पञ्जी प्रबन्ध :९ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(३५१)
देवानन्द‍ (३३३/०२) जगतानन्दो् एकडीहा सोदरपुर सँ हरिकेश दौ।। त्रिपुरे सुत धनपति सुतो हरिकेश छोटाईकौ पनिचोभ सँ विशो दौ।। हरिकेश सुता महादेव बo (२३/०३) घनश्याहम मोहन (२९७//०६) रामचन्द्र। लक्षमन भगीरथा: बभनियाम सँ बासुदेव सुत चतुर दौ जजिवाल सँ चिकू द्दौo देवानन्द० सुतो प्राणपति (२२७/०७) बo (९//०५) फकीरो करमहा सँ अनन्त् दौ (१५९//०७) अनन्तद सुतो परमानन्दर गोपीनाथौ वारी माण्ड र सँ यदुनाथ दौ (९३//०२) चाण सुत पीताम्बुर सुता (२२७//०९) नरहरि श्रीहरि यदुनाथा: कोलहट्टा पाली सँ महेश दौ।। यदुनाथ सुतो काशीनाथ शुभंकरौ सनहा वासी करमहा सँ मुकुन्दश सुत हरपति दौ (१४१//०७) गंगोली सँ लोटन द्दौo भोला सुता श्या मलाल वेदपाणि अमृतपाणिय: सतलखा सँ ऋषि सुत भानु दौ (१४६//०६) ऋषि सुतो भानु नननो (२८९//०१) सोदरपुर सँ हरिजीव दौ (१३२//०६) हरिहर सुतो शिवदाश: कटाई सँ हरिवंश सुत ज्ञानपति दौ महुआ सँ धनपति द्दौo शिवदाश सुता कृष्ण८दाश बo (१५/०५) (२५१//०४) वदन उँमापति बo (१३/११) कमलापतिय: बुधवाल सँ प्रितिनाथ दौ (८७//०१) प्रितिनाथ सुता जजिवाल सँ जीवनाथ सुत भगीरथ दौ पाली सँ भवनाथ द्दौo कृष्ण्दाश सुतो हरि जीव रामजीवो पाली सँ बाढू सुत डीङर दौ (५३/०९) डीङर सुता माण्डतर सँ यदुनाथ दौ (७४/०६) पनिचोभ सँ बुद्धिनाथ द्दौo हरिजीव सुतो जयशीव: (२५३//०५) करमहा सँ रघु दौ (१४३//०२) माण्ड३र सँ निरगति द्दौo भानु सुता (३१९/०२) रतन गिरधर वंशीधर धरनीधरा: सोदरपुर सँ चिलका दौ (५८/०३) (२६८//०८) चिलका सुतो भैयाराम दुर्गादत्तो बहेराढ़ी सँ रघुनाथ दौ (१६०/०१) खौआल सँ दिनाराम द्दौo छकौड़ी सुतो जमाहिर: खड़का एकहरा सँ जानकी नाथ सुत बवुजन दौ (६७//०३) लरवाई सुता (२३८/०८) बछाई हरि (२४९/०३) यदुपतिय: विस्फीमसँ विश्वरनाथ
(१६८) (३५२)
सुत पीताम्ब्र दौ (६४//०७) गंगौर सँ सुधापति द्दौo यदुपति सुतो अभिराम: सोदरपुर सँ पुरन्दतर दौ (१४९//०५) पाली सँ नीलकंठ द्दौo अभिराम सुता बौध प्रo वंशीधर रूचिपति जिखाका करमहा सँ बछाई सुत विवरण दौ (१४४//०५) (३२३//०८) बछाई सुता हरि रघु विवरण गोविन्दाद एकहरा सँ दमनी दौ (१५९//०१) दमनी सुता जमदौली पाली सँ ज्यो o जीवनाथ दौ (६९//०२) ज्यो)तिर्व्विद जीवनाथ सुता (२२७//०९) कगाई हरिहर (२२३/०५) बलभद्रा: दरिहरा सँ चमरू सुत हरखू दौ (४९//०४) हरखू सुता मझियाम कुजौली सँ चाण सुत चिलकू दौ वलियास सँ रंजन द्दौo चौधरी विवरन सुत कुलानन्दम: रूचैलि एकहरा सँ भट्ट सुत लालू दौ (१२८//०४) लालू सुता दान प्रo इन्द्रापति (२५८/१०) पुरूखी मुरलीका दरिहरा सँ सदानन्दा दौ (१३५//०२) सोदरपुर सँ अनिरूद्ध द्दौo जीया सुता शंकरदत्त जानकी नाथ प्रेमनाथा सन्द(हपुर दिघो सँ चेथड़ू दौ (१२९//०४) चेथड़ू सुता सनफूल मनफूल हिरफूला सकराढ़ी सँ वंशी सुत उँमानाथ दौ (१५८//१०) बासुदेव सुता पीताम्बार गोपीनाथ हरिनाथ गोविन्द महेशा: पवौली सँ नन्ददन सुत शशि दौ (१७०/०३) खौआल सँ लक्ष्मीध द्दौo महेश सुतो बo (६१//१०) बावू वंशी कौ अलय सँ मोहन दौ (४७/०३) वलियास सँ होरे द्दौo वंशी सुतो उँमानाथ: हरियम सँ भगीरथ दौ (७४/०५) भगीरथसुतो (२२७/०२) बन्धु क: पवौलि सँ जबद सुत मोहन दौ (४३//०९) घनपति सुत चन्द्र पति सुतो जवद: फनन्दाह सँ शिवाई दौ।। जबद सुतो मोहन बo (२१//०५) शंकरो सकराढ़ी सँ जानू सुत महादेवदौ एकहरा सँ जनार्दन द्दौo मोहन सुतो (२२९//०१) भगीरथ: करमहा सँ रामचन्द्रत दौ (२७//०२) पुरखू सुत मधुसूदन सुतो रामचन्द्र : सकराढ़ी सँ जानू दौ।। रामचन्द्रौ सुता कुजौली सँ पद्मनाम सुत विश्व्नाथ दौ मंगरौनी माण्डकर सँ चिन्तारमणि द्दौo उँमानाथ सुता बुधवाल सँ जयकृष्ण् सुत परमानन्दण दौ (१५१//०२) जयकृष्णौ सुतो परमानन्दा: सुखेत खौआल सँ
(३५३)
शिरीसुत जगाई दौ (३२//०२) हरि सुता माघव वेणी परभूका: बेलउँच सँ बावू सुत चाण दौ बुधवाल सँ ग्रहेश्व)र द्दौo परभू सुतो बo (१६/०४) बावू शीरीकौ जीजवाल सँ काशी दौ।। बाटू सुत काशी सुता बासुदेव यशोधर कान्हौ प्रo कृष्णाशनन्दास: बलिोयास सँ विदू दौ।। कान्हध प्रo कृष्णापनन्दी सुता भगीरथ गंगाराम मनीरामा माण्डनर सँ हकरूसुत हरिहर दौ सोदरपुर सँ रूचि द्दौo शीरी सुतो जगाईक: पनिo छीतू सुत कामदेव दौ (१५२/०३) खौआल सँ यग्यशपति द्दौo जगाई सुतो अनीक: (२०७//०६) करमहा सँ यद्दू दौ (७६/०४) गोविन्द। सुतो यदूक: माण्ड०र सँ हरिपाणि दौ यद्दू सुतो देवानन्द्: नरउन सँ गोपाल सुत जगदीश दौ दरिहरा सँ रतिघर सुत पदूम द्दौo परमानन्दस सुता गिरपति (२६४//०२) मधुरापति (२५९/०३) कुलपति (२३३/०३) ब्रह्मपति बo (२०//०९) महिपतिय: सतौलि सतलखा सँ केशव दौ (१२९//०४) (२५९//०६) मनोहर सुतो भवेश (२३१//०९) केशवो सोदरपुर सँ कृष्ण४पति दौ (११०/०७ टीप) माघवसुत श्रीनाथ सुतो कृष्ण)पति शुभंकरो पनिo मनोघरसुत गौरि दौ माण्ड९र सँ सुपे सुत जागे द्दौo।। कन्होरली घुसौत सँ राम सुत सोने करतूत:।। कृष्ण पति सुता माण्ड र सँ गोविन्द दौ।। बासुदेव सुत देवनाथ सुतो गोविन्दर: खण्ड बला सँ गोपी द्दौo गोविन्द सुता खण्डदबला सँ जागू सुत रति दौ वलियास सँ हरपति द्दौo केशव सुता करमहा सँ दामोदर दौ (१५९//७१) दामोदर सुता (३३३/०१) गंगेश रघुपति लक्षमना: सोदरपुर सँ जयराम दौ (१५१//०४) हरिहरा सँ वामनि द्दौo जानकीनाथ सुतो बवूजन: सकुरी पाली सँ सदाशिव सुत हरि दौ (३६/०८) पाँथू सूत गोविन्द९ सुता रामचन्द्र रामभद्र: बलभद्रा: बेलउँच सँ भमरू दौ।। रामभद्र सुता लक्षमन (२५८/०९) भरथ भगीरथकामदेवो: बo (१०//०९) माण्ड५र सँ पीताम्बरर दौ सरिसब सँ जानू द्दौo भगीरथ सुतो सदाशिव: सोदरपुर सँ पुरन्द र दौ (११२/०२) टीप दमनी सुता पुरन्ददर
(१६९) (३५४)
कृष्ण६दाश रत्नादकरा: खोआल सँ रघुपति सुत श्रीपति दौ बूधवाल सँ हरिकेशव द्दौo पुरन्ददर सुतो भैरव: एकहरा सँ मोहन दौ (१४१/०४) मोहन सुतो हरिवंश:हरिअम सँ यदुनाथ दौ (८५//०९) श्रीराम सुतो रामनाथ यदुनाथौ सुरगन सँ बागीश सुत गोढ़ाई दौ दरिहरा सँ साबय सुत झोटन द्दौo।। टकवाल गंगहरि कस्तुित:यदुनाथ सुता सतलखा सँ गोविन्दब सुत लक्ष्मी्नाथ दौ (१४२//०२) पनिचोभ सँ भवानी द्दौo सदाशिव सुता मंगनू कारू (२३६//०४) भोरा हरिका कुजौली सँ यदुनन्दनन सुत।। गोविन्दम दौ (६३//०३) (३०८/०३) लक्ष्मीयकर (३०८//०३) प्रपौत्र बाढू पौत्र विष्‍णुपति सुता देवनाथ रविनाथ भवानी नाथा अलय सँ रतनू दौ।। भवानीनाथ सुतो भगीरथ बo (२१//०१२) जगन्नानथो सकराढी सँ रति सुत गादू दौ पाली सँ दिनू द्दौo भगीरथ सुतो यदुनन्द२नहरिनन्दगनो जजिोवाल सँ लक्ष्मीूनाथ सुत भवानीनाथ दौ (१५९/०४) पनिo लक्ष्मीोनाथ द्दौo यदुनन्द न सुता (२५९/०७) गंगानन्द महादेव बo (०९//०४) गोविन्दास पाली सँ कुलपति सुत कमल दौ (५८//०७) कुलपति सुता गोपीनाथ (२४७/०८) परमानन्द कमला: वलियास सँ रतिदेव दौ कमल सुता गढ़ माण्डोर सँ रूचिनाथ सुत गोप दौ सरिसब सँ श्रीपति द्दौo गोविन्दप सुता बुधवाल सँ महादेव प्रo महाई सुत वीर दौ (१५३/०४) विर सुता आनन्दण किसुनी चैंगन वलभद्रा: सतलखा सँ जगदीश सुत प्राणपति दौ (१४५/०४) प्राणपति सुता तुला हिराकौ बेलउँच सँ जगदीश सुत बैद्यनाथ दौ (२५//०३) थेघु प्रपौत्र सदुo रघुनाथ पौत्र जगदीश सुता (२५२//०६) काशीनाथ बैद्यनाथ प्रान्नापथ (२३०//०५) देवनाथ (३०४/०७) द्वारिकानाथा: बुधवाल सँ चिन्ता्मणि दौ।। बैद्यनाथ सुता बुधवाल सँ सौरि सुत हरि दौ बेलउँच सँ नरोत्तम द्दौo हरि सुता महिन्द्रुपुर पण्डु आ सँ नरोत्तम सुत कमलनयन दौ (१६६/०५) पाँ रामदेव सुतो नरोत्तम: टकबाल सँ रामदेव दौ (१३३//०२) कुश सुतो गोढ़ाई गोनू कौ
(३५५)
सकराढ़ी सँ जगदत्त दौ गोढ़ाई सुतो रामदेव: दरिहरा सँ बुधाई सुत वामनि दौ करमहा सँ वाचस्प ति द्दौo रामदेव सुता सकराढ़ी सँ जगदीश दौ (४१//।०४) जगदीश सुतो अनिरूद्ध गतिरामौ नरउन सँ लाखू सुत जानू दौ टकवाल सँ हरिहर द्दौo मo मo नरोत्तम सुतो कमलनयन: पनिचोभ सँ बद्रीनाथ दौ (१४३/०४) बद्रीनाथ सुता पबौली सँ माघव दौ शुभे सुत नन्दान सुता मति शिवशशिका अलय सँ देवपति दौ।। पाठक शशि सुतो माघव: खौआल सँ अमरू सुत लक्ष्मीप दौ पनिचोभ सँ श्रीकर द्दौo माघव सुतो (२२४//०८) प्रद्यूम्न जयकृष्णोभ बेलउँच सँ पूरखू सुत लक्ष्मीस दौ खण्ड४बला सँ जागे द्दौo कमलनयन सुतो भैरवदत्त आँखीको समौलि पाली सँ नयन दौ (६०//१०) मिश्र चिकू सुतो हरिराम: बेलउँच सँ राम सुत लड़ाई दौ खौआल सँ गयन द्दौo (२४९//०४) हरिराम सुतो मनहर पुछाई कौ दरिहरा सँ वाचस्प४ति सुत यदुपति दौ मेधाकर सुतवाचस्पोति सुतो श्रीपति यदुपति पाली सँ शंकर दौ।। यदुपति सुता कछरा पाली सँ बावू दौ (१४२//०५) मणिनाथा परनामक बावू सुता दामोदर काशीनाथ जगदीशा: दरिहरा सँ रूपे सुत गोपी दौ सकौना सँ बॉकू द्दौo (३१६/१०) मनहर सुता बाला (२९९/१०) धरनी (२५१//०१) हरिकृष्ण नयन रूपनाथा माण्डिर सँ मोहन दौ (१५२/०८) पाली सँ बाछनि द्दौo मिश्र नयन सुता जमुनी जजिणवाल सँ शिवनी सुत नित्या०नन्दर दौ (१५९//६) नित्या्नन्दस सुतो दयाराम: बुधवाल सँ योगी दौ (१५१//०२) सदानन्दर सुतो योगी बo (८/०६) गोशाँइदाशो खोरि सोदरपुर सँ डींगर दौ (१४२//०९) करमहा सँ भगीरथ द्दौo योगी सुतो बछरूक: सोदरपुर सँ बैद्यनाथ दौ (१५१/०२) बुधवाल सँ कृष्णो द्दौo।। एवम् बवूजन मात्रिक चंक्र।। बवूजन सुतो गंगाधर: वत्स१वाल नरउन सँ भीरवनी सुत बेचन दौ (१५८/०६) अनिरूद्ध सुतो गणपति कुलपति बहेराढी सँ हरिदेव दौ रामघर सुत
(१७०) (३५६)
गोपीनाथ सुतो रघुनाथ सि‍द्धिनाथो पबौलि सँ मुरारि दौ।। रघुनाथ सुतो बo (२०//०६) मनोहर हरिदेवो दरिहरा सँ बासुदेव सुत कामदेव दौ बरही निखूति सँ राघव द्दौo हरिदेव सुता सकराढ़ी सँ यदुनाथ दौ (६८/०८) यदुनाथ सुतो बo (८/०२) भवदूक: बुधवाल सँ कुने दौo दूबे सुत राजा सुतो विष्णुगपति श्री रामो कुजौली सँ पदुम दौ विष्णु पति सुता कुने प्रo श्रीपति रघुपति गौरीपतिय: जजिवाल सँ अमरू सुत विश्वधनाथ दौ खौआल सँ रूपे द्दौo कुने प्रo श्रीपति सुता श्याुम मुकुन्दश मनोहर पुरन्दरर विश्वरनाथा: सतलखा बेलउँच सँ शशि दौo रूचि सुत सद सुता हरपति घनपति शशि नोने गणपतिय: जालय सँ हरपति दौ शशि सुता श्‍मापति प्रo बावू विष्णुवपति गौरीपति जगदीश प्रo अरविन्दौ: पाली सँ श्रीनाथ दौ (६९//०२) नरउन सँ जानू द्दौo गणपति सुता गरीब (३०१/०१) भोरा होरिल रकनी भीखनी लक्ष्मीवदत्ता: जजिवाल सँ सदाय दौ (१४४/०१) सतलखा सँ पदूम द्दौo भीखनी सुता मानीक सौनी बेचना करमहा सँ हरिनन्दान सुत बछरू दौ (१४६//०३) खौआल सँ परशुराम द्दौo बेचन सुतो बवेक: पबौली सँ रघु सुत माना दौ (१३४//०३) (२३०/०६) मोहन सुतो पशुपति: सकराढ़ी सँ लोटाई दौ (१३६/०२) लोटाई सुतो भोरानाथ: सरिसब सँ चिकू दौ (७१/०९) चिकू सुतो रतिदेव (२५९/०५) घनश्याुमो सकराढ़ी सँ माघव सुत भवानीनाथ दौ नरउन सँ देवपाणि द्दौo पशुपति सुतो रघुक: एकहरा सँ रमानन्दौ सुत कृष्णातनन्‍द दौ (१२७/०३) रमानन्दी सुतो कृष्णासनन्दद: सकराढ़ी सँ धनपति सुत रघुनाथ दौ जल्लनकी सँ परभू द्दौo कृष्णापनन्द सुतो जीवे (३२९/०१) हरि कौ माण्डथर सँ लक्षमन दौ (१५८/०५) करमहा सँ
(३५७)
