पञ्जी प्रबन्ध :१४ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

खण्ड २
उपटीप

Devanagari
(१) उप-टीप सकुरी सरिसव-पाहीटोल
अथ सरिसब सकुरी ग्राम प्रारम्यीते (२८६//०१) सोमदत्त सुतो शक्तिनाथ: दरिहरा सँ माना दौ (२०२//०५) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौ शक्तिनाथ सुतो धर्मनाथ: करमहा सँ जयदेव दौ (२८८/१) बलदेव सुतो जयदेव: त्रिपुरौली नरउन सँ सरस्वँती अभयनाथ दौ (२११/०४) घोसोत सँ परशमणि दौहित्र दौ जयदेव सुतो रमेश हरणौ खण्ड बला सँ वावू घनेश्वदर सिंह दौ (२०२/०२) हरिअम्वौ सँ कमलानाथ द्दौ धर्मनाथ सुता नन्दलन कुन्दशना: सिहौली माण्डमर सँ महा वैयाकरण पंडित दिनबन्धुर सुत बहु भाषाविद् भाषा शास्त्री पंडित श्री गोविन्दड दौ (२९०/०/०) भाषा शास्त्री पंo श्रीo गोविन्दह सुता अरविन्दन प्रo अक्कूद मिलिन्दु निर्मलेन्दु् खण्डसबला सँ यदुनाथ सुत ठाकुर खुशरी दौ (२७०/०/०) हरिअम्बन सँ शम्भूलनाथ प्रo विकलस्यैयव द्दौ (१७९/०५) योगदत्त सुता खौआल सँ पीताम्बबर सुत श्रीदत्त दौ . . . करमहा सँ भवानीदत्त द्दौ
(२) उo टीo खांगुड़ सरिसब-पाहीटोल
।। अथखाङ्त्रड़ सरिसब ग्राम प्रारम्भ—(१९४//०५) राशपति सुता पाली सँ वावू विन्य्ाङ नाथ दौ (२०४/०४) वावू विन्य्ड नाथ सुतो विश्वआनाथ: सोदरपुर सँ रजनीदत्त दौ (२८२/०४) हरिअम्ब़ सँ गिरधर द्दौ (१९१/१०) हेमपति सुता माण्डतर सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (१७४/०) सोदरपुर सँ भिरवन दौहित्र दौ (११०/०७) थोथा सुता हरिअम्ब७ सँ यार दौ (११०/०७) दरिo चन्द्रमपति द्दौ (११६/०८) झोटहू सुता देवनन्द४न मोतीनन्द न कुन्द/नाथ प्रo जयनन्दीना: करमहा सँ धरभरण दौ (११७/०६) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौ अपरा आत्मानराम (११६/०७) सुता माण्डौर सँ हृदयदत्त दौ (१०६/०३) पाली सँ हेमनाथ द्दौ अपरा आत्माुराम (०१//१०) सुता करमहा सँ किशोर दौ (२८७/०९) किशोर सुता गोपीनाथ राधानाथ ठीठरा: रजौरा माण्डहर सँ प्रान्ना थ दौ (९३/०५) पबौली सँ कवि भोलन द्दौ . . . (देवनन्दसन सुतो आनन्दौ चुनचुनो बुधवाल सँ कंटू सुत घनेश्वलर दौ (२१८/१०) नरउन सँ पैचकौड़ी द्दौ आनन्दस सुत . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ चुनचुन सुत . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मोती नन्दनन सुता . . . माण्डलर सँ नीलकंठ सिंह झा दौ (२८७/०७) करमहा सँ खगेश प्रo मनहर द्दौ कुन्दुनाथ प्रo जयनन्द न सुता . . . वुधवाल सँ धनेश्व.र दौ . . . नरउन सँ लेखनाथ प्रo पचकौड़ी द्दौ (१९०/०३) शम्भूरपति सुता दरिहरा सँ चन्द्रा नन्द् दौ (१००/०५) सोदरपुर सँ ठेठाई द्दौ (१९०/०३) बदरी प्रo रतिपति सुता नरउन सँ टून्नीद दौ (२०२/०) पाली सँ रज्जे९ द्दौ अपरा बदरी प्रo रतिपति सुता दरिहरा सँ लोकानन्द दौ (१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ (०१/०५) अपरा (१९०/०३) मधुपति प्रo हनुमान जी सुतो वुद्धिनाथ गंगानाथौ वावू लोकानन्द् दौ (१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ

(३) उo टीo खांगुड़ सरिसब- विट्ठो, उजान
बुद्धिनाथ सुता . . . पाली सँ गणनाथ सुत शान्तिनाथ दौ (२०४/०५) शान्तिनाथ सुता कामनाथ मायानाथ अभयनाथा: पबौली सँ पाँ हलघर सुत उँमानन्दथ दौ (२८७/०३) पाली सँ साधु द्दौ (१०१/०५) पाँ उँमाई सुतो दरिहरा सँ दिनपति दौ . . . कृष्णापति सुतो दिनपति सरिसब सँ थारू सुत अपूछ दौ . . . पाली सँ रतनपाणि द्दौ दिनपति सुता करमहा सँ बहोरन सुत पद्मापति दौ (१०८/०५) सरिसब सँ परमानन्दा द्दौ (२१७/०३) योगनाथ सुता नरपति यदुपति पाँ भवानन्दा : पाली सँ मोहन दौ (२१२/०) सोदरपुर सँ रूद्रनाथ द्दौ नरपति सुत माण्डनर सँ हियन सुत पाँ भवनाथ दौ (१९५/०) सरिo श्यानमनाथ द्दौ पाँ भवानन्दा सुता करमहा सँ प्याारेलाल दौ (९५/०७) प्या रेलाल प्रo श्रीदत्त सुतो लटूरी प्रo उँमानाथ सोनो नरउन सँ लक्ष्मीलनाथ दौ (११७/०२) पाली सँ जगन्नाटथ द्दौ अपरा पाँ भवानन्दो सुता केदारनाथ विद्यानाथ वैयाo नन्द०नाथा: माण्डार सँ जीवपति दौ (२००/०४) करमहा सँ बच्ची द्दौ केदारनाथ सुता दरिहरा सँ लीलानन्दप दौ (१९०/०६) बुधवाल सँ मोहन द्दौ अपरा केदारनाथ सुतो लोलिम्बन राज प्रo जगन्नारथ नित्याथनन्दौो हरिअम सँ दामोदर दौ (२०३/०७) खण्डमबला सँ जगत सिंह द्दौ . . . विद्यानाथ सुता . . . वुधवाल सँ परशमणि सुत पंचकौड़ी दौ (२०५/०५) खण्डथबाल सँ वावू गणेश दत्त सिंह द्दौ अपरा विद्यानाथ सुतो धुरन: करमहा सँ बचकन सुत बल्लो् दौ (१७९/०) पबौली सँ मंघन द्दौ घुरण सुता . . . सँ . . . सुत कमलाघर दौ . . . सँ . . . द्दौ वैयाकरण नन्द नाथ सुता . . . करमहा सँ फकीर दौ (९६/०९) खण्ड बला सँ छक्कतन द्दौ (२१८/०२) विश्व६नाथ सुता सिद्धनाथ नित्य६नाथ गौरीनाथा: वलियास सँ दामोदर सुत पुण्य्पति दौ (१२२/०५) पुण्यापति सुतो अनन्तं: खण्डखबला सँ वावू रवेलापति सिंह दौ
(४) उ.टी. खांगुड़ -पाहीटोल
(१८३//०५) करमहा सँ शीतल द्दौ . . . सिद्धिनाथ सुता . . . हरिअम्ब् सँ देवनाथ सुत बैद्यनाथ दौ (उo टीo ४१/०४) खण्ड बला सँ जनार्दन द्दौ नित्यवनाथ सुतो विजयनाथ शशिनाथौ करमहा . . . सँ सुत हर्षनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ गौरीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत श्री मोहन झा दौ . . . सँ . . . द्दौ रामनाथ प्रo रामकृष्णस सुता . . . करमहा सँ कन्है यालाल सुत गणेशदत्त दौ (उo टीo ६०/०३) पबौली सँ जनार्दन द्दौ (२१७/०५) झोंटहू प्रo कुंत्र्जनाथ सुता . . . करमहा सँ ब्रजलाल सुत बौनू दौ (२७०/०७) सरिसब सँ आदिनाथ द्दौ (२१७/०५) मुशरि प्रo हरिहर नाथ सुतो जयकृष्ण२: माण्डूर सँ ठेड.नि सुत कृष्ण दत्त दौ (१७४/०२) खण्डतबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ जयकृष्णत सुतो सुरेन्द्र विरेन्द्रो करमहा सँ लान्हि सुत पीताम्बेर दौ (२९२//०/०) वलियास सँ दामोदर द्दौ सुरेन्द्रु सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विरेन्द्र् सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ अपरा मुशरी प्रo हरिनाथ सुता उग्रनाथ राजा प्रo श्रीनाथ इन्द्रसनाथा:दरिहरा सँ फणिनन्द न सुत माना दौ (२०२/०५) सोदरपुर सँ लूचाई दौहित्र दौ उग्रनाथ सुतो दिवानाथ . . . नाथौ . . . सँ . . . सुता झा लाला दौ . . . सँ . . . द्दौ दिवानाथ सुता . . . सँ . . . सुत झा लक्ष्मीतनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ . . . सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ राजा प्रo श्रीनाथ (बैद्य जी) सुता संतोष सुशील नारायणा: . . . सँ . . . सुत झा जीवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ।।
(५) उ.टी खांगुड़ सँ पाहीटोल
संतोष सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुशील सुता . . . सँ . . . सुत दौ . . . सँ . . . द्दौ नारायण सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ इन्द्ररनाथ सुतो धीरेन्द्र. समीरौ सँ सुत गुणनाथ मिश्र दौ सँ द्दौ (२१७/०५) ठक्क न प्रo उमरूनाथ सुता मोदनाथ प्रo जगदीश कुमुदनाथ बोधनाथ दिनानाथ महेन्द्र७नाथा: माण्डार सँ लक्षमन सुत बच्चूस दौ (२०१/०३) हरिअम्व सँ वैयाo चुन्नीन प्रo श्रीधर द्दौ मोदनाथ सुता . . . हरिअम सँ तुलानाथ सुत सोमनाथ दौ . . . सँ मिश्र सिद्धिनाथ द्दौ . . . दौ . . . कुमुदनाथ सुतो बैद्यनाथ झा ‘‘प्रशेर’’ लोकनाथौ सिहौली माण्ड र सँ मदना नन्दँसिंह प्रo बदरी दौ (२८२/०७) एकहरा सँ दयानाथ द्दौ मैथिली साहित्यरकार ‘’प्रशेर’ बैद्यनाथ सुतो सुरेश शैलेशो पुड़े नरउन सँ मेघानाथ सुत धर्मनाथ दौ (१२०/०४) मिमांशक मेघानाथ सुतो धर्मनाथ: सोदरपुर सँ किशोर सुत परिचेता फेकू दौ (१८४/०९) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ धर्मनाथ सुता ऋतुनाथ देवनाथ केदारनाथ दयानाथ शम्भू(नाथ जीतू नाथा खण्डदबला सँ वावू तंत्रेश्व र सिंह दौ (२७९) . . . सँ . . . द्दौ . . . बोधनाथ सुतो . . . माण्डंर सँ नीलकंठ सुत हरिनन्द.न सिंह प्रo महेश दौ (२८७/०) पबौली सँ उमानन्दम प्रo जीवघर द्दौ दिनानाथ सुता . . . दरिहरा सँ गरीबानन्द/ प्रo गरीब सुत रटन दौ (२००/०३) लक्ष्मी नाथ सुतो गरीबानन्दद प्रo गरीब सुतो ठक्क्न रट्टनो खण्डसबला सँ कंटू सिंह प्रo घनपति सिंह दौ (२९२/०७) दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौ रट्टन सुता उमेश भीमनाथ इन्द्रतनाथ प्रo दिनानाथ: करमहा सँ छोटा सुत नित्यायनन्दन दौ (१९४/०४) सरिसब सँ श्रीपति द्दौ
(६) उ.टी.
।। महेन्द्रक सुता . . . दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीभनाथ दौ (२७८/०) लक्ष्मी्नाथ सुतो उग्रनाथ घीरनाथौ करमहा सँ लान्हि सुत दिगम्ब्र दौ (२८१/०४) (२८१/०४) सोदरपुर सँ रघुवीर द्दौ (२७८/०४) रामगोपाल सुता . . . वलियास सँ इश्व रीदत्त सुत मधुसूदन दौ (३१७/०२) मधूसूदन सुता सोदरपुर सँ देवानन्दश सुत नेना दौ (१५१/०२) योगीश्विर सुतो वराह: कत्र्जोली सँ घीरकंठ दौ।। वाराह सुतो रति हरि कौ वलियास सँ श्रीघर दौ . . . ।। हरि सुता मणि शशि बाछे कृष्णार: जगति सँ भवे सुत रूद दौ उचति सँ पशुपति द्दौ मिमांशक मणि सुता बासुदेव कामदेव जयदेवा: पनिo विभाकर सुत वुद्धिकर दौ . . . माण्डकर सँ महाई द्दौ मिमांशक जयदेव सुतो मिशर मोहनो करमहा सँ काशी दौ . . . सँ . . . द्दौ अपरा जयदेव सुतो वावूक: वुधवाल सँ रघु सुत गोविन्द दौ . . . खौआल सँ गोपी द्दौ वावू सुतो धरनी गंगादाशो हरिअम सँ चक्रपाणि सुत रमापति दौ . . . लोआम सुरगन सँ कृष्णादेव द्दौ महाजनी पुत्र मिमांशक धरनी सुतो अनाथ: दरिहरा सँ पद्मनाम सुत अनन्ता दौ . . . सोदरपुर सँ पाँ माघव द्दौ अनाथ सुतो गोनड खौआल सँ किशाई सुत अनन्तौ दौ . . . करमहा सँ कमल द्दौ माघवी पुत्र गोनड़ सुतो देवानन्दत: सकराढ़ी सँ कमलाकान्तक सुत हरि दो . . . सोदरपुर सँ ननू द्दौ देवानन्दत सुतो खुशी नेनाकौ करमहा सँ विघ्नेमश सुत छोटी दौ . . . सोदरपुर सँ आनन्दत द्दौ नेना सुता महिषी वुधवाल सँ पाठक हृदय राम द्दौ (१७१/०९) भड़गाम जजिवाल सँ हिरफूल द्दौ गोशाउनी पुत्री सुताश्र रूद्राणी वलियास सँ मधुसूदन पत्नी अपरा रामगोपाल सुता . . . खौआल सँ सरबन दौ (३१८/०३) सर्वन सुता . . . वुधवाल सँ भीमदत्त सुत ललित लाल दौ (२९३/०८) भीमदत्त सुता ललितलाल निधि शम्भूिका: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत वच्च२न दौ
(७) उ.टी. खांगुड़ - पाही-उजान
(२९३/१०) सोदरपुर सँ बछरू द्दौ ललित लाल सुतो भूषण: दरिहरा सँ वंशीधर सुत हेमा दौ . . . हेमा सुतो गिरधारी क: सरिसव सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ . . . शूलपाणि सुतो भवानीदत्त हरदत्तो: सतलरवा सँ नारो सुत महेश दौ . . . महेश सुता पनिo महेश दौ . . . वंशमणि सुतो महेश: पवौली सँ शशि सुत माधव दौ . . . बेलउँच सँ लक्ष्मीद द्दौ महेश सुता माण्ड र सँ अर्जून सुत धराधर दौ . . . हरिअम्बस सँ श्याीम द्दौ भवानीदत्त सुता कालिकादत्त वंशमणि छत्रमणिका पनिo दामोदर सुत प्रान्नादथ दौ . . . दरिहरा सँ गंगेश द्दौ (२७८/०४) वैयाकरण ब्रजगोपाल सुता गंगारमन राधारमन रेवतीरमना: करमहा सँ बछरण सुत रवेली दौ (१९९/०) खण्डाबला सँ जीरक्खसन द्दौ गंगारमन सुतो कौस्कीार मन: एकहरा सँ हेमदत्त दौ (१११/०६) गुदरी प्र. दण्ड पाणि सुता घुरघुर प्र. हेमदत्त चक्रदत्त मुक्रिदत्ता: खण्ड/बला सँ झलहन सुत तारानाथ दौ (१९३/०६) नरउन सँ गदापणि द्दौ हेमदत्त सुतो दिनानाथ: सक. मनमोहन सुत लीलानाथ दौ (२१२/०४) लीलानाथ सुतो रंगनाथा अलय सँ राजा श्रीनन्दलन सिंह दौ (१९८/०७) सोदरपुर सँ मुरली द्दौ . . . ।। राधारमन सुतो अम्बिका रमण: पाली सँ विजयनाथ दौ (२४३/०९) सक. वैया. हर्षनाथ द्दौ अपरा राधारमन सुता . . . करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्बार दौ (२०१/०९) नरउन सँ टुनी द्दौ अम्बिका रमन सुता . . . सँ . . . सुत गंगानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ रेवतीरमन सुता गौरी रमन रमन शच्चीद रमन उमारमन सती रमना: कर. नीलाम्बहर दौ (२०१/०९) नर. टुनी द्दौ
(८) उ.टी. खांगुड़ - उजान
(०४/०७) कौस्कीब रमन सुता सरस्वरतीरमन डा. रेवतीरमन तृप्रित रमन दृप्तिरमना: पिलरवाड़ वड़o दरिहरा सँ मधुसूदन सुत घनानन्द९ दौ (३१९/०) घोसोत सँ गंगेश द्दौ . . . शच्चीारमन सुतो ज्योदति रमन: . . . सँ . . . सुत तंत्रनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ (२७८/०५) जय गोपाल सुता रोहिणीरमन गोपीरमन दरिहरा सँ भूवनाथ दौ (२०६/०९) खण्डयबला सँ मुकुन्दप सिंह द्दौ गोपीरमन सुता देवकीरमन जानकीरमन लक्ष्मी६रमन सरस्वौतीरमन काली रमना: करमहा सँ छक्कदन दौ (१७९/०४) छक्कमन सुता दरिहरा सँ ननू दौ (१९२/०/०) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौ गोपीरमन सुता . . . करमहा सँ बचकन सुत बल्लो दौ (१७९/०) पवौली सँ मन्ध४न द्दौ रोहिणी रमन सुतो करमहा सँ बल्लोौस्यै२व दौ (१७९/०) पबौली सँ मन्ध न द्दौ अपरा रोहिणी रमन सुतो रत्नेतश्व र: हरिअम सँ गौरीधर सुत गणेश दौ (२१८/०७) गोविन्दह प्रo गौरीधर सुता योगधर वद्री प्रo तंत्रधर गणेश प्र. भक्तिधरा: माण्डदर सँ भवनाथ सुत शिवदत्त दौ (१९५/०२) शिवदत्त सुता सोदरपुर सँ फल सुत गदाधर दौ . . . हरिअम्ब सँ रूपनाथ द्दौ गणेश सुतो रामेश्वार सिंहेश्वतरौ खण्ड.बला सँ कमला कान्तव दौ (२१०/०७) करमहा सँ राधानाथ द्दौ (२७८/०५) मदन गोपाल सुतो शम्भु‍ गोपाल शिशिर गोपालो सुरगन सँ राय दुर्गानारायण दौ (२१६/०९) करमहा सँ राजा दुर्गाप्रसाद द्दौ शम्भुग गोपाल सुतो चन्द्र गोपाल: करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ (२९१/०४) नरसिंह सुता भीमनाथ विदेश्ववरनाथ सीतारामा: नाहस खौआल सँ वंशमणि दौ (२७७/०२) सोदरपुर सँ गुदर द्दौ . . . शिशिरगोपाल सुता दरिहरा सँ माना सुता किर्तिनन्दलन दौ (९६/०) अपरा वैदिक भगीरथ सुता सदुपाध्यासय आनन्दन वैदिक नित्याुनन्द दिमान जयानन्दग रूद्रानन्दाक: सोदरपुर सँ परमानन्दग सुत हरपति दौ (९६/०२) खौआल सँ रवांतर द्दौ सदुपाध्या्य आनन्दा सुता रत्नापनन्दद हिरानन्द मेघानन्दात: सोदरपुर सँ कृष्णस दौ (९६/०७) करमहा सँ भवेश द्दौ
