पञ्जी प्रबन्ध :१५ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(५१)
(उपटीप दिगउन्ध सँ कछुवा) महावीर सुता विद्यानन्दI जीवानन्दu शिवानन्दाh वलियास सँ दामोदर सुत पुण्यसपति दौ उ.टी. /९१/०४) खण्डवबला सँ बावू खेलापती सिंह द्दौo विद्यानन्दf सुता . . . सँ . . . सुत उपेन्दा दौ . . . सँ . . . द्दौo जीवानन्दव सुता . . . सँ . . . सुत तेजनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo मोतीनन्ददन सुतो पंचानन्दव: . . . सँ . . . सुत योगेश्वदर दौ . . . सँ नन्दeनो द्दौo देवकीनन्द् सुतो छत्रानन्‍द हरि नन्दसनो वलियास सँ भैयों सुत कृष्णेतश्र्वर दौ उoपo (९०/१०८) सरिसब सँ फलहारी द्दौo छत्रानन्दे सुता . . . सँ . . . सुत माधव दौ . . . सँ मयानन्दद सुत सतीनन्दरन: करमहा सँ केशव सुत रामनारायण दौ . . . नरउन सँ दामोदर द्दौo सतीनन्दँन सुता . . . सँ . . . सुत फणिपति झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
(५२) उपटीप कन्हौोलीसँ उजान
अथ कन्हो ली सोदरपुर ग्रामारम्भी: (९०/०५) —भवेश सुता पुरन्द.र कुलपति मानिक सुकवि कृष्णोदत्ता: पाली सँ हरिदेव सुत बालकृष्णा० दौo (९०/०८) माण्डार सँ रतिपति द्दौo पुरन्दार सुतो शक्तिदत्त: शिवा हरिअम सँ परशी सुत बालकृष्णत दौo (११४/०) खौआल सँ हरिनाथ द्दौo शक्तिदत्त सुतो केशवनाथ लेखनार्थौ दरिहरा सँ प्रताप नन्द१न दौ (शा. १६५/०७) बुधवाल सँ चिलका द्दौo अपराशक्रिदत्त सुतो लेरवन: पाली सँ विश्र्वेखर सुत पाठक वचून दौ
. . . सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौo लेरवन सुता . . . दरिहरा सँ छोन्हाा सुत मुसहड़ दौ . . . सरिसब सँ श्रृष्टिधर द्दौo मानिक सुतो भीरवन छोटा तिसउँत सँ मनहर सुबन्धुर दौ (शो ९१/०) माण्डिर सँ हेमकर द्दौo भीरवन सुतो महिपति चन्द्ररपति माण्डहर सँ बदूकनाथ दौ (९३/०३) सरिसब सँ हिरेश्वँर द्दौo छोटा सुता . . . रूचौलि एकहरा सँ मoमo बबुरैया सुत दुलरेया दौ (२०४/०७) कुजौली सँ बृहस्पुति द्दौo
(१०८/०६) रामचन्द्र सुता गंगादत्त विष्णुकदत्त कान्हाो चान का: खौआल सँ विश्र्वेवर दौ (१०८/०२) हरिअम सँ किशुनी द्दौo गंगादत्त सुता हरिअम सँ नारायण सुत हरीनाथ दौ (११३/०७) सकराढी सँ गरीब द्दौo विष्णुसदुत्त सुता एकदत्त ठेङनि प्रo शिवदत्त दुरिवया काo हरिअम सँ हरिनाथ दौ (११३/०७) सकरादित सँ गरीब द्दौo एकदत्त सुता करमहा सँ चन्द्रादेव सुत प्रेमदेव दौ प्रo (१६०/०) प्रेमदेवा सुता . . . माण्ड्र सँ धीर दौ (१२३/१०१) करमहा सँ हरिनाथ द्दौo ठेङनि प्रo शिवदत्त सुता गणेशदत्त बम्म. प्रo आद्यदत्त त्रिपुरदत्त लक्ष्मीौदत्त रजनीदत्ता दरिहरा सँ भवनाथ दौ उo (१६५/०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौo गणेशदत्त सुतो चण्डीिदत्त: नरउन सँ गदापाणि दौ (शा. ९६/१२) गदापाणि सुता सोदरपुर सँ देवकृष्ण सुत मा‍नीक दौ उoटीo (३०/०९) पाली सँ देवनाथ द्दौo चण्डीषदत्त सुतो लेखदत्त: हरिअम सँ दुर्गादत्त सुत बावू लोकनाथ दौ (उoटीo१.४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo लेखदत्त सुतो रमाशंकर शिवशकरौ माण्डथर सँ रघुवर सुत फेकू द्दौo (उ.टी.८४/१३) पाली सँ हर्षी द्दौo रमाशंकर सुतो . . . सँ . . . सुत लक्ष्मीथनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo शिवशंकर सुतो . . . महिषीपाली सँ झपटी प्रo दिनानन्दल सुत तारानन्दध दौ उ.प्र. (३१/१०/३) जजिवाल सँ दिनानाथ द्दौo अपरा चण्डी्दत्त सुतो अनन्ताधनन्दा: अलय सँ राजा लीलानन्दँ सिंह दौ . . . वलियास सँ मणि सुत इश्वनरीदत्त द्दौo बम्मअ प्रo आदयादत्त सुता गिरिजादत्त हेमदत्त वूचन वंशी का: बुधवाल सँ परशमधणि सुत बछरण दौ प्रoटीo (६६/०४) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौo गिरिजादत्त सुता पुण्यतदत्त पिनाकदत्त चन्द्र दत्ता:
(५३) (कन्हौ्ली सँ उजान मंगरौनी)
बुधवाल सँ मनोहर सुत टेकनाथ दौ शा (२९०/०२) सोदरपुर सँ हरिनाथ द्दौo पुण्यलदत्त प्रo जीबछ सुता जगदीशदत्त महेशदत्त उमेशदत्ता:करमहा सँ हलधर सुत गोवर्द्धन दौ (उ.टी./५४/०७) सोदरपुर सँ बावूलाल द्दौo जगदीशदत्त सुतो गोपाल दत्त प्रo अजयदत्त संजदत्तौ हाटी बेहट करमहा सँ मोदनाथ सुत उग्रनाथ दौ (उ.टी/५७/१०) सोदरपुर सँ जयनन्द्न द्दौo गोपाल दत्त सुता . . . रैमा . . . सँ . . . सुत तंत्रनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo महेशदत्त सुतो राजदत्त सुरगन सँ विजयनारायण दौ उ.टी. (१०५/०२) बेलउँच सँ त्रिलोचन द्दौo उमेशदत्त सुता . . . दरिहरा सँ गरीबानन्दा सुत अम्बिकानन्दचदत्ते (उ.टी. ७५/०६) सोदरपुर सँ जगदीश द्दौo
पिणाकदत्त सुतो धनदत्त : करमहा सँ विश्वदनाथ सुत राधानाथ दौ (शा. २१०/१०१) माण्डुर सँ गोवर्द्वन द्दौo अपरा पिणाकदत्त प्रo बालाजी सुता दिनेशदत्त रमेशदत्त अमरदत्ता श्याडमादत्ता : माण्डनर सँ झोटहु दौ उ.टी. (८५/०३) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo धनदत्त सुतो विष्णु्दत्तो प्रo मुन्नाु सदनो फनदन्हल सँ भिरिवया सुत हंसमणि दौ शाo २७५/०९ रवौआल सँ धनश्यारम द्दौo उदयदत्त प्रo मुन्नाश सुतो सिहौली माण्ड०र सँ छीतन सिंह सुत परमानन्दय सिंह दौ (उ.टी.८६/१०) नरउन सँ दुर्गानाथ द्दौo
(५४) उ.टी. कन्हो९ली सँ उजान
हेमदत्त सुता नरउन सँ भोलानाथ सुत पशुपतिनाथ दौ (१०२/१४) खण्डौबला सँ बावू दौ पति द्दौo अपरा हेमदत्त सुतो भीमदत्त प्रo बालाजी परहट बहेराढ़ी सँ चूड़ामनि सुत, पौराणिक टेकमणि दौ पबौली सँ दिवाकान्तo द्दौo भीमदत्त प्रo बालाजी सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo
बुचन सुतो हिरण्य.दत्त : माण्डुर सँ गणी सुत हरपति दौ उ.टी (८९/०३) करमहा सँ श्यातमलाल द्दौo।। हिण्य.दत्त सुता वंशीसुता . . . नरउन सँ जगदबन्ध सुत पचकौड़ी प्रo लेरवनाथ दौ (उ.टी. ९६/०३) करमहा सँ शीतल द्दौo अपरा वंशी सुता . . . हारिअम सँ सिद्विनाथ सुत दुर्गानाथ दौ ३.टी (४४/१२) नरउन सँ विश्र्वनाथ द्दौo लक्ष्मीहदत्त सुतो हरषीक: पाली सँ गोरवूल सुत परिवया दौ उ.टी (३४/१०) खण्ड‍बला सँ केशवनाथ द्दौo हररवी सुता . . . खौआल सँ मोदनाथ सुत पद्यनाथ दौ उ.टी (६९/०९) पबौली सँ विकल द्दौo अपरा हररवी सुता दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ उ.टी (७४/०६) सोदरपुर सँ श्रीधर द्दौo
रजनीदत्त सुता देवीदत्त तीर्थदत्त प्रo हौवा जयदत्त योगदत्त पद्मदत्ता हरिअम सँ दुल्लoह सुत गिरधर दौ (शा/२८२/०५) पबौली सँ गुल्लीर द्दौo घरानाथ दौ (उ.टी. ३६//०३) रवण्ड५बला सँ वासुदेव सिंह द्दौo दुर्गानन्दन टेकानन्दं श्यापमानन्दा बुधवाल सँ रघुनन्दहन दौ (६५/११ उ.टी.) सोदरo नेना द्दौo (८७/१२) पबौली सँ उमानन्दस द्दौo नन्द६न सुता करमहा सँ रवेलनाथ द्दौ (उ.टी.३८//११) रवण्ड o आद्याकान्तर द्दौo श्या६मानन्दक सुतौ रंजन सुघी सँ सुरगन सँ विजयनारायण दौ (१०५/०२) बेलउँच सँ त्रिलोचन)
(५५)
(उपटीप कन्हौ्ली सँ उजान) तीर्थदत्त प्रo हौवा सुता गौरीदत्त केशवदत्त यदुदत्त विनोददत्ता:पाली सँ धरानाथ स्यैसव दौ (शा/२०४/१०४) खण्डवबला बावू वासुदेव सिंह द्दौo गौरीदत्त सुता . . . करमहा सँ जर्नादन सुत नरनाथ दौ (५३/१०१) बेलउँच सँ नेना द्दौo केशवदत्त सुता . . . अलय सँ कलिकर्णावतार राजा लीनानन्दँ सिंह सुत ऑनरेवुल राजा बहादुर कीर्त्या नन्दय सिंह दौ . . . बेलँउच सँ कुमर द्दौo यदुदत्त सुतो धीरेन्द्रादत्त: माण्ड र सँ यदुनन्द न सुत बदरी दौ (उ.टी. ८६/१०६) एकहरा सँ दिनानाथ प्रo बंगाली द्दौ विनोददत्त सुता . . . माण्डौर सँ बदरीटी दौ उ.टी (८६//०६) एकहरा सँ दिनानाथ द्दौo जयदत्ता सुता . . . बुधवाल सँ परशमणि सुत सोन दौ उ.टी (६५/१२) खण्ड बला सँ साधू द्दौo योगदत्त सुता . . . नरउन सँ मनहर सुत‍ दामोदर दौ उ.टी (९९/०४) करमहा सँ हेमकर द्दौo पद्मदत्त सुतो पीताम्ब५र भोलादत्त प्रo पियुषदत्त बुधवाल सँ चण्डेमश्व र सुत शिवेश्वुर दौ (उ.टी. ६६//०८) रवण्ड बला सँ कृष्णेणश्वबर द्दौo।। पीताम्बरर भानू शेरवर माण्डशर सँ नन्दी पति सुत तुलपति दौ (उ.टी. ८२/१३) रवण्ड्बला सँ वाबुहृर्षपति सिंह द्दौo
भोलादत्त प्रo पियुष दत्त सुनीलदत्त: वलियास सँ चण्डे‍श्वार सुत त्रिलोकनाथ दौ (उ.टी. ९०/१०६) डूमरा बुधवाल सँ गोरीनाथ द्दौo धीरेन्द्रृदत्त सुता . . . हरिअम सँ मोदनाथ दौ (उ.टी. ४८//०१) . . . सँ देवेन्द्रु नाथ झा द्दौo
कान्ह सुतो रमादत्त दरिहरा सँ रैया सुत मनसुख दौ (शा.९९/१०३) खण्डहबला सँ जगन्नाथ द्दौo चपनू सुता . . . करमहा सँ जगन्नादथ सुत भवानीदत्त दौ (१६२/०६) सोदरपुर सँ बुद्धिकर द्दौo
(५६) २८ उपटीप मानीसँ सरिसब
अथ मानी सोदपुरर ग्रामारम्भत:—(२१२/८) बाछनि प्रo कृष्णा नन्दम सुतो वामदेव:माण्डार सँ हरपति सुत परमानन्द दौ (१०५/०३) खण्डणबला सँ रामदेव द्दौo वामदेव सुता गंगा बछरू मंचिता: करमहा सँ सदानन्द/ दौ शा.१५६/०९) माण्डवर सँ हरपति द्दौo गंगा सुता घुसौत सँ हृषिकेश सुत थेधू दौ (शा. २६८/०९) अपरा थेधु सुता सरिसब सँ रामदेव सुत गदाधर दौ . . . अपरा गदाधर सुता कुजौली सँ शुभंकर दौ . . . वलियास सँ जगदीश द्दौo अपरा गंगा सुता अलय सँ धनश्याौम सुत रमाकान्ता दौ . . . पण्डुगआ सँ गुणाकर द्दौo अपरा गंगा सुता एकहरा सँ यदुपति सुत रमाकान्त दौ . . . सोदरपुर सँ कृष्णांनन्दर द्दौo . . . बछरू सुता माण्ड र सँ रतिपति सुत छत्रपति दौ . . . अपरा छत्रपति सुता . . . नरउन सँ अनिरूद्व सुत द्यनश्या म दौ . . . कुजौली सँ शुभंकर द्दौo अपरा बछरू सुता वलियास सँ विधानाथ सुत धर्मदत्त दौ (शा. २४०/०९) अपरा ब्रह्मदत सुता . . . कुजौली सँ रामी दौ . . . सँ . . . द्दौo अपरा बछरू सुता आदिनाथ: पाली सँ ज्यो्.कुमुदानन्दम सुत ज्यो . सोनमनि दौ (शा. १३४/०४) वलियास सँ शतन्जीव द्दौo . . . मंचित सुता बुधवाल सँ नारायण सुता हरिश्र्वर दौ (शा ९५/०२) सोदरपुर दौ फकीर द्दौo अपरा मंचित सुतो रघुनाथ: करमहा सँ नरोत्तम सुत नन्दलन दौ (शा.२१२/०९) नन्दलन सुता खौआल सँ लक्ष्मीशपति द्दौo . . . अपरा रतनपति सुतो रूचिपति उँमापति सोदरपुर सँ गीरू सुत जगानाथ दौ करमहा सँ जीवनाथ द्दौo रूचिपति सुतो लक्ष्मी पति खण्डपबला सँ विश्वहम्भथर सुत भवेश दौ (१६१/०३) वलियास सँ जगनाथ द्दौo लक्ष्मीापति सुता . . . नरउन सँ हरि सुत कवि कृष्ण् दौ . . . माण्ड र सँ द्यनश्या्म द्दौo रघुनाथ सुता वैया. पिणाकपाणि वैया. शूलपाणि कौ करमहा सँ शिवदत्त सुत महिधर दौ (शा.११०/०३) सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo वैया. पिणाकपाणि सुतो सदमाशिव गणेशो पाली सँ दुर्गादत्त सुत मोहन दौ (शा.२१२/१०२) सोदरपुर सँ रूद्रनाथ द्दौo सदाशिव सुता . . . खौआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (उ.टी. ६९/०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo गणेश सुतो शास्त्रा र्थ मार्तण्डउ वैया. मार्कण्डे३य क: हरिअम सँ हर्षमणि सुत योगीलाल दौ (शा. १८५/०४) माण्डमर सँ लोटनी द्दौo मार्कण्डेुय सुता लोकेक्ष्वणर अनन्त कन्टिर उँमापति वाचस्परतिका दरिहरा सँ खडा़गनाथ सुत खड़गपाणि दौ (शा. २०/०६) करमहा सँ विश्वरनाथ द्दौo लोकेश्वपर सुतो प्रों.मेषेश्व र प्र.विश्वेनश्वतर:सुल्ह्नी नरउन सँ तेजनाथ सुत कमलानाथ दौ (शा. २१३/०५) सोदरपुर सँ बवुजन द्दौo प्रो.मेषेश्वार प्र. विश्वेाशवर (MA PH.D-D.Litt) सुतो संजयक:लोहनावासी महिषी पाली सँ रामेश्व र सुत भूवंनेश्व र दौ उ.टी . ३६/०/ गंगोली कटका सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo
(५७) उ.टी. मानी सँ सारेसब भट्टपुरा
अनन्त७ सुतो लक्ष्मी्नाथ: नरउन सँ तेजनाथ सुत कमलानाथ दौ (शा. २१३/०९) सोदरपुर सँ वबुजन द्दौo
कन्टीुर सुतो ठक्कूौ सुरेशो करमहा सँ महादेव सुत कमलनयन दौ (उ.टी/५९/०३) सकराढ़ी सँ बलमद्र द्दौo ठक्कू सुतो राजेन्द्र विनो दौ . . . सँ . . . सुत हेमपति दौ . . . सँ . . . द्दौo सुरेश सुतो मनोज: . . . सँ . . . सुत दोलानन्दह झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
उँमापति प्र. रमापति सुतो अशोकः . . . नरउन सँ रविनाथ सुत खगनाथ दौ (उ.टी. ९६/०९) पाली सँ म.म.डा. गंगानाथ द्दौo
वाचस्पिति सुतो विधापति सुल्होनी नरउन सँ हरदत्त सुत चंचल दौ (उ.टी. ९२/०८) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo
शूलपाणि सुता . . . नरउन सँ घनानन्द सुत कुलपति दौ . . . पाली सँ घनानन्दौ द्दौo बन्धु सुतो रूचिपति हरिअम्बो सँ देवानन्दौ सुता यार दौ (शा.१०४/१०५) माण्डदर सँ भवेश द्दौo अपरा बन्धु. सुतो गुणीक: नरउन सँ महिपाणि सुत कुलपति दौ उ.टी. (१००/०२) बुधवाल सँ हरिश्रवर द्दौo रूचिपति सुतो धनानन्दौ- दरिहरा सँ गोड.सुत भवनाथ (शा.६५/०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौo अपरा रूचिपति सुता . . . माण्ड र सँ अच्छशपति सुत जीवपति दौ उ.टी. (८८/१०) सोदरपुर सँ सोनी द्दौo अपरा रूचिपति सुतो श्रीपति: दरिहरा सँ आनन्दी सुत हिरानन्द दौ (उ.टी./७५/०) बुधपाल सँ हरि द्दौo अपरा घनानन्दन सुता . . . घोसोत सँ कलानाथ सुत हर्षमणि दौ उ.टी. सोदरपुर सँ परशमणि द्धौo॥ अपरा घनानन्द सुता नरउन सँ उँमानाथ सुत पुष्पनाथ दौ उ. टी. करमहा सँ वावु ननू द्धौo॥ अपरा घनानन्द सुतो भूधर प्र. केशवानन्दी: माण्डवर सँ बेचन सता तारादत्त दौ उ.टी (८५/१०) नरउन सँ लक्ष्मीरदत्त द्दौo अपरा घनानन्द् सुता करमहा सँ नन्दतलाल सुत श्या मलाल दौ उ.टी (६०/१०) खण्डर. सोन द्दौo भूधर प्र. केशवानन्दर सुता पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी३३/१०४) सोदरपुर सँ ठीठर प्र. शक्रनाथ द्दौo अपरा भूधर प्र.केशवानन्दद सुता . . . पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ उ.टी. सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ द्धौ॥ अपरा भूधर प्रo केशवानन्द सुता बच्चूी प्र.दिनानन्दर दयानन्दक मायानन्दाभ नरउन सँ चुम्मकन सुत बनरवंडी प्र. तेजनाथ दौ उ.टी. (१००/१२) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौo दिनानन्दड प्र. बच्चू सुतो मेघानन्द‍ चन्द्रूशेरवरौ करमहा सँ श्या्मलाल सुत जयादित्य दौ (उ.टी ६०/१०) खण्ड‍बला सँ बावू नेत्रेश्वरर सिंह द्दौo मेघानन्दा सुतो उदयानन्दव: . . . सँ . . . सुत मुकुन्दा झा दौ . . . सँ . . . द्दौo चन्द्रसशेखर सुता विजयानन्द् अभयानन्द् विश्वा.नन्दाु लोहना दरिहरा सँ जीवानन्दस.प्र. चंचल सुत यटानन्दद दौ
(५८) (२९) मानीसँ भट्टपूरा उ.टी.