रघुसुतो माना गरीबनाथौ सतलखा सँ रामजीव दौ (१४२//०२) रामकृष्ण३ सुतो रमापति बुधवाल सँ श्यामम दौ (१३९/०३) श्यासम सुता पुरन्दलर दाशे (२३६/०८) (२५७/१०) कृष्ण५दाशा: सरिसब सँ जागे सुत लक्ष्मीा दौ खौआल सँ गादू द्दौo (१९५//०६) रमापति सुतो रामजीव: सोदरपुर सँ रूपाई सुत मोहन दौ (२६/०१) गोनु सुतो घनेश (१८९//०२) रूपाई कौ बुधवान सँ राजू दौ।। रूपाई सुतो मोहन: बहेराढ़ी सँ प्रज्ञाकरसुत कान्हा दौ माण्ड र सँ शुभे द्दौo मोहन सुता माण्डलर सँ गौरी दौ नोने सुत हरखू सुतो गौरी: अलय सँ श्रीपति दौ।। गौरी सुता बुधवाल सँ रामनाथ दौ (९३//०६) माण्डलर सँ भवनाथ द्दौo ज्योबतिर्व्विद रामजीव सुतो (२३०/०९) नारायणदत्त: सोदरपुर सँ धरनी दौ (१४९//०८) माण्डार सँ बदनी द्दौo माना सुता एकहरा सँ पनाँई सुत भैयाराम दौ (१६७//०७) भैयाराम सुतो बचनू (३२८/०८) बबनू को सरिसब सँ भोरा दौ (६१/०१) धारू सुतो हरिदेव: विस्फीरसँ बसाउन सुत जुड़ाउनदौ परिसरा सँ लक्ष्मीी द्दौo हरिदेव सुतो महेशा: परमानन्दस बहोरना पाली सँ बावू दौ (१७०/०७) दरिहरा सँ गोपी द्दौo परमानन्दो सुता श्या़मराम राजाराम (३१८//०६) महथाका पण्डुoआ सँ पाँ रघुदेव दौ (६४/०७) वुघवाल सँ कामदेव द्दौo महथा सुतो (३२४/०९) तुला भोराकों सतलखा सँ अनिरूद्ध दौ (१६७//०२) अनिरूद्ध सुता बेलउँच सँ वीर दौ विस्फीभसं मोहन द्दौo भोरा सुता माण्डपर सँ रतिपति सुत छत्रपति दौ (९०/१०) (२५३/०६) छत्रपति सुता उचति सँ दिनेश दौ चाण सुत हरिहर सुता राम गोविन्दह नरहरि मुकुन्दफ गादू का एकहरा सँ समरू दौ।। नरहरि सुता गंगाधर जगदीश माघव जयदेवा सकराढ़ी सँ गांगु सुत गागे दौ एकहरा सँ मधु द्दौo गंगाधर सुत महिपाणि सुता रामकृष्णँ बo (०८//०२) रमानन्दघ रांज्ञारामा: खण्डoबला सँ यद्दू दौ।। राजाराम सुता (३२९/०८) प्रितम भवेश नरेश (२२८//०५) दिनेश प्राणपतिय: नरउन सँ कमल सुत केशव दौ पनिo गोपी द्दौo दिनेश सुतो छक्कणन वैयाकरण
(१७१) (३५८)
खखनू कौ माण्ड)र सँ गिरीश दौ (७४/०७) गिरिश सुतो गणपति: खडंबला सँ हरिदेव दौ (६९//०६) हरिदेव सुतो देवीदाश: पाली सँ श्रीकृष्णप दौ (१४९//०५) सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम द्दौo ठक्कुशर छोटकू प्रo वेदमणि सुता महिषी बुधवाल सँ पाठक हृदयराम सुत हेमनाथ दौ (१३७/०६) पाठक परशुराम सुतो बालकराम विष्णुडदत्तों
(उo टीo २१/०२) माण्ड३र सँ शुभंकर दौ (८७//०१) मधुसूदन सुतो अमरीक: करमहा सँ बावू दौ (१५९//०७) वलियास सँ नारायण द्दौo अमरी सुतो शुभंकर: सोदरपुर सँ शिवदेव द्दौo नरसिंह पौत्र रघुदेव सुतो शिवदेव खौआल सँ देवनाथ दौ।। शिवदेव सुता अलय सँ कृष्णा नन्दव सुत मधुसूदन दौ खौआल सँ रामचन्द्र। द्दौo शुभंकर सुता एकहरा सँ कृष्णावनन्दस सुत घारू दौ (१३८/०१) धारू सुता दरिहरा सँ रमानन्द दौo नारायण सुत कंगाली सुतो रमानन्द१: हरीअम सँ देवकीनन्दसन दौ रमानन्दद सुता घुसौत सँ अन्दु सुत महादेव दौ खौआल सँ परमानन्दस द्दौo पाठक बालकराम सुता हृदयराम गोपीराम चिलकाराम मुक्राराम दुलारा: दरिहरा सँ सोनमनि दौ (१३७/१०) सोनमनि सुता खण्ड बला सँ जयकृष्णी दौ (१५४//०५) जयकृष्णस सुता पाली सँ नारायण दौ (१५४//०३) नारायण सुता कृष्ण५मणि जगतमणि: कुलमणिय: दरिहरा सँ प्राणपति दौ (१५४/०७) प्राणपति सुता बेलउँच सँ शिवदाश दौo महेश सुत जगन्नााथ सुतो शिवदाश बालकृष्णो५ खौआल सँ जाने दौ।। शिवदाश सुता करमहा सँ अच्युषत सुत बुद्धिनाथ दौ।। सुरगनसँ देवनाथ द्दौo।। हृदयराम सुतो हेमनाथ: जजिवाल सँ हिरफूल दौ (८८/०६) बाछा सुतो छकनूक: बलियास सँ शतञ्जीव दौ (१२०//०३) पबौली सँ कालीदाश द्दौo छकनू सुता (१८३//०८) सनफूल हिरफूल (२५६//०८) लक्ष्मीतनाथा सकराढ़ी सँ रघुपति दौ (११०/०६) रमणीप्रo रामदेव सुतो शिवराम: पाली सँ मुकुन्द दौ (६९/०१) दरिहरा सँ रूचि द्दौo
(३५९)
शिवराम सुतो रघुपति: अलय सँ गोपाई दौ (५९/०८) सतलखा सँ शिरी द्दौo रघुपति सुतो पाँ हेमपति झडूलाको पवौली सँ जीवकर्ण दौ (१२६//०७) देवानन्दo सुतो जीवकर्ण रतनो बभनियाम सँ संथाउन सुत कन्तक दौ (५१/०२) सथाउन प्रo गोविन्दर सुता कन्तप: बेलउँच सँ हरि सुत दामू दौ सोदरपुर सँ हरि द्दौo (पाँजि) कन्त: सुतो छोके (२०७/०२) बासुदेवो वलियास सँ रमणी दौ (६०/०३) महो रामकृष्ण‍ प्रo रमनी सुतो रोहिणी रमण चूड़ामणि चिन्तापमणि शिरोमणिय: (१८८//०८) गंगोली सँ भगीरथ सुत भेयां दौ दरिहरा सँ डीङर द्दौo जीवकर्ण सुतो बवनूक: (१९८//०५) माण्ड र सँ हरिदेव दौ (६१//०७) (२५५//०८) हरिदेव सुता सोदरपुर सँ अभिनन्द् दौ (५७//०५) (२३१/१०) अभिनन्द् सुता सकराढी सँ पाँ विश्वे्श्व र दौ (१५२//९) बेलउँच सँ बवूदी द्दौo हिरफूल सुतो किशोरनाथ: बलियास सँ हेमाङत्रद सुत प्रान्नाभथ दौ (११२//०१) राय प्रान्नापथ सुतो टेकनाथ:सोदरपुर सँ चिलका दौ (९०//०३) (२३०//०९) शिवदेव सुतो जयकृष्णो (१९२/०६) देवकृष्णो० वलियास सँ जगदीश दौ (६०/०३) सकौना सँ नारायण दोहित्र दौ जयकृष्णँ सुतो प्रद्यूम्नष चिलका कौ वलियास सँ हाड़ी दौ (९४/०८) अलय सँ गोपाई द्दौo चिलका सुतो भिखूक: बुधवाल सँ मधुरापति दौ (१६५//०७) रामचन्द्र् सुतो लक्ष्मीलपति पशुपति दिघो सँ बावू दौ पुरन्दुर सुत आनन्द१कर सुतो चिन्ता्मणि: टकबाल सँ विशो दौ चिन्‍तामणि सुता बावू अनिरूद्ध होरिल मोहन सुन्दुरा: कुजौली सँ ठकरू सुत लक्ष्मीन दौ समलखा सँ रघु द्दौo बावू प्रo वीरेश्वार सुता कुलपति रामकृष्णू यशोधरा सकराढ़ी सँ केशव दौ (१६०/०७) निरवुति सँ पूरखू द्दौo पशुपति सुता ब्रह्मपति (२१६/०८) महिपति नरपति (२१५//०२) मेघापति मघुरापतिय: सरिसब सँ अपूछ सुत लक्षमन दौ (१२१/०६) बेलउँच सँ बवूदी द्दौo मधुरापति सुतो श्रीपति (१८९/०२) धरापति (२६८//१०)
(१७२) (३६०)
सरिसब सँ नीलाम्बसर सुत जीवनाथ दौ (११४//०६) जीवनाथ सुता बलियास सँ रमदी दौ (१३०//०९) रमदी सुता सरिसब सँ यदुपति दौ (१५७//१०) पाली सँ हरिनाथ द्दौo पाठक हेमनाथ सुता बलियास सँ ब्रजनाथ सुत भूलन दौ (१४०/०२) ब्रजनाथ सुता साहेब (२४३//०६) प्रo यदुनाथ झोंटू प्रo ललीतनाथ जागा प्रo जगन्नादथ भूलन प्रo डीहनाथा: सरिसब सँ भैयन दौ (१२९/०१) पाली सँ भवानीदत्त द्दौo भूलन प्रo डीहनाथ सुतो मद्दू साधुकौ नरउन सँ भैरवदत्त सुत बाना दौ (१३९//०५) सोनी सुता भैरवदत्त चिन्ताुमणि छोटकनिका खौआल सँ धराधर सुत सोनी दौ (७१//०८) हरिअम सँ जगन्नाकथ द्दौo भैरवदत्त सुतो महोवाना महो बच्चीद कौ फनन्दहह सँ सर्वस्वौदाता मo मo रघुनाथ सुत महामहोपाध्याुय भवानीदत्त दौ (४१/०१) महोपाध्याँय पीताम्बार सुता अभिनव सरस्वमती पदांकित मo मo (१८८//०५) त्रिलोचन महो दण्ड पाणि प्रo घनञ्जय महोपाध्या य टीककारक गौकुलनाथ सदुपाध्याँय जगन्ना्था: खौआल सँ बावू दौ (७५/०२) प्रजायक बावू सुता बेलसाम बुधवाल सँ विष्णुआपति सुत कुने दौo दूबे सुत राजा सुत विष्णुवपति श्री रामों कुजौली सँ पदम दौ।। विष्‍णुपति सुता कुने प्रo श्रीपति (३०१//०९) रघुपति गौरीपतिय: जजिवाल सँ अमरू सुत विश्वपनाथ दौ।। खौआल सँ रूपे द्दौo कुने प्रo श्री पति सुता (२३८//०८) श्या म मुकुन्दर (२२५/०६) मनोहर पुरन्दार (२३८//०५) बo (८१//०३) विश्वानाथा: सतलखा बेलउँच सँ शशि दौo रूचि सुत रूद सुता हरपति घनपति शशि नोने गणपतिय: जालय सँ हरपति दौ।। शशि सुता रमापति प्रo बावू विष्णुयपति गोरीपति (३२१/०८) गोरीपति जगदीश प्रo अरविन्दा : पाली सँ श्रीनाथ दौ (६९//०२) नरउन सँ जानू द्दौo महामहो पाo टीका कारक सरयंत्री गोकुलनाथ सुतो सर्वस्वगदत्ता मo मo (१८८/०८) रघुनाथ लक्ष्मींनाथौ दरिहरा सँ रामकृष्ण‍ सुत जयकृष्णग दौ (१६५//०२) जयकृष्णा सुतो रमापति जजिवाल सँ कविराज दौ (८८/०५) पाली सँ नगन द्दौo (१८८/०९) महामहो पाध्यााय भवानीदत्त सुता
(३६१) (२३९/०८)
(२३९//०८) कवि शंकरदत्त (आरा जगदीशपुर (वीर कुंअर सिंहक राजगुरू) बo (१२/१०) ननू प्रo रूद्रदत्त पाँखी प्रo इश्वमरीदत्त खेली प्रo उग्रदत्त माना प्रo गोविन्दमदत्त बतहा (३३५/०३) प्रo रमादत्त (२७५/०७) फतुरी प्रo तीर्थदत्ता: दरिहरा सँ शिवदत्त दौ (१३९//०८) सरिसब सँ महादेव द्दौo महोपाध्यााय बाना सुतो तस्कतर केशव महोपाध्याौय सदानन्दोअ पण्डुरआसँ पाँ भैया दौ (१२४//०८) पाँ भैया सुतो लोकनाथ धर्मनाथ पाँ भिरवारी का बुधवाल सँ राम सुत अचल दौ (१३७//०४) छोटाई सुतो सदानन्दु (१७४/०७) परमानन्दो खौआल सँ भिखू दौ (६१//०९) अपरा गौरी सुतो गिरू घीरू कौ विशो दौ गिरू सुतो भिरवूक: जजिवाल सँ हरिपाणि दौ।। भिखू सुता करमहा सँ भवनाथ दौ (३९//०१) पशुपति सुतो भवनाथ: माण्ड७र सँ बुद्धिकर दौ (३५/०७) बुद्धिकर सुतो परान मुकुन्दु करमहा सँ रविकर सुत सोने दौ माण्डिर सँ गोपाल द्दौo भवनाथ सुता दरिहरा सँ सोरि सुत पौखू दौ नरउन सँ गोविन्दो द्दौo परमानन्दभ सुतो देवकृष्णा (२३२//०६) रामौ सरिसब सँ चतुर्भूज (१४५//०२) चतुर्भूज सुतो अनिरूद्ध नित्यासनन्दोु (२५५/०२) खौआल सँ डींगर सुत मंगाई दौ (७९/०४) ज्योसo डीङर सुतो मंगाई क: पाली सँ बासुदेव सुत बादू दौ माण्डतर सँ पीताम्बोर द्दौo मंगाई सुता सरिसब सँ अपूछ दौ (६१/०२) पाली सँ रत्निपाणि द्दौo (२३९/०४) राम सुतो महामहो पाo अचल: दरिहरा सँ थेघू दौ (१२९/०७) सिद्धिनाथ सुतो चतुर्भूज नारायणों (१७९//१०) पाली सँ गोविन्दी दौ (१०१//०६) गोविन्दु सुता सोदरपुर सँ श्री निवास दौ (७२//०३) पाँथू प्रo मणिघर सुतो गौपी रामो माण्डुर सँ रघुपति सुत छीतर दौ सोदरपुर सँ गणेश द्दौo गोपी सुतो श्रीनिवास बुधवाल सँ राजू दौ (३६/०६) राजू सुतो अच्युौत: माण्डुर सँ गोविन्दण दौ (७७/०९) हरिअम सँ कोवे द्दौo श्री (२२७/०२) निवास सुतो वाणी नाथ श्री रामों एकहरा सँ बैद्यनाथ दौ (१५७/०९) टकवाल सँ रंजन द्दौo चतुर्भूज सुतो मo मo थेघू प्रo वंशघर: फनन्द ह सँ मo मo पीताम्बुर दौ (१७२//०५) खौआल सँ प्रजापक बावू द्दौo मo मo पाo थेघु प्रo वंशघर सुता मo मo चित्रधर (३०७//०२) मo मo मनोधर (१८८//०३) मo मo घरणीधर (२८९//०२)
(१७३) (३६२)
मo मo रूद्रधरा: (बर्षकृत्य० रचयिता) हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ (७३//०२) पबौली सँ कालीदाश द्दौo मo मo अचल सुतो हेमनाथ: (२५६/०६) खण्डपबला सँ ब्रजभूषण दौ (८४//०२) ठo ब्रजभूषण (२८८/०९) सुता करमहा सँ छबनू दौ (१३२//०३) छबनू सुता (१८८//०८) सोदरपुर सँ रघुवीर दौ (१६३/०२) रघुवीर सुता भैयन बछरू प्रo ललीत जीवकर्ण वुद्धिनाथा फनन्द ह सँ त्रिदण्डीघ सन्या सीकारक मo मo रतीश सुत इशान्ना थ दौ (१२९/०४) इशान्नािथ सुता माण्डयर सँ श्‍याम दौ (५१//०६) रामकृष्ण० सुतो श्यााम: कुजौली सँ गौरीनाथ दौ (५५//०७) वलियास सँ बूदब द्दौo श्या म सुता सोदरपुर सँ देवानन्दन दौ (५७/०८) यदुनाथ सुता महादेव सदानन्दय कृष्णारनन्दौ (२१६//०४) परमानन्दाद खौआल सँ हरिहर दौ (८०//०६) पूरखू सुता हरीहर नरहरी बामना: सोदरपुर सँ दूबे दौ दरिहरा सँ राम द्दौo हरिहर सुता सोदरपुर सँ चाण दौ (५३/०५) वलियास सँ गोढ़ी द्दौo देवानन्दह सुता सकराढ़ी सँ रघुनन्दनन दौo थेघू सुत होरिल सुतो रतिदेव: नरौन सँ मांगु दौ।। रतिदेव सुतो रघुनन्दुन: हरिअम सँ गोविन्दद सुत श्रीधर दौ बेलउँच सँ शुभे द्दौo रघुनन्दअन सुता बुधवाल सँ श्रीनाथ दौ (९१//०४) थेघ सुत जगन्ना थ सुतो श्रीनाथ विश्वणनाथौ सोदरपुर सँ मुकुन्द दौ।। श्रीनाथ सुता माण्ड र सँ ठकरू सुत कामदेव दौ सोदरपुर सँ मघुसूदन द्दौo एवं ठo छोटकू प्रo वेदमणि विवाह:।। फाल्गुेन कृष्णँ चतुर्दश्यांौ बुधे। (१६६/०३) ठo गंगाधर प्रo तेजपति सुता पतनुका माण्डणर सँ बूचन प्रo कृष्णादत्त सुत रेवतीकान्त दौ (११६//०३) खुशिहाल सुतो भवानीदत्त: करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo (१०५/०९) बैद्यनाथ सुता सोदरपुर सँ रतिदेव दौ (९७//०६) श्रीकृष्णा सुता रतिदेव भवदेवकामदेवा महनौरा खौआल सँ देवनाथ दौ (१०२/०६) भौर खण्ड बला सँ ठo शुभंकर द्दौo रतिदेव सुता पुड़े नरउन सँ अभिनन्द् दौ (११०//०५) अभिनन्दफन सुता सिहौलि माण्डरर सँ विरेश्वेर दौ महिया सोदरपुर सँ राम द्दौo भवानीदत्त सुतो दुखिया ठेङनि कौ हाटी सोदरपुर सँ
(३६३)