(९) उ.टी. खांगुड़ -उजान, दुर्गागंज ( कटिहार)
हिरानन्द) सुतो मोदानन्दन: वुधवाल सँ हरि दौ (११९/०७) दरिo पुरूषोत्तम द्दौ मोदानन्द) सुतो फणिनन्ददन फकीर प्रo लोकानन्दो खण्डंo माघव सिंह दौ (८१/०६) पाली सँ मोदनाथ द्दौ फणिनन्दसन सुतो माना प्रo गुणानन्दम फूच्ची( प्रo लोकानन्दो नरउन सँ एकनाथ दौ (१९२/०२) पाली सँ लक्ष्मी्दत्त द्दौ माना प्रo गुणानन्दो सुतो महन्थक प्रo कीर्तिनन्दकनो सोदरपुर सँ लूचाई दौ (१८४/०७) नरउन सँ गोपाल द्दौ महन्थु प्रo कीर्तिनन्दरन सुता महेश गणेश नरेश सुरेशा: नरउन सँ कुत्र्जन सुत कृष्णथजी प्रo नेत्रनाथ दौ (२११/०८) हरिअम सँ ठीठर द्दौ अपरा शिशिर गोपाल सुता दरिहरा सँ राधानाथ दौ (२००/०५) पबौली सँ तपसी द्दौ (२) अपरा शिशिर गोपाल सुता करमहा सँ भोली सुत रघुनाथ दौ (२९१/०४) रघुनाथ सुतो भरत: पुड़े नरउन सँ तारानाथ दौ (२१७/०) पाली सँ धरानाथ द्दौ . . . (२७८/०५) महामहो सन्तन गोपाल सुता विनय गोपाल अरूण गोपाल काली गोपाला: प्रo रामेश्वार गोपाला: सुरगन सँ दुर्गानारायण दौ (२१६/०९) करमहा सँ दुर्गाप्रसाद द्दौ विनय गोपाल सुतो आदित्यह गोपाल: माण्ड र सँ गोवर्द्धन सुत लक्ष्मीरकांत दौ (२१०/०४) लक्ष्मीोकांत सुता पबौली सँ रमानन्द् दौ (१७८/०३) रमानन्दु सुतो परमानन्दल सच्युातानन्दो पाली सँ कपिलेश्व र दौ (२४१/०) सोदरo वावू नाथ द्दौ अपरा विनय गोपाल सुता प्रमोद गोपाल कन्त२गोपाल गिरधर गोपाल उदय गोपाल ध्रुव गोपाल शरद् गोपाला हेमन्ता गोपाला: रूचौलि करमहा सँ रघुनाथ दौ (२९१/०४) (२९१/०४) नरउन सँ तारानाथ द्दौ . . . आदित्यँ गोपाल सुतो प्रिय गोपाल संजय गोपालौ . . . सँ . . . सुत शिवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ संजय (कुमार) गोपाल सुतो उत्क.र्ष: सुताश्रच: वत्स.ला बरारी . . . सँ . . . सुत चौo पंचानन्दक दौ . . . सँ . . . द्दौ प्रमोद गोपाल सुतो प्रशान्ती गोपाल: हरिअम सँ सिंहेश्वौर सुत मोहनाथ दौ (२०३/०/०) सिंहेश्वपर सुतो लेखनाथ मोहनाथौ नरउन सँ शिवनन्दिन दौ (२१३/०३) दरिहरा सँ बलभद्र द्दौ मोहनाथ सुतो शम्भूननाथ कामनाथौ खण्डाबला सँ वावू उषापति सिंह दौ (२८६/०२) माण्डथर सँ झोंटहू द्दौ प्रशान्त गोपाल सुता . . . वड़कागाँव
(१०) उ.टी. खांगुड़ - दुर्गागंज (कटिहार)
. . . सँ . . . सुत कन्हैाया झा दौ . . . सँ . . . द्दौ श्रीकन्त गोपाल सुतो रवि गोपाल मनीष गोपालो हरिअम्बक सँ (२१८/०८) सुत हेमघर दौ चिरत्र्जीव प्रo हेमघर सुता उपेन्द्रस विरेन्द्रन सुरेन्दमर खण्डौबाल सँ वावू ठकुरपति सिंह दौ (२८६/०७) नरउन सँ विश्विनाथ द्दौ रवि गोपाल सुतो श्रृजन गोपाल: सिहौली माण्ड(र सँ तारानन्दउ सिंह सुत श्या्मानन्दि सिंह दौ (२१०/०/०) रघुनन्द न सुतो राशबिहारीक: करमहा सँ जाल्पा्दत्त दौ (९९/०९) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्द० द्दौ राशा बिहारी सुतो हरनाथ प्रo तारा नन्दोद दिगउन्धा सोदरपुर सँ कौशिल्या नन्दन दौ (२०३/०७) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ तारानन्दो सिंह सुता कालिकानन्दद सिंह श्या मानन्द/ सिंह आद्यानन्दा सिंह जगतानन्दथ सिंह दिव्याहनन्दन सिंहा मानी सोदरपुर सँ मार्कण्डेयय सुत लोकेश्वआर दौ (२१३/०४) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ श्याामानन्दडसिंह सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मनीष गोपाल सुता . . . सिहौली माण्ड(र सँ (गोधनपुर) . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गिरधर गोपाल सुतो ऋषि शाण्डिल्यन ऋजु शाण्डिल्यो भट्टपुरा . . . सँ . . . सुत झा मोती दौ . . . सँ . . . द्दौ ऋषि गोपाल सताश्र्च श्रृष्टिकें . . . वलिo हरिअम्बम सँ काशीनाथ सुत भद्रनाथ मिश्र दौ (१८२/०८) ललितनाथ सुतो काशीनाथ चित्रनाथौ सोदरपुर सँ हर्षी दौ (२४६/०) हर्षी सुता खौआल सँ मोदनाथ सुत पद्मनाथ दौ . . . पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल प्रo इश्वतरदत्त द्दौ . . . उदय गोपाल सुतो पल्लीव गोपाल: . . . भट्टपुरा . . . सँ . . . सुत झा मोती दौ . . . सँ . . . द्दौ ध्रुव गोपाल सुता . . . पाहीटोल वलिo हरिअम्वस सँ जयदेव सुत वुद्धिनाथ दौ (२१३/०७) वुद्धिनाथ सुतो मनोज: . . . सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत मिश्र दयानाथ दौ (उo टीo १५/०२) पाली सँ गंगाधर द्दौ शरद गोपाल सुतो अपूर्वगोपाल: लरवनौर करमहा सँ खेलानन्दन सुत डा. दिगम्बँर दौ (उo टीo ६३/१०) नरउन सँ मोतीनाथ द्दौ
(११) उ.टी. खांगुड़-दुर्गागंज (कटिहार)
हेमन्त्त गोपाल सुतो गौरव सौरभ लरवनौर . . . सँ . . . सुत मोहन दौ . . . सँ . . . द्दौ . . . अरूण गोपाल सुत सिद्धि गोपाल देवेन्द्रो गोपाल नृपेन्द्रत, राजेन्द्रँ नागेन्द्र् नृत्या गोपाला: हरिअम सँ मनमोहन दौ (१९२/०२) मनमोहन सुता नरउन सँ चुम्म्न सुत रघुनन्द्न दौ (१८४/०६) रघुनन्दृन सुतो कमला कान्तम ठक्कूस प्रo कलानाथौ सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ दौ (१८४/०८) नरउन सँ बौकू द्दौ देवेन्‍द्र गोपाल सुतो सुजीत गोपाल टीकू प्रo . . . गोपालो सिहौलि माण्डदर सँ राम सुत बैद्यनाथ दौ (२७१/०६) अपरा भूवनपति सुतो राम लक्षमनो घोसोत सँ अमृत केश दौ (२१७/०/०) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौ राम सुता विश्व नाथ बैद्यनाथ शशिनाथा: सोदरपुर सँ किशोर सुत गोशाँई दौ (२००/०६) करमहा सँ लान्हि द्दौ बैद्यनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ गोपीनाथ दौ (२०१/०५) माण्ड र सँ भोला द्दौ सुजीत गोपाल सुतो . . . रूचौलि एकहरा सँ मिश्र उँमानाथ सुत प्रोoडाo अभयनाथ प्रo भीक्ट र दौ (२८२/०९) प्रोoडाo भयनाथ सुतो अजयनाथ प्रo टीपू अंशुनाथौ सोदरपुर सँ M.A. (H.M.) अम्बिकानाथ दौ (१२३/०४) मिश्र यदुनाथ सुतो M.A. अम्बिकानाथ: हरिअम सँ केशी लाल दौ (२९०/०९) मिश्र केशी लाल प्रo शक्तिनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ ठीठर सुत बवूजन दौ (१९०/०८) वुधवाल सँ गोशाँई द्दौ मिश्र अम्बिकानाथ सुतो उदयनाथ निर्भयनाथौ करमहा सँ कंटीर दौ (१९७/१०) माण्डकर सँ फेकू द्दौ सिद्धि गोपाल सुतो अनन्त गोपाल: बड़कागॉंव करमहा सँ नरनाथ सुत झा भोलानाथ दौ (उo टीo १०/०८) पबौली सँ सुभद्र द्दौ नृपेन्द्र गोपाल सुतो अजीत असीत गोपालो हरिअम्वग सँ पुलकित सुत मतिनाथ दौ (२९५/०/०) मतिनाथ सुता रमानाथ सतीनाथ मोहनाथ सोमनाथा
(१२) उ.टी. रवांगुड-दुर्गागंज-(कटिहार)
खण्ड१बला सँ वावू चन्द्रअपति सिंह दौ (२९०/०७) माण्डहर सँ दिनबन्धु द्दौ राजेन्द्रभ गोपाल सुतो अनूप गोपाल: सुल्ह्नी नरउन सँ केशवनाथ सुत वरदानन्द( दौ (२०२/०३) वरदानन्द‍ सुतो उदयनाथ: . . . सँ . . . सुत सीतानाथ झा दौ नृपेन्द्रो गोपाल सुतो . . . गंगोरा वुधवाल सँ गणेश्वार सुत तंत्रेश्व.र दौ (२७६/०७) तंत्रेश्व र सुतो मुक्तिश्वगर भगवान जी राधेश्व.रा: खण्डपबला सँ वावू नन्दी७श्व७र सिंह . . . दौ वावू नन्दीिश्वरर सिंह सुतो प्रमोद नन्दवन सिंह: . . . सँ . . . सुत पोबनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ नृत्यत गोपाल सुतो अनुज गोपाल: नरउन सँ वरदानन्दब दौ (उo टीo ०६/०२/) . . . सँ सीतानाथ द्दौ विश्र्वगोपाल सुताश्र्च प्राची प्रेरणा प्रतीक्षा नडुआर नरउन सँ बलदेव सुत महेश झा दौ (उo टीo ९५/१२) सँ अमूल्यम गोपाल सुत अभियंता प्रत्यु ष गोपाल नरउन सँ कमलानाथ सुत अमरनाथ दौ (उo टीo ९७/०६) खण्डसबला सँ तंत्रेश्वुर सिंह द्दौ (उo टीo ०५/०६) रामेश्व्र गोपाल प्रo काली गोपाल सुता अतुल गोपाल शीतल गोपाल योगेन्द्र गोपाल अमूल्य० गोपाल चैत्र गोपाल विश्व्गोपाल: दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीानाथ दौ (०३/११/उo टीo) करमहा सँ दिगम्बीर द्दौ अतुल गोपाल सुतो प्रफुल्ला गोपाल प्रसन्नप चैत्र गोपाल सुत प्रज्वटल गोपाल करमहा सँ रवेलानन्दोन सुत हरिहर झा दौ (उo टीo ६३//०९) नरउन सँ गेहनाथ द्दौ माड़रि बलियास सँ लोकपति सुत महावीर दौ (१९३/०२) लोकपति सुता पुण्य/पति ठकुर पति महावीरा: सोदरपुर सँ तीर्थमणि सुत योगमणि दौ (१९५/०/०) करमहा सँ जालपादत्त द्दौ।। महावीर सुता तंत्रपति भरत सुघीरा: पुड़े नरउन सँ जगन्नापथ दौ (२१३/०३) जगन्नाडथ सुतो अमरनाथ: अनलपुर करमहा सँ विश्वानाथ सुत नैना दौ (२१०/०७) नेना सुतो गणपति: माण्डठर सँ रामधन सुत ठीठर दौ (१९७/०६) खण्ड०बला सँ ठo जीरक्खमन द्दौ शीतल गोपाल सुतो प्रशान्त‍ गोपाल पंकज गोपालो नरउन सँ कमलानाथ सुत अमरनाथ दौ (२१३/०५) अमरनाथ सुतो कुमुदनाथ: खण्ड(बला सँ वावू तंत्रेश्वोर सिंह दौ (२७९/०) करमहा सँ शक्तिनाथ द्दौ (सकराढी सँ सत्यग नारायण द्दौ) प्रशान्ति गोपाल सुता . . . हरिअम्बँ सँ सुत कृपानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ पंकज गोपाल सुता . . . हरिअम्वँ सँ ईo देवीनाथ सुत ज्ञाननाथ दौ योगेन्द्र गोपाल सुता प्रभात गोपाल प्रवीण गोपाल प्रणव गोपाला झोझारपुर प्रo करमहा सँ टेकानन्दभ सुत हेमन्ता द्दौ प्रo चिरानन्दक दौ . . . वलियास सँ महेश्वलर द्दौ
(१३) उप-टीप खांगुड़-सरिसब-राजग्राम
(१०९/०२) चिलका सुतो गणेश: नरसाम वलियास सँ विद्यानाथ दौ (१०९/०३) पाली सँ हेमाङ्त्रद द्दौ गणेश सुतो कालीदत्त: एकहरा सँ मo मo उo ववुरै यादौ (१९२/०४) सोदरपुर सँ धीरेश्वहर द्दौ अपरा गणेश सुता . . . खौआल सँ गोशाँई दौ (१०९/०६) करमहा सँ महिघर द्दौ अपरा गणेश सुता . . . खौआल सँ दुरवभंजन दौ (१६२/०/०) दुरवभंजन सुतो हरिकृष्ण : वुधवाल सँ अभिराम सुत फकीर दौ . . . सरिसव सँ चतुर्भूज द्दौ (३) अपरा गणेश सुतो हर्षीक: पाली सँ जयानन्द् दौ (१९२/०३) एकहरा सँ बवुरैया द्दौ (४) कालीदत्त सुतो गोपाल: वुधवाल सँ हृदयमणि दौ (१९९/०३) खण्डौबला सँ उग्र सिंह द्दौ गोपाल सुतो फेकू वूचनो माण्डलर सँ शोभन सुत भैयन दौ (२०५/०८) तिसउँत सँ भैयो द्दौ फेकू सुता खौआल सँ उँमादत्त सूत अपूछ दौ (२७८/०६) जयोतिर्व्विद अपूछ सुता अनलपुर करमहा सँ विष्णुददत्त सुत फेके दौ (३०२/०७) विष्णुपदत्त सुतो यशोघर फेके को कुजौली सँ जानकी नाथ सुत एकनाथ दौ बo (२०/०५) चित्रधर सुतो विष्णुीदत्त नारायणदत्तो वलियास सँ कल्यारण सुत जीवनाथ दौ . . . पाली सँ भिखारी द्दौ विष्णुादत्त सुतो यशोधर फेके कौ कुजौली सँ जानकीनाथ सुत एकनाथ दौ . . . पण्डुुआ सँ चाण द्दौ फेके सुता सोदरपुर एकहोली सँ नन्दीकश्र्वर सुत टूनी दौ . . . टूनी सुतो विकल: बुधवाल सँ मo मo अचल सुत हेमनाथ दौ . . . हेमनाथ सुतो यदुनाथ: पबौली सँ शo गरीब सुत थोथन दौ . . . वलियास सँ जीवन द्दौ अपरा फेके सुता . . . सकराढ़ी सँ गुणी सुत फतुरी दौ . . . अलय सँ बनमाली द्दौ वूचन सुता . . . बेलउँच सँ श्रीनाथ सुत कृष्ण.कांत दौ ।। . . . ।। हर्षी सुतो अच्यु तानन्द घोसोत सँ महिघर सुत रूपनाथ दौ (शाo १९२/०८) पाँ रूपनाथ सुतो प्रद्मूम्नद प्रo मोदनाथ: खण्ड‍बला सँ उग्र सिंह सुत मोहन सिंह दौ (१९२/०८) पाली सँ बाछ द्दौ अच्युुतानन्द‍ सुता जाल्यह सँ प्याौरेलाल सुत बच्चा८ प्रo हरिवंश नारायण दौ . . . सरिसव सँ भाइलाल द्दौ
(१४) उ.टी. खांगुड़ सरिसब
भिरिवया सुतो आँरवी पाँरवीकौ कुजौली सँ लक्ष्मी धर सुत घीर दौ (२११/९१/८७/०) सरिसब सँ धरणीघर द्दौ आँरवी सुता मनभरण चुम्मदन कुंत्र्जन मंगला खौआल सँ रत्नतपाणि सुत हृदयफूल दौ . . . पबौली सँ मनसुख द्दौ मनभरण सुता . . . दरिहरा सँ गरीबानन्दक सुत घनानन्दी दौ (उo टीo ७४/१३) घनानन्दस सुता सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (१८७/०३) अपरा राय रूपनारायण सुता . . . सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर सुत श्यायमनाथ दौ (उo टीo २१/०४) श्यासमनाथ सुता . . . करमहा सँ भवेदव सुत छोटकनि दौ (१८७/०४) छोटकनि सुतो मयानाथ दरिहरा सँ गोपाल सुत विघू प्रo देवनाथ दौ (१८७/०४) खण्डमबला सँ गुणानन्दु द्दौ पाँरवी सुता . . . नडुआर करमहा सँ महिपति सुत राजा रामलोचन दौ (उo टीo ५४/०/०) अपरा राजा रामलोचन सुता दरिहरा सँ सुबोध सुत भवदत्त दौ (२१६/०६) पाली सँ भवानीदत्त द्दौ
(१५) उ.टी. जोंकी-सरिसब, बढि़याम पर्वपल्ली
अथ जोंकी सरिसब ग्राम:—(१०९/०९) हरदत्त सुतो मथुरानाथ: बुधवाल सँ परमानन्द सुत देवकृष्णत दौ . . . दरिहरा सँ बाले द्दौ मथुरानाथ सुतो रूपनाथ प्रसिद्धनन् आनन्दोस माण्ड‍र सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ . . . पबौली सँ गरीब द्दौ (०९) विरेश्र्वर सुता . . . वलियास सँ राजा सुत कृष्णलपति दौ . . . सोदरपुर सँ अनिरूद्ध द्दौ (१८२/०२) लक्ष्मीसदत्त सुतो कृष्ण दत्त: वलियास सँ चतुर्भूज सुत हरिश्र्वर दौ बo (१/१) सरिसब सँ हृषिकेश द्दौ अपरा लक्ष्मीतदत्त सुतो गणेशदत्त: माण्डिर सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ . . . पबौली सँ सर्वज्ञान गरीब दौ
अथ बढियाम पबौली ग्राम:—विo नo शारवा पुस्तञक (१८२//९) भैया सुता प्यादरे प्रo नारायणदत्त श्री कृष्णि प्रo हृदयमणि पाँ हलघरा: पण्डुतआ सँ पाँ वंशीघर सुत पाँ अच्यु त दौ (२६५/०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौ प्यातरे प्रo नारायणदत्त सुता माण्डपर सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०) सरिसब सँ श्यायमनाथ द्दौ श्रीकृष्ण प्रo हृदयमणि सुतो मोतिनन्द न: माण्डार सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०) सरिसब सँ श्याृमनाथ द्दौ मोतिनन्द‍न सुता नरउन सँ घोघी सुत गौरीनाथ दौ . . . घौघी सुतो गौरीनाथ खण्डषबला सँ मनिनाथ सुत धर्मनाथ दौ (१९३/०५) घोसोत सँ कलानाथ द्दौ गौरीनाथ सुता . . . खौआल सँ देवकृष्ण सुत मतिनाथ दौ (उo टीo ६८/०) करमहा सँ मतिनाथ द्दौ अपरा मतिनन्दृन सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत वंशीनाथ दौ
(१६) उजान हलधर झा उ.टी. ८ बढि़याम-उजान, शारदापुर
