५/०९) अभयनाथ सुतो हर्षनाथ गोपीनाथौ नरउनसँ बाँका उमानाथ दौ (१७४//०२) अपरा बॉंका उँमानाथ सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) सुता खण्डपबला सँ मणिनाथ दौ (१०१/०९) करमहा सँ जगन्ना थ द्दौo हर्षनाथ (२४३/०८) सुता शम्भुकनाथ प्रo विकल: माण्डसर सँ वाचा दौ (१०९/०७) सरिसब सँ गणेश द्दौo शम्भुशनाथ सुतो लूटन प्र. छत्रनाथ:
(४५०)
खौआल सँ ठीठर दौ (१६२//११) मतिनाथ सुतो ठीठर: करमहा सँ मतिनाथ दौ (११६/०५) मतिनाथ सुतो गुणानन्दा धर्मनाथौ माण्डकर सँ भोलानाथ दौ (११४//०८) बुधवाल सँ लक्ष्मीुदत्त द्दौo ठीठर सुतो गंगानाथ: हरिअम सँ बछरण दौ (१२४//०१) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo लूटन सुता सोदरपुर सँ मo मo सदन सुत वेणीनाथ दौ (२१५/०६) वेणीनाथ सुतो धर्मनाथ: नरउन सँ बद्रीनाथ सुत अर्क्कनाथ दौ (२००/०३) अर्क्कनाथ सुतो श्याीमानन्दम बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो दौ (१९०/०) वलियास सँ नन्दीकपति पति द्दौo (२१५/०७) ठo जयनाथ सुतो दीपन: वलियास सँ कमलापति सुत टेकपति दौ (१२२//०५) कमलापति सुतो जीवपति टेक पति करमहा सँ भीमनाथ दौ (२०३//०२) नरउन सँ टेकनाथ द्दौo टेकपति सुतो किशोर: खण्डधबला सँ बावू जानकी नन्दोन सिंह दौ (२०६/०४) बावू जानकीनन्दोन सिंह सुता बावू अभयशंकर सिंह बावू उँमाशंकर सिंह बावूजयानन्द/ सिंह: नरउनसँ मुक्तिनाथ दौ (१९४//०१) जगद्बन्घुक सुता (२१८//०१) मुक्तिनाथ गंगानाथ शिवनाथ एक नाथ पोखनाथ पीणाकनाथा: माण्ड र सँ झलबा प्रo श्या२मसिंह दौ (१८६/१०) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo मुक्तिनाथ सुता पाली सँ गंगाघर सुत गुणघर दौ (१२३/०२) गुणघर सुतो वैयाo महेश: नरउनसँ मनहर सुत दामोदर दौ (२०१/१०) दामोदर सुतो श्रीनाथ गौरी नाथौ करमहा सँ गोकुल सुत हेमकर दौ (१३४//०५) खण्डनबला सँ जगतसिंह द्दौo (२१५/०७) ठo श्रीनाथ सुतो सुशान्त प्रशान्तोस नरउन पुड़े सँ तारानाथ सुत बोधनाथ दौ (२१३//०८) बैद्यनाथ सुतो तारानाथ: घुसौत सँननू सूत अमृतकेश दौ (१७७/०६) अमृतकेश सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत रतिनाथ दौ (१९१//०९) दरिहरा सँ गरीबानन्दु द्दौo तारानाथ सुता प्रोo रमानाथ (मैथिली भाषा व्याबकरण रचयिता। अलय कुल प्रकाशo मैथिल ब्राह्मणों की पंजी व्य वस्थाु) प्रोo तंत्रनाथ

0 टिप्पणी:

Post a Comment