सोनी दौ (१२३/०८) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौo ठङेनि सुता वूचन प्रo कृष्णददत्त हनुमानदत्त (१८३/०२) भगवानदत्ता: सरिसव सोदरपुर सँ भिरवन दौ (१०१//०२) समौलि पाली सँ भवनाथ द्दौo बूचन प्रo कृष्णँदत्त सुता बाँके प्रo (१८६//०२) हेमकान्तव चून्नीo प्रo श्रीकान्तन बौकू प्रo गोपीकान्ता रेती प्रo रेवतीकान्ता : भौर खण्डिबला सँ बावू गणेशदत्तसिंह दौ (१०८//०६) विविधेत्याादि मo कुo गोविन्दत सिंह सुतो बावू गणेशदत्त सिंह: अनलपुर करमहा सँ जयदत्त दौ (१६२//०२) जयदत्त सुता कौस्की्दत्त ठेङनि हरखीका कनसम माण्ड र सँ दुर्गानाथ दौ (६३//०७) रत्नेतश्वरर सुता बूढ़व गयन विशो का जजिवाल सँ रविपाणि दौ।। गयन सुता रघु हरिपाणि खखनूका पाली सँ देवनाथ दौ हरिपाणि सुतो जयदेव: बहेराढ़ी सँ पुरे सुत राम दौ दरिहरा सँ चाण द्दौo जयदेव सुतो बावू चिकूकौ पवौली सँ वेणी दौ।। बलभद्र प्रo चीकू सुता मोहन मनोहर लक्ष्मीवनाथा नरउन सँ हौरे दौ (१५०//०९) वूधo रघु द्दौo मोहन सुतो कृष्ण्दत्त: सरिसब सँ परमानन्दक दौ (८३//०४) पाली सँ केशव द्दौo कृष्ण देव सुता चेथड़ू प्रo कमलनयन पीताम्बपर बछरणा: बुधवाल सँ सदानन्दौ दौ (१७३/०३) सदानन्दक सुता माण्डबर सँ चतुर्भूज दौ (१४९//०९) श्रीपति सुतो जनार्दन छोटाई कौ करमहा सँ मधुकर दौ (१०७//०१) मधुकर सुतो गोपाल मुरारीकौ सोदरपुर सँ रामघर दौ (५४/०२) रामघर सुतो गुदीक: खौआल सँ गोविन्दर सुत गुणे दौ पनिचोभ सँ हरिहर द्दौo छोटाई सुतो चतुर्भूज: पालीसँ रतनपाणि दौ (५२//०७) माण्डार सँ रघुपाणि द्दौo चतुर्भूज सुता सरिसब सँ माघव दौ (१४५//०१) माण्डार सँ रतिदेव द्दौo चेथडू प्रo कमलनयन सुतो दुर्गानाथ: तरौनी करमहा सँ शिवदत्त दौ (१०९//१०) जौकी सरिसब सँ शंकर द्दौo दुर्गानाथ सुतो बच्ची (१७९//०५) छोटकू (२९५/०७) नड़ुआर करमहा सँ साहेब दौ (११३//०९) महिया सोदरपुर सँ रत्नछपति द्दौo
(१७४) (३६४)
बावू गणेशदत्त सिंह बावू (२०५/०७) गिरिजादत्त सिंह बावू वंशधारी सिंहो (१९५/०७) रतौली दरिहरा सँ घननाथ दौ (१२६/०१) सोदरपुर सँ जयदत्त द्दौo रेवतीकान्तर सुता कन्हो)ली सोदरपुर सँ चण्डीीदत्त दौ (११३/१०) गणेशदत्त सुतो चण्डीबदत्त: नरउन सँ गदापणि दौ (११३//०२) बाँका उँमानाथ (२१७/०९) सुतो (१९४//०१) जीवपाणि गदापाणि दरिहरा सँ मोतीनन्दँन दौ (१०४//०४) मोतीनन्द१न सुता बलिराजपुर हरिअम सँ मेघनाथ दौ (१०७/०१) खण्ड१बला सँ ठo एकनाथ द्दौo गदापणि सुता (१९३/०३) तेतरिहार सोदरपुर सँ मानीक दौ (८१/०१) देवकृष्णo सुतो मानीक प्रo तीर्थकृष्णग: रजौरा माण्डपर सँ मनबोध दौ (९६/०६) गोपीनाथ सुतो मनबोध: दिगउन्धद: सोदरपुर सँ हरिहर दौ (९७//०६) हरिहर सुतो जीवेश्वनर: (१८३/०९) नरउन सँ रघुनन्ददन दौ (९३/०४) खौआल सँ गौरीपति द्दौo मनबोध सुता मंगरौना हरिअम सँ नारायण दौ (८२//०१) खण्ड बला सँ शिवराम द्दौo मानीक प्रo तीर्थकृष्णि सुतो बैद्यनाथ ठीठरो (१९०//०७) महिषी पाली सँ देवनाथ दौ (७५//०८) देवनाथ सुता सुल्हरनी नरउन सँ धनानन्दड सुत हसनू दौ (९९/०२) हसनू सुता पतनुका माण्डसर सँ खुशिहाल दौ (१७३//०८) अनलपुर करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo।। चण्डीँदत्त सुतो लेखदत्त: बलिo हरिअम सँ बावू लोकनाथ दौ (११९/०८) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo एवम् ठo तेजपति प्रo गंगाधर विवाह: (१६१//०८) ठo विष्णुतपति सुतो मधुपति दरिहरा सँ मo मo बन्धुर दौ (९८//०८) सोदरपुर सँ घनश्यासम द्दौo अपरा ठo विष्णु पति सुतो गोपाल गिरधारी कौ (१७५/०५) नरउन सँ पौराणिक मनबोध दौ (१२३/०३) पबौलि सँ परमानन्द१ द्दौo ठo मधुपति सुता
(३६५)
पाली सँ दुल्ल ह प्रo धरनीधर दौ (११८/०२) महिया सोदरपुर सँ मउज द्दौo ठo गोपाल सुतो ठo रघुपति सिहौलि माण्डडर सँ बैदिक जीवपति दौ (१२३/०६) सोदरपुर सँ सोनी द्दौo ठo रघुपति सुता खौआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (८०/०९) छबन सुतो बालह बुधवाल सँ हरिश्वजर दौ (९५//०२) सोदरपुर सँ फकीर प्रo विष्णुनपति द्दौo बालह सुता श्या मनाथ धर्मनाथ (१९०//१०) श्रीनाथ झोटन प्रo (१९४/०१) काशीनाथ खड़गनाथा: सोदरपुर सँ नारायण दत्त दौ (९२//०४) (१९०/०३) नारायणदत्त सुता वलियास सँ हरपति दौ (१०३/०५) पाली सँ बोधन द्दौo धर्मनाथ सुता विदेश्वयर (१८०//०२) कारी तेजनाथा गंगौरा बुधवाल सँ परशमणि दौ (१२०/०५) खण्ड१बला सँ ठ. प्रेमनाथ द्दौo (१७४//०९) ठo गिरधारी सुतो नरसिंह: लोहना सकराढ़ी सँ कृष्णादाश सुत अमृतनाथ दौ (१२८/०६) रमापति सुतो रामचन्द्रा हरिश्वीरौ (१८०/१०) रैयाम सोदरपुर सँ पाँ माघव दौ (८७//०३) बुधवाल सँ बाबू द्दौo रामचन्द्र० सुतो कृष्णसदाश: हसौली सोदरपुर सँ रमापति सुत लाला दौ (७३/०१) रजौरा माण्डकर सँ हाडी द्दौo कृष्णरदाश सुतो अमृतनाथ: लोआम सुरगन सँ राय उत्तम नारायण दौ (११३/०१) डूमरा बुघवाल सँ भवेश द्दौo अमृतनाथ सुता मित्रनाथ झपटी प्रo दयानाथ गोविन्दस नाथा (२७४/०५) तेतरिहार सोदरपुर सँ दामोदर सुत जुड़ाउन दौ (१२१//०९) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo ठo नरसिंह सुता दरिहरा सँ घनानन्दा दौ (१००/०४) गरीबानन्दर सुता घनानन्दद चुम्मदन प्रo (१९७//०५) दुर्गानन्द (१८३/०५) फेकू प्रo उग्रानन्दु वाचा प्रo (१९०//०६) लिलानन्दाद: वलिराज पुर हरिअम सँ मo मo सचल दौ (११९/०६) मo मo सचल सुता दरिहरा सँ बन्धुँ सुत चिन्ताोमणि दौo
(१७५) (३६६)
(११८//०५) अपरा मo मo बन्धुा सुतो दुर्गादत्त (१८९//०९) चिन्ता मणि गंगोरा बुधवाल सँ हरिकृष्ण दौ (७८//०५) सोदरपुर सँ घनश्यातम द्दौo चिन्ता मणि सुता (२४६) मानी सोदरपुर सँ दिश सुत मनसुख दौ (११९/०१) करमहा सँ छबनू द्दौo घनानन्दद (१८७//०३) सुता डुमरा बुधवाल सँ कलानाथ सुत जयनाथ दौ (१०६/०७) जयनाथ (१८९//०९) सुतो हर्षनाथ बछरणो रतौली दरिहरा सँ भवनाथ दौ (१०५/०५) एवं ठo नरसिंह विवाह:।। ठo (१६१//०४) ठo परशुराम सुतो धराधर गदाधारौ खौआल सँ गौरीपति दौ (७९/०९) नरउन सँ सरस्वुती राम द्दौo ठo गदाधर सुता रतौली दरिहरा सँ भिरवारी सुत गंगाधर दौ (९७/०४) नरउन सँ दामोदर द्दौo (१६१//०४) ठ. शिवराम सुता करमहा सँ कृष्णरदेव सुत उँमानन्दद दौ उँमानन्दौ सुता बलियास सँ छीतू सुत रघुनन्दधन दौ (९५/०२) सोदरपुर सँ हरिकेश द्दौo ठक्कु४र विश्वरनाथ सुतो रत्नहपति: वुधवाल सँ शुभे सुत रतिपति दौ (१०१/०६) दरिहरा सँ रामदेव द्दौo (१६१//०२) ठo बालकृष्णान परनामक बछाइ सुतो हरिक: दरिहरा सँ काशी सुत हेडू दौ पाली सँ सोने सुत श्री राम द्दौo (१६१/०२) ठo मुरारी सुता करमहा सँ कृष्ण देव सुत हराय दौ (९७//०३) दरिहरा सँ बासुदेव द्दौo अपरा ठo मुरारी सुता बुधवाल सँ विश्व७नाथ दौ (७९/०२) माण्डार सँ अनिरूद्ध द्दौo अपरा ठo मुरारी सुता बावू प्रo विरेश्वशर हरिश्व२र (१८०//०७) विश्वेुश्वुर (२१९/०५) महेश्वगर रामेश्व्र विन्येुत श्व९रा: कुजौली सँ कृष्णतदाश दौ (८०/०८) सरिसब सँ जगन्नागथ द्दौo ठo बावू प्रo विरेश्व्र सुता बन्धु८ प्रo धर्मेश्ववर जालेश्व र जहल प्रo सर्वेश्व र (१७६/०१) रत्नेवश्वधर गरीब प्रo उर्व्वीतशवरा नरउन सँ महिपति: (१०५/०२) खौआल सँ गौरीपति द्दौo ठo जहल प्रo सर्वेश्व र सुता करमहा सँ भवेश सुत घनेश दौ (११०//०९) खण्ड बला सँ ठo गुणानन्दा द्दौo अपरा ठo जहल सुता करमहा सँ
(३६७)
धर्मानन्दा दौ (११३//०६) माण्डबर सँ लाला द्दौo अपरा ठo जहल सुता दरिहरा सँ पुरूषौत्तम दौ (१०५/०८) सोदरपुर सँ रामेश्वार द्दौo (१७५//०९) ठo रत्नेश्व र सुता परमेश्वदर प्रo कोटीश्वरर इन्द्रे श्वार थेघी प्रo गुणीश्व रा: माण्डार सँ महादेव दौ (१०५/०६) करमहा सँ शंकर द्दौo ठo परमेश्विर प्रo कोटीश्व्र सुतो रामेश्वसर: पाली सँ खूनी दौ (१०३//०१) कवि कृष्णरपति सुतो खूनी प्रo रमापति: सोदरपुरसँ धर्मपति दौ (१०३/०९) बुधवाल सँ सदानन्दि द्दौo रमापति प्रo खूनी सुता खण्ड५बला सँ ठo ठाकुर सिंह दौ (११८//०७) ठo ठाकुर सिंह सुता दरिहरा सँ भगीरथ दौ (९६//०१) सोदरपुर सँ हरपति द्दौo ठo इन्द्रे श्वीर सुता महिषी पाली सँ कृष्णोपति सुत खूनी दौ (१७६/०३) खण्डoबला सँ ठo ठाकुरसिंह द्दौo अपरा ठo इन्द्रेरश्वतर सुतो ठo शिवनन्दमन: दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ सरसकवि कुलपति द्दौo ठo शिवनन्दरन सुता रतौली दरिहरा सँ चुम्म न दौ (१६५/०६) खण्डoबला सँ ठo उद्योत सिंह द्दौo अपरा ठo शिवनन्दौन सुता खोआल सँ बनी दौ (१२४//०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo ठo गुणीश्व रा परनामक थेघी सुतो बतहू सोनो दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ सरस कवि कुलपति द्दौo अपरा ठo थेघी सुतो साधु प्रo (१८०//०३) चक्रेश्व र बौकूकौ (१८०//०७) हरिअम सँ रमानाथ दौ (१२६//०२) सोदरपुर सँ अर्जून द्दौo ठo बतहू सुता करमहा सँ शंकरदत्त दौ (११५//०५) शंकरदत्त सुता कलरू विश्व नाथ (१९४/०९) बछरण राजीवा सकराढ़ी सँ दुल्लुह दौ (१२२/०६) बुधवाल सँ लाला द्दौo ठo सोन सुता महेश्वार (१७६//०३) हरिश्वकर (१७६//०५) कृष्णेुश्व र विश्वेमश्व२रा: खौआल सँ बनी दौ (१२४//०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo ठo महेश्वसर सुतो नृपतेश्वेर: सकराढ़ी सँ धरानाथ दौ (१२४//०३) खण्डमo परशमणि द्दौo (२४९१) ठo नृपतेश्वबर सुता करमहा सँ योगानन्दश सुत कुंजन दौ (१११/०५) योगानन्दव (१७७//०३) सुता शिवानन्दत विद्यानन्दव प्रo शीतल कुंजन चुम्म/ना (२९१/०३) दरिहरा सँ महिनाथ सुत चित्रेश्वदर दौ

(१७६) (३६८)
दौ (१११//०५) महिनाथ सुता बालेश्वनर चित्रेश्व(र नारायणा पबौली सँ चाण दौ (९३//०४) सकराढ़ी सँ रैया द्दौo चित्रेश्वरर सुता पबौली सँ मनसुरव दौ (१४८//०३) चन्द्र पति (२०९//०५) सुतो मनसुख: करमहा सँ दामोदर दौ (११२//०१) वलियास सँ राय हेमङत्रद द्दौo मनसुख सुतो (१८२//०९) भैयाक: अलय सँ मही दौ (६०//०२) सरिसब सँ भ्रमर द्दौo कुञ्जन (२९१//०३) सुता जयनन्दान (२०२//०९) दिना नन्दरन टेकानन्दौ खेलानन्दाा: सोदरपुर सँ भूवन्ध र दौ (१२३//०६) माण्डरर सँ गोकुल द्दौo (१७६/०९) ठo हरिश्वरर सुता गंगोरा बुधवाल सँ चण्डीन दौ (१२०/०६) महो चण्डेोश्व्र सुतो वैयाकरण (२७६//०७) शिवेश्वडर: सोदरपुर सँ वेदघर दौ (१२०/०७) वेदघर सुता (२००/०७) गधाधर शशिधर शम्भु धर ननूका: हरिअम सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (१०७/०१) बालह सुतो दुखिया प्रo चक्रधर: सोदरपुर सँ भीखन दौ (१२२//०६) सकराढ़ी सँ नकटू द्दौo (१७६/०९) ठo कृष्णेाश्वौर सुता दुर्गेश्वसर गंगेश्वतर विश्वसनाथ काशीनाथा: पाली सँ लक्ष्मीडदत्त सुत हर्षी दौ (१०८//०३) खण्डवबला सँ ठo भगीरथ द्दौo ठo दुर्गोश्व्र सुता करमहा सँ बचकन सुत मन्ध न दौ (१६२/०६) भवानी दत्त सुतो लाल प्रo रूचिदत्त गोविन्दत दत्तो: माण्डरर सँ दुर्गादत्त दौ (८९/०५) भवदेव सुता दुर्गादत्त शिवन साधु साहिबा (१८५/०४) पाली सँ जयदेव दौ (८९//०५) वलियास सँ परमानन्दि द्दौo (२१७/०४) दुर्गादत्त सुता बुधवाल सँ नीलकंठ सुत गंगेश दौ (८५//०७) नीलकंठ सुतो गंगेश हेमांगदो सोदरपुर सँ ओहरि दौ (१४८//०६) वलियास सँ शंकर द्दौo गंगेश सुता सोदरपुर सँ रामेश्वअर दौ (९४//०६) हिंगू सुतो शंकर: अनलपुर करo गोढ़ाई दौ (७८/०१) सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौo शंकर सुतो रामेश्वँर: हरिअम सँ दिनमनि सुत हरपति दौ (१३७//०८) दिनमणि सुतो हरपति (२६३//०९) यदुपति सोदरपुर सँ जगदीश दौ (६०/०३) सकौनासँ नारायण द्दौo हरपति सुता नरउन सँ महादेव दौ (११८//०५)
(३६९)