. . . वंशीनाथ सुता मार्कण्डेौय बलदेवौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत वेदघर दौ (उo टीo १६/५) हरिअम सँ बालह द्दौ (१८३/०) पाँ हलघर सुतो पाँ ववुअन प्रo छत्रघर पाँ उमानन्दौ प्रo जीवघरौ दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ (११७/०६) करमहा सँ श्यारम द्दौ पाँ ववुअन सुता दुर्गाधर रूचिधर शिवधरा: हरिअम सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ (उo टीo ४६/०२) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ दुर्गाघर सुता गिरिधर लक्ष्मी धर गुणधरा: दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ (शाo २०३/०४) हरिअम सँ दामोदर द्दौ गिरधर सुता भक्तिधर दिनेश सुरेशा करमहा सँ बितू सुत भूपनाथ दौ।। (उo टीo ५६/०७) दरिहरा सँ बलराम द्दौ भक्तिधर प्रo भक्तिनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ दिनेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुरेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ . . . लक्मी सुधर सुत जगद्धर: वलियास सँ रामेश्र्वर सुत रघुनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ हेमदत्त द्दौ जगद्धर सुता . . . सँ . . . सुत . . . द्दौo . . . सँ . . . द्दौ गुणघर सुता रमेश कामेश . . . करमहा सँ मोती सुत झलानन्द दौ . . . दरिहरा सँ लक्ष्मीमनाथ द्दौ रूचिधर सुतो शशिधर: करमहा सँ हेमदत्त सुत गोवर्द्धन दौ (उo टीo ५६/१२) नरउन सँ शिवनन्दतन द्दौ शिवधर सुतो दयाधर चन्द्रौधरौ पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत वावू विजयनाथ दौ (उo टीo ३७/१०) सकराढ़ी सँ हर्षनाथ द्दौ दयाधर सुतो . . . सँ . . . सुत लक्ष्मी नन्दोन दौ . . . सँ . . . द्दौ चन्‍द्रघर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ
(१७) उ.टी. बढि़याम
(उo टीo ०८/०) उमानन्द सुता . . . खौआल सँ गोपीनाथ दौ . . . झोटन सुता वंशी बिहारी गोपीनाथ रघुनाथा: करमहा सँ दुरवभंजन सुत मित्रनाथ दौ (उo टीo ५३/०२) मित्रनाथ सुतो दिनानाथ: सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर सुत शोभन दौ (उo टीo २१/०४) शोभन सुता . . . दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ . . . सोदरपुर सँ छबनू द्दौ गोपीनाथ सुता लज्याजनाथ चन्द्र नाथ तिलकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ ठेड.नि सुत लक्ष्मीादत्त दौ (उo टीo २७/०५) लक्ष्मीददत्त सुतो हरखी क: पाली सँ गोखूलनाथ सुत परिवया दौ (उo टीo ३४१/०/०) परिवया सुतो बिहारीलाल: खण्डलबला सँ मनिनाथ सुत केशव प्रo मित्रनाथ दौ (१९४/०४) केशव प्रo मित्रनाथ सुतो गोपीनाथ: नरउन सँ छत्रपति सुत गोखूलनाथ दौ माण्ड४र सँ दुर्गादत्त द्दौ अपरा उमानन्दा सुतो श्यातमानन्द मायानन्दोू पाली सँ लीलाघर सुत साधु दौ (उo टीo ३५/०७) लीलाघर सुतो साधुक: नरउन सँ लक्ष्मीसदत्त दौ माण्डार सँ चानू द्दौ साधु सुतो कलाधर: नरउन सँ मनमोहन सुत गंगानाथ दौ (उo टीo ९७/०८) फुद्दे प्रo गंगानाथ सुता कृष्णरजी प्रo चेतनाथ विद्यानाथ ऋद्धिनाथ तिलकनाथ केशवनाथा: सोदरपुर सँ चित्रधर सुत भूवन्घ र दौ (उo टीo १५/०/०/) माण्डरर सँ गोखूल द्दौ . . . ।। श्याभमानन्दौ सुतो नित्या नन्दन पोषानन्दौु हरिअम सँ फेकू सुत गुणनाथ दौ (उo टीo ४६/०४) खण्डयबला सँ वावू योगीपति सिंह द्दौ नित्यासनन्दु सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पोषानन्द सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौo . . . सँ . . . द्दौ मायानन्द सुता प्रेमानन्द विनोदानन्द. लीलानन्द. विद्यानन्दाौ करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ (उo टीo ३९/०७) खण्डनबला सँ वावू घनेश्र्वर सिंह दौ।। प्रेमानन्दु सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विनोदानन्द सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ लीलानन्दव सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ ॥ विद्यानन्दि सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ।।
(१८) उ.टी. वढि़याम
(२११/१२५/०५) चन्द्रमपति सुतो रघुनन्द न जगन्ना थौ करमहा सँ मधुसूदन सुत भोरानाथ दौ (१२५/०६) माण्डदर सँ अनाई द्दौ अपरा चन्द्र पति सुतो रामेश्र्वर: पाली सँ रतिदेव सुत घोंघे दौ सोदरपुर सँ कृष्णाननन्दर द्दौ . . . चन्द्र.पति सुतो कलाघर: दरिहरा सँ वावू सुत भोरा दौ (शाo ६७/०२) सोदरपुर सँ भिरवाई द्दौ रघुनन्द न सुता . . . माण्डनर सँ दमाई सुत घनश्यानम दौ (१२५/०७) बुधवाल सँ कृष्ण: द्दौ रामेश्र्वर सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ सुन्दार सुत लोचन दौ (शाo ११९/०४) सोदरपुर सँ महिपति द्दौ रूद्रपति सुता भैया औरवी यग्य दत्ता: माण्ड र सँ दशरथ सुत घनानन्द् दौ (१९०/०४) करमहा सँ रामेश्र्वर द्दौ भैया सुतो राजा विजय गोविन्दघ सिंह पाली सँ देवकृष्णद सुत वंशीघर दौ . . . नरउन सँ सरस्वगती रूद्रपति द्दौ अपरा भैया सुतो दरिहरा सँ देवनाथ सुत यदुनाथ दौ (शाo ८४/०२) सरिसब सँ भिरिवया द्दौ (२) राजा विजय गोविन्दा सिंह सुता परहर सकराढ़ी सँ दुल्ल४ह सुत देवीदत्त दौ (उo टीo ७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ . . . (१) राजा विजय गोविन्दव सिंह सुता . . . हरिअम्बो सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (शाo १७६/०५) सोदरपुर सँ भिरवन द्दौ अपरा राजा विजय गोविन्दा सिंह सुता हरिअम सँ मo मo वैयाo मोहन सुत अभयनाथ दौ (उo टीo ४३/०८) नरउन सँ उमानाथ द्दौ अपरा राजा विजय गोविन्द सिंह सुतो कुमर विजय गोपाल सिंह कुमर विजय भूपाल सिंहौ वुधवाल सँ दुल्लीथ सुत बाउन दौ (शाo २००/०९) खौआल सँ हृदयफूल द्दौ कुमर विजय गोपाल सिंह सुता . . . नरउन सँ चन्द्र०नाथ सुत मनभरन दौ (उo टीo १००/११) पाली सँ आत्मा.राम द्दौ . . . औरवी सुता . . . हरिअम्वौ सँ यार सुत मानीक दौ (शाo २०३/०५) माण्ड र सँ हृदयनन्दिन द्दौ
(उo टीo पर्वपल्ली वढि़याम सँ फड़किया (पूर्णिया अररिया भैया झा)
(शाo ११६/०४) कालीदाश सुता भिरवनी परमानन्द( सदानन्दय पुरूषोत्तमा: माण्डसर सँ महादेव रामचन्द्रा दौ (शाo ११६/०४) सोदरपुर सँ भगीरथ द्दौ परमानन्द सुतो भैरवदत्त सोनो कुजौली सँ गंगादाश सुत चन्द्राशेखर द्दौ (शाo १२३/०४) खण्डदबला सँ घराघर द्दौ भैरवदत्त सुता कमलादत्त घरभरण प्रo जाल्पारदत चन्द्र्दत्ता: सकराढी सँ छत्रपति।।
(१९) उ.टी. वढि़याम पर्वपल्ली्
सुत दुल्ल ह दौ (शाo १२२/०६) बुधवाल सँ लाला द्दौ कमलादत्त सुता . . . माण्डुर सँ धीर सुत गोखूल दौ (शाo १२४/०) वुधवाल सँ दुल्लाह द्दौ अपरा कमलादत्त सुता . . . खौआल सँ भूषण सुत हेमनाथ दौ (शाo १३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्र्वर द्दौ . . . कमलादत्त सुतो जानकीदत्त: करमहा सँ लक्ष्मीँदत्त सुत किशोर दौ (उo टीo ५१/०४) माण्ड र सँ प्रान्नादथ द्दौ . . . जानकीदत्त सुतो गिरजादत्त: करमहा सँ गोखूल सुत हेमकर दौ (शाo १३४/०५) खण्डदबला सँ जगत सिंह द्दौ गिरजादत सुता . . . कन्हौकली एकहरा सँ दामोदर सुत मनमोहन दौ (उo टीo १०७/०२) मनमोहन सुतो दयानिधि प्रo चंचल पद्मदत्तो घोसोत सँ दूर्मिल सुत अच्छजघर दौ (उo टीo १०७/०२) सरिसब सँ कमलादत्त द्दौ . . . गिरजादत्त सुता . . . हरिअम सँ अभयनाथ सुत मनमोहन दौ . . . सरिसब सँ कुलानन्दद द्दौ घरभरण प्रo जाल्पाथदत्त सुता जयदत्त मंधन शीतलादत्ता खोआल सँ भूषण सुत हेमनाथ दौ (शाo १३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्र्वर द्दौ अपरा घरभरण सुतो तपशीक/करमहा सँ लक्ष्मी दत्त सुत केशव दौ (उo टीo ५१/०५) माण्ड३र सँ कुलपति द्दौ जयदत्त सुता . . . दरिहरा सँ खगनाथ सुत शूलपाणि दौ (उo टीo ७८/०) शूलपणि सुतो उमरूपाणि पाली सँ दुरिवया सुत आत्मा राम दौ (उo टीo ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्री नारायण दौ मन्धवन सुतो सुभद्र माण्ड र सँ मानीक सुत कन्हााई दौ (उo टीo ८१/१०) नरउन सँ पुष्प‍नाथ द्दौ सुभद्र सुता मुत्केँश्र्वर पुण्येौश्र्वर ललितेश्र्वर जसेश्र्वर कपिलेश्र्वर विदेश्र्वरा: नरउन सँ ऋषि सुत वूचन दौ (उo टीo ९३/०५) वूचन सुता करमहा सँ कृष्णवदत्त सुत गोपीनाथ दौ (उo टीo ५६/०८) खण्ड)बला सँ पाँ चन्द्रवमणि द्दौ अपरा सुभद्र सुतो सुरेश गंगेशो करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेहय दौ (उo टीo ५९/०) महादेव सुता बलदेव कमलनयन मार्कण्डेेयका: माड़रि वलियास सँ रूद्रपति सुत इन्द्ररपति दौ (उo टीo ८२/०२) खण्डिबला सँ अनूपनाथ द्दौ मार्कण्डेसय सुतो भोलाक: नरउन सँ मनहर सुत गिरधर दौ (उo टीo ९९/०६) गिरधर सुता करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (उo टीo ६२/०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौ . . . मुक्रेश्र्वर सुता . . . सकराढी सँ पद्मलाल सुत सुन्दार प्रo केदार द्दौ (उo टीo ७३/११) हरिअम सँ बम द्दौ पुण्येदश्र्वर सुता . . . बेलउँच सँ नेमा सुत विन्दु.नाथ दौ नग. . . . सुरगन सँ राय वेदानन्द द्दौ
(२०) उ.टीo वढि़याम-रूपौली
ललितेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ जसेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ कपिलेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ बिदेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुरेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गंगेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ शीतलादत्त सुता . . . पाली सँ बाउन सुत कलरू दौ (उo टीo ३२/०५) कलरू सुतो लोकनाथ: खण्ड बला सँ उग्रसिंह सुत जगत सिंह दौ (उo टीo १०८/०९) वलियास सँ मणि द्दौ
तपसी सुता . . . दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ (उo टीo ७४/०६) सोदरपुर सँ जीवधर द्दौ . . . तपसी सुता . . . माण्ड र सँ थोथी सुत बालह दौ (उo टीo ८३/०७) सरिसब सँ अमृतनाथ द्दौ . . . तपसी सुता . . . हरिअम सँ हर्षमणि सुत योगीलाल दौ (उo टीo ४६/१०) माण्ड र सँ लोटनी द्दौ . . . चन्द्रुदत्त सुतो झलहन: रूचौलि करमहा सँ गंगादत्त सुत शंकरदत्त दौ (उo टीo ५०/०३) सोदरपुर सँ नेना द्दौ अपरा चन्द्रणदत्त सुता नरउन सँ सोनी सुत चिन्तारमणि दौ (उo टीo ९२/०) चिन्ताामणि सुता . . . सोदरपुर सँ दामोदर सुत जूड़ाउन दौ वलियास सँ दुर्गानन्दस द्दौ अपरा चन्द्रँदत्त सुता . . . माण्डरर सँ निधि सुत उपाध्यारय काशीनाथ दौ (उo टीo ८२/०२) पवौली सँ भोलन द्दौ झलहन सुतो हरिद्राम्बधर प्रo दुरवरण दरिहरा सँ खगनाथ सुत ठीठर दौ (उo टीo ७९/०) ठीठर सुता . . . अलय सँ राजा लीलानन्द) सिंह दौ (शाo १६४/०९) खौआल सँ हेमनाथ द्दौ हरिद्राम्ब र प्रo दुरवरण सुता नीलाम्बिर प्रo नीलकंठ दिगम्बबर प्रo नृतयाम्ब्र सितिकण्ठ प्रo पीताम्वार शिवकंठ प्रo भीमाम्बदरा तिसउँत सँ चिरत्र्जीव सुत श्री नारायण दौ (शाo २४२/०६) सोदरपुर सँ फतुरी द्दौ नीलाम्बिर प्रo नीलकंठ सुता . . . वलियास सँ लूचन सुत अनिरूद्ध द्दौ . . . पबौली सँ रमानन्दन द्दौ अपरा नीलाम्बसर सुता . . . जमदौली पल्लीौ सँ
(२१) उ.टी. वढि़याम-रूपौली
दुखमोचन सुत कुई प्रo हरिलाल दौ . . . वलिo राय गंगेश्र्वर द्दौ नृत्यादम्ब्र सुता अरूणाम्ब र रत्नाटम्बरर विन्दा म्बलरा नाहस खौआल सँ वैयाकरण खुद्दी सुत तारादत्त दौ . . . करमहा सँ नरसिंह द्दौ पीताम्बार सुता सरूणाम्बनर हेमाम्बरर दिव्या्म्ब रा: नाहस खोआल सँ कुलमणि सुत गोनू दौ सोदरपुर सँ जयनन्दमन द्दौ सरूणाम्व‍र सुतो राहुल कुमार: फनन्दकह सँ वंशमणि सुत हितेन्द्र मणि दौ दिघोसँ कमलाकान्तद द्दौ हेमाम्बकर सुतो शारदापुर . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ
(२२) उ.टी. वढियाम-बड़का गाँम
(शाo १२२/०२) सदानन्दल सुतो गुल्ली क: माण्डोर सँ विरेश्र्वर सुत महादेव दौ (शाo १०५/०६) करमहा सँ शंकर द्दौ गुल्लील प्रo कुलानन्दँ सुता कृष्णाेनन्दय रूद्रानन्द धर्मानन्दम वैयाकरण मनभरणा: पाली सँ बोधन सुत भवनाथ दौ (शाo १०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ धर्मानन्दँ सुतो टेकानन्दत प्रo जनार्दन: वुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शाo १२०/०५) खण्डनबला सँ मोहन प्रo प्रेमनाथ द्दौ जर्नादन सुता वुद्धिनाथ भगीरथ ऋद्धिनाथा: दरिहरा सँ गरीबानन्दड सुत घनानन्दप दौ (शाo २११/०७) खण्डरबला सँ वावू रमापति सिंह द्दौ अपरा जनार्दन सुता अलय सँ कलिकणीदता राजा लीलानन्द१ सिंह सुत राजा पद्मानन्दा सिंह दौ (शाo १६४/०८) केशरे हिन्द् राजा पद्मानन्द( सिंह सुतो कुमार चन्द्रादनन्दघ सिंह: कन्हौाली सोदरपुर सँ विघ्नेदश्र्वर सुत वदन दौ (शाo २१२/१०) वदन सुता पण्डुाआ सँ मनसुख सुत लच्छीद दौ (१९७/०२) लच्छीा सुतो सुगाक: सरिसब सँ बलभद्र सुत चन्द्रँमणि दौ (शाo १९७/०३) चन्द्रसमणि सुतो हर्षमणि भूलनो जमदौली पाली सँ बछरू सुत उमादत्त दौ (शाo १७८/०७) सरिसब सँ भोला द्दौ बुद्धिनाथ सुता शक्तिनाथ ललीतना‍थ अमरनाथा: माण्ड२र सँ रघुवर सुत फेकू दौ (शाo १०७/०३) पाली सँ हर्षी द्दौ भगीरथ सुता . . . हरिअम सँ श्रीधर सुत वैयाo बलदेव दौ (उo टीo ४९/०) बलदेव सुता . . . माण्डूर सँ रघुवर सुत फेकू दौ (उo टीo ८४/१३) हरिअम सँ गिरजानाथ द्दौ ऋद्धिनाथ सुता शशिनाथ भक्तिनाथ शिवनाथा: पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत वावु बैद्यनाथ दौ (उo टीo ३७/०५) बैद्यनाथ सुतो तंत्रनाथ: सकराढी सँ देवीदत्त सुत मनमोहन दौ (उo टीo ७३/०९) मनमोहन सुता करमहा सँ मुरलीधर सुत गिरजादत्त दौ (उo टीo ३९/०५) गिरजादत्त सुता . . . माण्डसर सँ मानीक सुत कन्हा ई दौ (उo टीo ८१/१०) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौ वुद्धिनाथ सुत शक्तिनाथ सुता . . . करमहा सँ हेमकर सुत वैयाo शक्तिनाथ दौ (उo टीo ५४/०) सकराढी सँ नेना द्दौ ललीतनाथ सुता . . . नरउन सँ अभयनाथ सुत यदुनाथ दौ (उo टीo ९८//०६) माण्डथर सँ फलहारी द्दौ
(२३) उ.टी. वढि़याम
अपरा भगीरथ सुता . . . वलियास सँ भैयो सुत कृष्णेतश्र्वर दौ (उo टीo ९०/०८) सरिसब सँ फलहारी द्दौ शेशिनाथ प्रo इन्दुीनाथ सुता सुधीर सुशील सुनीला नरउन सँ कमलानाथ सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ९७/०५) हरिअम सँ इन्द्र नाथ द्दौ भक्तिनाथ सुतो रतिनाथ मोहनाथौ उजान रूचौलि करमहा सँ . . . सुत भरत दौ वुद्धिनाथ सुत अमर नाथ सुतो शंभुनाथ भवनाथौ . . . सँ . . . सुत छत्रनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ भक्तिनाथ सुत रतिनाथ सुतो मनोज नवटोल सुल्हननी नरउन सँ दुर्गानाथ सुत विन्दुननाथ दौ (उo टीo ९७/०६) सिसौलि माण्डगर सँ दिनानन्दद सिंह दौ (उo टीo ११/०) मनभरण सुता दरिहरा सँ केशव सुत श्रीनाथ दौ . . . श्रीनाथ सुतो ववुअन: हरिअम सँ यार सुत मोहन दौ (उo टीo ४३/०७) मोहन सुता . . . दरिहरा सँ बन्धुा सुत चिन्ताहमणि दौ (७४/१२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौ अपरा मनभरण सुता . . . हरिअम सँ गंगादत्त सुत शिवि दौ (उo टीo ४१/०२) शिवि सुता . . . खण्डमबला सँ रूचिपति सुत भैया दौ (शाo १६२/०५) खौआल सँ गोखूल द्दौ
