पञ्जी प्रबन्ध :६ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(२०१)
भौर खण्ड(बलासँ ठ. हेमाङ्त्रद दौ (३१/०४) अपरा ठ. गोपाल सुतो मित्रकर ज्योखo हेमाङत्रदो पतनुका माण्ड्रसँ भीम दौ (४४/०९) भीम सुतो(२५२/०७) सुन्दणर: महिषी पालीसँ बाटे दौ (७७/०७) दरिo अन्दूँ द्दौ. ज्यो(o हेमाङत्रद सुता रतिधर (१००//०७) योगा (११९/०७) हृषिकेशा: (१०६//०७) झंझारपुर करo पाठक दौ (८८//०९) पाठक सुतो हिगू प्रo (११९//०६) केशव कमलनयनो (११९//०१) बदिo पवौलीसँ भरथी दौ (३९//०१) कुजौली सँ माधव द्दौ. सदुo शँहर सुता रतौली दरिo भौरा दौ (७८/०५) भोरा सुतो चन्द्रोपति (११०//०८) गोड़ प्रo रतिपति: (१०४//०८) गंगोरा बुधवाल सँ लक्ष्मीडदेव दौ (७९/०२) विश्वरनाथ सुतो लक्ष्मीशदेव: कन्हौंली सोदरo स्ववयंपाकी यदुनाथ दौ (४६/०१) माण्ड रसँ वैदिक विश्वीम्भमर द्दौ. लक्ष्मीीदेव सुता महेश (११९/०३) हरिकृष्ण) (११९/०७) लाला (९६/०८) सुल्हननी नरउनसँ रघुनन्दान दौ (९२/०२) रघुनन्द न सुता सिमरवाड़ खौआल सँ गौरीपति दौ (७९/०९) गौरीपति सुता बलिo हरिअम सँ श्यानम दौ (७५//०७) श्यागम सुतो गोढ़ाई धनश्यािम (११३//०३) (१११/०७) गोशाईदाशो सरिo सोदरo बावू दौ (४२//१०) करo लक्ष्मीसधर द्दौo प्रान्नाईथ सुता बवुए प्रo गोपाल लक्षमन (२०१/०५) प्रद्यूम्नाद वढि़o पवौलीसँ कविभोलन दौ (६५/०५) (१३४/०६) घनपति सुतो लखाईक: कटाई: माण्डारसँ रूचिनाथ दौ (२५/०३) रूचिनाथ सुता डूमरा बुधवालसँ परान दौ (५२/०५) सकo रूद द्दौo लखाई सुतो मनोहर: बलिo हरिअमसँ रामनाथ दौ (७५//०७) अपरा भवानी नाथ सुतो रामनाथ: दरिहरासँ गोनू दौ (६२//०६) (९७/०१) अपरा गोनू सुता कन्हौथलीएकहरासँ भैरव दौ रामनाथ सुता माडीर बलिo सदुo बुद़ब दौ (५५//०८) अपरा सदुo बुढ़वसुतो नन्दुन: गौर सोदरo चक्रपाणि दौ (८६/०८) चक्रपाणि सुतो भैरव आहिल (२२५//०४) रवौआलसँ रूपे दौ पालीसँ शिव द्दौo मनोहरसुतो चाण:तरौनीकरo किशाई दौ (६०/०६) लक्ष्मीमदत्त सुतो रतिनाथ पुड़े नरउनसँ परभू दौ (७४//०४) सोदरo राम द्दौo रतिनाथ सुतो छोटाई (१५८//०६) किशाइकौ सिमरवाड़ रवौआलसँ महादेव दौ (८५/०८) महादेवसुता पनिo प्रभाकर दौ (२९/०२) प्रभाकर सुतो श्रीपति दरिहरासँ होराई दौ (१३९//५) किशाई सुता खांगुड़ सरिसवसँ रघुनन्द न दौ (७३/०७) गोपीनाथ (९८/०३) सुता जयदेव (१२१/०९) कामदेव मधुसूदना: महुआ
(२०२) (९३)
रवौआलसँ विशो दौ (४२//०७) विशो सुतो लक्ष्मीजनाथ लोकनाथो (२६१/०३) बेलo भवे दौ।। कामदेव सुतो देवकीनन्दसन (१०१//०४) रघुनन्ददनो डूमरा बुधवालसँ विष्णु।पति दौ खौo यशोधर द्दौo रघुनन्दथन सुतो लाल: वारी माण्डलरसँ रामनाथ दौ (७१/०१) (१६८/०३) चाण सुत पदूम सुतो रामनाथ (बo०३/०७) जनार्दन बेलउँचसँ हिरदू दौ (६५//०६) पण्डुूआसँ पाँहोरेश्वथर द्दौ. रामनाथसुतो गौरीपति (२०/०८) अकुसी टकo पीतम्बतर दौ (४६/०९) विष्णुसपति सुता पीताम्ब र चक्रपाणि पद्मापतिय: दरिहरा सँ विश्वीनाथ दौ।। पीताम्बँर सुता जमसम बलिo गोपी दौ (६१//०५) गोपीसुता करमहासँ रामचन्द्रत दौ चाण सुतो कवि भोलन प्रo लक्ष्मीदकान्तद: परहट सकo रैया दौ (७५//०४) अपरा कविन्द्र पदां रघुनाथ सुता जयकृष्णी रैया गोविन्दा मंगरौनी पालीसँ मo मo पाँ रमापति दौ (५०/०२) यशोधर प्रo (११०/०५) प्रo भीखू सुतो उपाध्या्य पाँ रमापति बछाईकौ (१३९//०३) खौयाल सँ कृष्ण दौ (५३/०४) खण्ड बलासँ विष्णुीपति द्दौ. मoमo पाँ रमापति (११०/०५) सुतो हेमाङ़त्रद़: पबौलीसँ खूदाई दौ (३९/०८) खुदाई सुतो परमानन्दा जयरामो परिआम बूधवालसँ रामनाथ दौ (५८/०४) रामनाथ सुतो अनिरूद्ध: भौआल माण्ड रसँ भवनाथ दौ (२२/१०) भवनाथसुतो महादेव: सरिसब सँ बसाउन दौ।। रैयासुता फरहरा बुधवालसँ सुदर्शन दौ (८५/०७) पीताम्ब र सुत मुकुन्दय सुतो सुदर्शन: कसरउढ़ एकo टेकी दौ (६२/०६) अलयसँ रतीश्वउर द्दौ. सुदर्शन सुता खण्डणबलासँ चतुर दौ (४१/०१) काशीनाथ सुतो यदुनाथ (१३७/०७) गोपीनाथो गंगोरा बूधवालसँ घारू दौ (७७/०१) अपरा धारू सुता सिमरी बलिo चन्द्रतनाथ दौ
बहेo रतिनाथ द्दौo गोपीनाथ सुतो बैद्दयनाथ प्रo चतुर बदनी कौ (१३८/०४) माण्ड रसँ मोनू दौ।। चतुर सुता सिहौली माण्ड्रसँ जगदीश दौ (७२/०३)
(२०३)
(७२/०३) जगदीश (३३१//०९) सुता रामेश्व(र (१६४/०७) विरेश्वँर (१६४/०७) विश्वे/श्व रा: गंगोरा बूधवालसँ बवुनी दौ (३०/०४) नारायण सुतो राघव बवुनीकौ सकo बसाउन दौ।। बवूनीसुतो कृष्णुदाश (३३१//०९) शिवदाशो मुराजपुर रवौआलसँ दामोदर दौ (९०/०९) भैरवसुत दामोदर सुतो रामचन्द्र३ (३३१/०८) पंचानन्द( (१६३/०५) किशाई को (१८७/०३) बल्लीश (२२४/०६) महिषी वूधवालसँ दामोदर दौ (८७/०४) दरिहरासँ राम द्दौ. कवि भोलनसुतो दयानाथ महिषी पालीसँ भिखारी दौ (४०//०३) गणपति सुतो माघव प्रo मधुसूदन: खनतीया माण्डीरसँ खखनू दौ।। माधव प्रo मधुसूदन सुतो वामदेव: दरिहरासँ गादू दौ (५२/०८) कुजौली सँ रति द्दौ. वामदेव सुतो उँमानाथ: कटका सोदरo कृष्णा नन्दड दौ (५४/१०) पालीसँ बादू द्दौ. उँमानाथ सुतो लक्ष्मीदनारायण: रूचौली एकहरासँ रमापति दौ (४४//०६) रमापति सुता बेहट खण्ड्o जनार्दन दौ (३५/०१) बुधवालसँ रामदेव द्दौ. लक्ष्मी नारायण सुतो भिखारी फकीरो (१९२/०९) रतौली दरिहरासँ धराधर दौ (५३/०१) खण्ड‍o रघुनन्दफन द्दौo भिखारी सुतो (१०७//१०) (१९२/०३) जयानन्दड: खांगुड़ सरिसबसँ हेमाङत्रद दौ (७१//०) पाँ (२१०/१०) महिपति सुतो पाँ हेमाङत्रद: नरसाम वलिo शुभपति दौ (६०/०४) शुभपति सुतो धराधर (१२८//०२) भवेशो (१२१//०७) सकुरी सरिसव सँ मनोहर दौ (६१/०३) पालीसँ सदानन्दद द्दौ. पाँ हेमाङत्रद सुतो पाँ हिरेश्वकर। (१३४/०७) विठौली वलिo भगीरथदौ (६२//०४) रमापति सुतो हाड़ीक: विरपुर पनिo रामदेव दौ श्री पति सुत रामदेव सुता सकराढ़ीसँ नरहरि दौ।। हाडी प्रo (१२१/०४) हरिश्व२र सुतो भगीरथ: अड़ैवासी अलयसँ गोपीनाथ दौ (५९/०८) सतo शिरो द्दौo (२६८//०५) भगीरथ सुतो चन्द्र९ शेरवरप्रo छबनू किरूप्रo (३१५//०४) लक्ष्मीसनारायणो सकुरी गंगोलीसँ रमनसुत लक्ष्मी्कांत दौ (६५/०८)
(२०४) (९४)
लक्ष्मीसकांतसुता काको बेलउँचसँ भवदेव दौ (७४/०८) चुड़ामणि सुतो ऊँमाई भवदेवो कड़रायिन बभनियाम सँ पाठक राम दौ (७५/०५) दरिहरा सँ मनोरथ द्दौ. भवदेव सुत: (३२३//०५) भैया (१३३/०३) रैयाकौ ब्रम्होयली पनिo रामदेव दौ (६८/०२) बेलउँच सँ वंशमणि द्दौ. इति ठ. पाँ कमलमणि विवाह: मार्गशुकल अष्ट)म्यांमचन्द्र : (०१.१२.२००३) Monday Morning, ठ. कुलमणि सुता विघ्नेदशप्रo तेजमणि बासुदेव प्रo तुलमणि राधारमण प्रo शक्रिमणिका बेहट करमहासँ प्या रेलाल सुत फकीर दौ (२८/०७) बनाई सुताकविमहिनाथ कमलनयन कविजयकृष्णाप: नरउनसँ अनन्ति दौ (९२/०१) बाढू सुतो केशव अनन्तोज माण्डारसँ माधव दौ (२५//०८) अपरा माने सुता माधव कृष्णिमुरारि: सोदरo शिव दौ (२४/०५) सतo मासे द्दौo माधव सुतो विदू शिरू कौ बुधवाल सँ नरपति दौ (४३//०९) माण्डार सँ मोरि द्दौo अनन्तु सुतो रघुपति पालीसँ पशुपति (४०//०५) वलिo जगन्नािथ द्दौ. कवि जयकृष्णत सुतो सदुo जगन्नातथ: हादी सोदरo हरेराम दौ (९२//०२) रघुनाथ सुता हिंगू कुलपति (९९/०१) हरेरामा पालीसँ केशव दौ (८०/०६) माण्ड२र सँ वैदिक विश्विम्भीर द्दौ. हरेराम (९९//०८) सुतो दुखभंजन (१२३/०७) चतुर्भूजो माण्ड)र सँ जीवनाथ दौ (७७/०४) जीवनाथ सुता लक्ष्मी पति रघुपति माधवा सोदरपुर सँ छीतर दौ (३२/०६) माण्डकरसँ रघुनन्दपन द्दौ. सदुo जगन्नावथ सुता नारायणदत्त (१९०/०४) (१६२/०६) भवानीदत्त दुर्गादत्त गंगादत्त कवि वेणीदत्त महोदार रमादत्त: सोदरपुरसँ कुलपति दौ (५४//०२) अपराडींग्रप्रo बैद्यनाथ सुतो राम: बुधवालसँ गादू दौ वलिo चिकू द्दौ. राम सुतो लक्ष्मी्कांत कुलपति: वलियाससँ रघुनन्दून दौ (९०/१०) छीतू सुतो रघाईप्रo रघुनन्दनन:
(२०५)
घुसौत सँ गोपीनाथ दौ (२९/०७) तर्कपंचानन गोपीनाथ सुता रवौआलसँ माधव दौ शंकर सुतो माधव उँमापति हरिअम सँ दिनू दौ (२०//०९) जजिवालसँ कुशद्दौo माधव सुतो हरिनाथ रामनाथो सोदरपुरसँ बासुदेव दौ (३७/०१) माण्डसरसँ विश्वपभर द्दौ. रघाईप्रo रघुनन्दान सुतो गंगादाश: सोदरo हरिकेश दौ (८०//०) सकराढ़ी सँ परान द्दौ कुलपति सुतो धरनीधर: हरिo हरिदाश दौ (८५/१०) कृष्ण़देव सुत बलदेव सुतो हरिदाश: रवौआलसँ रघुपति दौ (८४//०६) नरउनसँ बावू द्दौ. (१०२/०९) हरिदाश सुता सोदरपुरसँ रामनाथ दौ (२६//०३) रामनाथ सुतो पशुपति: माण्ड्रसँ रघुनन्दपन दौ (५१/०६) अभिनन्दद सुतो रघुनन्द न प्रo डीङर: कन्होशली सोदरo श्रीहरि दौ (४४/०२) रवौआलसँ हरिकेश द्दौo रघुनन्दतन सुतो हरि: बुधवाल सँ पद्मापति दौ (७८//०१) (१९०/०६)पद्मापति सुता सरिसब सँ दामोदर दौ (८४//०३) अपरा दामोदर सुतो परशुराम: वलिo महादेव दौ (८२//०२) टकo मुकुन्दद द्दौo कवि: (१२३//०२) वेणीदत्त सुतो प्यातरेलाल प्रo श्री दत्त चंचल प्रo सोमदत्तो (१६२/०९) दरिहरासँ बवूआ दौ (७८/०४) अपरा रघुनाथ सुतौ महो माधव (९६/०९) वेदीक विरेश्व रौ सोदरपुरसँ गोपाल दौ (७५//०४) गोपाल सुता कुजौलीसँ गोपीनाथ दौ (९८//०३) सरिसब सँ गोपीनाथ द्दौ. वैदिक विरेश्वोर सुता बवुआ छोटीको नरउन सँ वासुदेव दौ (९२/०१) पुरूषोत्तम सुता चतुर्भूज चुड़ामणि चिन्ताुमणिय: खण्ड बला सँ विश्वसम्भसर दौ (९५/०८) हरिo मुकुन्दा द्दौ. चतुर्भूज सुतो घनश्यातम बासुदेवो पवौली सँ मधुसूदन दौ (७८/०८) माण्ड५र सँ अनिरूद्ध द्दौo बासुदेवसुता सोदरo सदानन्द् दौ (८०//०२) पालीसँभवदेव द्दौo बवुआ (१०२//०८) सुता बुधवाल सँ हरिश्वसर दौ (७८//०२) अपरा सदानन्दु सुतो नारायण: दरिहरासँ कृष्णददेव दौ (७९//०५) अपरा
(२०६) ।। ९५ ।।
कृष्ण० सुतो (१००/०९) रूचिनाथ मुकुन्दोव सोदरo जयदेव दौ (७६/०६) जयदेव सुत वाबूक: (१८७/०९) बुधवाल सँ गोविन्दो दौ (७६/०१) गोविन्दासुता खौआल सँ गोपी दौ (६६/०३) हरिo उधोरण द्दौo नारायण सुतो हरिश्व र: सोदरo गंगा दौ (८२/०९) अपरा गंगा सुता माण्ड रसँ यदुपति दौ सोदरo महेश द्दौo हरिश्वौर सुतो (१००/०२) बैद्यनाथदत्त: सोदरपुर सँ फकीरप्रo विष्णुलपति दौ (४४/०७) रघुदेव सुतो फकीरप्रo विष्णुोपति: माण्डररसँ सदानन्दण दौ (५३/०९) अपरासदानन्दद सुतो नरोत्तम: सोदरपुरसँ जगदीश दौ (५३/०९) बुधवाल सँ मुरारि द्दौ. फकीरप्रo विष्णुदपति सुता हरिअमसँ हरि दौ (८२//०२) हरि सुतो दामोदर लक्ष्मी कांतो खण्डतबलासँ बावूप्रo रघुदेव दौ (३५/०१) वावू प्रo रघुदेव सुतो (११९//०८) रघुनाथ: खौआल सँ रामभद्र दौ (७६/०३) रतिप्रo रतिपति सुता रामभद्र शिवरामभवानीका सोदरo रतिपति दौ (६६/०८) हरिo बसाउन द्दौo रामभद्र सुता पवौलीसँ हरिनाथ दौ (६८//०४) हरिनाथ सुता माण्ड र सँ काशी दौ (१९//०२) शोरे सुत रूद्रपाणि सुतो नरसिंह: बेलउँच सँ विश्वँनाथ दौ नरसिंह सुतो काशीक: करमहासँ रूद दौ।। काशी सुतो रतिनाथ: एकहरासँ: माधव दौ (६७/०७) माधव सुतो भवानीनाथ चतुर्भूजो पनिo विष्णुँपति दौ।। प्या(रेलाल मात्रिक चक्रं।। प्या रे लाल उoटीo (०२/०५) प्रo श्री दत्त सुतो फकीर: सकराढ़ी सँ छत्रपतिसुत प्रान्नाटथ दौ (७५//०४) भवानन्दं सुता यदुपति हेमपति कमलापति छत्रपतिय: खण्डछबलासँ रघुराम दौ (३२//१०) अग्निहोत्रिक मo मo ठo विश्व्म्भ्र सुता मo मo ठo विश्वरनाथ हृषिकेश महो बाल कृष्णी प्रo बछाई मुरारि (९९//०४) जगदीशा: हरिअमसँ मुकुन्दं दौ (४७/०५) अपरा बासुदेव सुतो मुकुन्दब: सोदरपुरसँ रघु दौ (५३//०३) रघुसुता बुधo होरे दौ (३१//०३) माण्डघरसँ राम द्दौ.