महादेव सुता एकहरा सँ महेश दौ (१५०/०४) सोदरपुर सँ विष्णुापति द्दौo रामेश्वसर सुता नरउन सँ बन्धु दौ (१३९//०५) करमहा सँ मनहर द्दौo गोविन्दसदत्त सुता तुलसीदत्त बचकन (१९४//०४) छोटा का सोदरपुर सँ दीश सुत धीर दौ (१२६//०३) करमहा सँ छबन् द्दौo बचकन सुतो मन्धान (१७९//०१) बल्ले कौ सोदरपुर सँ बचकन दौ (१११//०८) करमहा सँ वेणी द्दौo मन्ध०न सुता खण्डेबला सँ जयनाथ दौ (१०६//१०) ठo जयनाथ सुतो रघुनाथ: खौआल सँ वैयाकरण मोदनाथ दौ (१३४/०७) वैयाकरण (२०१/०४) मोदनाथ सुतो (२७८//०३) पद्मनाथ विश्व३नाथौ सोदरपुर सँ हेमनाथ दौ (१२३//०१) हेमनाथ सुता घुसौत सँ कलानाथ सुत ननू दौ (१६२//०४) विष्णु३देव सुतो दिगम्ब र: माण्डथर सँ रघुदेव दौ (५१//०१) करमहा सँ नारायण द्दौo दिगम्ब र सुतो कलानाथ: सोदरपुर सँ बहुड़ी दौ (१११//०९) घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo कलानाथ सुता ननू वंशमणि कुलमणि (२८०/०१) हर्षमणिका सकराढ़ी सँ गरीब दौ (११३/०९) पाली सँ भिखारी द्दौo ननू सुता हृषिकेश (१८२//०६) अमृतकेश (२१७//१०) वैयाकरण गोपाला: सोदरपुर सँ वछरू सुत हृदयनाथ दौ (९९//०३) करमहा सँ सुबोध द्दौo अपरा ठo दुर्गेश्वसर सुता बूधवाल सँ वाचा सुता मणिश्व र दौ (१२०/०६) वाचा प्रo सोमेश्व र सुतो फणीश्व२र मणीश्व६रौ कुजौली सँ शोभाकर सुत धूर्पी दौ (१२३/०४) चाणप्रo चन्द्र२शेखर सुतो मेघाकर: दरिहरा सँ रैयादौ (१०५/०७) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo मेघाकर सुतो शोभाकर शिवकरो खण्डणबला सँ गोकुलनाथ दौ (९७/०२) दरिहरा सँ गंगाधर द्दौo (२७३//०३) शोभाकर सुतो धूर्घी (१९४/११) टीकानाथौ हरिअम सँ रमानाथ दौ (१२६/०२) सादरo अर्जून द्दौo।।
(१७७) (३७०)
धुर्पी सुतो गोशाइक: (१८९//०५) सोदरपुर सँ जानकीनाथ सुत ननू दौ (११६/०१) ननू प्रo धर्मनाथ सुतो शोभनाथ महिनाथो एकहरा सँ बाछ सुत तारादत्त दौ (१६२/०४) तारादत्त सुता नरउन सँ कुलपति सुत लक्ष्मीानाथ दौ: (११७//०२) पाली सँ जगन्नादथ द्दौo मणीश्वनर सुतो कामेश्वार: दरिहरा सँ मनभरन दौ (१००//०५) मनभरन प्रo छीतीनन्दकन सुतो विश्वाीनन्द (२१७/०३) गोपालो (२३१/०५) सरिसब सँ धरापति दौ (११६/०६) धरापति सुतो (१९०/०३) शम्भु पति करमहा सँ योगानन्द१ दौ (१७६/१०) योगानन्द/ सुता सकराढ़ी सँ नकटू दौ (१११/१०) पबौली सँ नन्दीतपति द्दौo एवम् ठo दुर्गोश्व र द्वितीय विवाह:।। अपरा ठo दुर्गेश्वबर सुता जगदीश विनोद मुक्तिनाथ शक्तिनाथ भक्तिनाथा: करमहा सँ जनार्दन सुत नरनाथ दौ (११३//०९) हलघर सुतो जनार्दन गोवर्द्धनों (१९२//०४) खण्ड बला सँ मोहनसिंह दौ (१२०//०१) ठo मोहन सिंह सुतो पइमनाम सिंह: बलियास सँ धर्मदत्त दौ (६७//०६) धर्मदत्त सुत मनफूल (२२१/०६) दुर्मिलो (२१४/०१) करमहा सँ हेमनारायण दौ (१२४//०५) सरिसब सँ धर्मपति द्दौo जनार्दन सुतो नरनाथ तेजनाथौ सोदरपुर सँ मुरली दौ (१२१/०१) (१८१//०८) नन्दीनश्वौर सुता भैया बवूजी (२६९/१०) (२८३//०८) बदरी टुनी मुरलीका वलियास सँ हरिनाथ दौ (१२०//२४) खण्ड२बला सँ ठo फकीर द्दौo मुरली सुतो पुरूषोत्तम: (२१४//०१) घुसौत सँ झोंटू सुत राम दौ (१२१/०६) (३०८//०८) राम सुता (३३६/०४) मकुन्दं (२७६/०१) माधव मधुसूदना: (२०३/०४) दरिहरा सँ विष्णुसदत्त दौ (५४/०१) विष्णुीदत्त सुतो (२४०/०८) गेहनाथ वाचा को (२०६//०५) बघवास सरिसब सँ चाण दौ (८७//०४) पाँ कृष्णथदेव सुतो पाँ चाण: पण्डुँआ सँ पाँ भगीरथ सुत पाँ पशुपति दौ (१२४//०७) बभनियाम सँ भगीरथ द्दौo पाँ चाण (२१६/०७) सुतो बोघनाथ: सकराढ़ी सँ जयदत्त दौ
(३७१)
(१५२//०९) पाँ लच्छीँ प्रo लक्ष्मीरपति सुता पाँ धर्मानन्द/ महो दुर्गानन्दस पाँ जयदत्ता: गंगोलीसँ जयकृष्णौ दौ (६०//०७) विश्व नाथ सुतो जयकृष्णु: हरिअम सँ दुबनसुत अच्युीत दौ (७१/०१) खण्ड/बला सँ हरपति द्दौo जयकृष्‍ण सुता वलियास सँ रामचन्द्रु दौ (१५३/०२) रामचन्द्रा सुता जजिवाल सँ छिताई दौ (१४७//०७) छिताई सुता बुधवाल सँ यदुनन्दडन दौ (१५१//०१) खण्ड बला सँ बावू द्दौo जयदत्त सुता बभनियाम सँ बन्ध/व दौ (१६६/०५) बन्ध०व सुता वलियास सँ रघुपति दौ (१२०//०३) जजिवाल सँ निताई द्दौo नरनाथ सुतो इन्द्र नाथ (२१५/०९) गणेश मोलानाथ अमर बैचेन्द्रद भूपेन्द्र नाथा: काको बेलउँच सँ बावूनाथ सुत नेना दौ (१३३/०३) धनीराम सुतो वावूनाथ करमहासँ जगन दौ (१६६/०९) बलियास सँ प्रद्मूम्नव द्दौo वावूनाथ सुता वावू लाल
(उo टीo ६७/०७) भाई लाल रंगलाल नेना प्रo जग्य‍ लाला: पाली सँ कमलादत्त दौ: (६९//०६) बछरू सुतो उँमादत्त: वलियास सँ भिखारी दौ (१२७/०२) भिखारी सुता (२७४//०८) देवनारायण सभापतिका एकहरा सँ बवूदी दौ (१२७/०४) पण्डु आ सँ भंगीरथ द्दौo उँमादत्त सुता कमलादत्त चेंगा प्रo गौरीदत्त शम्भुतदत्ता: (२४०//०३) सरिसब सँ भोला दौ (१३९//०९) भोला प्रo रघुवीर सुतो प्रेमनाथ: रूचौली एकहरा सँ ज्योरतिo हरिश्वलर दौ (१३४/०८) ज्योभo हरिश्वउर सुता पालीसँ सोनमनि दौ (१३४//०४) वलियास सँ शतञ्जीव द्दौo कमलादत्त सुता फेकन (३०९//०१) जलेश्वलर कपिलेश्वचरा: (२४१/०१) खण्डभबला सँ फकीर सुत थानू दौ (१२०//०५) थानू सुतो हृदयनिधि घुसौत सँ झौटू दौ (१२१/०६) पण्डुाआ सँ बोघ द्दौo नेना सुतो हरिकृष्ण : पबौली सँ बेदानन्द० दौ (१३०/०७) नारायण दत्त सुतो वेदानन्दस: बुधवाल सँ हिरा सुत दुर्गादत्त दौ (१६६/१०) हरिश्वआर सतो हिराक: सतलखा सँ देवकी दौ

(१७८)
(१३८//०३) नरउनसँ भवदेव द्दौo हिरा सुतो (२१९//१०) मोदी दुर्गादत्तो माण्ड३र सँ पुरन्दउरसुत गौनू दौ (१४६/०२) खण्ड(बला सँ घारू द्दौo दुर्गादत्त सुतो शंकरदत्त: (२६७//०४) पण्डुकआ सँ पशुपति सुत केदार दौ (१२४//०७) केदार सुतो (१९८/१०) तोती ननूकों पाली सँ दुर्गादत्त दौ (६९//०४) गुनानन्द१ (ज्यो०तिर्व्विद) सुतो दुर्गादत्त: सतलखा सँ महाई दौ (१२९//०५) एकहरा सँ मुकुन्दतर द्दौo दुर्गादत्त सुतो जीवन: गंगोली सँ लक्ष्मीदकांत दौ (६५/०८) वलियास सँ शतञ्जीव द्दौo वेदानन्द: सुता रमानन्दी (०५/०९ उo टीo) श्या)मानन्दद सदानन्दत गुणानन्द बo (१२/१०) नित्याकनन्दाद: दरिहरा सँ गोकुलनाथ दौ (७४/०२) रेवतीनाथ सुतो गोकुलनाथ: अमृतनाथ राजा बावूलाला (२३४/०५) सरिसब सँ पाँ चाण दौ (१७७//०९) सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo गोकुलनाथ सुतो डोमन प्रo मनहर: पाली सँ मुनि दौ (१२९/०१) भवनीदत्त सुता (१८१//०८) परशमणि गृहि मणि मुनिका सकराढ़ी सँ गंगाधर दौ (१६६//०३) गंगाधर सुतो बाछ: फनन्दहह सँ मo मo उँमानन्द० सुत गुणीश्व र दौ (४१//०१) मo मo उँमानन्द‍ सुतो धर्मेश्वार मo मo गुणीश्वीरौ खौआल सँ अच्युनत दौ (१४५/०७) अच्युणत सुता घुसौत सँ शिवनाथ दौ (२९/०७) मo मo रामनाथ सुता रघुपति जीवनाथ बलभद्र शिवनाथ जगन्नांथ दुर्गानाथा: खौआल सँ माधव दौ (९५/०२) सोदरपुर सँ बासुदेव द्दौo शिवनाथ सुता सोदरपुर सँ भीम दौ (५४//०२) हषिकेश सुतो राम भीमों कटका माण्डoर सँ रामनाथ सुत जीव दौ (३२//०५) रामनाथ सुता जीवधर माघव केशवा पनिo खाँतू सुत डालू दौ (८४/०७) दरिहरा सँ बादू द्दौo जीवघर प्रo जीवे सुतो श्रीपति पद्मापति नरउन सँ भवाई सुत बसाउन दौ पाली सँ बुघे द्दौo भीम सुता हिंगु रामदेव मधुसूदना नरउन सँ बाटू सुतश्री घर दौ टकबाल सँ जिवाई द्दौo
(३७३)
मo मo गुणीश्वेर सुतो गोशौई (२१४/०४) धरानाथ: खौआल सँ पुरन्द र दौ (६६//०३) (२४३//०२) पुरन्दमर सुतो उँमानाथ: खण्डखबला सँ ठo रघुनन्दीन दौ (५३//०९) दरिहरासँ परमानन्दप द्दौo मुनी सुतो इशदत्त भिरवी कौ महिन्द्ररपुर पण्डु३आ सँ पाँ अच्युात दौ (६५/०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौo ठo जगदीश सुतो माघव: करमहा सँ केशव सुत रामनारायण दौ (२०४//०९) नरउन सँ मार्कण्डेरय द्दौo ठo माघव सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo ठo विनोद सुता भरत लक्षमन कन्है‍याका करमहा सँ वितू सुत भूपनाथ दौ (उo टीo ५६//०७) दरिहरा सँ बलराम द्दौo अपरा ठo विनोद सुता पानी सँ गुणघर सुत महेश दौ (उo टीo ३५/१२) सोदरपुर सँ षष्ठीoनाथ द्दौo ठo भरत सुता नरउन सँ शोभनाथ सुत दुर्गानाथ दौ खण्डमबला सँ दयाकान्तo द्दौo ठo लक्षमन सुता नडुआर (करमहा सँ/ठाढ़ी) सुत भवनाथ दौ नाहस खौआल सँ सुशील कुमार द्दौo ठo कन्हैँया सुतो कानन: महरैल पुड़े नरउनसँ खड़गनाथ सुत नरनाथ दौ (उo टीo ९९//१२) बलियास सँ शचीनाथ द्दौo ठo मुक्तिनाथ सुतो युक्तिनाथ: वलियास सँ चण्डे/श्व र सुत भोलानाथ दौ (उo टीo ९०//०४) करमहा सँ वेणी माघव द्दौo ठo युक्तिनाथ सुता सँ सुत दौ ख सँ द्दौo ठo शक्तिनाथ सुतो केशवनाथ पतनुका माण्ड्र सँ वॉंकेसुत बलभद्र दौ (२९०//०१) पाली सँ ब्रजन नन्दनन द्दौo ठo भक्तिनाथ सुता नरउन सँ हरिनन्दथन सुत कुलानन्दन दौ सोदरपुर सँ बीरभद्र द्दौo।।
(१७९) (३७४)
ठo गंगेश्वसर सुता करमहा सँ बचकन सुत बलेल दौ (१७७/०२) बलेल प्रo बलदेव सुत हरिनन्द्न फणिनाथौ पबौलीसँ मन्ध न दौ (१२३/०४) भैरवदत्त सुता कमलादत्त घरभरण प्रo जाल्पालदत्त चन्द्रनदत्ता: (२७६/०७) सकराढ़ी सँ दुल्लकह दौ (१२२/०६) बूधवाल सँ लाला द्दौo धरभरन (१८५/०३) सुता जयदत्त मन्ध्न शीतलादत्ता (२१४//१०) खौआल सँ हेमनाथ दौ (१३४/०६) सकराढ़ी सँ हिरेश्वतर द्दौo मन्धखन सुतो सुभद्र : माण्ड३र सँ कन्हाुई दौ (११६//०३) कन्हारई सुता नरउन सँ पुष्पननाथ दौ (११३//०६) करमहासँ ननू द्दौo ठo काशीनाथ सुता करमहा सँ गोवर्द्धन दौ (१६२/०८) हेमदत्त सुता एकदत्त बचकन पुष्पीण (१९८/०१) छक्क्न (०४//०४) गोवर्द्धन वितू: (२४३/०५) रघुनाथा: माण्ड र सँ बच्ची४ दौ (१७४/१०) बच्चीू सुतो होरिलदत्त मुरारी सरिसब सँ लक्ष्मीनदत्त दौ (८९/०३) लक्ष्मीथदत्त सुतो योगदत्त: (उo टीo ०१/०५) करमहा सँ विघ्नेरश सुत छोटी दौ (३८/०१) महाई सुता हरिनाथ रामनाथ मधुसूदना नरउन सँ रतिपति दौ (०९//१०) बहेराढ़ी सँ गणपति द्दौo मधुसूदन (२६३/०४) सुतो कृष्णघदेव: माण्ड र सँ प्राणपति सुतकाशी: दौ (१४४/०९) सोदरपुर सँ किर्तिनाथ द्दौo कृष्णढदेव सुता सदानन्दप रमानन्द उँमानन्दाु कुजौली सँ गोपीनाथ दौ (९८//०३) सरिसव सँ गोपीनाथ द्दौo (२५६/०७) सदानन्द सुतो चतुर्भूज: खौआल सँ रामचन्द्रँ दौ (१५३//०९) सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo चतुर्भूज सुतो विद्वनेश: माण्डार सँ पद्मापति दौ (७०//०३) पद्मापति सुता एकहरा सँ राजीव दौ (१३७//१०) राघव सुतो राजीव खौआल सँ शम्भुद सुत राम दौ फनन्दजह सँ नोने द्दौo राजीव सुतो हरेराम: (२२१//०३) बुधवाल सँ रूद सुत छोटाई दौ (१३७//०४) माण्डदर सँ हरिहर द्दौo विघ्नेाश सुतो छोटी रतिको सरिसब सँ चन्द्रदपति दौ (६१/०३) वावू प्रo चन्द्रमपति सुता दरिहरा सँ नारायण दौ (१७३/०७) नारायण सुता बुधवाल सँ भवेश दौ (१२८/०७) भवदेव सुता
(३७५)
शूलपाणि देवानन्द अनिरूद्धा : सरिसब सँ रघुनन्द न दौ (७१//०१) विश्व नाथ सुतो रघुनीक: पाली सँ प्राणघर दौ (७२//०४) प्राणघर सुतो बल्ली भिरवारीकौ नरउनसँ रामनाथ दौ (३६//०७) पबौली सँ कल्याुण द्दौo रघुनी प्रo रघुनन्ददन सुतो (२६८/०१) परान बवूनी कौ बुघवाल सँ चतुर्भूज दौo कोवे सुता ओहरि होरे नितिकर पाँखूका दरिहरा सँ मतिकर द्दौo बुधवाल सँ गौरि द्दौo ओहरि सुतो काशी हरिकौ सोदरपुर सँ रतनू दौ सूइरी सँ शुचिकर द्दौo काशी सुतो बैद्यनाथ प्रo बैजू जगन्नािथों बेलउँच सँ जोर सुत वेणी दौ दरिहरा सँ पाँखू द्दौo बैद्यनाथ प्रo बैजू सुतो विश्वानाथ दामोदरो (२८०//०९) माण्डार सँ कृष्णप सुत बसाउन दौ बहोराढ़ी सँ रति द्दौo अपरा बैद्यनाथ प्रo बैजू सुतो हरिहर चतुर्भूजो खण्डँबला सँ मांगु सुत काशी दौ फनन्दचह सँ पूरखू द्दौo चतुर्भूज सुतो बावूक: सोदरपुर सँ कामदेव दौ (१५३/०१) माण्डसर सँ गणेश द्दौo छोटी सुतो (१९१//०७) ऋद्धिपति (२०३/०९) सोदरपुर सँ गादा सुत आनन्दे दौ (९६/०९) राजा सुतो गादाक: करमहा सँ गोपाल दौ (८७/०४) गौरीपति सुतो गोपाल: सोदरपुर सँ श्रीदत्त दौ।। गोपाल सुतो अर्जून देवेश्वेरो: एकहरा सँ यशोधर दौ (३७//१०) बहेराढ़ी सँ हरि द्दौo गादा सुतो आनन्दे अभिनन्द नो करमहा सँ भोरानाथ दौ (१२५/०६) माण्डढर सँ अनाई द्दौo (८७//०१) अनाई सुतो बावूक: सोदरपुर सँ अर्जून दौ (७४/०५) रामदेव सुतो अर्जुन महादेवो टकबाल सँ मणि सुत विश्वतनाथ दौ खण्डसबला सँ मोहन द्दौo अर्जून सुता सकराढ़ी सँ रघुनाथ सुत बैद्यनाथ दौ जालय सँ नारायण द्दौo आनन्दतसुता सकराढ़ी सँ हरिश्वथर सुत घनश्याबम दौ (१७५/०५) हरिश्व र सुतो घनश्या्म: सोदरपुर सँ लाला दौ (७३/०१) माण्ड७र सँ हाड़ी दौहित्र दौ।।
