पञ्जी प्रबन्ध :८ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(३०१)
शंकर शुभंकर (ब.२०/१०) शंभूका महिन्द्रपपुर करमहा सँ जागे सुत भगीरथ दौ खौआल सँ उँमापतिय द्दौ विष्णुेदेव सुतो पीताम्बदर: उचति सँ हिंगुनी दौ (६८//०३) पबौली सँ श्रीनाथ द्दौo।। रघुनाथ सुतो पद्यापति हरिअम सँ हरिपति दौ रति सुत रामचन्द्रव सुत हरपति: बेलउँच सॅं भवदेव दौ हरपति सुता वलियास सँ नरपति दौ (६०/०२) लान्हूल सुत श्रीराम सुतो श्यािम: बूधवाल सँ थानू दौ श्यारम सुता रघुदेव (१४९/०४) भवदेव शतन्जीयव हरपति नरपतिय: पाली सँ भगीरथ दौ (१३१/०७) माण्‍डर सँ रामभद्र द्दौ नरपति सुतो भिरवारी भवानन्दो पनिचोभ सँ उँमानाथ दौ (१३६/०४) रूपनाथ सुतो बद्रीनाथ (१७०/०३) उँमानाथो नरउन सँ सुरपति सुत उँमापति दौ हरिo राम द्दौo उँमानाथ सुतो सदानन्‍द रामकृष्णोण खौआल सँ लक्ष्मीीपति सुत महेश दौ पनिचोभ सँ बूढाई द्दौo सनफूल सुतो वबुनन्द न भगमानदत्तो मझियाम करमहा सँ कालीदाश सुत सनफूल दौ (०८/०५) रामशर्म्मय सुता रतिकर लक्ष्मीसकर शुभंकर वुद्दिकरा सरिसब सँ गंगादित्यभ दौ बुद्दिकर सुता पदूम कान्हन गोपाल गयन लान्हिका रवौआल सँ नरसिंह दौ दिघोय सँ साठू द्दौo।। कान्हा सुता बासू जीवे हलधर हचलूका धोसियाम सँ वशिष्ठ्सुत बागनि दौ पण्डो‍सी सँ चाण द्दौo जीवे सुत श्रीधर: नरउन सँ नारू सुत समरू दौ सक. शुभे द्दौo श्रीधर सुतो श्रीराम (१४४//०४) जयरामो माण्ड र सँ भवाई दौ जालय सँ विशो द्दौo जयराम सुता गोपीनाथ (१८१//०३) भवानीनाथ यदुनाथ (२५४/०७) चान्दोद वलियास सँ भवादित्य सुत रति दौ चन्‍दौत पाली सँ माधव द्दौo भवानीनाथ सुता (२२५/०५) बुढ़ाई परशुराम
(३०२)
गोढ़ाई रघुका सतलखा सँ नारायण सुत हरिदेव दौ सुपे सुत रामधर सुत नारायण: हरिअम सँ हरपति दौo नारायण सुत हरिदेव: टकo वीर दौo हरिदेव सुत श्रीराम: कोलहट्टा पाली सँ अन्दूु सुत महेश दौ सकo कुलपति द्दौo रघु सुतो कालीदाश पद्यापति: गढ़ माण्डिर सँ मुरारि सुत निरगति दौ (३९//०४) ठo मुरारी सुतो दुरवनी नीरगति फनन्दरह सँ शूलपाणि दौ (४१/०४) सदुo मुकुन्दत सुतो शूलपाणि रविपाणि दिधोय सँ हररवू दौo शूलपाणि सुत भगीरथ नरउन सँ गदाधर सुत केशव दौ बूधवाल सँ थानू द्दौo ठक्कुगर नीरगति सुता भौरानाथ घनश्यासम हरिजिवा पबौली सँ कृष्णर सुत जनार्दन दौ (जनार्दन सुतो लाल ठकुरे कैं एकहरा सँ हरिदेव सुत गौरी दौ पनिo मही द्दौo हरदत्त सुत दामोदर सुता गणपति: सतलरवा सँ मति दौ गणपति सुता रघु शीरू शुभे पराना फनन्दरह सँ राम दौ शुभे सुता अमरू नन्दुन जगन्नााथ देवे का माणडर सँ रति दौ जगन्नातथ सुता गंगाधर माधव हरिकेशा: बेलउँच सँ माने दौ गंगाधर सुता बलभद्र कृष्णर पुरूषोत्तम प्रo पूरखू (३२९/०४) भगवाना (२५१/०९) नीमा टकबाल सँ गीरू सुत होरे दौ अल्ला२रि सँ मनोरथ द्दौo कृष्ण५ सुता जनार्दन प्रद्युम्नट नारायण (२५७/०५) गणेशा सकo माधव द्दौo जर्नादन सुतो लाला ठकुरे कै एकहरा सँ हरिदेव सुत गोरि दौ पनिo महिपति द्दौo काली दाश सुता मेधापति बूलन चीरा (३२१/०८) सनफूला जजिवाल सँ सदाय दौ
(३०३)
