पञ्जी प्रबन्ध :५ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१५१)
सँ भरथ दौ।। एवं मनोहर मातृचक्रं।। मनोहर सुतो गोनू प्रo हेमाङ्ग्दo पनिचोभसँ रामदेव दौ (६४//०२) वुद्धिनाथ सुतोकवि रामदेवौ माण्ड)रसँ रामचन्द्रf दौ (५३//०६) रंजन सुत रामचन्द्रम सुता वुधवालसँ भानुकर दौ (६५//०४) माण्डकर सँ यशोधर द्दौ. रामदेव सुतो लक्षमन: (१६५/०४) बेलउँचसँ वंशमणि दौ (५१/०४) रत्नपति सुतौ वंशमणि: वंशमणि सुता सकराढ़ीसँ रघुनाथ दौ सोमेश्व्र प्रपौत्र चमरू पौंत्र केउँटू (२२३/१००) केउँहू सुतो धनपति गौरीपति (७४//०५) पालीसँ रवि दौ।। धनपति सुता महेश (१४९/०७) (२५०/०१) नारायण रघुनाथा: दिधोय सँ ठ. शिवदत्त दौ दिघोयसँ बीजी श्रीहर्ष: एसुतौ श्रीदत्तभवदत्तो भवदत्त सुतो जयदत्त एसुतौ जीवे छीतरौ।। धर्माधिकरणीक भट्ट जीवेसुता पार्णागारिक जानुदत्त रातू का: ।। जानुदत्त सुता देवे गौरी बाटू पॉंखू का: सकुराढ़ीसँ गुणीश्वजर प्रo गुणे दौ (३२/०६) खण्ड बलासँ होरे द्दौ. बाटू सुत रविदत्त सुतोजोर: जार रविदत्त वरदत्त प्राणदत्ता: (१७//०१) वरदत्त सुता शिवदत्त काशीनाथ देवनाथ हृदयनाथ हरिनाथा: टकबाल सँ रूचिदत्त दौ।। ठ. शिवदत्त सुतौ उमापति सकौना (१२९//०१) सँ मानू दौ।। रघुनाथ (२९७//०१) सुतो यदुनाथ (१७०//०२) जालय सँ परभू दौ हिरू सुत परमू सुतौ रामदेव: सकराढ़ी सँ नरसिंह प्रo राजू दौ (४९/०९)
(१५२) ।। ६८ ।।
सोने सुतौ श्री राम (८८//०१) नरसिंहौ नरउन सँ कुलपति दौ।। नरसिंह सुतौ शतत्र्जीव: उल्लू/ कुजौली सँ डालू सुर नरपति दौ माण्डररसँ काशी द्दौ. एवम् गोनू मातृक चक्रं।। गोनू प्रo हेमाङ्त्रद सुतौ ज्योातिर्व्विद उमापति (१६६/०८) वैयाकरण भैरवदत्तौ परहट उचतिसँ पुरूषोत्तम दौ (२५/०३) शुचिकर वृद्ध प्रपौत्र मतिकर प्रपौत्र गढ़कू पौत्र ऐकीसुतो श्रीपति:।। श्रीपति सुत हिंगू सुतौ मधूनी हरिपाणि पबौलीसँ श्री नाथ दौ (४६/०६) महनू सुतौ थेघ हरिकेशौ हरिअमसँ वेणी दौ (५२/०२) अपरा वेणी (९७/०६) सुता हरिहर शंकर महेशा: वलियाससँ महनू दौ (४४/१०) बुधवालसँ विश्वे श्व र द्दौ. थेघ सुतौ हरिनाथौ (९५//०५) श्रीनाथौ करमहासँ नरहरि दौ (३८/०१) नरहरि सुतौ (९१/०७) रविकर भानुकरौ माण्डदरसँ अफेल दौ (५३//०६) अफेल सुता बेलउँचसँ बासुदेव दौ (२१//०७) वासुदेव सुता महामहोपाध्यासय रविनाथ दौ (२२/०/) माण्डौरसँ मo मo उपाo बटेश द्दौ. श्री नाथ (८६//०८) सुता बू वकदीप्रo मधुसूदन बलभद्र रामभद्रा: (१६४/०४) रवौआलसँ शुचि दौ (४३/०९) राम सुतौ रूचि (१३२//०७) शुचि घोसेतसँ रतनू दौ (५२//०४) रतनू सुतौ भवाई (८६//०७) बासुदेवौ (२५०/०७) दरिहरासँ सीधू दौ।। शुचि सुतौ भवानीक: पनिo शिरू दौ।। मधुनी सुतौ पुरूषोत्तम विश्वसनाथ (ब.४//०५) भड़गाम जजिवालसँ शिरी दौ (३९//०६) बागु सुत जुड़ीरथ (जुड़ीदत्त) (३२९//०८) सुतो माधव: दरिहरासँ रतनू सुत कोने दौ (५३//०३) कोने (७३//०६) सुता बेलउँचसँ मतिनाथ दौ।। माधव (२९९//११) सुताश्रीकृष्णतप्रo शिरी छिताइ (१४६//०५) कविराज (८८/०५)
(१५३)
हरिअम सँ देवनाथ दौ (४५//०१) माण्ड।रसँ रघु द्दौ. श्री कृष्णुप्रo (२२४//०६) शिरी सुतौ बनाईप्रo (७४/०९) बल्लीम गतिरामौ पालीसँ मुकुन्दी दौ मुकुन्दण सुता यदु रामनाथ सुन्द रा (२०७//०४) दरिहरासँ रूचि दौ।। एवम् पुरूषोत्तम मातृक चक्रं।। पुरूषोत्तम सुतौ कल्यादणवती महिन्द्ररपुर पण्डुलआसँ पाँ (पत्र्जीकार) भगीरथ दौ (६४/०७) पाँ भागी रथ सुता पाँ जयशिव पाँ पशुपति (१२४//०७) पाँ धीरेश्वररा खनाम फनन्दिहसँ महामहोपाध्याजय रामभद्र दौ (४१/०९) रामभद्र सुताश्रय नेनूआ केतकी जीविका दरि. दामू दौ (२४//०९) मानू सुत इन्द्रर सुतौ दामूक: बेलउँचसँ राम दौ (४०/०१) प्राणदित्य सुत सुपे सुता शिरू रूचि रूद भवे वुद्धिकरा:। रूचि सुत राम सुता फनo भानुकर दौ दामू सुतोमह देव: (२०६//०७) सुरगनसँ हरिकेश दौ महिधर सुत पशुपतिसुत शूलपाणि सुतौ हरिकेश: बुधवालसँ दूवे दौ (४१//०३) दरिo हरिशिव द्दौ. हरिकेश सुता यमुo राघव दौ।। गो‍ढि सुत गोई सुतो राघव: सुरगनसँ दूबे दौ।। राघव सुता पाली सँ केशव सुत रविदौ रवौआल सँ द्दौ.
ठ. लाल सुता वलियासँ सँ मयानाथ दौ (६७/०८) मिश्र दुर्गानाथ सुता धरानाथ मयानाथ ववुएका: जमदौली पालीसँ ज्यो६तिर्व्विद हेमाङ्रग्दत दौ (६३//०५) घनपति सुता पशुपति भगीरथ दशरथ धारू का गंगोलीसँ सुरेश्वजर दौ (३४//०९) भन्दावालसँ फूहन द्दौ. धारू सुता श्री नाथ देवनाथ हरिनाथ चक्रपाणिय: (ब. २६//०११) सरिसब सँ
(१५४) ।। १५४ ।।
हरिनाथ दौ (३८/०७) ग्रहेश्व०र सुतो हेलूक: माण्ड्रसँ प्रसाद शुभंकर दौ (२७//०४) पनिचोभसँ नोने द्दौ. हेलू सुतो हरिनाथ: वलियाससँ गांगु सुत रतिधर दौ हरिनाथ सुता सकौनासँ बासू दौ।। ज्या्तिर्व्विद श्रीनाथ सुता ज्योर. उँमानाथ (१४०//०२) ज्योरo चिकू प्रo रूपनाथ (१३४//०१) (१६८//०३) ज्योरo जीवनाथ ज्योचo (१४९//०५)श्रीकृष्ण् ज्यो्o श्री रामा: नरउनसँ वागेश्वोरप्रo बागू सुत जानू दौ (५६/०१) (७८/०८) अपरा गिरू सुत बागू सुतो जानूक: खण्डपबलासँ सुधाकर दौ।। जानू सुता वलियाससँ गौरी सुत नोने दौ राउढ़सँ गुणो द्दौ. श्री राम सुतौ ज्योनo गुणानन्दग (१७८//०२) ज्योसo लक्ष्मी कांतो खण्ड बलासँ गौरीनाथ दौ।। (२२/०२) गंगहरि सुता अन्दू७ (८६//०१) धामे सोमेका: माण्डोरसँ कान्‍ह दौ (२६/०८) करमहासँ सुपन द्दौ. सोम सुतो विदू बाछू कौ पाली सँ गादू दौ (६१/०४) गादू सुतौ राम लाखनौ जजिवालसँ टुने दौ।। विदू सुतौ गौरीनाथ: रवौआलसँ लाखन दौ।। गौरीनाथसुता हरिहर हरिदेव (७१//०१) महादेव अनिरूद्धा माण्डीर सँ हरिकेश दौ खण्डँबलासँ हरिपति द्दौ. ज्योमo लक्ष्मीौकांत सुतो ज्यो o हेमाङ्त्रद बछरूकौ (१७८/०५) राजनo दरिहरासँ किशाई दौ (५३//०६) भट्ट सुता लक्षमन भरथी (७३/०५) (२३१/०१) देवानन्द किशाई प्रo कृष्णाकनन्दाक हरिअमसँ शुभपति दौ (४७/०४) (८१//०१) धनपति सुता महिपति प्रमापति शुचिपति शुभपतिय: दरिहरासँ राम दौ पनिचोभसँ हरिहर द्दौ. शुभपति सुता सोदरपुरसँ गिरू दौ (४९/०४) सकराढ़ीसँ अमरू द्दौ. किशाई प्रo कृष्णापन्दद सुतो नारायण: (१९२/०४) सोदरपुरसँ बनाई दौ (५४/१०) माण्डृरसँ यदुनाथ द्दौ. ज्यो१तिर्व्विद हेमाङ्त्रद सुतोधर्मेश्वसर: मलिछाम नरउनसँ शंकर सुत गोनड़ दौ (५५//०४) अपरा रूचिकर सुतौ
(१५५)
सुधाकर: पनिचोभसँ धरादित्य: दौ (२९/०१) दरिहरासँहरदत्त द्दौ. सुधाकरसुतौ रूदरतनूकौ बहेराढ़ीसँ ठo जनार्दन दौ (१०/०१) नरउनसँ हरिश्वदर द्दौ. रतनू (९२//०६) सुता (२५६/०२) माधव दामोदर मुरारि केशवा: वलियाससँ सर्वादित्यत सुत शोरे दौ (३३//०९) सावे प्रo सर्वादित्यर सुतो शोरेक: करमहासँ माधव दौ (४०/०९) दरिo मुनि द्दौ. शोरे सुतौ रति (८६/०१)भति: बेलउँचसँ हरि दौ (३४/०१) हरि सुता रतिनाथ शशिनाथ रूपनाथा: सतलरवासँ गुणाकर दौ।। दामोदर सुतो शिवनाथ: माण्डरर सँ रघुनाथ दौ (१२२/०९) रघुनाथ सुतो परशु प्रo परशुराम: करमहासँ हलधरदौ।। शिवनाथ सुतो यदुनाथ (८६//०९) गौरीनाथौ एकo गणपति दौ (६२/०६) बहेo लाखन द्दौ. गौरीनाथ (१०१//०४) सुता उँमापति शंकर दिनमणिय: समौलि पालीसँ बासुदेव दौ (५९//०७) महो महादेव सुतो बासुदेव: रवौआलसँ गोनू द्दौ. बासुदेव (१५०/११) सुता वलियासँ गौरीनाथ दौ रतिपति सुता लक्ष्मी पति गौरीपति भवपतिय: बेलउँच सँ बसाउन दौ (२०//०४) बसाउन सुता पण्डुसआसँ नोने दौ।। गौरीपति सुता सोदरपुरसँ प्रितिनाथ दौ (३९/टीप) (७५/०२) वागी रूद्रनाथ सुतौ अमरनाथ भवानीनाथौ ओइनिसँ महाराज धीर सिंह दौ।। अमरनाथ सुतो प्रितिनाथ: पनिo वागे दौ (२०/०३) अपरा महेश्वदर सुतौ विग्त्रे क: जजिवाल सँ रत्नपाणि दौ (३७//०६) भन्द वालसँ विठ्ठू द्दौ. विगे सुता माण्डथर सँ श्रीकर दौ।। प्रितिनाथ सुतौ श्रीधर: बेलउँचसँ कान्ह दौ (५२/०१) सरिसबसँ नरसिंह दौहित्र दौ शंकर सुतौ गोनड़ सरिसबसँ रामचन्द्रस दौ (५३//०१) माधव (१४५//०१) सुतो रामचन्द्रव: करमहासँ यशोधर दौ (६१/०२) यशोधर सुता दरिहरासँ गणेश दौ (३१/०२) गणेश सुतौ
(१५६)
सुता तिसउँतसँ जीवे सुत श्री मणि दौ।। रामचन्द्र सुतौ श्री कृष्णाक: माण्डतरसँ कवि चिकू दौ (५७//०१) माधवसुतौ उधेक: बहेराढ़ीसँ ठक्कुीर नाथू दौ (०७//०६) नाथू सुतौ जानू मानू कौ वलियास सँ महनू दौ (४४/१०) बहेराढ़ीसँ ढोढ़े द्दौ. उधै सुतो बावू (१२९//०९) कवि चिकू कौ सरिसब सँ हरि दौ (६७//०१) हरि सुता हरिअमसँ रंजन दौ (५०/०८) अपरा बुद्धिकर सुत रंजन सुतौ हरिहर (३२५//०६) गोपालौ रवौआलसँ गुणे दौ।। कवि चिकू सुतो पद्मापति: (१७९//०८) करमहासँ थेध दौ (२९//०३) (८३/०९) सुरेश्वतर सुता भवे मनोरथ (९१/०४) (८९//०५) नाथूका: दरिहरासँ शिव दौ (५६/०५) पॉंखू सुतौ शिव: सोदरपुरसँ दूबे दौ (२३/०१) रवौआलसँ रघुपति द्दौ. शिव सुता अलयसँ रत्नधर सुत चाण दौ पचही जजिo रवि द्दौ. अपरा साबे सुता बेलउँचसँ शिव दौ।। मनोहर सुतौ थेघ मुकुन्दौौ रवौआलसँ डालू दौ।। थेघ सुतो सदुपाoमहादेव दरिहरासँ पागू दौ (५३//०५) अपरा मौरि सुतो पागूक: पालीसँ कारू द्दौ. (६१/०) कारू सुतौराम: माण्ड रसँ रविपति दौ (३२//०५) वुधवालसँ देवे द्दौ. पागू सुता नरउनसँ गोविन्दक दौ (६२//०२) गोविन्दग सुता सोदरपुरसँ नोने दौ (४८/०२) माण्ड रसँ हरिपाणि द्दौ. ।। एवं गोनड़ मात्रिक चक्रं।। बo (१९/०९)गोनोड़ सुता रतौली दरिहरा सँ कमलनयन दौ (५२//०५) कमलनयन सुता सोदरपुरसँ महेश दौ (४७//०२) (११४//०२)कमलनयन सुतौ महेश रत्नपति: (२३३//०७) हरिअमसँ अच्यु त दौ (३९//०५) नरपति सुतौ ज्ञानपति दूबनौ सोदरपुरसँ नाथू दौ (३७/०८) नाथू सुतौ (८२//०७) लक्ष्मीनपाणि (७५//०४) शिवपाणि वलियासँ शोरे दौ बेलउँचसँ हरि द्दौ. दूबन सुता सभापति अच्युतत बलभद्रा
(१५७)
माण्ड५र सै गोविन्दा दौ (३६//०८) (९३//०२)चान्दँ सुतो गोविन्दग पिताम्ब रौ टकवालसँ सर्वाई दौ।। गोविन्दि सुता एकहरासँ धाने दौ।। अच्‍युत सुतौ वामदेव (७३//०१) हरिदेव खण्ड बलासँ हरपतिदौ (५५/०१) हरिअमसँ रमापति द्दौ. महेश सुता खौआल सँ अच्युँत दौ (२१//०२) रूपे सुतौ हरिपाणि चन्दौित पालीसँ देवादित्यत शिव दौ।। दरिहरासँ रघुवीर द्दौ. हरि सुतो भवानी अच्युितो बेलउँच सँ दामू दौ हरिअमसँ कृष्णर द्दौ. अच्यु२त सुतादेवकी यद्दू पदूम कामदेवा: सोदरपुरसँ रमानन्दु दौ (५३/०८) (९१/०६) रमानन्द सुता बहेराढ़ीसँ ठ. उँमापति दौ (४०//०८) थेघू सुतोउँमापति: सकo शिव दौ (२४//०४) शिव सुता पीताम्बपर मुरारि हरिकेशा बेलउँचसँ रतिधर दौ।। उँमापति सुतो परमानन्द (१३०/०६) कृष्णादनन्दोउ वलियाससँ सुरपति दौ (४४/१०) महनू सुता अमरू परान मणिय: टकबालसँ हरदत्त सुत जागे दौ माण्डदरसँ कुलपति द्दौ. परानसुतो सुरपति: पालीसँ हरिकेश दौ।। सुरपति सुता दरिहरासँ रवि दौ।। नरउनसँ धारू द्दौ. मिश्र मयानाथ सुता नेना फकीर खुशरा: सरिसबसँ पाँ बलभद्र दौ (६५/०३) रत्नपाणि सुतो रघुपाणि रवौआलसँ भवदत्त दौ।। रघुपाणिसुतौ सुपे काशीकौ (७७/०३) घुसौतसँ गुणाकर दौ (२५//०७) गंगोर सँ रविदत्त द्दौ. सुपे सुतौ श्रीपति गोविन्दोन रवौआलसँ बुद्धिकर दौ (५५//०२) गुणाकर सुतो वुद्धिकर: पालीसँ उगरू दौ रवौआलसँ जीवे द्दौ. बुद्धिकर सुतो हलधर: एकहरासँ माधव दौ (२५//०१) माण्डीर सँ चाण द्दौ. सदुo गोविन्दअ (१०९/०७) सुता महो वावू प्रo सुधाकर चिकू यदुनन्दरन कामदेव पाँ रामदेव (१३१/०९) पाँ दामोदरा: पनिo जानू दौ
(१५८)
।। ७१ ।।
पाँदामोदर प्रo दमनी सुता मनोहर (१९६//१०) विश्व२नाथ पाँ महिपति: (९४/०६) जगतिसँ मधुसूदन दौ।। विश्वणनाथ सुतो पाँ जयशिव: पालीसँ पाँ गोविन्दा दौ (६३/०६) चिकूसुतो पाँ गोविन्दक पण्डु्आसँ पाँ मिसर दौ (६५//०६) जनार्दन सुतो म
मo उo गोपाल पाँ मिसरौ जजिवालसँ पराउँ दौ।। पाँ मिसर सुता पाँ श्रीधर (१३६/०९) पाँ (२६६/०८)श्री नाथ रतिनाथ: टकo विश्भ्ाथ र दौ।। पाँ गोविन्दस (८३/१०) सुता सोदरपुरसँ बावू दौ (५१//०४) माण्डारसँ जगन्नावथ द्दौ. पाँ जयशिव सुता पाँ बलभद्र पाँ भैयन(२६८//०३) (१६७/०५) झोंटी छबना (२६०//०९) रवौआल सँ सोनीदौ (६६//०३) धराधर सुता निधि सोनी चेतकरा: (१८८/०८) शिवा हरिo गंगादाश दौ (३९/०९) सोने (१६२//०५) सुता रामनाथ (८३/१०) भवनाथ (१३७//०८) प्रान्ना)था: माण्ड रसँ धाने दौ सोदरo शिव द्दौ. प्रान्‍नाथ (१३९//०८) सुता चिन्तासमणि (८२/०१) मिशरू बासुदेवा: दरिहरासँ रामनाथ दौ (४८/०५) अपरा रामना‍थ सुता बेलउँच सँ शूलपाणि दौ (२०//०२) गोपीसुतो शूलपाणि: फनo हरिनाथ दौ शूलपाणि सुता आदित्यू रूपे चान्दाौ: वलिo नारू दौ (२८//०३) करo बाटू द्दौ. बासुदेव (८८/०९) सुतो गंगादाश: माण्ड२रसँ कवि चिकू दौ (७०//०३) करo थेघ द्दौ. गंगादाश सुतो यदुनन्द‍न: (१९८//०६) दरिहरासँ रामचन्द्र दौ (६३//०७) श्रीधर सुतौ रामचन्द्रन लक्ष्मणनौ करo हरिपति दौ (४५//०३) सकo श्रीनाथ द्दौ. रामचन्द्रा सुता सरिसबसँ बावू दौ (५२//०) बुधवालसँ गादू द्दौ. सोनी सुतो लोटनीक: शिवा हरिअमसँ जगन्नाणथ दौ (३९/०५) गुदी सुता श्रीपति कृष्णौपति (७६/०३) वागीका: बेलउँचसँ भवाई दौ (३३//०५) भवाईसुतो महो रामनाथ (२५४//०४) मधुसूदनो जजिo मांगु दौ।। बागी सुतो सिद्धिनाथ: सोदरपुरसँ कुलपति दौ (४२/०५) अपरा देवेश्वौर सुता थेघ (७८/०३) खखनू मानूका: पालीसँ डगरू द्दौ.