(१८०) (३७६)
घनश्या०म सुता पालीसँ हिरा दौ (१२०//०२) सोदरपुर सँ कमलापति द्दौo गोवर्द्धन सुतो जीवनाथ सीताराम (२१४//०७) सिमरवाड़ खौआल सँ धर्मनाथ सुत कारी दौ (१७५/०४) कारी प्रo विद्यानाथ सुता पुण्यसनाथ (१८५/०७) चन्द्ररनाथ प्रo मुकुन्दा रेवतीनाथ (२९१/०६) कवि शेखर ब्रद्रीनाथा: (एकावली परिणयक रचयिता) पासी सँ उर्व्वीेघर सुत गंगाघर दौ (१२८/०२) खण्ड०बला सँ ठo गोपाल द्दौo एवम् ठo काशीनाथ विवाह: (१७६/०७) ठo साधु प्रo चक्रेश्व र सुतो महिधर हेमघरो बलिo हरपति सुत मणि दौ (१२६//०३) सोदरपुर सँ धीर द्दौo ठo महिधर सुता करमहा सँ वेणी सुत राम दौ (१११//१०) राम सुतो मिमांशक (२८४/०१) योगदत्त: सकराढी सँ चन्द्रुदत्त दौ (१६५//०१) सोदरपुर सँ शक्तिदत्त द्दौo ठo हेमघर सुता पाती सँ धर्मनाथ दौ (११३//०१) गोपाल सुतो धर्मनाथ: सोदरपुर सँ भवानीदत्त दौ (१०१/०१) अपरा भवानीदत्त सुता बेहट करमहा सँ वेणदत्त दौ (९५/०६) दरिहरा सँ बवूआ द्दौo धर्मनाथ सुता माण्डमर सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (१७४/०१) सोदरपुर सँ भिरवन द्दौo (१७६/०७) ठo बौकू सुता करमहा सँ शंकरदत्त दौ (१७६/०८) सकराढ़ी सँ दुल्ल्ह द्दौo (१७५//०८) ठo हरिश्वदर सुता उँमानाथ जगन्नाबथ प्रान्नापथ (१८१/०२) (२१९/०२) रघुनाथा खौआल सँ भोरा दौ (९७/०८) हरिअम सँ महिपति द्दौo अपरा ठo हरिश्वआर सुतो (२०१/१०) लक्ष्मी नाथ गौरीनाथौ करमहा सँ सदानन्दा दौ (८२/०४) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo ठo उँमानाथ सुता नरउन सँ कमलापति दौ (९९//०७) कमलापति सुता हरिअम सँ हृषिकेश सुत जयकृष्ण दौ (९२/०८) जयकृष्णन सुता माण्डतर सँ वैदिक विश्व म्भ‍र सुत मोहन दौ (१००/०५) मोहन सुतो भोराक: करमहासँ विराई दौ (४०/०७) माण्डौर सँ अनिरूद्ध द्दौo अपरा ठक्कुर

(३७७)
उँमानाथसुता अनलपुर करमहा सँ शंकर दौ (९९/०६) माण्डमर सँ पुरूषोत्तम द्दौo ठo जगन्ना्थ सुता नरउन सँ लक्ष्मीमपति दौ (९९//०८) सोदरपुर सँ हरेराम द्दौo (१८०/०७) ठo प्रान्ना‍थ सुतो मोदनाथ मणिनाथौ माण्ड८र सँ शतञ्जीव दौ (१०१/०९) नरउन सँ सरस्वीती गंगेश द्दौo ठo मणिनाथ सुता मo मo उपाo रूपनाथ मोहनप्रo।। प्रेमनाथ (१९३//०५) धर्मनाथ कवि (२०४/०८) श्या मनाथ केशव प्रo मित्रनाथा: (१९४/०४) करमहा सँ जगन्नारथ दौ (९४//०८) सोदरपुर सँ कुलपति द्दौo मo मo पाo ठo रूपनाथ सुता मधुसूदन (१८१//१०) मुकुन्दन (१८२//०३) अच्युात देवकीनन्दथना (१८२//०५) दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ कुलपति द्दौo ठo मधुसूदन सुतो भिखूकं: नरउन सँ लक्ष्मी दत्त दौ (११८//०८) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo ठo भीखू सुतो सदाशिव: सकराढ़ी सँ चन्द्रलदत्त दौ (१६५//०१) सोदरपुर सँ शक्तिदत्त द्दौo ठo सदाशिव सुता पाली सँ पुरन्द र दौ (१०२//०८) (१९४/०३) परिवया सुता पुरन्द र धरानाथ (२०२/०३) खगनाथा खौआल सँ बनी दौ (१२४//१२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo (१८९//०६) पुरन्दनर सुतो बावू शशिनाथ: ओइनि सँ महाराज श्रीधरनारायण दौ (१२७//०८) महाराज फतेह नारायण सुतो समस्ते४त्या दि महाराजा गिरधरनारायण: सोदरपुर सँ बछरू सुत जुड़ाउन दौ (१३०/०९) (२६४//०२) बछरू सुतो जुड़ाउन: वलियास सँ शतञ्जीव दौ (६५//०२) बभनियाम सँ सदानन्दद द्दौo बo (१०/०१) जुड़ाउन सुता करमहा सँ रूद्रमणि सुत महिपाणि दौ (१६७//०५) अपरा रूद्रमणि सुता जयपाणि महिपाणि हरीपाणि चक्रपाणि खड़्गपाणि दण्ड७पाणि पद्मपाणिय: छामू सकराढ़ी सँ नित्यादनन्द सुत दामोदर दौ (१४८/०९) रघु सुतो महो माघव काशीकौ एकहरा सँ बाटू दौ।। काशी सुतो बलभद्र रामचन्द्रो कुजौली सँ नोने द्दौo
(१८१) (३७८)
बलभद्रसुतो बट्राउँक: ब्रह्मपुरा सँ महथू दौ।। बटाउँ सुतो दिनमणि नित्यासनन्दोा समौलि पाली सँ जीवनाथ सुत श्रीकर दौ सुरगन सँ मुरारि दौहित्र दौ (२५८) नित्या नन्दभ सुतो देवानन्दौ दामोदरौ कुजौली सँ जयकृष्णस सुत गंगाधर दौ बुधवाल सँ माघव द्दौo (३३२//१०) दामोदर सुतो बo (१३//०३) गुजर बनमाली कौ करमहा सँ।। गोपीनाथ सुत अच्युबत दौ (१४३/०९) गोपीनाथ सुता अच्युनत कृष्णा२नन्दु चक्रपाणि का जजिवाल सँ कान्ह४ दौ बाटू सुत काशी सुता बासुदेव यशोधर कान्हद प्रo कृष्णाचनन्दाज वलियास सँ विदू दौ (कान्हश सुता भगीरथ गंगाराम मनीरामा: माण्डदर सँ ठकरू सुता हरिहर दौ सोदरपुर सँ रवि द्दौo) अपरा कान्हष सुता पनिo शिवराज सुत कविराज दौ सकराढ़ी सँ विश्व्नाथ द्दौo अच्यु त सुता माण्डवर सँ कामदेव सुत अपूछ दौ सकौना सँ राजा द्दौo महिपाणि सुता बवूनन्द‍न ननू बo (१९//११) प्रo चितू चित्रघरा वलियास सँ शुभपति सुत भवेश दौ (१२१//०७) खण्ड)बला सँ भोरानाथ द्दौo महाराज गिरधर नारायण सुतो महाराज श्रीधर नारायण: सोदरपुर सँ नन्दीिश्व र दौ (१७७//०६) (२६३//०९) नन्दीजश्वार सुतो योगनाथ (२६०/०२) नेनाकौ पाली सँ भवानीदत्त दौ (१७८//०५) (१९६//०५) भवानीदत्त सुतो देवनाथ (१९७/०७) रमानाथा (२५७/०१) वलियास सँ विद्यानाथ दौ (६७//०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo महाराज श्रीधर नारायण सुतो महाराज तेजघर नारायण: घुसौत सँ राम दौ (१७७//०८) दरिहरा सँ विष्णुददत्त द्दौo (१८१/०४) ठo मुकुन्दर सुता पालीसँ विश्वे७श्वार सुत दुल्लदह दौ (१११//०२) दुल्लँह सुतो
(३७९)
झड़ूला प्रo मित्रनाथ ठेङनि (१९१//०१) प्रo घर्मनाथौ नरउन सँ काशीनाथ दौ (१०१/०६) कामदेव सुतो हरि जीव: सकo भवदेव दौ (१११/०६) नरउन सँ राम द्दौo हरिजीवा सुतो बलभद्र: घुसौत सँ कृष्ण१देव दौ (३९/०४) मo मo मधुसूदन सुतो गौरीपति गंगानन्दोंो बेलउँच सँ होरे सुत मति दौ (३०//०७) होरे सुतो रति मति कौ बहेराढ़ीसँ गदाघर दौ (२५/०४) बेलउँच सँ रूद्रादित्य द्दौo मतिसुता दरिहरा सँ शिरू सुत नन्ददन दौ जालय सँ मोहन द्दौo गौरीपति सुतो सुन्दतर: सकरादीसँ गोपीनाथ दौo अदितु सुता नोने टुने खुदेक: नोने सुता गोढि शूलपाणि राजकरा: अलय सँ रघु दौ (गोढि सुता रघुनन्दपन युदनन्दगन बलभद्र छोटाई का करमहा सँ नरहरि सुत पुरखू दौ माण्ड्र सँ अमरू द्दौo अपरा गोढि सुत हरिपाणि सुतो गोपीनाथ लक्ष्मी नाथौ पनिचोभ सँ गोपाल दौ।। गोपीनाथ सुता नरउन सँ गोनू सुत मुकुन्दो दौ (६३/०२) (२६६//०८) सुता खण्डसबला सँ केशु दौ (५०//०२) केशू सुता माण्ड३र सँ खूदे सुत मुरारि दौ परिo खूदे द्दौo सुन्दीर सुतो कृष्ण०देव: खण्डडबला सँ चीकी दौ (८५/०९) चीकी सुतो सदानन्दु: माण्ड०र सँ अभिनन्दान दौ (९५/०४) सोदरपुर सँ श्रीहरि द्दौo कृष्णीदेव सुतो मोहिनीक: सकराढ़ी सँ दामोदर दौ (८७/०८) दामोदर सुतो रमाकान्तह कमलाकान्तो (१९५/०२) करमहा सँ कारम सुत मघुसूदन दौ (७३/०२) वलियास सँ यदुनाथ द्दौo बलभद्र सुतो काशीनाथ रतन् कौ करमहासँ कृष्णर सुत लाला दौ (१०७//०८) लाला सुता वलियास सँ राय नित्यादनन्दौस (१११/०२) राय नित्याुनन्दद सुता पाली सँ हरिजीव दौ (७९/०३) अपरा मणिनाय सुतो विश्व नाथ: सकराढ़ीसँ रामभद्र दौ (४६/०१) करमहा सँ
(१८२) (३८०)
विद्यापति द्दौo विश्विनाथ सुतो हरिजीव: नरउन सँ सदानन्दथ दौ (८१//०५) पबौली सँ भरथी द्दौo हरिजीव सुता माण्ड र सँ समापति दौ (१०५//०२) घुसौत सँ सदानन्दह द्दौo काशीनाथ सुतो छत्रनाथ: जौकी सरिसब सँ लक्ष्मीतदत्त दौ (१०९//०९) लक्ष्मी दत्त (उo टीo ८/२) सुता माण्डिर सँ शोभाकर दौ (११४/०९) पबौली सँ गरीब द्दौo (१८१/०४) ठo अच्युमत सुतो वंशी गोयाल: एकहरा सँ बाछ सुत तीर्थदत्त दौ (१६२/०४) तीर्थदत्त सुतो भवदत्त मुशरी कौ सरिसब सँ पाँ थोथा दौ (११०//०७) हरिअम सँ यार द्दौo ठo वंशी गोपाल सुता करमहा सँ दुखभंजन सुत मित्रनाथ दौ (११६/०५) मित्रनाथ सुता सोदरपुर सँ विष्णुतदत्त सुत ठेङनि दौ (११३/१०) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo (१८१/०४) ठo देवकीनन्ददन सुता रघुनन्दतन हरिनन्दमन (१९३/०८) गिरीनन्द न श्रीनन्द्ना (१९३/०९) नरउन सँ लक्ष्मीोदत्त दौ (११८//०८) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo ठo रघुनन्द न सुतो चंचल यदु नन्दननो (१८९//०५) घुसौत सँ हृषिकेश दौ (१७७/०६) हृषिकेश सुता सोदरपुर सँ रूचिपति दौ (१०४//०५) रूचिपति सुतो धनानन्द(: दरिहरा सँ भवनाथ दौ (११३/१०) पाली सँ मोदनाथ द्दौo ठo चंचल सुतो ठक्कुन (१८३/०१) (१८४//०४) बाबाजी कौ हरिअम सँ तारानाथ दौ (११९/०८) बावू गिरिजानाथ सुता (२९०/०८) तारानाथ भोला प्रo (२१३//०६) तुलानाथ नेना प्रo हरिनाथा: माण्ड०र सँ खगपति सुत बाचा दौ (१०९/०७) सरिसब सँ गणेश द्दौo मिश्र तारानाथ सुतो देवकीनाथ ललीतनाथौ (उo टीo ०५//०८) पबौली सँ पाँ हलघर दौ (१७६//०२) भैया सुता नारायणदत्त (२०४/०१) श्रीकृष्ण् प्रo हृदयमणि (१९५/०१) पाँ हलघरा: पण्डुाआ सँ पाँ अच्यु्त दौ (६५/०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौo
(३८१)
पाँ हलघर (उo टीo ०८//०१) सुतो पाँ बवुअन प्रo छत्रघर पाँ उँमानन्द प्रo (२८७//०३) जीवघरो दरििहरा सँ हृदयनाथ दौ (११७/०६) करमहा सँ श्याहम द्दौo (१८२//०७) ठo ठक्क न प्रo भवनाथ सुतो धर्मनाथ कौशल्या नाथ प्रo (१८४/०४) सीता नाथौ बुधवाल सँ सोन सुत जनार्दन दौ (१२६//०१) जनार्दन सुता माण्डतर सँ हनुमानदत्त दौ (१७४/०१) हनुमानदत्त सुतो महो छेदीक: खण्ड/बला सँ बावू गोविन्द दत्त सुत वावू गणेशदत्त सिंह दौ (१७४/०१) दरिहरा सँ धननाथ द्दौo ठo धर्मनाथ सुता आद्यानाथ इन्दुमनाथ चन्द्र नाथ उदयनाथा महिषी पाली सँ अर्जून सुत एकनाथ दौ (१२६/०१) अर्जून सुता एकनाथ सतीनाथ तेजनाथा दरिहरा सँ उग्रानन्दद सुत लोकानन्द‍ दौ (१७५/०९) फेकू प्रo उग्रानन्दन सुतो वावू लोकानन्द : खण्ड्बला सँ महाराज रूद्रसिंह (१०३/०६) महाराज बहादूर छत्र सिंह सुतो विविधेत्या दि महाराज बहादूर रूद्र सिंह बावू रतन सिंह प्रo तारादत्त सिंहो पाली सँ दुल्लजह दौ (१८१//१०) नरउन सँ काशीनाथ द्दौo महाराज रूद्र सिंह सुता (१९३/०७) महाराजाधिराज महेश्वतर सिंह (१९४/१०) महाराज कुमार धर्मकर्मावतार बावू किशोर सिंह प्रo (१८५//०८) प्रo गुणेश्वकर सिंह बावू बनमाली (२००//०९) सिंह प्रo नेत्रेश्व९र सिंह बावू सुन्दार सिंह प्रo गोपीश्व र सिंहा पाली सँ जगन्नााथ सुतागिरधारी दौ (११७//०२) गिरधारी सुता सोदरपुर सँ श्री नाथ दौ (१७४//०५) जीवेश्वीर सुता ज्योाo भवनाथ श्यापमनाथ (१८७//०३) महो श्रीनाथ बैयाo शीभनाथा: पाली सँ देवकृष्णथ दौ (११७//०५) खण्ड/बला सँ देवकृष्णश द्दौo महो श्रीनाथ सुता ठीठर प्रo शक्तिनाथ: (१८४//०८)
(१८३) (३८२)
