पञ्जी प्रबन्ध :२७ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(४०१) ॐ वृषभ वाहनाय नम: सतलखा (२०५)
गणेशचन्द्रु सुता शुभचन्द्रग प्रेमचन्द्रा : गोहस आदिल खौआल सँ मुकुन्दठ सुत जगदीश दौ . . . कुजौली सँ रामनन्द न द्दौ.॥ पाठक जीतेन्द्रँचन्द्रज सुता भगवान जी प्र. . . . जजिवालसँ उँमाकान्त. सुत पलटू दौ . . . करमहा सँ सानू प्र. रूदेश्व र द्दौ.॥ पाठक नथुनी सुता . . . वहेड़ीभड़ जजिवालसँ रूपनारायण सुत जगदीश दौ . . . दरिहरा सँ बच्चीा दौ॥ पाठक गोविन्द. लाल सुतो विलाम्बदर काली चन्द्रो दिधोसँ चित्रधर सुत शशिनाथ दौ . . . सतलखा सँ अर्जून द्दौ.॥ पाठक वालीश्चरन्द्र सुतो वाणीश्च न्द्रभ गौरीचन्दोा नाहस खौआल सँ मनोहर सुत उपेन्द्र दौ . . . बेलउँच सँ विश्वोनाथ द्दौ.॥
पाठक अर्जून सुता विष्णुहलाल वमोदरदिनेशा: पण्डुशआ सँ बद्रीनाथ सुत किर्तिनाथ दौ . . . कुजौलि सँ हेमनाथ द्दौ.॥ पाठक विष्णुचलाल सुतो उँमाकान्तक सतोलि सतलखा सँ . . . सुत मनीलाल दौ . . . टकबाल सँ बच्चेरलाल द्दौ.॥ पाठक उँमाकान्त सुता नागेन्द्र राजेन्द्रव जागेन्द्राब: वलियास सँ डेढ़न सुत हरिश्चँन्द्रह दौ . . . पालीसँ भैया द्दौ.॥ पाठक नागेन्द्रड सुता . . . चाणपुरा पबौलि सँ . . . सुत श्या‍म दौ सीमावासी . . . सँ . . . द्दौ॥ पाठक दामोदर सुतो कमलाकान्त राका कान्तो् तेलडीहा परहर सकराढी सँ . . . सुत भैरव दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ पाठक कमलाकान्त सुतो श्याामाकान्त : सीमावासी परि. सक. सँ . . . सुत महो लक्ष्मी्नाथ दौ . . . शिवनगर वासी बेलउँच सँ सदानन्द द्दौ.॥ पाठक निधि सुतो बच्चा॥क: पर. सक. कमलापति सुत सुघाकर दौ . . . पनि. प्रीतम द्दौ.॥ बच्चाी सुतो अवधनिहारीक: कुञ्जकान्त दरिहरा सँ भरीहा सुत ननू दौ पालीसँ निधि द्दौ.॥ अवध विहा‍री सुतो हरिनन्द्न जयनन्द नो खौआल सँ शम्भुिनाथ सुत नकछेदी दौ . . . पबौलि सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ हरिनन्दलन सुतो मुकिनाथ: दरिहरा सँ मुसहड़ सुत माधव दौ . . . वभनियाम सँ नन्दालाल द्दौ.॥ जयनन्द न सुता . . . सकराढ़ी सँ अच्युदत सुत दूर्व्व्ल दौ . . . हरिअम सँ झल्लीन द्दौ.॥ अपरा सुतो सिंहेश्वदर सोदर॥ हिभरन सुत शंकरदत्त दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ सिंहेश्व‍र सुता . . . कटका सोदरपुर सँ वैया. गतिनाथ सुत कलानाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ श्रीनन्दन द्दौ.॥
(४०२) ॐ त्रिशूलयाणये नम:
जगतपुर सँ मुद्राहस्तरक गुणीश्वयर सुता खान पराक्रम कुमर हसाईकौ कोइसिजालय सँ धीतर सुत देवाई दौ खानपराक्रम सुतो रामसिंह: करमहा सँ गंगेश्वलर सुत विशो दौ वुदनपुर जजिवाल सँ गोविन्दर द्दौ.॥
जगतपुर ओहनि ग्रामारम्भु: (१६//१) दान शौर्य प्रतापैश्च. प्रसिद्धा यत्रपार्थिवा: ओइनि सा सर्व्वरत श्रोष्ठाद स्वयस्वधर्म प्रवर्तिका -------- राजपण्डित कामेश्व र सुता . . . राजा (७६८साल) भोगीश्ववर महामहत्तक कुसुमेश्वजर महाराजधीराज भवेश्वारा: रोताकन राउढ़ सँ किर्तिधर सुत भीमपात दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ महाराज भवेश्वररा प्र. भवसिंह सुतो कुमर हरसिंह कोडली जालय सँ छीतर दौ . . . रत्नरपुर तिलय सँ प्रडकर द्दौ अपरा महराज भवेश्वजर सुतो उदयसिंह त्रिपुर सिंहो माहब सँ गागू द्दौ.॥ अपरा भदेश्ववर सुता समस्त प्रक्रिया विराजमान हरिभक धरायुण महाराज देवसिंह भूतहरी सँ प्रजाकर दौ अपरा राजपण्डित कामेश्वकर सुतो राजबल्ललभ लखाडक: भटौर सँ सवीनन्दश दौ महाराजा घिराज गसहनारायण पदांकित देवसिंह सुतो समर्स्तसलादि रूपनारायण पदांकित महाराजघिराज शिवसिंह महाराजघिराज पद्मसिंह वालय सँ महो वक्तेश्वकर सुत महामहो रामेश्वजर दौ॥ घौरौत सकराढी सँ घृष्टिकर द्दौ.॥ महारानी हालिनी नाम्नीस माहराजघिराज शिलसिंह पत्नीघ महारानी विश्वा.स देवी लोआम सुरगन सँ . . . सुत राम सुता अपरा पत्नीर संध्या . . . सोदरपुर सँ . . . सुत भद्रेश्व.र सुता अपरा पत्नीत महारानी रत्ना् . . . निखुति सँ विधाधर सुता अपरा महामहन्हरक कुसुमेश्व‍र सुतो महत्तक सुतो महत्तक महेश्व र राज रत्ने श्वतरो भूतहरी कलगाह सँ प्रज्ञाकर दौ डीढ़ अलय सँ देवदास द्दौ.॥ अपरा महादत्तक कुमुर्मश्वलर सुतो राज पण्डित रूद्रसिंह रतवाल जालय सँ घराधर दौ महत्तक भहेश्वतर सुता महत्तक होरेश्‍वर राजपण्डित शोरेश्व र सुपेश्वहर चण्डिश्वुर गुणीश्वोरा: राढ़री कोइयार सँ देवेश्वनर सुत ग्रहेश्वसर दौ विरनाग सँ . . . द्दौ.॥ सुखत चण्डेेश्व र सुता . . . चन्दवइ दिधोसँ भट्ट श्रीवंसुत रातु दौ . . . दरिहरा सँ नितिकर‍ द्दौ.॥ राजपण्डिन शरिश्व.र सुत हाड़ीक: सोन करमहा सँ रामचन्द्रर सुत हरिकर दौ॥
(४०३) ॐ कपिलेश्वचरनाथाय नम: सिमरौनगढ़ (२०६) माण्डगर भूल प.अ. (१४८ -१५७) महाराज लक्ष्मीीनाथ
महाराजघिराज शिव सिंह पत्नीक महाराज्ञी लखिमा . . . पालीसँ . . . सुत जी६वेश्विरसुता अपरा उमा वहेराढ़ी सँ नरहरि सुत विरावू सुता अपरा महारानी हरिअम सँ . . . सुत पाँखू सुता महाराजदिराज पद्मसिंह पहरि महनाली विश्वा स देवी . . . हरिअम सँ नारायण सुता कुमर हरसिंह सुता दर्घनारायण पदांकित महाराज रत्न सिंह प्र. नरसिंह राज रताई राजा विजय नारायण प्र. रघुसिंह राजा वीरनारायण सिंह प्र. भानुसिंह: आद्या फनन्दडह सँ वासुदेव दौ . . . पबौलि सँ सुयन द्दौ.॥ अपरो नरउन सँ दामोदर दौ . . . पालीसँ नरसिंह द्दौ.॥ महाराज रत्नन सिंह सुता महाराजा घीरसिंह प्र. हृदयनारायण महाराज भैरव सिंह प्र. हरिनारायण कुमर चन्द्रतसिंहा . . . अपरा सुतो कुमर सिंह महाराजा भैरव सिंहसुतो महराजा घिराज रामभद्रसिंह: महाराजाघिराज रामभद्र सिंह प्र. सत्यनारायण सुतो महाराजा लक्ष्मीमनाथ सिंह प्र. कंसनारायण कुमर बलभद्र रानारतिनाथ: चन्दौात पालीसँ देवे सुत शिव दौ . . . माण्डंर सँ खौसुत सूयन द्दौ.॥ वत्ससवाल नरउन सँ खौत सुत सुचिकर कस्तु त: राजा भोगीश्वतर सुतो राजा गणेश्वार: अन्दा म वासी कादियार सँ राय गन्धुर्व दौ राजा गणेश्वतरा सुतो राजा वीर सिंह कुमर किति सिंहो करही भण्डुरीसम दौ श्रीदत्त सुत वाम दौ . . . भदुआम सँ स्थितिकर द्दौ.॥ अपरा राजा भोगीश्वडर सुतो स्था नान्ततरिक गोविन्दर कोइलीजालय सँ सूर्यकर दौ॥ तत्र गोविन्दन सुता स्थाीनान्ती‍क माधव कुमर केशव कुमर भुरारी राजन सिंह कुमर दामोदरा: भदुआलसँ शुक्ल गौरीपति सुत राजू दौ जालय सँ नरउन नारायण द्दौ.॥ अपरा गोविन्दथसिंह सुतो रामसिंह राम नारायणो गोराज रजबाल सँ दामोदर सुत मधुकर दौ . . . खौआल सँ अपू द्दौ.॥
(४०५) ॐ कैलाशपत्यै नम: (२०६)
हिरानन्दर सुतो बैजूक: बेलउँच सँ रतन दौ . . . बैजसुता . . . पालीसँ मंगनूसुत भिखिया दौ . . . दरिहरा सँ प्रेम द्दौ.॥ ठ. चतुर सुता . . . पनिचोम सँ वाबूनाथ दौ . . . प्राणपति सुत जीवनाथ सुतो सनफूल दरिहरा सँ गरीब दौ . . . सनफूल सुतो वाबूनाथ सकराढीसँ जयकृष्णफ सुत गोढि़ दौ . . . सरिसब सँ रकशिहाल द्दौ॥ वाबूनाथ सुता . . . दिघोसँ वोघसुत फेकु दौ . . . बेलउँच सँ दिवंघु सुत लान्हूु दौ . . . वहेरासी सँ हरि द्दौ.॥ वाबू इन्द्रबनारायण सुतो वाबू: दोलधरनारायण प्र. शिव शेषध नारायणो प्र. भोला जीजवाल सँ केशव सुत मघूसूदन दौ . . . हरिअम सँ शिवशंकर द्दौ.॥ अपरा वाबू इन्द्र नारायण सुतो इशधरनारायण प्र. लूट जजिवाल सँ जगदत्त सुत विष्णुइकांत दौ . . . सकराढ़ी सँ भायलाल द्दौ.॥ वाबू दामोधर नारायण सुतो वाबू जीवेश्वुर नारायण वाबू ऋद्धेश्व र नारायण्णोल घुसौत सँ माधव सुत गुञ्जेश्वार दौ . . . वलियास सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ वाबू जीवेश्व्र नारायण सुतो नरउनसँ रतिनाथ सुत कपिलेश्व र दौ ( उ. प्र. २७०/५) खण्ड्बला सँ हरिनन्दरन द्दौ.॥
वाबू ऋद्धेिय स्वौर नारायण सुता . . . खण्डसबला सँ वाबू तुलापति सिंह सुत वाबू श्यादमानन्द सिंह दौ प्र. इन्द्र पति सिंह दौ . . . वलि. कृष्णेश्वर द्दौ.॥ वाबू शेषधर नारायण सुतो नेत्रधर नारायण: फन्दनह सँ मांगु सुत चिन्‍तु दौ . . . वलियास सँ वजरिश . . . द्दौ॥ नेगधर नारायण सुतो मिहिर कुमार . . . खण्डमबला गणपति सिंह सुत वावू गोपीनन्दन सिंह दौ . . . सुरगन सँ लक्ष्मीनारायण द्दौ॥ इशधर नारायण सुतो धरणीधर करमहा सँ . . . सुत . . . मुरलीधर दौ . . . दरिहरा गोवर्द्धन द्दौ॥ अपरा सुता गोविन्द् विमल निर्मल रामे श्व रनारायण . . . पबौलि सँ वुद्धि सुत विन्य् ग नाथ दौ . . . घुसौत सँ गुण्नेशश्वरर द्दौ.॥ धरनीधर सुतो मनोज कुमार घुसौत सँ गुञ्जेश्व र सुत महेश्वगर दौ . . . खण्ड.बला सँ घुरनसिंह द्दौ.॥ गोविन्दल नारायण सुता . . . उजान रूचौलि. करमहा सँ नरसिंह सुत भीमनाथ दौ . . . सुदे बेलउँच सँ वाबू छपरा लालश्री द्दौ.॥
(४०६) ॐ सराय नम: सुगउना
वाबू कुश प्र. श्रीमन्तल नारायण सुतो टेकघरनारायण हेमघर नारायणो घुसौत सँ मुकुन्दश सुत केशव दौ . . . दरिहरा सँ दिगम्बमर द्दौ.॥ वाबू टकेधर नारायण सुता भोजेन्द्र नारायण विनोदनारायण प्रमोदनारायण सन्तो नारायण फुनदाहापालीसँ योगधर सुत ववे. प्र. श्रीधर दौ . . . बलियास सँ अर्जून सुत भीखम द्दौ.॥ सोदरपुर सँ मनसुख सुत हारिकानाथ कस्तु त:-
वाबू बोध नारायण सुता वद्रीनारायण योगधर उन्दुाधर नारायण पद्मघर नारायण . . . नारायण: हरिअम सँ गिरघर सुत भदनमोहन दौ . . . एकहरा सँनमोहधर द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ विश्वोनाथ सुता खगनाथ दौ धोंधड़रिया नान्यणपुर विस्फीद सँ नन्हणकु सुत गुमानी दौ . . . वत्तवाल नरउन सँ गणेश दत्त द्दौ.॥
पक्षघर नारायण सुता . . . करमहा सँ सोने सुत चुनचुन दौ . . . दरिहरा सँ मोहन लिसुत गोवर्द्धन द्दौ.॥ वाबू मानीक नारायण सुता . . . पबौलि सँ कलाधर सुत मचल दौ . . . वलियास सँ धीर द्दौ॥ अपरा सुता . . . पाले सँ नाथ सुत दिनानाथ दौ . . . वलियास सँ भिखिया द्दौ॥ अपरा सुता . . . जजिवाल सँ हिस सुत गोनन दौ . . . माण्डरर सँ भवेश द्दौ.॥ वाबूगोपाल नारायण सुता वैद्यनारायण: जजिवाल सँ लक्ष्मी घर सुत मनसुख दौ . . . माण्डार सँ गंगादत्त द्दौ.॥ वाबू हृदयनारायण प्र. हिरासुता . . . जजिवाल सँ मनसुख स्यैव दौ . . . अपरा वाबूगोपाल नारायाण सुता . . . सोदर. जग्य.पति सुत अपूछ दौ पाली सँ चाण द्दौ॥ वावू व्रजनारायण सुता . . . घुसौत सँ बिहारी सुत मनबोध दौ . . . सकराढी सँ चिंतामणि द्दौ॥ वावू नरनारायण सुतो वाबू चन्द्रछ नारायण कुमुदनारायणो खण्डनबला सँ हरिदेव सुत सोखे दौ . . . माण्डसर सँ श्याुम द्दौ.॥ वाबू चन्द्रेनारायण सुता . . . रखवारी हरिअम सँ काला पौत्र भ्रमर सुत दुल्लसह दो . . . रतिपाड़ बेलउँच सँ बालकराम द्दौ.॥
(४०७) रिक्त
(४०८) ॐ दिगम्ब राय नम: महुआ सँ नारायण पट्टी रानीरोल