विजयानन्दह सुता . . . उजान माण्डटर सँ . . . उपाध्याजय सुत . . . उपाघ्यााय दौ . . . सँ . . . द्दौo
मयानन्दत सुता कृष्णायनन्दत विनोदानन्दउ हेमानन्दन विनयानन्दाद: खौआल सँ कारी सुत रेवतीनाथ दौ उ.टी. (७०/०७) खण्ड‍बला सँ बावू उपेन्द्रप सिंह द्दौo
दयानन्दौ सुता . . . कुजौली सँ सोन सुत दिवाकर दौ उ.टी. (१०६/०/१३) नरउन सँ अर्क्कनाथ द्दौo
श्रीपति सुता . . . नरउन सँ कुलपति सुत दयानाथ दौ उ.टी (९६/१०/३) खण्डशबला सँ महाराज माधव सिंह द्दौo गुणी सुता नरउन सँ लक्ष्मी.पति सुत सरस्वनती रूद्रपति दौ शा. (११/०९) हरिअम सँ यार द्दौo अपरा गुणी सुता करमहा सँ जगानाथ सुत रमादत्त दौ उ.टी (५९/०) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौo अपरा गुणी सुता . . . माण्डणर सँ खुशिहाल सुत भवानीदत्त उ.टी (८९/०८) सोदरपुर सँ सोनी द्दौo अपरा गुणी सुता खौआल सँ दुखभंजन सुत देवकृष्णट दत्त दौ उ.टी. (६८/०७) नरउन सँ कलानिधि द्दौo शा. (९६/०४) विश्वेउवर प्र. दीश सुता मनसुख धीर हीराका करमहा सँ कमलनयन सुत कृष्णातनन्द दौ (शा.११/१०) सोदरपुर सँ पद्मापति द्दौo मनसुख सुतो कृष्णृदत्त करमहा सँ उँमापति सुत छबनू दौ (शा. ११/१०) कुजौली सँ हेमकर द्दौo कृष्णहदत्त सुतो परमेश्व रीदत्त:नरउन सँ स. रूद्रपति सुत स. गुणानन्दृ दौ शा.(८४/०७) हरिअम सँ हृरिनाथ द्दौo अपरा सुतो गिरधारी क: करमहा सँ देवनाथ दौ शा. (११/०४) माण्डनर सँ निधि द्दौo परमेश्विरी दत्त सुता माण्डदर सँ आँरवी दौ उ.टी (८८/०८) सरिसब सँ गणेशदत्त द्दौo गिरधारी सुतो शिवदत्त बुधवाल सँ परशमणि दौ पबौली सँ दयानिधि द्दौo शिवदत्त सुता . . . वलियास सँ इन्द्रउपति दौ उ.टी ९०/०२ खण्डसबला सँ अनूपनाथ द्दौo धीर सुता करमहा सँ छबनू दौ (शा.११/१०) कुजौली सँ हेमकर द्दौo अपरा धीर सुतो करमहा सँ छबनू स्यैउव
(५९) हाटी सोदरपुर-उप-टीप १ रूब उपटीप हाटीसँ सोदरपुर अथ तेतरिहार सोदरपुर सरिसब
अथ हा‍टी सोदरपुर ग्राम:—शा. (१२३/०८) वैदिक सोनी सुता कुलमणि वंशमणि कमलमणि परशमणि हर्षमणिका दरिहरा सँ जीवनाथ दौ शा. (३/०९) करमहा सँ भवदेव द्दौo कुलमणि सुतो बम्मोदलाक: पाली सँ देवनाथ दौ . . . नरउन सँ हसनू द्दौo वम्भोुलाक: सुता करमहा सँ धर्मदत्त दौ (उ.टी.५१/०५) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo अपरा बम्भोलला सुता . . . करमहा सँ लान्हि दौ (उ.टी.५१//०६) पालीसँ धर्मानन्दo द्दौo मिश्र वंशमणि सुता पाली सँ देवनाथ दौ (१७४/०४) नरउन सँ हसनू द्दौo कमलमणि सुता करमहा सँ धर्मदत्त दौ उ.टी (५१/०५) कमलमणि सुता माण्डषर सँ बगडू दौ उ.टी (८५/०६) करमहा सँ चन्द्रनदेव द्दौo परशमणि सुतो पशुपति:नरउन सँ लक्ष्मीहनाथ दौ उ.टी (९४/०) पाली सँ जगनाथ द्दौo देवानन्द: सुतो खुशी नेना दौ करमहा सँ विघ्नेश सुत छोटी दौ . . . सोदरपुर सँ आनन्दद द्दौo मिश्र खुशी सुतो भैयाक: बुधवाल सँ बालक राम सुत हृदयराम दौ . . . जजिवाल सँ हिरफूल द्दौo भैया सुतो राजीवन नयन प्र.वबुआजीक: उगही बगिलयास सँ जयनाथ सुत गिरजानाथ प्र. पाठक दुभ दौ . . . तिलय सँ राय बवुअन द्दौo अपरा भैया सुतो कालिकान्तव रमाकान्तोह उगही वलियास सँ पाठक दुन्न. दौ . . . तिलय सँ राय वबुअन द्दौo वबुआजी सुतो भगवती कुनकुनों रूचौली एकरा सँ वंशनि सुत धरमरण दौ . . . खण्डदबला सँ पारशनाथ द्दौo नेना सुता बुधवाल सँ हृदयराम दौ जजि. हिरफूल दौ
अथ तेतरिहार सोदरपुर सँ मित्रकर द्दौo ग्रामरम्भ :(शा.८१/०) मेहश सुता मणिकृष्ण देवकृष्णु श्रीकृष्णाह अनाथीका: पाली सँ रामदेव दौ उ.टी (८१/०७) सोदरपुर सँ मित्रकर द्दौo मणिकृष्णाृ सुता माण्ड र सँ घनानन्दा दौ उ.टी (१०/०) नरउन सँ सदु. शधर द्दौo देवकृष्णण सुतो माणिक प्र. तीर्थकृष्णाआ:माण्डसर सँ मनबोध दौ शा. (१७४/१०५) हरिअम सँ नारायण द्दौo माणिक प्र तीर्थकृष्णाक सुतो बैदयनाथ ठीठरौ. पाली सँ देवनाथ दौ शा.(१७४/०६) नरउन सँ हसनू द्दौo बैदयनाथ सुता अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा.१९८/०५) कुजौली सँ कुलपति दौ.।। अपरा बैद्यनाथ सुता . . . रवौआल सँ हरदत्त दौ . . . करमहा सँ नेया द्दौo अपरा सुता पण्डु आ सँ पाँ रतनमणि दौ . . . रवण्डरबला सँ निधि द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ दुल्ल‍ह सुत लान्हा दौ . . . दरिहरा सँ विष्णुिदत्त द्दौo ठीठर सुतो गिरधर प्र. वबूजन: पाली सँ लक्ष्मीुधर दौ शा. (१९०/०८) सकराढि सँ नकदू द्दौo गिरधर प्र. ववुजन सुतो फेकन प्र ठक्कनः वुधवाल सँ केशव सुत सदाशिव प्र. गोशाँई दौ.शा खौआल सँ श्रीनाथ द्धौ॥ फेकन प्र. ठक्कन सुता . . . हरिअम सँ लोकनाथ सुत यदुनाथ दौ।। उ.टी. दरिहरा सँ ननू द्धौ॥ अपरा फेकन प्र. (जलधर) ठक्कन सुतो गौरीनाथः फेकन प्र. ठक्कन जलछ रघु वुघवाल सँ गोशाँई दौ (९०//०९) रवौo श्रीनाथ एकहरा सँ इन्द्र्नाथ सुत राय बहादूर श्रीनाथ दौ उ.टी. (१०७/१०) नरउन सँ महादेव द्दौo
(६०) उ.टी. तेवरिहार सँ सरिसब
गौरीनाथ सुता शंकर दामोदर दुर्गाधरा घुसौत सँ परमेश्वरर सुत मार्कण्डेाय दौ उ.टी. (४९.०८) सोदरपुर सँ महो जगदीश द्दौo शंकर सुतो राधवेन्द्र माघवेन्द्रोत विट्ठो कुजौली सँ खेलानाथ सुत लेखनाथ दौ उ.टी. (१०६/०३) खौआल सँ उमानाथ द्दौo दामोदर सुता मनीष . . . तरौनी करमहा सँ मंधन सुत डा. बद्रीनाथ (C.S.M.B.B.S) दौ (उ.टी/६२/०२) खण्डबबला सँ वाबू विश्वेतश्व र सिंह द्दौo दुर्गाधार सुता . . . महिषीपाली सँ मंगरौनी गंगाधर सुत चन्द्रकधर दौ उ.टी (३९/०४) खण्डमबला सँ चन्द्रंकान्त् द्दौo
श्री कृष्णे सुतो आनन्दव जानकीकौ बुधवाल सँ शतञ्जीव सुत भैयन दौ . . . दरिहरा सँ द्दौo आनन्दण सुता . . . पाली सँ मोहन दौ . . . सोदरपुर सँ रूद्रनाथ द्दौo जानकी सुता करमहा सँ गोविन्द दौ . . . सोदरपुर सँ धीर द्दौo अनाथी सुता . . . दरिहरा सँ मनसुख दौo . . . खण्ड०बला सँ जगनाथ द्दौo
(६१) उपटीप महिया
अथ ‍महिया सोदरपुर सँ (शा.११/०९) रत्नपति सुतो मउज दुर्गादत्तो पाली सँ मोती दौ (११/०८) सोदरपुर सँ नारायण द्दौo अपरा सुतो धीर कन्तोो माण्डदर सँ जयदेव दौ . . . करमहा सँ कष्णादनन्दा द्दौo अपरा सुतो बुधवाल सँ राम दौ . . . दरिहरा सँ म.म. थेध दौ. मउज सुतो नेनाप्र. हृदयनाथ हरिनाथ बुधवाल सँ देवनाथ दौ (११/०६) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo हृदयनाथ सुतो गोशॉइक: माण्डकर सँ खगपति दौ उ.टी. (८२/०२) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo गोशाँइ सुता बेलँउच सँ भूषण दौ . . . बुधवाल सँ कृष्णरपति द्दौo हरिनाथ सुता खौआल सँ कविहेमनाथ दौ शा. (१३४/०६) सरिसब सँ पॉं हिरेश्व र द्दौo अपरा सुता करमहा सँ फकीर सुत योगानन्द. दौ शा. (१७६/१०) दरिहरा सँ चित्रेश्वपर द्दौo अपरा सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ उ.टी (९०/१०) खण्डँबला सँ ठo इन्द्रुश्वँर द्दौo अपरा सुता सकराढी सँ कृष्ण०दाश दौ
सुरगन सँ राय उत्तमनारायण द्दौo धीर सुता खौआल सँ घनश्या म सुत पीताम्बहर दौ . . . सोदरपुर सँ रामचन्द्र द्दौo अपरा सुता एकहरा सँ दुलरैया दौ कन्तर सुतौ गौरीक: बुधवाल सँ देवनाथ दौ सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo गौरी सुता नरउन सँ सोना सुत चाण दौ . . . अपरा उमापति सुतो गुणाकर सोनाकौ सोदरपुर सँ धनश्यााम दौ . . . दरिहरा सँ विश्वोनाथ द्दौo सोना सुतो चाण:सोदरपुर सँ रोझन द्दौo . . . दरिहरा सँ वाबू द्दौo चाण सुतो परशमणि उदयमणि माण्डणर सँ शोभाकर सुत हियन दौ (शा.११४/१०) बुधवाल सँ भैयन द्दौo
अथ सोदरपुर कटका ग्रामारम्भ : गणोली कृष्णदपति सुतो लक्ष्मीलपति दरिहरा सँ यज्ञनारायण सुत बछरण दौ उ.टी (७४/१३) पाली सँ दुल्लषह प्र. धरणीधर द्दौo लक्ष्मीरपति सुतो जीवछ:माण्ड र सँ रतनपति सुत दामोदर दौ उ.टी (८०/०७) खण्डoबला सँ वाबू गणेशदत्त सिंह द्दौo जीबछ सुतो अनन्तत श्रीपति रतनापति उमापति कधवाल सँ महो मणीश्विर दौ उ.टी. (६६/०५) दरहरा सँ मनरण द्दौo अनन्तझ सुता श्रीपति ललनविनोमनोजा: माण्ड४र सँ नीलकंठ सिंह सुत दुगीनन्दर सिंह दौ उ.टी. (८७/०४) . . . सँ . . . द्दौo
अनन्तद सुता . . . वलियास सँ दमोदर सुत लक्ष्मीमपति दौ . . . करमहा सँ दिनानान्द. द्दौo
(६२) उपटीप महिषी सँ मङगदपट्टी पाली दुर्गागंज कटिहार
अथ महिवी पाली ग्रामाश्भ्प मराम:—(९४/०५) लक्ष्मीीनारायण सुतो भिखारी फकीरौ दरिहरा सँ धराधर दौ शा. (५३/०) खण्ड(बला सँ रघुनन्द्न द्दौo भिरवारी सुता धर्मानन्द घनानन्द विदयानन्दी दुर्गानन्दाा:दरिहरा सँ कुलपति दौ (शा.१०८/०३) सोदरपुर सँ हरपति द्दौo धर्मानन्द् सुतौ कीर्तिपति बलानन्दौस सरिसब सँ बबनू दौ शा.(१०४/०) करमहा सँ हेमकर द्दौo कीर्तिपति सुता पबौली सँ कलर सुत दयानिधि दौ उ.टी (१२/१) बुधवाल सँ देवनाथ द्दौo बलानन्द सुता नरउन सँ सोनी सुत चिन्रमाणि दौ उ.टी. (९२/१०) चिन्ता मणि सुता सोदरपुर सँ दामोदर सुत जुड़ाउन दौ शा.(२१/०९) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo घनानन्दु सुतो रत्नानन्दउ: खौआल सँ धनश्यामम सुत पीताम्बसर दौ शा.(१०८/०४) सोदरपुर सँ रामचन्द्रउ द्दौo रतनानन्द‍ सुता नरउन सँ सोनी सुत चिन्तामाणि दौ उ.टी (९२/१०) सोदरपुर सँ जड़ाऊभ द्दौo विधानन्दच सुता सोदरपुर सँ जड़ाउन दौ वलियास दुर्गानाथ द्दौo अपरा भिरवारी सुतो जयानन्दा: सरिसब सँ हेमाड्गद दौ शा. (९४/०७) सँ वलियास सँ भजीरथ द्दौo जयानन्दम सुता सीदरपुर सँ जुड़ाउन दौ शा. (२१/१००) वलियास सँ दुगीनाथ द्दौo अपरा भिरवारी सुत जयानन्दु: सरिसब सँ हेमाड्गद दौ शा. (९४/०७) वलियास सँ भगीरथ द्दौo जयानन्दा सुता बोधानन्द किशोरानन्द. सदानन्दाि एकहरा सँ म.म. गुणीश्वरर सुत ववुरैया दौ शा. (१९२/०३) सोदरपुर सँ धीरेश्व र द्दौo सदानन्दौ सुता खण्डसबला सँ कृष्णा(राम सुत रेवतीनाथ दौ शा. (३१३/१०५) करमहा सँ लोकनाथ द्दौo अपरा सदानन्दु सुतो रघुनन्ददन पण्डु.आ सँ मनसुख सुत लच्छी दौ शा. (१९७/२) सरिसब सँ चन्द्ररमणि द्दौo रघुनन्दुन सुता चुनचुन रामे लूटना कुजौली सँ हृदयनाथ सुत कृष्णुलाल दौ शा.(२१५/१०) बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौo अपरा रघुनन्द‍न सुता झपटी प्र. दिनानन्द. चुम्भे/ प्र. चन्द्राथन्दय कार्तिक मुनचुन प्रo मदनानन्द‍ योगानन्दाु माण्डीर सँ रामधन सुत ठीठर दौ शा.(१९७/०६) खण्डदबला सँ जीरक्खन द्दौo चुनचुन सुता सोदरपुर सँ राजा सुत गोविन्दद दौ फनन्दलह सँ रूक्मिनीदत्त द्दौo रामे. सुता श्यापमेश्विर कामेश्वनर महेश्व र तत्रेश्वारा:खौआल सँ उँमादत्त सुत वैया. खुद्वी दौ वैया. खुद्वी सुतो तारादत्त बालादत्तौ घुसौत सँ मुकुन्दि सुत केशव दौ शा. (३३६/१०५) केशव सुता वलियास सँ बहोरण सुत गोवर्द्वन दौ पाली सँ कान्हााइ द्दौo लूटन सुता पबौली सँ वुद्वि सुत खडूगनाथ दौ शा. (१९८//११) बुद्वि सुतो रवडगनाथ रमानाथौ घुसौत सँ शम्भुीनाथ सुत दुर्म्मिल दौ (शा.१९८//०२) दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo।। रवडगनाथ सुतौ मोदनाथ:सकराढ़ी सँ धरानाथ सुत नेना दौ शा.(२७८/०३) सरिसब सँ शशिघर द्दौo श्यानमेश्वनर सुता बेलउँच सँ केशव सुत गिरघर किशोर दौ वलियास सँ श्रीकान्तन द्दौo
झपटी प्र. दिननन्दय सुता तारानन्दँ विद्यानन्द भीमानन्दमपंचानन्दा सरिसब सँ शशिधर सुत म.म. सन्तगोपाल दौ उ.टी (०५/०६) सुरगन सँ राय दुर्गा नारायण द्दौo तारानन्द. सुता सच्चिदानन्दद धनानन्द् गजानन्द६ शोभानन्दाग जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ खौआल सँ म.म. चुम्मेन द्दौo सच्चिदानन्दग सुतो अशोक: पचही अफेही खण्डँबला सँ वाबू चन्द्र्पति सिंह दौ गजानन्दन शोभानन्दाँ जिवापाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ खौआल सँ म.म. चुम्मे द्दौo सच्चिदानन्दज सुतो अशोक: पचही खण्ड बला सँ बावू चन्द्र्पति सिंह दौ सँ द्दौo घनानन्दज सुत मनीष: सिहौलि माण्डडर सँ वैया. दिन बधु सुत पं. गोविन्दो दौ उ.टी. खण्डौबला सँ खुशरी प्र. (८४/०२) लेरवनाथ द्दौo शोभानन्दद सुतो राजेश नन्हे कौ सिहौली माण्डशर
(६३)
सँ वैया. दिनुबन्धु सुत प्रo माधव दौ उ.टी. (८४/१०५) नरउन सँ गोपीनाथ द्दौo गजानन्दी प्र. इन्द्रासनन्दo सुतो . . . कन्होोली सोदरपुर सँ लेखदत्त सुत रमाशंकर दौ . . . सँ लक्ष्मीदनाथ झा द्दौo
