पञ्जी प्रबन्ध :३१ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(६०१) ॐ सुदय सँ बानू छपरा
अथ सुदय बेलउँच सँ ग्रामारम्मँ :- कृपाल सुतो बल्ल भ कामदेवो माण्डदर सँ हरिकेश सुत यदुनाथ दौ . . . गंगोर सँ बलभद्र द्दौ.॥ बल्लडभ सुतो शूलपाणि बलियास सँ जगदीश सुत इन्द्र पति दौ सोदरपुर सँ गोपीनाथ द्दौ.॥ शूलापार्णि सुतौ धर्मेशवर हकधरो बलियास सँ अनन्तर सुत महादेव दौ . . . पबौलि सँ शुभंकर द्दौ.॥ धर्मेश्वलर सुता . . . पनि. दामोदर सुत प्रान्नाeथ दौ . . . दरि. गंगेश द्दौ.॥ टेकधर सुता . . . दरिहरा सँ रामभद्र द्दौ.॥ सुत मित्रकर द्दौ.॥ बुधवाल सँ धनी द्दौ.॥ कामदेव सुतो गंगाराम : सोदरपुर सँ कृष्णकपति सुत मही दौ . . . पालीसँ लाला द्दौ.॥ गंगाराम सुता जीवनाथ पन्नीक रमना: पबौलीसँ मित्रकर सुत नरपति दौ . . . हरिअम सँ पुरूषोत्तम द्दौ.॥ अपरा गंगाराम सुता भोलानाथ अभिराम मतिराम सोदर. गोपीनाथ सुत पुरुषोत्तम दौ . . . हरिअम सँ शिवदेव द्दौ.॥ पन्नी सुतो कृष्ण्दत्त भूषनो करमहा सँ भिरवरीसुत रुद्र दौ . . . ॥ बेलउँच सँ भैया द्दौ.॥ कृष्णतदत्त सुता . . . करमहा सँ चित्रधर सुत रज्जूअ दौ . . . दरिहरा सँ निधिपाणि द्दौ.॥ भूषण सुता हरिहरदत्त कुमर सुन्द र सुधाकर: डूर्मरा वुधवाल सँ दुल्ल्ह सुत कृष्ण पति दौ . . . जजिवाल सँ सोनमनि द्दौ.॥ हरिहरदत्त सुता राधामोहन धूर्जही पुरन्दणर भग्वानदत्ता बलियास सँ धर्मदत्त सुत दूर्मिल दौ . . . पालीसँ कमलादत्त द्दौ.॥ धूर्जटी सुता . . . धुसौत सँ दूर्म्मिल सुत अक्षधर दौ . . . सरिसब सँ कमलादत्त द्दौ.॥ कुमर सुता त्रिलोचन हरिमोहन मनमोहन ब्रजमोहन चन्द्रकमोहन पालीसँ कमलादत्त सुत कपिलेश्व॥र दौ . . . सोदर. वाबूनाथ द्दौ.॥ त्रिलोचन सुतो विनायक: सोदरपुर सँ गदाधर सुत रामदत्त दौ . . . बुधवाल सँ मुकुन्दा द्दौ.॥ अपरा त्रिलोचन सुतो शशिधर गंगाधरो खौआल सँ अनिरुद्ध सुत हरिनन्ददन दौ . . . खण्डवला सँ नित्यानन्दि सिंह द्दौ.॥ विनायक सुतो हितमोहन नन्ददमोहनो खौआल सँ ज्ञानीसुत जगदीश दौ . . . सोदर. देवकीनन्दहन द्दौ.॥ शशिधर सुता . . . दरिहरा सँ मधुसूदन सुत तेजनाथ दौ . . . बुधवाल सँ रमानाथ द्दौ.॥ गंगाधर सुता . . . पबौलि सँ गुणानन्द सुत कालिकानन्द दौ . . . माण्डञर सँ रमानन्द द्दौ.
॥ हरिमोहन सुता सोदरपुर सँ गदाधर सुत रामदत्त दौ . . . बुधवाल सँ मुकुन्दञ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वलियास सँ इश्व रीदत्त सुत यद्दू दौ . . . फनन्द ह सँ बाना द्दौ.॥ मनमोहन सुता शान्ति मोहन कान्तिमोहन जगन्नारथसच्चिदानन्‍दा बलियास सँ इश्वहरीदत्त सुत गिरजादत्त दौ . . . सरिसब सँ लाल जी द्दौ.॥ शन्ति मोहन सुता लील मोहन गिरीश मोहन शिवेन्द्र मोहन कृष्णचमोहन धुसौत सँ फतुरी सुत विपानन्दन दौ . . . सोदरपुर सँ जयनन्द न द्दौ.॥ गिरान्द्रन मोहन सुता अलय सँ विष्णु कान्तव सुत शाचीकान्तर दौ . . . दरिहरा सँ ताराकान्त् द्दौ.॥
(६०२) ॐ सुदय सँ बानू छपराखेतिया (३०६)
शिवेन्द्रष मोहन सुता साकेत . . . राजे त्रिपुरौली नरउन सँ लीलानाथ सुत बैद्यनाथ दौ . . . खण्डवला सँ वाबू गुणधारी सिंह द्दौ.॥ ॥ कान्ति मोहन सुता . . . करमहा सँ प्रेमनाथ सुत जगन्नागथ दौ . . . खौआल सँ शिवनन्दान द्दौ.॥ जगन्नाथ सुता . . . अलय सँ नन्द लाल सुत श्रीकान्तआ दौ . . . सरिसब सँ बंभोली द्दौ.॥ ब्रजमोहन सुता . . . खण्डवला सँ कृष्ण‍दत्त सुत नन्दबन दौ . . . धुसौत सँ फतुरी द्दौ.॥ D.I.G. चन्द्रतमोहन सुता दमन गणेश महेशा करमहा सँ हलधर सुता गोवर्द्धन दौ . . . सोदरपुर सँ बावूलाल द्दौ.॥ गणेश सुता सोदरपुरसँ रजनीदत्त सुत पद्मदत्त दौ . . . बुधवाल सँ वैया. शिवेश्वतर द्दौ.॥ महेश सुता माण्ड र सँ उपा. बद्रीनाथ सुता लीलानाथ दौ . . . खण्डवला सँ वाबू उषापति सिंह द्दौ. सुन्द र सुता लालजी गुलाब जी श्रीकान्ती देवीकान्तँ बुधवाल सँ दुर्गापति सुत जयकृष्णा दौ . . . पण्डुसआ सँ रामकृष्णन द्दौ.॥ लालजी सुतो निरसूक: सोदरपुर सँ वाबूनाथ सुत दूररणा दौ वलियास सँ बवे द्दौ.॥ निरसू सुता . . . दिधोसँ अयोघ्यारनाथ सुत श्रीकान्तत दौ . . . दरिहरा सँ बवुए द्दौ.॥ गुलावजी सुता दामोदर खण्डवला सँ जगतकान्तथ सुत बोधकान्तँ दौ . . . हरिअम सँ गोविन्दख द्दौ.॥ अपरा गुलाब जी सुता ताराकान्त वलियास सँ बावूलाल सुत आर्तितनाथ दौ . . . करमहा सँ सदानन्द् द्दौ.॥ दामोदर सुता फनन्दणह सँ राधानाथ सुत गौरीनाथ दौ . . . खौआल सँ जगदीश द्दौ.॥ ताराकान्तर सुता . . . पण्डु आ सँ कन्हा.ई सुत पलटन दौ . . . फनन्दाह सँ मनमोहन द्दौ.॥ श्रीकान्त सुतो (महान अर्थ शास्त्री इन्दिरागांधीक आर्थिक सलाहकार R.B.I. Governon) लक्ष्मी कान्त्: खण्डवला सँ हरिमोहन सुत चुनचुन प्र. प्राण मोहन दौ . . . धुसौत सँ माधव द्दौ.
॥ सुधाकरसुतो मदनमोहन उमाकान्तोर पण्डुणआ सँ पाँ रामकृष्ण सुत पाँ जीवेश्व र दौ . . . सोदर. गुदर द्दौ.॥ अपरा सुधाकर सुता सोदरपुर सँ रामदत्त दौ . . . वुधवाल सँ मुकुन्दन द्दौ.॥ (२) अपरा सुधाकर सुता कमलाकान्तद विमलाकान्त. कामदेवा : सतलखा सँ भिखिया सुत रामेश्व र दौ . . . पालीसँ भगवानदत्त द्दौ.
(६०३) ॐ सुदय सँ बानू छपरा वेतिया
मदनमोहन सुता पालीसँ सदानन्दस सुत रधुनन्द न दौ . . . कुजौली सँ वैया. कृष्णहलाल द्दौ.॥ अपरा मदनमोहन सुता रूकमीनीदत्त हेमकान्त पुष्पसकान्त छविकान्ताु धुसौत सँ मुकुन्दछ सुत जनार्दन दौ . . . नरउन सँ शिवनाथ द्दौ.॥ रूकमीनीकान्त‍ सुता विजयकुमार मनोजकुमार राजेश कुमारा खौआल सँ वैया. हरिसुत पुरुषोत्तम दौ . . . सोदरपुरसँ जयनन्दखन द्दौ.॥ पुष्पथकान्तछ सुता अरूण अशोक प्रदीप दिधो सँ मंगनू सुत चौ. केदारनाथ दौ . . . फनन्दोह सँ गुणानन्दद द्दौ.॥ कमलाकान्त सुता कृष्णनकुमार हरि‍किशोर कन्हैवया वलियास सँ वाबूलाल सुत किर्तिनाथ दौ . . . कुजौली सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ हरिकिशोर सुता दरिहरा सँ हरिशंकर सुत दिवाकर दौ सोदर. इन्द्राुनन्दद द्दौ.॥ विमलाकान्ता सुता चक्रधर पद्मकान्तद सन्तोदष कुमारा: सोदरपुर सँ भैरव सुत निररू दौ . . . वलियास सँ इशदत्त द्दौ.॥ चक्रधर सुता सक. केदारनाथ सुत विधानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ अभिरमन द्दौ.
॥ बामदेव सुता जयशंकर शुभंकर विरूपाक्ष धूबचन्द्र. शम्भूका दरिहरा सँ तीर्थनाथ सुता दयानाथ दौ . . . नरउन सँ बलखी द्दौ.॥ ॥रमन सुता लक्ष्मीुदत्त श्रीदत्त बौकूफा करमहा सँ भिखारी सुत सद्र दौ . . . बेलउँच सँ भैया द्दौ.॥ लक्ष्मी दत सुता केशव छोटाकाई सुकेश्व रा वलि. भवी सुत प्रेमनाथ दौ . . . पालीसँ दिनानाथ द्दौ.॥ केशव सुता गिरधर किशोर: दरिहरा सँ इशान्नाुथ सुत रधु दौ . . . हरिअम सँ ठेडान द्दौ.॥ गिरधर किशोर सुता रमानन्दन गिरजानन्द दुर्गानन्दा वलि. बुद्धिनाथ सुत वैया. श्रीकान्तो दौ . . . सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौ.॥ रमानन्द् सुता . . . जजि. आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ . . . खौआल सँ म.म. चुम्मेि द्दौ.॥ गि‍रिजानन्दा सुता . . . पबौलि सँ बुद्धिसुत डीहनाथ दौ . . . हरिअम सँ वाबू द्दौ.॥ दुर्गानन्द सुता . . . करमहा सँ प्रेमनाथ सुत अमूतनाथ दौ . . . प्रबौली सँ गुणनन्दा द्दौ.॥ छोटकाइर सुता हरिकिशोर नन्दनकिशोर शिवकिशोरा सँ छोटकू सुतनन्दालाल दौ . . . वलियास सँ हृदयचन्दशन द्दौ.
॥सुकेश्व र सुता राजकिशोर जयकिशोर सुरेन्द्रहकिशोर विरेन्द्रद किशोरा माण्डशर सँ झिंगुर सुत भैरवदत्त दौ . . . पालीसँ भगवान द्दौ.॥ नरेन्द्र किशोरा सुता जीवेन्द्र किशोर पण्डु्आ सँ लक्षमन सुत प्रवबूनन्दसन दौ . . . पबौलि सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ राजकिशोर सुता . . . वलियास सँ वाबूलाल सुता अ‍ार्तिनाथ दौ . . . करमहा सँ सदानन्दि द्दौ.॥ अपरा सुता . . . विरपीसँ नेवालाल दौ . . . नरउन सँ हिरामणि द्दौ.॥
(६०४) ॐ विश्व नाथाय नम: सुदय सँ बदूधपरा (३०७)
श्रीदत्त सुता बेलउँच सँ भिक्षुक सुत बालक राम दौ . . . सतलखा सँ छक्कदन द्दौ.॥ बौक सुतो वीरमद्र गोपालो पबौलि सँ भैयन सुत सिद्धि दौ . . . करमहा सँ दूखिया द्दौ.॥ वीरभद्र सुता . . . हरिअम सँ भूलन सुत दौ . . . सोदर पुर सँ श्रीरमन द्दौ.॥ भोलानाथ सुतो बदूकीक जजिवाल सँ मद्धू सुत हिरू दौ . . . हरिअम सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ बदूकी सुता . . . सरिसब सँ हेमाड.गद सुत हिरेश्वनर दौ . . . एकहरा सँ म.म. गुणीश्वसर द्दौ.
॥ मतिराम सुतो मौनीक: टकबाल सँ गंगाधर सुत बोधकृष्ण. दौ . . . जजिवाल सँ वदलू द्दौ.॥ मोनी सुता इशदत्त: पालीसँ रवग्गू सुत थाडू दौ . . . बेलउँच सँ भिखम द्दौ.॥ इशदत्त सुता परमश्वलरी दत्त कालिकादत्त नारायण दत्त गोविन्द दत्त भगवान दत्ता दरिहरा सँ प्रयागदत्त सुत गणेशदत्त सँ करमहा सँ धर्मनाथ द्दौ.॥ कालिकादत्त सुता बच्चातका पबौलि सँ नाथा सुत मोती दौ . . . करमहा सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ बच्चास सुता दुखमोचन चन्द्रतशेरवर मार्कण्डे य उमेशचन्द्रा भहेशचन्द्रास पबौलिसँ रतिनाथ सुत प्रभुनाथ दौ माण्डनर सँ छीतन द्दौ.॥ चन्द्र्शेरवर सुता . . . नरउन सँ जयदेव सुत सर्वेन्द्र दौ . . . माण्डरर सँ जलधर द्दौ.॥ मार्कण्डेसय सुता धुसौत सँ रमानन्दय सुता इन्द्राछनन्दड दौ पण्डुणआ सँ जगदीश द्दौ.॥ उमेश चन्द्रत सुता . . . ना. खौआल सँ दिनेश्वार सुत लोकेश्वशर दौ सरिसब सँ मुचकुन्दर द्दौ.॥ महेश चन्द्रइ सुता नाहस खौआल सँ रामेश्वशर सुत हरिकेश्वसर द्दौ.
॥नारायण दत्त सुता बच्चौन ललन सिंहेश्वसर अवधविहारी बहादूर रंगनाथ नमोनाथा खौआल सँ बालगोपाल सुत हिरा दौ . . . पबौलि सँ मोती द्दौ.॥ अवधविहारी सुता . . . जगति पबौलि सँ वैया. किशोरी सुत विश्वोरेवर दौ . . . खौआल सँ चौ. विश्वेबश्वार द्दौ.॥ नमोनाथ सुता . . . खौआल सँ म.म. चुम्मेध सुत दामोदर दौ . . . पाली सँ रबूशसू द्दौ.॥
(६०५) ॐ सुदय सँ समौलि
वीर सुतो लालाक: बलियास सँ राधव सुत जगदीश दौ . . . सकौना सँ नारायण द्दौ.॥ अपरा वीर सुता गोविन्दे गोकुलनाथ बुद्धिनाथा विस्फीा सँ पिताम्बोर सुत मोहन दौ . . . धुसौत सँ जगदीश द्दौ.॥ लाला सुता बालचन्द्रश: दरिहरा सँ हिंगु सुत नन्दो दौ . . . बाली सँ महादेव द्दौ.॥ बालचन्द्र् सुतो मनसुख मानिको करमहा सँ बछाई सुत वंशीधर दौ . . . खौआल सँ लक्ष्मीसकान्तक द्दौ.॥ अपरा लाला सुतो चिलकाक: दरिहरा सँ भगीरथ सुत हरिकृष्ण‍ दौ . . . धुसौत सँ सुन्दरर द्दौ.॥ चिलका सुतो आँखी मचलो बुधवाल सँ रामनाथ सुत भवहेव दौ . . . खौआल सँ अन्दीर द्दौ.॥ आँखी सुता . . . सोदरपुर सँ महिनाथ सुत बचनू दौ . . . टकबाल सँ महिधर द्दौ.॥ मचल सुता भवनाथ: सोदरपुर सँ वंधुसुत साहेब दौ . . . एकहरा सँ दुर्ल्लसभ द्दौ.
॥गोविन्दर सुता . . . बुधवाल सँ वदी सुत राम दौ . . . सोदर. बछाई द्दौ.॥ अपरा गोविन्द॥ सुता दुखभंजन मधुकर दुर्गादत्ता सोदरपुर सँ हरिदेव सुत अनाथ दौ . . . अलय सँ चौ. विश्वेनश्वधर द्दौ.॥ दुखभंजन सुतो बहादूर : करमहा सँ धनश्यावम सुत बदली दौ . . . जजिवाल सँ दुखनी द्दौ.॥ बहादुर सुतो ठीठर प्र. मोदनाथ धुसौत ठ. थेधु सुत उँमापति दौ . . . खौआल सँ गुणाकर द्दौ.
॥ दुर्गादत्त सुतो फकिरन झोहनो करमहा सँ रधुदेव सुत जुड़ाउन दौ . . . दरिहरा सँ भ्रमर द्दौ.॥ फकिरन सुतो मनीलाल सोरेलालो धुसौत सँ चानन सुता भैया दौ . . . वलियास सँ कीरू द्दौ.॥ मनीलाल सुता . . . वलियास सँ गोविन्द सुत हरिनाथ दौ . . . बहेराढ़ी सँ आँखी द्दौ.
॥ सोरे लाल सुता नन्दसलाल सिंहेश्व र कपिलेश्वरर मुत्के्श्व रा: करमहा सँ किशोर सुत नाथे दौ . . . सकरादी सँ कृष्णलराम द्दौ.॥ मुत्के्श्वेर सुता . . . हरिअम सँ बोधनाथ सुत हरिवंश दौ . . . नरउन सँ चुम्म्न द्दौ.
॥गोकुलनाथ सुतो कमलापति: खौआल सँ परमानन्द. सुत मतिराम दौ . . . बुधवाल सँ प्रदुम्ना द्दौ.॥ कमलापति सुता . . . सतलखा सँ कृष्ण‍पति सुत बदलू दौ . . . कुजौलि सँ महादेव द्दौ.॥ बुद्धिनाथ सुता सोनीक: सोदरपुर सँ धराधर सुत मनि दौ . . . खौआल सँ रामदेव सुत रधुनन्दिन द्दौ.॥
(६०६) ॐ: सुदय सँ ठाढ़ी सागरपुर (३०८)
अपरा बुद्धिनाथ सुतो बोध : आलय सँ लाला सुत लान्हू दौ . . . एकहरा सँ श्यादम सुत शमभू द्दौ.॥ सोनी सुतो धरानाथ: जजिवाल सँ बन्दीख सुत शुमी दौ . . . पाली सँ भिखि द्दौ.॥ धरानाथ सुतो रामलाल: धुसौत सँ उँमापति सुत शंम्भु.नाथ दौ . . . दरिहरा सँ वाचा द्दौ.॥ रामलाल सुतो जयदेव फणिनाथो सोदरपुर सँ थेध पौत्र् बैदयनाथ सुत कन्हाौई दौ . . . अलय सँ मधुरापति सुत खेलपति द्दौ.॥ वलियास सँ रुद्रदत्त द्दौ.
॥ बोध सुतो धर्मदत्त धोधनो सोदरपुर सँ तुलसी सुत चेडना दौ . . . माण्ड र सँ भैयाराम द्दौ.॥ धर्मदत्त सुतो गोशाँइक: गंगोली सँ कृपाराम सुत र्बाधव दौ . . . पालीसँ दुखमंचन द्दौ.॥ धोधन सुता गिरधारी बच्चूव फकिरन उँमाका खौआल सँ चौ. चाण सुत पोषन दौ . . . पाली सँ बोध द्दौ.॥ कमलापति सुतो मुरलीधर: बुधवाल सँ मथुरा सुत रधुदेव दौ . . . सतलखा सँ कमली द्दौ.॥ मुरलीधर सुता सनफुल मनफूल जगन्नादथा खौआल सँ पशुपति सुत धुनाथ दौ हरिअम सँ हरपति द्दौ.॥ सनफूल सुतो बकनन्दुन भगवान दत्तो करमहा सँ कालीदाश सुत सनफूल दौ . . . खौआल सँ भैया द्दौ.॥ ववुनन्द न सुता जयनाथ मेधनाथ कस्तमरी हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ . . . सतलखा सँ भानु द्दौ.॥ जयनाथ सुता . . . हरिअम सँ छत्रमणि सुत परशमणि दौ . . . जजिवाल सँ आत्माौराम द्दौ.॥ मेधनाथ सुता . . . जजिवाल सँ चीरा सुत तुलसीदत्त दौ . . . अलय सँ महिपति द्दौ.॥ कस्तुजरी सुतो ब्रजकिशोर जनार्दनो सरिसब सँ नारायणदत्त सुत पंचानन्दँ दौ . . . हरिअम सँ कन्हारई द्दौ.॥ ब्रजकिशोर सुता . . . बुधवाल सँ नन्द.लाल सुत नरसिंह दौ . . . कोदरिया सँ वागीश्वनरीदत्त द्दौ.॥ जनार्दन सुता चन्द्रलकान्तह नरउन सँ तुफानी सुत गोविन्दवदत्त दौ . . . हरिअम सँ श्रीनाथ द्दौ.॥ चन्द्रतकान्त् सुता . . . पाली सँ मनमोहन सुत श्रीकान्तत दौ . . . खौआल सँ माधव द्दौ.॥
(६०७) ॐ अमरनाथाय नम: काकोसँ अष्ट जा पेकपाड़ रधुनाथ पुर भड़गामा अररिया
अथकाको बेलउँच ग्राम: लमनहर सुतो हरदत्त : सँ सुतो अन्दीथक: कुसमाल सँ गंगाराम सुत सदाय दौ . . . निकुति सँ चतुर द्दौ.॥ अन्दीी सुतो गोशाँई प्रितम दौ पनिचोम सँ प्रितिनाथ सुत पुरन्द र दौ . . . पबौलिसँ मही द्दौ.॥ गोशार्ड प्रितम सुता अमृतेश अमरेश महेशा: पनिचोम सँ सदानन्दँ सुत राम दौ . . . माण्डतर सँ सांत्रु द्दौ.॥ अमृतेश सुतो वंशमनि माण्डीर सँ बवुआ सुत ननू दौ . . . पालीसँ गौरी द्दौ.॥ वंशमनि सुता वाबूलाल बवुअन मन्नूडलाला: नरउन सँ वंशीधर सुत शशिशेरवर दौ . . . जजिवाल सँ बवनू द्दौ.॥ ववुअन सुता ततैल सकराढ़ी सँ बाचा सुत वबूनन्दंन दौ . . . खड़का एकहरा सँ मित्रदत्त द्दौ.
॥ अमरेश सुता रविनाथ: पबौलि सँ रमाकान्तड सुत भैयन दौ . . . बुधवाल सँ प्राण बन्धुस द्दौ.॥ रविनाथ सुता . . . फनन्दमह सँ रविनाथ सुत भरू दौ . . . वलियास सँ रलोनी द्दौ.॥ महेश सुतो रोहिणी दत्त प्रेमनाथो सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . सँ द्दौ.
॥अमरेश सुतो रविनाथ: पबौलि सँ रमाकान्तत सुत भैयन दौ . . . बुधवाल सँ प्राणबन्धु॥ द्दौ.॥ रविनाथ सुता फनन्दमह सँ रविनाथ सुत भस दौ . . . वलियाय सँ सोनी द्दौ.॥ महेश सुतो रोहिणीदत्त प्रेमनाथो सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ सँ द्दौ.