महुआ खौआल ग्रामारम्भर:- (४०५/५) हेमकर सुतो तुलाराम मोतीरामो सरिसब सँ भ्रमर सुत शोभनाथ दौ . . . पनिचोम सँ लौकनाथ द्दौ.॥ मोतीराम सुतो राधावल्लदभ रमा बल्लसभो पालीसँ भैया सुत जीवेश्वकर दौ . . . सतलखा सँ आँ रवी द्दौ.॥ अपरा मोनीराम सुता . . . करमहा सँ शम्भुौनाथ सुत श्रीनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ रमानाथ द्दौ.॥ राधावल्लुभ सुता . . . बहेराढ़ी सँ आँखीसुत संसाधर दौ . . . बेलउँच सँ सोनमलि द्दौ.॥ आँखी सुता वैया. हेमनाथ वैया. प्रेमनाथ गोपीनाथ महा सँ जीवनाथ सुत शम्भु.नाथ दौ . . . खण्डाबला सँ महिनाथ द्दौ.॥ हेमनाथ सुता जाल्यानदत्त भाना वैया. हरिनाथा करमहा सँ चित्रघर सुत ऋद्धि दौ . . . दरिहरासँ बवनू द्दौ.॥ जाल्पादत्त सुता बेलउँच सँ अमरेश सुत रविनाथ दौ . . . फन्दुहसँ भस द्दौ.॥ अपरा जाल्याचदत्त सुतो गुणाकर: बेलउँच सँ बनी सुत भवानी लाल दौ . . . सोदरपुर सँ भवानीलाल द्दौ.॥ वैया. हरिनाथ सुतो कृष्ण देव भोलाको सरिसब सँ ठकुरे सुत एकहरा दौ . . . पालीसँ लोटन द्दौ.॥ अपरा सुता कृष्ण दत्त पुरुषोत्तम नरोत्तमा: खण्डपबला सँ विष्णुनसिंह सुत श्याीमसिंह दौ (३५६//६) माण्डोर सँ हिभरण द्दौ.॥ कृष्णददेव सुता बैद्यनाथ काशीनाथो सोदरपुर सँ मानिकनन्दषन सुत नित्या नन्द दौ . . . पालीसँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुतो अमरनाथ: कोदरिया सँ कुमर सुत हरिश्व न्द्र् दौ बेलउँच सँ सुकेश्व र द्दौ.॥ अमरनाथ सुता . . . खड़हरा ब्रह्मपुरा सँ . . . सुत सुशील चन्द्रव दौ॥ भोलासुता लोकनाथ तुलानाथ घनश्या.मा दिघोसँ गोपाल सुत बवनू दौ . . . खौआल सँ अभिरुद्ध द्दौ.॥ लोकनाथ सुता . . . केनीवारी . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ तुलानाथ सुता सरिसब सँ भोलासुत शिवकृष्ण. प्र. बच्चा् दौ करमहा सँ नरसिंह द्दौ.॥ घनश्यातम सुता . . . विट्टो करमहा सँ बाला सुत लक्ष्मी.नाथ दौ . . . खौआल सँ मुकुन्द द्दौ॥
(४०९) ॐ आशुतोषाय नम: रानीटोल (२०९)
कृष्णे९त्तम सुता . . . हरिअम सँ उग्री सुत कुञ्जबिहारी दौ (उ.प्र. ७८//४) सरिसब सँ गोपाल द्दौ.॥ पुरुषोत्तम सुता आनन्दू महानन्द नागेन्द्रक शान्तीलनाथा सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्द॥न दौ . . . हरिअम सँ मुसहड़ द्दौ.॥ आनन्दूर सुतो मुहारी दिघो ठ. मत्ररसुता चौ. केदारनाथ द्दौ.॥ . . . वलियास सँ पद्मनाथ द्दौ.॥ B.P.S.C. महानन्द सुता . . . फन्द.हसँ वंशमनि सुत विजयमनि दौ . . . दिघोसँ बवून द्दौ.॥ नागेन्द्र सुता . . . नरउन सँ मुकुन्दा सुत जयनाथ दौ . . . अलय सँ राजा कलानन्द् सिंह द्दौ.॥ शान्ति नाथ सुता . . . वैगनी अलय सँ राजा कृल्या.नन्द सिंह सुत कु. विमलानन्दि सिंह दौ . . . दरिहरा सँ गोविन्दलन नारायण द्दौ.॥
नरोत्तमसुता चन्द्र नाथ देवेन्द्र नाथ सत्येयन्द्रौनाथ B.P.S.C उपेन्द्र नाथा सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्द न दौ . . . हरिअम सँ मसुहर द्दौ.॥ चन्द्रलनाथ सुता . . . खण्डमबला सँ हरिनन्दसन सुत सूर्यनन्दरन दौ . . . तिसउँतसँ भगवन नारायण द्दौ.॥ देवेन्द्ररनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ शितलादत्त सुत पिताम्ब.र दौ . . . सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दन द्दौ.॥ सत्येून्द्रशनाथ सुता . . . सुरगन सँ रायदुर्गानारायण सुत सथ वद्रीनारायण दौ . . . बेलउँच सँ लाला द्दौ॥
उपेन्द्र नाथ सुतो अमित कुमार ई. विनीत कुमारो अलय सँ कुमार श्यादमनन्दब सिंह दौ . . . कुजौली सँ पिणाकर द्दौ.॥ अमित कुमार सुतो अंकुर . . . आहिल हरिअम सँ डा. मदनेश्वकर सुत डा. रत्नेश्व र मिश्र दौ . . . दिघो सँ दौ . . . द्दौ.॥ विनीतसुतो . . . नवटोल दिगउन्दे सोदरपुर सँ . . . शैलेशचन्द्र मिश्र दौ . . . सँ . . . द्दौ॥
(४१०) ॐ शिवाय नम: कटका जटाधर झा महेशपुर
प्रेमनाथ सुता . . . फन्दयहसँ म.म. भवानीदत्त सुत उग्रदत्त प्र. खेली दौ . . . सोदरपुर सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ गोपीनाथ सुता भीमनाथ दृगनाथ ब्रजमोहन यदु नन्दमन रघुनन्दून शिवन्दौना हरिअम सँ काशीनाथ सुत पोषन दौ . . . सोदरपुर सँ माधव द्दौ.॥ भीमनाथ सुता . . . पालीसँ जीवन सुत बवूजन दौ . . . पबौलि सँ दुखिया द्दौ.॥ दुगनाथ सुतो अमिनन्दजन: करमहा सँ रज्जूद सुत जगनाथ दौ॥ खण्डदबला सँ गिरघर सिंह दौ अभिनन्दोन सुतो रामचन्द्रू पबौलि सँ रूपनाथ सुत वंशी दौ . . . खौआल सँ नेना द्दौ॥ अपरा गोपीनाथ सुतो विश्वनाथ दिघो सँ हिरफूल सुत फेशन दौ . . . बेलउँच सँ तुलसीदत्त द्दौ.॥ विश्वननाथ सुतो जराघर: बुधवाल सँ मित्रदत्त सुत मन्नु् दौ . . . पबौलि सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ अपरा जराधर सुता . . . जजिवाल सँ केशव सुत मधुसूदन दौ . . . हरिअम सँ शिवशंकर द्दौ.॥ रामचन्द्रत सुता . . . घुसौत सँ केशव बच्चतन दौ . . . एकहरा सँ मनमोहन द्दौ.॥ (४२७/५) हरिहर सुता बालकृष्णँ लालकृष्ण‍ महीका बेलउँच सँ मांगु सुत अनिरुद्ध दौ (४२७/५) पालीसँ द्दौ.॥ बालकुष्ण‍ सोनमाकुआ छाताका सोदरपुर सँ रमानन्दन सुत घनी दौ (४२७/६) सक. जयकृष्णक द्दौ.॥ सोनमा सुतो जानकी नाथ प्र. भैयाक: गंगोली सँ अभिराम सुत लोचन दौ . . . घुसौत सँ वंशीधर द्दौ.॥ अपरा सेनामा सुता प्रान्नाुथ रमानाथ हेमनाथ मथुरानाथ हृदयनाथा बहेराढ़ी सँ रतिधरसुत चिन्तू दौ . . . जजिवाला सँ भैयाराम द्दौ.॥ जानकी नाथ सुतो रुद्रनाथ पालीसँ नेहाल सुत भवानीदत्त दौ . . . पाली सँ गंगादत्त द्दौ॥ अपरा सुता जयकृष्ण अमृतनाथ मतिनाथ भवनाथाः तिसउँत सँ परशुराम सुत मनाई दौ . . . वलियास सँ धीर द्दौ॥ अमृतनाथ सुता . . . पनि. निधि सुत रमानाथ दौ . . . कुजौलीसँ लाल द्दौ.॥ भवनाथ सुता . . . नरउन सँ होरिल सुत रघुवर दौ . . . पालीसँ कमलादत्त द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सरिसब सँ मानीकं सुत चण्डी वत्त दौ . . . सक. दुल्ल ह द्दौ.॥ रमानाथ सुता गिरधारी बदरी गुदरा कर. महन्थलसुत फकीर दौ . . . सोदरपुर सँ धोरी द्दौ.॥ गिरघारी सुता हारीपाली सँ वितरी सुत लीलाधर दौ . . . सोदरपुर सँ भोला द्दौ.॥ अपरा सुतो विश्वँनाथा पबौलि सँ दुर्गानाथ सुत मथुरानाथ दौ . . . भाण्डणर सँ नित्यानन्द द्दौ.॥
(४११) ॐ नीलकंठाय नम: तरौनी (२१०)
विश्व१नाथ सुता . . . करमहा सँ प्या रे सुत नरसिंहदत्त दौ . . . माण्ड्र सँ वाबूलाल द्दौ.॥ गुदर सुता . . . सोदरपुर सँ ललीत सुत वंशीघर दौ . . . खौआल सँ हिरालाल द्दौ.॥ हेमनाथ सुता . . . पालीसँ नेहाल सुत लाल दौ . . . सोदरपुर सँ बौघी द्दौ.॥ बुआ सुता शम्भुरनाथ जयनाथ दिनानाथा गंगौली सँ सदन सुत बैद्यनाथ दौ . . . (B ८७/२) बुधवाल सँ दुखनी द्दौ.॥ शम्भुननाथ सुता सरिसब सँ ब्रहमदत्त सुत वाबूलाल दौ . . . एकहरा सँ गुननिधि द्दौ.॥ जयनाथ सुतो शंकरदत्त नरउन सँ मनि सुत बलभद्र दो . . . करमहा सँ सोनी द्दौ.॥ दिनानाथ सुतो मोतीलाल पालीसँ गुनपति सुत ब्रहमदत्त दो . . . सोदर. माना द्दौ.॥ छातासुता वाबूनाथ रामनाथ लक्षमना: पालीसँ नीलाम्बदर सुत सुतो दौ . . . एक. रूचिपति द्दौ.॥ वाबूनाथ प्र. मणिकृष्णी प्राण भायनाथ बहेरादीसँ सीताराम सुत होरील दौ . . . सोदरपुर सँ जग्यपति द्दौ.॥ रामनाथ सुता हरिअम सँ छत्रपति सुत परशमणि दौ . . . जजिवाल सँ आत्मा राम दौ लक्षमन सुतो श्रीनाथ जजिवाल सँ वरजू सुत वूटन दौ . . . एकहरा सँ ब्रजनाथ द्दौ.॥ श्रीनाथ सुता . . . बुधवाल सँ चाण सुत श्रीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ हनुमानदत्त द्दौ.॥ (३४५//५) भिखारी सुत रामसुतो मघुकर चाणो बुध॥ यदुनन्दसन सुत सदानन्दर दौ (२३६//३) सोदरपुरसँ रीगर द्दौ.॥ मघूकर सुता पनिचोम सँ मंगाई सुत परपोत्र मदौ (३४५//६) हरि. सधानन्दो द्दौ.॥ चाण सुतो यदुनीक: सोदरपुर सँ जयराम सुत हरपति दौ . . . दरिहरा सँ श्रीनिवास द्दौ॥ यदुनी सुतो हुलाश प्र. गुणनिधि कर. दिनमनि सुत महिनाथ दौ . . . सत. नारायण द्दौ॥ गुण निधि सुतो वाछ प्र. वटुकनाथः सोदर. भगीरथ सुत रमापति दौ हरिअम सँ धनी द्दौ॥ अपरा सुता . . . पालीसँ शूलपाणि सुत जीउँत दौ . . . खण्डअबला सँ चाण सुत प्रद्धसिद द्दौ॥ वटूकनाथ सुतो कलकादत्त पालीसँ जीउँत सुत रूद्र दौ . . . दरिहरा सँ चणमनि द्दौ.॥ कालिकादत्त सुतो बालगोपाल कर. बोकनसुत लाल दौ . . . वलियास सँ भोलानाथ द्दौ.॥ बालगोपाल सुता . . . वहेराढ़ी सँ शम्भुददत्त सुत श्रीदत्त दौ . . . ना. खौआल सँ नेहाल द्दौ.॥ अपरा चाणसुतो नमन: पनिचोम सँ विष्णुददेव सुत रघुदेव दौ . . . माण्ड्र सँ रघुदेव द्दौ.॥ नयन सुता श्यानमकृष्णद मयारामो कर.गोढ़ाई सुत भिखारी दौ . . . माण्डतर सँ घनी द्दौ.॥ रूपरा सुतो वाबूनाथ सोदरपुर सँ हरिजीव सुत जयशीव दौ . . . सतलखा सँ धर्मपति द्दौ.॥ श्याँमकृष्णख सुता . . . हरिअम सँ लक्ष्मीुकान्तन सुत वरजू दौ . . . सोदरप्रर सँ रामेश्वकर द्दौ.॥ मयाराम सुतो राजा दुल्लिरो सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . सकराढ़ी सँ जयशीव द्दौ.॥ राजा सुता सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ . . . माण्डरर सँ साहेब द्दौ.॥ दुलार सुता . . . पनिचोम सँ ननबिहारी पौत्र महेशदत्त सुत भैयालाल दो . . . सोदरपुर सँ चकोर सुत लाल दौ . . . खौआल सँ नुड़ाउन द्दौ.॥ बावूनाथ सुतौ वबुजन पबौलि सँ रघुवीर सुत पाठक भवनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ भैनू द्दौ.॥ वबुजन सुतो अजीत नारयण वेलउँच सँ वबुरैया सुत लान्हाी दौ . . . भटौर सँ भचल द्दौ.॥‍
(४१२) ॐ राँटी पिलरवाढ़
अथ खड़ीक खौआल ग्रामारम्भँ:- चतुर्भूज सुतो धराधर पुरन्द रो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ धराधर सुता निधि चेथडू सोनीका हरि. बसुदेव सुत गंगादाश दौ . . . दरिहरा सँ रामचन्द्रौ द्दौ.॥ चेथडू सुतो दुल्ल ह: फनन्दशह सँ गोकुलनाथ सुत रघुनाथ दौ . . . सोदर मोहन द्दौ.॥ दुल्लह सुता पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ . . . दरिहरा सँ मनोधर द्दौ अपरा सुता हरि. देवकृष्णी सुत मचल दौ . . . सोदरपुर सँ छोटकनि द्दौ.॥
सोनी सुतो लोटन: हरिअम सँ शिवदाश सुत जगन्नाथ दौ . . . सोदरपुर सँ लाला द्दौ लोटन सुता नारायणदत्त भौजीलाल गोपीनाथा:खण्डवला सँ वीर सुत ब्रजभूषण दौ सकराढ़ी सँ हरिहर द्दौ.॥ अपरा सुता पाली सँ परशुराम सुत मनबोध दौ . . . दिघो सँ मधुरापति द्दौ अपरा सुता . . . करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ . . . पण्डुपआ सँ वंशीधर द्दौ.॥ नारायणदत्त सुतो ननूक: धेनु पबौली सँ चौ. मधुरापति सुत धर्मदत्त दौ . . . सक. वंधु द्दौ.॥ अपरा सुता मनोहर: वुधवाल सँ नकट सुत कमलपाणि दौ . . . खण्डवला सँ कुली सुत मनी दौ पनि. बसाउन द्दौ.॥ अपरा सुतो लील इनो वुधवाल सँ द्याना सुत पाँचे दौ . . . खण्डवला सँ भंजन द्दौ.॥ मनोहर सुता सोदर. भवानीदत्त सुत भातू दौ . . . पाली सँ झोटन द्दौ.॥ लील सुता . . . खण्डवला सँ मदन सुत जगमोहन दौ . . . वुधवाल सँ पा. तेजनाथ द्दौ.॥ इन सुता . . . तिलय सँ झपट सिंह सुत मोहन सिंह दौ . . . वुधवाल सँ तेजनाथ द्दौ.॥ नौजी लाल सुता . . . सँ . . . सुत भैया दौ बुधवाल सँ शिवदत्त द्दौ.॥ गोपीनाथ सुता . . . करमहा सँ सोनी सुत देवनाथ दौ . . . दरिहरा सँ बच्चदन द्दौ.॥ गोपीनाथ सुता . . . सँ ठकुरी दौ पाली सँ जगतबन्धुँ द्दौ.॥
पुरन्दपर सुतो जयशीव: नरउन सँ हरि सुत कविकृष्णद दौ . . . माण्ड्र सँ घनश्यादम द्दौ.॥ जयशीव सुता दयन कलर रूदला: वुधवाल सँ परमानन्द‍ सुत देवकृष्णद दौ दरिहरा सँ हरिजीव द्दौ.॥ अपरा सुतो जीवन योगीको करमहा सँ वामदेव सुत मुकुन्दम देव दौ . . . सोदरपुर सँ मनिधर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . फनन्द ह सँ बलदेव सुत सोनाई दौ . . . दरिहरा सँ हरिजीव द्दौ.॥ दयन सुतो बच्चीद प्र. भरुकौ पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ . . . माण्डार सँ यादव द्दौ.॥ भरु सुता . . . खण्डवला सँ ब्रजभूषण सुत . . . रत्नेाश्वरर दौ हरिअम सँ मचल द्दौ.॥ अपरा सुतो मनमिल: सोदरपुर सँ पशुपति सुत लाल दौ . . . पाली सँ मधुपति द्दौ.॥