(८८/०५) कविराज सुतो सदाय दुखनी को (१५८//०२) अलय सँ लरवाई दौ (७४/०९) दरिहरा सँ गौरीपति द्दौ सदाय (२२३//०२) सुतो छोकर (३०७//०९) शुभपति (२४२/०१) सतलखा सँ हरि सुत पदूम दौ (१२९//०९) हरिअम सँ श्यासम द्दौ सनफूल सुतो डोमन बo हिरा को नाहस खौआल सँ मतिराम सुत भैया दौ (१३२//०८) कान्हन सुता गोपीनाथ हरिदेव रतन कमलूका अलय सँ रातू प्रo रत्न/घर सुत होरे दौ माण्डार सँ रमाकान्त द्दौ गोपीनाथ (२०७/०६) सुता परमानन्द सदानन्द (२५३/०८) मुकुन्दश (३०८//०५) मधुसूदन (२३६//०९) बदनीका पाली सँ ठकरु दौ (१३०//०२) ठकरू सुतो गोनूक दरिहरा सँ पिरतू दौ। परमानन्द‍ (३२०/०८) सुता हिरानन्दो (१५८//०४) (१६७/०५) शिवराम मतिराम गतिराम (२२७//०३) हरपति दिनाराम (१६०/०२) राजाराम हृदयराम चाणा (३१७//०९) सोदरपुर सँ रघुदेव दौ (८८//०५) बासुदेव सुत गोपाल: माण्डपर सँ थेघ सुत हरिपाणि दौ (१४१//०३ बहेराढ़ी सँ पुररवू द्दौo गोपाल (१५०//०२) सुता बाबू (२३६/०९) रघुदेव हरिदेव शिवदेवा बेलउँच सँ मुकुन्दप सुत भवानी दौ (६६//०७) भवानीनाथ (२३०/०३) सुतो हाड़ी (१४९/०१) गोढ़ाई कौ दरिहरा सँ पाँरवू सुत महादेव दौ खण्ड(बला सँ श्रीनाथ द्दौ रघुदेव सुता सकराढ़ी सँ पद्यानाभ सुत उँमापति दौ (४१//०३) पद्यनाभ सुता उँमापति अपूछ जसाउन रघुपतिय: बेलउँच रूचि सुत होरिल दौ फनन्द०ह सँ शीरू द्दौ उँमापति सुत होरे बैद्यनाथ जटेशा बेलउँच सँ गणपति दौ रूचि सुत रूद सुता हरपति धनपति शशि नोंने गणपतिय: जालय सँ हरपति दौ गणपति सुतो महिपतिध उँमापति (२२८//०३) पाली सँ अनन्त दौ रत्निपति सुतो अनन्तू भ्रमरो सोदरo हलधर दौ अनन्त सुतो (२२६//०६) नन्दरन: सोदरपुर सँ जुड़ाउन दौ मतिराम सुता दूबरो
(१४४) (३०४)
भैया यदु दिगम्बरर उँमाई रैयाका बुधवाल सँ प्रद्युम्न दौ (८९//०९) रामभद्र सुतो प्रद्युम्न४ मोहनो (२२६//०७) सोदरपुर सँ माधव दौ (९०/०१) हरिअम सँ हरिकेश द्दौo प्रद्युम्ना सुता सोदरपुर सँ दिनमनि दौ (१३१/०३) अच्यु्त सुत विष्णु पति बुधवाल सँ कुलपति सुत शुभपति दौ पबौली सँ रूचिदत्त द्दौo विष्णु पति सुत दिनमणि हरिअम सँ रामनाथ सुत भिरवू दौ खौआल सँ रामनाथ द्दौ दिनमणि सुता करमहा सँ चिलका दौ (५१//०१) चिलका सुता गंगाधर लक्ष्मीलपति (३२०/०८) यग्यरपतिय: माण्डिर सँ चतुर्भूज दौ (६१/०९) बुधवाल सँ जयदेव द्दौ भैया सुता गोनड़ परशमणि सोनीका बo (२७/०५) करमहा सँ महिनाथ दौ (१४३/०८) श्रीराम सुतो रामभद्र बलभद्रो सतलरवा सँ सुपे सुत रामधर दौ हरिअम हरपति द्दौ बलभद्र सुता ऋषिकेश मोहन प्रo अनिरूद्ध चतुर्भूज धनेश बछाई का (१६८//०२) बलियास सँ चन्‍द्रनाथ सुत रविपाणि दौ खण्डुबाले सँ बाछे द्दौ मोहन प्रo अनिरूद्ध सुत दिनमणि: माण्डूर सँ हाड़ी दौ (७७/०८) अनन्तछ सुता रामचन्द्र राघव श्रीनाथा: पाली सँ मेधू दौ श्रीनाथ सुत जगन्नाधथ: बहेराढ़ी सँ ज्ञान सुत पुररवू दौ माण्उ र सँ गोविन्दच द्दौ जगन्नासथ सुत हाड़ी क: बेलउँच सँ रूद दौ (१४४/०८) जालय सँ हरपति द्दौ हाड़ी सुतो पद्युम्ऩ महादेवो (३२७/०१) बुधवाल सँ जयकृष्णउ सुत विष्णुद दौ सकराढ़ी सँ लोकनाथ द्दौo दिनमणि सुत महिनाथ: रवीआल सँ मँगाई सुत शंकर दौ (५९/०३) जागे सुतो कृष्णमपति मंगाई कौ बगड़ा पनिo शुचि सुत रज्जूश दौ बधांत करमहा सँ शुचिकर द्दौ मंगाई सुता रामचन्द्रम मोहन शंकरा: एकहरा सँ पशुपति सुत माधव दौ फनन्‍दह सँ गोविन्‍दा द्दौ
(३०५)