विदयानन्द सुतौ पद्मानन्द‍ प्र. शंकर- सरिसब सोदरपुर सँ शम्भु धर सुत क्षत्रधर दौ उ.टी. (१६/१०) दरिहरा सँ लक्क्ष्मीसनाथ झा द्दौo पद्मानन्दस प्र. शंकर सुतो सुतो आलोकशंकर: लालगंज सरिसव सोदरपुर सँ षठीना‍थ सुत खडगनाथ मिश्र दौ उ.टी. (१९/१०२) नरउन सँ दुर्गानाथ झा द्दौo आलोक शंकर सुता . . . सँ . . . सुत . . . . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo भीमानन्द सुतो ललन कुमार सरिसब सोदरपुर सँ शुम्भु धर सुत लेखधर मिश्र दौ उ.टी (१६/१०२) वलियास सँ गोवर्द्वन द्दौo ललन सुता . . . मबीड्योढ़ी खण्डाबला सँ . . . सुत दौ . . . सँ . . . द्दौo पंचानन्दि सुतौ मिथिलेश सुबोधौ खण्ड्बला सँ वाब खेलपतिसिंह सुत वाबू चन्द्रदपति सिंह (पचही) दौ शा.उ.टी (९०/०७) माण्ड र सँ वेया. दिनबन्धु द्दौo मिथिलेश सुतो . . . नवटोल नरउन सँ प्रोo इशनाथ सुत उमानन्दु दौ (उ.टी. ९७/१४) रवौआल सँ द्धारिकानाथ द्दौo।। सुबोध सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo।।
चुम्मेद प्र. चन्द्रा नन्द९ सुतौ कृष्णा नन्दस विश्वथनाथौ खण्डोबला सँ पद्मनाम सिंह सुत ऋद्धिनारायण सिंह दौ उ.टी (१८/११) खौआल सँ अनिरूद्व द्दौo कृष्णाउनन्दो सुता . . . खौआल सँ जानकीनाथ सुत इन्द्र नाथ दौ शा. (८८/०५) सरिसव सँ सन्त.गोपाल द्दौo कार्तिक सुतो दयानन्दु खण्डिबला सँ जगतकान्तव सुत बोधनाथ दौ शा. (३०३/०२) हरिअम सँ गोविन्दन द्दौo मुनचुन प्र. मदनामन्द सुता . . . पबौली सँ खड़गनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ नेना द्दौo योगानन्द् सुतो भवानन्द्: . . . खण्डगबला सँ जगतकान्तस सुत रेवतीकान्तo दो शा. (३०३/०३०) सक. सत्यँनारायण द्दौo मदनानन्दत सुता कन्हौतली सोदरपुर सँ गिरजादत्त सुत पिणाकदत्त दौ उ.टी. (२७/०६) माण्डशर सँ झोंटहू द्दौo
विश्वदनाथ सुतौ . . . दिधो सँ छेदी सुत शोभाकान्तह दौ . . . खौआल सँ दुर्गा द्दौo फकीर सुतो बाछ: माण्डसर सँ कृष्णनदेव सुत चेथडू दौ शा. (१७४/०) करo शिवदत्त द्दौo बाछ सुता चक्रपाणि गोधन हर्षमणिय:माण्डार सँ भवदेव सुत वंशीधर दौ . . . करमहा सँ उँमानन्दप द्दौo
(६४) ३२ उपटीप महिषीसँ सोतिपूरा
छोशा (८१/०८) छोटकनि सुतो मोदनाथ जगन्नाथौ सोदरपुर सँ शतञ्जीव दौ (२१७.१०४/०७) माण्डतर सँ रतनाकर द्दौo मोदनाथ सुतो दुरिवयाक: दरिहरा सँ गौड. प्र. रतिपति दौ (शा. १०४/१०८) नरउन सँ गोपीनाथ द्दौo अपरा मोदनाथ सुता भिरवारी बाउन गोपाला दरिहरा सँ सनफूल दौ (शा. १०३/१०७) करमहा सँ वाबी द्दौo दुरिवया सुतो आत्माशराम: खण्ड१बला सँ ठ. थेधी दौ (शा. १०५/०७) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo आत्मााराम सुता सुरगन सँ राजा श्री नारायण दौ (शा १८३/०३) सोदरपुर सँ जानकीनाथ द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ भवन सुत लाला दौ (शा.७/०५) लाला सुता माण्डौर सँ शोभाकर सुता पा हिटान दौ शा. (११४/०१) बुधवाल सँ भैयन द्दौo अपरा सुता माण्डरर सँ खगपति सुत वाचा दौ उ.टी. (८२/०२) सरिसब सँ गणेशदत्त द्दौo भीरवारी नी. ११ बाउन सुतो गोशाँई कलरूक: सोदरपुर सँ बन्धुँ सुत गुल्लीग दौ शा. (२१५/०) नरउन सँ स. रूद्रपति द्दौo गोशाँइ कलरू सुतो फूद्वी प्र. बलभद्र: दरिहरा सँ बन्धु सुत यज्ञ नानायण दौ उ.टी. (७४/०८) नरउन सँ लक्ष्मीहनाथ द्दौo अपरा गोशाँइ कलरू सुतो लोकनाथ: खण्डटबला सँ जगत सिंह दौ उ.टी. (१०८/०९) वलियास सँ माणि द्दौo फूद्दी प्र. बलभद्र: सुतो शोभनाथ उँमानाथ माण्ड०र सँ थोथी सुत बालह दौ (उ.टी.८३//०७) सरिसब सँ अमृतनाथ द्दौo।। शोभनाथ माण्डडर सँ लतडू सुत भगवानदत्त दौ उ.टी (८५//०२) सोदरपुर सँ झलहन द्दौo . . . ।। गोपाल सुतो धर्मनाथ: सोदरपुर सँ रमाकान्तह सुत भवानीदत्त दौ (उ.टी. २१//०६) करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo।। धर्मनाथ सुता माण्डदर सँ भवानीदत्त सुत ठेङनिदौ (उ.टी ८९/०९) सोo भीरवन द्दौo जगन्नाथ सुतो गिरधारी कुञ्जबिहारी कौ दरिहरा सँ सनफूल स्यैउव दौ शा. (१०३/०७) करमहा सँ बाछी द्दौo गिरधारी सुता . . . सोदरपुर सँ जीवेश्व३र सुत श्रीनाथ दौ उ.टी (२१/०८) दरिहरा सँ केशव द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ हिरानन्दभ सुत मोदानन्दट दौ उ.टी (७५/०२) हरिअम सँ सचल द्दौo अपरा कुञ्जबिहारी सुता . . . दरिहरा सँ नित्याoन्नरद सुत गरीबानन्दश दौ उ.टी (७५) हरिअम सँ सचल द्दौo अपरा सुता खण्ड बला सँ थेधी सुत सोन दौ शा. (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo
शा. (१०७/०९) लक्ष्मीगदत्त सुता वागीश दुल्लमह दुरवरण प्र. हर्षी झपटूका माण्ड र कुलपति दौ शा(१०७/०) पाली सँ घनानन्दत द्दौo वागीश सुता कुजौली सँ सि‍द्विकर सुत अमृतकर दौ दरिहरा सँ यज्ञनारायण दौ दुल्ल ह सुता . . . माण्डार सँ कुमर सिंह दौ उ.टी. (८६/०७) नरउन सँ प्र. द्दौo दुरवन सुता . . . नरउन सँ भोलानाथ दौ उ.टी (१०२/१३) वलियास सँ निधि द्दौo
(६५) उप.टीप. महिषीसँ पाली धाने रामपुर
अपरा दुरवन सुता सोदरपुर सँ लूचाई दौ उ.टी. १३/५ नरउन सँ गोपाल द्दौo हर्षो सुता ढून प्र. भवनाथ बच्च न प्रo रवगनाथ विकल प्र. हेमनाथा खण्ड बला सँ भगीरथ दौ शा. (१६२/०८) करमहा सँ महेशदत्त द्दौo ढून प्र. भवनाथ सुता . . . दरिहरा सँ जयभद्र दौ उ.टी. खण्डाबला सँ भिरवू द्दौo वच्च.न प्रo रवगनाथ सुता सोदरपुर सँ शक्रनाथ सुत नेना दौ उ.टी (२१/१०) कुजौली सँ धरानाथ द्दौo अपरा सुता गोपीनाथ फणीनाथ नीरसा: खण्डडबला सँ श्री नन्दुन दौ शा. (१९३/०९) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo गोपीनाथ सुतो बैदयनाथ फनन्तोौ अनन्ताद माण्ड९र सँ रघुनन्द न सिंह झा दौ उ.टी. (८६/१०) रवण्डदबला सँ जयनाथ द्दौo फणीनाथ सुत गौरीनाथ नर. बलदेव द्दौo (उ.टी. १०३) करमहा सँ फकीर द्दौ गौरीनाथ सुतो सुशील सुघीरौ रवण्डाबला सँ दिनेशनाथ दौ (२७२/०४) हरिअम सँ यदुवीर द्दौo बैदयनाथ सुता मोतीनाथ गोविन्द अरूण गिरीश शशिनाथा . . . सँ . . . सुत गंगानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo दौ नीरस सुता राधेश्याँम शंभुनाथ परमेश्वशर प्र. माहेन जीका रवण्ड.बला सँ वाबू हरिश्रर सिंह सुत वावू तीर्थेश्वरर सिंह दौ शा. (२७८/०८) पण्डुसआ सँ पॉंउमा द्दौo राधेश्यायम सुता उदय विजय . . . सँ . . . सुत उमानाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo वीकल प्र. हेमनाथ सुता पियुषनाथ रूपनाथ पुष्पतनाथा: नरउन सँ मित्रनाथ सुत राधानाथ दौ (उ.टी.१०२/०३) खण्ड बला सँ बावू गुणेश्वार सिंह द्दौo पियुषनाथ सुतो सोमनाथ चेतनाथौ खण्डटबला सँ तारानाथ सुत कालीनाथ दौ (शा.१९८/०७) करमहा सँ जनार्दन द्दौo सोमनाथ सुतो . . . सँ . . . सुत शक्तिनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ रूपनाथ सुतो जीवनाथः . . . माण्डर सँ रूद्र सिंह सुत जयनन्दन सिंह दौ उ. टी. करमहा सँ मार्कण्डेय दौ॥ अपरा रूपनाथ सुता . . . खौआल सँ जानकीनाथ सुत इन्द्रुनाथ द्दौo द्दौo शा. (१८८/०५) सरिसब सँ सन्तसगोपाल द्दौo
. . . वद्रीनाथ सुता रामजी भगवान जी सुदर्शना: वलियास सँ देवपति सुत लोकपति दौ उ.टी (९०/०३) सोदरपुर सँ योगमणि द्दौo
(६६) ३३ इशहपुर पाली उपटीप: महिषीसँ
गोखूलनाथ सुता हेमनाथ दुरिवया परिवया झा दरिहरा सँ ववूआ दौ (शा. १०२/०८) नरउन सँ धनानन्द द्दौo हेमनाथ सुता राजीवनाथ झिंगुर प्र. पद्मनाथ श्रीनाथ दयानाथा सोदरपुर सँ चिलका सुत भैयन प्र. काशीनाथ दौ उ.टी् (४१/०५) बुधवाल सँ कलानाथ द्दौo राजीवनाथ सुता नरउन सँ लक्ष्मी८नाथ सुत चन्द्रथनाथ दौ उ.टी. (१००/१०) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौo झींगूर प्र. पद्मनाथ सुता खण्ड्बला सँ लोकनाथ दौ शा. (२७१/१०३) पाली सँ धरणी धर द्दौo अपरा झिंगुर सुतो तुलानाथ: दरिहरा सँ अमृतनाथ सुत रूद्रनाथ दौ उ.टी. (७९/१०४) पबौली सँ भैया द्दौo तुलानाथ सुता पबौली सँ धर्मानन्दद सुत जनार्दन दौ उ.टी. (११/१०३) दरिहरा सँ धनानन्दी द्दौo अपरा तुलानाथ सुता माण्डिर सँ वबुजन सुत अभयनाथ द्दौo उ.टी. (८१/१०४) सोदरपुर सँ मनोहर द्दौo . . . श्रीनाथ सुतो बावुनन्ददन: खण्डँबला सँ महाराज रूद्र सिंह दौ शा. (२७३/१०९) खौआल सँ बनी द्दौo अपरा श्रीनाथ सुता जगन्नाथ कुमुदनाथ भेषनाथ सोदरपुर सँ श्रीनाथ सुत शक्रनाथ दौ उ.टी. (२१/०८) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौo वाबूनन्द न सुता ब्रजनन्दतन लोकनाथ शम्भुनना‍था खण्डुबला सँ रघुन्दतन दौ शा. (१८२/१०५) घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo ब्रजनन्दमन सुता लक्ष्मीानन्दसन प्रo एकनाथ देवानन्दा सोदरपुर सँ फकीर सुत प्रेमनाथ दौ उ.टी (१४/१२) घुसौत सँ मधूसूदन द्दौo लक्ष्मी नन्दतन प्र. एकनाथ सुतौ उदय अशोकौ मानी सोदरपुर सँ मार्कण्डे य सुत लोकेश्व र दौ (उ.टी.२८/१२) नरउन सँ कमलानाथ द्दौo लोकनाथ सुता . . . पबौली सँ पॉं हलधर सुत पाँ वबुअन दौ उ.टी् (८/०३०) हरिअम सँ बछरण द्दौo अपरा लोकनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ प्रेमनाथ दौ उ.टी. (१४/१२) घुसौत मधुसूदन द्दौo शम्भु नाथ सुता . . . खौआल सँ कारी सुत पुण्यदनाथ दौ उ.टी (६९/०४) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo . . . जगन्नाथ सुता . . . खण्डघबला सँ वाबू गणेशदत्त सिंह सुत वाबू वंशधारी सिंह द्दौo (२८४/०५) माण्डार सँ खड़गी द्दौo कुमुदनाथ सुतो बालकृष्णद प्र. चेतनाथ शचीनाथौ खण्डीबला सँ बावू वंशीधारी सिंह द्दौo शा. (२८४/०५) माण्ड्र सँ रवण्ड़रि द्दौo अपरा कुमुद नाथ सुता नरउन सँ वशी सुत मार्कण्डेाय दौ उ. टी. (९५) वुधवाल सँ पचकौड़ी द्दौo सँ खड़गी द्दौo बालकृष्णास प्र. चेतनाथ सुता . . . माण्डलर सँ दामोदर सुत नन्दी़पति दौ उ.टी. (८०/०७) बुधवाल सँ भैयो द्दौo
भेषनाथ सुतो मोक्षनाथ: खण्ड‍बला सँ वाबू ललितेश्वथर सिंह दौ (शा.२७८/०६) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo मोक्षनाथ सुतो गोत्रनाथ सकरा‍दी सँ ब्रजमोहन सुत लक्षमन दौ उ. टी (७३/१०/०) कुजौली सँ वूचा द्दौo गोत्रनाथ सुतो विनय कुमार: खण्ड बला सँ आनन्दस सुत दिव्या०नन्दज दौ शा. (९३/१०) पल्लीद सँ जगद्धंर द्दौo विनय कुमार सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo
(६७) महिषीसँ गंगोली इशहपुर
अपरा मेषनाथ सुतो महेशनाथ प्र. शक्तिनन्दँन:खण्ड्बला सँ गिरधारी सिंह सुत वाबू तंत्रधारी सिंह द्दौo शा. (२८२/०९) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौo महेशनाथ प्र. शक्तिनन्दरन सुतो नन्दoनन्दकन:दिगउन्धस सोदरपुर सँ म.म. उ.बालकृष्णाी दौ (उ.टी. २२/०२) कुजौली सँ वूचा द्दौo नन्दननन्द न सुतो उदय कुमार: . . . सँ . . . सुत दिनानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo
दयानाथ सुतो डमरूनाथ फणिनाथौ सोदरपुर सँ शिवानन्दस सुत कारी दौ उ.टी (२५/०) पाली सँ दुरिवया द्दौo डमरू नाथ सुतो मेधानाथ माण्ड.र सँ हनुमानदत्त दौ (शा. १८३/०/) खण्डदबला सँ गणेशदत्त सिंह द्दौo मेघानाथ सुता मोतीनाथ अभयनाथ झलानाथ हेरम्बथनाथा : खण्डदबला सँ वाबू ललितेश्वेर सिंह दौ शा.(२०३/०८) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo मोतीनाथ सुता शचीनाथ दिनानाथ इन्दुेनाथ बिन्दुानाथ त्रिपुरौली नरउन सँ अभयनाथ सुत लीलानाथ सरस्वनती दौ (शा. १७९/१०१) करमहा सँ बलेल द्दौo
अभयनाथ सुतो रमानाथ अम्बिकानाथौ खण्डुबला सँ आनन्दौ सुत दिव्याकनन्दल ठाकुर दौ शा. (१९३/०१) पाली सँ जगद्वर द्दौo
झलानाथ सुता . . . खण्डoबला सँ केवल कृष्णाा सुत मेघाकान्त० ठाकुर दौ शा. (२१८/०३) कुजौली सँ बलदेव द्दौo
हेड़म्बसनाथ सुता हरिनाथ सोहनजी का: . . . सँ . . . सुत जगदीश झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
फणिनाथ सुतो भोलानाथ प्र. लोकानन्द.:खण्डशबला सँ वाबू गिरिजादत्त सिंह दौ शा. (२८४/०७) माण्डार सँ खड्गी द्दौo अपरा फणिनाथ सुतौ मुकुन्दिनाथ दुर्गानाथौ दरिहरा सँ फणिनन्द न सुत गुणानन्दसन प्र. माना दौ उ.टी (७५/०४) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौo भोलानाथ प्र. लोकानन्दउ सुता . . . नरउन सँ नेना सुत यदुनाथ दौ उ.टी (९३/०९) बुधवाल सँ वागीश्व र द्दौo अपरा भोलानाथ प्र. लोकानन्दट सुता
(६८) महिषी सँ इशहपुर मुकुन्दस झा हीरा झा
अमरनाथ महिनाथ सीतानाथा: नरउन सँ वनखंडी सुत मथुरानाथ दौ उ.टी (१००/१२) पबौली सँ तपसी द्दौo अमरनाथ सुता विश्वलनाथ विनयनाथ विजयनाथा वलियास सँ लोकपति सुत ठकुरपति दौ (उ.टी.९०/०६) खण्ड बला सँ गोपीनाथ सिंह द्दौo
. . . मुकुन्दम सुतो ब्रजनाथ:दरिहरा सँ यादव सुत राधानाथ दौ (उ.टी ७८/१०/०) पबौली सँ तपसी द्दौo दुर्गानाथ सुतो उमानाथ शम्भुनाथ नरउन सँ बनरवंड़ीसुत मथुरानाथ दौ उ.टी (१००/०२) पबौली सँ तपसी द्दौo उमानाथ सुतो विश्व म्भ.र: . . . सँ . . . सँ . . . सुत कलाधर मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo
दुरिवया सुतो वाबू कलानाथ: खण्ड बला सँ महाराज छत्र सिंह दौ शा. (२७३/०४) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo कलानाथ सुतो पिणाकनाथ:दरिहरा सँ यदुनाथ सुत अभयनाथ दौ उ.टी (७७/०५) हरिअम सँ धीर द्दौo कलानाथ सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दु सुत झोटन दौ उ.टी (२४/१२) पाली सँ दुरिवया द्दौo पिणाकनाथ सुतो डमरू नाथ: दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्रीनारायण दौ उ.टी (७४/१०) एकहरा सँ दामोदर द्दौo डमरूनाथ सुता नरउन सँ नेना सुत यदुनाथ दौ उ.टी (९३/०९) बुधवाल सँ वागीश्वुर द्दौo . . . परिवया सुता पुरन्द र घरानाथ रवगनाथा खौआल सँ जानकीनाथ सुत बनी दौ (शा.१२४/०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo अपरा परिवया सुत बिहारीलाल: खण्डशबला सँ केशवनाथ दौ शा. (१९४/०४) नरउन सँ गोरवुन द्दौo पुरन्दरर सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत छोटकू दौ उ.टी.(१९/७) करमहा सँ नन्दिलाल द्दौo अपरा पुरन्दपर सुता वाबू हरिहर नारायण वाबूहलधर बावू आ प्र. नारायण वुआजीव:प्र. शशिघर नारायना ओहनी सँ गिरधर नारायण सुत श्रीधर नारायण दौ शा (१८१/०६) घुसौत सँ राम द्दौo शशिधर नारायण सुतो हिराक: खण्डौबला सँ विष्णुु सिंह सुत नित्याबनन्दस दौ शा. (२६७/०) तिसउँत सँ चिरञ्जीव द्दौo अपरा शशिधर नारायण सुतो भोला प्र. तुलाधर श्रीधरौ बेलउँच सँ भूषण सुत सुधाकर दौ . . . पण्डुोआ सँ पाँ जीवेश्र्वर द्दौo
(६९) उपटीप महिषीसँ हटाढ़ साघू झा गंगोली महेश झा
हीरा प्र. चेतधर नारायण सुता . . . नरउन सँ सरस्व ती महिन्द्र नारायण दौ . . . सँ . . . द्दौo अपरा भोला प्र. तुलाधर सुतो गणेश नारायण: दरिहरा सँ वच्ची सुत मुकिधर दौ कुजौली सँ राधाकान्त द्दौo गणेश नारायण सुतो राजूक: नरउन सँ लीलानाथ सुत सरस्वकती बैदयनाथ दौ उ.टी (९८/१०) खण्डूबला सँ गुणधारी सिंह द्दौo धरानाथ सुता खौआल सँ बालह सुत श्रीनाथ दौ उ.टी (७०/१२) बुधवाल सँ शिरोमणि द्दौo खगनाथ सुतो जयनाथ: खौआल सँ श्रीनाथ दौ उ.टी. (७०/१२) बुधवाल सँ शिरोमणि द्दौo जयनाथ सुता सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत ऐठंहू दौ उ.टी (१८/१०) दरिहरा सँ गदापाणि द्दौo बिहारीलाल सुता सोदरपुर सँ शिवानन्द सुत झोटन दौ उ.टी. (२४/१२) पाली सँ दुरिवया द्दौo अपरा बिहरीलाल सुता माण्डुर सँ रतनपति सुत दामोदर दौ उ.टी. (८०/०७) खण्ड बलार सँ वाबू गणेशदत्त द्दौo . . . शाखा (११७//०४) वंशीधर सुता दुल्लपह प्र. धरणीधर लक्ष्मी्धर उव्वी र्धरा नरउन सँ लक्ष्मीिपति सुत सरस्वपती रूद्रपति दौ शा.(१७/१०२) सोदरपुर सँ गणपषति द्दौo दुल्लसह प्र. धरणीधर सुता लीलाधर महिधर फणिधर मनीधा लेखधर प्र. झोटना सोदरपुर सँ रत्नपति सुत मउज दौ उ.टी (३१/०२) बुधवाल सँ म.म. देवनाथ द्दौo लीलाधर सुतो साधूक: नरउन सँ लक्ष्मीणदत्त दौ शा. (१२५/०३) माण्ड र सँ वाबू द्दौo साधू सुतो कलाधर: नरउन सँ मनमोहन सुत गंगानाथ दौ (उ.टी. ९५/०८) सोदरपुर सँ मूवन्धरर द्दौo अपरा साधू सुता केशीधर धनुर्धर नरउन सँ बचकन सुत टीनी दौ (उ.टी. ९५//०५) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौo।। महिघर सुता नरउन सँ गोपाल सुत महिनाथ दौ (उ.टी. ९५/०१) सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी द्दौo लक्ष्मीिघर सुता कीर्तिघर जीवघर मोदघरा सकराढ़ी सँ रंगनाथ सुता नकटू दौ उ.टी (७१/१०) पबौली सँ नन्दीापति द्दौo कीर्तिधर सुता . . . सरिसब सँ भवानीदत्त सुत देवीदत्त दौ . . . माण्डार सँ बौकू द्दौo उर्व्बाधर सुतो गंगाधर: खौआल सँ पीताम्ब र सुत श्रीदत्त दौ . . . करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo गंगाधर सुता गुणधर कुलधर प्र. मार्कण्डमय जगद्वरा: खण्डनबला सँ विष्णुापति सुत गोपाल दौ शा. (१७५/०) माण्डार सँ जीवपति द्दौo गुणधर सुता सोदरपुर सँ भीरवन सुत लूचाई दौ (उ.टी. १३/०४) नरउन सँ गोपाल द्दौo।। अपरा गुणघर सुतो महेश: नरउन सँ मनहर सुत दामोदर द्दौ (उ.टी. ९९/०४) करमहा सँ हेमकर द्दौo वैयाo महेश सुता माण्डनर सँ ववुजन सुत अभयनाथ दौ उ.टी. (८१/१०४) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo अपरा सुतो शशिधर प्र. भवेश: सोदरपुर सँ म.म. सदन षष्ठीँनाथ दौ उ.टी. (९/१३) नरउन सँ रेवतीनाथ द्दौo
(७०) उ.टी. नहिषी सँ गंगोली
भवेश सुता जीवेश नागेश मिथिलेशा: नरउन सँ चंचल सुत शक्तिनाथ दौ उ.टी. (९२/०८) जगन्ना थ द्दौo साधू सुत केशीधर सुतो काशीनाथ: . . . सँ . . . सुत रत्नाकर झा दौ . . . सँ . . . द्दौo धनुर्द्धर सुतो सिन्धु नाथ: खण्ड.बला सँ . . . सुत दुर्गानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo कुलधर प्र. मार्कण्डे य सुतो वैया. रमेश: पबौली सँ धर्मानन्दन सुत जनार्दन द्दौo उ.टी (११/१०३) दरिहरा सँधनानन्दर द्दौo वैया. रमेश सुता खगेश यटेश विध्नेश धीरेशा: नरउन सँ वंशी सुत बलदेव दौ उ.टी (९५/११) करमहा सँ राधानाथ द्दौo . . . मित्रधर सुतो किशोर दिगम्ब१र नारायण: दिगउन्ध सोदरपुर सँ जीवछ सुत सतीश चन्द्र दौ उ.टी. (२२/१०३) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौo
महो जगद्वर सुतो श्रीधर: सोदरपुर सँ जयनाथ दौ उ.टी (१७/०६) नरउन सँ तेजनाथ द्दौo
. . . ठेङनि प्र. धर्मनाथ सुता चण्डेदश्व र प्र. लीलाधर दुरवरण पुरन्द रा नरउन सँ कुलपति सुत लक्ष्मीपनाथ दौ उ.टी. (९४/१०) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo प्र. चण्डेँश्वउर प्र. लीलाधर सुतो रामेश्वदर: वलियास सँ निधि सुत ठीठर दौ उ.टी. (९१/०४) पाली सँ मतिनाथ द्दौo रामेश्वेर सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ उ.टी. (९२/१०) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौ अपरा सुतो भूवनेश्वतर: माण्ड र सँ हृदयदत्त सुत किशोरी दौ . . . खण्ड बला सँ पुण्यतपति सिंह द्दौo दुरवरण सुता माण्ड र सँ जलधर सुता खड़गी दौ शा. (१९४/०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo अपरा दुरवरण प्र. मणिनाथ सुता दरिहरा सँ मनभरण दौ . . . सरिसब सँ धरापति द्दौo अपरा सुता खण्ड बला सँ गोपाल सुत रघुपति दौ . . . खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo
(७१) उपटीप महिषी सँ लोहना भूवनेश्व र झा
भूवनेश्व.र सुता धीरेश्व र नागेन्द्र देवेन्द्रत राजेन्द्र गंगोली कटका सोदरपुर सँ लक्ष्मीवपति सुत जीवछ दौ उ. टी. (३१/१०) वुधवाल सँ मणीश्वलर द्दौo
पुरन्दपर सुतो केदारनाथ ऋद्विनाथौ खण्डौबला सँ भैया भगीरथ दौ शा. (६१/०८) करमहा सँ महेशदत्त द्दौo केदारनाथ सुता नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ उ.टी. (९२/१०) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo अपरा केदारनाथ सुतो ऋषिश्व र:सकराढ़ी सँ बरजा सुत हर्षनाथ दौ उ.टी. (७२/०५) खण्डतबला सँ महेश्वरर द्दौo ऋषिश्व्र सुता अरुण केशव नारायण विध्ने.श तीर्थनाथा: . . . सँ . . . सुत हनुमान दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ ऋद्विनाथ सुतो हल्लै श्व र: माण्डनर सँ तारादत्त सुत वंशीलाल दौ उ.टी (८५/१०) घुसौत सँ अमृतकेश द्दौo
(७२) ३६ उपटीप:- महिषीसँ पाहीटोल
(शा. ७९/०६) मतिनाथ सुतो नैष्ठिक धरानाथ: खौआल सँ गोखूल दौ शा.(८१/०४) सोदरपुर सँ छबनू द्दौo अपरा मतिनाथ सुता खण्डोबला सँ थेधी दौ शा. (१०५/०७) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ अनिरूद्व सुत केशव दौ सोदरपुर सँ छबनू द्दौo अपरा सुतो मित्रनाथ: माण्डपर सँ चन्दू दौ उ.टी. (८६/०४) सुरगन सँ राजाचन्द्रननारायण दौ अपरा सुता खण्डकबला सँ मणिनाथ सुत केशवनाथ दौ (शा. १९४/०४) नरउन सँ गोखूल द्दौo नैष्ठिक धरानाथ (सहस्त्र गायत्री जपकर्ता) सुता विन्य्उन नाथ गणनाथ म.म.उ.डाo सर गंगानाथ (vice chancellor Allahabad Uniwersity) विजयनाथा: बैद्धयनाथ: खण्डlबला सँ महाराज छत्र सिंह सुत म.कु. बावू वासुदेव सिंह द्दौo (शा.२७३/०८) माण्ड्र सँ हृदयदत्त द्दौo विन्य्ास नाथ सुता नरउन सँ घोघी सुत गौरीनाथ दौ उ.टी. (९४/१०/३) रवौआल सँ मतिनाथ द्दौo अपरा सुतो विश्वतनाथ सोमनाथो सोदरपुर सँ रजनीदत्त दौ उ.टी. (२७/१०८/) हरिअम सँ गिरधर द्दौo अपरा सुता माण्ड र सँ थोथी सुत गोशाँई दौ उ.टी. (८३/१०) हरिअम गिरधर द्दौo सोमनाथ सुतो उदयनाथ हृदयनाथौ माण्डँर सँ नीलकंठ सिंह सुत पद्मनन्दि सिंह उ.टी. (८७/०२) पबौली सँ मोतीनन्द न द्दौo उदयनाथ सुता . . . सँ . . . सुत बलराम झा दौ . . . सँ . . . द्दौo गणनाथ सुता . . . माण्ड र सँ वाचा सुत नन्दी पति दौ (उ.टी.८२/१२) खण्ड.बला सँ जयनाथ द्दौo अपरा गणानाथ सुतो शान्तिनाथ शंकरजी प्र. आनन्दी नाथौ माण्ड/र सँ भूपसिंह सुत विष्णुड सिंह दौ उ.टी. (८८/०२) सुरगन सँ राय रूपनारायण द्दौo शान्तिनाथ सुता कामनाथ मायानाथ अभयनाथा पबौली सँ पाँ हलधर सुत उँमानन्दण दौ उ.टी. (०९/०५) पाली सँ साधू द्दौo कामनाथ सुतो रमनजीक: सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत दयानाथ मिश्र दौ उ.टी. (१५/०२ पाली सँ गंगाधर द्दौo
शंकर जी प्र: आनन्द नाथ सुता कीर्तिनाथ दयानाथ मोदनाथ यशोदनाथ: माण्डबर सँ यग्य पति सुत मुकुन्द‍ दौ उ.टी मुकुन्दन दौ उ.टी (८२/०३) खण्डनबला सँ बालकृष्णप द्दौo
उ.टी.३६//१२ यशोदानाथ सुता नरउनसँ यदुनाथ सुत सीतानाथ दौ.९३/१२ हरिअम जयदेव द्दौ
(७३)
महामहो पाघ्या्य डा. सरगंगानाथ सुता डा. भवनाथ डा. प्रो. अमरनाथ (Proof in oxford University England-V.C. Allhabad Universeity ) डा. शिवनाथ डा. विभूतिनाथ L. cornel Deputy Governor of Delhi, Town plnaner of Delhi) डा. आदित्यeनाथा सकराढ़ी सँ बरजा सुत वैया. हर्षनाथ दौ शा. (१९३/१०) खण्डाबला सँ महेश्वrर द्दौo भवनाथ सुता . . . सोदरपर सँ पुरूषोतम सुत जयनन्द९न दौ शा. (२१४/०२) हरिअम मुसहड़ द्दौo डा. अमरनाथ सुता बेलउँच सँ कुमर सुत हरिमोहन दौ . . . वलियास सँ इश्वदरीदत्त सुत यदु दौ . . . फनन्द ह सँ बाला द्दौo विभूतिनाथ सुता दयानाथ अजयनाथ उदयनाथ धर्मनाथ वलियास सँ लोकपति सुत पुण्युपति दौ उ.टी. (९०/०४) सोदरपुर सँ प्रेम द्दौo दयानाथ सुता अमरेन्द्र राजेन्द्रव नरेन्द्र :पतनुकामाण्डथर सँ बाँके सुत बलराम दौ उ.टी. (८९/१४) करमहा सँ टंकनाथ द्दौo शिवनाथ सुतो गिरजानाथ इशनाथौ खण्डसबला सँ गौरीनाथ सुत केदरनाथ ठाकुर सँ शा.(२७१/०७) माण्डबर सँ यदुनाथ द्दौo गिरजानाथ सुता . . . सरिसब सँ म.म. सन्त०गोपाल सुत अरुणा गोपाल दौ (०६/०३) हरिअम सँ मनमोहन द्दौo
आदित्य नाथ सुता प्रमथनाथ अजीतनाथ राजनाथा सुरगन सँ दुर्गानारायण सुत मुनसफ बद्रीनारायण दौ शा. (१०५/२) पबौली सँ रमानन्दस द्दौo
विजयनाथ सुता केदारनाथ काशीनाथ जगन्ना१थ प्र. गौरीनाथा सकराढ़ी सँ वरजा सुत वैया. हर्षनाथ दौ शा.(१९३/१०) रवण्डौबला सँ महेश्वजर द्दौo केदारनाथ सुता रेवतीनाथ कृपानाथ कीर्तिनाथ भक्तिनाथ माण्डअर सँ टूमनी प्र. रुद्र सिंह सुत जयनन्दथन दौ उ.टी. (८८/०८) करमहा सँ मार्कण्डेदय द्दौo सीतानाथ सुता श्यानमनाथ हिरानाथ तारानाथ चन्द्रनाथा: माण्ड८र सँ दिनबन्धुस दौ कृपानाथ सुता . . . सँ . . . सुत तंत्रनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo कीर्तिनाथ सुता धीरनाथ कमलनाथ प्रमयनाथ . . . सँ . . . सुत शेषानन्दन मिश्र दौ . . . सँ . . . सुत तंत्रनाथ झा दौ सँ द्दौo सँ द्दौo कीर्तिनाथ सुता धीरनाथ कमलनाथ प्रमथनाथा सँ सुत शेषानन्दत दौ
(७४) ३७ उपटीप महिषी पालीसँ पाहीटोल
सुत गोपीनाथ दौ . . . खण्डपबला सँ कृष्णो श्वौर द्दौo काशीनाथ सुता . . . माण्ड४र सँ बच्चू सुत भोला दौ उ.टी (८१/०) . . . सँ . . . द्दौo गौरीनाथ सुता . . . नरउन सँ कलानाथ प्रo कलरन सुत गंगानाथ दौ उ.टी.(९४/०४) करमहा सँ राजा टकनाथ द्दौo सीतानाथ सुत श्याकमानाथ सुता . . . खण्ड९बला सँ वाबू ठकुरपति सिंह सुत वाबू गिरीश्वीर सिंह दौ शा. (२८६/०८) करमहा सँ राजा छत्रनाथ दौ द्दौo हिरानाथ सुता . . . रैमा नरउन सँ . . . गुल्ली दौ . . . सँ . . . द्दौo
वैद्यनाथ सुतो तंत्रनाथ: सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत मनमोहन दौ उ.टी. (७३/०९) करमहा सँ गिरिजा द्दौo तंत्रनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ वबुजन सुत ठक्क३न दौ उ.टी (३०/१३) एकहरा सँ राय बहरदूर श्रीनाथ द्दौo अपरातंत्रनाथ सुता . . . सँ हर्षनाथ सुत सिद्विनाथ दौ . . . हरिअम सँ बालमुकुन्दर द्दौo तंत्रनाथ सुतो तारानाथ षष्टीत पाँ राधानाथा . . . सँ . . . सुत दिनबधु दौ . . . सँ . . . द्दौo
