पञ्जी प्रबन्ध :२३ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(२०१) हरिपुर सँ योगियाड़ा (१०१)
अनन्त०लाल सुतो भवानन्द : कुजौली सँ जगमोहन सुत गृहिमनी दौ . . . बेलउँच सँ रामनाथ द्दौ॥ अपरा अनन्ता लाल सुतो उदयकान्तत विजयकान्तोस नाहस खौआल सँ फतुरी सुत भूषन दौ . . . हरिअम सँ वावू द्दौ॥ मधुरापति प्र. रोहाई सुतो रूदी चित्रधरो एकहरा सँ उँमानाथ सुत हेमाई दौ . . . सकराढ़ी सँ रमापति द्दौ॥ रूदी सुतो शिवनाथ: ओड़ा एकहरा सँ भैरवदत्त सुत मानीक दौ . . . नरउन सँ भोलानाथ द्दौ॥ शिवनाथ सुता लाल बिहारी जनक दामोदर भगवत मार्कण्डे यका: खण्डदबला सँ खूदी सुत झोंटा दौ हरिपुर पाली सँ केशवदत्त द्दौ॥ जनक सुतो लक्ष्मन: जजिवाल सँ लाल सुत नारायण दौ . . . पनिचोभ सँ गौरीरमन द्दौ॥ . . . दामोदर सुता कहका सोदरपुर सँ मुसहड़ सुत वैया. गतिनाथ दौ . . . पाली सँ गिरधारी द्दौ॥ भगवत सुतो हरीक: सकुरी माण्डेर सँ दिनमनि सुत मनोहर दौ . . . कहका सोदरपुर सँ मुसहड़ द्दौ॥ मार्कण्डे य सुतो शुभंकर: खड़का एकहरा सँ महिधर सुत वावूलाल दौ बहेराढ़ी सँ ठीठर द्दौ॥ अपरा सुता राजनपुरा दरिहरा सँ हरिवंश सुत बासुदेव दौ . . . पवौली सँ बवूजन द्दौ॥
नरेश सुता मणिकृष्ण ब्रजलाल साउले बसना: सोदरपुर सँ नेननूसुत दुखभंजन दौ. . . अलय सँ कमलनयन द्दौ॥ मणिकृष्णप सुतो लक्ष्मीतदत्त चन्नाज दौ खौआल सँ भिखम सुत खड़गनारायण दौ . . . एकहरा सँ रूचिपति द्दौ॥ चन्ना सुता किशोर केशव बलभद्रा: एकहरा सँ देवीदत सुत . . . भिखारी दौ खण्ड बला सँ गन द्दौ॥ केशव सुता . . . वत्स वाल नरउन सँ मनभरन सुत चुम्म न दौ . . . दरिहरा सँ बनमाली द्दौ॥
बलभद्र सुता कपिलेश्व र राजेश्व र वाणेश्व.रा: दरिहरा सँ गिरधारी सुत रघुनन्दरन दौ . . . सोदरपुर सँ बाण द्दौ॥ कपिलेश्व्र सुता ब्रजलाल सुतो बैद्यनाथ: सरिसब सँ साहेब सुत भाना दौ . . . माण्ड्र सँ देवन द्दौ॥ बैद्यनाथ सुतो राघव: नाहस खौआल सँ लक्ष्मीदनाथसुत
(२०२) योगियाड़ा शशिपुर
चौ. इश्वदरीदत्त दौ . . . पवौली सँ हिरालाल द्दौ॥ राघव सुता नथुनी श्रीकान्त विकल रविनाथ शुभकान्ता.: सकराढ़ी सँ इश्वररी सुत केशव द्दौ॥ जजिवाल सँ गोपाली द्दौ॥ रविनाथ सुता . . . जजिवाल सँ भायजी सुत बलभद्र दौ . . . पाली सँ महेश द्दौ॥ साउले सुतो गोविन्दभदत्त: सकराढ़ी सँ भायराम सुत घाना दौ . . . सोदरपुर सँ बचनू द्दौ॥ बसन सुतो मथुरानाथ: गंगोली सँ जीवू सुत हिरफूल दौ . . . करमहा सँ आँखी द्दौ॥ (४०३/३) गोविन्द.दाश सुत: सुखडि़ बेलउँच सँ भवदेव सुत हरि गोविन्दु दौ . . . सतलखा सँ शंकर द्दौ॥ सुखडि़ सुतो बेचूक: खौआल सँ रघुपति सुत भोरा दौ . . . अलय सँ मनहर द्दौ॥ बेचू सुता वावूनिधि मनिनिधि उग्रनाथ विश्व म्भसर नीतू गणे देवीदत्ता: पवौली सँ हरीसुत उपेन्द्र दौ . . . माण्डलर सँ लक्ष्मन द्दौ॥ वावूनिधि सुतो गोपाल नेना सोदरपुर सँ प्रिति . . . सुत . . . दौ (B ६६//३) दरिहरा सँ मनबोध द्दौ॥ नेना सुतो चुम्मभन: दरिहरा सँ सनाथ सुत दुखिया दौ . . . वहेराढ़ी सँ गंगादत्त सोदरपुर सँ गंगादत्त सुत धीरनाथ द्दौ॥ चुम्मतन सुता जगौर माण्डढर सँ जमाहिर सुत राजनाथ दौ . . . हरिअम सँ मथुरानाथ द्दौ॥ मनिनिधि सुता . . . खडीक खौआल सँ वुआसुत गोपाल दौ . . . सोदरपुर सँ गौरी द्दौ॥ विश्वीम्भवर सुता . . . खौआल सँ साहब सुत नाथ दौ . . . पनिचोभ सँ खेदन द्दौ॥
(२०३) समया सँ लगमा (१०२)
अथ समया पाली ग्रामारम्भा:- (४०३//१) गंगानन्दस सुतो गुणानन्द. हिरानन्दोा सोदरपुर सँ श्रीकृष्ण सुत गोई दौ . . . अलय सँ बाने द्दौ॥ गुनानन्दो सुता . . . खण्डणबला सँ मधुरापति सुत रूपे दौ . . . खौआल सँ तुलाकृष्णा द्दौ॥ हिरानन्दड सुतो टेकानन्दप: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत सुधाकर दौ . . . पनिचोभ सँ प्रीतम द्दौ॥ टेकानन्दन सुता सोदरपुर सँ हरपति सुत ननू दौ बलियास सँ जानकी नाथ दौ अपरा टेकानन्दे सुता . . . सरिसब सँ नारायणदत्त सुत योगधर दौ . . . माण्डेर सँ भवी द्दौ॥
(२०४) जमदौली सँ सखुआ
अथ जमदौली पाली ग्रामारम्भी:- हरिहर सुतो खड़्गपाणि जयकृष्णो माण्डदर सँ गौरीनाथ सुत मुकुन्द दौ . . . करमहा सँ कमल द्दौ॥ खड्गपानि सुतो रत्नगपाणि पद्मपाणि पण्डु‍आ सँ हाड़ी सुत जीवेश्वार दौ . . . बहेराढ़ी सँ हरिहर दौ रत्न‍पाणि सुतो जगतबन्धुव वलियास सँ शतञ्जीव सुत पिताम्बरर दौ . . . जजिवाल सँ सदाय द्दौ॥ जगदबन्धुस सुतो होरिल जीवाको सरिसब सँ जगन्ना थ सुत मनिकृष्णर दौ . . . करमहा सँ जीवनाथ दौ होरिल सुता खण्डकबला सँ दुखमंजन सुत बालह दौ . . . पाली सँ पाठक बचनू दौ सोदरपुर सँ महिनाथ दौ अपरा सुता माण्डवर सँ धर्मेश्वपर सुत कलाधर दौ . . . हरिअम सँ प्रान्ना थ द्दौ॥
जीवा सुता . . . गोपाल वावूनाथ श्याधमनाथा: माण्डपर सँ कलाधर स्यैदव दौ . . . हरिअम सँ प्रान्नाूथ द्दौ॥ गोपाल सुता पण्डु‍आ सँ बीकू सुत शम्भुैनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ चानन दौ श्यालमनाथ सुतो किशोरीक: माण्डौर सँ हिरालाल सुत हिभरन दौ . . . करमहा सँ लाल द्दौ॥ पद्मपाणि सुतो तोताक: सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ . . . दरिहरा सँ केशव द्दौ॥ तोता सुता महापुरुष कनकमनि बवुएका: वलियास सँ पुरन्दँर सुत भवी दौ . . . वुधवाल सँ शिवदत्त दौ कनकमनि सुता वलियास सँ . . . सुत जिरक्ख न दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ किर्तिनाथ सुत गिरधारी दौ . . . दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौ॥ जयकृष्ण सुतो गिरधर: खौआल सँ नन्द न सुत भाँझी . . . दौ पवौली सँ हरिहरा द्दौ॥ सँ गिरधर सुतो बचनूक: जजिवाल सँ सदाय सुत शुभपति दौ खौआल सँ मतिराम दौ बचनू सुता दरिहरा सँ धर्मपति सुत घनानन्दौ दौ . . . अलय सँ पुरन्दँर द्दौ॥
(२०५) जमदौली सँ मंगरौनी खड़रख मंगरौनी (१०३)
सोनी सुता मनबोध भैयन कवि लाल झडूलाका वलियास सँ हरिकृष्ण सुत शतत्र्जीव दौ . . . पवौली सँ कालीदाश द्दौ॥ मनबोध सुता सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ . . . माण्डदर सँ महेश दौ भैयन सुता बवुनी रामी अमृतनाथ बुधमनि मथुरानाथ गोपीनाथा: सकराढ़ी सँ रतिदेव सुत घनश्यामम दौ हरिअम सँ भवकृष्णथ द्दौ॥ बवनू सुतो गोविन्द्: सोदरपुर सँ रामेश्वृर सुत विघ्नेवश्व र दौ . . . वभनियाम सँ साहेब द्दौ॥
गोविन्दअ सुता सोदरपुर सँ उमापति सुत भूवनन्दणन दौ . . . घुसौत सँ दुल्लमह द्दौ॥ रामी सुतो चेत्रनाथ: सोदरपुर सँ विघ्ने श्वदर स्यैबव दौ . . . वभनियाम सँ साहेब द्दौ॥ चैत्रनाथ सुतो परस्म नि रघुवीरो सोदरपुर सँ भूवनस्यैसव दो . . . घुसौत सँ दुल्ल ह द्दौ॥ परस्मयनि सुतो तीर्थमनि खण्डसबला सँ रेवतीनाथ
सुत राजा दौ . . . माण्ड्र सँ जमाहिर द्दौ॥ तीर्थमनि सुतो बलभद्र दयानाथौ दरिहरा सँ अभयनाथ सुत भिखर दौ करमहा सँ किशोर द्दौ॥ बलभद्र सुतो अमरनाथ दुर्गानाथो सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत गोनू दौ . . . हरिअम सँ सेवानाथ द्दौ॥
दयानाथ सुता रमानाथ प्रेमनाथ चन्द्र.नाथ शिवानाथा: माण्ड र सँ कृष्णसवत सुत रेवतीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ चण्डीरदत द्दौ॥
कुलमनि सुतो वावूलाल: सरिसब सँ कृष्णौदेव सुत पाँ चाण दौ . . . कुजौली सँ बाछ द्दौ॥ अपरा सुतो भैयोक: सोदरपुर सँ धनाय सुत चानन दौ बहेराढ़ी सँ म. म. खगेश द्दौ॥ अपरा सुता पण्डुुआ सँ नन्दी श्वसर सुत मनसुख दौ वुधवाल सँ भैयन द्दौ॥ (३) अपरा सुता वलियास सँ जीवनाथ सुत शम्भुौनाथ दौ पाली सँ सवूरदत्त द्दौ॥ (४) वावूलाल सुता सोदरपुर सँ हियन सुत बवुए दौ . . . खौआल सँ हर्षदत्त द्दौ॥ अपरा सुता वलियास सँ बछन्दत्त सुत कृष्ण दत्त दौ अलय सँ कमल द्दौ॥ भैओ सुतो जगन्नासथ द्वारिकानाथो दरिहरा सँ इश्वौरीदत्त सुत कालिकादत्त दौ . . . सोदरपुर सँ शम्भुनदत्त दौ अपरा भैयो सुतो बतहन वावूको बेलउँच सँ विष्णु दत्त सुत मुरलीधर दौ . . . पनिचोभ सँ हसनू द्दौ॥
(२०६) जमदौली सँ मंगरौनी
जगन्ना६थ सुता . . . वलियास सँ कन्हैयया सुत मधुसूदन दौ (१३८७//७) सोदरपुर सँ सोनमणि द्दौ॥ मथुरानाथ सुता रज्जेू बाचा तेजनाथ दुखमोचन पाँ गोपाला: पण्डुनआ सँ नन्दी श्वसर सुत पाँ मनसुख दौ . . . वुंधवाल सँ भैयन द्दौ॥
रज्जेु सुता . . . खण्डवबला सँ रेवतीनाथ सुतराजा दौ . . . माण्डुर सँ जमाहिर द्दौ॥ अपरा रज्जेस सुता वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ मोहन द्दौ॥ तेजनाथ सुतो . . . गणेश महेशो बलियास सँ हृदयनन्दोन सुत परमेश्वदर दौ गंगौली सँ शौभन दौ बाचा सुतो . . . बलियास सँ गौरीनन्दुन सुत गिरिजानाथ दौ . . . वुधवाल सँ भिमदत्त द्दौ॥ अपरा सुता . . . दरिहरा सँ . . . सुत प्याारे दौ गणेश सुता . . . सरिसब सँ काशीनाथ सुत सिद्धिनाथ दौ . . . दरिहरा सँ भिखारी द्दौ॥ अपरा गणेश सुता . . . सोदरपुर सँ गिरधारी सुत फणिलाल दौ . . . अलय सँ भैयालाल द्दौ॥
अपरा गणेश सुता . . . दरिहरा सँ कन्हायई सुत सुफल दौ . . . पनिचोभ सँ चण्डी दत्त द्दौ॥
महेश सुता सोदरपुर सँ राम सुत बेचू दौ . . . बेलउँच सँ नाथ द्दौ॥
दुखमोचन सुतो हिरालाल प्र. कुईक: पबौलि सँ म. म. उँमा सुत को म. म. कन्हा ई दौ . . . खौआल सँ वेणीदत्त द्दौ॥ हिरालाल प्र. कुड़ी सुता बलियास सँ राय बाबुलाल सुत राय गंगेश दौ . . . करमहा सँ यशोधर द्दौ॥ पाँ गोपाल प्र. गोपीनाथ सुतो रीतुनाथ: नरउन सँ सोनी सुत भैरवदत्त द्दौ॥ फनन्दाह सँ म. म. भवानीदत्त द्दौ॥ अपरा गोपाल सुता . . . सुखैत खौआल सँ म. म. दयाराम सुत म. म. नेनन दौ . . . सोदरपुर सँ जीवन द्दौ॥ अपरा गोपाल सुता . . . कोदरिया सँ भवानीदत्त सुत परमेश्वँरीदत्त दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त द्दौ॥ ऋतुनाथ सुता . . . वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ सोदरपुर सँ मोहन द्दौ॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ सनाथ सुत रूद्रमणि दौ . . . पाली सँ साउले द्दौ॥ अपरा ऋतुनाथ सुतो कुमर अनिरूद्धौ ओइनि सँ भगवत नारायण सुत हरिवंश नारायण दौ . . . करमहा सँ तोती द्दौ॥ कुमर सुतो रामेश्वणर भिखियाको दिघोसँ चण्डीरदत्त सुत बैद्यनाथ द्दौ॥
(२०७) जमदौली सँ दाथ (१०४)
वलियास सँ जयराम दौ अपरा कुमर सुता . . . बलियास सँ वंशीधर सुत भगीरथ दौ . . . पवौली सँ अजगैवीनाथ द्दौ॥ भिखिया सुता एकहरा सँ बदूक नाथ सुत भगवत दौ . . . खौआल सँ लक्षमन द्दौ॥ अनिरूद्ध सुता . . . जजिवाल सँ चिरा पौत्र तुलसीदत्त सुत शतञ्जीव दौ हरिअम सँ दुलार द्दौ॥