(शाo १२०/०२) सदानन्दि सुतो कलर: दरिहरा सँ भवानन्द सुत अनी दौ (शाo ११३/०५) सोदरपुर सँ लरवाई द्दौ कलर सुतो दयानिधि: करमहा सँ भगीरथ सुत शिवदत्त दौ (शाo १०९/०९) सरिसब सँ शंकर द्दौ . . . कलर सुतो नारायणदत्त: वलियास सँ हराय सुत कल्या/ण दौ (१८४/०/०) सरिसब सँ सदाशिव द्दौ दयानिधि सुतो कृपानिधि: वुधवाल सँ
(२४) उ.टी. वढि़याम
देवकृष्ण् सुत देवनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ द्दौ दामोदर द्दौ . . . दयानिधि सुतो मोहन: करमहा सँ बैद्यनाथ सुत साहेब दौ (शाo ११३/०९) सोदरपुर सँ रत्न पति द्दौ नारायणदत्त सुतो वीकल प्रo इश्वदरीदत्त: माण्ड र सँ चेथडू सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ८९/०) करमहा सँ साहेब द्दौ विफल सुतो फेकूक: हरिअम सँ मोहन सुत अभयनाथ दौ (शाo २१७/०८) नरउन सँ उमानाथ द्दौ फेकू सुता . . . वलियास सँ ठेड.नि सुत दामोदर दौ (उo टीo ९१/०३) वुधवाल सँ बच्चाु द्दौ
(२५) उ.टी. सरिसब- सरिसब
अथ सरिसब सोदरपुर ग्राम: (शाo ९२//१०४) रत्नामकर सुता हृदयनाथ मोदनाथ नारायणदत्ता: माण्ड र सँ भदाई सुत भवेश दौ (शाo ७६/०८) पाली सँ विद्याघर द्दौ हृदयनाथ सुतो भीरवन: खौआल सँ पीताम्बौर सुत छबन दौ (शाo ८०/०९) सोदरपुर सँ महेश द्दौ भीरवन सुतो गोपाल: सकराढी सँ रंगनाथ सुत नकटू दौ (शाo १२२/०६) पाली सँ धर्मानन्दस द्दौ अपरा भीरवन सुता . . . करमहा सँ फकीर सुत योगानन्द् दौ (उo टीo ६३/०) सकराढी सँ नकटू द्दौ. (२) अपरा भीरवन सुतो लूचाई प्रo प्रेमनाथ केशी प्रo नन्दीनपति पाली सँ बोघन सुत भवनाथ दौ (शाo १०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ (३) गोपाल सुता . . . वुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शाo १८६/०) सकराढ़ी सँ अमृत नाथ द्दौ . . . लूचाई प्रo प्रेमनाथ सुतो द्वारिकानाथ भैया प्रo ऋद्धिनाथौ नरउन सँ उमानाथ सुत गोपाल दौ (शाo १८४/०७) सकराढ़ी सँ झाउँ द्दौ द्वारिकानाथ सुता . . . माण्ड्र सँ भवनाथ सुत गोविन्द् दौ . . . सकराढ़ी सँ बदरी द्दौ भैया प्रo ऋद्धिनाथ सुतो रेवतीनाथ गोपीनाथौ नरउन सँ दुरिवया सुत वुद्धिकर दौ (शाo २०१/०४) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ रेवतीनाथ सुतो भवनाथ: माण्ड र सँ बवुजन सुत हर्षनाथ दौ (उo टीo ८१/०२) बवुजन सुतो अभयनाथ हर्षनाथौ खण्डनबला सँ वावु प्रजापति सिंह दौ (शाo २८५/०३) नरउन सँ ऋषि द्दौ हर्षनाथ सुता गणेश भक्तिनाथ नाथ कलानाथा पाली सँ धरानाथ सुत विन्य्थ नाथ दौ (उo टीo ३६/०४) सोदरपुर सँ रजनीदत्त द्दौ . . . गोपीनाथ सुतो अच्युततनाथ एकनाथौ माण्डलर सँ बच्चूि सुत भोला दौ (८१/०) . . . सँ . . . द्दौ अच्युतत नाथ सुतो पद्मनाथ लीलानाथौ . . . सँ . . . सुत भरत मिश्र दौ (उo टीo ४२/०५) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौ एकनाथ सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ केशी प्रo नन्दीँपति सुतौ राधापति प्रo भैयन शम्भुतपति प्रo बलदेवौ नरउन सँ दुरिवया सुत गोविन्द् दौ (उo टीo ९४/०) सकराढी सँ ननू द्दौ अपरा केशी प्रo नन्दीापति सुता दरिहरा सँ हरिनाथ सुत लीलानाथ दौ (उo टीo ७९/०९)
(२६) उ.टी. सरिसब,-भदुआर
सरिसव सोदारपुर सँ पाही टोल सँ भदुआर लक्षमण मिश्र
दिनेश सुतो अजय संजय विजय सँ सुत भगीरथ दौ
लीलानाथ सुता . . . खण्डशबला सँ महाराज बहादूर छत्र सिंह दौ (उo टीo १११/११) दरिहरा सँ कन्हा ई द्दौ (२) भैयन प्रo राधापति सुतो मधुसूदन: हरिअम सँ श्या मलाल सुत रंगलाल दौ (उo टीo ४५/१२) सुरगन सँ राय रामनारायण द्दौ शम्भु पति प्रo बलदेव सुतो लक्षमन: करमहा सँ शिवानन्दप सुत विदेश्वािनन्दर दौ (उo टीo ६३/०२) शिवानन्द सुतो विश्वा नन्दत: दरिहरा सँ आँरवी सुत इन्द्रालनन्दo दौ (उo टीo ७९/१४) इन्द्रावनन्दव सुतो अच्युदतानन्दर नन्दालालौ वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्ल ह दौ . . . दरिहरा सँ दुरवभंजन द्दौ विश्र्वानन्दद सुता खण्डहबला सँ मधुसूदन सुत भिरवू दौ (शाo १६५/०) सकराढ़ी सँ चन्द्रादत्त द्दौ लक्षमन सुता चेतनाथ महेश दिनेश (देना बैंक चेयरमेन) रमेश मुख्यर अभियंता सुरेश घनेशा: बेहट करमहा सँ वावूनाथ सुत जयनाथ दौ (उo टीo ६१/११) खण्ड बला सँ तारानाथ द्दौ चेतनाथ सुतो शिवनाथ भवनाथौ करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ (३.१/५९/०७) खण्डवबला सँ वावू घनेश्र्वर सिंह द्दौ रनेश सुता देवेश शैलेश मिथिलेशा: सँ भरत दौ ई. सुरेश सुत राजीव रंजन पँ बैदयनाथ दौ मोदनाथ सुतो गिरधारीक: करमहा सँ जगन्नाकथ सुत नारायणदत्त दौ (उo टीo ५६/०) पवौली सँ लाला द्दौ गिरधारी सुता . . . दरिहरा सँ बन्धुद सुत यदुनारायण दौ (उo टीo ७४/०७) यदुनारायण सुता . . . करमहा सँ रामेश्र्वर सुत मo मo सुबोध दौ (५२/१२३ उo टीo) दरिहरा सँ मनसुख द्दौ अपरा गिरधारी सुता . . . पाली सँ विश्र्वेश्र्वर सुत दुल्ल ह दौ (शाo १८१/०/०) नरउन सँ काशीनाथ द्दौ (शा उo टीo १२/०) नारायणदत्त सुता . . . वलियास सँ विरेश्र्वर सुत हरपति दौ (शाo १०३/०५) पाली सँ बोधन द्दौ अपरा नारायणदत्त सुतो कुत्र्जबिहारीक: करमहा सँ जगन्नादथ सुत नारायणदत्त दौ (उo टीo ५६/०) पवौली सँ लाला दौ कुत्र्जबिहारी सुतो रोहिणीदत्त मुरारीकौ करमहा सँ मo मo सुबोध दौ (उo टीo ५२/१२) दरिo मनसुख द्दौ अपरा कुत्र्जबिहारी सुतो झलहन बतहनौ दरिहरा सँ भवनाथ सुत चुम्मoन दौ (उo टीo ७४/०२) खण्डतबला सँ उद्योत सिंह द्दौ रोहिणीदत्त सुता . . . दरिहरा सँ केशव सुत कन्हा ई द्दौ (२९२/०६) कन्हाोई सुता सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्णपदत्त दौ (शाo १८४/०६) नरउन सँ सo गुणानन्दर द्दौ अपरारोहिणीदत सुता दरिहरा सँ कन्हाशई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्णरदत्त द्दौ मुरारी सुता . . . दरिहरा सँ केशव सुत कन्हा ई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्णददत्त द्दौ झलहन सुतो मार्कण्डे यक: दरिहरा सँ कन्हादई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्ण‍दत्त द्दौ मार्कण्डे्य सुता माण्डार सँ गणी सुत भूवनपति दौ (उo टीo ९/०२) घुसौत सँ भमृतकेश द्दौ अपरा मार्कण्डे य सुतौ श्रीकान्तौ रमाकान्तौo पाली सँ पिणाकनाथ दौ (उo टीo ३४/०७) वावू कलानाथ सुतो पिणाक नाथ: सँ
(२७) उ.टी.- सरिसब
सुतो पिणाकनाथ: दरिहरा सँ यदुनाथ सुत अभयनाथ दौ (उo टीo ७७/०५) हरिअम सँ घीर द्दौ पिणाकनाथ सुतो डमरूनाथ: दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्रीनारायण दौ (उo टीo ७४/१०) देवनारायण सुतो श्रीनारायण सहदेवौ नरउन सँ गंगादत्त सुत फूडी प्रo टेकनाथ दौ (१०३/०९) फूही प्रo टेकनाथ सुता . . . खौआल सँ दुरवभंजन सुत देवकृष्णौ दौ (शाo १६२/०) नरउन सँ कलनिधि द्दौ श्रीनारायण सुतो . . . एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ (उo टीo १०७/०) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ श्रीकान्तत सुता परमानन्दद पाली सँ चण्डेशश्र्वर सुत रामेश्र्वर दौ (उo टीo ३५/०/०) चण्डे श्र्वर सुतो रामेश्र्वर: वलियास सँ निधि सुत ठीठरू दौ (उo टीo ९१/०४) ठीठरू सुता . . . पाली सँ अमृतनाथ सुत मतिनाथ दौ (उo टीo ३६/०) खौआल सँ गोखूल द्दौ रामेश्र्वर सुता . . . माण्डतर सँ हृदयदत्त सुत किशोरी दौ (उo टीo ८५/०) किशोरी सुता . . . खण्डडबला सँ वावू रमापति सिंह सुत वावू पुण्यनपति सिंह दौ (शाo ११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौ परमानन्द सुतो यशोदानन्द‍: . . . सँ . . . सुत रमेश झा दौ . . . सँ . . . द्दौ यशोदानन्दम सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ रमाकान्ता प्रo विकू सुता . . . हरिअम सँ हर्षनाथ सुत शम्भु नाथ दौ (उo टीo ४३/०४) सरिसब सँ झौटहू द्दौ (१३/०९) बतहन सुता माण्ड.र सँ जलघर सुत खड़गी दौ (उo टीo ८५/०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौ जीवनाथ सुतो जानकीनाथ भैयन प्रo (उo टीo १४१/०६) काशीनाथौ हरिअम्बव सँ शिवनाथ सुत नारायण दौ . . . खण्डटबला सँ शिवराम द्दौ जानकीनाथ सुतो लक्ष्मीशनाथ ननू प्रo धर्मनाथौ बुधवाल सँ रघुनाथ सुत कलानाथ दौ (शाo १०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीघर द्दौ।। अपरा जानकीनाथ सुता खौआल सँ भवेश सुत दुरवभंजन दौ (शाo १६२/०/०) बुधवाल सँ फकीर द्दौ अपरा जानकीनाथ सुता . . . माण्ड७र सँ कुनाई सुत धीर दौ (शाo १२३/०९) करमहा सँ हरिनाथ द्दौ लक्ष्मी.नाथ सुता पाली सँ दुल्लसह: सुत वंशीधर दौ (शाo ११७/०६) नरउन सँ सरस्व ती रूद्रपति द्दौ ननू प्रo धर्मनाथ सुता एकहरा सँ बाछ सुत तीर्थदत्त दौ (उo टीo ११०/०७) सरिसब सँ पाँ थोथा द्दौ अपरा धर्मनाथ सुतो वैयाo शोभनाथ महिनाथौ एकहरा सँ बाछ सुत तारादत्त स्यैरव दौ (उo टीo १०/०६) नरउन सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौ अपरा धर्मनाथ सुतो नरनाथ: माण्डार सँ चेथड़ू सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ८९/०) करमहा सँ साहेब द्दौ वैयाo शोभनाथ सुतो द्वारिकानाथ: करमहा सँ रूद्रदेव सुत दुरिवया दौ (उo टीo ६४/०१)
(२८) उ.टी. सरिसब, चपाही
दुरिवया सुतो मोहन: दरिहरा सँ दुर्गादत्त सुत देवीदत्त दौ (७४/०) नरउन सँ मेघनाथ द्दौ अपरा शोभनाथ सुता . . . सुरगन सँ राजा रूपनारायण दौ (उo टीo १०४/०७) राजा रूपनारायण सुतो सोनमनि प्रo कामनारायण वेदनारायणों खण्डाबला सँ रेवतीनाथ सुत श्या मनाथ दौ (१६६/०५) माण्ड र सँ जमाहिर द्दौo हरिअम सँ दुल्ललह द्दौ अपरा शोभनाथ सुता माण्ड र सँ वेचन सुत तोताई दौ (उo टीo ८५/१०) तोताई सुतो वंशीलाल: नरउन सँ तीर्थदत्त सुत लक्ष्मीददत्त दौ (उo टीo ९२/०४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ (३) अपरा शोभनाथ सुता लोहना सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोविन्दत दौ (उo टीo ७३/०१३) एकहरा सँ मo मo गंगेश द्दौ (४) द्वारिकानाथ सुता माण्ड र सँ थोथी सुत वालह दौ (उo टीo ८३/०७) वालह सुता सरिसब सँ प्रान्नााथ सुत पाँ अमृतनाथ दौ . . . घोसोत सँ महिघर द्दौ नर नाथ सुता करमहा सँ मo मo सुबोध सुत इशदत्त दौ उo टीo (५२/१२) इशदत्त सुतो भोलीक: खण्डउबला सँ रेवतीनाथ सुत हेमनाथ दौ . . . हरिअम सँ दुल्लमह द्दौ (उo टीo १४/०८) भैयन प्रo काशीनाथ सुता वुधवाल सँ रघुनाथ सुत कलानाथ दौ (शाo १०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ अपरा भैयन सुता सुरगन सँ राय चिलका प्रo चन्द्रदनारायण दौ (शाo १२५/०४) पवौली सँ रघुनन्द्न द्दौ
(शाo १८२/०७) छबनू सुता आँरवी थोथी बच्चीअका वुधवाल सँ नारायण सुत हरिश्र्वर दौ (शाo ९५/०२) सोदरपुर सँ फकीर द्दौ अपरा छबनू सुता रूद्रघर कीर्तिघर चित्रघरा हरिअम सँ शिवनाथ सुत नारायण दौ (शाo ८२/०) खण्डाबला सँ शिवराम द्दौ आँरवी सुता दरिहरा सँ गोपाल सुत वैo जीवनाथ दौ (शाo १११/०७) सरिसब सँ रत्नासकर द्दौ थोथी सुता धरणीधर मुरलीधर वूटना पाली सँ लक्ष्मी देव सुत देवनाथ द्दौ (शाo १७४/०६) नरउन सँ हसनू द्दौ धरणीधर सुतो फकीर गोनड़ो करमहा सँ भवानीदत्त सुत गोविन्द दौ (उo टीo ५७/०) गोविन्दु सुता मुशरी प्रo तुलसीदत्त बचकन छोटकनिय: सोदरपुर सँ दीश सुत धरि दौ (शाo १२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौ फकीर सुतो प्रेमनाथ करमहा सँ गोखूल सुत हलघर दौ (५३/०४) खण्डथबला सँ मोहन सिंह द्दौ अपरा फकीर सुता माण्डदर सँ प्रान्नाकथ सुत लक्षमन दौ (उo टीo ८०/०३) करमहा सँ खोलमापति द्दौ प्रेमनाथ सुतो दयानाथ जीवनाथौ घोसोत सँ राम सुत मधुसूदन दौ (शाo २०३/०४) ठo मधुसूदन सुता दामोदर बलभद्र गुना प्रo अच्युातानन्दा० कुजौली
(२९) उ.टी. सरिसब सोदरपुर चपाही-दयानाथ श्रीशनाथ
सँ झडूलासुत नत्थूद दौ (शा.२०३/०४) झड़ूला सुतो नत्थूलक: खण्डयबला सँ गुणानन्दस सुत मणिकृष्णा दौ (शा. ३१९/०) माण्डतर सँ इशान्ना थ द्दौ नत्थूल सुता पाली सँ देवनाथ सुत हिभरण द्दौ (१९७/०८) सोदरपुर सँ वावूनाथ द्दौ दयानाथ सुतो शंकर: पाली सँ कृष्णार सुत गंगाघर दौ (उ.टी. ३९/०२) कन्हााई सुतो श्रृष्टिघर कृष्णातकौ सोदरपुर सँ चलबलि सुत प्रेमनिधि दौ (२७४/०७) प्रेमनिधि सुता हरिअम सँ भवकृष्णा सुत दुल्लौह दौ (२७४/०७) दुल्ल ह सुतो अमृतनाथ लालौ सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीधर दौ (२७४/०८) वलियास सँ खगपति द्दौ कृष्णार सुतो गंगाघर प्र. वावुजीक: सोदरपुर सँ इशान्नाखथ सुत मनोहर दौ शा. (२१५/०) छबनू सुतो बवनूक: वुधवाल सँ रमापति दौ (शा. २१५/०२) दरिहरा सँ हरिजीव द्दौ बवनू सुतो इशान्ना थ: अलय सँ वंशी सुत महि दौ (शा. २१५/०३) मही सुता दरिहरा सँ गंगा सुत घनी दौ (शा. २१५/०३) सोदरपुर सँ दलपति द्दौ इशान्नाूथ सुता दीनानाथ गुदर सोन पाँ मनोहरा: वलियास सँ खुशिहाल सुत वाचा दौ (शा. २१५/०५) हरिअम सँ रामेश्र्वर द्दौ पाँ मनोहर सुता . . . खौआल सँ मोदनारायण सुत ननू दौ (शा. २७५/०२) ननू सुता चिन्तालमणि रवूनी लूटन अनन्तान: सरिसब सँ कृष्णतदेव सुत चाण दौ (शा. २१६/०७) वलियास सँ नाथ द्दौ बावुजी प्र. गंगाधर सुता चन्द्राधर प्र. दुर्गाधर:कन्हौ ली सोदरपुर सँ सोमेश्र्वर सुत भैरव दौ (शा. २७५/०४) सोमेश्र्वर सुतो त्रिवेणी भैरवौ दरिहरा सँ विष्णुरदत्त सुत गेहनाथ दौ (शा. २४०/०८) गेहनाथ सुतो गुलाब: सरिसब सँ विश्राम सुत करियै दौ (शा. २४०/०९) वलियास सँ ब्रह्मदत्त द्दौ भैरव सुता निरसू इन्द्रादनन्दश परमानन्दाण खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ (शा. १९९/०६) हरिअम सँ खगदत्त द्दौ जीवनाथ मिश्र पाली सँ हर्षी सुत बच्च्न प्र. खगनाथ दौ(उ.टी. ३३२/०३) खण्डाबला सँ श्री नन्द न द्दौ अपरा जीवनाथ सुतो लोकनाथ: माण्ड्र सँ भूवनपति सुत राम दौ (उ.टी. ८९/०३) सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौ लोकनाथ सुता . . . उजानवासी . . . सँ . . . सुत भरत दौ . . . सँ . . . द्दौ मिश्र शंकर सुतौ . . . सँ . . . सुत जटानन्दव दौ . . . सँ . . . द्दौ