(२०७)
मुकुन्दं सुतो पद्मापति (२४१//०२) सोदरo रतिपति दौ (६६/०८) हरिअमसँ बसाउन द्दौo हृषिकेश सुता मo मo ठo रघुराम मo मo ठo परशुराम (११०//०६) मo ठo शिवरामा दरिहरासँ रामदेव दौ (८२/१०) बुधवालसँ गुणपति द्दौo ठo रघुराम सुतो हरिकृष्णश बलभद्रो (९७//०७) नरउनसँ बधाई दौ (७९//०९) करo रामभद्र द्दौo (२०५/०३) छत्रपति सुतो प्रान्नाँथ दुल्लौहो (१२२/०६) पालीसँ लक्ष्मी कांत दौ (७५//०३) अपरा कमलनयन सुतो लक्ष्मींकांत गरीबो सरिo बामदेव दौ (७६//०५) करo नन्दस द्दौo लक्ष्मी कांत सुता जहलीप्रo भोराप्रo भवानीनाथ (१०२/०८) गोकुलनाथ गंगानाथा मानी सोदरo दीश दौ (७७//०६) भवानन्दल सुतो दीश प्रo विश्वे्श्व र पशुपति (१०४//०२) महिषी पालीसँ दशरथ दौ (७६//०२) माण्डनरसँ पद्मापति द्दौo विश्वे४श्वोर प्रo (११९//०१) दीश सुता झंझारपुर करमहासँ कामदेव सुत नारायण दौ (१०१/०६) नारायण सुता रजौरा माण्ड्रसँ महादेव सुतराम दौ (७६/०३) राम सुता परशुराम महिनाथ गोपीनाथ (१७४//०४) खण्डसबलासँ ठo शुभंकर दौ (१००/०४) माण्डोरसँ विश्वणम्भँर द्दौo प्रान्ना७थ सुता नेनू प्रo (२१७/०६) वंशधर छोटा प्रo मुरलीधर हृदयधरा (१२५//०७) बुधवालसँ लाला दौ (९३/०४) लाला सुता दरिहरासँ सदुo आनन्द२ दौ (९५/०६) महो माधव सुतो वैदिक: भगीरथ सोदरo विश्वहम्भसर दौ (२४/०२) अर्जून सुतो विश्वसम्भ र राजा कौ (१८०/०६) (८५/०५)खौआल सँ गौरीपति द्दौo विश्वहम्भडर सुता
(२०८) ।। ९६ ।।
सुता बलियाससँ रघुनन्दोन दौ (९५/०२) सोदरo हरिकेश द्दौ. वैदिक (०४/०२ उoटी) भगीरथ सुता सदुo आनन्दो वैयाo नित्यादनन्दश (१००/०१) दिमान जयानन्दि रूद्रानन्दा सोदरo हरपतिदौ (३२/०१) पदूमसुता परमानन्दै उमानन्द (१५३//०५) देवानन्दo रमानन्दात वलिo दामू दौ परमानन्दम सुतो हरिपति रवौआल सँ रत्न०पति दौ (३०//०५) खण्ड३बला सँ गोपाल द्दौ. हरपतिसुता (१८७/०७) खौआल सँ खांतर प्रo श्या३म दौ (८१//०७) श्वां तर प्रo श्या म सुतो गंगाधर: सरिसबसँ पुरूषोत्तम दौ (२७/०५) निकरार (९८/०६) सुत मांगुसुतो श्रीकृष्णर (१४०/०७) पुरूषोत्तमो एकहरासँ गणपति दौ (९०//०३) रवौआलसँ प्रान्ना‍थ द्दौ. पुरूषोत्तम सुतो वीर: घुसौत सँ पदूम दौ (२९/०७) आगमाचार्यक देवनाथ (१०९/०९) सुतो पदूम: पवौली सँ जसाई दौ (६१//०९) जसाई सुतो गोपीनाथ गौरीनाथ यदुनाथ प्रo (बo०१//०५) जीवनाथौ हरिo हरिकर दौ (३१/०२) हरिकर सुतो माधव: रवौआलसँ रविकर दौ (१९/०८) रविकरसुतो दामूक: कुजौली सँ जोर दौ (१८/०२) माण्डररसँ शिवपति द्दौ. पदूम सुतो उँमापति: कुजौली सँ हरिनाथ दौ (३६//०५) बुधवाल सँ गुणपति द्दौ. सदुo आनन्दीसुता रत्ना नन्दत हीरानन्द) (११९/०७) मेघानन्दा१ सोदरo कृष्णा दौ (८१//०४) कृष्णात सुता करमहासँ भवेश दौ (७८/०१) गोढ़ाई प्रo दे देवकीनन्द न सुतो गोपीनाथ वेशौ नरउनसँ बलभद्र दौ (९२/०१) बलभद्र सुता (१३८//०७) पीताम्बदर जगदीश मुरारिय: (११४/०७) खण्ड)बलासँ मo मo ठo रामअद्र दौ (२०//०८) रवौआलसँ श्रीधर द्दौ. भाषाकवि भवेश (१३२/०४) सुता रघुपति चलमनि प्रo रमापति हीराका कुजौली सँ गंगादाश दौ (८५//१०) माण्डररसँ यदुपति द्दौ. ।। एवम् फकीर मातृक चक्रं।। फकीर (२०२//०५) सुता श्या म प्रo जीवदत्त रंकप्रo शकशदत्त (४४/०१) टेकदत्ता: भौर खण्डपबलासँ ठo छक्क न दौ
(२०९)
(९२/०३) रघुराम(१२३/०५) सुतो घनश्याशम (१०३//०५) हरिकृष्णोे पालीसँ घोंघे दौ (९२//०३) सोदरo जगन्नातथ द्दौo हरिकृष्ण/ सुता गोकुलनाथ रेवतीनाथ (१०६//०९) भवानीनाथा बूधवाल सँ लक्ष्मीनदेव दौ (९३/०४) नरउनसँ रघुनन्दठन द्दौo गोकुलनाथ सुता इशान्नााथ बासुदेव सुन्दकर प्रo रंगनाथ गोपीनाथ अनुपनाथा (१९०//०२) दरिहरासँ गंगाधर दौ Tip (३८/०२) गौरीपति सुतो रूचिनाथ यदुनाथ प्रo भिखारी को सोदरo श्रीहरि दौ (४४/०२) श्रीहरि सुता माण्डथर सँ लाखन दौ (७६/०१) बुधवालसँ परान द्दौo भिखारी (१००/०३) सुतोगंगाधर:सोदरपुर सँ मिसर दौ (७६/०८) माण्डदर सँ अनिरूद्ध द्दौo गंगाधर सुता नरउनसँ दामोदर दौ (२६/२१) दामोदर सुता विश्वे श्वदर (१०६/०८) छोटकनिगिरधरा सरिo मo मo वामदेव दौ (७६//०५) करमहासँ नन्द( द्दौo इशान्नािथ सुता भोलानाथ केवल कृष्ण फेकीप्रo मतिनाथा रवौआलसँ जानकीनाथ दौ (३१//०५) गहाई सुतो रतिक: धउल सोदरo रायकान्हन दौ (३९//०९) करo रतिपति द्दौo रति सुतो बुढ़व३ रखo हरिo वेणी दौ (४४/१०) वेणी सुता हरिहर केशव महेशा: माडरिo वलिo महनू दौ फरहरा बूधo विश्वेथश्व०र द्दौo (२१९/०१) बुढ़व सुतो सदाशीव: नगo घुसौत सँ ठo मधुसूदन दौ (३९/०४) दरिo इन द्दौo सदाशीव सुतो भोरा लच्छू कौ खांo सरिसब सँ भवनाथ सुत कमलनयन दौ (७७//०८) कमलनयन (१०३//०८) सुतो सोनाईक: (९८/०३) रतौली दरिo वाचस्पसति दौ (२३/१०) सोदरo परान द्दौo भोरा सुतो रमापति मंगo हरिअमसँ महिपति दौo (८२//०९) महिनाथ प्रo महिपतिसुता सोदरo निकार सुत लक्षमन दौ (७५//०१) नरउनसँ जीवनाथ द्दौo रमापति (२२०//०४) सुतो जानकीनाथ: त्रिपुरौलीनरउनसँ प्राणपति सुत गंगेश दौ
(२१०) ।। ९७ ।।
(८५/०७) सरस्वगती राम सुता (११७//०६) मोहन बछाई प्राणपति लक्ष्म४न (१०२/०२) नारायणा: बाली दरिहरा सँ गोनू सुत मांगु दौ।। (९३/०७) अपरागोनू सुतो मांगुलक्ष्मीर नाथो एकहरासँ महादेव: सुत भैरव दौ।। (८०/१०) बलि दूबे दौ।। मांगू सुता रख. हरिअमसं उधोरनसुत रूचि दौ।। (६६/०३) उद्योरण सुत रूचि सुतो शोभनाथ: (१५५//०१) मंगलिया कुजौली सँ महाईसुत गोपीनाय दौ।। (३६/०२) माण्डसरसँ शशि दौ¬.।। प्राणपति सुतो गंगेश: करमहासँ कृष्णुदेव सुत हराई दौ।। (७८/०६) हराय सुता लक्ष्म न राम परशुरामा रतौलीदरि बासुदेव दौ(६६//०४) राधव सुतो बासुदेव बाबू कौ बुधवालसँ शुभदौ (६६/०३) खौआलसँ गोपी द्दौ.।। बासुदेव हरिअमसँ शिरवे दौ।। (७७/०४) खण्ड/बलासँ ठ महेश द्दौ।। सरस्वेती गंगेश सुता पालीसँ गोपाल दौ।। (७५/१०) अनिरूद्ध सुतो गोपाल: सोदर. यदुनाथ दौ।। (४६//१०) माण्डदर सँ बै. विश्वनम्मोर द्दौ।। गोपाल सुता दिगउन्ध सोदरपुरसँ श्रीराम सुत श्रीकृष्णव दौ।। (९२/०७) श्री कृष्णद (१७३//०९) सुता हरिदेव रामदेव (९९/०९) हरिहरा: (१७४//१०५) दरि. रघुनाथ दौ (७८/०४) नरउनसँ जीवनाथ दौ।। जानकी नाथ सुता गोकुलनाथ प्र. गौरीनाथ उ.टी. (२१//०१२)गरीबनाथ (११५//०९) खण्ड/बलासँ बलभद्र दौ।। (९६/०२) ठ. बलभद्र सुतो रूचिपति (१०८//०४) विष्णुापति (११७//०३) करमहासँ उँमापति दौ।। (९२/०७) उँमापति सुतो छबनू प्र. विष्णु७ (११९//०१) देव बचनू कौ रजौरा माण्ड१रसँ हरिकृष्ण दौ।। (७६/०५) हरिकृष्ण‍ सुता बलभद्र हरिशीव (१००//०४) छत्रकरा: सोदरपुर सँ गोपाल दौ।। (७७//०४) गोपाल (१०५//०५) सुता माण्डररसँ महिपति दौ।। (३९/०३) घुसौत सँ सदानन्दल द्दौ।। ठ. केवलकृष्‍ण सुता धर्मनाथ भवेश रोहिणी नाथ छक्कबना बलि. हरिअम सँ यार सुत जगदत्त दौ।। (७७/०४) हरिनाथ सुत देवानन्दक:
(२११)
सोदरपुरसँ छीतार दौ।। (३२/०६) माण्डौरसँ रघुननन्‍दन दौ।। देवानन्दण सुतो(१०६//१०) सुतो यार प्र. रघुदेव: सरिसब सोदर. रघुराम दौ।। (९२//०१) माण्डसरसँ वैद्यनाथ द्दौ।। यार प्र. रघुदेव (१०१/०१) सुतो जगदत्त रजौर माण्ड रसँ गरीबनाथ दौ।। (७६/०८) भवेश (९९/०८) सुता रमाकान्तन (११२//०५) यार प्र. हेमाड़द (२६९/०३) म.म. वामदेव गरीवनामथा खांगुड़ सरि. सोमाई दौ (९७/०८) सोनाई सुतो उँमापति सिहौली मा. यदुपति दौ।। (८६/०२) मानीमोदर महेश दौ।। गरीब नाथ सुता दिगउन्धँ सोदर. जूगड़ू दौ।। (९२/०८) पीताम्बौर (१९१//१०६) सुता परमानन्दौ दुरवहरणो (११७//०९)सिहौली माण्डमरसँ हरिपति दौ।। (९२//०२) सोदर. माधव द्दौ।। परमानन्द( सुता कृष्णा नन्दौ पुरूषोतमा परनामक जूगढ़ू चलमाणिय: (२१०/०८) अनल करमहासँ हराय दौ (९७//०३) रतौली दरि. बासुदेव दौ।। जूगडू सुतो भवानन्दाह (१०४/०९) प्र. यारी देवानन्दाभ प्र. मनाय कौ डूमरा बुधवाल सँ रघुनाथ दौ।। (८२/१०) गणपति सुतो नारायण: सरिसब सँ निकरू दौ।। (९६//०३) निकरू सुतो रघुनाथ: अनल करमहासँ बासुदेव दौ।। (३३//०८) बलि. सर्बादित्य दौ।। नारायण सुतो जगन्ना थ लखाई कौ (९९//०७) महुआ खौ. वाचस्प ति दौ।। (९२/०५) गोपी सुतो विद्यापति वाचस्पौति शीवा हरिअमसँ नारायण दौ।। (५५/०७) नारायण सुता सिमरवाड़ खौआलसँ रघु दौ सोदर शीरू द्दौ।। वाचस्‍पति सुतो मिसर धर्मपति: कन्हौँली सोदर जानू दो।। (२८/०९) जनार्दन प्र. जानू सुता नडु.कर. उँमापति दौ।। (६६/०४) उँमापति सुतो हरिहर भड़गाम जजि. सोम दौ।। (२२/०४) माण्ड।रसँ धनपति द्दौ।। जगन्ना थ सुतो भोरानाथ: कटका सोदर भानू दौ।। (२६//०३) दरि. होराई द्दौ।। भोरानाथ सुतो रघुनाथ महिया सोदर राम दौ।। (९४//०९) विठौली बलियासँ सँ रघुनन्दहन द्दौ.।।
(२१२) ।। ९८ ।।
रघुनाथ सुतो (१०६/०६) सुतो मांनुदत्त बढि़याम पबौलीसँ रघुपति सुत घनश्या म दौ।। (८२//०६) रघुपति सुतो घनश्यालम: सिहौली माण्डारसँ अर्जून दौ।। (५४/०९) नरहरिसुत लक्ष्मीवनाथ सुतो परशुराम प्र लूचाई अर्जूनों सरिसब सँ रघुपाणि सुत काशी दौ।। (७७/०३) काशी सुतो पॉंरूचिक: करमहासँ राम दौ खौआलसँ बुद्धिकर द्दौ।। अर्जून सुतो गणपति वैद्यनाथो भखरौली कुजौली सँ भैरव सुत गोपीनाथ दौ।। (५५//०४) गोपीनाथ सुतो रमापति: (११२/०३) सरिसबसँ नोनीसुत गोपीनाथ दौ।। (९३/०१) गोपीनाथ सुतो हरिदेव: अलयसँ रघुसुत गादू दौ।। (८५/०५) गादू सुतो लोकनाथ शिवनाथो खौआलसँ नोने दौ।। घनश्या म सुतो लक्ष्मी(कांत खौआल सँ रघुदेव सुत मोहन दौ।। (४४/०४) हरिकेश सुतो रघुदेव: जजिबाल सँ जीवेसुत श्रीपति दौ।। श्रीपति सुतो प्राणपति उँमापति तिसुरी सँ बूदौ दौ।। रघुदेव सुता जगदीश मोहन मनोहरा: (११३/० कुजौली सँ शिवदाश दौ।। (बूधवालसँ रनिताथ दौ मोहन सुता बेहट करमहासँ जयदेव सुत शिवदेव दौ।। (३७/०६) शिवदेव सुता भवदेव (१०४/०५) लक्ष्मीरदेव उँमापति मथुरेश घनश्यागमा सरि. सोदर. भूवद्धानन्दय सुत जगदीश दौ (५३/०९) जगदीश सुता बुधवालसँ मुरारि दौ।। (५२/०५) खौआलसँ गौरी पति दौ।। मिश्र जगदत्त सुता (१०१/०१ दरिहरासँ म.म. बन्धुम सुत तिलकेश्‍वर दौ।। (७८/०६) म.म. बन्धु६ (११८//०५) सुतो तिलकेश्वतर: सरि सोदरपुरसँ घनश्यातम दौ।। (७७//०१) नरउन सँभवेश दौ।। तिलकेश्व५र सुता रूचौली करमहासँ महो गंगादत्त दौ (९१/०६) महो गंगादत्त सुतो शंकर दत्त (१२५//०२)छोटा प्र. उग्रदत्तो (२४०/०५) सुल्हंनी नरउनसँ नारायण सुत घनानन्दँ दौ।। (७९//०९) नारायण (१२५//०४) सुतो घनानन्दद हाटी सोदरबसँ कुलपति दौ
(२१३)
(९४//०६) कुलपति (१८६/०५) सुता किशु दामोदर चक्रपाणि महादेवा: सिहौली माण्ड/रसँ कमलनयन दौ।। (६१/०७) कमलनयन सुतो राम ११४/०७) खण्डदबला सँ गोपाल सुत ठ. माधव दौ।। ३१/०४) (११९//०७)माधव सुताडुमरा बुधवालसँ नारायण दौ।। (९८/०६) खौआलसँ वाचस्‍पति दौ।। घनानन्दड (१९४/०५) सुतो आनन्दम हसनू कौ (१७४//०७) रतौली दरि. घनश्यााम सुत रैया दौ।। (३९/०४) शक्तूू सुतो जीवेक: हरिअमसँ दिनू दौ।। (१६//०७) माण्ड५रसँ नगाई दौ।। जीवे सुतो रामदेव: पालीसँ शिव दौ।। (२८/०५) माण्डौरसँ सुपन दौ।। रामदेव सुतो कृष्णवदेव घनश्या मो करमहासँ जोर सुत भवनाथ दौ (७९//०५) पबौलीसँ गादू दौ।। (९६//०६/९९/०३) घनश्यासम १००//०९) सुतो रैयाक: पुड़े नरउनसँ सदानन्द७ दौ।। (८१//०५) पबौलीसँ भरथी दौ।। रैया १०३/०७) सुतो मनसुख: (९९//०३) सुल्हानी नरउनसँ महिपाणि दौ।। (९२/०६) करमहासँ शुभंकर दौ।। ठ. छक्क/न मात्रिक। चक्रं।। ठककुर छक्क न सुता अनलपुर करमहासँ टेकनाथ सुत चात्थािदत्त दौ (७६//०९) बछाई सुता दामोदर (२२०//०३) चतुर्भूज मोहन शंकर नारायणा दिगउन्धन सोदरपुरसँ जगननाथ दौ।। (९२//०३) खौआलसँ ज्योक. डीडर दौ।। शंकर सुतो (१०३/०८) जीवनाथ: सिहौली माण्डकरसँ पुरूषोत्तम दौ।। (७६//०२) पुरूषोत्तम सुता शतन्जी०व (१०१/०९) हरिश्वदर बलि. हरिअमसँ मुरारि दौ।। (७८/०७) मुरारि सुता परहद सकराढ़ी सँ यदुनाथ दौ।। (७८/०७) ज्यो/. यदुनाथ सुतोनारायण: खांगुड़ सरिसब सँ रूचिनाथ दौ।। (७६//०५) माण्डुरसँ बै. विश्वाम्म:र दौ।। जीवनाथ सुतो टेकनाथ रजौरा माण्डिरसँ साहेब दौ (९८/०२) भवेश सुतो साहेब मनसुखो दिगउन्ध। सोदर. श्री कृश्णर सुत वामदेव दौ ९७/०६) वामदेव सुता सिमर. खौआलसँ सदाशीव दौ।। (९७/०७) सरिसब सँकमलनयन दौ।। साहेब सुता (१२५/०४)