(B ७९/२) कौस्कीबदत्त सुता भवन देवन पुष्पसनाथा वलियास सँ इन्द्रदपति सुत रधुनाथ दौ . . . पालीसँ हरिकृष्णय द्दौ.॥ भवन सुतो बाचा नाथो खौआल सँ बोध सुत भैया दौ . . . पबौलि सँ भिखारी द्दौ.॥ बाचा सुता . . . बुधवाल सँ निलाम्बयर सुत लाल दौ . . . सोदरपुर सँ निधि द्दौ.॥ नाथ सुता करमहा सँ मनीराम सुत बधरी दौ . . . खौआल सँ झडुला द्दौ.॥ देवन सुता जगमोहन फकिरन मथुरानाथ सतलखा सँ ऋषिसुत नेनन दौ . . . सोदरपुर सँ कुली द्दौ.॥ जगमोहन सुतो भगिरथ: जजिवाल सँ दुर्भिरव सुत फणी दौ . . . पालीसँ दुर्लभ द्दौ.॥ भगीरथ सुता रधुवर केवल कृष्णस यशोधर जयदेवा पालीसँ मुना सुत वेणी दौ . . . एकहरा सँ भवन द्दौ.॥ रधुवर सुतो श्रीकान्ता वलियास सँ वाबूनाथ सुत गोपाल दौ . . . पालीसँ मन्नू लाल द्दौ.॥ श्रीकान्तन सुता आशानन्दब बालानन्दल शोकलानन्दर जनानन्दाव दिधोसँ बावूजी सुत मधुसूदन दौ . . . पालीसँ सुन्द‍र द्दौ.॥ बालानन्दि सुतो . . . चपाही धुसौत सँ मुना . . . सुत शिवनन्दीन दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ केवलकृष्णा सुता जगदीश कमलाकान्त उँमाकान्तस तुलाकृष्णर सत्य नारायणा: हरिअम सँ पोषण सुत पाँ गोणेशदत्त दौ . . . पण्डुाआ सँ पाँ भिखारी द्दौ.॥ जगदीश सुतो रमेश: मलिछाम बहेराढ़ी सँ . . . सुत हरिवंश दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ कमलाकान्ते सुता नारायण जी श्याुम जी चिरञ्जीव बच्च.न जी शतंजीवा: दिधोय सँ दिनानाथ सुत दुर्गादत्त दौ . . . सतलखा सँ मनीलाल द्दौ.॥ पुष्प नाथ सुतो रेवतीनाथ: गंगोली सँ कृपाराम सुत सर्वस्वी दौ . . . बुधवाल सँ गोनन द्दौ.॥
(६०८) ॐ काको सँ कैलख पिलखवाड़ (३०९)
(३४४/१) चतुर्भूज सुतो धर्मदत्त: धुसौत सँ हृषिकेशसुत थेधू दौ . . . माण्डनर सँ कृष्ण‍नन्द द्दौ.॥ धर्मदत्त सुतो धैर्यनरायण बेचनौ बमनियाम सँ बालकृष्णष सुत रतन दौ . . . सतलखा सँ रमाकान्तख द्दौ.॥ अपरा धर्मदत्त सुता मेधन परशमणिबनिका करमहा सँ रधुदेव सुत जुड़ाउन दौ . . . एकहरा सँ लक्ष्मीनधर द्दौ.॥ धैर्यनारायण सूता . . . पनि. लाल सुत कृष्ण दौ एकहरा सँ जगनी द्दौ.॥ अपरा सुता पाली सँ सदाशीव सुत हरि दौ . . . पण्डुाआ सँ कमलनयन द्दौ.॥ अपरा धैर्यनारायण सुता सकराढ़ी सँ नीतन सुत मधुरापति दौ . . . अलय सँ धराधर द्दौ.॥ अपरा सुतो रामकृष्णम : उचति सँ हिरानन्द सुत माना दौ . . . वलियास सँ महिपति द्दौ.
॥ बेचन सुता सर्वस्वउनारायण छोटा प्र. उग्रनारायण लक्ष्मी नारायण: पालीसँ सदशिव सुत हरि दौ . . . पण्डुपआ सँ कमलनयन द्दौ.॥ अपरा बेचन सुता . . . सोदरपुर सँ इन्द्रसमणि सुत पोषन दौ . . . अलय सँ आनी द्दौ.॥ बावू प्र. सर्वस्वइनारायण सुता हंसनारायण: नरउन सँ वंशीधर सुत शशि शंकर दौ . . . जजिवाल सँ बचन द्दौ.॥ छोटा सुतो हरिनारायण अजित नारायणो सोदरपुर सँ मथुरानाथ सुत सुखड़ी दौ . . . दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो कवि गोपाल जगतनारायणो फूलदाहा पाली सँ बोध सुत भिक्षुक दौ . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुत भवन द्दौ.॥ एकहरा सँ छत्रपति द्दौ.॥ अजीत नारायण सुता जालय सँ सुत सत्यहनारायण दौ . . . हरिनारायण सुतो रधुवंश: सबौर गाउल करमहा सँ साहबेराम सुत हिराराम दौ . . . दरिहरा सँ बधु द्दौ.॥ रधुवंश सुतो यदुवंश शिवा हरिअम सँ काशीनाथ पौत्र पोषण सुत ब्रजलाल दौ . . . (सौराठ) ब्रजलाल सुता सोदरपुर सँ छोटा सुत इश्वररीदत्त दौ . . . पालीसँ छोटा द्दौ.॥ रधुवंश सुता करमहा सँ फकीर सुत हरि दौ . . . सतलखा सँ बालकृष्णद द्दौ.॥ जगतनारायण सुतो मुकुन्दी गंगाधरो हरिअम सँ नेना सुत प्रभुनाथ दौ . . . सोदर. विश्राम द्दौ.॥ मेधन सुतो गोशाँई हृदय सुरवो खण्डवला सँ बंधु सुत दुर्गादत्त दौ . . . बुधवाल सँ साहेब द्दौ.॥ गोशाँई सुतो कुञ्जबिहारी छत्रधारीको करमहा सँ बधर सुत बोधन दौ॥ ॥ जजिवाल सँ मनोरथी द्दौ.॥ छत्रधारी सुतो शिवनन्दोन: सोदरपुर सँ ननदीश्वृर सुत पगिनाथ दो ओइनि सँ बावू गोपाल नारायण द्दौ.॥ हृदय सुख सुतो अनन्त : करमहा सँ रुद्रनाथ सुत शीतलादत्त दौ . . . नरउन सँ बीतू द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वभनियाम सँ मथुरापति सुत वंशमनि दौ . . . सरिसब सँ रुद्रधर द्दौ.॥ अपरा हृदयसुख सुता . . . बुधवाल सँ मानीक सुत कृष्णर दौ . . . दरिहरा सँ नाथे द्दौ.॥ अनन्त सुता . . . अतलखा सँ रतनू सुता अर्जून दौ . . . कुजौली सँ एकनाथ द्दौ.॥
(६०९) ॐ काकोसँ कैलख
परशमणि सुतो भोलानाथ गायादत्तो हरिअम सँ यदुनन्द न सुत काशीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ भवानन्दह द्दौ.॥ अपरा परशमाणि सुतो मुरली धरोहियालालो सरिसब सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ . . . पनिचोम सँ प्रान्नाणथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पबौलिसँ रधुवीर सुत पाठक भवनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ भैनू द्दौ.॥ अपरा परशमणि सुता करमहा सँ गोकुलनाथ सुत धैर्यनाथ दौ . . . पनिचोम सँ शिवदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पालीसँ छोटकू सुत मधुनन्द न दौ . . . कोदरिया सँ अन्दी सुत काला द्दौ.॥ अलय सँ रतीश द्दौ.॥ भोलानाथ सुतो वबुआक: बुधवाल सँ ब्रजनाथ सुत राजनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ शम्भु दत्त द्दौ.॥ बेलउँच सँ प्रभाकर कस्तु त:
॥ मुरलीधर सुता दहिरासँ बच्चमन सुत कालीनाथ दौ . . . गंगौली सँ ववुरैया द्दौ.॥ अपरा मुरलीधर सुता हरिवंश सुवंश अमृतनाथा: माण्डुर सँ बछरू सुत बनमाली दौ . . . टकबाल सँ दत्त द्दौ.॥ हरिवंश सुता श्रीनन्दुन: करमहा सँ होरिल सुत बिहारी दौ . . . सोदरपुर सँ इद्रमणि द्दौ.॥ सुवंश सुतो चुत्हारईक: दरिहरा सँ ववुए. सुत मनमोहन दौ कर. बतहा द्दौ.
॥ वैया. अमृतनाथ सुता कृष्ण नन्दरन विष्णुरनन्दतन किर्तिनन्द न सूर्यनन्दंन अभिनन्द ना दिधो सँ सनफूल सुत मोदी सुत अमृतनाथ दौ माण्ड्र सँ नाथ पौत्र भवीसुत मुनी द्दौ.॥ कृष्णसनन्द न सुता पालीसँ गाना पौत्र गीरधर सुत रधुरुद्र दौ . . . जजिवाल सँ भवानीदत्त सुत झिगुंर द्दौ.॥ दरिहरा सँ फेकू द्दौ.॥ अपरा सुता दरिहरा सँ रधुनन्द्न सुत श्रीनन्दान दौ . . . उचति सँ मुकुन्दी द्दौ.॥ विष्णुमनन्द न सुता रैयाम सोदरपुर सँ भगवानदत्त सुत दामोदर दौ . . . म. खौआल सँ वाबूजी द्दौ.॥ किर्तिनन्दनन सुता बुधवाल सँ जल्लीो सुत भेखा दौ . . . दरिहरा सँ भैलोक्यस नाथ द्दौ.॥
(६१०) ॐ काको सँ कैलख (३१०)
चौ. बनि सुतो कन्है यालाल देवानन्दोौ माण्डूर सँ मोती सुत रत्नेथश्वदर दौ . . . सोदपुरसँ नेहाल द्दौ.॥ अपरा वनि सुतो भैयालाल भवानीलालो . . . हरिअम सँ भगीरथ सुत निधि दौ . . . सरिसब सँ रूचि सुत हरपति द्दौ.॥ सक. पति द्दौ.॥ कन्है यालाल सुतो ववुआक: दरिहरा सँ इशान्नाकथ सुत झिगुंर दौ . . . पालीसँ रमानाथ द्दौ.॥ अपरा कन्हैुयालाल सुता बच्चूइक: सरिसब सँ मचल सुत फकिरन दौ . . . खौआल सँ भगत द्दौ.॥ बवुआ सुता विधाधर पुरन्दतर गोपीसुदर्शना हरिअम सँ ठेड.नि सुत तुलसीदत्त दौ कुजौली सँ भूवन द्दौ.॥ विधाधर सुता योगेन्द्रिनाथ विरेन्द्र उपेन्द्रा दिधो सँ अयोध्याबयनाथ सुत लाला दौ . . . पालीसँ राम द्दौ.॥ योगेन्द्री नाथ सुता . . . सुखैत खौआल सँ म.म. बवुअन सुत महो त्रिलोचन दौ बेलउँच सँ सुधाकर द्दौ.॥ विरेन्द्र सुता . . . जोइनिसँ रवोजेन्द्रस नारायण सुत बावू बोधनारायण दौ . . . सोदरपुर सँ खगनाय द्दौ.॥ उपेन्द्र सुता पण्डुोआ सँ पाँ उँमापति सुत गंगानन्दर दौ . . . तिसउँत सँ धनश्यािम सुन्दपर द्दौ.॥ पुरन्द र सुता वलियास सँ गिरधारी सुत म.म. रज्जेा दौ . . . हरिअम सँ दीना द्दौ.॥ अपरा पुरन्द र सुता अहिल खौआल सँ भट्टसिमरवासी रंकलाल सुत सोनेलाल दौ . . . ओझोलि नरउन सँ आदित्य सुत भरथ दौ . . . पालीसँ झाला द्दौ.॥ चौ. सुत सुदर्शन सुता . . . धुसौत सँ मुकुन्द‍ सुत हिरामणि दौ . . . कोदरिया सँ मुकुन्द द्दौ.॥ भैयालाल सुता . . . पालीसँ भोरा सुत नेनन दौ . . . सोदरपुर सँ करिया द्दौ.॥ भवानी लाल सुता सोदरपुर सँ गरीबनाथ पौत्र वेणीदत्त सुत भायलाल दौ . . . दरिहरा सँ गिदरू सुत बवुरैया द्दौ.॥ बुधवाल सँ चेता द्दौ.॥
(६११) ॐ काको सँ कैलख शिवनगर चौ. वाणपुरा
भला सुता बन्धुस खगेश माधवा पालीसँ चिकु सुत कुमुदानन्दव दौ (१८२/३) कुजौलीसँ रमानन्द‍ द्दौ.॥ लाला सुतो बाल चन्द्र रवगेशो दरिहरा सँ हिंगुसुत नन्दल दौ॥ ॥ (२०३//८) पालीसँ महादेव द्दौ.॥ बालचन्द्रस सुतो मनसुख मानिको करमहा सँ बधाई सुत वंशीधर दौ (२४७/४) खौआल सँ लक्ष्मीदकान्तं द्दौ.॥ बन्धुव सुता . . . सुरगन मोहन सुत पुरुषोत्तम दौ (B ७८/२) पालीसँ महेश द्दौ.॥ खगेश सुतो आँखी क: अलय सँ मोहन सुत गुनाई दौ . . . खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥ अपरा खगेश सुतो प्रभाकर साहबौ दौ दरिहरा सँ सदानन्द सुत रधुपति दौ . . . सकहरा सँ बछाई द्दौ.॥ प्रभाकर सुता बाछ: वलियास सँ पशुपति सुत विधानाथ दौ . . . सोदर. गोनू द्दौ.॥ बाछ सुता कृष्णसदत्त : हरिअम सँ देवकृष्णग सुत वौक दौ . . . सकराढ़ी सँ दिनबन्धुछ द्दौ.॥ कृष्ण दत्त सुता वलियास सँ भवी सुत प्रेमनाथ दौ . . . पालीसँ दिनानाथ द्दौ.
॥ माधव सुतो बवुरैयाक: करमहा सँ रधुदेव सुत जुड़ाउन दौ . . . खौआल सँ चौ. चाण द्दौ.॥ ववुरैया सुता नेयाँ तुलसीदत्त भगवान दत्ता सोदरपुर सँ दुखन् सुत धीरा दौ . . . सकराढ़ी सँ उँमापति द्दौ.॥ नेयाँ सुता पनि. विके सुत मानीक दौ . . . सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौ.॥ लान्हे प्र. तुलसीदत्त सुता गोविन्दीदत्त विष्णु.दत्त गणेशदत्त चिन्तिमणि महादेवा सकराढ़ी सँ वुद्धिनाथ सुत हिरा दौ . . . बुधवाल सँ कलाधर द्दौ.॥ अपरा सुतो जीवछा पालीसँ बोध सुत दुर्गादत्त द्दौ.॥ बेलउँच सँ चेड.न द्दौ.॥ विष्णुँदत्त सुतो नरसिंह: सोदरपुर सँ लाल सुत नेना दौ . . . कर. रमानाथ द्दौ.॥ गणेशदत्त सुता पालीसँ सोदरपुर सँ बचनू सुत दुल्लतह द्दौ.
॥जीवछ सुतो सदानन्दम जगनानन्दोस महुवा खौआल सँ भैया प्र. जानकीना‍थ सुत अमृतनाथ दौ . . . पनि. श्याहमनाथ द्दौ.॥ सदानन्दौ सुता महनौरा खौवाल सँ श्रीनाथ सुत कन्हा ई दौ . . . बेलउँच सँ कपीन्द्रप द्दौ.॥ जगतानन्दत सुता लक्ष्मीनदत्त जगदीश रमेश भदुआल माण्ड र सँ रमकृष्णन सुत माधव दौ . . . पबौली सँ राम द्दौ.॥ लक्ष्मीादत्त सुतो सतीशचन्द्र् रतीशचन्द्रद महिया सोदरपुर सँ विश्वानाथ सुत दामोदर दौ . . . हरिअम सँ झल्लीी द्दौ.॥ सतीश चन्द्रु सुतो सुधीर सुजीतो कड़रारनि बमनियाम सँ मुरली, सुत यदुवीर दौ . . . जगोरसोदर. यदुवीर द्दौ.॥ रतीश चन्द्रद सुता संजय प्र. मन्नु विजय विनय कटका. सन्दीह दिधोसँ सुत ठ. यदुवीर दौ . . . पउना जगदीश सुत जयनाथ: अमरनाथो अच्छीद बहेराहिसँ . . . सुत लक्ष्मीजनारायण दौ . . . बसैठ . . . सँ जयनाथ सुता . . . विष्णु.पुर . . . सँ वासुकीनाथ सुत हरिकान्त दौ . . . वेलवासी सँ द्दौ.॥
(६१२) ॐ काको चाणपुरा हरिपुर वीरा एकमा (सुपौल) (३११)
अमरनाथ सुता . . . खोजपुर खौआल सँ . . . सुत शोभाकन्तल दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ रमेश सुता . . . बेरमा नन. धुसौत सँ तेजनाथ सुत बच्चाँ प्र. जयनाथ दौ॥ भगवानदत्त सुतो दुर्गान्नाुथा करमहा सँ हरिकृष्ण. सुत रमानाथ दौ . . . पबौलि सँ परान द्दौ.॥ दुर्गानाथ सुता जगन्ना थ : दरिहरा सँ सुबोध सुत निधिपाणि दौ . . . करमहासँ बानूनाथ द्दौ.॥ जगन्नाथथ सुता सतलखा सँ नित्याधनन्द सुत रमानान्दम दौ . . . जजिवाल सँ शोभनाथ द्दौ.
॥जानकी नन्दनन सुता रूपराम रोहिणी रमन होरितम साहबा सकराढ़ी सँ पिताम्बकर सुत नेनू दौ . . . पालीसँ बैद्यनाथ द्दौ.॥ रोहिणीरमन सुता खेदन: नरउन सँ प्राण पति सुत मोदनारायण दौ . . . दरिहरा सँ पुरन्दढर द्दौ.॥ अपरा सुता पीताम्ब र : माण्ड र सँ भवदेव सुत धर्नेश्व‍र दौ . . . पालीसँ छबनू द्दौ.॥ खेदन सुतो ब्रहमदत्त भगवान दत्तो जजिवाल सँ शुभपति सुत हरि दौ पालीसँ काला द्दौ.॥ ब्रहमदत्त सुता . . . तिसडँत सँ मंगलादत्त सुत श्याामलाल दौ . . . वलियास सँ विष्णु.दत्त द्दौ.॥ खेदन सुता . . . दरिहरा सँ कमलापति सुत केशव दौ . . . बहेराढ़ी सँ तेजन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . ओइनि सँ वाबू ऐनिपाल नारायण सुत वाबू रशिलनारायण दौ . . . पालीसँ मधुनन्द न द्दौ.॥ नीलाम्ब़र सुतो बच्चूाक: सोदरपुर सँ मेधाकर सुत निधि दौ . . . पालीसँ डीहेश्वदर द्दौ.
॥ साहेब सुता मन्नूच नेहाली सोनमनि उँमानाथ भोली कलरानगिबाल सँ सदाय शुभपति दौ . . . सकराढ़ी सँ हरि द्दौ.॥ मन्नू सुतो श्यानमनाथ बवुजनो पबौलि सँ भातू सुत मोतीराम दौ अलय सँ मधुरापति द्दौ.॥ अपरा मन्नूि सुतो मंधन: दरिहरा सँ कमलापति सुत केशव दौ . . . बहेराढ़ी सँ तेजन द्दौ.॥ श्याममनाथ सुता . . . नरउन सँ धैय्र्यी सुत रूपनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ इन्द्रूमणि द्दौ.
॥ नेहाली सुता राजा परशी हनुमानदत्ता हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ . . . सोदरपुर सँ बचनू द्दौ.॥ हनुमानदत्त सुता . . . वलियास सँ जीवन सुत बिनमा दौ . . . कोदरिया सँ परमेश्वँरिदत्त द्दौ.॥ उँमानाथ सुता . . . हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ . . . पबौलि सँ पुरुषोत्तम सुत हिया द्दौ.॥ कुजौली सँ अभिराम द्दौ.॥ सोनमनि सुतो धोधन: पाली सँ बेचू सुत नित्यानन्दौ दौ . . . माण्डथर सँ बवूआ द्दौ.॥ अपरा सुतो नोने श्रीनाथो करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ . . . वलियास सँ चिलका द्दौ.॥
(६१३) ॐ काको सँ बरहा नगराम
जयराम सुता करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ . . . खौआल सँ दयाराम द्दौ.॥ मनीराम सुतो पोषण कन्हाचईको माण्डार सँ महेश सुत भवेश दौ . . . सोदर. गरीब द्दौ.॥ पोषन सुता प्राणपति वलियास सँ बेचू सुत हेमनाथ दो हरिअम सँ बौक द्दौ.॥ प्राणपति सुता कुलानाथ दरिहरा सँ कीरा सुत बावूनाथ दो पालीसँ सबूरदत्त द्दौ.॥ अपरा भवदेव सुता यादवा हरिअम सँ हरदत्त सुत पति दौ . . . सतलखा सँ महाई द्दौ.॥ यादव सुता . . . पनिचोम सँ महादेव सुत कंगाली दौ . . . पबौलि सँ पशुपति द्दौ.॥ अपरा यादव सुता हाटी पाली सँ शिवदारा सुत परान दौ . . . जजिवाल सँ सदाय द्दौ.॥ अपरा सुता कालिकादत्त: पण्डु आ सँ कुलपति सुता काला दौ . . . पालीसँ नयन द्दौ.॥ अपरा यादव सुता बच्चूुक: खण्डवला सँ कमलापति सुत जयशीव दौ . . . करमहा सँ कालिदाश द्दौ.॥ कालिकादत्त सुता पद्मकुर पनिचोम सँ मनबोध सुत नेहाल दौ ॥ सोदरपुर सँ बाचा द्दौ.॥ बच्चूत सुता . . . करमहा सँ जीवनाथ सुत शम्भूरनाथ दौ . . . पबौलि सँ हिया द्दौ.
॥ (१०६//१) सुन्द र सुता नीलकंठ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ नीलकंठ सुतो अन्दीरक: अलय सँ हलघर सुत भवानी दौ . . . जजिवाल सँ रतिदेव द्दौ.॥ ॥ अन्दीी सुता राधव विश्वरनाथ गरबन धानाका बुधवाल सँ बलभद्र सुत हरि दौ . . . सोदरपुर सँ कमल द्दौ.॥ गरबन सुता जुड़ाउन कुलमनि शिवरामा सोदरपुर सँ पुरन्द॥र सुत जनार्दन द्दौ.॥ (२८/४) सकराढ़ी सँ दण्डशपणि द्दौ.॥ जुड़ाउन सुत खेलपति माण्ड.र सँ हाड़ीसुत लक्षमन दौ (B६६/७) सोदरपुर सँ चन्द्रउशेखर द्दौ.॥ अपरा जुड़ाउन सुता भैयावाबूनाथ दुर्गानाथ अमृतनाथा: बेलउँच सँ फकीर सुत उँमानाथ दौ . . . बुधवाल सँ गरी्व द्दौ.