(४१३) (२११) ॐ महेश्वमराय नम: पिलरवाड़
अपरा भरु सुता . . . खड़का एकहरा सँ कृष्णवदत्त सुत धर्मदत्त दौ . . . पबौली सँ ठोढी द्दौ रुदल सुतो ववुजन: पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ माण्ड र सँ यादव द्दौ.॥ ववुजन सुता . . . सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत हृदयनाथ दौ . . . दरिहरा सँ उर्व्वी धर द्दौ.॥ अपराभरू सुता हरिअम सँ दयाराम सुत सँ जीवन दौ कटाई सँ रक्कहन द्दौ.॥ जीवन सुतो वदरीनाथ भाइनाथो पाली सँ अन्दीद सुत दुखभजन दौ . . . सतलखा सँ हरिजीव द्दौ.॥ जीवन सुतो गोशाँइक: सोदरपुर सँ महिनाथ सुता बचनू दौ अलय सँ नित्यादनन्दा द्दौ जीवन सुतो मानीक भगतो पाली सँ हिया सुत वेणीराम दौ . . . एकहरा सँ इन्द्रापति द्दौ.॥ वद्रीनाथ सुता . . . खण्डवला सँ सोखेपौत्र खगेश सुत खेली दौ दरिहरा सँ काला सुत नन्दद द्दौ.॥ पाली सँ मधुपति कस्तुवत:॥ गोशाँइ सुता . . . सोदरपुर सँ मद्धू सुत उँमाई दौ . . . खौआल सँ दयाराम द्दौ मानीक सुता पबौली सँ दुखरण सुत भवदत्त दौ . . . हरिअम सँ वरजू द्दौ.॥ भगत सुतो हिभरण प्र. बासुदेव गो‍वर्द्धनो पबौली सँ दुखरण सुत भवदत्त स्यै्व दौ हरिअम सँ वरजू द्दौ.॥ योगी सुतो वैजू काशीनाथो करमहा सँ लक्ष्मीयकान्त् सुत घनश्याँम दौ . . . घुसौत सँ ठ. राम द्दौ.॥
(B ३३//७) हरिहर सुतो राम छोटकनि जजिवाल सँ मोहन सुत पुरुषोतम दौ (B.३३/७) वुधवाल सँ प्रद्युम्न द्दौ.॥ राम सुता दुखिया वुआ पोषना वेलउँच सँ आनिरुद्ध सुत अमरेश दौ (B.३३//७) गंगोली सँ उमाँनन्दल द्दौ.॥ दुखिया सुतो गरीव केवलो पाली सँ धर्मपति सुत रोहिणी दौ सोदरपुर सँ भैयाराम द्दौ.॥ वुआ सुतो गृहिमणि गोपालो करमहा सँ वुढ़ाई सुत पोषण दौ . . . नरउन सँ धनी द्दौ.॥ गृहिमणी सुता गोनन वरजा रंगलाला सरिसब सँ खाँतर सुत भोल दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौ.॥ पोषन सुता . . . कुजौ‍ली सँ छोटकू सुत गोकुलनाथ दौ . . . खौआल सँ शुभाई सुत महिधर द्दौ.॥ गोपाल सुता . . . सोदरपुर सँ हरिकृष्णथ सुत गौरी दौ . . . बुधवाल सँ टेकचन्द द्दौ.॥
(४१४) ॐ सिमरवाड़ सँ रानीपुर (बेतिया)
सिमरवाड़ खौआल ग्रामारम्भम: . . . मोदनारायण सुतादत्त प्र. भैरवदत्त नमू बछरण नमू बवुरैयाका हरिअम सँ हृदयराम सुत पद्मनाभ दौ . . . सोदरपुर देवकृष्ण द्दौ.॥ दत्त प्र. भैरवदत्त सुतो हरखू परमहंसो बेलउँच सँ पन्नीस दौ करमहा सँ रुद्र द्दौ.॥ हरखू सुतो दिवाकर नन्द किशोरो सोदरपुर सँ फूल सुत गदाधर दौ हरिअम सँ रूपनाथ द्दौ.॥ दिवाकर सुत नागेन्द्र किशोर हरिअम सँ नेना सुत बच्चेूलाल दौ . . . पबौली सँ विश्वेनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो सुरेन्द्रसनाथ सचिन्द्रौनाथो करमहा सँ कुवेर सुत सुन्द्र दौ . . . सकराढ़ी सँ गुलाब द्दौ.॥ सुरेन्द्र्नाथ सुता . . . सोदरपुर सँ पुण्याुनन्दु सुत उँमेशचन्द्रह दौ . . . वलि. योगी द्दौ.॥ नन्द. किशोर सुत योगीन्द्र किशोर गि‍रीन्द्रप किशोर ज्ञानेन्द्र किशोरा: करमहा सँ मन्धथन सुत मुकुन्दन दौ . . . खण्डवला सँ विष्णुनसिंह द्दौ.॥
योगीन्द्र् किशोर सुता जीतेन्द्र किशोर धीरेन्द्रस किशोर महेन्द्रत किशोर। अलय सँ राजा श्रीनन्ददन सिंह सुत राजा कमलानन्दि सिंह दौ . . . माण्ड र सँ ठीठर द्दौ.॥ जीतेन्द्रं किशोर सुता पबौली सँ गुणानन्दद सुत कलिकानन्द दौ . . . माण्डजर सँ रमानन्दर द्दौ.॥ महेन्द्र किशोर सुता . . . सँ विकल सुता रूपनाथ दौ खौआल सँ
गिरीन्द्रँ किशोर सुता रविन्द्र किशोर कोदरिया सँ कुमर सुत गणेशचन्द्र दौ . . . पण्डुरआ सँ कन्हावई द्दौ.॥ रविन्द्र किशोर सुता हरेन्द्रौ किशोर शिवेन्द्रँ किशोर महेन्द्र किशोर रोहाड़ सोदरपुर सँ नवल किशोर सुत राजेन्द्र नारायण दौ . . . वलियास सँ दिवाकान्त द्दौ.॥
बछरण सुता नित्या‍नन्दद मुश प्र. उग्रानन्दत इन्द्रा नन्दाा वहेराढ़ी सँ रतिधर सुत कमलपाणि दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ इन्द्राननन्दा सुता टकबाल सँ बन्धुण दत्त सुत शम्भुेनाथ दौ . . . पबौली सँ किशोरी द्दौ.॥ ननू सुता चिन्तािमनि खूनी लूटना सरिसब सँ कृष्णादेव सुत पाँ चाण दौ . . . वलियास सँ नाथ द्दौ.॥
(४१५) ॐ वृषभछजाय नम: सिमरवाड बेतिया (२१२) (कुडि़याटोल)
घनश्या५म सुता ववुनन्दान रामभद्र भूतिनाथा वेलउँच सँ भवदेव सुत भैया दौ . . . वलियास सँ महादेव द्दौ.॥ ववुनन्द न सुता सरिसब सँ रघुनाथ सुत भ्रमर दौ माण्डवर सँ महिपति द्दौ.॥ . . . रामभद्र सुता बलभद्र प्याारे प्र. सुभद्र वंशी प्र. वीरभद्रा घौसोत सँ छत्रपति सुत झोंटू दौ पण्डु‍आ सँ बोध द्दौ.॥ बलभद्र सुतो बालगोपाल बालमुकुन्दोघ करमहा सँ चित्रधर सुत रज्जूच दौ . . . दरिहरा सँ निधिपाणी द्दौ.॥ बालगोपाल सुतो हिरानाथ पबौली सँ धैर्यनारायण सुत भायलाल दौ . . . दरिहरा सँ वाबुनाथ द्दौ हिरालाल सुतो नन्दसकिशोर: पबौली सँ नाथा सुत भोली दौ . . . करमहा सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ बालमुकुन्दि सुतो राजेन्द्रस दामोदरो सरिसब सँ भवानीदत्त सुत कालिकादत्त दौ माण्डशर सँ कलर सुत मन्ध्न द्दौ.॥ राजेन्द्रल सुता वुधवाल सँ इश्वमरीदत्त सुत गोपाल दौ . . . बेलउँच सँ गणेशदत्त द्दौ.॥
जयभद्र सुतो अनिरुद्ध यदुनाथो पबौली सँ नाथा दौ . . . पण्डु्आ सँ ठाकुरदत द्दौ.॥ अनिरुद्ध सुता गणेश हरिनन्दतन शिवनन्द न श्रीनन्दडना पाली सँ शक्तिनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ.॥ गणेश सुतो कालीदत्त:हरिअम सँ भैरव सुत मुसहड़ दौ . . . खौआल सँ युवराज द्दौ.॥ कालीदत्त सुतो दुर्गादत्त महेशदत्तो खण्डवला सँ विष्णुासिंह सुत चण्डेजश्वतर सिंह दौ . . . पण्डुमआ सँ पाँ जीवी द्दौ.॥ दुर्गादत्त सुता . . . पबौली सँ झलहन सुत हरिद्राम्ब र दौ . . . तिसउँत सँ श्रीनारायण द्दौ.॥ हरिलनन्द न सुतो रुद्रानन्द् कृष्णा.नन्दोउ खण्डवला सँ विष्णु.पति सुत नित्यारनन्दर सिंह दौ तिसउँत सँ चिरञजीव द्दौ.॥ रुद्रानन्दन सुतो रघुनन्द न ललितनन्दसनो सोदरपुर सँ रामदत्त सुत साधु दौ . . . वलियास सँ यदु द्दौ.॥ रघुनन्दसन सुता गंगानन्दम कलाधर . . . इश्ववरनन्द ना: कन्हौनली सोदरपुर सँ भैरव सुत निरसू दौ . . . वलियास सँ इशदत्त दौ कृष्णािनन्द सुतो विनोदानन्दन प्र. राधानन्द वुधवाल सँ आर्तिनाथ सुत कृपानाथ दौ खण्डवला सँ पद्मनाभ सिं‍ह द्दौ इश्वनरानन्दल सुतो . . . फनन्द्ह सँ कृष्ण्मणि सुत इन्द्रा मणि दौ . . . सोदरपुर सँ विलट द्दौ.॥ श्रीनन्द.न सुतो शारदानन्दह: . . . सँ . . . सुत . . . दौ शारदानन्दद सुता वेलउँच सँ मनमोहन दौ भूतिनाथ सुतो अपूछ:। घुसौत सँ झोंटू दौ अपूछ सुतो शक्तिनाथ: वुधवाल सँ श्रीपति सुत दुर्गापति दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौ.॥
(४१६) ॐ आहिल सँ गोठम (नेपाल) (२१३)
आहिल खौआल ग्रामारम्भॐ . . . घनी सुत कंचन सुतो उँमानाथ: खण्डवला सँ धीतू दौ उँमानाथ सुत लक्षमन: दिघोसँ अनाथ सुत वंशी दौ सकराढ़ी सँ हरिनारायण द्दौ.॥ लक्षमन सुतौ दयाराम हरदत्तो खण्डाबला सँ पुरुषोत्तम सुत दामोदर दौ . . . हरिअम सँ प्रद्युम्न द्दौ दयाराम सुतौ सीताराम कृपाराम दयाराम सुतौ कोस्की.दत्त छोटकू का पाली सँ श्रीकृष्ण सुत भोलू दौ . . . सुखेत सकराढ़ी सँ लाला द्दौ.॥ कृपाराम सुता जजिवाल सँ कलाधर सुत वद्रीनाथ दौ. पनिचोभ सँ वद्रीनाथ दौ कौस्कीरदत्त सुत बलभद्र: सरिसब सँ चानन दौ लक्षमन सुत गंगा सुतो चानन: निखूति सँ सदानन्द सुत रामकृष्ण. दौ . . . अलय सँ बछाय द्दौ.॥ चानन सुता नरउन सँ कमलापति सुत चिलका दौ . . . दिघो सँ अन्दू् द्दौ.॥ बलभद्र सुता मधुसूदन मुकुन्दन माधवा सरि. सोदरपुर सँ निधि सुत भैरवदत्त दौ . . . खौआल सँ बोध द्दौ.॥
मुकुन्दर सुतो जगदीश: . . . हरिअम सँ सीताराम सुत जागेश्वसर दौ . . . माण्ड्र सँ मनभरण द्दौ.॥ जगदीश सुता कुजौली सँ खगनाथ सुत राम नन्द न दौ . . . बलियास सँ रज्जेौ दौ.
माधव सुतो चिरञ्जीव गंगोली सँ छोटकनि सुत जीवनाथ दौ . . . दरिहरा सँ ढ़ोढ़न द्दौ.॥ चिरञ्जीव सुता . . . हरिअम सँ वसन्तथ सुत वैया. उमेश दौ . . . कुजौली सँ एकनाथ द्दौ.॥
छोटकू सुता . . . दिघो सँ परान सुत छबन दौ . . . पाली सँ खेला द्दौ.॥ हरदत्त सुता . . . सरिसब सँ सुत . . . चानन दौ
(४१७) ॐ नम: महनौरा सँ नेपाल देशे विन्धीँ
महनौरा खौआल ग्रामारम्भन: (B६०/४) लाला सुता महिनाथ रघुनाथ प्रान्नाथ जगन्नाथ: वहेराढ़ी सँ चूड़ामणि सुत देवानन्दध दौ (B ४४//२) एकहरा सँ मोहन द्दौ.॥ महिनाथ सुतो कृपाराम सीतारामो पाली सँ रमानन्द( सुत भवानन्द दौ . . . एकहरा सँ नरोत्तम द्दौ.॥ कृपाराम सुतो गोविन्द/ गोनढ़ो सोदरपुर सँ हरिनन्दमन सुत त्रिलोचन दौ . . . करमहा सँ इन द्दौ.॥ . . . रघुनाथ सुता दुर्गादत्त साहेब धनका सोदरपुर सँ भवी सुत भिखारी दौ (B६०१६) खौआल सँ महादेव द्दौ.॥ दुर्गादत्त सुता शम्भु्नाथ भोलानाथ गौरीनाथ केदारनाथा: जजिवाल सँ सदाय सुत उँमापति दौ (B१००//५) हरिअम सँ घनी द्दौ.॥ शम्भुयनाथ सुतो रमानाथ गोपालो सोदरपुर सँ विसुनी सुत नारायणदत्त दौ (B १००/३) दरिहरा सँ कुल द्दौ.॥ रमानाथ सुता उग्रनाथ मनमोहन प्याौरे अपुछ सुन्दभरा सरिसब सँ भैयन सुत कलानाथ दौ . . . माण्डनर सँ जगन्नाथ द्दौ.॥ उग्रनाथ सुता . . . एकहरा सँ पोषन सुत सीना दौ . . . खौआल सँ वेचन द्दौ.॥ प्यानरे सुता . . . पवौली सँ पुण्य्शील सुत रूपी दौ . . . सकराढ़ी सँ मणि द्दौ.॥ अपूछ सुत निरञ्जन: करमहा सँ मनीराम सुत गोपी दौ दरिहरा सँ हियन द्दौ.॥ निरञ्जन: सुतो रघुनन्दकन श्रीनन्दुनो . . . वहेराढ़ी सँ विरे सुत मनोहर दौ . . . दरिहरा सँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ सुन्द र सुता . . . पबौली सँ धैजी सुत जगमोहन दौ . . . दरिहरा सँ सनफूल द्दौ.॥ गोपाल सुता . . . सरिसब सँ धर्मपति सुत नारायणदत्त दौ . . . हरिअम सँ भोला द्दौ.॥ अपरा गोपाल सुता गणेश मोहन वासुदेवा वुधवाल सँ बछरु सुत रतन दौ . . . सरिसब सँ एकनाथ द्दौ.॥ गणेश सुत दामोदर: हरिअम सँ कालिकादत्त सुत गुमानी दौ . . . सतलाखा सँ शंकरदत्त द्दौ.॥ दामोदर सुता पबौली सँ जगमोहन सुत गृहिमणि दौ . . . वलियास सँ राजनाथ द्दौ ऐजन सोदर सुता . . . वहेराढ़ी सँ वीरे सुत मनोहर दौ . . . दरिहरा सँ शक्तिनाथ द्दौ
(४१८) ॐ विन्‍धी
मोहन सुता . . . करमहा सँ हरी सुत जानकी दौ . . . खौआल सँ परशमणि द्दौ.॥ वासुदेव सुता करमहा सँ राजनाथ सुत मुश दौ . . . गंगोली सँ देवन सुत अनन्त द्दौ.॥ वुधवाल सँ ललित लाल द्दौ.॥ भोलानाथ सुता श्रीनाथ उमानाथ यदुनाथा सोदरपुर सँ विसुनी सुत नारायणदत्त द्दौ.॥ . . . दरिहरा सँ कुल द्दौ.॥ श्रीनाथ सुत राजा कन्हादई माधवा: पनिचोभ सँ जगन्नाथ सुत गुननिधि दौ . . . सतलखा सँ दिनू द्दौ.॥ अपरा श्रीनाथ सुत कृष्ण : पाली सँ मोदनाथ सुत वाबूनाथ दौ . . . सतलखा सँ पोषन द्दौ राजा सुता . . . बहेराढ़ी सँ लक्षन सुत छकौड़ी दौ कन्हा ई सुतो विहारीक: बेलउँच सँ गुजर सुत नेहाल सुत फणिन्द्रु दौ . . . हरिअम सँ हेमनाथ द्दौ.॥ बिहारी सुता सोदरपुर सँ दुल्लिह सुत गणेशदत्त दौ . . . वहेराढ़ी सँ भैया द्दौ.॥.
