पञ्जी प्रबन्ध :१९ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

खण्ड ३
नगराम
(१) नग्राम सन्द हपुर सँ सिंहवाड़
सन्द१हपुर सँ सिंहवाड़ अथ नगराम पछवारिपार लिश्य्howते: अथ दिर्घोष: (२७०/२) ठ. आँखी सुता लाल प्र. गुणाकर उदन परश्मोनि हीराका करमहा सँ ननू सूत गंगेश दौ (२७०/५) पडुआ सँ पाँ पशुपति दौ ठ. लाल सुतो गिरधारी अबध बिहारी कौ हरिअम सँ भवकृष्ण० सूत प्रान्नाथ दौ दरिहरा सँ शिवदत्त दौ दौ ठ. गिरधारी सुता . . . नरउन सँ कवि सुखनी सुत हँसदत्त दौ (३३३) कवि सुखनी सुता धर्मदत्त हृदयदत्त चेता हँसदत्ता: खण्डहबला सँ . . . सुत भोरानाथ दौ . . . करमहा सँ देवानन्दम दौ दौ हंसदत्त सुतो ववुजन: सरिसब सँ साहब सुत दुल्लरह दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त दौ दौ अबध बिहारी सुतो गोपाल: करमहा सँ देवनाथ सुत किर्तिनाथ दौ . . . जजिवाल सँ ननू दौ दौ गोपाल सूतो बवनू प्र. टेकनारायण: तिसउँत सँ जगन्नाथ सुत गिरधारी दौ सोदरपुर सँ मोतीनन्दरन दौ दौ ठ. ववनू प्र. टेकनारायण सूता करमहा सँ घुरन सुत कृष्णस गोपाल दौ . . . वलियास सँ वंशीधर दौ अपरा सुतो नागेश्वँर नर्म्मोदेश्वलरो खौआल सँ जयभद्र सूत अनिरूद्ध दौ
. . . पाली सँ शक्तिनाथ दौ ठ. नागेश्व र सुतो अमरनाथ: अलय सँ चौ. मित्रलाल सूत उवकील हरिकान्तस दौ ठ. नर्म्म देश्वधर सुता . . . पाली सँ कृष्णात सुत गंगाधर दौ . . . सोदरपुर सँ भैरव दौ अपरा सूता तिसउँत सँ कमल नयन सूत घनश्याहम सुन्दुर दौ . . . वलियास सँ रघुनाथ दौ अपरा सूता पाली सँ . . . सुत चुनचुन दौ सोदरपुर सँ गोविन्द. दौ अपरा सूता पाली सँ जलेश्वार सुत गुलाब प्र. गुल्लीन दौ . . . वलि. सँ ज्योा. राम दौ
(२) सन्दगहपुर सँ सिंहवाड़
ठ. उदन सुता दरिहरा सँ रोहिणी सूत बदन दौ . . . सरिसब सँ प्रान्नाथ दौ अपरा सूता हरिअम सँ प्रान्नाथ दौ दरिहरा सँ शिवदत्त दौ ठ. हर्षमनि प्र. हिरा सुतो बाचाक: करमहा सँ चित्रधर सुत रिद्धि दौ . . . दरिहरा सँ बवनू दौ ठ. बाचा सुता बालामुकुन्दत राजा गाना छेदीका करमहा सँ देवनाथ सुत किर्तिनाथ दौ . . . जजिवाल सँ ननू दौ . . . ठे. बाल मुकुन्द सुता पण्डुआ सँ पाँ बुद्धिनाथ सुत पाँ थाडू दौ . . . करमहा सँ श्यामनाथ दौ ॥ ठे.राजा सुता मंगनू प्र. मुनिन्द्र नारायण: पण्डुआ सँ पाँ थाडू दौ . . . करमहा सँ श्याामनाथ दौ ठे. मंगनू प्र. मुनीन्द्रप नारायण सुतो केदारनाथ:पाली सँ शक्तिनाथ सुत लक्ष्मीरनाथ दौ . . . लक्ष्मीडनाथ सुतो भैरव: पबौली सँ नाथा सुत विश्वसनाथ दौ . . . पाली सँ शम्भू दत्त दौ।।
अपरा सुता दरिहरा सँ किशोर नाथ सूत पुष्पथनाथ दौ . . . कुजौली सँ हरिनन्दीन दौ ठ. केदारनाथ सुता बैद्यनाथ यदुनाथ राधिकारमण यशोदानन्द. ललित कुमारा: बेलउँच सँ कुमर सुत हरिमोहन दौ . . . सोदरपुर सँ रामदत्त दौ अपरा सुतो चन्द्र भूषण जानकी जीवन फनन्द ह सँ सोन सुत गुनानन्दद दौ . . . सोदरपुर सँ भैरवदत्त दौ अपरा सुतो कौशल किशोरा वलियास सँ चतुर्भूज सूत वै. पद्मनाभ दौ . . . पबौली सँ रमानन्दश दौ बालाजी प्र. वैद्यनाथ सूता करमहा सँ भोली सुत मुकुन्दी दौ . . . सोदरपुर सँ बलदेव दौ यदुनाथ सुता . . . नरउन सँ सिद्धिनाथ सुत धीरनाथ दौ . . . पाली सँ विजयनाथ दौ राधिका रमण सुता . . . करमहा सँ नीलाम्ब‍र सुत रूपनाथ दौ
(३) सन्द ह पुर सँ सिंहवाड़
खण्डाबला सँ वाबू ठकुरपति सिंह दौ यशोदानन्दौ सूता . . . सुरगन सँ वेदानन्द) नारायण सुत चेतनारायण दौ माण्डनर सँ राम दौ ललित कुमार सुता . . . नरउन सँ धर्मनाथ सुत नित्यतनाथ दौ . . . माण्ड र सँ शतञ्जीव दौ ठ. गाना सुता घुसौत सँ कलानाथ सुत जयवल्लयभ दौ . . . वलियास सँ कन्हासइ दौ अपरा सुता माण्डथर सँ जमाहिर सुत भगवानदत्त दौ . . . हरिअम सँ बोधनाथ दौ अपरा सुता घुसौत सँ पाँ रूपनाथ रूप प्राँ प्रद्युम्ना प्र. मोदनाथ दौ . . . माण्डपर सँ भैउ दौ ठ. छेदी सूता कमलाकान्तम भैरव कान्त शोभाकान्त जगदीशा: फनन्दसह सँ भाइलाल सूत खेलनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ दूकरवी दौ ठ. कमलाकान्तर सूता शम्भु कान्त श्याकमाकान्‍त घुसौत सँ फतुरी सुत रमानन्दौ दौ . . . बेलउँच सँ सुन्दूर दौ दौ ठ. शशिकान्तु सुता . . . अलय सँ . . . कुमर अच्युलतानन्दब सिंह दौ . . . नाहस खौआल सँ वैद्यनाथ दौ ठ. श्यायमाकान्ते सुता मिहिर प्रसन्न अमौल खौआल सँ घनश्या म सुत रूदानन्दद दौ . . . खण्डउबला सँ भूषण दौ ठ. भैरवकान्तय सुता रमाकान्तध गोपीकान्तन प्र. सददू कृष्ण. कान्त् दुर्गाकान्तू। : खौआल सँ . . . सुत नन्दककिशोर दौ . . . करमहा सँ मुकुन्दत दौ ठ. रमाकान्त. सुता . . . पण्डुआ सँ नथुनी सूत बलभ्रद दौ . . . सोदरपुर सँ रमानन्दद दौ ठ. गोपीकान्त प्र. सदूदू सुतो प्रेम कान्तौ:घुसौत सँ फतुरी सुत तारानन्दु दौ . . . सोदरपुर सँ जयनन्दसन दौ ठ. प्रेमकान्त सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ ठ. उमाकान्तघ सुता . . . करमहा सँ वेदनाथ सूत जयन्त दौ . . . वेलउँच सँ मदनमोहन दौ।।
(४) ॥२॥
ठ. कृष्ण कान्तज सुतौ मोहर हीराजी बेनीपुर- . . . सँ . . . सुत बिहारी चौ दौ . . . सँ . . . दौ ठ. शोभाकान्त सुता . . . ना० खौआल सँ उगरी सुत गीता दौ . . . खण्डुबला सँ बोधकान्त. दौ।।
अपरा सुतो सिद्धिनाथ: ना. खौआल सँ उदवी सुत दुर्गादत्त दौ बेलउँच सँ सुन्दसर दौ
ठ. जगदीश सूता मुरली मनोहर कैलाश प्रकाश सुवाशा तिसउँत सँ जयनारायण सुत वकील पिताम्बरर दौ . . . वेलउँच सँ कुमर दौ ठ. सिद्धिनाथ सुता . . . उड़ूनी सँ बोघनारायण सुत पक्षधर नारायण दौ . . . करमहा सँ चुनचुन दौ ठे. कैलाश सुता . . . सकराढ़ी सँ पद्मनाथ सुत रंगनाथ दौ . . . करमहा सँ पलटन दौ
(५) सन्दहपुर सँ शशिपुर
सन्‍५ ‍ह पुर सँ शशिपुर (३६७/२) ठ. बन्धु् सुतो मघुरापति नरपति पाली सँ नन्द५न सुत मनहर दौ . . . खौआल सँ विद्यापति दौ ठ. मधुरापति सुतो वाछ शिवानन्ददनो बेलउँच सँ लाला सुत बालचन्द्र दौ . . . करमहा सँ वंशीधर दौ ठ. बाछ सुता चित्रधर चण्डीरदत्त फतुर राम लक्ष्ममणा पड़ुआ सँ पाँ पशुपति सुत पाँ विकु दौ . . . सरिसब सँ भगीरथ दौ ठ. चित्रधर सुता रघुनाथ शशिनाथ टीकानाथ मुक्तिनाथा सकराढ़ी सँ देवकृष्णब सुत श्या मलाल दौ . . . हरिअम सँ रमानाथ दौ ठ. रघुनाथ सुता घुसौत सँ वीकू सुत वाबूलाल दौ दरिहरा सँ मनीक दौ अपरा सुतो दामोदर बोघूको माण्डवर सँ रूद्रघर सूत इशान्नाथ दौ . . . करमहा सँ लालपाणि दौ ठ. दामोदर सुतौ वंशीधर योगीन्द्रो बेलउँच सँ मनि सुत ललितलाल दौ . . . सोदरपुर सँ हनुमानदत्त दौ वंशीधर सुता . . . पाली सँ जलेश्व.र सुत देवीदत्त दौ . . . पण्डुआ सँ छत्रधारी दौ अपरा ठ. दामोदर सुता अलय सँ रतिपति प्रपौत्र आभी पौत्र रघुनाथ सुत मोती नन्दशन दौ . . . वलियास सँ प्रितम सुत हृदयनाथ दौ पाली सँ मचल सूत वदन दौ एकहरा सँ गोकूलनाथ दौ ठ. बोघूसुता दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत दामोदर दौ . . . घुसौत सँ निधि दौ अपरा सुतो हरीक: समौलि पाली सँ पाँ बच्ची सुत पाँ चुम्मिन दौ . . . सोदरपुर सँ मुरली दौ ठ. शशिनाथ सुता . . . माण्डमर सँ रूद्रधर सुत इशान्नाथ दौ करमहा सँ लालपाणि दौ अपरा सूता सतलखा सँ रतनू सुत अर्जून दौ कुजौली सँ एकनाथ दौ अपरा सूता . . . अलय सँ शीतल पौत्र मदन सुत वाबुलाल दौ-एकहरा सँ दुर्गादत्त सुत वंशीघर दौ अलय सँ श्रीदत्त दौ (२) मुक्तिनाथ सुता विघंनेश दिनेश भवेश महेशा वलियास सँ वाचा सुत जयराम दौ घुसौत सँ तारापति दौ ठ. विध्नेवश सुता वच्चात प्र. उमेश पीलू नरेश पूरना विसफी सँ फणीलाल
(६) शशिपुर ॥३॥
सुत वद्री नाथ दौ . . . पाली सँ कृष्णभ मणि दौ ठ. उमेश सुता . . . वलियास सँ म.म.पा. राजनाथ सुत सुभद्र दौ . . . घुसौत सँ हिरामणि दौ (२)
शशिपुर ठ. दिनेश सुतो वुचाई प्र. . . . विसफी सँ वद्रीनाथ स्यैिव दौ . . . पाली सँ कृष्णरमनि दौ ठ. वुचाई प्र. . . . सूता . . . घुसौत सँ अक्षधर सूत पक्षधर दौ . . . सकराढ़ी सँ भिखन दौ।।
(७) शशिपुर पिण्डारूध बचकुन ठाकुर
शशिपुर-पिण्डा रूछ बचकुनठा ठ. चण्डी दत्त सुतो बैद्यनाथ सकराढ़ी सँ देवकृष्णय सुत श्या)मलाल दौ . . . हरिअम सँ रमाना‍थ दौ ठ. बैद्यनाथ सुता दरिहरा सँ मानीक सुत मथुरानाथ दौ . . . पाली सँ फकीरन दौ अपरा सुतो हलधर वचनू को वालियास सँ वाचा सुत जयराम दौ . . . घुसौत सँ तारापति दौ हलधर सुतो युगल किशोर: रखवारी हरिअम सँ नेनन सुत जमाहिर दौ . . . दि. सोदर. सँ लाल दौ वचनू प्र. सुधाकर सुता . . . वलियास सँ गोवर्द्धन सुत . . . दामोदर दौ ठ. फतुर सुतो कृष्णौकान्ता फनन्दवह सँ रविनाथ सुत राजा दौ . . . सकराढ़ी सँ भवानी दौ ठ. कृष्णककान्तफ सुतो हरिवंश: करमहा सँ नाथे सुत बलेल दौ . . . पबौली सँ गोपाल दौ ठ. राम सुता ज्यो . वचकुन गयादत्त मुनीका माण्ड र सँ इशान्नाथ सुत जमाहिर दौ . . . अलय सँ चौ. श्या म लाल दौ ज्योर. बचकुन सुतौ उमेश भवेशो एकहरा सँ वाबूनाथ सुत पंछी दौ सकराढ़ी सँ मेघनाथ दौ (२) ठ. उमेश सुता . . . वलियास सँ घोंघी सुत लूटन दौ हरिअम सँ भैउ दौ ठ. भवेश सुता दरिहरा सँ ज्योभ. मधुसूदन सूत यादव दौ . . . हरिअम सँ माधव दौ