॥ खेलपति सुता परशमणि बन्धान बावूमणिका सकराढ़ी सँ नेनू सुत भाय राम दौ . . . नरउन सँ मोदनारायण द्दौ.॥ वाबूनाथ सुतो सिंहेश्वढर: पबौलि सँ कलर सुत बन्ध र दौ . . . बुधवाल सँ साहेब द्दौ.॥ भैया सुता पालीसँ बुद्धि सुत मोहन दौ . . . नरउन सँ भृगुपति द्दौ.॥ कुलमणि सुतो विद्यानाथ: वलियास सँ फकीर सुत उँमानाथ दौ . . . बुधवाल सँ जीव द्दौ.॥ भृगुपति द्दौ.॥ ॥ विद्यानाथ सुता सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ . . . माण्डतर सँ साहेब द्दौ.॥ शिवराम सुतो जाल्पासदत्त: खौआल सँ भिखारी पौत्र लक्षमन सुत पुरुषोत्तम दौ . . . पबौलि सँ कुलपति सुत पुरुषोत्तम द्दौ.॥ घाना सुतो भवदत्त गोकुलनाथो बुधवाल सँ हरिकृष्णा सुत बछरु दौ . . . . खौआल सँ नगन द्दौ.॥ भवदत्त सुता ललितपाणिकैलूहृरिनाथा:सकराढ़ी सँ भैया सुत उँमन दौ . . . पाली सँ दिनमनि सुत लक्ष्मीनपति दौ . . . बेलउँच सँ कारु द्दौ.॥ कैलन सुतो चिन्ताुमणि कुजौलि सँ छोटकू सुत खेदन दौ . . . पबौलि सँ श्गूौलपणि द्दौ.॥
(६१४) ॐ काको सँ सतलखा विसौनी, झौवा (३१२)
चतुर्भूज सुता धनश्याॐम दाश श्रीराम: कुजौली सँ समस सुत लोकनाथ दौ (१९४१) नरउन सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ धनश्यासम सुतो नाथ कुजौली सँ विष्णु पति सुत जगदीश दौ (१२९//१) पनि. शिवनाथ अपरा घनश्यााम सुतो नन्द न : पाली सँ श्रीनाथ सुत राम दौ . . . खण्डवला सँ गौरीनाथ द्दौ.॥ नाथ सुतो बबनूक: बलियास सँ जगदीश सुत शुभपति दौ . . . सरिसब सँ मनहर द्दौ.॥ बवनू सुतो भिखम: जजिवाल सँ शुभंकर सुत जयदेव दौ . . . एकहरा सँ महादेव द्दौ.॥ भिखम सुतो फकिरन: दरिहरा सँ जगन्नाथ सुत जंगल दौ . . . सोदरपुर सँ दूबरि द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पालीसँ मन्नूथ सुत भवादित्य दौ . . . सोदरपुर सँ चिलका द्दौ.॥ नन्देन सुतो नन्कृँकू: पबौलि सँ विश्वसनाथ सुत रधुनाथ दौ . . . वलियास सँ हेमकर द्दौ.॥ नन्हृकू सुत श्रवण: पालीसँ प्रद्मम्न सुत धनमनि दौ (B/०२//३) माण्ड र सँ बनाई द्दौ.॥ अपरा नन्दँन सुता रेवती रमण रोहिणीरमन दूवरिका: पबौलि रधुनाथ दौ . . . वलि.हेमकर द्दौ.॥रेवतीरमन सुता . . . सतलखा सँ नारो सुत बन्धुई दौ . . . पालीसँ भीम द्दौ.॥ रोहिणीरमन सुता . . . करमहा सँ दिनमनि सुत महिनाथ दौ . . . सतलखा सँ नारायण द्दौ.॥ दाश सुतो भैरव: दरिहरा सँ चिन्तासमणि सुत बवूनी दौ . . . बुधवाल सँ रमापति द्दौ.॥ भैरव सुतो गुजर: सोदरपुर सँ शिवदेव सुत पुरन्द.र दौ . . . सतलखा सँ भवदेव द्दौ.॥ गुजर सुतो बुद्धिनेहालो दरिहरा सँ अपूछ सुत रधुनाथ दौ . . . अलय सँ कृष्ण पति द्दौ.॥ बुद्धि सुतो मायराम रामाको पालीसँ नाथ सुत बाचा दौ . . . सरिसब सँ रतनू द्दौ.॥ नेहाल सुता बलभद्र छोटकनिकौ माण्डुर सँ छत्रपति सुत देवन दौ . . . पाली सँ भूवन द्दौ.॥ फणिन्द्र सुता मनरक्खिन जयलाल अमृतलाला हरिअम सँ दुर्गादत्त सुत हेमानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ देवनाथ द्दौ.॥ मनरवरवन सुता सोदरपुरसँ कोदई सुत ब्रहमदत्त दौ . . . खौआल सँ वेणीदत्त द्दौ.॥ ॥ छोटकनि सुता रंगलाल शिवलाल रूपलाला सोदरपुर सँ उँमाई सुत धर्मदत्त दौ . . . वलियास सँ बावूनाथ द्दौ.॥ ( B १५/२) लक्ष्मीकपति सुतो बन्धूीक: बहेराढ़ी सँ शुक सुत भवानन्दस दौ . . . सोदरपुर सँ वेणी द्दौ.॥ बन्धुम सुतो भवी भैरवदत्तो दरिहरा सँ नरे सुत घनी दौ . . . दौ खौआल सँ वेणीदत्त द्दौ.॥ भवीसुता माण्डनर सँ शूलपाणि सुत बेचू दौ . . . बुधवाल सँ सनाथ द्दौ.॥
(६१५) ॐ उँमापत्यै् नम: काकोसँ बावू छपरा दाथ
॥ भैया सुतो धनीराम जयरामो बलियास सँ अनन्तू सुत महादेव दौ . . . पबौलि सँ शुभंकर द्दौ.॥ अपरा सुतो मनीराम: वनियास सँ महादेवस्यै व दौ . . . पबौलि सँ शुभंकर द्दौ.॥ ॥ धनीराम सुतो वाबूनाथ: करमहा सँ दुखन् सुत जगन दौ . . . वलियास सँ प्रद्युम्न॥ द्दौ.॥ अपरा सुतो गोपीनाथ जानकीनाथो वलियास सँ धीर सुत मानीक दौ . . . जजिवाल सँ कलाधर द्दौ.॥ ॥ वाबूनाथ सुता . . . वाबूलाल भायलाल रंगलाल नेना प्र. जगयलाला पालीसँ उँमादत्त सुत कमलादत्त दौ . . . खण्डवला सँ भानू द्दौ.॥ वाबूलाला सुता पालीसँ देवनाथ सुत गोपाल दौ . . . दरिहरा सँ लक्षमन द्दौ.॥ भायलाल सुता . . . पबौलि सँ नारायणदत्त सुत वेदानन्दँ दो दरिहरा सँ गोकुलनाथ द्दौ.॥ रंगलाल सुता हरिनाथ: पण्डु आ सँ रूद्रमणि सुत नन्दबलाल दौ . . . पालीसँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ हरिनाथ सुतो सुरवा भागाको घरौरा सँ देवकीनन्द न सुत हरिनन्दतन दौ . . . पालीसँ झोटन द्दौ.॥ भोगासुता ततैलसकराढ़ी सँ केशव सुत शतञ्जीव दौ . . . नेना प्र. जग्यदलाल सुता हरिकृष्णढ प्रभुनन्द्न विन्य् . नाथ रामचन्द्र् लक्षमन पबौलि सँ नारायणदत्त सुत वेदानन्दढ दौ . . . दरिहरासँ गोकुलनाथ द्दौ.॥ हरिकृष्णब सुत नाथ सुतो वंकविहारीक: नरउन सँ छक्क.न सुत शिवनाथ दौ . . . खण्डवला सँ सर्वजीत सिंह द्दौ.॥ वंगबिहरी सुता कमलेश अलय सँ बेचनलाल सुत छकौड़ी खण्डवला सँ चिरञ्जीव द्दौ.॥ कमलेश सुता खौआल सँ कोमलकान्तु सुत ताराकान्तँ दौ . . . सोदरपुर सँ घन द्दौ.
॥ प्रभनन्दरन सुता . . . सोदरपुर सँ रामदत्त सुत साधु दौ . . . वलियास सँ यद्दू द्दौ.॥ विन्यारभ नाथ सुतो सुरेन्द्रतनाथ: सुरगन सँ राय दुर्गानारायण सुत रायवेदानन्दौ नारायण दौ . . . खौआल सँ जानकीनाथ द्दौ.॥ रामचन्द्रद सुता अमरचन्द्रन समरचन्द्रो् खण्डवला सँ विष्णुँसिंह सुत चण्डे.श्व्र सिंह दौ . . . पण्डु्आ सँ पाँ जीवी द्दौ.॥ लक्षमन सुता अलय सँ बेचनलाल सुत बल्लूच प्र. बलभद्र दौ . . . सरिसब सँ जनार्दन द्दौ.॥ अपरा सोनमनि सुतो नित्या्नन्द सदानन्दो बलियास सँ विधानाथ सुत धर्मदत्त दौ . . . हरिअम सँ जंगल द्दौ.॥ धोधन सुता . . . तिसउँत सँ मनाई सुत नारायणदत्त दौ . . . खौआल सँ छाता द्दौ.॥ नोने सुता पालीसँ रूद्रदत्त सुत हिरफूल दौ . . . दरिहरा सँ रोहिणी सुतननू द्दौ.॥ एकहरा सँ गुणाकर द्दौ.॥ श्रीनाथ सुता कृष्ण कांत सोदर.मचल सुत पिताम्बार दौ . . . बेलउँव सँ परशमणि द्दौ.॥ अपरा सुता पबौलि सँ मचल सुत प्रितिनाथ दौ . . . माण्डफर सँ सुधाकर द्दौ.॥ कृष्णमकांत सुता . . . जजिवाल सँ शिवरूद्र सुत राजनाथ दौ . . . पालीसँ अमृतनाथ द्दौ.॥
(६१६) ॐ काको सँ दाथ, एकमा (३१३)
नित्या६नन्द सुता . . . सरिसब सँ छबन सुत वाबूलाल दौ . . . पालीसँ नेनन द्दौ.॥ कलर सुता मुशाई टेकनाथ ठीठरा: बहेराढ़ी सँ महेरमान सुत छत्रकर दौ . . . दरिहरा सँ भवन द्दौ.॥ अपरा सुत गुलाब सकराढ़ी सँ देवकृष्ण् सुत श्यायमलाल दौ . . . हरिअम सँ रमानाथ द्दौ.॥ मुशाई सुता जयदेव सत्य देव कृष्दे६न व बलदेवा करमहा सँ हेमकान्ता सुत पुष्पसकान्तस दौ . . . सतलखा सँ जगमोहन द्दौ.॥ जयदेव सुतो . . . मंग. हरिअम सँ लूटन सुत बावू दौ . . . दिधो सँ रधुनाथ द्दौ.॥ सत्यसदेव सुतो दानीक: पालीसँ दुखन् सुत चक्रधर दौ . . . दरिहरा सँ प्यावरे द्दौ.॥ कष्णनदेव सुता . . . सोदरपुर सँ राम सुत बेचूयैव दौ . . . बेलउँच सँ नाथ द्दौ.॥ अपरा जयदेव सुता वंशीधर: खोरिरोदरपुर सँ राम सुत बेचू दौ . . . बेलउँच सँ नाथ द्दौ.॥ वंशीधर सुता सुन्दैरनाथ इश्वारनाथ मोहन शक्तिनाथा: हरिअमसँ डमाहिर सुत जगदीश दौ . . . पण्डु आ सँ भल्ले द्दौ.॥ सुन्दसरनाथ सुता . . . नग. धुसौत सँ महेश सुत गंगानाथ दौ . . . इश्वनरनाथ सुता . . . मोहन सुता . . . ना. खौआल सँ हरि शंकर सुत दिवाकर दौ . . . सोदर. चक्रपाणि द्दौ.॥ बलदेव सुता बद्रीनाथ दुर्गानाथ रतिनाथ वुद्धिनाथ रानीटोल हरिअम सँ शंकर सुत बेदानन्द. दौ . . . सोदरपुर सँ मांगु द्दौ.॥ बद्रिनाथ सुता विवेकानन्दद सयानन्दा धुसौत सँ श्रीनन्द न सुत ज्योम. शिवनन्दुन दौ . . . जजिवाल सँ रत्नथदेव प्र. रट्टा द्दौ.॥ दुर्गानाथ सुत संतोषकुमार मनोज ठाढ़ी पालीसँ चक्रधर सुत योगी दौ . . . कुजौली सँ रमाकान्तस द्दौ.॥ रतिनाथ सुता . . . सरि. केदारनाथ सुत कुमुद नाथ दौ . . . भरोत्ता . . . सँ . . . द्दौ.॥ विवेकानन्दु सुता . . . रानीहोल . . . सँ मिश्र जीवनाथ दौ . . . सत्या नन्द. सुत ओंकार मड़ा जजिवाल सँ दिनानाथ सुत विश्वमनाथ दौ . . . अनल. करमहा सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ संतोष पिण्डा‍रूछ मनोज सुता . . . ठाढ़ी . . . सँ . . . सुत दौ . . . ॥ गुलाब सुता . . . माण्डजर सँ सनाथ पौत्र भवी सुत बलदेव दौ . . . पनि. लान्हास सुत कालिकादत्त द्दौ.॥ ठीठर सुता . . . बुधवाल सँ नीलाम्बुर सुत मुकुन्दि दौ सोदरपुर सँ ब्रहमदत्त द्दौ.॥
(६१७) ॐ काको सँ पोखरौनी तरौनी पिण्डाररुछ: नरहा धगजरी
भवनाथ सुता विघानाथ छबन जुड़ाउना जजिवाल सँ बनाई सुत निताई दौ . . . सकराढ़ी सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ विद्यानाथ सुतो ज्योत. बचनाक: टकबाल सँ सदानन्दु सुता बन्धुो दौ . . . सरिसब सँ नन्द‍न द्दौ.॥ अपरा विघानाथ सुतो बावूनाथ: कुजौली सँ अभिराम सुत मधुरापति दौ . . . पाली सँ दुगीदत्त द्दौ.॥ अपरा विघानाथ सुता मनिनाथ बदुकनाथ किर्तिनाथ शम्भु.नाथा माण्डदर सँ चाण सुत मोती दौ . . . सोदरपुर सँ बच्चु् द्दौ.॥ बचना सुता . . . वलियास सँ दुर्गानाथ सुत धरानाथ दौ . . . सरिसब सँ भिखि द्दौ.॥ बावूनाथ सुतो कमलनाथ कुञ्जाको खौआल सँ धनश्यारम सुत भूतिनाथ दौ . . . घुसौत सँ झोंटू द्दौ.॥ कमलनाथ सुतो चन्द्रसशेरवर प्र. विश्व नाथ मार्कण्डेिण्कोब पालीसँ राधव सुत रामेश्व्र दौ . . . पण्डुरआ सँ रुद्रमणि द्दौ.॥ सोदरपुर सँ थोथरी द्दौ.॥ विश्वधनाथ सुत: कुमेश: सोदरपुर सँ ववुरा सुत सोनेलाल दौ . . . बेलौच सँ कन्हैवयालाल द्दौ.॥ कुञ्जा सुतो रूप: अलय सँ नेना सुत नन्द लाल दौ . . . वलियास सँ ननू द्दौ.॥ रूप सुता दरिहरा सँ बल्लेप सुत मधुसूदन दौ . . . खण्डवला सँ जीरक्र वन द्दौ.
॥मनिनाथ सुता बतहा नन्द‍लाल छोटका का सोदरपुर सँ नन्दे श्व र दौ . . . सकराढ़ी सँ रवरवनू द्दौ.॥ ललित सुता सिंहेश्वुर विघ्नेेश्वरर कपिलेश्व ररजेश्वसरा सोदरपुर सँ बालकष्णो सुत हनुमानदत्त दौ . . . वलियास सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ सिंहेश्वसर सुतो युगलकिशोर: माण्ड र सँ इशान्ना.थ सुत वाबू लाल दौ . . . दिघो सँ चित्रघर द्दौ.॥ ॥युगलकिशोर सुतो मदन मोहन: दरिहरा सँ हियन सुत श्रीकान्त. दौ . . . पनि. कपिलेश्वरर द्दौ.॥ मदनमोहन सुता आनन्द मोहन धीरेन्द्र मोहन शचिन्द्र मोहना: माण्डशर सँ रक्मीमनीदत्त सुत केशव दौ . . . सोदरपुर सँ सदानन्‍द द्दौ.॥ आनन्द मोहन सुतो मिनाक्ष दननिया विस्कीे सँ गोपाल सुत चिरञ्जीव दौ . . . सोदरपुर सँ सदानन्दन द्दौ.॥ कपिलेश्व्र सुता श्रीकान्त लक्ष्मीिकांत कालीकांत काशीकांत चन्द्रदशेरवरा: पण्डु आ सँ हृदयमणि सुत अवधविहारी दौ . . . पाली सँ गौरी द्दौ.॥ ॥ शम्भूणनाथ सुता सोदर. जुड़ाउन सुत मोती दौ . . . अलय सँ श्या्मलाल द्दौ.॥ धीरेन्द्रा मोहन सुतो चन्द्न नन्दमन नाहस खौआल सँ काशीनाथ सुत न्या‍या. सच्चिदानन्दा दौ तिसउँत सँ पीताम्बचर द्दौ.॥
(६१८) ॐ काको सँ कैलख (३१४) पिण्डाचरूछ
छबन सुतौ जीवननाथ नेहनाथो सरिसब सँ चान सुत भिखि दौ . . . करमहा सँ उँमानाथ द्दौ.॥ जीवनाथ सुता . . . अपूछ सकराढ़ी सँ पाँ बनाई सुत जयानन्दन दौ . . . सोदर. चलबलि द्दौ.॥ अपरा जीवनाथ सुता खण्डवला सँ महिनाथ सुत मंचित दौ . . . दरिहरा सँ सुबोध द्दौ.॥ अपूछ सुता . . . माण्डथर सँ वंशीधर सुत सँ रंकमणि दौ . . . एकहरा सँ सनफूल द्दौ.॥ नेहनाथ सुतो भुशन प्र. बैद्यनाथ: दिघोसँ आँखी सुत हीरा दौ . . . करमहा सँ ऋद्धि द्दौ.॥ मुशन प्र. बैदयनाथ सुता जानकीनाथ शोभानाथ तेजनाथा खौआल सँ जयभद्र सुत अनिरुद्ध दौ . . . पाली सँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ जानकीनाथ सुतो उँमानाथ रमानाथो खौआल सँ इश्व.कर दत्त सुत उगरी दौ . . . तिसउँत सँ कमलनयन द्दौ.॥ उँमानाथ सुता कन्रिना‍थ जीवनाथ चन्द्रकनाथ राजनाथा पालीसँ रधुनन्दकन सुत मदनन्दव दौ . . . उँ (५९/३) पबौलि सँ खड़्गनाथ द्दौ.॥ कान्तिनाथ सुता . . . माण्डौर सँ श्रीकान्तक सुत कमलाकान्तँ दौ . . . पालीसँ उमानन्दन द्दौ.॥ द्दौ.॥ रामानाथ सुतो शि‍वनाथ देवनाथो करमहा सँ दुखमंजन सुत मित्रनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ शितालादत्त द्दौ.॥ शोभनाथ सुतो गंगानाथ विदयानाथो खण्डवला सँ शुभंकर सिंह सुत गुदनसिंह द्दौ.॥ बेलउँच सँ हरिहरदत्त द्दौ.॥ गंगानाथ सुता करमहा सँ हरिनाथ सुत कमलानाथ दौ . . . खौआल सँ घनश्यादम द्दौ.॥ अपरा गंगानाथ सुतो रविन्द्र नाथ: फनन्दसह रामपाल दौ . . . सतलखा सँ बासुदेव द्दौ.॥ ॥ विधानाथ सता . . . नरउन सँ पोषनाथ सुत कलानाथ दौ . . . खण्डवला सँ बावूचन्द्र् पति सिंह द्दौ.॥ तेजनाथ सुता . . . बरवामड़. जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ . . . नरउन सँ म.म. सद्दे प्र. सदानन्दद द्दौ.॥ जुड़ाउन सुतो प्याथरेक: फनन्द ह सँ गुणीश्वदर सुत घरानाथ दौ . . . सरिसब सँ भोलानाथ द्दौ.॥ अपरा सुत: राम: सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . माण्डपर सँ मेधानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो माधव प्रयागदत्त मनीहिमरण सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . वलियास सँ भानुदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो श्यायम: पालीसँ विष्णु्१पति सुत काला दौ . . . पलि. नकर द्दौ.॥ प्यासरे सुतो माधव प्र. जयभद्र: पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ . . . वलियास सँ जीवन द्दौ.॥ अपरा सुतो बलभद्र: हरिअम सँ कृष्णलदत्त सुत मनरंजन दौ . . . खौआल सँ चौ. सीताराम द्दौ.॥ बलभद्र सुता . . . हरिअम सँ संतोषमणि सुत कुलमनि दौ . . . सरिसब सँ फकिरन द्दौ.॥ प्रयागदत्त सुता . . . सरिसब सँ धर्मपति सुत नारायणदत्त दौ . . . हरिअम सँ भोला द्दौ.॥ हिमरन सुता . . . छामू क्कतराढ़ी सँ ललित सुत मथुरानाथ दौ . . . पबौलि सँ रविनाथ द्दौ.॥ श्याकम सुता . . . खौआल सँ रंजन सुत श्‍यामलाल दौ . . . पबौलि सँ बनी द्दौ.॥
(६१९) ॐ हालो
अथ सतलखा बेलउँच ग्राम: (४१९//६) पुरुषोत्तम सुता लाला बाला सुदर शन दत्तू दुननान्दाउ कुजौली सँ जगदीश सुत मोहन दौ . . . खौआल सँ परमानन्दू द्दौ.॥ लाला सुता खौआल सँ भगीरथ सुत केशव दौ . . . अलय सँ भवदेव द्दौ.॥ अपरा सुतो बसन टेकनाथो सकराढ़ी सँ शतञ्जीव सुत अन्दीआ दौ . . . सोदर. रधुनाथ द्दौ.॥ बलन सुतो लान्हील हिरफूलो करमहा सँ कालिदाश सुत चिलका दौ . . . परिसरा सँ बालकृष्णस द्दौ.॥ टेकनाथ सुता . . . उचित सँ हिरानन्द. सुत माला दौ . . . वलियास सँ महिपति द्दौ.॥ अपरा सुतो सुखपुरन: धुसौत सँ मधुपति सुत नित्यातनन्द दौ . . . पबौलि सँ मुरली सुत रमाकान्तख द्दौ.॥ बाला सुतो चेङन: दरिहरा सँ दुखरन सुत यदुपति दौ . . . पाली सँ महेश द्दौ.॥ ॥ चेङन सुता भैरवदत्त कमलादत्त बैद्यनाथा सतलखा सँ कारु सुत पिताम्बशर दौ . . . सोदर. छातू द्दौ.॥ भैरव सुतो तोता इश्व रीदत्तो गंगोली सँ कृष्णबराम सुत पक्षधर दौ ॥ हरिअम सँ हेमाई द्दौ.॥ इश्व रीदत्त सुतो प्याररे त्रिवेणीको जजिवाल सँ उँमापति पौत्र आँखी सुत फकीर दौ करमहा सँ गुणी द्दौ.॥ सुदर्शन सुतो विश्वेनाथ: दरिहरा सँ अणु सुत महेश दौ . . . सोदरपुर सँ कमलापति द्दौ.