काशीनाथ सुता रविन्द नाथ श्रीनाथा इन्द्र नाथा . . . सँ . . . सुत दिनबान्धु् दौ . . . सँ . . . द्दौo रविन्द्र नाथ सुता . . . सँ . . . सुत श्याुमानन्द झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
जगन्नाथ प्रo गौरीनाथ सुतौ चन्द्र नाथ पुण्यसनाथौ नरउन सँ कलानाथ सुत गंगानाथ दौ उ.टी (९४/०४) करमहा सँ राजा टंकनाथ चौ द्दौo
(७५) महिषीपाली उपटीप पाहीटोल
(७५/०८) शिवनाथ सुतो उमानाथ प्र. मनभरण:सोदरपुर सँ राघव सुत परिवया दौ (उ.टी. १७/२८) करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo उमानाथ प्र. मनभरण सुतो फकीर:खण्ड.बला सँ इशान्नासथ सुत भोलानाथ दौ शा. पाली सँ मोदनाथ द्दौo अपरा मनभरण सुतो दामोदर: खण्ड‍बला सँ विष्णु पति सुत गोपाल दौ शा. (१२३/०६) माण्डणर सँ जीवपति द्दौo दामोदर सुत अर्जून विदेश्वुर फतुरीका: दरिहरा सँ धननाथ सुत गोवर्द्वन दौ शा. (१२६/०२) सरिसव सँ रूपनाथ द्दौo अर्जून सुता एकनाथ सतीनाथ तेजनाथा दरिहरा सँ उग्रानन्दव सुत लोकानन्दम दौ (शा.१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ एकनाथ सुतो मणिनाथ: खण्डoबला सँ खेलापति सिंह सुत ठाकुरसिंह दौ (२८६/१०७) नरउन सँ विश्वननाथ द्दौo मणिनाथ सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo
सतीनाथ सुता मतीनाथ योगनाथ अमृतनाथ कुजौली सँ सोन सुत चित्रकर दौ उ.टी (१०६/१०) सरिसब सँ झोटडूँ द्दौo मतीनाथ सुतो शंकर: माण्ड र सँ बच्चू सुताभोला झा दौ उ.टी (८१/०) . . . सँ . . . द्दौo शंकर सुता . . . महरौल पूड़े नरउन सँ जगन्नाथ सुत अमरनाथ दौ शा. उ.टी. (९९/०८) खण्डँबला सँ बलदेव द्दौo योगनाथ सुतो विश्व म्भटर मदन प्र. ललन जी सुमन . . . सँ . . . सुत गुणनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo अमृतनाथ सुतो आदिन्यथनाथ: सिहौली माण्डुर सँ फेकू सुत गंगानाथ दौ उ.टी. (८४/१०७) कन्होीली सोदरपुर पुण्य दत्त द्दौo विश्वूम्भार सुतो तंत्रनाथ मंत्रनाथो सिन्हौमली माण्डयर सँ जगन्ना थ सुत शारदानन्दौ दौ (उ.टी. ८४//०३) अमर्त्यथनाथ सुतौ अर्कनाथौ बेहर .सोदरपुर सँ सुत वैदयनाथ दौ (उ.टी.१६/११) घुसौत सँ मार्कण्डेयय द्दौo धत्रुधर सुतो तेजनाथ सुतो कालीनाथ कलानाथौ खण्डटबला सँ हर्षधारी सिंह सुत वाबु क्षेमधारी सिंह. दौ (शा.२८१/१०५) माण्डेर सँ नन्दीतपति द्दौo कालीनाथ सुतो कमलनाथ: सिरमरवाड़ खौआल सँ भवनाथ सुतामहिनाथ दौ करमहा सँ कन्टीरर द्दौo
विदेश्वमर सुता पुण्यवनाथ प्र. उमेश महीश्वरर रघुराम जीतनाथा दरिहरा सँ उग्रानन्दत सुत लोकानन्दख दौ उ.टी (७५/१०१) नरउन सँ मनभरण द्दौo मही्श्वार सुतो जगन्नाथ खण्ड बला सँ (२९/१०४) बावुरेवतीपति सिंह दौ (२९/१०) . . . सँ . . . द्दौo रधुराम सुता बलराम सीताराम रामा: खण्ड बला सँ वाबू रेवतीपति सिंह दौ (२९/१०९) . . . सँ . . . द्दौo बलराम सुता . . . सँ . . . सुत गंगानाथ दौ
(७६) उपटीप महिषीसँ पाली पाहीटोल ३८
फतुरी सुतो चन्द्रशेखर: नरउन सँ मित्रनाथ सुत राधानाथ दौ उ.टी. (१०२/०३) खण्डीबला सँ वाबू गुणेश्वनर सिंह द्दौo अपरा फतुरी सुता . . . खण्ड०बला सँ बच्चु सुत विश्व नाथ दौ शा. (२७०/१०५) नरउन सँ रघुनाथ द्दौo चन्द्र शेखर सुतो शशि शेखर: . . . सँ . . . सुत फलानन्दु दौ . . . सँ . . . द्दौo शशि शेखर सुतो . . . सँ . . . सुत रघुनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo
(७७) उपटीप महिषीपाली (मंङ्गलबनी) मंगरौनी
शा. (१०६/०६) मही सुतो दुर्गादत्त भवानीदत्तौ खण्ड बला सँ हेमाड्गद सुत हृषिकेश दौ शा. (१०६/१०७) दरिहरा सँ रघुनाथ द्दौo भवानीदत्त सुता फाल्गु्न अर्जून लोटना सोदरपुर सँ वहुड़ी सुत रतनपति दौ (शा. १८६//०५) बुधवाल सँ राम द्दौo फाल्गुुन सुता वाचा कन्हाोई गोपी गोविन्दाी सोदरपुर सँ उँमानन्दध सुत भवन दौ शा. (१८८/०७) टीप खौआल सँ चेथड् द्दौo कन्हारई सुतो श्रष्टिरधर कृष्णौधरौ सोदरपुर सँ प्रेमनिधि दौ (२७४/१०७) हरिअम सँ दुल्ल ह द्दौo कृष्णादधर प्र. कृष्णाु सुतो वाबूजी प्रo गंगाधर सोदरपुर सँ इशान्नाथ सुत मनोहर दौ शा. (२७५/०) खैआल सँ ननू द्दौo गंगाधर सुतो चन्द्रइधर: कन्होशली सोदरपुर सँ सोमेश्वशर सुत भैरव शा. (२७५/०४) खौआल सँ युवराज द्दौo चन्द्र(धर प्र. दुर्गाधर सुता लक्ष्मी‍धर श्रीधर रमाधर चित्रधर गिरधरा: खण्डुबला सँ श्री कृष्णह सुत चन्द्रककान्तम दौ शा. (२०६/०) पाली सँ साधू द्दौo
(७८) ३९ उपटीप मगरौनीसँ लखनौर चंचल झा जमदौलीसँ चिगरौनी चियाटोल खड़रात
अथ मंगरौनी पाली ग्रामरम्भश शा. (८४/१०३) पँरामकृष्ण् सुतो श्रीकृष्ण् जयकृष्णौस कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ शा. (५८/०९) अलय सँ मही द्दौo पाँ जयकृष्णस सुतौ योगकृष्णाभ सरिसब सँ चिलका सुत गनेश दौ (शा.१०.९/०३) रवौआल सँ गोशाँई द्दौo योगकृष्णाा सुतो चंचल प्र. . . . कृष्ण०: दरिहरा सँ खगनाथ सुत यादव दौ (शा. २७८/१०) नरउन सँ वाबू द्दौo चंचल प्र. . . . कृष्ण सुता सोदरपुर सँ लूचाई भैया प्र. ऋद्विनाथ दौ उ.टी (१३/०६) नरउन सँ वुद्विकर द्दौo
अथ जमदौली पाली ग्रामारम्भे८ उ.टी. (१३४/१०४) ज्यो). सोनमनि सुतो ज्योद. मनबोध ज्योा. भैयन कवि लालझड़ूलाका वलियास सँ शतञ्जीव दौ शा. (१२०/१०३) पबौली सँ कालीदाश द्दौo ज्योल. मनबोध सुतो सरिसब सँ साहेव दौ (२९८/०७) माण्ड र सँ महेश द्दौo ज्योय. भैयन गेयन सुता बवनू रामी अमृतनाथ कुलमणि मथुरानाथ गोपीनाथा सकराढ़ी सँ धनश्यासम दौ (१६६/०६) हरिअम सँ भवकृष्णथ द्दौ बवनू सुतो गोविन्दय:सोदरपुर सँ विघ्नेाश्व र दौ (१६६/०७) वभनियाम सँ साहेब द्दौo।। गोविन्दत सुता सोदरपुर सँ भूवनन्दुन दौ (शा. १६६//०१) घुसौत सँ दुल्लसह द्दौo रामी सुतो चेतनाथ सोदरपुर सँ विघनेश्व१र दौ (१६६/०७) बंभनियाम सँ साहेब द्दौo।। साहेब द्दौo।। चेतनाथ सुतो परशमणि रघुवीर सोदरपुर सँ भूवनन्द न दौ (१६६//१०) घुसौत सँ दुल्ल ह द्दौo परशमणि सुतो तीर्थमणि रवण्ड बला सँ रेवतीनाथ सुता राजा दौ (शा. १६६//०५) माण्ड र सँ जमाहिर द्दौo तीर्थमणि सुतो बलभद्रदयानाथौ दरिहरा सँ अभयनाथ सत भीरवर दौ उ.टी. (७७/०६) करमहा सँ किशोर द्दौo बलभद्र सुता अमर नाथ त्रदुर्गानाथ सोदरo घीरनाथ सुत गोनू दौ (उ.टी.१८/०९) हरिअम सँ सेवानाथ द्दौo दयानाथ सुता रमानाथ प्रेमनाथ चन्द्रानाथ शिवनाथा माण्ड१र सँ कृष्णा) सुत रेवतीकान्ता दौ उ.टी (८९/१०४) सोदरपुर सँ चण्डीँदत्त द्दौo अमरनाथ सुता . . . सँ . . . पुण्यीनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo दुर्गानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo
(७९) उपटीप बलिराजपुर-पाहीटोल :-हरिअम्बर ग्रामारम्भo:
अथ बलिराज पुर हरिअमरग्रामाराम्भल :—(शा.९८/०१) यार प्र. रघुदेव सुता रमानाथ विष्णु दत्त गंगादत्त म.म.उ. सचल प्र. भवानीदत्त म.म.वैया.मोहना माण्डनर सँ भवेश दौ शा. (९९/०८) सोदरपुर सँ वामदेव द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ भोरासुत चन्द्र पति दौ शा. (११०/०८) खण्डoबला सँ जीवनाथ द्दौo अपरा सुता अभिराम मानीक दुल्ल(ह वैया. कमलाकान्ताद दरिहरा सँ साहेब दौ (७८/०९) बुधवाल सँ दृ‍रिकृष्णव द्दौo अपरा सुतो यग्यसदत्त: माण्डीर सँ भवेश सुत गरीबनाथ (शा.९८/०३) दौ सोदरपुर सँ जूगड़ द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ रैया सुत सनफूल दौ (शा.१०३/०७) करमहा सँ बावी द्दौo रमानाथ सुतो कन्हारई प्र. रतिनाथ सोदरपर सँ घनश्याृम सुत अर्जून दौ (शा.७८/०४) दरिहरा सँ साहेब द्दौo कन्हायई प्र. रतिनाथ सुतो किशोरनाथ: खण्ड बला सँ मणिनाथ सुत रूपनाथ दौ शा. (१८१/०३) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ सनफूल सुत हरिनाथ दौ (शा.२०२//०६) खण्ड:बला सँ इशान्नाथ द्दौo।। किशोरना‍थ सुता सकराढ़ी सँ गरीब सुत मोदी दौ (शा.२००/०५) हरिअम सँ हरिना‍थ द्दौo अपरा सुतो कालीचरण: माण्ड्र सँ कमलादत्त दौ (२०३/०६) सोदरपुर सँ कीर्तिधर द्दौo कालीचरण सुतो जयचरण काशीचरणौ खौआल सँ बछरण सुत इन्द्रारनन्द दौ टकबाल सँ शम्भुणदत्त द्दौo विष्णुिदत्त सुता खौआल सँ छबन दौ (शा.१७३/०७) बुधवाल हरिश्वतर द्दौo हरिश्वदर द्दौo।। गंगादत्त सुतो महिनाथ शिवनाथौ दरिहरा सँ हिरानन्दल दौ (उ.टी. ७५/२) बुधवाल सँ हरि द्दौo।। महिनाथ सुतो सेवानाथ: सोदरपुर सँ कृष्णटदत्त दौo उ.टी. (२९/०२) नरउन सँ सरस्वथती गुणानन्द् द्दौo सेवानाथ सुता प्रेमनाथ बालमुकुन्द. महावीर मधुसुदना: नरउन सँ फौजदार बद्रीनाथ दौ उ.टी (९६/०१३) माण्डनर सँ जीवपति द्दौo प्रेमनाथ सुता यदुवीर चन्द्रउनाथ मुने प्र. उपेन्द्र नाथा वलियास सँ ठेङनि सुत दामोदर दौ (उ.टी ९१/०३) बुधवाल सँ बच्चा् दौ यदुवीर सुता शचीनाथ मोहनाथ नरनाथा माण्डरर सँ उ.टी. जानकीनाथ सुत जनार्दन दौ उ.टी. (८३/०३) सोदरपुर सँ नेना द्दौo शचीनाथ सुता उमेश सुशील बिन्दुानाथ योगनाथा दरिहरा सँ खड़गपपणि सुता जगन्ना्थ दौ उ.टी् (७८//१०४) खण्ड बला सँ बावु सुरेश्व्र सिंह द्दौo अपरा शचीनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ भेषना‍थ सुत हर्षनाथ सिंह दौ उ.टी (१७१/०३) वलियास सँ चण्डेाश्व र द्दौo
(८०) ४० उपटीप पाहो टोल बलिराजपुर सँ
चन्द्र्नाथ सुता . . . नरउन सँ जर्नादन सुत वैया. मतिनाथ दौ उ.टी (१०२/०१) पाली सँ पिणाकनाथ द्दौo . . . नाथ सुता . . . खण्डबबला सँ ललितेश्व‍र सिंह सुत वाबूमदनेश्व र सिंह दौ शा. (२७८/०७) माण्डबर सँ मन्नूा द्दौo
मिश्र बालमुकुन्दव सुतो मतिवीर: सोदरपुर सँ बेदधर सुत गदाधर दौ (उ.टी.१६/०६) पाली सँ कलानाथ द्दौo मतिवीर सुतो प्रभानाथ धीरनाथौ . . . सँ . . . सुत लक्ष्मीमपति झा दौ . . . सँ . . . द्दौo अपरा सुतौ कामनाथ रामनाथ दिलीपा: . . . सँ . . . सुत बलभद्र झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
महावीर सुतो प्रमथनाथ पबौली सँ जनार्दन सुत वुद्विनाथ दौ उ.टी. (११/१०६) माण्डरर सँ फेंकू द्दौo अपरा महावीर सुतो कालीनाथ वलियास सँ धर्मपति सुत बच्चेर प्र. उग्रपति दौ उ.टी. (९१/०९) सोदरपुर सँ कारी द्दौo प्रमथनाथ सुता प्रियानाथ विजयनाथ ऋषिनाथ श्रृष्टिनाथा . . . नरूआड़ नरउन सँ धर्मनाथ सुत कीर्तिनाथ झा दौ उ.टी. (९४/१२) दरिहरा सँ कीर्तिनन्द)न द्दौo कालीनाथ सुता सुधानाथ कृपानाथ विनयनाथ सिनयनाथ पद्मनाथा: . . . खण्डरबला सँ दामोदर सिंह सुत हरनाथ सिंह दौ उ.टी सिंह (१०९/१०) दौ माण्ड र सँ बाँके . . . द्दौo
(८१) उपटीप बलिराजपुर सँ पाहीटोल वैद्यनाथ मिश्र उजान गढ़बनैली
(४०/०७) शिवनाथ प्र. शिवि सुता . . . खण्ड‍बाला सँ रूचिपति सुत भैयात दौ शा. (१६२/०५) खौआल सँ गोररवूल द्दौo अपरा सुता सुरगन सँ राम ना. दौ (उ.टी. १०४) रवौआल सँ देवाकृष्णर द्दौo महामहोपाध्यासय सचल प्र. भवानीदत्त सुतो खगदत्त दुर्गादत्तौ प्रo सतो दरिहरा सँ आनन्दर सुत हिरानन्दर दौ उ.टी.(७४/१०) बुधवाल सँ हरि द्दौo खगदत्त सुतो देवनाथ:पबौली सँ कलार सुत नारायण दत्त दौ उ.टी. (१२//०२) माण्डार सँ दुर्गानाथ द्दौo अपरा खगदत्त सुतो टेकनाथ: दिधोसँ आरवी सुत उदन दौ शा. (१९९/०७) दरिहरा सँ वदन द्दौo देवनाथ सुता सरिसब सँ धरापति सुत आत्मा राम दौ शा. (११६/०७) करमहा सँ किशोर द्दौo अपरा देवनाथ सुता माण्ड(र सँ जीवपति सुत मनपति दौ उ.टी (८८/१०) नरउन सँ गोविन्दस द्दौo अपरा देवनाथ सुतौ बैद्यनाथ: खण्डसबला सँ योगनाथ दौ शा. (१९९/०२) वलियास सँ मणि द्दौo बैदनाथ सुता . . . माण्डगर सँ आँखी सुत ठीठर दौ उ.टी (८८/०९) हरिअम्बन सँ चून्नी द्दौo अपरा बैदयनाथ सुतो उमानाथ विश्वतनाथौ खण्डथबला सँ वच्चूस सुत जर्नादन प्र. गुजर दौ
. . . नरउन सँ रधुवर द्दौo उमानाथ सुता . . . सोदरपुर सँ गणेश सुत मार्कण्डेुय दौ उ.टी (२९/१) दरिहरा सँ बच्चे प्र. रवड्गपाणि द्दौo अपरा उमानाथ सुता विनायकनाथ पद्मनाथ दिनानाथ दयानाथ आदित्य२नाथ सोदरपुर सँ गणेश सुत मार्कण्डेथय दौ उ.टी (२८/०) दरिहरा सँ खड़्गपणि द्दौo विनायकनाथ सुतो उदयनाथ अभयनाथौ सरिसब सँ मदन गोपाल सुत शंभुगोपाल दौ उ.टी. (४१/०९) करमहा सँ नरसिहं द्दौo उदयनाथ सुतो हुलबुल . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo
(८२) उपटीपसँ बलिराजपुर पाही टोल गौरीनाथ मिश्र ४१