(८) शशिपुर सुर्वना ठाकुर ॥4॥
ठ. गयादत्त सुता . . . एकहरा सँ पंचीस्यैव दौ . . . सकराढी सँ मेघनाथ दौ॥ ठ. लक्षमण सुतौ मेघनाथः एकहरा सँ महिधर दौ॥
ठ. शिवनन्दषन सुतो सर्वनारायण पडुआ सँ पाँ पशुपति सुत केदार दौ . . . पाली सँ ज्योश. दुर्गादत्त दौ अपरा सुतो फकीरण भगवत अयोध्या.नाथ कुञ्जविहारीका दरिहरा सँ रघुनाथ सुत चित्रधर दौ . . . कर. चित्रधर दौ ठ. सर्वनारायण सुता भैयालाल. नौबतिलाल महो कुलानन्दा सकराढ़ी सँ देवकृष्णय सुत श्यायमलाल दौ हरि. रमानाथ दौ ठ. भैयालाल सुता ठकनू प्र. भवानन्दर बच्चा् प्र. वेदानन्‍द मंगनू प्र. काशीकान्तक : सतलखा सँ भिखिया सुत द्वारिकानाथ दौ . . . पबौलि सँ भाइलाल दौ ठकनू प्र. भवानन्द सुता अलय सँ वेचनलाल सूत चौ. लतडू दौ खौआल सँ गोविन्द दौ अपरा सूता लतडू स्यैेव दौ (२) ठ. वच्चा प्र. वेदानन्दा सुतो राजेन्द्रि: टकवाल सँ शम्भुतनाथ सुता चन्द्रननाथ प्र. टेटी दौ . . . व्रह्मपुरा सँ मांगनि दौ अपरा सुतो . . . वलियास सँ गोवर्द्धन सुत चलबलि दौ
ठ. मंगनू प्र. काशीकान्त सुता मदनकान्तच सदनकान्तम मोदकान्त् प्रमोदकान्तु विजेन्द्र कान्त. कुमुदकान्त‍ भगवतीकान्‍त भारतीकान्त‍:अलय सँ वेचनलाल सुतछकौड़ी दौ (३८/८) खण्डचबला सँ चिरञ्जीव दौ
ठ. मदनकान्ता सुता रमनकान्तत जीवकान्तड सुनीलकान्तच:सकराढ़ी सँ वंशमनि सुत लक्ष्मीोकान्तत दौ . . . पनिचोभ सँ सोने लाल दौ
(९) शशिपुर
ठ. रमनकान्तु सुता . . . नरउन सँ धर्मनाथ सुत नित्येनाथ दौ . . . माण्ड र सँ शतञ्जीव दौ ठ. जीवकान्त सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ दौ ठ. सुनीलकान्त सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ (२५) ठ. सदनकान्तत सुतो निशीकान्तस नवीनकान्तो. बरौनी परहट वहेराढ़ी सँ वद्रीनाथ लोकनाथ दौ (२) ठ. निशीकान्त सुता . . . । ठ. नवीनकान्तँ सुता . . . । ठ. मोदकान्तठ सुता मनोहर प्र. मनीकान्तर अजयकान्त संजयकान्तल विजयकान्ती। करमहा सँ हितनाथ सुत भक्तिनाथ दौ सोदरपूर सँ रवेलानन्द‍ दौ ठ. मनीकान्तक सुता . . . । ठ. अजयकान्तज सुता . . . । ठ. संजयकान्त सुता . . .
(१०) ॥५॥
(७) ठ. विजय कान्त . . . सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ (२) ठ. प्रमोदकान्तत सुतो प्रदीपकान्त समीरकान्ती दरिहरा सँ विद्याधर सुत काशीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ इन्द्रातनन्दत दौ ठ. प्रदीपकान्त सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ (२) ठ. समीरकान्त सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ (२) ठ. विनोदकान्त सुतो भवेशकान्त विनोदकान्तो सतलखा सँ लक्ष्मी्कान्तन सुत दुर्गानाथ दौ . . . करमहा सँ जगन्नायथ दौ ठ. भवेशकान्तँ सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ ठ. विनोदकान्त सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ (२) ठ. कुमुदकान्तस सुतो राजेशकान्तँ पाली सँ मेघनाथ सुत झलानाथ दौ खण्ड बला सँ मेघाकान्तक दौ ठ. राजेशकान्त सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ ठ. भगवतीकान्तज सुता . . . वलियास सँ शारदानन्द सुत विन्य् ्डनाथ दौ सोदरपुर सँ म.म.उ. उमेश दौ भारतीकान्त सुता . . . वेलउँच सँ शोभानाथ सुत . . . नाथ दौ
(११)
ठ. नौवतिलाल सुता अलय सँ जयलाल सुत रीतलाल प्र. चुम्मौन दौ . . . पडुआ सँ पाँ थाडू दौ अपरा सुता लक्ष्मी कान्त कमलाकान्तर गयाकान्ता ब्रजकान्ता उकी माण्डलर सँ योगधर सुत हनुमानदत्त दौ . . . सरिसब सँ रघुवर दौ ठ. महो कुलानन्दा सुता सतलखा सँ भिखिया सुत जयो. द्वारिकानाथ स्यैतव दौ . . . पबौली सँ भाइलाल दौ ठ. फकीरन सुता अलय सँ पा. दुवरि सुत पाठक बवुनन्दोन दौ . . . दरिहरा सँ निधि दौ अपरा सुतो मोहनलाल वावुए को पाली सँ मचल सुत श्यादमलाल दौ सरिसब सँ ननू दौ ठ. ववुए सुतो घुटकी प्र. रेवतीरमन मुनीकौ महनौरा खौआल सँ भोलानाथ सुत मुकुन्दु दौ बेलउँच सँ मनि दौ ठ. बाला सुतो जगदीश:नाहस खौआल सँ ववे सुत कलर दौ हरिअम सँ मनमोहन दौ पण्डुाआ सँ जगतमनि कस्तुतत:।। अपरा सुता वलियास सँ वाबुलाल सुत चन्द्रन दौ . . . वुधवाल सँ शम्भूह दौ जगदीश सुता आझोलि नरउन सँ केशव सुत वच्चाम दौ . . . दरिहरा सँ भगवानदत्त दौ ठ. भगवत सुतो सुन्दनर:दरिहरा सँ भवन सुत देवनाथ दौ . . . पाली सँ रमानाथ दौ ठ. अयोध्याुनाथ सुता लाला बाला भोला नन्दभना दरिहरा सँ हेमा सुत प्रभूनाथ दौ . . . बेंलउँच सँ सोनमनि दौ ठ. लाला सुता वच्चात प्र. चन्द्रसदेव पाली सँ श्याधमनाथ सुत राम दौ . . . सोदरपुर सँ मित्रनाथ दौ ठ. वच्चान प्र. चन्द्रंदेव सुता जगौर माण्डोर सँ ठीठर सुत यददू दौ पाली सँ यददू दौ (२) ठ. भोला सुता . . . खौआल सँ वम्मँ सुता मदू दौ बेलउँच सँ ललीत लाल दौ ठ. नन्दशन सुता विश्व नाथ वलियास सँ चित्रनाथ सुत शम्भुलनाथ दौ मंगरौनी पाली सँ गोर्वद्धन दौ (२)
(१२) ॥६॥ सुन्दहपुर कटका
(३) सन्द॥ह पुर सँ कटका (३८९/२) ठ. नरपति सुतो खुशिहाल सिंह धने को वलियास सँ खांतर सुत लक्ष्म ण दौ पबौली सँ रमाकान्त दौ ठ. खुशिहाल सुतो सतलखा सँ पीताम्बषर सुत परमानन्द् दौ बभनियाम सँ मानी दौ अपरा सुतो वाबुलाल:वभनियाम सँ चतुर्भूज सुत निधि दौ . . . सकराढ़ी सँ सुधाकर दौ अपरा सुतो रीति नारायण भगवान दत्तो एकहरा सँ देवीदत्त सुत छत्रपति दौ पबौली सँ छत्रपति दौ अपरा सुता परहट सकराढ़ी सँ वासुदेव पाँत्र भगीरथ सुत ननु दौ अहपुरकर करमहा सँ गोकुलनाथ सुत साउले दौ अपरा सुता अलय सँ आमी सुत वुद्धिनाथ दौ भड़गाम जजिवाल सँ सवुरदत्त दौ ठ. वाबूलाल सुतौ धनकधारी धरणीधरा ओड़ा एकहरा सँ देवीदत्त सुत वीचा दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त सुत झीटन दौ करमहा सँ चित्रधर दौ (२) ठ. घनुषधारी सुतो जगदीश: ओझोलि नरउन सँ वैद्यनाथ सुत देवनाथ दौ
ठ. गोविन्दन सुता रतिधर परान गोकुलनाथा : हेराढ़ी सँ श्रीकृष्ण. सुत वलभद्र दौ एकहरा सँ रतिदेव दौ ठ. परान सुता बालक रामलाल छबनका एकहरा सँ हरिसुत घरनी दौ कटाई सँ कमलापति दौ ठ. बालकराम सुता जयनाथ भवनाथ रूद्रनाथ मंगरौनी पाली सँ हीरा सुत मनबोध दौ एकहरा सँ जुडे दौ ठ. भवनाथ सुत पनिचोभ ठ. यदुपति सुत भिखिया दौ . . . माण्ड र सँ घर्मेश्व र सुत प्रेमनाथ दौ . . . पाली सँ कृष्ण दौ (१११) ठ. लाल सुता जयराम दुर्भिल हेमनाथा माण्डमर सँ कारु सुत रमाकान्तय दौ कुजौली सँ गंगानन्दर सुत बछरु दौ दरिहरा सँ इन्द्र पति दौ
(१३)
ठ छबन सुता घुसौत सँ थेघु सुत जानकी नाथ दौ . . . दरिहरा सँ दिनानन्दत दौ अपरा सुता . . . पाली सँ खेला दौ नाथे सुता छकौड़ी प्र. तुलाकृष्णा गरीब नन्दतन वुलेलीका हरिअम सँ अनु सुत महेश दौ सोदरपुर सँ कमलापति दौ ठ. छकौड़ी सुतो शंकरदत्त: करमहा सँ चाण सुत पशुपति दौ दरिहरा सँ यदुपति सुत शिवदत्त दौ सोदरपुर सँ करुणाकर कस्तुकत।। ठ. गरीब सुतो चेंगन: बेलउँच सँ रतिपति सुत लक्ष्मीरधर दौ . . . हरिअम सँ भगीरथ सुत बछरू दौ ठ. नन्दपन सुता स्नेमही हरखू शीतल घरम सवुरदत्ता : सकराढ़ी सँ मनीराम सुत बदलू दौ एकहरा सँ जयशीव दौ ठ. वुलेली सुतो नेहालीक: करमहा सँ बीखल सुत कुलानन्दय दौ दरिहरा सँ लक्ष्मीतकान्तु दौ ठ. नेहाली सुतो रंक मणी कृष्णास को करमहा सँ जीवनाथ सुत शम्भु नाथ दौ सकराढ़ी सँ गुजर दौ ठ. रंकमनि सुता दरिहरा सँ महेश सुत मीना दौ अलय सँ भिखनी दौ अपरा रंकमनि सुता गणेशदत्त प्रयागदत्त महादेव दुर्गादत्ता: हरिअम सँ काशीनाथ सुत नाथे दौ . . . नाथे सुता दरिहरा सँ महेश सुत मीना दौ (D. ८२/५) अलय सँ भिखनी दौ (२) ठ. गणेशदत्त सुता तरौनी करमहा सँ हरि सुत चण्डीा दौ हरि सुतो चण्डीयक: वलियास सँ भैयन सुत लाल दौ गंगौली सँ लोचन दौ चण्डीच सुता दरिहरा सँ भवन सुत बाछ दौ . . . बाछ सुता बहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ . . . माण्ड र सँ जीवन दौ ठ. कृष्ण़ दरिहरा सँ वरजू सुत: समफूल दौ . . . जजिबाल सँ कृष्णीमनि दौ
(१४) ॥७॥ सन्दहपुर सँ कटका
सन्द१हपुर सँ कटका (९) (२३४/३) ठे. चेथडू सूता सनफूल मनफूल हिरफूल सकराढ़ी सँ वंशी सुत उमानाथ दौ (२३८/२) बुधवाल सँ परमानन्दथ दौ ठ. सनफूल सुत गंगादत्त मोदी मथुरानाथा उचति सँ महिपति सुत प्रभुनाथ दौ . . . नरउन सँ घनश्याीम सुत कमलानन्दि दौ हिरफूल सुता केवल राधे माधवा करमहा सँ जगन सुत कलर दौ . . . कलर सुता दरिहरा सँ बनी सुत हित दौ . . . हित सुतो जीवनाथ: करमहा सँ घनश्यातम सुत बदली दौ . . . जजिवाल सँ दुखनी दौ केवल सुतो वाबुजी दिनानाथो बेलउँच सँ वबुरैया सुत तुलसीदत्त दौ . . . पनिचोभ सँ मानीक दौ ठ. वाबुजी सुतो मधुसूदन: नरउन सँ शशिशेरवर सुत शंकरदत्त दौ कुजौली सँ नित्यादनन्दँ दौ ठ. मधुसूदन सुतो जीवनाथ निधिनाथो पाली सँ छोटकूसुत सुन्दँर दौ खौआल सँ गोपाल दौ जीवनाथ सुता . . . वलियास सँ डेढ़न सुत हरिश्चँन्द्रँ दौ पाली सँ वाचा सुत तेजनाथ दौ निधिनाथ सुता . . . घुसौत सँ मधुसूदन सुत भोली प्र. . . . दौ माण्डनर सँ गोपाल दौ