शंकर सुता एकहरा सँ वाणीनाथ दौ गुणपति सुत विश्ववम्‍भर सुत रघुपति: हरिअम सँ पुररवू दौ रघुपति सुतो वाणीनाथ जानकीनाथौ माण्डपर सँ माधव सुत गांगु दौ हरिअम सँ रतिकर द्दौ वाणीनाथ सुतो देवानन्दा रमानन्दो बुधवाल बेलसम सँ नरोत्तम सुत रमापति दौ दूबेसुत थानू सुता नरोत्तम हरिराम जयरामा (२३९//०१) माण्डार सँ मिसरू दौ नरोत्तम सुत रमापति माण्डमर सँ कमल दौ रमापति सुत भगीरथ: सतलरवा सँ बाबू सुत बाढू दौ पनि दालू द्दौ महिनाथ सुता सतलरवा सँ नारायण दौ (५९/०९) कांगव सुत जगदीश: पाली सँ गोपीनाथ दौ (१३३//०४) बेलउँच सँ मुकुन्द द्दौ जगदीश सुता प्राणपति (१६९//०८) राम (३२२//०९) कमल नारायण पनिचोभ सँ मंगाई दौ (६४//०२) महो काशीनाथ सुता सर्वज्ञान मंगाई वंशमणि शिरोमणिका (बo ८//०१) विस्कीा सँ विश्व नाथ दौ (६४//०७) पाली सँ मणिधर द्दौ चिन्ता९मणि प्रo मंगाई सुतो लक्षमन (२२५//०८) पुरूषोत्तमो (२२४//०९) खौआल सँ उँमापति दौ (५४//०७) होरे सुता बासुदेव रमापति (३२४/०६) वाचस्पीतिय: बहेराढ़ी सँ प्रज्ञाकर दौ (५७/०४) पण्डु२आ सँ भेधू द्दौ वासुदेव सुतो उँमापति लक्ष्मीचपति नरउन सँ मुसे सुत धारू दौ बूधवाल सँ महिपति द्दौ उँमापति सुतो अच्युवत (१७८//०७) नन्दञनो पाली सँ विष्णुँ दौ (१३०//०२) कुजौली सँ शशि द्दौ नारायण सुत धर्मपति: (२५३//०६) दिधो सँ श्यादम सुत कालीदाश दौ (१२९//०२) कालीदाश सुता पण्डु्आ सँ पाँ रघुदेव दौ (६४/०७) बुधवाल सँ कामदेव द्दौ एवम् श्या‍मनाथ मातृचक्रं।। मिश्र श्याौमनाथ सुता बाबूमणि राधामणि भैया मणिय: जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ (१३५//१०) लक्ष्मीोधर सुत मनसुख: टकबाल सँ बन्धु। दौ (११०/०२)
(१४५) (३०६)
सदानन्दद सुतो बन्धु)क: बलिया सँ हरिकृष्णर सुत पुरूषोत्तम दौ (१३५//०६) पाली सँ नगन द्दौ बन्धु३ सुतो भिरिव बाछो (२१०//०१) सरिसब सँ नन्दवन दौ (७०/०९) माधव सुत लक्षमन बासुदेव चतुर्भूज (१७३/०६) भरता: माण्डुर सँ रतिदेव दौ (२८//०२) हलसर सुता नरहरि रत्नमपाणि रविपाणि रामपाणि देवपाणिय: गंगोर सँ चन्द्रयकर सुत रघुनाथ दौ बहेराढ़ी सँ ढोढ़े द्दौ रामपाणि सुत रत्नि:देव: बेलउँच सँ हिरू सुत राम दौ (२४//०१) राम सुतो पीताम्ब र चिन्तािमणि माण्‍डर सँ रविनाथ सुत शूज दौ पाली सँ नोनी द्दौo रतिदेव सुता सोदरपुर सँ मानू सुत कुलपति दौ (७२/०१) कुलपति सुतो वंशमणि चिन्तािमणि घुसौत सँ केशव सुत महाई दौ (१०७//०७) खौआल सँ शी‍व द्दौ लक्षमन सुता नन्द न छोकर (बo २४/१२) रघुनाथ सदानन्दाश अलय सँ बलभद्र सुत भरत दौ (८८/०३) भरत सुता दिधो सँ श्याीम दौ (१२९//०२) माण्डरर सँ रामभद्र द्दौ नन्दoन सुता पनिo चिरञ्जीव सुत भवेश दौ (१३६/०२) पण्डुरआ सँ भगीरथ द्दौ मनसुख सुता भीमदत्त वैयाकरण भवानीदत्त देवीदत्ता (ब.०१/०११) माण्डँर सँ गोनू सुत गंगादत्त दौ (६३//०२) रमापति सुतौ रघुदेव छोटाई कौ बुधवाल सँ गदाधर दौ (११०/०७) सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त द्दौo।। रघुदेव सुत पुरन्ददर: पनिo जगदीश दौ (१३१//०४) जगदीश सुत वीर : खण्डवबला सँ पाँथू सुत बाबू दौ (६४//०८) पाली सँ श्रीनाथ द्दौ पुरन्द र सुतो वैदिक गोनू वैदिक हेमाड्गदो (बo २७//०४) सोदरपुर सँ रामचन्द्र दौ जोर सुत रूचि सुतो हलघर नरहरि माण्डनर सँ मेघ दौ नरहरि (२५७/०१) सुत राघव पाली सँ केशव दौ राघव सुता भगीरथ कमलनयन घनश्या७म (२५१//१०) परमानन्दाा दरिहरा सँ मानू सुत इन दौ (६९/०४) बेलउँच राम द्दौ कमलनयन सुता मधुसूदन रामचन्द्र
(३०७)