(१५९)
(३५/१०) कुजौलीसँ लक्ष्मीेधर द्दौ. मानू (८०/०५) सुतो कुलपति पालीसँ रत्नपाणि दौ (२४/०१) रवौआलसँ श्रीकर द्दौ. कुलपति (१४५//०४) सुतो अनन्ता: बुधवालसँ धीरू दौ (५८/०४) बo (८/११)धीरू सुता नरउनसँ बाटू दौ करमहासँ शम्भुल द्दौ. सिद्धिनाथ सुता (८९/०७) शिवदाश कृष्ण दाश ब्रह्मदाशा: माण्डुरसँ लक्ष्मीआनाथ दौ (३१//०२) पुरूषोत्तम सुतो लक्ष्मीदनाथ: पालीसँ गोरि दौ।। लक्ष्मी नाथ सुतो कृष्ण पति (१२५/०६) जगदीशो (९४/०१) जगदीशो (९४/०१) लोआम सुरगनसँ महाराज समरसिंह दौ।। सुरगनसँ बीजी महामहोपाo उँमापति ए सुतोमहामहो उग्रपति ए सुतो महामहो प्राणपति ए सुतो महामहो तोषप ति ए सुतो महामहो विश्वरपति ए सुतो आभीक: ए सुता आहो आथोमुद्राहस्ताक कुलक्षेत्रो पार्यक राउल थामे तवे देवे धामो पाजो प्रभृतिय:।। थामे सुतो ताबे आदू कौ।। ताबे सुतो बासू अर्जूनौ
(८५/०५)बासू सुतो सोम फागू कौ अलयसँ वुधे दौ (१८/०२) गंगोलीसँ शिरू द्दौ. सोम सुता महिपति मेधापति सभापति प्राणपति हृदयपतिका: करमहासँ इन्द्रोपतिसुत सुपन दौ गंगोलीसँ नारायण द्दौ. प्राणपतिसुतो चातुर्द्धरक महाo समरसिंह तिलईसँ नारायणसुत अगरू दौ
पनिo धारेश्वदर द्दौ. चतुर्द्धरिक महाराज समरसिंह (११२//०९) सुतो महो ज्याितिर्व्विद खण्‍ज कृष्णतदेव (१८६/०१) रूपराय पदांकित (३२९//०६) हरिदेवौ माण्डंरसँ गोविन्दा दौ (५८/०७) विष्णुासुतो जोर मधुकरौ। जोर सुतो गोविन्द( गणेशौ पबौलीसँ टूने दौ।। गोविन्द् सुतो मधुसूदन भगीरथौ बेलo महनूसुत चान्द दौ पनिo नरहरि द्दौ. शिवदाशसुता शंकर शुभंकर जगन्नाोथा बेलo प्रितिनाथ दौ (१६/०५) धर्मादित्यु सुतो ग्रहेश्व र वलियाससँ दिनमनि दौ (१९/०९) टकबालसँथेघ द्दौ. ग्रहेश्वशर सुता खेदू पॉंखू खूदेका माण्ड६रसँ सर्वाई दौ (३०/०९) करमहासँ सूपन द्दौ.
(१६०) (७२)
खुदे सुत चान्द( सुतो भवनाथ देवनाथो (८१/१०) भवनाथ सुतो प्रितिनाथ: हरिअमसँ गदाधर दौ (१६//०८) हलधर सुतो बासुदेव (८५//०५) गदाधरौ दरिo बुद्धिकर दौ सोदरपुरसँ रघुनाथ द्दौ. (१००/०५) गदाधर सुतो भवानीनाथ कामदेवो खण्ड o कान्हा दौ (३४/०९) (२५७//०१)ठ. कान्हद सुतो राघव: (१३६/०३) बहेo नाथू दौ (७०//०२) वलियाससँ महनू द्दौ. प्रितिनाथ सुता सोदरपुरसँ भवानन्दर दौ (३७/०८) पाँथूप्रo (१७३/०८) मणिधर सुतो हरखूपूरखूकौ पनिo गोविन्दो दौ (२६//०५) सतo चन्द( द्दौ. (३३४/०९) पुरखू सुतो परमानन्दौ भवानन्दौद वलिo रति दौ।। भवानन्द० सुता सकo यदुनन्ददन दौ ।। जगन्नादथ मात्रिक चक्रं।। मिश्र जगन्ना थ सुतो (२३०/१०) उँमानाथ: हसौली सोदरपुरसँ लाला दौ (६६/०८) रमापतिसुतो लालाक: पालीसँ सोहरिदौ (६१/०५) प्राणधर (१८०/०१) सुता सोहरि कृष्ण१देव (१०७/०५) शिरीका: खौo श्रीहरि दौ (३७//०१) रंजन सुतो श्रीहरि: जजिo रघुपाणि दौ (३७//०६) रघुपाणि सुता कुजौलीसँ जोरदौ (१८/०२) जोरसुता सुधे विन्दू( (८४//०९) मणिय: खौo दूबे दौ (४८/०६) पालीसँ बागू द्दौ. श्रीहरि सुतो कृष्ण४पति: (८४//०५) अलयसँ गादू दौ (६७/०१) अपरा गादू सुता (८२/०५) विश्व४नाथ जीवनाथ भवानीनाथा: (२३१/०९) सोदर पुरसँ धीरू दौ (५२/०४) धीरू सुता माधव परान हरखू दामूका:(७८//०२) सकo राजू दौ (३०//०३) बहेo विरखू द्दौ. सोहरिसुता सरिo विश्वपनाथ दौ (६१/०१) ज्ञान सुत भवानीनाथ सुतो विश्वखनाथ:(१२१/०३) करo जयदेव दौ (२१/१०) हरपति सुता विद्यापति काशी दामोदरा:(८६/०३) माण्डकर सँ सुधी दौ (१५५//०५)काशीसुतो जयदेव लक्ष्मी देवौ सोदरपुरसँ माधव दौ (२७//०८) बुधवालसँ शिरू द्दौ. जयदेव सुता पवौलिसँ जानू दौ (६५/०५) पालीसँ शुभे द्दौ. विश्वरनाथ सुता (११८//०४) टीप

(१६१)
दरिहरा सँ विष्णुरपति दौ (६५/०२) करo वेणी द्दौ. लाला मात्रिक चक्रं ।। लाला सुता रजौरा माण्डुरसँ हाड़ी दौ (२०/०९) (१५९//०३) मधुकर सुत पुरखू सुतो श्रीधर अलय सँ भीम दौ।। श्रीधर सुतो हाड़ीक: वेलo विष्णुुपति दौ हाड़ी प्रo (३३२//०२) प्रo हरिनाथ सुतो गंगाराम वावू प्रo उँमाकान्तों करमहासँ मधुसूदन दौ (५७//०३) मधुसूदन सुता घनश्यााम (१२८/०८) (१२४/०१) भोरानाथ विश्वेनाथा: ओगही वलियास सँ यदुनाथ दौ (५९//०२) रूदेश्वसर सुत हरिनाथ सुतो (८७//०५)रूचिनाथयदुनाथौ पालीसँ विश्व नाथ दौ यदुनाथ सुता बेलउँचसँ हरिकेश दौ (२०//०२) नारू सुत (१४२/०३) रमापति सुतो रति जसाईकौ (८७/०७) पवोलीसँ शिवदत्त दौ (३०/०८) माण्डिरसँ सर्वाई द्दौ. रता सुतो हरिकेश: हरिकेशसुत खण्ड(बलासँ विशो दौ।। एवम् बलभद्र मासिक चक्रं।। बलभद्र सुता चन्द्रणमणि (१९७/०२) पाँ ननू (२१६/०४) चन्दालईका दरिहरासँ रोहिणी दौ (६९//०७) भरथी (३२९//०१) सुतो हरिजीव रामजीवौ वुधवालसँ अनन्तो दौ (३७//०४) (१८९/१०)मति सुता भवनाथ जयदेव कामदेव कृष्णवदेवा: माण्डनरसँ यग्य३पति दौ (४६/०२) अपरा यज्ञपति मुता करमहा सँ हरि दौ (३२/०२) वलियाससँ जोर द्दौ. भवनाथ सुतो हरिहर अनन्तो् सरिसबसँ नोने दौ (५६//०७) नोनेसुता गोपीनाथ (९३/१०) श्री नाथ (१३२/०८) भवानी नाथ ।। (७६//०३) रवौआलसँ शुरे दौ (५१/०८) सुरे सुता बभनिo गुणे द्दौo अनन्तु सुतो देवानन्द.: गंगौली सँ प्रितिनाथ दौ (६०//०७) प्रितिनाथसुता रघुपतिहरपति (२२९//०३) गौरीपतिय: दरिहरासँ शिरोमणि दौ (५७/०७) शिरोमणि सुतो नीलकंठ बo (१५/०४) बुधवालसँ रामचन्द्रौ दौ (५८/०१) माण्डवर सँ काशी द्दौ. ।। एवम् हरिजीवमात्रिक चक्रं।।
(१६२)
हरिजीव सुता (१३९//०८) शिवदत्त कुल (२३१//०५) रोहिणी मनबोध (१२८/०९) सुबोधा: (२१६//०२) हरिअमसँ कामदेव सुत मोहन दौ (७१/०१) कामदेव सुतो मोहन: सोदर पुर सँ शुंभंकर दौ (४७//०२) शुभंकर (११८/०५) सुता लक्ष्मीरदेव विश्वेचश्वथर पुरन्द४रा पण्डुसआसँ सँ हरिदेव दौ (६४/०४) कुजौलीसँ बासुदेव द्दौ. मोहन सुतो गोविन्दु चिलकाकौ (२१४//३) पबौलीसँ कालीदाश दौ (६५/०७) रामचन्र् स सुतो कालीदाश हिंगूकौ दरिहरासँ पशुपति दौ (५४//०३) गोविन्दच सुतो पशुपति उमापति बेलउँच सँ गोविन्दप दौ।। पशुपति सुतो कृष्ण३ देव पनिचोभसँ पुरखू दौ।। काली दाश सुता दरिहरासँ गणपति दौ (६५/०२) गौरीपति सुता गणपति धनपति यदुपतिय: खण्डगबलासँ चिकू दौ (०४//०६) ठ. चाणप्रo चन्द्रुपति सुता बासु गणेश माने पीताम्ब रा रवौआलसँ वोने सुत नोने दौ दरिहरा सँ हरिनाथ द्दौ. उ. गणेश सुतो चिकू हरिनाथौ (१४७//०४) दरिo कोने दौ (६८//०८) कोने सुता जजि रवि दौ (२२/०४) रवि सुतो मनोरथ (८०/३) दरिo बाटु दौ प्रo बाटू (११//९) हरिश्वौर सुता जजिo मांगू दौ (३८/०२) उचतिसँ माधव द्दौ. ठ. चिकू सुता वुधo रतिपति दौ (५२//८) रतिपति सुता सोदरo विद्यापति दौ (३५//०१) विदयापति सुतो कान्ह हरिo रवि दौ (५५//०६) दरिo कारू द्दौ. गणपतिसुतो भैरव लालो बेलo परमानन्द८ दौ (६६//०८) परमानन्द (७५/४) सुतो ववूदीप्रo गोविन्द मनोहरौ (२०९//८) पालीसँ लखाई दौ (६०/०८) हरिहर सुतो जीवे जोरो रवौआलसँ रविनाथ दौ (२०/११) पालीसँ पशु द्दौ. जीवे सुत नन्दवन सुतो विष्णुदपति दिघोयसँ ठ. बरदत्त दौ
(१६३)
विष्णु३पति सुतो लक्ष्मीषपति प्रo लखाईक: कुजौलीसँ शशि दौ।। लखाई सुतो शंकर (२३०//०१) दरिहरासँ शिरोमणि दौ (७३/०९) वुधo रामचन्द्रव द्दौ. ।। रोहिणी मातृक चक्रं ।। रोहिणी (१४०//०७) सुता लक्ष्मीशनाथ (१८७//०७) वदन (१९९//०७) रेवतीनाथा: (१७८//०४) हरिअमसँ भवकृष्णि दौ (२७/०५) लवे सुता राम राघव गोविन्दाष: एकहरासँ महाई दौ (४५/०३) सोदरपुरसँ देवनाथ द्दौ. राम सुतो छीतू (७७/०६) सीखे कौ नरउनसँ लाखन दौ (२७/०६) अपरा शुचिकर सुतो राम लाखनो खण्डाबला सँ गुणपति दौ।। (१//१) उँमापति सुतो गुणपति पालीसँ रामदत्त दों (१४//०२) पबौलीसँ बागे द्दौ. ठ. गणपति सुता दरिहरासँ सिद्धेश्वडर सुत सुपन दौ वभनियाम सँ अहिपति द्दौ. लाखन सुतो पॉंखू जुड़ाउनो माo रति दौ (५४/१०) कुजौलीसँ बैजू: द्दौ. छितू सुतो हरदत्त किर्तिदत्तो सोदरपुरसँ गादू दौ (२०/०७) उ. गादू सुतो रामदेव (१८०/०८) दामोदरौ करo उँमापति दौ (६६//०४) सोदरo सुरपति द्दौ. हरदत्त सुतो पति भगीरथौ वलियासँ राघव दौ (६०/०२) अलयसँ राजू द्दौ. मिश्र पति सुतो(१९५//०८) देवकृष्‍णो भवकृष्णो) माण्डीर सँ परमानन्द/ दौ (५४/०९) यदुनाथ सुता अपूछ (२९७//०७) परमानन्द/ जगनीका पनिo बुद्धिनाथदौ (६८/०१) माण्डपरसँ रामचन्द्र७ द्दौ. मिश्र परमानन्द (१४२/०२) सुतो गिरीश (१७१//०१) बभनिo झाउँ दौ (५१/०२) वाचस्प तिप्रo (३०४//०४) बाछेसुता बावू (बo २४/५) उद्धव (३८//०५) झाउँका नरउनसँ गौरी दौ (२७/०३) पॉंखूसुतो वावू (ब. २//२) गौरीको दरिoमति दौo गौरी सुता माo बैजू द्दौ. क्व्चित् झाउँ सुतो उँमानन्दद (३१२//०३) छत्रकरौ बेलउँचसँ बैजू प्रo बैद्यनाथ दौ (६६//०७) (३२०//०८) मुकुन्दीसुत वैजूप्रo बैद्यनाथ सुता चूड़ामणि (९४//०६) गंगा सुन्द र अंजन परमू सुरगन सँ खेदू दौ।। मिश्र भवकृष्णौ सुता प्रान्ना/थ (१३९//०८) दयानाथ (२८८/०७) दुल्लरह (१९२//०७) बालीका जजिवालसँ निताई दौ (६९/०१) बल्लीरप्रo बनाई सुता निताई चतुर आनन्दात अलय सँ लक्ष्मी्नाथ दौ (५९/०२) लक्ष्मी्नाथप्रo
(१६४)
दरिहरासँ गौरीपति दौ (५४/०५) मतिकर सुत सभापति सुतोउँमापति (८७/०८) गौरीपति बहेo रामधर दौ।। गौरीपति सुता बभनिसँ पुरूषोत्तम दौ (५१/०२) बेलo मुकुन्‍द द्दौ. निताई सुतो लक्ष्‍मीधर (१३५//०१) (३२३/०२) कलाधरौ सकo पुरूषोत्तम दौ (३०/०२) विद्यापति प्रपौत्र पौत्र हरिश्‍वर धनेश्‍वर सुतो गोन्‍दूक पालीसँ ज्ञानदौ।। गोन्‍दू सुता रमनी श्रीपति रामकृष्‍ण (१६६/१०) श्री कृष्‍णा: पनिo महेश दौ (५४//०५) राजनप्रo हरपति सुतो नरहरि महो वाचस्‍पति जीवनाथ महो रघु गोढि़का: (१३१//०४) जमुo नारू दौ।। वाचस्‍पतिसुतो महेश: सोदरपुर सँ लाखू दौ (२४/०५) लाखू सुतो माधव: माण्‍डर सँ सुपे दौ।। महेश सुतो चतुर्भूज: वलिo माधव सुत पीताम्‍बर दौ सोदरo प्रान्‍नाथ द्दौ. रमनी (११०/०६) सुतो पुरूषोत्तम रघुरामौ हरिo गोढ़ाई दौ (५५//०८) रति सुतो गोढ़ाई रतनीकौ (१२९//०९) माण्‍डरसँ रविपाणि दौ (४८//०६) रविपाणिसुतोगंगाघर: नरo बसाउन दौ।। गोढाई सुतो परमानन्‍द: सकराढ़ीसँ गौरीपति दौ (६८/०३) पालीसँ जुड़ाउन सुत दशरथ दौ सतo काशी द्दौ. पुरूषोत्तम सुता कन्‍हौली सोदरपुरसँ रघुनाथ दौ (४६/०६) (२२४/०५) कुनाई सुता हरिदाश रघुनाथ हरिदेव (१६७//०९) विष्‍णुदेवा: अनलo करमहासँ रामचन्‍द्र दौ (३३//०८) वासुदेव सुता (७९/०५) जोर बाढ़ू सोढ़ूका: सोदरo गयन दौ (६२//०६) सकo भोगे द्दौ. सोदू (८५//०३) सुता महादेव जयदेव भवदेव कृष्‍णदेवा: (७६//०६) माo नरहरि दौ (५६//०४) अपरा नरहरि (८४//०६) सुता खण्‍डo धारू दौ (३३१/०२) धारू सुता नरउनसँदिनकर दौ (२४//०८) दरिo कुसुमाकर द्दौ. महादेव सुतो रामचन्‍द्र रामभद्रो (८०/०१) सोदरo (८०/०१) रघुनाथदौ (५६/०४) वावू सुतो रघुनाथ सकo नोने दौ।। रघुनाथसुता वुधवालसँ वागे दौ (३८//०४) वागे सुता नरउनसँ बाटू दौ सकo शम्‍भू द्दौ. रामचन्‍द्र सुतो रघुनाथ
(१६५)