ठ. दीनानाथ सुतो दुर्गादत्त: नरउन सँ शशिशेखर सुत शंकरदत्त दौ . . . कुजौली सँ नित्याननन्दा दौ ठ. राघेसुतो भायजी बेलउँच सँ बवुरैया सुत तुलसीदत्त दौ . . . पनिचोभ सँ मानीक दौ ठ. दुर्गादत्त सुता . . . सतौलि सतलखा सँ बतहा सुत मनीलाल दौ . . . टकबाल सँ बच्चे लाल दौ ठ. माघव सुता . . . पनिचोभ सँ मानीक सुत पीताम्ब र दौ . . . वलियास सँ रुद्रदत्त सुत शम्भु दौ . . . उचिति सँ सिद्धि दौ (२) ठ. भायजी सुता राजेश्व्र जनार्दन चक्रधर वलभद्र जयभद्र सुभद्रा करमहा सँ शम्भुिनाथ सुत चण्डी्दत्त दौ सोदरपुर सँ तारादत्त सुत भायजी दौ (२) ठ. जनार्दन सुतो महिन्द्र : सकराढ़ी सँ कृपानिधि सुता जयदत्त सुत भिक्षुक नाथ दौ-(२) जजिवाल सँ पक्षधर दौ चक्रधर सुता जयवीर: मलिछाम बहेराढ़ी सँ भायजी सुत दिनानाथ दौ . . . पवौली सँ आर्तिनाथ दौ जयवीर सुता एकहरा सँ किर्तिनाथ सुत विश्वजनाथ दौ . . . पाली सँ ववुए दौ
कटका सन्दहपुर सिंहेश्वर सुतो सूर्यनारायण श्रीनारायणो क्वैलख .. सँ सुत दौ सूर्यनारायण सुतौ अरुण कलिरौब। अरुण सुता ..कारज दौ श्रीनारायण अरविन्द पत्नी अनीता अजीतो..सवास अतरवेल समीपे कमलाकांत झा दौ. चकौतीसँ सुत दौअरविन्द सुता विवेक दिपेश्च कलिगाँव सँ कृष्णानन्द झा दौ

(१५) सन्दहपुर सँ
(१६) बनैली, पूर्णियाँ मित्रनाथ झा
अथ बघवास सरिसब ग्राम लिख्यते:- (३८२/ठे) पाँ कमलापति सुतो पाँधरणीधरपाँ कृष्णादेवो कर. मधुसूदन सुत रघुनाथ दौ माण्डार सँ मनी दौ अपरा सुतो जगन्नाथ: हरिअम सँ वामनि सुत रघुनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ शिवदेव दौ(२) पाँ धरणीधर सुता पाँ शिवदत्त पाँ भञ्जन पाँ चिलकाका: करमहा सँ लक्ष्मीथपति सुत देवानन्दण दौ . . . खण्डरबला सँ बालकृष्णध दौ पाँ भञ्जन सुतो मतिनन्दान प्र. खुशीक: . . . नर. वाणेश्व र सुत यार दौ . . . पबौली सँ कलर दौ पाँ कृष्ण देव सुतो पाँ चाण: पण्डुआ सँ पाँ पशुपति दौ वभनियाम सँ भगीरथ दौ अपरा पाँ कृष्णेदेव सुतो नीधिक: माण्ड्र सँ आनन्द दौ अलय सँ भगीरथ दौ चाण सुतो वाबूनाथ: सकराढ़ी सँ लक्ष्मीडपति सुत जयदत्त दौ . . . वभनियाम सँ बन्धबव दौ अपरा पाँ चाण सुता घुसौत सँ चाणण सुत भैया दौ . . . वलियास सँ कीरू प्र. लक्ष्मीानारयण दौ अपरा पाँ चाण सुता कुजौली सँ वागीश सुत बाछ दौ . . . घुसौत सँ छत्रपति दौ अपरा सुतो पाँ ठीठर: बलियास सँ रघुपति सुत नाथ दौ बूधवाल सँ बछरू दौ पाँ ठीठर सुतो जगद्धर: दरिहरा सँ भवदत्त सुत कन्हातई दौ . . . हरिअम सँ सन्तो षमणि दौ जगन्नाथ सुतो मणिकृष्णस छोटी प्र. जय कष्णोंँ नरउन सँ उमानन्दो दौ . . . खौआल सँ चिन्ताुमणि दौ मणिकृष्णष सुता करमहा सँ रघुनाथ सुत जीवनाथ दौ . . . वलियास सँ काशीनाथ दौ छोटी प्र. जयकृष्णस सुतो वुद्धिनाथ: अलय सँ विश्वँनाथ सुत चौ. देवानन्द. दौ दरिहरा सँ रमाकान्तु दौ वुद्धिनाथ सुतो मित्रनाथ:दरिहरा सँ पिणाक पाणि सुत रामेश्वदर दौ . . . बूधवाल सँ खगेश दौ मित्रनाथ सुता करमहा सँ जगन सुत घरानाथ दौ . . . सरिसब सँ प्रान्नाथ दौ अपरा मित्रनाथ सुतो भुखीक: खौआल सँ लोटनि सुत नारायणदत्त दौ बूधवाल सँ पाँचे दौ भूखी सुता झौआ अलय सँ गरीब सुत रूपनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ प्रेमनाथ दौ अपरा छोटी प्र. जयकृष्णत
(१७)
सुता पाँ एकनाथ रूपनाथ पाँ केवल कृष्णाध पडुआ सँ पाँ आनन्द सुत पाँ छोटी प्र. देवानन्दे दौ . . . वहेराढ़ी सँ म. म. भिखि दौ पाँ एकनाथ सुता पाँ गोविन्द. पाँ भोला जादवा वलियास सँ घराधर सुत खुशिहाल दौ जजिवाल सँ लक्ष्मीूधर दौ पाँ गोविन्दत सुता पाँ इन्द्रालनन्द. प्र. भाइलाल मुनशी प्र. वुधानन्दोी दरिहरा सँ वंशीधर सुत हेमनाथ दौ . . . करमहा सँ गंगादत्त दौ पाँ इन्द्रादनन्दर प्र. भाइलाल सुता दरिहरा सँ इशान्ना्थ सुत झिंगुर दौ . . . पाली सँ रमानाथ दौ अपरा सुता मनमोहन ब्रजमोहन यदुनन्दलना सतलखा सँ वबुजन सुत घुटर दौ . . . सोदरपुर सँ कन्हादई दौ पाँ मनमोहन सुतो अनिरुद्ध महारूदौ सकुरीपाली सँ वैयाकरण श्रीदत्त सुत वै. मनभरन दौ . . . सकराढ़ी सँ रमापति दौ पाँ भोला सुता दरिहरा सँ ताराधर सुत रञ्जे दौ . . . सोदरपुर सँ वद्रीनाथ दौ जादव सुतौ जयधर: दरिहरा सँ ताराधर सुत हल्ली़ दौ . . . पबौली सँ सोन दौ अपरा सुतो जगन्नाथ: दरिहरा सँ वाचा सुत कन्है या दौ . . . कल्प नाथ सुतो गोपाल: वुधवाल सँ वाउन सुता कमलनयन दौ दरिहरा सँ रोझन दौ गोपाल सुता सकराढ़ी सँ गिरपति सुता प्रमेनाथ दौ बुधवाल सँ धरापति दौ पाँ केवल कृष्णप सुतो रुद्रानन्दप वोधानन्द प्र. विधान दौ माण्ड र सँ मेधनाद सुत . . . अपरा छोटी प्र. जयकृष्णस सुता धनेश लाल भुवनेश जटेश वटेशा नरउन सँ हरिहर सुत पाठक हीरु दौ . . . जजिवाल सँ पशुपति दौ अपरा सुतो कुलानन्द करमहा सँ रमापति सुत लक्ष्मीलधर दौ . . . वेलउँच सँ रवेदू दौ घनेश सुतो भोलानाथ देवनाथो करमहा सँ दुखनी सुत भिखि दौ . . . एकहरा सँ फैकूं दौ का भोलानाथ सुता दरिहरा सँ निधिपाणि सुत श्रीनाथ दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त दौ गण सुता रमानाथ जानकीनाथ धर्मनाथ करमहा सँ भिखि दौ . . . एकहरा सँ फैकूदौ (२११) रमानाथ सुतो बहेराढ़ी सँ वावुराम सुत वेणीदत्त दौ दरिहरा सँ मोहन दौ. बलदेव सुतो श्रीदेव प्र. वूदाक: पाली सँ गुमानी सुत हलधर दौ दरि. सँ परमेश्वदरीदत्त दौ जानकीनाथ सुता केआतिसंऊत सँ वाचा सुत भीमदत्त दौ
(१८) रहुआ वधवास सँ उग्रनाथ झा
रहुआ वधवाल सँ उग्रनाथ झा सकराढ़ी सँ करिये दौ . . . अपरा सुता वहेराढ़ी सँ वाबुराम सुत चण्डीढदत्त दौ पबौली सँ श्यासमलाल दौ यटेश सुता . . . वुधवाल सँ रैया सुत हसनू दौ . . . सोदरपुर सँ व्रहमदत्त दौ बटेश सुतो उग्रनाथ: दरिहरा सँ चानन सुत मोहन दौ . . . पाली सँ हीरा दौ
(१९) रिक्तर
(२०) खांगुड़ सँ नाहर
अथ खांगुड़ सरिसब ग्राम लिरव्यसते:-(१००/ठे) पाँ जयशिव सुता: पाँ बलभद्र भैयन झोंटी छबना: खौआल सँ धराधर सुत सोनी दौ. हरिअम सँ जगन्नाथ दौ पाँ बलभद्र सुता पाँ चन्द्र मणि पाँ ननू नेन्द.न चणाईका:दरिहरा सँ हरिजीव सुत रौहिणी दौ हरिअम सँ भवकृष्णद दौ पाँ चन्द्रगमणि सुतो हर्खमणि भुलनो: पाली सँ बछरू सुत उमादत्त दौ . . . सरिसब सँ भोला दौ हर्वमणि सुतो वलियास सँ भिखिया सुत जयदत्त दौ . . . कुजौलि सँ राय आनन्द दौ अपरा सुतो गोपाल: पाली सँ भवानीदत्त सुत रमानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दीसश्वउर दौ अपरा हर्खमति सुता भलिछाम बहेराढ़ी सँ बाछ सुत वाबूनाथ दौ दरिहरा सँ सनाथ दौ अपरा सुता पाली सँ भवानीदत्त सुत देवनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ छोटा दौ भुलन सुता: अलय सँ श्या मलाल सुत शिवलाल दौ . . . वलियास सँ दुखिया दौ अपरा सुतो गंगाधर: करमहा सँ जहली सुत विष्णुरदत्त दौ कुजौली सँ एकनाथ दौ अपरा सुता करमहा सँ दुखन सुत शम्भुुनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ नेहाल दौ अपरा सुता वलियास सँ शिवि सुत चान्दु दौ सोदरपुर सँ लाल दौ (२) अपरा भुलन सुता . . . पाली सँ जयदत्त सुत रोहन दौ . . . वलियास सँ धर्मदत्त दौ अपरा सुता पाली सँ भवानीदत्त सुत देवनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ ज्योल. खसनू दौ अपरा भूलन सुता अलय सँ झोंटू सुत कमल दौ . . . वलियास सँ हेमनाथ दौ गंगाधर सुता . . . हरिअम सँ सन्तो षमनि सुत पाँ इन्द्रनदत्त दौ . . . माण्ड र सँ दुखिया दौ पाँ ननू सुतो जगद्धर करमहा सँ चित्रधर सुत गौरीदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ उँमापति दौ पाँ जगद्धर सुतो पाँ भूवनेश्वररीदत्त भोलाको पाली सँ उमादत्त सुत कमलादत्त दौ . . . खण्ड बला सँ थानू दौ पाँ भूवनेश्वअरीदत्त सुता वुधवाल सँ दुर्गादत्त सुत मुकुन्द दौ सरिसब सँ पाँ ठीठर दौ भोला सुतो
(२१) नाहर, पूर्णिया रमनजीत, रविन्द्रनाथ
पाँ शिवकृष्ण) प्र. बच्चाि श्री कृष्ण प्र. केदारनाथो सकराढ़ी सँ चन्द्रादत्त सुत फुददी प्र. मारकण्डे.य दौ . . . पाली सँ खुदा प्र. विष्णुसदत्त दौ शिवकृष्णद प्र. बच्चा सुता . . . करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ . . . सुरगन सँ दुर्गानारायण दौ केदारनाथ सुता हेमनाथ कुमुदनाथ गंगानाथ वैद्यनाथ जगन्नाथ शान्तिनाथा पाली सँ बच्चा सुत कंटीर प्र. विश्व नाथ दौ . . . पंडुआ सँ पाँ अपूछ दौ हेमनाथ सुतो रविन्द्र नाथ घुसोत सँ बछरू सुत ब्रजमोहन दौ . . . सोदरपुर सँ गंगाधर दौ