झडूला सुता पतिराम हिरन दुर्ललिता: माण्ड्र सँ रतिकर सुत भोला दौ . . . सरिसब सँ साहेब दौ पतिराम सुतो नेना गिरधारी कौ सकराढ़ी सँ भायराम सुत करिये दौ . . . सोदरपुर सँ गोकुलनाथ द्दौ॥ हिरन सुता . . . पवौली सँ कलर सुत बन्धेन दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त दौ
वदन सुतो शिवदत्त: सरिसब सँ विकूसुत श्या म दौ . . . सकराढ़ी सँ रामकृष्णल द्दौ॥ शिवदत्त सुता वलियास सँ पुरुषोत्तम सुत घनश्यावम दौ . . . पनिचोभ सँ भवेश द्दौ॥
(B २२/३) परशुराम सुतो बछरू मनबोधो खौआल सँ खॉंतर सुत भवानन्द दौ . . . सोदरपुर सँ महादेव द्दौ॥ बछरू सुतो पोषन: बलियास सँ खॉंतर सुत लक्षमन दौ . . . पबौलि सँ रमाकान्तस द्दौ॥ पोषन सुतो छोटकूक: सोदरपुर सँ रामेश्व र सुत नेहाल दौ . . . वलियास सँ लक्ष्मीोदेव द्दौ॥ अपरा पोषन सुतो भगवानदत्त: ओइनि सँ महाराज रूपनारायण सुत वावू जगतनारायण दौ . . . सोदरपुर सँ भवानन्दम द्दौ॥ छोटकू सुतो सुन्द.र: वलियास सँ दुल्लसह सुत बनमाली दौ . . . जजिवाल सँ तिमंगिल द्दौ॥ सुन्दनर सुतो दशरथ खौआल सँ भवनाथ सुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ मनिसुत बहोरन दौ दशरथ सुतो रामचन्द्रस लक्षमन चान पुरा बढि़याम पवौली सँ . . . सुत श्यादम दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ रामचन्द्र सुता . . . सकराढी सँ दुखिया सुत चन्द्र्शेरवर दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ लक्षमन सुता . . . तेलडीहा . . . पर. सकराढ़ी सँ
(२०८) जमदौली सँ दाथ, बेतिया प्रांत सरया
मनबोध सुता . . . सरिसब सँ रूचि सुत हरपति दौ . . . सकराढ़ी सँ पति द्दौ॥ अपरा मनबोध सुतो साउलेक: दिघोसँ बन्धुस सुत मधुरापति दौ बेलउँच सँ बालचन्द्रम द्दौ॥ अपरा मनबोध सुता सोदरपुर सँ कमलाकान्तद सुत मेधाकर दौ . . . माण्डौर सँ शुलपाणि द्दौ॥ साउले सुता . . . कुजौली सँ बछरू सुता रूद्रदत्त दौ . . . जजिवाल सँ वीरू द्दौ॥ अपरा सुता . . . पवौली सँ भैरव सुत बच्चार दौ . . . पाली सँ साधू द्दौ॥
लक्ष्मी कान्तल सुतो हेमांगद बछरू को . . . सँ सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ हेमांगद सुतो धर्मेश्व र: नरउन सँ शंकरसुत गोनड़ दौ . . . दरिहरा सँ कमलनयन द्दौ॥ बछरू सुतो उँमादत्त: वलियास सँ खाँतर सुत भिखारी दौ . . . एकहरा सँ बवूदी द्दौ॥ उँमादत्त सुता कमलादत्त चेङा प्र. गौरीदत्त शम्भुादत्ता: सरिसब सँ महादेव सुत भोला दौ . . . एकहरा सँ ज्यो्. हरीश्वार द्दौ॥ कमलादत्त सुता फेकन जलेश्वदर कपिलेश्वतरा . . . खण्ड बला सँ फकीर सुत थानू दौ . . . घुसौत सँ झोंटू द्दौ॥ फेकन सुता . . . सोदरपुर सँ बहोरन सुत वंशमनि दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौ॥ जलेश्व.र सुता देवीदत नन्हंकू महावीर खड़गू पंचू गुल्लीस बद्दूका: बेलउँच सँ पन्नी सुत भूषन दौ बुधवाल सँ कृष्णौपति द्दौ॥ देवीदत्त सुता यशोधर श्रीधर उँमेशा: पण्डुनआ सँ पाँ पुण्यासनन्द सुत छत्रधारी दौ . . . पाली सँ भगवानदत्त द्दौ॥ यशोधर सुतो वंशीधर माण्डार सँ ठीठर सुत मुनाई दौ . . . सरिसब सँ वासुदेव द्दौ॥ वंशीधर सुता . . . सतलखा सँ हेमनाथ सुत महेश्विर दौ पवौली सँ रघुनाथ द्दौ॥ अपरा फेकन सुता . . . माण्डवर सँ हरदत्त सुत तीर्थदत्त दौ . . . पनिचोभ सँ ग्रन निधि द्दौ॥
उमेश सुता . . . पवौली सँ मुसहड़ सुत अनन्त दौ . . . एकहरा सँ झूमकलाल द्दौ॥ गुल्लीस सुता . . . वलियास सँ वावुलालसुत राम दौ सरिसब सँ हर्षदत्त द्दौ॥ कपिलेश्वअर सुता हरिनन्दयन लोकाई यदूका सोदरपुर सँ बहोरन सुत बावूनाथ दौ . . . करमहा सँ होरिल द्दौ॥ हरिनन्दपन सुत बिहारी काशीनाथ दिवाकर माण्ड र सँ सिद्धि नाथ सुत गुलाब दौ . . . गुलाब . . . सुता बेलउँच सँ दिवान बचनू सुत विष्णु दत्त सुत धीर सुत राजा दौ॥
(२०९) जमदौली सँ (१०५)
लोकाई सुता किशोरी छबन मदन रघुनाथ: बेलउँच सँ सोनी सुत इशदत्त दौ . . . दरिहरा सँ गणेशदत्त द्दौ॥ यद्दू सुतो विश्व नाथ वलियास सँ वावूलाल सुत वागीश दौ . . . सोदरपुर सँ बाना दौ विश्वतनाथ सुता . . . धरौरा वलियास सँ खटरू प्र. . . . द्दौ॥ (B ६२/३) महोदार कुमर सिंह सुत रतन: . . . रतन सुतो छकोड़ीक: पवौली सँ कलाधर सुत मचल दौ . . . सँ . . . द्दौ॥
छकोड़ी सुतो श्री प्रकाश: बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत परस्मसनि दौ . . . पवौली सँ पाठक भवनाथ द्दौ॥ श्री प्रकाश सुतो खटरूक: करमहा सँ मानी सुत वावूलाल दौ . . . पवौली सँ होरिल द्दौ॥ खट्रू सुतो विन्य्ानीनाथ: बभनियाम सँ पाठक सन्तो षीसुत पाठक कृष्ण लाल दौ . . . दिघोसँ ठ मुक्तिनाथ द्दौ॥ शम्भु दत्त सुता . . . खौआल सँ घनश्या.म सुत रामभद्र दौ . . . घुसौत सँ झोंटू द्दौ॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ गरीब सुत धीर दौ बेल मतिराम द्दौ॥ (B २९//६) जयानन्दौ सुतो विष्णुापति घोघनो ननौती सँ पद्मापति सुत परमानन्दद दौ . . . जालय सँ‍ श्या म द्दौ॥ विष्णुघपति सुता लालबिहारी भूषन गंगादत्त काला डीहेश्व.र तारापतिय: खौआल सँ कमल सुत विश्वहनाथ दौ . . . वभनियाम सँ धारू द्दौ॥ लालबिहारी सुतो मथुरानाथ: एकहरा सँ जयशीव सुत रूचिपति दौ . . . करमहा सँ सदाशीव द्दौ॥ मथुरानाथ सुता . . . सरिसब सँ शोभानाथ सुत कारू दौ . . . दरिहरा सँ वेणी द्दौ॥ भूषन सुतो जयनाथ: सोदरपुर सँ जनार्दन सुत वैष्णनव दौ . . . दरिहरा सँ सुखी द्दौ॥ जयनाथ सुता वलियास सँ धीर सुत माना दौ (B ८५//३) पाली सँ बाचा द्दौ॥ गंगादत्त सुतो विद्यानाथ एकहरा सँ कृष्णा नन्दद सुत जीवे दौ . . . करमहा सँ अन्दीन द्दौ॥ विद्यानाथ सुता दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ . . . पाली सँ हरिनन्द न द्दौ॥ देवीदत्त सुता दुर्गानाथ हृदयनाथ महेशीका: एकहरा सँ जयशीव सुत रूचिपति . . . दौ कर. सदाशीव द्दौ॥ दुर्गादत्त सुता . . . खौआल सँ राम सुत पोषन दौ . . . कुजौली सँ गोकुलनाथ दौ काला सुता . . . वलियास सँ पुरन्द र सुत नकटू दौ . . . पाली सँ सदाशीव द्दौ॥ तारापति सुतो प्रान्धुन किशोरनाथो खण्डुबला सँ
(२१०) जमदौली सँ खपरपुरा फैट
दोनी सुत सुदी दौ . . . एकहरा सँ बन्धुण द्दौ॥ प्रान्ध न सुतो मुकुन्द्: दरिहरा सँ चानन सुत मोहन दौ . . . पाली सँ हीरा द्दौ॥ मुकुन्दल सुतो बुच:सतलखा सँ जयानन्दु सुत जानकी दौ . . . सोदरपुर सँ वेणीदत्त द्दौ॥ वुच सुता . . . जजिवाल सँ फकिरन सुत गणेशदत्त दौ . . . करमहा सँ शिवलाल द्दौ॥ (B २९//६) अन्दी सुतो दुखभंजन कालाको निरवुति सँ रामचन्द्र् सुत कृष्णल दौ (B ३०/१) दरिहरा सँ गंगाराम द्दौ॥ ज्योम. दुखभंजन सुतो मानीक नन्दौन भोलानाथो खौआल सँ परमानन्दB सुत चान दौ . . . हरिअम सँ बछरू द्दौ॥ मानीक नन्दँन सुता भगवतनारायण भैयालाल गोपाला बेलउँच सँ चिलका सुत आँखी दौ . . . सोदरपुर सँ बचनू द्दौ॥ भगवतनारायण सुतो जगद्धर कुमरो बलियास सँ भवी सुत रूद्रनाथ . . . दौ
सोदरपुर सँ जीवन द्दौ॥ जगद्धर सुतो व्रजमोहन: बलियास सँ लक्ष्मीौनाथ सुत महावीर दौ . . . जजिवाल सँ भवानी द्दौ॥ कुमर सुता . . . खौआल सँ हेमनाथ सुत जाल्पा दत्त दौ बेलउँच सँ भवानी लाल द्दौ॥ भैयालाल सुता . . . नरउन सँ शशिशेवर सुत शंकरदत्त दौ . . . कुजौली सँ द्दौ॥ गोपाल सुता बड़ा. दरिहरा सँ बरजू सुत वदन दौ . . . नरउन सँ चेंगना द्दौ॥ भोलानाथ सुता लाल बच्चीँ गुदर भूलरा सकराढ़ी सँ मायाराम सुत करिये दौ . . . सोदरपुर सँ गोकुलनाथ द्दौ॥ लाल सुतो बनमाली किशोरो पवौली सँ एकन सुत बतहन दौ . . . पाली सँ शिवन द्दौ॥ बनमाली सुता . . . सतलखा सँ ववुजन सुत जयलाल दौ सरिसब सँ इश्वमरदत्त द्दौ॥ अपरा बनमाली सुतो शुकदेव: दरिहरा सँ कन्हामई सुत दुर्म्मिल दौ . . . बेलउँच सँ राजा द्दौ॥ किशोर सुता दरिहरा सँ झाउँ सुत पेमादौ नरउन सँ गीरजू द्दौ॥ बच्चीी सुतो मधुसूदन: पण्डु आ सँ योगी सुत दिना दौ . . . बहेराढ़ी सँ कारी द्दौ॥ मधुसूदन सुतो श्रृष्टिनन्द न: सरिसब सँ हृदयनाथ सुत गुदर दौ . . . सतलखा सँ रमानाथ द्दौ॥ श्रृष्टिनन्द:न सुता . . . पवौली सँ नरसिंह सुत दिनेश दौ नग. प. (३८/१) पनि. मन्नू द्दौ॥
(२११) जमदौली सँ खपरपुरा परिहारपुर चचरहा (१०६)
गुजर सुतो शक्तिनाथ घुटरो खौआल सँ बोकन सुत भायलाल दौ . . . अलय सँ मंगनी द्दौ॥ शक्तिनाथ सुता . . . बेलउँच सँ परशमनि सुत मुरलीधर दौ . . . माण्डसर सँ बछरू सुत बनमाली द्दौ॥ भूलर सुतो वौआसाहव: बेलउँच सँ ववुनन्दान सुत मेघनाथ दौ . . . जजिवाल सँ तुलसीदत्त द्दौ॥ बौआ साहब सुता . . . दरिहरा सँ प्रभुनाथ सुत शक्तिनाथ दौ॥ काला सुता छत्रपति दुल्लतह भिखियाका सतलखा सँ रूचाई सुत हरिजीव दौ . . . घुसौत सँ ठ. थेघू द्दौ॥ छत्रपति सुता भैयालाल अमृतनाथ वावू लाला गंगौली सँ कृष्णासराम सुत दुखनी दौ . . . माण्डनर सँ होराई द्दौ॥ वावुलाल सुतो माधव चुम्मतनो नरउन सँ इश्वतरदत्त सुत गोविन्द् दौ॥ पाली सँ गंगादत्त सुत विद्यानाथ द्दौ॥ दरिहरा सँ चानन कस्तु्त: भिखिया सुतो श्रीलाल रामलालो सरिसब सँ खाँतर सुत आदिनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ धर्मपति दौ श्रीलाल सुतो फकीर: खौआल सँ जयनन्द न सुत प्याुरे दौ . . . सरिसब सँ कारूसुत भैउ द्दौ॥ अपरा सुतो मारकण्डे यक: सोदरपुर सँ मनि सुत बहोरन दौ . . . माण्डपर सँ झडूला दौ॥ मारकण्डेनय सुता . . . सोदरपुर सँ मोदनाथ सुत हिरालाल दौ . . . करमहा सँ ववुजन द्दौ॥ रामलाल सुता . . . सकराढ़ी सँ अजानदत्त द्दौ॥ अनन्त राम सुत मनसुख सुतो ललीत: सोदरपुर सँ छबनूसुत भवानीदत्त दौ . . . अलय सँ गंगादत्त द्दौ॥ ललीत सुतो उजानदत्त: जजिवाल सँ हिरा सुत चीरा दौ . . . पाली सँ बोध द्दौ॥ अपरा रमनदत्ता सुता सरिसब सँ मचल सुत फकीरन दौ . . . वभनियाम सँ महिपति द्दौ॥
(२१२) महिषी सँ