॥ ऋतु सुतो मनसाक: सोदर. बदल सुत योगी दौ . . . हरिअम सँ शिवराम द्दौ.॥ मनशासुता गिरधारी वंशपति कलानाथ शिवदत्ता पालीसँ शूलपाणि सुत जीउँत दो दरिहरा सँ भूषण द्दौ.॥ गिरधारी सुतो तिर्थदत्त: पनि. बवलू सुत बवूरैया दौ . . . खौआल सँ सोनमा द्दौ.॥ तीर्थदत्त सुतो कोदव उग्रदतो दरिहरा सँ वंशीधर सुत छकौड़ी दौ . . . सरिसब सँ कृष्णसदत्त द्दौ.॥ कोदन सुता . . . वलियास सँ हरिनाथ सुत रघुवीर दौ . . . जजिवाल सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ वंशपति सुता गोपाल गोविन्दप गोरूद्धदेना पनि. वबनू सुत वकरैयाहय दो खौआल सँ सोनमा द्दौ.॥ गोपाल सुता . . . सोरपर. सँ बैष्णलव पौत्र दुखिया सुत मंधन दौ . . . सतलारवा सँ नीलाम्ब र सुत आँखी दौ . . . सोदरपुर सँ आत्मांराम द्दौ.॥ शिवदत्त सुतो लाल: खौआल सँ दिगम्ब र सुत चौ. कारी दौ . . . बमनियाम सँ जगयपति द्दौ.॥ दुनानन्द: सुता शितल कवनाथ दयानाथ हृदयनाथा पालीसँ पुरन्द र सुत हरि दौ . . . एकहरा सँ मदन द्दौ.॥ रूपनाथ सुतो हनुमानदत्त विष्णु दत्तो सतलरव सँ मेधू सुत कुंजन दौ . . . पालीसँ काला द्दौ.॥ हनुमानदत्त सुता धैर्यनाथ अमृतनाथ भायनाथ झिंगुरा गंगोली सँ लोचन सुत जीवनाथ दौ . . . बुधवाल सँ ठकुरी द्दौ.॥ धैर्यनाथ सुता शक्तिनाथ मुक्तिनाथ रघुनाथा करमहासँ भोली सुत तेजी दौ . . . दरिहरा सँ सरदत्त द्दौ.॥ शक्तिनाथ सुता . . . खौआल सँ मुकुन्द् सुत जनकलाल दौ . . . सोदरपुर सँ हनुमान दत्त द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुता सकराढ़ी सँ नारायणदत्त सुत अनुपलाल दौ . . . पबौलिसँ हरिहरदत्त द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुता . . . आहिल खौआल सँ बच्ची. सुत किशोर दौ . . . पालीसँ रामानाथ सुत गोविन्द दौ . . . एकहरा सँ कालिकादत्त द्दौ.॥
(६२०) ॐ सतलखा बेलउँच सँ हालो (३१५)
अमृतनाथ सुता . . . सरिसब सँ चलबलि सुत ठीठर दौ . . . करमहा सँ ववूजन द्दौ.॥ भायनाथ सुत: ऋद्धिपौत्रनाथ: सकराढ़ी सँ नारायण सुत अनुपालाल दौ . . . पबौलि सँ हरिदत्त द्दौ.॥ ऋद्धिनाथ सुता . . . बलियास सँ माना प्रेमनाथ सुत ठक्कखन दौ . . . सरिसब सँ हृदयनाथ सुत गुदर दौ . . . सतलखा सँ रमानाथ द्दौ.॥ झिंगुर सुता . . . बुधवाल सँ कृष्णनदत्त सुत रघुदत्त दौ . . . वलियास सँ हनुमानदत्त द्दौ.॥ दयानाथ सुतो वबूनन्दसन: खौआल सँ रतीश सुत धर्मपति दौ . . . पबौलि सँ बोघ द्दौ.॥ वबुनंदन सुता . . . आहिल हरिअम सँ रत्नपति सुत हूल्‍ली दौ . . . सतलखा सँ कुंजन द्दौ.॥ मणिकृष्ण् सुता श्रीनाथ भवनाथ गृहिनाथा: करमहा सँ महन्थन सुत फकीर दौ . . . सोदरपुर सँ छोरा द्दौ.॥ श्रीनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ किर्तिनाथ सुत शंकर दौ . . . बुधवाल सँ शम्भुहनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो अर्जून: सोदर. योगीप्रपौत्र सीताराम पौत्र रमानाथ सुत कालिकादत्त दौ . . . खौआल सँ खड़्गनारायण दत्त सुत हर्षदत्त दौ . . . पबौलि सँ भगवू द्दौ.॥ गृहिनाथ सुता . . . हाही पाली सँ वाचा पौत्र जीवन सुत बदरी दौ . . . सरिसब सँ नारायणदत्त सुत कन्हााई द्दौ.॥ माण्डबर सँ गोपाल सुत जयन दौ . . . जजिवाल सँ बरजू द्दौ.॥
(६२१) ॐ नम:
अथ माड़रि बलियास ग्रामाराम्भ: :- पण्डित राय पदांकित रघुनन्द न सुतो चतुर्भूजशभंकरो पाली सँ छीनू दौ (२१०//८) माण्डरर सँ जादू द्दौ.॥ अपरा सुता शंकर बन्दीप विश्वभनाथा करमहा सँ माधव दौ (१३७/४) खौआल सँ गौरी द्दौ.॥ अपरा सुतो लक्ष्मी पति करमहा सँ रघुनाथ दौ (१३७/८) जजिवाल सँ भगीरथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . करमहा . . . सँ . . . लक्ष्मीसपति दौ दौ द्दौ.॥ राय चतुर्भूज सुता . . . बुधवाल सँ गोपीसुत श्याँम दौ (२१२//४४) दरिहरा सँ चक्रपणि द्दौ.॥ (३) राय बैद्यनाथ सुतो राय चाण: सोदरपुर सँ पिताम्बदर दौ (१४०//६) हरिअम सँ हषिकेश द्दौ.॥ राय चाण सुता . . . करमहा सँ भवेश दौ (१४८/५) कुजौली सँ कवि गंगादाश द्दौ.॥ राय हरिछवा सुता . . . सरिसब सँ वाबू सुत हृषिकेश दौ (B१/६) खौआल सँ भवानन्द द्दौ.॥ अपरा हरिश्वेर सुता . . . सोदरपुर सँ रामभद्र सुत भगीरथ दौ (१३३/२) खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥ राय शुभंकर सुत पिताम्बभर : घुसौत सँ नरहरी दौ (३/०/४) पबौलि सँ लरवमी द्दौ.॥ राय पिताम्बसर सुता . . . सोदरपुर सँ रधुराम दौ (२३१/३) सकराढ़ी सँ किशाई द्दौ.॥ रायशंकर सुता महेश नयन भोराका सोदरपुर सँ थेध सुत गोशाँई दाश दौ (१५४//२) करमहा सँ बावू द्दौ.॥ अपरा राय शंकर सुता पबौलि सँ गोप सुत रमापति दौ . . . बुधवाल सँ बैदयनाथ द्दौ.॥ राय महेश सुता श्रीकृष्णद नित्यांनन्दा कमलाकान्ता. करमहा सँ पद्मानाभ सुत चतुर्भुज दौ (१६४//५) सोदरपुर सँ भिक्षुक द्दौ.॥रायश्रीकृष्ण सुतो महिपाणि पाली सँ यदुनाथ सुत लक्षमन दौ (३३४//२) सरिसब सँ दाश द्दौ.॥ नित्याननन्दम सुता . . . पाली सँ विश्वुनाथ सुत हरिजीव दौ (२५९//५) माण्डिर सँ रमापति द्दौ.॥ ॥ कमलाकान्ता सुतो जीवेश्वजर : पालीसँ भोज दौ (१५९/३) दरिहरा सँ बहुड़ी द्दौ.॥ राय जीवेश्वजर सुतो वंशधर: सोदरपुर सँ उँमानन्दद दौ (२१९१८) करमहा सँ जयकृष्ण द्दौ.॥ राय शंकर सुता करमहा सँ छबनू सुतकाला दौ (B१//५) सरिसब सँ भिखिया द्दौ.॥ राय नयन सुता हेमागद बछरु प्र. घनेश भूवनेश पालीसँ अनन्र दौ (१३४//२) ॥ सतलखा सँ रामभद्र द्दौ.॥ राय हेमांगद सुता रामचन्द्रय वागीश भवनाथ प्रान्ना/था करमहा सँ वामदेव दौ (२३९//२) खण्डवला सँ रघुनाथ द्दौ.॥ रामचन्द्र सुता . . . कुजौली सँ श्रीराम सुत जगन्नातथ दौ (२१९//९) पाली सँ यशोधर द्दौ.॥ राय वागीश सुतो चिन्ता्मणि पबौलि सँ कमल सुत भित्रकर दौ (३९६/३) माण्डछर सँ महिपति द्दौ.॥
(६२२) माड़रि सँ (३१६)
राय चिन्तातमणि सुता वोकन विघ्नेँश मंगलेश दिनेशा: घुसौत सँ चाननसुत भैया दौ (४०//३) कोदरिया सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ अपराचिन्तादमणि सुता . . . खण्डवला सँ बन्धुत सुत दुर्गादत्त दौ (३८७//७) पालीसँ मनबोध द्दौ.॥ राय बोकन सुता . . . जजिवाल सँ शुभपति सुत आँखी दौ (B२/२) एकहरा सँ अभिराम द्दौ.॥ ॥ रायम भवनाथ सुतो रूपनाथ बुधवाल सँ अभिराम सुत फकिर दौ (२२३१५) सरिसब सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ राय रूपनाथ सुता मोहनलाल: खण्डवला सँ मंचित दौ (११/४) दरिहरा सँ सुबोध द्दौ.॥ राय मोहनलाल सुतो राय गंगेश: बुधवाल सँ हेमनाथ सुत बावूलाल दौ (३५१/४) सरिसब सँ बतहन द्दौ.॥ राय गंगेश सुतो श्रीकृष्ण देवकृष्णोु जालय सँ प्याबरेलाल सुत सर्वनारायण दौ (३५५/३) जजिवाल सँ देवीदत्त द्दौ.॥ अपरा राय गंगेश सुता . . . करमहा सँ वाबूलाल सुत यशोधर दौ (३४४/३) पबौली सँ नरसिंह द्दौ.॥ (२) राय गंगेश सुता . . . सोदरपुर सँ बूढ़न सुत मधुसूदन दौ (B ३/५) घुसौत सँ मुनि द्दौ.॥ (३) ॥ राय प्रान्नाबथ सुतो टेकनाथ: सोदरपुर सँ चिलका दौ (२४०/१) बूधवाल सँ मधुरापति द्दौ.॥ रायधनेश सुता . . . सोदर. मधुसूदन दौ (२०४//३) पालीसँ नारायण द्दौ.॥ अपरा सुतो पेमन: करमहा सँ वामदेव दौ (२३९//२) खण्डवला सँ रधुनाथ द्दौ.॥ राय पेमन सुता . . . शण्डिल्य१ गोत्रे अपुर करमहा सँ गोकुलनाथ दौ (B ४१२) दरिहरा सँ काला द्दौ.॥ अपरा सुतो पखियाक: पालीसँ सोनमनि सुत झडूला दौ (B ४//१३४) माण्ड र सँ भोलाद्धौ. राय पखिया सुता रवगनाथ प्र.बावूलाल श्रीनाथ गोपीनाथ ललितनाथा गौर सोदरपुर सँ भंजन नित्या नन्द. दौ (B ५/३) बुधवाल सँ राधव द्दौ.॥ राय वाबूलाल सुतो गुलाब : (B ५//६) दरिहरा सँ गौरीदत्त द्दौ.॥ राय गुलाब सुता . . . हाटी सोदरपुर सँ मनोहर द्दौ.॥
(६२३) सकुरी सँ कैलख ज्योर. जयमन्त झा
अथ सकुरी बलियास ग्रामारम्मस:- भिखू सुता राजा प्रितिनाथ रामनाथ गणेशा परनामक हरिनाथ पिताम्बँर छोटाई चतुर्भूजा वमनियाम सँ ज्ञान सुत पूरखू दौ (६४११५) बेलउँच सँ मुकुन्दम द्दौ.॥ राजा सुतो हरपति कृष्णसपति एकहरा सँ रमानन्दन दौ (२३७/३) सकराढ़ी सँ रघुनाथ द्दौ.॥ हरपति सुता गंगोली सँ प्रितिनाथ सुत भंगत दौ (८२११६) वलियासँ महंथ द्दौ.॥ चतुर्भूज सुतो बछरू प्र. उँमापति बुधवाल सँ धरणी दौ दरिहरा सँ पति द्दौ.॥ बछरू सुता मचल: उचति सँ मदनी सुत विश्वधनाथ दौ . . . वलियास सँ गुणाकर द्दौ.॥ मचल सुता चन्द्रतदत्त श्रीरमन प्र जीखखन् जगमोहन रामधना: पालीसँ भवलन्दच सुत प्रद्मुम्न दौ (B७१३) बलियास सँ गिरीश द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वाबूनाथ: बभनियाम सँ रतनू सुत मन्नू१ दौ ( B७//२) माण्डसर सँ शोभकर द्दौ.॥ अपरा सुता मलिछाम बहेराढ़ीसँ छोटाई सुत सोनमनि दौ (B८/३) सोदरपुरसँ रतनू द्दौ.॥ अपरा मचल सुता जगतनारायण किर्ति गोपी प्रयागदत्ता दिधोसँ परान सुत बालकराम दौ (B६/७) पाली सँ मनबोध द्दौ.॥ अपरा सुतो वाबूनाथ: बभनियाम सँ रतनू सुत मन्नूम दौ (B७//२) माण्डपर सँ शोभाकर द्दौ.॥ अपरा सुत . . . मलिछाम बहेराढ़ी सँ छोटाई सुत सोनमनि दौ (B ८/३) सोदरपुर सँ रतनू द्दौ.॥ महो जीरक्रुवन सुता रवुशर मोदी रवेलीका काको बेलउँच सँ गुजर सुत बुद्धि दौ (B९/२) पालीसँ बाचा द्दौ.॥ अपरा सुतो यदुनाथ: खड़का एकहरा सँ हलधर सुत टेकनाथ दौ (B१०//१) खण्डवला सँ वीती द्दौ.॥ महो खूशस सुता वसन्तन सचनू प्र. श्रीकान्त हेमनो करमहा सँ रामा सुत वेणीदत्त दौ ॥ (B१०//१) दरिहरा सँ कन्हा ई द्दौ.॥ सचनू प्र. श्री मान्तस सुतो ज्योक. जयमन्तत: नवानी बढि़. पबौलि सँ भैयो सुत ववूजन दौ सुत सँ रघुवंश द्दौ.॥ महनौरा. खौआल सँ नकछेदी द्दौ.॥ ज्यो . जयमान्त सुता गोपाल चन्द्र भखचन्दद शत्रुदना यमसम महिया. सोदरपुर सँ भाई पौत्र फेकू सुत कमलाकान्त दौ पंडोल जमदौली पालीसँ बासुदेव द्दौ.॥ गोपाल चन्द्र सुतो कृष्णमचन्द्र : . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ भरतचन्द्र सुता मंगरथ द्दौ खूही खण्डवला सँ विश्व म्ब.र ठाकुर दौ: शत्रुघ्न. सुत खोगुड़ सँ महेश्वंर द्दौ.
॥हेमन्त् सुतो रजनीकान्तब बुधवाल सँ लालीसुत दुखमोचन दौ . . . माण्डरर सँ बालकी द्दौ.॥
मोदी सुत . . . हरिअम सँ रमादत्त द्दौ.॥ (B११/५) पण्डु्आ सँ बद्रीनाथ द्दौ.॥ यदुनाथ सुता . . . खण्डवला सँ जीखख दौ (१४/३) करमहा सँ राधव द्दौ.॥ रामधन सुता . . . करमहा सँ चित्रघर सुत मन्नु् दौ . . . सतलखा सँ घरनीघर द्दौ.॥
(६२४) सकुरी सँ (३१७)
जगतनारायण सुतो यशोघर: पनि. हरीश्वसर भिखारी दौ माण्डुर सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ किर्तिसुतो सि‍द्धिक: खण्डव. सुदीसुतदेवीदत्त दौ (२१५//३)॥ माण्डार सँ नन्दीरनाथ द्दौ.॥ सिद्धि सुतो खेली प्र. भालोक: तरौनी वासी . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ भोला सुतो महादेव शम्भुदेव॥
(६२५) ॐ नरसाम सँ (रचान्दौ्) वलियास
अथनरसाम ग्रामारम्भघ: रघुदेव सुतो घनश्याोम: गंगोली सँ पिताम्बदर सुत मधुसूदन दौ (१८३//६) खौआल सँ काशीपति द्दौ.॥ अपरा सुतो बछरु सदाशीवो पालीसँ मनिनाथ सुत लखाई दौ (३२८/५) खौआल सँ दामोदर द्दौ.॥ घनश्याुम सुतो वैदिक गणपति वैदिक कुलपतिको सोदरपुर सँ जयकृष्णँ सुत प्राणेश्वलर दौ (२०२//२) पालीसँ राम द्दौ.॥ अपरा सुतो मुनी पेमनो पालीसँ भैरव दौ (२१६/२) दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥ ॥ बैदिक गुणपति सुता आँखी वैदिक कलाघर रकनी कवि भानु वै. आदिनाथा सोदर. पुरन्ददर सुत धरनी दौ (२०३/५) माण्ड र सँ बदली द्दौ.॥ कलाधर सुता अमृतनाथ बुद्धिनाथ मनि कन्हारईका हरिअम सँ रामेश्ववर दौ (३२१/१) गंगोली सँ कृपाराम द्दौ.॥ अमृतनाथ सुत दुर्गानाथ प्र. बन सरिसब सँ छीतर दौ (३१२//१) दरिहरा सँ हिरफुल द्दौ अपरा सुतो दिगम्ब.र ब. सरिसब सँ जयकृष्ण/ सुत केवल कृष्णद दो (४०५//६) माण्डरर रूद्रधर दौ.॥ दुर्गानाथ सुतो विश्वदनाथ: करमहा सँ शम्भु०नाथ सुत बद्रीनाथ दौ (B१५/१) बेलउँच सँ भवी द्दौ.॥ मिश्र भाईलाल प्र. बुद्धिनाथ सुतो ललीतनाथ प्र. बतहा जयनाथो अलय सँ चन्द्र पति सुत देवीदत्त दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ अपरा बुद्धिनाथ सुतो अपूछ अभयनाथो पबौलि सँ हेमकर सुत प्रेमनाथ दौ (B १६/११) माण्डपर सँ भवी द्दौ.॥ मिश्र बतहा सुता श्रीनाथ बचनू प्र. गृहिनाथ धीरनाथ ऋद्धिनाथा रूचौलि एकहरा सँ खड़्गमणि दौ सरिसब सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ मिश्र श्रीनाथ सुता . . . पालीसँ रमानाथ सुत गोविन्दच दौ सरिसब सँ गोविन्दऋ द्दौ.॥ गोवर्द्धन द्दौ.॥ मिश्र गूहिनाथ प्र. बचनू सुता . . . कुलौली सँ एकनाथ सुत निधिनाथ दौ सोदरपुर सँ मित्रनाथ द्दौ.॥ अपरा सुत . . . घुसौत सँ दरिहरासँ गिरधारी द्दौ.॥ अपरा सुतो नारायण: बहेराढ़ी सँ वेणीदत्त सुत मायजी दौ सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ मिश्र धीरनाथ सुता हकरु चन्द्रेनाथ महारूद्र कपिलेश्वसर नाथ लक्ष्मीदनारायणा: घुसौत सँ केशवनारायण सुत जयनाथ दौ . . . दिधोसँ रधुनाथ द्दौ.॥
(६२६) नरसाम सँ वलियास (३१८)
मिश्र हकरू सुता . . . पालीसँ शक्तिनाथ सुत झिंगुर दौ . . . वलियास सँ खुशर द्दौ.॥ मिश्र चन्द्र नाथ सुता . . . कुजौ‍ली सँ हरिदेव दौ.॥ कोदरिया सँ चक्रघारी द्दौ.॥ मिश्र ऋद्धिनाथ सुता जगन्ना थ: पबौलि सँ मुसहड़ सुत चतुर्भूज दौ ( B१९//२) हरिअम सँ मनमोहन द्दौ.॥ मिश्र जगन्ना थ सुतो बैकुण्ठज: अलय सँ नन्ददलाल सुत पीलू दौ . . . बलियास सँ देवचन्द्र् द्दौ.॥ मिश्र वैकुण्ठ् सुता . . . करमहा सँ प्रेमनाथ सुत अमृतनाथ दौ . . . पबौलि सँ गुणानन्द् द्दौ.॥ मिश्र मणि सुता राजा रविनाथ बदूकनाथा एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयमणि दौ . . . बुधवाल सँ धनानान्दस द्दौ.॥ अपरा वैदिक कुलमणि सुतो हरिनाथ पालीसँ परशुराम सुत भवदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ धीरनाथ द्दौ.॥ राजासुतो गोपाल यशोधरो नरउन सँ बरजूसुत राजमणि दौ (३९२/८) ॥ हरिअम सँ गुणानन्द द्दौ.॥ . . . मिश्र रविनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ चन्द्रथदत्त सुत जंगी दौ ( B २१//५) दरिहरा सँ शिवन द्दौ.॥ मिश्र बदूकनाथ सुता खड़्गनाथ रामनाथ लोकनाथा: सोदरपुरसँ छोटकिनमा सुत कुञ्ज बिहारी दौ . . . पालीसँ श्याामलाल द्दौ.॥ बदूकनाथ सुता हरिअम सँ मोदनाथ सुत बोधनाथ दौ (B२२/२) सोदरपुर सँ रुद्रमनि द्दौ.॥ अपरा सुता . . . करमहा सँ होरिल सुत चिन्तायमणि दौ . . . वलि. कलाधर द्दौ.॥ मिश्र कन्हा ई सुता इशदत्त शिवदत्त गुलाबा एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयमणि दौ . . . बुधवाल सँ धनानन्दा द्दौ.॥ इशदत्त सुता बीकू दामोदर मनोहर ठक्करना पबौलि सँ खूनी सुत मुसहड़ दौ . . . घुसौत सँ कलानाथ द्दौ.॥ विकू सुतो नन्दाकिशोर मंडनू कौ दिघोसँ रधुनाथ सुत दामोदर दौ (३४७) बेलउँच सँ ललितनाथ द्दौ.॥ दामोदर सुता . . . कुजौली सँ भूवन सुत गृत्किमणि दौ (०४१२) पालीसँ कृष्णदमणि द्दौ.॥ मनोहर सुता . . . कोदरियासँ मुकुन्द लाल सुत केशव दौ ॥ मंग पालीसँ गोवर्द्धन द्दौ.॥ मिश्र ठक्किन सुता . . . परम. अलय सँ मित्रलाल सुत बच्चा् प्र. रमाकान्तक दौ ( B २४/४) सोदरपुरसँ नित्या नन्द् द्दौ.॥
(६२७) नरसाम सँ
मिश्र शिवदत्त सुता . . . करमहा सँ लोकनाथ सुत दयानाथ दौ (B २४/५) सोदरपुर सँ ननू द्दौ.॥ मिश्र वैदिक आदिनाथ सुता गिरधारीक: सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ . . . हरिअम सँ उँमानाथ द्दौ.॥ गिरधारी सुता मनभरन: पालीसँ भौरा सुत घन दौ (४२८//२) माण्डधर सँ जयरुद्र द्दौ.॥ अपरा सुता वैयाकरण भैये सुग्गेु महामहो पाघ्यादय राजनाथ परनामक रज्जेरका पालीसँ बोधीसुता गिरधारी दौ (B २५//६) बेलउँच सँ साहेब द्दौ.॥ मिश्र मनभरन सुता बासुदेव : बेलउँच सँ जुड़ाउन सुत प्रयागदत्त दौ (३४५/४) सरिसब सँ नारायणदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सरिसब सोदरपुर सँ डोमन दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ वैया. भैये सुता . . . हरिअम सँ नेना सुत दीना दौ (०७//४) पण्डुचआ सँ विश्व नाथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ जानकीनाथ दौ (B २६/२) बेलउँच सँ प्राणपति द्दौ.॥ मिश्र सुग्गे. सुता . . . घुसौत सँ राम सुत निधि दौ वलियास सँ जयराम द्दौ.॥ अपरा सुता वूचन प्र. जयभद्र: सरिसब सँ चितर सुत हर्षदत्त दौ . . . पण्डु आ सँ रुद्रमणि द्दौ.॥ मिश्र जयभद्र सुता खण्डवला सँ नारायणदत्त सुत हेमदत्त दौ (B२६//३) हरिअम सँ भूषण द्दौ.॥ अपरा सुता . . . घुसौत सँ गोवर्द्धन सुत मधूसूदन दौ सोदरपुरसँ सोनेलाल द्दौ.॥ म.म. रज्जे६ सुतो कृष्ण्नाथ सुभद्रो हरिअम सँ नेना सुत दिना दौ (B २७/१) पण्डु आ सँ विश्वुनाथ द्दौ.॥ कृष्णिनाथ सुता . . . सरिसब सँ हर्षदत्त सुत हल्लीद दौ पालीसँ वालमुकुन्द् द्दौ.॥ मिश्र सुभद्र सुता . . . दिघोसँ रधुनाथ सुत दामोदर दौ . . . बेलउँच सँ ललितनाथ द्दौ.॥ अपरा सुमद्र सुता घुसौत सँ हिरामणि दौ (B २७/५) कोदरिया सँ मुकुन्दतलाल द्दौ.॥
(६२८) श्री नरसाम सँ (३१९)
वैदिक कुलपति‍ सुता भवनाथ गोपीनाथ रमानाथा बुधवाल सँ बालगोपाल सुत मही दौ . . . खण्डवला सँ बालकृष्णन द्दौ.॥ वैया. भवनाथ सुता भैयन किर्तिनाथ हृदयनाथ शोभनाथ प्रभुनाथा रधुनाथा करमहासँ छबनू सुत चित्रघर दौ . . . पण्डुपआ सँ वंशीघर द्दौ.॥ भैयन सुता हरिशंकर: एकहरा सँ पुरुषी सुत चेङन दौ (B २८/२) हरिअम सँ गाडन्न द्दौ.॥ मिश्र हरि शंकर सुता . . . पालीसँ मनबोध सुत आँखी दौ ॥ (B २८/४) जजिवाल सँ मनोरथी द्दौ.॥ मिश्र किर्तिनाथ सुता दिनानाथ: एकहरा सँ शिवराम सुत विश्व८नाथ दौ . . . ब्रहमपुर दरिहरा सँ भीमसेन द्दौ.॥ मिश्र हृदयनाथ सुता केशव: एकहरा सँ पुरुषी सुत चेङवन दौ . . . हरिअम सँ गोङन द्दौ.॥ मिश्र शोभनाथ सुतो रूपानाथ हल्ली प्र. आर्तिनाथो सोदरपुर सँ बन्धुश सुत जीवन दौ . . . अलय सँ दूबरि द्दौ.॥ अपरा शोभनाथ सुतो भंगी प्र. रघुवीर महावीरो करमहा सँ साउने सुत वैया. कन्हापई दौ (B २९/१) वहेराढ़ी सँ सनफूल द्दौ.॥ अपरा शोभनाथ सुता व. . . ‍भनियाम सँ साहेब सुत रंजन दौ सोदरपुर सँ पोषन द्दौ.॥ मिश्र रुपनाथ सुता बोकन: फनन्दोह सँ अमृतनाथ सुत चुनचुन दौ दरिहरा सँ शम्भूौ द्दौ.॥ अपरा रूपनाथ सुता शतञ्जीव अनिरुद्ध सुरेशा दिघोसँ चित्रघर सुत रघुनाथ दौ . . . माण्डेर सँ इशान्नाशथ द्दौ.॥ मिश्र शतञ्जीव सुता . . . पबौलि सँ बुद्धिनाथ सुत ठीठर दौ . . . नरउन सँ लच्छीा द्दौ.॥
अपरा शतञ्जीव सुता . . . जमदौली पाली सँ लाल सुता बनमाली दौ (B ३०/३) सतलखा सँ जयलाल दौ मिश्र अनिरूद्ध सुतो भोला महेशी पवौलि सँ नाथा सुत जूद्धि दौ . . . पाली सँ कृष्णमणि द्दौ॥ मिश्र भोला सुता . . . अलय सँ रामचन्द्र दौ वलियास सँ गुदन द्दौ.॥ मिश्र सुरेश: सुत फेकूक: हरिअम सँ बोधनाथ सुत परमानन्दल दौ (३३०) नरउन सँ जयभनि द्दौ.॥ घुसौत सँ रघुना‍थ द्दौ.॥ मिश्र महेश सुता . . . बेलउँच सँ केशव सुत गिरधरकिशोर दौ बलियास सँ श्रीकान्तद द्दौ.॥
(६२९) ॐ दिगम्ब्रायनम: नरसाम सँ
अपरा सुरेश सुता उँमेश: घुसौत सँ केशव नारायण सुत गोवर्द्धन दौ . . . दरिहरा सँ गिरधारी द्दौ.॥ अपरा सुता . . . गंगोली सँ जीवनाथ सुत नन्दरकिशोर दौ (B३२/८) पाली सँ हेमनाथ द्दौ.॥ फेकू प्र. . . . सुता मिथिलेश अलय सँ बेचनलाल सुत छकोड़ी दौ . . . खण्डवला सँ चिरञ्जीव द्दौ.॥ मिथिलेश सुता . . . बभनियाम सँ शिवलाल सुत पुरुषोत्तम दौ . . . सोदरपुर सँ उपेन्द्रल नारायण द्दौ.॥ मिश्र हल्ली सुता बलदेव: कुजौली सँ रुद्रदत्त सुत एकनाथ दौ . . . सतलखा सँ विष्णुिदत्त द्दौ.॥ अपरा हल्लीर सुता भुआक सोदरपुर सँ पखिया सुत मोदानन्द दौ . . . वलियास सँ देवानन्दक द्दौ.॥ अपरा हल्ली सुता . . . दिघोसँ बाछ सुत राम दौ (B३५/३) माण्डनर सँ जमाहिर द्दौ.॥ मिश्र बलदेव सुता दिघोसँ रधुनाथ सुत दामोदर दौ . . . बेलउँच सँ ललितनाथ द्दौ.॥ मिश्र प्रभुनाथ सुता (B३५/५) करमहा सँ शम्भुननाथ सुत प्रेमनाथ दौ . . . दरिहरा सँ चानन द्दौ.॥ मिश्र रघुनाथ सुतो भायजी प्र. सि‍द्धिनाथ अलय सँ दुबरि सुत बवनू दौ . . . दरिहरा सँ निधि द्दौ.॥ सि‍द्धिनाथ प्र. मायजी सुतो छेदन: बेलउँच सँ मेघन सुत हृदयसुख दौ (B३५/६) वमनियाम सँ वंशमनि द्दौ.॥ मिश्र छेदन सुता . . . पबौलि सँ बतहन सुत सवन दौ . . . पाली सँ सदानन्दन द्दौ.॥ मिश्र गोपीनाथ सुतो घैर्य्यनाथ हेमनाथो करमहा सँ कमलनयन सुत बालादत्त दौ . . . एकहरा सँ बाला द्दौ.॥ मिश्र घैर्यनाथ सुता . . . पबौलि सँ कलर सुत बन्घिन दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ अपरा मिश्र धैर्य्यनाथ सुता एकहरा सँ जीया सुत शंकर दत्त दौ (B३५//५) सोदरपुर सँ कमलादत्त द्दौ.॥ मिश्र हेमनाथ सुता . . . हरिअम सँ मचल सुत योगी दौ सकराढ़ी सँ भोरा द्दौ.॥
(६३०) ॐ नरसाम सँ पडना (३२०) हरिनगर
वैया. मिश्र रमानाथ सुता विष्णुँदाश मुकुन्दल जनार्दन मधुसूदना करमहा सँ छबनू सुत चित्रघर दौ (B३६/१) सकराढ़ी सँ उँमापति द्दौ.॥ मिश्र विष्णु दाश सुता पबौलि सँ हेमकर सुत घैर्यनारायण दौ . . . दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ.॥ वैया. मिश्र जनार्दन सुत: कुशहरी नरउन सँ बरजू सुत दुलार दौ (B३६/२) मुराजपुर खौआल सँ शिवदत्त द्दौ.॥ मिश्र कुशहरि सुतो बदरूक: पाली सँ ब्रहमदत्त सुत जगमोहन दौ (B३७//३) माण्डूर सँ छवका द्दौ.॥ मिश्र बदरू सुता . . . बहेराढ़ी दत्त सुत भायजी दौ . . . सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौ.