रविन्द्र नाथ प्र. रमन जी सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ (२११) गंगानाथ सुता . . . अलय सँ रमाकान्त प्र. चन्द्रडकान्त. सुत बलमू दौ . . . दरिहरा सँ यटाधर दौ भैयन सुतो भिखियाक: सतलखा सँ रमापति सुत मानीक दौ . . . कर. सँ भैया दौ अपरा भैयन सुतो वाबूनाथ: माण्ड र सँ शिवदत्त सुत मेघनाथ दौ . . . जजिवाल सँ शम्भुिपति दौ अपरा सुतो ववुएक: खौआल सँ गणपति सुत गरीब दौ . . . सोदरपुर सँ लोचन दौ अपरा सुता . . . कुजौली सँ रामेश्वौर सुत आँखी दौ . . . पाली सँ कन्हााई दौ अपरा सुता एकहरा सँ वाना सुत गिरधर दौ . . . सँ . . . दौ अपरा सुता वुधवाल सँ दिनबन्धुत सुत गोनन दौ . . . सतलखा सँ प्रान्नाथ दौ अपरा सुतो भुनीक: खौआल सँ रघुनाथ सुत दुर्गादत्त दौ जजिवाल सँ उमापतिस दौ अपरा सुतो कलानाथ राधानाथो माण्ड र सँ दामोदर सुत गुजर दौ एकहरा सँ दशरथ दौ अपरा भैयव सुता उइनि सँ महाराज लक्ष्मीगनारायण सुत ब्रजनारायण दौ घुसौत सँ मनबोध दौ
(२२) खांगुड़ सँ दांगा कैलख तोफी झा
वलियास सँ जीवी दौ अपरा सुता नरउन सँ साहेब सुत चंचल दौ . . . पनिचोभ सँ खेदन दौ वाबूनाथ सुतौ दिनानाथ: वलियास सँ भगीरथ सुत सुखनी दौ . . . पाली सँ भवादित्यच दौ अपरा सुतो चतुरानन्दा: वहेराढ़ी सँ महेरमान सुत आँखी दौ . . . पबौली सँ भवदत्त दौ मुनी सुता . . . पाली सँ डीहेश्वतर सुत देवन दौ . . . वलियास सँ खड्ग सुत जंगी दौ . . . करमहा सँ रघुनाथ दौ . . . दिनानाथ सुतो अनिरूद्ध: नरउन सँ पखिया सुत वाबूनाथ दौ . . . हरिअम सँ किशोरनाथ दौ अनिरूद्ध सुता हरिअम सँ भवानीदत्त सुत नन्द.लाल दौ . . . पण्डुौआ सँ वबुए दौ सँ ववुए सुतो तोफी गोशाँई हकरु कौ अलय सँ दुवरिसुत पाँ सर्वस्वन दौ . . . सरिसब सँ मचल दौ तोफी सुता . . . हरिअम सँ मचल सुत योगी दौ . . . सतलखा सँ ननू दौ अपरा तोफी सुतो नकछेद: बेलउँच सँ सोनमणि सुत नेने दौ . . . पाली सँ हिरफूल दौ
कलानाथ सुता माण्डेर सँ रतनू सुत जगन्नाथ दौ . . . हरिअम सँ खुशिहाल दौ- राधे सुता वलियास सँ बन्धुथ सुत वेणीदत्त दौ बन्धुू सुतो वेणीदत्त: विठुआल सँ उमापति सुत हृदयराम दौ . . . हृदय राम सुता नरउन सँ मनहर सुत नरपति दौ पडुआ सँ जीवेश्वतर दौ वेणीदत्त सुता . . . पाली सँ मनबोध सुत दुर्लभ दौ . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त दौ सोमदत्त सुता एकहरा सँ सँ वोध सुत शिवनन्दुन दौ पाली सँ छबनू दौ।। दरि. हरीश्वतर कस्तु त‍ :
(२३) खांगुड़ सँ पिलखवाड़ जमाहिर झा
झोंटी सुतौ बतुहन: खौआल सँ शिवराम सुत गाना दौ . . . जजिवाल सँ नन्दीलाल दौ अपरा सुतो ववुनी गुमानी को बेलउँच सँ चतुर्भूज सुत धर्मदत्त दौ . . . वभनियाम सँ रतन दौ अपरा झोंटी सुतो गिरधारी कुञ्जनो बेलउँच सँ हरिश्वौर सुत दिमान रत्नँपति दौ . . . हरिश्वधर सुतो दिमान रत्नरपति:जालय सँ मदन सुत घनश्याीम दौ . . . दिधौसँ मनि दौ दिवान रत्नरपति सुता करमहा सँ नारायण सुत अन्दी दौ . . . एकहरा सँ भमर दौ . . . बतहन सुतो छटकौ‍ड़ी क: करमहा सँ रूद्रमणि सुत भोला दौ सतलखा सँ भानू दौ छकौड़ी सुतो जमाहिर: एकहरा सँ जानकीनाथ सुत वबुजन दौ नरउन सँ बेचन दौ जमाहिर सुता पनिचोभ सँ परमनि सुत कपिलेश्वकर दौ . . . खण्डतबला सँ कुलमणि दौ . . . बवुनी सुता दरिहरा सँ रोहिनी सुत बदन दौ . . . एकहरा सँ छत्रपति दौ गुमानी सुतो बेचू‍क: उचिति सँ हिरानन्दन सुत माना दौ . . . वलियास सँ महिपति दौ अपरा झोंटी सुता बहेड़ा बेलउँच सँ देवीदत्त सुत राय हृदय सिंह दौ . . . अल्लाारि सँ दलभंजन दौ बेचूसुता . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत थाडू दौ . . . अलय सँ गौरीदत्त दौ छबन सुतो भिखिया वौकू को हरिअम सँ हृषि सुत शुभपति दौ वलियास सँ गिरीश दौ अपरा सुतो कन्हैसया भाइलालो ओइनि सँ महाराज लक्ष्मीभनारायण सुत वाबू तेग वहादुर दौ . . . करमहा सँ टेकी दौ अपरा सुता खौआल सँ गणपति सुत गरीब दौ एक. रघुनाथ दौ अपरा सुता दरि. हरिजीव सुत मनबोध दौ . . . दिधोसँ राम दौ अपरा सुतो जयदत्त वलि. गिरिश सुत भानुदत्त दौ . . . अलय सँ चौ. नित्याुनन्दु दौ भिखिया सुता . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ब्रजनाथ दौ . . . कर. दयानिधि दौ बौकू सुतो छोटकनि अर्जुनो खौआल सँ जग्यनपति सुत लक्ष्मीकनाथ दौ सोदरपुर सँ उँमाइ दौ अपरा सुतो योगनाथ दरिहरा सँ मनबोध सुत गेहनाथ दौ . . . एकहरा सँ दुर्गादत्त दौ कन्हैनया सुता दरिहरा सँ चानन सुत मोहन दौ . . . पाली सँ हिरा दौ जयदत्त सुता खोआल सँ गरीब सुत शीतल दौ . . . वुधवाल सँ मनफूल दौ
(२४)
(४००/२) पाँ चतुर्भज सुता रूचि रैया श्याीमराजा सकराढ़ी सँ मोहन सुत दण्ड४पाणि दौ (४००/८) हरिअम्ब सँ वेदू दौ अपरा सुतो नरपति उचिति सँ महिपाणि सुत राजाराम दौ (२३७/१६) नरउन सँ केशव दौ रूचि सुतो हरपति छेछनो. सुतो अलय सँ मघु सुत देवकीनन्द६न दौ . . . दरिहरा सँ नीलकंठ दौ पाँ हरपति सुतो खेदन दुर्भिखो सकराढ़ी सँ नरसिंह सुत पति दौ . . . अलय सँ अनाथ दौ पाँ खेदन सुतो पाँ मनमोहन तोत कृष्णह करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ . . . पबौली सँ उपेन्द्रन दौ . . . तोत कृष्णह सुता नरउन सँ रमापति सुत कन्हापई दौ . . . माण्डौर सँ मंधन दौ दुर्भिख सुता वलियास सँ बछरु सुत मचल दौ प्र. बहेराढ़ी सँ सोनमनि दौ छेछन सुता . . . वुधवाल सँ कंगलू सुत मधुसूदन दौ. रैया सुतो गुणनिधि वलियास सँ देवानन्दव सुत फकीर दौ . . . सोदरपुर सँ हरिदेव दौ गुणनिधि सुता ब्रहमदत्त कृष्णनदत्त चण्डीकदत्ता: बलियास सँ धराधर सुत धीर दौ जजिवाल सँ भैयाराम दौ कृष्ण दत्त सुतो प्या रेक: वलियास सँ खड़ग सुत जग्गील दौ . . . जग्गीत सुता करमहा सँ अन्दीण सुत रघुनाथ दौ गंगौली सँ कृपाराम दौ . . . सुता दरिहरा सँ धनी सुत दुर्भिख दौ . . . कुजौली सँ मचल दौ
पाँ श्याँम राम सुता पाँ गणे पाँ खोखे नरेका: बेलउँच सँ वीर सुत गोकुलनाथ दौ (३४२//०६) खौआल सँ मतिराम दौ पाँ गणे प्र. गंगादत्त सुतो पाँ मानीक पाँ झोटनों सतलखा सँ रामचन्द्र सुत नीलाम्बसर दौ . . . पाली सँ चिलका दौ पाँ मानीक सुतो चण्डीखदत्त वलियास सँ भैयन सुत हरिसिंह दौ . . . करमहा सँ चित्रधर दौ पाँ झोटन सुता . . . करमहा सँ चित्रधर सुत हिरामनि दौ सोदरपुर सँ भैयन दौ अपरा सुता वलियास हरिसिंह स्यैरव दौ . . . करमहा सँ चित्रधर दौ . . . पाँ खोखे सुतो ठाकुरदत सवुरदत्तो दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत रघुनाथ दौ . . . कर. जयनाथ दौ
(२५) पिलखवाड़ (२३)
ठाकुरदत्त सुता . . . कर. सँ चित्रधर सुत हिरामणि दौ . . . सोदरपुर सँ भैयन दौ सकुरदत्त सुतो पाँ जयनाथ प्र. जानाक: पाली सँ नरेश सुत ब्रजलाल दौ . . . सरिसब सँ माना दौ पाँ जाना सुतो हरिनन्दरन: वलियास सँ वंशीधर सुत भाई दौ . . . हरिअम सँ नेना दौ हरिनन्दान सुतो पाँ रामचन्द्र लक्ष्म.णो वभनियाम सँ सन्तोरषी सुत गोविन्द लाल दौ . . . दिधोसँ मुक्तिनाथ दौ रामचन्र्वभ सुता . . . खौआल सँ प्रान्नाथ सुत देवकी नन्दुन दौ . . . खण्ड बला सँ हेमदत्त दौ
लक्ष्म.ण सुता . . . ना० खौआल सँ कलर सुत थोल्हीन दौ . . . पाली सँ गुल्ली दौ
(२६) खांगुड़ सँ
नरपति सुता: उमानाथ रमानाथ वैयाकरण रूपनाथ।: माण्ड र सँ हरिकृष्णन सुत यदुपति दौ अपरा नरपति सुतो भवनाथ महो छोटकू यदुनन्दषन नरउन सँ रत्नतपति सुत भैरवदत्त दौ . . . वभनियाम सँ कमल दौ उँमानाथ सुतो बाचा देवनाथो वलियास सँ हरिशंकर सुत रूद्रदत्त दौ . . . एकहरा सँ गोकुलनाथ दौ . . . देवनाथ सुता . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ . . . पबौली सँ पा. रघुवीर दौ
रमानाथ सुता . . . माण्डतर सँ छत्रपति सुत देवन दौ (३२/८) सोदरपुर सँ पति दौ . . . रूपनाथ सुतौ भोला झिंगुरो वलियास सँ भगीरथ सुत कुञ्जा दौ . . . बहेराढ़ी सँ ठ. महेरमान दौ भोला सुत विश्वननाथ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ झिंगुर सुता . . . दरिहरा सँ लोकनाथ सुत शुभंकर दौ करमहा सँ ब्रजनाथ दौ . . . भवनाथ सुता . . . खौआल सँ बोध सुत भञ्जन दौ . . . पबौली सँ चन्द्र पति दौ . . . बाचा सुतो गोपाल: सकराढ़ी सँ आँखी सुत नारायणदत्त दौ . . . पाली सँ राम दौ गोपाल सुतो छीतन प्रकाश माण्डँर सँ मुरलीधर सुत भैया दौ . . . बेलउँच सँ भिखम दौ विश्वरनाथ सुतो . . . विन्धी. खौआल सँ शम्भुानाथ सुत गोपाल दौ
(२७) खांगुड़ सँ भटसिमरि (२४)
छोकर सुतो खांतर छीतरौ बेलउँच सँ मनहर सुत धारु दौ पाली सँ पुरखू दौ खांतर सुता: वाबूनाथ रंकनाथ हृदयनाथ वैयाकरण मतिनाथा: बेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत लाला दौ खौआल सँ केशव दौ खांतर सुतो एकनाथ: मेघनाथो बेलउँच सँ सामर सुत अरविन्दे दौ पबौली सँ परमान्दए दौ अपरा खांतर सुतो मानीक: पाली सँ रेवतीरमण सुत शुभपति दौ . . . सोदरपुर सँ गोवर्द्धन दौ वाबुनाथ सुतो . . . वुधवाल सँ हृषिकेश सुत उँमानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ धनी दौ. हृदयनाथ सुतो गुदर: पनिचोभ सँ महादेव सुत मधुरापति दौ . . . सतलखा सँ बैद्यनाथ दौ वैयाकरण मतिनाथ सुता सड. देवनाथ चलबलि मोदनाथा: दरिहरा सँ भिखि सुत महिपति दौ अलय सँ कमलनयन दौ ननू सुता खौआल सँ भैया सुत शोनोड़ दौ . . . करमहा सँ भातू दौ।। देवनाथ सुता . . . पाली सँ दुखडि सुत बेचू दौ पवौली सँ उपेन्द्रव दौ . . . चलबलि सुतो ठीठर: वलियास सँ खड़्गी सुत झौआ दौ तिसउँत सँ मनाई दौ गुदर सुता सतलखा सँ . . . सुत रमानाथ दौ ॥ वैयाकरण एकनाथ सुतो काशीनाथ मथुरानाथो: पाली सँ गंगाधर सुत बोघ दौ . . . सरिसब सँ साहब दौ काशीनाथ सुतो सिद्धिनाथ श्रीनाथौ पाली सँ पेचाई सुत बोधकृष्णस दौ . . . खौआल सँ श्यासम कृष्णर दौ सिद्धिनाथ सुता दरिहरा सँ दुल्लाह सुत भि‍खारी दौ . . . अलय सँ मटी दौ श्रीनाथ सुता वै. रघुनाथ यदुनाथ ब्रजनाथ रविनाथ शशिनाथ हर्षनाथा: मझौरा करमहा सँ तोती सुत टेकनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ जंगली दौ मानीक सुतो चण्डीमदत्त कान्हुथकौ: सकराढ़ी सँ नरसिंह सुत थेधन दौ बेलउँच सँ वितू दौ चण्डीतदत सुतो हिरण सकराढ़ी सँ वुद्धिनाथ सुत दुल्लँह दौ . . . पनिचोभ सँ धर्मपति दौ