अथ महिषी पाली ग्रामारम्भी:- १६४/८ हरिनन्दतन सुतो नाथ मनसुखो सोदरपुर सँ वावू सुत चतुर्भूज दौ . . . दरिहरा सँ चतुर्भूज द्दौ॥ अपरा हरिनन्द न सुतो भोरा चानो सरिसब सँ निलाम्ब र सुत जीवनाथ दौ . . . वलियास सँ रमदी द्दौ॥ नाथ सुतो दिनानाथ लालो दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध दौ . . . पाली सँ विश्वेिश्व र द्दौ॥ दिनानाथ सुता माण्डोर सँ नेननू सुत प्रेमनाथ दौ . . . खण्डनबला सँ महिनाथ द्दौ॥ (९) अपरा दिनानाथ सुता विश्व्नाथ शक्तिनाथ मुक्तिनाथा बलियास सँ धराधर सुत भिखिया दौ . . . सरिसब सँ भैयन द्दौ॥ विश्वबनाथ सुता पण्डु आ सँ केदार सुत ननू दौ . . . पवौली सँ गरीबनाथ द्दौ॥ शक्तिनाथ सुता लक्ष्मी नाथ झिंगुर माधवा सोदरपुर सँ छोटकिनमा सुत गिरधारी दौ . . . वुधवाल सँ मनरञ्जन द्दौ॥ लक्ष्मीानाथ सुता . . . पवौली सँ नाथ सुत विश्वलनाथ दौ . . . पाली सँ शम्भु दत्त द्दौ॥ झिंगुर सुतो बद्रीनाथ: पवौली सँ नाथा सुत युद्धि दौ . . . घुसौत सँ दुर्म्मिल द्दौ॥ अपरा झिंगुर सुतो बिजयनाथ वलियास सँ श्रीरमन सुत खुशर दौ . . . करमहा सँ वेणीदत्त द्दौ॥ बद्रीनाथ सुता बिन्य्रमननाथ सोमनाथ गंगानाथा सोदरपुर सँ मनहर सुत गोशाँई दौ . . . अलय सँ राजा श्री नन्ददन सिंह दौ अपरा बद्रीनाथ सुता . . . माण्डसर सँ श्रीपति सुत यशु दौ . . . सरिसब सँ गोपाल सँ विन्य्ु नाथ सुता नरेन्द्रस विरेन्द्र हरेन्द्रा तेघरा बढि़याम पवौली सँ सुत सीताकान्त दौ . . . करमहा सँ बच्च न द्दौ॥ सोमनाथ सुता विदेश्वघर इश्वसर परमेश्वदरा पण्डु आ सँ नथुनी सुत जगदीश दौ . . . पाली सँ कुई द्दौ॥ गंगानाथ सुता . . . भट्ट सिमरि . . . सँ . . . सुत . . . नारायण दौ
(२१३) महिषी सँ कैलख (१०७)
माधव सुतो कालीकान्तश दिगम्ब रो बलियास सँ वावुलाल सुत राम दौ . . . सरिसब सँ हर्षदत्त द्दौ॥ कालीकान्तर सुतो रघुनाथ रेवतीनाथो पबौली सँ दिवाकान्तह सुत सीताकान्ति दौ . . . करमहा सँ बच्चबन द्दौ॥ दिगम्ब़र सुता सिद्धिनाथ शान्तीतनाथ सतीनाथ चण्डीदनाथा सोदरपुर सँ भैरव सुत इन्द्रासनन्द॥ दौ . . . पाली सँ कृष्णचलाल द्दौ॥ सिद्धिनाथ सुता . . . माण्डबर सँ मुनाई सुत पारस नाथ दौ . . . घुसौत सँ इन्द्रा नन्द द्दौ॥ मुक्तिनाथ सुतो चुनचन बोउनो सोदरपुर सँ हरपति सुत जयपति दौ . . . एकहरा सँ सनफूल द्दौ॥ चुनचुन सुतो पुन्नीरक: . . . खौआल सँ बलभद्र सुत बाल गोपाल दौ . . . पबौली सँ भाइलाल द्दौ॥ पुन्नी. सुतो आर्तिनाथ: वलियास सँ गिरधारी सुत म. म. रामनाथ प्र. रज्जेत दौ हरिअम सँ दिना द्दौ॥ आर्तिनाथ सुता . . . सरिसब सँ मुनन सुत पुरन्दार दौ . . . कुरूमाल सँ महाबल शंकरदत्त सुत भयंकर दौ
(२१४) महिषी सँ
लाल सुतो परमेश्व रीदत्त: बेलउँच सँ भवनाथ सुत विद्यानाथ दौ . . . कुजौली सँ मधुरापति द्दौ॥ अपरा लाल सुता कृष्णवमनि रूद्रमनि कलरनका बेलउँच सँ भवनाथसुत विद्यानाथ स्यैथव दौ . . . कुजौली सँ मधुरापति द्दौ॥ (२) परमेश्वयरीदत्त सुता सोदरपुर सँ चलबलि सुत दयानिधि दौ . . . पाली सँ विष्णु दत्त दौ कृष्णसमनि सुता गुलाब बच्चा का वलियास सँ दुखिया सुत लक्षमन दौ . . . पाली सँ होरिल द्दौ॥ (१) अपरा सुता माण्ड र सँ वंशीधर सुत रंकमनि दौ . . . एकहरा सँ सनफूल द्दौ॥ अपरा कृष्णदमनि सुतो बच्चेंलाल यद्दूको . . . वलियास सँ भवनाथ सुत शोभनाथ दौ . . . बभनियाम सँ रंजन द्दौ॥ (३) अपरा सुतो बलभद्र: सोदरपुर सँ श्याचमराम सुत जानकीनाथ दौ . . . माण्ड र सँ मेधन द्दौ॥ (४) गुलाब सुतो श्रीकान्तय मार्कण्डेदयकौ खौआल सँ रविनाथ सुत चौ. नन्दद दौ . . . करमहा सँ अमृतपाणि द्दौ॥ मार्कण्डेनय सुता उझौलि नरउन सँ धैर्यी प्रपोत्र हरिलाल पौत्र गोपाल सुत द्वारिका दौ . . . सोदरपुर सँ हृदयपति सुत हर्षनाथ द्दौ॥ निरसू सुता . . . वलियास सँ शोभनाथ सुत हल्ली दौ . . . कुजौली एकनाथ द्दौ॥ अपरा गुलाब सुता . . . महेशपुर वासी . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ अपरा गुलाब सुता . . . सतलखा सँ कन्हा.ई सुत नेना दौ . . . सरिसब सँ कान्टूौ द्दौ॥
बच्चाा सुता . . . खौआल सँ वम्महसुत त्रैलोकनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ केशव द्दौ॥ रूद्रमनि सुतो हरिसरन कोदरिया सँ परमेश्वलरीदत्त सुत सुत भूवनेश्व॥रीदत्त दौ . . . वलियास सँ बच्चा द्दौ॥ हरिसरन सुता . . . सोदरपुर सँ धर्मदत्त सुत बवुजन दौ . . . सतलखा सँ हिभरन द्दौ॥ कलरू सुता ओइनि सँ भैरवनाथ सुत प्रयागना. दौ . . . पाली सँ नारायणदत्त दौ (०९) अपरा कलरू सुता . . . सोदरपुर सँ मनिकदत्त सुत धर्मदत्त दौ बहेराढ़ी सँ लक्षमन द्दौ॥ (२) अपरा सुता बावू वेदानन्द बेचन दुलारा: वलियास सँ दुखिया सुत लक्षमन दौ . . . पाली सँ होरिल द्दौ॥ (३) अपरा कलरू सुता पण्डुयआ सँ गरीब सुत हृदयमनि दौ . . . सोदरपुर सँ वावू जी द्दौ॥ (४) अपरा सुता . . . वलियास सँ भैरन सुत भूवन दौ (B १०२/७) सरिसब सँ कन्हारई द्दौ॥ (५)
(२१५) महिषी सँ चकौती इन्दुबकर झा पोखरौनी सँ श्रीनगर (१०८)
वेदानन्दस सुता ओइनि सँ वावू कन्हैपया नारायण सुत वावू खोजेन्द्रद ना. दौ . . . दिघोसँ चतुर द्दौ॥ अपरा सुतो इन्दुाका: सोदर. रोहिणी सुत श्रीकान्तू दौ . . . दरिहरा सँ खूबलाल द्दौ॥ अपरा सुता मुनीन्द्रा जीवेन्दर सुरेन्द्रा सोदरपुर सँ दुक्रनवड़ी सुत भैया दौ . . . फन्दनह सँ ववुआ द्दौ॥ इन्दुीकर सुता . . . सोदरपुर सँ माहिर सुत बासुदेव दौ . . . दरिहरा सँ दुलार द्दौ॥
मनसुख सुतो चन्द्रमदेव: पबौली सँ जीवकर्न सुत बवनू दौ . . . हरिअम सँ यदुनन्द न द्दौ॥ चन्द्ररदेवसुता बलियास सँ चिनका सुत हिरफूल दौ . . . खण्डमबला सँ हरिनारायण द्दौ॥ अपरा चन्द्रादेव सुता . . . सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ
बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ॥ अपरा सुतो बौकू गिरीको बलियास सँ गिरीश सुत प्रीतम दौ . . . करमहा सँ महन्थद दौ करमहा सँ महन्थँ द्दौ॥ अपरा सुतो बतहा किशोरीको बलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रह्मदत दौ . . . हरिअम सँ निधि दौ (४) अपरा सुतो प्रान्धपन सोदरपुर सँ पशुपति सुत श्या मराम दौ . . . वलियास सँ धीर द्दौ॥ (६) अपरा सुतो मन्नुसलाल: सकराढ़ी सँ भायराम सुत धाना दौ . . . सोदरपुर सँ बहनू द्दौ॥ बौकू सुतो डीहेश्वुर: वलियास सँ सोनी सुत बतहा दौ करमहा सँ भवानी द्दौ॥ अपरा बौकू सुतो गोविन्दु: राजनपुरा दरिहरा सँ वंशमनि सुत अमृतनाथ दौ . . . पबौलि सँ गंगादत्त द्दौ॥ डीहेश्ववर सुता . . . सोदरपुर सँ मानीक सुत बावू दौ . . . सतलखा सँ ववूजन द्दौ॥ अपरा डीहेश्वथर सुता खोआल सँ रमानाथ सुत उग्रनाथ दौ . . . एकहरा सँ सीना द्दौ॥ (२)
(२१६) महिषी सँ
गिरी सुता . . . सरिसब सँ मतिनाथ सुत देवनाथ दौ . . . पाली सँ बेचू द्दौ॥ बतहा सुतो नरसिंह . . . सरिसब सँ खांतर सुत आदिनाथ दौ पनिचोभ सँ धर्मपति द्दौ॥ मन्नु लाल सुतो मधुसूदन यदुनाथो . . . गंगौली सँ जीवू सुत रूपनाथ दौ . . . वलियास सँ अमृतनाथ द्दौ॥ . . . वलियास सँ अमृतनाथ द्दौ॥ यदुनाथ सुता . . . नाहस खौआल सँ दिगम्बार सुत दुल्ललह सुत भवानदत्त द्दौ॥ . . . हरिअम सँ ववुअन द्दौ॥
अपरा चन्र् सदव सुतो ललित: कटाई सँ बैद्यनाथ सुत चिलका दौ . . . पाली सँ दुर्गानाथ द्दौ॥ ललित सुतो ठीठर प्र. खड़गनाथ: खण्ड.बला सँ दत्त सुत सरवन दौ . . . सकराढ़ी सँ ठोढ़ी द्दौ॥
भोरा सुतो धन: एकहरा सँ मनहर सुत हरिदाश दौ . . . सोदरपुर सँ हरि द्दौ॥ अपरा भोरा सुतो बोधी दुखियाको सकराढ़ी सँ वावूसुत जयशीव दौ . . . जजिवाल सँ छोकर द्दौ॥ अपरा सुतो नेनन: खौआल सँ बासुदेव सुत बालकृष्ण. दौ . . . गंगौली सँ इशान्ना थ द्दौ॥ अपरा सुतो सानन्दस लाली को माण्डौर सँ शिवदाश सुत दुखा दौ . . . जजिवाल सँ छोकर द्दौ॥ (४) अपरा सुतो भवानीदत्त: दरिहरा सँ बैद्यनाथ सुत गंगेश दौ . . . सोदरपुर सँ हरि द्दौ॥ (५) धनसुतो गोपाल: माण्डलर सँ मेघनाद सुत जयरूद्र दौ . . . बेलउँच सँ भैया द्दौ॥ अपरा धन सुतो मधुकर: सरिसब सँ श्या म राम सुत गल्ले् दौ . . . सतलखा सँ निलाम्बदर द्दौ॥
गोपाल सुतो बनमाली धुरधुरो बलियास सँ गनपति सुत आदिनाथ दौ . . . सरिसब सँ मचल द्दौ॥ बनमाली सुतो मधुकर: सरिसब सँ बोधन सुत फतुरन दौ . . . नरउन सँ गोविन्दा द्दौ॥ मधुकरसुता . . . खण्ड बला सँ चित्ती सुत मुकुन्द. दौ . . . दरिहरा सँ नारायनदत्त द्दौ॥ अपरा बनमाली सुता दरिहरा सँ दुल्ल‍ह सुत विष्णु दत्त दौ . . . एकहरा सँ शिवनन्दसन द्दौ॥
(२१७) महिषी सँ श्यातम सीधप हरिदेव झा चम्पा रनदेश पकड़ी (९०९)
बोधी सुता धरभरन पेमू जुड़ाउना बिस्फी‍ सँ तुला सुत ठ. नाथ दौ . . . वुधवाल सँ बछरू द्दौ॥ पेमू सुतोराम:सोदरपुर सँ शुभपति सुत प्रान्धकन दौ . . . सतलखा सँ रतन द्दौ॥ जुड़ाउन सुतो जलधर गंगाधरो सकराढ़ी सँ श्याामलाल सुत बोकन दौ बहेराढ़ी सँ लक्षन द्दौ॥ जलधर सुतो हरिदेव: सरिसब सँ फकिरन सुत युगल किशोर दौ . . . करमहा सँ टेकनाथ द्दौ॥ हरिदेव सुता . . . दरिहरा सँ मनभरन सुत गोपाल दौ . . . पाली सँ पुरन्दधर द्दौ॥ नेनन सुता . . . सोदरपुर सँ साहेबी सुत करिया दौ . . . पाली सँ विष्णु पति सुत लाल बिहारी दौ . . . एकहरा सँ रूचिपति द्दौ॥ सानन्दर सुतो शीतलादत्त: नरउन सँ रतनू सुत भोला दौ . . . पाली सँ भवादित्य द्दौ॥ शितलादत्त सुता रघुवर नेना ननू देवीदत्ता: बेलउँच सँ टेकनाथ सुत सुखपरू दौ . . . पाली सँ मक्कूक द्दौ॥ नेना सुता . . . सतलखा सँ चिन्ताीमनि सुत बालकृष्ण दौ . . . खण्डकबला सँ देवीदत्त द्दौ॥ ननू सुता गेनालाल बवुआलाल उँमाकान्ताृ: सतलखा सँ चिन्ताेमनि सुत बालकृष्णद दौ खण्डलबला सँ देवीदत्त द्दौ॥ नेननू सुता सोदरपुर सँ साहेबी सुत करिया दौ . . . पाली सँ लालबिहारी द्दौ॥
(२१८) महिषी सँ ठाढ़ी चैनपुर (सहर्षा)
भवानीदत्त सुता अमृतनाथ गोपीनाथ किर्तिनाथा: सकराढ़ी सँ गंगाधर सुत वबनू दौ . . . पनिचोभ सँ लोकनाथ द्दौ॥ (१) अपरा सुतो दुलार: एकहरा सँ कलर सुत भाजू दौ . . . पवौली सँ परान द्दौ॥ (२) अपरा सुता दरिहरा सँ रोहिनी सुत भवन दौ . . . जजिवाल सँ कलाधर द्दौ॥ (३) अमृतनाथ सुता चिन्‍तामनि दुखन भिखना एकहरा सँ खगेश सुत विश्‍वनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ जयदत्त द्दौ॥ अपरा सुतो रामकृष्‍ण केवलकृष्‍णो वलियास सँ चिलका सुत कलानाथ दौ . . . करमहा सँ किशोरी द्दौ॥ (२) चिन्‍तामनि सुतो मनोहर गोवर्द्धनो बेलउँच सँ सोनमनि सुत नेने दौ . . . पाली सँ हिरफूल द्दौ॥ दुखन सुतो चक्रधर महिधरो . . . वलियास सँ हृदयनन्‍दन सुत परमेश्‍वर दौ गंगोली सँ परमेश्‍वर द्दौ॥ चक्रधर सुतो योगी निरसूको . . . दरिहरा सँ कमलपाणि सुत प्‍यारे दौ . . . बुधवाल सँ झोटन द्दौ॥ योगी सुतो राजेन्‍द्र . . . कुजौली सँ श्रीनाथ सुत रामाकान्‍त दौ माण्‍डर सँ रूक्‍मीनीदत्त द्दौ॥ नीरसू सुता . . . सरिसब सँ नारायण सुत फेकू दौ . . . दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौ॥
गोपीनाथ सुता . . . पवौली सँ पुण्‍य शील सुत प्रभुनाथ दौ . . . बहेराढ़ी सँ लक्षन द्दौ॥ किर्तिनाथ सुतो सिद्धिनाथ दरिहरा सँ झाउँ सुत लुचाई दौ . . . घुसौत सँ पोषन द्दौ॥ विजेन्‍द्र सुता . . . रैयाम सोदरपुर सँ उमेश सुत प्रभुकान्‍त दौ . . . खौआल सँ त्रिवेणीकान्‍त द्दौ॥