माधव सुता . . . सोदरपुर सँ चन्द्रढदत्त सुत महादेवदत्त दौ . . . अलय सँ दुवरि सुत यदु द्दौ.॥ नरउन सँ छतरी द्दौ.॥ कृष्णु सुता सोदरपुर सँ महादेवदत्त दौ . . . अलय सँ यदू द्दौ.॥
उँमानाथ सुतो राम: गंगोली सँ दुखनी सुत नन्दीौ दौ . . . माण्ड्र सँ भैरवदत्त द्दौ.॥ राम सुता पाली सँ गरीब पौत्र मुना सुत सुत फूर्द्दा दौ कुजौली सँ भैरव द्दौ.॥ यदुनाथ सुतो लक्षमन जनकलालो वेलउँच सँ विद्यानाथ सुत मनि दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दीपश्वोर द्दौ.॥ लक्षमन सुता युगल: पबौली सँ हिरालाल सुत गोपाल दौ हरिअम सँ वबुअन द्दौ.॥ युगल सुता . . . पाली सँ भोलानाथ सुत वदरीनाथ दौ दरिहरा सँ प्रभुनाथ सुत शक्रिनाथ दौ वहराढ़ी आदिनाथ कस्तुं त:॥
(४१९) ॐ विन्धी् (२१४) दामोदरपुर ककरौड़
जनकलाल सुता बलदेव रघुवीर सुरेशा सोदरपुर सँ बालकराम सुत हनुमानदत्त दौ . . . वलियास सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ बलदेव सुतो रमानन्दथ रेवतीरमनो महमदी वासी सकरी बेलउँच सँ सुन्दसर लाल दौ माधव सुत घोघन सुतो दिनबन्धु पाली सँ बाला दौ दिनबंधु सुतो देवीदत्त: वुधवाल सँ पद्मापति सुत आँखी दौ . . . सोदरपुर सँ दुखभंजन द्दौ.॥ देवीदत्त सुतो सुन्द रलाल:सोदरपुर सँ शिवदत्त सुत दुखिया दौ . . . वलियास सँ सनाथ द्दौ.॥ सुन्देरलाल सुता . . . दरिहरा सँ चन्द्र मनि सुत मुनीलाल दौ पबौली सँ श्याौमलाल द्दौ.॥ रघुवीर सुता . . . सरिसब सँ श्रीनाथ सुत रघुनाथ दौ . . . करमहा सँ पुष्पदकान्ती द्दौ.॥ रेवतीरमन सुता सरिसब सँ श्रीनाथ सुत रघुनाथ दौ करमहा सँ पुष्प्कान्तच द्दौ.॥ गौरीनाथ सुता . . . बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत वेचन दौ . . . पाली सँ हरि द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ फेकनू सुत आनन्दल दौ . . . सतलखा सँ बालह द्दौ.॥ केदारनाथ सुता नेना देवकीनन्देन अमृतनाथ वेचन सामबेद वच्चीाका सोदरपुर सँ मद्दू सुत पुरुषोत्तम दौ . . . खौआल सँ गिरपति द्दौ.॥ अभिराम सुतो भैया कुलीको करमहा सँ भवानी सुत रघु दौ . . . माण्ड्र सँ निरगति द्दौ.॥ भैया सुतो वबनू छबनू को पाली सँ मनहर सुत हरिकृष्णम दौ खौआल सँ विधापति द्दौ.॥ कुली सुतो मनबोध नारायणदत्तो बुधवाल सँ वीर सुत अन्दीआ दौ . . . खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥ मनबोध सुतो परशमनि पाली सँ सोनमनि सुत मनबोध दौ . . . सरिसब सँ साहेब द्दौ.॥ परशमनि सुता . . . पनिचोभ सँ मधुरापति सुत जयदत्त दौ . . . माण्डणर सँसनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता पानिचोभ सँ मधुरापति सुत योगी दौ . . . वलियास सँ हृदयनन्द.न द्दौ.॥ अपरा सुतो देवकीनन्ददन: करमहा सँ भैरवदत्त सुत वाबूनाथ दौ वलियास सँ मुनी द्दौ.॥ देवकीनन्द्न सुतो कुनाईको सोदरपुर सँ भैयन सुत केशवनाथ दौ . . . करमहा सँ प्यापरे द्दौ.॥ ठीठरु सुतो पबौली सँ वैया. विक्रम सुत किशोरी दौ सकराढ़ी सँ बच्चूस द्दौ.॥ नारायणदत्त सुतो गोपाल कुजौली सँ कुलपति सुत हेमपति दौ . . . एकहरा सँ काला द्दौ.॥ गोपाल सुतो नकछेद: करमहा सँ शम्भु.नाथ सुत वाबुनाथ दौ एकहरा सँ नेनू द्दौ.॥ नकछेद सुता वहेराढ़ी सँ जयानन्दन सुत मनभरन दौ . . . वलियास सँ गने द्दौ.॥
(४२०) ॐ भद्र काल्यैे नम: कैवलख नाहस सँ
नाहस खौआल ग्रामारम्भॐ: (१०९//०४) गुणाकर सुतो मन प्र. बह्मदत्त धन प्र. रुद्रदत्तो हरिअम सँ जगन्नाथ दौ ब्रहमदत्त सुतो गोशाँई गंगादत्त बतहना घुसौत सँ ठ. थेघु दौ. गोशाँई सुता ज्योो. हृदयदत्त ननू कान्ह वेणीदत्त पाँ राम शंकरदत्त इश्व रदत्त नेनमनि: करमहा सँ शिवदत्त सुत महिधर दौ . . . सोदर. वासुदेव द्दौ.॥ ज्योा. हृदयदत्त सुता बेलउँच सँ विद्यानाथ सुत ज्योव. बचना दौ . . . वलियास सँ धरानाथ द्दौ.॥ ननू सुता . . . हरिअम सँ रमानाथ सुत भवानीदत्त दौ . . . वलियास सँ रमानाथ द्दौ. वेणीदत्त सुता ववुआ वंशमनि ज्योद. गयादत्ता खण्डवला सँ गोविन्द सुत गोपीनाथ दौ . . . दरिहरा सँ लक्ष्मीतनाथ द्दौ.॥ ववुआ सुतो जानकीनाथ श्रीनाथो खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत कमल सिंह दौ . . . वलियास सँ दुल्लाह द्दौ.॥ जानकीनाथ सुता बैद्यनाथ जगन्नाथ इन्द्रधनाथ वद्रीनाथ केदारनाथा वुधवाल सँ मंधन सुत चौ. गुदन दौ खौआल सँ अपूछ द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुतो किर्तिनाथ:तिसउँत सँ चिरञ्जीव सुत श्री नारायण दौ . . . सोदरपुर सँ फतुरी द्दौ.॥ अपरा सुतौ जगदीश बटेशै पनिचोभ सँ गोविन्दस सुत अबधी दौ . . . सकराढ़ी सँ भैरवनाथ द्दौ.॥
किर्तिनाथ सुता . . . करमहा सँ योगदत्त सुत होत्रीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौ.॥ . . . सुता . . . सोदरपुर सँ मंधन सुत मधुसूदन दौ भदुआल माण्डार सँ विश्व्नाथ द्दौ.॥ . . . सुता . . . अलय सँ कुमार अभयानन्दआ सिंह प्र. नारायण जी दौ . . . दरिहरा सँ नूतन कृष्ण. द्दौ.॥ जगन्नाथ सुतो अमरनाथ: घुसौत सँ जयवल्लाभ सुत मुनी दौ . . . वलियास सँ बनमाली द्दौ.॥ अमरनाथ सुता आदित्यदनाथ धैर्यनाथ विभूतिनाथा: सोदरपुर सँ भैरव सुत इन्द्राौनन्द दौ . . . पाली सँ कृष्ण लाल द्दौ.॥
इन्द्रदनाथ सुता जीतेन्द्रुनाथ कालेन्द्र नाथ धीरेन्द्रौनाथा सरिसब सँ शशिधर सुत महो सन्तनगोपाल दौ . . . सुरगन सँ राय दुर्गा नारायण द्दौ
वद्रीनाथ सुत प्रेमनाथ सोदरपुर सँ नित्यालनन्द. दौ . . . घुसौत सँ केशव द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ ननू प्र. दयाधर सुत धनुधर दौ दरिहरा सँ जयनन्दशन द्दौ.॥ केदारनाथ सुता . . . फनन्द ह सँ चुनचन सुत मनमोहन दौ . . . पबौली सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ अपरा सुतो चुनचुन प्र. नरउन सँ धीरनाथ सुत अपूछ दौ . . . वुधवाल सँ जल्लीौ द्दौ.॥
(४२१) ॐ कैवलख (२१५) भराम
श्रीनाथ सुता चन्द्रदनाथ सूर्यनाथ तारानाथ: सरिसब सँ धरभरन सुत जनार्दन दौ . . . बुधवाल सँ नन्द्लाल द्दौ.॥ चन्द्र नाथ सुता . . . फनन्दनह सँ सोने सुत लाला दौ . . . खौआल सँ म.म. ववुआ प्र. दुखमोचन द्दौ. सूर्यनाथ सुतो गंगानाथ भवनाथो सोदरपुर सँ विश्वलनाथ सुत नेहनाथ दौ . . . पाली सँ रघुनन्द न द्दौ.॥ गंगानाथ सुता . . . पबौली सँ उँमानन्दद सुत मयानन्दू दौ उँ (१२/५) करमहा सँ जयदेव द्दौ.॥ भवनाथ सुता तारानाथ सुता प्रो. (लेखक. कवि मैथिली) भीमनाथ सुतौ दमन सुमनौ। मित्रनाथो घुसौत सँ मधुसूदन सुत दामोदर दौ . . . वलियास सँ श्रीरमन द्दौ.॥ भीमनाथ सुता . . . करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ उ. (१००/६) खण्डवला सँ वाबू धनेश्व र सिंह द्दौ.॥ सुताश्च अर्चना रत्ना सर्जना॥ दमन सुत आदर्शः सुताश्च निधि॥ वंशमनि सुता भैयानाथ टेकनाथ लेखनाथ : सोदरपुर सँ इशान्नाथ सुत गुदर दौ . . . करमहा सँ होरिल द्दौ.॥ भैयानाथ सुता . . . सरिसब सँ विसुनी सुत मुनन दौ . . . घुसौत सँ श्या म द्दौ.॥ टेकनाथ सुतो तेजनाथ भेषनाथो खण्डवला सँ योगनाथ सुत दुर्गानाथ दौ . . . वभनियाम सँ सन्त लाल द्दौ.॥ तेजनाथ सुता गंगानाथ देवनाथ दयाना‍थ जयनाथ भोलानाथ उग्रनाथा: पाली सँ रघुनन्दगन सुत दिनानन्दय दौ . . . सरिसब सँ सन्तस गोपाल द्दौ.॥ भेषनाथ सुता अमरनाथ बलनाथ वुद्धिनाथ: घुसौत सँ फतुरी सुत रमानन्दस दौ . . . बेलउँच सँ सुन्दार द्दौ.॥ अमरनाथ सुता प्रवीण खण्डवला जयनारायण सिंह सुत गोविन्दु सिंह दौ . . . कुजौली सँ इन्द्रा नन्दल द्दौ.॥ . . . दिघो सँ मंगनू द्दौ.॥
लेखनाथ सुता तारानाथ ज्योंतिष नाथ सोमनाथा सोदरपुर सँ मनहर सुत गोशाँई दौ . . . अलय सँ राजाश्रीनन्दथन सिंह द्दौ.॥
(४२२) ॐ कैवलख
पाँ राम सुत: खगदत्त: पाली सँ भवानीदत्त सुत खगनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ विध्नेुश्व र द्दौ.॥ खगदत्त सुतो खड़्गनाथ सरिसब सँ ननू सुत पाँ जगद्धर दौ पाली सँ कमलादत्त द्दौ.॥ खड्गनाथ सुता . . . दिघो सँ अवधविहारी सुत गोपाल दौ तिसउँत सँ गिरधारी द्दौ.॥ इश्व रदत्त सुता कमलमअनि भायलाल उगरीका सोदरपुर सँ वेचू सुत श्यादमनाथ दौ . . . फनन्दतह सँ शंकरदत्त द्दौ.॥ अपरा इश्वररदत्त सुता . . . खण्डवला सँ हेमपति सुत छत्रमणि दौ . . . पाली सँ उमादत्त द्दौ.॥ कुलमनि सुता लोचन प्र. चित्रधर गोनू प्र. गोवर्द्धन पिताम्बमरा: फनन्द ह सँ झौंटी सुत भैयन दौ सोदरपुर सँ बच्चू द्दौ.॥ लोचन सुता अर्जून सहदेव बलभद्रा सोदरपुर सँ केशव सुत परभू दौ . . . नरउन सँ हिरामनि द्दौ.॥ अर्जून सुतौ कमलनारायण सुबोधनारायणौ पबौली सँ ववुजन सुत सुदंश दौ . . . खौआल सँ नकछेद द्दौ.॥ कमल नारायण सुता . . . सरिसब सँ मन्नू सुत मुचकन्दआ दौ खौआल सँ नन्दीस द्दौ.॥ चितरू सुतो त्रिवेणीकान्तस सरिसब सँ लालजी सुत चतुरानन्दद दौ वलियास सँ वनमाली द्दौ.॥ अपरा सुता . . . खण्डवला सँ जगतकान्तल सुत बोधकान्तर दौ . . . हरिअम सँ गोविन्द द्दौ.॥
गोनू प्र. गोवर्द्धन सुता I.P.S.( Ex. G.P. Bihar) मिहिर कुमार (Principal Purnia College.) शंकर कुमार I.P.S.
( Railway I.G.) सुधीर कुमार:सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्दमन दौ हरिअम सँ मुसहड़ द्दौ.॥ I. P.S मिहिर. कुमार सुतो I.A.S. . . . कुमारौ सोदरपुर सँ भेषनाथ सुत भीमनाथ दौ . . . दरिहरा सँ रमानन्द द्दौ.॥ I.A.S. सुधीर कुमार सुतौ (I.A.S. अधीर कुमार प्रवीर कुमारो सोदरपुर सँ भीमनाथ दौ . . . दरिहरा सँ रमानन्द. द्दौ.॥) I.A.S. अधीर कुमार सुता . . . भारद्वाज गोत्र कछरी सँ . . . शीतल प्रसाद प्रपौत्री हृदयदयालपौत्री आनन्दी कुमार सुता . . . I.A.S. प्रवीर कुमार सुता . . . वत्सा गोत्रे सँ . . . रामेश्वुर सिंह प्रपौत्री कामेश्व र शर्मा पौत्री मिथिलेश्व र शर्म्मार सुता (शैलजा)
(४२३) ॐ (२१६) मनिकौली
पिताम्बुर सुता . . . रधेपुर पवौली सँ अजय सुत उच्चलन्यारधीश लक्ष्मीतकान्तज दौ . . . हरिअम सँ तारादत्त द्दौ.॥ भायलाल सुतो काशीनाथ लक्ष्मीीनाथो पवौली सँ नारायणदत्त सुत वेदानन्दा दौ . . . दरिहरा सँ गोकुलनाथ द्दौ.॥ काशीनाथ सुतो सुशील कुमार सच्चिदानन्दो खण्डवला सँ योगनाथ सुत दुर्गानाथ दौ वभनियाम सँ सन्तचलाल द्दौ सुशील कुमार सुता . . . फनन्द्ह सँ जयन्ता सुत राधानाथ दौ . . . खौआल सँ दिवाकर द्दौ.॥
न्यातयाधीश सच्चिदानन्दा सुता नृपेन्द्र नाथ प्रो. उपेन्द्र नाथ ठा. राजेन्द्र नाथ समरेन्द्र नाथा (कानून विंद) तिसउँत सँ जयनारायण सुत पिताम्बेर दौ . . . बेलउँच सँ कुमर द्दौ.॥ उगरी सुता मधुसूदन पुरन्दँर दुर्गा गीता का तिसउँत सँ भैयो सुत कमलनयन दौ . . . बेलउँच सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ पुरन्दतर सुता . . . हरिअम सँ छोटकनि सुत वम्म. दौ . . . खौआल सँ हरखू द्दौ.॥ दुर्गा सुतो सुरेन्द्रर: बेलउँच सँ भूषन सुत . . . सुंन्द र दौ बुधवाल सँ जयकृष्णस द्दौ.॥ सुरेन्द्रर सुता . . . हरिअम सँ फेकू सुत गुननाथ दौ . . . खण्डवला सँ योगीपति द्दौ.॥
गीता सुता . . . खण्डवला सँ जगतकान्तध सुता बोध कान्तण दौ . . . हरिअम सँ गोविन्द द्दौ.॥ अपरा सुतो विरेन्द्रल: खण्डवला सँ कृष्ण.दत्त सुत हरिनन्द न दौ घुसौत सँ फतुरी द्दौ.॥ विरेन्द्रप सुता . . . सोदरपुर सँ शितलादत्त सुत पिताम्बनर दौ . . . सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दप द्दौ.॥
नेनमनि सुता वुधवाल सँ अचल सुत हेमनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ विघ्नेरश्वसर द्दौ.॥ खौआल (१/२) बतहन सुतो सुफल ववुनू कौ वेलउँच सँ भवनाथ सुत छबन दौ . . . सरिसब सँ भिखि द्दौ.॥ सुफल सुता युवराज देवराज शिवराजा खण्डवला सँ हेमपति सुत छत्रमनि दौ पाली सँ उँमादत्त द्दौ.॥ यवराज सुतो घनश्याँम बचनू प्र. कोमल कान्तोस हरिअम सँ म.म. सचल सुत खगदत्त दौ . . . दिघो सँ ठ. उदन द्दौ.॥ घनश्या म सुतो दूर्म्मिल प्र. कुलानन्द‍ सदानन्दि हरिनन्दतना तिसँउत सँ चिरञ्जीव दौ . . . कुजौली सँ मनभरन द्दौ.॥
(४२४) ॐ मनिकौली
दुर्म्मिल प्र. कुलानन्द सुता नीलकंठ: सँ दरिहरा सँ बागीश्व रीदत्त सुत यादव दौ . . . माण्डुर सँ नरसिंह द्दौ.॥