सोदरपुरसँ परशुराम दौ (४९/०३) (८२/०५) परशुराम सुतो परमानन्‍द (७९//०४) पालीसँ चान्‍द दौ (६२/०५) वलियाससँ जागे द्दौ. रघुनाथ सुतो भूषण: रवौआलसँ कमल दौ (७१/०८) बुद्धिकरसुतो परभूनारायणौ बुधवालसँ भासे दौ (४३//०५) सोदरपुरसँ कमलू द्दौ. नारायण सुता निकारप्रo वैद्यनाथ वावू (१७२//०६) यदुनाथा सोदरo रवि दौ।। (७०/०६) रूद्रनाथ सुता परान वेणी ठकुरी का पाली सँ मुशे दौ (३४//०२) माण्‍डरसँ विद्यापति द्दौ. वेणी सुतो रविनाथ: सतo रति दौ (१२९/०३) रविनाथ सुतो माधव: वुधo रति दौ (७३//०७) सोदरo विद्यापति द्दौo निकार (३१४/०२) सुतो कमल अनिरूद्धो जालयसँ काशी दौ (२५४/०५) कमल सुतो कृष्‍णदेव महो गुणाकरौ (१०९//०४) वैदिक (१०९/०४) पीताम्‍बरा: वेलo परमानाथ दौ (७३//०८) परमानन्‍द सुता पुरूषोत्तम (२२८//०५) महेश रामचन्‍द्र वभनिo राम दौ (०६/०५) शुभंकर सुत रति सुतो गोविन्‍द मुकुन्‍दौ (२५०//०४) रवौआलसँ वेणी दौ।। गोविन्‍द सुतो राम हरिo (२६२/०२) मुरारि दौ।। पाँ राम सुता भवानी रघु बधाईका दरिo सुर्यकर पौत्र नर‍पति सुत मनोरथ दौ (१३७/०७) सकौना सँ सुरपति द्दौ. मनोरथ सुतो भगीरथ (बo २५//०६) परशुरामौ वुधवाल सँ गोपाई सुत श्रीनाथ दौ दरिहरासँ परान द्दौ. पाँ ठ. चन्‍द्रमणि सुतो कमलमणि कलरू प्रo इन्‍द्रमणि पालीसँ मतिनाथ दौ (३०//०७) कान्‍ह सुतो रतिदेव दरिहरा सँ राम दौ (३०//०८) शिवसुता नन्‍दीराम लाखन रतिघरा: बेलo शिरू दौ (३०//०९) शिरू सुतो रतनू मानू कौ घुसौतसँ नोने दौ।। राम सुतो वावूक: खण्‍डo उधे दौ वभनिo गुणे द्दौ. रतिदेव सुतो अनिरूद्ध (९७//०५) अच्‍युतप्रo धोंधे कौ सोदरo बाटन दौ (३२/०१) माण्‍डरसँ हरि द्दौo घोंघे (९२//०३) सुतोकमलनयन सोदरपुरसँ
(१६६)
सोदरपुरसँ लक्षमन दौ (३७//०३) लक्ष्मरन सुतो गंगाराम (११०//०९) (९२/०) रघुरामौ नरउन सँ जीवनाथ दौ (२५/०६) जीवनाथ सुता रमानन्दण (१०७/०४) भवानन्द (१०५/०१) सदानन्दाम (८१//०५) सोदरपुरसँ होरे दौ (४२/०७) हलधर सुता श्रीपति (११०/०३) होरे प्रo हरपति नरपतिय: वुधo लाखू दौ (३८//०९) खौआल सँ वुद्धिकर द्दौ. होरे सुतो चतुर्भूज दरिo दामू दौ (३७//०८) दामू सुतो कृष्ण।दाश: (१४०/०९) खण्डप ठ. चान्द२ दौ (०४//०६) सकo रूद द्दौ. कमलनयन (९६/०३) सुतो लक्ष्मी/देव: सोदरo भवानन्द दौ (४६//०१) भवानन्दन सुता सकराढ़ीसँ रघुनाथ दौ (४६/०५) कविन्न्दु पदा. मoमo रघुनाथ (९३//०४) सुतो देवानन्दन (१०३//०४) (९५//०७)भवानन्दो. सोदरo मo मo पाo जगन्नााथ दौ (७०//०९) लक्ष्मीरपाणि सुता महो गोपाल (९५/०७) महो (९२/०७)श्री राम श्रोत्र वास्तुद पदां मo मo पाo जगन्नाुथा: करमहासँ जागा दौ (२१//१०) (११२/०२) टीप महाई सुतो जागेक: सोदरपुरसँ शिव दौ बुधवालसँ रविकर द्दौ. जागे सुता माण्डीरसँ शुचिकर दौ वभनियाम सँ होरे द्दौ. श्रोत्रवास्तू पदांकित मo मo उपाध्याोय जगन्ना थ (९२//०३) सुतो हरिपति: हरिअमसँ भवानीनाथ दौ (२७/०५) वुद्धिकर सुतो भवानीनाथ: सोदरपुरसँ गौंढे़ दौ (२३//०२) अपरा गोंढ़े (८८//०३) सुतो लाख शिरूक: (८२//०८) माण्डौरसँ चन्द्रमपति दौ (३९//०४) बुधवालसँ देवे द्दौ. भवानीनाथ (९३/०७) सुतो श्याौम (९३/०५) खण्ड o ठ. मेध दौ (१४/०) रवौआल सँ जगन्नाथ द्दौ. लक्ष्मीनदेव सुता रेवतीनाथ वैयाकरण अमृतनाथ बुद्धिनाथ देवनाथ (१७४//०६) (१२५//०८) शिवनाथा रजौरा माण्डथरसँ भवेश दौ (३२/०७) अफेलसुतो लाखन: पालीसँ पॉंखू दौ (२०/०९) मुरारी सुतो पाँखूक रवौआलसँ श्रीकर दौ (१९/०४) श्रीकर सुता खण्डअबला सँ राजू दौ (२०//११) सकराढ़ी सँ शिरू दौ।। पाँखू सुता दिवाकर भानुकर शंकरा खौआलसँ दूबे दौ
(१६७)
(३५//०७) पबौलीसँ देवदत्त द्दौ. लाखन सुतो महादेव: वुधवालसँ परान दौ (६६/०२) रघु सुता परान जीवे महो मति (८४/०७) माधव: (१४०/०९) गोविन्दाश: (९५//०१) सोदरपुरसँ बागे दौ (२०/०३) अपरा बागे सुतो (८७//०९) वेणीक: रवौआलसँ बुद्धिकर दौ (१४//०५) वभनियामसँ रूचिकर द्दौ. परान सुता नरउनसँ गांगु दौ (३९/०७) टीप मुसे सुता बसाउन उधे गांगुका: फनन्द्ह सँ शिवनाथ दौ।। गांगु सुता जजिo अमाई दौ।। महादेव सुता रामचन्द्रर (७७/०६) रामभद्रा रामा (९६/०५) हरिअमसँ शिरी दौ (७१//०८) कृष्ण्पति सुतो शिरीक: खौo हरखू दौ (४८//०९) हरखूसुतो रतिक: (९५//०४) करमहासँ महाई दौ (७५//०५) सोo शिव द्दौ. शिरी सुतो वावू (८४//०८) हरि कौ दरिo महादेव दौ (६७//०३) महादेव सुता करo नोने दौ (३२/०२) गोविन्द (१६९/०४) सुतो नोने अमरूकौ (१५०/०७) सोo गयन दौ (६२//०६) (८९/०९) गयन सुता हरिo शिरू दौ वलिo रूचि द्दौ. नोने (८७/०३) सुतो माधव हरिकेशो दरिo चन्द्रतपति दौ (२३/०७) चन्द्रदपति सुतो रूपधर: पनि जीवे दौ।। रामभद्र सुता हरिकृष्ण६ (९७//०८) भवेश धनेशा सोo मिशर दौ (२९/०४) जयदेव सुतो मिशर मोहनो करo काशी दौ (६५/०३) (८८//०२) गोपाल सुतो काशीक: एकo रूपे दौ (१३०//०५) केशव सुत रूपे सुता फनन्नरदहसँ लक्ष्मीिनाथ दौ (२०//०६) हरिनाथ सुत लक्ष्मीौनाथ सुता खौआल सँ लाखू दौ।। काशी सुतो जीवनाथ गोपीनाथौ नरo वीर दौ (३६//०५) वीर सुता वुधo हलधर दौ (२५/०६) माण्डतर सँ माने द्दौ. मिसर सुतो भगीरथ: (१११/०९) माण्डपर सँ मo मo उo अनिरूद्ध दौ (४०//०३) करo राघव द्दौ. भवेश (९८/०२) सुतो चान्दरन: पालीसँ विद्याधर दौ (३०//०८) (७९/०३) दामू सुतो भवानीनाथ (८०//०३) काशीनाथौ रवौआलसँ विशो दौ (२५//०६) बुधवालसँ हलधर द्दौ. काशीनाथ सुता बलभद्र (८९//०१) दशरथ भगीरथा: सोदरo माधव दौ (५१//०७) गदाधर सुतो माधव: वलियाससँ बागे दौ (४३/०२)
(१६८)
बागे सुतो गादूक: सरिसब सँ भोगे दौ (४१/०७) भोगे सुतो उधेक: (१०७/०/०) माण्ड रसँ भवे दौ (२८/०१) नरo खांतू द्दौ. माधव (९२//०२) सुतो रामचन्द्र (७८/०५) छोटी कौ (२४१//०१) कौ वुधवालसँ शुभे दौ (६६/०३) रवौआलसँ गोपी द्दौ. दशरथ सुता धराधर विद्याधर (११६/०८) देवानन्दाक: माण्डसरसँ पद्मापति दौ (६१/०६) पद्मापति सुता (१०४/०९) रमापति पुरूषोत्तम (९९/०७) गंगारामा सोदरपुरसँ वावू दौ (४४//०९) करमहासँ लक्ष्मीषधर द्दौ. विद्याधर सुता सरिसबसँ मo मo उo बामदेव दौ (७३/०७) भवानीनाथ सुतो रूचिनाथ: नरउनसँ गोपी द्दौ. (२४//०८) परभू सुता सप्रकय नाथू प्रचण्डाराय पाँखू अग्निराय पदांङि्कत गोपीका: सोदरपुरसँ राम दौ (१६/०८) हरिoदिनू द्दौ. सदुo गोपी सुता करo कुलपति दौ (३०//०२) कुलपाति सुता दरिo मोरी सुत दामू दौ।। रूचिनाथ सुता मo मo उo वामदेवविष्णुनदेव वासुदेवा: माण्डसरसँ वैदिक विश्वीम्भथर दौ (३९/०३) खण्डदo दामोदर द्दौ. मo मo उo वामदेवसुतोमहिनाथ कर महासँनन्दर दौ (७४//०७) कृष्णसदेव सुता रघुनन्‍दन (७८/०१) गोढ़ाई हराय प्रo हरिनन्दौना: पबौलीसँ हलधर दौ (५२//०१) (८८/०४) शुभे सुतो हलधर सुधाकरौ पनिo अन्दूण दौ अन्दू( सुतो चरप वाचस्‍पति: रवौआसँ कउरे दौ (४७/०५) बहेराढ़ी सँ ठo गदाधर द्दौ. हलधर सुतो(१६५//०५) डीङ्गर:: (८१//८३) वुधवालसँ जसाई दौ (६७//०७) वसाउनसुतो जसाय लाखूकौ माo गुणीश्व र दौ (२५/०२) जजिoदामू द्दौ. जसाई सुतो श्रीपति: दरिहरासँ सुरे दौ (४०/०१ टीप) नोने सुत शोरे सुता करo शम्भूप दौ (३६//०८) माण्ड रसँ माने द्दौ. रघुनन्दधन प्रo नन्दच सुता (९९/०६) बछाई सदानन्दद (१५६/०९) शुभंकरा: (९२/०७) दरिहरासँ रघुनी दौ (४८/०७) सोदरपुरसँ श्रीनाथ द्दौ. एवम् अमृतनाथमात्रिक च्रकं।।
(१६९)
वैयाकरणअमृतनाथ सुतो मतिनाथ: सोदरo अर्जून दौ (४५/०२) अपरा रामचन्द्रृ सुता महो रघुपति (१०३//०४) महो रतिपति महो (१०२//०१) धर्मपतिय: माण्डमर सँ मुशाई दौo (५४/०९) नरहरि सुत रामनाथ हरिनाथ लक्ष्मीयनाथ भवनाथा: बo (१३/०१) हरिअम सँ जोर दौ (२५//०९) जोर सुता नन्दृन कृष्णडदत्त प्रितिदत्ता माण्ड४रसँ गंगेश्वमर दौ (३९//०६) गंगेश्वरर सुता रूचि विशो शुचि भीमभवानी लोकनाथा: (१४२/०५) गंगोर सँ हिरू सुत विटू दौ।। लक्ष्मीचनाथ सुता (२३५//०४) परशुराम परमानन्दस मुशाय अर्जूना: सरिसबसँ काशी दौ (७१/०७) काशी (९८//०२) सुतो रूचिक: करमहासँ राम (४२//०७) दौ खौआल सँ वुद्धिकर द्दौo मुशाय सुता रामदेव (९४//०७) जीवनाथ जगदीशा: हरिअमसँ शिखे दौ (७४/०३) मिश्र (८१//०९) शिखे सुता (९७//०९) हरिनाथ (९२/०८) हृषिकेश मुरारीय: (७८/०७) खण्डवबलासँ महामहोपाध्या९य मिथिलाराज्यो पाo ठo महेश दौ (३०//०५) अपरा मo मo उo महेश सुता पाली सँ थेघ दौ (५३//०५) थेघ सुता रवौआलसँ परान दौ (६१//०३) परान सुता बेलउँचसँ रतिनाथ दौ (७०/०३) रतिनाथ सुता वलियाससँ महादित्य) दौ (१९/०२) महामहो रतिपति सुता महामहो रामेश्व र महामहो रमाकान्तश सदुपाo घनश्याँमा: माण्डहरसँ रामचन्द्रर दौ (७६/०३) रामचन्द्रा (११६//०१) सुतो रामकृष्णा विश्वे श्वररौ खण्ड o कामदेव दौ (२०//०८) ठo कामदेव सुतो गणपति: पालीसँ बाभन दौ (४०//०४) बाटू सुतो बछाई बाभनो दरिहरासँ अन्दुप (५४//०३) बहेराढ़ीसँ अफेल द्दौo बाभन सुतो वावू विश्व्नाथौ (१३२/०७) माण्डृर सँ रमानन्दू दौ (६०//०९) अपरा नरपति सुता रूपे गोविन्दव अनन्ता : (१४४//०६) कुजौली सँ यशोधर (१३६//०१) सोदरपुरसँ बर्द्धन द्दौo गोविन्दा सुतो रमानन्दव: हरिअमसँ कोव दौ (२८/०४) कोवे सुतो भगीरथ: (१०७/०४) माण्ड रसँ विद्याधर दौ।। रमानन्द सुतो नित्याुनन्द वुधo धारू दौ
(१७०) (७७)
(३७//०४) (९३//०८) अपराधारू सुता पबौलीसँ कृष्ण दत्त दौ (६२//०७) कृष्ण७दत्त (११२/०८) सुतोसभापति: (८२//०५) सकo मतीश्व६र दौ (३९/१०) अलयसँ हेलू द्दौo घनश्या८म सुतो अर्जून नरउनसँ भवेश दौ (३७//०१) अपरा श्रीधर सुतौ वावू प्रo गंगाधर: पालीसँ रतिदेव दौ (७५/१०) सोदरपुरसँ बाटन द्दौo वावू प्रo गंगाधर सुतो भवेश: धोसोतसँ जगद्गुरू महामहोपाध्याम सदानन्दर दौ (३९/०७) पबौलीसँ भरथी द्दौo (१०१/०४) भवेश सुतो (१०/०८) (१०४//०८) गोपीनाथहरिनाथौ माण्डँरसँ जयकृष्ण दौ (३९/०३) महिपति सुतो जयकृष्णस हेमाङ्गदो (१०४//०४) सोदपुरसँ महिपति दौ (३७//०२) महिपति सुतो गोपाल: (९७//०८) नरउन सँ जीवनाथ दौ (२५/०६) हरिअमसँ भवदत्त द्दौo जयकृष्णन सुता सोदरपुरसँ बाछनि दौ (५३//०२) अपरा गोंदि सुतो थेघ: रवौआलसँ सोने दौ (३६/०१) सोने सुतो लाखन: बहेo बिरखू दौ (३०//०४) अपरा विरखू (७९/०९) सुता सकराढ़ीसँ चांड़ो दौ (०५//०८) उचतिसँ हटवय द्दौo थेघसुतोहरिहर: पनिचोभसँ गोपाल दौ (३२//०३) गोपाल सुतो रतिदेवरामदेवो (१५१//०६) दरिहरा सँ शक्तूौ दौ (३९/०४) बेलउँचसँ सुधे द्दौo हरिहर सुता बाछनि प्रo कृष्णातनन्द देवानन्द (१०४/०५) भवानन्दास (९६/०४) परान दौ (३७//०४) श्रीपति सुतो विद्यापति परानौ दरिहरा (३९/०४) बेलउँचसँ सुधे द्दौo दरिहरासँ सावे दौ (७०//०४) अलयसँ चान्दह द्दौo परान सुता श्री कृष्णँ (१४७//०४) नारायण गोविन्दाप: सरिo भवनाथ दौ (५३/१०) डीङ्गरू सुता मणिनाथ लक्षमीनाथ (७८//०२) भवनाथा: रवौआलसँ मतिकर दौ। भवनाथ सुतो कमलनयन: करमहासँ केशव दौ सोदरपुरसँ सुधाधर द्दौo बाछनि प्रo कृष्णाशनन्दर सुतो (२१२//०८)
(१७१)
जगन्ना१थ माधूकौ करमहा सँ गोढ़ाई दौ (७६//०६) (९६//०७) गोढ़ाई सुता गंगा श्यादम सुन्दमर (१०५/०९) धनेशा: सोदरo शिवपति दौ (३०//०७) रामनाथ सुता (११२/०२ tip) बाराहनाथ सुतो लाखू पक्षधरौ प्रo जo यादेव (८१/०८) लाखू सुतो पुरूषोत्तम बासुदेवौ बेलउँच सँ महिधर दौ।। बासुदेव (९२/०५) सुतो शिवपति: दरिहरासँ दामू दौ (७५//०२) खण्डेबलासँ ठo चान्द२ द्दौo शिवपति सुतो जीवनाथ: पालीसँ रूचि दौ (५६/०७) नरपति सुत रूचि सुता सोदरपुरसँ यशोधर दौ (७१//०९) थेघ सुत यशोधर सुतो श्रीपति: दरिहरासँ लाखन दौ।। एवं अर्जून मात्रिक चक्रं।। अर्जून सुता दरिहरासँ साहेब दौ (३८/०२ tip) (९५/०६) रघुनाथ सुतो बहुड़ी पुरूषोत्तम वासुदेव अनन्‍त मोहना नरo जीवनाथ दौ (२५/०६) हरिo भवदत्त द्दौo (प्रo१०४/०६) पुरूषोत्तम (१०४/०६) सुतो महादेव (९३/०३) भोरा कौ सोदरपुर सँ रामचन्द्र दौ (७६/०१) रामचन्द्रु सुता गंगा (८२/०९) योगी सदानन्दाअ: करo कृष्णनदेव दौ (७६//०६) पबौलीसँ हलधर द्दौo महादेव सुतो साहेब प्रo रघुपति बन्धु प्रo (९८//०८) उमापति: करमहा सँ देवकृष्णo दौ (३७/०९) भगीरथ सुता देवकृष्णू लक्ष्मी८पति (१०६/०२) चान्दाद: सोदरo यदुनाथ दौ (४६//०१) माण्ड्र सॅवैदिक विश्व८भर द्दौo देवकृष्णा सुतो सुन्दयर: सकराढ़ीसँ ज्यो/तिर्व्विद यदुनाथ दौ (४६/०१) ज्यो)o यदुनाथ दुहितरय: हरिअमसँ मुरारी द्दौo (७७/०४) (९९/०७) मुरारीसुतो बछाईक: (८०/०४) पबौलीसँ मधुसूदन दौ (३९/०७) कृष्ण९देव सुतो मधुसूदन: नरउनसँ गिरू दौ (६९//०३) अपरा गिरू सुता वुधवालसँ मति दौ (७३/०६) माण्डृरसँ यग्यिपति द्दौo मधुसूदन सुत लक्षमन गोपालौ (२२८//०९) माण्ड्रसँ महामहोपाध्या य अनिरूद्ध दौ (४०/०३) टीप करमहासँ राघव द्दौo साहेब प्रo रघुपति सुतो भीखर प्रo हरदत्त: बुधवालसँ हरिकृष्णु दौ (३७//०४)