(२८) खांगुड़ सँ भट्टसिमरि
हीरण सुतो सुवंश हरिवंशो परहीपाली सँ वुद्धिनाथ सुत बनमाली दौ . . . सोदरपुर सँ कन्हैहया दौ हरिवंश सुता . . . वलियास सँ भैरवदत्त सुत प्रयागदत्त दौ . . . ३. पा. शिवनाथ दौ अपरा खांतर सुतो रतिनाथ आदिनाथो बेलउँच सँ चान्द्र सुतो मोदनारायण दौ बहेराढ़ी सँ भगीरथ दौ रतिनाथ सुता करमहा सँ छवनू सुत चित्रधर दौ . . . गंगौली सँ कृपाराम दौ आदिनाथ सुता पनिचोभ सँ नारायण सुत धर्मपति दौ . . . सोदरपुर सँ दुखभञ्जन दौ . . . कान्हुा सुता . . . खौआल सँ सीताराम सुत मंगलादत्त दौ कुजौली सँ गंगादत दौ वैयाकरण रघुनाथ सुता . . . करमहा सँ हेमकान्तौ सुत पुष्प कान्तन दौ . . . सतलखा सँ जगमोहन दौ अपरा सुता . . . भोज पड़ोलि वासी कटमा बभनियाम सँ वेचन सुत बतहन सुत गोपाल दौ . . . नरसाम वलियास सँ वेणीदत्त सुत मोहनलाल दौ पाली सँ भाइनाथ कस्तु त:।। यदुनाथ सुता . . . वभनियाम सँ गोपाल स्यै व दौ वलि. सँ मोहन लाल दौ ब्रजनाथ सुता . . . संग्राम एकहरा सँ कलानाथ दौ गोकुलनाथ सुता वटुकनाथ द्वारिकानाथ अयोध्या नाथा वलियास सँ धनसुत खड़्ग दौ . . . वुधवाल सँ झंडा दौ द्वारिकानाथ सुतो कलानाथ: वलियास सँ मुक्तिसुत गिरधर दौ . . . जजिवाल सँ दुर्भ्मिलि दौ कलानाथ सुता . . . वुधवाल सँ जीवन सुत तुलसीदत्त दौ . . . वलियास सँ तोती सुत वंशमनि दौ करमहा सँ भवानी कस्तु.त:।। रविनाथ सुता . . . एकहरा सँ कलानाथ स्यैाव दौ . . . वुधवाल सँ तुलसीदत्त दौ शशिनाथ सुतो रमानाथ प्र. अमीरीलाल घुसौत सँ भगवानदत्त सुत गोपाल दौ . . . सरिसब सँ गुदर दौ अमीरीलाल सुता विनोदानन्दत परमानन्दत वलियास सँ राजनाथ सुत विलटू दौ . . . सोदरपुर सँ वूचू दौ विनोदानद सुता . . . पाली सँ चक्रधर सुत निरसू दौ . . . सरिसब सँ फेकू दौ अपरा खांतर सुतो भोल: बेलउँच सँ चान सुत मोदी दौ . . . बहेराढ़ी सँ भगीरथ दौ भोल सुतो प्रेमनाथ: करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ . . . गंगालो सँ कृपाराम दौ क्षमाना‍थ सुता . . . पाली सँ बाचा सुत जीवन दौ सँ दौ
(२९) खांगुड़ सँ रानीटोल बैद्यनाथ झा (२५) सँ अमौलि हलधर झा सिरसिया (पूर्णियाँ) नरसिंह झा
(उ उ उ १३) मघुपति सुता कलानाथ मोदनाथ वाछा प्र. किशोरनाथा: खौआल: सँ धराधर सुत सोनी दौ . . . हरिअम्बा सँ जगन्नाथ दौ कलानाथ सुता झडूला वाबूनाथ ललितनाथा वभनियाम सँ बालकृष्णन सुत रत्तन दौ . . . सतलखा सँ रमाकान्त़ दौ अपरा कलानाथ सुता हरिअम सँ देवकृष्णा सुत रामेश्वूर दौ . . . गंगौली सँ कृपाराम दौ मोदनाथ सुता . . . करमहा सँ रामकृष्णख सुत भैरव दौ . . . सरिसब सँ चान दौ बाछ प्र. किशोरनाथ सुतो श्याृमनाथ बैद्यनाथो माण्ड र सँ धर्मेश्वार सुत कलाधर दौ . . . हरिअम सँ प्रान्नाथ दौ अपरा सुतो जानकीनाथ: बुधवाल सँ परशुराम सुत बालकराम दौ . . . दरिहरा सँ सोनमनि दौ (२१) अपरा सुता पाली सँ वछरू सुत उँमादत्त दौ . . . सरिसब सँ भोला दौ (३१) श्याँमनाथ सुता करमहा सँ जगन सुत घरानाथ दौ . . . सरिसब सँ प्रान्नाथ दौ अपरा श्या्मनाथ सुतो मनोहर हलधरो सकराढ़ी सँ खेदन सुत भोलानाथ दौ . . . पाली सँ उमाकान्तध दौ हलधर सुता दरिहरा सँ वच्चन सुत गोशाँई दौ . . . सोदरपुर सँ रामेश्वोर सुत मयानिधी दौ खौआल सँ दिनानाथ दौ . . . जानकीनाथ सुतो मयानाथ नरसिंहो दरिहरा सँ आँखी सुत पुण्याशनन्द. . . . सोदरपुर सँ नित्याेनन्द दौ
(३०) खांगुड़ सँ पिलखवाड़
पाँ कुनाई सुतो विश्राम: माण्डँर सँ हरिदेव सुत महिपति दौ . . . पाली सँ भैरव दौ पाँ विश्राम सुतो ठकुरि करियेकौ दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ . . . कुजौली सँ छोटकू दौ ठकुरेह सुतो बतहा: फनन्दौह सँ गुणीश्वैर सुत गौशाँई धरानाथ दौ सरिसब सँ भोला दौ अपरा ठकुरी सुतो मुनी सुफलो पाली सँ रत्न्पाणि सुत जगदबन्धुस दौ . . . सरिसब सँ मनिकृष्णस दौ बतहा सुता कार्तिक बूटकुन वच्चासका पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ . . . वलियास सँ कवि जीवन दौ . . . कार्तिक सुता . . . पाली सँ विष्णु सुत गुमानी दौ . . . वलियास सँ बहोरण दौ भूटकुन सुता . . . कुजौली सँ हृदयराम सुत खगनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ तुफनी दौ . . . अपरा सुता . . . कुजौली सँ खगनाथ स्यैदव दौ अपरा सुता सकराढ़ी टेकन सुत भीखन दौ . . . जजिवाल सँ गोपाली दौ बच्चार सुता . . . पण्डु आ सँ रूद्रमणि सुत नन्दनलाल . . . दौ पाली सँ शक्तिनाथ दौ . . . करिये सुता वलियास सँ विद्यानाथ सुत बह्मदत्त दौ . . . घुसौत सँ उँमापति दौ अपरा सुता . . . कुजौली सँ मधुरापति सुत पाञी दौ . . . पाली सँ मनसुख दौ
शुभंकर सुतो मोहन छोके कौ खौआल सँ वेणीसुत मनहर दौ . . . सोदरपुर सँ कमली दौ मोहन सुतो सदु साहेब पाँ धनश्यासर्मो दरिहरा सँ परमानन्दँ सुत धराधर दौ . . . खण्ड बला सँ रघुनन्ददन दौ अपरा मोहन सुतो काशीनाथ प्रान्नाथो दरिहरा सँ घराघर सुत भवेश दौ . . . करमहा सँ गुणाकर दौ सदुसाहेव सुतो पाली सँ वद सुत भगीरथ दौ खण्ड्बला सँ वीर दौ भानुदत सुता . . . माण्डसर सँ भवदेव सुत वंशीधर दौ. करमहा सँ उँमानन्दौ दौ पाँ घनश्याेम सुतो श्यासमनाथ: . . . वलियास सँ पशुपति सुत दुर्गानाथ दौ . . . पाली सँ हेमनाथ दौ श्याामनाथ सुतो अमृतनाथ: खौआल सँ गुणाकर सुत धन प्र. रूद्रदत्त दौ . . . करमहा सँ उमानाथ दौ अमृतनाथ सुता . . . माण्डरर सँ इशान्नाथ सुत हिरामणि दौ बहेराढ़ी सँ कमल पाणि दौ (२१) अपरा सुतो विद्यानाथ ललीतौ वुधवाल सँ बालकराम सुत हृदयनाथ दौ . . . जजिवाल सँ हिरफूल दौ अपरा सुता पण्‍डुआ सँ पाँ मानीक सुत पाँ पुण्यावनन्दु दौ . . . अलय सँ ठाकुरदत्त दौ (३११) अपरा सुता सतलखा सँ कीर्तिनाथ सुता जागे दौ
(३१) खांगुड़ सँ यमसम ककरौड़ पूर्व यमसम
सोदरपुर सँ नन्दी श्वुर दौ . . . ललीत सुतो उमाकान्त लक्ष्मी कान्तो. वुधवाल सँ श्या मनाथ सुत खडगनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ मयानिधि दौ काशीनाथ सुता . . . पण्डुीआ सँ पाँ पशुपति सुत बींकू दौ . . . सरिसब सँ भगीरथ दौ अपरा सुता . . . सकराढ़ी सँ रमाकान्त सुत मघुकर दौ बुधवाल सँ फकीर दौ प्रान्नाथ सुता हृदयनाथ पाँ बचकन वुद्धिनाथ अमृतनाथ जीवनाथ शिवनाथा वलियास सँ घनश्यानम सुत नीलामवर दौ पबौलि सँ कलाधर दौ . . . पबौली सँ कलाधर दौ॥ अपरा प्रान्नाथ सुतो तिलकेश्वकर: कुजोली सँ जानकीनाथ दौ . . . वलियास सँ दुर्गानाथ दौ अपरा सुतो कमलादत्त: वेलउँच सँ गोविन्द सुत दुर्गादत्त दौ . . . करमहा सँ जुड़ाउन दौ अपरा सुता . . . दरिहरा सँ शिवदत्त सुत हरंगी दौ . . . हरिअम सँ जंगल दौ अपरा सुतो बहोरण बवुजनौ वेलउँच सँ खगेश सुत चो. प्रभाकर दौ . . . वलियास सँ विद्यानाथ दौ हृदयनाथ सुता . . . दरिहरा सँ म.म. धरणीधर सुत उर्व्वीयधर दौ . . . वभनियाम सँ साहेब दौ अपरा सुता हरिअम सँ रामेश्व र सुत सन्तोनषमणि दौ . . . वलियास सँ खुशहाल दौ पाँ बचकन सुतो पाँ बछरण: घुसौत सँ उमापति सुत महिधर दौ . . . पण्डुौआ सँ पाँ मनसुख दौ पाँ गोपीनाथ प्र. लूचाई (दुर्वासा) माण्डुर सँ छबन सुत नेहनाथ प्र. नेना दौ दिघो सँ ठ. हीरा दौ पाँ गोपीनाथ प्र. लूचाई सुता दरिहरा सँ जानू सुत राधानाथ दौ . . . खण्ड बला सँ चतुर्भूज दौ अपरा पाँ लुचाई सुतो एकनाथ: वलियास सँ चुम्मरन दौ . . . दिधो सँ ठक्कुर गोपाल दौ एकनाथ सुता खौआल सँ ववुआ सुत श्रीनाथ दौ सरिसब सँ जनार्दन दौ वुद्धिनाथ सुता . . . पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ . . . वलियास सँ जीवन दौ
(३२) खांगुड़ सँ जमसम अपरडिहिया पूर्णियाँ
अमृतनाथ सुतो पाँ वुआ प्र. शशिनाथ यदुनाथौ घुसौत सँ पाँ महिधर स्यै व दौ . . . पण्डु आ सँ पाँ मनसुख दौ पाँ वुआ प्र. शशिनाथ सुता दरिहरा सँ रेवती सुत वाबुलाल दौ . . . खण्डघबला सँ रेवतीनाथ दौ यदुनाथ सुत बेलउँच सँ छबन सुत नेहनाथ दौ . . . दिघोय सँ ठ. हीरा दौ जीवनाथ सुतो थाडू प्र. मोदनाथ मुकुन्दो पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ बलियास सँ जीवन दौ मोदनाथ प्र. थाडू सुता खौआल सँ वैया. आँखी सुत गोपीनाथ दौ . . . सरिसब सँ वुद्धिनाथ दौ अपरा थाडू सुतो भूपाल: बहेराढ़ी सँ ज्योग. राजा सुत ज्यो . चुड़ामणि दौ . . . दरिहरा सँ कन्हााई दौ मुकुन्दस सुता लक्ष्मीतनाथ प्र. डौकाइ नैष्ठिक कमलनाथ चीचना घुसौत सँ लक्ष्मिण सुत स्वं्यपाकी श्या.म दौ. . . . खण्डबला सँ श्यासमू दौ लक्ष्मीदनाथ प्र. डोकाई सुता