रुद्रानन्द. सुता . . . खण्डवला सँ चिरञ्जीव सुत भूषण दौ . . . नरउन सँ शिवनाथ द्दौ हरिनन्दुन सुतो सच्चिदानन्द : फनन्द ह सँ लक्ष्मीसनाथ सुत बलेल दौ . . . बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥ सच्चिदानन्द् सुता . . . खण्डवला सँ देवकीनन्द न सुत शंकर दौ . . . पाली सँ रवूशरू प्र. कुलानन्द. द्दौ.॥ बचनू प्र. कोमलकान्तक सुता त्रिवेणीकान्त॥ ताराकान्तप गणेशकान्ता शुभकान्तड विजयकान्त महेशकान्ता‍ कुजौली सँ मनभरन सुत रमानन्दक दौ . . . बेलउँच सँ भूषण द्दौ.॥ . . . त्रिवेणीकान्तत सुतो मोहन जी प्र. शशिकान्त् शिशिरकान्तन शचीकान्तत : घुसौत सँ जयवल्लिभ सुत कुमर दौ . . . पण्डु आ सँ अपूछ द्दौ.॥ शशिकान्त सुता . . . करमहा सँ प्रेमनाथ सुत अमृतकान्तड दौ . . . पबौली सँ गुणानन्द द्दौ.॥ शिशिरकान्तम सुता . . . खण्डवला सँ जयनारायण सिंह सुत अयोध्‍यानाथ सिंह दौ . . . खौआल सँ गीता द्दौ.॥ शच्चीलकान्त सुता . . . सुरगन सँ राय लीलानन्दा सुत फलानन्दस नारायण दौ एकहरा सँ मिश्र उमानाथ द्दौ.॥ ताराकान्त सुता नरेशकान्तद दिनेशकान्त भोला प्र. . . . सोदरपुर सँ रामदत्त सुत वच्चँन दौ . . . वुधवाल सँ विश्वणनाथ द्दौ.॥ गणेशकान्तँ सुतौ निशिकान्त‍ पारशनाथ दयाकान्त नवीनकान्तण सतीशकान्तौ विपिनकान्त विनयकान्ताा फनन्दरह सँ भिखिया सुत वंशमनि दौ जजिवाल सँ आदिनाथ सँ द्दौ निशिकान्तन सुता . . . करमहा सँ महोनरसिंह सुत जगदीश दौ . . . बलियास सँ राय गंगेश द्दौ.॥ पारशनाथ सुता . . . राजा कालिकानन्द. सिंह सुत कुमार दिव्या नन्दद सिंह दौ . . . पण्डु आ सँ गुणानन्द दौ . . . दयाकान्तु सुता . . . करमहा सँ प्रेमनाथ सुत लीलानाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥
(४२५) ॐ मनिकौली (२१७)
॥ नवीनकान्तद सुता . . . कमरैल वासी . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ सतीशकान्त सुता . . . वेहट . . . सँ . . . सुत . . . हरिहर . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
॥ विपिनकान्त. सुता . . . पाहीटोल महिषीपाली सँ विजयनाथ सुत काशीनाथ दौ . . . रामपुर रजौरा माण्डलर सँ कन्ट्र द्दौ.॥ शुभकान्त. सुता . . . फनन्द ह सँ भिखिया सुत वंशमनि दौ . . . जजिवाल सँ आदिनाथ द्दौ.॥ विजयकान्तन सुता . . . घुसौत सँ फतुरी सुत रमानन्दि दौ . . . खौआल सँ श्रीनाथ द्दौ.॥ महेशकान्तु सुतो अश्विनीकान्तव अवनीकान्तो. पबौली सँ बुद्धि सुत रमानाथ दौ . . . करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥
(४२६) ॐ नाहस सँ कैवलख
देवराज सुता मधुसूदन भैयन गोकुलनाथ द्वारिकानाथ हरिहर नाथ जयनन्दकना पाली सँ फाल्गुभन सुत गोविन्दा दौ . . . वलियास सँ वाबूलाल द्दौ.॥ भैयन सुता . . . हरिअम सँ दिना सुत भूषण दौ . . . सरिसब सँ रामकु्ष्णव द्दौ.॥ गोकुलनाथ सुता . . . सरिसब सँ हर्षदत्त सुत हल्लीन दौ . . . पाली सँ बालमुकुन्दु द्दौ.॥ द्वारिकानाथ सुता . . . हरिअम सँ गुलवदन सुत जयकृष्णस प्र. ववुआजी दौ . . . जजिवाल सँ वाबूलाल द्दौ.॥ अपरा सुतो मनमोहन लक्षमनो फेट . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ मनमोहन सुतो गोविन्द‍मोहन घुसौत सँ भनाई सुत हरिमोहन दौ॥ सकराढ़ी सँ श्रीनन्दमन द्दौ.॥ लक्षमन सुता . . . घुसौत सँ भूनाई सुत हरिमोहन स्यैदव दौ . . . सकराढ़ी सँ श्रीनन्द न द्दौ.॥ हरिहरनाथ सुता गौरीनाथ उमानाथ अयोध्यायनाथ भोलानाथ सीताराम पबौली सँ मुसहड़ सुत अनन्र दौ . . . एकहरा सँ झूमकलाल द्दौ.॥ अपरा सुतो विश्वमनाथ: जालय सँ हितनाअरायण सुत चौ. वासुदेव नारायण दौ . . . एकहरा सँ मनरक्‍खन द्दौ.॥ जयनन्दरन सुता अमरनाथ भक्तिनाथो अलय सँ बेचनलाल सुत वलभद्र दौ . . . सरिसब सँ जनार्दन द्दौ.॥ अभयनाथ सुता शशीनाथ गोपाल सुमनजी भगवानजी सन्तोसष सान्हान वासी मलंगिया कुजौली सँ द्वारिकानाथ सुत शशिकान्ती दौ . . . जगोर माण्डतर सँ भुनाई द्दौ.॥ शास्त्री नाथ सुता . . . सिंहवाड़ दिधो सँ चौ. केदारनाथ सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ भक्तिनाथ सुता वलराम श्रीराम संजीव अजीत इरशाद कवै नरउन सँ ज्यो . अपूछ सुत शुभंकर दौ . . . हाटी सोदरपुर सँ भवनन्दरन द्दौ अयोध्याुनाथ सुतो रमेश ललीतो फनन्दनह सँ वंशमनि सुत जीतेन्द्र मणि दौ . . . बेलउँच सँ जानकीनाथ द्दौ भोलानाथ सुता विदेशवर कपिलेश्व्र भूवनेश्वदरा भौर खण्डवला सँ दुर्गानाथ सुत रामदत्त दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ सीताराम सुता मिथिलेश अवधेरा राजेश महिषी पाली सँ श्रोत्रिय साधु सुत धनुर्धर दौ . . . खण्डसबला सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥
(४२७) ॐ नम:
॥ (१०९//०४) खौ. (१/१) धन प्र. रूद्रदत्त सुता हरदत्त जयदत्त नारायणदत्ता करमहा सँ रघुनाथ सुत उँमानाथ दौ . . . पण्डु आ सँ कृष्ण)पति द्दौ.॥ हरदत्त सुतो ववुजन उँमादत्तौ करमहा सँ चित्रधर सुत नेया दौ . . . सोदरपुर सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ उँमादत्त सुता महोराजा प्र. शिवदत्त ज्यो . अपूछ वैयाकरण रवूदीका पाली सँ दिनानाथ सुत शक्तिनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ.॥ महोराजा सुतो भवदत्त इशदत्तो सोदरपुर सँ इशान्नाथ सुत मनहर दौ . . . खौआल सँ ननू द्दौ.॥ भवदत्त सुत भीमदत्त: नरउन सँ केशव सुत अनन्ती दौ . . . कोदरिया सँ ननू प्रसाद द्दौ.॥ इशदत्त सुत आदयादत्त: हरिअम सँ बच्चेकलाल सुत चिरञ्जीव दौ . . . कोदरिया सँ ननूप्रसाद द्दौ.॥ अपरा सुतो . . . सोदरपुर सँ भेखनाथ दौ . . . अलय सँ राजा पद्यानन्दू सिंह द्दौ.॥ भीमदत्त सुता . . . सुरगन सँ वेदानन्दल नारायण सुत रघुनन्ददन नारायण दौ . . . माण्डुर सँ गोनू द्दौ.॥ ज्यो . अपूछ सुता . . . करमहा सँ विष्णुनदत्त फेंके दौ . . . सोदरपुर सँ दूनी द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वेलउँच सँ कन्हैतयालाल सुत ववुआ दौ हरिअम सँ तुलसीदत्त द्दौ वैयाकरण खुद्दी सुतो तारादत्त बालादत्तो घुसौत सँ मुकुन्दद सुत केशव दौ . . . वलियास सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥ तारादत्त सुता शारदादत्ता‍ त्रिपुरादत्त क्षमादत्ता करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ . . . खौआल सँ वंशमनि द्दौ.॥ शारदादत्त सुता . . . पवौली सँ सुवंश सुत नीलाम्ब र दौ हरिअम सँ श्याेम सुन्दकर द्दौ.॥ त्रिपुरादत्ता . . . सरिसब सँ ब्रजगोपाल सुत रेवतीमन दौ . . . करमहा सँ नीलाम्ब‍र द्दौ.॥ क्षमादत्त सुता हरिअम सँ भवनाथ सुत प्रण्य नाथ दौ . . . माण्डरर सँ पिणाक नाथ द्दौ.॥
बालादत्त सुता धरादत वरदादत्ता प्रमदादत्त हेमादत्ता करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ . . . खौआल सँ वंशमनि द्दौ.॥ धरादत्त सुत आशीष कुमार लोहना . . . सँ . . . सुत बैद्यनाथ दौ श्या मसीधप . . . वरदादत्त सुता . . . लोहन . . . सँ . . . सुत बैद्यनाथ दौ प्रमदादत्त सुता . . . कुजौली सँ परमानन्दल सुत जगतानन्द दौ . . . खौआल सँ गोनू द्दौ.॥
(४२८) ॐ नाहस सँ धमदाहा (२१८)
॥ जयदत्त सुतो गोपाल: करमहा सँ चित्रधर सुत ऋद्दि दौ . . . दरिहरा सँ वबनू द्दौ.॥ गोपाल सुतो मनोहर खण्डवला सँ महिनाथ सुत लाल दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो अभयनाथ: सोदरपुर सँ लाल सुत मतिनाथ दौ . . . माण्ड र सँ मनी द्दौ.॥ मनोहर सुतो उपेन्द्रा: पाली सँ हिरानन्दौ सुता टेकानन्द् दौ . . . सोदरपुर सँ ननू द्दौ.॥ उपेन्द्र सुतो बच्चार प्र. कृष्णाचन्द्रु: बेलउँच सँ कमलनाथ सुत विश्व.नाथ दौ . . . सोदरपुर सँ सोनेलाल द्दौ.॥ अपरा उपेन्द्र सुतो रामचन्द्रँ गिरीशचन्द्रो हरिअम सँ गोविन्दु सुत नरसिंह दौ . . . सकराढ़ी सँ कन्हा‍ई सुत रगी द्दौ वकील बच्चाी प्र. कृष्णर चन्द्र सुता मुख्यी अभियंता शचीनाथ वि. प्र.म. विभूतिनाथ ललन दयानाथा: सोदरपुर सँ मित्रनाथ प्र. लाला सुत ववुआजी दौ . . . वलियास सँ भाय द्दौ.॥ मुख्या अभियंता शचीनाथ सुता . . . फनन्दाह सँ हरिनन्दृन सुत शोभानन्दद दौ . . . खौआल सँ वूच्चीश द्दौ.॥ रामचन्द्रह सुता सुशील कुमार मिहिर कुमार शंकर कुमार: पबौली सँ लक्षमन सुत‍ मधुसूदन दौ . . . पनिचोभ सँ नरसिंह द्दौ.॥ गिरीशचन्द्र सुता . . . खण्डवला सँ देवनाथ सिंह सुत तेजनाथ सिंह दौ
॥ अपरा उपेन्द्र सुता डा. M.A. द्वेय Deptt Head. Patna University Treasures of K.P.J. R. Institute (Patna) Visiting Professor of Germaney West Indies जगदीशचन्द्रT विश्वेतशचन्द्रn B.P.S.C. इश्वजरचन्द्र वागीशचन्द्रा वेलउँच सँ कमलनाथ सुत विश्वदनाथ स्यैेव दौ . . . सोदरपुर सँ सोनेलाल द्दौ.॥ डा. जगदीशचन्द्रव सुतो Journalist सुभाषचन्द्र. प्र. राजन I.A.S. (Adv World Bank) आभाष कुमारो खण्डवला सँ जयनारायण सिंह सुत अयोध्या्नाथ सिंह दौ. सुभाषचन्द्रज प्र. राजन सुता . . . मधेपुर भौर खण्डवला सँ वावूजानकी नन्द नसिंह सुत . . . दौ . . . I.A.S. आभाष सुता . . . कन्हौवली सोदरपुर सँ शीतल सुत I .A.S. विन्य्र. नाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
ॐ ॥ विश्वे श चन्द्रु सुतौ प्रमोद कुमार आशुतोष कुमारो बेलउँच सँ सुधाकर सुत विमलाकान्तव दौ . . . कन्होुली सोदरपुर सँ निरसू द्दौ.॥ प्रमोद कुमार सुतो . . . वैगनी अलय सँ कुमार कुष्णाुनन्दो सिंह सुत . . . दौ (B. P. S. C) इश्ववरचन्द्र सुतो जयन्तन सुमन्तोह कन्हो.ली सोदरपुर सँ निरसुत सूर्यकान्‍त दौ कुजौली सँ धर्मनाथ द्दौ.॥ जयन्तह सुतो भ्रमरपुर . . . खांगड़ सरिसब . . . सँ . . . सुत द्दौ.॥ सुमन्तस सुतो . . . नडुआर करमहा . . . सँ . . . सुत नवीनचन्द्र. द्दौ.॥ वगीशचन्द्रस सुतौ समीर: समौल नगवाड़ घुसौत सँ विद्यानन्द सुत शंकरानन्द दौ . . . खौआल सँ दुर्गा द्दौ.॥ नारायण सुतो गोनोड करमहा सँ भैरव आनिरुद्ध दौ . . . पण्डु आ सँ पाँ मनसुख द्दौ.॥
(४२९) ॐ शिवाय नम: चाणपुरा
(९६//२) परमानन्द. सुता हिरानन्द शिवराम मतिराम गतिराम हरपति दिनाराम राजाराम हृदयराम चाण: सोदरपुर सँ गोपाल सुत रघुदेव दौ . . . सँ . . . द्दौ हिरानन्दा सुतो रतीश सन्तोुषीको सोदरपुर सँ शिवपति सुत बछरू दौ . . . करमहा सँ श्या म द्दौ.॥ रतीश सुतो धर्मपतिब अलय सँ भवानी सुत धरणी दौ . . . माण्डोर सँ आनिरुद्ध द्दौ.॥ धर्मपति सुतो नेहाल हनुमानदत्तो पाली सँ सेवक सुत बोध दौ . . . पबौली सँ चिन्तादमणि द्दौ.॥ नेहाल सुतो रामनाथ फतुरीको हरिअम सँ रत्न‍पति सुत खड़ग दौ . . . दरिहरा सँ मनबोध द्दौ.॥ रामनाथ सुतो शिवचरण: पनिचोभ सँ हसनू सुत राजमणि दौ . . . सोदरपुर सँ गाना द्दौ.॥ शिवचरण सुता . . . पाली सँ मधन सुत श्याशम दौ . . . वेलउँच सँ हृदयसुत द्दौ अपरा सुता उँमाकान्तल: पाली सँ नाकट सुत कन्हाई दौ . . . बेलउँच सँ भवन द्दौ.॥ उँमाकान्त् सुता . . . एकहरा सँ वाबूनाथ सुत पंचू दौ . . . सोदरपुर सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥
फतुरी सुतो भूषण: कुजौलि सँ गंगादत्त सुत परशमनि दौ . . . पाली सँ भायनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ चन्द्र देव सुत वौक दौ . . . वलियास सँ बतहा द्दौ भूषण सुता गौरीकान्त राधाकान्ती शोभाकान्त : हरिअम सँ लूटन वाबू दौ . . . दिघो सँ रघुनाथ द्दौ.॥ गौरीकान्त सुता किशोरचन्द्रस हेमचन्द्री विमलचन्द्रँ कमलचन्द्र् नवचन्द्र रतीश चन्द्रा् जजिवाल सँ राजवंशी सुत गोविन्दमदत्त दौ . . . खौआल सँ जीरक्रदवन द्दौ.॥ . . . राधाकान्तव सुता. . . घुसौत सँ गौवर्द्धन सुत गंगाधर दौ बलियास सँ श्रीदत्त द्दौ.॥ हनुमान्दचत्त सुता . . . एकहरा सँ गुजर पौत्र जंगल सुत होरील दौ . . . वभनियाम सँ अनाथी सुत गंगादत्त दौ वलियास सँ चिलका कस्तु त:॥
(४३०) ॐ चाणपुरा (२२०)
॥ संतोषी सुतो सबूरदत्त दुल्लाहो घुसौत सँ हृषिकेश सुत थेघू दौ . . . नरउन सँ घनश्यासम द्दौ.॥ सबूरदत्त सुतो झूमकलाल : सोदरपुर सँ दुबरि सुत गिरपति दौ उचति सँ माना द्दौ.॥ दुल्लतह सुतो जयनाथ भोलानाथो बेलउँच सँ मनहर पौत्र चाण सुत प्रान्नाथ दौ . . . सतलखा सँ शुभाई सुत गाँगु द्दौ पाली सँ नारायण कस्तुनत: सुत अपरा दुल्लुह सुतो सुमिरन: बहेड़ा बेलउँच सँ माना पौत्र जगनारायण सुत राय लच्छा: दौ . . . गंगोली सँ अभिराम सुत रघु द्दौ.॥ पाली सँ नारायण कस्तुौत॥ जयनाथ सुता . . . बेलउँच सँ पद्मापति पौत्र मुरलीधर सुत शीतल दौ . . . वभनियाम सँ दिनबन्धु सुत धाना द्दौ.॥ भोलानाथ सुता वदूकनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ नेनना: अलय सँ लोचन पौत्र रामेश्वलर सुत वाणीदत्त दौ . . . सतलखा सँ सुन्द र पौत्र होरिल सुत टेकनाथ दौ . . . पाली सँ जीउँत द्दौ.॥ वटूकनाथ सुता हरिअम सँ हरिनारायण सुत नाथे दौ . . . ओइनि सँ दुखिया सुत बन्धखव द्दौ.॥ अपरा सुता सरिसब सँ आँखी पौत्र श्रीदत्त सुत कालिकादत्त दौ . . . खौआल सँ धीर सुत बोकन द्दौ.॥ पाली सँ काला सुत गंगादत्त कस्तुँत:॥ . . . बद्रीनाथ सुतो विश्वकनाथ नरसिंहो गाउल करमहा सँ हुसास सुत चण्डीतदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ बाचा द्दौ.॥ विश्वसनाथ सुता पबौली सँ हिरालाल पौत्र गोपाल सुत छत्रधारी दौ . . . करमहा सँ गरीबनाथ सुत श्यानम द्दौ.॥ दरिहरा सँ वाबुराम कस्तधत: केदारनाथ सुता पनिचोभ सँ लान्हाु सुत बालादत्त दौ . . . सरिसब सँ गोविन्दौमनि द्दौ.॥ नेनन सुता . . . वहेराढ़ी सँ कन्हा ई सुत भैरवदत्त दौ दरिहरा सँ कुलमनि द्दौ.॥