रघुवर प्रपौत्र अनुग्रह पौत्र रामेश्‍वर सुतो उग्रमोहन प्रेमामोहनो . . . सँ नवटोल विष्‍णुपुर अनन्‍त झा दौ उग्रमोहन सुतो मिथिलेश अखिलेश अवधेश . . . वड़ीवन बथनाहा . . . दिघोंसँ ठ. गुरूदेव द्दौ॥
(२१९) महिषी सँ (९९०)
(१६७/५) मही सुतो दुर्गादत्त भवानीदत्तो खण्‍डबला सँ हेमांगद सुत हृषिकेश दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ दुर्गादत्त सुता . . . खौआल सँ नन्‍दीसुत दिनबन्‍धु दौ पवौली सँ गिरधर द्दौ॥ भवनीदत्त सुतो देवनाथ रमानाथो वलियास सँ पशुपति सुत विद्यानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ गोनू द्दौ॥ अपरा सुता खौआल सँ पुरन्‍दर सुत जयशीव दौ . . . फन्‍दह सँ सोनाई द्दौ॥ (२) अपरा सुता . . . वलियास सँ श्रीपति सुत गिरीश दौ . . . सरिसब सँ नन्‍दन द्दौ॥ (३) अपरा सुता . . . जजिवाल सँ छोकर सुत बिरू दौ . . . दरिहरा सँ गरीब दौ (४) अपरा सुता . . . दरिहरा सँ थेघु सुत मनोधर दौ . . . बेलउँच सँ भवनाथ द्दौ॥ अपरा सुता . . . रूदी गने मनेका . . . खौआल सँ रघुनन्‍दन सुत भोरानाथ दौ . . . फन्‍दह सँ इशान्‍नाथ द्दौ॥ अपरा सुता वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ . . . नरउन सँ चोन्‍हा द्दौ॥ (६) अपरा सुता माण्‍डर सँ कृष्‍णदेव सुत यादव दौ . . . टकबाल सँ बन्‍धु द्दौ॥ अपरा भवनीदत्त सुता . . . बेलउँच सँ गोविन्‍द सुत दुर्गादत्त दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौ॥ (८) अपरा सुता परस्‍मनि गृहिमनि ननूका . . . सकराढ़ी सँ गतिराम सुत गंगाधर दौ . . . फनन्‍दह सँ गुणीश्‍वर द्दौ॥
अपरा भवानीदत्त सुता . . . फाल्‍गुन अर्जून लोटना सोदरपुर सँ बहुड़ी सुत रत्‍नपति दौ . . . बुधवाल सँ राम द्दौ॥ (९९/४) अपरा सुतो झोटन: दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ . . . हरिअम सँ हृदयराम द्दौ॥ (९२) अपरा सुता . . . खण्‍डबला सँ पुरुषोत्तम सुत महिनाथ दौ माण्‍डर सँ दुरवा द्दौ॥ (९३) अपरा सुतो सनफूल: माण्‍डर सँ रतिकर सुत भोला दौ . . . सरिसब सँ साहेव द्दौ॥ अपरा सुतो जयदत्त: पवौली सँ हठ्ढी, सुत उपेन्‍द्र दौ . . . कुजौली सँ घनश्‍याम सुत कृपणाथ द्दौ॥ (९५)
देवनाथ सुतो हिभरन गोपालो सोदरपुर सँ रामेश्‍वर सुत नन्‍दीश्‍वर दौ . . . वभनियाम सँ हरिनाथ द्दौ॥ (९) अपरा सुतो अपूछ बद्दूकौ सकराढ़ी सँ उँमापति सुत खखनू दौ . . . सोदरपुर सँ बन्धु द्दौ॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ भैरव सुत छोटा दौ . . . दरिहरा सँ सोनी द्दौ॥ (३) हिभरन सुता सोदरपुर सँ चलबलि सुत बावूनाथ दौ . . . घुसौत सँ महिधर द्दौ॥ (९) अपरा सुता दरिहरा सँ रेवती सुत राजा दौ . . . करमहा सँ ऋद्धि दौ (२)
(२२०) महिषी सँ रांटी लदौर
गोपाल सुतो मनमोहन: दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत लक्षमन दौ . . . सरिसब सँ भवनाथ द्दौ॥ (२) अपरा गोपाल सुतो अनिरूद्ध नथुनी कौ धरोरा बलियास सँ रतन सिंह सुत भायनाथ दौ . . . करमहा सँ महापुरुष द्दौ॥ (२) अपरा गोपाल सुतो लक्षमन: सरिसब सँ चन्‍द्रमनि सुत हर्षमनि दौ बलियास सँ रूपनाथ दौ (२) मनमोहन सुता जयकान्‍त प्र. भायजी श्रीकान्‍त हरिकान्‍ता वलियास सँ बावूलाल सुत हिरे दौ . . . वुधवाल सँ नन्‍दलाल द्दौ॥ जयकान्‍त सुता . . . सतलखा सँ रतनू सुत अमृतनाथ द्दौ॥ . . . हरिअम सँ गुलबदन द्दौ॥ . . . श्रीकान्‍त सुता . . . दरिहरा सँ अच्‍युतानन्‍द सुत नूतन कृष्‍ण दौ फन्‍दह सँ सुन्‍दर द्दौ॥ अपरा सुतो शुकदेव: आहिल खौआल सँ बलभद्र सुत माधव दौ . . . गंगौली सँ जीवनाथ द्दौ॥ (२) शुकदेव सुता वलियास सँ विश्‍वनाथ सुत आर्तिनाथ दौ . . . जमदौली पाली सँ तेजनाथ सुत गणेश दौ . . . सरिसब सँ सिद्धिनाथ द्दौ॥ हरिकान्‍त सुतो ताराकान्‍त योगाकान्‍तो
जजिवाल सँ ववुजन सुत भैउ दौ . . . हरिअम सँ परमानन्‍द द्दौ॥ (९) अपरा हरिकान्‍ता सुतो तेजकान्‍त रूद्रकान्‍तो राजन पुर दरिहरा सँ रघुवीर सुत बच्‍चा दौ . . . गंगौली सँ नेना द्दौ॥ ताराकान्‍त सुता . . . विस्‍फी सँ दुखरन सुत रमाकान्‍त दौ . . . सरिसब सँ परमानन्‍द द्दौ॥ योगाकान्‍त सुतो राजकान्‍त खण्‍डबला सँ देवकीनन्‍दन सुत शंकर दौ . . . पाली सँ खूशरू द्दौ॥ . . . कान्‍त सुता . . . खौआल सँ जादव सुत दयानाथ दौ . . . वभनियाम सँ देवोत्तम द्दौ॥
अनिरुद्ध सुतो दिनेश रघुनाथो जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत बौकू दौ . . . माण्‍डर सँ लालपानि द्दौ॥ नथुनी सुतो बैद्यनाथ भदुआल माण्‍डर सँ रामकृष्‍ण सुत मुकुन्‍द दौ . . . सरि. सोदरपुर सँ गुदर द्दौ॥ लक्षमन सुता . . . सोदरपुर सँ जंगी सुत घोंघी दौ . . . हरिअम सँ विश्‍वनाथ द्दौ॥ अपूछ सुता . . . दरिहरा सँ इश्‍वरीदत्त सुत कालिकादत्त दौ हरिअम सँ भिखन द्दौ॥ रमानाथ सुता दामोदर गुनाई शिवलाला सोदरपुर सँ रामेश्‍वर सुत नन्‍दीश्‍वर दौ . . . सकराढ़ी सँ ज्‍यो. खखनू द्दौ॥ अपरा सुतो सिद्धिक: सोदरपुर सँ रामेश्‍वर सुत बिघनेश्‍वर दौ . . . बभनियाम सँ साहेब द्दौ॥ अपरा सुता ववूजन वाचा गोविन्‍दा दरिहरा सँ सुवोध सुत भवदत्त दौ सोदर. प्रेम द्दौ॥
(२२१) महिषी सँ दाथ (१११)
अपरा रमानाथ सुतो भंगीक: बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ . . . सरिसब सँ छबन द्दौ॥ अपरा सुता पबौलि सँ मचल सुत नारायण दत्त दौ . . . घुसौत सँ सनफूल द्दौ॥ (५) बाचा सुता तेजनाथ गणेश कन्‍टीर प्र. विश्‍वनाथ एकहरा सँ गिरधर सुत वावूनाथ दौ माण्‍डर सँ वंशीधर द्दौ॥ (९) अपरा बाचा सुतो बावुजी भगीरथो बलियास सँ नाथ सुत गिरधारी दौ . . . सोदरपुर सँ फणिपति दौ अपरा सुता सोदरपुर सँ बैद्यनाथ सुत कन्‍हैया दौ . . . अलय सँ खेलपति द्दौ॥ (३) तेजनाथ सुतो भूलर: दरिहरा सँ रज्‍जे रूत बच्‍ची दौ . . . करमहा सँ जाल्‍पादत्त द्दौ॥ (९) अपरा तेजनाथ सुतो रविनाथ गंगाधरो वलियास सँ इश्‍वरनाथ सुत देवनाथ दौ जजिवाल सँ भैउ द्दौ॥ (२) भूलर प्र. त्रैलोक्‍यनाथ सुता . . . वलियास सँ गंगादत्त सुत श्रीदत्त दौ . . . पाली सँ मनमोहन द्दौ॥
रविनाथ सुता रतिनाथ . . . दरिहरा सँ ज्‍वालादत्त सुत मुरलीधर दौ . . . बुधवाल सँ मन्‍नू दौ गंगाधर सुता . . . जजिवाल सँ किशोरनाथ सुत हरिनाथ दौ . . . दरिहरा सँ गणेशदत्त द्दौ॥ राजेश्‍वर सुता भच्‍छी भश्‍व. सकराढ़ी सँ . . . सुत नन्‍दलाल दौ रतिनाथ सुता विजयनाथ उपेन्‍द्र महेन्‍द्रा परहट सकराढ़ी सँ भैरवनाथ सुत हर्षनाथ दौ . . . घुसौत सँ ववूआ द्दौ॥
(२२२) महिषी सँ बसनही (मधेपुरा)
कन्‍टीर प्र. विश्‍वनाथ सुतो लक्ष्‍मीनारायण: पण्‍डुआ सँ रत्‍नमणि सुत अपुछ दौ . . . पाली सँ कनकमनि द्दौ॥ विश्‍वनाथ सुतो रमाशंकर प्र. ललूक: बढि़याम पवौली सँ चन्‍द्रमनि सुत सूर्यमनि दौ . . . मनबोध सुत खेलपति सुतो चन्‍द्रमनि बेलउँच सँ प्रान्‍नाथ दौ चन्‍द्रमनि सुतो सूर्यमनि दरिहरा सँ लक्षमन सुत सनफूल दौ . . . दिघोसँ बाचा द्दौ॥ . . . सूर्यमनि सुतो शिवकुमार: दरिहरा सँ श्रीदत्त पौत्र झलहू सुत अपूछ दौ . . . झलहू सूत अपूछ: जजिवाल सँ बवनू दौ अपूछ सुता पाली सँ साधु सुत नारायणदत्त दौ . . . खौआल सँ वूआ द्दौ॥ लक्ष्‍मीनारायणसुत: कुमरनाथ: सोदरपुर सँ रामदत्तसुत साधु दौ . . . वलियास सँ यदु द्दौ॥
रमाशंकर सुत: बिन्‍ध्‍यनाथ: सरिसब सँ जगद्धर सुत भोला दौ . . . सकराढ़ी सँ फूद्दी प्र. मार्कण्‍डेय द्दौ॥ विन्‍ध्‍यनाथ सुता खौआल सँ जानकीनाथ सुत इन्‍द्रनाथ दौ . . . सरिसब सँ म. म. सन्‍तगोपाल द्दौ॥
गोविन्‍द सुत: कुलीक: सरिसब सँ एकनाथ सुता गोविन्‍द दौ . . . दरिहरा सँ हेमा दौ (९) अपरा सुता पवौली सँ कारू सुत किशोरी दौ एकहरा सँ हिया द्दौ॥ परस्‍मनि सुतो बदरीनाथ: खण्‍डबला सँ बीर सुत ब्रजभूषन दौ . . . करमहा सँ छबनू द्दौ॥ बद्रीनाथ सुता बलियास सँ भवेश सुत नीका दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ गृहिमनि सुता . . . दरिहरा सँ थेघु सुत धरनीधर दौ . . . पाली सँ रमानाथ द्दौ॥ मुनी सुतो इशदत्त भिखिको पण्‍डुआ सँ पाँ वंशीधर सुत पाँ अच्‍युत दौ . . . घुसौत सँ छत्रपति द्दौ॥ इशदत्त सुता परमेश्‍वरीदत्त केशव विश्‍वेश्‍वर सिंहेश्‍वर नन्‍दीश्‍वरा सोदरपुर सँ छोटकनि सुत वावूनाथ दौ . . . हरिअम सँ थोथा द्दौ॥ परमेश्‍वरीदत्त सुता . . . सोदरपुर सँ नेहाल सुत राजा दौ . . . करमहा सँ महापुरुष द्दौ॥ . . . केशव सुता खौआल सँ रविनाथ सुत नन्‍द दौ . . . कर. अमृतपाणि द्दौ॥ भिखि सुतो शत्रुघन: नरउन सँ भैरवदत्त सुत बाना दौ . . . पण्‍डुआ सँ भैया द्दौ॥ शत्रुघन सुता सोदरपुर सँ इशान्‍नाथ सुत गुदर दौ . . . करमहा सँ होरिल द्दौ॥
(२२३) महिषी सँ मंगरौनी ठाढी (११२)
फाल्‍गुन सुता वाचा कन्‍हाई गोपी गोविन्‍दा सोदरपुर सँ उमानन्‍द सुत भवन दौ . . . खौआल सँ चेथडू द्दौ॥ वाचा सुता दरिहरा सँ भोरानाथ सुत मानीक दौ गंगोली सँ सर्वस्‍व द्दौ॥ . . . कन्‍हाई सुतो श्रृष्टिधर कृष्‍णधरो: सोदरपुर सँ चलबलि सुत प्रेम‍निधि दौ . . . हरिअम सँ दुल्‍लह द्दौ॥ श्रृष्टिधर सुता . . . खौआल सँ रामभद्र सुत बलभद्र दौ . . . करमहा सँ रज्‍जू द्दौ॥ कृष्‍णधर प्र. कृष्‍णा सुतो बावुजी प्र. गंगाधर: सोदरपुर सँ इशान्‍नाथ सुत मनोहर दौ . . . खौआल सँ नन्‍दू दौ गंगाधर सुतो चन्‍द्रधर: सोदरपुर सँ सोमेश्‍वर सुत भैरव दौ . . . खौआल सँ युवराज द्दौ॥ चन्‍द्रधर सुता . . . खण्‍डबला सँ श्री कृष्‍ण सुत चन्‍द्रकान्‍त दौ . . . पाली सँ साधु द्दौ॥ गोपी सुता . . . बलियास सँ कलाधर सुत अमृतनाथ दौ . . . सरिसब सँ चितरू द्दौ॥ गोविन्‍द सुत: गणेश: बलियास सँ हिरण सुत वावूलाल दौ . . . कर. लोकनाथ द्दौ॥ गणेश सुता ताराकान्‍त सरस्‍वतीकान्‍ता जजिवाल सँ देवीदत्त सुत तीर्थदत दौ . . . हरिअम सँ गुलबदन द्दौ॥ सरस्‍वतीकान्‍त सुता . . . कोदरिया सँ कुमर सुत गणेश चन्‍द्र दौ पण्‍डुआ सँ कन्‍हाई द्दौ॥ अर्जून सुता विद्यानिधि मन्‍नु लाली घरभरना सोदर. उमानन्‍द सुत भवन दौ . . . खौआल सँ चेथडू दौ मन्‍नु सुतो मुकुन्‍द बल्‍लीको वलियास सँ हिरफूल सुत यटाधारी दौ टकवाल सँ पशुपति दौ लोटन सुतो बैद्यनाथ: वलियास सँ लक्ष्‍मीदेव सुत जीवन दौ . . . सोदरपुर सँ भवन दौ:
झोटन सुता गिरधारी गुमानी को सोदरपुर सँ भवानन्‍द सुत सोना दौ . . . करमहा सँ चित्रधर द्दौ॥ गिरधारी सुतो मुक्तिनाथ शिवदत्तो सतलखा सँ रतनूसुत हिभरन दौ . . . पवौली सँ रविनाथ द्दौ॥ अपरा सुता दरिहरा सँ तोती सुत भवानीदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ रूदरी द्दौ॥ ׂ‘‘मुक्तिनाथ सुता खौआल सँ परस्‍मनि सुत देवकीनन्‍दन दौ’’ सोदरपुर सँ केशवनाथ द्दौ॥ . . . गुमानी सुतो हलधर: सतलखा सँ सर्वस्‍व सुत बतहा दौ . . . पनिचोभ सँ कन्‍हाई द्दौ॥ हलधर सुता पबौली सँ आँखी पौत्र रविनाथ सुत लक्ष्‍मीदत्त दौ . . . दरिहरा सँ परमेश्‍वरीदत्त द्दौ॥ जयदत्त सुत गोपाल: सोदरपुर सँ थेघ सुत बैद्यनाथ दौ॥