(३०)
१५. उ.टी सरिसव सोदरपुर उजान गंगाधर मिश्र, सरिसब विद्याधर मिश्र
(१४१/०९) मिश्र मुरलीधर सुता वुधवाल सँ कलानाथ सुत जयनाथ दौ (उ.टी. ६७/०२) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ अपरा मुरलीधर सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ (उ.टी. ९०/०) खण्डलबला सँ इन्देकश्र्वर द्दौ बूटन सुतो (उ.टी. १४/०१) गंगाधर: माण्डीर सँ घनानन्द् सुत रूपनाथ दौ (उ.टी. ८१/१४) करमहा सँ मुनी द्दौ गंगाधर सुता . . . सकराढ़ी सँ दुल्ल‍ह सुत देवीदत्त दौ (उ.टी.७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ (१४/०८) कीर्तिधर सुतो भूधर बचकनौ दरिहरा सँ बै. जीवनाथ दौ (उ.टी. ०७७/०३) सरिसव सँ रत्नााकर द्दौ भूघर सुतो दामोदर: करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (उ.टी. ६१/०) माण्डार सँ लक्ष्मीरनाथ द्दौ अपरा भूघर सुता नरउन सँ उमानाथ सुत गोपाल दौ (उ.टी. ९५/०) सकराढ़ी सँ झाउँ द्दौ अपरा भूघर सुता अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा. १९८/०५) अपरा राजा दुरलार सिंह सुतो वावू रूद्रानन्द सिंह: कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ (शा. ५८/०९) अलय सँ मही द्दौ दामोदर सुतों मंगलाधर: हरिअम सँ दुल्लँह सुत गिरधर दौ (उ.टी. ४७/०) पबौली सँ गुणी द्दौ मिश्र बचकन सुता करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (उ.टी. ६१/०) माण्ड र सँ लक्ष्मीानाथ द्दौ अपरा भूघर सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत रूचिपति दौ (उ.टी.१०२/१२) रूचिपति सुतो पचकौड़ीक: सकराढ़ी सँ गरीब सुत झाउँ दौ (शा. ११७/०५) सोदरपुर सँ भवन द्दौ . . . (१४१/०८) मिश्र चित्रधर सुता पुण्य/घर भूवनधर वेदभर जीवधर तेजधरा देवधरा: करमहा सँ भवदेव सुत दुरवभंजन दौ (उ.टी. ३३/०) दरिहरा सँ विघू प्र. देवनाथ द्दौ पुण्यजघर सुता माण्डसर सँ हिराई सुत थोथी दौ (उ.टी. ८३/०२) करमहा सँ छोटकनि द्दौ अपरा पुण्य घर सुता वलियास सँ विद्यानाथ सुत धर्मदत्त दौ (शा. १७७/०५) करमहा सँ हेमनारायण द्दौ अपरा पुण्युघर सुतो माधव गुदरौ ओइनि सँ राजा फतेहनारायण सुत राजा गिरधनारायण दौ (शा. १८१/०७) सोदरपुर सँ नन्दीगश्र्वर द्दौ अपरा पुण्य.धर सुता अलय सँ राजा दुलर सिंह दौ. (१९८/०५) कुजौली सँ कुलपति द्दौ एते पुण्यरधर चतुर्थ विवाह मिश्र भूवन्धौर सुतौ वनमालीक: माण्डिर सँ धीर सुत गोखूल दौ. (१२४/०) वुधवाल सँ दुल्लधह द्दौ अपरा भूवन्धरर सुतौ विद्याधर लम्वोसदरौ हरिअम सँ गंगादत्त सुत महिनाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) सोदरपुर सँ कृष्णतदत्त द्दौ विद्याघर सुता . . . नरउन सँ चन्द्रदनाथ सुत महादेव दौ (उ.टी. १०१/०) महादेव सुता गणेश मुकुन्द. दुर्गानाथा पाली सँ दुरिवया सुत कलानाथ (उ.टी. ३४/०८) अपरा कलानाथ सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दय सुत झोटन दौ (उ.टी. २४/१२) झोटन सुता पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्ड/बला सँ थेघी दौ अपरा विद्याधर सुता . . . दरिहरा सँ घनानन्द सुत नीकानन्दद दौ (उ.टी. ७५/०)
(३१) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-बेहट
नीकानन्द सुतौ फलानन्द : पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि (उ.टी. ०८/१०) माण्डनर सँ भवनाथ द्दौ मिश्र लम्बो:दर सुता . . . नरउन सँ मित्रनाथ सुत कंदू प्र. राधानाथ दौ (उ.टी. १०२/०३) खण्ड बला सँ वावू गुणेश्र्वर सिंह द्दौ अपरा लम्बोनदर सुतो जटाधर कलाधरौ वलियास सँ ठेड.नि सुत दामोदर दौ (उ.टी. ९१/०३) बुधवाल सँ बच्चान द्दौ जटाघर सुता . . . माण्डणर सँ बवुजन सुत मन्नूश प्र.हर्षनाथ दौ (उ.टी. ८१/०९) पाली सँ विन्य् स नाथ द्दौ मिश्रकलाघर सुतो हलघर वंशीघरौ खौआल सँ कारी सुत बद्रीनाथ दौ (उ.टी. ७०/१०) खण्ड‍बला सँ वावू भेषधारी सिंह द्दौ मिश्र हलघर सुतो धरणीधर . . . सँ . . . सुत तीर्थमणि दौ . . . सँ . . . द्दौ मिश्र वंशीधर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ वेदघर सुता गदाघर शशिधर शम्भु धर वैया. ननू प्र. दयाधरा: हरिअम सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (उ.टी. ४८/०३) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौ गदाघर सुता . . . करमहा सँ यगद्धर सुत ववूजन दौ (उ.टी. ५१/१३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौ अपरा गदाधर सुता . . . पाली सँ वावू कलानाथ दौ (उ.टी. ३४/१०७) सोदरपुर सँ झोटन द्दौ मिश्र शशिधर सुता . . . वलियास सँ जागा सुत मनहर दौ (उ.टी. ९०/१४) जागा सुतो मनहर: खण्डाबला सँ रत्नेतश्र्वर सुत इन्द्रे श्र्वर दौशा. (१७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौ मनहर सुता . . . सोदरपुर सँ गौशाँइ सुत बछरण दौ (उ.टी. २३/०) करमहा सँ प्यातरेलाल द्दौ शम्भुदधर सुता क्षत्रधर लेखधर शिवनाथा करमहा सँ इशदत्त सुत भोली दौ (उ.टी. ५२/१३) भोली सुता राजा गोशाँई नरसिंह उमा मुकुन्दि भैयन दशरथ रघुनाथा माण्डलर सँ अच्छरपति सुत श्या३मू दौ (उ.टी. १८८/०९) सोदर. ठेड.नि द्दौ क्षत्रधर सुता . . . पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्ना थ दौ (उ.टी.३३/०८) खण्ड बला सँ वावू वंशधारी सिंह द्दौ अपरा क्षत्रधर सुतो चन्द्र धर प्र. काशीनाथ पाली सँ झिंगुर सुत तुलानाथ दौ (उ.टी. ३३/०३) झिंगुर सुतो तुलानाथ: दरिहरा सँ अमृतनाथ सुत रूद्रनाथ दौ . . . पबौली सँ भैया द्दौ तुलानाथ सुता . . . पबौली सँ जनार्दन दौ (उ.टी. ११/०३) दरिहरा सँ घनानन्द द्दौ अपरा क्षत्रधर सुतौ पुण्य धर प्र. बैद्यनाथ: दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मी नाथ दौ (उ.टी. ७८/०९) करमहा सँ कल्यााण द्दौ पुण्य घर प्र. बैद्यनाथ सुतौ राज कुमार संजय कुमारौ नगवाड़ घोसोत सँ परमेश्र्वर सुत।।
(३२)
मार्कण्डे य दौ (उ.टी. ४९/०८) सोदरपुर सँ मिश्र जगदीश द्दौ राजकुमार सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सँजय कुमार सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ (१६/०८) लेखघर सुतो युगधर: वलियास सँ गोवर्द्धन सुत जनार्दन दौ खण्डदबला सँ चुम्म न सिंह द्दौ युगधर सुता . . . माण्डधर सँ दिनबन्धुड सुत वैया. जीवनाथ दौ (उ.टी. ८४/०) सोदरपुर सँ मोतीनन्द न द्दौ मिश्र ननू प्र. दयाघर सुतो एशधर: करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (उ.टी. ५१/०६) पबौली सँ धर्मानन्दश द्दौ अपरा ननू प्र. दयाघर सुतौ गिरधर कीर्तिघरौ माण्डगर सँ फलहारी दौ (८१/१०) कन्हा ई सुतो फकीर फलहारीकौ नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (१०१/१२) हरिअम सँ दुल्लधह द्दौ फलहारी सुता बलदेव वासुदेव बच्चीद प्र. हेमकृष्णाध: खण्डसबला सँ गोपाल सुत रघुपति दौ. (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौ (३) अपरा ननू प्र. दयाघर सुता . . . दरिहरा सँ घनानन्द७ सुत गिरिजानन्द( दौ (उ.टी ७५/०६) गिरिजानन्दस सुता तारानन्दर अम्बिकानन्द् मेघानन्दाद करमहा सँ फकीर सुत भेषदत्त दौ (उ.टी. ५७/०६) फकीर सुतौ मेषदत्त: दिनानन्दौस माण्डदर सँ बगडू सुत जलधर दौ (शा. १७६/०२) खण्ड बला सँ परमेश्र्वर द्दौ भेषदत्त सुतौ फूद्दी प्र. हेमनाथ: दरिहरा सँ हरिनाथ सुत किशोरनाथ दौ (७९/०७) किशोरनाथ सुता पाली सँ दुरिवया सुत आत्माथराम दौ (उ.टी. ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्रीनारायण द्दौ मिश्र धनुर्ध्दर सुता . . . दरिहरा सँ यादव सुत जयनन्दलन दौ (उ.टी. ७८/०९) करमहा सँ जयादत्त द्दौ मिश्र जीवधर सुतो नेनाक: हरिअम सँ हर्षनाथ दौ (उ.टी. ४६/०) सोदर. भीरवन द्दौ नेना सुतो भूवनेश्र्वर पाली सँ परिवया दौ (३६०/३४१/०९) खौ.बनी द्दौ भूवनेश्र्वर सुतो बगट प्र. गंगाधर: बुधवाल सँ परशमणि सुत भूवनेश्र्वर दौ (उ.टी. ६७/१३) खण्ड:बला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ बगट प्र. गंगाधर सुतो प्रो. आनन्दी: करमहा सँ जालपादत्त सुत फकीर दौ (उ.टी. ६४/१०३) फकीर सुता खण्ड बला सँ वावू सुरेश्र्वर सिंह दौ (उ.टी. १११/०) माण्डगर सँ रघुवर द्दौ M.A. Hindi, Maithli, Economics Deptt Head of Patna college. प्रो. आनन्दि सुतो ललीतधर प्र. अधीत: माण्ड र सँ देवनन्दरन दौ (उ.टी. ८०/०४) सोदरपुर सँ केशवानन्दअ द्दौ ललीतधर प्र. अधीत सुतो अनुभव अनुजौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्धौ॥
(३३) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-लालगंज
(शा. ११९/०३) राघव सुतो परिवया प्र. जानकीनाथ: बुधवाल सँ लक्ष्मीसदेव सुत महेश दौ (शा. ११९/०३) खण्ड बला सँ सोनी द्दौ अपरा परिवया सुता सकराढ़ी सँ भवानन्दe सुत छत्रपति दौ (शा. ९६/०२) पाली सँ लक्ष्मीयकांत द्दौण परिवया सुता कन्हाeई प्र. गंगानाथ हेमनाथ धीरनाथ महो दुर्गानाथ (१९/४) रतिनाथा करमहा सदु. जगन्नापथ सुत वेणीदत्त दौ (शा. १२३/०२) सरिसब सँ पाँ बवनू द्दौ (२) अपरा परिवया सुतो छोटकू प्र. यग्योनाथ महो गोपीनाथौ नरउन सँ विश्र्वेश्र्वर सुत गंगादत्त दौशा. (१०६/०५) पाली सँ दुर्गादत्त द्दौ कन्हाेई सुतो वंशमणि अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा. १६४/०६) सरिसब सँ भैयन द्दौ हेमनाथ सुता मुरारी प्र. प्रेमनाथ मनोहर प्र. महिनाथ मणिनाथा बुधवाल सँ देवनाथ सुत म.म. कृष्ण्दत्त दौ (शा. १२२/०७) पवौली सँ कवि भोलन द्दौ अपरा हेमनाथ सुता घोसोत सँ कलानाथ सुत ननू दौ (उ.टी. ४९/०) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ अपरा हेमनाथ सुता करमहा सँ गंगादत्त छोटो प्र. उग्रदत्त दौ (उ.टी. ५०१/०/०) छोटा प्र. उग्रदत्त सुतौ तारणीदत्त: माण्ड र सँ निधिसुत उपा. काशीनाथ दौ (उ.टी. ८२/०२) पवोलीसँ कवि भोलन द्दौ मुरारीप्र. प्रेमनाथ नीह मनोहर प्र. महिनाथ सुता म. महो जयनाथ गोशाँई भैरव प्र. लक्ष्मीननाथ कलर प्र. भेषनाथा हरिअम सँ मेघनाथ सुत हर्षमणि दौ (उ.टी. ४६/०) सोदरपुर सँ भीरवनन द्दौ महो जयनाथ सुतो महो यदुनाथ अनन्ता नन्दँ प्र. शक्रिनाथौ नरउन सँ मनमोहन सुत तेजनाथ दौ (उ.टी. ९७/०२) सोदरपुर सँ भूवन्धोर द्दौ महो यदुनाथ सुतो प्र. अ. विद्वान अम्बिकानाथ: हरिअम्ब सँ गिरिजानाथ सुत केशीलाल दौ (उ.टी.४३/०६) गिरिजानाथ सुतो शक्तिनाथ प्र. केशीलाल: दरिहरा सँ यग्य नारायण सुत विद्यानाथ दौ (उ.टी.७४/०६) पाली सँ ठेड.नि द्दौ शक्तिनाथ प्र. केशीलाल सुतो सोदरपुर सँ ठीठर सुत बवुजन दौ (उ.टी. ३०/११) बुधवाल सँ गोशाँई द्दौ अम्बिकानाथ सुतौ उदयनाथ निर्भयनाथौ करमहा सँ राधानाथ सुत कन्टिर दौ (उ.टी. ५९/०९) माण्ड्र सँ फेकू द्दौ उदयनाथ सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ निर्भयनाथ सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ अनन्ताौनन्द प्र. शक्तिनाथ सुतौ काशीनाथ१ गोलोकनाथ४ गोकुलनाथ३ पोषनाथ२ सदानन्दा्५ दरिहरा सँ लीलानन्दन सुत चंचल दौ (उ.टी. ७६/०६) चंचल सुता गोपीनन्दौन यटानन्दस भैरवानन्दात नरउन सँ एकनाथ सुत जगन्ना थ दौ (उ.टी. १०३/०) जगन्नादथ सुता शोभनाथ भीमनाथ रेवतीनाथ खड़गनाथ निर्त्यननाथा खण्डयबला सँ श्यानमनाथ सुत महेश्र्वर दौशा. (२०४/०७) माण्डार सँ श्याुमू द्दौ काशीनाथ सुता प्रेमनाथ विजयनाथ विरेन्द्रशनाथा करमहा सँ मोतीदत्त सुत झलानन्द दौ (उ.टी. ६०/१२) दरिहरा सँ लक्ष्मी नाथ द्दौ
(३४) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-तारनगर रामनगर ड्योढ़ी पूर्णियाँ
प्रेमनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विजयनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विरेन्द्रुनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पोषनाथ सुता कलानाथ इन्द्रतनाथ पुण्यसनाथ चित्रनाथा: करमहा सँ मोतीदत सुत झलानन्दस दौ (उ.टी. ६०/१२) दरिहरा सँ लक्ष्मीुनाथ द्दौ कलानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ इन्द्रकनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पुण्य.नाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ चित्रनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गोखूलनाथ सुता ललितनाथ पार्थिवनाथ मित्रनाथा: पाली सँ पियुषनाथ सुत चेतनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ ललितनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पार्थिव नाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मित्रनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गोलोकनाथ सुता रविन्द्रुनाथ नरेन्द्र नाथौ नड़ुआर करमहा सँ राजा टंकनाथ सुता कुमार रूद्रनाथ चौ. दौ (उ.टी. ५५/११) नरसाम वलियास सँ अनिरूद्ध द्दौ मिश्र सदानन्दौ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गोशाँई प्र. लक्ष्मीननाथ सुता . . . नरउन सँ वावू मनमोहन सुत तेजनाथस्यैवव दौ (उ.टी. ९७/०२) सोदरपुर सँ भूवन्धँर द्दौ अपरा गोशाँई सुता हृदयानन्दि बतहू झल्लू. छोटी कुलीका अलय सँ राजा श्री नन्द न सिंह दौ (शा. १९८/०५) रूद्रानन्दर सिंह सुता केशवानन्दँ सिंह मोदानन्दी सिंह राजा श्री नन्दहन सिंहा खण्ड९बला सँ बलह सुत श्यारमू दौ (शा. १९८/०६) बेलउँच सँ रमन द्दौ राजा श्री नन्द्न सिंह सुतो तांत्रिक वावू नित्या्नन्दस सिंह सरिसब सँ ननू सुत पाँ जगद्धर दौ . . . पाली सँ कमलादत्त द्दौ . . . मिश्र भेषनाथ प्र. कलर सुतो हर्षनाथ प्र. श्री कृष्णल: नरउन सँ चुम्मँन सुत बनखंडी दौ (उ.टी. १००/१२) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौ अपरा भेषनाथ सुता D.G.P. भीमनाथ बुद्धिनाथ रावणेश्र्वरनाथा अलय सँ राजा पद्मानन्दह सिंह दौ (शा. १६४/०८) राजा पद्मानन्दन सिंह सुतो कुमार चन्द्रा नन्दन सिंह: सोदरपुर सँ विध्ने.श्र्वर सुत वदन दौ (शा. २१२/१०) पण्डु आ सँ लच्छीन द्दौ हर्षनाथ प्र. श्री कृष्ण. (बौका) प्र. उग्रनाथ सुता खड़ानन्दत प्र.