चौधरि शिवराम सुता नरपति गाना वागीश साहबा हरिअम सँ नयन सुत मदन दौ . . . दरिहरा सँ वाबू द्दौ.॥ नरपति सुता . . . पाली सँ . . . सुत कुनाई दौ गाना सुता . . . जजिवाल सँ भगीरथ सुत नन्दनलाल दौ . . . दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥ वागीश सुत धीर: नरउन सँ घनश्या.म सुत रत्नरपति दौ . . . खौआल सँ भवानन्दस द्दौ.॥ धीर सुतो बोकन: अलय सँ कृष्ण‍पति सुत उषापति दौ . . . दरिहरा सँ भिखि द्दौ.॥ बोकन सुतो वाबूलाल भायलालो . . . पाली सँ काला सुत गंगादत्त दौ सोदरपुर सँ घनी सुत तुला द्दौ.॥ वाबूलाल सुता . . . अलय सँ . . . भिखि सुत मंगनी दौ . . . सोदरपुर सँ दूहेश्वनर सुत गोढि द्दौ.॥ दरिहरा सँ दुखिया कस्तुंत: वाबूजी सुता एकहरा सँ भिक्षुक सुत विद्यानाथ दौ . . . वलियास सँ दयानाथ द्दौ.॥ . . . साहेब सुतो किर्तिनाथ: एकहरा सँ दशरथ सुत बाला दौ . . . करमहा सँ कुशन सुत वहोरन सुत आनन्द: द्दौ.॥ सकराढ़ी सँ देवानन्दँ कस्तु त:॥
(४३१) ॐ चाणपुरा बसैठ
॥ नाथ सुता प्यासरे घोघन दरवारी गोवर्द्धना पनिचोभ सँ यदुपति सुत खेदन दौ . . . सोदरपुर सँ जहल द्दौ.॥ प्यापरे सुतो गंगाधर: पबौली सँ भैयन सुत राजा दौ वहेराढ़ी सँ मथुरानाथ द्दौ.॥ गंगाधर सुता . . . पाली सँ कृष्ण मणि सुत गुलाब दौ . . . महेशपुर वासी . . . धोधन सुतो लक्ष्मी कान्त : बेलउँच सँ भैरवदत्त सुत इश्वारदत्त दौ जजिवाल सँ आँखी सुत फकीर द्दौ.॥ अपरा सुतो श्रीकान्त़: सोदरपुर सँ जुड़ाउन पौत्र दुलार सुत उँमा दौ . . . वुधवाल सँ हिरा सुत ववुरैया द्दौ.॥ लक्ष्मीपकान्तस सुता जजिवाल सँ गौरीदत्त सुत सोने दौ . . . सकराढ़ी सँ ललित सुत रंगी द्दौ.॥ बच्ची सुता . . . पाली सँ पतिराम सुत मैना दौ . . . दरिहरा सँ रतन सुत नेना द्दौ.॥ दरवारी सुतो हरिनारायण जगतनरायणो टकबाल सँ दत्त सुत गोपीनाथ दौ . . . माण्डचर सँ रञ्जन सुत केवल द्दौ.॥ हरिनारायण सुता . . . सरिसब सँ फतुरन सुता लाल दौ . . . खौआल सँ मोदन द्दौ.॥ जगत नारायण सुता . . . हरिपुर पाली सँ गाधू पौत्र तोती सुत ववुजन दौ . . . माण्ड र सँ भातू द्दौ.॥
॥ मतिराम सुता दुबरि भैया यद्धू दिगम्बजर ऊंमाई रैया का वुधवाल सँ रामभद्र सुत प्रद्युम्न दौ . . . सोदरपुर सँ दिनमनि द्दौ.॥ दुवरी सुता झडूला भोला जानकीका नरउन सँ अनिरुद्ध सुत कुलपति दौ . . . सोदरपुर सँ गोपाल द्दौ.॥ झडूला सुत ब्रहमदत्त:टकबाल सँ गंगाधर सुत बोधकृष्णस दौ जजिवाल सँ बदलू द्दौ.॥ ब्रहमदत्त सुत चन्द्र मणि: पाली सँ सुखडि़ पौत्र बेचसुत वावूनिधि दौ (B. ६६//३) सोदरपुर सँ भमर द्दौ.॥
जानकी सुतो दुखियाक: पाली सँ नरपति सुत मचल दौ . . . सकराढ़ी सँ शिवनन्दखन द्दौ.॥ दुखिया सुता रति. बेलउँच सँ गौ‍रीपति सुत उँमादत्त दौ भैया सुता गोनोड़ परशमनि सोनीका करमहा सँ दिनमनि सुत महिनाथ दौ . . . सतलखा सँ नारायण द्दौ.॥ गोनोड़ सुता शम्भुिनाथ कन्हाँई कालिकादत्त बेलउँच सँ हरि सुत मनसुख दौ . . . जजिवाल सँ अभिराम द्दौ.॥ अपरा सुता काशीनाथ हर्षदत्त अलय सँ परशुराम सुत रघुनी दौ . . . वलियास सँ लक्षमीनारायण द्दौ.॥
(४३२) ॐ श्री नीलकंठाय नम: बसैठ (२२१)
॥ काशीनाथ सुता चन्द्रनदत्त शंकरदत्त नकछेदी का एकहरा सँ कमलू सुत दुखिया दौ . . . गंगोली सँ कृपाराम सुत दुखनी द्दौ.॥ चन्द्ररदत्त सुता बुधवाल सँ जयदत सुत बैद्यनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ उँमानाथ द्दौ.॥ शंकरदत्त सुतो . . . बहेराढ़ी सँ लालपौत्र गंगादत सुत दुर्गानाथ दौ . . . मलिछाम नरउन सँ कलर द्दौ गीताकृष्णस सुतो भोली प्र. हृदयसुख लालो सोदरपुर सँ त्रिलोचन सुत अपूछ दौ . . . दरिहरा सँ खेला द्दौ.॥ अपरा गीताकृष्णर सुतो जयलाल वुधवाल सँ अखिया सुत भेजन दौ . . . सकराढी सँ धितरी सुत करीया द्दौ.॥ भोली सुता . . . सरिसब सँ छबन सुत वोकू दौ . . . पाली सँ भैरवदत्त द्दौ परशमणि सुतो विद्यानाथ: सोदरपुर सँ छकोड़ी सुत सनफूल दौ . . . पाली सँ मिसरू द्दौ.॥ ॥ सोनी सुता प्रान्धरन तुलसीदत्त तुफानीका सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . सकराढ़ी सँ गुजर द्दौ.॥ प्रान्धतन सुतो ज्यो.. योखन नेनाको वुधवाल सँ खगपति सुत हृदयनाथ दौ . . . दरिहरा सँ मीना द्दौ.॥ अपरा प्रान्ध न सुता भूलर गुमानी नउवति का बेलउँच सँ गरबन पौत्र जुड़ाउन सुत दुर्गानाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ भिखारी द्दौ.॥ ज्यो्. योखन सुतौ माधव जादवो सरिसब सँ भवानीदत्त सुत छत्रमणि दौ हरिअम सँ कन्हागई द्दौ.॥ अपरा योखन सुत हलधर: वभनियाम सँ वाचा सुत पाठक कुञ्जी दौ . . . वेलउँच सँ देवीदत्त द्दौ.॥ माधव सुता रामनरेश वागीश अनन्ता : कुजौली सँ बाला सुत श्रीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ शिवकृष्णा द्दौ.॥ रमेश सुतो बच्चबन विजयचन्द्र सोदरपुर सँ मित्रनाथ प्र. लाला सुत ज्यो . बवुआ जी दौ . . . वलियास सँ नाथ द्दौ.॥ बच्चरन प्र. शुभचन्र्‍ सुता अलय सँ फेकनलाल सुत विलोच प्र. चन्द्राौनन्द दौ . . . सोदरपुर सँ हृदयानन्दश द्दौ.॥
॥ नरेशचन्द्र सुता हेमचन्द्रभ शिवचन्द्र नवीनचन्द्राा: पबौली सँ लक्षमन सुत सिंहेश्व्र दौ . . . पनिचोभ सँ नरसिंह द्दौ.॥ हेमचन्द्र सुता अलय सँ वैया. अच्छेशलाल सुत नवीनचन्द्र् दौ . . . खौआल सँ चन्द्रमकान्तद द्दौ.॥ वागीश चन्द्र सुता हरिअम सँ जमाहिर सुत जगदी श दौ . . . पण्डुवआ सँ भल्ले‍ द्दौ.॥ अनन्तह सुता सोदरपुर सँ शीतलादत्त सुत पिताम्ब र दौ . . . सकराढ़ी सँ दुर्गानन्द द्दौ
(४३३) ॐ बसैठ
॥ जादव सुतो दयानाथ मेघानाथो पबौली सँ बतहन सुता सखन दौ . . . पाली सँ सदानन्दन द्दौ.॥ दयानाथ सुता . . . वभनियाम सँ पाठक शिवलाल सुत पाठक देवोत्तम दौ . . . खौआल सँ चौ. दामोदर द्दौ चौ. मेघानाथ सुता . . . नरउन सँ पाँ लूटन सुत पाँ निरसू प्र. विश्वरनाथ दौ . . . सतलखा सँ हेमनाथ दौ. भूलर सुतो श्रष्टिधर अनन्त तालो पबौली सँ केशवनारायण सुत वाबू लाल दौ . . . वुधवाल सँ गोपीनाथ द्दौ तुफानी सुता पाली सँ नरपति पौत्र मचल सुत पुब्रे.श्वलर दौ . . . माण्डँर सँ कालिकादत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो बासुदेव: पाली सँ भैयन सुत राम दौ . . . खौआल सँ मोदन द्दौ.॥ बासुदेव सुता . . . अलय सँ आभी पौत्र रूपनाथ सुत झूमक दौ . . . खौआल सँ अमृतनाथ द्दौ यद्दू सुतो बालह: जजिवाल सँ मुरारि सुत बदलू दौ . . . सकराढ़ी सँ नरोत्तम द्दौ.॥ दिगम्बमर सुता दुल्लोह कारी छत्रपति का पाली सँ भवानन्द सुत भूवन दौ . . . बेलउँच सँ बुद्धिनाथ द्दौ.॥ दुल्ललह सुतो ववुनन्दान भगवानदत्तो अलय सँ गुनाय सुत साहब दौ . . . खौआल सँ भूषण द्दौ.॥ बालह सुतो जयनाथ . . . जयनाथ सुता . . . हरिअम सँ . . . सुत नारायणदत्त ववुनन्दगन सुतो मधुसूदन एकहरा सँ गिरजादत्त सुत खड़गनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ ववुरैया द्दौ.॥ भगवानदत्त सुतो महादेव हरिअम सँ लाल सुत ववुअन दौ . . . सोदरपुर सँ ववुरैया द्दौ.॥ महादेव सुता . . . सरिसब सँ फतुरन सुत लालजी दौ . . . खौआल सँ मोदन द्दौ.॥
॥ कारी सुता . . . करमहा सँ जगढ़न सुत नाकट दौ . . . खौआल सँ बोध द्दौ.॥ अपरा सुतो द्वारिकाक: वभनियाम सँ भैया सुत जग्‍यपति दौ दरिहरा सँ चलमनि द्दौ.॥ द्वारिका सुत मुकुन्दव एकहरा सँ पोषण सुत परिवया दौ . . . खौआल सँ सूवा द्दौ.॥ मुकुन्दि सुता . . . सोदरपुर सँ जगनी पौत्र कलाधर सुता गंगाधर दौ . . . सकराढ़ी सँ लेखनाथ सुत अपछु द्दौ.॥ जजिवाल सँ देवीदत कस्तुआत॥
(४३४) ॐ नाहस सँ बघदास (२२२) चाणपुरा
॥ गतिराम सुतो बोध चकोरौ हरिअम सँ नयन सुत बछाई दौ . . . खौआल सँ भवदेव द्दौ.॥ बोध सुतो भंजन रंजनो पबौली सँ जई सुत राम दौ (B. ३३//४) वलियास द्दौ.॥ अनन्तर सुत भोज द्दौ.॥ भञ्जन सुता भैरवदत्त सवूरदत्त मोदना पबौली सँ हरिदाश सुत चन्द्र पति दौ . . . खौआल सँ अनी सुत . . . हरिश्व र द्दौ भैरवदत्त सुतो भायलाल:फनन्दजह सँ गतिराम प्रपौत्र मधुराम पौत्र लोचन सुत वैद्यनाथ दौ . . . वुधवाल सँ दुखनी द्दौ.॥
॥ मोदन सुता लक्ष्मरन फतुरी प्र. बच्चू् कन्हा ईका पाली सँ रेवतीरमन पौत्र चतुर्भूज सुत गुलाब दौ . . . कुजौली सँ छोटकू सुत शिव द्दौ.॥ एकहरा सँ नीतन द्दौ.॥ लक्षमन सुतो गोवर्द्धन: पाली सँ श्रीनाथ सुत जयनाथ दौ . . . बेलउँच सँ दयानाथ द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुता दिघो सँ सनफूल पौत्र गंगादत्त सुत बच्चूच दौ . . . पाली सँ हृदयनाथ सुत दुखन द्दौ.॥ जजिवाल सँ भिमदत्त द्दौ.॥ फतुरी सुतो विश्वेाश्वार पाली सँ गिरधारी सुत बन्धाव दौ . . . सोदरपुर सँ मंधन द्दौ.॥ कन्हााई सुता . . . मंगरोनी पाली सँ मानीक सुत रूद्रमणि दौ . . . बेलउँच सँ गिरधारी द्दौ रंजन सुतो श्या मलाल:॥ . . . श्याणमलाल सुता . . . पबौली सँ उपेन्द्र सुत बनी दौ . . . सतलखा सँ हरिनारायण द्दौ दिनाराम सुता . . . बेलउँच सँ बाछनिसुत वीर दौ . . . विस्फीर सँ मोहन द्दौ.॥ चौ. चाण सुता जग्यरपति सीताराम चेतू कमलूका हरिअम सँ मुसन सुत बछरु दौ . . . सतलखा सँ गुमान द्दौ.॥ जग्य पति सुतो लक्ष्मीननाथ कारी प्र. वैद्यनाथो . . . करमहा सँ रघुदेव सुत दुखनी दौ . . . सोदरपुर सँ लोचन द्दौ.॥ लक्षमीनाथ सुतो वाबूदत्त इश्वदरीदत्तो सोदरपुर सँ मधू सुत उमाई दौ . . . खौआल सँ दयाराम द्दौ.॥ वाबूदत्त सुतो राजकुमार: अलय सँ चन्द्र पति सुत देरीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ राजकुमार सुता करमहा सँ होरिल सुत चानन दौ . . . दरिहरा सँ भवदत सुत चण्डी.दत्त द्दौ.॥ इश्व‍रीदत्त सुतो राघव: पवौली सँ एकन सुत हिरालाल दौ . . . पाली सँ शोभनाथ द्दौ.॥ माधव सुतो रघुवंश: सरिसब सँ रूपनाथ सुत भोला सुत विश्वदनाथ दौ खौआल सँ शम्भु नाथ सुत गोपाल द्दौ.॥ . . . वुधवाल सँ रतन द्दौ.॥ अपरा राघव सुता बेलउँच सँ सोनमनि सुत श्रीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ पिताम्ब र द्दौ.॥
नगराम
(४३५) ॐ नाहस खौआल सँ चाणपुरा
॥ चौ. कारी प्र. वैदयनाथ सुता महापुरुष हिरालाल झिंगुर कौस्कीसदत्त सरवना:सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ . . . हरिअम सँ उँमानाथ द्दौ.॥ महापुरुष सुतौ बौक मउजेलालो बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि दौ . . . पाली सँ नित्याबनन्द द्दौ.॥ बौक सुतो सुरेन्द्रद उपेन्रोा पाली सँ भवदत्त सुत चन्नास दौ माण्डनर सँ बरजा द्दौ.॥ सुरेन्द्रर सुता . . . वलि. हरिअम सँ गोविन्दन सुत माधव दौ . . . धरौरा बलियास सँ श्रीप्रसाद द्दौ.॥ करमहा सँ वाबूलाल कस्तुात उपेन्द्र सुता . . . पाली सँ मचल प्रपौत्र श्यारमलाल पौत्र फेंकू सुत योगधर दौ सोदरपुर सँ गिरधारी सुत फणिलाल द्दौ.॥ अलय सँ भैयलाल द्दौ.॥ मउजलाल सुता . . . करमहा सँ मन्नूल सुत गोपाल दौ . . . कुजौली सँ झिंगुर द्दौ.॥
हिरालाल सुतो केशव यशोधरो पबौली सँ हेमकर सुत प्रेमनाथ दौ . . . माण्डार सँ भवी द्दौ केशव सुतो चन्द्र कान्त मतिकान्तो् बेलउँच सँ लक्ष्मी दत्त सुत केशव दौ . . . दरिहरा सँ रघु द्दौ.॥ चन्द्रोकान्तच सुता . . . खण्डवला सँ नारायणा सुत हेमदत्त दौ . . . हरिअम सँ भूषण द्दौ.॥
॥ मतिकान्त सुता सोदरपुर सँ श्रीदत्त सुत लूटन दौ . . . माण्डपर सँ मक्रिवन द्दौ.॥ यशोधर सुता . . . हरिअम सँ कन्हारई सुत लालजी दौ जजिवाल सँ रघु द्दौ.॥
॥ झिंगुर सुतो प्रान्नादथ जनार्दनो जजिवाल सँ कलाधर सुत भिरवी दौ . . . सतलखा सँ ननू द्दौ.॥ प्रान्नावथ सुता देवकीनन्दिन श्रीनन्दसन गोरवूलानन्दाज:दिघो सँ सर्वनारायण सुत भैयालाल दौ . . . सतलखा सँ द्वारीकानाथ द्दौ.॥ देवकीनन्दरन सुतो शिवदत्त गंगादत्तो खण्डवला सँ नारायणदत्त सुत हेमदत्त दौ हरिअम सँ भूषण द्दौ.॥ शिवदत्त सुत मनोज अजीत अजयका हरिअम सँ सुरेश सुत तारेश्व र दौ वलियास सँ चिरञ्जीव द्दौ.॥ गंगादत्त सुता कुजौली सँ चन्द्रसनाथ सुत कुमर दौ . . .। श्रीनन्ददन सुता आनन्दं प्र. पलटू सुशीलचन्द्रा सुभाषचन्द्रा : एकहरा सँ मनरक्ख्न सुत लीलानन्द् दौ पनिचोभ सँ भगवानदत्त द्दौ.॥ आनन्द चन्द्र प्र. पलदू सुता . . . जगति पवौली सँ राधाकान्ता सुत राजनन्द्न दौ . . . करमहा सँ चन्द्रौशेखर द्दौ.॥ सुशील चन्द्र सुतो . . . घुसौत सँ दामोदर सुत उग्रमोहन दौ . . . एकहरा सँ शोभानन्दस द्दौ.॥