(२१४) ।। ९९ ।।
मानी सोदरपुरसँ दीश दौ (९६/०५) झंझारपुर कर. कृष्णाुनन्दन दौ।। टेकनाथ सुतो (११३//०७) सुतो जाल्पाकदत्त दिगउन्ध सोदर. बछरू सुत ह्दयनाथ दौ।। (९२/०८) गोविन्दो सुतो बछरूक: महिषी पालीसँ गोरीपति दौ।। (७९/०५) खांगुड़ सरिसबसँ वामदेव दौ।। बछरू सुतो ह्दयनाथ: रतौली दरि. म.म. वन्धुड दौ।। (९८//०८) सरिसब सोदरसँ घनश्याछम दौ ह्रदयनाथ (१९३/०५) सुतो नरहरि: रूचोली करमहासँ म.म. सुबोध दौ।। (९१//०६) म.म. सुबोध प्र. भवानीदत्त सुतो इशदत्त (२९१/०३) महेशयदत्‍ते (१०८//०६) रतौली दरि. मनसुख दौ।। (९९/०४) मनसुख सुतो रूपी आँखी कौ उ.टी (७८/०९) खण्ड बला सँ हरिश्वतर सुत जगन्ना थ दौ।। (९५//०९) ठ. मुरारी सुता बाबू प्र. (१०४//०९) विरेश्व्र हरिश्वरर विश्रेश्व्र महेश्व्र रामेश्वुर विन्येप्र श्विरा भखरौली कुजौलीसँ शिवदारा सुत कृष्णिदाश दौ।। (८०/०८) खांगुड सरिसबँ जगन्नावथ दौ।। ठ. हरिवश्व्र सुता उँमानाथ जगन्ना८थ प्रान्ना थ (१०१/०८) रघुनाथ सिमर खौआलसँ भोरा दौ (९७/०८) मंगरौना हरिअमसँ महिपति दौ।। ठ. जगन्ना१थ सुता पुड्. नरउन सँ भैरव सुत लक्ष्मीअ पति दौ।। (६०/०५) कामदेव (११६/०४) सुत भैरव सरिसब सँ होरिल सुत भवदत्त दौ।। (५२//०६) सक. विदू दौ।। भैरव सुता (११९//१०५) भैरव सुता मोहन जगदीश लक्ष्मीिपति कमलापतिय: (१८०//०९) डूमरा बूधवालसँ नारायण सुत लखाई दौ।। (९८/०६) (११३/०२)लखाई सुता नरउनसँ सरस्वरती राम दौ (७९//०३) दरिहरा सँ रघुनी दौ।। लक्ष्मीउपति सुता हाटी सोदर रघुनाथ सुत हरेराम दौ।। (९४/०७) हरेराम सुता सिहौली माण्ड रसँ परमानन्‍द दौ (८९/०३) परमानन्द० (१०५/०३)सुतो पाशुराम: बेहट करमहासँ बनाई दौ।। (९४//०३) सुल्ह नी नरउनसँ अनन्त दौ।। एवम जाल्पा्दत्त मात्रिक चक्रं जाल्पा।दतो सुता विश्व्नाथ फकीर भीखारी मार्कण्डे‍य
(२१५)
लक्ष्मी्नाथा रतौलीदरिहरासँ चन्द्रा नन्द९ दौ।। (९६//०१) वैनित्या नन्द सुतो (१०४//०३) गरीबानन्दद सुल्हीनी नरउनसँ सरसकवि कुलपति दौ।। (९२/०१) सरसकवि कुलपति सुतो (१०५//०१) बॉंका उमानाथ (११३//०२) डूमरा बुधवालसँ हरिश्वुर दौ।। (९५//०२) हरिश्व र सुता दिगउन्धु सोदरपुरसँ पद्यापति दौ (९६/०७) पद्यापति सुता रतौली हरिहरासँ विश्वुनाथ दौ।। (९७/०३) भिखारी सुता भवनाथ घनश्यारम विश्व नाथा (२१९/०५) महिया सोदर बाटून सुत पदूम दौ (९६/०२) बलि दामू दौ।। वैदिक विश्ना्थ सुतो अनिरूद्ध (१०३//०५) हाटी सोदर कुलपति दौ (९९/०१) माण्डपरसँ कमलनयन दौ।। गरीबानन्दौ (१७५/०८) सुतो बाबू चन्द्रा नन्दस: भौर खण्डयबलासँ एकनाथ सुत महाराज माधवसिंह दौ।। (९२/०३) शुभंकर (११०//०१०) सुता नारायण राम श्याटम सुन्दबर प्र. (११६/०९)प्रतिनाथा: माण्ड१रसँ विश्व०म्म र दौ।।(८६/०१) अपरा विश्वरम्म र सुतो मोहन(१८०//०१०) गंगारामो हरि गदाधर सुत गोनू दौ (७२//०२) गदाधर (१६५/०८) सुतो गोनूक: सोदर राम दौ (६१//०६) महोदाशे सुत राम सुतो गोपीनाथ प्रितिनाथ: दरि. मनुसरवदों (२२//०६) बुधवालसँ देवे दौ।। गोनू सुतो पबौलीसँ हलधर दौ।। (७६१/०७) बुधवाल सँ जसाई द्दौ. ठ. नारायण सुतो शत्रुधन प्र. लालाक: झंझार पुर करमहासँ कामदेव दौ।। (८८//०९) कामदेव सुता नारायण (१०१/०६) भगीरथ भवेश: (१०३/०७) सोदरपुरसँ श्रीरामदौ।। (९२/०७) बूधवालसँ दामू दौ।। ठ. लाला सुतो सप्रक्रय ठ. गुणानन्दौ: पालीसँ धोंधे दौ।। (७५/१०) सोदर लक्ष्मठन दौ।। सप्रक्रय ठ. गुणानन्दौ सुतो सप्रक्रय: ठ. चिलका प्र एकनाथ: रतोलीदरि. नन्दी् दौ (९५//०१) कृष्ण देव (२०१/०८) सुतोनन्दीर बन्दीन कौ (११३//०३) डूमरा बुधवालसँ कृष्णौ पति दौ।। (७८//०४) कृष्ण८पति (२१९//०४) सुतो बाबू बछाई कौ पबौलि सँ भरथी शौ।। नन्दीष सुतो मानुदत्त बन्धूप कौ (११८/०१) कन्होकली सोदरपुरसँ
(२१६)
हरिदेव दौ।। (७८/०९) हरिदेव सुता(१०३/०६) सुता मंगरौना हरिअमसँ बैद्यनाथ दौ।। (८२/०८) बैदद्ययनाथ सुता सरिसउ सोदर नरपति दौ।। (४०/०२) बूधवालसँ सुरपति दौ।। सप्रक्रयठ. चिलकान एकनाथ सुता विविध विरूदावली विराजमान मानोड़न्रत मान प्रतिज्ञापद पौर्ब्बिक परशुराम समस्तूवप प्रक्रिया विराजमान महोग्रप्रताप मिथिलालंकार महाराजाधिराज माधव सिंह बहादुर: करमहासँ जयकृष्ण् सुत जगन्ना्थ दौ।। (९४//०८) महिमा सोदर कुलपति दौ।। महराजा धिराज माधव (१०२//०९)सिंह सुता रूचौली करमासँ म. म. रामेश्व्र सुत लक्ष्मीादत्त दौ।। (९१//०६) लक्ष्मीददत्त २८७//०८) सुता भौर माण्ड्रसँ हरिकृष्ण। सुत हरिशीव दौ।। (९७//०८) हरिशीव ११५//४) सुता सोदरपुरसँ परमानन्द् सुत जुगडूदौ।। (९८/०५) डूमरा बूध. रघुनाथ द्दौ. चन्दा्ानन्दत सुतो मनभरन प्र छीतीनन्द)न: (१७७//०७): सोदरपुरसँ भवानीदत्त सुत ठेठाई दौ।। (९२/०७) शुभकर (१०४/०७) सुतो जगदीश मन्नूव कौ दरिहरासँ कृष्णददेव दौ। (१००/०९) डूमरा बूधवालसँ कृष्ण पति द्दौ. मन्नूद सुतो रमाकान्त/ माधवो महिषी पालीसँ विघाधर दौ।। (७६//०३) खांगुड सरिबस सँ म.म. वामदेव दौ।। रमाकान्तध सुता भवानीदत्तनारायणदत्तो घुसौत सँ हरि सुत राम दौ।। (८२//०५) हरि (२६९//०७) सुतौ रामकृष्णस रामो कन्होवली सोद. हरिदेव दौ।। ( ७८//०९) बूधवालसँ विश्वतनाथ दौ।। रामसुतो(२०५/०२) कमलाकान्तव: भौर खण्ड बलासँ देवकृष्ण दौ।। (९३/०२) रतिधर (११९/०३) सुतो देवकृश्ण। (११७//०५) महिन्द्रो (१०३/०४) रजौरा माण्डधरसँ भदाई दौ।। (७६/०५) सोदर मिसर दौ।। देवकृष्ण् सुता परहट सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम दौ।। (४६//०१) पुरूषोत्तम सुता दिगउन्ध० सोदर चन्द्र्पति दौ।। (९२१/०३)चन्द्रतपति सुतोलोचन: दरिहरा सँ घनश्या५मदों (९९/०४) घनश्यातम सुतो रामकृष्ण्: भौर खण्डलबलामेध सुत ठ. कृष्णाशनन्द् दौ।। (१४/०१) कृष्णातनन्दर (१३४/०१) सुतो राम (१०३//०१) लक्ष्ममनों भरता: पतनुका माण्डघरसँ मधुसुदन दौ।। (३३//०६) करमहासँ शिव द्दौ.।।
(२१७)
भवानीदत्त सुता (१८०//०६) सुता जयदत्त ठेठाई (१२६/०२) प्र. इश्व३रीदत्त शंकरदत्त महेशदत्ता बलि. हरिअमसँ यारदौ।। (९८/०१) यार (१०४//०५) सुता अभिराम मानीक (२०३//०५) दुल्लयह वैया. कमलाकान्ता४ दरिहारा सँ महादेव सुत साहेब दौ।। (७८/०९) डूमरा बूधवालसँ हरिकृष्णा दौ।। ठेठाई प्र. इश्वतरीसुताविश्विदत्त किशोर (१८४/०८) झिंगुरा (२०६/१०) सिमर. खौआलसँ छवन सुत गोकुल दौ।। ८१/०४) सरि सोदरपुरसँ छबनू दौ. एवम् ठक्कुँर कुलमणि विवाह समाप्त/ ।। मार्ग शुक्लस द्वादश्यां भृगो ।। सन १४११ साल ०५.१२.२००३ ठक्कुुर विध्नेभश प्र. तेजमनि सुता रमेश भवेश योगेशा: पुड़े नरउनसँ महादेव सुत मुकुन्द दौ।। (७७//०३) भवेश सुतो छत्रपति: सोदरपुर सँ कृष्णापनन्द दौ (४६//०१) देवानन्द सुतो कृष्णामनन्दत परमानन्दो१ करमहासँ गोढ़ाई दौ।। (७८/०१) सोदरपुरसँ श्रीपति ।। कृष्णा‍नन्द सुतो गुणानन्दन साहेबे करमहासँ नारायण दौ (१००/०७) नारायण (९६/०५) सुतो लक्ष्मी वती मानवती कैंनरउनसँ कामदेव दौ।। (७९//०८) कामदेवू (१८२/०६) सुता राम परशुरामो बुधवालसँ रतिपति दौ।। (६६/०३) रतिपति सुतो धर्मपति रतनपति दरिहरासँ रामदेव दौ।। (७९//०५) करमहासँ भवनाथ दौ।। छत्रपति सुता कलानाथ रूपनाथ मनसुख गोकुलनाथ (११२//०५) लक्ष्मीमनाथ म.म. भवनाथ (११६//०३) मोदनाथ: रतौली दरिहरासँ गंगाधर दौ।। (९७/०४) नरउनसँ दामोदर दौ।। लक्ष्मी नाथ सुतो चित्रनाथ (१८५/०१) चन्द्र्नाथो भौर खण्डषबलासँ मणिनाथ दौ (९९//०५) प्रान्नाकथ सुतो मोदनाथ मणिनाथो माण्ड९रसँ शतन्जीषवदौ (९९/०७) नरउनसँ दामोदर दौ।। लक्ष्मीमनाथ सुतो चित्रनाथ (१८५/०१) और खण्डमबलासँ मणि नाथ दौ।। (९९/०५) सुतो मोदनाथ मणिनाथ माण्ड/र सँ शतन्जीऔव दौ (९९/०७) शतन्जीीव सुतो चिलका यारी कौ नरउनसँ सँ सरस्व ती गंगेश दौ।। (९७/०४) पालीसँ गोपाल दौ।। ठ. मणिनाथ सुता म.म. रूपनाथ (१२२//०८) मोहन प्र. १२०/०६) प्रेमनाथ धर्मनाथ कवि श्या१मनाथ (११२/०४) केशव प्र. मित्रनाथा:
(२१८)
बेहट कर. जगन्ना्थ दौ।। ९४//०५) सोदर. कुलपति दौ।। चन्द्रननाथ सुतो रविनाथ प्र. मनभरन (१८३//०२) महादेवो सोदरपुरसँ भीरवन दौ।। (९२//०४) ह्दयनाथ सुतो भीखन: खौआल सँ छबन दौ।। (८०/०९) तेतारिहर सोदर. महेश दौ।। भीखन (१२२//०६) सुतो लूचाई प्र. (१८४/०७) प्रेमनाथ केशी प्र. नन्दीौपति समौली पालीसँ भवनाथ दौ।। (८४/१०) रघुपति सुता कृष्णा नन्द् भोज चाणा: पवौलीसँ केशव दौ।। (९०/०३)एकहरासँ लक्ष्मी नाथ दौ।। भोज सुतो बोधन प्र. रामेश्वौर दरिहरासँ बहुड़ी दौ।। (७८/०४) सोदरपुर रामचन्द्रौ दौ।। बोधन सुतो दुर्गादत्त भवनाथो सरिसब सँ उँमाइ दौ (९३//०१) पॉं देवकी नन्द न (१५२//०६) सुतो उँमाईक: नरउनसँ गौरीनाथ दौ।। (७०/०४) गौरीनाथ सोदरपुर सँ हरिनन्दरन दौ।। (५३/०५) हरिनन्दौन सुता माण्ड रसँ श्रीनाथ दौ अफेलसुता नरहरि जनार्दन गोपाल केशवा: बेल. बासुदेव दौ।। (२१//०७) वामदेव सुतो सोने रूदो सरि. सोदर रविनाथ दौ।। (२२//११) माण्डारसँ म.म. प्र. बंहेश दौ।। श्रीनाथ दौ।। (५३//०६) केशबसुतो श्रीनाथ (१४९//०१) भवनाथो कुजौली सँ उधे दौ।। (६४/०५) खौआल सँ अन्दूस दौ।। (श्री नाथ सुतो रघुननाथ: गंगोर सँ सुधापति दौ।। (६७/०२) बहेराढ़ी सँ रामधर दौ।। पॉं उमाई उ.टी. (०२/०२) सुतो जीवनाथ (१२६/०२) दयानाथो पालीसँ मुरारि सुत कुलपति दौ।। (४०//०५) पशुपति सुतो गोविन्दद (१७३/०८) मुकुन्दु मुरारिय: नरउनसँ लक्ष्मी।देव दौ।। (८०/०८) ओहरि पौत्र हेडू सुता महादेव रतिदेव भवदेवा कुजौली सँ जीवे दौ।। (३५//०९) माण्ड रसँ चाण दौ।। महादेवसुतो जयदेव लक्ष्मी।देवो खौआलसँ नोने दौ।। (४८/०९) सरि. गणेश दौ।। लक्ष्मीुदेव (११९//०३) सुता बलभद्र रामभद्र माधवा खौआलसँ परान दौ।। (२१//०२) परान सुतो बामन: (२२७/०८) पालीसँ बागू सुतो दामोदर दौ (६२/०४) दामोदर सुतो गौरीपति उँमापति
(२१९) ।। १०१ ।।
खौआलसँ विभाकर दौ।। १९/०७) बहेराढ़ोंढ़े दो।। मुरारि सुतो मधुसूदन कुलपति सोदर गोपीनाथ दौ।। (६४//०४) मिश्र (११४/०३) भानु सुतो गोपीनाथ बैद्ययनाथो (१४८//०६) बूधवालसँ रामनाथ दौ गोपीनाथ सुतो गणपति वेणीसपति करमहासँ नारायण दौ। (५१//१०) सोदर. भूवदानन्दु दौ।। कुलपति सुतो घनश्यामम: दरि रामकृष्ण/ दौ।। (४७/०४) वामनसुतो रत्न पाणि: घुसौतसँ म.म. दामोदर दौ।। (२९/०७) म.म. दामोदर १४८/१० ) सुतो काशनाथ २२४/०७) विश्वोनाथो (१४१/०८) खौआलसँ मण्डकनदौ (९७/०५) गहाई सुत माण्ड्न सुता जजि. रघु दौ।। रत्न७पाणि सुतो रामकृष्णु: करमहासँ रमापति दौ (८७/०५) रमापति सुता शुभंकर छोटाई पद्यापतिय: उ.टी. ७९१ ।। पबौली सँ डींगर दौ।। (८१//०३) दरि. रामदेव दौ।। रामक़ृष्णण सुता लाला रवेतीरमन केशवा एकहरासँ रमापति दौ।। (९४/०५) खण्ड़. जनार्दन दौ।। (१०१/०३) भवनाथ सुतो प्रतिनाथ: महनौरा खौआलसँ गंगादौ।। (५४/०१) गौरीनाथ सुतो देवनाथ: सोदर. जगन्नानथ दौ।। (८१//०८) जगन्नाेथ सुता कुजौली सँ विदू दौ।। देवनाथ सुता चतुर्भूज नन्दी१ होरे राम लंक्षमना: खण्डौबला सँ ठ. शुभंकर दौ।। (९२/०३) नर. नारायण दौ।। नन्दी सुतो दीनबन्धु‍ कटका सोदरपुरसँ दशरथ दौ।। (८१/०५।। दशरथ सुता बूध. हाड़ी दौ सरिसबसँ श्री कृष्ण दौ।। दीनबन्धु१ सुतो गंगा मोदा कौ बढि़. पबौली सँ गिरधर दौ।। (७९//०९) मांगु सुता गंगाधर श्यासम जयराम (१५०/१०) हरपतिय: (१०४//०१) बूधवालसँ परान सुत पीताम्ब्र दौ दरि. चिकू दौ।। जयराम (११९//०३) सुता धरनीधर गीरधर मुरलीधरा: पराखण्डद बहेराढ़ी सँ गोनू सुत रमानन्द१ दौ दरिहरा सँ गौरीपति दौ गरिधर सुतो माधव बलि. हरिअमसँ हरिदाश दौ।। (९५/०३) हरिदाश (१०४//०२) सुता माड़रि बलियास सँ बैद्यनाथ दौ सोदर पीताम्बगर दौ। गंगा सुतो लक्ष्मी नारायण सरि. सोदरपुरम सँ