(३३) खांगुड़ सँ डिहिया (१७)
दयानाथ जयनाथ वासुकिनाथा उचति सँ रतिनाथ सुत मुकुन्द दौ . . . खौआल सँ रतिनाथ दौ अपरा सुतो कर. कनहाई सुत बैजू दौ वलियास सँ मोहन दौ दौ यंत्रज्ञदयानाथ सुता तारानन्दथ चन्द्रा नन्दौय सकराढ़ी सँ लान्हाल सुत गोकुलानन्दि दौ . . . पाली सँ पाँ चुम्म न दौ (तारानन्दक सुतो नरेन्द्र् अमरेन्द्रोच . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ (२१) नरेन्द्र सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ अमरेन्द्र सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ.
चन्द्राननन्दस सुतो सञ्जय: महिषी वुधवाल सँ . . . हरिवंश दौ सकुरी वलियास . . . सँ . . . दौ संजय सुतो . . . चैनपुर (बलुआ) . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ जयनाथ सुतो सदाचारी अर्थउद्यमी रमानन्द. सुर्यानन्दो दरिहरा सँ लूचमणि सुत बवुआ दौ . . . सरिसब सँ नारायण दौ रमानन्द सुतो वच्चुमन प्र. . . . ललन प्र. श्या मानन्दम विनोदानन्दास प्र. करमहा सँ राधानाथ सुत तेजनाथ दौ . . . कुजौली सँ चन्द्रननाथ दौ वच्चु न प्र. . . . सुतो . . . खनाम फनन्द ह सँ . . . सुत शोभानाथ दौ. ललन प्र. श्यारमानन्दस सुतो वरुण। आहिल हरिअम सँ गुणानन्दस सुत नागेश्वसर दौ श्रीमान् गुणानन्दँ सुतो सदावर्त्ती नागेश्वोर (प्र. अ.) डा. प्रो. अर्थशास्त्री (लक्ष्मेगश्व्रो) सुखैत खौआल सँ पिताम्बनर दौ विनोद प्र. . . . सुतो
(३४) खांगुड़ सँ डिहिया
खमगड़ा रतिपाड़ बेलउँच सँ अनन्तालाल सुत हरेकृष्णे दौ . . . आहिल हरिअम्ब सँ तीर्थानन्दड दौ।। सूर्यानन्दा सुतौ बबलू प्र. . . . नडुआर करमहा सँ रामचन्द्र सुत देवचन्द्रे दौ . . . पबौली सँ रमानाथ दौ बवलू प्र. . . . सुता . . . पिलखवाड सुखैत खौआल सँ . . . सुत भगवान जी दौ . . . सँ . . . दौ वासुकीनाथ सुता शान्ती नाथ भक्तिनाथ मोहनजी . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ शान्तीबनाथ सुता पप्पू. प्र. . . . विजय . . . प्रमोद ना. वलियास सँ . . . भाइ सुता दिवानाथ दौ . . . सँ . . . दौ पप्पू प्र. . . . सुता . . . सुखसेना हरिपुर पाली सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ विजय सुता . . . आहिल हरिअम सँ (विष्णुरपुर) रूद्रानन्द. सुत प्रमोद दौ राजनपुर दरिहरा सँ . . . सुत . . . दौ॥
(३५) खांगुड़ सँ डिहिया (१८)
भक्तिनाथ सुता भोलनजी शिशिर . . . वड़गाम (दरिहरा) सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ भोलनजी सुता . . . नोमगड़ा नडुआर करमहा सँ . . . सुत . . . दौ. मोहनजी सुतो . . . राजन: कर्णपुर सकुरी बलियास सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ कमल नाथ सुता पाली सँ चन्दाा सुत बवुनन्दथन दौ . . . नरउन सँ धीरनाथ दौ अपरा सुता आचार्य वैद्यनाथ प्र. अभयनाथ वद्रीनाथ शोभानाथ राधानाथा नर. वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत वैया. श्रीकान्त् दौ (३) सरिसब सँ अनिरुद्ध दौ वैद्यनाथ प्र. अभयनाथ सुतो गोविन्द् जी प्र. श्यासमनाथ माधवजी प्र. रेवतीनाथो पण्डु्आ सँ पाँ हरर्वी प्र. हर्षानन्द् सुत पाँ भिखिया दौ . . . दिघोय सँ ठ. भैयालाल दौ गोविन्दवजी प्र. श्याामनाथ सुता दि‍लीप दीपक शिशिरा: नगवाड घुसौत सँ ठ. दामोदर सुत लक्ष्मी्कान्तस दौ . . . बेलउँच सँ शोभानाथ दौ दि‍लीप कुमार सुता . . . सिहौलि माण्डमर सँ चन्द्र नाथ सुत उभयनाथ दौ . . . सँ . . . दौ दिपक कुमार सुत . . . भौर खण्डवला सँ . . . सुत . . . दौ॥ शिशिर सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥ माघव जी सुता घनञ्जय प्र. मुन्नाक राधव दमना: नगवाड़ घुसौत सँ तारानन्दँ सुत आशानन्दत दौ . . . पर. सकराढ़ी सँ केदारनाथ प्र. सुंदर दौ
(३६) खांगुड़ सँ डिहिया
शोभानाथ सुता . . . महिन्द्र पुर पण्डुआ सँ पाँ हर्षानन्दर सुत पाँ भोलानाथ प्र. भिखिया दौ . . . दिघोय सँ ठ. भैयालाल दौ अपरा सुता . . . मलंगिया कुजौली सँ . . . सुत कुञ्जन दौ
बद्रीनाथ सुतो अध्या पक नारायणजी इन्दु प्र. वच्च.नजी रूचौलि एकहरा सँ भाइलाल सुत . . . घनश्याणम प्र. घोघन दौ सोदरपुर सँ नन्द किशोर दौ नारायण जी सुता . . . करमहा सँ हरिहर . . . सुत होमेश्व र प्र. . . . स्ने दौ सुरगन . . . सँ राय जयनारायण दौ इन्दु प्र. बच्चवन. जी सुता सुमन जी . . . महलवाड़ी . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ राधानाथ सुता गोपाल जी प्र. कृष्णन चन्द्र यादव जी विश्वुम्भ.र केदारनाथा हरिअम सँ परमानन्दा सुत पाँ वेदानन्दा दौ . . . दिधोसँ ठ. कुलानाथ दौ गोपाल जी सुतो . . . चनौ‍र सिहोलि माण्ड.र सँ देवानन्द सिंह सुत इन्द्रा नन्दग सिंह दौ . . . खण्ड्बला सँ कमलाकान्तम दौ यादव जी सुता . . . राजे त्रपुरौली नरउन सँ . . . सुत सरस्वमती वैद्यनाथ दौ खण्डवबला सँ वावू . . . सिंहो दौ विश्वनम्भदर सुता . . . भट्टपुरा हरिअम सँ मधुसूदन सुत प्रज्ञानाथ प्र. महेश दौ . . . माण्ड र सँ मोदानन्द. सिंह झा दौ केदार सुता . . . धानेरामपुर . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सुत . . . दौ अपरा सुता . . . विष्णु.पुर आहिल हरिअम सँ . . . सुत राजेन्द्र दौ . . . सँ . . . दौ॥
(३७) खांगुड़ (१९)
चीचन सुता . . . कवै नरउन सँ धीरनाथ सुत गणेश दौ . . . खण्ड बला सँ झपटी सिंह दौ शिवनाथ सुतो बैद्यनाथ दरिहरा सँ सुबोध सुत निधिपाणि दौ . . . घुसौत सँ बाचा दौ अपरा शिवनाथ सुतो भूषण: करमहा सँ चित्रधर सुत कन्हा ई दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन दौ भूषण सुता . . . करमहा सँ बछरण सुत सदाई दौ . . . खौआल सँ नील दौ
(३८) खांगुड़ सँ
तिलकेश्व र सुतो लक्षेश्व.र: बलियास सँ बेचू सुत हेमनाथ दौ . . . हरिअम सँ बौक दौ अपरा सुता माण्ड र सँ भवेश सुत चुड़ामणि दौ . . . करमहा सँ खगपति दौ लक्षेश्वणर सुता अलय सँ लाल सुत नेन्दाू दौ खौआल सँ म.म. सन्तोपष दौ कमलादत्त सुता . . . करमहा सँ नकदू सुत ललीत दौ . . . जलिवाल सँ दुर्म्मिलि दौ बहोरण सुता वौसी बासी . . . तरौनी करमहा सँ हरिकृष्णँ सुत रूद्रनाथ दौ . . . वलियास सँ भैयन दौ छोके सुतो हृदयनन्दँन: करमहा सँ भगीरथ सुत शिवदत्त दौ . . . सरिसब सँ शिव दौ हृदयनन्दँन सुता करमहा सँ भोरानाथ सुत पीताम्बिर दौ . . . खौआल सँ जयकृष्णद दौ (२ उ) अपरा लक्षेश्व र सुता हरिअम सँ काशीनाथ सुत पोसन दौ . . . सोदरपुर सँ श्याथमराम दौ
. . . चतुर्भूज सुता म. म. धरणीधर भाने प्र. प्र. वंशघरो दरिहरा सँ गणपति सुत भैरव दौ . . . दिवड़ा पाली सँ प्रा. लच्छू् दौ महोपाध्यािय भैअन प्र. धरणीधर सुतो महोपाध्यााय ननू प्र. धारेश्वरर छुन्हुणको पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ . . . खौआल सँ मोरानाथ दौ म. पाध्याणय ननू प्र. धारेश्वदर सुता गोपाल कन्हा ई नरसिंहा माण्डधर सँ बछरू सुत इशान्नाथ दौ . . . घुसौत सँ चानन दौ गोपाल सुता माण्डंर सँ धर्मेश्वबर सुत कलाधर दौ . . . हरिअम सँ प्रान्नाथ दौ कन्हाणई सुता . . . करमहा सँ चित्रघर सुत नेया दौ सोदरपुर सँ भवानीदत्त दौ अपरा सुतो लेखेश्वहर प्र. लालजीक: वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ . . . सोदपुर सँ मोहन दौ लेखेश्व र प्र. लालजी सुत चतुरानन्दन चुम्म्न पण्डुखआ सँ पाँ गरीब सुत पाँ रत्नीमणि दौ . . . खण्डरबला सँ निधि दौ
(३९) खांगुड़ सँ कैलख (२०) ककरौड फतुरण झा
चतुरानन्दे प्र. चुम्मैन सुता . . . वलियास सँ वाबुलाल सुत बनमाली दौ . . . पबौली सँ विश्वणनाथ दौ नरसिंह सुता . . . नरउन सँ भैरवदत्त सुत वच्चीौ दौ . . . सोदरपुर सँ छोटकिनमा दौ अपरा सुतो लक्ष्मीलकान्तव: बेलउँच सँ वावुनाथ दौ खौआल सँ भुतिनाथ दौ घुन्हू सुता . . . नरउन सँ भैया सुत इश्वरदत्त दौ . . . कर. बालह दौ॥ भोमू प्र. वंशघर सुता वलियास सँ भिखारी सुत खगपति दौ . . . हरिअम सँ चिलका दौ लक्ष्मीाकान्तउ सुतो रमाकान्तत जालय सँ मोहन सिंह सुत अवधनारायण दौ . . . वलियास सँ फकीरण दौ रमाकान्ति सुतो राधाकान्तद वलियास सँ हिरे सुत इशदत्त दौ . . . बसनही बढि़याम पबौली सँ सुर्यमणि दौ॥ राधाकान्तय सुता . . . कैलख काको वेलउँच सँ हरिनारायण सुत रधुवंश नारायण दौ
हेडू सुतो पाँ चाण पाँ धर्मपति बलियास सँ शतञ्जीव दौ . . . पबौली सँ कालीदाश दौ पाँ चान्द सुतो भिखिक: सकराढ़ी सँ गतिराम सुत गंगाधर दौ . . . पाली सँ वद दौ भिखि सुतो भवनाथ देवनाथो करमहा सँ रघुनाथ सुत उँमानाथ दौ पण्डुसआ सँ कृष्णभपति दौ भवनाथ सुतो आदिनाथ: पण्डुथआ सँ नन्दीपश्वुर सुत पाँ चान्द प्र. वद्रीनाथ दौ . . . पबौली सँ ज्योो. बवमू दौ अपरा सूता अलय सँ भिखनी सुत दुजार दौ . . . दिघोय सँ वुन्देसली दौ॥