यशोधरा दरिहरा सँ हररवू सुत भवानी दौ (४९//०४) भवानी सुतो बबूनीक: (१५४//०९) पाली सँ धीरू सुत श्रीनाथ दौ (६९//०२) नरउनसँजानू द्दौ रामचन्द्रि (२४९//१०) सुत रामेश्वनर: पाली सँ यदुनन्दनन सुत इन्द्र पति दौ (१३३/०५) इन्द्रतपति सुत शंकर: माण्ड र सँ महेश सुत मतिनाथ दौo (५६/०८) सोदरपुर सँ रवेदू द्दौo।। वैदिकगोनू सुता गंगादत्त धरणीधर सनफूल हीरफूला: खण्ड)बला सँ मतिनाथ सुत धारू दौ (८४/०७) रतिधर सुत मतिनाथ: पाली सँ दिनू सुत गोनू दौ गंगोर सँ रघुनाथ द्दौ मतिनाथ सुतो धारूक: सतलखा सँ भवेश सुत परशुराम दौ (९२//०९) पाठक परशुराम सुता रामचन्द्र रघुदेव पुरूषोत्तमा: गंगोली सँ चाण सुत पीताम्बंर दौ (१३५/०४) हरिअम सँ शुचि द्दौ धारू सुता हरिअम सँ होरिल सुत प्रद्युम्न दौ (५८//०२) प्र द्युम्नर सुतो पुरूषोत्तम: (१४७//०८) बलियास सँ गोपीनाथ सुत हाड़ी दौ (५७/०१) गौरीनाथ: सुत गोपीनाथ अलय सँ गिरपति दौ गोपीनाथ सुत मोहन: प्रo हाड़ी सरिसब सँ नोने प्रo नारायण सुत दामोदर दौ (८४//०३) दरिहरा सँ हरिहर द्दौo मोहन प्रo हाड़ी सुता पबौली सँ हेड़ू दौ हरिपति सुतो हेड़ूक रवौआल सँ सोने दौ (८१//१०६) पाली सँ ज्ञान द्दौ हेड़ू (१६५/०७) सुतो नाथ: नरउन सँ महेश सुत देवनाथ दौ (१०७/०७) देवनाथ सुत सदानन्दड: पाली सँ श्रीधर दौ (१०७/०७) श्रीधर सुतो प्र द्युम्नस: हरिदेवो रवौआल सँ अमरू सुत विशोदौ (१०७/०७) बुधवाल सँ हलधर द्दौ गंगादत्त सुता करमहा सँ हरिनन्दडन सुत बछरू दौ (८७/०५) रत्नमपति् सुत कृणदाश दरिo गोo लरवाई दौ (५४/०६) लरवाई सुता हरिअम सँ राम सुत हरिहर दौ खौआल सँ सुरपति द्दौ कृष्णतदाश सुत हरिनन्दिन: रवौआल सँ विष्णु्दाश द्दौ (८५/०१) विष्णु७दाश सुता पबौली सँ सुरपति सुतपलटू दौ (९०//०७) सुरपति सुत पलटूक:अलय सँ गोंढि़ सुत बैजू दौ
३०८
खौआलसँ राम द्वौ।। पल्टूर सुतो जयकृष्णा०: (२३६//०४) माण्डूरसँ हेमनाथ सुत हलधर दौ नरउनसँ भवाई द्दौ हरिनन्दान सुतो बछरूक: एकहरा सँ कमलनयन दौ (१३७//१०) (३३//०२) कमलनयन सुता सोदरपुरसँ बाबू दौ रति सुत प्राणपति सुतो बाबू बदनी (३०८/०३) को सकराढ़ी सँ नरोत्तम दौ बाबू सुता कुसमालसँ स्थित कर सुत नरसिंह दौ निरखूतिसँ ठकरू द्दौ बछरू सुत ऑंखीक: खौआलसँ घनी सुत परशुराम दौ (१३२/०७) बाबू सुत घनीक: अलयसँ मधुसूदन दौ (१३३/०७) खौआलसँ रतिदेव द्दौ घनी सुत परशुराम: सोदरपुरसँ वैदयनाथ (११०/०८) पाली सँ कांगव द्दौ परशुराम सूता जजिवाल सँ मनहर दौ (६८/०८) छीताई (१४७//०७) सुत मनहर बलियास सँ बाबू दौ (१३३/०३) सोदरपुर सँ वंशमणि द्दौ।। मनहर सुतो (२३/०७) धारू (२३१//०७) धरणी कौ सतलखासँ मोहन सुत नारोदौ (१३३//०४) नारो सुतो ऋषि (१६८/०५) महेश (२५७//०९) कमल बन्धु (२५८/०८) भवानीक बभनियामसँ बाछे सुत झांउ दौ (७४/०८) वेलo वैद्यनाथ द्दौo भीमदत्त सुता भैयो केशव लक्षमना दरिहरा सँ मानीक दौ (१०८//०२) भगीरथ सुता धर्मपति माढ़न (१३५//०९) अधारीका: दिधोसँ महेश दौ (१२९//०३) पालीसँ पशुपति द्दौ धर्मपति सुत घनानन्द : एकहरासँ जगदानन्दो सुत बहुड़ी दौ (१३८//०३) सतलखा सँ देवकी दौ घनानन्दो सुता मानीक शिवन शम्मूप युदूका: अलयसँ वंशी सुतपुरन्दतर दौ (५९//०६) पुरन्ददर सुता झोंटू (३०७/०७) चन्द्रयपति (२३१//०६) लालाका (२६३/०३) माण्ड रसँ शुभंकर सुत रतिपति दौ (९०/१०) रतिपति सुता सोदरपुरसँ बछाई दौ
(३०९)