(३५) उ.टी. सरिसब-रामनगर ड्योदी, लालगंज, गढ़बनैली
अनमोल छबिनाथ देवीनाथा वलियास सँ भैयो सुत चण्डे्श्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०२) सोदरपुर सँ शिवनन्द्न द्दौ अनमोल सुता . . . पुड़े़ नरउन सँ बलभद्र सुत वीरभद्र दौ (उ.टी. १०४/०) पाली सँ राम द्दौ छविनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ देवीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ D.G.P. भीमनाथ सुता अमरनाथ समरनाथ शेखरनाथ मिहिरनाथ शिशिर नाथा दरिहरा सँ लाल सुत रमानन्दद दौ (उ.टी. ७६/०२) रमानन्दौ सुता श्यानमानन्दा रत्नाीनन्द शारदानन्दत सम्पाीदक हीरानन्दाख अलय सँ साहित्या सरोज राजा कमलानन्दन सिंह दौ (शा. १९८/०७) अपरा राजा श्री नन्दअन सिंह सुतो कु. कमलानन्द‍ सिंह कु. कालिकानन्दन सिंहौ सोदरपुर सँ नन्दीनश्र्वर सुत मुरली दौ (शा. १७७/०७) घुसौत सँ राम द्दौ कुमार कमलानन्दस सिंह सुता (शिक्षामंत्री कुलपति, हिन्दू७ महासभा अध्यलक्ष, स्वुराजपार्टी सदस्यो् कुमार गंगानन्द( सिंह अम्बिकानन्दल सिंह अच्यु‍तानन्द् सिंहा माण्डदर सँ रामधन सुत ठीठर दौ (शा. १९७/०६) खण्ड‍बला सँ जीरक्खनन द्दौ मिश्र वुद्धिनाथ सुता . . . महिषी पाली सँ विश्र्वनाथ सुत लल्लून दौ . . . सरिसब सँ भोला द्दौ वावू रावणेश्र्वर नाथ सुता शंकर प्र. मलर्यश्र्वर शैलेश्र्वर उज्जमवलेश्वनरा: बेलउँच सँ कुमर सुत ब्रजमोहन दौ . . . खण्ड.बला सँ हरिनन्दिन द्दौ मिश्र धीरनाथ सुता . . . हरिअम सँ मेघनाथ सुत प्रभुनाथ दौ (उ.टी. ४५/११) प्रभुनाथ सुतो चन्द्र नाथ: नरउन सँ सरसकवि कुलपति सुत वाँका उँमानाथ दौ (उ.टी. ९४/०१४) करमहा सँ देवनाथ द्दौ अपरा धीरनाथ सुता गोनू ऐहहू महो ठीठरू लीलानाथा नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ९३/०१४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ गोनू प्र. फणीनाथ सुतौ माघव: नरउन सँ जीवन सुत योगनाथ दौ (उ.टी. ९६/०२) पवौली सँ चन्द्रनदत्त द्दौ अपरा गोनू प्र. फणीनाथ सुतो मदन नेनन प्र. नित्य नाथ हेड़म्बमनाथ (उ.टी. १८१/०६) जिष्णु नाथा: (१८/०९) हरिअम सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौ माधव सुता . . . हरिअम्बु सँ सिद्धिनाथ सुत दुर्गानाथ दौ (उ.टी. ४४/१२) खौआल सँ गोपीनाथ द्दौ मदन प्र. मेघानाथ सुता विष्णुदनाथा शोभनाथ (उ.टी. १८/१) ललीतनाथो (१८१/० उ.टी.) पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्नाउथ दौ (उ.टी.३३/०८) खण्डनबला सँ महेश्र्वर द्दौ अपरा मदन शंभुनाथ भोलानाथ विद्यानाथा पाली सँ केदार नाथ दौ-(३६/०४) केदार नाथ सुता . . . सकराढी सँ बरजासुत वैया. (७२/०५) हर्षनाथ द्दौo विभूतिनाथ सुता विष्णुननाथ शचीनाथ दिनानाथा: अलय सँ राजा कलानन्दा सिंह दौ (२७७/०) राजा कलानन्दण सिंह सुतो कुमार रमानन्द सिंह कुमार कृष्णा५नन्द सिंहौ नाहस खौआल सँ वेणीदत्त सुत वंशमणि दौ (शा. २७७/०२) वंशमणि सुता भैयानाथ टेकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ इशान्ना थ सुत गुदर दौ (२१५/०५) गुदर सुता करमहा सँ हेमनारायण सुतहोरील दौ (शा. २१५/०५) सरिसब सँ तिलकेश्र्वर द्दौ
(३६) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-लालगंज
(उ.टी.१८/१०) महोशोभनाथ सुतो वुद्धिनाथ: दरिहरा सँ लोकानन्दत सुत मोक्षानन्द७ दौ (उ.टी. ७६/०) करमहा सँ गोवर्द्धन द्दौ ललीत नाथ सुत यज्ञनाथ कैलाश सुभाषा: हरिअम्बन सँ भोला सुत रामनाथ दौ (उ.टी. ४२/०४) खण्डनबला सँ नृपतेश्र्वर द्दौ यग्यमनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ कैलाश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुभाष सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मिश्र नेनन प्र. नित्यननाथ सुता हनुमान प्र. कीर्तिनाथ मुक्तिनाथ हर्षनाथा पाली सँ चण्डे श्र्वर सुत रामेश्र्वर दौ (उ.टी. ३५/१०) माण्ड र सँ किशोरी द्दौ कीर्तिनाथ . . . सुता खौआल सँ मुकुन्दप सुत शिवनाथ दौ (उ.टी. ६९/०/४) हरिअम्व सँ मधुसूदन द्दौ युक्तिनाथ सुता . . . हरिअम सँ भोला सुत रामनाथ दौ (उ.टी. ४२/०४) खण्डवबला सँ नृपतेश्र्वर द्दौ हर्षनाथ सुता सेतुनाथ हेतुनाथ ऋतुनाथा वुधवाल सँ नयनमणि सुत तीर्थमणि दौ (उ.टी. ६८/०८) सरिसव सँ राशपति द्दौ ऐ (१८/०९) हेड़म्ब नाथ सुता इन्दुौनाथ विन्दुटनाथ नरउन सँ बैद्यनाथ सुत ब्रजनाथ दौ (उ.टी १०३/१०) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ इन्दुटनाथ सुतो . . . पाली सँ अर्जून सुत तेजनाथ दौ
(उ.टी. ३८/०८) खण्डुबला सँ वावू क्षेभधारी सिंह द्दौ विन्दुलनाथ सुतौ रंजन टूना कौ हरिअम सँ सुत बैद्यनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ रंजन सुतो . . . हरिअम्बन सँ . . . सुत नन्दी८नाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ (१८/०९) जिष्णुननाथ सुता जीवनाथ द्वारिकानाथ दिनानाथा गंगौरा बुधवाल सँ भैयो सुत नयनमणि दौ (उ.टी. ६६/०७) दरिहरा सँ घौधी द्दौ ऐठहू प्र. शशिनाथ सुता दरिहरा सँ खडेगनाथ सुत गदापाणि दौ (उ.टी. ७८/०२) गदापाणि सुतौ खगनाथ मेघनाथौ पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि दौ (उ.टी. ८/१०) माण्डणर सँ भवनाथ द्दौ (१) अपरा ऐठंहू सुता . . . दरिहरा सँ गदापाणि स्यै व दौ (३२/७८/०२) पवौली सँ हृदयमणि द्दौ ठीठरू प्र. पुष्परनाथ सुतो महो जगदीश: हरिअम सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौ महो
(३७) उ.टी. लालगंज सरिसब सोदरपुर
महो जगदीश सुतो नन्दीउनाथ: पाली सँ श्रीनाथ सुत कुमुदनाथ दौ (उ.टी. ३३/०९) खण्डथबला सँ वावू वंशधारी सिंह द्दौ महो नन्दीौनाथ सुता उमानाथ रमानाथ प्र. इन्द्र्नाथ सिन्धुानाथ कमलनाथा वुधवाल सँ भैयो सुत नेनमनि दौ (उ.टी. ६६/०७) नेनमनि सुता . . . दरिहरा सँ लीलानन्दन सुत घौघी दौ (उ.टी. ७६/०२) घोंघी सुतो गणानन्द् पुण्याुनन्दौ सोदरपुर सँ ठीठर सुत ववुजन दौ (उ.टी. ३०/११) वुधवाल सँ गौशाँई द्दौ (१७/०२) महो दुर्गानाथ सुतो . . . हरिअम सँ श्याीमनाथ दौ (उ.टी. ४५/१२) दरिहरा सँ यगयनारायण द्दौ अपरा महो दुर्गानाथ सुतो गौरीनाथ रविनाथौ नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ९३/०४) सो. आँरवी द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता . . . खौआल सँ गोखूल सुत पाशी दौ (उ.टी. ६९/०) खण्डअबला सँ श्या.मनाथ द्दौ गौरीनाथ सुता . . . हरिअम्ब हर्षमणि सुत बछरण दौ (उ.टी ४६/०३) सरिसब सँ हर्षी द्दौ रविनाथ सुतो उँमानाथ वेदनाथौ हरिअम्बत सँ दुर्गादत्त सुत वावू लोकनाथ दौ (उ.टी. ४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ मिश्र रतिनाथ सुतो खगनाथ: दरिहरा सँ नित्याँनन्दथ सुत गरीबानन्दा दौ (उ.टी. ७५/११) हरिअम्बस सँ सचल द्दौ छोटकू प्र. यग्ययनाथ सुतो रघुवीर महामहो सदनौ करमहा सँ रमादत्त सुत नन्दखलाल दौ (उ.टी. ६०/०९) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ रघुवीर सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत चुम्मनन दौ (उ.टी. १००/०) सोदरपुर सँ कृष्ण दत्त द्दौo अपरा रघुवीर सुतो फलहारी प्र. रूद्रनाथ भूनी प्र. कीर्तिनाथौ हरिअम सँ वावू लोकनाथ दौ (उ.टी. ४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ फलहारी प्र. रूद्रनाथ सुतो छत्रनाथ: एकहरा सँ दामोदर सुत गुदरी दौ (उ.टी. १०७/०३) खण्ड्बला सँ तारानाथ द्दौ छत्रनाथ सुता उपेन्द्र महेन्द्र योगेन्द्र मिथिलेशा: बुधवाल सँ घनेश्र्वर सुत शुकदेव दौ (उ.टी. ६६/१४) शुकदेव सुतो सीतानाथ: सरिसब सँ गुणपति सुत शम्भु नाथ दौ (शा. २१८/०२) माण्डीर सँ बच्चूा द्दौ उपेन्द्र सुता चन्द्र्नाथ भीमनाथ नन्देनाथा बेहट बलिo राजपुर हरिअम सँ गंगाधर सुत जगदीश दौ (उ.टी. ४७/११) खण्ड बला सँ वावूरामनन्दमन सिंह द्दौ महेन्द्रर सुतो जीतेन्द्रे राजेन्द्रु नवटोल सुल्हननी नरउन सँ बलदेव सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी. ९७/०) पाली सँ लोकानन्दर द्दौ योगेन्र्बल सुता . . . हरिअम सँ मुक्तिनाथ सुत नित्य०नाथ दौ (उ.टी. ४६/१३) खण्डनबला सँ वावू मेघापति द्दौ मिथिलेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ महामहो सुदन सुता महो षष्ठी नाथ वैया. पुण्यसनाथ महो वेणीनाथ महो गोपृनाथ महो अर्कनाथा दरिहरा सँ गरीबानन्द सुत घनानन्दून दौ (उ.टी. ७५/१३) खण्डसबला सँ म. कु. वावू रमापति सिंह द्दौ वैया. महामहो षष्ठीडनाथ सुता सपृमीनाथ प्र. जयत्रीनाथ खड़गनाथ नेत्रनाथा नरउन सँ रघुवर सुत
(३८)
रेवतीनाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) माण्डार सँ भूवनपति द्दौ सप्रमीनाथ प्र. जयत्रीनाथ सुता वलियास सँ भैयो सुत बतहन प्र. महेश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०८) हरिअम्ब् सँ रेवतीरमन द्दौ अपरा जयत्रीनाथ प्र. सप्रभीनाथ सुता . . . करमहा सँ हरिनाथ सुत तारानाथ दौ (शा. २८५/०२) खौआल सँ गणेश द्दौ खड़्गनाथ सुता योगनाथ चेतनाथ गोपाला: नरउन सँ शम्भुपनाथ सुत ठक्क.न प्र. दुर्गानाथ दौ (उ.टी. ९३/०७) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ वैया. पुण्य८नाथ सुतो कुमुदनाथ: नरउन सँ महिनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ (उ.टी. १०१/०७) हरिअम सँ तारानाथ द्दौ अपरा पुण्यसनाथ सुता . . . हरिअम सँ सेवानाथ सुत बालमुकुन्दप दौ (उ.टी. ४०/०३) सोदर गदाधर द्दौ कुमुद नाथ सुता अमरनाथ मोहन बोधनाथा: वलियास सँ लोकपति सुत पुण्य पति दौ (उ.टी. ९०/०४) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौ
महो वेणीनाथ सुता धर्मनाथ: नरउन सँ बद्रीनाथ सुत अर्कनाथ दौ (उ.टी. ९७/०२) बुधवाल सँ भैयो द्दौ महो गोतृपनाथ सुता कुन्दबनाथ निधिनाथ सिद्धिनाथ युक्तिनाथ तुषनाथ लक्षमीनाथ सुरनाथ (गौरीशंकर हरिशंकर सुशीला: हरिअम सँ सेवानाथ सुत बालमुकुन्दम दौ (उ.टी. ४०/०३) सोदरपुर सँ गदाधर द्दौ कुन्देनाथ सुता मोदनाथ डिम्बुनाथ चेतनाथ नुतनाथा . . . सँ . . . सुत शतत्र्जीव दौ . . . सँ . . . द्दौ
उ.टी. सरिसब सोदरपुर लालगंज
वैया. अर्कनाथ सुतो रेवानाथ: नरउन सँ रघुवर सुत रेवतीनाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) माण्डनर सँ भूवनपति द्दौ रेवानाथ सुता . . . सँ . . . सुत शतत्र्जीव दौ . . . सँ . . . द्दौ
(३९) उ.टी. लालगंज
गोपीनाथ सुता . . . नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (९३/०१४) अपरा दुरिवया सुता . . . खण्ड बला सँ महाराज माघव सिंह दौ (उ.टी. ११५/१०७) नरउन सँ गोखूल द्दौ
(४०) उ.टी. लालगंज
(४१) पुवारिपार उप.टीप दिगउन्घर सँ