(४०) आदिनाथ झा सँ अकौर नन्दघ झा
आदिनाथ सुता . . . खौआल सँ गोशाँई सुत वेणीदत्त दौ . . . खण्ड बला सँ गोपीनाथ दौ अपरा सुतो नन्दश: दरिहरा सँ बवनू सुत गिरधारी दौ घुसौत सँ वाबुलाल दौ नन्द सुता वलियास सँ विनमा सुत हल्ली दौ . . . कुजौली सँ शिवनाथ दौ॥
पाँ धर्मपति सुता बोधन छवन शोभन पाँ कमल नारयणदत्ता: पण्डुौआ सँ पाँ पशुपति सुत नन्दी.श्वछर दौ . . . बुधवाल सँ चौ. मही दौ बोधन सुतो श्रृष्टिधर: करमहा सँ सतार सुत जहली दौ . . . दिघो सँ नरोत्तम दौ अपरा बोधन सुतो फतुरण: खौआल सँ सोनी सुत लोटन दौ . . . खण्डतबला सँ ब्रजभूषण दौ श्रृष्टिधर सुतो मुकुन्दद माघवो बेलउँच गंगाराम सुत रमन दौ कर. रूद्र दौ॥ अपरा सुता घुसौत सँ बाचा सुत धन दौ . . . कोदरिया सँ इश्वररीदत्त दौ फतुरण सुता . . . दरिहरा सँ धानानन्दा सुत शिवन दौ . . . बेलउँच सँ मेधन दौ अपरा सुता नरउन सँ इश्विरदत्त सुत गोविन्दसदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ लाल दौ॥ अपरा सुता . . . सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत कृष्णा राम दौ . . . हरिअम सँ सुबोध दौ अपरा फतुरण सुतो लालजीव पाली सँ नरेश सुत सउले दौ . . . सकराढ़ी सँ घाना दौ लालजी सुता खौआल सँ शम्भुसनाथ सुत मोदन दौ . . . सोदरपुर सँ मोहन दौ छवन सुता वलियास सँ हेमांगद सुत प्रान्नाुथ दौ . . . सोदरपुर सँ चिलका दौ अपरा सुता खौआल सँ मेधाकर सुत प्रद्युम्ना दौ जजिवाल सँ गोन्दचन दौ. अपरा सुता . . . माण्डरर सँ देवन सुत भवी दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ दौ अपरा सुता सकराढ़ी सँ कमलापति सुत सुधाकर दौ . . . पनिचोभ सँ प्रितम दौ शोभन सुतो बतहन: खौआल सँ जयशीव सुत दयन दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त दौ॥
(४१) खांगुड सँ यमसम (२१)
अपरा सुतो ज्योा. मुकुन्द हरिअम सँ मचल सुत योगी दौ सोदरपुर सँ लाल दौ बतहन सुता मोहनलाल रामलाल विश्वे श्व रा हरिअम सँ दयानाथ सुत मोदनाथ दौ . . . नरउन सँ भैरवदत्त दौ रामलाल सुतो श्रीकृष्ण : खौआल सँ भूतिनाथ सुत अपूछ दौ वुधवाल सँ दुर्गापति दौ पाँकमल सुत रोहिणीदत्त प्र. हिभरण धरभरणो माण्डुर सँ शोभाकर सुत पाँ हीगंन दौ . . . वुधवाल सँ भैयन दौ रोहिणीदत्त प्र. हिभरण सुता . . . करमहा सँ वुद्धिनाथ सुत झोटन दौ . . . खौआल सँ दत्त दौ पाँ धरभरण सुतो जनार्दन बनमाली कौ वुधवाल सँ दुल्ल ह सुत श्रीपति प्र. ठीठरू दौ . . . बेलउँच सँ रमण दौ।। जनार्दन सुतो लक्ष्मी‍कान्तप उमाकान्तोग वुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्द लाल दौ . . . खण्ड्बला सँ श्यातमू दौ लक्ष्मीँकान्त् सुतो गोरीकान्तण यद्दूको अलय सँ नन्दणलाल सुत श्रीकान्त दौ वलियास सँ बतहा दौ . . . यद्दु सूता . . . सकराढ़ी सँ चुम्म न सुत कामेश्वदर दौ . . . हरिअम सँ मनोहर दौ उमाकान्त‍ सुतो मधुकान्तम नुनुको पाली सँ रंगनाथ सुत उमादत दौ . . . दरिहरा सँ टेकनाथ दौ मधुकान्तँ सुतो . . . दरिहरा सँ तीर्थनाथ सुत रघुनाथ दौ . . . सो. किशोर दौ ननू सुता . . . सूता नरउन सँ रामलोचन सो. लुचन दौ . . . जजिवाल सँ नीलकंठ दौ
बनमाली सुता छकौड़ी कन्टी र खुशर गोकुलनाथा: फनन्दसहसँ बतहा सुत मनोहर दौ . . . खौआल सँ जयभद्र दौ छकौडी सुता . . . सतलखा सँ एकनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ . . . पनिचोभ बालह सुत मुकुन्दु दौ खुशर सुता . . . खौआल सँ बलभद्र सुत माधव दौ . . . गंगौली सँ जीवनाथ दौ
(४२)
कन्टी२र सुता . . . अलय सँ नन्दबलाल सुत चौ. श्रीकान्तु दौ . . . वलियास सँ बतहा दौ वेगु प्र. गोकुलनाथ सुता खड़गनाथ दयानाथ त्रिवेणी नाथ वद्रीनाथा अलय सँ नन्दललाल सुत श्रीकान्तक दौ . . . वलियास सँ बतहा दौ अपरा सुतो हर्षनाथ: गोठम खौआल सँ वलभद्र सुत माधव दौ . . . गंगौली सँ जीवनाथ दौ खड़्गनाथ सुता प्रमोद सुबोध कुमुदनाथ शम्भु.नाथ सुधीरा: दरिहरा सँ वुच्चीद सुत विद्याधर दौ . . . खण्डतबला सँ बछरण दौ दयानाथ सुतो आदित्युनाथ गीतानाथो कुजौली सँ इशदत्त सुत‍ श्रीदत्त दौ . . . खण्डिबला सँ भवन दौ त्रिवेणी नाथ सुता अशोक कुमार मुलू . . . खौआल सँ नन्दिसुता युगेश्वनर दौ . . . वुघवाल सँ भूपी दौ
नारायणदत्त सुतो कन्हा्इक: बहेराढ़ी से रतिधर सुत कमलपाणि दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ दौ अपरा सुता भाइलाल परशी बहोरणा पाली सँ जीवकर्ण सुत रूद्रदत्त दौ . . . खौआल सँ यज्ञपति दौ अपरा सुतो पञ्चानन्दत: माण्ड र सँ मोती सुत भैरवदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ प्रेम दौ अपरा सुता गोपाल गोविन्द् ठीठरा हरिअम सँ वरजू सुत भोला दौ दरिहरा सँ बाचा दौ अपरा सुतो योगघर: हरिअम सँ दयाराम सुत जीवन दौ . . . कटाई सँ रकम दौ योगधर सुता . . . माण्डार सँ
(४३) खांगुड़ सँ (२२)
सनाथ सुत भवी दौ . . . सोदरपुर सँ बछरुदत दौ सुत जाल्पासदत दौ . . . ओइनि सँ एइनिपाल नारायण दौ कन्हा ई सुता वुधवाल सँ श्रीपति सुत दुर्गापति दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदत्त दौ अपरा सुतो बचकन: पाली सँ राघव सुत इश्वारदत्त दौ . . . करमहा सँ गंगादत्त दौ भाइलाल सुता . . . पाली सँ मनबोध सुत सतने दौ माण्ड़र सँ साहब दौ पंचानन्दा सुता . . . हरिअम सँ कमल सुत कन्है या दौ . . . वलियास सँ प्रेमनाथ दौ, गोपाल सुता . . . सँ . . . दौ . . . सँ . . . दौ गोविन्‍द सुता . . . सँ . . . दौ . . . सँ . . . दौ ठीठर सुतो मारकण्डे य: हरिअम सँ दुर्गादतसुत शशिनाथ दौ . . . दरिहरा सँ ननू दौ मारकण्डेाय सुता हरिअम सँ जगमोहन सुत भगीरथ दौ . . . पाली सँ वेणी दौ परशी सुतो मन्नूालाल: माण्डथर सँ बचनू सुत सुधाकर दौ (११०) घुसौत सँ सनफूल दौ
(४४) खांगुड़ नोने गोपीनाथ कामदेव देवकीनन्दीन रूदाय प्र. सदानन्दच भगीरथ ककरौड़:
भगीरथ सुता मचल पाँ हृदयनन्द न यदुनन्दीना: पाली सँ ज्यो . कुमुदानन्दा सुत ज्योथ. शुभंकर दौ . . . सकराढ़ी सँ काशीनाथ दौ अपरा सुता छवन वुदा शिवन्दसना सकराढ़ी सँ विश्वेरश्व र सुत भ्रमर दौ . . . वहेराढ़ी सँ हरिधर दौ अपरा सुतो आँखीक: सकराढ़ी सँ हरिदेव सुत वासुदेव दौ . . . वभनियाम सँ पाठक महथू दौ मचल सुतो फकीरण ननू को हरिअम सँ जगन्नाथ सुत उमानाथ दौ . . . पण्डुलआ सँ पाँ छोटो दौ अपरा सुता माण्डिर सँ लोकनाथ सुत छकौड़ी दौ . . . एकहरा सँ जूड़ाई दौ अपरा सुता . . . बेलउँच सँ हृदय सिंह सुत भैरवदत्त दौ . . . वलियास सँ धीर दौ अपरा सुता . . . वलियास सँ कल्याैण सुत देवनाथ दौ . . . पाली सँ बछरू दौ अपरा मचला सुता . . . वभनियाम सँ बालकृष्णन सुत रतन दौ सतलखा सँ रमाकान्ता दौ . . . फकीरण सुता . . . खौआल सँ जीवन सुत भगत दौ . . . पबौली सँ भवदत्त दौ अपरा फकीरण सुता झूमकलाल नन्द लाल वंशीधर मनोहरा: करमहा सँ जगत सुत खगपति दौ . . . सोदरपुर सँ नेहाल दौ अपरा फकीरण सुतो नन्दत किशोर युगल किशोर उडूनि सँ ऐनिपाल नारायण सुत वाचा प्र. रशिकनारायण दौ पाली सँ मधुनन्दस दौ अपरा सुता वभनियाम सँ महिपति सुत लाला दौ - . . . एकहरा सँ सोमदत्त दौ अपरा सुता वभनियाम सँ गोमन सुत महिपति दौ . . . वेलउँच सँ लक्ष्मीदधर दौ
(४५) खांगुड़ सँ ककरौड़ (२३)
नन्द४लाल सुतो रामचन्द्ऱ कृष्णौचन्‍द्र प्र. बौकूको वलियास सँ कलाधर सुत वुद्धिनाथ दौ . . . पबौलि सँ प्रेमनाथ दौ ननू सुता . . . वलियास सँ कृष्णिदेव सुत भवानीदत्त दौ . . . वभनियाम सँ आनन्दप दौ नन्दव किशोर सुतो तंत्रनाथ: बंगट प्र. नेहनाथो ददरी पनिचोभ सँ जगन्नाथ सुत भाइनाथ दौ . . . बेलउँच सँ गिरधारी दौ तेजनाथ सुता मार्कण्डेनय मुकुन्दा केशवा नाहस खौआल सँ मोहन सुत बुच्चूद दौ . . . पाली सँ बन्धमव दौ मार्कण्डेोय सुता मधुसूदन उमेश हरिअम सँ अभयनाथ सुत श्री कृष्णद दौ . . . अलय सँ लाल जी दौ सतीश चन्द्रर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . दौ सुधीरचन्द्र् सुता . . . हरिअम सँ पुरुषोत्तम सुत लोकनाथ दौ . . . पबौली सँ कुडी दौ
उमेशचन्द्रु सुतो अभयचन्द्रर सुभाषचन्द्र बेलउँच सँ सुकेश्वुर सुत नन्द किशोर दौ . . . पण्डू्आ सँ नथूनी दौ . . . नेहनाथ प्र. बंगह सुतो रामेश्वौर डोमनो सतलखा बेलउँच सँ हनुमानदत्त सूत धैर्यनाथ दौ . . . करमहा सँ तेजी दौ रामेश्वदर सुता . . . फनन्दुह सँ सारिनाथ सुत तिलक नाथ दौ. वि. वलि. ववुआ दौ दौ . . . युगल किशोर सुतो नेनाभौलीकौ करमहा सँ टेकनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ जंगली दौ नेना सुतो देवचन्द्रा रघुदेवो पनिचोभ सँ परस्मतनि सुत भगवानदत्त दौ . . . सरिसब सँ भैया दौ दौ देवचन्द्र सुता . . . घुसोत सँ लक्ष्मीतचन्द्र दौ . . . सतलखा सँ मनोहर दौ दौ।।
(४६)
रघुदेव सुता . . . वलियास सँ अनिरुद्ध दौ . . . पबौलि सँ जूद्धि दौ भोली सुता सुर्यनारायण सुदिष्ट‍ नारायण उदिष्टस नारायण॥ अपरा रघुदेव सुता . . .