मिश्रदत्त प्र. दुर्गादत्त सुतो वाबू लोकनाथ बावू मुरली प्र. गिरीजानाथौ खण्ड्बला सँ महाराज माधव सिंह सुत महाराज छत्र सिंह द्दौo (२७३/०४)शा. दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo वाबू लोकनाथ सुतौ ठीठर यदुनाथौ सोदरपुर सँ कृष्णाशदत्त सुत गिरधारी दौ शा. उ.टी. (२९/१२) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo ठीठर सुता सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोविन्दो दौ उ.टी (७३/१०/३) करमहा सँ गंगेश द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्रीनारायण दौ उ.टी (७४/१०) एकहरा सँ दामोदर द्दौo मिश्र यदुनाथ सुता आनन्दथ गोविन्द४ हरिदेव सुखदेव जयदेवा दरिहरा सँ विदयानाथ सुत ननू दौ उ.टी (७४/०६) सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo सँ जीवधर द्दौo आनन्द प्र. भीमनाथ सुता खण्ड०बला सँ जगत सिंह सुत म.म. कृष्ण सिंह दौ (१०९/०) तिसउँत सँ गिरधरी द्दौo मिश्र गोविन्दग नाथ सुता उमानाथ गोरीनाथ भैरवा माण्ड र सँ रघुनन्दिन सुत राशविहारी दौ उ.टी (८६/११) सोदरपुर कौ शिल्याैनन्दस द्दौo उमानाथ सुता उदयनाथ गंगानाथ विजयनाथ सोदरपुर सँ . . . सुत मनोहर मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo गौरीनाथ सुता सुशीलनाथ भक्तिनाथ अशोकनाथ विजयनाथ जितूनाथा सरिसब सँ मदनगोपाल सुत शम्भुनगोपाल दौ उ.टी. (०४/०९) करमहा सँ नरसिंह द्दौo भैरवनाथ सुतो अरुण पप्पून कौ सोदरपुर सँ . . . सुत शक्तिनाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo विजयनाथ सुता . . . खण्ड.बला सँ दुर्गेश्वमर सुत मुक्तिनाथ शा. (१७९/१०) नरउन सँ कुलानन्द. द्दौo
मिश्र हरिदेव सुता . . . माण्डबर सँ राशबिहारी स्यैुव दौ उ.टी (८६/११) सोदपुर सँ कौशिल्यावनन्दप द्दौo अपरा हरिदेव सुता . . . वलियास सँ देवपति सुत लेशपति दौ उ.टी. (९०/०९) करमहा सँ पिताम्बवर द्दौo मिश्र सुखदेव सुता चित्रनाथ प्र. बेचन सोदरपुर गोशाँई सुत म.म. बालकृष्णाम दौ (उ.टी. २२/०२) कुजौली सँ वूचा द्दौo चित्रनाथ प्र. बेचन सुता दिनेशनाथ: सर्वसीमा खण्ड६बला सँ महादेव सुत बदरीनाथ दौ शा. (१९४/०३) पाली सँ जगद्धर द्दौo
(८३) उप. टीप- बलिराजपुर सँ पाहीटोल
मिश्र जयदेव सुता मुक्तिनाथ वेणीनाथ बुद्धिनाथ सिद्विनाथ ऋद्विनाथा:वलियास सँ देवपति सुत लेशपति दौ उ.टी. (९०/०९) करमहा सँ पीताम्बसर द्दौo मुक्तिनाथ सुतो हेमनाथ: नरउन सँ अभयनाथ सुत सरास्व०ती यदुनाथ दौ उ.टी. (९८//१०) सोदरपुर सँ शम्मु:धर द्दौo वेणीनाथ सुतो इन्दुुनाथ: . . . सँ . . . सुत गंगानाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo वुद्विनाथ सुतो मनोज . . . सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत दयानाथ दौ उ.टी. (१५/०२) मंगरौनी महिषी पाली सँ गंगाधर द्दौo
वाबू मुरली प्र. गिरिजानाथ सुता तारानाथ भोला प्र. तुलानाथ नेना प्र. हरिनाथ माण्ड
र सँ खगपति सुत वाचा दौ उ.टी. (८२/०२) सरिसब सँ गणेश द्दौo तारानाथ सुतो देवकीनाथ ललितनाथौ पबौली सँ पॉं भैया सुत पाँ हलधर दौ (०८/१०) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौo देवकीनाथ सुता . . . नरउन सँ छक्कन सुत विश्व नाथ दौ उ.टी. (९४/०६) कुजौली सँ कल्याँणकर द्दौo ललितनाथ सुतो काशीनाथ चित्रनाथौ सोदरपुर सँ लक्ष्मी दत्त सुत हर्षी दौ उ.टी.(२७/१०५)खौआल सँ पद्मनाथ द्दौo काशीनाथ सुतो अमरनाथ भद्रनाथौ माण्डार सँ यदुनन्द७न सुत दिनानन्दम सिंह उ.टी को दौ (८६/१०) करमहा सँ जनानन्द द्दौo
चित्रानाथ सुता मयानाथ जीवनाथ धीरना‍थ वीरनाथ उपेन्द्रानाथा माण्ड्र सँ विकल सुत सूर्यपति दौ उ.टी. (८३/०९) डमरुनाथ झा द्दौo
(८४) उपटीप बलिराजपुर सँ पाही टोल रधुनाथ मिश्र ४२

मिश्र भोला प्र. तुला नाथ सुता लक्ष्मीधनाथ राम प्र. डीहनाथ लक्षमन प्र. डीम्भिनाथ भरत प्र. बलभद्रा पबौली सँ भैया सुत प्र. नारायणदत्त दौ उ. टी. (१०८/१०) माण्डलर सँ भवनाथ द्दौo लक्ष्मीानाथ सुता रघुनाथ मथुरानाथ केदारनाथा नरउन सँ गदापाणि सँ सुत राधानाथ झा दौ उ.टी. (९६/१३) पबौली सँ शीतल द्दौo रघुनाथ सुतो मेघानाथ:सु‍ल्हषनी नरउन सँ हरदत्त सुह चंचल झा दौ उ.टी. (९२/०८) सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत गोनू द्दौo मथुरानाथ सुतौ सुन्द र कुमारौ माण्ड र सँ नीलकंठ सिंह देवानन्दद सिंह झा दौ उ.टी. (८७/०८) करमहा सँ शयाम प्र. हरिदत्त द्दौo केदारनाथ सुता योगनाथ विनोद वुच्चीुका . . . सँ . . . सुत मुकुन्दद झा दौ . . . सँ . . . नेनन मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौo लक्ष्मतन प्र. डीम्भ नाथ सुतो शचीनाथ: कन्हौरली सोदरपुर सँ आदयादत्त सुत गिरजादत्त दौ (२६/१३) बुधवाल सँ टेकनाथ द्दौo बलभद्र प्र. भरत सुतो तेजनाथ कृपानाथौ नरउन सँ एकनाथ सुत बैदयनाथ झा दौ (१०२/१०३) सोदरपुर सँ नेना सिंह द्दौo कृपानाथ सुतौ कमलनाथ: खण्डबबला सँ . . . सुत वाबू युगेश्वपर सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौo
(८५) उपटीप बलिराजपुर सँ पाहीटोल
अपरा भोल प्र. तुलानाथ सुत: छीतना प्र. सोमनाथ पबौली सँ जाल्पाौदत्त सुत तपसी दौ उ.टी. (१०/०७) हरिअम सँ योगीलाल द्दौo सोमनाथ प्र. छीतन सुता मदन सदन बोधनाथ: सोदरपर सँ . . . सुत सिद्विनाथ दौ मदन सुता अभय उदय समीर: सोदरपुर सँ . . . सुत नेनन मिश्र दौ
सदन सुतो अजयनाथ विजयनाथौ . . . सँ . . . सुत मनमोहन दौ . . . सँ . . . द्दौo
नेना प्र. हरिनाथ सुता . . . पबौली सँ तपसी दौ उ.टी.(१०१/०७) हरिअम सँ योगीलाल द्दौ अपरा मुरली प्र.गिरजा‍नाथ सुतो शक्तिनाथ प्र. केशीलाल: दरिहरा सँ यज्ञनारायण सुत विद्यानाथ दौ उ.टी. (७४/१०६) पाली सँ ठेङनि द्दौo मिश्र केशीलाल प्र. शक्तिनाथ सुता सोदरपुर सँ ठीठर सुत वबुजन दौ उ.टी.(३०/११) बुधवाल सँ गोशॉंई द्दौo . . . महामहोपाध्यावय वेयाकरण मोहन सुतो अभयनाथ सिद्विनाथौ सोदरपुर सँ महेश सुत देवकृष्णाब दौ उ.टी. (३०/०९) माण्डुर सँ मनबोध द्दौo अपरा वैयाकरण मोहन सुता . . . दरिहरा सँ बन्धूभ सुत चिन्तामणि दौ उ.टी. (७४/१२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौo अभयनाथ सुतो हर्षनाथ गोपीनाथौ नरउन सँ कुलपति सुत उमानाथ दौ उ.टी. (७२/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौo हर्षनाथ सुता गंगानाथ दुर्गानाथ प्रजानाथा नरउन सँ लक्ष्मीनदत्त सुत गोपाल दौ उ.टी. (९२/१०) माण्डनर सँ रामकृष्ण् द्दौo अपरा हर्षनाथ सुतो शम्भुउनाथ प्र. वीकल: माण्डुर सँ खगपति सुत वाचा दौ उ.टी (८२/०२) सरिसब सँ गणेश दत्त द्दौo गंगानाथ सुतो इन्द्रचनाथ: नरउन सँ सँ. भोलानाथ सुत सर. अभयनाथ दौ उ.टी (९८/१३) घौसोत सँ परशमणि द्दौo इन्द्रु्नाथ सुता धर्मनाथ ठकुरनाथ तृप्रनाथा:दरिहरा सँ मनभरण सुत‍ विश्वाँन्दन दौ उ.टी. (७६/०२) सरिसब सँ गुणपति द्दौo धर्मनाथ सुतौ पद्मनाथ देवनाथौ भरवरौली कुजौली सँ मनमोहन सुत बलदेव दौ उ. टी. (१०६/१०) फनन्दँह सँ हंसमणि द्दौo ठकुरनाथ सुत यज्ञनाथ:सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत यदु दत्त दौ उ.टी. (२८०/०२) माण्डजर सँ बदरी सिंह झा द्दौo
(८६) उपटीप बलिराजपुरसँ पाहीटोल ४३.
तृप्तिनाथ सुता . . . खण्डँबला सँ क्षेमधारी सिंह सुत वुद्विधारी सिंह दौ (शा. २८१/१०७) नरउन सँ शशिनाथ द्दौo
दुर्गानाथ नी‍हा प्रजानाथ सुता . . . खण्डतबला सँ डोलपति सिंह सुत तीर्थ श्रीपति सिंह दौ शा. (२९/१०२) वलियास सँ उँमापति द्दौo शम्मु नाथ प्र. वीकल सुतो लूटन प्र. क्षत्रनाथ: खौआल सँ मतिनाथ सुत ठीठर दौ उ.टी .(६८/१०) हरिअम्बप सँ बछरण द्दौo अपरा शम्भुिनाथ प्रवीकल सुतो भवनाथ गोखूलनाथौ सरिसब सँ आत्मा०राम सुत झोंटहू दौ (०१/१०३) करमहा सँ घरभरण द्दौo छत्रनाथ प्र. लूटन सुता जगदीश धनानाथ जगन्नाथा: सोदरपुर सँ म.म. सदन सुत वेणीनाथ मिश्र दौ उ.टी. (१९/०७) नरउन सँ अर्कनाथ द्दौo भवनाथ सुता डमरूनाथ धननाथ लक्ष्मीटनाथ चेतनाथा कुजौली सँ मनमोहन सुत बलदेव दौ उ.टी. (१०६/०४) विधाधर द्दौo डमरूनाथ सुता . . . सरिसब सोदरपुर सँ ठीठरू प्र. पुष्प४नाथ सुत जगदीश मिश्रा दौ (१९/०) पाली सँ कुमुदनाथ द्दौo
उ.टी. (४३/०९) गोपीनाथ सुता . . . खण्डसबला सँ वाबू किर्ति सिंह सुत वाबू दुर्गादत्त सिंह दौ शा. (२८३//०४) बुधवाल सँ गिरधारी द्दौo
(८७) उपटीप बलिराजपुरसँ पाहीटोल
सिद्विनाथ सुतो जनार्दन दुर्गानाथौ नरउन सँ दयानाथ सुत जानकीनाथ दौ (उ.टी.९६/०१) माण्डीर सँ कुलपति द्दौo जनार्दन सुता आद्यानाथ राधानाथ शशिनाथ कुजौली सँ अमृत कर सुत सुघाकर दौ उ.टी. (१०६/०७) घुसौत सँ हर्षमणि द्दौo आद्यानाथ सुत वुद्विनाथ: वलियास सँ बच्चेि प्र. उग्रपति सुत फूच्ची प्र. मोदपति दौ उ.टी. (९१) खण्ड्बला सँ वाबूहरिश्वरर सिंह द्दौo वुद्विनाथ सुता प्रेमनाथ सुबोधनाथ राजनाथा: . . . सँ . . . सुत रमानाथ झा दौ राधानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौo अपरा राधानाथ सुता . . . खण्डाबला सँ एकरदेश्व.र सिंह सुत वाबू चित्तेश्व र सिंह द्दौo (शा.२७९/०७) करमहा सँ वेदनाथ द्दौo शा. (१५/०५) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo शशिनाथ सुतो ई. देवीनाथ टेकनाथो रवण्डरo वाबू नर्म्मतदेश्व र सिंह दौ (२७६//१०) करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौo देवीनाथ सुता ज्ञाननाथ नीरज . . . माण्ड७र सँ जनार्दन सुत नैयारिक दुर्गाधर दौ उ.टी. (८३/०८) पाली सँ डाo सर म.म. डाoसर गंगानाथ द्दौo ज्ञाननाथ सुता . . . सोदरपुर सँ भैरव सुत परमानन्दम दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ टेकनाथ सुतो दिलीपनाथ सुधीर माण्डसर सँ दुर्गाधर स्यैदव दौ उ.टी. (८३/०८) पाली सँ गंगानाथ द्दौo लेखनाथ सुतौ पवनशेखरौ कन्हौयली सोदरपुर सँ तीर्थदत सुत यदुदत्त दौ उ.टी. (२८/०२) माण्डखर सँ बदरी द्दौo दिलीपनाथ प्र. सुधीर सुतो . . . लखनौर . . . सँ . . . सुत श्यामानन्द झा दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ मेषनाथ सुतौ किशोरे दीपक विजया: सोदरपुर सँ तीर्थदत्त यदुदत्त दौ (२८/०२) माण्डिर सँ बदरी द्दौo
मिश्रा दुर्गानाथ सुतो कुमुदनाथ प्र. पच्ची दिनानाथो नरउन सँ चित्रनाथ विश्व नाथ दौ शा. (१८५/०२) सोदरपुर सँ तीर्थमणि द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुतो श्रीनाथ प्र. सुफल खौआल सँ झोटन सुत गोपीनाथ दौ उ.टी. (७०/०२) सोदरपुर सँ लक्ष्मीआदत्त द्दौo मिश्रा कुमुदनाथ प्र. पच्ची२ सुता सीतानाथ ब्रजनाथ लीलानाथा बलियास सँ वच्चेत सुत फुच्चीउ प्र. मोदपति दौ शा. (१८५/०८) रवण्ड बला सँ बावू हरिश्वचर द्दौo (८७)
(८८) ४४. उपटीपसँ वलिराजपुर पाहीटोल हरिपुरयमुथरि यंत्रनाथमिश्र
सीतानाथ सुतो रतिनाथ: माण्डपर सँ जनार्दन सुत प्रेमधर दौ उ.टी. (८३/०४) पाली सँ वाबू बैद्यनाथ द्दौ ब्रजनाथ सुतो मंत्रनाथ सकरा‍ढी सँ सत्यदनारायण सुत अवधबिहारी प्र. शिवनारायण दौ शा.(७६/०४) फनन्दुह सँ हंसमणि द्दौo लीलानाथ सुतो शतञ्जीव बन्धुवकौ माण्डतर सँ जनार्दन सुत वैया. दुर्गाधर दौ उ.टी. (८३/०८) पाली सँ म.म. गंगानाथ द्दौo . . . दुर्गानाथ सुत दिनानाथ: नरउन सँ चित्रनाथ सुत विश्वबनाथ दौ शा. (१८५/०२) सोदर सँ तीर्थमणि दौ मिश्र श्रीनाथ प्र. सुफन सुतौ तिलकनाथ सुरेशौ प्र. हेमनाथौ नरउन सँ महिनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ उ.टी. (१०१/१०७) हरिअम सँ तारानाथ द्दौo तिलकनाथ सुता योगनाथ अमरनाथ कमलनाथ राजू मुत्राका सँ सुता योगनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo हेमनाथ प्र. सुरेश सुतो मोहनाथ चन्द्र नाथौ खण्बौला सँ नर्मदेश्व र सिंह सुत वाबू भद्रेश्वार सिंह दौ शा. (२७७/०४) हरिअम्व सँ बैद्यनाथ द्दौo . . . दिनानाथ सुतो दिवानाथ सोदरपुर सँ देवीदत्त सुत हरिहरदत प्र. गोविन्दअ जी दौ (उ.टी.२७/११) बुधवाल सँ रधुनन्दोन द्दौo . . . दिवानाथ सुतो उदयनाथ आदित्युनाथ . . . रवण्डसबला सँ . . . सिंह सुत वाबू कृष्णा् नन्ददसिंह दौ . . . सँ . . . द्दौo।। आदित्यसनाथ सुत अजीत . . . सँ . . . सुत अमरनाथ झा दौ (शा. २०३//०५) मिश्र मानीक सुतो गोशाँईक: माण्ड र सँ हरिशीब सुत दरोगा हृदयनन्दा दौ शा. (१८५/०५) हरिअम्ब सँ हरिनाथ द्दौo अपरा सुता नरउन सँ बन्धुद सुत जहली (९३/०७) दरिहरा सँ मनसुरव द्दौo मिश्र गोशॉंई सुतौ दामोदर उगरी कौ माण्डलर सँ बेचन सुत कमलादत्त दौ (उ.टी./८४/११) सोदरपुर सँ कीर्तिधर द्दौo दामोदर सुतो मुक्तिनाथ पुलकि तौ खण्डहबला सँ उग्र सिंह सुत जगत सिंह दौ शा्. (१२०/०२) वलियास सँ मणि द्दौo मुक्तिनाथ सुता पण्डुगआ सँ पॉं रत्नमणि सुत पाँजीवी दौ शा (२६९//०२) दिघोसँ बालमुकुन्दग द्दौo
अपरा मुक्तिनाथ सुता . . . कुजौली सँ हृदयनाथ सुत कृष्णलाल दौ. शा. बेलउँच सँ नेहनाथ द्धौ॥