(१७२)
जीवनाथ सुता उँमापति पद्मामापति (९५/०५) कृष्णँपतिय: (१००/०९) खण्डाबलासँ महामदामोदर दौ।। (३२//०७) हरिअम सँ गयन दौ।। उँमापति सुता परमानन्दह हरिनन्दपन सदानन्दा् सरिo लक्ष्मीननाथ दौ (७७//०८) लक्ष्मीिनाथ (७८//०८) सुतो इन्द्रसपति: (८०//०७) नरउनसँ गोपी दौ (७६//०४) करमहासँ कुलपति द्दौo सदानन्द् (९५/०९) सुतो रामकृष्ण हरिकृष्णौप सोदरo रामभद्र दौ (७२//०७) दामू सुतो महेश: दरिहरा सँ पीताम्बार दौ (३२//०४) पराउँ (७८//०७) (८०//०९) सुता जोर पीताम्ब र केशवा: सोदरo गयन दौ (७६/०४) हरिअमसँ शिरू द्दौo पीताम्बार (१२९/०६) सुतो मधुसूदन: (११८/०३) पालीसँ लान्हि दौ (५३//०६) दरिहरा सँ माने द्दौo (८६/०२) महेश सुतो रामभद्र: दरिo वाचस्‍पति दौ (२३/१०) सोदरo परान द्दौo रामभद्र (१०३//०२) सुता नरo श्रीधर दौ (७७//०२) पालीसँ रतिदेव द्दौo हरिकृष्णो सुतो पुरूषोत्तम पुरन्द)रौ सोदरo घनश्या म दौ (३५//०२) (८९//०८) दामू सुतो बैद्यनाथ: रवौआलसँ गणेश दौ (३०/०५) गणेश सुतो श्रीपति: नरउनसँ रतनू दौ (७०/०१) बलियाससँ शोरे द्दौo बैद्यनाथ सुतो हरिदेव: दरिo कामदेव दौ (५३/०६) उधेसुतोकामदेव: खण्ड o ठo चन्द्रधपति दौ (०४//०६) सक रूद द्दौo कामदेव सुता नरउनसँ रत्नपाणि दौ।। सोनू सुतो रत्नपाणि हरिपाणि दरिहरासँ पराउँ दौ (७८//०३) अपरा पराउँसुता हरिअमसँ रघु दौ (४०//०६) अपरा रघु सुता रवौआलसँ दूबे दौ (४८/०६) पालीसँ बागे द्दौo रत्नपाणि सुतो रामभद्र: सरिसबसँ लक्ष्मीुनाथ दौ (७८//०२) अपरा लक्ष्मीरनाथ सुतो रतिनाथ करमहासँ नरहरि दौ (६८//०५) माण्डपर सँ अफेल दौहित्र दौ।। (१००//०१) हरिदेव सुतो घनश्या्म: वुधवाल सँ विश्वदनाथ दौ (४८//०६) अपरा मानू सुतो राम
(१७३)
एकहरा सँ कृष्ण पति दौ (३७//०५) जजिवाल सँ लाखू द्दौ. राम सुतो चिकू (९२/०७) दामू कौ पबौली सँ रघुदत्त दौ (३०//०१) करमहासँ पशुपति द्दौ. चिकू सुतो विश्व नाथ: दरिहरासँ सोन्हू दौ (५२//०१) पबौलीसँ पूरखू द्दौ. (९३/०३) विश्वननाथ सुतो कृष्णा नन्दत: माण्ड०रसँ मo मo उo अनिरूद्ध दौ (४०//०३ tip) करमहासँ राघव दौहित्र दौ घनश्या म सुता पालीसँ गौरीपति दौ (७६/०८) (८६//०५) दामू सुतो महिनाथ: महो मणिनाथौ दरिo पीताम्ब र दौ (७८//०३) पाली सँ लान्हि द्दौ. महो मणिनाथ (१८२/१०) सुतो महादेव: रवौआल सँ ज्यो/o डीङ्ग्‍र दौ (२१/०१) ज्योमतिर्व्विद (१७३/०६) डीङगर सुतो किशाई प्रo कृष्ण८देव कामदेवौ बुधवालसँ पूरखू दौ (८०/०८) पबौलीसँ रघुपति दौहित्र दौ महादेव सुतो गौरीपति: सोदरपुर सँ लक्षमन दौ (७५//०१) नरउनसँ जीवनाथ द्दौ. गौरीपति सुता हरिश्वीर (१०३//०३) विरेश्वोर रामेश्ववर जीवेश्वतरा: सरिसबसँ महामहोपाध्यापय वामदेव दौ (७६//०५) करमहा सँ नन्द् द्दौ. ।। एवम् मतिनाथमात्रिकचक्रं मतिनाथ सुतो नौष्ठिक धरानाथ: (२०४//:०४) सिमरवाड़ रवौआलसँ छबन सुतगोकुलू दौ (२५/०६ tip) अपरा अमरू सुता महो ऐंठो महो दामू महो पॉंखूका: पालीसँ हरिपाणि दौ (५३//०५) वलियाससँ शोरे दौहित्र दौ।। एंठो प्रo (११४/०२) केशव सुतो लक्ष्मी पति पनिचोभ सँ अन्दूद दौ (७६//०६) रवौआसँ कउरे द्दौ. लक्ष्मीतपति सुतो गौरीपति: सोदरपुरसँ नरहरि दौ (३५//०३) पालीसँ जसाई द्दौ. गौरीपति (९३/०५) सुतो पीताम्ब र परशुरामौ नरउनसँ सरस्व/ती रामदौ (५६/०७) गौरीश्वीर सुतो हरिश्व र: वहेराढ़ीसँ विरखूदौ (७७//०५) विरखूसुतो जोर महनूकौ बेलउँचसँ रूद्रादित्या दौ (२५/०५) नरउनसँ हरिश्वौर द्दौ.
(१७४) ।। ७९ ।।
महामहोपाo हरिश्वरर सुतो अवलम्बल सरस्वआती पदाङिकत महामहोपाध्याोय बटेश पुरूषोत्तमो घोसोतसँ गोंढि़ दौ गोंढि़ सुतो बासू रामचन्द्रोह बेला सकराढ़ी सँ गिरीश्व्र दौ।। अवलम्बर सरस्व ती पदाङिकत मo मo बटेश सुतो सरस्वाती राम: करमहासँ काशी दौ (५३//०६) काशी सुतो कामदेव वौलि सँ क़ष्णँ दत्त दौ (६२//०७) रवौआलसँ गुणे द्दौ. सरस्वसती (८५/०६) राम सुतो बैद्यनाथ कृष्ण देवों दरिहरा सँ रघुनी प्रo रघुनाथ दौ (४८/०७) सोदरपुरसँ श्रीनाथ दौहित्र दौ ।। पीताम्बरर (२६९//०४) सुतो छबन: सोदरपुर सँ कमलनयन दौ (७५/०१) परमानन्दब सुतो मनोहर: दरिहरासँ रामदेव दौ (२८/०२/) (८२/१०/०) रामदेव सुतौ कृष्णरदेव (९५/०१) धनश्यातमौ (११९/०१/tip) करमहासँ भवनाथ दौ (७४//०७) जोर सुतो (९०/०६) रविनाथ भवनाथौ दरिहरासँ मोरि दौ (५०//०६) पालीसँ रत्नपाणि द्दौ. भवनाथ सुता(१२३//०७) पबौलीसँ गाढू दौ (३०//०१) गादू सुता बुधवाल सँ उधे दौ (३१//०३) (१५५//०६) उधे सुता रवौआलसँ मित्रादित्या दौ (६१//०३) नरउनसँ मित्रादिर्त्य३ द्दौ. मनोहर सुतो कमलनयन कुलपति (१०६/०४) नरउन सँ बछाई दौ (६३/०२) (१३९/०२) हरिपाणि सुतो रघुनाथ: सरिसबसँ लक्ष्मीननाथ दौ (७८//०८) करमहासँ नरहरि द्दौ. रघुनाथ सुतो बछाई कामदेवो (१०१/०६) पबौलीसँ सुधापति दौ (४३//०८) अपरा भानुदत्त (८१//०६) सुतो सुधापति: वलियाससँ दूबे दौ (४३//०२) सोदरपुरसँ महामहोपाध्या/य महादेव द्दौ. सुधापति सुतो केशव (८५/०५) मांगु कौ (१०२/०७) करमहासँ विष्णुापति दौ (४३/०६) सकराढ़ीसँ भोजू द्दौ. बछाई सुता (९८//०९) नारायण चतुर्भूज (११८/०३) गोविन्दा): करमहासँ रामभद्र दौ
(१७५)
(७४//०८) रामभद्र सुतो जयकृष्ण/: एकहरासँ शिवदेव दौ (४५/०४) (१४८/०७) रतनू सुता भाष्कनर दिवाकर प्रभाकरा माण्ड्रसँ भवाई दौ (४८//०७) भेवाई सुतो रामरति: बभनियामसँ जीवेश्व्र दौ।। भाष्कवर सुतो शिवदेव: पालीसँ गोंढि दौ (४०//०३) हरि सुतो गोढि: बलियाससँ नारू दौ (२८//०३) करo बाटू द्दौ. गोढि सुतो सुधाघर: (२५५//०९) खण्ड बलासँ ठ. चान्द८ दौ (०४//०६) सकo रूप द्दौ. महोशिवदेव सुतो शुभकर: (८७/०८) जजिo मनोरथ दौ (७३//०६) मनोरथ सुता वुधवाल सँ रतिपति दौ (७३//०७) सोदरo विद्यापति द्दौo मिश्र कमलनयन सुता हरिअम सँ बछाई दौ (७८/०७) बछाई सुतो वदन: सोदरo चिन्ता मणि दौ (६६/०८) लक्ष्मीौपति सुतो चिन्ताौमणि पालीसँ केशव दौ (४०//०४) वाचस्परति सुतो केशव: सोदरo मानू दौ (७२//०१) अपरा मानू सुता खौआलसँ दिनू दौ पालीसँ गोंढ़े द्दौ।। महो केशव सुता माण्डीरसँ वैदिक विश्वनम्भ/र दौ (३९/०३) खण्डकo ठo दामोदर द्दौ. चिन्ताणमणि सुता कुजौलीसँ कृष्णमदाश दौ (३०/०६) (१६१//१०) शूचि सुता हरिदाश शिवदाश विष्णुीदाशा: सकo बसाउन दौ (४५//०३) अपरा बसाउन सुतो गदाधर: एकहरा सँ रतनू दौ बहेराढ़ीसँ ढोढ़े द्दौ. महो शिवदाश सुतो कृष्ण दाश: वुधवाल सँ रतिनाथ दौ (४७//०४) मान्‍डर सँ वेणी द्दौ. कृष्णकदाशसुताकविगंगादाश (८५//१०) मo मo गोविन्दा सँ (२९५//०३) हरिदाश (११५/०९) रामदाशा: (२९५/०१) सरिसब सँ जगन्नानथ द्दौ. (१७५/०२) छबन सुतो गोकुलनाथ तेतरिहार सोदरo महेश दौ (२८//०) अपरा माधव सुतो देवनाथ: बूधवालसँ भासे दौ (४३/०५) अपरा भासे सुतो थेघ: बेलउँच सँ गौरीश्व र दौ (४५/०७) पण्डुोआसँ रामकर द्दौ. देवनाथ सुता हरिकेश गणेश धनेश (३०१//०३) एकहरा सँ भैरव दौ (२५/१०) महादेव (८०//०७) सुतो भैरव: माण्ड५र सँ नाई दौ (४८//०७) कुजौली सँ हरिहर द्दौ. भैरवसुता
(१७६) ।। ८० ।।
वलियासँ दूबे दौ (४३//०२) सोदरपुर सँ महादेव द्दौo हरिकेश सुतो बछाई प्रo बालकृष्ण रघुदेव सदानन्दाै: सकo परान दौ (३९/९) (१२१//०२) गणपति सुतो परान: पवौलि सँ रूपदत्त दौ (६३//०८) करo रतिघर द्दौo परान सुतो विश्वोम्भदर: (८८//०४) खण्ड०o विष्णुापति दौ (३४//०३) तिसउँत सँ नन्द न द्दौo सदानन्दा सुतो हेमांगद महेशो: पालीसँ भवदेव दौ (७६/०९) भवानीनाथ सुतो भवदेव: पवौलिसँ रंजन दौ (६२//०८) अपरा गणपति सुतो रंजन लोकनाथौ (२३७//०१) सकo रूद दौ (०६//०६) अपरा रूद सुता अलयसँ रघु दौ (६६//०८) रघुसुता माण्ड रसँ दिनकर दौ (३८/०४) अपरा दिनकर सुतो रंजन: (९१//०५) करo रतिपति दौ सरिसब सँ माने द्दौo रंजन सुतो पाँ हराईक: (१६२/०३) हरिदेव : (१४८//२) खौआल सँ पूरखू दौ (२९//०६) अपरा वुद्धिकर सुता गोपी गौरि मोंरि पूरखूका गंगोरीसँ दिनकर दौ (४४/०५) दिनकर सुतो बसाउन: पालीसँ मुशे दौ (३४//०२) रवौआलसँ वि़द्यापति द्दौo पुरखू (१७३//०४) सुता हरिअमसँ जगन्नारथ दौ (४०//०६) जगन्नासथ सुता नरउनसँ हरिश्वौर दौ
घुसौत सँ गोढि द्दौo भवदेव सुता सरिसवसँ इन्द्रतपति दौ (७८//०२) इन्द्र पति सुता एकहरासँ रामनाथ दौ (८०/१०) महादेव सुत गोविन्दे सुतो जगन्नानथ (१५०/०४) देवनाथौ नरउनसँ सोनू दौ (२७/०२) उहरि (१०१//०६) सुत सोने (१३२/०५) सुता माण्डूरसँ विश्वगम्भ)र दौ (३७/०२) फनन्दुह सँ जगन्नाषथ द्दौo जगन्ना थ सुतो रामनाथ: दरिहरासँ उधे दौ (७८//०६) खण्ड/बलासँ ठo चान्द५ द्दौo रामनाथ सुता दरिहरासँ लाखू दौ (७८//०३) जोर सुत लाखूसुता सोदरपुर सँ मुकुन्द दौ (६७/०६) जीवे सुतो मुकुन्दथ बहेराढ़ी सँ जोर दौ (७९/०९) जोर सुतो गोपाल (१३९//०१) पुररूकौ (८२।।०९) गंगोलीसँ दिनकर दौ (८०//०५) पालीसँ मुशे द्दौo मुकुन्दक सुता बo (२३//१२) सकराढ़ी सँ नरहरि दौ (६३//०२)
(१७७)
(६३//०२) नरहरि सुतो बाछे सुधाकरो (१३७//०२) बहेo रघु दौ (४२/०३) (२२८/०३) दिनू सुत रघुसुता दरिo डालू दौ।। एवम् महेश मात्रिक चक्रं (११२//०७) महेश सुतो, देवकृष्ण।: (मणि कृष्ण श्रीकृष्णह अनाथी) महिषी पालीसँ राम दौ (४०//०३) सोनू सुत श्री राम सुतो छीतूक: सोदरo हरखू दौ (६०//०१) हरखूसुतोजीवन: वलिo रामनाथ दौ (४०//०७) अपरा रामनाथ सुतो घुसौत सँ केशव दौ (२९/०५) सरिo केशव द्दौ. छीतू (१०७/०३) सुतो अनिरूद्ध नारायणो सोदरo रघुपति दौ (६७/०९) अपरा महेश्व्र सुतो रघुपति कटैया माण्डँरसँ चाँड़ौ दौ।। रघुपति सुता पालीसँ पीताम्ब र दौ (५४//०६) पीताम्बधर सुता सोदरपुरसँ कुलपति दौ (५२//०३) कुलपति सुता पालीसँ हरिहर दौ (३८//०५) हरिहर सुता खौआल सँ शंकर दौ (१९/०८) शंकर सुतो हरिअम सँ दिनू दौ। (२०//०९) जजिo केशी द्दौ. नारायण सुतो राम: सोदरo घनश्यादम दौ (२६/०७) राजा (२०१/०८ Tip) सुतो पांड़े घनश्याकमो पाली सँ बासू दौ।। घनश्यादम सुतो दशरथ (१०२/०६) गोपालों (१८८//१०) रवौआलसँ बाटू दौ (२८/१०) केशव सुतो बाटूक: सोदरo गोविन्दढ दौ (४९/०३) अपरा मo मo गोविन्दव सुता महेश मितू हरिहरा: बभनि कुलपति सुत बसाउन दौ (३५//०८) अपरा कुलपति सुतो बसाउन सकo केशव दौ बसाउन सुतो महो परान: बलिo सुपन सुत रूपन दौ।। बाटू सुतो बसाउन भवनाथौ (१५७//०८) करo यशोधर दौ (७०/०९) दरिo गणेश द्दौ.।। एवम् राम मात्रिक चक्रं।। राम सुतासाहेब छोटकनि (१०४//०४) ननूपतिय: सोदरo मित्रकर दौ (६६//०६) लक्ष्मदन सुतो हरिजीव मित्रकरौ कुजौलीसँ प्रितिनाथ दौ (३६/०२) प्रितिनाथ सुता कृष्णातदेव हाड़ीप्रo यग्यपपति रघुपतिय सरिo दामोदर दौ (५६//०७) (८४//०३) दामोदर सुता दरिo भवनाथ दौ (२३//१०) (१३७/०९) दिनूसुतो भवनाथो करo मo मo रतिघर दौ (३०//०२) सोदरo हेलू द्दौ. भवनाथ (८४//०८) सुतो गोढ़ाईक: सोदरo भीम दौ (२७/०४) अपरा भीम (८३//०२) सुता माण्डुर सँ मेधू दौ।। मित्रकर सुतो लाला (१५५/०२) फकिरो सिसौनी बेलo कामदेव दौ (७२/०१) देवनाथ सुतो

(१७८) ।। १७८ ।।