(२२०) (१०२)
मुरलीधर दौ।। (७७/०१) धर्मपति (१०३/०९) सुतो मुरलीधर: माण्उदरसँ यशोधर दौ।। (९२//;५) यशोधर (१५७//०२) सुता हरिअमसँ शिवनाथ दौ।। (८२/०८) शिवनाथ सुतो नारायण गोविन्दोँ सोदर गंगादौ।। (८२/०९) घुसौतसँ राम दौ।। मुरलीधर (११२//०८) सुता त्रिपुरौली नरउनसँ राघव दौ।। (९७//०३) लक्ष्म।न सुतो कृष्णंदाश: बेहट कर. रामभद्र दौ।। (४९/०५) खण्ड बला सँ ठ. भवेश दौ।। कृष्ण।दाश सुतो राघव मंग. हरिअमसँ रघुदेव दौ।। (८२//१०) अवलम्बश सरस्वशती पदी. रघुदेव सुतो भिखाईक: पुड़े नरउनसँ श्रीधर दौ।। (७७//०२) घुसौत सँ जगडगुरू सदानन्द दौ।। राघव सुतो चलबली खगपति रतौली दरि. महेश दौ।। (३८/०५) रघुनन्द न सुतो महेश: सिसौनी बेल कामदेव दौ।। (८१//०१) हरि वामनि दौ।। महेश सुतो भैया प्र. गंगानन्द‍: नरउनसँ रघुरामदौ।। (८५/०४) मोहनाथ (१३२/१०) सुतो रघुराम: सोदर जगदीश दौ।। रघुराम सुतो हरिहर: (११६/०३) सरिसबँ रामचन्द्र दौ।। (५२//०५) पॉंहोरिल सुतो धर्मपति कर कान्‍ह दौ।। धर्मपति सुतो रामचन्द्र बूधवाल सँ जीवनाथ दौ।। (७८/०१) खण्ड बला सँ ठ. दामोदर दौ।। रामचन्द्रड सुता घुसौत सँ हरिनन्द न दौ (६५//०५) हरिकेश सुता हरिनन्दौन यदुनन्दरन देवकी नन्द्न हरीराम परशुराम छोटाईका सक. नरसिंह दौ।। हरिनन्द न सुता रघुराम राम रत्नापति का पबौलीसँ धर्मपति सुत लखाई दौ।। कुजौली सँ गोपीनाथ दौ।। एवम् महादेव मात्रिक चक्रं।। महादेव सुता गणेश (२८३/१०) मुकुन्दा दुर्गानाथ: पालीसँ दुरिवया सुत कमलानाथ दौ (९६/०४) गोखूलनाथ सुता हेमनाथ (१०६/०४) हेमनाथ दुखिया परिवया (१८१/०६) दरिहरासँ विश्वे श्वहर सुत बबुआ दौ।। (९५/०९) बबूआ सुता नरउनसँ घनानद दौ।। (९९/०२) दरि. रैया दौ।। दुखिया सुतो बाबू कलानाथ: खण्डाबलासँ महाराज छत्रसिहं दौ।। (१००//०३) अपरा महाराज माधव सिहं सुतो म. कु. कृष्णर सिहं विविधत्या१दि महाराज छत्र सिहं हादूरो बलियासँ सँ हरिपति दौ
(२२१)
(५५//०९) हराय सुता विरेश्व र पशुपति कृष्णिपति कल्यािण (१८४//०१०) सोदर छोटाई दौ।। (३५//०९) अपरा छोटाई सुता पालीसँ यदुनाथ दौ।। विरेश्वौर सुतो हरिपति पबौलीसँ रमानन्दश सुत भवानन्दत दौ (३९/०८) प्रतिनाथ सुता रमानन्दर रघुदेव (१४७//०१) अनिरूद्धा कुजौली गोपीनाथ दौ।। (९५/०७) सरिसब सँ गोपीनाथ दौ।। रमानन्दा (११५/०१) सुतो भवानन्दथ: एकहरासँ लक्ष्मीसनाथ सुत नारायण दौ।। सुर पति सुत लक्ष्मीशनाथ सुता नारायणदरि. ठकरू दौ।। नारायण सुता हरपति यदुपति श्रीपतिय: पालीसँ श्रीराम सुत छीतू दौ।। (८१/०३) सोदरपुर सँ रघुपति दौ।। भवानन्दश सुतो मही जुड़उनो बुधवालसँ रतिपति सुत गंगानन्दु दौ (६६/०२) रघुसुत शुभे सुतो रतिपति : खौआलसँ गोपी दौ।। रतिपति सुतो गंगानन्द(: सोदरपुरसँ निकार सुत विश्णुय दौ।। (३७//०२) माण्ड२र सँ वबाई दौ गंगानन्दन (१०९/०३) सुता दरिहरासँ परमानन्द। दौ।। (५२//०५) परमानन्द सुता(२८९/०१) खण्डँबलासँ हरिकेश सुत चीकी दौ।। (१८२//०७) माण्ड रसँ अभिनन्दसन दौ।। हरपति सुता रूद्रपति (१९०/१०) मणि प्र (१२६//०३) विद्यापति निधि प्र. धरापतिय: (१२२//०४) पालीसँ बोधन दौ।। (१०१//०३) सरिसब सँ उँभाई दौ।। विविधदेत्या दि महाराजधिराजछत्र सिहं (१८३/०६) सुतो म.कु. बाबू बासुदेव सिंह (२००//०१) दरिहरा सँ किर्तिनाथ सुत चित्रनाथ दौ (९९/०४) रैया (१०५/०७) सुता सनफूल हिरफूल मनफूल करमहासँ भवेश दौ।। (१००/०७) भवेश (११०//०९) सुता जलेश्वसर सोदर. देवानन्द। दौ।। (१०१/०५) करमहा सँ गोढ़ाई दौ सनफूल सुतो किर्तिनाथ हरिनाथ (२०२//० अनलपुर कर. शंकर सुत बाबी दौ।। (९९/०६) शंकर (१०५/०६) सुतो बावीक: (११६/०८) माण्ड६रसँ हरिकृष्णह दौ।। (९७१/०८) सोदर. गोपाल दौ।। बाबीसुता सोदर धर्मपति सुत रामदौ (१०२//०५) धर्मपति सुता राम पद्यनाम मही राघवा (११९/०३) बुधवालसँ सदानन्द० दौ।। (९५/०९) दरि कृष्णधदेव दौ।। रामसुता पालीसँ धोधे सुत कष्णपपति दौ।। (९२//०३) धोधे (१०४//१०१) सुतो कृष्ण२पति: खण्ड राम दौ
(१०३) (२२२)
(१००/०९) राम सुता देवानन्दर रतिधर यदुपतिय: माण्ड्रसँ मोहन दौ। (४०/०३) टीप नीचे।। मोहन सुता हरि. रूचि सुत शोभनाथ दौ पबौली सँ कृष्ण०देव दौ।। कवि कृष्णघपति (१७६/०२) सुता माण्डलर सँ परमानन्दम सुत दशरथ दौ।। (९२//०६) दशरथ (१०३//०६) सुतो रामचन्द्र श्री कृष्णो धुसौत सँ उहरि दौ।। (८२//०५) उहरि सुता सोदर राम भद्र दौ।। (७८//०४) रामभद्र सुतो विश्वउम्मदर: बुधवलासँ उँमापति दौ (७८//०१) सरि लक्मी८सँनाथ दौ।। किर्तिनाथ सुता (२१७/०९) चित्रनाथ वैदिक घननाथ (१२६/०१) खगनाथा (२००//०३) पालीसँ लक्ष्मीानाथ दौ।। (७९/०५) हरिश्व६र सुतो लक्ष्मीौनाथ: खण्ड(बलासँ रतिधर सुत महेन्द्रँ दौ।। (१००//०७) महेन्द्र सुता सकराढ़ी सँ देवानन्द: दौ।। (७५//०४) देवानन्द( सुता सोदर. रघुपति दौ।। ७७/०१) रघुपति सुता भवेश (२६९//०४) नरहरि शतन्जीदव (१०४//०७) देवानन्दाघ पालीसँ अनिरूद्ध दौ।। (९७//०५) सोदरपुरसँ यदुनाथ दौ।। लक्ष्मी/नाथ सुतो दिनबन्धुा: दरिहरासँ अनिरूद्ध दौ।। (१००/०३) अनिरूद्ध (२९६/०८) सुतो केशव: (१८३//०१) खण्ड०बलासँ जीवनाथ दौ।। (९७/०१) घनश्याुम सुता जीवनाथ रमाकान्त१ रूचिकान्ता( माण्ड०रसँ दशरथ दौ।। (१०३//०२) दशरथ सुतो बन्धू क: सोदर हरिदेव दौ।। (१००//०१) हरिदेव सुता घुसौतसँ कृष्णाघनन्दर दौ।। (८२//०५) पबौलीसँ गोप दौ।। ठ. जीवनाथ सुतो रूद्रनाथ रत्नाकथो मलिछाम नरउनसँ जटेश दौ।। (९२/१०) भवदेव सुतो ज्यो्. जटेश. खण्डदबलसँ राम दौ।। (१०३//०१) माण्ड रसँ मोहन दौ।। ज्यौो. जटेश सुतो पौरानीक मनबोध: १२३/०३) सोदर कृष्णा नन्दद दौ।। १०१/०५) करमहासँ नारायण दौ।। चित्रनाथ सुता (२०३//०५) सुता खांगुड़ सरिसबसँ पॉं बबनूसुत धीरनाथ दौ।। (९७/०८) कमलनाथ सुतो कृष्णडपति बहुड़ी मलि. नरउनसँ गौरीपति सुत श्रीधर दौ बुधवालसँ राम दौ।। कृष्णडपतिय सुता बासुदेव कृष्ण देव महादेव पॉं लक्ष्मीरदेव पॉं हरिजीवा बलि ममरू सुत गंगाधर दौ खण्डबबलासॅ विश्वण नाथ द्दौ.
(२२३)
पाँ हरिजीव सुतो पॉं ववनूक: नरउनसँ बासुदेव दौ।। (४५/०९) सोदर सदानन्दू दौ।। पॉंबबनू सुता पाँ लक्ष्मीनपति (१९१/०९) थोथा (११०/०७) धीरनाथा अनल. करमहासँ हेमकर दौ।। (८५//०४) रमानन्दल सुता सर्वजोन (२०१/०६) बालकृष्णह सर्वज्ञ सरस्व४ती पदां रूचिपति पण्डित राज पदा. म.म. रतिपतिय: सोदर गीरू सुत बैद्यनाथ दौ।। दरिहरासँ होराई दौ।। रतिपति सुतो हेमकर नरउनसँ मोहन दौ।। (८५/०९) मोहन सुता माण्ड रसँ हरिपति दौ।। (९२//०३) सोदर माधव दौ।। हेमकर सुतो गौरीपति (१४०/०१) दुखमंजनो पबौलीसँ जगदीश सुत बैद्यनाथ दौ।। केशव सुत जगदीश सुतो मधुसूदन बैद्यनाथों हरि. वामनि दौ।। वैद्यनाथ सुत छोटकनि हरिअमसँ बसुदेव सुत बाबू दौ सोदर लखाई दौ।। धीरनाथ प्र. मेधापति सुतो धरापति: (११६/०६) बेहट करमहासँ चन्द्रीदेव दौ।। (९८//०६) भवदेव सुतो विष्णादेव: मानी सोदर. देवानन्दक दौ।। (७७//०६) देवानन्द) (२१२//०८) सुता रैया हरिणी जगदीशा: हरिअमसँ मुरारि दौ।। (७८/०७) पबौली सँमधुसूदन दौ। विष्णु(देव सुतो हरिदेव चन्द्रे दवो रतौली दरि. चतुर्भूज दौ।। (७८/०४) बहुड़ी सुतो चतुर्भूज सोदर. रामचन्द्र दौ।। (७८/०९) करमहासँ कृष्ण८देव दौ।। चतुर्भूज सुतो सदाशीव जनार्दनो सोदर शुभंकर दौ।। (१००//०५) दरिहरासँ कृष्णसदेव दौ।। चन्द्र देव सुतो प्रेमदेव: दरिहरासँ सोन दौ।। (१५७//०५) चक्रपाणि सुत सदानन्दम सुतो राम: हरिअमसँ बाबू दौ।। राम सुतो वैदिक भगीरथ (२७३/०४) गण पजियाड़ सोने प्र धर्मपति एवांगुड़ सरिसबसँ विष्णुसदेव सुत जगदीश दौ बलि. गोविन्दा दौ।। सोन सुतो भवदत्त (१९४/०६) सोदर रघुपति सुत नरहरि दौ।। (१०३//०४) नरहरिसुता माण्ड९रसँ हेमकर दौ।। (८५/०९) नर. वीर द्दौ बाबू कलानाथ सुता दिगउन्धन सोदरपुरसँ शिवानन्दे सुत झोटन दौ।। (९८/०५) यारी सुता शिवानन्दह दुल्लुह प्र. पुण्याघनन्दोर (१९४/०६) माण्डदरसँ भीखनी दौ।। (७६//०२) रमापति सुतो हरिहर: खण्डतबलासँ कामदेव दौ।। (७७/०७) काम देव सुतो गणपति: (११३/०८) पालीसँ बाटू सुत बाभन दौ।। (७७/०८) माण्डुरसँ रमानन्द। दौ।। हरिहर सुतो भिखनीक: नरउनसँ कविकृष्ण। (१८८//०४) दौ।। (८५/११) पतनुका माण्ड्रसँ सुत घनश्याौम द्दौ.।।
(१०४) (२२४)
भीखनी सुता शुभलाल शम्भुदनाथ जगन्नाणथा: पबौली सँ कृष्णुपति दौ।। (१०२/०७) हरपति सुतो कृष्णजपति पालीसँ घोंघे दौं ।। (१०३/०९) घोंघे सुता (१०६/०६) सुता खण्डग. म. म. ठ. शुभंकर दौ।। (९२/०८) नरउनसँ नारायण दौ।। कृष्णिपति सुतो लक्ष्म.न: (१११/११) हरिअमसँ हरिदाश दौ।। (१०२/०९) अपरा हरिद्वाश सुता पबौली सँ खुदाई सुत जयराम दौ हरिअमसँ रघुनाथ दौ शिवानन्दश सुता भोलानन्दि (२८१/०९) झोटन प्र कमनानन्द कारी प्र. कृष्णाुनन्दान: (१२५/०१) दरिहरासँ मोतीनन्दकन दौ।। (१००/०१) नित्या नन्दष सुतो मानीक नन्दान (२०६/०७) मोतीनन्दीनो सोदर धर्मपति सुत राम दौ (१०३/०९) पालीसँ कृष्ण(पति दौ।। मोतीनन्दअन (१७४//०३) सुता सोदर पुशुपति सुत बन्धु दौ।। (९६/०४) पशुपति सुतो बन्धुनक: माण्डसर सँ हेमाड़द दौ (७७//०३) हेमाड़द सुता करमहास नारायण दौ।। (१०१/०६) नरउनसँ कामदेव दौ।। बन्धुु सुतो(२१५/०१) रूचिपति (१८२//०६) हरिअमसँ यार दौ।। (१०१/०१) यार सुता (११०//०७) रमानाथ (१२६//०२) विष्णुवदत्त गंगादत्त (२००/०१) म.म. सचल प्र. भवानी दत्त (११९/०६) वैया. म.म. मोहना: (१८५/०९) माण्ड रसँ भवेश दौ।। (९९/०८) सोदरसँ वामदेव दौ।। झोटन सुता पालीसँ मोदनाथ सुत दुखिया दौ।।(८१/०८) छोटकानि सुतो मोदनाथ जगन्नाौथो (११७/०२) सोदर पुरसँ शतन्जी व दौ।। (१०३//०४) शतन्जीौव सुता माण्ड७रसँ रत्नााकर दौ (८५/०३) रतनाकर सुता सरिसब सँ महिपति दौ (८४//०५) खौआल सँ अभिनन्दँन दौ।। मोदनाथ (११३//०१) सुतो दुखियाक: दरि भोरा सुत गोड़ दौ (९३/०३) गोड़ प्र. रतिपति सुतो भवनाथ: (११३/१०) नरउनसँ गोपीनाथ दौ।। (७७//०३) गोपनीनाथ सुत आँखीक: खण्ड)बलासँ बलभद्र दौ।। (९७//०७) कर उँमापति दौ।। दुखिया सुतो आत्माँराम: (१८३//०३) खण्ड९बला सँ ठ. रत्नेरश्व।र सुत थेधी दौ।। (९९//०४) बाबू प्र. विरेश्वडर सुता
(२२५)