(१०८/०५) रामभद्र सुत शुभंकर: पालीसँ जसाई सुत लाखू दौ (५१/०७)सोदरपुरसँ हरिनाथ द्दौ शुभंकर सुतो बछाई भवेशो हरिअमसँ लक्ष्मीा सुत भिखारी दौ (३५//०५) माण्डररसँ नरहरि द्दौ बछाई सुता मधुपति (२४१/०२) दलपति (२१५//०३) कुलपतिय: अलयसँ मोहन दौ (६२/०६) रमानन्दा सुत काशीक: दिधोसँ दूबन सुत श्रीधर दौ बूधवलासँ शिरू द्दौ काशी सुत मोहन (१५८//०४) भवानी दाशे (२४७//०२) भवेदेवा (३२६//०७) दरिहरासँ रंजन सुत देवनाथ दौ टकबालसँ धारे द्दौ मोहन सुता बिहौली बलियाससँ गोनू सुत होरे दौ घुसौत सँ ज्ञान द्दौ माणिक सुत रूदीक: खण्डाबलासँ (बेहरसँ मणिकृष्ण सुत हरिनारायण दौ (१३७/०२) दरिहरासँ मनोड् द्दौ मिश्र राधामणि सुत कमलाक: सुदय बेलउँचसँ लक्ष्मीलदत्त सुत छोटकाई दौ (५९//०६) बाछनि सुत कृपाल भिखारी कौ पालीसँ जनार्दन दौ गणेश्व र सुत रामचन्द्र सुतो जर्नादन श्री कृष्णोक दरिहरासँ कोने दौ जनार्दन सुता दरि‍हरासँ हरिहर सुत पद्यनाभ दौ सुरगनसँ बसाउन द्दौ कृपाल सुता बलभद्र पशुपति महादेव कामदेवा माण्डररसँ हरिकेश सुत यदुनाथ दौ (५४//०१) गंगोर सँ बलभद्र द्दौ कामदेव सुत गंगाराम: सोदरपुरसँ कृष्णापति सुत मही दौ (५२/०९) म.म. माधव सुत कृष्णोपति एकहरा सँ अर्जून दौ (८२//०४) अर्जून सुतो भवानी क: (३१५/०५) हरिअमसँ मोद दौ कृष्णूपति सुत महीक: दरिहरासँ माधव सुत लक्ष्मीेपति दौ करमहासँ रूचि दौ महीसुता पालीसँ जगन्नाौथ सुतलाला दौ गणेशसुत जगन्ना थ सुत सोना प्रo रघुपति पद्यापति नारायणा: (१५०//०६) सोदर रूचि दौ लाला सुता
(३१०)
सँलक्षमन सुत मोहन दौ (१४//०४) बूधवालसँ पुरूषोत्तम द्दौ गंगाराम (२०३/०९) सुता जीवनाथ पन्नी६ (१८३/०७) रमना: पबौलीसँ मित्रकर सुत नरपति दौ (१०३/०२) रघुदेव सुत मित्रकर बलियाससँ श्री राम सुत रामचन्द्र० दौ (४४//०१) श्रोपललव धीरू सुत श्री राम: बभनियामस सँ होरे सुत मनसुख दौ हरिहरा सँ धर्म्मू दौ श्रीराम सुतौ रामचन्द्रम मोहनो हरिअमसँ भवे सुत मधुसूदन दौ (४४/०८) सोदरपुरसँ जागू द्दौ रामचन्र्हन सुता बूधवालसँ परानसुत श्री कृष्णात दौ (७७//०७) श्री कृष्णम सुता खण्डतबलासँ गणेशसुत हरिनाथ दौ (७३//०६) हरिनाथ सुता सकराढ़ी सँ सुपाई दौ (४७//०४) बहेराढ़ी सँ समरू द्दौ मित्रकर सुत नरपति: तिसउँत सँ गोपाल सुत लक्ष्मीीपति दौ (३४//०५) नन्दतन सुता भवनाथ हरिनाथ शिवनाथा: माण्ड/रसँ लाखू दौ शिवनाथ सुत गोपाल: सोदरपुरसँ मुकुन्दत सुत हरिनाथ दौ माण्डदरसँ हरिपति दौ गोपाल सुत लक्ष्मीरपति दरिहरासँ श्रीनाथ सुत मुशाई दौ (४८/०१) हरिअमसँ विशो द्दौ लक्ष्मीहपति सुता जजियाल सँ माधव सुत छिताई दौ (१४६//०५) छिताई (१७८/०३) सुता पनिचोम सँ ठकरू सुत जगदीश दौ (१४५//०७) खण्डईबला सँ बाबू द्दौ नरपति सुत मनोरथ: हरिअम सँ प्रघुम्न सुत पुरूषोतम दौ (१४६/०६) पुरूषोत्तम सुता सरिसवसँ विष्णुरपति सुत मोहन दौ (३८//०७) महेन्द्र सुत बसाउन सुता काशी गोपी शिवा बहेराढ़ी सँ नोने दौ।। काशी सुता पीताम्ब र शंकर महेशा: पालीसँ मेधू सुत जीवे दौ सतलखासँ हरपति द्दौ महेश सुत विष्णुरपति पालीसँ ज्ञान सुत माधव दौ (५३/०४) माण्ड रसँ राम द्दौ विष्णु्पति सुता भूवन मोहन दूबना अलयसँ रत्ना कर सुत मुकुन्दप दौ (१३१/०२) मुकुन्दस सुता हिंगू गंगाधर
(३११)