(३१८/३) ॥‍ मिश्र मुनि सुतो गिरघर: सोदरपुर सँ जयी सुत पति दौ (B३९/२) अलय सँ अनाथ द्दौ.॥ गिरधर सुतो वंशीधर: जजिवाल सँ शुभपति सुत दूर्म्मिल दौ . . . पाली सँ मनबोध द्दौ.॥ वंशीधर सुतो भाई भगीरथो हरिअम सँ निधि दौ (B३९१३) सकराढ़ी सँ सुधाकर द्दौ.॥ भाई सुता . . . हरिअम सँ काशीनाथ सुत तेना दौ . . . जजिवाल सँ आत्माौराम द्दौ.॥ मिश्र भगीरथ सुता . . . करमहा सँ कन्हािई सुत जगन्नारथ दौ . . . माण्डोर सँ भैयो द्दौ.॥ अपरा वंशीघर सुता . . . पालीसँ देवीदत्त सुत दुर्गानाथ दौ . . . खौआल सँ पोषन द्दौ.॥ (३१८/३) मिश्र पेमन सुता चतुरानन्द कृष्णा नन्दष सेवानन्दं गुणानन्द८ शोभानन्द मथुरानन्दात बुधवाल सँ नरोत्तम सुत देवकृष्णष दौ . . . वड़. दरिहरा सँ गंगाधर: द्दौ.॥ मिश्र चतुरानन्दँ सुता भवानन्दद: गंगोली सँ कृपाराम सुत पक्षधर दौ . . . पालीसँ चिलका द्दौ.॥ मिश्र सेवानन्दग सुता . . . सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत जीवन दौ मिश्र शोभानन्द. सुतो धरैज: करमहा सँ हरिकृष्णष सुत झोटी दौ . . . खौआल सँ बन्धुन सुत रकन द्दौ.॥
(६३१) ॐ नरसाम सँ
मिश्र बछरू सुता घराघर पंकज परशुरामा वभनि. गोप सुत कमल दौ . . . खण्डवला सँ सदानन्दा द्दौ.॥ मिश्र धराधर सुतो लदूरीको तिसउँत सँ हरिदेव सुत आनन्दँ दौ . . . वलियास सँ प्राणपति द्दौ.॥ रुद्रदत्त सुत शम्भुलदत्त: नरउन सँ गोनोड़ सुत देवी दौ . . . सकुरी सरिसब सँ शिवदत्त द्दौ.॥ मिश्र शम्भुसदत्त सुता . . . उचति सँ प्रभुनाथ सुत सिद्धिनाथ दौ . . . खरीक खौआल सँ नरपति द्दौ.
॥ मिश्र लदूरी सुतो मेघनाथ इश्वौरीदत्तो सोदरपुर सँ अभिराम सुत अन्दू् दौ (B ४१/३) खौआल सँ बूला द्दौ.॥ मिश्र पंकज सुतो महेश: बेलउँच सँ नेनू सुत लक्ष्मीतधर दौ (B ४१/८) दरिहरा सँ बदी द्दौ.॥ मिश्र महेश सुतो हनुमानदत्त: सरिसब सँ नरपति सुत रमानाथ दौ माण्डआर सँ देवन द्दौ.॥ हनुमानदत्त सुता वाबूलाल बिहारीलाल मायानाथ यशोधरा पनिचोम सँ जानकी सुत इश्वनरीदत्त दौ सोदरपुर सँ सुबोध द्दौ.॥ मिश्र बावूलाल सुतो लक्ष्मीीकांत: हरिअम सँ भूलन सुत गोवर्द्धन दौ (B ४१//७) खौआल सँ प्रान्धीन द्दौ.॥ मिश्र लक्ष्मीोकांत सुता . . . कटका सोदरपुर सँ गिरघारो सुत योगनाथ दौ (B ४४//४) दरिहरा सँ दुलार द्दौ.॥ मिश्र बिहारी लाल सुता . . . हरिपुर पाली सँ भैयो सुत भोलानाथ दौ (B ४२//११) सरिसब सँ ठाकुरदत्त द्दौ.॥ (३१८/२) मिश्र सदाशीव सुता . . . बेलउँच सँ पद्मनाथ पौत्र हरिकृष्णत सुत कमलापति दौ . . . बुधवाल सँ मथुरा सुत रघुदेव दौ सतलखा सँ कमली द्दौ.॥
(६३२) ॐ नरसाम सँ (३२१)
मिश्र पुरूषोत्तम सुता रघुराम गुणाकर घनश्या१म दत्त राम पुरन्द र लालाका पालीसँ गादू सुत नगन दौ . . . एकहरा सँ शुभंकर द्दौ.॥ रघुराम सुत रामेश्वगर: बेलउँच सँ चूडुमणि सुत भवदेव दौ . . . पनिचोम सँ रामदेव द्दौ.॥ मिश्र रामेश्वुर सुत नारायण: पाली सँ रामकृष्णद सुत घनश्या म दौ . . . पण्डु आ सँ पाँ भगीरथ द्दौ.॥ खड़गनारायण सुता . . . पनिचोभ सँ दामोदर सुत लोकनाथ दौ वलियास सँ भवदेव द्दौ.॥ अपरा रवड्गनारायण सुता . . . कुजौली सँ प्रद्मुम्न सुत भवेश दौ . . . सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौ.॥ मिश्र पुरन्द र सुता नकदू प्र. पक्षघर कारू शिवि जीवी (३२४/१) (३२४/५) भक्ति अलय सँ परशुराम सुत पुरुषोत्तम दौ . . . खौआल सँ अनिरुद्ध दौ. नकदू सुतो सोनी पोषनो पाली सँ भगीरथ सुत सदाशीव दौ . . . कुजौली सँ गोविन्दन द्दौ.॥ सोनीसुता बतहा इश्वजरीदत्त गिरधारीका नरउन सँ गणपति सुत भिखनी दौ . . . करमहा सँ बछरु द्दौ.॥ अपरा सोनी सुता वभनियाम सँ चतुर्भूज सुत मधुरापति दौ . . . दरिहरा सँ धनानन्द् द्दौ.॥ अपरा सोनी सुतो शंकरदत्त : झौवा पनिचोम सँ दामोदर सुत शिवनाथ दौ बभनियाम सँ रामेश्वदर सुत मनसुख द्दौ.॥ बतहा सुत . . . बेहट करमहा सँ बचनू सुत भवानी दौ माण्डतर सँ विष्णु.दत्त द्दौ.॥ इश्वहरीदत्त सुता एकहरा सँ खड़गपाणि सुत हृदयनन्द‍न द्दौ.॥ अपरा बतहा सुता . . . गंगोली सँ पक्षधर सुत भोलन दौ . . . करमहा सँ भैरव द्दौ.॥ पोषण सुता . . . नरउन सँ गणपति सुत भिखनी दौ . . . करमहा सँ बछरु द्दौ.॥ अपरा सुतो बवुरैयाक: करमहा सँ छबनू सुत चित्रघर दौ माण्डसर सँ मोती द्दौ.॥ अपरा पोषण . . . सुता पाली सँ गरीब द्दौ.॥
(६३३) ॐ नरसाम सँ
मिश्र शिवि सुता मनसुख हीरन चाण होरिला पाली सँ जयकृष्णा सुत गिरधर दौ . . . जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ ज्यो . मनसुख सुतो श्यागमलाल: हरिअम सँ देवकृष्ण सुत बोक दौ . . . सकराढ़ी सँ दिनबन्धुत द्दौ.॥ श्या मलाल सुतो श्री रमन रघुनाथो करमहा सँ गौरीपति सुत लोकनाथ दौ बलियास सँ ब्रजनाथ द्दौ.॥ श्रीरमन सुतो अनिरूद्ध: सोदरपुर सँ रोहिणी सुत दूर्म्मिल दौ पाली सँ गोपाल द्दौ.॥ मिश्र अनिरूद्ध सुता करमहा सँ बछरण सुत सदाय दौ सरिसब सँ थाडू द्दौ.॥ अपरा अनिरुद्ध सुता परमानन्दँ दुर्गानन्दर शिवानन्दाय बुधवाल सँ नन्दीूश्व र सुत परमेश्वनर दौ पबौलि सँ झलहन द्दौ.॥ मिश्र रघुनाथ सुतो नरसिंह: सोदरपुर सँ रोहिणी सुत दूर्म्मिल दौ . . . पाली सँ गोपाल द्दौ.॥ मिश्र अनिरुद्ध सुता . . . करमहा सँ बछरण सुता सदाय दौ . . . सरिसव सँ थाडू द्दौ॥ अपरा अनिरूद्ध सुता परमानन्द दुर्गानन्द शिवानन्दाः वुधवाल सँ नन्दीश्वर सुत परमेश्वर दौ . . . पवौलि स झलहन द्दौ॥ मिश्र रघुनाथ सुतो नरसिंहः . . . सोदरपुर सँ रोहिणी सुत दूर्म्मिल दौ . . . पाली सँ गोपाल द्दौ॥ ज्यो.. हिरण सुतो मनोहर ऋद्धिनाथ प्र. बावू लालो हरिअम सँ देवकृष्ण सुत बौक दौ . . . सकराढ़ी सँ दिनबन्धु् द्दौ.॥ मिश्र मनोहर सुता . . . पालीसँ भवानीदत्त सुत देवनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दीदश्व र द्दौ.॥ मिश्र वाबूलाल सुता राम चतुर्भूज बनमाली मधुसूदना करमहा सँ गैरीपति सुत लोकनाथ दौ . . . वलियास सँ ब्रजानाथ द्दौ.॥ राम सुता वेदानन्दस शारदानन्दा चन्द्राानन्दा सरिसब सँ चितरू सुत हरिदत्त दौ . . . पण्डुुआ सँ रुद्रमणि द्दौ.॥ मिश्र वेदानन्दर सुता . . . हरिअम सँ लाल सुत उग्रनाथ दौ . . . पण्डुँआ सँ छेदी द्दौ.॥ मिश्र शारदानन्दर सुता बैदयनाथ काशीनाथ बिन्य्द नाथा फनन्ददह सँ गोशाँई सुत मांगु दौ सरिसब सँ मुकुन्दर द्दौ.॥
(६३४) ॐ त्रिलोचनाथ नम: नरसाम सँ (३२२)
मिश्र बैदयनाथ सुतो कन्हैरया प्र. भवनाथ: अलय सँ मित्रलाल सुत हरिकान्तु दौ . . . वलियास सँ इशदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता शशिनाथ राजनाथ शम्भु नाथा: सोदरपुर सँ मनमोहन सुत राधाकान्ता दौ . . . रउन सँ सुरेन्द्र द्दौ.॥ मिश्र भवनाथ सुता . . . दिघो सँ बचकुन सुत भवेश दौ . . . दरिहरा सँ जादव द्दौ.॥ मिश्र काशीनाथ सुता वागीश कुशेश्ववर कपिलेश्वतरा बेलउँच सँ सुन्ददर सुत गुलाबाजी दौ . . . वलियास सँ आर्तिनाथ द्दौ.॥ वागीश सुता . . . करमहा सँ भोला सुत शिवशंकर दौ . . . माण्ड र सँ सूर्यमणि द्दौ.
मिश्र विन्य्व नाथ सुता . . . सोदरपुर सँ म.म. जयदेव सुत म.म. डा. उमेश दौ . . . नरउन सँ सुरेन्द्रत द्दौ.॥ मिश्र चन्द्रा नन्दव सुता पुरुषोत्तम जगदीश जयानंदा फनन्ददह सँ मांगु दौ . . . सरिसब सँ मुकुन्द द्दौ.॥ मिश्र पुरुषोत्तम सुतो अर्जून बलदेवो कुजौली सँ श्रीमोहन सुत इन्द्रा नन्दु . . . दौ दिघोसँ मंगनू द्दौ.॥ अर्जून सुता . . . भौर खण्डवला सँ बावू मोदेश्वार सिंह सुत वाबू राघेश्वबर सिंह दौ नडुआर करमहा सँ गणेश द्दौ.॥ मिश्र जगदीश सुता . . . दिघो सँ केदारनाथ सुत वैद्यनाथ दौ . . . करमहा मुकुन्दँ द्दौ.॥ मिश्र जयानन्द सुता . . . सुरगन सँ बद्रीनारायण सुत दर्शनानन्द् नारायण दौ हरिअम सँ लूटन द्दौ.॥
(६३५) ॐ नरसाम सँ लालबाग (दरभंगा)
मिश्र चतुर्भूज सुता केशव पद्मनाम अच्यु.ता: पालीसँ सोनमा सुत कुलमणि दौ . . . बेलउँच सँ जीवनाथ द्दौ.॥ मिश्र पद्मनाभ सुतो भैरवदत्त शंकरको पबौलि सँ वेदानन्दभ सुत रमानन्द् दौ . . . पालीसँ कपिलेश्वदर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . बुधवाल सँ नन्दीुश्व्र सुत परमेश्वशर दौ . . . पबौलि सँ झूलहन द्दौ.
मिश्र भैरवदत्त सुता डा. (M.B. B. S. M. S.) गणपति धनपति विजयनाथा घुसौत सँ अभयनाथ सुत दुर्गानाथ दौ . . . खण्डवला सँ खेदन सिंह द्दौ.॥ डा. गणपति सुता . . . सोदरपुर सँ कार्तिक सुत भवानन्दथ दौ . . . घुसौत सँ यदुनाथ द्दौ.॥ घनपति सुता . . . नरउन सँ रट्टन प्र. उग्रनाथ सुत भवोन्र्ा नाथ दौ . . . खण्डवला सँ वाबू वीरेश्वनर सिंह द्दौ.॥ विजयनाथ . . . सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ शंकर सुतो अमरनाथ: सोदरपुर सँ शितलादत्त सुत पिताम्ब.र दौ . . . सकराढ़ी सँ दुर्गानन्द. द्दौ.॥ अपरा सुता . . . करमहा सँ पलटन सुत काशीनाथ दौ . . . बलियास सँ हरिनन्द न द्दौ.॥ अमरनाथ सुता . . . कोदरिया सँ देवेशचन्द्रन दौ . . . माण्ड र सँ मुनाई द्दौ॥
(६३६) ॐ नरसाम सँ (३२३)
मिश्र अच्युरत सुतो जीबू प्र. गंगाघर: पबौलि सँ रमानन्दकस्यैवव दौ . . . पालीसँ कपिलेश्व्र द्दौ.॥ मिश्र गंगाधर सुता पंचानन्दस अयानन्दय खड़ानन्दद एकानन्दक शुभानन्दाय फनन्दौह सँ मांगु सुत मधुकान्ता दौ . . . खौआल सँ टेकनाथ द्दौ.॥ . . . मिश्र पंचानन्दद सुता पीयुष मियुषो सोदरपुर सँ उमेश सुत डा. जयकान्तद दौ॥ मिश्र गयानन्द सुतो मानस . . . पचही . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ मिश्र बनमाली सुता . . . पबौलि सँ नाथा सुत विश्व्नाथ दौ . . . पालीसँ शम्भुदत्त द्दौ.॥ ज्योम. चाणसुत रूपनाथ सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुत लाल दौ . . . बुधवाल सँ जयनाथ द्दौ.॥ मिश्र होरिल सुता . . . करमहा सँ शम्भु.नाथ सुता प्रान्नायथ दौ . . . सरिसब सँ शोभनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . नरउन सँ फोदूया दौ . . . सोदरपुर सँ बालह द्दौ.॥
(६३७) ॐ वृषभध्वाजाय नम: नरसाम सँ
मिश्र जीवी सुतो बालाक: करमहा सँ रघुदेव सुत सन्तो षी दौ (B ४०/१) दरिहरा सँ पुरन्दकर द्दौ.॥ मिश्र बाला सुतो परमेश्वोरीदत्त: एकहरा सँ पुरुरवी सुत हरिपाणि दौ (B ४९/१) पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ परमेश्व रीदत्त सुता (B ४९/२) हरिअम सँ जीवन सुत ननू दौ. . . सोदर. रघुपति द्दौ.॥ अपरा सुतो मार्कण्डे यक: नरउन सँ साहेब सुत बैद्यनाथ दौ (B ४९) मंग. पाली सँ शोभनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता अनल करमहासँ लोकनाथ सुत जीवनाथ दौ. . . सोदरपुर सँ रत्ते द्दौ.
(३२१//५) मिश्र भवी सुता रुद्रनाथ धर्मनाथ प्रेमनाथा बुधवाल सँ रवांतर सुत शिवदत्त दौ (B ५०१) वलियास सँ गणपति द्दौ.॥ मिश्र रुद्रनाथ सुता ताराधर गोविन्दत अर्जून ववुअना सोदरपुर सँ वन्धुँ सुत जीवन दौ. . . हरिअम सँ उमानाथ द्दौ.॥ ताराधर सुतो. . . यदुनाथ रधुनाथो बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत बनी दौ (B ५०/३) माण्डतर सँ रत्नेाश्व र द्दौ.॥ अपरा ताराधर सुतो पाली सँ भवानीदत्त सुत अमृतनाथ दौ (B ५०/६) एकहरा सँ विश्व‍नाथ द्दौ.॥ अपरा ताराधर सुतो मुक्तिनाथ मुशाई को. . . पालीसँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ. . . पबौलि सँ प्रभुनाथ द्दौ.॥ (३) मिश्र यदुनाथ सुतो वंशीधर झिंगुरो पालीसँ भवानीदत्त सुत किर्तिनाथ द्दौ (B ५१/१) दरिहरा सँ वाबूना‍थ द्दौ.॥ मिश्र मुक्तिनाथ सुतो उपेन्द्र सुरेन्द्रोो करमहा सँ बछरण सुत रवेली दौ (B ५१/५) कोदरिया सँ वागीश्वदरीदत्त द्दौ.॥ मुशाई सुतो योगीक: जजिवाल सँ गौरीदत्त सुत फूद्दी दौ (B ५१//२) पाली सँ टेकानन्द द्दौ.॥ उपेन्द्र सुतो. . . पबौलि सँ जगमोहन सुत श्रीनन्दिन दौ (B ५२/७) हरिअम सँ गोवर्द्धन द्दौ.
(६३८) ॐ नील कंहायनम : नरसाम सँ (३२४) पिण्डािरूछ नीलाम्बौर मिश्र दमुनाधर मिश्र
मिश्र सुरेन्द्रि सुता. . . नरउन सँ मनभरन सुत मुक्तिनाथ दौ (B ५२//५) घुसौत सँ जगती द्दौ.॥ मिश्र अर्जुन सुतो भिरवम: करमहा सँ जहली सुत महापुरुष दौ (B ५३/११) दरिहरा सँ वदन द्दौ.॥ अपरा अर्जून सुतो मरीच यहाघरो हरिअम सँ सुबोध सुत बैद्यनाथ दौ (B ५३//३) सकराढ़ी सँ अक्षघर द्दौ.॥ अपरा सुता. . . घुसौत सँ मनसुख सुत नन्द)लाल दौ. . . माण्डमर सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥ मिश्र भिरवम सुतो भूपनारायण दुरवन प्र. केशव नारायणो अलय सँ राजा सुत मित्रलाल दौ (B ५४/४) खौआल सँ नेनमनि द्दौ.॥ अपरा सुतो चितरूक: अलय सँ मित्रलालस्यैरव दौ. . . खौआल सँ नेनमनि द्दौ.॥ मिश्र भूपनारायण सुता. . . हरिअम सँ लूटन सुत सदानन्दौ दौ (B ५४/६) सतलखा सँ रामेश्व.र द्दौ.॥ मिश्र दुरवन प्र. केशव नारायणसुता नीलाम्बार यमुनाकान्तस:करमहा सँ बिहार सुत बेच्चन दौ (B ५४//१) सतलखा सँ रामेश्वनर द्दौ.॥ मिश्र नीलाम्बिर सुता महिषी बुधवाल सँ आर्तिनाथ सुत कृपानाथ दौ खण्डवला सँ पद्मनाभ द्दौ.॥ मिश्र चित्रघर प्र. चितरू सुता पाली सँ शक्तिनाथ सुत माधव दौ. . . वलियास सँ वाबूलाल सुत राम द्दौ.॥ मिश्र बवुअन सुता. . . दिघो सँ बाछ सुत फतुर दौ. . . फनन्दहह सँ राजा द्दौ.॥ अपरा सुतो अनिकलाल : दिधोसँ बाछ सुत राम दौ माण्ड र सँ जमाहिर द्दौ.॥ अपरा बवुअन सुता पाली सँ नाकट सुत कन्हा ई दौ. . . बेलउँच सँ भगवानदत्त द्दौ.
(६३९) ॐ नहेश्व रायनम:
मिश्र घर्मनाथ सुता. . . सोदरपुर सँ भोलानाथ दौ . . .दरिहरा सँ निधि द्दौ.॥ अपरा सुता घुसौत सँ चानन सुत ठकुरे दौ. . . जजिवाल सँ बवनू द्दौ.॥ मिश्र प्रेमनाथ सुता. . . पालीसँ नाथ सुत दिनानाथ दौ. . . माण्डार सँ प्रभुनाथ द्दौ.
(B ५५/१) मिश्र गुणाकर सुता दुर्गादत्त थेधु नन्दीपका वमनियामसँ उद्धव सुत धनी दौ. . . सतलखा सँ मोहन द्दौ.॥ मिश्र दुर्गादत्त सुतो रेवतीरमन ॥ मनबोधो तिसउँत सँ हरिदेव सुत आनन्दँ दौ. . . वलियास सँ प्राणपति द्दौ.॥ रेवतीरमन सुता राजा प्र. मोदनाथ मह था प्र. रवड़गनाथ लान्हाम प्र. देवनाथ प्रितिनाथ हृदयनाथा: हरिअम सँ जगन्ना्थ सुत उँमानाथ दौ. . . पण्डुपआ सँ छोटी द्दौ.॥ राजा प्र. मोदनाथ सुतो रामचन्द्रस प्र. बावूलाल: सोदरपुर सँ बन्धुस सुत जीवन दौ. . . बुधवाल सँ बन द्दौ.॥ मिश्र रामचन्द्ऱ प्र. वाबूलाल सुता. . . बेलउँच सँ छबन सुत जीवनाथ दौ. . . सकराढ़ी सँ पाँ जयानन्द द्दौ.॥ अपरा वाबूलाल सुत वागीश: वहेराढ़ी सँ आँखी सुता राजा दौ. . . सतलखा सँ वबूजन द्दौ.॥ मिश्र वागीश सुता. . . सोदरपुर सँ जंगीसुत बावाप्र. दीनानाथ दौ (B ५५//३) सतलखा सँ किर्तिनाथ द्दौ.