बन्धु२ प्र. धर्मेश्व‍र जालेश्व र जहल प्र. सर्वेश्व०र रत्नेबश्व र गरीब प्र. उर्जीश्वसरा नरउनसँ महिपति दौ।। (७५//०१) भवानन्दज (११०//०५) सुतो महिपति लक्ष्मीमपति सोदर महेश दौ।। (७८//०४) दरि. वाचस्‍पति दौ।। महिपति सुता शिवराम अभिराम वदना खौआलसँ गौरीपति दौ (७९/०१) नरउनसँ सरस्वशती राम दौ।। रत्ने श्व र सुता परमेश्वनर प्र. कोटीश्वडर इन्‍द्रेश्व र थेधी प्र. गुणीश्ववरा: माण्डेरसँ महादेव दौ (९९//०८) परमानन्दव सुतो विरेश्ववर खण्डथ. रामदेव दौ।। (८१//०८) रामदेव सुतो लक्ष्मीपपति हरिजीवो हरि. रूचि सुत शोभनाथ दौ।। (१५५//०) पबौली सँ कृष्ण्देव दौ।। विरेश्व र (११८/०१) सुतो महादेव नरउनसँ मनोहर दौ।। (९२/०४) मोहन सुतो मनोहरा हरिहरो माण्डमरसँ अर्जून दौ।। (९८//०३) कुजौली सँ गोपीनाथ दौ।। मनोहर सुता खौआल सँ परशुराम दौ (१३१//०४) सोदर छीतर दौ। महादेव सुतो ज्ञान: (११९/०२) कर शंकर दौ।। (१०३/०८) शंकर सुतो देवानन्‍द गुणान्न दो माण्ड१रसँ बैद्यनाथ दौ।। (९२//०२) बैद्यनाथ सुतो हरिनाथ (१८६/०१) करमहासँ रतिघर दौ (२८//०८) रतिधर सुत भानुदत्त: सोदर. श्रीकृष्ण दौ (९७//०६) दरि. रधुनाथ दौ ।। ठ. थेधी (१२६/०१) सुतो बतहू सोनो (१२४//०२) दरिहरासँ सँ शोभाकर दौ।। १०३/०७) रैया सुतो पुरूषोत्तम महिपति सुतो (११९/०५) सुतो पद्यापति माण्डुरसँ पदमानन्दर दौ।। (९२//०५) सरिसबसँ रूचिनाथे द्दौ।। पुरूषोत्तम सुता मित्रकर शोभाकर यारा: सोदर रामेश्व)र दौ।। (७७/०६) रामेश्व र सुता करमहासँ सुन्दूर दौ।। (७८/०१) सुन्दरर सुता धराधर (११८/०१) लोचन (११८/०१) (११९/०४) १७३/०९) बैद्यनाथ बछरू भवीका: दरि भिखारी दौ।। (९७/०३) सोदर. मिसब दौ।। शोभाकर सुतो पखिया प्र धर्मकर: उ.टी. (७९/१०)
(१०५) (२२६)
नरउनसँ सरसकवि कुलपति दौ।। (१००/०१) अपरा कुलपति सुतो मेघनाथ दयानाथो (१२३/०५) घुसौत सँ हरि सुत राम दौ।। १००//०७) खणुरवला सँ देव कृष्णध दौ।। मुकुन्दस सुतो जयनाथ जसीनाथो माण्डररसँ रघुवर सुत फेकू दौ।। (९२//०२) रमापति सुतो मोहन लालाकों घुसौत सँ ठ. सदान्न द दौ।। (३९/०७) अपरा सदानन्दं सुतो विरेश्व८र: नरउनसँ यदुनाथ दौ।। (८५/०९) खण्ड०बलासँ हरिकेश दौ।। लाला सुतो मानु (११५/०३) विष्णु०पति पालीसँ चतुर्भूज सुत शंकर दौ।। डालू सुत पशुपति सुतो चतुर्भूज: पबौली सँ लोकनाथ दौ।। चतुर्भुज सुतो शंकर: सोदर. हरिकेश दौ।। (८०//०१) सकराढ़ी परान दौ।। शंकर सुता सोदरपुरसँ रामनाथ दौ।। (९५/०४) मा. रघुनन्द।न दौ। विष्णु पति सुता बेचन बगडू (१९४/०५) चाण (१२५//०४) बछरूका सोदर प्रभाकर दौ।। (९७//०८) गोपाल सुतो हरिहर पुरूषोत्तम दरिहरा सँ महिनाथ दौ हरि.विश्वे श्वूर द्दौ. हरिहर सुता बाछनि प्र. रामदेव पद्यापति प्रभाकरा: दरिहरासँ भिखारी दौ (९७/०३) सोदर. मिसर द्दौ. प्रभाकर सुता पालीसँ राम दौ।। ८१/०७) सोदर. मित्रकरो दौ बेचन सुता कमलादत्त (२०३//०६) ह्रदयदत्त तोताई लतडू (२९२/०५) हरदत्ता: खण्डपबलासँ प्रेमनिधि दौ।। (४९/०६) चिरन्जीहव सुता रामचन्द्रह गिरधर सिंहनी इन्द्रसपतिय: दरिहरासँ राघवसुत बाबू दौ।। घुसौत सँ हरिनन्द‍न दौ।। इन्द्रनपति सुतो ठ. प्रेमनिधि माण्डतर सँ बन्धु दौ।। (८५/०३) बन्धुर सुता सोदर लाला दौ।। (४४//१०) मधुसूदन सुतो लालाक: पालीसँ बामन दौ।। लाला सुता घुसौत सँ भगीरथ दौ।। (२९/०८) महाम हो जनार्दन सूता नरहरि नीलकंठ (३२६/०४) गणपतिय: सोदरपुर
(२२७)
कुलपति दौ।। गणपति सुतो भगीरथ: पबौली सँ भरथी दौ।। (३९//०१) कुजौली सँ माधव दौ।। भगीरथ (१२३/०८) सुता सरिसब सँ जनार्दन दौ।। ( ८४/०४) खौआल सँ कृष्ण देव दौ।। ठ. प्रेमनिधि सुता करमहासँ पशुपति दौ।। (७८/०६) लक्ष्मी्पति सुतो पशुपति: दरिहरासँ बहुड़ी दौ।। (७८/०४) सोदर. रामचन्द्र द्दौ. पशुपति (११३//०२) सुता दरिहरासँ पुरूषोत्तम दौ।। (१०५/०८) सोदर. रामेश्वोर दौ।। ह्दयदत्त सुता रघुवर किशोरी (२८३/०९) यदुनन्दँना (१९१/०५) पालीसँ हेमनाथ दौ (१०२//०८) हेमनाथ सुता राजीव झींगुर श्रीनाथ (१९३/०७) दयानाथा (१२५/०९) सोदर. काशीनाथ दौ।। (७९//०७) कुलपति सुतो जीवनाथ: माण्ड२रसँ बैद्यनाथ दौ (१०५/०६) करमहासँ रतिघर दौ।। जीवनाथा सुतो जानकीनाथ (११६/०१) मैदान प्र. काशीनाथौ हरिअमसँ नारायण दौ।। (८२//०१) खण्ड‍बलासँ शिवर राम दौ।। भैयन प्र. काशी नाथ सुता डूमरा बूध. कलयानाथा दौ।। (९८/०) रघुनाथ सुतो कलानाथ: पबौली सँ कृष्णानपति दौ।। (१०४//०२) हरिअमसँ (शिवदाश) हरिदाश दौ. कलानाथ (११६/०८) सुतो उँमानाथ १२२//०५/) जयनाथो (१७५/०३) सरि. सोदर. मुरलीधर दौ।। (१०२//०२) नरउन उनमें राघव दौ।। रघुवर सुतो फेकू मन्नू कौ (१९३/१०) पुड़े नरउनसँ राधानाथ दौ।। (९७/०४) विश्वेौश्प र सुतो गंगादत्तो सोदर. श्रीपति दौ।। (८५//०३) जगन्ना थ (२२६//०५) सुतो भगीरथ (११६//०५) जयकृष्णोन करमहासँ जीवनाथ दौ।। (८५//०४) नरउन सँ मद्धू दौ।। जयकृष्ण् सुतो रघुराम श्रीपति: हरिअमसँ चिन्ता मणि दौ।। (८२//०१) बलि. कामदेव दौ।। श्रीपति सुत हरिअमसँ
(१०६) (२२८)
कुलपति दौ।। (८१//०१) धनपति सुत रूचिपति सुतो कृष्ण/पति सोदर परान दौ।। कृष्णअपति सुतो गौरीपति माण्डनरसँ नरहरि सुत विश्व/नाथ दे . . . बुधवालसँ मति दौ।। गौरीपति सुतो गणपति कुलपति दरि प्रघून्न सुत बलभद्र दौ।। (३८/०२) बलभद्र सुता हरिअमसँ मुरारी कृष्ण/देव दौ . . . सक. बुढ़ाई दौ।। कुलपति सुतो गरीब: सोदर. धराधर दौ।। (३२/०६) भोरानाथ सुतो धराधर: हरिअमसँ वामनिसुत रघुनाथ दौ।। (८५/०६) वामनि (२५५/०५) सुतो रघुनाथ यदुनाथ उँमापतिय: पवौलीसँ डींगुर दौ।। (८१//०३) दरि. रामदेव दौ।। रघुनाथ (१२०//०८) सुता नरउनसँ बलभद्र दौ।। (९६//०७) खण्ड बला सँ रामभद्र द्दौ.।। धराधर सुता कुजौली सँ गंगादाश दौ।। (८५//१०) माण्डबरसँ यदुपति दौ।। गंगादत्त सुता रूचिदत्त भोलानाथ (१८४/१०) एकनाथ (१९२//०२) टेकनाथ (२०३/०२) प्र. फूही वैया. राधानाथ पालीसँ दुर्गादत्त दौ।। (१०४/१०१) धोधे सुतो महीक: सोदर. कृष्णाथनन्दत दौ।। (८२/०५) कृष्णागनन्दध सुता खौआलसँ भीखू दौ।। (८१//०६) पबौलीसँ भवनाथ दौ।। मही सुतो दुर्गादत्त भवानीदत्तो (१२९/०१) खण्डप. ऋषीकेश दौ।। (९३/०२) ऋषिकेश सुता दरिहरासँ पुड़धेउ रघुनाथ दौ।। (५२//०१) श्री कृष्णासुतो पुडधेउ रघुनाथ: सरिसबसँ गौरीपति दौ(५२//०६) गौरीपति सुता बुधवालँ गुणपति दौ।। (३६/०८) सोदर. बासुदेव दौ।। पुडधेउ रघुनाथ सुतो धरानाथ: सोदरपुरसँ पीताम्बधर दौ।। (९८/०३) माण्ड रसँ हरपति द्धौ।। दुर्गादत्त सुतो मोहन: (२१२//०१) खौआल सँ दिनबन्धुे दौ (१०२/०७) पबौलीसँ गिरधर दौ।। वैयाकरण राधनाथ सुतो चंचल खण्डधबला सँ श्या)मनाथ दौ।। (९७/०३) रेवतीनाथ सुतो हेमनाथ श्याबमनाथ माण्डडरसँ गरीब नाथ दौ।। (९८/०३) सोदर. जूगडूं दौ।। श्यााम नाथ (२०१/०५) सुतो जयनाथ (१७७/०३) हरिअम सँ दुल्लसह दौ।। (९८/०१) देवानन्द सुता गुणानन्दाज परनामबू नेहाल चन्द्र सोदर. भवानन्दं(
(२२९)
(९६/०४) पालीसँ दशरथ दौ।। नेहाल चन्द्रा सुतो बाबूराम मेधनाथो दरि. रैया दौ।। १०३/०७) कर. भवेश दौ।। मेघनाथ (११५//०३) सुता बालह (१७६//०५) दुल्लरह हल्ली प्र. हलधरा: (१९०//०१०) खण्ड१बलासँ ठ. एकनाथ दौ।। (१००//०२) करमहासँ जगन्नादथ दौ।। मिश्र दुल्लहह सुतो उर्व्वीनधर (२१८/०६) गिरधर (२१३//०९) दरि. नित्या०नन्दी दौ (१००/०१) नरउन सँ कवि कुलपति द्दौ गंगानाथ मुक्तिनाथ प्र. कमला कौ (२१३//०२) महिषी पालीसँ हर्षी दौ।। (८१/०३) छीतू सुतो गोपीनाथ: पबौलीसँ बासुदेव दौ।। ६७/०५) रूपदत्त (२२५//०२) सुत बासुदेव सुता घुसौत सँ जीवाई दौ।। गोपीनाय सुतो रघुपति मधुसूदन नरउन सँ रमानन्द् दौ।। (७५//०१) रमानन्दप सुतो उँमानन्द: (२४२/१०) पाली सँ कृष्ण देव दौ।। (७२/०१) कृष्णसदेव सुता दरि. वाचस्‍पति दौ।। २३/१०) सोदर परान दौ।। रघुपति सुता जीवेश्वईर नरोत्तम बछरू देवकृष्णाप पबौली सँ नाथ दौ।। (६५/०५) जानू सुतो रमापति हरपति हरि. सोम दौ।। (८५/१०) दरि होरे दौ।। हरपति सुतो हेडूक: खौआलसँ सोने दौ (८१//०६) पालीसँ ज्ञान दौ।। हेडू सुतो नाथ मनसुखो नरउनसँ देवनाथ दौ (५५//०५) देवनाथ सुतो सदानन्दे: पालीसँ श्रीधर दौ।। (६१/०५) श्रीधर सुतो प्रद्यम्न् हरि श्वदरौ खौआलसँ विशो दौ (२५//०६) TiP बूधवालसँ हलधर द्दौ. नाथ सुता परि. बूध. मोहन दौ।। (८८/०७) काशी सुता गोढ़ाई क: (१७२/०७) खौआलसँ नरपतियों दौ (८४/०५) नोने सुतोनरपति सुतो सुरपति अमरपति टक. पाँर्खू दौ। गोढ़ाई सुतो मोहन: कुजौलीसँ रघुनाथ दौ।। (५५//०३) रघुनाथ सुता परमानन्दग: (१३४//०३) करमहासँ मणिधर दौ।। (४५/०१) मणिधर सुतो श्रीपति सुरपति सरिसबसँउधे दौ।। (७६//०१) उधे सुता पनि ग्रहेश्वईर दो।। (६६//०२) बेलउँच दूबे दौ।। मोहन सुता भगीरथ कवि (११९//०३) कृष्णावनन्दी देवानन्दा। सोदरपुर: सँ
(२३०) (१०७)
वामदेव दौ।। (३१//०५) दामोदर सुतो रघुनन्दान: माण्डारसँ बसाउन दौ।। (२५/०३) बसाउन सुते चसाइत रूपनी कें कर. टूने दौ।। ५४/०१) टूने सुतो गोढाई मधुकरौ (१७४/०७) वलियास सँ जोर दौ (३२/०३) बहेराढ़ी सँ विश्वगम्मौर दौ।। रघुनन्दुन सुतो कामदेव वामदेवो दरि. केशव दौ।। वामदेवा सुता घुसौत सँ लखाई प्र. लक्ष्मीसकर दौ।। (६१//०८) महाई (१६५/०२) सुता सुधाकर लक्ष्मी।कर भवानीनाथा माण्डतसँ माधव दौ।। लखाई प्र. लक्ष्मीधकर सुता बलि. उँमापति दौ।। (६५/०७) नरपति सुत उँमापति सुता हरिअमसँ सँभागीरथ दौ।। (७७/०९) भगीरथ सुता माधव ब. (१२//०४) राघव भिखाई का एक. हरिकेश दौ।। (२८//०६) रूद सुत हरिकेश सुता रामेश्वखर विश्वेीश्व।र गणेश्व रा: बहेराढ़ी सँ बराहसुत दिनू दौ नरोत्तम सुतो रतिदेव सोना कौ जगौर माण्डशरसँ भवदेव दौ।। (८३/०९) भवानी सुतो रघुनाथ (११९//०८) बैद्यनाथो बलि. हरि चिकू दौ।। (८३//०१) बेलउँचसँ देवनाथ दौ।। बैद्यनाथ सुतो जयदेव (१२६/०४) भवदेवो शिवदेवा हरिपुर पालीसँ देवनाथ दौ।। (६०/०९) यशोधर सत दशरथ सुतो देवनाथ सोदर भूवदानन्दव दौ।। (५१//०१) सत. श्रीकर दौ देवनाथ सुता नरउनसँ रमानन्द) दौ।। (१०७/०४) दरि वाचस्‍पति दौ।। भवदेव (१९२/१०) सुता कर. श्री कृष्णन दौ।। (८७/०६) मधुसूदन सुताश्रीकृष्णव परमानन्दा (११८/०७) ननू प्र. (१८७/०१०) नारायण बैद्यनाथ्ज्ञ् (११३//०८) भौरानाथ (१४८/०४) जगन्नारथा पवोली सँ डींगुर वौ।। (८१//०३) दरि. वामदेव दौ।। श्रीकृष्ण० सुता लाला (१८२/०९) बाला विशो चाणा सोदर. श्रीपति दौ।। रवौआल सँ कृष्ण०देव दौ रतिदेव सुतो लक्ष्मी।दत्त दरि. देवनाथ दौ (८३//०२) सरि. साहेब दौ।। लक्ष्मीसदत्त सुता वागीश दुल्लाह (२८१/०४) दुखरण हर्षीका रजौरा माण्डलरसँ कुलपति दौ।। (९२//०६) घनानन्द सुतो(१९०//०४) कुलपति गंगापति सरिसब सँ बबनू दौ।। (१०४/०१) कर. हेमकर दौ।। कुलपति सुतो रत्नबपति: (२१२//०४) पालीसँ घनानन्दम दौ।। भिरवारी
(२३१)
सुता धर्मानन्दत (१२२/०६) घनानन्दी (१६५/०६) विद्यानन्दा दुर्गानन्दाे दरि. कुलपति दौ।। (६६/०४) बूढ़ब सुता कमल भगीरथ गणेशा: घुसौत सँ ठ. पीताम्बदर दौ।। (६५//०७) सक. जगन्नादथ द्दौ. (१४६//०७)भगीरथ सुतो कुलपति बूधवालसँ मोहन दौ।। ((८८/०७) (१०७/०८)) भवे सुत काशी सुतो गोढ़ाई रवोआल सँनरपति दौ।। गोढ़ाई (१२६//०६) सुतो मोहन (१०७/१०) कुजौलीसँ रघुनाथ दौ।। (५५//०३) कर. मणिधर द्दौ.(१३०/०५) कुलपति सुतो छबनूक: सोदर. होरपतिदौ।। (५४//०६) बेलउँच कालीदाश दौ।। घनानन्दछ सूतो रत्नाकनन्दथ: खौआलसँ पीताम्बमर दौ।। (८४//०६) हरपति सुतो घनश्यादम: सरिसबसँ जनार्दन दौ।। (८४//०४) वौअलसँ कृष्ण देव द्दौ. घनश्यानम (१३४/०१) सुतो पीताम्बखर झोदूकों पबौलीसँ श्रीकृष्णाल दौ सकराढ़ीसँ सुधाई दौ।। पीताम्बमर सुतो श्रीदत्त (१२३/०२) कन्होंली सोदर. रामचन्द्रा दौ।। (८६/०९) रामभद्र सुतो १४७/०१) सुतो रामचन्द्र् तरौनीकर. पद्यापति दौ (८७//०६) पद्यापति सुता सरि परमानन्द दौ(८४/०९) पालीसँ केशव दौ। रामचन्द्र। सुता गंगादत्त विष्णुतदत्त (११३/०५)कान्ह् चाण का महनौरा खौआलसँ विश्वेदश्व्र दौ।। (८८/०६) अपरा भिखू सुत जगत सुता भगीरथ ठाकुर (१३०//०४) रामकृष्णव श्रीकृष्णप जयकृष्णाग सोदर. गोशाई दाश दौ।। (८९//०६) पीताम्बणर प्र. गोशाईदाशसुतो (२०९/०७) विश्व म्म(र बलभद्रो (११३/०२) हरि. गणेश दौ रामकृष्ण. सुतो विश्वेतश्व०र नडु. करमहासँ यदुनाथ दौ (२२/०६) मुरारि सुतो यदुनाथ: सोदरपुरसँ परान दौ।। (२४/०२) खौआलसँ वेणी दौ।। यदुनाथ (१११/०८) सुता सोदरपुरसँ गोनू सुत जयन्त। दौ।। (६६/०५) बूधवालसँ पीताम्ब)र दौ।। विश्वे श्वयर सुतो बलभद्र रतनू कौ शिव. हरि. खेदू सुत किशुनी दौ