श्रीराम बैद्यनाथ (३१२/०३) प्र. बैजू श्रीकृष्णाद: सकराढ़ीसँ गणपति सुत परान दौ (८०//०२) खण्डपबलासँ विष्णुुपति द्दौ मोहन सुता हरिअमसँ रामकृष्ण दौ गौरीपति सुत बैद्यनाथ सुत रामकृष्ण): माण्डँरसँ रमापति दौ (१४५//०६) बुधवालसँ गदाधर द्दौ रामकृष्ण‍ सुता सोदरपुरसँ माधवसुत भगीरथ दौ (५२/०९) महो भगीरथ सुता खौआलसँ रूपे सुत हरिपाणि दौ (७१/०३) बेलउँच सँ दामू द्दौ रमन सुता लक्ष्मी‍दत्त श्रीदत्त बौकू का करमहासँ भिखारी सुत रूद्र दौ (१०७//०८) भोरानाथ सुता पीताम्बकर भिखारी इन्र्ु पतिय: रैयाम सोदरपुरसँ प्रन्नाौथ दौ (८७//०३) अपरा पॉं माधव सुता गंगाधरा परनामक बाछा राजा गोविन्दन अनाई लक्ष्मीमदेव रामा बुधवालसँ रामधर दो (९१//०४) रामधर सुत छीतूक: सोदरपुरसँ श्री पति दौ माने सुत मुरारि सुत श्रीपति: खौआलसँ जानू दौ श्रीपति सुता करमहासँ डगरू सुत बेदयनाथ दौ खौआलसँ प्रभाकर द्दौ पॉं बाछा सुतो प्रान्नारथ पॉं कृष्णासनन्दो (१८६/०८) करमहासँ मधुसूदन दौ (७३/०२) बलियास सँ यदुनाथ दौ प्रान्नाखथ सुत सदानन्दत: एकहरासँ रामचन्द्रा दौ (८०/०१) रतनू सुत मणिक: खौआलसँ सँ विदू सुत सुधाकर दौ बेलउँच सुधे द्दौ पालीसँ दिनकर कस्तुँत: मणि सुत बाबूक: (१६१//१०) सकराढ़ी सँ मतिकर सुत गणपति दौ मतिकर सुता रघु (१८१/१०) गणपति अमरू धाने पराना: बहेराढ़ी सँ गदाधर दौ (२५/०४) बेलउँचसँ रूद्रादित्य१ द्दौ गणपति सुतो गोविन्दक हरिकौ तल्ह नपुरसँ रवि सुत मितू दौ सुरगन सँ धर्मेश्वसर द्दौ बाबू सुतो रामचन्द्रह लक्ष्मँनो धुसौत सँ म.म.ड. गोविन्दँ सुत म.म. दामोदर दौ (१०२/०३) म.म. दामोदर सुत हरिनाथ: पबौली सँ
(३१२)
रतनू दौ (३२//०२) पनिo हरि द्दौ रामचन्द्रक सुतो यदुपति (१८६/०६) भगीरथो (१९१//०८) बूधवालसॅं कामदेव सुत शुभंकर दौ (५२/०८) शुभंकर सुताबलियास सँ चिकू सुत भिखू दौ(५०//०९) बभनियामसँ पुरूषोत्तम द्दौ भिखारी (१९९/१०) सुत रूद्र: पबौली सँ चतुर्भूज सुत बन्धुो दौ।। (८०/०५) हरिदेव सुतो लक्ष्मकन रामौ करमहासँ हरखू सुत केशव दौ (४९/०२) सोदरपुरसँ सॅं गिरू द्दौ लक्ष्मतन सुत चतुर्भूज: माण्ड९रसँ भट्ट सुत घनश्या म दौ (१०९/०४) सोदरपुरसँ रमापति द्दौ चतुर्भूज सुतो चन्द्र पति (१७६//०१) बन्धु कौ कुजौलीसँ गौरीनाथ सुत रामी दौ (५६/०३) माण्ड७रसँ बाबू द्दौ बन्धु सुता करमहासँ लक्ष्मीजपति सुत आनन्दीु दौ (१२१//०३) आन्न‍दी सुता खौआलसँ दामोदर दौ (११४/०२) महिपति (१९६/०७) सुत दामोदर: नरउनसँ रामधर सुत महादेव दौ (१३३/०१) महादेव (१७७/०१) सुता पालीसँ चाण सुत जुड़ाउन दौ (५७//०६) बलियाससँ लक्ष्मीरनाथ द्दौ दामोदर सुतो हरीनाथ विष्णु़पति (२३१/०३) सोदरपुसँ उहारि द्दौ (१०२/०१) बैद्यनाथ सुत ओहरि सकराढ़ी सँ गोढ़ाई दौ (८७/०८) करमहासँ देवनाथ द्दौ ओहरि सुत रघुक: (१०६/१०) बलियासँ राय रघुनन्द न सुत राय शंकर दौ (११४/०४) पवोलिस प्रिन्टर इ, दौ रूद्र सुत रोहिणीदत्त बेलउँच सँ भैया दौ (३३/०३) बलियाससँ महादेव द्दौ लक्ष्मी दत्त सुत केशव (२६४//११) छोटकाई सुकेश्वीरा बलियाससँ भवीसुत प्रेमनाथ दौ (१३५//०७) पुरन्दशर सुता नकट (२६४/०४) कारू जीवी (२३३/०४) शिवि (२४१/०४) भवीका अलयसँ परशुराम सुत पुरूषोत्तम दौ (५९/०२) परशुराम सुतो बछाई पुरूषोत्तमो दरिहरासँ मुशाय दौ (४८/०१) हरिअमसँ विशो द्दौ पुरूषोत्तम सुता खौआलसँ निकार सुत अनिरूद्ध दौ।। ७५/०२) अनिरूद्ध सुतो गणपति २०९/०२) पनि पुरूषोत्तम दरिहरासँ विशो द्दौ पुरूषोत्तम सुता खौआलसँ निकार सुत अनिरूद्ध दौ (७५/०४) अनिरूद्ध सुत गणपति: (२०९/०२) पनि पुषोत्तम दौ।। (१२८/०४) सौदू सुता जान नरहरि शंकर बलभद्र रामभद्रा: एकहरा सँ केशव सुत गोपाल दौ बाढ अलयसँ यशु द्दौ शंकर सुतो पुरूषोत्तम