मिश्र लान्हात प्र. देवनाथ सुता वैया. ब्रजलाल यशोधर योगी वैया. अर्जूना करमहा सँ जगन सुत खगपति दौ
(B ५५//५) सोदरपुर सँ नेहाल द्दौ बैया. ब्रजलाल सुता. . . जजिवाल सँ चलबलि दौ सुत हर्षदत्त दौ (B ५५//६) सतलखा सँ बवुजन द्दौ.॥ मिश्र यशोधर सुता. . . पालीसँ गिरधारी सुत धरभरन दौ सोदरपुर सँ बदरी द्दौ.
(६४०) ॐ आशुतोषायनम: नरसाम सँ (३२५)
॥ मिश्र योगी सुतो गंगाधर कन्टिरो सोदरपुर सँ बदरी सुत कुलमनि दौ. . . करमहा सँ मंधन द्दौ.॥ मिश्र गंगाधर सुता. . . सोदरपुर सँ सोन सुत गंगानन्द दौ. . . सकराढ़ी सँ केशव द्दौ.॥ मिश्र कन्टिर सुतो. . . करमहा सँ बावूलाल सुत यशोघर दौ. . . पबौलि सँ नरसिंहदत्त द्दौ. . . वैया अर्जुन सुता. . . करमहा सँ होरिल सुत चाण दौ. . . दरिहरा सँ चण्डीरदत्त द्दौ.॥ मिश्र हृदयनाथ सुता. . . पाली सँ कारु सुत दयानिधि दौ (B ५६//५) वलियास सँ ब्रहमदत्त द्दौ.
मिश्र घनश्या म सुतो नीलाम्बपर हरिपाणि: पनिचोम सँ चिरञ्जीव सुत भवेश दौ. . . पण्डु आ सँ पाँ भगीरथ द्दौ.॥ मिश्र नीलाम्बमर सुतो हिरण पबौलि सँ चन्द्र पति सुता कलाधर दौ. . . दरिहरा सँ कुलपति द्दौ.॥ मिश्र हरिपाणिसुता महावीर जमाहिर अमृत धीर कृष्‍णधीर रघुवीर बुधवाल सँ ब्रह्मपति सुत बछरू द्दौ. . . खण्डवला सँ बन्धुक द्दौ.॥ रघुवीर सुतो हनुमानदत्त गयादत्तो पाली सँ जयदत्त सुत ननू दौ. . . सरिसब सँ वंशीघर द्दौ.॥ हनुमानदत्त सुतो लक्ष्मी कांत कपिलेश्वदरो करमहा सँ हरि सुत जानकी दौ. . . खौआल सँ परशमणि द्दौ.॥ मिश्र लक्ष्मी्कांत सुता सोदरपुर दुक्रलवी सुत हिंगू दौ (B ५७//३) पाली सँ हल्ली द्दौ॥ मिश्र गायादत्त सुत कमलाकांत: सरिसब सँ शोभन सुत बतहन हरिअम सँ योगी द्दौ.॥ मिश्र कमलाकांत सुता. . . सोदरपुर सँ बच्चूह सुत आनन्द किशोर दौ. . . सतलखा सँ अर्जून द्दौ.
(६४१) नरसाम सँ
मिश्र खांतर सुता हरिजीव भिखारी प्रद्युम्न. लक्षमना बभनियाम सँ. . . सदानन्दी दौ. . . रवण्डत. बैद्यनाथ द्दौ.॥ मिश्र हरिजीव सुतो चिलकाक: पालीसँ लक्ष्मीँकांत द्दौ. . . दरिहरा सँ किसाई द्दौ.॥ मिश्रचिलका सुतो हरिफूल: दरिहरा सँ सदाय सुत पाँ भगीरथ द्दौ. . . सकराढ़ी सँ भ्रमर द्दौ.॥ अपरा सुता सरबन किर्तिनाथ यारी भिखिया कमलानाथा. . . सोदरपुर सँ हरिजीव सुत रामेश्विर दौ. . . बेलउँच सँ रवगेश द्दौ.॥ हिरफूल सुतो हृदयचन्दून प्र. जटाघारी परशमणि खण्डवला सँ मणिकृष्ण सुत हरिनारायण दौ. . . दरिहरा सँ भनोड़ द्दौ.॥ मिश्र हृदयचन्दरन सुता प्रयागदत्त . . . टकबाल सँ कृष्ण सुत पशुपति दौ. . . सकराढ़ी सँ मटरु द्दौ.॥ अपरा हृदयचन्दतन सुता. . . बहेराढ़ी सँ महेरमान सुत आँखी दौ. . . पबौलि सँ भवदत्त द्दौ.॥ अपरा सुत सुवंश: नरउन सँ घैय्यी सुत रूपनाथ दौ. . . सोदरपुर सँ इन्द्रतमणि द्दौ.॥ मिश्र सुवंश सुतो काशीनाथ द्वारिकानाथ करमहा सँ हेमनारायण सुत मंधन दौ. . . सोदरपुर सँ बच्चू द्दौ.॥ मिश्र द्वारिकानाथ सुतो अमर नाथ तारानाथो जजिवा‍ल सँ जयदत्त सुत विष्णुचकांत दौ. . . सकराढ़ी सँ भायलाल द्दौ.॥ मिश्र म. म. प्रयागदत्त सुता अलय सँ लाल सुत नेना दौ. . . खौआल सँ उपाध्याुय संतोष द्दौ.॥ अपरा प्रयागदत्त सुता. . . करमहा सँ हेमनारायण सुत बछरण दौ ( B ५९/१५) दरिहरा सँ रज्जे. द्दौ.॥ अपरा सुता. . . करमहा सँ विद्यानाथ सुत रविनाथ दौ (B ५९/११२) पण्डु आ सँ लोकनाथ द्दौ.॥ मिश्र लाल बिहारी सुता. . . घुसौत सँ ठकुरे सुत वैया. मतिकान्त‍ दौ (B ५९//९) पबौलि सँ रवड़्गानारायण द्दौ.॥ महेश दत्त सुता रवां. सरिसब सँ गुदर सुत सुभद्र दौ. . . हरिअम सँ वाबूमणि द्दौ.
(६४२) नरसाम सँ (३२६)
कृष्ण४दत्त सुतो जीवानन्दल गंगानन्दोँ जालय सँ सर्वनारायण सुत केशव नारायण दौ. . . कुजौली सँ रधुनाथ द्दौ.॥ मिश्र जीवानन्दा सुतो विजयकान्तण दाथ पालीसँ भूलर सुत राजेश्वौर दौ. . . भच्छीो भरव. सकराढ़ी सँ नन्दालाल द्दौ.॥ मिश्र सरवन सुतो किशोरनाथ सरिसब सँ म्रमर सुत शोमनाथ दौ (B ६१//१) माण्ड र सँ मोती द्दौ.॥ मिश्र किर्तिनाथ सुता जजिवाल सँ भैयो सुत हेमू दौ. . . पनि. मधुरापति द्दौ.॥ मिश्र कलानाथ सुता. . . सरिसब सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त द्दौ.॥. . . पनि. प्रान्ना थ द्दौ.॥ अपरा कलानाथ सुतो जाल्पा दत्त भैरवो नरउन सँ घनश्यातम सुत साहेब दौ कुजौली सँ शिवनन्दरन द्दौ.॥ अपरा कलानाथ सुतो बवुअन गिरधरो करमहा सँ चित्रघर सुत किशौरी दौ (B ६१//७) धरौरा वलियास सँ गोशाँई द्दौ.॥ मिश्र भैरवदत्त सुता प्रयागदत्त: हरिअम सँ गणेशदत्त सुत बोधन दौ (B ६२//७) सोदरपुर सँ ललीत द्दौ.॥ मिश्र प्रयागदत्त सुता हरिपुर पाली सँ रूदीसुत शिवनाथ दौ. . . खण्डवला सँ झोंटा द्दौ.॥
मिश्र भिखिया सुता खगपति देवनारायण सभापतिय : एकहरा सँ वबूदी दौ. . . पण्डुपआ सँ भगीरथ द्दौ.॥ खगपति सुता हरिअम सँ मोहन सुत विलका दौ. . . माण्डपर सँ महेश द्दौ.॥ प्रद्युम्ना सुता बुधवाल सँ बालगोपाल सुत मही दौ. . . खण्डवला सँ बालकृष्णथ द्दौ.॥ लक्ष्मसन सुता. . . पबौलि सँ राम सुता रमाकान्त दौ. . . सतलखा सँ बन्धुद द्दौ.॥
(६४३) नरसाम सँ इश्व री दत्त मिश्र शालमपुर
॥ मिश्र शतञ्जीव सुतो रघुपति पबौलि सँ रामचन्द्र सुत कालीदाश दौ . . .दरिहरा सँ गणपति द्दौ.॥ अपरा सुता चिरञ्जीव पिताम्बशर भोरा गंगाधरा वभनियाम सँ पुररवू सुत सदानन्दु दौ. . . खण्डवला सँ बैद्यनाथ द्दौ.॥ मिश्र रघुपति सुतो हरिनाथ नाथो जजिवाल बनाई सुत निताई दौ. . . सकराढ़ी सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ हरिनाथ सुतो मणि प्र. ललीतनाथ : खण्डवला सँ पुरुषोत्तम सुत फकीर दौ पाली सँ हरिनन्दवन द्दौ.॥ मणि प्र. ललीतनाथ सुता वंशीघर मुरलीधर इश्वपरीदत्त बवे प्र. मनोघर कालीदत्त नेनाका: सोदरपुर सँ रामेश्वंर सुत विघ्ने्श्वरर दौ. . . घुसौत सँ झौंदू द्दौ.॥ मिश्र वंशीघर सुता सोदरपुर सँ बेचू सुत पखिया दौ टक. बाछ द्दौ.॥ मिश्र इश्व रीदत्त सुता मघूसूदन गिरजादत्त भूल यदुनन्दरना दिघो सँ आँखी सुत हीरा दौ. . . करमहा सँ ऋद्धि द्दौ.॥ मिश्र मूधसूदन सुता. . . सोदरपुर सँ देवानन्दश सुत नेना दौ. . . बुधवाल सँ हेमनाथ द्दौ.॥ मिश्र गिरिजादत्त सुता चिरञ्जीव केशव बासुदेव भैरव दिगम्ब र शुकदेवा सरिसब सँ कन्हााई सुत लेरवेश्वार दौ (B ६४/६) पण्डु आ सँ रत्न्मणि द्दौ.
मिश्र चिरञ्जीव सुतो कृष्ण नन्द : हरिअम सँ छोटकनि सुत बम दौ (B ६४११) खौआल सँ हररवू द्दौ.॥ मिश्र केशव सुतो वंगदू प्र. रमानन्द : नरउन सँ पाँ जयमणि सुत लूटन दौ (B ६४//२) दिघो सँ भैयालाल द्दौ.॥ मिश्र बासूदेव सुता सदानन्द शिवानन्दच राधानन्दष जीवानन्दाे सोदरपुर सँ मनसुख सुत गोशाँई दौ. . . अलय सँ राजा श्री नन्द न सिंह द्दौ. . . मिश्र भैरव सुतौ फनन्द ह सँ चुनचुन सुत मनमोहन दौ (B ६४//६४) पबौलिसँ चतुर्भूज द्दौ॥ मिश्र दिगम्ब र सुता. . . फनन्दंह सँ चुनचुन सुत मनमोहन दौ. . . पबौलि सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ मिश्र बंगदू प्र. रमानन्दन सुता. . . नरउन सँ शिवनाथ सुत दुरवन दौ. . . खण्डवला सँ बोघकान्त् द्दौ.
(६४४) नरसाम सँ (३२७)
मिश्र भूल सुतो बूच्चीर प्र. धरणीधरो सोदरपुर सँ बहोरन सुत फतुरी दौ. . . खौआल सँ बवूजन द्दौ.॥ मिश्र यदुनन्दरन सुतो मंगलादत्त अम्बिकादत्तो फनन्द ह सँ सोने सुत बाला दौ (B ६५/३) खौआल सँ बवूआ द्दौ.॥ अपरा यदुनन्द.न सुता सोदरपुर सँ हिभरन सुत भूवनेश्वदरीदत्त दौ. . . टकबाल सँ बच्चेिलाल द्दौ.॥ मिश्र मंगलादत्त सुता. . . हरिअम सँ अभयनाथ सुत मनमोहन दौ. . . सरिसब सँ कुलानन्दि द्दौ.॥ मिश्र बूच्ची प्र. धरणीधर सुतो. . . घुसौत सँ जयबल्लसभ सुत मुनी दौ. . . वलियास सँ बनमाली द्दौ.॥
मिश्र ववे प्र. मनोधर सुतो चुम्म न जनार्दनो करमहा सँ लोकनाथ सुत दयानाथ दौ (B ६५/६) माण्डनर सँ झिंगुर द्दौ.॥ मिश्र चुम्मौन सुतो रवटरू क: दिघोसँ अवधबिहारी सुत गोपाल दौ. . . तिसउँत सँ गिरधारी द्दौ.॥ मिश्र रवटरू सुता. . . जजिवाल सँ ननू सुत गूजा दौ (B ६५//२) पालीसँ दुरवन द्दौ.॥ मिश्र जनार्दन सुता एकहरा सँ बावूनाथ सुत आनन्द दौ (B ६५//४) पालीसँ गुमानी द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पाली सँ बन्ध व सुत मनमोहन दौ (B ६६//४) बलियास सँ भैयौ द्दौ.॥ मिश्र कालीकादत्त सुता. . . तिसउँत सँ जगन्ना(थ सुत गिघारी दौ. . . सोदरपुरसँ मोती द्दौ.॥
(६४५) ॐ नम: शिवाय नरसामसँ टभका (३६९)
मिश्र नाथ सुतो गोकुल: बुधवाल सँ ब्रहमपतिद सुत बछरू दौ. . . खण्डवला सँ बन्धुथ द्दौ.॥ अपरा सुता गिरधारी बनमाली टेकनाथ मुकुन्दण वुद्धिनाथा: सोदरपुर सँ धनाई सुत चाण दौ. . . बहेराढ़ी सँ रवगेश द्दौ.॥ अपरा सुतो भायलाल: सोदरपुर सँ महिघर सुत फणिपति दौ . . .बलियास सँ भपन द्दौ.॥ गिरधारी सुत लाल: पबौलि सँ हेमकर सुत धैर्यनारायण दौ. . . दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ.॥ मिश्र लालसुता उँमादत्त शंकरदत्त गणेशदत्त:जजिवाल सँ गोनन सुत धर्मदत्त दौ. . . एकहरा सँ हृदयमणि द्दौ.॥ मिश्र रामदत्त सुता. . . घुसौत सँ राम सुता पाँ कृष्ण लाल दौ (B ६७/५) गौर सोदरपुर सँ वैया. लाल द्दौ.॥ मिश्र उँमादत्त सुता. . . बलि. हरिअम सँ कौस्की दत्त सुत मनमोहन दौ (B ६७//५) सोदरपुर सँ वाबूलाल द्दौ.॥ मिश्र शंकरदत्त सुता. . . सोदरपुर सँ अमृतनाथ सुत बच्चे/लाल दौ. . . बुधवाल सँ द्वारिकानाथ द्दौ.॥. . . मिश्र बनमाली सुता. . . जजिवाल सँ वबनू सुत कमलनाथ दौ. . . करमहा सँ महापुरुष द्दौ.॥ अपरा बनमाली सुता. . . घुसौत सँ बाचा सुत धन दौ खौआल सँ मनीक द्दौ.॥ मिश्र टेकनाथ सुतो जानकीनाथ जयकान्तोक सोदरपुर सँ मचल सुत पिताम्बदर दौ. . . बैलउँच सँ पाशमणि द्दौ.॥ मिश्र जानकीनाथ सुता प्रभुनाथ तारानाथ आदिनाथ गोपीनाथा पाली सँ मणिकृष्णा सुत चन्नास दौ (B ६९/२) एकहरा सँ भिखारी द्दौ.॥ मिश्र तारानाथ सुता. . . घुसौत सँ कृष्णपलाल सुत बैद्यनाथ दौ (B ६९१४) वलियास सँ अर्जून द्दौ.॥ मिश्र तारानाथ सुत उग्रनाथ सुतौ शम्भुथनाथ लघनो
मिश्र मुकुन्द सुतो सुन्दमर: बेलउँच सँ मेधन सुत हृदयमुरव दौ. . . वभनियाम सँ वंशमणि द्दौ.॥ मिश्र बुद्धिनाथ सुतो श्रीकान्तम कृष्णमकांतो फनन्द ह सँ अमृतनाथ सुत चुनचुन दौ. . . दरिहरा सँ शम्भु द्दौ.॥ श्रीकान्तो सुता हरिनन्द न रघुनन्द.न ब्रजनन्दसना सरिसब सँ दिनानाथ सुत अनिरुद्ध दौ हरिअम सँ नन्द लाल द्दौ.
(६४६) ॐ (३२८)
॥ मिश्र हरिनन्द न सुता चन्द्रदशेरवर सुरेश्व र भूवनेश्व्रा बेलउँच सँ लक्ष्मीददत्त सुत केशव दौ. . . दरिहरा सँ रघु द्दौ.॥ अपरा हरिनन्दशन सुता बलि. हरिअम सँ उग्रनाथ सुत पाँ श्रीकान्तद प्र. बवुए दौ. . . सिहौलिमाण्डौर सँ लक्ष्मीषनाथ द्दौ.॥ मिश्र चन्द्र शेरवर सुता. . . घुसौत सँ श्रीघर सुत शिवनन्दसन दौ . . .सरिसब सँ लाला द्दौ.॥ मिश्र सुरेश्वदर सुता. . . धुसौत सँ अनिरुद्ध सुत हरिनाथ दौ. . . सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दि द्दौ.॥ मिश्र भूवनेश्वसर सुता. . . फनन्दथह सँ सोन सुत परमानन्द दौ. . . पण्डुरआ सँ पाँ शिवानन्दव द्दौ.
मिश्र रघुनन्दहन सुता. . . तिसउँत सँ घनश्यापम सुन्दँर द्दौ (B ६९//५) बलियास सँ रघुनाथ द्दौ.॥ मिश्र ब्रजनन्दघन सुता. . . करमहा सँ उर्व्वीBघर सुत महादेव दौ. . . वलियास सँ सुगगे द्दौ.॥ मिश्र कृष्ण कांत सुता. . . हरिअम सँ कौस्की दत्त सुत गुलबदन दौ माण्ड्र सँ परश द्दौ.॥ मिश्र परशमणि सुतो जयनाथ: पबौलि सँ भैयन सुत सिद्धि दौ. . . दरिहरा सँ रवडगपाणि द्दौ.॥ मिश्र ब्रजनन्द.न सुता कुजौली सँ श्रीनाथ सुत वैया. रमाकान्तण दौ. . . माण्डीर सँ रूक्मरनिदत्त द्दौ.॥ मिश्र चिरञ्जीव सुतो बेचूक सोदरपुर सँ पिताम्ब.र सुत अनिरुद्ध दौ. . . बहेराढ़ी सँ भगीरथ द्दौ.॥ मिश्र बेचू सुतो हेमनाथ बहेराढ़ी सँ रतिघर दौ हेमनाथ सुतो बवुए: हरिअम सँ. . . देवकृष्णम सुत बौक दौ. . . सकराढ़ी सँ दिनबन्धुए द्दौ.॥ अपरा सुता पबौलि सँ रघुसुत गरीबनाथ द्दौ.॥ अलय सँ चन्द्ऱपति द्दौ.॥ पिताम्बार सुतो विष्णुबदत्त: जजि. सदाय दौ विष्णु्दत्त सुतो देवीक: कुजौली सँ भवेश दौ टेनी सुता. . . हरिअम सँ कोशीनाथ दौ अपरा सुता. . . पबौलि सँ मचल दौ भोरासुतो शिवदत्त: पाली सँ परशुराम दौ शिवदत्त सुता. . . हरिअम सँ हरि दौ मिश्र रमनी प्र. रामकृष्णद सुता रोहिणीरम्ल चूढ़ामणि चिन्ता मणि शिरोमणि गंगौली सँ भैगी दौ भगी सुतौ गोविन्दम गोपालो दरिहरा सँ साँथू सुत डीडबर दौ
(६४७) ॐ नम पिणाक पणि अपरा ब्रहमदत सुत कुजौली सँ गौरीनाथ सुत रामी दौ (B ७१) माण्डामर सँ बावू द्दौo
मिश्र शिरोमणि सुतो बन्धु हृषी यदुपति पशुपतिय: सोदरपुर सँ जगतानन्दव सुत गंगाराम दौ. . . फनन्दुह सँ रामभद्र द्दौ.॥ मिश्र बन्धुद सुतो चाणन: सोदरपुर सँ गोपाल सुत जुड़ाउन दौ. . . नरउन सँ प्राणपति द्दौ.
मिश्र जगदीश सुता इन्द्रापति कवि मणि पदांकित पशुपति शुभपति श्रीपति गौरीपतिय: सकौना सँ पिताम्बलर सुत नारायण दौ पबौलि सँ जगन्नातथ द्दौ.॥ इन्द्रौपति सुतो नित्यािनन्दर रघुनाथो पालीसँ लक्मीुत नाथ सुत शिवदाश दौ. . . पबौलि सँ भगवान द्दौ.॥ मिश्र नित्यासनन्दा सुता परिसारासँ हिंगु सुत गोविन्दद दौ. . . करमहा सँ गोपीनाथ सुत अच्यु्त द्दौ.॥ रघुनाथ सुता. . . पाली सँ मनहर सुत हरिकृष्णन दौ. . . खौआल सँ विद्यापति दौ. पशुपति सुता महिनाथ उँमानाथ महावल काशीनाथ विद्यानाथ दुर्गानाथा: करमहा सँ महीसुत बहोरण दौ. . . दरिहरा सँ लक्षमन द्दौ.॥ महाबल काशीनाथ सुतो मनसुख: हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ. . . पवौलि सँ कालीदाश द्दौ.॥ मिश्र मनसुख सुता कुजौली सँ मघुरापति द्दौ.॥ मिश्र विघानाथ सुतो ब्रह्मदत्त सुतो धर्मंदत्तो सोदरपुर सँ गोनू दौ अपरा सुतो ब्रजनाथ: पाली सँ हेमीगद द्दौ.॥ ब्रहमदत्त सुता. . . घुसौत सँ उँमापति दौ अपरा ब्रहमदत्त सुता. . . बेलउँच सँ बहादूर दौ. . . अपरा ब्रह्मदत्त सुता. . . सोदर. द्दौ.॥ अपरा ब्रह्मदत्त सुतो बावूनाथ: हरिअम सँ भगीरथ सुत निधि दौ (B७१//३) माण्डदर सँ कान्तिकर द्दौ.॥ अपरा ब्रह्मदत्त सुता कुजौली सँ रामी दौ माण्डBर सँ वावू दौ मिश्र धर्मदत्त सुतो मिश्र धर्मदत्त सुतो मनफूल दूर्म्मिलो करमहा सँ हेमनारायण दौ अपरा सुता हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ. . . पण्डुाआ सँ काना द्दौ.