अथ दिगउन्धख सोदरपुर ग्रामारम्भ.: (शा. १८३/०९) जीवेश्व्र सुता ज्योनतिर्व्विद भवनाथ वैयाकरण श्यासमनाथ वैया. महो श्रीनाथ वैयाकरण शोभनाथा: पाली सँ धराधर सुत देवकृष्णस दौ (११७/०८) (शा. ११७/०५) खण्ड‍बला सँ देवकृष्णय द्दौ ज्योर. भवनाथ सुता . . . नरउन सँ जटेश सुत पौराणिक मनबोध दौ (शा. १२३/०३) अपरा मनबोध सुता . . . घोसोत सँ हरि सुत हेमकर दौ (शा. २६९/०७) हेमकर सुता खण्ड बला सँ बलभद्र दौ (शा. १६१/०८) करमहा सँ उँमापति द्दौ वैया. श्यारमनाथ सुता . . . नरउन सँ मनबोध स्यै व दौ (शा. १२३/०३) पबौली सँ परमानन्दथ द्दौ अपरा श्यानमनाथ सुतो भोलानाथ: सुरगन सँ राय चन्द्रदनारायण दौ (शा. १२५/०४) पबौली सँ रघुनन्द(न द्दौ अपरा श्या मनाथ सुता . . . करमहा सँ भवदेव सुत छोटकनि दौ (शा. १८७/०४) दरिहरा सँ विधु द्दौ भोलानाथ सुतौ किशोर केशवौ अलय सँ वावू हरिलाल सिंह दौ . . . खण्ड बला सँ कृष्णाोराम द्दौ अपरा भोलानाथ सुतौ बैद्यनाथ: बुधवाल सँ परशुराम सुत पाठक विष्णुादत्त दौ (शा. १७१/०२) पाठक विष्णुँदत्त सुर्ती ववूनीक: लोहना सकराढ़ी सँ रघुपति सुत खेदन दौ . . . खेदन सुतौ भोलानाथ करमहा सँ इन्द्रीपति दौ . . . इन्द्रापति सुता माण्डहर सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ (शा. ११४/०८) पवौली सँ सर्वज्ञान गरीब द्दौ . . . ।। मिश्र किशोर सुता . . . बुधवाल सँ ब्रजनाथ सुत राजनाथ दौ . . . राजनाथ सुता . . . खौआल सँ ननू सुत गंगादत्त दौ (१८६/०८) ननू सुतो गंगादत्त दत्त: सोदरपुर . . . सँ हरि सुत रमानन्दा दौ . . . करमहा सँ मुरली द्दौ केशव सुता दरिहरा सँ जयनाथ दौ . . . महो श्रीनाथ सुतो ठीठर प्र. शक्तिनाथ: दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ (शा. १८३/०) गंगादत सुतो हर्षदत्त: पवौली सँ टेंगरि सुत सुरवाई दौ बुधवाल सँ कमलनयन द्दौo।। सोदरपुर सँ छबनू द्दौ ठीठर प्र. शक्रनाथ सुता . . . नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (उ.टी. १०१/१२) हरिअम सँ वावू दुल्ललह द्दौ अपरा ठीठर प्र. शक्रनाथ सुता वैया. देवनाथ प्र. नेना फूच्चीँ वैया. मंगी कारीका . . . नरउन सँ लक्ष्मीबनाथ सुत बौकू दौ (उ.टी. ४४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ वैया. देवनाथ प्र. नेना सुतो छेदी क: कुजौली सँ शिवकर सुत धरानाथ दौ (उ.टी. १०५/१०१२) शिवकर सुतो धरानाथ: करमहा सँ जगन्नालथ सुत रमादत्त दौ (शा. ११५/१०५) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ धरानाथ सुतो वूचा प्र. किशोर नाथ: दरिहरा सँ गरीबानन्दु सुत घनानन्दँ दौ (उ.टी. ७५/१२) बुधवाल सँ जयनाथ द्दौ छेदी सुतौ रामचन्द्र चन्द्रदनाथौ वलियास सँ भैयो सुत रामेश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०६) रामेश्र्वर सुतो रघुनाथ बोधनाथौ खण्ड बला सँ बावू नन्हशकू सिंह प्र. महिपति सिंह दौ (शा. २९४/०९) पाली सँ दयानाथ द्दौ अपरा छेदी सुता . . . करमहा सँ फकीर सुत श्या म दौ (उ.टी. ५८/०) माण्डपर सँ बच्चूस द्दौ फूच्चीस सुता कुजौली सँ धरानाथ दौ (१०५/०१३) दरि. घनानन्दद द्दौo वैया. भंगी सुतो अमरनाथ: माण्ड र सँ ठेङनि सुत वूचन प्र. कृष्णरदत्त दौ (उ.टी. ८९/०९) खण्डचबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ
(४२) उ.टी. दिगउन्धू सँ गंगोली २१
(२१/०९) मिश्रकारी सुतो गोविन्दण प्र. गंगानाथ आद्यानाथौ वलियास सँ ठेठ.नि सुत बच्चे प्र. उग्रपति दौ (उ.टी. ९१/०९) सोदरपुर सँ कारी द्दौ मिश्र गोविन्द प्र. गंगानाथ सुता . . . नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (उ.टी. १०२/०४) यदुनाथ सुता . . . खण्ड.बला सँ रघुनन्दान सुत यदुनन्दगन दौ (शा. १७९/०५) पबौली सँ गोशाँई द्दौ अपरा गंगानाथ सुता . . . पाली सँ हर्षी सुत बच्चगन दौ (उ.टी. ३३/०३) खण्ड बला सँ श्रीनन्दचन द्दौ मिश्र आद्ययानाथ सुतौ . . . नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (उ.टी. २१/०२) खण्ड‍बला सँ यदुनन्दान द्दौ अपरा आद्यानाथ सुता . . . वुधवाल सँ मोहन सुत नकछेदी प्र. धर्मनाथ दौ (उ.टी. ६८/०५) पबौली सँ पाँ बवुअन द्दौ वैयाकरण शोभनाथ सुता . . . माण्डबर सँ विष्णुापति सुत बेचन दौ (उ.टी. ८४/१०) खण्डडबला सँ प्रेमानिधि द्दौ अपरा शोभनाथ सुता दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ (शा. १८३/०) सोदरपुर सँ छबनू द्दौ (१००/०५) शुभंकर सुतो जगदीश मन्नूा कौ दरिहरा सँ कृष्णुदेव दौ (१००/०९) वुधवाल सँ कृष्णदपति द्दौ जगदीश सुता . . . माण्डदर सँ भवेश दौ . . . सरिसब सँ सोनाई द्दौ मन्नूु सुतो रमाकान्तण माधवौ पाली सँ विद्याधर दौ (७६/०३) सरिसब सँ म.म. वामदेव द्दौ रमाकान्तय सुतौ भवानीदत्त घुसौत सँ हरि सुत राम दौ (शा. १००/०७) खण्डेबला सँ देवकृष्णत द्दौ भवानीदत्त सुता . . . करमहा सॅं जगन्ना(थ सुत वेणीदत्त दौ (उ.टी. ५७/०) दरिहरा सँ बवूआ द्दौ अपरा भवानीदत्त सुता जयदत्त टेठाई प्र. इश्वउरीदत्त शंकरदत्त (०२२/११२) (२२/११३) महेशदत्ता: हरिअम सँ यार दौ (१०१/०) दरिहरा सँ साहेब द्दौ जयदत्त सुतो वंशीक: खौआल सँ गोखूल दौ (उ.टी. ६९/१२) सोदरपुर सँ छबनू द्दौ वंशी सुतौ बदरीक: सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (उ.टी. १०४/१०७) खण्ड बला सँ श्या:मनाथ द्दौ अपरा वंशी सुता . . . दरिहरा सँ हृदयनाथ दौ (उ.टी. ७७/०९) करमहा सँ श्या म द्दौ अपरा वंशी सुता नरउन सँ कुत्र्जन दौ (उ.टी. १०१/१२) कुत्र्जन प्र. तीर्थनाथ सुता बुधवाल सँ दुल्लीन सुत विद्यामणि दौ (शा. १२५/०७) माण्ड्र सँ प्रान्नारथ द्दौ बदरी सुतौ मनहर उमेशौ माण्डसर सँ ववूजन दौ (उ.टी. ८१/०२) खण्डँबला सँ वावू प्रजापति सिंह द्दौ मनोहर सुतो दिनेश सुरेशो वलियास सँ भैयो सुत चण्डेथश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०२) चण्डेोश्र्वर सुतो गंगानाथ भोलानाथौ सोदरपुर सँ शिवनन्द्न दौ (उ.टी. २३/०) पाली सँ श्रीनाथ द्दौ उमेश सुता . . . माण्ड्र सँ कुनकुन सुत मुति दौ (उ.टी. ८२/०) घोसोत सँ अपूछ द्दौ . . . ठेठाई प्र. इश्वनरीदत्त सुता शिवदत्त किशोर झिंगुरा खौआल सँ गोखूल दौ (उ.टी. ६९/१२) सोदरपुर सँ छवनू द्दौ शिवदत्त सुतो मन्ध न: खौआल सँ गोखूलनाथ दौ (शा. ९७/०६) गोखूलनाथ सुतो वावूनाथ: बुधवाल सँ कलानाथ दौ (उ.टी. ६७/०) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ मन्धलन सुता . . . माण्डनर सँ चितरू सुत गणी दौ (उ.टी. ८८/०१३) खण्ड‍बला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौ किशोर प्र. रतिदत्त सुता गोशाँई फेकु बचकना करमहा सँ फकीर सुत योगानन्दौ दौ (उ.टी. ६३/०) सकराढी सँ नकदू द्दौ
(४३) उप.टीप-दिगउन्धा सँ नवटोल
गोशाँई सुता . . . पाली सँ रामकृष्णद सुत जयकृष्णन दौ (उ.टी. ३९/०) सरिसब सँ गणेश द्दौ अपरा गोशाँई सुतो म.म. देवेन्द्रृ प्र. बालकृष्ण् महेन्द्रोस करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (उ.टी. ५१/०६) पबोली सँ धर्मनन्दद द्दौ म.म. देवेन्द्रु प्र. बालकृष्ण सुता लेखदत्त गोपीदत्त वाचस्पगति दूना प्रo मुरारीका कुजौली सँ बूचा प्र. किशोरनाथ दौ (उ.टी. २१/१०) वूचा प्र. किशोरनाथ सुतो दिनानाथ: खण्डृबला सँ वावू गिरिजादत्त सिंह दौ (शा. २८४/०७) माण्ड र सँ खड़गी द्दौ लेखदत्त सुता . . . करमहा सँ कल्याौण सुत नित्य नाथ दौ (उ.टी. ५८/१०) वलियास सँ मोदपति द्दौ गोपीदत्त सुतो हिरा विनोद: सकराढ़ी सॅं ब्रजमोहन सुत राम दौ (उ.टी. ७३/०४) कुजौली सँ इन्दुहकर द्दौ विनोद सुता . . . पुड़े नरउन सँ आचार्य रमानाथ सुत कन्टिरवू . . . दौ (उ.टी. १०२/०५) . . . सँ . . . द्दौ वाचस्पमति सुतो जीवेश राजेश भदपूरा वलि. हरिअम सँ . . . सुत इशनाथ दौ . . . आनन्दुभौर खण्डभबला सँ वावू . . . सिंह द्दौ जीवेश सुतो आशुतोष: पाही टोल महिषी पाली सँ सीतानाथ सुत हिरानाथ दौ (उ.टी. ३७१/०३) रेमा सँ गुल्लीम द्दौ मुरारी प्र. टूना सुतौ विजय अजय भट्टपूरा हरिअम सँ फतुरी सुत जयवीर दौ (उ.टी. ४५/०२) खण्डूबला सँ वावू गणपति सिंह द्दौ महिन्द्र प्र. मही सुतो प्रो. गोविन्दह प्रो. जगदीशौ- (मैथिली-साहित्यिकार) करमहा सँ श्या्मलाल सुत जयादित्यप दौ (उ.टी. ६०/१०) श्याममलाल सुतौ जयादित्य‍ मोतीदत्तौ खण्डजबला सँ थेघी सुत सोन दौ (शा. १७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौ जयादित्यत सुतो योगदत्त: खण्ड बला सँ वावू नेत्रेश्र्वर सिंह दौ (शा. २७९/०२) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ गोविन्दथ सुतो उदय लालगंज . . . सँ . . . सुत अम्बिकानन्द दौ . . . सँ . . . द्दौ प्रो. जगदीश सुतो अनुराग . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ फेकू सुतो रामकृष्णत जयकृष्णौ् खौआल सँ हेमनाथ सुत मोदनाथ दौ (शा. १७७/०३) सोदरपुर सँ हेमनाथ द्दौ रामकृष्णह सुता . . . नरउन सँ पशुपति नाथ दौ (शा. १८४/०) पशुपतिनाथ सुतौ देवनाथ ठक्कननौ खण्ड बला सँ वावू डोलपति सिंह दौ (शा. १८४/०२) पाली सँ जयकृष्णक द्दौ बचकन सुता दरिहरा सँ भिरवर दौ (शा. ९१/०८) करमहा सँ किशोर द्दौ अपरा बचकन सुता बुधवाल सँ शिरोमणि सुत माघव दौ (उ.टी. ६५/०४) माघव सुतो यदुनाथ: खण्डरबला सँ श्यासमनाथ सुत जयनाथ दौ (शा. २७१/०६) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ झिंगुर प्र. तारादत्त सुतो खगदत्त: दरिहरा सँ रूद्रदत्त सुत शिवलाल दौ (शा. २०६/०) एकहरा सँ म.म. वृन्दािवन चन्द्र द्दौ
(४४) उपटीप-दिगउन्धत सँ नवटोल
अपरा झिंगुर सुतौ जीबछ चिरत्र्जीवौ खौआल सँ वेणीदत्त दौ (शा. १८७/०६) खण्ड बला सँ गोपीनाथ द्दौ (२) खगदत्त सुतौ गुदर मदनौ पाली सँ परिवया सुत पुरन्दिर दौ (उ.टी. ३४/०/०) ओइनि सँ महाराज श्रीधर नारायण द्दौ जीवछ सुता सतीश चन्द्र हरिश्रचन्द्र गणेशचन्द्राँ: नरउन सँ घोंघी सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ९४/०१३) खौआल सँ मतिनाथ द्दौ गुदर सुता . . . वुधवाल सँ जयकृष्णी सुत लतडू दौ . . . सँ . . . द्दौ सतीशचन्द्रा सुतो गोपाल चन्द्र सुभाष चन्द्रौ वुधवाल सँ मोहन सुत नकछेदी दौ (उ.टी. ६८/०५) नकछेदी सुतो बैद्यनाथ नवल किशोर लेखनाथौ पवोली सँ हलघर सुत ववुअन दौ (उ.टी. ०८/०३) हरिअम सँ बछरण द्दौ गोपाल चन्द्रघ सुता श्रीश रजनीश आशीष सुधीश पप्पू५का गंगौरा वुधवाल सँ . . . सुत परमानन्द (पन्नाप वावू) दौ . . . सँ . . . द्दौ सुभाष चन्द्रर सुतौ . . . दीप वुधवाल सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ हरिश्र्चन्द्रर सुता सुरेशचन्द्र नागेशचन्द्रा देवेशचन्‍द्र नरैशचन्द्राव: हरिअम्ब सँ कमलानाथ सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी ४६/०) . . . सँ . . . द्दौ गणेशचन्द्रि सुता योगेशचन्द्र सुतो आलोकनाथ . . . सँ . . . सुत उमानाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्धौ॥
गणेशचन्द्रर सुता योगेशचन्द्र शैलेशचन्द्रद अशोकचन्द्रध दिनेशचन्द्रश अमरेश चन्द्रात: हरिअम सँ कमलानाथ सुत मुक्तिनाथ दौ (उ.टी. ४६/०) माण्डचर सँ मुकुन्द सिंह द्दौ शैलेशचन्द्र सुता . . . हरिअम सँ शशिनाथ सुत टेकनाथ दौ (उ.टी. ४४/०८) माण्ड र सँ नैया. दुर्गाधर द्दौ
चिरत्र्जीव सुतो . . . हरिअम सँ लक्ष्मीदधर सुत योगमणि दौ (उ.टी. ४८/०५) वैयाकरण लक्ष्मीजधर सुतो योगमणि दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ (उ.टी. ७७/०९) करमहा सँ श्याीम द्दौ योगमणि सुतो दिवानन्दु: वलियास सँ इश्व रीदत्त सुत मधुसूदन दौ . . . सोदरपुर सँ नेना द्दौ (२१/०७) शंकरदत्त सुता . . . वलियास सँ हरपति सुत रूद्रपति दौ (उ.टी. ९०/०१) वुधवाल सँ कलानाथ द्दौ अपरा शंकरदत्त सुता पाली सँ विश्र्वेश्र्वर सुत दुल्ल१ह दौ . . . नरउन सँ काशीनाथ द्दौ (२१/०७) महेशदत्त सुतो नरसिंह दत्त: माण्ड१र सँ विष्णु.पति सुत वेचन दौ (उ.टी. ८४/१०) खण्डदबला सँ प्रेमनिधि द्दौ
(४५) हरिअम्ब सँ दिगउन्धौ सँ बटूरी उ.टी.