(४३६) ॐ नाहस सँ चाणपुरा (२२३)
गोकुलानन्दा सुतो कैलाश व्यापसचन्द्र२ कुजौली सँ श्रीनाथ सुत रमाकान्तभ दौ . . . माण्ड र सँ रूकमीनीदत्त द्दौ.॥ वक्ता वीर जनार्दन सुता . . . नरउन सँ मनभरण सुत चुम्म न दौ . . . दरिहरा सँ बनमाली द्दौ.॥ अपरा सुत कामेश्वुर:जजिवाल सँ देवीदत्त सुत रुद्रदत्त दौ . . . करमहा सँ मंधर द्दौ.॥ ब्रहमपुरा सँ धीरनाथ द्दौ.॥ सखन सुतो नूजूक: वुधवाल सँ भीमदत्त सुत ललीतलाल दौ . . . दरिहरा सँ हेमा द्दौ सीताराम सुतो बुद्धिनाथ मंगलादत्तो करमहा सँ कालीदाश सुत चीरा दौ . . . बेलउँच सँ बाना द्दौ.॥ बुद्धिनाथ सुता हृदयसुख ठाकुरदत्त फतुरीका पनिचोभ सँ घनश्याउम सुत बछरण दौ . . . एकहरा सँ प्रान्नाथ द्दौ.॥ हृदय सुत नूनूक: सोदरपुर सँ उँमाई सुत फतुरी दौ . . . सकराढ़ी सँ गुजर सुत हेमनाथ द्दौ.॥ ननू सुतो मार्कण्डेुयक: गंगोली सँ धर्मदत्त सुत कुलमनि दौ . . . वभनियाम सँ स्वातमीदत्त सुत शीतलादत्त दौ अपरा सुता हलधर चक्रधर जगद्धरा करमहा सँ हेमकान्तम सुत पुष्पीकान्तद दौ . . . सोदरपुर सँ डीहेश्व र सुत गोढि़ द्दौ.॥ पाली सँ मँहगी द्दौ.॥ जगद्धर सुता . . . जजिवाल सँ आत्मामराम पौत्र देवीदत्त सुत केदारदत्त दौ . . . घुसौत सँ घनसुत विश्वजनाथ द्दौ.॥ माण्डसर सँ अमृतनाथ द्दौ.॥
॥ ठाकुरदत्त सुतो यदुनन्दुन रघुनन्दानो . . . पबौली सँ कारु सुत किशोरी दौ . . . पाली सँ मानीक द्दौ फतुरी सुतो जयनन्दथन: अनलपुर करमहा सँ पोषण सुत गृहिनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ पशुपति सुत माधव द्दौ.॥ माण्डनर सँ रमाकान्तद द्दौ.॥ मंगलदत्त सुतो नित्याशनन्द : कुजौली सँ गोकुलनाथ सुत गंगादत्त दौ . . . करमहा सँ छत्रपति द्दौ पोषण सुतो लाल गुलाबो पाली सँ सेवक सुत बोध दौ . . . पवौली सँ चिन्तासमणि द्दौ.॥ लाल सुतो अपूछ राजा को दिघो सँ नाथ सुत बुलेली दौ करमहा सँ कलानन्दा द्दौ.॥ राजा सुता जोकी सरिसब सँ कारू सुत भैयो दौ . . . खौआल सँ सवूरदत्त द्दौ गुलाब सुतो भिखियाक:वुधवाल सँ जुड़ाउन सुत कलानाथ दौ . . . पबौली सँ गंगादत्त द्दौ.॥ भिखिया सुतो मुक्तिनाथ शक्तिनाथौ सरिसब सोदरपुर सँ वंशीधर सुत भायलाल दौ . . . पाली सँ सनफूल द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुतो विलट:तरौनी कर. वोकन पौत्र ववुए सुत बच्चू दौ . . . विन्धीस खौआल सँ शम्भुीनाथ सुत गोपाल द्दौ बुधवाल सँ रतन द्दौ.॥
(४३७) ॐ वैद्यनाथाय नम:
॥ चौ. चेतु सुतो रविनाथ शम्भु्नाथो कुजौ‍ली सँ मुरली सुत धर्म्मू दौ . . . पाली सँ शिवराम द्दौ.॥ रविनाथ सुता बवैनन्दो बम्मीका पाली सँ मनबोध सुत शिवन दौ . . . वलियास सँ कुञ्जा द्दौ.॥ ववे सुता ववुआ सिंहेश्वलर: राजेश्वुरा: हरिअम सँ मन्नू. सुत कालिकादत्त दौ . . . एकहरा सँ बवनू द्दौ.॥ ववुआ प्र. विश्वेसश्व र सुता चन्द्रदशेखर दामोदर अनिरुद्धा: करमहा सँ मानीक सुत वाबूलाल दौ . . . पबौली सँ होरिल द्दौ.॥ चन्द्रवशेखर सुता लक्ष्मीाकान्तु हरिकान्तद शोभाकान्ताप: फनन्दरह सँ गोशाँई सुत मांगु दौ . . . सरिसब सँ मुकुन्दत द्दौ.॥ हरिकान्तफ सुत श्रवण कुमार महिषीपाली सँ मनोहर सुत जयकान्तत दौ . . . ॥ शोभाकान्तक सुता श्रीकान्तक सुधाकर प्रभाकर नीलाम्बार पीताम्बतर:कुजौली सँ हरिदेव सुत रामदेव दौ . . . जजिवाल सँ हरिकान्तक द्दौ श्रीकान्तौ सुत शिवकुमार (हरिपुर मजरही) कुआ तिसउँत सँ मुकुल सुत युगेश्व्र दौ . . .॥ शिवकुमार सुता . . . हटवडि़या . . . सँ . . . सुत शुकदेव दौ . . . ॥ सुधाकर सुतो विष्णुुकुमार: राँटी . . . सँ . . . सुत शुकदेव दौ . . .॥ विष्णुध कुमार सुतो . . . लावापुर (हाजीपुर समीपे)॥ प्रभाकर सुतो प्राणेश: भैरव बलिया राधेपुरा पबौली सँ शोभाकान्तव सुत नारायणजी दौ . . . नीलाम्बवर सुतो नवनीत नीलामनिय: कनकपुर (उजान) रुचौलि करमहा सँ . . . सुत दिवाकर दौ . . .॥ पिताम्बयर सुतो अंकित: . . . पवौली . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥ हरिकान्तत सुत डॉॅ. श्रवण सुतो मनीष रींकू गजहड़ा रैयाम सोदरपुर सँ डा. उमेश . . . सुत मिश्र कृष्णककान्तस द्दौ.॥ दामोदर सुतो परमाकान्त : करमहा सँ वेणीदत विश्वे श्व र दौ . . . दरिहरा सँ बच्ची़ द्दौ.॥ परमाकान्‍‍त सुता . . . पबौली सँ नरसिंहदत पौत्र च्रकधरसुत अवधविहारी दौ . . . नरबाल सँ राय बहादुर शिवशंकर द्दौ . . . सुता . . . अलय सँ राजा कीर्त्याननन्दह सिंह सुत कुमार श्या मानन्दी सिंह दौ . . . कुजौली सँ पिणाकर द्दौ.॥ सुता पाली सँ रमाशंकर सुत विन्द्य नाथ दौ . . . खौआल सँ इन्द्रकनाथ द्दौ.॥
(४३८) ॐ शंकराय नम: नाहस सँ चाणपुरा (२२४)
कलर प्र. सिंहेश्व र सुतो थोल्हीँक: हरिअम सँ कौस्की्दत्त सुत मनमोहन दौ . . . पण्डु आ सँ जगतमणि द्दौ.॥ थो‍ल्हीम सुता भैरव हरिकेश्वमर भागेश्वमर जयकेश्व रा:पाली सँ जलेश्वलर सुत गुल्ली दौ . . . वलियास सँ राम द्दौ.॥ भैरव सुता . . . पबौली सँ गुणानन्दव सुत कालिकानन्द‍ दौ माण्ड.र सँ रमाकान्ता द्दौ.॥ हरिकेश्वदर सुता कन्हौीली सोदरपुर सँ निरसू सुत सूर्यकुमार दौ . . . मलं: कुजौली सँ धर्मनाथ द्दौ.॥ जयकेश्वदर सुतो . . . नन्दलाल व्रजलालो नन्दलाल सुत अविनाश घुसौतसँ लक्ष्मीकांत सुत पद्मकांत दौ . . . व्रजलाल सुतो नड़आर करमहासँ रुद्रनाथ चौ. सुत रमानाथ दौ फनन्द ह सँ वंशमनि सुत हितेन्द्र मणि दौ . . . दिघो सँ कमलाकान्त द्दौ.॥ जयकेशवर सुत सुता घुसोत सँ लक्ष्मी्कान्तष सुत पद्मकानत दौ . . .। जयकेश्वसर सुत...सुता...नडुआर करमहा सँ कुमार रूद्रनाथ सुत नरउन सँ काशीनाथ द्दौ.॥ राजेश्वमर सुतो धनञ्ज जयकान्तोन करमहा सँ सुत पाँ गुदर दौ . . . दरिहरा सँ बल्लेस द्दौ.॥ धनञ्जय सुता . . . सोदरपुर सँ गोविन्दद सुत किशोर दौ . . . खौआल सँ महामहोपाध्या य चुम्मेस द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पबौली सँ वेदानन्द. सुत नित्यामनन्दय दौ अलय सँ चौ. श्रीकान्तँ द्दौ.॥
चौ. नन्दत सुतो शिवशंकर देवशंकरो पाली सँ गिरधारी सुत बन्धशव दौ . . . खौआल सँ ब्रहमदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो भैये बन्देा प्र. जयभद्रो करमहा सँ भोला सुत अमृतपाणि दौ . . . सोदर. हिरामणि द्दौ.॥ शिवशंकर सुतो पद्माकर इन्द्रृकरो दिधो सँ राम सुत बचकन दौ . . . एकहरा सँ पंचू द्दौ.॥ अपरा सुतो दिगम्ब‍र भालचन्द्रो दिघो सँ चित्रधर सुत मुक्तिनाथ दौ बलियास सँ जयराम द्दौ.॥ दिगम्ब र सुता सुशील . . . पाली सँ कपिलेश्वबर सुत यदु दौ॥ देवशंकर सुतो विश्वरम्भदर: पबौली सँ जानकी सुत नन्दीलाल दौ . . . विरुफी सँ ठ. फणीलाल द्दौ.॥ भालचन्द्रज सुतो . . . पाली सँ कपिलेश्ववर सुत यदु दौ॥ चौ. भैये सुता बच्चाौ प्र हरिशंकर सूर्यनारायण श्या.मशंकर रामशंकर कार्तिक प्रद्मूम्नाश करमहा सँ देवनाथ सुत डोमन दौ . . . वलियास सँ राजा द्दौ.॥
(४३९) ॐ नाहस खौआल सँ चाणपुरा
॥ हरिशंकर सुता अभिमन्युा दुखरण दिवाकरा वुधवाल सँ नन्दचलाल सुत नरसिंह दौ . . . पण्डुखआ सँ भिखारी द्दौ दिवाकर सुता . . . सोदरपुर सँ बच्चेहलाल सुत चक्रपाणि दौ . . . दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौ.॥ सूर्यनारायण सुता . . . दिघो सँ सर्वनारायण सुत भैयालाल दौ . . . सतलखा सँ द्वारिकानाथ द्दौ.॥ अपरा सुता उँमेशचन्द्रा सुरेशचन्द्रँ धर्मेश्वसर रत्नेुश्वतरा पाली सँ शक्तिनाथ सुत माधव दौ . . . वलियास सँ राम द्दौ उमेशचन्द्र् सुता अरुण कुमार प्र. ववुआ जी पनिचोभ सँ भगवानदत्त सुत राधाकान्तर दौ . . . दरिहरा सँ रघुवर सुत लाला द्दौ.॥ अरुण कुमार सुत दीपक कुमार सोराठ मलि. नरउन पाँ निरसू प्र. विश्व नाथ दौ . . . वलियास सँ हरिश्च.न्द्र द्दौ.॥ सुरेशचन्द्रर सुता . . . तरौनी . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥ धर्मेश्व‍र सुता . . . पाली सँ महिषी सँ मनमोहन पौत्र श्रीकान्त सुत शुकदेव दौ . . . वलियास सँ आर्तिनाथ द्दौ.॥
॥ श्या मशंकर सुतो काशीनाथ: पबौली सँ जानकी सुत नन्दुलाल दौ . . . विस्फी सँ ठ. फणीलाल द्दौ काशीनाथ सुता . . . वेलउँच सिंहेश्व र सुत युगल किशोर दौ . . . दरिहरा सँ हियन सुत श्रीकान्त द्दौ.॥ रामशंकर सुता . . . घुसौत सँ मुकुन्दी सुत मथुरा दौ . . . सोदरपुर सँ बच्चेशलाल द्दौ.॥ कार्तिक सुता . . . फनन्दरह सँ गोशाँई सुत सुन्दतर दौ . . . खौआल सँ देवराज द्दौ.॥ बन्दे प्र. जयभद्र सुता शत्रुघ्न. जयन्त सुबन्ता : दिधो सँ चित्रधर सुत रघुनाथ दौ माण्डनर सँ इशान्नाथ द्दौ.॥
(४४०) ॐ नाहस सँ चाणपुरा (२२५)
॥ चौ. बम्मॐ सुता मधुसूदन चून्नी२ वाबू अनन्तर लोक्यननाथ दुखमोचना करमहा सँ भोला सुत अमृतपाणि दौ . . . सोदरपुर सँ हिरामणि द्दौ.॥ मधुसूदन सुता पुष्कलर दशरथ अर्जून गणेश भैरव जयशंकर जनका: बेलउँच सँ मनि सुत ललितलाल दौ . . . सोदरपुर सँ बालकराम द्दौ.॥ पुष्कतर सुता जीत नारायण हित नारायणो पबौली सँ गोपाल सुत ववुअन दौ . . . करमहा सँ नैना द्दौ.॥ जीतनारायण सुता . . . सोदरपुर सँ आनन्द. किशोर सुत योगेन्द्र्नारायण दौ . . . बेलउँच सँ जनार्दन द्दौ.॥ दशरथ सुतो धरणीधर: घुसौत सँ मुकुन्द सुत ववुजन दौ . . . सकराढ़ी सँ जयलाल द्दौ.॥ अर्जून सुतो शोभाकान्तन वभनियाम सँ पाठक सन्तोरषी सुत पा. कृष्णस लाल दौ . . . दिघो सँ मुक्तिनाथ द्दौ.॥ भैरव सुता . . . घुसौत सँ कृष्ण.लाल सुत रविनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ गोशाँई रघुवर द्दौ.॥ जयशंकर सुतो गोपीकान्त रमेन्द्रा नारायणो हरिअम सँ जमाहिर सुत मधुसूदन दौ . . . दिघो सँ बैद्यनाथ द्दौ.॥ गोपीकान्तस सुता खण्डवला सँ रविनन्द न सुत विश्वबनाथ दौ . . . पाली सँ रवूशरू द्दौ.॥ रमेन्द्र नारायण सुता . . . पावौली सँ भिखन सुत सुशील दौ॥ जनक सुतो नागेन्द्रस महिन्द्र अलय सँ जयलाल सुत लूटन दौ . . . माण्डतर सँ जयनाथ द्दौ.॥ नागेन्द्र् सुता जगति पबौली सँ राधाकान्त. सुत शास्त्री परमानन्द दौ . . . खौआल सँ जयनन्दरन द्दौ.॥
॥ चौ. चुन्नीज सुतो दिनानाथ: दिधो सँ चण्डी्दत्त सुत बैद्यनाथ दौ . . . वलियास सँ जयराम द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ जमाहिर सुत मन्नु लाल दौ पनि. नेहाल पौत्र चण्डी्दत्त सुत वावुदत्त द्दौ.॥ दिनानाथ . . . सुता भूड़ी वासी गढ़ू खण्डवला सँ मयानन्दु सुत शिवानन्द दौ . . . बेलउँच सँ चन्द्र मणि द्दौ.॥ त्रेलोक्यीनाथ सुतो मन्नु् दयाकान्तोव सोदरपुर सँ हनुमानदत्त सुत केशव दौ . . . पण्डु्आ सँ लक्षमन द्दौ.॥ मंगनू सुता . . . दयाकान्त. सुतो गंगानाथ श्रृष्टिनाथो सरिसब सँ जयनाथ सुत हरिनन्दनन दौ . . . वभनियाम सँ कृष्णालाल द्दौ.॥ गंगानाथ सुता . . . घुसौत सँ बनमाली सुत कृष्ण कुमार दौ . . . खौआल सँ देवकीनन्द न द्दौ.॥
(४४१) ॐ रामेश्वबराय नम: नाहस सँ चाणपुरा
॥ दुखमोचन सुतो गाण्डिवेश्वशर: घुसौत सँ राम सुत निधि दौ . . . वलियास सँ जयराम द्दौ.॥ अपरा दुखमोचन सुतो महेश्वसर चण्डे.श्वलरो हरिअम सँ लक्ष्मीमनाथ सुत श्रीनाथ दौ . . . सोदपुर सँ बरवेडी द्दौ.॥ गाण्डी वेश्वँर सुता रैयाम सोदरपुर सँ पोषन सुत भवानन्द. दौ . . . पनिचोभ सँ पुजेगरी द्दौ.॥ महेश्वसर सुता अलय सँ आभी प्रपौत्र रूपनाथ पौत्र झूमकलाल सुत धनुषधारी दौ . . . वलियास सँ रामलाल द्दौ.॥ ॥ चौ. शम्भुलनाथ सुता गृहिनाथ बनमाली नकछेदी मोहना बुधवाल सँ जगल सुत निधि दौ . . . खौआल सँ वुद्धि द्दौ.॥ बनमाली सुता गंगौली सँ जीवू सुत रूपनाथ दौ . . . वलियास सँ अमृतनाथ द्दौ.॥
॥ नकछेदी सुतो विश्वे.श्वलर रामेश्वदरो पबौली सँ रत्नीपति सुत दुर्गानाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ विश्वेोश्वरर सुतो सोमेश्वीर महेश्वलर दिनेश्वयरा सरिसब सँ नारायणदत्त सुत ठीठर दौ . . . हरिअम सँ शशिनाथ द्दौ.॥ सोमेश्वँर सुता . . . पाली सँ हृदयनाथ सुत एकनाथ दौ सतलखा सँ एकनाथ द्दौ.॥ दिनेश्व र सुता लोकेश्वार वसुदाम घनेश्वुर हरिअम सँ मनमोहन सुत मुकुन्दर दौ जजिवाल सँ वाबूलाल द्दौ.॥ घनेश्वुर सुता तेलजीहा बढि़याम पबौली सँ यदुनाथ सुत प्रभाकर दौ . . . नर. वलियास सँ हकरु द्दौ. लोकेश्वँर सुता . . . सरिसब सँ मन्नूा सुत मुकुन्दह दौ . . .॥ नाहस खौआल सँ नन्दी द्दौ.॥ रामेश्व र सुता चण्डेुश्व र भवनेश्वलर मुक्तेनश्वरर हरिकेश्वनर जयकेश्वीरा अलय सँ नेना सुत भूल दौ . . . खौआल सँ चाण द्दौ.॥ चौ. फूद्दी सुता . . . पाली सँ वाचा सुत तेजनाथ दौ . . . वलियास सँ देवनाथ द्दौ.॥ मोहन सुता . . . सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत भातू दौ . . . पाली सँ झोटन द्दौ.॥