रामदेव कामदेवो माण्ड।रसँ भैरव दौ (४८//०१) जजिo गणपति द्दौo कामदेवसुता महादेव कृष्णददेव हरिदेवा: हरिअमसँ वामनि दौ (६९//०७) अपरा धनपति सुता जयदेव रतिदेव भवदेव (८२/०७) महादेवा: सोदरo पाँखू दौ (७२//०३) पनिo गोविन्दी द्दौo रतिदेव सुतो बावनी खण्डअबलासँ ठo कान्हव दौ (७२//०२) बहेo ठo नाथू द्दौo वावनि (८५/०६) सुता पवौलिसँ डींगर दौ (७६//०७) डींगर सुतो (२५५//०४) महादेव: दरिo रामदेव दौ (३३/०१) रामदेव सुतो शिवदेव जयदेव चतुर्भूजा सोदरo दौ (२१/०४) दासे सुता रूचि चान्दव नरपतिय: खौआल सँ रविकर दौ फुलo दाशे पालीसँ महाई द्दौo गोकुलनाथ सुतो भैयाप्रo लेखनाथ (२४६//०१) पस्शीँकौ सोदरo छबनू दौ (४०/०२) भगीरथ सुताश्रीकृष्णर कृष्ण/ (९६//०७) मा शिवरामा: (९६/०२) नरउनसँ सदानन्‍द दौ (७५//०१) सदानन्द् सुतो रमापति भोराकौ पबौलिसँ भरथी दौ (३९//०१) कुजौलीसँ माधव द्दौo शिवराम सुतो छवनूक: खौआल सँ भवानन्द/ दौ (५४//०७) सोने सुत मिखू (८८/०६) सुतो: (लक्षमन) (८८//०६) खांतरप्रo श्यासम पवौलिसँ भवनाथ दौ (७९//०८) भानु सुतो जीवनाथ (१३७//०१) भवनाथौ पनिo माधू दौ भवनाथ सुता: माण्ड९रसँ दोराई दौ (३३//०१) रवण्ड बला सँ माधव द्दौo खांतर (९६//०३) सुतो भवानन्द : सादेरo छीतर दौ (३२/०६) छीतर सुता दरिo बावनि दौ (६७//०३) अपरा सुधाई सुतो बावनि: सोदरo मo मo माधव दौ (७८/०१) मo मo पक्षधर प्रo जयदेव सुतो मo मo माधव: अलय सँ चान्द७ दौ (७०//०४) जजिo रवि द्दौo मo मo माधव सुता जगन्नाअथ लक्ष्मीानाथ प्रान्ना था: मान्‍डरसँ गंगापति दौ (४५/०६) सोदरo अन्दूा द्दौo बावनिसुता हरिअमसँ सिखे दौ (७७/०४) अपरा सिखे सुताचगंगा खण्ड४बला सँ मo मo ठo महेश दौ (३०/०५) पाली सँ दामू द्दौo भवानन्दव (१५८/०८) सुता मायावती
(१७९)
ज्ञानवतीे वेदवतीका करo सदानन्दग दौ (५३/०७) (१३२/०)अपरा राम सुतो मदन: दरिo विभे दौo मदन सुतो पद्मनाम: माण्ड रसँ अफेल दौ (६८//०५) बेलo वासुदेव द्दौ. पद्मनामसुता बैद्यनाथ (बैद्यनाथ २०१//०८) नारायण रतनू (८६//०५) चतुर्भुजा: (१११/०२) सोदरo गोढ़े दौ (३३/१०) श्रीपति सुतो गोढ़े रूचि: रवौआलसँ नोने दौ (४८/०९) सरिसबसँ गयन द्दौ. गोढ़े सुता पालीसँ कान्ह६ दौ (२१/०६) जाने सुतो कान्ह : दरिo बाटू दौ (३२//०४) सोदरo हरिनाथ द्दौ. कान्हो सुता वलिo धर्मादित्यि दौ।। नारायण सुतो हरिनन्द(न सदानन्दो‍ दरिo राघव दौ (६६//०४) सोदरo पाँ रामदेव द्दौ. सदानन्दो सुता विश्वेदश्वोर रामेश्वनर प्रज्ञापतिय: सोदरo दामोदर दौ (५२//०४) भवनाथ सुतो दामोदर: करo जयदेव दौ (७२//०९) पबौलिसँ जानू द्दौ. दामोदर सुता दरिo देवनाथ दौ (२६//०८) देवनाथ सुतो लोकनाथ हरपति: सोदरo परशुराम दौ (७५/०१) परशुराम सुतोसदानन्दन कृष्णाानन्दोल (१०६//०६) अलयीसँ श्रीनाथ दौ (७२//०६) अपरा गादूसुतो श्री नाथ (९८//०४) दरिo माधव दौ (४८/०४) करo देवे द्दौ. श्री नाथ सुता माण्डरर सँ बासुदेव दौ (४८//०७) बासुदेव सुतो माधव: नरउनसँ मुसे सुत जाटू दौ पनिचोभ सँ रमापति द्दौ. ।। एवम् छबनू मात्रिक चक्रं।। छबनू (११८//०८) सुता रूद्रघर किर्तिघर (१११//०७) (१२०/०७) चित्रधरा: हरिअम सँ नारायण दौ (८१//०२) भवदेव सुता महोमहाजनचतुर्भुज चिन्ताौमणि माण्‍डर सँ गोविन्दद दौ (५६/०१) गोविन्द् सुतो हरंपति: नरउनसँ शंकर दौ (६०/०४) शंकरसुता पालीसँ सोने दौ दरिo गिरी द्दौ. महो महाजन सुतो बैद्यनाथ (१००//०१) शिवनाथ (१०२//०१) खण्डदबलासँ ठ. राम भद्र दौ (२०//०८) खौआल सँ श्रीधर द्दौ. मo मo शिवनाम सुतो नारायण गोविन्दो सोदरo गंगा दौ (७८/०५) (९५//०२) गंगा सुता घुसौतसँ राम दौ (६५//०५) गडूरघ्व/जा मo मo रघुनाथ सुतो राम: दरिo रामदेव दौ (७९//०५) अपरा रामदेव (२२७/०३) सुतोबुधवालसँ गणपति दौ (३६/०७) गणपति (९८/०५) सुतो गोपीक: (८५//०६) सोदरo ठकरू दौ।। महोराम सुतो हरिहर वद प्रo भगीरथो पवौलिसँ मधुसूदन दौ
(१८०) (८२)
(७८/०८) माण्डपरसँ मo मo अनिरूद्ध द्दौ. नारायण सुता खण्डोबलासँ शिवराम दौ (३५//०१) जयकृष्णपसुतो शिवराम गंगारामो हरिअमसँ चिन्ता मणि दौ (७१//०४) चिन्तागमणि सुता (१५०//०९) मोहन (१४०/०४) मनोहर हरिय: (९५//०४) वलियास सँ कामदेव दौ (३७/०६) देवे सुत महादेव (९५/०५) सुतो कामदेव (८९/०१) रतिनाथौ भवनाथ यदुनाथ शशिदेवा: (२६४//०६) टकबाल सँ मुकुन्द( दौ (६४/०८) दामोदर प्रपौत्र होरे पौत्र माने सुतो मुकुन्दच: माण्ड रसँ रूचि दौ।। मुकुन्दण सुता नरउनसँलूमेसुत गांगु दौ सतलखा सँ विभू द्दौ. कामदेव सुतो परमानन्द‍: (८९//०६) करमहासँ ज्ञान दौ (४५//०२) ज्ञान सुता एकo हरखू दौ (४२/०२) (८३/०१)गणपति सुत मांनू सुतो हरखूक: पालीसँ भांगु दौ।। हरखू सुतो अर्जून: (१४७/०८) सतलखा सँ श्री कर दौ (५१//०२) फनन्दूहसँ पागू द्दौ. शिवराम सुतो रत्ना्कर: घोसोत सँ देहरि दौ (३९/०४) मo मo ठo कृष्णौ नन्दव सुता उहरि (१०३//०२) देहरि हरिय: (१००//०७) हरिय: पवौलिसँ गोप दौ (७७//०१) सभापति सुतो गोप: पालीसँ गोढि दौ (८०/०३) खण्डवo ठo चान्दद द्दौ. गोप सुता रमापति (१९६/०१) (९८/०१) रघुपति रतिपतिय: (११६//०४) नरउनसँ जीवनाथ दौ (२५/०६) हरिअमसँ भवदत्त द्दौ. ठo (१५७//०३) देहरि सुता सोदरपुर सँ भवानीनाथ दौ (२६//०३) भवानीनाथ सुता हरिअमसँ विश्वेूश्व र दौ (३९//०५) सुरपति सुता शुचिपति सुधापति गिरिपति हरपतिय: सोदरo नाथू दौ (७०//०९) अपैर नाथू सुतो रत्नुपति: पनिo बाछ दौ (३२//०३) बाछ सुता बेलउँच सँ रतिपति दौ बुधवाल सँ मुणीश्व र द्दौ. हरपति प्रo चिकू सुतो विश्वेलश्‍वर कमलो सोदरo शिवू दौ (७५//०७) शिवू सुतो बावूक: बहेराढ़ीसँ पूरखू दौ (८०//१०) पूरखू सुता माण्डतर सँ शशि दौ (२९//०४) प्रितिनाथसुत शशिसुता खण्डुबलासँ शुचिकर दौ (५०//०१) सकo माधव द्दौ. विश्‍वेश्वढरसुता महिनाथ (९७/०८) वुद्धिनाथ लक्ष्मीतनाथ वंशीप्रo मोहन बुद्धि श्रुटिधर पदांङिकत हरिदेव बुद्धि श्रुतिधर पदांo रघुदेव (१०२//०३) सदानन्‍दा खण्डाबला सँ ठo अच्युात दौ (३०//०६) ठ. अच्युीत सुता रवौआलसँ भवनाथ दौ (५४/०२) भवनाथ (३२९//०७)
(१८१)
सुता पालीसँ भवनाथ दौ (३२/०६) रमापति सुताजागे पल्लरवकार पदांङिकत भवनाथ जीवनाथ घीरनाथा: एकहरासँ गुणपति दौ (८२//०४) अपरे गुणपति सुता जीव (२३४//०५) जोर धानेका बभनियामसँ केशव दौ प्रपौत्ररूनाठ पौत्र गोविन्दी दौ गोविन्द)सुता माण्ड०रसँ सरबाई दौ (३०/०९) करo सुपन द्दौo पल्लीवकार: भवनाथ सुतो भवानीनाथ: (१५६/१०) सोदरo होरे दौ (४२/०७) गांगु सुतो होरेक: पालीसँ बागे दौ (३५//०२) दरिo कारू द्दौo होरे सुता रवौआलसँ गोनू दौ (२८/१०) अपरे गोनू सुता सोदरo बसाउन दौ (३५/०१) रवौआलसँ गोविन्द द्दौo ।। एवम् ठक्कुदर चन्द्रामणि विवाह समाप्तू।। अग्रहन कृष्ण नवमयां कुजे (१८/११/२००३)
पाँ ठक्कु्र कमलमणि सुतो कुलमणिप्रo फेकन: रतौली दरिहरासँ अभयनाथ सुत भिखर दौ (३८/०५) (११७/०) हरिनन्दुन सुतोचतुर्भूज: खांगुड़ सरिसब सँ इन्द्र५पति दौ (८०//०७) एकहरा सँ रामनाथ द्दौ चतुर्भूज (१११/०५) सुतो गोपाल महिया सोदरo डींगर दौ (५४//०२) डीह दरिहरासँ चीकव द्दौo गोपालसुता वै जीवनाथ (१११//०७) बैo विधूप्रo देवनाथ मोदनाथू।: हसौली सोदरo गंगाधर दौ (६६/०९) मोहन सुतो गंगाधर जगौर माण्डुरसँ भवानी दौ (२६//०७) दामोदर सुता मुकुन्दग नरहरि कृष्णाज समया पालीसँ रूद दौ (२८//०२) वलिo नारू द्दौo मुकुन्दक सुतोगोविन्दर रामौ करमहासँ बागे दौ (७०//०३) सुर सर प्रo (९०/१०) प्रo सर्वेश्वगर सुतो बागेक: नरउन सँ बीदू दौ।। बागे सुता दरिo देहरि दौ।। गोविन्दव सुतो भवानी (१०७//०५) हरिनी प्रo (८७/०३) हरिनन्दो/ शिवा हरिअमसँ रामनाथ दौ (७१//०४) रामनाथ सुतो विश्वेोश्वरर प्रo (१०८/०१) बाभन जगदीशो (८५/०२) रवौआलसँ उधे दौ (३३//०५) धारू सुतो उँधेक: सोदरपुरसँ राय कान्ह२ दौ (३९//०९) अपरा कानह सुता बेलउँचसँ प्राणदित्य८ दौ फनन्द(ह सँ महेश्वौर द्दौo
(१८२) (८३)
उधे (१५३//०८) सुता तल्हरनपुर सँ गुणे दौ।। भवानी (१५४//०८) सुतो रघुनाथ (३३४/०७) (१६६//०६)विद्यानाथो बलिo हरिअमसँ चिकू दौ (४४/०७) मुरारी सुतौ चीकू भवनाथ छोटाईका रमौली सोदरपुरसँ भीम दौ (८१/१०) भीम सुतो रति देव भवदेवो करमहासँ मीतू दौ (४९/०७) रवौआलसँ बुद्धिकर द्दौo चिकूसुता सिसौनी बेलउँच सँ देवनाथ दौ (८१/१०) माण्डसरसँ भैरव द्दौo वैदिक विधूप्रo देवनाथ सुतो (१८७//०४) वैदिक युदनाथ: खांगुड़ सरिसबसँ साहेब दौ (५३/१०) वनमाली सुतो परमानन्द/: ब्रह्मपुर रवौआलसँ रामनाथ दौ (५५//०३) रामनाथ सुता एकहरासँ वाचस्पोति दौ (६२/०५) लाखन प्रo लक्ष्मीूनाथ सुतो वाचस्प ति यशस्पौति डुमराबासी वुधवालसँ विश्वेैश्व५र दौ (३६/०६) वलिo जोर द्दौo वाचस्‍पतिसुता घउल सादरपुरसँ हेलूसुत थेघ दौ (४५//०२) सकo मतीश्विर द्दौo परमानन्दस सुतो शुभंकर: महिषीपालीसँ भवनाथ सुत केशव दौ (३०//०७) जीवे सुतो भवनाथ: रवौआलसँ हलघर दौ।। भवनाथसुतो केशव: लोहनासकo महाई दौ (४६//०३) महाई सुता बहेराढ़ीसँ हेमनाथ दौ हेमनाथ सुतो मितूक सरिo माधव दौ।। केशव सुता सकुरी पवौलीसँ जाटू दौ (४६//०९) चाण सुतो जाटूक: भाकुरी बलियास सँ चाण दौ (४७/०२) सोदरo दाशे द्दौo जाटू सुतो शुक (३३६/०७) माण्‍डर सँउधे दौ (७०//०२) सरिसबसँहारे द्दौo शुभंकर सुतो मोहन छोके को महनौरा खौआलसँ मनोहर दौ (३१/०५) दालू सुता गोपीनाथ सुतो वेणीनाथ: सरिसबसँ नरपति दौ।। वेणीनाथ सुतो मनोहर: सोहाई करमहासँ रतिनाथ दौ (२९//०७) प्रितनाथ सुतो रतिनाथ: उजान बेलउँचसँ दिनकर दौ (१९//०६) दिनकर सुता रैयाम सोदरपुरसँ रघुनाथ सुत जोर दौ (३५/०७) माण्डथरसँ हरि द्दौo रतिनाथ सुता बढि़o पवौलीसँ सुरपति दौ (६७/०५) अलयसँ थेघू द्दौo (२५०//०७) मनोहर सुता कटका सोदरपुरसँ कमलनयन दौ (७०//०८) हरिअम सँ अच्युुत द्दौo (१६४//१०) मोहनसुतो सदुo साहेब पाँ घनश्याममो (१९५/०२) रतौलीदरिहरा सँ घराघर दौ (१५३/११) खण्डoo रघुनन्दँन द्दौo सदुo साहेव सुतो पाँ भानुदत्त: कटैया पालीसँ पाँ वदसुतपाँभगीरथदौ (७१//०३) पाँगोविन्दासुतो पाँबदप्रo लक्षमन पतनुका माण्डँरसँ मधुसूदन सुत उँमापति दौ
(१८३)
(३३//०६) उँमापति (१६५//०६) सुतो महादेव (१८७//०९) देहरिप्रo होरिलो सकुरी पवौलीसँ जीवनाथ दौ (४७/०३) दरिहरासँ बाभन द्दौo पाँ वदप्रo (१२१//०५) लक्ष्मवनसुतोपाँभगीरथ सिमरo खौo भवनाथदौ (२१/१०) वेद सुतो गुदी कन्हो५ली सोदरo बसाउन दौ (३५//०१) रवौआलसँ गोविन्दस द्दौo गुदी (८९/०८) सुतो सोमदेव: हरिo धीरू द्दौo सोमदेव सुता भवनाथ गोपीनाथ देवनाथ रतिनाथा हरिनाथा: वेहट करमहा सँ कृष्णौ दौ (६६/०७) रामनाथ (८८/०४) सुतो कृष्णद विष्णो : (१३७/०९) दरिहरा सँ जीवे दौ (२८/०२) पाली सँ शीव द्दौo कृष्ण सुता सोदरo मुकुन्दह दौ।। भवाई प्रo भवनाथ सुतो रमाकांत: जोंकी सरिसव सँ पदूम सुत शीव दौ (६०//०५) करमहासँ रामकृष्णक द्दौo पाँ भगीरथ सुतो धार्माङत्रदा परनामक बेचूक: (२६९/१०/०९) भौर खण्डवबलासँ वीर दौ (०२//०४) नरपति (२९७/०१) सुता माने गादू नाटू का पतौना खौआल सँ कोने दौ (१९//०९) अपरा देवादित्य सुतो नादू सुतो सूर्यकर: पालीसँ हलधर दौ (१२//११) एकo दिवाकर द्दौo सूर्यकर सुतो कोनेक: विठुआलसँ सोने दौ कोने सुतो कान्हद नोने (१०७/०८) कौ दिनारी सरिसबसँ रूदी दौ (२३//०१) अपरा रूदी सुता पाली सँ माधव दौ (२३//११) माण्डारसँ वागीश्वेर द्दौo कोने सुता फनन्दतहसँ शुचिनाथ दौ (२०//०७) शुचिनाथ सुतोमतिनाथ:वलिo खौतर दौ माने सुता रतिघर (१४६/०३) (८५/०९)हरिकेश मुकुन्दा : पराना भिटीपनिo डालू दौ (१७//०३) डालू सुता राजन दरिo बाटू दौ (३२//०८) बहेo ठo जनार्दन द्दौo ठo मुकुन्द सुतो पशुपति: राजन दरिo हरिदौ (५८/०१) हरीप्रo हरपति सुता बेलउँच सँ पूरखू दौo।। ठo पशुपति सुता श्रीकान्तााप्रo (८७//०८) वावू महिकान्तस लक्ष्मी कान्तप जयकृष्णाज: सतौलिसतo मुरारि दौ (५९/०९) सोदरo आन्दूँ द्दौo ठo लक्ष्मीनकांतसुतो वीर: समौमिपाली सँ पशुपति दौ (६२//०१) केशव सुतो अर्जून: लाहनवासीमड़o जजिo रूद दौ (२२/०४) रूद सुता बहेड़ासकo रतीश्व्र सुत देवे दौ (२४//०४) सोदरपुरसँ शुभदत्त द्दौo अर्जून सुतो लक्ष्मीसपति- (१२१/०२) रघुपति (१०१//०२) विभूपति पद्मापति पशुपति (१२९//०३) मानीसोदरo मुकुन्द् दौ (४७/०५) गीरू सुता वेणी मुकुन्दप: जगन्ना्था (१५१//०९) बभनियाम सँ बसाउन दौ (८१/०७) वलिo नाथ द्दौo मुकुन्दा सुता पनिo काशीदौ (६६//०२)