(६४८) ॐ नम शंकराय (३२९)
मिश्र मनफूल सुतो रमादत्त: पालीसँ कमलादत्त दौ. . . खण्डवला थानू द्दौ.॥ मिश्र रमादत्त सुता. . . दिधोय सँ अवधबिहारी सुत गोपाल दौ. . . तिसउँत सँ गिरधारी द्दौ.॥ मिश्र दूर्म्मिल सुता धनश्यालम कुमर गोशाँइका. . . पाली सँ कमलादत्तो अपरा दुर्म्मिल सुता. . . सोदररपुर सँ बेचू सुत पखिया दौ. . . टकबाल सँ बाछ द्दौ.॥ मिश्र कुमर सुतो बकनू प्र. नरसूक:अलय सँ बेचन लाल दौ. . . पवौली सँ मुसहड़ द्दौ.॥ नीरसू सुता. . . एकहरा सँ पंचू सुत नारायण दौ हरिअम सँ वावू द्दौ.॥ मिश्र गोशाँई सुता. . . फनन्दिह सँ रूक्मणनी दौ अपरा सुता. . . अलय सँ कपिलेश्वईर दौ (B७२) एकहरा सँ पखिया द्दौ
मिश्र ब्रजनाथ सुता साहेब प्र. यदुनाथ. . . प्र. ललीतनाथ जागा प्र. जगन्नााथ प्र. डीहनाथा सारिसब सँ चुतर्भूज सुत भैयन दौ. . . पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ मिश्र ब्रजनाथ सुता हिरमणि ननू सोनमनि: घुसौत सँ उँमापति दौ महो ललन सुता. . . बेलउँच सँ भवनाथ सुत छबन दौ. . . सरिसब सँ भिखि द्दौ.॥ ननू सुता गुदन प्र. मेघनाथ हर्षनाथ लक्ष्मीिनाथ शक्तिनाथ छक्कीन मनरक्र वन सोदरपुर सँ विघ्नेनश्व र सुत बवूजन दौ. . . सकराढ़ी सँ बाछ द्दौ.॥ मिश्र मेघनाथ सुतो अनन्त बुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्दजलाल दौ. . . खण्डवला सँ श्यातमू द्दौ.॥. . . मिश्र अनन्तह सुता जजिवाल सँ लूटी सुत मोती दौ (B ७२//८) बुधवाल सँ लान्हाद द्दौ.॥ अपरा सुतो पलहन: अलय सँ भोला सुत बनमाली दौ (B ७३//२) बलियास सँ फकीरन द्दौ.॥
(६४९) ॐ नम: नरसाम सँ नगराम नाहर
॥ मिश्र हर्षनाथ सुतो चिरञ्जीव: अलय सँ चौ. मित्रलाल द्दौ (B ७३//५) सरिसब सँ भूलन द्दौ.॥ अपरा सुता दिघोसँ अवध विहारी सुत गोपाल दौ तिसउँत सँ गिरधारी द्दौ.॥ (२) मिश्र चिरञ्जीव सुतो बद्रीनारायण: बेलउँच सँ लक्ष्मीँदत्त सुत केशव दौ. . . दरिहरासँ रघु द्दौ.॥ मिश्र छक्कणन सुता. . . फनन्दमह सँ रूक्भीेनीदत्त दौ. . . सरिसब सँ जीवनाथ द्दौ.॥ सोनमनि सुतो पखिया मथुरीकोखण्ड बला सँ महिनाथ सुत ठo कृष्णािराम दौ . . . सकराढ़ी सँ घाना द्दौo बद्रीनारायण सुता. . .फनन्दृसँ मोगु सुत चिन्त मिण दौ वलियास सँ वागीश द्दौo मिश्र मुथारी सुतो लूचन बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौ. . . दिघोसँ हिरा द्दौo अपरा मनुरी सुता सोदरपुर सँ छोटकिनमा सुत सोदरपुर सँ छोटकिनमा सुत कुञ्जबिहारी दौ. . . पाली सँ श्यासमलाल द्दौ.॥ (२) अपरा मथुरी सुता. . . सोदरपुर सँ श्या म सुत लक्ष्मी नाथ दौ. . . खौआल सँ सोनी द्दौ.॥ अपरा मथुरी सुतो गोशाँई नरसिंहो जजिवाल सँ मनुसरव सुत परमेश्वुरीदत्त दौ (B७४/३) दरिहरा सँ श्याुमलाल द्दौ.॥ (४) लूचन सुतो अनिरुद्ध: हरिअम सँ लाल सुत उग्रनाथ दौ. . . पण्डु आ सँ छोदी द्दौ.॥ मिश्र अनिरुद्ध सुता. . . पबौलि सँ वेदानन्दर सुत रमानन्दर द्दौ.॥. . . पाली सँ कपिलेश्व र द्दौ.॥ मिश्र गोशाँई सुत रामेश्व‍र : सरिसब सँ सुत गुदर दौ. . . करमहा सँ वाबू लाल द्दौ.॥ मिश्र नरसिंह सुतो राधेश्वणर विश्वे श्व रो हरिअम सँ नेना सुत गोविन्दल दौ. . . दरि. हरिअम द्दौ.॥ अपरा छक्करन सुतो देवनारायण रामनारायणो खण्डदबला सँ जगमोहन दौ. . . माण्डरर सँ शम्भुवनाथ द्दौo मिश्र देवनाथ सुता पालीसँ मुक्तिनाथ सुत चुनचुन दौ. . . रवौआलसँ बालगोपाल द्दौo रामनारायण सुता. . . वुधवाल सँ मुकुन्दा सुत बूचन दौ
(६५०) ॐ शूलपाणये नम: कैव्ल रव (३३०)
मिश्र साहबन प्र. यदुनाथ सुतो पाँ घोंघी प्र. जानकीनाथ: हरिअम सँ जीवन सुत योगनाथ दौ. . . माण्डथर सँ हियन द्दौ.॥ पाँ घोंघी सुता किर्तिनाथ बूचन लूटन करमहा सँ रज्जू सुत बिहारी दो सरिसब सँ हृदयनाथ द्दौ.॥ किर्तिनाथ सुतो कृष्ण देव: अलय सँ राजा सुत मित्रलाल दौ. . . खौआल सँ नेनमनि द्दौ.॥ बूचन सुतो कमलाकान्तर जालय सँ मोहन सिंह सुत गोविन्दल नारायण दौ (B ७५/६) पण्डुजआ सँ रत्नोमणि द्दौ.॥ अपरा बूचन सुतो जीवकान्तस कोमलकान्तो सोदरपुर सँ गंगाघर सुत रत्नुदत्त दौ (B ७५/७) बुधवाल सँ मुकुन्द् द्दौ.॥ अपरा बूचन सुता. . . कोदरियासँ राजा सुत कुमर दौ (B ७५/३) खौआल सँ इश्व॥रदत्त द्दौ मिश्र शीवकान्तण सुत विश्वमनाथ: जजिवाल सँ रुद्रदत्त सुत रमाकान्तर दौ. . . कुजौली सँ हरिदेव द्दौ.॥ विश्वजनाथ सुता. . . करमहा सँ रवेली सुत भवानन्दआ दौ. . . जजिवाल सँ भैयो द्दौ.॥ मिश्र कृष्ण देव सुता. . . घुसौत सँ जयवल्लम सुत कुमर दौ. . . पण्डु्आ सँ अपूछ द्दौ.॥ लूटन सुतो हिराकान्तौ: हरिअम सँ बवूजन सुत भैयो दौ. . . दरिहरा सँ कन्हा.ई द्दौ.॥ हिराकान्त सुता. . . दिघोसँ बवूनू सुत नागेश्वरर दौ. . . अलय सँ हरिकान्‍त द्दौ.
(६५१) ॐ पार्वतिनाथाय नम:
(B७६//१) मिश्र जागा प्र. जगन्नाथ सुता बलभद्र रामा बटूकी का बेलउँच सँ बन्धु५ सुत भवी दौ. . . डीह दरिहरा सँ देवनाथ द्दौ.॥ भूलन प्र. डीहनाथ सुतो मद्धू साघूकौ नरउन सँ भैरवदत्त सुत बाना दौ. . . पण्डुाआ सँ भैया द्दौ.॥ अपरा मूलन प्र. डीहनाथ सुता बुधवाल सँ घरापति सुत बवूजन दौ बलियास सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ मद्धू सुता सोदरपुर सँ रोहिणीसुत दूर्म्मिल दौ. . . बेलउँच सँ अजीतनारायण द्दौ.॥ साधु सुता. . . खण्डवला सँ टेकनाथ सुत चिरञ्जीव दौ. . . घुसौत सँ श्यानम द्दौ. मिश्र दुर्गानाथ सुता धरानाथ मयानाथ बैद्यनाथ रेवतीनाथा पाली सँ हेमागंद दौ. . . नरउन सँ गोनोड़ द्दौ.॥ धरानाथ सुतो तारानाथ : हरिअम सँ चाण सुत भिखि दौ. . . कर. उँमानाथ द्दौ.॥ मयानाथ सुता नेना फकीर रकूशरा सरिसब सँ बलभद्र दौ. . . दरि. रोहिणी द्दौ.॥ अपरा सुतो ललितमणि: बुधवाल सँ नरपति सुत रूद्रपति दौ. . . एकo सँ अनिरूद्ध दौ अपरा सुता एकहरा सँ हरिश्व र सुत सोना दौ. . . सोदरपुर सँ अभिराम द्दौ. अपरा सुता. . . जजिo उँमापति सुत तिमँजिल दौ॥. .हरिo उँमानाथ दौ ॥ अपरा सुता. . . सोदरo महिनाथ सुत बचनू दौ . . . विठुआम सँ सदानन्द् सुत मही दौ. . . बेलउँच सँ सुन्दसर दौ
नेना सुता. . . जजिवाल सँ छकनू सुत सनफूल दौ पण्डु आ सँ मोहन द्दौo अपरा सुता रखo हरिo सँ कृष्णनदत्त सुत होरिल दौ. . . दरिहरासँ पोषन द्दौo श्रीमणि सुता. . . बुध. घनानन्दो सुत गृहिमणि दौ (B ७७/३) एकहरा सँ चेङन द्दौ.॥ अपरा सुतो मन्नूकलाल: खण्डवला सँ भोरानाथ सुत हरिनाथ दौ (B ७७/८) बेलउँच सँ वेचन द्दौ.॥ ललितमणि सुता. . . खण्डवला सँ हरिनाथहयैव दौ. . . बेलउँच सँ बेचन द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदरपुर सँ दुल्लथह सुत गिरधारी दौ. . . पाली सँ इश्वघरीदत्त द्दौ.॥ (२) अपरा सुता बुधवाल सँ हिरा सुत बवूरैया दौ (B७७//४) सोदरपुर शिवदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता हरिअम सुता जीवन सुत बावूनाथ दौ (B ७७//७) बलियास सँ मंगनी द्दौ.॥ अपरा ललितमणि सुता जलिवाल सँ गोनन सुत धर्मदत्त दौ. . . करमहा सँ प्रान्ना थ द्दौ.
॥ शुभपति सुतो धराधर भवेशो सरिसब सँ अपूछ सुत मनहर दौ. . . पाली सँ सदानन्द द्दौ.॥ धराधर सुता हरिशंकर रकुशिहाल चिलकाका. . . पाली सँ परमानन्द‍ सुत वासुदेव दौ दरिहरा सँ भैरव द्दौ.॥
(६५२) ॐ नागेन्द्रन हाराय नम: ककरौड़ (३३१)
सुत बासुदेव दौ . . . दरिहरासँ भैख द्दौo (१)घराघर सुत घीर दुखिया म.म. भिखियाका एकहरा सँ धर्मपति सुत भूषण दौ. . . पनि. ववूदी द्दौ.॥ (२) अपरा सुतो सँ छकौड़ीक बननिo महथू द्दौ सोदरo बल्लीर द्दौo (३) वैयाo हरिशंकर बछनाक: एकहरा सँ ववूदी सुत इन्द्रहपति दौ. . . दरिहरा सँ भ्रमर द्दौ.॥ बछना सुता कृष्णूदत्त राजा बालहा सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नासथ दौ. . . बलि. निलाम्बूर द्दौ.॥ कृष्णतदत्त सुतौ गंगादत्त डेढ़न प्र. जीवदत्तो अलय सँ कमल दौ गंगादत्त सुतो टूमाईका घुसौत सँ महिघर सुत रूपनाथ दौ. . . बलि. चित्रनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो श्रीदत्त: कोदरिया सँ मुकुन्दप लाल दौ दूनाई सुता. . . पाली सँ बाला सुत भैय दौ दरिहरा सँ बनची द्दौ.॥ श्रीदत्त सुता. . . पालीसँ बावूनाथ सुत मनमोहन दौ (B ७८//९) बेलउँच सँ नाथ द्दौ.॥ अपरा श्रीदत्त सुता. . . पाली सँ रुद्रमणि सुत हरिशरण दौ (B ७९//२) सोदरपुर सँ वबूजन द्दौ.॥ (२) मिश्र डेढ़न सुतो देवचन्दद हरि नूरचन्द्रो घुसौत सँ महिधर सुत पाँ मूनि दौ वलि. चित्रनाथ दौ देवचन्द्रर सुता श्रीमोहन मनमाहन ब्रजमोहना: जजिवाल सँ दयानाथ सुत देवनाथ दौ. . . पाली सँ बाचा द्दौ.॥ श्रीमोहन सुतो दिगम्ब र सँ बेलउँच सँ केशव सुत गिरधर किशोर द्दौ वलियास सँ श्रीकान्तम द्दौ.॥ दिगम्बशर सुता. . . अलय सँ हरिकान्तस सुत देवकान्तय दौ. . . पण्डु आ सँ पाँ रघुनन्दँन द्दौ.॥ ब्रजमोहन सुता अमरनाथ विश्वननाथ जयनाथा दुघ. पाठक आर्तिनाथ सुत कृपानाथ दौ. . . खण्डवला सँ पद्मनाथ सिंह द्दौ.॥ मनमोहन सुतो राम मोहन नरेशमोहनो हरि. परमानन्द सुत पाँ बेदानन्द दौ (B ८०/२) दिघो सँ बैया. कुलानन्दत द्दौ.॥ राममोहन सुतो गोविन्दा मोहन . . . मोहनो बेहटवासी बलिराजपुर हरि. सुत दुर्गानाथ दौ. . . सरिसब भौर खण्डवला सँ. . . द्दौ.॥ नरेशमोहन सुतो कृष्णाब मोहन श्या म मोहनो बालूघपरा काको बेलउँच सँ नेना पौत्र विन्धनयनाथ सुत सुरेन्द्रुनाथ दौ. . . हरिश्चोन्द्रन सुतो नीलाम्बनर: पबौलि सँ ठीठर सुत सिंहेश्वतर दौ वलियास सँ रूपनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पालीसँ बाचासुत तेजनाथ दौ (B ८०/५) वलियास सँ देवनाथ द्दौ.
(६५३) ॐ नरसाम सँ ककरौल रानीटोल, शालमपुर
निलाम्बसर सुत कन्हैसया: . . . अलय सँ छकौड़ी सुत गोविन्द दौ. . . सोदर. बच्चमन द्दौ.॥ कन्है या सुता. . . नरउन सँ बच्चा सुत रमाकर दौ मिश्र राजा सुतो वाबूक: बेलउँच सँ पन्नीा सुत कृष्ण दत्त दौ. . . करमहा सँ रज्जू द्दौ.॥ वाबू सुतो लक्ष्मी मोहन: खण्डवला सँ परशमणि सुत राधाकान्त़ दौ करमहा सँ छोटकनि द्दौ.॥ बालहसुता बुधवाल सँ रतनूसुत चन्द्र.हास दौ. . . सतलखा सँ जागे द्दौ.
मिश्र खुशिलाल बाचा अमृतनाथो जजिवाल सँ लक्ष्मीाधर दौ. . . बाचासुतो जयराम बावूलालो हरिअम सँ रामेश्वचर दौ. . . अपरा सुता सोदरपुर सँ गोई सुत मचल दौ (२) अपरा बाचा सुतो गोवर्द्धन सोदरपुर सँ लक्ष्मी.दत्त सुत किर्तिनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौ.॥ मिश्र जयराम सुता. . . करमहा सँ बालह सुत मा‍नीक दौ. . . बलि. टेनी द्दौ.॥ अपरा सुतौ. . . कण्डो ली सोदर. नन्दी़श्विर दौ. . . अपरा सुतो भायक: घुसौत सँ झोटू सुत तारापति दौ. . . माण्डनर सँ वंशमनि द्दौ.॥ भाय सुतो दिवाकान्तर वमनि. वंशमणि सुत सन्तो.षी दौ. . . बेलउँच सँ प्राणपति द्दौ.॥ दिवाकान्तम सुतो राधाकान्तत: पालीसँ चन्ना सुत फाल्गुिन दौ (B ८१/८) वलि. यशोधर द्दौ अपरा दिवाकान्तत सुता रामकिशोर सुशील सोनभद्र कामेश्वतर पाली सँ फाल्गुिनस्यै व दौ अपरा दिवाकान्तक सुता फेकू (B.D.S.E) सतीशचन्द्रस बद्रीनारायण हरिअमसँ कौस्कीौदत्त सुत मनमोहन दौ रोहाड़सोदर. हिमरण द्दौ.॥ रामकिशोर सुता. . . अलय सँ अच्‍छेलाल सुत नवीनचन्द्र दौ. . . सँ . . . द्दौ.॥ सुनील सुता कुजौली सँ रमाकान्तम सुत जगदीश दौ. . . नाहस रवौ. चौ. हरिशंकर द्दौ.॥ मिश्र बद्रीनारायण सुता. . . हरिअम सँ विष्णु.दत्त सुत दौ पौत्र भैरवदत्त दौ. . . वलि. भूपनारायण द्दौ.॥ सतीशचन्द्र सुता प्रभात I.P.S. राकेग रवाँ. सरिसब सँ
(६५४) ॐ गष्मांौगरगाय नम: रानीटोल (३३२)
॥मिश्र बावूलाल सुता हिरे ननू चन्द्रस प्रेमानाथ किर्तिनाथ आर्तिनाथ रघुनाथ अलय सँ लाल सुत नेना दौ. . . दरिहरा सँ धर्मदत्त द्दौ.॥ हिरे सुतो इशदत्त माधवो बुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्ददलाल दौ. . . खण्डवला सँ श्याेम द्दौ.॥ इशदत्त सुता दिनेश महेश गंगेशा पाली सँ सोनमन सुत नित्याौनन्दद दौ (B ८//२) वलियास सँ राजा द्दौ.॥ दिनेश सुतौ चन्द्रँ मोहननरेन्द्र मोहनों कोदरिया सँ माघव सुत रामेश्वहर दौ. . . सतलखा सँ द्वारिकानाथ द्दौ.॥ चन्द्ररमोहन सुता. . . सोदरपुर सँ जयदेव सुत श्रीकृष्णाख दौ. . . विस्की सँ शक्तिघर द्दौ.॥ माधव सुता रमानन्दस अच्युखतानन्द. गोखूलानन्दा् सोदरपुर सँ वाबूलाल सुत भूट्टी दौ. . . वभनियाम सँ सन्तलाल द्दौ.॥ मिश्र रमानन्द् सुता जगतानन्दट भवानन्दस तारानन्द् दयानन्दु जयानन्दा अलय सँ रमाकान्तस सुत बलमू प्र. चन्द्रुकान्तन दौ. . . दरिहरा सँ यटाघर द्दौ.॥ मिश्र अच्युमता नन्द सुता विवेकानन्दे अलय सँ हरिकान्त् सुत जहिरसँ रतिकान्ता दौ. . . दरिहरा सँ यशोधर द्दौ.॥ मिश्र गोकुलानन्दत सुता. . . फनन्दनह सँ सोन सुत परमानन्द‍ दौ. . . पण्डु आ सँ शिवानन्दद द्दौ.॥
चन्द्रद सुता पुरूषोत्तम पुरन्दसर लक्ष्मीहपति: बुधवाल सँ मित्रदेव सुत शम्भु‍ दौ. . . कुजौली सँ भवन द्दौ.॥ मिश्र पुरन्दूर सुता. . . सरिसब सँ आदिनाथ सुत नन्द. दौ. . . बलियास सँ हल्लीद द्दौ.॥ मिश्र प्रेमनाथ सुता. . . हरिअम सँ उग्रनाथ सुत काशीनाथ दौ. . . दरिहरा सँ वबुरा द्दौ.॥ मिश्र रमेशसुतो कविलेश्व र: हरि. पाली सँ बौकू सुत लूचाई दौ. . . दरिहरा सँ बेचन द्दौ.॥ मिश्र कपिलेश्वौर सुता. . . कटका सन्दौह दिघोसँ जयवीर द्दौ.॥ किर्तिनाथ सुता. . . सोदरपुर सँ बच्चूु सुत आदिनाथ दौ. . . खौआल सँ इश्व रदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता. . . हरिअम सँ काशीनाथ सुत महादेव दौ. . . सकराढ़ी सँ भैयौ द्दौ.॥ मिश्र आर्तिनाथ सुतो मुरारी बासुदेवो करमहा सँ कुबेर सुत सदानन्द दौ. . . पाबौली सँ बुद्धिनाथ द्दौ.॥ मुरारी सुतौ अमरकान्तब देवचन्द्रभ प्र. जीवकान्तो अलय सँ मित्रलाल सुत फेकू दौ. . . बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥ अमरकान्ता सुत बूचन: पबौलि सँ बुद्धि सुत डीहनाथ दौ. . . एकहरा सँ नारायण द्दौ.॥ देवचन्द्र प्र. जीवकान्त सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ. . . खौआल सँ घनश्यावम द्दौ.
(६५५) ॐ आशुतोषाय नम:
॥ मिश्र रघुनाथ सुतो बैद्यनाथ: खण्डवला सँ परशमणि सुत जगतकान्तस दौ. . . घुसौत सँ दूर्म्मिल द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुता विश्वननाथ अजयकुमार विभूतिनाथ कोदरिया सँ हरिश्चदन्द्रय दौ (B ८२//६) बेलउँच सँ सुकेश्वार द्दौ.॥ विश्वीनाथ सुतो भगवानजी परसरमा दिगौन कुजौली सँ जुगेश्व र सुत ऋष्टथनारायण दौ खौआल सँ राम सुत हरिदेव दौ. . . कुजौली सँ कृष्णसमणि द्दौ.॥ अजयकुमार सुता. . . उजान . . . सँ . . . सुत. . . दौ
विभूतिनाथ सुता. . . अकौर नग. घुसौत सँ जनार्दन सुत भोला प्र. चिरञ्जीव दौ. . . वलियास सँ जगन्ना थ द्दौ.॥ अमृतनाथ सुता खण्डवला सँ हरिनाथ सुत शिवू दौ. . . बुधवाल सँ लक्षमन द्दौ.
घीर सुता माणीक हीर मंगनीका कुजौली सँ अभिराम दौ अपरा सुतो अमृतनाथ: करमहा सँ गरीब दौ (२) अपरा सुता. . . वभनियाम सँ भैया दौ (३) अपरा सुता मानाक: जजि. भैयाराम दौ (४) अपरा सुतो रूपनारायण बरजू कौ अलय सँ मिलानन्दा दौ (५) अपरा सुता शिलादत्त शम्भुोनाथो केदरिया सँ जगनी दौ (६) अपरा सुतो होरिल: बभनियाम सँ बाना दौ (७) अपरा सुता. . . पालीसँ गणेश सुत भिखारी दौ (८) अपरा सुतो दुल्लकह: गगौर सँ भैरवदत्त दौ (९) अपरा सुतो जीवनाथ: उचति सँ गणेश दौ (१०)
मिश्र मानीक सुता देवराज प्रभुराज बहादूर जजिबाल सँ निताई सुत कलाधर दौ. . . माण्डदर सँ हेगांगद द्दौ.॥ प्रभुराज सुतो किशोरी बूतनो बमनियाम सँ बतह दौ॥ अपरा सुता. . . घुसौत सँ बन्धजव सुत बावू दौ. . . पबौलि सँ यकन द्दौ.॥ किशोरी सुतो योगघर वंशीघरो बहेराढ़ी सँ मघुरानाथ सुत भामजी दौ. . . पबौलि सँ नाथ द्दौ.॥ हिर सुतो दयानाथ: पनिचोभ सँ रतनू सुत मनबोध दौ. . . दरिहरा सँ इन्र्ुतपति द्दौ.॥ दयानाथ सुत पक्षघर बहेराढ़ी सँ छत्रपति दौ. . . दरिहरा सँ भवन द्दौ.
(६५६) ॐ महेश्वदराय नम: नरसाम सँ (३३३)
॥ मिश्र पक्षधर सुता. . . करमहा सँ वेणीदत्त दौ (B ८४/६) खौआल सँ सेनी द्दौ.॥ मिश्र प्रेमराज सुता पबौलि सँ एकन सुत बतहन दौ. . . पालीसँ शिवन द्दौ.॥ अपरा सुता. . . एकहरा सँ नेहाल सुत मुनी दौ (B ८४//४) तिसउँत सँ दुखभंजन द्दौ.॥ मिश्र अमृतनाथ सुतो बलदेव कृष्णशदवौ . . . पाली सँ केशवनारायण दौ बलदेव सुतो. . . अलय सँ भिरवी सुत करिया दौ. . . सोदरपुर सँ भूलन द्दौ.॥ कृष्णकदेव सुता. . . करमहा सँ शम्भुदनाथ सुत प्रेमनाथ दौ. . . दरिहरा सँ चानन द्दौ.॥ महो खेदन सुता. . . टकबाल सँ बोधकृष्ण सुत चन्द्र दौ. . . दरिहरा सँ मधुरापति द्दौ.॥ महो माना सुता फणी प्रेमनाथ गृहिनाथा पाली सँ नाथ सुत बाचा दौ॥ फणी सुतो राजनाथ करमहा सँ जगन सुत गुणपति दौ. . . सरिसब सँ छवन द्दौ.॥ राजनाथ सुतो बीलह रमानाथो पनि. लान्हान सुत कालिकादत्त दौ. . . बेलउँच सँ गिरधारी द्दौ.॥ रमानाथ सुता. . . हरिअम सँ सीताराम सुत जागेश्व र दौ
(B ८६/३) माण्ड र सँ हिमरण द्दौ.॥ सुता . . . सोदरपुर सँ बच्चूर प्र. हितकृष्ण दौ (B ८६/९) दरिहरा सँ देवकीनन्दनन द्दौ देवकीनन्दरन द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुतो उग्रनाथ: करमहा सँ उणनिधि सुत भानी दौ (B ८६//९) खौआल सँ बूआ द्दौ.॥ उग्रनाथ प्र. ठकन सुता. . . सरिसब सँ हृदयनाथ सुत गुदर दौ. . . सतलखा सँ रमानाथ द्दौ.॥ बरजू सुतो महाधन विश्वहनाथो पबौलि सँ मचल दौ (B ८७/८) हरिअम सँ जयानन्दब द्दौ.
जीवनाथ सुतो महाधन : पालीसँ ला‍लबिहारी दौ. . . दुखिया सुतो रामधन: बुधवाल सँ हिरा दौ अपरा दुखिया सुतो लक्षमन कन्है याको जजिवाल सँ द्दौ.॥ रामधन सुता. . . सरिसब सँ धर्मपति सुत छवन दौ. . . वलियास सँ प्रान्ना.थ द्दौ.॥ लक्ष्मिन सुता. . . सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ सकराढ़ी सँ जयानन्दथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पाली सँ कारू सुत होरील दौ. . . पबौलि सँ भवदत्त द्दौ.॥ कन्हैसया सुतो मधुसूदन करमहा सँ रूपनाथ दौ कारूसुत शीतलदत्त दौ नरउन सँ चितू द्दौ.॥ मधूसूदन सुता. . . सोदरपुर सँ सर्वस्व सुत सोनमनि दौ. . . सकराढ़ी सँ बोकन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पनिचोम सँ जुड़ाउन दौ (B ८७//७) खौआल सँ गोपीनाथ द्दौ.