(२३२) (१०८)
(८३/१०) विश्वेुश्वौर (१४०/०८) सुतो खेदूक: सोदरपुरसँ रत्नआपाणि सुत देवपाणि दौ बहेराढ़ी सँ रामचन्द्र दौ।। खेदू सुतो महिपति किसुनी कौ माण्डणरसँ बलभद्र सुत रघुदेव दौ।। (५१//०१) करमहासँ नारायण दौ।। किसुनी सुतो देवकृष्ण् (२०९/०१) लक्ष्मीण कांतो (२२२//०३) नरउनसँ नारायण सुत हाड़ी दौ (९२/०४) हाड़ी सुतो जगन्नाडजथ: सोदर गोपीनाथ सुत बालकृष्णा दौ।। (६२/०५) दरि. अफाई द्धौ।। हर्षी सुता दून प्र. भवनाथ २७२/०५) बच्च/न प्र. खगनाथ (२१०//०९) विकल प्र. हेमनाथा (२११/०१) खण्ड६बला सँ भैया सुत ठ. भगीरथ दौ।। (९७//०७) ठ. रूचिपति सुतो भैयाक: दरि. म.म. बन्धुभ दौ।। (९८//०८) सोदरपुरसँ घनश्यािम द्दौ. भैया सुतो भगीरथ रघुवरो खौआलसँ छबन सुत गोकुल दौ।। (८१//०४) सोदरपुरसँ छबनू दौ।। भगीरथ सुता करमाहसँ महेश दत्त दौ।। (९९//०३) महेश दत्त सुता खण्डरबलासँ महाराज माधव सिंह दौ।। (१०२//०९) महाराजा माधव (११५//१०७) सिंह सुतौ म.कु. किर्ति सिंह (१८९//०१०) बाबू गोविन्ददसिंहो (१७४/१०) सिहों पालीसँ छोटकनिसुत मोदनाथ दौ।। (१०४//०८) दरिहरा सँ रतिपति दौ।। एवम ठ. विघ्न९देश प्र. तेजमणि विवाह प्रकरण समाप्र:।। मार्ग शुक्लर पुर्णिभयांकुजे सन (१४११ साल ०९.१२.२००३ Tuesday
(२३३)
ठ. रमेश सुता माण्ड्रसँ मुकुन्द३ सुत हेड़म्ब दौ।। (४५/०९) प्रितिनाथ सुतो अनन्त : सोदरपुर सँभीम दो।। (१७८१०) नरउन सँ श्रीधर दौ।। अनन्त१ सुतो शतञ्जीव भूषणो सरिसब सँ पॉं बाबू दौ।। (५२//०८) अपरा पॉं बाबू सुता पाँज्ञ ऋषिकेश ब. (०१/०२) पॉंनारायण पाँ सदाशीवा (१८४//१०) दरिहरा सँ विष्णुूपति सुत बाबू दौ पबौलीसँ विश्वूनाथ दौ। भूषण सुतो खगपति रघुपति बूधवालसँ बूचन दौ।। १०३/०५) गंगानन्द १२४/०३) सुत माण्ड र सँ धनश्याचम दौ (३५/१०) धनश्याूम सुता सोदर. रमापति दौ- एकहरा सँ रामनाथ द्दौ. वूचनसुतौ बूचन सुता दयाल मनबोध बलि. राय शंकर सुत नयन दौ।। (९०//०४) राय शंकर सुता (११४/०४) सुत महेश (१११//०१) नयन भोरा का सोदरपुरसँ गोशाईंदास दौ।। (८९//०६) कर. बाबू दौ. राय नयन सुता हेमाड़द (११२//०१) बछरू धनेश भूवनेश पालीसँ अनन्त४ दौ।। (८९//०२) सतलरखासँ रामभद्र दौ।। रवगपति सुतो वाचाक: पबौलीसँ भोलन दौ।। (९४/०२) पालीसँ भिखारी दौ।। वाचा सुता जग्य पति नन्दीदपति (२८५/०८) यशपति नरपतिय: सरिसबसँ गणेश दौ।। (७१/०९ गोविन्द। (१३१//०९) सुता गंगाधर गदाधर शुभंकरा करमहासँ मधुसूदन दौ।। पॉं गदाधर सुतो विश्वे४शर श्री कृष्णो० पालीसँ चक्रपाणि सुत छोटकवि दौ।। ५०/०६) सोदर. रमानन्दी दौ।।(६७/०७)श्रीकृष्ण। सुतो चिलका सुबोधो घुसौतसँ हरिशीव दौ।। (९६/०४) म. म. आगमा चार्मक देवनाथ हरिपाणि बेलउँच सँ उहरि दों।। हरिपाणि सुतो
(२३४) ।। १०९ ।।
धराधर श्याउम शुभंकरा माण्ड।र सँ लक्ष्मँनसुत शिवनाथ दौ। बहेराढ़ीसँपशुपति द्दौ. धराधर सुतो हरिशीव सरि. कामदेव सुत रघुनन्दषन दौ।। (९३//०२) माण्ड रसँ राम दौ।। हरिशीव सुतो छोटकू प्र. हरिश्चषन्द्र। इन्द्रोपति सोदर. अनिरूद्ध दौ।। (३५//०९) अनिरूद्ध सुता धवाल सँ भगीरथ सुत मोहन दौ।। (११४//०१) पीताम्बदर सुत भगीरथ सुता मोहन शंकर शिवदाशा एकहरासँ माधव दो मोहन सुता सक. दामोदर दौ।। चिलका सुतो गणेश: बलि. विद्यानाथ दौ।। (६७//०५) अपरा विद्यानाथ सुतो ब्रजनाथ (१४०/०२) पालीसँ हेमड़ाद दौ ।। (६९/०९) नरउनसँ गोनोड़ दौ।। गणेश सुता (१९२/०२) नाहस खौआलसँ गोशांइ दौ।। (७५/०४) गुणाकर (१२२/०३) सुतो मन. प्र. ब्रहमदत्त धन प्र. रूद्रदतो (१९५/०४) हरिअम सँ जगन्ना२थ दौ।। (७२//०४) सोदर. लाला दौ।। ब्रहमदत्त सुता गोशांई गंगा दत्त बतहना (१९९/०४) घुसोतसँ ठ. थेधू दौ।। (६६/०६) ठ. थेधू (१२६/०६) सुता उमापति (१२६//०४) किनू कुलपतिय: गंगोली सँ लक्ष्मीधकांत दौ।। (६५/०८) वलियासद सँ सतन्जीुव द्दौ. गोशाई सुता ज्योध. ह्दयदत्त ननू कान्ह वेणीदत्त (१८७//०६) पाँ (२५७/०१) रामशंकरदत्त महो इश्व्रदत्त (२३९//०६) महो नेनमानिय: (२६४/०८) तरौनी करमहासँ महिधर दौ।।(४६/०३) विद्यापति (१११/०३) सुतो मधुसूदन: कुजौलीसँ गोपीनाय दौ।। (३६/०२) तिसउँत सँ माधू दौ।। मधुसूदन (१२२/०१) सुता बछाई प्र. हरिकृष्ण० रामकृष्णस पुण्यदशील भगीरथ (११३//१० घनश्यााम: सरिसबसँ लक्ष्मीधपति दौ।। (५२//०६) अपरा महादेव सुतो लक्ष्मीतपति दरि ठकरू दौ।। ब. (२६//०४) ठकरु सुत सोदर. गोविन्दल दौ (३७/०९) रवौ. वीर दौ पॉं लक्ष्मी।पति सुतो मोहन: बेलउँच सँ रामचन्द्रो दौ।। (५२/०२) कर. वैद्यनाथ दौ भगीरथ सुतो शिवदत्त खण्डृ. लक्ष्मीतकांत दौ।। (८४/०८) पालीसँ पशुपति दौ।। शिवदत्त महिधर जौकी सरिसबसँ शंकर दौ।। (६०/०५) शंकर सुता हरदत्त (उ.टी ८/०१) विरेश्वकर (उ.टी.८/२) लक्ष्मीद (१८२//०३)
(२३५)
दरि मोहन दौ।। (५२/०३) अपरा रामभद्र सुतो मोहन मनोहरो १३५/०६) घुसौतसँ ठ. पीताम्बरर दौ।। (६५//०७) सकराढ़ीसँ जगन्ना५थ दौ। मोहन सुता हरिश्व र ११३//१० सुतो अकुसी टकबलासँ शतन्जीीव दौ (६२/०८) जयदेव सुता खेदू सुतो शतन्जी‍व चिरञ्जीवो जगती सँ वेणी दौ।। शतन्जी्व सुता मोहन हरिनन्दवन सदानन्‍दा (१४५//०१) सकरढ़ीसँ खेदू सुत रघुननन्‍दन दौ हरिअमसँ भीम दौ।। महिधर सुतो किर्तिपति पद्यापति १८३//०५) सोदर वासुदेव दौ।। (७५//०२) श्रीपति सुत बादू सुतो रमानन्द५: कर जयदेव दौ।। रमानन्द सुतो बहुरीड़क: हरि. सुधाकर सुत रघुनाथ दौ।। (३१/०७) सोदरपुरसँ सुधाकर दौ।। (१११/०९) बहुड़ी सुतो बासुदेव दरि. धराधर दौ।। (५३/०१) खण्डशबलासँ रघुनन्दोन दौ बासुदेव (१९७/०४) सुतो भवानीदत्त १३९//०७) भंगरौनी पालीसँ मोती दौ।। (९३//०५) भिखू सुतो उपाध्या्य रमापति पॉं बछाई कौ खौआलसँ कृष्ण देव दौ उपाध्याुयर रमापति सुतो धर्माड़ुद गंगाधरो वलियाससँ चिकू सुत भिखू दौ।। (५०//०९) बमनि. पुरखू दौ।। पॉं धर्माड़द सुता पाँ हीरा (१२०//०२) पॉं मोती पाँज्ञ आधारीका सक. किशाई दौ।। (७४//०४) रमनी सुतो (१७१//१०) किसाईक: बुधवालसँ रामचन्द्रू सुत गदाधर दौ।। (५८/०१) सोदरपुरसँ ब्रहमदत्त दौ।। किसाई सुतो नरोत्तम (२९९/०१) दिगउन्धत सोदर. बैद्यनाथ दौ।। (४७//०७) सावय सुत मनसुरव सुत माधव: बेलउँच सँ सुपे दौ माधवसुता (१६९/०६) रूपनाथ बैदयनाथ पालीसँ माधव दौ बैद्यनाथ सुता पालीसँ पूरखू सुत कांगवदौ पडुआसँ पाँ हरिदेव दौ।। पॉं मोती (११३//०९) सुता भोरा नाथ काशीनाथ गौरीनाथ पॉं वेणी माधवा २२९/०) सोदर लखाई सुत नारायण दौ (९१//०३) विश्वुनाथ सुत छीतू सुतो बाबू पीताम्बदर लखाई पराना (११८/०७) हरि. वासुदेव दौ लखाई सुतो नारायण: बेलउँच कामदेव दौ उकारीय.सवाय सुतो जानमनसखचानी खौआलासँ रतिकर दौ मनसुख सुतो माधव (१६९/०६) बेलउँच सुपे दौ।।
(२३६)
(८१//१०१) हरिअमसँ वामनि दौ।। नारायण (२८०/०८) सुता अलयसँ जयराम सुत घनघोर दौ।। (९२/०६) (१४१/०५) हरिहर सुत जयराम सुतो घनघोर: एकहरासँ सरस्व)ती दौ। घनघोर सुता चन्द्र पति (१३८//०६)
उँमापति इन्द्ररपतिय: माण्डौरसँ नीलकंठ सुत मणि दौ।। (८७//०२) सोदर माधव दौ।। जग्यरपति सुतो वूचन मुकुन्दोक एकहरासँ भवदत्त सुत दामोदर दौ माधव सुत सन्याससीकाशी सुतो वैद्यनाथ माण्डकरसँ भवाईदौ।। बैद्यनाथ सुतो परमानन्द।: टक रंजन दौ परमानन्दै सुता शीव मुरारि बाबूका सोदर रत्नापकर दौ बाबा सुतो लोचन कुजौली सँ भवनाथ सुत यदुनाथ दौ पबौली सँ हराई दौ लोचन सुतो बाछू सनाथो नरउनसँ वीर दौ।। (८५/११) माण्उँरसँ रघुनाथ दौ।। बाछ सुतो तीर्थदत्त तारादत्तो नाउनसँ वामदेव सुत दुखरण दौ।। (१०५।०१) अपरा भवानदसुता परशुराम अभिनन्दवन पीताम्बईर १७३//१० पीताम्बरर सामदेवा सोदर. रमापति दौ कुजौली सँ श्रीनाथ दौ।। रामदेव सुतो दुखरन जयकृष्ण१ माण्डतरसँ कुलपति दौ (८६/०२) कुलपति सुतो मेधापति (११२//०६) खण्ड बलासँ परशुराम दौ।। (९६/०१) परशुराम सुतो धराधर गदाधरो खौआलसँ गौरीपति दौ।। (७९/०९) नर सरस्व ती राम दौ. दुखरण सुता माण्डलरसँ महादेव दौ।। (१०५/०६) कर. शंकर दौ।। तीर्थदत्त सुतो भवदत्त मुशरी सरिसब सँ थोथा दौ।। (१०४/०१) ०६//०३) उ.टी.थोथा सुता हरि. यार दौ।। (१०४//०५) यार सुता दरि. चन्द्रशपति दौ (९३/०३) चन्द्ररपति सुतो टेकनाथ: खण्ड/बला सँ जीवनाथ दौ।। (१०३//०७) नरउनसँ ज्योट. जटेश दौ। भवदत सुतो दामोदर मनोहरो झंझारपुर कर. फकीरसुता योगानन्दि दौ।। (१०३/०७) अपरा भवेश सुतो धनेश: सोदर. गंगाराम दौ (७५//०१) गंगाराम (२१२//११) सुता पालीसँ अनिरूद्ध दौ।। ९७//०५) सोदर. यदुनाथ दौ।। धनेश सुतो फकीर प्र. आनन्दद खण्डदबलासँ गुणानन्द दौ।। १००/०४ अपरा म.म. शुभंकर सुतो महोत्र प्रताप पुरूषोत्तम दरिहरासँ रामदेव दौ।। (७९//०५) करमाहसँ भवनाथ दौ।। ठ. पुरूषोत्तम सुतो गुणानन्दा: माण्डदरसँ पद्यापति दौ।।
(२३७)
(७६//०२) सोदरपुरसँ बाबू दौ।। ठ. गुणानन्दड सुता माण्डकरसँ दशरथ दौ।। (१०३/०६) सोदर. हरिदेव दौ।। फकीर सुता योगानन्दद कुलानन्दम रवड़ानन्दा( बलि. जीवेश्वूर दौ।। (१०९/०५) राय महेश सुता श्री कृष्णद नित्याननन्द (१८२/१०) कमलाकान्तार करमहासँ पद्यनाम सुत चुतर्भूज दौ। (ब १/०५) दौ (८२/०२) सोदर भिखू दौ।। राय कमलाकान्त/ सुतेलीवेश्वुर: पालीसँ भोज दो (१०१//०३) दरि बहुड़ी द्धौ जीवेश्व्र सुतो वंशधरा: सोदर उँमानन्दा दौ।। (८३//०२) टीप अपरा गंगाधर सुतो २३७/१०) हरिकर (१६२/०७) उँमानन्दोद पालीसँ रमापति दौ।। (११०/०५) बलियाससँ भिखू दौ. उँमानन्द० सुतो भवन: (११७/०५) तरौनी कर जयकृष्णा दौ।। (६७//०३) जयकृष्णा सुता सोदर. लक्ष्मीमदेव सुत चतुर्भूज दौ।। शुभंकर सुत।। लक्ष्मीूदेव सुतो चक्रपाणि चतुर्भुजों पालीसँ पशुपति दौ।। (८४//०१) दरि रामचन्द्र् दौ।। चतुर्भूज दुर्गादत भाइलालो माण्ड रसँ महादेव सुत हरिदेव दौ सरि. महादेव दौ।। योगानन्दग (१७६/१०) सुत सकराढ़ीसँ नकटदौ (४६/०१) भवदेव सुतो नन्द न: नरउनसँ सरस्व/ती रामदौ (९७//०१) दरि मांगु दौ।। नन्दचन सुता बासुदेव जयदेव (११९//०७) लालाका नरउनसँ हरि दौ (८५/११) हरि. विश्वेवश्वोर दौ वासुदेव (११३/७) सुतो रंगनाथ हरि. गोशांईदाश दौ।। ((९३/;५) गोशांइदाश सुता जगन्नााथ नारायण (११३/०६) बलभद्रा दरि. रमापति दौ (४८//०९) करमहासँ रामभद्र दौ।। रंगनाथसुत नकदू प्र. विष्णु दत्त: कर. जगन्नामथ दौ।। (१०८/०९) यदुनाथ सुता लक्ष्मी/देव अनिरूद्ध रघुका नरउनसँ श्रीधर दौ।। (३७/०१) सोदर. रतिनाथ दौ।। लक्ष्मीददेव सुता जगन्नाँथ भवदेव (११६/०२) दामोदर (११२//०१) अनन्ताा) सोदर. भागीरथ दौ।। (७६/०८) भगीरथ सुता बुघवालसँ परान सुत नारयण दौ।। बलि श्रीराम दौ।। जगन्नाेथ सुता सोदरपुर साहेब दौ।। महेश सुत राम सुतो साहब बुधवाल सँ घनश्याेम दौ।। साहेबसुता पालीसँ मुरारी सुत कुलपति दौ।। (१०२/०२) दरिहरासँ (रामकृष्णत दौ नकटू प्र. १२२//०६) विष्णु दत्त सुत। वैदिक चन्द्र दत्त (१६५//०१) प्रेमदत्त उँमादत्त देवीदत्त पबौली नन्दीुपति दौ।। (१०४//०२४) कृष्ण६पति सुतो नन्दी पति माण्डनरसँ बालदेव दौ// (३९/०७) बलदेवसुताकरमहा सँ राघवसुत नीलकंठ
(२३८)