(१८४) (८४)
काशीसुता माण्डारसँ नोने दौ।। पशुपति सुता: मधुकरपटे्टादरिo रामचन्द्र् दौ (५४/०५) गोपाल सुतो रतिदेव (१३४//०२) (२६१//०४) अनन्त७ रामचन्द्रो फनन्द४हसँ अमरू दौ रामचन्द्र। सुता अलय सँ कुमुदानन्दकदौ (५९/०२) रवौआल सँ यगयपति द्दौ. वीर सुतो गुणानन्द् (१२३//०९) (१७३//०१) व्रजीभूखनो सुदय बेलउँचसँ कालीदाश दौ (५५/०२) वलियाससँ मोहन द्दौ. वैदिक यदुनाथसुताअभयनाथहृदयनाथ (११७/०६) गोपीनाथा (२३४/१) खांगुड़ सरिसबसँ मिरिवया दौ (८१/०९) अपरा (९५/०५) दामोदर सुतो जनार्दन रतौली दरिo हरिहर दौ (४६/०४) हरिहर (११३/०३) सुता पुरूषोत्तम वावू प्रo चतुर्भूज यशोधरा: पूड़े नरउन सँ अनटू दौ (६०/०५) (२२७/०९) अनटू सुता हरिहर श्रीहर नरहरिय: बढि़. पवौलिसँ वेणी दौ (६१//०८) वलियास सँ रघुनाथ द्दौo जनार्दन सुतो महिपति: महनौरा रवौआल सँ कृष्ण्देव दौ (७९/०४) बेहट खण्डतo कृष्णौदेव सुता जनार्दन दौ (३५/०१) बुधo रामदेव द्दौ. महिपति सुतो रत्नातकर: सिमरo रवौआल सँ अभिनन्दु दौ (७२//०६) कृष्ण९पति सुतो रघुपति: नाहसवासीभड़गाम जजिo मनोरथ दौ (८०/०३) बुध रतिपति द्दौ. रघुपति सुतो हरपति (१०८/०३) भगीरथ अभिनन्दान: पुडे नरउन सँ वावू दौ (२६/०१) रामचन्द्रृ प्र. वावू सुतो हरिनन्द० रजौरा माण्डार सँ विश्विनाथ दौ (७४//०८) (१५६/०२) नरहरिसुतो विश्ववनाथ जीव नाथो रूचौलि करमहा सँ दूबन दौ (४५/०१) एकहरासँ कृष्णापति द्दौ. विश्वजनाथ (२५६/०७) सुता फरहरा बुधवलासँ मति दौ (७६/०१) महोमति सुतो महादेव (३०२/०९) महनौरा रवौआल सँ उद्योरण दौ (३१/०५) उद्योरण बहेo रघु दौ (८१/०१) दरिo डालू द्दौ. अभिनन्दरनसुतो बालकृष्ण शिवा हरिo बाबू दौ (७६/०४) वावूसुता भौआलवासी अमरावती दरिo राँक दौ (८१/०९) अपराभवनाथ सुतो राँक: मलंगिया कुजौली सँ भवनाथ दौ (७२//०६) विदू सुता रतिनाथ भवनाथरूपनाथा आहिल रवौआल सँ नोने दौ (४८/०९) सरिसबसँ गयन द्दौ. भवनाथ सुता गंगोराबुधवालसँ लाखन दौ
(१८५)
(३५/०२) अमरू सुतो राम लाखनो सिमरo सोदरo रूपे दौ (६०//०१) माण्ड५र सँ धाम द्दौ. लाखन सुतो भिखिक: माण्डौर सँ शीरू दौ।। राँक सुता बेहट करमहा सँ हरखू सुत केशव दौ (४९/०२) सोदरपुर सँगीरू द्दौ. रत्ना५कर सुतो मित्रनाथप्रo मिखिया मतिनाथप्रo दुखियाकौ सिहौलि माण्डतर सँ हेमकर दौ (४५//०१) अपरा यदुनाथ सुतो परमानन्द : शिवावासी हरिअमसँ जगदीश दौ (८३/१०) जगदीश सुतो रघुनीहिरिणी गौर सोदरo भवानन्द‍ दौ (७२//०३) सकo यदुनाथ द्दौ. परमानन्दर सुता भैयाप्रo हेमकर वन्धुसप्रo महिधर (१०५/०८) लौटनि प्र. (१०४//०७) रत्नावकर सुधाकर भानुकर जयकर वुद्धिकर मेघाकर हरिकर जागे प्रo योगीश्व्र विरेश्वदरा: पुड़े नरउन सँ महिनाथ सुत हरिराम दौ (२५/०६) (१०२//०४)महिनाथ सुतो हरिरामप्रo कंगाक: महिषी पालीसँ श्रीराम सुत छीतू दौ (८१/०३) सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ. हरिराम सुतो प्रद्मूम्नर: बढिo पवौली सँ जगदीश दौ (१७९//०९) (९०/०३)केशव सुतो जगदीश: डुमरा वुधवालसँ मुरारी दौ (५३/०९) मुरारी सुतो अनन्त : (९०/०८) रवौआलसँ गौरीपति दौ (५२//०९) रविसुत सुधापति सुतो गौरीपति: करo नोने दौ।। गौरीपति सुता कटका सोदरपुरसँ: गादू सुत विशौ दौ (२६/०७) माण्डीरसँ गागे द्दौ. जगदीश सुतो बैद्यनाथ: मंगरौना हरिअम सँ बाबनि दौ (८१//०२) (१०६//०४)बावनि सुतो विश्वरनाथ: त्रिपुरौली नरउनसँ सरस्व ती राम दौ (७९//०३) (९७//) वसरस्वदती राम सुता गंगाघर रघुदेव रूचिदेवा बुधवाल सँ हरखू दौ (३९/०१) गौरी सुतो हरखू पीताम्ब रो (९३//०७) सिमरo रवौआलसँ गोंढि़ दौ (३९/०२) अपरा रघु सुतो गोंदीक: सोदरपुरसँ शीरू दौ (२४//०५) शीरू सुता दरिo सुपन दौ (३०/०६) बाभनिo महिपति द्दौ. गोंढि सुतो महादेव: (९३/०९) तपनपुर पाली सँ राम दौ।। हरखू सुता श्रीकृष्ण (२३२/०७) (१२८/०६)शंकर रामदेवा: हरड़ी सकराढ़ीसँ नरसिंह दौ (६८/०१) उल्लू२कजौलीसँ नरपति द्दौ. भैया प्रo हेमकर सुतो चन्द्र पतिइन्द्र पतिनिधीक: (११३//०५) सुल्हपनी नरउन सँ वीर दौ (६३/०३) अपरा यदुनाथ सुतो मोहन प्रo (१०४/०२) महेश हरिकौ भौर खण्ड६बला सँ मानेसुत हरिकेश दौ (८४/०७) हरिकेश सुतो जयराम (१६२//०३) चीकी लक्ष्मीपपति बलिo हरिअम सँ बासुदेव दौ (५४/०४) सोम सुतो बासुदेव: डीह दरिहरासँ होरे दौ (५३//०३) होरे सुता देशुआलपनिo हरिहर दौ बेलउँचसँ रतिपति द्दौo बासुदेव सुतो प्रद्यूम्नि(२३७/०८) कृष्णादेवो (९५/०३) रमनी जानी (१३०//०८) कुजौली सँ शुचि दौ (८०/०७) सकo बसाउन द्दौo (१३९//०३)हरि सुता (१०४/१०) कवि कृष्णु कुनाई (१३२/०७) वीरा मंगरौना हरिo विश्वेनश्व३र दौ (८२//०९) खण्डकबलासँ ठo अच्युात द्दौo वीरसुतो माण्डशर सँ रतिदेव सुत रघुनाथ दौ
(१८६) (८५)
(६१/०६) महेश सुतो दशरथ: शिवा हरिo पाँखू दौ (५६/०२) खण्ड‍o ठo चन्द्र६पति द्दौ. दशरथ सुतो रतिदेव: वेहट करo हरखू दौ (४९/०१) हरखू सुतो भीखूक: विशाटी वलियास सँ गोढ़ाई दौ (३६//०९) बसाउन सुतो गोढ़ाईक: पनिo गुणाकर दौ।। गोढाई सुता हरिo मनोरथ दौ (२६//०४) महाई सुतो मनोरथ: सरिo गौरी दौ।। मनोरथ सुता माण्ड र सँ नोने दौ (६२//०९) सोदरo महनू द्दौ. रतिदेव सुतो मo मo रघुनाथ महोशुभंकरो सरिo सोदरo जगन्नादथ दौ (४९/०४) (१०६/०८) जगन्नाशथ सुतो भगीरथ जयकृष्णोo अनलपुर करमहासँ जीवनाथ दौ (७४//०७) अपरा सोढू सुतो जीवनाथ: महिया सोदरपुरसँ काशी दौ (३१//०७) अपरा काशी सुता जगौर माण्ड्र सँ दामोदर दौ (८३/०८) समपालीसँ रूद द्दौ. जीवनाथ सुतो रमानन्दर (१०४/०१) क्वादचित् वडि़यन नरउनसँ माधव दौ (३३/०२) हरि प्रo हल्लेसश्व३र सुत: पाठक माधव: राजन दरिo रघु दौ (५८/०१) खण्ड३बलासँ रूद द्दौ. माधव सुता कटमा हरिअमसँ बासुदेव दौ (७२/०१) बासुदेव (८६//०२) सुता एकहरासँ जीवनाथ दौ मo मo रघुनाथ सुतो वाचस्प ति (२१०/०२) डुमरा बुधवालसँ घनश्यापम दौ (८२/१०) गोपीनाथ (१४०/०६) सुतो गोढ़ाई प्रo भवानीनाथ घनश्यापम: सकुरी सरिसबसँ भवानीनाथ दौ (७२//०८) करमहासँ जयदेव द्दौ. मo मo घनश्याुम सुता नीलकंठ (१७६//०८) देवकृष्णज हरिकृष्णध: (२७३/०१) सरिसब सोदरo जयदेव दौ (५५//०१०) जयदेवा परनामक भाढू सुतो लक्ष्मी३देव: तरौनी करमहासँ दिवाकर दौ (६७/०९) दिवाकर सुता सकुरी वलियास सँ परान दौ (५०//०४) सोदरo बागे द्दौ. लक्ष्मीसदेव सुतो परमानन्द सदान्न दो रतौली दरिहरासँ पद्मनाम दौ (५५/०६) ठकरू ब. (२६//०४) सुतो पदमनाम अच्युनत: बलिo हरिo मधुकर दौ (४५/०२) मधुकर (११२/०२) सुतो श्रीरामा (१६९/०२) सोरीक: मानी सोदरo हाउँ सुत जीवे दौ (८०//०९) बहेराढ़ी सँ जोर द्दौ. पद्मनाम (१६४/०८) सुतो अनन्ती (१५४/०७) कुसौलीसोदरपुर सँ खेदू दौ (५२//०५) बुधवाल सँ श्री दत्त द्दौ. ।। एवम् भिखियामात्रिकचक्रं।। भिरिवया सुतो औखी (१८७/०३) पौखीको भरवरौली कुजौली सँ धीर दौ (८०/०८) कविगंगादाशसुता लाला चाणप्रo चन्द्रलशेखर लक्ष्मीाधरा: सिहोलि माण्ड८रसँ (१२३/०४)
(१८७)
यदुपति दौ (३९/०३) वैदिक विश्व म्भरर (१००/०५) सुतो यदुपति:वढि पबौलिसँ नरपति दौ (६२//०७) नरपति सुतो श्री हरि: (११५/०८) मुरानपुर रवौआलसँ क्वतचित् वलियाससँ रति दौ (७०/०३) रति सुता भिट्टी पनिo सुधेदौ (१७//०३) महो सुधे सुता दिगउन्धर सोदरo सोम दौ (५०/०१) करमहासँ नरपति द्दौ. यदुपति सुता (२२०/१०) हरिनन्द न महो कुलपति (११०//०६) महोचतुर्भूजा मानी सोदरo महेश दौ (७८//०४) महेशसुतोरघुपति यदुपति नुडआर करमहासँ दामोदर दौ (७२//०८) दामोदर सुता सरिसवसोदरo कृष्णादत्तदौ (४३//०३) पुने सुता हरदत्त शिवदत्तकृष्णआदत रविदत्ता लोहना सकo गोढ़े दौ (३१/०६) गंगो सँ दामोदर द्दौ. कृष्णआदत्तसुतागंगोरा बुधवालसँ काशी दौ (४६/०३) चाण सुतो काशीक: उड़ा एकहरासँदिनेसुत शीव दौ (४२//०२) अपरादिने सुतो शीव:सुरगनसँ धाम दौ।। शिवे सुतो लाखन: माण्ड२रसँ नौई दौ (४८//०७) कुजौलीसँ हरिहर द्दौ. काशी (८६/०८) सुता राघव पुरखू माधव दामोदर पीताम्बार रमौली सोदरपुरसँ महो भीम दौ (२७/०४) हरिo भवे द्दौ. ।। एवम् लक्ष्मीभधर मातृक चक्रं।। लक्ष्मीतधर सुतो धीर करमहा सँ लक्ष्मी नाथ: दौ (४९/०२) रामदेव सुतो दिवान भोरानाथ: सिमरी बलियास सँ जगन्नानथ दौ (४९/०७) बहेराढ़ी सँ रामचन्द्रा दौ।। दिवान भोरानाथ सुतो लक्ष्मीतनाथ: विशाढ़ी वलियास सँ परमानन्दन दौ (६४/०९) रामनाथ सुतो यदुनाथ (१५३/०२) भवनाथो जल्लीकीसँ हीरू दौ (६८/०८) सकराढ़ी सँ राजू द्दौ. भवनाथ सुतो परमानन्दी: गंगोरा बुधवालसँ शंकर दौ (८६/०५) (१५७//०३)अपरा काशी सुतो शंकर: सकुरी सरिसबसँ बागु दौ (६७//०१) बागु सुता पाली सँ राम दौ।। शंकरा: परनामकडींगर सुता गौर सादेरo चक्रपाणि दौ (३१/०८) (२६३/०/०) चक्रपाणि (९३/०८) सुता श्रीकृष्णु (२६४//१०) बलभद्र रामभद्रा: समौली पालीसँ नरहरि सुत केशव दौ (८४/०९) जजिo रूद द्दौ. परमानन्ददसुता कन्हौलली सोदरपुर सँ भीम सुत नाथ दौ (४६/०६) (१३०//०४) श्रीनाथ सुतो रामभद्र (१०८/०५) राम देवो सिमरी वलियास सँ गंगाधर दौ (४०//०७) ममरू सुतो गंगाधर: खांगुड़ सरिसब सँ विशो दौ पुरादित्यौ सुतो लाखूक: टकबालसँ जागे दौ थरियासँ गोपाल द्दौ. लाखू सुत विशो सुता सकराढ़ीसँ जागे दौ। गंगाधर
(१८८) (८६)
सुता बथैय खण्डगबलासँ रूचि सुत विश्वसनाथ दौ (६९//०४) अन्दू सुतो रूचि: महिन्द्र वाड़ पालीसँ नन्दीिश्वसर दौ (६१/०४) भरेहासँ गयन द्दौo रूचि सुतो विश्वबनाथ: ओझोलि बेलउँचसँ गौरी सुत अदितु दौ (४५/०८) करo हरि द्दौo विश्वबनाथ सुतो जगन्नाओथ: कटमा हरिअमसँ बासुदेव दौ (८५//०५) अपरा बासुदेव सुता काको बेलउँच सँ चक्रपाणि सुत मतिकर दौ (५१/०४) मतिकर सुता अकुसी टकबाल सँ बाछ दौ (२३//०७) दरिo शौरी द्दौo लक्ष्मीानाथ सुता बढि़ पवौलिसँ रत्न(पति दौ (६५/०७) अपरा विश्व नाथ (१३३/०८) सुतो गोढ़ाई काशीनाथो भखरौली कुजौली सँ गोपीनाथ दौ (५५//०४) नरउनसँ महेश द्दौo काशीनाथ सुतो रत्नभपति:: तरौनीकरमहासँ भिखारी दौ (८२/०२) रतनू सुतो भिखारीक: खोरिo सोदरo रघुनन्ददन दौ (६२/०८) रघुनन्दिन सुता महिषी पालीसँ गोपीनाथ दौ (७९/०३) अपरा दामू सुतो गोपीनाथ: सोदरपुरसँ गुणे दौ गोपीनाथ सुतो रामभद्र (८९/०१) सिमरo रवौआल सँ हरिकेश दौ (४४/०४) पनिo अनदू द्दौo भिखारी सुता रतौली दरिo हृषिकेश दौ (४७//०४) हृषिकेश सुतो भगीरथ: कटका सोदरपुरसँ मधुसूदन दौ (४७//०२) बुधवाल सँ रतिनाथ द्दौo रत्नगपति सुता नगo घुसौतसँ गंगाधर दौ (६८//०७) भवाई सुतो गोपीनाथ सुतो विश्वनम्भ र (बo०१//०७) उमापति (३०//०२) नित्याुनन्दाु: दरिहरा सँ शुभंकर दौ विश्व१म्भ र सुतो गंगाधर चतुर्भूजो बढि़ पबौलीसँ श्रीनाथ दौ (६८//०६) श्री नाथ सुतो बावूक: खड़काबलियासँ राम दौ (६३/०४) नरउनसँ उघोरण द्दौo गंगाधर सुता मलिछाम नरउनसँ रामचन्द्रँ दौ (७०/०४) यदुनाथ (१२/०१)सुतो बहोरन रामचन्द्रोरसमौलि पाली सँ बासुदेव दौ (७०/०५) वलिo गौरीनाथ द्दौo रामचन्द्रमसुता रैयाम सोदरपुरसँ राजा दौ (१३५//०५) माण्ड२रसँ माधव द्दौo