(२२४) मंगरौनी सँ बभनियाम
अथ मंगरौनी पाली ग्रामारम्‍भ:- . . . मनबोध सुता: भवदत्त सतलखा सँ रमापति सुत रामजीव दौ . . . सोदरपुर सँ धरनी द्दौ॥ (९) अपरा सुतो जीवन हृदयनाथो एकहरा सँ बल्‍ली सुत पनाई दौ . . . वहेराढ़ी सँ उमापाध्‍याय भिखि दौ (२) अपरा सुतो दुर्लभ: माण्‍डर सँ हरिशंकर सुत भिखारी दौ . . . नरउन सँ दुखन द्दौ॥ (३) अपरा सुतो मंगनीक: सतलखा सँ ऋषि सुत नेनन दौ . . . सोदरपुर सँ कुली दौ (४) अपरा सुतो शिवन मानीको दिघो सँ राम सुत चेथडू दौ . . . सकराढी सँ उँमानाथ दौ (५) अपरा सुतो शोभनाथ श्रीनाथो सकराढ़ी सँ नेनू सुत अनन्‍तराम दौ . . . अलय सँ वाने द्दौ॥ (६) अपरा सुतो भंजन वाचा को माण्‍डर सँ कीसू सुत लक्ष्‍मीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ बन्‍धु द्दौ॥ (६) अपरा सुतो दयानाथ कलानाथो सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ . . . वभनियाम सँ बैद्यनाथ द्दौ॥ (७) अपरा सुतो सनफूल: दरिहरा सँ सीरी सुत महेश दौ . . . हरिअम सँ हरिश्‍वर दौ (८) अपरा सुतो मोदनाथ लक्ष्‍मीनाथो बेलउँच सँ धारू सुत जानकीनन्‍दन दौ विढ़ुआल सँ बाना द्दौ॥ (१०) अपरा सुतो जानकीक: सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत भैया दौ . . . गंगौली सँ इशान्‍नाथ द्दौ॥ (९९) अपरा सुतो पवौली सँ कन्‍हाई सुत गणपति दौ . . . माण्‍डर सँ महिनाथ द्दौ॥(१२) भवदत्त सुतो सोनमा चन्‍दाको सतलखा सँ रामचन्‍द्र सुत नीलाम्‍बर दौ . . . पाली सँ चिलका द्दौ॥ अपरा सुता . . . एकहरा सँ छून्‍हूस द्दौ॥ सोनमा सुतो कुलमनि नित्‍यानन्‍दो खौआल सँ मेघाकर सुत ब्रह्मदत्त दौ . . . जजिवाल सँ गोनन द्दौ॥ कुलमनि सुता . . . बेलउँच सँ छवन सुत जीवनाथ दौ . . . सकराढी सँ पाँ जयानन्‍द दौ (१) अपरा कुलमनि सुतो अयोध्‍यानाथ: वलियास सँ हिरन सुत बावुलाल दौ . . . करमहा सँ लोकनाथ द्दौ॥ अयोध्‍यानाथ सुतो महादेव बासुदेवो पबौली सँ नाथा सुत युद्धि दौ . . . पाली सँ कृष्‍णमनि द्दौ॥ महादेव सुता सतलखा सँ बलभद्र सुत झिंगुर प्र. सुरेन्‍द्र दौ . . . अलय सँ हरिकान्‍त द्दौ॥ बासुदेव सुता खौआल सँ महोराजा सुत इशदत्त दौ . . . हरिअम सँ चिरञ्जीव द्दौ॥ नित्‍यानन्‍द सुतो बैद्यनाथ मेघनाथो वलियास सँ सुफल सुत राजा दौ . . . पाली सँ श्रृष्टिधर द्दौ॥
(२२५) मंगरौनी सँ बभनिगाम माड़रि (११३)
चन्‍दा सुतो ववुनन्‍दन: माण्‍डर सँ भवी सुत बरजा दौ . . . हरिअम सँ किशोरनाथ द्दौ॥ अपरा सुता फाल्‍गुन अर्जून छेदीका माण्‍डर सँ प्रथमापरोक्षे वरजू स्‍यैव दौ हरिअम सँ किशोरनाथ द्दौ॥ ववुनन्‍दन सुता नरउन सँ भिखिया सुत धीरनाथ दौ . . . सरिसब सँ गोविन्‍द द्दौ॥ फाल्‍गुन सुतो शिवेश्‍वर प्र. चिचन: वलियास सँ लन्‍हा सुत यशोधर दौ . . . पाली सँ घरभरन द्दौ॥ शिवेश्‍वर सुता . . . पवौली सँ वुद्धिसुत डीहनाथ दौ . . . एकहरा सँ नारायण द्दौ॥
जीवन सुतो मंगनीक: सतलखा सँ ऋखी सुत नेनन दौ . . . सोदरपुर सँ कुली द्दौ॥ मंगनी सुतो ववुए मन्‍ने करो वलियास सँ भय सुत श्‍यामा दौ करमहा सँ चित्रधर सुत चानन द्दौ॥ अपरा सुतो कुनकुन: कुजौली सँ रूद्रदत सुत हेमनाथ दौ . . . करमहा सँ रामा द्दौ॥ ववुए सुतो नित्‍यानन्‍द पचकौड़ी को पवौली सँ कारू सुत शम्‍भुनाथ दौ . . . कुजौली सँ वावुनाथ द्दौ॥ पचकौड़ी सुता धरौरा बलियास सँ भायनाथ सुत मन्‍नू दौ . . . पाली सँ कृष्‍णमनि द्दौ॥ वलि. लक्षमन कस्‍तुत: मन्‍ने सुता विश्‍वेश्‍वर जागेश्‍वर हरीका दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत प्‍यारे दौ . . . करमहा सँ पोषन द्दौ॥ विश्‍वेश्‍वर सुतो विलटक: बलियास सँ जयराम सुत भाई दौ . . . वभनियाम सँ पाठक सन्‍तोषी द्दौ॥ विलट सुता . . . ओड़ा एकहरा सँ बद्रीनाथ सुत सोनेलाल दौ . . . महिषी बुधवाल सँ छीतो द्दौ॥ जागेश्‍वर प्र. हौआ सुता ओड़ा एकहरा सँ गोपाल सुत बद्रीनाथ दौ . . . पाली सँ बनमाली द्दौ॥ हरी सुता नाहस रवोआल सँ नकछेदी सुत विश्‍वेश्‍वर दौ सरिसब सँ ठीठर द्दौ॥ पाँ दुर्ल्‍लभ सुता नेना भैरवी गौरीदत्ता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ . . . पबौलि सँ पा. रघुवीर द्दौ॥ पाँ नेना सुतो गोवर्द्धन गुदरो खौआल सँ जग्‍यपति सुत कारी दौ . . . सरिसब सँ मचल द्दौ॥ गोवर्द्धन सुता रवुशर लूटन छोटू वंगटा वलियास सँ हृदयनन्‍दन सुत परमेश्‍वर दौ . . . गंगौली सँ शोभन द्दौ॥ . . . खुशर सुता शिवशंकर हरिशंकर जटाशंकर दयाशंकरा दरिहरा सँ भैया सुत
(२२६) मंगरौनी सँ माड़रि
देवकीनन्‍दन दौ (B ८६//२) करमहा सँ जाल्‍पादत्त द्दौ॥ यटा शंकर सुता . . . रोहाड़ सकराढ़ी सँ मार्कण्‍डेय सुत ठक्‍कू दौ . . . जजिवाल सँ गोविन्‍द द्दौ॥ दयाशंकर सुता . . . सरिसब सँ भैरवदत्त सुत विलट दौ . . . पाली सँ वावू शशिधर ना. द्दौ॥ लूटन सुतो रमानाथ: प्र. खटरू क. ओड़ा एकहरा सँ सनफूल सुत मन खखनू दौ सकराढ़ी सँ कन्‍हाई द्दौ॥ रमानाथ सुता दुर्गानाथ प्रेमनाथ साहित्‍याचार्य प्राचार्य दिनानाथ भगवानजीका . . . ठाढ़ी रतौली दरिहरा सँ दिगम्‍बर सुत वैया. शिवशंकर दौ . . . दिघो सँ ठ. मुक्तिनाथ द्दौ॥ दुर्गानाथ सुतो वौआ प्र. . . . नरसाम बलियास सँ लूटन सुत हिराकान्‍त दौ . . . दिघोसँ नागेश्‍वर द्दौ॥ बौआ प्र. . . . सुतो . . . बेतिया सुदे बेलउँच सँ . . . सुत कमलेश दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ प्रेमनाथ सुती संजय विनय . . . वलियास सँ हरिश्‍चन्‍द्र सुत नीलाम्‍बर दौ . . . अलय सँ चौ. चौ. गोविन्‍द द्दौ॥ साहित्‍याचार्य प्राचार्य दिनानाथ सुतो भास्‍कर अभियंता पुष्‍करो महिन्‍द्रपुर पण्‍डुआ सँ पाँ भिखिया सुत पाँ मोदानन्‍द दौ . . . सरिसब सँ मुकुन्‍द द्दौ॥ भगवान जी सुता . . . मंगरौनी . . . सँ . . . सुत . . . दौ फन्‍दह सँ . . . द्दौ॥ छोटू सुतो महावीर शशिवीरो सकराढ़ी सँ मेघनाथ सुत तीर्थमनि दौ . . . सोदरपुर सँ ठाकुरदत्त द्दौ॥
गुदर सुतो कमलू लाला को सरिसब सँ रेवतीरमन सुत भैया दौ . . . पाली सँ बच्‍ची द्दौ॥ कमलू सुतो अभिराम: सतलखा सँ अर्जून सुत लाल दौ . . . पाली सँ यदुराई द्दौ॥ अभिराम सुता . . . वलियास सँ . . . सुत जनार्दन दौ . . . सँ केदार द्दौ॥ भैरवी सुतो ज्‍यो. मुक्‍तेश्‍वर गंगौली सँ जीवू सुत ववूरेया दौ . . . सकराढ़ी सँ धाना द्दौ॥ गौरीदत्त सुता . . . बेलउँच सँ माधव सुत बवुरैया दौ . . . खौआल सँ सुन्‍दर सुत भूवन द्दौ॥ पाली सँ भूवन कस्‍तुत:
(२२७) मंगरौनी सँ विरसायर (११४)
शिवन सुतो वंशमनि गृहिमणि बलियास सँ भगीरथ सुत कुञ्जा दौ . . . वहेराढ़ी सँ महेरमान द्दौ॥ वंशमनि सुत सरिसब सँ छबन सुत भिखिया दौ . . . दरिहरा सँ ब्रजनाथ द्दौ॥ मानीक सुता पबौली सँ भातू सुत सीताराम दौ . . . वलियास सँ भवेश द्दौ॥ . . . शोभनाथ सुतो व्रह्मदत्त धर्मदत्तो जजिवाल सँ भौउ सुत हेमू दौ . . . पनिचोभ सँ मधुरापति द्दौ॥ व्रह्मदत्त सुतो ववुआ प्र. गोपाल जगमोहनो सोदरपुर सँ उँमाई सुत वंशीधर दौ . . . पाली सँ केशव द्दौ॥ ववुआ सुता सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत पाशी दौ . . . कुजौली सँ गौरीदत्त द्दौ॥ (१) अपरा सुता पवौलि सँ पाठक ठाकुर दत्त सुत घरभरन दौ . . . भाईल खौआल सँ दयाराम सुत कृपाराम दौ जजिवाल सँ बद्रीनाथ कस्‍तुत: जगमोहन सुतो व्रजमोहन महावीरो . . . माण्‍डर सँ बद्री सुत छक्‍का दौ . . . सरिसब सँ चलबलि द्दौ॥ मानीक सुतो रूद्रमणि सतलखा सँ हरि नारायण सुत लाला दौ . . . पवोली सँ आन्‍हर द्दौ॥ रूद्रमणि सुता . . . बेलउँच सँ मनसा सुत गिरधारी दौ . . . पनिचोभ सँ ववुरैया द्दौ॥ श्रीनाथ सुता जयनाथ फकिरन देवनाथा गंगौली सँ रघु सुत जीबू दौ . . . हरिअम सँ बासुदेव द्दौ॥ अपरा श्रीनाथ सुतो वावूनाथ गोपीनाथो जजिवाल सँ भैउ सुत हेमू दौ . . . पनिचोभ सँ मधुरापति द्दौ॥ जयनाथ सुतो . . . बेलउँच सँ टुनानन्‍द सुत दयानाथ दौ . . . खौआल सँ रतीश सुत धर्मपति द्दौ॥ फकिरन सुता सरिसब सँ छबन सुत बौकू दौ . . . खौआल सँ चौ. लक्ष्‍मीनाथ द्दौ॥ वावूनाथ सुता ववुआ राम मनमोहिनी लक्ष्‍मीनारायणा: सोदरपुर सँ उँमाई सुत धर्मदत्त द्दौ॥ करमहा सँ तोती द्दौ॥ बवुआ सुता सरिसब सँ मानीक सुत हरी दौ . . . घुसौत सँ धन द्दौ॥ अपरा सुतो मधुसूदन: खौआल सँ दुर्गादत्त पौत्र भोलानाथ सुत उँमानाथ प्र. कृष्‍ण दौ . . . गंगौली सँ नन्‍दी द्दौ॥ मनमोहन सुता बेलउँच सँ भवनसुत नाथ दौ . . . करमहा सँ बदरी द्दौ॥
(२२८) मंगरोनी सँ
भत्र्जन सुतो आनन्दथ: पवौली सँ भातू सुत सीताराम दौ . . . वलियास सँ भवेश द्दौ.॥ वाचा सुतो श्यासमनाथ: खण्ड.बला सँ दोनी सुत दिनबन्धुन द्दौ.॥ अलय सँ पाठकु दुबरि द्दौ.॥ दयानाथ सुतो आदिनाथ प्रेमनाथो खौआल सँ रघुनाथ सुत दुर्गादत्त दौ (B १००//५) जजिवाल सँ उँमापति द्दौ (१) अपरा सुता दरिहरा सँ शिवदत्त सुत हरंगी दौ . . . हरिअम सँ जंगल द्दौ. अपरा दयानाथ सुता . . . सतलखा सँ बैद्यनाथ सुत मतिनाथ दौ सोदरपुर सँ वचनू द्दौ.॥ कलानाथ सुता . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त द्दौ.॥ . . . पवोली सँ पाठक रघुवीर द्दौ. सनफूल सँ पवौली सँ पदम सुत आरती दौ पनिचोभ सँ प्रितम द्दौ (९) अपरा सुता हनुमानदत्त भगवानदत्त शंकरदत्त चण्डीभदत्त इश्वदरीदत्ता: बहेड़ा बेलउँच सँ जयनारायण सुत राय लच्छाा दौ गंगौली सँ अभिराम सुत रघु दौ . . . पाली सँ नयन द्दौ.॥ चण्डीसदत्त सुता . . . वलियास सँ जगन्नाघथ सुत . . . लोकेश्वँर दौ अलय सँ नित्यातनन्द पौत्र शीतल सुत महेशदत्त द्दौ.॥ . . . बेलउँच सँ हृदयसिंह सुत भैरवदत्त द्दौ . . . वलियास सँ धीर द्दौ.
भगवानदत्त सुता . . . खौआल सँ जग्यतपति सुत लक्ष्मीतनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ उँमाई द्दौ.
मोदनाथ सुतो बावुनाथ झोटनो दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ . . . पाली सँ भंजन द्दौ.॥ लक्ष्मीननाथ सुता . . . पवौली सँ भातू सुत मोतीराम दौ अलय सँ मधुरापति द्दौ.॥ अपरा लक्ष्मी.नाथ सुता . . . गंगौलि सँ कृपाराम सुत बन्धोव दौ . . . पाली सँ दुखभंजन द्दौ. (२)
जानकी सुतो कन्हातइक: बलियास सँ गिरीश सुत शिवनाथ दौ . . . पबौली सँ भातू द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पवौली सँ मुरली सुत बल्ली दौ . . . पाली सँ पशुपति द्दौ.॥ वावुनाथ सुता . . . सतलखा सँ रत्नाीकर सुत पोषन दौ . . . करमहा सँ श्रीपति सुत . . . झडूला द्दौ.