हरिअम सँ केशव सुत मार्कण्डेय दौ . . . कुजौली सँ चिरञ्जीव दौ दौ नारायणा वहेराढ़ी सँ छकौड़ी सुत वैद्यनाथ दौ . . . वेलउँच सँ मेघनाथ दौ सूर्य नारायण सुता . . . दरिहरा सँ वच्ची सुत विद्याधर दौ कुजौली सँ राधाकान्ता दौ सुदिष्टस नारायण सुता . . . दरिहरा सँ वंशीधर सुत नेना दौ वभनियाम सँ गोविन्दँ लाल दौ उदिष्टन नारायण सुता . . . दरिहरा सँ श्रीकान्तँ सुत वैद्यनाथ दौ . . . पबौली सँ श्या मनन्दा दौ छवन सुता . . . घुसौत सँ थेधू सुत भिखारी दौ . . . एकहरा सँ लक्ष्मीयधर दौ अपरा सुता . . . पाली सँ वदन सूत शिवदत्त दौ . . . वलियास सँ घनश्याषम दौ वूढ़ा सुतो पाँ भैउक: वलियास सँ घनश्या.म सुत गणपति दौ . . . सोदरपुर सँ धरणी दौ वूढ़ा सुतो पाँ भैउक: वलियास सँ घनश्याषम सुत गणपति दौ सोदरपुर सँ धरणी दौ।। पाँ भैउ सुतो रामकृष्णव: वलियास सँ रघुपति सुत नाथ दौ वूधवाल सँ बछरु दौ रामकृष्णृ सुता . . . दरिहरा सँ हिरफूल सुत कन्हाई दौ पाली सँ सोनमा दौ अपरा रामकृष्ण सुतो दुलार चिरञ्जी वो सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैउ दौ . . . सोदरपुर सँ भूवनेश्वररीदत्त दौ अपरा रामकृष्णस सुता बासुदेव लक्ष्ये श्व र विध्नेँश्वचरा: पाली सँ लाल सुत परमेश्वररी दत्त दौ . . . सोदरपुर सँ दयानिधि दौ बासुदेव सुतो अयोघ्या‍य: वलियास सँ जयराम सुत भाई दौ . . . वभनियाम सँ पाठक सन्तोेखी दौ लक्ष्येलश्व र सुतो जादव खूनी को वभनियाम सँ वंशमनि सुत पाठक सन्तो खी दौ . . . बैलउँच सँ प्राणपति दौ खूनी सुतो सच्चिदानन्दप बूधवाल सँ पाठक आर्तिनाथ सुत पाठक कृपानाथ दौ . . . भौर खण्डचबला सँ पद्मनाम सिंह दौ
(४७) खांगुड़ सँ सौराठ (२४)
अपरा खूनी सुता इश्वगरीदत्त कुमरकान्त् . . . खौआल सँ नन्दय सुत देवशंकर दौ . . . पबौलि सँ नन्दसलाल दौ इश्व रीदत्त प्रथा रत्नेलश्वेर सुतो क्रान्ती हरिअम सँ भेरवधर सुत महावीर दौ . . . महुआ खौआल सँ कृष्ण्देव दौ सच्चिदानन्दर सुता बेलउँच सँ त्रिलोचन सुत विनायक दौ . . . खौआल सँ जगदीश दौ शिवनन्दँन प्र. खुशी सुतो हृदयनाथ जयनो दरिहरा सँ सुखी सुत इन्द्रापति दौ . . . करमहा सँ अन्दीृ दौ हृदयनाथ सुता वैजू अमृतनाथ गुदरा वलियास सँ नकदू सुत पोसन दौ नरउन सँ भिखनी दौ गुदर सुता . . . सतलखा सँ रतनू सुत रमानाथ दौ . . . वेलउँच सँ कुलमनि दौ जयन सुतो गोशाँईक: दरिहरा सँ सुबोध सुत भवदत्त दौ . . . पबौलि सँ कालिदास दौ आँखी सुतो चक्रधर श्रीदत्तो तिसँउत सँ परशुराम सुत मनाई दौ . . . वलियास सँ धीर दौ श्रीदत्त सुतो कमलाकान्तु पाली सँ पूरखू सुत भैरव दौ दरिहरा सँ गोवर्द्धन दौ (२१) चक्रधर सुतो प्रितिनाथ: पाली सँ मनबोध सुत भवदत्त दौ . . . एकहरा सँ छून्हुम दौ प्रितिनाथ सुतो नन्दीकिशोर: घुसौत सँ भैरवदत्त सुत कन्हैनया दौ . . . सोदरपुर सँ . . . दौ दौ॥
(४८) खांगुड़ सँ
सदाशिव सुतो साहब मनबोधो बलियास सँ जगदीश सुत पशुपति दौ . . . करमहा सँ महिपति दौ अपरा सदाशीव सुतो भञ्जन: करमहा सँ लक्ष्मीदपति सुत देवानन्दप दौ . . . दरिहरा सँ शिवाई दौ दौ॥ साहव सुतो माना चितरु को माण्डनर सँ गतिराम सुत महेश दौ . . . वुधवाल सँ ब्रह्मपति दौ दौ॥ अपरा साहब सुतो दुल्लँह: हरिअम सँ किशुनी सुत लक्ष्मीवकान्तस दौ सोदरपुर सँ गोपीकान्तत दौ दौ॥ अपरा सुतो दत्ती बछरणो माण्डसर सँ गिरीश सुत रतिकर दौ . . . वभनियाम सँ पिताम्ब॥र दौ दौ॥ अपरा सुतो जीवन: वभनियाम सँ कमल सुत वैद्यनाथ दौ . . . माण्डतर सँ चतुर्भूज दौ दौ ॥४॥ अपरा सुता . . . पाली सँ . . . रकनी दौ . . . वलियास सँ वैजू दौ दौ ॥५॥ अपरा सुतौ प्रान्नाथ रविनाथो दरिहरा सँ . . . सुत केशव दौ पबौलि सँ अभिराम दौ दौ ॥६॥ माना सुतो इश्वीरदत्त: सतलखा सँ प्रान्नाथ सुत छक्कभन दौ . . . करमहा सँ बछरु दौ दौ ॥७॥ अपरा सुतो टंकेश्वभर भाइलालो माण्डनर सँ छत्रपति सुत देवन दौ . . . सोदरपुर सँ पति दौ ॥२॥ अपरा सुता . . . वलियास सँ कल्यादण सुत शिवनाथ दौ . . . पाली सँ मंजन दौ दौ ॥३॥ अपरा सुता . . . सतलखा सँ हरिजीव सुत नन्दी् दौ . . . हरिअम सँ वरजू दौ दौ ॥४॥ इश्व.रदत्त सुता परस्म नि कुलानन्दा इन्द्रमनिया: वलियास सँ चिलका सुत सनि दौ . . . सरिसब सँ शोभनाथ दौ दौ ॥कुलानन्द: सुतो पाँ बम्भोसली पाँ काशीनाथो घुसौत सँ बाचा सुत धन दौ . . . दरिहरा सँ वंशीधर दौ दौ॥ पाँ बम्मो ली प्र. . . . सुता हरिअम सँ लान्हाम सुत शंकर दौ . . . दरिहरा सँ तुफानी दौ दौ॥ पाँ काशीनाथ सुता . . . पाली सँ वाबू शक्तिधर नारायण दौ
(४९) खांगुड़ खोजपुर कमलाकान्तन झा (२५) केलख
इन्द्रममणि सुता घोंघी रामजी दामोदरा सकराढ़ी सँ श्याीमलाल सुत बोकन दौ . . . करमहा सँ भरथी दौ अपरा सुतो जयकान्त लक्ष्मीाकान्तो दरिहरा सँ वाबूनाथ सुत देवनाथ दौ . . . करमहा सँ रमानाथ दौ घोंघी सुतो कमलाकान्ते: नाहस खौआल सँ गोपाल सुत भैये दौ . . . पबौली सँ अ‍ार्तिनाथ दौ कमलाकान्त सुता दरिहरा सँ मधुसूदन सुत परि. मार्कण्डेअय दौ . . . घोसौत सँ रघु (शम्भूा) दौ टंकेश्विर सुता . . . दरिहरा सँ भैया सुत छतरू दौ . . . सरिसब सँ रूद्रदत्त दौ अपरा सुता हरिअम सँ दुल्लीत सुत वैजू दौ वलियास सँ झौआ दौ चितरू सुतो हर्षदत्त:दरिहरा सँ कुल सुत हिरफूल दौ . . . अलय सँ चन्द्रिपति दौ हर्षदत्त सुता भैरवदत्त हल्लील नारायणदत्ता: पण्डुलआ सँ रोहण सुत रूद्रमणि दौ . . . सोदरपुर सँ थोथरी दौ भैरवदत्त सुतो श्रीदत्त विलटो विस्फीच सँ ठ. ननू दौ . . . घुसौत सँ हेमकर दौ श्रीदत्त सुता . . . हरिअम सँ योगी सुत वे. घोधी दौ . . . वलियास सँ वाबूलाल दौ अपरा सुता वलियास सँ घोधी सुत वुचन दौ . . . जालय सँ गोविन्द नारायण दौ विलट सुता पाली सँ पुरन्द र सुत वाबू शशिघर नारायण दौ . . . बेलउँच सँ सूर्यकर दौ हल्लीँ सुता कर. रज्जूण सुत विहारी दौ . . . सँ . . . दौ अपरा सुतो रघु शीत्तू को पाली सँ शंकरदत्त सुत वनमाली दौ . . . नरउन सँ चौ. बवे दौ अपरा सुता हरिअम सँ कालिकादत्त सुत ववुए दौ वलियास सँ गोवर्द्धन दौ नारायणदत्त सुतो फेकु कपिलेश्व रो खौआल सँ कारी सुत झिंगुर दौ . . . जजिवाल सँ भिखि दौ फेकू सुतो विश्वुनाथ: दरिहरा सँ कालीदत्त सुत मधुसूदन दौ . . . दिधोसँ शशिनाथ दौ कपिलेश्वशर सुतौ दिवाकान्तद हरिकान्तोद खौआल सँ उँमादत्त सुत ज्योथ. अपूछ दौ . . . बेलउँच सँ वबूआ दौ दिवाकान्तआ सुता . . . सतलखा सँ अर्जून सुत मधुसूदन दौ . . . टकबाल सँ शम्भूननाथ दौ
(५०) ॥२६॥ रिक्तू

0 टिप्पणी:

Post a Comment