(१८९)
।। एवं धीर मातृकचक्रं (२२१/०२) धीर सुता बधवास सरिसबसँ कमलापति सुत धरनीधर दौ (३२/०१) अपरा कुलपति सुतो हराई हचलूकौ (१५९//०६) दरिहरासँ डालू दौ फनन्द हसँ महनू द्दौ. हराई प्रo होरिल सुता खेदू काशी छोटाईका टकबाल सँ खांतु दौ।। पाँछोटाईसुतो पाँरघुनाथ: सुदय बेलo जसाई दौ (७३/०४) जसाई सुता पालीसँ पदूम दौ पाँरघुनाथ सुतो पाँकमलापति जगौर माण्डथर सँ हरिनन्दोन दौ (८३/०९) हरिनी प्रo हरिनन्दछन सुता गोपीनाथ यदुनाथ मनोरथ उँमानाथ: पारखण्डि बहेराढ़ी सँ पाँगोनू दौ (६७//०८) पाँगोनू सुता रमानन्दा (८८//०६) बलभद्र गंगाधरा (१३०//०३) पचही सोदरo होरिल दौ (६६//०३) करमहासँ उँमापति द्दौ. पाँकमलापति (२४२/०९) सुतो पाँ धरणीधर कृष्णँदेव (१७७//०८) नडुआर करमहासँ रघुनाथ दौ (२२/०२) अपरा कृष्णनपति सुता गौरी पति लक्ष्मीयपतिवाचस्पगति शुभपतिय माण्ड२र राम दौ (३९//०५) हरिअमसँ दामू द्दौ. गौरीपति (१८०/०७) सुता रमापति (१०२/०४) रत्नपति (१४६//०८) मधुसूदना: हसौली सँ जगतिसँ मिसरू दौ (३५/०६) मिसरू सुता उकुसी टकबाल सँ महनू दौ (४६/०७) चाण सुतो हरनूक: सुरगन सँ भगव सुत वासू दौ (७२/०६) पवौलि सँ जोर द्दौ. महनू सुता रूपधर शशिधर गोपाला: दोलमानपुरमाण्ड(र सँ कुलपति दौ (४६//०९) कुलपति सुता काको बेलउँच सँ नोने दौ (२०//०४) पवौली सँ देवदत्त द्दौ. मधुसूदन (१०७//०७) सुता रघुनाथ: लोहना सकराढीसँ गोढ़ाई दौ (३६/०३) विश्वुनाथ सुतो गोढ़ाई शिवनाथो सरिसव सोदरपुरसँ हरिकर दौ (३२//०९) अपरा भासे सुतो हरिकर मधुकर (१३०/०५) श्रीकरा: गिधवाल वासी दरिहरा सँ चन्द्रशकर दौ
वभनिo रूचिकर द्दौ. हरिकर सुतो सुधाकर: सतलरवा सँ सुपे दौ गोढ़ाई सुतो रमापति (१२८/०६) दामोदरो (१८२/०८) लक्षमन (१५४/०९) जगदीशा: (१९१//०८) बेहर करमहासँ देवनाथ दौ (७६/०५) अपरा नोने सुतो देवनाथ रवौआलसँ सोने दौ देवनाथ सुतो कवि विद्यापति पचही सोदरपुरसँ जगन्नारथ दौ (७६/०२) बेणीसुत जगन्नाहथ सुता माण्ड र सँ बाभन दौ।। रघुनाथ सुता हरिनाथ (२०१//०८) जीवनाथ (११२/०८) उँमानाथा (१२४//०५) सिहौलि माण्डथर सँ मणि दौ (५४//०९) श्री हरि सुतो रघुनन्द न: आहिल हरिअमसँ हरि दौ (६५/०६) लाखू सुत हरि सुता सरिo रवि दौ रघुनन्द्न प्रo बछाई सुता
(१९०) (८७)
नीलकंठ हृषिकेश मधुसूदना: (१७१//०३) तल्हघनपुरसँ महादेव दौ।। नीलकंठ सुतो अनाई (१८०/०८) मणिकों बुधवाल सँ भवनाथ दौ (५८/०१) श्रीराम सुतो वाणीनाथ भवनाथ प्रितिनाथो (१६८/०७) हरिनाथ भवानी नाथ महिनाथा बलिo गंगाधर दौ भवनाथ (१५९/०६) सुता श्रीनाथ गोपीनाथ वैद्यनाथ मधुसूदना जजिवालसँ भैरवदौ।। मणिप्रo मणिकृष्ण/ सुता रैयाम सोदरपुरसँ पाँ रतिदेव सुत पाँ माधव दौ (६६//०५) पाँ रतिदेव सुतो पाँ माधव: मलंगिया कुजौलीसँ भवनाथ दौ (८४//०९) बुधवालसँ लाखन द्दौ. पाँ माधव सुता (१४८/०४) हरि (१२८/०१) उमानन्द दयाल घनधोरा रघु महिषी वूधबालसँ पाठक बावू दौ (५७//०९) ग्रहेश्वउर सुत रति सुतो गोविन्दम:।। गोविन्दतसुत पाठक दामू प्र. दामोदर (९४/०२) सुतो पाठक बावूक: दरिo राम दौ।। पाठक वावू सुता श्रीकृष्णू (१३७/०४) शिवदेव नारायण लरवाई (१३७//०६) मनोहर (१५४//०१) सदानन्दा/ ओगही बलिo रूचिनाथ दौ (७३/०३) रूचिनाथ सुता (१३८/०९) कुजौलीसँ राघव दौ (६४/०५) राघव सुता दरिo गणपति दौ।। पाँ धरणीधर सुता पाँ शिवदत्त पाँ भैयन पाँ चिलकाका: तरौनी करमहासँ देवानन्दु दौ (६७/०९) अपरा बहोरण (२३३/०५) सुता पाठक मोहन (११५/०५) लक्ष्मीतपति पद्मापतिय: (१०८/०५) सोदरo कृष्णातनन्द दौ (५४/१०) पालीसँ बाटू दौ।। लक्ष्मीँपति सुता देवानन्द आनन्दीस (१२१/०३) मित्रकरा:खागुड़ सरिo सुधाकर दौ (५३//११) सुधाकर सुतो विश्वीम्भार: माण्डकरसँ कवि चिकू दौ (७०//०३) करo थेघ द्दौ. देवानन्दव: (९१/०५) सुतो धर्मेश्व‍र: (१९५//०२) भौरखण्डलबलासँ बालकृष्ण‍ दौ (८४/०८) श्रीकान्ताु प्रo बावू सुतो बालकृष्ण९ पुरूषोत्तमो (१२०//०४) मधुकर पट्टो दरिo उँमापति दौ (७४/०१) उँमापति सुतो शिवाईक: (९१/०६) परियाम वूधo भवानी नाथ दौ (५८/०४) दरिo रतिकर द्दौ. बालकृष्णo सुता सिमरवाड़ खौआल सँ चतुर्भूज दौ (४७/०७) महाई सुतो चाण: सुल्ह१नी नरउन सँ ऐंठोदौ (२८//०१) गाउल करमहासँ महिपति द्दौ. चाणसुत रूपनाथ सुतो कमल प्रo गोनूक: कसियाम वहेराढी सँ नरहरि दौ।। धाम सुत गुणे सुतो
(१९१)
गणपति: दरिo कुसुमाकर दौ (२४//०९) फनन्दसहसँ गोविन्दा द्दौ. गणपति सुतो नरहरि: महनौरा रवौआलसँ हरि दौ (३८/०३) हरि सुता सकुरी गंगोलीसँ सुरेश्व र दौ।। नरहरि सुता बलिo बसाउन दौ।। गुणीश्वडर सुत वेणी सुतो बसाउन: पनिo देवनाथ दौ।। बसाउन सुता केरवाल पालीसँ विश्‍वनाथ दौ कमल प्रo गोनू सुतो चतुर्भूज: झौआ अलयसँ बलभद्र दौ (४६/०६) बलभद्र सुतो भगीरथ (१४५/०५) प्रo भरथ कटका सोदरo कुमर दौ (२६/०७) कुमर सुतो (१२१//०५) रघुनन्दसन बेहट करo महेश दौ (८४/०३) अपरा रामनाथ सुतो महेश: बढि पवौलीसँ शुभे दौ (७६//०६) शुभे सुता दीप बहेराढ़ीसँ नाथू दौ (७०//०२) बलियास सँ महनू द्दौ. महेश सुतो विश्वतनाथ: माण्डढर सँ जगदीश दौ।। चतुर्भूज सुता भड़गाम जजिवाल सँ कविराज दौ (६८//०८) (१४४/०१) कविराज सुतो बाछ (१७१//०९) रमदीकौ (२१८//०६) फूलदाहा पाली सँ गादू सुत नगन दौ (६५/०८) (१३५//०७) नगन सुता महनौरा खौआल सँ भीखू दौ (८१//०६) अपरा भीखू (१०८/०६) सुतो रामचन्द्रआ: (२१६/१०) परिo बूधवाल सँ विशो दौ (३८//०४) भवे सुतो काशी (१०७/०८) विशोकौ तल्ह नपुर सँ दिनकर दौ।। विशो सुता खौआल सँ श्रीपति दौ।। एवम् अभयनाथ मात्रिक चक्रं।। अभयनाथ सुतो भीखर लालो शिवाहरिअमसँ बालकृष्णू सुत धीर दौ (७१//०६) अपरा वासुदेव सुतो वावू (१९०/०५) परशी: हरिका पवौली सँ गोपीनाथ दौ (३९/०७) कामदेव सुतो गोपीनाथ गंगौरा बुधवाल सँ चाण सुत धारू दौ
(१९२) ।। ८८ ।।
(३७//०४) एकहरासँ श्रीपति द्दौ. गोपीनाथ सुता हरड़ी सकo मंडन दौ (६८//०१) श्री राम सुतो राधव (८९//०४) मंडनो खण्ड बलासँ रूचि दौ।। मंडनसुता श्रीकृष्ण सोने वासे दाशे (१३८//०१) गौर सोदरपुरसँ थेघ दौ (३१/०७) रूपधर सुतो थेघ: माण्डौर सँ आंगनि सुत महाई दौ।। थेघ सुतो रघुनाथ: झंझारपुर करo गोपालदौ (७६/०६) अपरा गोपाल सुतो रघुनाथ: (८८//०९) महिया सोदरo गोढ़े दौ (७५//०७) गोढ़े सुतो भवनाथ: (१३०//०६) रतोली दरिo हरि दौ (४७/०३) बुधवालसँ हरि द्दौ. परसी सुतो बालकृष्ण : कुसौली सोदर सँ भगीरथ दौ (५४//०४) रामभद्र सुतो भगीरथ: परहट सकराढ़ीवासी सकराढ़ी सँ विश्वौम्भ़र दौ (८०//०२) विश्वेम्भतर सुता हाटी सोदरपुरसँ केशव दौ (२९/०१) बासुदेव सुतो (१४४/०५) केशव: हरिअमसँ मानू दौ।। केशव सुता डुमरा बूधवालसँ मणि सुत गणपति दौ (८२/१०) सोदरo ठंकरू द्दौ. भगीरथ सुता महनौरा रवौआलसँ लक्ष्म४न दौ (८१//०६) लक्ष्मौन सुतो रघुनाथ परखण्ड बहेराढ़ीसँ पाँ गोनू सुत रमानन्दम दौ (८७/०३) रमानन्द। सुता अमरावती दरिहरासँ गौरीपति दौ (७३//०५) खण्ड(o चीकूद्दौ. बालकृष्णु (११४/०१) सुतो धीर: सकुरी सरिसब सँ उँमानन्दo सुत वदी दौ (६१/०१) अपरा बाटूप्रo बटेश्वूर सुतो अमरू मणीको उदयरा माण्डार सँ नाई दौ (४८//०७) कुजोo हरिहार द्दौ. अमरू सुत जोराई सुतो परमानन्दउ: सकराढ़ीसँ सुपाई दौ (४३/०७) सुपाई (१६५/०८) प्रo सुपत सुता बहेo समरू दौ।। परमानन्दा सुतो उँमानन्दर: माड़रि वलिo पंडित राजपदंकित मo मo रघुनन्दुन दौ (५५//०७) पंडित राज पदौ मo मo रघुनन्दिन सुता झंझारपुर करमहासँ रघुनाथ दौ (८८//०३) रघुनाथ सुतो पाठक (९३/०२) कामदेवो (१००/०७) भड़गाम जजिo जूडिरथ (३२९/०८)
(१९३)
उँमानन्द सुता देवानन्द् दामोदर वदीका जमसम वलियाससँ रतिनाथ दौ (८२//०२) रतिनाथ सुता महिषी पालीसँ गोपीनाथ सुत रामभद्र दौ (८६//०६) रामभद्र सुता खोरि सोदरo कन्याथ माधव दौ (५७/०६) विदू सुतो मुकुन्दर हरि कौ कटका माण्ड रसँ राम दौ।। मुकुन्दी सुतो माधव: अनलपुर करo सोदू दौ (७४//०७) माण्डनरसँ नरहरि द्दौ.।। कुन्यार माधवसुता वलियास सँ होरे दौ। वदी सुतो भवानीदत्त (२८६/०९) (१७९/०५) लक्ष्मीसदत्तो सिहौली माण्डकरसँ वामदेव दौ (६१/०६) हरिपति सुतो उमानन्दल परमानन्दो (९९//०७) कन्होकली सोदरपुर सँ नरहरि दौ (३५//०३) पालीसँ जसाई द्दौ. उमानन्द् सुता विश्वकनाथ जीवनाथ: शिवनाथ: नङु करमहासँ महादेव दौ (२२/०३) रघुपति सुतो महादेव माण्डीरसँ नोने दौ (६२//०३) नोने सुता नरपति सकौना सँ भानू दौ।। महादेव सुता कुजौलीसँ शिवदाश दौ (८०/०८) बुधवाल सँ रतिनाथ द्दौ. जीवनाथ सुतो भवदेव (१७६//०७) गुजूप्रo वामदेवो सरिसब सोदरo रतिधर दौ (२३/०२) अपरा मo मo शंकर सुता बासुदेव (९१/०२) देहरि अर्जूना (९०/०६) सतलखा वासी सतलखा सँ शंकर दौ (३२//०९) अपरा शंकर सुता बुधवाल सँ राम दौ।। देहरि सुप्रपौत्र कामदेवपौत्र (११२/०६ टीप) हरिपाणि सुतो रतिधर: दरिहरासँपूरखू दौ. रतिघर सुता शिवा हरिअम सँ सिद्धिनाथ दौ (७२/०२) सिद्धिनाथ सुता रैयाम सोदरपुरसँ शिवदेव दौ (६६//०५) अपरा रामदेव सुतो शिवदेव: रवौआलसँ गुदिदौ (८४/०२) गुदी सुता कटैया पाली सँ माधव दौ (३८//०५) माधव सुतो विश्वानाथ: महिया सोदरपुर सँ नोने दौ (२१/०४) नोने सुता सिहौलि माण्डँरसँ दूबे दौ (५४/०२) बुधवाल सँ महेश्व र द्दौ. पाँ शिवदेव सुता नग. घुसौत सँ जयदेव दौ (६१//०८) जयदेव सुता राजन दरिहरा सँ मुरारि दौ (५३//०४) मुरारि सुता महिन्द्र वाड़ वासी बथै खण्डतo रूचि दौ
(१९४) ।। ८९ ।।
(८६//०१) बेलउँच सँ अदितु द्दौ. वामदेव सुता पाली सँ जयदेव दौ (७६/०९) बलभद्र सुतो अनन्तड: दरिo शतन्जीनव दौ (४७/०४) शतन्जींव सुतासरिब सोदरपुरसँ गोविन्दश सुत गोनू दौ (६६/०४) पालीसँ पीताम्ब्र द्दौ. (१२०/०६)अनन्तव सुतो जयदेव: कंजोली सतलखा सँ रामभद्र दौ (६०//०१) अपरा रतिपतिसुतो रधुपतिरतनपति समौली पालीसँ नरहरि दौ (६२//०१) नरउनसँ जाटू द्दौ. रघुपति सुतो भवानीनाथ सुतो रामभद्र: रामकृष्ण( रमाई गोविन्दि (२५६//०६) सदानन्दो रमानद्धा हाटी पालीसँ गणेश दौ (३५//०६) गणेश सुतो देवानन्दट (१३८//०७) मानी सोदरपुरसँ देवपाणि दौ (४८/०३) सकo रूचिनाथ द्दौ. रामभद्र सुता पवौलीसँ लक्ष्मीप दौ (५५/०४) लक्ष्मीनसुतो वदीक: सकo राघव दौ (८८//०१) राघव सुता करमहा सँ नाथू दौ (७०//०४) नाथू सुता खण्डरo जगन्नाोथ दौ (४०//०९) माण्ड४र सँ गागे द्दौ. जयदेव सुतो चिलका प्रo (१११//०२) विश्वेोश्वौर छोटकनिकौ जमसम बलिo परमानन्दत दौ (८२//०३) परमानन्दव सुता कुसौली सोदरपुरसँ विश्वदम्भ्र दौ (५२//०४) गोशाँइदाश सुतो (१०८/०७) विश्वबम्भ‍र: रखवारी हरिअम सँ गणेश दौ (४८/०५) गणेश सुता हड़री सकराढ़ीसँ श्रीराम दौ (८८//०१) खण्डभo रूचि द्दौ. विश्व म्भशर सुतो भैरव: महनौरा खौआल सँ भिरव दौ (८१//०६) पवौलीसँ भवनाथ द्दौ. धीरसुता कन्होोली सोदरपुरसँ मानीक दौ (७८//०५) दामोदर प्रo दामू सुतो यदुनाथ: महिन्द्र वाड़वासी वलियाससँ जगन्नादथ दौ (१६३/०१) यदुनाथ सुतो लक्ष्मीसपति बासुदेवो बूधवालसँ श्रीघर दौ (३७//०४) रघुनाथ सुतो रामभद्रश्रीघरो सकुरी सरिसबसँ बासुदेव दौ।। श्रीधर सुतो श्यााम: रोहाड़ सोदरo माधव दौ (७६/०४) अपरा गयन सुतो बुद्धिकर: अलयसँ नारायणदौ
(१९५)