दरिहरा सँ केशव दौ (१०३//०५) वैदिक केशव सुता कन्हा्ई: प्रo हेमनाथ श्रीनाथ आनन्दँ बैद्यनाथ जगन्ना०था सोदरपुर सँ छबनू दौ (८२/०७) हरिअम सँ नारायण द्दौo वाबू लोकानन्दस सुता गोकुलानन्दब मथुरानन्दौ मोक्षानन्दाा: (१९२//०४) नरउन सँ मनभरन दौ (१०१//०१) मनभरण सुतो बद्रीनाथ हर्षनाथो (२८१//०८) पाली सँ आत्मा१ राम दौ (१०४//०९) आत्मा् राम सुता सुरगन सँ राजा श्री नारायण दौ (१२५/०४) राजा श्री नारायण सुतो राजा राजेन्द्रा नारायण राजा महेन्द्र नारायणौ सोदरपुर सँ जानकी दौ (११६/०१) वुघवाल सँ कलानाथ द्दौo एकनाथ सुता खण्डगबला सँ बावू ठकुर पति सिंह दौ (११६/०२) वाबू खेलापति सिंह सुता वावू ठकुरपति सिंह वावू चन्द्रवपति सिंह वावू गंगापति सिंहा: करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (११०/०३) पद्मापति सुता गिरधारी (२०४//०७) माधव शीतल रमापति प्रo (२३४/०६) घुरना: दरिहरा सँ प्रतापनन्दतन दौ (१६५//०७) बुधवाल सँ चिलका द्दौo शीतल सुता बेलउँच सँ पन्‍नी सुत भूषण दौ (१४७//०१) पन्नीु सुतो कृष्णसदत्त भूषणो करमहा सँ रूद्र दौ (१४८//०७) बेलउँच सँ भैया द्दौo भूषण सुता हरिहरदत्त (२५५//०२) कुमर (२४०//१०) सुन्दुर (२८८/०४) सुधाकरा: (२१५/०/०) बुधवाल सँ दुल्ल४ह सुत कृष्ण१पति दौ (१२४/०५) कृष्ण्पति सुता जजिवाल सँ सनफूल दौ (१७१//१०) सनफूल सुता प्रेमनाथ: शोभनाथ खगनाथा: पण्डुनआ सँ कृष्णुपति सुत मोहन दौ (१२१/०७) (३१७/०५) पाँ मोहन सुता सोदरपुर सँ दुखरण दौ (१६६/०२) पाली सँ पाठक विश्वेखश्व८र द्दौo बावू ठकुर पति सिंह सुतो वावू गिरिश्व१र सिंह सुरेश्वहर सिंह लेखेश्व र सिंहा नरउन सँ छक्क न सुत विश्विनाथ दौ (१२५//०/६) विश्व५नाथ सुतो
(३८३)
(२८४//०८) रट्टन प्रo उग्रनाथ: कुजौली सँ कल्यााणकर दौ (११५//०४) अपरा अमृत कर सुतो विद्याकर कल्यांण करौ दरिहरा सँ यग्यकनारायण दौ (११८//०५) यग्ययनारायण (१९२//०९) सुता देवनारायण (२११//०९) (२१२/०३) बछेरन प्रo मित्रनारायण रघुवीरा: (२८४/०३) करमहा सँ मo मo लक्ष्मीृदत्त दौ (९१//०८) नरउन सँ कुलपति द्दौo कल्या णकर सुतो कृष्ण कर: करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पा/दत्त दौ (९९//०९) दरिहरा सँ चन्द्राुनन्द‍ द्दौo एवम् ठक्कुकर धर्मनाथ विवाह प्रकरणम् (१८३/०२) ठo कौशल्याौनाथ प्रo सीतानाथ सुता नरउन सँ यदुनाथ सुत पुण्य१नाथ दौ (१२५//०५) (२०२/०९) ऋषि सुता नेना रघुवर ठेङनी बूचना माण्डुर सँ विष्णु५पति सुत चाण दौ (१२५/०४) सुरगन सँ चिलका प्रo चन्द्रस द्दौo नेना सुतो यदुनाथ: खण्ड‍बला सँ ठo कन्हाङई दौ (१६२/०६) करo कृष्ण्दत्त द्दौo यदुनाथ सुता लक्ष्मीलनाथ पुण्य२नाथ सीतानाथा: (१९२//०८) : गंगोरा वुधवाल सँ बागीश्व्र दौ (१२०/०७) वागीश्व र सुता सोदरपुर सँ लूचाई दौ (१०१//०२) लुचाई प्रo प्रेमनाथ सुतो द्वारिकानाथ भैया प्रo (२०१/०३) ऋद्धिनाथो नरउन सँ गोपाल दौ (११३//०२) गोपाल सुता महिनाथ (१९०/०३) रघुवर (२७०//०५) घुरघुर (१८६/०३) वंशीनाथा (१९५/०४) (महिनाथ रघुवर घुरघुर वंशीनाथा:) सकराढ़ी सँ झाउँ दौ (११७/०५) सोदरपुर सँ भवन द्दौo पुण्य़ नाथ सुता सोदरपुर सँ रामकृष्ण दौ (१०१/०२) किशोर प्रo रतिदत्त सुता (२००//०६) गौशाँई फेकू (१९१/०६) बचकना करमहा सँ योगानन्द दौ (१११/०५) सकराढ़ी सँ नकटू द्दौo फेकू सुतो रामकृष्णक जयकृष्णोय खौआल सँ मोदनाथ दौ (१७७/०३) सोदरपुर सँ हेमनाथ द्दौo रामकृष्णौ सुता नरउन सँ पशुपतिनाथ दौ (१०६//०५) भोलानाथ सुता गोपाल बद्रीनाथ (१९१/०९) पशुपति नाथ तेजनाथा वलियास
(१८४) (३८४)
निधि दौ (१२२//०४) हरिअम सँ मेघनाथ द्दौo पशुपतिनाथ सुतो देवनाथ ठक्क नो खण्ड/बला सँ वावू डोलपति सिंहदौ (११५//०९) बावू डोलपति सिंह सुता बावू तीर्थपति सिंह बावू कमलापति सिंह बावू (२१५/०८) योगपति सिंह बावू दृगपति सिंह बावू अच्युातपति सिंहा पाली सँ जयकृष्णप दौ (५२//०१) पाँ रामकृष्णि सुतो श्रीकृष्णय जयकृष्णोद कुजौली सँ कुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ मही द्दौo पाँ जयकृष्ण् सुत योगकृष्णव: (२९०//०६) सरिसब सँ गणेश दौ (१०९//०३) खौआल सँ गोशाँई द्दौo (१८२//०७) ठo बाबा जी प्रo शशिनाथ सुतो रूद्रनाथ सिद्धिनाथौ नरउन सँ तेजनाथ सुत मणिनाथ दौ (११२//०५) हेमनाथा प्रo गोपाल सुतो बावू मनहर (२०१//१०) बावू चुम्मरनो खण्डशबला सँ महाराजाधिराज माघव सिंह दौ (१०२/०९) वलिo हरपति द्दौo बावूचुम्म५न सुतो रघुनन्दान (०६/०३/) उo टीo बनखंडी प्रo तेजनाथौ सोदरपुर सँ कृष्ण५दत्त दौ (११९//०२) कृष्ण९दत्त सुतो परमेश्वोरीदत्त: त्रिपुरौली सँ सरस्व५ती गुणानन्द( दौ (११७//०९) सरस्वोती गुणानन्दत सुतो भोलानाथ (२११//०३) श्रीघरौ हरिअम सँ हरिनाथ दौ (११३/०७) सकराढ़ी सँ गरीब दौहित्र दौo बनखंडी प्रo तेजनाथ सुतो मथुरानाथ (२०२//११) मणिनाथौ सोदरपुर सँ शक्रनाथ दौ (१८३/१०) शक्रनाथ प्रo (१९५/०६) प्रo ठीठर सुता फूच्चीह भंगी कारीका (२०१/०२) नरउन सँ बौकू दौ (११७//०२) बौकू सुतो गोशॉइक:दरिहरा सँ देवीदत्त दौ (१७५//०१) दुर्गादत्त सुतो देवीदत्त: पवौली सँ कलर दौ (१२०/०२) कलर सुतो नारायणदत्त: (२७७/०५) वलियास सँ कल्या२ण दौ (१०३/०१) कल्या७ण सुता सरिसव सँ सदा शिव दौ (१०९/०२) सदाशिव सुतो (२२२/०२)
(३८५)
घनश्या५म: करमहा सँ देवानन्दु दौ (९१/०५) दरिहरा सँ शिवाई द्दौo (१९०/०९) देवीदत्त सुता नरउन सँ मेघनाथ दौ (११९//०७) हरिनाथ सुतो मेघनाथ सोदरपुर सँ महेश दौ (११२//०७) माण्ड१र सँ परमानन्दा द्दौo मेघनाथ सुतो टेकनाथ: (१९३//०२) करमहा सँ साहेब दौ (११३//०९) सोदरपुर सँ रत्नकपति द्दौo मणिनाथ सुता पबौली सँ तपसी दौ (१७९//०२) घरभरन सुतो तपसीक: करमहा सँ केशव दौ (१२२//०१) माण्ड१र सँ कुलपति दौहित्र दौ तपसी सुता हरिअम सँ योगी लाल दौ (१२३//०४) योगीलाल सुतो (२०२//०१) कमलानाथ: माण्ड र सँ लोटनी दौ (१७६//०७) साहिब सुतो लोटनी प्रo कृष्ण९निधि बुधवाल सँ भैयन दौ (११४//०३) दरिहरा सँ घराघर द्दौo लोटनी प्रo कृष्णवनिधि सुता खण्डनबला सँ जयनाथ दौ।। (१२६/०४) जयनाथ सुतो श्या मनाथ: माण्डदर सँ काशीनाथ दौ (१३३//०८) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo।। एवम् ठक्कुडर बावाजी प्रo शशिनाथ बिवाह:।। ठo रूद्रनाथ सुता खौआल सँ पुण्यानाथ सुत उँमानाथ दौ (१८०//०२) पुण्य।नाथ सुता प्रोo उँमानाथ (अंग्रेजी विद्वान) भवनाथ (२१८/०२) लक्ष्मीयनाथा: सोदरपुर सँ मo मo जयनाथ दौ (१२३//०४) नरउन सँ तेजनाथ द्दौo उँमानाथ सुतो राम लक्षमनों हरिअम सँ दुर्गानाथ सुत पच्चीा दौ (१०४//०६) मo मo वैयाo मोहन सुतो अभयनाथ (२१७/०८) सिद्धिनाथो सोदरपुर सँ देवकृष्णस दौ (१७४//०४) माण्ड१र सँ मनबोध द्दौo महोसिद्धिनाथ सुतो जनार्दन (२८२/१) दुर्गानाथौ नरउन सँ वावू जानकीनाथ दौ (१२३//०५) दयानाथ सुतो बावू जानकीनाथ: खण्डथबला सँ महाराज माघव सिंह (१००//०३) करमहा सँ लक्ष्मी्दत द्दौo बावू जानकीनाथ सुता बद्रीनाथ (२००/०३) नेना बच्चूब का माण्डोर सँ कुलपति दौ (१०७//१०) पा‍ली सँ घनानन्दन द्दौo।।
(१८५) (३८६)
दुर्गानाथ सुतो कुमुदनाथ प्रo पच्ची्क: नरउनसँ विश्वननाथ दौ (१०१/०८) चित्रनाथ सुता रमानाथ बुद्धिनाथ मंघन विश्वचनाथा: दरिहरा सँ चिन्ताबमणि दौ (१७५//०१) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौo विश्वानाथ सुतो चक्रनाथ: सोदरपुर सँ कन्हा७ई सुत तीर्थमणि दौ (११९/०५) धनानन्दब सुतो मधुपति दरिहरा सँ रैया दौ (९९/०४) सुल्ह१नी नरउन सँ महिपाणि द्दौo मघुपति सुता चिन्ताममणि बच्चीर गोशाँई (२०६/०७) कन्हानईका पाली सँ छोटकनि दौ (१०४//०६) सोदरपुर सँ शतञ्जीव द्दौo कन्हानई सुतो तीर्थमणि: माण्डिर सँ हृदयनन्द्न दौ (११५//०४) हरोगा हृदयनन्द्न सुता हरिअम सँ हरिनाथ दौ (११३/०७) सकराढ़ी सँ गरीब द्दौo (२०५/०९) तीर्थमणि सुतो चुड़ामणि माण्डसर सँ ठेङनि द्दौo (१७४/०१) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौo कुमुदनाथ प्रo पच्चीँ सुतो सीतानाथ: वलियास सँ फुच्चीद प्रo मोदपति दौ (१२२//०४) बच्चेन प्रo उग्रपति सुतो फूच्ची प्रo मोदपति मार्कण्डे्य प्रo (२४५//०४) पद्मापति सोदरपुर सँ कारी दौ (१२५//०१) पाली सँ दुखिया दौहित्र दौ फूच्ची) प्रo मोदपति सुता कृष्णेीश्वदर कुशेश्वदर सिंहेश्व रा: खण्डदबला सँ बावू हरिश्विर सिंह दौ (१८३/०८) महाराज कुमार बावू किशोर सिंह प्रo: गुणेश्वार सिंह सुता बावू (२४४/०४) सुरेश्वकर सिंह बावू हरिश्वीर सिंह बावू (२०३/०८) ललितेश्ववर सिंह बावू भवेश्वणर सिंह: सकराढ़ी सँ प्रान्ना‍थ सुत हृदयघर दौ (१२५//०७) बूधवाल सँ विद्यामणि द्दौo बावू हरिश्वूर सिंह सुता बावू नर्मदेश्वँर (२१८//०४) सिंह बावू (२४४//०८) तीर्थेश्ववर सिंह बावू रेवतीश्व र सिंहा माण्ड१र
(३८७)
सँ कुमर सिंह सुत श्या)म सिंह दौ (१०५/०६) हरिनाथ सुतो बावू धीरनाथ: सुरगन सँ महाराज नरनारायण दौ (७२/०८) महो ज्योातिर्व्विद महाराजा कृष्ण देव सुता राए गोविन्दन महाराज विश्वानाथ राए गोपाला: खौआल सँ ऐंठो सुत लक्ष्मीहपति दौ (७९/०८) सोदरपुर सँ नरहरि द्दौo महाराज विश्वणनाथ सुता राए गुणाकर राए हरिसिंह महाराज विर नारायणा: बुधवाल सँ हरखू सुत रामदेव दौ माण्ड र सँ कृष्णव द्दौo महाराज वीर नारायण सुतो महाराज नर नारायण: राए गौरीकान्तँ राए दर्प्प नारायणा: सरिसब सँ चक्रपाणि सुत छोटकनि दौ नरउन सँ महिनाथ द्दौo महाराज नर नारायण सुतो महाराज रामचन्द्र नारायण: महुआ खौआल सँ महिनाथ सुत चिन्ताामणि दौ (१६२//०३) खण्डनबला सँ राम द्दौo बावू घीर नाथ सुता कुमर सिंह रतन सिंह (२४०/०६) मानीक सिंह (२०४/०४) भूपसिंहा एकहरा सँ गोरीकान्तस दौ (१४८//०१) यदुपति सुतो बo (०१//०२) रमाकान्त२: चिलकौर बुधवाल सँ बाटन सुत लक्ष्मी/नाथ दौ दरिहरा सँ चिन्तावमणि द्दौo रमाकान्त‍ सुता गौरीकान्तल मतिकान्तन श्रीकान्तस रतिकान्ताू: सोदरपुर सँ बाछा सुत कृष्णाकनन्दा दौ (१४८/०७) पाँ कृष्णादनन्दा सुतो हरिकृष्णस (१८८/१०) पोगलो करमहा सँ रत्न्पति सुत हरपति दौ खौआल सँ महिनाथ द्दौo गौरीकान्तँ सुतो भवानीकान्तक: सरिसब सँ धरनीघर दौ (८७//०५) करमहा सँ देवानन्दम द्दौo कुमर सिंह सुता मोहन सिंह राम सिंह झलबा प्रo श्याघम सिंह केशव सिंह: नरउन सँ सरस्वसती गुणानन्दo दौ (१८४//०७) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo श्यादम सिंह सुता रघुनन्दहन (२१०//१०) (२७९/०/०) यदुनन्दीन नीलकंठ (२८७/०७) दिनबन्धुाका (२१०//०६) सोदरपुर सँ भिरवन सुत गोपाल दौ (१२२//०६)
(१८६) (३८८)
गोपाल सुता वुधवपाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (१२०/०५) अपरा परशमणि (२०४//१०) सुतो नन्दीदश्वुर (२०६//०४) विरेश्वनरौ सकराढ़ी सँ अमृतनाथ दौ (१७५/०७) सोदरपुर सँ जुड़ाउन द्दौo एवम् ठo रूद्रनाथ विवाह: ठo सिद्धिनाथ सुता माण्डसर सँ बाँके सुत बलराम दौ (१७४/०२) बाँके प्रo हेमकान्तथ सुतों बलभद्र (२९०/०१) बलरामौ नरउन सँ घुरघुर दौ (१८४/०७) घुरघुर सुता करमहा सँ गोपीनाथ दौ (१६२/०८) गोपीनाथ सुतो कुमुदनाथ: खण्ड)बला सँ चन्द्र०मणि दौ (७५/०८) पाली सँ मतिनाथ द्दौo (२८७//०८) बलराम सुता बसन्तह (I.A.S.) विनोद नडुआर करमहा सँ राजा बुद्धिनाथ सुत राजा टंकनाथ दौ (१५५//०५) चतुर्भूज सुतो परमानन्द कृष्णाननन्दौथ खण्डसबला सँ रामदेव दौ (१५५//०१) हरिअम सँ शोभनाथ द्दौo परमानन्द‍ सुतो उँमानन्दु: सोदरपुर सँ कुलपति दौ (९९/०) कुलपति सुता नरउन सँ सरस्व ती लक्षमन दौ (१०२//०२) करमहा सँ रामचन्द्र द्दौo उँमापति प्रo उमानन्दव सुतो महिपति शुभपति सोदरपुर सँ रघुराम दौ (१५३//१०) सोमदेव सुतो राम रघुरामो हरिअम सँ वामनि दौ (१०६//०४) पबौली सँ डीङर द्दौo रघुराम सुतो (३३४/०६) धनपति हरिकृष्णों पाली सँ रघुपति दौ (१०७/०५) पबौली सँ नाथ द्दौo महिपति (३१४//०९) सुतो राजा रामलोचन: (कटिहार) महूआ खौआल सँ भैया दौ (१६२/०३) महेश सुता भैया ननू (उo टीo २१//०७) जीबा का: पबौली सँ जयदेव दौ (२५५/०५) हरीअम सँ परान द्दौo भैया सुता महिषी बुधवाल सँ लोचन दौ (१३७/०६) पाठक लोचन सुता बुला बटेश ननूका: दरिहरा सँ मनोहर सुत मति राम दौ (२४७//०५) नन्दo सुत मनोहर सुतो मतिराम कमलापति दुखरना खण्ड०बला सँ गोपीनाथ दौ।। मतिराम सुता मघुरापति तोता टेंगरिका: एकहरा सँ धरणी दौ (१५९/०२) माण्डपर सँ गंगेश द्दौo राजा राम लोचन सुतो चन्द्रब लोचन राजा दुर्गा प्रसादौ बलियास सँ धर्मदत्त दौ (१७७//०५) करमहा सँ हेमनारायण द्दौo राजा दुर्गा प्रसाद सुतो राजा वुद्धिनाथ: पबौली सँ कन्है या दौ (१६४/०१) सुखाई सुता कन्है या रतिनाथ