(२८/०७) राधव सुत हरिहहर ज्योा. नीलकंठो सोदरपुर सँ रामेश्वरर दौ (६६/०५) रामेश्वतर सुत हरिश्वोर : दरिहरा सँ सभापति दौ (७४//१०१) बहेराढ़ी सँ रामधर द्दौ. नीलकंठ सुत रूद्रपति (११६//०६) सोदरपुर सँ श्रीनाथ दौ (८६/०९) वलियास सँ गंगाधर द्दौ. नन्दीरपति सुत शिवपति पालीसँ विश्वेाश्व र दौ (८९//०५) गोशाँई विश्वेीश्वपर सुत दुल्ल६ह: (१८१//१०) रवण्डँबल सँ भगीरथ दौ (३५/०१) ठ. जयराम सुता गणपति रधुपति भगीरथा: हरिअम सँ रवेदू दौ (८//१०१) माण्ड र सँ रधुदेव द्दौ. ठ. भगीरथ सुतौ कुलानन्द हृदयनन्दवनो कर. पनाई दौ (१०९//१०६) विद्यापति (३१४/०५) सुता प्रितिनाथ शोभनाथ महिनाथा: सोदरपुर सँ अर्जून सुत लक्ष्मीलधर दौ (४६/०३) दरिहरा सँ सुपन द्दौ. महिनाथ सुतौ अनाई पनाईकौ दरिहरा सँ राधव सुत बुढ़ब दौ (६६/०५) सोदरपुर सँ जयन्त. द्दौ. पनाई सुतौ रामनाथ रूद्रपति दरिहरा सँ चतुर्भूज दौ (८३/०७) अपरा चतुर्भूज सुता महिनाथा (१७६//०१) (२०६/१०) रतिपति वेंगडू-प्र. धराधरा सोदर. उहरि दौ (३५//०३) रामदेव (१३७//०८) सुत ओहरि धुसौत सँ भवदेव दौ (६१//०९) रवौआल सँ माधव द्दौ. ओहरि सुता वलियास सँ राय महेश दौ (१११/०२) करमहा सँ चतुर्भूज द्दौ. दामोदर सुतौ मनमोहन दण्डशपाणि प्र. गुदरी उ.टी. (०४/०७) सोदरपुर सँ बचकन दौ (८२/०७) कीर्तिधर सुतौ भूधर बचकनौ दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौ (८३/०७) वै. जीवनाथ (१२३/०९) सुता सरिसब सँ रतनाकर दौ (८५/०२) माण्ड२र सँ हेमकर द्दौ. मिश्र बचकन सुता करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (९१/०६) कलर सुतौ बेणी बटूकीकौ सोदरपुर सँ विश्व नाथ दौ (११०/०४) बहुड़ी (११६/०३) रतनपति (११३//०९) विश्व१नाथौ धुसौत सँ हृषिकेश दौ (६६/०२) दरिहरा सँ बुढ़ब द्दौ. विश्व९नाथ सुता पालीसँ वद सुत भगीरथ दौ (८४/०४) रवण्ड बला सँ वीर द्दौ. वेणी सुतो (१८०//०४) राम लक्षमनो माण्ड६र सँ लक्ष्मी नाथ दौ (४०/०७) भवाई सुत गौरीनाथ सुत शुभंकर: अलय सँ भीरवू दौ।। शुभंकर सुत हरिश्वुर:
(२३९)
माण्ड३र सँ महाई दौ ।। अनन्त८ सुत वंशीक: (३/३/०४) सोदर. श्रीराम दौ (१५१/०१) श्रीराम सुत दमनी (१६९/१०) पालीसँ पूररवू द्दौ.।। (१६९/१०) हरिश्व१र: सुता खण्डदबलासँ रमानन्दु दौ।। (७३/०५) पीताम्ब र सुतो भवान्‍द रमानन्दो‍ खौआलसँ नन्दतन सुत होरिल दौ।।(१५/०७) होरिल सुता हरिअम सँ नारायण दौ रवौआल सँ नोने द्दौ. हरिनारायण दौ।। रमानन्दर सुता हरिअमसँ हरखू सुत अनन्तल दौ।। (८५//०९) मधुकर सुत हररवू सुत अनन्तस: हरिश्वदर सुता महिधर रहिराई (१९१/०२) जीवनाथ प्र. जुड़ाउना सोदर लक्ष्मीतपति दौ।। (९०/०१) हरि. रघुपति दौ।। महिधर सुतो लक्ष्मी्नाथ: कुजौली सँ जगन्नााथ दौ।। (९८//०३) रमापति सुता शुभंकर (१३१//०३) श्रीराम जगदीश: रामभद्रा: माण्ड८रसँ भट्ट दौ।। (३४/०८) खण्ड . जनार्दन दौ।। श्रीराम सुतो जगन्ना‍थ दरिहरा सँ चतुर्भूज दौ।। ८३/०७) सोदरपुरसँ डीडर दौ।। जगन्नाजथ सुता पालीसँ पाठकुलच्धूच सुत पाठक यशोधर दौ।। (६३//०१) यशोधर सुतो विश्वेठश्व३र १२८//०१) दरि. हरिनाथ दौ।। ((८१/०९) (१३७/०९)) सोनू सुत भिखू सुतो हरिनाथ पालीसँ यदुनन्दौन दौ।। (१६३/०६) दौ।। हरिनाथ सुता नरउनसँ बलभद्र सुत बैद्यनाथ दौ।। (१३८//०७) पबौली सँ पीताम्बसर दौ।। लक्ष्मीबनाथ सुतो जानकीनाथ (२४४/१०१) करमहासँ बुद्धिनाथ दौ।। (८७/०९) जीवनाथ सुतो शम्भुथनाथ (१२७/०१) बुद्धिनाथो बलियासँ सँ महाबलकाशीनाथ दौ (६७/०८) काशीनाथ सुतो मनसुख: हरिअमसँ मोहन दौ।। (७३//०२) पबौली सँ कालीदाश दौ।। बुद्धिनाथ सुता झोटन (२३१/०३) धर्मनाथ (३००//०५) श्या मनाथ अमृतनाथा पबौलीसँ चन्र्र्पति दौ। (७७//०१) कृष्ण०दत्त सुत गणपति रंजन लोकनाथो (१३०/०१) सक. रूदेदौ।। रंजन सुतो पॉं हराई हरिदेवो खौआल सँ व़द्धिकर सुत पूरखू दौ।। नरउनसँ हरिश्वॉर दौ।। हरिदेव सुतो लक्ष्मवन रामा करमहासँ केशव दौ।। (४९/०२) सोदरपुरसँ गीरू दौ।। लक्ष्म।न सुतो चतुर्भूज: माण्डूरसँ घनश्या्म दौ।। (१०९/०४) सोदर रमापति दौ।। चतुर्भूजसुतो चन्द्र पति बन्धू‍कौ कुजौली सँ रामी दौ।। (५६/०३) माण्ड्रसँ बाबू दौ।। चन्द्र्पति सुतो
(११२) (२४०)
मनसुख: करमहासँ दामोदर दौ (१११/०९) दामोदर सुता बलि नयन सुत हेमाड्गद दौ (१०९/०६) राय हेमाड्गद सुता रामचन्द्रो वागीश (१९५//०४) भवनाथ प्रान्ता या: करमहासँ सामदेव दौ (७५//०५) महाई सुत विष्णुथपति सुत नरहरि सुतो श्रीकृष्णतō सोदरō श्रीनिवास दौ श्रीकृष्ण सुतो सामेदव: सोदरō लाला दौ सामदेव सुतो (३१२//०७) मुकुन्दौ देव खन्डसबाग सँ बनमाली सुत रघुनाथ दौ अच्युसत सुत बनमाली सुतो रघुनाथ: सक लक्ष्मी्नाथ दौ रघुनाथ सुता दरिराह सँ बामन सुत रविपति दौ सोदरō नीलकंठ द्दौ मुकुन्दृ सुता मधुसूदन कामेश्वबर (१९१/०३) प्रō उमापति फणिपति दिनेश हेड़म्बाु खण्डुबला सँ बाल कृ़ष्णाव दौ (१०१/०९) कवि श्याōमनाथ सुतो महेश्वशर: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (१०१/०७) गोकुलनाथ सुतो गोपाल: (१८४//०५) माण्डार सँ दुर्गादत दौ (९८/०२) रमाकन्तथ सुतो दुर्गादत्त: खण्ड‍बला सँ धनश्याउम दौ (१०३//०५) भाण्ड र सँ दशरथ द्दौō दुर्गादत्त सुता हरियम सँ यार दौ (१०१/०१) दरिō साहेब द्दौō ठō मेहश्वार सुता श्रीकृष्णस (१९२/०१) बालकृष्ण हरिकृष्ण (१२२/०४) राधेकृष्णा (२०४/०९) केवल कृष्णु: माण्डार सँ अच्छृपति सुत श्याणमू दौ (११०//०६) मधापति (२७१/०४) सुता प्रभापति वैदिक अच्छौपति मन्नू कलर ज्योनō ब्रहाका सोदरō महेश दौ (८१/०१) अपरामहेश सुता माण्डिर सँ परमानन्दो द्दौ (८५/०३) नरउन सँ हरिराम द्दौō रायउत्तम नारायण दौ (७२/०८) महाराज समरसिंह (१२८/०२) सुतो राजा भगीरथ: सोदरपुर सं गुदी दौ राजाभगीरथ सुतो राय रघुदेव दरिō भवनाथ दौ राय रघुदेव सुता राय बासुदेव राय कृष्ण नारायण राय गंगानारपणा: सोदरō माधव सुर रामभद्र दौ हरिō बावनि द्दौō राय बासुदेव सुता राय धैर्यनारायण राय उत्तमनारायण राय प्रतापनारायण राय
(२४१)
रायदर्पनारायणा: रवौआल सँ रघुदेव सुत मनहर दौ (९८//०५) मनहरसुतो नन्दी् गुजाईंकौ नरउनसँहरि दौ (८५/११) हरिअमसै विश्वेवश्वनर द्दौō रायउत्तमनारायण सुतो राय चिलका प्रō चन्द्रौ (१२५/०४) नारायण नन्होकूकौ डूमरा बूधबाल सँ भवेश दौ (९९//०७) लरवाई सुतो भवेश सोदरō बालभद्र दौ (१०८/०७) बलभद्र सुतो महादेव: दरिहरासै गौरीपति दौ खण्डबबला सँ चीकू द्दौō भवेश सुता दरि अनी दौ (८४//०३) हरिकर सुता पुरूषोत्तम बानू यशोधरा: नरउन सँ अन्दू दौ बाबू सुतो भवांनन्दई: बुधवाल सँ जयदेव द्दौō भवानन्दद सुतो अनी जयकृष्ण् प्रō दुखनी को सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ (६१/०७) हरिनाथ सुतो भगीरथ हृषीकेशो माण्ड र सँ दामोदर दौ (४५/०९) हरिअमसँ देवनाथ द्दौō अनी सुतो महेश: सोदरō लखाई दौ (६७/०२) लखाई सुतो गोपीनाथ: सकराढ़ी सै अर्जून दौ श्याीमू प्रō पद्मापति सुतो जयपति (२००/०८) सोदरपुर सँ ढेइनि दौ (१०८/०६) विष्णुददत्त सुता एकदत्त ठेडन्निन शिवदत्त दुखिया: हरिअमसँ हरिनाथ दौ (१११/०७) नारायण सुतो हरिनाथ: माण्डतर सै लक्ष्मीरपति इन सुत प्राणपति सुतो बाबू जीवनाथ भवनाथा हरिअम सँ वसुदेव द्दौō जीवनाथ सुत मधुसूदन सुतो लक्ष्मीुपति: सोदरō जगदीश दौ लक्ष्मीदपति सुता करमहासँ लक्ष्मी देव दौ (१११/०८) सोदरō भगरीरथ द्दौ (२००/०८) हरिनाथ सुता मनु मंगी कौ सक. गरीब दौ (१११/०७) अपरा बासुदेव सुतोगरीब प्रo विश्वतनाथ: खण्ड बलासँ नाथ दौ (१०४/१०) गणपाति सुतो नाथ गोपीनाथे नरउन सँ रामभद्र दौ (२५/०७) रामभद्र सुतो रघुपति पबौली सँ केशव दौ नाथ सुता यदुनाथ देवनाथ गुरूवार प्रo जयकृष्णाव: करमहासँ भोरानाथ दौ (८६/०६) बलियास सँ परमानन्दप द्दौ गरीब प्रo विश्व नाथ सुतो (२००/०५) मोदी झाउँ प्रō बद्यनाथो (११७/०५) पालीसँ भिखारी दौ (१०७//१०) दरिहरा सँ कुलपति द्दौō ठेडचनि प्रo शिवदत्त सुता गणेशदत्त (१७४//०२) बम प्रō आदयदत्त (२०२//०२) त्रिपुरदत्त लक्ष्मीवदत्त (१९४/०३) रचनीदत्ता (२८२/०४) दरिहरा सँ भवनाथ दौ (१०४//०८) भवनाथ सुतो चुम्मनन प्र तीर्थ (१६५/०५)
(२४२)
नाथ कुमुद नाथो पालीसँ मोदनाथ दौ। (१०४//०८) मोदनाथ सुता भिखारी बाउन (२१४//०१०) गोपाला (१८०//०५) दरि. सनफूल दौ।। (१०३/०७) करमहासँ बाबीदौ । ठ. बालकृष्ण/ सुतो कमलाकान्तत: (२१०/०७) नरउनसँ मुनी दौ।। (१००/०२) बॉंको उमानाथ (१७४//०२) सुता बाचा गोपाल (१८४/०७) २७४/०१)बुद्धिनाथ पुष्प नाथ छोटकू प्र. कलानाथ बचकन प्र. (१२२/०५) प्रान्ना०थ करमहासँ देवनाथ दौ। (१०६/०३) पशुपति सुता हेमनाथ मेघनाथ देवनाथ दरिहरासँ विश्वेनश्वार दौ।। (१००/०९) बन्दी सुतो विश्वे श्वनर भैरवो हरिअमसँ धनी दौ।। (९३/०५) घनीसुता खौआलसँ गौरीपति दौ (७९/०९) नरउनसँ सरस्व९ती राम दौ।। विश्वेगश्व र सुता सोदरपरसँ हरिपति दौ।। (९६/०२) खौलासँ खांतर दौ।। देवनाथ सुतो कीर्तिनाथ: (२१८//०५) माण्डौरसँ निधि दौ।। (८५/०९) नीधी सुतो बलभद्र: उपाध्यााय काशीनाथो (१२६/०३) बेहड करमहासँ धर्मानन्दर दौ (१११//०१) हरिहर सुतो कृष्णाानन्दव: सोदर. श्रीनाथ दौ।। (८६/०९) बलि. गंगाधर दौ।। कृष्णाानन्दवन सुतो कवि धर्मानन्द : नरउनसँ मनोहर दौ।। (१०५/०५) खौआलसँ परशुराम दौ।। धर्मानन्दद सुतो रूद्रदत्त माण्डलरसँ लाला दौ (१०५/०३) पालीसँ शंकर दौ।। पुष्पलनाथ सुतो मुनीक कर. ननू दौ।। (९९१/०१) टेकनाथ सुतो बाबू ननू प्र. बोघनाथ: खण्डनबलासँ महार जध्रिराज माधव सिंह दौ।। १०२//०९) बलि. हरिपति दौ।। बाबू नानू सुतो खौआलसँ गोकुल दौ।। (८१//०४) सोदरपुरसँ छबनू दौ।। मुनि सुता करमहासँ जलधर दौ।। (१०२/०८) बैद्यनाथ सुतो सहेब: मोदर हरिपति दौ।। (५४//०६) बेलउँचसँ कालीदाश दौ।। साहेब सुतो गोकुल: सोदर. रत्न पति दौ. १११//०९) रत्नसपति सुतो १९६/०५) सुतो मउज (११८/०२) दुर्गादत्तो पालीसँ पॉं मोती दौ।। (११०/०८) सोदर. नारायण दौ।। गोकुल (१३४/०१) सुता जलधर हलधर (१७७//०५) श्री धरा दरिहरासँ अमृतनाथ दौ।। (११०/०१) हरिश्व र सुतो कलाधर: करमहासँ भगीरथ दौ।। १०९//०९) खण्डहबलासँ लक्ष्मीाकांत दौ।। कलाधर सुतो अमृतनाथ सोदरपुरसँ गंगाधर सुत उँमानन्द दौ।।
(२४३)
(१११/०४) करमहासँ जयकृष्णस दौ।। अमृतनाथ सुता(२८०/०८) सुतो सोदर. पुरन्दँर दौ।। (९०/०५) पुरन्दसर सुतो शक्रिदत्त (१६५/०२) हरियम सँ परशीसुत बालकृष्णन दौ।। (८८//०७) बालकृष्ण् सुतो जयानन्द) : खौआलसँ हरिनाथ दौ।। (७९/०८) ऐंठो सुत शिवपति सुतो गौरीपति (१३२//०५) महिपति (१४८//०४) पालीसँ गोविन्द३ दौ।। महिपति सुतो दामोदरा नरउनसँ महादेव दौ।। दामोदर सुतो हरिनाथ विष्णु/पति (१९६//०७) सोदरपुरसँ ओहरि दौ।। (१०२/०१) भानुसुतो गोपीनाथ बैद्यनाथो बुधवलासँ रामनाथ दौ।। बैद्यनाथ सुतो ओहरि: सक गोदा़ई दौ।। (८७/०८) करमहासँ देवनाथ दौ।। ओहरि सुतो रघुवर: बलियासँ रायशंकर दौ।। (१०९/०५) राय शंकर सुता ब. (०१/०३) सुता पबौलीसँ प्रतिनाथ (१०३/०२) कुजौली सँ गोपीनाथ दौ।। हरिनाथ सुता सोदरपुरसँ चतुर्भूज दौ।। (९०/१०) कृष्‍णदेव सुत बाबू सुतो चतुर्भूज: बुधवालसँ नाथ दौ।। चतुर्भूज सुता दरिहरासँ चतुर्भूज दौ।। (१११//०५) सोदर ओहरि दौ।। जलधर सुता उर्व्वीचधर बनामाली भगीरथ मार्कण्डे/य लक्ष्मी्नाथा/ माण्डँरसँ भोलानाथ दौ।। (९९/०१) राम सुतो महिनाथ: नरउन सँ मुरारि दौ।। (९६//०८) मुरारि सुता घुसौतसँ राम दौ।। (८२/१०) पबौली सँ मधुसूदन दौ।। महिनाथ सुतो शोभाकर: सोदरपुर सँ लाला दो (१०५//०९) धुसौत सँ भगीरथ द्दौ. शोभाकर सुतौ सुतौ बटूकनाथ (१९३//०३) हियनो पबौली सँ गरीब दौ (१११/११) कृष्णँपति सुत गरीब: माण्ड९र सँ अनन्र दौ (१०९/०२) सरिसब सँ बाबू दौ।। सर्वर ज्ञान गरीब (२५६/०६) सुता करमहासँ गुणाकर दौ।। अपरा गुणाकर सुता माण्डजरसँ गतीराम दो।। (५१//०२)