मिश्र पुलकित प्र. भवनाथ सुता वलियास मनफूल सुत रमादत्त दौ . . . दिघौय सँ गोपाल द्दौo अपरा पुलाकित प्र. भवनाथ सुता (२) यंत्रनाथ (३) मतिनाथ पुण्यदनाथ तेजनाथ (१) खण्डथबला सँ महेश्व९र सुत केवलकृष्णा दौ शा. (२१५/०४) वलियास सँ देवपति द्दौo यंत्रनाथ सुतो शेषनाथ शंकर कुमारीला: पबौली सँ जनार्दन सुत ऋद्धिनाथ दौ उ.टी. (११/१०८) पाली सँ वाबू बैद्यनाथ द्दौo तेजनाथ सुतौ गुरूनाथ गंगानाथौ सोदरपुर सँ म.म. सदन सुत महौ वेणीनाथ दौ उ.टी. (१९/०७) नरउन सँ अर्कनाथ द्दौo।। मतिनाथ सुता रमानाथ सतीनाथ मोहनाथ सोमनाथा रवण्डाबला सँ वाबू रवेलापति सिंह सुत वाबू पति सिंह दौ (शा. २९०/०७) माण्डहर सँ बै. झा. दिनबन्धुद द्दौo ।। पुण्यथनाथ सुतो कुमुदनाथ: कनसम माण्डणर सँ ललीतनाथ सुत पिणाकनाथ प्र. गणेश दौ उ.टी. दौ (८९/१०/०३) हरिअम तुलानाथ द्दौo सँ
(८९) उपटीप बलिराजपुर सँ हरीपुर भट्टपूरा शा. (११५/१०३)
(४४/१०७) मिश्र उगरी सुतौ कुञ्जबिहारी ब्रजबिहारीकौ कुजौली सँ झडूला सुत आदिनाथ दौ शा. (२१६/०३) बभनियाम सँ रूदी द्दौ मिश्र कुञ्जबिहारी सुता . . . पण्डु आ सँ पाँ थाडू सुत कन्हा ई दौ (३०७/१०) पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo अपरा कुञ्जबिहारी सुतौ अबधबिहारी प्र. ठाकुर बलभद्रो सरिसब सँ कालीदत्त सुत गोपाल दौ . . . माण्ड्र सँ भैये द्दौo वघ विहारीप्र. ठाकुर सुतो . . . बेलउँच सँ कुमर सुत त्रिलोकचन दौ (शा. २४५/०६) खौआल सँ हरिनन्दुन द्दौo वल्लँभद्र सुता . . . कोरिया सँ माधव सुत रामेश्वबर दौ . . . सतलखा सँ ज्योन. द्धारिकनाथ द्दौo
. . . मिश्र ब्रजबिहारी सुतो धनेश्व र धनेश्वमर प्र. तमेश्विरौ सरिसब सँ पाँ जगद्वर सुत पाँ भूवनेशरीदत्त दौ शा. (२१६/०६) बुधवाल सँ मुकुन्द द्दौo मिश्र घनेश्वसर प्र. धनश्याौम सुतौ गोपाल प्र. योगेश्व र खौआल सँ अनिरूद्व सुत गणेशदत्त दौ हरिअम सँ मुसहड़ द्दौo गोपाल प्र. योगेश्व्र सुतौ विश्वेँश्वुर अवघेश्वशरौ खण्ड‍बला सँ श्रीकृष्णाड सुत चन्द्रोकान्त/ दौ शा. (२०६/०) पाली सँ साधू द्दौo मिश्र धनेश्वार प्र.तर्मेश्वार सुतौ परमेश्व र प्र. गणेश: सुरगन सँ रायदुर्गानारायण सुत राय वेदानान्दड नारायण दौ (उ.टी १०४/१०) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौo परमेश्वडर सुता खण्ड.बला सँ वाबू तुलापति सिंह सुत वाबू इन्द्ररपति सिंह दौ शा. (२८६/०७) वलियास सँ कृष्णेवश्वसर द्दौo
मेघनाथ सुता प्रेमनाथ श्या मनाथ हर्षमणिय: माण्ड र सँ हरिकृष्णआ सुत हरिशिव दौ शा. (१५/१०४) खण्डवबला सँ जीवनाथ द्दौo (१०७/०१) अपरा मेघनाथ सुता दुल्ल ह बालह हल्लीा प्र. हलधरा खण्ड बला सँ गुणानन्द१ सुत एकनाथ दौ शा. (१००/१०२) करमहा सँ जगन्नाथ द्दौo प्रभुनाथ सुतो चन्द्र नाथ: नरउन सँ कुलपति सुत उमानाथ दौ उ.टी.(९४/०१४) करमहा सँ देवनाथ द्दौo चन्द्रँनाथ सुता खौआल सँ गोकुल सुत भैया प्र. लेखनाथ दौ शा.(२४६/१०) खण्डoबला सँ श्या मनाथ द्दौo श्या.मनाथ सुतौ रंगलाल निर्तलारलौ दरिहरा सँ बन्धु् सुत यग्य नाराण दौ शा. उ.टी. (१८४/०२) करमहा सँ लक्ष्मी दत्त द्दौo रंगलाल सुतो पंचम णि बेचनौ सुरगन सँ देवगरायण सुत रामनारायण दौ उ.टी. (१०४/१०३) खौआल सँ देवकृष्णु द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ कीर्तिधर सुत बचकन दौ (१५१/०५) करमहा सँ वेणी द्दौo
(९०) ४५ उपटीप बलिराजपुर सँ भट्टपुरा
पंचमणि सुता फतुरी नन्दणन सिंहेश्वलर पबौली सँ भैया. सुत नारायण दत्त दौ उ.टी. (०८/२१०) माण्डसर सँ भवनाथ द्दौo फतुरी सुतौ महावीर जयवीरौ सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्यानन्द/ दौ उ.टी (२५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo महावीर सुता . . . खण्डवबला सँ बावू रवगपति सिंह सुत वाबू गुणपति सिंह दौ शा. (२९२/१०) करमहा सँ जनानन्द द्दौ जयवीर सुतौ रतनेश खण्ड बला सँ बावू खगपति सुत वाबू गणपति सिंह दौ शा. (२९२/०५) वलियास सँ काली द्दौo अपरा जयवीर सुतो विनीत: दरिहरा सँ माना सुत कीर्तिनन्द न दौ . . . सँ . . . द्दौo मिश्र नन्द न सुतो श्रीनाथ प्र. छक्कुी प्र. उग्रनाथ: सोदरपुर सँ कारी सुत दामोदर दौ. उ.टी. (२५/०५) वुधवाल सँ कन्टूप द्दौo श्रीनाथ प्र. छक्कूु सुता मित्रनाथ मदन सदन ऋद्विनाथा खण्ड्बला सँ खगपति सिंह सुत वाबू गणपति सिंह दौ शा. (२९२/०५) वलियास सँ काली द्दौo
मित्रनाथ सुतौ प्रशान्त् रतौली दरिहरा सँ गणानन्दा सुत परमानन्दँ झा दौ (उ.टी. ७६/०३) सोदरपुर सँ (अमर) दीनानन्द‍ झा द्दौo (योग) द्दौo (भूपनाथ) मदन प्रo अमर नाथ सुतौ राजेश . . . दरिहरा सँ गणनन्द सुत परमानन्दग झा दौ उ.टी. (७६/०३) सोदरपुर सँ दीनानन्दन द्दौo मिश्र सदन प्र. योगनाथ सुता राजेन्द्री . . . सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत यदुदत्त दौ उ.टी. (२८/०२) माण्डार सँ बदरी सिंह द्दौo ऋद्विनाथ सुता . . . दरिहरा सँ बावू लोकानन्दद सुत मोक्षानन्दम दौ उ.टी. (७६/०१) करमहा सँ गोवर्द्धन द्दौo
मिश्र सिंहेश्वजर सुतो लेखनाथ मोहनाथौ नरउन सँ मनहर सुत शिवनन्दुन दौ उ.टी. (९९/१०७) दरिहरा सँ बलभदू द्दौo अपरा सिंहेश्वसर सुतौ छननाथ प्र. दुनदुन: नरउन सँ मनहर सुत टून्नीे दौ उ. टी. (शा.९९/०९) पाली सँ रज्जे द्दौo लेखनाथ सुतो . . . सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत रामभद्र दौ उ.टी. (शा.२३/०८) माण्डेर सँ नरपति द्दौo मोहनाथ सुतो शम्भुानाथ कामनाथौ खण्डपबला सँ वाबू हुलापति सिंह सुत वाबू उषापति सिंह दौ शा. (२८६/०२) माण्डार सँ झाटकु द्दौo मिश्र बेचन सुता खण्डदबला सँ श्याामनाथ सुत महेश्व(र दौ (शा/१२/१०६) माण्‍डर सँ श्या मू द्दौo
(९१) भट्टपूरा उपटीप वलिराजपुर सँ पाहीटोल
(शा.१२३/०३) मिश्र हर्षनाथ प्र. हर्षमणि सुता . . . खौआल सँ छबन सुत बालह दौ शा. (१७५/०३) सोदरपुर सँ नारायणदत्त द्दौo अपरा हर्षमणि सुतौ बछरण योगीलालौ सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ उ.टी. (१३/०३/) पाली सँ भवनाथ द्दौo मिश्र बछरण सुता . . . सरिसब सँ भिरिवया सुता आँरवी दौ शा. (१८७/०३) खौआल सँ हृदयफूल द्दौo अपरा बछरण सुतो फेकूक: सोदरपुर सँ कीर्तिधर सुत बचकन दौ उ.टी. शा. (१११/०) (५//०५) करमहा सँ वेणी द्दौo अपरा बछरण सुता ठक्कतन मनमोहन मधुसूदना सरिसब सँ गणेशदत्त सुत हरषी दौ शा. (१९२/०६) घौसात सँ पाँ रूपनाथ द्दौo मिश्र फेंकू सुता . . . दरिहरा सँ सुत नीकानन्दछ दो उ.टी. (७५/१०) पबौली सँ हृदयमणि द्दौo अपरा फेकू सुत गुणानाथ: रवण्डउबला सँ महेश्व(र दौ (७६/०९) सकo घरानाथ द्दौo गुणानाथ सुत गोपाल जी प्रo टाकुरनाथ रवण्डेo सोगी पति सिंह दौ (२९४//०९) करमहा सँ चंचल द्दौo . . . मनमोहन सुता . . . नरउन सँ चुम्मथन सुत रघुनन्द न दौ उ.टी. (१००/१०) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौo वैया. मधुसूदन सुत वुद्विनाथ यशोनाथ यज्ञनाथ प्र. महेश डमरूनाथ प्र. उमेशा: दरिहरा सँ लीलानन्दव सुत चंचल दौ उ.टी. (७६/०६) नरउन सँ जगन्नाथ दौ वुद्विनाथ सुतो पुरूषोत्तम नरोत्तमौ माण्डलर सँ फेकू सुत वैया. दिनबुंधु दौ उ.टी. (८४/१४) करमहा सँ जयनन्द्न द्दौo वैया. महेश सुतो माण्ड र सँ यदुनन्दान सिंह सुत मोदनन्दँ सिंह प: बदरी. (८६//०६) एकहरा . . . सँ दिनानाथ द्दौo सोदरपर सँ षष्ठी्नाथ सिंह द्दौo दिनेश सुतौ . . . सँ . . . सुत नारायण झा दौ . . .सँ . . . द्धौ॥ रत्नेश सुतौ ललन कुमार मिश्र वलियास सँ लोकपति सुत महावीर झा दौ उ. टी.(९०/०७)नरउन सँ जगन्नाथ द्धौ॥ मिश्र योगीलाल सुतो कमलानाथ: माण्ड्र सँ साहेब सुत लोटनी दौ शा. (१८५/०५) खण्डमबला सँ जयनाथ द्दौo कमलानाथ सुतो मुक्तिनाथ गोपीनाथौ सोदरपुर सँ ठेङनि सुत आद्यादत्त दौ उ. टी. (२६/१३) बुधवाल सँ बछरण द्दौo अपरा कमलानाथ: सुतो शक्तिनाथ: सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्या१नन्द दौ उ.टी. (२५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo मुक्तिनाथ सुतो नित्ययनाथ: माण्डीर सँ दूमनी सिंह मुकुन्द सिंह सुत दौ उ.टी. (८८/०७) पाली सँ पुरन्ददर द्दौo नित्य्नाथ सुतो हेमनाथ किरणनाथ वलियास सँ फुच्ची. प्रo प्रमोदपति सुत सिंहेश्वदर झा दौ उ.टी. (९१/१३) करमहा सँ लक्षमन द्दौo हेमनाथ (पथिकगी) सुता . . . खण्डटबला सँ हरिनाथ सिंह सुत छत्रनाथ‍ सिंह दौ ठाकुर दौ उ.टी. (१०९/१३) हरिअम सँ भवनाथ द्दौo अपरा नित्यनाथ सुतौ रमानाथ प्रेमनाथौ खण्डटबला सँ वाबू देवपति सुत मेघापति सिंह दौ शा. (२८५/०९) माण्डबर सँ जयकिशोर द्दौo प्रेमनाथ सुता . . . नरउन सँ . . . सुत अमरनाथ का दौ . . . सँ . . . द्दौo
(९२) उपटीप-बलिराजपुर सँ भट्टपूरा
वैयाकरण गोपीनाथ सुता . . . दरिहरा सँ घनानन्द. सुत गिरजानन्द दौ उ.टी. (७५/०६) करमहा सँ भेषदत्त द्दौo अपरा गोपीनाथ सुता बैदयनाथ इन्द्र नाथ नेत्रनाथ इन्दुथनाथ खण्डसबला सँ वाबू खेलापति सिंह सुत वाबू ठकुरपति सिंह दौ (१८३/१०/०) नरउन सँ विश्वपनाथ द्दौo चन्द्र नाथ सुतौ संजय कुमार पुड़े नरउन सँ यदुनाथ सुत चित्रनाथ झा दौ . . . खण्डवबला सँ हरनाथ सिंह ठाकुर द्दौo इन्द्र३नाथ सुतो नवीनयनौ माण्ड र सँ दिनानन्द् सिंह सुत सुत उमानन्द सिंह झा दौ उ.टी. (८६/०३) सोदरपुर सँ षष्ठीुनाथ मिश्र द्दौo शक्तिनाथ सुता मिश्र आनन्दवनाथ श्या३मनाथ प्रोo विद्यानाथा खण्डिबला सँ वाबू गुणेश्वथर सिंह सुत वाबू ललितेश्व३र सिंह दौ शा. (२७८/१०६) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo आनन्दानाथ सुतौ रमन सुनीलौ माण्डरर सँ फेंकू सुत गंगानाथ दौ उ.टी. (८४/१०७) सोदरपुर सँ जीवछर द्दौo
श्या.मनाथ सुतौ गौरव कन्हौलली सोदरपुर सँ पद्मदत्त सुत भोलादत्त दौ उ.टी. (२८/०७) वलियास सँ त्रिलोकनाथ द्दौo प्रो. विधानाथ सुत चन्द.न: खण्डवबला सँ काशीनाथ सिंह ठाकुर सुत तीर्थनाथ सिंह ठाकुर दौ (उ.टी.१०४//०८) सँ अच्युात ठाकुर द्दौo
(९३) उपटीप बलिराजपुर सँ बेहट
शा. (१७/०२) मिश्र दुल्लदह सुतौ उर्व्बीौधर गिरधरो दरिहरा सँ भगीरथ सुत नित्याथनन्दक दौ शा. (१०७/०२) नरउन सँ कुलपति द्दौo उर्व्बी धर सुतौ कीर्तिधरभगवानदत्तौ सकराढ़ी सँ गरीब सुत मोदी दौ शा. (२००/०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo अपरा उर्व्बीधर सुतौ . . . पबौली सँ सदानन्दम सुत गुल्लीब दौ उ.टी. (११/१०) पाली सँ भवनाथ द्दौo कीर्तिधर सुतो शंकर: सरिसब सँ योगनाथ सुत नरपति दौ उ.टी. (०२/०४) माण्डबर सँ भवनाथ द्दौo भगवानदत्त सुतौ गोविन्दर प्र.गौरीधर गंगाधरौ सोदरपुर सँ भीरवन सुत गोपाल दौ (१३/०४) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo गोविन्दग प्र. गौरीधर सुता योगधर बद्री प्र. तंत्रधर:भक्तिधरा माण्डगर सँ भवनाथ सुत शिवदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ गदाधर द्दौo योगधर सुता . . . सोदरपुर सँ कृष्णदपति सुत लक्ष्मीपपति द्दौo उ.टी. शा. (३१/०९) माण्ड र सँ दामोदर द्दौo
गंगाधर सुता चिरञ्जीव प्र. हेमधर माधव प्र. धर्मधर आनन्द/ प्र. मोदधर जगदीश प्र. डीम्बपधरा पबौली सँ जाल्पािदत्त सुत शीतलादत्त दौ शा. (४/१०/०) पाली सँ गोशाँई कलरू द्दौo चिरञ्जवि प्र. हेमघर सुता उपेन्द्रशविरेन्द्र सुरेन्द्रार खण्डसबला सँ वाबू खेलापति सिंह सुत वाबू ठकुरपति सिंह दौ शा. (१८३/१०/०) नरउन सँ विश्वबनाथ द्दौo उपेन्द्र सुतौ हृरीश अनीलौ एकहरा सँ दिनानाथ सुत उमानाथ दौ उ.टी. शा (१०७/१०) करमहा सँ रघुनाथ द्दौo विरेन्द्रा सुतौ . . . रमनौ एकहरा सँ उमानाथ दौ उ.टी. (१०७/१०) करमहा सँ रधुनाथ द्दौo
. . . आनन्द प्र. मोदधर सुतो जीवेन्द्र शिवेन्द्रो७ खण्ड्बला सँ राधेकृष्णौ सुत दयाकान्तर दौ शा. (२१३/१०) वलियास सँ लेशपति द्दौo
जगदीश प्र. डीम्ब धर सुता योगेन्द्रा सत्य२नारायण प्र. सत्ये न्द्र दमना खण्डबबला सँ वाबू रामनन्दान सिंह दौ . . . माण्ड र सँ बतहा द्दौo भोगेन्द्रत सुता . . . उजानवासी . . . सँ . . . सुत कुलानन्दे दौ . . . सँ . . . द्दौo
(९४) वलिराजपुर सँ बेहट ४७. उ.टी. वेहर