बुद्धिकर (१४०//०३) सुत जानू सुतो श्रीधर (२६३/०५) माधव ब. (६//११) दरिहरासँ सोने दौ।। माधव सुतो हरिदाश (९१/०५) महेश (२३२/०२) सदानन्दाा हरिअम सँ हरिकेश दौ (५८//०१) दरिo परान द्दौ. लक्ष्मीयपति सुतो भवेश: शिवाहरिअमसँ रघुपति दौ (५६/०२) रामदेव सुतो अन्न)त: सोदरपुरसँ गीरू दौ (४९/०४) सकo अमरू द्दौ. अनन्त् सुतो गौङ रघुपति सरिसब सँ जगन्नाकथ दौ (८०/०८) बुधवाल सँ गुणपति दौ।। गोङ. रघुपति सुता पवौलीसँ तेवाड़ी दौ (८५/०५) अपरा केशव सुतो तेवाड़ी परमानन्दोर (१२०/०२) एकहरा सँ लक्ष्मीत दौ (४२//०३) लक्ष्मीौनाथसुतो कमलनयन: (१६५/०९) हसौली जगतिसँ होरे दौ।। तेवाड़ी सुता दीप बहेराढ़ीसँ प्रीतिनाथ दौ (५७/०४) दिवाकर सुत प्रीतिनाथ सुता जजिवाल सँ शंकरसुत विश्वानाथ दौ नरo पदम द्दौo भवेश सुता पुरन्दवर (११४/०१) कुलपति मानीक कवि कृष्ण्दत्ता: हाटी पालीसँ बालकृष्णु दौ (६३//०८) बलभद्र सुत हरिदेव सुतो बालकृष्णत सरिसव सोदरपुरसँ जीवपाणि दौ (८९//०६) (९०//०४) अर्जुन सुतो लक्षमीपति चक्रपाणि: अनलपुर करमहासँ जोर दौ (७९//०५) (९०//०४) जोर सुता रवौआलसँ अमरू दौ (२५/०६ tip) करमह सँ श्रीकान्त् द्दौo चक्रपाणि सुता बासुदेव (१५०//०७) प्रo वाचस्पदति जीवपाणि रमानन्दाज: बहेराढ़ी सँ शिव दौ।। जीवपाणि सुता दरिo श्रीधर दौ (७१//०७) करमहासँ हरिपति द्दौo बालकृष्णप सुतो हरिकृष्णी: माण्डार सँ रतिपति दौ (५६/०८) (११५/०१) शुभंकर सुतो रतिपति गंगाधर धर्मपति डुमरा बुधवाल सँ अनन्तह दौ (८५/०५) (१५२/०४) अनन्त् सुता मुराजपुर खौआल सँ रत्न(पति दौ (३८//०७) नोने सुतो भैरव (९४/०२) जानू (ब.२३/०४) बाटू कौ वेलo श्री कुमार दौ (बo१५/०३) बाटू सुत रत्नंपति सुता पुरन्दुर (३२६/०२) तड़की (३१३/०८) वैदयनाथ (२०/१) बेलउँचसँ राघव सुत अनन्तअ दौ सरिसबसँ धीरू द्दौo रतिपति (१४६//०९) सुतो धर्मपति कारू कौ (१६०/०३) गौर सोदरo शिवदेव दौ (५७/०९) राम सुता वामदेव: कृष्ण्देव (११४/०५) वलिo सोने दौ (३६//०९) सोने सुतो छीतक: करमहासँ: सुरसर दौ (८३/०९) सुरसर सुता दोलमानपुर माण्ड रसँ नन्दरन दौ
(१९६) (९०)
(२२/०८) नन्दसन सुतो बुद्धिनाथ: पवौलीसँभवदत्त दौ।। रामदेव सुतो हरिदेव शिवदेव: रधुदेवरतिदेवा: रूचौली करमहासँ करमहासँ हरिनाथ दौ (६०/०६) रघु सुतो हरिनाथ: माण्डनर सँ रतिपति सुत दूबे दौ (३८//०८) सोदरo हरिनाथ द्दौo हरिनाथ सुता रूचौलिएकरातहा सँ गणपति दौ (४५/०४) (१३७//१०) राम सुतो गणपति खौआल सँ हरि दौ (३२//०२) सोदरपुरसँ हरि द्दौo गणपति सुतो हरपति: रवौआल सँ प्राण दौ।। शिवदेव (१७२/०६) सुता माड़रि वलियास सँ विश्वूनाथ दौ (८८//०९) अपरा पंडितराज पदां मoमo रघुनन्दुन सुता (१५६/०५) अभिनव पंडितराज पदांकित मoमo राय शंकर (१०९/०५) राय वन्दीस राय विश्व०नाथा: अनलपुरकरo माधव दौ (९०/०६) अपरा जोश्‍ सुतो माधव: सरिo सोदरo मo मo शंकर सुत अर्जून दौ (९०/०६) अपरा अर्जून (१६२//०७) सुतो विश्‍वम्भ र मधुकर पट्टो दरिo मणिकंठ दौ सोदरo सोम द्दौ माधव (१२७//०७) सुतो यदूक: खड़ीक खौआल सँ गोढि़ दौ।। राय विश्व नाथ सुतो भगीरथ रूचाई कौ पवौलीसँ भरथी दौ (३९/०१) कुजौलीसँ माधव द्दौo मानीक सुतो भीरवन (१९३//०२) छोटाकौ (२०४//०७) कुआतिसउँत सँ मनहर सुत सुबन्धुस दौ (५१//०६) चिन्ता मणि सुता बाटू सुदर्शन (२३३//०१) श्री कान्ताी: श्री कान्त३ सुतो मनहर: सरिसब सोदरo अचियुत दौ (६३/०८) माण्ड र सँ पीताम्बसर द्दौo मनहर सुतो सुबन्धुर: पवौली सँ राम दौ (४८//०२) जसाई (१६२/०२) सुत सुरपति (१४६/१०) सुत (१२६/०७) लोटन सुतो जीवनाथ: जीवनाथ सुतो वैयाकरण राम: अलय सँ कुमुदानन्द६ दौ (५९/०२) खौo जग्यमपति द्दौo वैयाoराम सुतो रमाकान्तँ: (२६०/०८) कसरउड़ एकहरासँ भाञीरथ भगीरथ दौ (६२/०६) भीखी सुतो भगीरथ: विठौली वलिo गादू दौ ((५८//०८) कुजौली सँ हरिनाथ द्दौo भगीरथ सुता खांगुडo सरिसव सँ गोविन्द सुत दामोदर दौ (७१/०१) जगति सँ मधुसूदन द्दौo
(१९७)
(११७/०४) सुबन्धुौसुता भदुआल माण्ड रसँ हेमकर दौ (१९//०५) बासुदेव सुता प्रभाकर हरिकर (३१४/०६) लक्ष्मीणकर छोटाईका ए सुतो खूदेक: ए सुतो मितूक:।। ए सुतो हर्षूक:। ए सुतो रामचन्द्र्:।। ए सुतो अर्जून: ए सुतो अच्युकत अनिरूद्ध घराघर (२२५//०७) रघुनाथो सोदरo श्री नाथ दौ।। अनिरूद्ध सुतो महोपाo हेमकर: सोदरo बछरू दौ (८९/०६) (१५९//१०) बासुदेव सुता मंडन उदयकर विद्यानन्दाक: (१५०/०५) कुजौलीसँ श्री नाथ दौ।। मण्डुन सुत शिरोमणि सुतो शिवपति: बहेराढ़ीसँ गौरीनाथ दौ।। शिवपति सुतो रमापति (२४७//०९) बछरू प्रo गंगाराम धुनाथा: (१५०//०५) सतलखा सँ विष्णुड दौ (५९/०९) विष्णुरपति सुतो यशोधर: (२३६/०६) अलयसँ भवानन्दण दौ बछरू सुता मझौरा करमहासँ श्या९म दौ (७०//०४) मनोरथ (१२९//०६) सुत रूचि सुतो श्या मगुणाकर (२४८/०५) श्री नाथ दौ (४५//०६) वुधवाल सँ श्री कृष्ण द्दौo (१५७//०६)श्या म सुता रोहाड़ सोदरपुरसँ हरिकेश दौ (९०/०१) हरिकेश सुता लक्षमन (३२४/१०) राजा काशीनाथ खौआल सँ चिकू दौ। महो हेमकर सुता तरौनी करमहासँ लक्ष्मी पति सुत देवानन्दे दौ (८७//०७) देवानन्द( सुतो हरिनाथ (११६//०९) सोनी (१११//०८) कलरप्रo नारायणो छाबाका मधुकर पट्टो दरिo शिवाई दौ (८७//०८) शिवाई सुतो राम लक्षमनो सोदरo कंगनू दौ (७१/०४) रमानन्दथ सुतो कंगनूक खौआल सँ नरपति दौ (६०/०७) सुरपति सुत नरपति सुता तरौनी करo लाखू दौ (६८//०५) (१३२/०९)नरहरि सुत जागे सुत लाखू सुतो (२०८/०२) जागे सुत लाखू सुतो शिवनाथ (२०८//०२) माण्डुर सँ देवपाणि दौ।। कंगनू सुतो मधुसूदन उoटीo (७८/०७) रघुराम: (२४१/०७) तरौनी करमहासँ रामकृष्णो दौ (६०/०५) गंगोलीसँ प्रीतिनाथ द्दौo ।। एवम् भीखर मातृक चक्रं।। भीरवर सुतो हर्षनाथ: रूचौलि करमहा सँ लक्ष्मीोदत्त सुत किशोर दौ (५१/०१) बल्लीिप्रo बलभद्र सुतो नरोत्तम पुरूषोत्तमो कन्होिली सोदरपुरसँ श्रीहरि सुत हरिनाथ दौ (६१/०७) माण्डरर सँ दामोदर द्दौo नरोत्तम सुता (२१२//०९) महोपाध्या य नन्द‍न मoमo रामेश्वेर सदुo हरीश्वशरा: सिहौली माण्डररसँ बछाई दौ (५४//०९) माधव सुता हरखू पूरखू (१८८/१०) राधव प्रo गुदीपद्दूका (१५३/०७) बेहट खण्डूबला सँ कान्हप सुत विष्णु८पति दौ (४३४/०३) अपरा विष्णु पति सुतो रतिपति
(१९८) (९१)
कारू कौ ब्रह्मपुर खौआल सँ शिवपति दौ बहेराढ़ी सँ विदू द्दौo हर्षू सुतो बछाई रामदेवो तेतरिहार सोदरपुरसँ छीतू दौ (५६/०६) विश्वेनाथ (११०/०९) सुत छीतू (२२३//०९) वाबू पिताई लखाई पराना: बलिराजo हरिअमसँ बासुदेव दौ (८५/१०) कुजौली सँ शुचि द्दौo बछाई प्रo बाछनि सुतो रत्नछपति: फरहरा बुधवाल सँ वावू दौ (२५//०७) थेघ (१७३//०६) सुतो सुधाधर: कन्होरली सोदरपुरसँ पशुपति दौ (३५//०१) पालीसँ बागे द्दौo सुधाधर सुतो रामधर (१४८/०५) वावूकौ दौलमानपुर माण्ड रसँ रघुपति दौ (८०//०४) रंजन सुत उँमापति सुतो रघुपति: बहेo शिव दौ रघुपति सुतो रामभद्र: बत्स(वाल नरउन सँ गौरीपति दौ (४४/०८) गौरीपति सुतो श्रीधर: जजिo मेघ दौ।। बावू सुतो गंगाधर: (१४९/०२) रूचौली एकहरा सँ दशरथ दौ (४४//०६) माण्डँर सँ श्री हरि द्दौo मo मo रामेश्वौर सुता मo मo गंगादत्त (९८//०९) मo मo मनबोध प्रo लक्ष्मीसदत्त (१००//०४) मoमo सुबोध प्रo भवानीदत्ता (९९//०३) पुड़े नरउन सँ कमलाकान्तभ दौ (३७/०५) कमलाकान्तत सुतो राघव भौर खण्डणबलासँ लक्ष्मी्धर दौ (३३/०९) माण्ड र सँ घनश्यातम द्दौo मo मo मनवोध प्रo लक्मी३दौदत्त सुता (१००//०४) सुता (१९४/०७) मoमo जगद्धर (१९४/०७) मo मo श्यामम प्रo रूद्रधर (११७/०७) परिवया (२४६/०२) किशोर ठेड़निप्रo विद्याधर केशव (१२२//०१) कृष्ण दत्त बलकू का सुल्ह नी नरउनसँ सरस कवि कुलपति दौ (२७/०३) श्रीपति सुतो बादूक: रतौली दरिहरा सँ मनसुख दौ (२२/०६) बुधवाल सँ देवे द्दौo
(१९९)
(९४//०४) बादू सुतो पुरूषोत्तम बलभद्रो (९६//०७) महिषी पालीसँ नोने दौ (४०//०३) (१५५//०९)अपरा नोने सुता पतनुका माण्ड रसँ प्राणपति दौ (३३/०९) खण्ड(o शान्हि द्दौo (९५/०७) पुरूषोत्तम सुता हरिनन्द३न (९३/०४) रघुनन्दयन महादेवा (९६/०७) बेहट करo राघव दौ (२८/०७) सोदरपुरसँ माधू द्दौo हरिनन्देन सुता गोविन्दद प्रo गोपाल चक्रपाणि महिपाणि शूलपाणिका भौर खण्डनबलासँ मo मo ठo शुभंकर दौ (७७/०५) अपरा महेश सुत महाराज शुभंकर पालीसँ रतनपति दौ (४२/०५) रतनपति सुता पबौलि सँ कृष्णचदत्त दौ (६२//०७) रवौआल सँ गुणे द्दौo।। मo मo ठo (९७/०१) रघुरामो पुड़े नरउन सँ नारायण दौ (३६//०७) अपरा रामनाथ सुतो नारायण: हरिo मितू दौ (४५/०३) एकo राम द्दौo नारायण सुतो राय रघुदेव पदांकित मोहन (१०५/०५) (१०८/०२) हाड़ीकौ भौआल सोदरo नारायण दौ (७८/०२) अपरा बासुदेव सुतो नारायण: तरौनी करo सँ कान्हौ दौ दरिo हरि द्दौo नारायण सुता कुमुदिनी सिमरवाड़ रवौआलसँ गोपी दौ (६६/०३) गोपी (९८/०६) सुतो कमल : अलयसँ नरहरि दौ (६७/०१) झौआ अलयसँ माधू सुत नरहरि सुता श्रीहरि हरिहर (११०/०१) लक्ष्मीीधरा माणडर सँ जोर दौ। महिपाणि सुतो सरसकवि कुलपति अनलपुर करमहासँ शुंभकर दौ (७६//०९) शुभंकर सुतो उँमापति (९७//०७) दिगउन्ध सोदरo पीताम्‍बर दौ (७५//०४) श्री राम सुता श्रीकृष्णर (९७//०६) शुभंकर (१००//०५) पीताम्बरर: गंगोरा बूधवालसँ दामू दौ (७९/०१) हसौलीसँ जगतिसँ वेणी द्दौo पीताम्बहर (९८/०३) सुतो गोविन्द(: (९९//०१) बलिराजo हरिo हृषिकेश दौ (७७/०४) हृषिकेश सुता अनन्त) (२१३/०१) गंगानरोत्तम जयकृष्णाद: (१८०/०९) रतौली दरिo राघव दौ (६६/०२) बुधवालसँ शुभे द्दौo
(२००) (९२)
सरसकवि कुलपति (१००/०१) सुतो लक्ष्मीेनाथ: (११७//०२) सरिसब सोदरo रत्ना०कर दौ (७५//०१) रघुराम सुता बछरू रत्नािकर बन्धुसका सिहौलि माण्ड र सँ बैद्यनाथ दौ (३९/०३) सदुo हरपति (१३२/०४) सुतो रमापति (१०५//०२) बैद्यनाथो हाटी सोदरo माधव दौ (७६//०१) माधव सुतो रामभद्र रघुनाथ (९४//०६) रूचौली करo लक्ष्मीुघर दौ (४५/०२) नरउनसँ गीरू द्दौ. बैद्यनाथ सुतो (१०५/०६) सुतो देवकृष्ण : महिषीपाली सँ घोंघे दौ (७५/१०) (१०३/०९)अपरा घोंघे सुतो नन्द्न: दिगउन्धम सोदरo जगन्ना थ दौ (७५//०६) अपरा जगन्नााथ सुता रमापति महिपति (१०५/०८) चन्द्रगपतिय: महनौरा रवौआल सँ ज्योसतिर्व्विद डींगर दौ (७९/०४) बूधवालसँ पूरखू द्दौ. रत्नाौकर सुता हृदयनाथ (१०१//०१) मोदनाथ नारायणदत्ता: (१७५/०३) रजौरा माण्ड्रसँ भवेश दौ (७६/०८) पालीसँ विद्याधर द्दौ. ।। एवम् किशोर मातृक चक्रं।। किशोर सुता गोपीनाथ राधानाथ ठीठरा: रजौरा माण्डारसँ घनानन्दप सुत प्रान्नासथ दौ (३२//०१) परमानन्दड सुतो यशोधर (१०२//०१) दशरथो खांo सरिo रूचिनाथ दौ (७६//०५) माण्डनरसँ वैदिक विश्वृम्भार द्दौ. दशरथ (१०३//०२) सुतो घनानन्द/: सरिo सोदरo रतिपति दौ (७७/०६) माण्डशरसँ रामचन्द्र् द्दौ.घनानन्‍द (१०७/१०) सुता प्रान्नातथ मानीक (११६/०७) (१२२/०८) रूपनाथा मलिछाम नरउनसँ सदुo राधर दौ (७०/०१) अपरा रतनू सुत सुपे सुतो श्रीघर: अलयसँ थेघ दौ श्रीधर (१३२//०९) सुतो मधुसूदन: दिवड़ा पालीसँ चाण दौ (५७//०६) अपराचाण सुता सिमरo रवौआल सँ केशव दौ टकबालसँ रतनू द्दौ. मधुसूदन सुतो हाडी प्रo भवदेव: तरौनी करo रघुनन्‍दन दौ (४२//०८) रघुनन्दवन सुतो विष्णुरदेव: कन्हौ्ली सतलखासँ भवेश दौ (२८/०८) अपरा चाण सुतधनपति सुतो भवेश गिरीशो (२९७/०४) टकo गुणे दौ।। पाठक भवेश सुतो पाठक पारशुराम (१४६/०४) पाठक यदुनाथो बभनियाम सँ श्री राम दौ (०६/०७) किठो सुत बागे सुतो मानूक: रवौआल सँ रातू दौ (३३/०४) कुजौली सँ मधुकर द्दौ. मानू सुतो श्रीराम: माण्ड रसँ थेघ दौ (५१//०५) एकo बाटू द्दौ. श्रीराम सुता नरसाम बलियास सँ परान दौ (६७//०८) बुधवाल सँ सूपन द्दौ. हाड़ी प्रo भवेदव (१०३//०७) सुतोशधर प्र. रघुनाथ:

0 टिप्पणी:

Post a Comment