(३८९)
शशिनाथ योगनाथा: बुधवाल सँ कमलनयन दौ (१३८/०४) पाठक कमलनयन सुतो तेजनाथ: (३३४/०७) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (१५४/०२) सकराढ़ीसँ आनन्दत द्दौo कन्हैँया सुतो श्रीकान्तन दिवाकान्ताौ (२३३/०३) दरिहरा सँ मानीक दौ (१४७/०४) खण्डहबला सँ हरिनारायण द्दौo राजा बुद्धिनाथ (२८६//०९) सुतो राजा टंकनाथ: सरिसब सँ मनभरन दौ (८५/१०) पाँरवी सुता मनभरन चुम्म/न कुंजन मंगना: भुराजपुरू खौआल सँ रत्नलपाणि सुत हृदयफूल दौ (९४/०२) किशाई सुता पाँ रामदेव महो रति देव पाँ अनन्ता : सोदर शुभाई दौ रतिपति सुत मुशाई सुतो शुभाइक: बेलउँच सँ दाशे दौ।। शुभाई (३१७//०४) सुता एकहरा सँ पुरखू सूत भवानी दौ (१५९//०१) बुधवाल सँ गडूर दौ‍हित्र दौ। पाँ रामदेव सुतो लक्ष्मीलघर: एकहरा सँ सरस्वँती दौ (१३७//१०) सरस्विती प्रo यशोधर सुतो मनोहर: (२३१/०८) कुजौलीसँ यदुनाथ दौ (८४//०९) रतिनाथ (३२९//०७) सुतो यदुनाथ: जजिवाल सँ जूडिरथ दौ।। यदुनाथ सुतो रमनीक: दरिहरा सँ हरखू सूत रामचन्द्रो दौ।। बेलउँच सँ गणपति दौहित्र दौ।। लक्ष्मीिघर सुतो रत्‍नपाणि: सोदरपुर सँ हरपति दौ (९६//०२) अपरा हरपति सुतो बालकृष्णर पुरन्दचरो एकहरा सँ उँमापति दौ (८०/०३) शुभंकर सुतो उँमापति पबौली सँ मधुसूदन दौ (७८/०८) माण्डिर सँ मo मo अनिरूद्ध द्दौo उँमापति सुतो दामोदर: सुरगनसँ राय रघुदेव दौ (११२//०९) सोदरपुर सँ रामभद्र: द्दौo रत्न पाणि सुतो रामरूद्र हृदयफूलो सोदरपुर सँ धरनी सुत रघुनाथ दौ (९५//०१) बावू सुतो घरनी गंगाधरो हरिअम सँ रमापति दौ (५६/०२) पाँखूसुता गोविन्दव चक्रपाणि जयदेवा सोदरपुर सँ बाटू सुत शिरू दौ।। चक्रपाणि सुता मुरारी रमानन्दभ समापतिय: सकराढी सँ सुपे सुत बासुदेव दौ हरिअमसँ वासुदेव द्दौo रमापति सुतो सदानन्द:: सुरगन सँ महारान समरसिंह सुत कृष्णीदेव दौ (१८६/०२) खौआल सँ लक्ष्मीूपति द्दौo (२८०/०८) धरनीसुतो रघुनाथ: टकबाल सँ हरिदेव दौ
(१८७) (३९०)
(१५७/०७) हरिदेव सुता खौआल सँ बाबू सुत बाछनि दौ सोदरपुर सँ यदुनाथ द्दौo रघुनाथ सुता (३३२//०२) रामेश्व र मनसुख चल वलिय: हरिअम सँ विशो दौ (१५४//०११) खौआल सँ चिन्ता मणि द्दौo हृदयफूल सुतो वंशी (१९९/१०) नेनाको पबौली सँ मनसुख दौ (१७६//०२) अलप सँ मही द्दौo मनभरन सुता दरिहरा सँ घनानन्दल दौ (१७५//०२) घनानन्दण सुता (२११/०७) सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (१६२//०१) (२०४/०६) राय रूपनारायण सुता सोदरपुर सँ श्याहमनाथ दौ (१८३/०९) श्या२मनाथ सुता करमहा सँ छोटकनि दौ (११६/०३) छोटकनि सुतो मयानाथ: दरिहरा सँ विघू प्रo देवनाथ दौ (८३//०२) अपरा विधू प्रo देवनाथ सुता खण्डाबला सँ गुणानन्दo दौ (१२३//०९) करमहा सँ भोरानाथ द्दौo राजा टंकनाथ सुता कुमार कर्मनाथ कुमार रूद्रनाथ कुमार शेषनाथा नाहस खौआल सँ जानकीनाथ दौ (१०९//०६) वेणीदत्त सुता तस्करर बवूआ पेचिल (२७७//०२) वंशमणि ज्योथo गयादत्ता: खण्ड)बला सँ गोपीनाथ दौ (१२०//०५) गोविन्दा सुतो गोपीनाथ: वलियास सँ विद्यानाथ दौ (६७//०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo गोपीनाथ सुता (२०६//०४) कृष्णतदत्त नारायणदत्त: गिरिजादत्ता: दरिहरा सँ लक्ष्मी नाथ दौ (७४/०२) लक्ष्मी्नाथ सुता दिघोसँ मथुरेश सुत आँखी दौ (१२९//०७) चतुर्भूज सुतो भैरवदत्त: वलियास सँ रामचन्द्र दौ (१७८/०२): जजिवाल सँ छिताई द्दौo भैरवदत्त सुतो नरोत्तम मथुरेशो माण्ड‍र सँ महादेव दौ (८४/०१) महादेव सुता घुसौत सँ हृषिकेश दौ (६६/०२) दरिहरा सँ बूढ़ब द्दौo ठo मथुरेश सुतो आँखी शिवनन्दषनो करमहा सँ जयकृष्णर दौ (१११/०४) सोदरपुर: सँ चतुर्भूज द्दौo आँखी सुता लाल (२८७/०३) उदन (१९९//०७) परशमणि हिराका (२१६/०१) करमहा सँ ननू सुत गंगेश दौ (१०७//०७) ननू प्रo नारायण सुतो गंगेश: दरिहरा सँ निताई दौ
(३९१)
(८१/१०) गोढ़ाई सुतो निताईक: सोदरपुरसँ रामदेव दौ (८९/०७) खौआल सँ गुदि द्दौo निताई सुता करमहा सँ सदानन्दत दौ (१७९//०७) खौआल सँ रामचन्द्र् द्दौo (२३७/०७) गंगेश सुता पण्डुरआ सँ पाँ पशुपति दौ (१२४//०७) बभनियाम सँ भगीरथ द्दौo तस्क०र बवुआ सुतो जानकीनाथ श्रीनाथो (१९५/०९) खण्डदबला सँ उग्रसिंह सुत कमल सिंह दौ (१२०/०१) ठo उग्र सिंह सुतो कमल सिंह बाचा प्रo गिरधर सिंहो बुधवाल सँ बालकराम दौ (१७१//०६) दरिहरा सँ सोनमनि द्दौo कमल सिंह सुता कल्याबण सिंह नन्दीु सिंह चेत सिंह प्रo सर्वजीत सिंह: वलियास सँ भवेश सुत दुल्लकह दौ (१२१//०७) दुल्लीह सुता बनमाली किर्तिनाथ अमृतनाथा: करमहा सँ भिरवारीसुत रूद्रदौ (१४८//०७) बेलउँच सँ भैया द्दौo जानकीनाथ सुता बैद्यनाथ (२४२//०५) जगन्नााथ इन्द्रानाथ (उo टीo ३२/०९) बद्रीनाथ केदारनाथा: बुधवाल सँ मन्धनन सुत गुदन दौ (१२५/०१) (१६६//०१) मनीराम सुतो मनोरंजन: वलियास सँ लक्ष्मीलदेव दौ (६०/०४) श्रीपति सुता डीमडीम लक्ष्मीुदेव (२३३/०६) गिरीश (२४९/०६) बन्धु का: (२१८//०७) अलय सँ गोपीनाथ दौ (५९/०८) सतलखा सँ शिरी दौहित्र दौ लक्ष्मी देव सुतो कवि जीवन (२१४/०६) सरिसब सँ नन्दान दौ (१४५//०५) पनिचोभ सँ भवेश द्दौo मनरंजन सुतो मन्ध५न ननूको (३१६//०९) सोदरपुर सँ भवन दौ (११७/०५) अपरा भवनसुतो (३०७//०२) चंचल: खौआल सँ चेथडू दौ (७१//०४) चेतकर प्रo चेथडू सुतो दुल्ल०ह: फनन्द ह सँ सर्वस्वौदाता (त्रय) मo मo रघुनाथ दौ (१७२//०९) मo मo सर्वस्वौदाता रघुनाथ सुता मo मo जयकृष्ण दत्त प्रo विषणुदत्त मo मo पाo भवानीदत्ता (१७२/१०) सोदरपुर सँ बछाई सुत मोहन दौ (१२०//०८) करमहा सँ रघुनाथ द्दौo मन्ध१न सुतो—जयलाल गुदनो रैयाम सोदरपुर सँ छोटकिनमा दौ (१८६/०८) (२१०//०२) पोगल सुतो चलबलि खगपति सिहौली माण्ड र सँ आनन्द८ दौ (९१/१०) पुरखु सुतो नरोत्तम: सरिसब सँ भवनाथ दौ (७७//०८) करमहा सँ केशव द्दौo नरोत्तम सुतो यशोधर: सुरगन सँ राजा रूपनारायण पदांकित हरिदेव दौ (७२/०८) खौo भवनाथ द्दौo
(१८८) (३९२)
यशोधर सुतो रमानन्दप आनन्दौ अलय सँ बैद्यनाथ दौ।। लोकनाथसुत कामदेव सुतो बैद्यनाथ: सोदरपुरसँ शंकर दौ।। बैद्यनाथ सुतो देहरी: दरिहरासँ कामदेव सुत माधव दौ आनन्दँ सुतो (२१०/०२) घर्नेश्वीर: करमहा सँ नारायण दौ (१८७//१०) दरिहरा सँ निताई द्दौo चलबलि (१९२//०५) सुतो छोटकिनमा बच्चूद कौ दरिहरा सँ थेघुसुत मनोधर दौ (१७३/१०) मo मo मनोधर सुता बेलउँच सँ भवनाथ दौ (१६७/०२) जजिवाल सँ निताई द्दौo छोटकिनमा सुता गिरधारी (२१२/०७) ब्रजबिहारी लूच्चेज कुत्र्जीबिहारी बo (१३//०७) अबधविहारीका: नरउन सँ भैया सुत इश्वतरदत्त दौ (१०४/१०) कविकृष्ण) सुतो सुदर्शन: अलय सँ चिन्ता्मणि सुत परमानन्दद दौ पवौली सँ गोपाल द्दौo सुदर्शन सुतो (१९६//०३) सुरवनी मo मo भैया भिरवयाकौ फनन्दपह सँ पीताम्ब र सुत मo मo त्रिलोचन दौ (१७२//०५) मo मo त्रिलोचन सुतो राघव भास्कदरौ खौआल सँ डीङर सुत बधाई दौ (२२७//०१) पाली सँ कमल द्दौo मo मo भैया सुतो इश्वसरदत्त: बुधवाल सँ शिवदत्त दौ (१४९/०४) शिवदत्त सुता वलियास सँ दत्तराम दौ (१३५//०७) दत्तराम सुता पनिचोभ सँ प्रद्यूम्नि दौ (१३५//०९) प्रद्यूम्नु सुता पण्डु आ सँ पाँ हरिश्वमर दौ (१२१/०६) सरिसब सँ लक्षमन द्दौo इश्व‍रदत्त सुतो गोविन्द : करमहा सँ छबनू सुत बालह दौ (१७३//०२) अपरा छबनू (२०१/११) सुतो बालह: वलियास सँ बन्धु दौ (१७१//०३) शिरोमणि सुता बन्धुस हृषिकेश यदुपति महिपतिय: सोदरपुर सँ गंगाराम दौ (१४९//०४) (२५३//०२) गंगाराम सुता भैरव रमाकान्ति गोपीकान्तक (२२२/०३) नरहरिय: फनन्दुह सँ मo मo रामभद्र दौ (१४१/०९) सकराढ़ी सँ श्रीकान्तर द्दौo बन्धु५ सुतो चाणन: सोदरपुर सँ जुड़ाउन दौ (८१/०५) गोपाल सुतो जुड़ाउन छबनूकौ (२१५//०६) माण्ड र सँ गतिराम दौ (५१//०२) सोदरपुर सँ बछाइ द्दौo जुड़ाउन सुता नरउन सँ प्राणपति दौ (१२३/०७) घुसौत सँ भगीरथ द्दौo बालह सुतो (२६०/०४) मानीक: दरिहरा सँ रोहिणी दौ (१४०//०७) रोहिणी (१९५//१०) सुतो गिदरू प्रo धर्मदत्त झौउँकौ सोदरपुर सँ रघुवीर द्दौo (१७३/०२) फनन्दुह सँ इशान्नाउथ द्दौo
(३९२)
गुदन सुता सिमरवाड़ खौआल सँ भूतिनाथ सुत अपूछ दौ (१३३/०२) भूतिनाथ सुतो अपूछ: घुसौत सँ झौंटू दौ (१२१/०६) पण्डुूआ सँ बोध दोहित्र दौ। अपूछ सुतो शक्तिनाथ: बुधवाल सँ दुर्गापति दौ (१७२/१०) श्रीपति सुतो दुर्गापति: सोदरपुर सँ बन्धुु दौ (१५०//०८) घनश्यातम सुतो बन्धुिक: पाली सँ देवी दौ (६४//०८) पुरूषोत्तम सुतो देवीक: एकहरा सँ बलभद्र दौ (४२//०४) पाली सँ बासुदेव द्दौo देवी सुता पबौली सँ रमानन्द दौ (११५/०१) वलियास सँ शंकर द्दौo बन्धुे सुतो जीवन: (२६८/०४) दरिहरा सँ माघव दौ (१५७//०९) माघव सुतो शिवनाथ: जजिवाल सँ मेघाकर दौ (३७//०६) हरिपाणि सुतो गोविन्दथ नाथौ अलय सँ रघुसूत राम दौ कुजौली सँ नाथू द्दौo गोविन्दद सुता पुरूषोत्तम गदाघर प्रo लोटाई प्रo महेशा: दरिहरा सँ विशो सुत नोने दौ बेलउँच सँ सुपे द्दौo लोटाई प्रo महेश सुतो बलदेव हरिदेवो माण्डोर सँ हरिकेश दौ बनमाली सुत कान्ह् सुता गणपति दामोदर हरिकेश महेश गंगाघरा: सकौना सँ रूद दौ हरिकेश सुता पाली सँ मुरारि सुत ज्ञान दौ दरिहरा सँ लाखू द्दौo हरिदेव सुतो मधुसूदन: खौआल सँ शिवपति दौ (११४/०२) पाली सँ गोविन्दि द्दौo मधुसूदन सुतो (२३२//०२) हिरूमेघाकरो माण्डरर सँ गोढ़ाई सुत बावू दौ (५६//०७) सरिसव सँ ग्वादरा द्दौo मेघाकर सुता नरउन सँ दामोदर दौ (१६२//११) श्यावम सुतो दामोदर: दरिहरा सँ रामचन्द्र२ दौ (७१//०७) सरिसब सँ बावू द्दौo दामोदर सुता बुधवाल सँ हरिदाश दौ (७३/०६) मति सुतो माघव: पबौली सँ रामदत्त दौ (३६//०७) रामदत्त सुता खौआल सँ अमरू दौ (७९/०७) पाली सँ हरिपाणि द्दौo माधव सुतो
(१८९) (३९४)
रामदाश: प्रo हिंगूक: खौआल सँ धारू सुत उधे दौ बहेराढ़ी सँ रघु द्दौo हिंगू सुतो हरिदाश: सोदरपुर सँ छोटाई दौ (१०३/०१) पाली सँ यदुनाथ द्दौo हरिदाश सुता सोदरपुर सँ शंकर सुत विरेश्वौर दौ (१७१/०२) धनेश सुतो शंकर: सतलखा सँ बावू दौ शंकर सुतो विरेश्व‍र:।। पाली सँ शिरू सुत रूद दौ वलियास सँ जयदेव द्दौo विरेश्वरर सुतो गंगाराम: (२३२/०३) दुखनी कौ दरिहरा सँ बवूनी दौ (१५४//०९) बवुनी सुता सोदरपुर सँ पागड़ दौ (१४९/०५) बहेराढ़ी सँ वाचस्‍पति द्दौo दुर्गापति सुता नन्द लाल मुकुन्द१ (१९५/११) मुकुन्दद (२१६/०६) (२८८/०४) जय कृष्णाम: सकराढ़ी सँ जयदत्त दौ (१३०/०४) पबौली सँ मचल द्दौo एवम् सिद्धिनाथ:।। ठक्कुृर यदुनन्द न सुता लीलानन्द३ बद्रीनाथ रमानन्दद (१९१/०२) शिवानन्दए (१९१/०३) (१९२/०) अम्बिकानन्दद गिरजानन्दाच: (१९२//०४) कुजौली सँ गोशाँई दौ (१७७//०१) गोशाँई सुता पाली सँ पुरन्द्र दौ (१८/०७) पुरन्द२र सुता सोदरपुर सँ छोटकू दौ (११९/०५) छोटकू प्रo यग्‍यनाथ सुतो (२८१//०४) रघुवीर रघुनाथ: परनामक (२१५/०६) सदनों करमहा सँ नन्द लाल दौ (११५//०५) महोदार रमादत्त सुतो ब्रजलाल (१९३/०६) नन्द‍लालो सोदरपुर सँ हृदयनाथ दौ (१०१/०१) खौआल सँ छबन द्दौo नन्दनलाल सुतो श्यासम लाल (२००//०८) कन्है या लालो (२४६//०३) सोदरपुर सँ हृदयनाथ दौ (९९//०३) करमहा सँ मo मo सुबोध द्दौo ठo लीलानन्द सुता डुमरा वुघवाल सँ पद्मनाथ सुत बालमुकुन्दत दौ (१७५//०३) अपरा जयनाथ सुतो मोहन: खण्ड बला सँ बलभद्र सुत विषणुपति दौ (१२३/०३) नरउन सँ पौराणिक मनबोध द्दौo मोहन सुता पद्मनाथ मोती प्रo मतिनाथ नकछेदी प्रo धर्मनाथा: (१९८//०८) खण्‍डबला सँ बावू किर्ति सिंह दौ (१०८//०६) बावू किर्ति सिंह सुतो बावू गिरधारी सिंह (१९१/०७) बावू दुर्गादत्त सिंहो (२०४/०२) नरउन सँ जहलीसुत दुखिया दौ