(३१३)
सकराढ़ीसँ केउँटू सुत गौरीपति दौ (७४/०५) पालीसँ दशरथ द्दौ पुरूषोत्तम सुत लालाक: (२६३/०८) बेलउँच सँ भवानीसुत हाड़ी दौ (१४४/०६) हाड़ी सुता सोदरपुरसँ पीताम्ब(र सुत अनन्त० दौ (१३१/०६) बुधवालसँ मधुसूदन द्दौ भवी सुतो रूद्रनाथ धर्मनाथ (२६६/०५) प्रेमनाथा: बूधवालसँ खांतर सुत शिवदत्त दो (९१//०६) गंगाधर सुत खांतर: दरिहरासँ मधुसूदन सुत दामोदर दौ (१८/०३) दामोदर सुता पालीसँ अर्जून सुत पशुपति दौ (१२९//०३) वलियासँ चतुर्भूज द्दौ खांतर सुत शिवदत्त बेलउँचसँ जयकृष्‍ण सुत बाछा दौ (६१/०१) सरिसबसँ मनहर द्दौ शिवदत्त (१८८//०६) सुता बलियाससँ घनश्याँम सुत गणपति दौ (१४३/०३) रघुदेव (२५२/०२) सुत वैदिक घनश्याँम गंगोली सँ पीताम्बरर सुत मधुसूदन दौ (१३५/०५) खौआलसँ काशीपति द्दौ वैदिक घनश्यसयाम (१६०/०५) सुतो वैदिक गणपति वैदिक ब. (१७/०७) कुलपति सोदरपुरसॅं जयकृष्णद सुत प्राणेश्वोर दौ (११०/०७) पागड़ प्र रमानन्दर सुता जयकृष्णल परमानन्दस (२६२//०३) सदानन्दत कृष्णायनन्दप ब. (२४/०७) पद्मापतिय: बहेराढ़ी सँ दूबे सुत बाचस्पेति दौ माण्ड रसँ श्री नाथ द्दौ जयकृष्णो सुतो प्रोणश्वयर औहरि (२३६/०५) सकराढ़ी महेश सुत गोपीनाथ दौ (६८/०४) महेश सुत गोपीनाथ: पालीसँ धनपति सुत उँमापति दौ सतलखासँ नारू द्दौ गोपीनाथ सुतो सुजानकवि शुभंकर रामभद्रो सोदरपुरसँ कृष्णसपति सुत रत्नसपति दौ (१३१//०८) दरिहरासँ गौरी द्दौ प्राणेश्वपर सुता पालीसँ भवनाथ सुत राम दौ (६०/०८) रघु सुतो रतनू रामौ खौआलसँ धारू दौ (१३३//०५) एकहरासँ चान्दक द्दौ रतनू सुतो देवनाथ मिसरू कौ दरिहरासँ माधू दौ देवनाथ सुता भवनाथ काशीनाथ गोपीनाथ भवानीनाथा: गौरीनाथा: दिधोसँ रवि सुत गोपाल द्दौ माण्डुरसँ हरिपाणि दौ।। भवनाथ सुतो पुरूषोत्तम रामो
(३१४)
माण्ड१रसँ केशव सुत श्री नाथ दौ (१०१//०५) श्रीनाथ सुता कामदेव पद्मापति प्राणपतिय: पनिचोभसँ जीवनाथ सुत सुरथ दौ दरिहरासँ रतिकर द्दौ राम (२५१//०४) सुता चतुर्भूज प्रद्युम्न (१६०/०९) जयकृष्णम बo (१५/०३) दिनमनिय: (३२४/०२) खौआलसँ सँ श्रीधर सुत प्रतिनाथ दौ (१३२//०८) गोविन्दि सुतो श्रीधर: घुसौतसॅं दूबे सुत थेध दौ कु. सुरपति द्दौ श्रीधर सुत प्रितिनाथ: जालयसँ सोमदौ प्रतिनाथ सुतो काला मोहनो (२५७//०३) पालीसँ रतिनाथ सुत मुकुन्दम दौ माण्उारसॅं गोविन्द द्दौ वैदिक गणपति सुता ऑंखी वैदिक कलाधर (२६८/०९) रकनी कविभानु वैदिक आदिनाथा: ब. (१५//०१) सोदरपुर सँ पुरन्दयर सुत धरनी दौ (६७//०६) जगदान्निद (१५६/०२) सुता गंगाराम (१८८/०९) ब (१५/०५) प्राणपति सुन्दुर पुरन्दतर रमना: एकहरासँ शुभंकर दौ (३५//०८) बूधवालसँ जगन्नादथ द्दौ पुरन्दुर (२८९/०४) सुतो धरनी पशुपति: पालीसँ नीलकंठ दौ (६९//०२) ज्योदतिर्विद श्री कृष्ण्सुता ब (१३//०९) नीलकंठ जगदीश (१५८/१०) जयदेव भवेदवा सोदपुरसँ पुरूषोत्तम दौ (४८/०५) रूचिपति सुतो दामोदर पुरूषोत्तमो माण्ड रसॅं सोम सुत जादू दौ पालीसँ मकेरी द्दौ पुरूषोत्तम सुता बेलउँचसँ गोनू द्दौ (६०/०८) गोनू सुत चतुभुज अनन्त् अच्युमता: कुजौलीसँ माने सुत बोधी दौ पालीसँ अमरू द्दौ नीलकंठ सुतो भवदे परनामक वदन: (२५९/०४) सतलखासँ मुरारि सुत शिरी दौ (५९/१०) जजिवालसँ यदुनाथ द्दौ धरनी सुता कमलनयन (२२५/०३) प्रसिद्ध चिलका जयकृष्णल गोकुलनाथा (३२३//०१) माण्डिरसॅं परमानन्दन सुत बदनी दौ (५४/०२) भानुकर सुता श्रीपति (१७४/०७) रामदेव भवदेवा: सोदरपुरसँ लोकनाथ सुत महथू दौ (६५/६३) खौआलसँ मति द्दौ भवदेव सुता गोपीनाथ भवानीनाथ धरणीका: बहेरा़ढ़ीसँ राम सुत गोविन्दम दौ सकराढ़ी होरील द्दौ गोपीनाथ सुता बाबू प्र. परमानन्दत लीलानन्द़ शिवनाथा: सोदरपुरसँ सँ धीरू