(२२९) मंगरौभीसँ अथ : रिक्ति
नगराम
(२३०) हाटी सँ सतलखा
अथहाटी पाली ग्रामारम्भट: भगिरथ सुतो कालिदाश: माण्ड र सँ रूचिनाथ सुत गोप दौ . . . पाली सँ विष्णुा द्दौ.॥ कालिदाश सुतो नाथ:जजिवाल सँ छिताई सुत मनहर दौ . . . सतलखा सँ नारो द्दौ.॥ नाथ सुता बाछा छितरी हरिकृष्णाद सोदरपुर सँ वदनी सुत फकीर दौ वलियास सँ धारू द्दौ.॥ वाचा सुता भिखिया ननू बबुरैयाका सरिसब सँ पुरुषोत्तम सुत रतनू दौ . . . करमहा सँ महिनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो जीवन दुखिया को खौआल सँ हरि सुत गुनपति दौ . . . अलय सँ हरिगोविन्द द्दौ.॥ भिखिया सुता वलियास सँ रघुपति सुत नाथ दौ . . . वुधवाल सँ बछरू द्दौ.॥ ननूसुता वलियास सँ चिलका सुत किर्तिनाथ दौ . . . जजिवाल सँ हेमू द्दौ.॥ अपरा मनू सुतो फतुरी चतुरानन्दोन बेलउँच सँ जुड़ाउन सुत भैया दौ . . . पाली सँ मोहन द्दौ.॥ अपरा मनु सुता . . . एकहरा सँ भैयाराम सुता बबनू दौ पाली सँ हिरा द्दौ.॥ फतुरी सुता बेलउँच सँ जुड़ाउन सुत श्यायम दौ . . . खौआल सँ श्याीमलाल द्दौ.॥
पखिया सुतो गोपाल: सरिसब सँ जयशीव सुत छबन दौ . . . खौआल सँ गरीब द्दौ.॥ जीवन सुता बवुजन मंगनी बदरी का पण्डुयआ सँ काला सुत भिखम दौ . . . पबौलि सँ रामजीब द्दौ.॥ श्रीभद्र युगल भद्रो सरिसब सँ नारायणदत्त सुत कन्हाीई दौ . . . माण्डुर सँ जयन द्दौ.॥ छितरी सुता लीलाधर खेदन मधुरापति . . . पतिका खौआल सँ बोध सुत भंजन दौ . . . पवौली सँ हरिदाश सुत चन्द्र.पति द्दौ.॥ खेदन सुता खौआल सँ गुननिधि सुत बदूकनाथ दौ पाली सँ जीउँत सुत रूद्र द्दौ.॥
हरिकृष्णड सुता सनफूल बालह हिया यदुराईका बेलउँच सँ भूली सुत गौरीपति दौ . . . खौआल सँ भूषन द्दौ.॥ सनफूल सुता . . . वलियास सँ धीर सुत जीवनाथ दौ . . . पाली सँ लालबिहारी द्दौ.॥
(२३१) हाटी सँ पिलखवाड़
यदुराई सुता प्रयागदत्त हनुमानदत्त भगवानदत्त नौबतिका: बेलउँच सँ उँमाई सुत रूद्री दौ . . . सकराढ़ी सँ हेमनाथ द्दौ.॥ प्रयागदत्त सुतो यशोधर: विन्धीद महनौरा सँ रमानाथ सुत उग्रनाथ दौ . . . एकहरा सँ सीना द्दौ.॥ यशोधर सुता शिवचन्द्र वूच्ची् भोगेन्द्रा : सतलखा सँ जयलाल सुत अर्जुन द्दौ.॥ . . . सोदरपुर सँ चौ. बच्चू् द्दौ.॥
. . .हनुमानदत्त सुतो विघ्ने श्व र: बेलउँच सँ रूपनाथ सुत हनुमानदत्त दौ . . . गंगौली सँ जीवनाथ द्दौ.॥ भगवानदत्त सुत: सरिसब सँ भैयो सुत रामकृष्णे दौ॥ . . . सकराढ़ी सँ भैयो द्दौ.॥ नडवति सुता यादव कंटिर बद्रीका: खौआल सँ मुकुन्दौ सुत जनकलाल दौ . . . सोदरपुर सँ हनुमानदत्त द्दौ.॥ यादव सुता . . . सोदरपुर सँ घरेवड़ी सुत मधुसूदन दौ . . . सकराढ़ी सँ केशव द्दौ.॥
. . .कन्टिर सुता . . . जजिवाल सँ राजवंशी सुत गोविन्दकदत्त दौ . . . खौआल सँ चौ. योरवन द्दौ.॥
मनहर सुतो धरनी नारायणो कुजौली सँ भगिरथ सुत यदुनन्दुन दौ . . . पाली सँ कमल द्दौ.॥ धरनी सुता . . . सतलखा सँ मोहन सुत देवकी दौ नरउन सँ भवदेव द्दौ नारायण सुता . . . खौआल सँ महिपति सुत धरमाई दौ . . . नरउन सँ चौ. बल्लीो सुत राम द्दौ.॥ अपरा नारायण सुतो चिलका दुरवभंजनो नरउन सँ भवदेव सुत रवाँतू दौ . . . खौआल सँ अनी द्दौ.॥ चिलका सुतो छबन गौरीको जजिवाल सँ मनहर सुत धरनी दौ . . . तिसउँत सँ परशुराम द्दौ.॥ छबन सुतो विष्णुतदत्त: सोदरपुर सँ हरिजीव सुत कुली दौ . . . पाली सँ बाछा द्दौ.॥ गौरी सुतो विद्यानाथ: सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत कलानाथ दौ . . . करमहा सँ रूद्रमणि द्दौ.॥ विद्यानाथ सुता . . . वलियास सँ बछरू सुत मचल दौ . . . दिघो सँ बालकराम द्दौ.॥
(२३२) हाटी सँ पिलखवाड़ चानपुरा हरिदाश झा
दुखभंजन सुतो धन दुल्लतहो पवौली सँ गतिराम सुत दुखरन दौ . . . वलियास सँ पशुपति द्दौ.॥ धन सुतो कन्हैायाक: वलियास सँ हरिजीव सुत चिलका दौ . . . सोदरपुर सँ रामेश्व र द्दौ.॥ दुल्ल ह सुतो उँमानाथ: बेलउँच सँ खगेश सुत प्रभाकर दौ . . . वलियास सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ अन्दीँ सुता बन्धु राम रकनी भिखनीका: सकराढ़ी सँ लखाई सुत रमाई दौ . . . पाली सँ हरेराम द्दौ.॥ बन्धु राम सुतो झडुलाक: सतलखा सँ मनहर सुत कुमुदानन्दँ दौ . . . एकहरा सँ लान्हू. द्दौ.॥ झडुला सुतो मुनी मनसुखो पण्डु आ सँ गतिराम सुत दूबी दौ दिघोसँ पुरन्द र सुत भवेश द्दौ. बहेराढ़ी सँ छोकनि द्दौ.॥
रकनी सुतो केशवनारायण: वलियास सँ शिवदेव सुत बैजे दौ . . . दिघोसँ चतुर्भूज द्दौ.॥ केशवनारायण सुतो मंधन: दरिहरा सँ गौरीपति सुत खुशिहाल दौ . . . पाली सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥ मन्धँन सुत: श्यारम: सकराढ़ी सँ भगीरथ सुत गंगादत्त दौ बुधवाल सँ महिपति द्दौ.॥ श्या॥म सुतो हेमनाथ प्र. बावूजीक: बलियास सँ छकौड़ी सुत गंगाधर दौ . . . बहेराढ़ी सँ मथुरानाथ द्दौ.॥ अपरा श्या म सुतो चुम्म न ववुए को बेलउँच सँ मेधन सुत हृदयसुख दौ . . . वुधवाल सँ कृष्णय द्दौ.॥ हेमनाथ सुत: हरिवंश खौआल सँ नेहाल सुत रामनाथ दौ . . .पनिचोभ सँ राजमनि द्दौ.॥ हरिवंश सुता . . . खौआल सँ भाइलाल सुत वावूजी दौ . . . एकहरा सँ विद्यानाथ द्दौ.॥
(२३३) हाटीसँ सौराढ फेकन झा ढाँगा
ववुए सुतो फेकन: नरउन सँ मंचल सुत हिरामनि दौ . . . पाली सँ कृष्णनमनि द्दौ फेकन सुता छामू सकराढ़ी सँ कन्हामई सुत जगद्धर दौ . . . पाली सँ नित्याेनन्दू द्दौ. भिखनी सुतो कन्हाौइक: दरिहरा सँ गोपाल सुत भोरादौ . . . सरिसब सँ मोहन द्दौ.॥ कन्हािई सुता बेलउँच सँ बाछा सुत भवनाथ दौ जजिवाल सँ निताई द्दौ.॥
शिवदाश सुता गोनू हेमा घनश्यासम यदुराम पराना: माण्डलर सँ परमानन्दद सुत मनहर दौ . . . नरउन सँ लक्षमन द्दौ.॥ गोनू सुतो हृदिक: खौआल सँ भवदेव सुत पुरन्दहर दौ . . . पवौली सँ मोहन द्दौ.॥ हृदी सुता . . . सरिसब सँ बाना दौ . . . सकराढ़ी सँ नेननू द्दौ.॥ अपरा हृदी सुतो बौधीक: कुजौली सँ गंगानन्द. सुत श्री कृष्णे दौ . . . पबौली सँ गतिराम द्दौ.॥ बोधी सुतो गिरधारी गंगाईको सोदरपुर सँ लक्ष्मी पति सुत बदलू दौ . . . पाली सँ शूलपाणि द्दौ.॥ गिरधारी सुतो घरभरन बन्ध वो बेलउँच सँ जानकीनन्द न सुत साहेब दौ जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ घरभरण सुतो बवेको सोदरपुर सँ देवनाथ सुत बदरी दौ . . . एकहरा सँ विश्वरनाथ द्दौ.॥ बवे सुतो श्रीकृष्णन जयकृष्णोौ खौआल सँ कौस्की दत्त सुत बलभद्र दौ . . . सोदरपुर सँ भैरवदत्त द्दौ.॥ अपरा बवे सुतो जनार्दन: खौआल सँ भवनाथ सुत गोपाल दौ . . . सोदरपुर सँ तोतकृष्ण द्दौ.॥ श्री कृष्णस सुता तारानन्दत योगानन्द वेदानन्दार: खड़का एकहरा सँ वटुकनाथ सुत भगवत दौ . . . खौआल सँ मोहन सुत लक्षमन द्दौ.॥ जयकृष्णक सुतो जयनन्दौन: सकराढ़ी सँ नारायणदत सुत अनुपलाल दौ . . . सँ . . . द्दौ॥ जयनन्दरन सुता माण्डकर सँ बावुदत्त सुत वैया. रविनाथ द्दौ.
जनार्दन सुता . . . यमुनी जजिवाल सँ उँमानाथ सुत भायजी दौ . . . वलियास सँ किशोरी द्दौ.॥
(२३४) हाटी सँ ठाँगा
बन्ध२व सुतो मनमोहन: खौआल सँ झडुला सुत व्रह्मदत्त दौ . . . पाली सँ बेचू द्दौ.॥ अपरा सुता दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत कमलपाणि दौ . . . कुजौली सँ कन्हा.ई द्दौ.॥ अपरा बन्धतव सुतो श्रीकान्त : सरिसब सोदरपुर सँ दुखिया सुत मंधन दौ . . . सतलखा सँ निलाम्बकर सुत आँखी द्दौ.॥ . . . सोदरपुर सँ आत्मा राम द्दौ.॥ नरउन सँ आन्हीव द्दौ.॥ मनमोहन सुता . . . वलियास सँ गंगाधर सुत भैयो दौ . . . करमहा सँ वेणीदत्त द्दौ.॥ श्रीकान्त् सुता . . . सोदरपुर सँ कोदई सुत धरानाथ दौ . . . वलियास सँ गोविन्दर द्दौ गंगाई सुतो मुरली झोटनो जजिवाल सँ उँमापति सुत तिमंगिल दौ . . . करमहा सँ शम्भुमनाथ द्दौ.॥ मुरली सुता . . . सरिसब सँ माना सुत टंकेश्व र दौ . . . हरिअम सँ बैजू द्दौ॥ झोटन सुतो लुचाईव्न: बलियास सँ दयानाथ सुत पक्षधर दौ . . . करमहा सँ वेणीदत द्दौ.॥
लुचाई सुता . . . सकराढ़ी सँ बोकन सुत मोती दौ . . . वुधवाल सँ यदुनाथ द्दौ.॥
यदुराम सुतो जयदत्त मनसुखो वलियास सँ अनन्त् सुत पशुपति दौ . . . सोदरपुर सँ अनाथ द्दौ.॥ जयदत्त सुता ननू भैया रोहन परशी श्यातम लाला: नरउन सँ नरपति सुत दुर्गादत्त दौ . . . वुधवाल सँ प्राणबन्धु‍ द्दौ.॥ ननू सुतो सोमदत्त महापुरुषो सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीधर दौ . . . वलि. खड़्गपति द्दौ.॥ सोमदत्त सुतो बालमुकुन्दु: वलियास सँ जीवी सुत बाना दौ . . . एकहरा सँ हरिपाणि द्दौ बालमुकुन्दु सुता श्वुबशरू प्र. कुलानन्द. परमानन्दस उँमानन्दाा सरिसब सँ एकनाथ सुत भोला दौ . . . दरिहरा सँ रज्जेन द्दौ.॥ खुशरू प्र. कुलानन्दए सुतो वेदानन्द : वलियास सँ कृष्णसदत्त सुत डेढ़नप्र. जीवदत्त दौ . . . घुसौत सँ मुनी द्दौ.॥ देवानन्दँ सुतो धीरू प्र. . . . लुकरू प्र. . . . कीर्त्याीनन्दाा: वलियास सँ हल्लीशसुत बलदेव दौ . . . दिघोसँ दामोदर द्दौ.॥ धीरूप्र. . . . युता . . . सोदरपुर सँ . . . सुत . . . दौ घुसौत सँ श्रीपति द्दौ.॥ लूकरूप्र. . . . सुता खौआल सँ चौ. शिवशंकर सुत दौ करमहा सँ तेजनाथ द्दौ.॥ कीर्त्या नन्दस सुता . . . खौआल सँ नित्याजनन्दर सुत शारदानन्द् दौ . . . अलय सँ चौ. वंशी द्दौ.॥
नगराम
(२३५) हाटी सँ ढांगा
शारदानन्द सुता . . . खण्ड बला सँ हरिनन्द न सुत सूर्यनन्दयन दौ . . . तिसउँत सँ भगवतनारायण द्दौ.॥ सूर्यानन्दल सुता . . . खौआल सँ कोमलकान्त सुत त्रिवेणीकान्ता दौ . . .घुसौत सँ कुमर द्दौ.॥ परमानन्द‍ सुतौ दयानन्दत विजयानन्दौ् वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत वैया. श्रीकान्तन दौ . . . सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौ दयानन्दय सुता खण्डसबला सँ प्राणमोहन सुत सूर्यमोहन दौ . . . पाली सँ गुल्ली द्दौ. विजयानन्दब सुता . . . खण्डणबला सँ देवकीनन्दान सुत पुष्क र दौ . . . पाली सँ गुलाब द्दौ.॥
उँमानन्द‍ सुता तारानन्दन शारदानन्द २ सूर्यानन्दास३: वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत श्रीकान्त स्यै व दौ . . . सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौ.॥ तारानन्दद सुता बलियास सँ वलियास सँ म. म. रज्जेद सुत सुभद्र दौ . . . दिघोसँ दामोदर द्दौ.॥
रोहन सुता बलियास सँ घनश्यावम सुत हरिपाणि दौ . . . वुधवाल सँ बछरू द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ गिरीश सुत धर्मदत दौ . . . हरिअम सँ वौक द्दौ. श्या मलाल सुतो मुरलीलाल नरउन सँ गोविन्द. सुत फकीर दौ . . . दरिहरा सँ वंशीधर द्दौ मुरलीलाल सुतो कृष्णरलाल: सरिसब सँ दुल्ल्ह सुत विशुनी दौ . . . वुधवाल सँ हेमनाथ द्दौ.॥ कृष्णदलाल सुतो . . . वलियास सँ शोभनाथ सुत हल्ली दौ . . . कुजौली सँ एकनाथ द्दौ.॥ अपरा कृष्ण.लाल सुता सदू. प्र. नन्दी श्वनर: दरिहरा सँ ग्रेहनाथ सुत गुलाब दौ . . . करमहा सँ जयनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता खौआल सँ उँमादत्त सुत ज्यो . अपूछ दौ . . . बेलउँच सँ बवूआ द्दौ. सद्दू प्र. नन्दीतश्वरर सुता . . . खण्ड.बला सँ विष्णुबसिंह सुत रामेश्व.र सिंह दौ . . . पाली सँ कलरू द्दौ.॥ अपरा सुता पद्मेश्व.र लश्मे.श्वसर रत्नेणश्वमर ललितेश्वौरा: खौआल सँ म. म. चुम्मेप सुत पिताम्बमर दौ . . . घुसौत सँ गुंजेश्‍वर द्दौ.॥ पद्मेश्वमर सुता . . . खौआल सँ कोमलकान्त सुत महेशकान्तौ दौ . . . पवौली सँ रमानाथ द्दौ.॥
(२३६) हाटी सँ ढांगा
मनसुख सुतो विष्णु दत्त शंकरदत्तो वलियास सँ भिखारी सुत खगपति दौ . . . हरिअम सँ चिलका द्दौ.॥ विष्णुसदत्त सुतो गोपाल गुमानी को सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नाचथ दौ . . . वलियास सँ निलाम्बतर द्दौ.॥ गोपाल सुतो . . . सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत महेशदत्त दौ . . . करमहा सँ लोकनाथ द्दौ.॥ गुमानी सुता . . . वलियास सँ धर्मदत सुत बहोरन दौ पाली सँ लाल द्दौ.॥
शंकरदत्त सुता बनमाली महेश नित्याानन्दात: सोदरपुर सँ परमेश्वोर सुत तुफानी दौ . . . खौआल सँ रामभद्र द्दौ.॥ वनमाली सुता . . . वत्सुवाल नरउन सँ बेचन सुत बवे दौ . . . पाली सँ म. म. कृष्णतदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत एकनाथ दौ . . . सतलखा सँ विष्णुृदत्त द्दौ.॥ महेश सुता . . . सरिसब सँ एकनाथ सुत भोला दौ . . . दरिहरा सँ रज्जेर द्दौ.॥ अपरा सुतो दूनानन्दर शिवो॥
वलियास सँ यशोधर सुत गुदर दौ . . . कुजौली सँ एकनाथ द्दौ.॥ दूनानन्दव सुतो चन्द्रतकान्त.: सतलखा सँ जयलाल सुत अर्जून दौ सोदरपुर सँ बच्चू‍ द्दौ.॥ चन्द्रदकान्ता सुता . . . सकराढ़ी सँ भाइलाल सुत मुक्तिनाथ दौ . . . घुसौत सँ हरीवंश द्दौ.॥
(२३७) हाटी सँ (११८) : रिक्त्
(२३८)
अथ समौलि पल्लीच ग्रामारम्भ : प्रद्युम्नक सुता राजीव लोचन कमल घोघना: जजिवाल सँ रामदेवसुत घनीदौ . . . माण्ड्र सँ रघुदेव द्दौ.॥ राजीव लोचन सुतो हरिहरदत्त: पवौली सँ प्रद्युम्न् सुत भिखि दौ . . . पनिचोभ सँ पुरुषोत्तम द्दौ. हरिहरदत्त सुता राजमनि सोनमनि परस्मदनिका: सोदरपुर सँ धरनी सुत कमलनयन दौ . . .पाली सँ सदाशीव द्दौ. अपरा हरिहरदत्त सुतो थोथरीक:जजिवाल सँ नन्दी सुत शुभी दौ . . . पाली सँ भिखि द्दौ राजमनि सुतो कन्हा ई प्र. विष्णु मनि भवमनि दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ . . . पाली सँ हरिनन्दवन द्दौ कन्हािई प्र. विष्णुलमनि सुता पवौली सँ बवुरैया सुत भैये दौ उचति सँ होरिल द्दौ. भवमनि सुता . . . कटका सोदरपुर सँ बचनू सुत हिरे दौ . . . सकराढ़ी सँ धाना द्दौ.