(९९१/०२) बछरू सुतौ हृदयनाथ: दरिहरा सँ महादेव सुत बन्धु् दौ (शा. ९८/०८) सोदरपुर सँ घनश्यायम द्दौ वैया. हृदयनाथ सुतो नरहरि: करमहा सँ म.म. सुबोध दौ (शा. ९९/१०३) दरिहरा सँ मनसुख द्दौ अपरा हृदयनाथ सुतौ सदानन्दौ: पाली सँ मोदनाथ दौ (शा. ३१/०) दरिहरा सँ सनफूल द्दौ नरहरिँ सुता हरिअम सँ सचल सुत दुर्गादत्त दौ (शा. ११९/०८) खण्ड०बला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौ सदानन्दद सुतौ प्रितिनाथ नेना प्र. शिवनन्दौनौ करमहा सँ ब्रजलाल दौ (शा. १९३/०६) सोदरपुर सँ श्रीनाथ द्दौ अपरा सदानन्दँ सुता हरिअम सँ वैया. म.म. मोहन सुत सिद्धिनाथ दौ (शा. १८५/०९) नरउन सँ जानकीनाथ द्दौ प्रितिनाथ सुता बलभद्र रामभद्र वीरभद्रा पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ३३/०४) खण्ड बला सँ महाराज रूद्रसिंह द्दौ बलभद्र सुतो शक्तिनाथ: दरिहरा सँ मनभरण सुत विश्र्वानन्दद दौ (उ.टी. ७६/०२) सरिसब सँ गुणपति दौ शक्तिनाथ सुता लक्ष्मीिनाथ भवनाथ जयनाथ प्रेमनाथ सोमनाथ टूनाका हरिअम सँ रेवतीरमन सुत प्रितिनाथ दौ (उ.टी. ४८/०५) खण्डसबला सँ ब्रजनन्द: सिंह द्दौ लक्ष्मीथनाथ सुतो कैलाशनाथ: सँ सुत सोमनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ जयनाथ सुतो दीपक कुमार राजकुमारो . . . सँ . . . सुत मुकुन्दु दौ . . . सँ . . . द्दौ
रामभद्र सुतो बुद्धिनाथ प्रo हरिनाथ: माण्डुर सँ वाचा सुत नरपति दौ (उ.टी. ८२/०) नरपति सुता . . . पवौली सँ नारायणदत्त सुत विकल दौ (उ.टी. १२१//०२) हरिअम सँ अभयनाथ द्दौ हरिनाथ प्रo बुद्धिनाथ सुता शचीनाथ गोपीनाथ षेष्ढीुनाथा: दरिहरा सँ काशीनाथ सुत मोदनाथ दौ (उ.टी. ७७/१०) काशीनाथ सुतो मोदनाथ खङगनाथौ हरिअम सँ गिरधर सुत महिधर दौ
(उ.टी. ४७/०) गिरधर सुता महिधर सत्युधर कमलाधरा खण्ड.बला सँ भैया . . . दौ खौआल सँ गोखूल द्दौ महिधर सुतो भेरवधर: दरिहरा सँ चुम्म न सुत तिलानाथ दौ (उ.टी. ७४/०२) खण्ड‍बला सँ मिश्र द्दौ मोदनाथ सुता . . . करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्‍डेय दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौ शचीनाथ सुतो पिताम्ब र: हरिअम . . . सँ सुत प्रमथनाथ . . . दौ वीरभद्र सँ सुता सुभद्र सीतानाथ विद्यानाथा विश्र्वनाथा: बुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्र्वर दौ (शा. १७७/०२) दरिहरा सँ मनभरण द्दौ सुभद्र सुतो कालीनाथ तारानाथौ सँ सुत लक्षमन झा दौ . . . सँ . . . द्दौ सीतानाथ सुता . . . मेधानाथ प्रकाश वलियास सँ लोकपति सुत ठकुर पति दौ (उ.टी. ९०/०६) खण्डमबला सँ गोपीनाथ सिंह द्दौ सुभद्र सुत तारानाथ सुतो . . . सँ . . . सुत शिवनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(४६) उ.टी. दिगउन्ध सँ बइरी, सनकोर्थु
शिवनन्द न प्र. नेना सुतो महावीर पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ३३/०४) खण्ड.बला सँ महाराज रूद्रसिंह द्दौ महावीर सुता विश्वुनाथ१ वैद्यनाथ२ हर्षनाथ३ मोदनाथा बुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्र्वर दौ (शा. १७७/०) दरिहरा सँ मनभरण द्दौ बैद्यनाथ सुतौ विपिन बिहारी सिहौलि माण्डवर सँ नीलकंठ सिंह सुत पद्दानन्दौ सिंह झा दौ (उ.टी. ८७/०२) पवौली सँ मोतीनन्दब झा द्दौ विश्र्वनाथ सुतौ इन्द्रबनाथ आदित्यननाथौ नरउन सँ जगन्ना‍थ सुत खड्गनाथ दौ (उ.टी. १०३/०४) हरिअम सँ शम्भुननाथ द्दौ इन्द्रानाथ सुता कृष्णाौनन्दन परमानन्द३ ब्रह्मनन्दा : घुसौत सँ मधुसूदन सुत मुनर दौ . . . सँ . . . द्दौ हर्षनाथ सुता चन्द्र नाथ दुर्गानाथ उग्रनाथा सुरगन सँ दुर्गानारायण सुत वेदानन्द नारायण दौ (उ.टी. १०४/०) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौ (शा. १८५//०३) मधुपति सुता चिन्ता मणि वच्ची् गोशाँई कन्हाथईका पाली सँ राम सुत छोटकनि दौ (शा. ८१/०८) सोदरपुर सँ शतञ्जीव द्दौ चिन्ताकमणि सुतौ परशमणि पाली सँ लक्ष्मी५देव सुत अमृतनाथ दौ (शा. ७७/०) सोदर अर्जून द्दौ परशमणि सुता . . . करमहा सँ रमादत्त सुत ब्रजलाल दौ (उ.टी. ६०/०८) सोदर. श्रीनाथ द्दौ बच्चीस सुता माण्डलर सँ खुशिहाल सुत भवानीदत्त दौ (शा. १७३/०/०) सोदरपुर सँ सोनी द्दौ गोशाँई सुतो बछरण दरिहरा सँ नित्यातनन्दद सुत मानीकनन्द न दौ (उ.टी. ७६/०८) सोदरपुर सँ बन्धु द्दौ बछरण सुता . . . करमहा सँ वेणीदत्त सुत प्यादरेलाल दौ (उ.टी. ५७/०३) सकराढ़ी सँ प्रान्ना थ द्दौ अपरा बछरण सुता . . . अलय सँ राजा लीलानन्दश सिंह दौ (शा. १६४/०८) खौआल सँ हेमनाथ द्दौ कन्हा ई सुता तीर्थमणि माण्डशर सँ हरिशीव सुत हृदयनन्दहन दौ (शा. १८५/०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौ
तीर्थमणि सुतो योगमणि गोवर्द्धनो बुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शा. १८६/०) सकराढ़ी सँ अमृतनाथ द्दौ अपरा तीर्थमणि सुतो रघुमणि माण्ड८र सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (शा. १७४/०) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौ योगमणि सुता पाली सँ धरणीधर सुतर पीलाधर दौ (उ.टी. ३५/०६) नरउन सँ लक्षमीदत्त द्दौ अपरा योगमणि सुतौ टेकमणि करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पा४दत्त दौ (उ.टी. ६४/०२) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्दप द्दौ अपरा योगमणि सुतौ करमहा सँ योगानन्दी सुत शिवानन्द० दौ (उ.टी. ६३/०२) दरिहरा सँ इन्द्रा नन्दद द्दौ टेकमणि सुतौ विकल: नरउन सँ चन्द्रिनाथ सुत महादेव दौ (उ.टी. १०१/०) पाली सँ कलानाथ द्दौ विकल सुता बैद्यनाथ रत्न्नाथ हिरानाथ तारानाथा: . . . सँ . . . सुत जगद्धर दौ . . . सँ . . . द्दौ बैद्यनाथ सुता . . . सँ . . . सुत मोदनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ तारानाथ सुता . . . सँ . . . सुत शिवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ हिरानाथ सुता . . . सँ . . . सुत मनमोहन झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(४७) उ.टी. दिगउन्धर सँ भट्टपुरा
(शा. १०४/०९) यारी सुतो शिवानन्दट दुल्लौह प्र. पुण्यादनन्दो माण्डिर सँ हरिहर सुत भिरवनी दौ (१०४/०) पबौली सँ कृष्णनपति द्दौ शिवानन्द. सुता भोलानन्द झोटन प्र. कमलानन्द/ कारी प्र. कृष्णाटनन्दाि दरिहरा सँ नित्याननन्दट सुत मोतीनन्दलन दौ (उ.टी. ७६/०९) सोदरपुर सँ बन्धु‍ द्दौ शिवानन्द‍ सुता . . . सकराढ़ी सँ छत्रपति सुत प्रान्नाटथ दौ (उ.टी. ७२/०१३) बुधवाल सँ लाला द्दौ भोलानन्द. सुता नरउन सँ लक्ष्मीटनाथ सुत बौकू दौ (उ.टी. ९४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ अपरा भोलानन्दल सुता करमहा सँ टेकनाथ सुत वावू नेनू प्र. बोधनाथ दौ (उ.टी. ६४/०) खौआल सँ गोरवूल द्दौ झोटन प्र. कमलानन्द. सुता . . . पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्ड/बला सँ थेघी द्दौ अपरा झोटन सुता सकराढ़ी सँ दुल्ल ह सुत देवीदत्त दौ (उ.टी. ७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ अपरा झोटन सुतौ सत्य्नारायण लक्ष्मी नारायणौ करमहा सँ रूद्रदेव
(४८) उ.टी. दिगउन्धन सँ भट्टपुरा
सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ६४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ सत्यघनारायण सुता . . . करमहा सँ जगद्धर सुत धर्मदत्त दौ (उ.टी. ५१/०५) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ अपरा सत्यजनारायण सुतो हरिनारायण: दरिहरा सँ भवनाथ सुत कुमुदनाथ दौ (७४/०३) कुमुदनाथ सुता सरिसव सँ जीवनाथ सुत रूपनाथ दौ (शा. १२६/०३) माण्डुर सँ काशीनाथ द्दौ हरिनारायण सुता . . . माण्ड२र सँ ठेङनि सुत हनुमानदत्त दौ (उ.टी. ८९/०५) खण्ड.बला सँ वावु गणेशदत्त सिंह द्दौ हरिनारायण सुतो विलट: करमहा सँ महादेव सुत बलदेव दौ (उ.टी. ५९/०२) बलदेव सुता नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ (उ.टी. ९२/०) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौ अपरा हरिनारायण सुतो विश्र्वनाथ: दरिहरा सँ फणिनन्दीन सुत माना दौ (उ.टी. ७५/०४) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौ विलट सुता करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्ब र दौ (उ.टी. ५२/०४) नीलाम्बसर सुतो रणनाथ: नरउन सँ मनहर सुत दूनी दौ (उ.टी. ९९/०९) पाली सँ रज्जे द्दौ विलट सुता रमानन्दण प्रo बलभदु योगानन्दम मोक्षानन्दा् प्रo गोखूलनन्दाल: नरउन सँ रघुवर सुत टूना दौ (उ.टी ९५/०४) बुधवाल सँ पचकौड़ी प्र. भूवनेश्र्वर द्दौ रमानन्द:प्रबलभद्र सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ योगानन्दन सुता अरूण धीरेन्द्र गोलूका . . . सँ . . . सुत शिवनाथ दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ मोक्षानन्दद सुतो राजू अनील . . . सँ . . . सुत मोक्षनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ विश्र्वनाथ सुतो केवलानन्दँ : पाली सँ धरानाथ सुत वावू गणनाथ दौ (उ.टी. ३६/०७) खण्ड बला सँ विष्णुँ सिंह द्दौ केवलानन्दँ सुता . . . सँ . . . सुत बुद्धिनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(४९) (उ.टी. दिगउन्धव सँ कछुआ)
कारी प्र. कृष्णादनन्दँ सुतो कौशल्या.नन्द प्र. दुलार नाथ दामोदरौ पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्डसबला सँ थेघी द्दौ अपरा कारी सुता चुम्म नानन्द् दीनानन्दा उग्रानन्दाा खोआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (उ.टी ६९/०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौ कौशल्या२नन्द सुता माण्डसर सँ चितरू सुत गपी दौ (उ.टी. ८८/०१३) खण्ड्बला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौ अपरा कौशलयानन्दट सुता नीकानन्द३ रमानन्द दुर्गानन्दा१ करमहा सँ कृष्णादत्त सुत गोपीनाथ दौ (५६//०७) माण्ड्र सँ ठीठर द्दौo नीकानन्दत सुता . . . कुजौली सँ अमृतकर सुत सोन दौ (उ.टी. १०६/१३) खण्डनबला सँ वावु पुण्यदपति सिंह द्दौ अपरा नीकानन्दद सुता . . . करमहा सँ कुत्र्जन सुत खेलानन्दष दौ (उ.टी. ६३/०७) माण्डनर ठीढर दौ हरिअम सँ चुन्नीण द्दौ रमानन्दु सुता . . . पाली सँ हर्षी सुत ढून प्र. भवनाथ दौ (उ.टी. ३३/०२) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौ दुर्गानन्द/ सुता . . . करमहा सँ घरभरण सुत भगवानदत्त दौ (उ.टी. ६२/१०) सोदरपुर सँ नेना द्दौ दामोदर सुतो विश्र्वानन्दद सिद्धिनन्द.नो बुधवाल सँ परशमणि सुत कंटू दौ (उ.टी. ६६/११) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौ अपरा दामोदर सुता कुजौली सँ अमृतकर सुत मनमोहन दौ (उ.टी. १०६/०८) खण्डौबला सँ म. कु. वासुदेव सिंह द्दौ‍ विश्र्वानन्दद सुतो विलट प्र. सेरवानदा:प्रo जीवानन्द) हरिअम सँ चुभी सुत बलदेव दौ (उ.टी. ४९/०) माण्डनर सँ फेकू द्दौ अपरा विश्र्वानन्दु सुतो श्या म प्र. चुड़ानन्द : हरिअम सँ बलदेव दौ (उ.टी. ४९/०) माण्ड र सँ फेकू द्दौ जीवानन्द( सुतो . . . (जीवानन्द० सँ) . . . सुत तेजनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ श्या मानन्द. सुता . . . सँ . . . सुत गोपाल झा दौ . . . सँ . . . द्दौ विलट प्र. सेखानन्द सुता . . . माण्ड र सँ कुनकुन सुत मुनि दौ (उ.टी. ८२/०) घुसौत सँ अपूछ द्दौ सिद्धिनन्द न सुतो चन्द्रा नन्दँ प्र. जगदीश तीर्थानन्दो पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्नाुथ दौ (उ.टी. ३३/०८) खण्डनबला सँ वावु वंशीधारी सिंह द्दौ जगदीश सुत हिरानन्द . . . सँ . . . सुत बैद्यनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ अपरा जगदीश सुता . . . करमहा सँ भोली सुत भैयन दौ खण्डतबला सँ वावू भवेश्र्वर सिंह द्दौ तीर्थनन्दवन सुता विद्यानन्दुन जयानन्दद प्र. लाल बिहारी गोविन्दननन्दनन केशवनन्दीना करमहा सँ भोली सुत भैयन दौ (उ.टी. ५३/०१) खण्डदबला सँ भवेश्र्वर सिंह दौ‍ विद्यानन्दतन सुता . . . सँ . . . सुत उपेन्द्र झा दौ . . . सँ . . . द्दौ जयानन्द‍ प्र. लाल बिहारी सुता आशीष अवघेशौ करमहा सँ टंकनाथ चौ. सुत रूद्रनाथ चौ. दौ (उ.टी. ५५/११) महुआ खौआल सँ नरोत्तम द्दौ हरिनन्द.न प्र. हिरानन्दर सुता . . . सँ . . . सुत गणेश्र्वर दौ . . . सँ . . . द्दौ विद्यानन्दप सुता . . . सँ . . . सुत उपेन्द्र झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(५०) उ.टी. दिगउन्धे सँ कछुआ
चुम्माेनानन्दउ सुता . . . सकराढ़ी सँ देवीदत्तसुत ब्रजमोहन दौ (उ.टी. ७३/०३) नरउन सँ बुद्धिकर द्दौ दिनानन्द. सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत वंशीनाथ दौ (उ.टी. ९५/१०) सोदरपुर सँ वेदधर द्दौ उग्रानन्दथ सुतो यशोदानन्दत लीलानन्दन दौ . . . करमहा सँ कन्हैौया लाल सुत चन्द्रेलाल दौ (उ.टी. ६०/१०) चन्द्रनलाल सुता . . . खण्डहबला सँ वावु नेत्रेश्वरर सिंह दौ (शा. ७९/१०) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ यशोदानन्द् सुता गुणानन्दु हेमानन्दास खेलानन्दाश: नरउन सँ फूदे सुत तिलकनाथ दौ (उ.टी. ९७/०१२) सरिसब सँ शम्भुवनाथ द्दौ गुणानन्द सुतो किशोर: हरिअम सँ छीतत सुत शचीनाथ दौ . . . (उ.टी. ४८/०७) सँ . . . द्दौ हेमानन्दय सुतो दिगम्व र अमरौ हरिअम . . . सँ . . . सुत लूट दौ . . . सँ . . . द्दौ
लीलानन्दा सुतो नित्यागनन्दौ बालानन्दौि करमहा सँ वुद्धिनाथ सुत राजा टेकनाथ चौō दौ (उ.टी. ५५/०७) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौ
पुण्या्नन्द प्र. दुल्लह सुता . . . नरउन सँ घनानन्दर सुत अभिराम दौ (शा. ९४/०६) सोदरपुर सँ नारायणदत्त द्दौ अपरा दुल्लनह प्र. पुण्याानन्द. सुतो मन्धीन: नरउन सँ अभिरामस्ये व दौ (१९४/०६) अपरा अभिराम सुता दरिहरा सँ गण पजियार सोन सुत भवदत्त दौ . . . भवदत्त सुता करमहा सँ सुत फकीर दौ (शा. १११/०१) वलियास सँ राय जीवेश्र्वर द्दौ मन्धतन सुता . . . करमहा सँ लाल सुत भिरिवया दौ (उ.टी. ५७/०) लाल सुतो भिरिवयाक: नरउन सँ बलभद्र सुत काशीनाथ दौ (उ.टी. ९३/०४) सरिसब सँ लक्ष्मीकदत्त द्दौ भिरिवया सुता सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर शोभनाथ दौ (उ.टी. २१/१०४) माण्ड र सँ बेचन द्दौ अपरा मन्धपन सुत रघुनन्दान करमहा सँ सुत वकजन दौ (उ.टी. ५१/०३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौo रघुनन्द न सुता महावीर मोतीनन्दीन देवकीनन्द.न मयानन्ददना करमहा सँ विश्व वनाथ सुत राघानाथ दौ (उ.टी. ५९//०७) रवण्ड३बला सँ महाराज महेश्व्र सिंह द्दौo।।

0 टिप्पणी:

Post a Comment