(४४२) ॐ नाहस सँ चाणपुरा (२२६)
॥ भगीरथ सुत चिन्ता.मनि सुत वशिष्ठ. नारायण सुता परमेश्वसर राजेश्व.र जीवेश्व रा सिंहया म. वुधवाल भागवत झा दौ. जीवेश्वरर सुतौ सन्तोसष मनितोष ढाँगा हरिपुर हाटी पाली सँ रघुवर सुत विश्वुनाथ दौ . . . पुरुषोलिया श्रीकेश्वपर द्दौ.॥ सुताच पुनम पिण्डा रूछ . . . सँ . . . रामेश्वतर सुत मनोज पत्नीे. . . ॥ अपरा रूपम
(४४३) ॐ नाहस सँ खोजपुर
(४२//१२) भोरा सुता हरिकृष्णा श्रीकृष्णि बालकृष्ण् चिन्तारमणिका: वभनियाम सँ परमानन्द‍ सुत धरणी दौ . . . सकराढ़ी सँ अनिरुद्ध द्दौ.॥ हरिकृष्ण‍ सुतो साहब रवेदनो हरिअम सँ पिताम्बौर सुत नाथ दौ . . . कटाई सँ खेली द्दौ.॥ साहब सुता रूपनाथ भवनाथ मन्नूौका जजिवाल सँ मनहर सुत धारु दौ . . . माण्डसर सँ गोनू द्दौ.॥ रूपनाथ सुता रामकृष्णर केवलकृष्णौ जगतमणि लालका फनन्दसह सँ विश्वमनाथ सुत महिपाणि दौ . . . दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध द्दौ.॥ विदुआल सँ शुभपति द्दौ भवनाथ सुता शिवदत्त गंगादत्त गोपाला: बुधवाल सँ देवकृष्णव सुत माना दौ . . . जजिवाल सँ गंगाधर द्दौ.॥ गोपाल सुतो भैयोक: सोदरपुर सँ मचन सुत तारादत्त दौ . . . पनिचोभ सँ भिखारी द्दौ.॥ अपरा गोपाल सुतो नन्दीतक: सोदरपुर सँ मनि सुत बहोरन दौ . . . तिसउँत सँ खड़गी द्दौ.॥ भैये सुता चुनचुन रमाकान्तो लक्ष्मीतकान्ता.: पबौली सँ गरीबनाथ सुत आर्तिनाथ दौ . . . पाली सँ हिरालाल द्दौ.॥ चुनचुन सुता . . . सोदरपुर सँ मनि पौत्र बहोरण सुत बलभद्र प्र. अपूछ दौ . . . करमहा सँ भैयाराम सुत ननूलाल द्दौ.॥ सोदरपुर सँ इन्द्रपमणि द्दौ.॥
॥ रमाकान्तत सुता . . . सरिसब सँ चण्डी दत्त सुत हिरण दौ . . . पाली सँ बनमाली द्दौ.॥ अपरा रमाकान्त् सुता सोदरपुर सँ विश्वौनाथ सुत दौ . . . हरिअम सँ झल्लीद द्दौ.॥ लक्ष्मीइकान्तस सुता . . . जजिवाल सँ गौरीदत्त सुत जलधर दौ . . . करमहा सँ खेदन द्दौ.॥
॥ नन्दी सुत गोकुलनाथ: पबौली सँ गरीबनाथ सुत आर्तिनाथ दौ . . . पाली सँ हिरालाल द्दौ.॥ अपरा नन्दीस सुत उँमाकान्तर: पबौली सँ पशुपति प्रपौत्र रघुपौत्र गरीबनाथ सुत आर्तिनाथ दौ . . . पाली सँ तारापति पौत्र हृदयनाथ सुत हिरालाल द्दौ.॥ अपरा नन्दीस सुता युगेश्व्र बच्चा: राधाकन्ताप: सोदरपुर सँ हिभरन सुत लक्ष्मी्दत्त दौ . . . टकबाल सँ वाबूलाल द्दौ.॥
॥ गोकुलनाथ सुता . . . जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत भायजी दौ . . . सतलखा सँ उगरी द्दौ.॥ उँमाकान्तल सुता . . . कुजौली सँ विश्वखनाथ सुत बच्चेललाल दौ पाली सँ चिन्तासमणि द्दौ.॥ युगेश्व र सुता . . . वुधवाल सँ नन्दललाल सुत भूपी दौ . . . सरिसब सँ भूलन सुत गंगाधर द्दौ.॥ हरिअम सँ पाँ इन्द्र दत्त द्दौ.॥
(४४४) ॐ नाहस सँ खोजपूर (२२७)
॥ श्रीकृष्णल सुतो जुड़ाउन: पाली सँ महेश सुत गंगाधर दौ . . . वलियास सँ बछरु द्दौ.॥ जुड़ाउन सुतो ववुनन्दपन: अलय सँ वंशी सुत मही दौ . . . दरिहरा सँ धनी द्दौ.॥ ववुनन्ददन सुता गोविन्द दत्त भगवानदत्त शम्भु दत्त रूद्रीका खण्डवला सँ ब्रजभूषन सुत चिड़ी दौ . . . दरिहरा सँ रजनू द्दौ.॥ गोविन्द दत्त सुत जयनाथ:सरिसब सँ गुणनिधि सुत चण्डीुदत्त दौ . . . खण्डवला सँ दुर्भिरव द्दौ.॥ अपरा सुतो वबनू इन्द्रतजीतो नरउन सँ वरजू सुत दुलार दौ . . . खौआल सँ शिवदत्त द्दौ.॥ जयनाथ सुता खण्डवला सँ इश्वँरदत्त सुत चिरञ्जीव दौ . . . करमहा सँ कलर सुत परिवया द्दौ.॥ दरिहरा सँ मदन द्दौ.॥ बचनू सुता जम. पाली सँ प्रान्धखन सुत मुकुन्दि दौ . . . सतलखा सँ जानकी द्दौ.॥
॥ रूदरी सुता रामेश्वपर भिरवर विश्वेमश्वारा सरिसब सँ नारायणदत्त सुत पंचानन्दू दौ . . . हरिअम सँ कन्हावई द्दौ.॥ रामेश्वदर सुता . . . करमहा सँ लाल सुत थोथन दौ . . . बेलउँच सँ बवुनन्दान सुत जयनाथ द्दौ.॥ हरिअम सँ परशमनि द्दौ.॥ जजिवाल सँ आत्मासराम द्दौ भिरवर सुतो हरिनारायण महेश्व रो करमहा सँ श्रीदत्त सुत वबुजन दौ . . . सतलखा सँ अर्जून सुत लाल दौ . . . पाली सँ यदुराई द्दौ.॥ अपरा सुतो कामेश्वरर सोदरपुर सँ शिवकृष्णल सुत वूच्चू प्र. हित कृष्णप दौ . . . दरिहरा सँ देवकीनन्दँन द्दौ.॥ कामेश्वपर सुतो शिवनारायण पाली सँ पाँ गुदर सुत कमलू दौ . . . सतलखा सँ लाल द्दौ.॥ शिवनारायण सुता . . . घुसौत सँ दामोदर सुत ब्रजमोहन दौ . . . जजिवाल सँ लोकनाथ द्दौ.॥
॥ विश्वेघश्वदर सुतो इन्द्ररनारायण:हरिअम सँ उग्रनाथ सुत आदिनाथ दौ (B//१४) अपरा जीवन सुतो उग्रनाथ: कटाई सँ लक्ष्मी्कान्ति सुत रंजन दौ . . . पबौली सँ छबनू द्दौ.॥ उग्रनाथ सुत आदिनाथ वलियास सँ धर्मदत्त सुत योगधर दौ . . . पाली सँ भैया द्दौ. आदिनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ हृदयपति सुत हर्षनाथ दौ . . . सँ पाली सँ प्यानरे द्दौ.॥ बालकृष्णृ सुता . . . पाली सँ महेश सुत गंगाधर दौ . . . वलियास सँ बछरु द्दौ.॥ चिन्तामनि सुता जजिवाल सँ मनहर सुत धरणी दौ . . . तिसउँत सँ परशुराम द्दौ.॥
(४४५) ॐ नाहस सँ खोजपूर बालह सन्तति महिनाथपुर
॥ (B ४१/३) बूला सुता भैयाराम हृदयराम थाड प्र. आत्मामराम:हरिअम सँ कृष्ण४पति सुत हरिश्वसर दौ (B ४१/ ६) बेलउच सँ नारो द्दौ.॥ भैयाराम सुता दुल्ल४ह बालहा गुजन सरवना: पाली सँ रेवतीरमन सुत भू‍पति दौ . . . सोदरपुर सँ गोवर्द्धन द्दौ हृदयराम सुता . . . पाली सँ महथा सुत दीना दौ सोदरपुर हरीनन्द्न द्दौ.॥ बालह सुतो नेनमनि वुधवाल सँ खेदन सुत मद्दू दौ . . . सोदरपुर सँ धीर द्दौ.॥ नेनमनि सुतो श्रीनाथ ववुएको दिघो सँ सनफूल सुत गंगादत्त दौ पनिचोभ सँ झडूला द्दौ.॥ अपरा नेनमनि सुतो राजाक: घुसौत सँ भैरवदत्त सुत जाल्पा दत्त दौ . . . वलियास सँ भोला द्दौ.॥ श्रीनाथ सुता . . . करमहा सँ गणेशदत्त सुत मनमोहन दौ . . . माण्डसर सँ प्रान्धँन द्दौ.॥ ववुए सुता . . . अलय सँ धर्मदत्त सुत कन्हैिया दौ . . . दरिहरा सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ अपरा ववुए सुता . . . खण्डवला सँ जयन सुत रवड़्गी दौ . . . दरिहरा सँ वदन सुत मोदनाथ द्दौ . . . बेलउँच सँ नेया द्दौ.॥
(४४६) ॐ कपिलेश्वाराम नम: (२२८)
(४४७) ॐ वासुकी नाथाय नम: सुखैत सँ पिलखवाड़
॥सुरेवत खौआल ग्रामारम्भास: म.म. नेनन सुता लान्ही. ज्योा. धूर्त्तराज भाना म.म. ववुजन जानी ज्ञानी ध्यामनी का सोदरपुर सँ बन्धु सुत जीवन दौ हरिअम सँ उँमानाथ द्दौ.॥ लान्हीम सुता करमहा सँ चित्रधर सुत रज्जू दौ . . . दरिहरा सँ निधिपाणि द्दौ.॥ अपरा लान्ही सुता . . . सोदरपुर सँ आत्मा.राम सुत रातू दौ . . . दरिहरा सँ ननू द्दौ.॥ धूर्तराज ज्योू. भाना सुत बच्चूुक: बेलउँच सँ मेधन सुत हृदयभुरव दौ . . . करमहा सँ शितलादत्त द्दौ.॥ बच्चू सुता जीवनाथ वुच्ची गंगाधर : पाली सँ लाल सुत कलरू दौ . . . पण्डुचआ सँ हृदयमणि द्दौ.॥ वुच्चीम सुत कालीकान्तक: घुसौत सँ मुकुन्दड सुत हिरामणि दौ कालीकान्ति सुता . . . जजिवाल सँ जयदेव सुत विजयकान्तद दौ . . . माण्डार सँ ठीठर सुत मुनाई द्दौ.॥ जीवनाथ सुत श्रीनन्द न: . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ श्रीनन्द्न सुता . . . पण्डोँल वासी . . . सँ . . . सुत दौ . . . सरयावासी जमदौली पाली सँ . . . द्दौ गंगाधर सुत ताराकान्त : अलय सँ मित्रलाल सुत हरिकान्तौ दौ . . . वलियास सँ इशदत्त द्दौ.॥ म. म. पा. ववुजन सुता म. म. ववुआ प्र. दुखमोचन म. म. ण. चुम्मेर कुञ्जना करमहा सँ हेमनारायण सुत मन्धमन दौ . . . सरिसब सँ ननू द्दौ.॥ म. म. पा. ववुआ सुता . . . पनिचोभ सँ श्रृष्टिधर सुत शीतल दौ . . . शीतल सुता दरिहरा सँ हिरफुल सुत कन्हाआई दौ . . . पाली सँ सोनमा द्दौ अपरा सुता चन्द्राहनन्द् नित्या.नन्दि वैया. त्रिलोचना सरिसब सँ सुत पाँ बछरण दौ . . . बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौ.॥ चन्द्राननन्दय सुतौ शिवनन्दचन शशिनन्द नो हरिअम सँ भूषण सुत मुशाई दौ . . . खौआल सँ देवराज द्दौ.॥ शिवनन्दशन सुतो अनीलकुमार अरिवल कुमारो अलय सँ छकोड़ी सुत गोविन्‍द दौ . . . सोदरपुर सँ बच्च न द्दौ.॥ शशिनन्दौन . . . सुता वढि़याम पबौली सँ सुवंश सुत दिनाम्बबर दौ . . . हरिअम सँ॥ श्यादमसुन्द र द्दौ.॥ नित्याशनन्द. सुतो विद्यानन्दब शारदानन्दौँ जजिवाल सँ ववुजन सुत भैयो दौ . . . हरिअम सँ परमानन्द् द्दौ.॥ विद्यानन्द सतो मिहिरकुमार: सँ शीलानाथ सुत गंगाधर दौ . . . कुजौली सँ चन्द्र भूषण द्दौ.॥ शारदानन्दि सुतो आदित्य कुमार:अलय सँ छकौड़ी सुत शशि प्र. द्दौ.॥
(४४८) ॐ पिणाक हस्ता्य नम: सुखैत सँ पिलखवाड़ (२२९)
खौआल सँ वैद्यनाथ द्दौ.॥ बैयाकरण त्रिलोचन सुता बैद्यनाथ अमरनाथ धर्मनाथा बेलउँच सँ भूषण सुत सुधाकर दौ . . . सतलखा सँ रामेश्वदर द्दौ.॥ वैदयनाथ सुता सोदरपुर सँ इन्द्राानन्द. सुत चन्द्रा नन्द‍ दौ . . . घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ अमरनाथ सुता . . . गंगौली वासी महिषी पाली सँ भेखनाथ सुत मोक्षनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ लक्ष्म ण द्दौ.॥
॥ म. म. पा. चुम्मेय सुता पिताम्बवर दामोदर वैया. गुणाकर लक्ष्मीसधरा हरिअम सँ ठे.डनि सुत छोटकनि दौ . . . वलियास सँ भूलन द्दौ.॥ पिताम्ब र सुतो महावीर भगवानजी को घुसौत सँ माधव सुत गुञ्जेश्वुर दौ . . . वलियास सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ महावीर सुता आचार्य डा. शंकर शुभे कौ पाली सँ बालमुकुन्द सुत उँमानन्दद दौ . . . वलियास सँ श्रीकान्तू द्दौ.॥ शंकर सुतो मलिछाम नरउन सँ लूटन सुत पाँ निरसू दौ . . . वलियास सँ हरिश्च‍न्द्रद द्दौ भगवान जी प्र. जयवीर सुतो . . . त्रिपुरोली नरउन सँ लीलानाथ सुत सरस्वदती प्रेमनाथ दौ . . . अलय सँ कुमार कृष्णासनन्दर द्दौ.॥ दामोदर सुता राजेश्वमर वीरेश्वथर गंगेश्वसरा पाली सँ बालमुकुन्दन सुत खूशरू प्र. कुलानान्दर दौ . . . वलियास सँ डेड़न द्दौ राजेश्व‍र सुत गणेश खण्डवला सँ हरिनन्दखन सुत सूर्यनन्द न दौ . . . तिसउँत सँ भगवत नारायण द्दौ.॥ विरेश्व र सुता . . . बेलउँच सँ मनमोहन सुत शान्ति मोहन दौ . . . घुसौत सँ विद्यानन्द द्दौ.॥ गंगेश्वसर सुता पबौली सँ दुखरण सुत नीलाम्बसर दौ
॥ वैया. गुणाकर सुता एकहरा सँ झूमकलाल सुत परमानन्दव दौ . . . पण्डुाआ सँ भैयन द्दौ.॥ अपरा गुणाकर सुता दिवाकर प्रभाकर प्र. रमाकर हेमकर पद्माकर उँमाकरा घुसौत सँ कुमर सुत श्रीपति दौ . . . जजिवाल सँ भैयो द्दौ.॥ प्रभाकर सुता घुसौत सँ दामोदर सुत जयमोहन द्दौ बेलउँच सँ शोभानाथ द्दौ.॥ दिवाकर सुता . . . बेहट हरिअम सँ नरसिंह सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
(४४९) ॐ सुखैत सँ पिलखवाड़
॥ लक्ष्मीँधर सुता दन्नूप प्र. वंशीधर भवन सज्जतन मोहन मानू बीनू का फनन्दह सँ जयन्ती सुत राधानाथ दौ . . . खौआल सँ दिवाकार द्दौ.॥ दनू प्र. . . . सुता खण्डवला सँ दुर्गेश्वार सुत जगदीश दौ करमहा सँ रामनारायण द्दौ.॥
॥ कुञ्जन सुता जनार्दन लक्षमन सुदर्शन घुसौत सँ कलानाथ सुत जयवल्लाभ दौ . . . वलियास सँ कन्हानई द्दौ.॥ जनार्दन सुता सरिसब सँ मुकुन्द सुत कमलनाथ दौ . . . वलियास सँ श्रीकान्तल द्दौ.॥ सुदर्शन सुतो कामेश्व.र: अलय सँ नन्द लाल सुत श्रीकान्तश दौ . . . सरिसब सँ पाँ बंभोली द्दौ.॥ जानी सुतो वसन्तन: सरिसब सँ वाबूनाथ सुत दिनानाथ दौ . . . नरउन सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ वसन्तर सुतो पुरुषोत्तम दिगम्ब रो करमहा सँ दयानाथ सुत चेतनाथ दौ . . . बेलउँच सँ नेहानाथ द्दौ.॥ पुरुषोत्तम सुता सूर्यानन्दथ कामेश्वदर सुशीला: घुसौत सँ मुकुन्दद सुत हिरानन्दर दौ॥ दिगम्बयर सुता अलय सँ वेचन लाल सुत बलभद्र दौ . . . सरिसब सँ जनार्दन द्दौ.॥
॥ ज्ञानी सुतो बतुर प्र. दशरथ जगदीशो वहेराढ़ी सँ आँखी सुत राजा दौ . . . सतलखा सँ ववूजन द्दौ.॥ बूत्तर सुतो रामचन्द्रोा सोदरपुर सँ जेगी सुत बाला दौ सतलखा सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ रामचन्द्रा सुत उदयचन्द्रप बेलउँच सँ केशव सुत गिरधर किशोर दो वलियास सँ श्रीकान्त॥ द्दौ.॥
॥ उदयचन्द्र सुता . . . फनन्दह सँ वंशमनि सुत जीतेन्द्र मणि दौ . . . बेलउँच सँ जानकीनाथ द्दौ.॥ जगदीश सुता . . . सोदरपुर सँ सोन सुत देवकीनन्द.न दरिहरा सँ लूचमनि द्दौ.॥ अपरा ज्ञानी सुता सोदरपुर सँ ब्रजदत्त सुत किर्तिनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ लाल द्दौ.॥ ज्ञानी सुतो यशोधर: पाली सँ रामनाथ सुत गोविन्द दौ . . . सरिसब सँ पाँ गोविन्दद द्दौ.॥
(४५०) ॐ गाशुतोषाय नम: सुखेत सँ पिलखवाड़ (२३०)

0 टिप्पणी:

Post a Comment