सोनमनि सुतो हृदयनाथ माधवो दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ . . . पाली सँ हरिनन्दमन द्दौ.॥ हृदयनाथ सुतो ज्योद. एकनाथ खण्डतबला सँ सुदीसुत इश्व.रदत्त दौ . . . माण्ड्र सँ रघन द्दौ. ज्यो‍. एकनाथ सुता चन्द्रँशेखर लक्ष्मीदकान्त ताराकान्तर सतलखा सँ रत्नू‍सुत एकनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ देवनाथ द्दौ. चन्द्रतशेखर सुतो भिवेणीकान्तो . . . खौआल सँ गोपाल सुत नन्दीर दौ . . . पवौली सँ आर्तिनाथ द्दौ.॥ भिवेणीकान्त सुता . . . पवौली सँ प्रभुनाथ सुत कमलनाथ दौ . . . बेलउँच सँ कालिकादत्त द्दौ लक्ष्मीसकान्त सुता . . . खौआल सँ नकछेटी सुत विश्वेिश्वौर दौ . . . सरिसब सँ ठीठर द्दौ. ताराकान्तव सुता . . . सकराढ़ी सँ रंगी सुत मार्कण्डे य दौ . . . हरिअम सँ गोविन्दद द्दौ.॥
माधव सुता शशिनाथ आर्तिनाथा वैया. रघुनाथा:जजिवाल सँ आत्मावराम सुत देवीदत दौ . . . बेलउँच सँ पुणी द्दौ.॥ वैया. रघुनाथ सुता जगदीशचन्द्रत सतीशचन्द्रल रतीशचन्द्र. जयचन्द्र हरीशचन्द्रा : सोदरपुर सँ बोकन सुत जगमोहन दौ . . . सतलखा सँ सर्वास्व‍ पौत्र बवुजन सुत नीलकंठ द्दौ.॥
(२३९) समौलि सँ तरौनी
परस्म३नि सुत: छत्रमणि: माण्डँर सँ धर्मेश्वरर सुत कलाधर दौ . . . सोदरपुर सँ चेङना द्दौ. अपरा सुत: नित्यादनन्दन: दिघोय सँ गोविन्दल सुत परान सुत लाल दौ माण्डौर सँ रमाकान्त् द्दौ. छत्रमणि सुतो परमानन्दि कुलानन्दोन कुजौली सँ लाल सुत बच्चा‍ प्र. टेकनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ श्रीनाथ द्दौ. नित्यासनन्द सुता परहट सकराढ़ी सँ पोषन सुत शशिनाथ दौ . . . नरउन सँ मानीक द्दौ.॥
थोथरी सुतो गिरधारी लेरवमणि सरिसब सँ नरपति सुत रमानाथ दौ . . . माण्ड र सँ देवन द्दौ. अपरा थोथरी सुता खौआल सँ छत्रपति सुत कारू दौ शुभाई सुत महिधर सुत: छत्रपति: खण्डरबला सँ कमलापति सुत मदुकी दौ . . . दरिहरा सँ हरपति द्दौ.॥ छत्रपति सुतो कारूक: पाली सँ मनहर सुत धरणी दौ एकहरा सँ लाल द्दौ. कारू सुता . . . बेलउँच सँ विष्णु दत्त दौ दिवान बचनूसुतो विष्णु दत्त: खतहा बासी पाली सँ गतिराम सुत भवेश दौ
अल्लाषरि सँ राय बन्धु द्दौ.॥ विष्णुददत सुता . . . सोदरपुर सँ हरिजीव सुत कुली दौ पाली सँ बाछा द्दौ.॥ अपरा थोथी सुता गंगौली सँ कृपाराम सुत बन्ध व दौ . . . खौआल सँ मनि द्दौ. अपरा थोथी सुता . . . माण्ड र सँ धर्मेश्व र सुत कलाधर दौ सोदरपुर सँ चेङना द्दौ . . . कारू सुतो होरिल दयानिधि सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत क्षेम दौ . . . पाली सँ रमा द्दौ. होरिल सुतो मोदन श्यारमनाथो पवौली सँ दुखरण सुत भवदत्त दौ . . . हरिअम सँ बरजू द्दौ.॥ श्याीमनाथ सुत: राम दरिहरा सँ शिवदत्त सुत विष्णुिदत्त दौ . . . फूलदाहा पाली सँ छबन द्दौ.॥ राम सुता हरिदेव श्रीदेव बासुदेव बलदेव सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त सुत मित्रनाथ दौ . . . पण्डु्आ सँ रूद्रमणि द्दौ.॥ हरिदेव सुता . . . कुजौली सँ भूवन सुत कृष्णुमणि दौ . . . सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौ. दयानिधि सुता . . . बलियास सँ विद्यानाथ सुत व्रह्मदत्त दौ घुसौत सँ उँमापति द्दौ.॥ धोधन सुतो झडुला कोटीश्विरों खण्डमबला सँ चतुर्भूज सुत कुली दौ . . . अलय सँ धरणी द्दौ. झडूला सुता . . . पण्डुबआ सँ पाँ छोटी सुत सदु. शोभा प्र. सदानन्दड दौ . . . पाली सँ निधि द्दौ. कोटीश्वतर सुता . . . पण्डुतआ सँ सदु. शोभा प्र. रूदानन्द. स्यैँव दौ . . . पाली सँ निधि द्दौ.
नगराम
(२४०) समौलि सँ ननौर
पिताम्ब र सुता पलट गरीब खगू मचला: सोदरपुर सँ मद्दू सुत भवदेव दौ . . . नरउन सँ मनोहर द्दौ. पलट सुता सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत नरपति दौ॥ पाली सँ जयकृष्ण् द्दौ. गरीब सुता पखिया मुना मीना शम्भु नाथा: खौआल सँ भोरा सुत बोध दौ . . . अलय सँ कमलनयन द्दौ पखिया सुतो नन्दीशक: जजिवाल सँ शुभपति सुत दुर्म्मिल दौ . . . पाली सँ मनबोध द्दौ.॥ मुना सुता फूद्दी वेणी देवीका: वलियास सँ धनी सुत मुनी दौ . . . सोदरपुर सँ पति द्दौ. वेणी सुतो पंचानन्दि: एकहरा सँ पोषन सुत भवन दौ . . . खौआल सँ दुल्लीह द्दौ. फुद्दी प्र. चिन्ताोमनि सुतो वावुजीक: कुजौली सँ कारू सुत भैरवदत्त दौ . . . वुधवाल सँ घनानन्द द्दौ
खग्गूो सुतो थाडूक: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत भैनू दौ . . . पाली सँ भैया द्दौ. थाडू सुता वच्चीव मेधनाथ सहश्रमणिका: बेलउँच सँ बचनू सुत भिखिया दौ . . . पाली सँ भवादित्यँ द्दौ.॥ बच्चीे सुता सदानन्दा चतुरानन्दू पाँ चुम्ममना: सरिसब सँ शोभनाथ सुत मोदी दौ॥
पाली सँ नरेश द्दौ.॥ सदानन्दन सुता एकहरा सँ देवीदत्त सुत सनफूल दौ . . . करमहा सँ महापुरुष द्दौ. चतुरानन्दस सुतो खेलानन्दी: सोदरपुर सँ नन्दी.श्व र सुत मुरली दौ . . . एकहरा सँ भिखारी द्दौ. पाँ जीवू सुता . . . जजिवाल सँ शोभनाथ सुत कुमर दौ . . . दरिहरा सँ गणेशदत्त द्दौ. अपरा पाँ जीवू सुता . . . पण्डुरआ सँ आत्मादराम सुत काशीनाथ दौ . . . जजिवाल सँ गोविन्दल द्दौ खेलानन्दौ सुता रूद्रानन्दु तारानन्दख प्रसिद्ध पलटन दूनीका पन्डुगआ सँ भिखारी सुत शशिनाथ दौ . . . पाली सँ गोवर्द्धन द्दौ. तारानन्दन सुता . . . बेलउँच सँ बवुआ सुत पुरन्द र दौ आहिल खौआल सँ सोनेलाल द्दौ.
(२४१) समौलि सँ विन्धी्-हरिदेवमिश्र
मनहर सुता धरणी नयन हरिकृष्णँ बाना रूपनाथा: माण्डरर सँ रामभद्र सुत मोहन दौ . . . पाली सँ बाछनि द्दौ. नयन सुता जजिवाल सँ शिवनी सुत नित्याौनन्द दौ . . . बुधवाल सँ सदानन्दु सुत योगी द्दौ. . . . सोदरपुर सँ बैद्यनाथ द्दौ. हरिकृष्ण. सुता खौआल सँ मधुसूदनसुत विद्यापति दौ . . . नरउन सँ वदली द्दौ. बाना सुतो भैया कल्पा सो खौआल सँ मधुसूदन सुत विद्यापति दौ . . . नरउन सँ बदली द्दौ. भैया सुता भिखारी भोला दुखिया का दरिहरा सँ श्री निवास सुत हेमाई दौ . . . सोदरपुर सँ रामदेव द्दौ.॥ भिखारी सुता हिरफूल मनि भगवानदत्ता: सतलखा सँ कमल सुत गंगादौ . . . हरिअम सँ भगीरथ द्दौ.॥ कल्या ण सुत: शिवनन्द्न: वलियास सँ डिमडिम सुत चंचल दौ . . . पाली सँ हरिकृष्ण‍ सुत रामनाथ द्दौ. . . . माण्डँर सँ वाचस्प ति द्दौ. सुन्दसर सुतो भवेश महीको सोदरपुर सँ यदुनन्दमन सुत पिताम्ब.र दौ . . . पाली सँ मधुर कवि द्दौ.॥ भवेश सुत: जीवकर्ण: पवौली सँ बलभद्र सुत महेश दौ बेलउँच सँ घनी द्दौ.॥ जीवकर्णी सुतो रूद्रदत्त भैरवदत्तो खोआल सँ धर्माइसुत कुनेदौ . . . करमहा सँ सदाय द्दौ रूद्रदत्त सुता हिरफुल थैया महाराजा खौआल सँ चान सुत जग्य पति दौ . . . करमहा सँ दुखनी द्दौ. हिरफूल सुतो दुलार बच्चननो दरिहरा सँ रोहिणी सुत ननू दौ एकहरा सँ करूणाकर द्दौ. बच्च.न सुतो हरिदेव: महनौरा खौआल सँ शम्भु नाथ सुत गोपाल दौ . . . वुधवाल सँ रतन द्दौ.
थैया सुतो हरिहरदत्त गंगादत्तो जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ . . . खौआल सँ शिवदत्त द्दौ. महाराज सुतो गोविन्दीदत्त जमाहिरो सकराढ़ी सँ मनबोध सुत कन्हाौई दौ . . .एकहरा सँ सोमदत्त द्दौ. अपरा सुता गंगोली सँ चोन्हाँसुत धर्मदत्त दौ . . . दरिहरा सँ नेनूसुता मचल द्दौ. सोदरपुर सँ गंगादत्त द्दौ गोविन्दम सुता . . . जजिवाल सँ शिवरूदसत राजनाथ दौ . . . पाली सँ अमृतनाथ द्दौ.
(२४२) समौलि सँ सान्हार (बेगूलाल)
भैरवदत्त सुत: भोलानाथ: सतलखा सँ भैनू सुत किर्त्तनाथ दौ . . . अलय सँ मही द्दौ.॥ भोलानाथ सुता . . . वलियास सँ रेवती रमन सुत राजा दौ . . . सोदरपुर सँ जीवन द्दौ.॥ अपरा भोलानाथ सुता . . . सरिसब सँ बूढ़ा सुत भैउ दौ . . . बलियास सँ नाथ द्दौ.॥ मही सुतो मेधाकर छोटकू को दरिहरा सँ महादेव सुत रघुराम दौ . . . करमहा सँ किशाई द्दौ.॥ मेधाकर सुतो केशव मानाको माण्डरर सँ नारायण सुत बछरू दौ . . .अलय सँ गुनाई द्दौ.॥ अपरा मेधाकर सुता सतलखा सँ नारो सुत ऋषि दौ . . . सोदरपुर सँ हरिजीव द्दौ॥ केशव सुतो तुफानी गुमानी को दरिहरा सँ रमापति सुत वेणी दौ अलय सँ कृष्ण्पति सुत विद्यापति द्दौ. . . . एकहरा सँ उँमानन्दु द्दौ.॥ तुफानी सुता वलियास सँ योगी सुत भैयन दौ . . . वुधवाल सँ चन्द्र पति द्दौ. गुमानी सुता माण्ड र सँ छकौड़ी सुत मन्ध न दौ एकहरा सँ पोषन द्दौ.॥ अपरा गुमानी सुता . . . कुजौली सँ कृष्ण दत्त सुत धर्मदत्त दौ . . . घुसौत सँ बिकू द्दौ.
छोटकू सुता पण्डु.आ सँ नरोत्तम सुत कमलनयन दौ . . . पाली सँ नयन द्दौ.॥ अपरा छोटकू सुतो मधुनन्दकन: सोदरपुर सँ परमानन्दौ सुत गोविन्दल दौ खौआल सँ मतिराम द्दौ.॥ मधुनन्दयन सुतो अमृतनाथ: कुजौली सँ गोविन्द सुत कारू दौ . . . पवौली सँ जीवे द्दौ॥ अमृतनाथ सुतो विश्वरनाथ:॥ जजिवाल सँ दुर्म्मिख सुत कणी दौ . . . पाली सँ दुर्म्मिख द्दौ.॥ विश्वननाथ सुत: लक्ष्मीमकान्ती: सोदरपुर सँ रत्ते सुत तारादत्त प्र. बवुए दौ वलियास सँ शोभनाथ द्दौ. अपरा विश्वीनाथ सुतो श्यातमाकान्त महावीरा वलियास सँ रूद्रनाथ सुत ववुअन दौ (B ६४//७) पाली सँ कन्हावई द्दौ.॥ श्या्माकान्तँ सुता . . . खण्डअबला सँ इन्द्रुमणि सुत रामचन्द्र दौ (१८०//५) माण्डतर सँ उपाध्याथय बद्रीनाथ द्दौ.