(३९५)
(१२५//०४) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo पद्मनाथ सुतो बालमुकुन्दल प्रo नितिनाथ बनमाली प्रo लक्ष्मीानाथौं सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ (११८/०३) हरिनाथ (१९३//०९) सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ (१२६//०३) सोन सुतो भैयोक: (२०४//०१) खण्डलबला सँ रत्नेदश्वलर सुत इन्द्रेणश्वार दौ (१७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo बालमुकुन्दत सुता सरिसब सँ शम्भुोपति दौ (१७७//०३) शम्भु पति सुतो (उo टीo ०१//०९) रतिपति मधुपति (०१//०१) नरउन सँ महिनाथ दौ (१८४/०७) महिनाथ सुता सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी दौ (१७५/०३) नारायणदत्त सुतो कुञ्ज बिहारीक: करमहा सँ नारायणदत्त दौ (९४//०८) नारायणदत्त सुता पबौली सँ लाला दौ (१२५/०५) कृष्णणपति सुतो लालाक हरिअम सँ बसुदेव सुत वाबू दौ (८८/०९) बावू सुता सोदरपुर सँ लखाई दौ (११३/०५) सकराढ़ी सँ अर्जून द्दौo लाला सुता वलियास सँ राय चाण दौ (१५७//०३) राय चतुर्भूज बo (१/०१) सुतो बैद्यनाथ: गंगौरा बूधवाल सँ पद्मापति दौ (९५/०५) पद्मापति सुता हसौली सोदरo बलभद्र दौ (१३०//०७) फरहरा बुधवाल सँ सुधाधर द्दौo राय बैद्यनाथ सुतो चाण सोदरo पीताम्बार दौ (९२/०८) हरिअम सँ हृषिकेश द्दौo राय चाण सुता करमहा सँ सुत भवेशदौ (९६//०८) कुजौली सँ कवि गंगादाश द्दौo कुञ्जबिहारी सुतो (२१२//०५) (२९२/०६) झलहन बतहनो दरिहरा सँ भवनाथ सुत चुम्मसन दौ (१६५/०६) खण्डकबला सँ उद्यौत सिंह द्दौo एवम् ठo लालानन्दभ विवाह:।। ठo बद्रीनाथ सुता बुघवाल सँ भैयो सुत नेनमनि दौ (१२०/०५) बछरण प्रo वत्से श्वुर सुतो भैयो प्रo मोदमणि दरिहरा सँ देवीदत्त दौ (१८५/०१) देवीदत्तसुता सोदरपुर सँ चित्रधर दौ (१२०/०७) करमहा सँ दुखभंजन द्दौo भैयो सुता ब्रजमणि कृष्णदमणि नेन मणिका बलियास सँ नन्दीत पति दौ (१०३/०५) रूद्रपति सुतो इन्द्र पति।।
(१९०) (३९६)
जागा प्रo यग्यदपति बुधवाल सँ कलानाथ‍ दौ (१०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौo इन्द्रतपति सुता गणपति (१९३/०२) बच्चेि प्रo नन्दी पति गौरीपति घनपति (१९७/१०) भूपतिय: खण्डबबला सँ अनूपनाथ दौ (९७/०२) अनुपनाथ सुता हरिअम सँ रमानाथ दौ (१२६//०२) सोदरपुर सँ अर्जून द्दौo नन्दीापति सुतो बबेजी प्रo श्रीपति पबौ‍ली सँ राजा विजय गोविन्द् सिंह दौ (१३०/०४) चन्द्रपपति सुतो रामेश्वनर: पाली सँ घोंघे दौ (१०६//०६) सोदरपुर सँ कृष्णाुनन्द द्दौo रामेश्व र सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ लोचन दौ (११९/०४) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo रूद्रदत्त सुता भैया आँखी यग्यरदत्ता माण्डिर सँ घनानन्दण दौ (१०७//१०) घनानन्दु सुता करमहा सँ रामेश्वपर दौ (९१//०६) पुड़े नरउन सँ कमलाकान्तौ द्दौo भैया सुतो राजा विजय गोविन्द। सिंह (२००/०८) पाली सँ वंशीधर दौ (११७//०६) नरउन सँ रूद्रपति द्दौo राजा विजय गोविन्द/ सिंह सुता (२००/०८) हरिअम सँ बालह दौ (१७६//०५) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौo नेन मनि सुता दरिहरा सँ घोंघी दौ (१७५/०९) वाचा प्रo लीलानन्द( सुत चिरानन्दध प्रo घोंघी जीवानन्द५ प्रo (१९२//०१) चंचलौ बुधवाल सँ मोहन दौ (१८९//०९) खण्ड बला सँ मo कुo वावू किर्ति सिंह द्दौo धोंधी प्रo चीरानन्द/ सुतो गणानन्दं पूर्णानन्दोा सोदरपुर सँ बवुजन दौ (१७४/०६) ठीठर सुतो गिरधर प्रo ववुजन: पाली सँ लक्ष्मीपधर दौ (११७//०६) लक्ष्मीिधर सुता किर्तिघर जीवघर मोदघरा: सकराढ़ी सँ नकटू दौ (१११/१०) पबौली सँ नन्दी पति द्दौo बवूजन सुतो फेकन प्रo ठक्क(न: बुधवाल सँ गौशाँई दौ (१२०/०१) केशव सुतो गोशाँई झलहनो माण्ड र सँ घनानन्दस सुत कुलपति दौ (१०७//०१) पाली सँ घनानन्दा द्दौo गोशाँई सुता खौआल सँ श्रीनाथ दौ (१७५/०३) श्रीनाथ (२२०/०४) सुता हरिअम सँ हलघर दौ (१०७/०१) हल्लीी प्रo हलघर सुता (२४६/१०) फणिघर लक्ष्मीोघर वैयाo (२०१//०३) चुन्नी प्रo श्रीधर ज्योदo कल्या णघरा: पवौली सँ

(३९७)
भैरव दत्त दौ (१७९//०१) सकराढ़ी सँ दुल्ललह द्दौo एवम् ठo बद्रीनाथ प्रथम विवाह: अपराठo बद्रीनाथ सुतो पंचानन्दर मोक्षानन्दोु बुघवालसँ नेनमणि स्यैoव दौ (१९०/०६) दरिo घोंघी द्दौo (१८९//०५) ठo रमानन्दथ सुतो दुर्गानन्दर: बुधवाल सँ नेनमणि स्यै व दौ (१९०//०६) दरिहरा सँ घोंघी द्दौo ठo दुर्गानन्दर सुता माण्डदर सँ मुकुन्दत सुत उँमापति दौ (११२//०४) कामेश्वौर प्रo उँमापति सुता नरउन सँ तेजनाथ सुत मणिनाथ दौ (१८५/०३) पबौली सँ तपसी द्दौo (१८९//०५) ठo शिवानन्द१ सुतो रोहिणी नन्द न प्रo श्या मानन्द भैरवौ पाली सँ विदेश्वार दौ (१२६//०१) विदेश्वबर सुतो पुण्यरनाथ: दरिहरा सँ बावू लोकानन्द दौ (१८३//०२) नरउन सँ मनभरन द्दौo ठo रोहिणी नन्दैन प्रo श्यानमानन्द सुतो सिहौलि माण्ड/र सँ झौटूहू सुत जगन्नातथ दौ (१०६/०३) यदुनन्ददन सुतो झोंटहूक: बुधवाल सँ गोशाँइ दौ (१९०//०९) खौआल सँ श्रीनाथ द्दौo झोंटहू सुतो जगन्ना थ: सोदरपुर सँ बचकन दौ (१८४/०९) बचकन सुता दरिहरा सँ भीखर दौ (९१/०८) करमहा सँ किशोर दौहित्र दौ। जगन्ना थ सुता खण्डतबला सँ बावू आद्यादत्त सिंह दौ (१८९//१०) वावू गिरधारी सुतो बावू हर्षधारी सिंह वावू तंत्रघारी सिंहो वुधवाल सँ कृष्णँदत्त सुत विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मी्दत्त द्दौo बावू हर्षधारी सिंह सुता तेजधारी सिंह क्षेमधारी सिंह बालादत्त सिंह आद्यादत्त सिंहा नरउन सँ बद्रीनाथ दौ (१८४/१०) बद्रीनाथ सुता सरिसब सँ गणपति दौ (१०४/०१) पाँ लक्ष्मी्पति सुतो घरभरण मोहनों दरिहरा सँ मo मo बन्धुृ दौ (९८//०८) सोदरपुर सँ घनश्या८म दौहित्र दौ।। घरभरण सुतो गणपति हेमपति (०१//०२ उo टीo) हरिअम सँ मo मo शचल दौ (११९/०६) दरिहरा सँ हिरानन्द द्दौo गणपति सुतो (१९४//०५) श्रीपति कंटू कौ पाली सँ ठेङनि दौ (१८२/०१)
(१९१) (३९८)
ठेङनि प्रo धर्मनाथ सुतो चण्डे।श्वतर प्रo (२८३/०७) ललीतनाथ दुखरण प्रo (२१३/१०) मणिनाथ पुरन्दचरा: (१९३//०८) नरउन सँ लक्ष्मी नाथ दौ (११७//०२) पाली सँ जगन्नापथ द्दौo बाबू आद्यादत्त सिंह सुतो बावू बैद्यनाथ सिंह माण्‍डर सँ बीकल दौ (११२/०२) हिराई सुतो शम्भुबनाथ थोथीप्रo भवानीदत्तो पबौलि सँ चन्द्रकपति दौ (११२/१०) करमहा सँ दामोदर द्दौo थोथी प्रo भवानीदत्त सुतो दुल्ल ह (२८०/०६) बालह मोहन गोविन्दर वैयाo गिरधारी वैदिक गोशाइका: (१९७//०४) करमहा सँ छोटी दौ (१२८/०८) अपरा कृष्णददेव सुता सदानन्द( रमानन्दल उँमानन्दाप कुजौली सँ गोपीनाथ दौ (९८//०३) सरिसब सँ गोपीनाथ द्दौo सदानन्दह सुतो चतुर्भूज खौआल सँ सोंदू सुत रामचन्द्र दौ सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo चतुर्भूज सुतो विघ्नेदश: माण्ड८र सँ पद्मापति दौ उघे सुत चिकू सुतो पद्मापति करमहा सँ थेंघ दौ।। पद्मापति सुता एकहरा सँ राघवसुत राजीव दौ (१२८//०२) राम सुतो राघव: सतलखा सँ कुलपति दौ।। राघव सुतो राजीव खौआल सँ राम दौ।। राजीव सुतो हरे राम: बुधवाल सँ रूद सुत छाटाई दौ (१३७//०४) माण्डरर सँ हरिहर द्दौo विघ्नेमश सुतो छोटी रति कौ सरिसब सँ चन्द्र पति दौ (१७९//१०) चन्द्रलपति सुता दरिहरा सँ नारायण द्दौo (१८०/०६) अपरा छोटी सुता एकहरा सँ सदाशीव दौ (१४८//०१) भगीरथ सुतो सदाशिव: सकराढ़ी सँ जगदीश दौ (८७/०८) (३०२//०४) जगदीश सुतो चिन्ता४मणि (२३१/०८) महादेवो कुजौली सँ मंगाई दौ सकराढ़ी सँ मथुरा द्दौo सदाशिव सुता बुधवाल सँ फकीर दौ (१६३//०२) सरिसब सँ चतुर्भूज द्दौo वैदिक गिरधारी सुतो विकल प्रo श्रीकृष्णर: सोदरपुर सँ रतिनाथ दौ (१२३//०१) रतिनाथ सुतो खगनाथ: दरिहरा सँ गरीबानन्दर दौ (१७५/०८) हरिअम सँ मo मo सचल द्दौo बीकल प्रo श्री कृष्ण़ सुता सूर्यमणि परमानन्द१ (२४०//०५) वैयाo श्याकमानन्दo (२४४//०६) तुलानन्दा७: खण्ड/बला सँ महेश्वआर सुत

(३९९)
श्री कृष्णा दौ (११२//०६) ठo श्री कृष्ण् सुता नरउन सँ पुष्पहनाथ सुत मुनि दौ (११३//०८) करमहा सँ जलधर द्दौo (१८९//०५) ठo अम्बिकानन्‍द सुतो आशानन्दष: हरिअम सँ बछरण सुत मधुसूदन दौ (१२४//०१) अपरा बछरण सुता ठक्कणन मनमोहन (०६/०३) उo टीo मधुसूदना सरिसबसँ हर्खी दौ (१०९//०३) गणेश (२१२/११) सुतो हर्खीक: पाली सँ जयानन्‍द दौ (९४/०६) जयानन्दश सुता बौघानन्द) किशोरानन्दo सदानन्दान (१९७/०२) एकहरा सँ मo मo ववुरैया दौ (१३४/०९) मo मo बवुरैया सुतो दुलरैया (२०४//०७) वैयाo रामचन्द्र१ मo मo (२७४/०५) गंगेश जयकान्ताा: सोदरपुर सँ घीरेश्वमर दौ (१२१/०१) घीरेश्विर सुता दरिहरा सँ भिरवारी दौ (६९//०८) नारायण सुतो भिखारीक: सरिसब सँ परशुराम दौ (१२२/०२) नरउन सँ गौरीनाथ द्दौo भिखारी सुतो ज्योसo तुलाकृष्ण२: सोदरपुर सँ देवकृष्णग दौ (१७२/०६) देवकृष्णज सुतो हृदय नन्दलन: बलियास सँ भगीरथ दौ (९४/०९) गंगोली सँ लक्ष्मीककांत द्दौo हरर्वी सुतो अच्यु तानन्दप: घुसौत सँ पाँ रूपनाथ दौ (१२६//०४) ठo महिघर सुता पाँ रूपनाथ पाँ तिलकेश्व:र पाँ मुनिका: (३१०//०२) पण्डुीआ सँ पाँ मनसुख दौ (१२४//०८) पाँ मनसुख सुतो (२१०/०८) पाँ बलभद्र (१९७/०२) लच्छी२ कौ बुधवाल सँ भैयन दौ (११४//०३) दरिहरा सँ घराघर द्दौo पाँ (३०७/०८) पाँ रूपनाथ सुतो पाँ प्रद्युम्नो प्रo मोदनाथ: खण्डरबला सँ मोहन सिंह दौ (१७७//०५) मोहन सिंह सुतो किशोर सिंह मुकुन्दष सिंहो (१९७//०८) पाली सँ फकीर सुत बाछ दौ (९४/०९) फकीर सुतो बाछ: माण्ड र सँ चेथड़ू दौ (१७४/०९) करमहा सँ शिवदत्त द्दौo बाछ सुता चक्रपाणि गोधन हर्षमणिय: माण्ड र सँ वंशीधर दौ (१०७//०७) भवदेव सुतो नरपति वंशीघरो हरिअम सँ हेलन सुत अनिरूद्ध दौ सोदरपुर सँ पुछरी द्दौo वंशीधर सुता करमहा सँ उँमानन्दे दौ (१८६//०६) सोदरपुर सँ रघुराम द्दौo
(१९२) (४००)
वैयाo मघुसूदन सुता बुद्धिनाथ यशोनाथ जग्‍यनाथ प्रo महेश डमरू नाथ प्रo उमेशा: दरिसहरा सँ चंचल दौ (१९०//०६) चंचल सुता गोपीनन्दरन प्रo कृत्या२नन्दि यटानन्दय भैरवानन्द९।: नरउन सँ जगन्नारथ दौ (१०६//०५) एकनाथ सुतो (२१३//०८) बैद्यनाथ जगन्नावथो पाली सँ लक्ष्मीलदत्त दौ (१०७//०९) माण्डार सँ कुलपति द्दौo जगन्नाँथ सुता शोभनाथ भीमनाथ रेवतीनाथ खड्गनाथा नित्य३नाथा: (२०४/०२) खण्ड बला सँ महेश्वथर दौ (११२//०६) माण्डार सँ श्याशमू द्दौo (१८९//०५) ठo गिरजानन्द६ सुतो गंगानन्दह इन्द्रा नन्दव मदनानन्दा दरिहरा सँ मोक्षानन्द् दौ (१८३//०२) मोक्षानन्द२ सुता करमहा सँ गोवर्द्धन दौ (१७७//०५) गोवर्द्धन सुता रेवतीनाथ दौ पदीनाथ ब्रजनाथ (२०६/०३) विन्य्या नाथा रामनाथ सोदरपुर सँ बावूलाल दौ (१८८//०२) अपरा चलबलि (१९६//०३) सुतो बावू नाथ: दरिहरा सँ शिवदत्त दौ (१३९//०८) सरिसब सँ महादेव द्दौo बावू नाथ सुता वावूलाल दुखरण हरिका: घुसौत सँ महिधर दौ (१९२/०६) पण्डुनआ सँ पाँ मनसुख द्दौo बावू लाल सुतो भूट्टी मुरारी हरिअम सँ लान्हान दौ (७४/०९) (२७४//०७) दुल्लाह सुतो लान्हा क: पण्डुीआ सँ बौघ दौ (१२१/०९) सरिसब सँ चाण द्दौo लान्हाह सुता बवुचन शंकर मद्धू सदाशिवा दरिहरा सँ विष्णु०दत्त दौ (१७७//०८) सरिसब सँ चाण द्दौo ठo गंगानन्दब सुता नरउन सँ सीतानाथ दौ (१८४/०६) सीता साथ सुता हरिअम सँ जयदेव दौ (११९/०८) यदुनाथ सुता आनन्दौ गोविन्द७ (२४४/०८) हरिदेव सुखदेव जयदेवा: दरिहरा सँ ननू दौ (१८४/०२) यग्य‍नारायण सुतो विद्यानाथ: नरउन सँ लक्ष्मीननाथ दौ (१०१/०८) खण्ड‍बला सँ मणिनाथ द्दौo विद्यानाथ सुतो ननूक: पाली सँ ठेङनि दौ (१९१//०१) नरउन सँ लक्ष्मीुनाथ द्दौo ननू सुतो घुरघुर प्रo तोषनाथ (११५/०७) चंचलो

0 टिप्पणी:

Post a Comment