(६५७) ॐ आशुतोषाय नम: नरसाम सँ
अपरा मघुसूदन सुता . . . सोदरपुर सँ हरंगी सुत दुर्गादत्त दौ ( B ८८/२) बलियास सँ रघुवीर द्दौ.॥ भिखिया सुतो जयदत्त: सरिसब सँ भैयन दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ जयदत्त सुतो भवानीदत्त: कुजौली सँ राय आनन्दौ दौ (B ८८/५) पबौलि सँ शिवनन्दजन द्दौ.॥ भवानीदत्त सुता. . . घुसौत सँ दुल्लाह सुत लक्ष्मरन दौ. . . पण्डुयआ सँ गरीब द्दौ.॥ अपरा सुतो अनार्दन: सरिसब सँ भिखि सुत भवनाथ दौ. . . पण्डुतआ सँ चाण द्दौ.॥ अनार्दन सुता. . . सोदरपुर सँ मोहन सुत मोली दौ. . . करमहा सँ जीवनाथ द्दौ.॥ मिश्र छकौड़ी सुता लेखराज गंगाघर उग्रराजा पनि. कृष्ण् दौ. . . लेरवराज सुता कुजौली सँ गौरीदत्त दौ गंगाघर सुतौ भैयो बलभद्रो बहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ. . . माण्ड र सँ जीवन द्दौ.॥ महामहो भैयो सुतो बवुआ प्र. चन्द्राधर शशिघरो एकहरा सँ (B ८८//४) भोजेश्व्र दौ. . . वभनियाम सँ गुणनाथ द्दौ.॥ अपरा म.म. भैयो सुता. . . करमहा सँ रामा सुत वेणीदत्त दौ॥
दरिहरा सँ कन्हाौई द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पालीसँ होरिल सुत श्यारमनाथ दौ. . . दरिहरा सँ विष्णुददत्त द्दौ.॥ (३) बवूआ प्र. चन्द्र धर सुता पाली सँ मन्धनन सुत श्या म दौ. . . बेलउँच सँ हृदयसुरव द्दौ.॥ बलभद्र सुता. . . बुधवालसँ घनानन्दा सुत रंगनाथ दौ (B८९//१) खौआल सँ भरू द्दौ.॥ अपरा भवेश सुता . . . बमनियाम सँ. . . सुत पाठकयद्धी दौ मिश्र भवेश सुता हृदयनन्दरन सीना गौरीनन्दमन दुल्लहा खण्डवला सँ भोरानाथ दौ. . . करमहा सँ देवानन्दन द्दौ.॥ अपरा सुता भैयन रवडगू मचला जजिवाल सँ पिताम्ब र द्दौ.॥. . . बुघवाल सँ छीतर द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदर. रघुराम सुत दुबरि दौ. . . बहेराढ़ी सँ छीतर द्दौ.॥ हृदयनन्दान सुता वंशमनित घुसौत सँ थेधूसुत भिखारी दौ. . . एकहरा सँ लक्ष्मी धर द्दौ.॥ अपरा सुता देवी परमेश्वररो हरिअम सँ साहेब दौ. . . सोदरपुर सँ हरिनन्ददन द्दौ.॥ अपरा सुतो बवुअन मुझोलि बेलउँच सँ कारू दौ (B ९०/२) हरिअम सँ यद्ध द्दौ.॥ अपरा हृदयनन्दहन सुता. . . पाली सँ हिया सुत जयशीव दौ. . . खौआल सँ मंगी द्दौ.॥ अपरा सुतो ठेङन: हरिअम सँ लक्ष्मी कांत सुत हरि दौ . . . सतलखा सँ हरिजीव द्दौ.॥ अपरा सुता बभनियाम सँ छारू सुत बालकृष्ण दौ (B ९०/६) खौआल सँ बला द्दौ.॥ (३) . . . अपरा खेदन घमर्डंका कीहा सकौना सँ भोरा सुत चतुर्भूज दौ . . . सरिसब सँ घनश्याुम द्दौ.॥ (७) चाण सुतो प्याुरेक: सोदरपुर सँ किर्तिनाथ दौ. . . सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौ.
(६५८) ॐ नम: नरसाम सँ (३३४)
मिश्र देवी सुता नेया किशोर झिंगुरा पनिचोम सँ गोविन्द सुत अनाथ दौ. . . माण्ड र सँ रवड़ापाणि द्दौ.॥ अपरा देवी सुतो मुकुन्दअ: दिघो सँ खुशिहालसिंह दौ किशोरी सुतो जयकृष्णा पाली सँ सोने दौ जयकृष्णद सुतो बालकृष्णद: पाली सँ जीवनाथ सुत डोमन दौ (B ९०//८) माण्डलर सँ करजा द्दौ.॥ बालकृष्णय सुतो. . . घुसौत सँ गोपाल सुत हरिवंश दौ (B ९१/४) पवौलि सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ मुकुन्दं सुतो वैयाकरण चिन्तालमनि पबौलि सँ पराण सुत अमृतनाथ दौ (B ९१/५) पाली सँ सोनमनि द्दौ.॥. . . चिन्तालमणि सुतो रामचन्द्रौ तिसउँत सँ बवुअन सुत नकछेद दौ. . . गंगौली सँ (१) महिपाणि द्दौ.
परमेश्व्र सुता. . . गंगौली सँ सर्वस्वो सुत शोभन दौ. . . माण्डहर सँ देवन द्दौ.॥ महोपाघ्या य सीता सुतो इशानदत्त खण्डवला सँ गणेश सुत दुर्गादत्त दौ. . . पाली सँ पाँ घनेश द्दौ.॥ गौरीनन्दणन सुतो सुफल गिरीजानाथो फनन्द ह सँ रूपनाथ दौ. . . खौआल सँ जयशीव द्दौ.॥ सुफल सुतो राजा फकीरो सोदरपुर सँ बासुदेव सुत हरदत्त दौ. . . बुधवाल सँ अचल द्दौ.॥ राजा सुतो कुञ्जबिहारी अबधबिहारीकौ करमहा सँ रूद्रनाथ सुत शितलादत्त दौ. . . सोदरपुर सँ सनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पनिचोभ सँ रवेदनसुत क्षृष्टिधर दौ. . . माण्डौर सँ गयापित्यु द्दौ अपरा राजा सुता. . . खण्डवला सँ भोरानाथ सुत हरिनाथ दौ . . . बेलउँच सँ बेचन द्दौ.
॥ मिश्र अवघबिहारी सुता. . . कुजौलि सँ बवुजन सुत चन्द्रुमणि दौ. . . करमहा सँ जीवनाथ द्दौ.॥. . . मिश्र गिरजानाथ सुता. . . सरिसब सँ प्रान्ना थ सुत हृदयनाथ दौ. . . दरिहरा सँ उर्व्वीरघर द्दौ.॥ अपरा सुतो चतुर्भूज जगदभूजो बुधवाल सँ लक्ष्मीृदत्त सुत भीमदत्त दौ. . . दरिहरा सँ बचन द्दौ.॥ जगदभूज सुता . . . सरिसब सँ रूपनाथ सुत झिंगुर दौ. . . दरिहरा सँ शुभंकर द्दौ.
(६५९) ॐ नरसाम सँ बिरसायर
मिश्र दुल्ल ह सुता बनमाली किर्तिनाथ अमृतनाथा करमहा सँ भिखारी सुत रुद्र दौ. . . बेलउँच सँ भैया द्दौ.॥ बनमाली सुता विश्वानाथ हर्षलाल सुमरना: जजिवाल सँ उँमापति सुत तिमँगिल दौ. . . पनि. जगनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदर. हरपति सुत ननू दौ वलियास सँ जानकीनाथ दौ॥. . . किर्तिनाथ सुता. . . नरउन सँ गोविन्दु सुत फकीर दौ. . . दरिहरा सँ वंशीधर द्दौ.॥. . . अमृतनाथ सुता करमहा सँ रघुनाथ सुत‍ ब्रह्मदत्त दौ. . . बलियास सँ हिरफूल द्दौ.॥ मिश्र भैयन सुतो लाल: पाली सँ गणेश सुत भिखारी दौ. . . जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ अपरा सुतो ठीठर: करमहा सँ कालिदाश सुत चिल्पा का दौ. . . परिसरा सँ बालकृष्णर द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सरिसब सँ चतुर्भूज सुत नरपति दौ (B९३//६) नरउन सँ भैरवदत्त दौ अपरा सुता . . . करमहा सँ बल्लनमी सुत भिखनी दौ (९३//७) नरउन सँ नन्दुन द्दौ.
अपरा भैयन सुता. . . रवांगुद परिसरा सँ लालसुत भैया दौ. . . बुधवाल सँ धरणी द्दौ.॥ (५) लाल सुता. . . गंगोली सँ कृपाराम सुत लोचन दौ. . . बुधवाल सँ ब्रहमदत्त द्दौ.
मिश्र रवदुगू सुता बुद्धिनाथ प्रेमनाथ बतहू प्र. श्या मनाथ रतिनाथा करमहा सँ रघुदेव सुत भिखनी दौ. . . सोदरपुर सँ लोचन द्दौ.॥ बुद्धिनाथ सुता. . . हरिअम सँ घोघन सुत तोती दौ . . . बेलउँच सँ यादव द्दौ.॥ अपरा सुतो प्यािरेलाल: पबौलि सँ दुखरन सुत हेमकर दौ. . . बलियास सँ नकदू द्दौ.॥ वतहु प्र. श्यािमनाथ सुतो भाइक: करमहा सँ चित्रघर सुत किशोरी दौ. . . कुजौली सँ कृष्णँदत्त द्दौ.॥ भाई सुता. . . हरिअम सँ जीवन सुत रमादत्त दौ पण्डु आ सँ बदरी द्दौ.॥ मिश्र मचल सुत बावूनाथ: पाली सँ प्रद्मुम्नत सुत घोघन दौ. . . खण्डवला सँ कुली द्दौ.॥ बावूनाथ सुत. . . पबौलिसँ रजू सुत भाना दौ॥ एकहरासँ भैयाराम द्दौ.॥ बावूनाथ सुतो गोपाल महिणालो करमहा सँ चित्रघर सुत बावूनाथ दौ. . . दरिहरा सँ चाण द्दौ.॥ गोपाल सुतो छेदीक: पाली सँ
(६६०) ॐ महेश्वपराय नम (३३५)
॥ चन्द्रीदेव सुत भन्नूव लाल दौ (८९४//५) गंगोली सँ रूपनाथ द्दौ.॥ मिश्र मणिपाणि सुत आदिनाथ बुधवाल सँ श्रीपति द्वारिकानाथ दौ. . . सोदर. देवनाथ द्दौ.॥ ॥ मिश्र आदिनाथ सुता. . . खण्डवला सँ राघाकान्तथ सुत मुनि दौ. . . बेलउँच सँ इशदत्त द्दौ.
मिश्र श्रीपति सुता डीमडीम लक्ष्मीतदेव गिरीश बन्घु का अलय सँ गोपाई दौ. . . डीमडीम सुता रामजीव चंचल मचला जजिवाल सँ सदाय सुत छोकर दौ . . . करमहासँ रघुदेव द्दौ.॥ ॥ रामजीव सुता. . . पबौलि सँ भिरवी सुत पाठक रघुवीर दौ. . . खौआल सँ गंगा द्दौ.॥ चंचल सुता. . . पालीसँ हरिकृष्णर सुत रामनाथ दौ. . . माण्डसर सँ बाचस्प.ति द्दौ.॥ मचलसुता बुधवाल सँ धर्मेश्वसर सुत वामीश दौ
(३४९//१) पण्डुरआ सँ पाँ छोटो द्दौ.॥ मिश्र लक्ष्मीलदेव सुतो जीवन: सरिसब सँ लक्षमन सुत नन्द न दौ. . . पनि. भवेश द्दौ.॥ अपरा लक्ष्मी‍दत्त सुतो तिसउँत सँ यशोघर सुत भोरा दौ (B ९५//६) माण्ड्र सँ महिराम द्दौ.
॥ कवि जीवन सुतो विनमा चित्रनाथो सोदरपुर सँ उँमानन्द सुत भवन दौ. . . खौआल सँ चेथडू द्दौ.॥ विनमा सुतो रामशरण हल्लीवको कोद. परमेश्वररीदत्त दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो नरसिंह मनमोहनो सोदरपुर सँ बासुदेव सुत हरपति दौ. . . बुधवाल सँ अचल द्दौ.॥ (२) अपरा बिनमा सुता. . . काको बेलउँच सँ गोशाँई प्रीतम सुत अमरेश दौ. . . पबौलि सँ मैयन द्दौ.॥ शमशरण सुता. . . करमहा सँ देवन सुत गृहिमणि पौ (B ९६/६) दरि. तोती द्दौ.॥ अपरा रामशरण सुता. . . सरिसब सँ नारायणदत्त सुत परशी दौ (B ९६//२) माण्ड र सँ मुघाकर द्दौ.॥. . . मिश्र हल्लीस सुतो गीता विश्वौरेवरो कुजौली सँ रूद्र सुत शिवनाथ दौ. . . खौआल सँ लक्ष्मीानाथ द्दौ.॥. . . मिश्र गीता सुता. . . पनि. श्रृष्टिघर सुत जुड़ाउन दौ. . . सोदरपर सँ श्रीरमण द्दौ.
मिश्र विश्वे.श्वदर सुता . . . पबौलि सँ विश्व.नाथ सुत दुखरन दौ. . . घुसौत सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥. . . सुता हरिअम सँ गणेशदत्त सुत पाँ विष्णुशदत्त दौ दिघो सँ बचकुन द्दौ.॥ मिश्र मनमोहन सुता. . . हरिअम सँ लाल सुत काशीनाथ दौ. . . माण्डगर सँ ननू द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदरपुर सँ माधव सुत हरि दौ करमहा सँ बोचन द्दौ.॥
(६६१) ॐ नम:
महो चित्रनाथ सुता. . . सोदरपुर सँ चलबलि सुत मोहन दौ. . . बुधवाल सँ अचल द्दौ.॥ अपरा सुत शम्भु नाथ: सोदरपुर सँ शिवदत्त सुत कोदई दौ बहेराढ़ी सँ कारी द्दौ.॥. . . मिश्र गिरीश सुता भानुदत्त धर्मदत्त राजाका सरिसब सँ लक्षमन सुत नन्द न दौ. . . पनि. भवेश द्दौ.॥ अपरा सुतो प्रितम भैनूको बभनियाम सँ कमल सुत बैद्यनाथ दौ. . . माण्डभर सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ (२) अपरा सुतो शिवनाथ शिवदत्तो तिसउँतसँ यशोधर सुत भोरा दौ माण्डुर सँ महिराम द्दौ.॥ (३) अपरा सुतो मनीक: बहेराढ़ी सँ रवेदू सुत चतुर्भूज दौ. . . खौआल सँ लक्ष्मीिनाथ द्दौ.॥ (४) मिश्र मानुदत्त सुतो दुखियाक: हरिअमसँ लक्ष्मीाकान्त सुत बरजू दौ. . . सोदरपुर सँ रामेश्व र द्दौ.॥ अपरा सुता. . . अलय सँ नित्याीनन्दत सुत नेहाल दौ . . . दरिहरा सँ घनी द्दौ.॥ अपरा सुतो श्यासमलाल: बंहेराढ़ी सँ शिरोमणि सुत अन्दी. दौ. . . सकराढ़ी सँ अन्दी॥ द्दौ.॥ अपरा भानुदत्त सुतो श्याषमलाल अयल सँ लाला सुत अच्यु त दौ खौआल सँ रवाँतर द्दौ.॥ (४) मिश्र दुखिया सुता. . . पाली सँ मनबोध सुत शोभनाथ दौ. . . जजिवाल सँ हेमू द्दौ.॥ अपरा सुता दुल्ल ह छकोड़ी विश्वानाथ जगन्नाुथा जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मा राम दौ. . . करमहा सँ चित्रघर द्दौ.॥ अपरा सुतो मनरक्र वन: एकहरा सँ हरिनारायण सुत हेमनाथ दौ (B ९८//७) सरिसब सँ ननू द्दौ.॥ श्याएमलाल सुतो गोपाल: करमहासँ वकसी गोकुलनाथ सुत प्रान्ना थ दौ. . . बुधवाल सँ बछरू द्दौ.॥ धर्मदत्त सुतो योगघर बहोरणो हरिअम सँ बौक दौ. . . सकराढ़ी सँ दिनबन्धुल द्दौ.॥ अपरा सुता हृदयनाथ विद्यानाथ प्रेमनाथा करमहा सँ प्रान्नाकथ दौ. . . बुघवालसँ बछरू द्दौo अपरा घर्मदत्त सुता. . . कोदरिया दौ अरिवमा दौ (B ९८) पाली सँ घोघन द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पबौलि सँ हठी सुत उपेन्द्रर दौ. . . दरिहरा सँ गरीब द्दौ.॥ योगघर सुता. . . पाली सँ पुरुषोत्तम सुत भैदा दौ. . . नरउन सँ छतरी द्दौ.॥ अपरा योगघर सुतो गुदर: पाली सँ चानन सुत माना दौ (B ९९/३) सरिसब सँ माना द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पाली सँ छोटीश्वनर सुत बाचा दौ (B ९९/५) कुजौली सँ कृष्णभदत्त द्दौ.॥. . . अपरा सुतो कंजबिहारी लाल बिहारीको बुधवाल सँ बछरू सुत रतन दौ (B ९९//६) बेलउँच सँ बेचन द्दौ.॥. . . गुजर सुता कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत एकनाथ दौ. . . सतलखा सँ विष्णुकदत्त द्दौ.
(६६२) ॐ नीलग्रीवाय नम: नरसाम सँ सौराठ श्रीवेश्व र मिश्र (३३६) भूलर अपरा सुता पनिo नेहाल सुत कन्हा ई दौ पबौलिसँ रमानाथ द्दौ
अपरा मिश्र गुदर सुता करमहासँ रंजन सुत चन्द्र मणि दौ. . . पबौलि सँ बतहन द्दौ.॥ बहोरन सुतो गोवर्द्धन: पाली सँ नाथा सुत लाला दौ. . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो सिद्धिनाथ: पालीसँ पद्मपाणि सुत तोता दौ. . . बलियास सँ भवी द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पबौलि सँपुण्यदशील सुत प्रभुनाथ दौ. . . बहेराढ़ी सँ लक्षन द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुतो जनार्दन दामोदरो पालीसँ फाल्गुान सुत कान्हाई दौ. . . सोदरपुर सँ प्रेमनिधि द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुतो यदुनन्दान रघुनन्दतनो पालीसँ दुरवमंजन सुत भोलानाथ दौ. . . सकराढ़ी सँ करिये द्दौ.॥ दामोदर सुता. . . खण्डवला सँ मुकुन्द सुत देवराज सिंह दौ. . . वमनियाम सँ रुदी द्दौ.॥ मिश्र जनार्दन सुतो. . . खण्डवला सँ मुकुन्द् सिह सुत चुम्ममन सिंह दौ . . . वलियास सँ दुर्म्मिल द्दौ.॥ अपरा दामोदर सुता. . . घुसौत सँ परशमणि सुत घरमरण द्दौ.॥ सोदर. भिक्षुक द्दौ.॥
मिश्र सिंद्धिनाथ सुता. . . सोदरपुरसँ रघुपति सुत मनहर दौ (B१००) पाली सँ भोलानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो विश्वे श्वँरा: शालग्रामदत्त दौ अपरा सुतो जीवेश्वनर सुत नन्दी॥श्वसरो पाली सँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ. . . पवौलि सँ प्रभुनाथ द्दौ.॥ (३) जीवेश्वीर सुतो बौआलाल (३३७/०३) चन्द्रधकान्तोय करमहा सँ बवूजन सुत रवुशन दौ (B१००/६) खौआल सँ राधाबल्लभ द्दौ.॥. . . नन्दीूश्वनर सुता. . . सोदरपुरसँ पुण्याानन्दद सुत रामचन्द्र दौ (B१००//४) महनौरा खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥
मिश्र राजा सुता. . . बेलउँच सँ मवनाथ सुत जुड़ाउन दौ. . . फनन्द ह सँ धरानाथ द्दौ.॥ प्रितम सुता भैया किर्तिनाथ शम्भुुनाथ हृदयनाथा करमहा सँ अन्दी सुत महन्थद दौ. . . एकहरा सँ रूचिपति द्दौ.॥ भैया सुता भूलर बोकन एकहनाथ सरिसब सँ शोभनाथ सुत‍ मोदी दौ. . . पालीसँ नरेश द्दौ.॥ भूलर सुता. . . पालीसँ मनोष सुत ननू दौ (B १०//४) पबौलि सँ लाल द्दौ.॥. . . ॥ बोकन सुता (B १०३/४) . . . सोदरपुर सँ सोनफूल सुत बचकन दौ (B १०३/४) माणडर सँ पखिया द्दौ.॥
(६६३) ॐ सुखसेना सँ
मिश्र शम्भुसनाथ सुता गोनोड़ बिहारीरामलाल सोदरपुर सँ जयपति सुत अपूछ दौ (B१०३//६) पाली सँ मन द्दौ.॥ मिश्र गोनोड़ सुतो गोवर्द्धन चतुरीको पाली सँ सनाथ सुत गाना दौ (३३६//८) मिश्र बौआ लाल सुता शरदेन्दुन (B. SC.EM. Electrical) विजेन्द्रोर (B.Sc. Engineering|) भण्डासरिसम-(सुखसेना) सँ. . . सुत बलदेव दौ (गुञ्जभाला प्र. भगवती) शरदेन सुतो शैलैश चन्द्र प्र. नन्द‍न कुन्ददनो प्रशशाकंचन्द्रो् सुत वावू वभनी बमेनी महिया सोदरपुर सँ. . . सुत गोकुल झा दौ (श्रीनाथ उषा मिश्रा) (B.Sc) शैलेशचन्द्रt सुता ओमआनन्द . . .लस्क री एकमा खण्डवला सँ शिवनन्दभन सुत जवाहरलाल दौ. . . वावूवाभनी श्रीमति उषा मिश्र सुतो (B.Sc.) शैलैशचन्द्रस सुतो ओमआनन्दह . . . लस्कीा एकमा खण्डाबला सँ शिवनदत्त सुत जवाहर लाल दौ. . . वावूवामनी (प्रतिगु मिश्र) मिश्र दौ (गजेन्द्र मात्रिनेय : ) विजेन्द्र सुतो आशुततोष मिश्र (B.sc) तुलसिया नग. घुसौत सँ . . . सुत हरिनन्ददन दौ सुता श्री गुडडी डौल)
(६६४) भैलोक्यनाथयनम: नरसाम सँ (३३७)
(६६५) ॐ नन्दीनश्व राम नम:
अथ बरूआरी वलियास ग्रामारम्म :- अन्दी सुत प्राणपति सुतो सरवन कलाघरो पबौलि सँ भैरवीसुत गोकुलनाथ दौ . . . सँ महिपाली सँ . . . विबूनाथ द्दौ.॥ कलाधर सुतो नेनाक: सोदरपुर सँ बौघी सुत बावूराम दौ . . . तिसउँत सँ . . . बाचा द्दौ.॥ कलाघर सुतो अचाक: पाली सँ भवादित्य. सुत इश्वँरीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ नेना सुतो श्‍याम मघुसूदनो पबौलि सँ कास सुत बर जू दौ दरिहरा सँ हेमा दौ . . . श्यानम सुता करमहा सँ गोपाल दौ कुजौली सँ झंगुर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . आहिल हरिअम सँ घरभरण सुत भायलाल दौ . . . पण्डु आ सँ हृदयमणि द्दौ.॥ मघुसूदन सुता . . . पनि. दुखिया सुत नित्यारनन्दय दौ सोदरपुर सँ झडूला सुत भैवन द्दौ.॥
ज्योलर्तिविद अचल सुता श्रीघर महिघर गंगाघरा: करमहा सँ नेया सुत कुबेर दौ . . . सतलखा सँ जागे द्दौ.॥ श्रीघर सुतो वंशीघर जखघरो पुरौही पाली सँ कोटीश्व र पौत्र वाचा सुत माधव दौ बेलउँच सँ प्राणपति द्दौ.॥ वंशीघर सुता . . . उँमाघर बुधवाल सँ हरिशनाथ सुत बेचू दौ . . . बलियास सँ वबूआ प्र. श्रीघर द्दौ.॥ उँमाघर सुता . . . घुसौत सँ अभयनाथ सुत दुर्गानाथ दौ . . . खण्डवला सँ गुदन सिंह द्दौ.॥ यटाघर सुता . . . मुरलीघर फणिघर मनिघरा दिघो सँ राम सुत गयादत्त दौ . . . एकहरा सँ पंचू द्दौ.॥ मुरलीघर सुता भखरौली कुजौली सँ ज्योटर्तिविद महिघर सुतो नीलाम्ब रे पिताम्बँरौ पालीसँ पाँ नेना सुत गुदर दौ . . . सरिसब सँ भैया द्दौ.॥
(६६६) ॐ वृषभश्वराय नम:
रिक्त६
(६६७) ॐ कपिलेश्वरराय नमः
रिक्त६
(६६८) ॐ दुःखहराय नम:
रिक्त६

0 टिप्पणी:

Post a Comment