(२४३) समौलि सँ झंझारपुर
कुलपति सुत नन्द सुतो मोहन: पबौलि सँ रत्नतपति सुत काशी दौ . . . वलियास सँ डींगर द्दौ.॥ मोहन सुत: तारापति:बेलउँच सँ परमानन्द० सुत मनहर दौ बभनियाम सँ सदानन्दस द्दौ मिश्र मोहन सुत गंगाधर: बेलउँच सँ पुरुषोत्तम सुत बाछा दौ . . . दरिहरा सँ गोपाल द्दौ. तारापति सुता जीवनाथ रतनू चिलकाका बेलउँच सँ जयराम सुत भवानन्दद दौ . . . करमहा सँ मिताई द्दौ.॥ अपरा तारापति सुतो मधुपति बेलउँच सँ हरिकृष्णँ सुत कमलापति दौ वुधवाल सँ रघुदेव द्दौ.॥ जीवनाथ सुता जयदत्त: माण्ड र सँ मधुसूदन सुत चूडामणि द्दौ.॥ सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौ.॥ . . . रतनू सुत: कन्हादईक: एकहरा सँ दामोदर सुत बुढ़ाई दौ अलय सँ लाला सन्तोँषी द्दौ. . . . सोदरपुर सँ हरि द्दौ.॥ चिलका सुत: हनुमानदत्त: खौआल सँ बासुदेव सुत बालकृष्ण दौ गंगौली सँ इशान्नातथ द्दौ.॥ मधुपति सुत: भवानीदत्त: खौआल सँ लाला सुत रघुनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ भिखारी द्दौ.॥ अपरा मधुपति सुतो भोलानाथ हृदयनाथो सकराढ़ी सँ पिताम्बौर सुत बन्धुर दौ . . . सोदरपुर सँ धनेश द्दौ.॥
भवानीदत्त सुतो देवनाथ किर्तिनाथो खौआल सँ बोध सुत भैया दौ . . . पाली सँ भिखारी द्दौ. देवनाथ सुत: शक्तिनाथ: खौआल सँ चुना पौत्र सनाथ सुत बवुअनदौ . . . कुजौली सँ गौकुलनाथ सुत गंगादत्त द्दौ. . . . करमहा सँ छत्रपति द्दौ.॥ शक्तिनाथ सुता नाहस खौआल सँ नेहाल सुत फतुरी दौ . . . पाली सँ बौकू द्दौ किर्तिनाथ सुता . . . कुजौली सँ गौकुलनाथ पौत्र गंगादत्त सुत परस्मौनि दौ . . . पाली सँ भायनाथ द्दौ हृदयनाथ सुतो हिरालाल दुरवनो माण्डौर सँ नेनू पौत्र कन्त सुत मनसुख दौ सोदरपुर सँ बन्धुा सुत साहेब दौ . . . माण्ड र सँ खगेंश द्दौ हिरालाल सुता जजिवाल सँ दुर्म्मिख सुत बेचन दौ . . . सकराढ़ी सँ हिरा द्दौ.॥ दुखन सुता . . . जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ . . . वभनियाम सँ वेवन द्दौ.॥ गंगाधर सुत: नीधिक: पबौली सँ मोहन सुत पशुपति दौ . . . माण्डलर सँ घनश्या म द्दौ.॥ निधि सुता बेलउँच सँ नन्द नसुत रेवतीरमन दौ . . .करमहा सँ महिनाथ द्दौ.॥
(२४४) समौलि सँ
इन्द्र४पति सुत: शंकर: माण्डसर सँ . . . मुक्तिनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ शंकर सुत: नीलाम्बबर: सोदरपुर सँ विष्णु पति सुत पद्मापति दौ खौआल सँ रामचन्द्र द्दौ नीलाम्बमर सुतो महिपति उपेकौ सकराढ़ी सँ अनिरूद्ध सुत भैया दौ . . . बभनियाम सँ छोटा द्दौ.॥ महिपति सुत: गौरीदत्त: पण्डुलआ सँ कुलपति सुत काला दौ . . . पाली सँ नयन द्दौ॥ उपे सुता सनफूल फेकन छोटाका: एकहरा सँ जयशीव सुत रूचिपति दौ . . . करमहा सँ सदाशीव द्दौ.॥ सनफूल सुत: गोविन्ददत्त: बेलउँच सँ भैयाराम सुत आँखी दौ . . . पाली सँ पंचाई द्दौ अपरा सुता खण्डतबला सँ गोविन्दौदत्त सुत गोपीनाथ दौ हरिअम सँ निधि द्दौ.॥
फेकन सुतो बनमाली कृष्ण कान्तोु माण्डमर सँ देवन सुत रूदी दौ . . . वहोराढ़ी सँ मनसुख द्दौ.॥ छोटा सुता नरउन सँ धैर्यसुत रूपनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ इन्द्र मणि द्दौ.॥ अपरा छोटा सुतो गौरीदत्त: सोदरपुर सँ योगी पौत्र सीताराम सुत कन्हाइई दौ खौआल सँ छोटकनि सुत कलर द्दौ. . . . करमहा सँ चलमनि द्दौ अपरा छोटा सुतो ठाकुरदत्त: सरिसब सँ मतिनाथ सुत ननू दौ . . . खौआल सँ गोनोड़ द्दौ.॥
(२४५) समौलि सँ बगही (चम्पा्रण देशे)
मन्नू४ सुतो भवादित्य जयादित्योप सतलखा सँ शंकर सुत गंगाराम दौ- . . . बभनियाम सँ कन्तस द्दौ.॥ भवादित्य सुता बवुनन्दरन भैया इश्ववरीदत्ता: सोदरपुर सँ कमलापति सुत चिलका दौ . . . घुसौत सँ ठ. थेघू द्दौ.॥ ववुनन्दवन सुतो श्याममलाल रंगलालौ राजन दरिहरा सँ नेनू सुत मचल दौ . . . बेलउँच सँ चान सुत मोदी द्दौ. . . . वहेराढ़ी सँ भगिरथ द्दौ.॥ श्यावमलाल सुतो ननुप गदाधरो बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ . . . पाली सँ काला द्दौ.॥
गदाधर सुता . . . माण्डसर सँ हिरानन्दद पौत्र बनी सुत अमृतनाथ दौ . . . पाली सँ छतरी सुत मधुरापति दौ . . . सरिसब सँ दुर्म्मिल द्दौ.॥ इश्व रीदत्त सुत: भगवानदत्त:बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ . . . सरिसब सँ भैयन द्दौ.॥ भगवानदत सुता नरसिंह सिंहेश्वँर विश्वेउश्व र कपिलेश्वसरा: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत खड़गपाणि दौ . . . वुधवाल सँ घनानन्दर द्दौ.॥ नरसिंह सुता . . . पण्डु आ सँ रूद्रमणि सुत लक्षमन दौ . . . बुधवाल सँ निधि द्दौ.॥ सिंहेश्व‍र सुत: लूरन: दरिहरा सँ गेहनाथ सुत गुलाब दौ . . . पाली सँ लाल द्दौ.
कपिलेश्व‍र सुतो बैद्यनाथ: दरिहरा सँ गेहनाथ सुत गुलाब दौ . . . जम. पाली सँ लाल द्दौ.॥ अपरा कपिलेश्वनर सुत: मार्कण्डे यक: जमुनी जजिवाल सँ शिवरूद्र सुत राजनाथ दौ . . . पाली सँ अमृतनाथ द्दौ.
(२४६) समौलि सँ
जयादित्यि सुता जगन्नापथ बैद्यनाथ छकोड़ीका पबौलि सँ शुभंकर सुत बलहरि दौ बलिहरी सुता . . . खौआल सँ भगीरथ सुत नारायण दौ हलधर सुत यदुनाथ सुत: भगीरथ: सोदरपुर सँ यदुनाथ द्दौ॥ भगीरथ सुत: नारायण: सोदरपुर सँ मोदन सुत मुरारि दौ दरिहरा सँ कांत्रव द्दौ.॥ नारायण सुता . . . पाली सँ मनहर सुत हरिकृष्ण . . . दौ दरिहरा सँ घनश्यााम द्दौ.॥ छकोड़ी सुत: सोनेक: वलियास सँ धन सुत खड़्ग दौ . . . वुधवाल सँ झण्डात द्दौ.॥ सोनेसुता . . .ततैल सकराढ़ी सँ शिवनन्दतन सुत . . . बैद्यनाथ दौ . . .पाली सँ धीर द्दौ.॥
(२४७) समौलि सँ (१२४) : रिक्त
(२४८) बलिराजपुर सँ रानीटोल
अथ बलिराजपुर हरिअम ग्रामारम्भ : भवकृष्णद सुता प्रान्नावथ दयानाथ दुल्ल.ह बालीका जजिवाल सँ बनाई सुत निताई दौ सकराढ़ी सँ पुरुषोत्तम द्दौ॥ प्रान्नाजथ सुतो रूपनाथ: दरिहरा सँ हरिजीव सुत शिवदत्त दौ . . . सरिसब सँ महादेव द्दौ॥ रूपनाथ सुतो रामकृष्णद: वलियास सँ कल्या्ण सुत भवनाथ दौ . . . बुधवाल सँ बछरू द्दौ.॥ रामकृष्णव सुत: नरतसिंह जजिवाल सँ वीरू सुत अभिनन्द दौ बलियास सँ गोपीनाथ द्दौ. नरसिंह सुत! दामोदर: सोदरपुर सँ चञ्चल सुत बवुआ दौ . . . पाली सँ गोपाल द्दौ.
दयानाथ सुत: मोदनाथ: सकराढ़ी सँ कमलाकान्तआ सुत हरि दौ . . . सोदरपुर सँ ननू द्दौ.॥ मोदनाथ सुत बोधनाथ: नरउन सँ योगी सुत भैरवदत्त दौ फन्दोह सँ म. म. भवानीदत्त द्दौ.॥ बोधनाथ सुतो गोविन्दत परमानन्दोर खौआल सँ दयन सुते भरू दौ . . . खण्डबबला सँ रत्नेथश्व्र द्दौ.॥ अपरा बोधनाथ सुत: हरिवंश: माण्ड र सँ हरदत्त सुत तीर्थदत्त दौ॥
पनिचोभ सँ गुणनिधि द्दौ.॥ गोविन्दध सुतो माधव उमाको खण्डतबला सँ बालह सुत नेनन दौ . . . खौआल सँ रामभद्र द्दौ माधव सुतो विश्वीम्भ र: लदौर बासी धरौरा बलियास सँ छकौड़ी सुत श्रीप्रसाद दौ (B ६२/३) महोदार कुमर सिंह सुत: रतन सिंह अलय सँ . . . सुत परान दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ रतन सिंह सुतो छ:कौड़ी क: पवौली सँ कलाधर सुत मचल दौ खौआल सँ गरीब द्दौ.॥ छ: कौड़ी सुत: श्रीप्रसाद: बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत परस्मबनि दौ . . . पवौली सँ पाठक भवनाथ द्दौ. श्री प्रसाद सुत: खटरू प्र. उदितनारायण: कुलदीपनारायण बचनूका: करमहा सँ मानीक सुत वावूलाल दौ . . . पवौली सँ होरिल द्दौ.॥ विश्व म्भ र सुता . . . सोदरपुर सँ कालीदत्त सुत बौकाई दौ . . . दरिहरा सँ परमेश्वबरीदत्त द्दौ.॥ अपरा माधव सुत: देवचन्‍द्र: वलियास सँ ननू सुत हर्षनाथ दौ . . .अलय सँ चौ. मित्रलाल द्दौ.॥

नगराम
(२४९) बलिराजपुर सँ शनीटोल बरौनी)
उँमा सुता जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत गोपाल दौ . . . सतलखा सँ उगरी द्दौ. (१) अपरा उँमा सुत: दुर्गानन्द.: सोदरपुर सँ वावूलाल सुत गंगाधर दौ (B ६७/४) बावुलाल सुत: गंगाधर: करमहा सँ लोकनाथ सुत जीवनाथ दौ . . . पण्डुसआ सँ रूद्रमणि द्दौ.॥ गंगाधर सुता करमहा सँ मानीक सुत बावूलाल दौ . . . पबौलि सँ होरिल द्दौ परमानन्द सुतो वैया. ठकन पाँ वेदानन्दोर नरउन सँ चत्र्चल सुत पाँ जयमनि दौ . . . घुसौत सँ वैया. रघुनाथ द्दौ.॥ वैया. ठक्कन सुता खौआल सँ म. म. पा. ववुजन सुत कुञ्जन दौ घुसौत सँ जयबल्लाभ द्दौ.॥ पाँ वेदानन्द. सुत: रविनन्ददन:दिघोसँ सर्वनारायण सुत महो ठ. कुलानन्द. दौ . . . सतलखा सँ ज्योन. द्वारिकानाथ द्दौ.॥ रविनन्दान सुता . . . पण्डु आ सँ नथुनी सुत सदुपाध्या य आनन्द दौ खण्डरबला सँ ठ. लक्ष्मीदकान्त द्दौ. बोधनाथ सुत हरिवंश सुतो मनमोहन: दरिहरा सँ वृद्धिनाथ सुत दिगम्ब्र दौ . . . सकराढ़ी सँ गिरधारी द्दौ.॥ अपरा हरिवंश सुता वत्सरवाल नरउन सँ मनभरन सुत चुम्मान दौ . . . दरिहरा सँ वनमाली द्दौ.॥ मनमोहन सुत: जगन्नासथ काशीनाथ दिघोसँ सर्वनारायण सुता. नउवति लाल दौ . . . माण्डनर सँ हनुमानदत्त द्दौ.॥
दुल्लुह सुतो अमृतनाथ:लालो सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीधर दौ . . . बलियास सँ खगपति द्दौ. अपरा दुल्लरह सुतो लान्हा क: पण्डुलआ सँ कृष्प. सति सुत बोध दौ सरिसब सँ चान द्दौ. अमृतनाथ सुता कुञ्जी अमृतनाथ वद्रीनाथ सतलखा सँ मानीक सुत मथुरानाथ दौ . . . जजिवाल सँ हिरफूल द्दौ. मुक्तिनाथ सुता वलियास सँ कलाधर सुत बतहा दौ . . . एकहरा सँ खड़गमनि द्दौ. बद्रीनाथ सुता . . . राजन. दरिहरा सँ दुल्लडह सुत जयनारायण दौ . . . सोदरपुर सँ जीवू द्दौ.॥ अपरा बद्रीनाथ सुता सोदरपुर सँ हठ्ठी सुत छत्रधारी दौ . . . पनिचोभ सँ गिरधारी द्दौ.
(२५०) बलिराजपुर सँ रानीटोल कैवलख लदौर
लाल सुत: उग्रनाथ: सरिसब सँ प्रान्नााथ सुत हृदयनाथ दौ . . . दरिहरा सँ उर्व्वीीधर द्दौ.॥ अपरा लाल सुता चुम्मनन विश्वननाथ अयोध्या नाथा: बलियास सँ कलाधर सुत मनि दौ . . . एकहरा सँ हृदयमनि द्दौ.॥ उग्रनाथ सुतो पाँ ववुए प्र. श्रीकान्ता पाँ डोमाई प्र. लक्ष्मीवकान्तो पण्डु‍आ सँ पाँ बासुदेव सुत छेदी दौ बुधवाल सँ हेमनाथ द्दौ.॥ पाँ ववुए सुतो पलट:रूद्रकान्तोर माण्ड‍र सँ अमृतनाथ सुत लक्ष्मीेनाथ दौ . . . गंगौली सँ अनन्तल द्दौ.॥
पाँ डोमाइ प्र. लक्ष्मी कान्तौ सुतो करुणाकान्तक छितनौ खौआल सँ उँमादत्त सुत राजा दौ . . . सोदरपुर सँ मनहर द्दौ.॥ करुणाकान्तद सुता खौआल सँ श्रीनाथ सुत सूर्यनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ नेहनाथ द्दौ.॥
चुम्मआन सुत: मार्कण्डेुयक: घरौरा बलियास सँ सिंहेश्वथर दौ (B ६२१५) नन्ह:कु: सुत सिंहेश्वेर: पनिचोभ सँ लोकनाथ दौ बेलउँच सनफूल द्दौ.॥ सिंहेश्वसर सुत: रामेश्ववर: करमहा सँ रज्जेा सुत द्वारिकानाथ दौ . . . वलियास सँ गिरधारी द्दौ. (१) अपरा चुम्मजन सुता सोदरपुर सँ वुढ़न सुत केशव दौ . . .पण्डुधआ सँ लोकनाथ द्दौ॥ मार्कण्डेचय सुता . . . शक्तिरायपुर नरउन सँ ववुए सुत मोहनलाल दौ . . . जजिवाल सँ नाथे द्दौ.॥ लान्हाा सुता बवुअन शंकर मद्धू सदाशीवा दरिहरा सँ भवेश सुत विष्णुलदत्त दौ . . . सरिसब सँ चान द्दौ.॥ शंकर सुतो वबनू वेदानन्दोु दरिहरा सँ ननू सुत तुफानी दौ . . . सरिसब सँ फकिरन द्दौ.॥ वचनू सूता . . . सरिसब सँ इश्व रदत्त सुत कुलानन्दम दौ . . . घुसोत सँ चान द्दौ.॥ वेदानन्द. सुता . . . सोदरपुर सँ योगनाथ सुत मांगु दौ . . . करमहा सँ वावूलाल द्दौ.॥ अपरा सुता . . .सोदरपुर सँ गंगाधर सुत सुत श्रीकान्तच दौ . . . करमहा सँ महापुरुष सुत नेन द्दौ.॥

0 टिप्पणी:

Post a Comment