(२४४) (११४)
सोदरपुरसँ बछाई दौ।। पॉं हियन (३१४//०४) सुता सदुपाध्यातय भोलानाथ पॉं दयानाथ पॉं भवनाथ (१९५/०१) टेकनाथ: डूमरा बूधवालसँ शतन्जीोव सुत भैयन दौ।। (६३/०४) पीताम्बिर (१०९/०२) सुत (६३/०६)ऋषि सुतो गिरधर: दहिरासँ श्रीधर दौ।। गिरधर सुतो शतन्जीीव सोदर मन्नूी दौ।। शतन्जीयव सुतो भैयन: दरिहरासँ कमलनयन दौ।। (७०//०८) कमलनयन सुतो नरोत्तम: हरिअमसँ कृष्णा नन्‍द दौ।। भैयन सुतो भैया प्र. कुलानन्दु: दरि. धराधर दौ।। (३७//०८) श्रीहरिसुता भवानी रविपति सुरपति गुणपतिय: बुधवलासँ जीवे दौ।। (३८//०४) जीवे सुतौ रूपे केशवो माण्डरर सँ विशो दौ (५३/०६) टकबाल सँ रति द्दौ रविपति सुतो रामकृष्णे: एकहरासँ रामभद्र दौ।। (३१/०२) रामकृष्णौ सुतो (१६०/०८) सदानन्‍द शुभंकर हरिकृष्ण जयकृष्णा(: सोदर. कामदेव दौ।। हरिकृष्णाा सुतो धराधर: पालीसँ देवानन्द दौ।। यशोधर सुत रतिधर सुता वंशी गोपाल देवानन्दष अभिरामा: पबौलीसँ हलधर दौ।। देवानन्दध सुतो भैरव: माण्ड रसँ उँमापति दौ।। धराधर सुता (१६५/०६) देवानन्द: आखी (२८७/०७) प्रताप नन्दनना: सरिसबसँ चतुर्भूज दौ।। (५७/०१) नीलाम्बणर सुतो जीवनाथ (१७२//०१) चतुर्भूजों नरउनसँ महादेव दौ।। चतुर्भूज सुता म.म.पा. भैयान (१२९/०१) धरनी धर मोनू प्र. वशीधरा: (२७४/०८) दरिहरसँ भैरव दौ।। विष्णुापति सुत गौरीपति सुता गणपति धनपति यदुपतिय: खण्डमबलासँ चिकू दौ।। गणपति सुतो भैरव नयनो काको बेलउँचसँ परमानन्दु दौ।। (७३//०८) पालीसँ लक्ष्मीसनाथ दौ।। भैरव सुतो सुधापति पालीसँ पाठक लच्छूड दौ।। (६३//०१) खण्डकबलासँ चतुर्भूज दौ।। भोलानाथ सुतो सिद्धिनाथ बरजाकौ गंगौरा बूधवालसँ रामसुत लक्ष्मीजदत्त दौ।। (१७३/०३) रूद्र सुत छोटाई सुतो सदानन्दस परमानन्दोभ खौआलसँ भीखू दौ।। परमानन्द। सुतो देवकृष्णौ (११८/०३) रामो सरि. माधवसुत चतुर्भूज दौ।। (१४५/०२) खौआलसँ मंगाई दौ।।
(२४५)
राम सुतो लक्ष्मीनदत्त माण्डेरसँ विरेश्व र दौ।। (९०/०८) अपरा शुभंकर सुतो विरेश्वुर: पबौलीसँ रमानन्दँ दौ।। (१०३/०२) रमानन्दन सुतो धरनी क: बलि. रायशंकर दौ।। (१०९/०५) सोदर. गोशइदाश दौ।। विरेवश्व०र सुता खण्डंबलासँ हरिकृष्णस दौ।। (५३//०९) रघुनन्दसन सुतो हरिकृष्णन बालकृष्णों (१२४/०३) दौ।। दरिहरासँ परमानन्दद दौ।। (५२/०५) सरि. बाबू दौ।। हरिकृष्ण‍ सुता पालीसँ हरिकृष्णद दौ।। लक्ष्मी्दत्त सुतो भीमदत्त माण्डघर सँ मानू दौ।। (१०५//०३) (२९३/०६)मानू सुता सोदपुरसँ रघुपति दौ।। चक्रपाणि सुत श्रीकृष्णल सुतो परमानन्दौ: माण्डतरसँ सुधाई दौ।। परमानन्द। सुतो गंगाधर: बूधवालसँ धनपति सुत श्रीराम दौ दरि. दशरथ दौ।। गंगाधर सुतो गौरीपति रघुपति: करमहासँ बहोरनसुत मोहन दौ।। (८७//०६) मोहन (२९३/०७) सुता माण्डोरसँ भीम सुत. पुरन्द र दौ।। (२९३/०७) करमहासँ सँ मुकुन्दु दौ।। रघुपति सुता घुसौत सँ बैद्यनाथ दौ (६१//१०९) भवदेव सुता विष्णुिदेव हरिदेव शिवदेवा: खौआलसँ कृष्णद दौ शिव सुत धाने सुतो कृष्णव: हरि. सोने दौ।। कृष्णक सुतो दामोदर: सरिसब सँ नरसिंह सुत इन्द्रिपति दौ।। बलियास वेणी दौ।। शिवदेव सुतो बैद्यनाथ गंगोरो सोदर. अच्युरत दौ।। (६३/०८) माण्डथरसँ पीताम्ब.र दौ।। बैद्ययनाथ सुता पबौलीसँ माधव सुत खांतर दौ।। (१८६/०१) श्रीहरि सुत माधव सुतो खांतर दरिहरासँ चक्रपाणि दौ।। खाँतर सुता पालीसँ रामभद्र सु‍त हरिकृष्णख दौ।। सरि. रामचन्द्रण दौ।। हेड़म्बस सुतो केशव माधवो कुजौली सँ सोन सुत चित्रकर दौ।। (८०/०८) हरिदाश सुतो हेमकर: पबौलीसँ लक्ष्मदन दौ।।
(२४६) ।। ११५ ।।
ज्ञानसुत कृष्ण।देव सुतो मधुसूदन: नरउनसँ गीरू दौ।। मधुसूदन सुता सदानन्दत गोपाल लक्ष्मूना माण्डररसँ अनिरूद्ध दौ।। (४०//०३) कर. राघव दौ।। लक्ष्मंन सुता खौआलसँ देवनाथ दौ।। (१०२/०६) खण्ड( ठ. म.म. शुभंकर दो।। हेमकर सुता कीर्तिकर सिद्धिकर मित्रकरा पालीसँ कमलनयन दौ।। (७५//०३) सोदर. भवानन्दँ दौ।। सिद्धिकर सुतो अमृतकर: हरिअमसँ मेघनाथ दौ।। (१०७/०१) अपरा मेघनाथ सुता प्रभुनाथ श्या्मनाथ (१९८//१०) हषमणिय: (१२३.०३) माण्डथरसँ हरिशीव दौ।। (१००//०४) हरिशीव सुतो दरोगा हृदयनन्द्न: (१८५//०५) खण्ड)बलासँ जीवनाथ दौ।। (१०३//०७) नरउनसँ जटेश दौ।। अमृतकर (१८४/०१) सुता भैयन प्र. सुधाकर (२८२/०२) मनमोहन (२००/१०) सोने का करमहासँ मुरलीधर दौ।। (९४/०८) रमादत्त (१८९//०७) सुतो मुरलीधर शंकरदत्तो (१७६/०८) सोदर. ह्दयनाथ दौ।। (१०१//१०) खौआलसँ छबन दौ।। मुरलीधर सुता वंशी लक्ष्मी दत्त चुम्म(न (२८२//०८) डोड़न गिरिजादत्ता (२४५//०२) सोदर ह्दयनाथ दौ।।(९९//०३) कर. सुबोध दौ।। सोन सुता इन्दुिकर पद्याकर चित्रकर रत्ना४कर गदाकर पिणाकर (३३५/०९) दिवाकर: खण्ड बलासँ सँ बाबू पुण्यकपति सिंह दौ।। (१०८/०६) विविधेत्या दि महाराज माधवसिंह सुतो बाबू रमा पति सिंह: नरउनसँ गोकुल नाथ दौ।। ११२//०५) माण्ड रसँ दुर्गादत्त दौ।। बाबू रमापति सिंह सुता(१२५/०२) सुता बाबू प्रजापति सिंह (१९४//०९) वाबू धर्मपति (२७९//०८) सिंह बाबू पुण्यँपति सिंह बाबू डोलपति सिंह (१८४//०२) बाबू रवगपत्यु/प नामक धनपति सिंहा (२००//०४) खौआलसँ बनी दौ।। बनी प्र. गरीनाथ सुता सोदरपुरसँ रवगपत्यु प
(२४७)
जानकीनाथ दौ।। (१०६/०५) जानकी नाथ सुतो लक्ष्मीरनाथ ननू प्र. धर्मनाथौ (१७७/०१) बूधवालसँ कलानाथ दौ।। (१०६/०७) सोदर. मुरलीधर दौ।। बाबू पुण्य।पति सिंह सुतो मिथिलाराज कुलभूषण बाबू तुलापति सिंह बाबू खेलापति सिंहो (१८३//०५) करमहासँ मित्रनाथ दौ १११/०९) भवदेव सुता दुखमंजन चिलका छोटकानिकां (१८७//०४) नरउनसँ हरिहर दौ।। (१०२//०५) हरिहर सुतो सोदरपुरसँ बहुड़ी दौ।। (१११//०९) अपरा बहुड़ी सुता नरउनसँ श्या/म दौ (९९//०६) कामदेव सुतो श्यारम: सरिसबसँ माधव दौ।। (१४५//०१) माण्ड रसँ रतिदेव दौ।। श्यादम सुता दामोदर गोविन्दव पद्यापतिय: दरिराहसँ रामचन्द( दौ।। (७१/०७) सरिसबसँ बाबू दौ।। दुखभंजन सुता मुरलीधर मतिनाथ (२१७//०१) मित्रनाथा (१८२//०४) दरिहरासँ देवनाथ दौ।। (८३//०२) सरिसब सँ साहेब दौ।। मित्रनाथ (१९४/०२) सुता सोदरपुरसँ ठेड़नि दौ।। ११३/१०) दरिहरासँ भवनाथ दौ।। चित्रकर सुता . . . सरिसबसँ झोटहू दौ।। (१०४/०४) धरापति (१७७//०३) सुतो आत्माटराम: करमहासँ ट्रेकनाथ दौ।। (११३/०७) खण्ड१बलासँ महाराज माधवसिंह दौ।। आत्मािराम सुतो झोटहूक: माण्डारसँ कन्हा७ई दौ।। (९२//०६) मानीक सुतो कन्हाोईक: डूमरा बूधवाल सँ कलानाथ दौ।। (१०६/०७) अपरा कलानाथ सुता दरि. सनफूल दौ।। (१०३/०७) अपरा सनफूल सुता पालीसँ गोकुलनाथ दौ।। (७६//०२) धराधर (११७//०४) सुता जगन्नादथ बैद्यनाथ गोकुल नाथ जानकीनाथा: खण्डरबलासँ ठ. सुन्दसर दौ।। (१००/०५) महाराज सुन्दरर सुतो मिथिला भूषण महाराज
(२४८) (११६)
महिनाथ मिथिलेश्व र महाराज नरपति कौ (११८//०५) माण्डथरसँ रामचन्द्रन दौ।। (७७/०६) अपरा रामचन्द्र सुतो (११६//०५) सुतो सोदरपुरसँ हरिहरदौ।। (७७//०६) बूधवाल संपरान दौ।। गोकुलनाथ सुता कुजौलीसँ हेमकर दौ।। (११५//०२) पालीसँ कमलनयन दौ।। कन्हालई (१७९//०३) सुतो फकीर फलहारकौ (२१३/०८) नरउनसँ मित्रनाथ दौ।। (१०१/०७) भवनाथ (१२४//०२) सुतो रूद्रनाथ मित्रनाथो पतनुका माण्ड रसँ रघुवीर दौ।। (३५/१०) कुनाई (१२३//०७) सुता खुशिहाल (१७३//०८) रघुनन्ददन रघुवीर खेलपतिय: पबौलीसँ कालीदाश दौ।। (८२//०६) रतिपति (१२५/०५) सुतो कालीदाश: बूधवालसँ परान सुत नारायण दौ . . . बलि. श्रीराम दौ।। कालीदास सुता भीखनी परमानन्दौ १२३/०४) सदानन्दह (१२२//०२) पुरूषोत्तमा: माण्डपरसँ रामचन्द्रु दौ।। (११६//०१) अपरा रामचन्द्रौ सुता सोदर. भगीरथ दौ।। (१०६/०८) भगीरथ सुता माण्ड(रसँ पीताम्ब्र दौ।। (५३/०८) सोदर. चतुर्भूज दौ।। रघुवीर सुता करमहासँ इन्रु्ब्पति दौ।। (१११/१०१) रूद्रपति सुतो इन्दुुपति: माण्ड२रसँ विरेश्वअर दौ।। (१०५/०४) नरउनसँ मनोहर दौ।। इन्दुरपति सुतो मुनी प्र. कृष्ण पति (१२२/०८) माण्डुरसँ मेधापति दौ।। (११२/०६) सोदरपुर सँमहेश दौ।। मित्रनाथ सुता कुंजन प्र. तीर्थनाथ (२११//०७) जनार्दन प्र. महिनाथ (१२०/०४) राधानाथा: (२११/०२) हरिअमसँ दुल्लनह दौ (१०७/०२) दरिहरासँ नित्याुनन्दप दौ।। झोटहू उ.टी. (०१//०३) (०१/०३) सुता देवनन्दँन मोतीनन्द्न कुन्द:नाथ प्र. जयनन्दुना: करमहासँ अपूछ सुत धरभरन दौ।। (९१/०५) हरिनाथ सुतो भवानी दत्त: खण्ड‍बलासँ ठ. लक्ष्मीतनाथ सुत
(२४९)
ठ. वीर दौ।। (८४//०२) बेलउँच सँ कालीदाश दौ।। भवानीदत्त सुतो अपूछ: दरिहरासँ गतिराम सुत दुखमंजन दौ।। (८३/०६) अपराहरिनन्दतन सुतो रघुराम गतिरामो पालीसँ अर्जून सुत रघुपति दौ।। (१०१/०२) पबौली सँ केशव दौ।। गतिराम सुतो दुखमंजन: सोदरपुरसँ रामदेव सुत ओहरि दौ।। (१११//०६) बलियारासँ राय महेश दौ।। दुखमंजन सुता तिसउँत सँ मनहरसुत सुबन्धुि दौ।। (९१/०१) अपरा सुबन्धुम सुतो जगन्नाअथ (१२१/०७) सोदर. भवेश दौ।। (९०/०५) पालीसँ बालकृष्णन दौ।। अपूछ सुतो धरभरन: सकराढ़ीसँ झाउँ दौ ११३/०९) झॉंउ सुता धरानाथ (१२४//०३) बाबूनाथ शीतल (१२४/०३) वरजा(१९३//०९) रेवतीनाथा: सोदपुरसँ संभवन दौ (१११/०४) भवन (१८८/०७) सुतो लाल: उ.टी. (३२//१०३) माण्उनरसँ महिधर दौ।। (११२/०३) कुजौली सँजगन्ना/थ दौ।। धरमरन सुतो बच्चे प्र. नरसिंहदत्त कुप्पी। प्र. भगवान दत्त (२४४//०६) मन्ध‍ना: दरिहरा सँ हृदयनाथ दौ।। (८४//०२) ह्दयनाथ सुतो भुवन (२०६/०९) जयनाथो करमहासँ लक्ष्मीौदत्त सुत श्यारम दौ।। (९१//०८) श्या म प्र. रूद्रधर सुत घनानाथ: माण्डमरसँ घनानन्द सुत कुलपति दौ।। (१०७//१०) पालीसँ घनानन्दम द्दौ एवम् ठक्कुमर रमेश विवाह:।। पौष कृष्ण। पंचम्यांन भृगों ।। पण्डु्आसँ अभिनव मुरारी पाठर्थम विद्यानन्द्स्यौ लिरिवइदं ।।
(२५०) ।। ११७ ।।
ठक्कु५र भवेश सुता . . . करमहासँ हर्षनाथ सुत रवेला दौ।। (९५/०६) चंचल प्र. सोमदत्त सुता दामोदर झींगुर महादेव २११/०४) देवन गुदरा: नरउनसँ लक्ष्मीरनाथ दौ।। (९२/०१) लक्ष्मीृनाथ सुता बौकू (१८४//०९) घोंघी (२९४/०८) मंधना: पालीसँ जगन्नााथ दौ।। (१०४//०६) जगन्नातथ सुतो गिरधारी (१८३/०९) कुंजबिहारी कौ दरिहरा सँ सनफूल दौ।। (१०३/०७) करमहासँ बाबी दौ।। झिंगुर सुतो कल्या ण चलबली खण्ड।बलासँ मधुपति दौ।। (९७//०७) विष्णुुपति (१२३/०३)सुतो मधुवती दरिहरासँ म.म. बन्धुि दौ।। (९८//०८) सोदरपुरसँ घनश्यायम दौ।। मधुपती सुता पालीसँ धरनीधर दौ।। (११६/०८) धराधर सुतो देवकृष्णस: सरिसब सँ म.म.पा. वामदेव दौ।। (७६//०५) करमहासँ नन्दष दौ।। देवकृष्ण सुतो वंशीधर: खण्डेबलासँ देवकृष्णौ दौ।। (१००//०७) सकराढ़ीसँ पुरूषोत्तम दौ। वंशीधर सुता धरनीधर लक्ष्मीदधर (१९०//०८) उर्व्वीौधरा: (१२३/०१) नरउनसँ रूद्रपति दो।। (९७//०१) सरस्वरती राम(३३४/०८) सुता रघुदेव रूचिदेवा: बुधवालसँ गौरीसुत हरखू दौ।। सक. नरसिंह दौ।। गंगाधर सुतो महेश गौरीयती करमहासँ कृष्णददेव दौ।। कुजौलीसँ गोपीनाय दौ।। महेश सुतो लक्ष्मीहपति: सोदरपुरसँ जयकृष्णव दौ।। (१०६/०९) हरिअमसँ चिन्ता(मणि दौ।। लक्ष्मीसपति सुतो रामभद्र रूद्रपति सोदरपुरसँ हरिपति दौ।। (९६/०२) खौआलसँ खांतू दौ।। सरस्व ती रूद्रपति सुतो गुणान्न द: सोदरपुरसँ हरपति दौ।। (९६/०२) खौआलसँ खांतर दौ।। सरस्वोती रूद्रपति सुतो गुणानन्दि (२१५/०२) (१८४/०७) सोदरपुरसँ गुणपति दौ।। (९८/०४) दुखरन सुतो गुणपति:कुजौली सँहरिदाश दौ।। (११५/०९) पबौली सँ लक्ष्म न दौ।।

0 टिप्पणी:

Post a Comment