शा. (२१३/०४) मिश्र गिरधर सुता दामोदर मदनमोहन खड.गधरा पवौली सँ सदानन्दा सुत गुल्ली० दौ उ.टी. (११/१०) पाली सँ भवनाथ द्दौo अपरा गिरधर सुता महिधर सत्यथधर कमलाधरा: खण्डटबला सँ रुचिपति सुत भैया दौ शा. (१६२/०५) खौआल सँ गोरवूल द्दौo दामोदर सुता सुरगन सँ राय देवनारायण सुत रायरामनारायण दौ उ.टी.( १०४/१०) खौआल सँ देवकृष्णाद द्दौo अपरा दामोदर सुतो जीवछ: सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोबिन्दब दौ उ.टी. (७३/१०/३) एकहरा सँ गंगेश द्दौ वा जीवछ सुता नरउन सँ वुद्विकर सुत मोहनाथ दौ उ.टी. (९४/१०६) हरिअम सँ सेवानाथ द्दौo अपरा जीवछ सुता . . . माण्ड०र सँ वाचा सुत यशस्पगति दौ उ.टी. (८२/१३) यशस्प ति सुत खण्ड.बला सँ भोलानाथ सुत भन्दूश दौ . . . हरिअम्वव सँ किशोरनाथ द्दौo अपरा जीवछ सुता . . . माण्डार सँ लतड़ी सुत भगवानदत्त दौ उ.टी. (८५//१०३) सोदरपुर सँ झलहन द्दौo मिश्र मदन मोहन सुतो नरसिंह: पबौली सँ उमा रात म.म. कन्हाशई दौ . . . खौआल सँ वेणी द्दौo अपरा सुता . . . एकहरा सँ दामोदर सुत मन. मोहन दौ उ.टी. (१०७/०२) घोसौत सँ आक्षधर द्दौo नरसिंह सुता रामकृष्णह देवकृष्णौ बालकृष्णम घोकसियाम सँ तिलकन्नाथ दौ . . . सँ . . . द्दौo रामकृष्णाा सुता कमेश्व.र: सरिसब सँ उमाकान्त् दौ . . . पाली सँ उमादत्त द्दौo अपरा रामकृष्णो सुता ज्ञानेश्वउर ललितेश्वौर विमलेश्वीरा: पबौली सँ वुद्वि सुत सिद्विनाथ दौ . . . घौसौत सँ गुञ्जेश्व‍र द्दौo देवकृष्णास सुता . . . सकराढ़ी सँ कुल मणि सुत योगेश्वमर दौ . . . सँ . . . द्दौo बालकृष्ण‍ सुता जयनाथ केदारनाथ अम्बिकानाथा सोदरपुर सँ बैदयनाथ सुत कार्तिक दौ . . . घौसौत सँ ववुजन द्दौo . . . मिश्र कामेश्वशर सुता . . . दिधोसँ भैरवकान्त सुत कमलाकांत दौ . . . घौसौत सँ तारानन्दा द्दौo
उ.टी. (४७//११) मिश्र महिधर सुत भेषधर: दरिहरा सँ चुम्म्न सुत तीलानाथ दौ उ.टी. (७४/०२) खण्ड बला सँ भिरवू द्दौo भेषधर सुतौ महावीर कन्टीारौ खण्डीबला सँ मुकुन्द सिंह सुत चुम्मिन सिंह दौ शा. उ.टी. (१०८/०८) वलियास सँ दुर्म्मिल द्दौo महा‍वीर सुतौ इन्दु धर विश्वलम्भरो महुआ सँ वैया. हरिनाथ सुत कृष्णमदेव दौ . . . सोदरपुर सँ नित्याणनन्दल द्दौo इन्दु धर सुता . . . खण्डाबला सँ वाबू
(९५) बलिराजपर सँ बेहर
. . . सिंह सुत वाबू नन्दी श्व र सिंह दौ . . . सँ पोषनाथ द्दौo . . . मिश्राकन्टीकर सुतो सुबोध: . . . सँ . . . सुत अनन्त दौ . . . सँ . . . द्दौo शा. (१७६/०५) मिश्र बालह सुतो दुरिवया प्र. चक्रधर: सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दो उ.टी. (१३/०२) सकराढ़ी सँ नकदू द्दौo अपरा सुता नरउन सँ हरिजीव सुत मोदनाथ दौ शा. (१८२/०) कुजौली सँ कीर्तिकर द्दौo शा. (१९०/१०/०) वाबू हल्लीब प्रoहल धर सुता फणिधर लक्ष्मीशधर वैया. चुन्नी८ प्र. श्रीधर ज्योम. कल्या८णधरा: पबौली सँ परमानन्दा सुत भैरवदत्त उ.टी.दौ.शा. (१७९/१०) सकराढ़ी सँ दुल्लरह द्दौo फणिधर सुतो रेवतीरमन: खौअल सँ भैया दौ (२४६/१०) खण्डुबला सँ श्यापमनाथ द्दौo रेवतीरमण सुता प्रितिनाथ विश्वौनाथ मधुसूदना: सोदरपुर सँ ठेङनि सुत आद्यादत्त दौ (२६/१०/३) बुधवाल सँ बछरण द्दौo प्रितिनाथ सुतो दुर्गानाथ हर्षनाथो खण्डँबला सँ वाबू वंशीधारी सिंह सुत ब्रजनन्दoन सिंह दौ शा. (२८४/०६) वलियास सँ देवपति द्दौo दुर्गानाथ सुता अमरनाथ उमानाथ रमानाथ कमलानाथ लालाजी दरिहरा सँ जीवनन्द६ सुत गोपीनन्दमन दौ उ.टी. (७६/०९) करमहा सँ दिगम्बसर सुत वेदनाथ द्दौo
मिश्रा हर्षनाथ सुतो . . . खण्डटबला सँ वाबू तीर्थेश्वसर सिंह सुत वाबू हेमेश्वoर सिंह द्दौo (२७८/०९) करमहा सँ कन्टीँर द्दौo
मधुसूदन सुतो भूपेन्द्र नाथ अशोक . . . खण्ड२बला सँ वाबू खेलापति सिंह सुत वाबू गंगापति सिंह दौ शा. (२९०/०५) पाली सँ चंचल द्दौo भूपेन्द्र नाथ सुत . . . सुरगन सँ वेदानन्दर नारायण सुत रघुनन्द न प्र. लीलानन्दद नारायण दौ उ.टी. (१०४/१०/२) माण्डणर सँ गोनू द्दौo
(९६) उपटीप वलिराजपुर सँ बेहट ४८
उ.टी विश्व नाथ सुता मोदनाथ बेचनाथ प्र. चन्द्ररनाथ तारानाथ अरूणा: पतनुकामाण्डलर सँ भगवानदत्त सुत शुक्लन दौ उ.टी. (८९/०६) करमहा मत्रे सँ द्दौo मोदनाथ सुता . . . सँ . . . सुत देवेद्रनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
मिश्र लक्ष्मीाधर सुतो योगमणि दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ उ.टी. (७७/०९) करमहा सँ रूद्रधर द्दौo योगमणि दिवानन्द : वलियास सँ इश्वमरी दत्त सतु मधुसूदन दौ उ.टी. (०३/०२) सोoनेनाथ द्दौo दिवानन्द् सुता छीतन ठक्कन तारानन्दाद सोदरपुर सँ घनानन्द सुत केशवानन्द दौ उ.टी. (२९/१२) नरउन सँ बनखंडी प्र. तेजनाथ द्दौo छीतन सुतो शचीनाथ: खण्डदण्बला सँ वाबू . . . सिंह सुत वाबू उषापति सिंह दौ . . . सँ . . . द्दौo शचीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दो . . . सँ . . . द्दौo ठक्कन सुता भवनाथ ज्यो तिनाथ मोतिनाथा दरिहरा सँ गुणानन्द्र प्रo माना सुत कीर्तिनन्दौन दौ उ.टी. (७५/०४) सँ द्दौo तारानन्दँ सुता . . . सँ . . . सुत शिवनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौo
(९७) वलिराजपुर सँ बेहत
उ.टी. (४८/०४) वैया. चुन्ती प्र. श्रीधर सुता वैया. बलदेव परशुराम बलभ्रद्रा सोदरपुर सँ थोथी सुत मुरलीधर दौ उ.टी. (१५/१०) वलियास सँ सोन द्दौo वैया. बलदेव सुतौ देवकीनन्द०न हरिनन्दोा माण्ड/र सँ रघुवर सुत फेंकू दौ . . . हरिअम सँ मुरली द्दौo परशुराम सुता . . . सोदरपुर सँ लूचाई सुत भैया दौ (उ.टी. १३/०६) नरउन सँ बुद्विकर द्दौo अपरा परशुराम सुतौ हेमनाथ पुण्यदनाथो सोदरपुर सँ किशोर प्र. रतिदत्त सुत गोशाँई दौ (उ.टी. २२/०१) करमहा सँ लान्हीर द्दौo . . . पुण्यईनाथ सुता . . . नरउन सँ जगनाथ सुत नित्य नाथ दौ उ.टी. (१०३/१०४) खण्डयबला सँ वाबू हितेन्द्रउ सिंह द्दौo
(९८) उपटीप नगवाड़ घोसौत धर्मपुर ४९
शा. (१७७/०५) कलानाथ सुता ननू वंशमणि हर्षमणि कुलमणिय: सकराढ़ी सँ वासुदेव सुत विश्व७नाथ दौ शा.(१३/०९) पाली सँ भीरवारी द्दौo ननू सुता हृषिकेश अमृतकेश वैया. गोपाला सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ शा. (९९/१०३) करमहा सँ भवानीदत्त द्दौ अपरा सुता . . . दरिहरा सँ रतिपति सुत रूद्रदत्त दौ . . . खण्डकबला सँ दुर्गादत्त द्दौo हृषिकेश सुता . . . सोदरपुर सँ बन्धुद सुत अचिपति दौ शा. (१८२/०६) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ अमृतकेश प्र. छोटकू सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत रतिनाथ दौ (उ.टी.१९/०६) दरिहरा सँ गरीबानन्दा द्दौo वैयाo गोपाल सुता सोदरपुर सँ परिवया सुता रतिनाथ दौ (उ.टी. १९/०६) दरिहरा सँ गरीबानन्दर द्दौo।। ठo हर्षमणि मनी फूदनौ सोदरपुर सँ सोनी सुत परशमणि दौ उ.टी.(३०/०३) नरउन सँ लक्ष्मीथनाथ द्दौo मुनि सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दद सुतकारी दौ उ.टी.(२५/०) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo ठ. फूदनसुता परमेश्वनर जीवेश्वार गंगेश्वररा: दरिहरा सँ जगन्नाथ सुत भाईलाल दौ उ.टी. (७७/०) करमहा सँ कौस्कीसदत्त द्दौo ठ. परमेश्वौर सुतो सत्य नानाराण मार्कण्डेशय कौ नरउन सँ एकनाथ सुत वैदयनाथ दौ उ.टी. शा. (१०२/१०३) सोदरपुर सँ नेना द्दौo सत्यकनारायण सुता रामजी शिवजी नरउन सँ यदुनाथ सुत लक्ष्मी नाथ दौ उ.टी. (९३/१०) सोदरपुर सँ तीर्थदत द्दौo राजेन्द्रर प्र. शिवजी सुतौ रंजन भंजनी सोदरपुर सँ . . . सुत दयानन्दा मिश्र दौ
(ठ. मार्कण्डेँय सुतो रमेश: सोदरपुर सँ ठीठरू सुत महो जगदीश दौ उ.टी. (१९/०) पाली सँ कुमुदनाथ द्दौo ठ. रमेश सुतो अवकाश: सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत विनोददत्त दौ उ.टी. (२८/०३) माण्डसर सँ . . . द्दौo
४९ शा (१००/०७) ठ. कमलाकान्त सुतो अमृतकान्त२: माण्डठर सँ हरिनाथ दौ शा. (१८६/०६) अपरा धीरनाथ सुता नरडन सँ धराधर सुत हरिनाथ दौ . . . सकराढी सँ जयदेव द्दौo अपरा ठ. सुता सोदरपुर सँ दीश सुत धीर दौ शा. (१२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौo अपरा सुता . . . माण्ड्र सँ दशरथ सुत घनानन्दह दौ उ.टी. (८०/०५) करमहा सँ रामेश्वमर अपरा ठ. कमलाकान्तद खण्डबबला सँ बलभद्र सुत विष्णु्पति दौ सुता (शा .१७४) दरिo बन्धुन द्दौo अपरा ठ. सुता सकराढ़ी सँ भवानन्दद सुत छत्रपति दौ शा. (२०५/०३) सोदरपुर सँ घनश्याुम द्दौo अपरा ठ. कमलाकान्तत सुता माण्डिर सँ धीरनाथ स्यै्व दौ (शो ८६/०६) एकरहरा सँ गौरीकान्तत द्दौo
. . . ठ. रामकृष्ण) सुतो भीरवनीक: सकराढ़ी सँ कविन्द्रा रघुनाथ पदा सुत देवानन्दत दौ शा. (१०३/०४) खण्डणबला सँ ठ. गुणानन्दस द्दौo भीरवनी सुता खण्डेबला सँ हरिश्वार सुत जगन्नाथ दौ शा. (१८१/०) नरउन सँ लक्ष्मीापनि द्दौo
(९९) उपटीप नगवाडसँ
. . . ठ. हरिशवन्द्रा सुता . . . खौआल सँ दामोदर सुत विष्णुसपति दौ . . . पाली सँ हरिनन्ददन द्दौo शा. (२०५/०२) ठ. राम सुतो कल्यापण सिंह: सोदरपुर सँ शुभंकर सुत मनु दौ (१००/०६) पाली सँ विधाधर द्दौo ठ. कल्याुण सिंह सुतौ मनसुख मानिकौ सकराढ़ी सँ भवानन्द/ सुत छत्रपति दौ शा. (२०५/०३) सोदरपुर सँ धनश्या म द्दौo मनसुख सुतो गोशाँइक: खण्ड२बला सँ भैया. प्र. गौरीनाथ सुत उद्योत सिंह दौ शा. (१६५/०६) पाली सँ धनानन्दव द्दौo अपरा मनसुख सुतौ ब्रजलाल रंगलालौ पबौली सँ चन्द्र५पति सुत हृदयनन्दान दौ खौआल सँ वबुनन्द न द्दौo अपरा सुता . . . सरिसब सँ चिलका सुत गणेश दौ उ.टी. (०७/०१) एकहरा सँ वबूरैया द्दौo अपरा सुता . . . खौआल सँ दुरवभंजन दौ (१६२/०/०) पबौली सँ बन्धु् द्दौo ब्रजलाल सुता . . . सोदरपुर सँ छोटा सुत किशोरनाथ दौ . . . किशोरनाथ सुतौ प्रान्नाथ: वलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रहम दत्त दौ शा. (२४०/०९) धोसौत सँ उँमापति द्दौo ठ. रंगलाल सुता माण्डुर सँ शीनालाल सुत दुर्गादत्त दौ . . . पाली सँ छबन द्दौo ठ. गोशाँइ सुतौ अनन्तु सिंह माण्ड र सँ इशान्नाथ सुत मानीक दौ . . . नवलखा मानीक सुता . . . कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ शा. (५८२/०) अलय सँ मही द्दौo ठ. अनन्त सिंह . . . सुता सोदरपुर सँ विध्ने.श्व र सुत सदन दौ शा. (१२१/०५) सदन सुता पण्डुूआ सँ पाँनन्दीदश्विर सुत पाँ गरीब दौ शा. (२३४/०३) सोदरपुर सँ भवानीदत्त द्दौo ठ. मानीक सुता . . . खौआल सँ भूषण सुत कवि हेमनाथ दौ शा. (१३४/०६) सरिसब सँ पाँ हिरेश्वरर द्दौo
(१००) उपटीप फवारिपार रूचौलि उजान ५०
अथ रूचौलि करमहा ग्रामारम्‍भ: —(शा.९१//०६) महामहो रामेश्व र सुतो रूचिदत्त: माण्डचर सँ राम सुत महिनाथ दौ शा. (११४/०७) महिनाथ सुता करमहा सँ सुन्दचर सुत धराधर दौ . . . सोदरपुर सँ भवेश द्दौo अपरा म.म.उ. रामेश्वसर सुता महामहोपाध्यातय गंगादत्त म.म.उ. मनबो ध प्र. लक्ष्मीशदत्त म.म.उ. सुबोध प्र. भवानीदत्ता नरउन सँ धराधर सुत कमलाकान्तौ दौ शा. (९१/१०७) खण्ड.बला सँ लक्ष्मी्धर द्दौo रूचिदत्त सुतो चन्द्र दत्त सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ शा. (११८/१०८) बुधवाल सँ हरिश्व्र द्दौo म.म. गंगादत्त सुतो शंकरदत्त छोटा प्र. उग्रदत्तो . . . नरउन सँ नारायण सुत घनानन्दर दौ शा. (९९/०२) दरिहरा सँ रैया द्दौo शंकरदत्त सुतौ थारू प्रo रूद्रदत्त विष्णु दत्तो सोदरपुर सँ मउजसुत नेना दौ उ.टी. (३१/०२) माण्डदर सँ खगपति द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ चिलका सुत गणेशदत्त दौ उ.टी. (०७/०) एकहरा सँ ववुरैया द्दौo थारू प्र. रूद्रदत्त सुत नींह विष्णुतदत्त सुतो मोददत्त प्र.चंचल पबौली सँ गुल्ली सुत धर्मानन्द् दौ उ.टी. (११//०२) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo मोददत्त प्र. चंचल सुतौ विजयदत्त माधवौ नरउन सँ छक्क/न सुत मुक्तिनाथ दौ उ.टी. (९४/१ पाली सँ दामोदर द्दौo विजयदत्त सुता . . . नरउन सँ गंगानाथ सुत विद्यानाथ दौ उ.टी.(९७/१०) करमहा सँ केशव द्दौo अपरा विजयदत्त सुत कन्हैदया लालजी श्रीनारायणका: नरउन सँ वंशीनाथ सुत बलदेव दौ उ.टी. (९५/१२) खण्ड:बला सँ वाबूघनेश्ववर सिंह द्दौo
. . . मा‍धव सुता . . . नरउन सँ गंगानाथ सुत विद्यानाथ दौ उ.टी. (९७/१०/०) करमहा सँ केशव द्दौo
छोटा प्र. उग्रदत्त सुत तारणीदत्त: माण्ड र सँ निधि सुत काशीनाथ दो उ.टी. (८२/०२) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo अपरा सुतौ तंत्रदत्त माण्डउर सँ अच्छ(पति सुत बौकु दौ उ.टी. (८८/१०५) करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo तंत्रदत्त सुता वुचन वुद्विनाथ रमानाथा माण्डनर सँ मानीक सिंह सुत बिहारी सिंह दौ उ.टी. सोमेश्व्र द्दौo (८७/१०/०) सोदरपुर सँ द्दौo वूचन सुता पण्डु आ सँ रामकृष्ण् सुत पाँ जीवेश्व र दौ शा. (२१५/१०) सोदरपुर सँ गुदन द्दौo रमानाथ सुतौ तारानाथ उमेशो जजिबाल सँ प्रेमनाथ सुत भायजी दौ . . . प्रेमनाथ सुतो गोपाल वौकू भायजीका दरिहरा सँ मोदी सुत प्रयागदत्त दौ शा (३००/०७) वेलउँच सँ धर्मेश्वहर द्दौo भायजी सुतो बलभद्र: सतलखा सँ वंशी धरसुत उगरी दौ

0 टिप्पणी:

Post a Comment