(३१५)
सुत धनन्जीय दौ गयन (२२५/०८) सुता रतनू गुने शिरूका: जगती सँ सूपन दो रतनू सुता डालू गोंढि़ (२५०/०१) सोढि़ का: बूधवालसँ रतिकर दौ (४३//०४) माण्डुरसँ रतिकर द्दौ डालू सुता विशो सोने नरहरि धिरूका: माण्ड३र सँ प्राणपति दौ (३३/०९) खण्ड बलासँ साहि दौ।। धीर सुतो धनन्ज३य पीताम्बणरो सकराढ़ीसँ जीवे सुत कृष्ण) दौ बहेराढ़ी सँ दिनू द्दौ धनन्ज३य सुतो लक्ष्मीदनाथ मतिनाथौ दरिहरासँ लाखू सुत देवनाथ दौ नरउनसं बाबू द्दौ परमानन्दक सुत बदनीक: एकहरासँ देवनाथ सुत महेश द्दौ (८०//०८) देवनाथ सुत महेश: सोदरपुरसँ मुरारि दौ खौआलसँ शिव दौ महेश सुता सोदरपुरसँ विद्यानन्दी सुत विष्णु पति दौ (९१/०३) विद्यानन्दि (ब ९/०८) सुत विष्णुरपति खौआलसँ रघु दौ (४२//०७) अपरा बुद्धिकर सुत मतिकर: गंगोर सँ सुधाकर दौ मतिकर सुता रघु गोढि (१५२//०२) सोढिका पालीसँ यशु सुत सोने दौ दरिहरासँ रवि डी रघु सुतो गांगु हरखू कौ बभनियामसँ रति सुत विशो दो गंगोर सँ गोरि द्दौ विष्णुतपति सुत पद्यापति (२५९/०७) करमहा सँ रघुनन्द न दौ (७६/०४) अमरू सुतो रघुनन्दान रमापति: खौआलसँ धारू दौ रघुनन्द न सुता पण्डु७आसँ कोने सुत लालि दौ कुजौली सँ बसाउन द्दौ बदनी सुता घनश्याहम पीताम्बपर परशुराम सोदरपुरसँ अच्युतत सुत अनिरूद्ध दौ (१३१/०३) अनिरूद्ध सुता दरिहरासँ हरि सुत परमानन्दत दौ।। सोदरपुरसँ माधव द्दौ प्रेमनाथ सुता पालीसँ नाथ सुत दिनानाथ दौ (१२८//०१) दिनानाथ सुता माण्डदरसँ नेनू सुत प्रभुनाथ दौ (१४२/०७) चाण सुतो नेनू मोती कौ (२३३//०७) करमहासँ रतिनाथ सुत किशाई दौ (९३/१०) सरिसबसँ रघुनन्दणन द्दौ नूनू सुत प्रभुनाथ: पबौलीसँ जयराम सुत नारायण दौ (१०२/०७) जयराम सुत नारायण पालीसँ बासुदेव सुत रामभद्र दौ (७०/०५) बासुदेव सुत रामभद्र विशाढ़ी वलियासँ रतिनाथ सुत छोटाई दौ (६४/०९) रतिनाथ सुत छोटाईक: पनिचोभसँ
(३१६)
रूचिनाथ सुत मानू दौ खण्डोबलासँ जानू द्दौ छोटाई सुतो गंगाराम: सोदरपुरसँ रतिनाथ सुत रघुनाथ दौ करमहासँ राम द्दौ रामभद्र सुतो रघुदेव हरिकृष्णोम (३१०/०१) सोदरपुरसँ गोपालसुत शिव दौ (१४४/०५) गोपाल सुत शिव: बहेराढ़ी सँ गुणाकर दौ (५७/०४) गुणाकर सुतो श्रीपति (१५३/०१) गणपति: (२९७//१०) सोदरपुरसँ पॉखू सुत राम दौ खौआलसँ आनन्दर दौ शिव सुत कमलनयन: बूधवालसँ धनपति सुत श्री राम दौ दरिहरासँ दशरथ द्दौ नारायण सुता माण्डँरसँ मतिनाथ सुत शुभंकर द्दौ (११५/०१) पबौलीसॅं रमानन्द द्दौ प्रभुनाथ सुता खण्डसबलासँ महिनाथ दौ (१२७/०२) एकहरासँ बबूदी द्दौ एवम छोटकाई मातृक चक्रं।। छोटकाई सुतो हरिमोहन शिवमोहनो बभनियामसँ छोटकू सुत नन्द लाल दौ (१३९//०७) छोटकू सुतो फकीर नन्दीलालो सोदरपुरसँ महिनाथ सुत फूल दौ। (९१/०३) रघुनाथ सुत मधुसूदन: बलियाससँ गोपीनाथ सुत मोहन दौ (१४६/०६) पबौली सँ हेडू द्दौ मधुसूदन सुत महिनाथ: पालीसँ जगन्नाोथ सुत नारायण दौ (१४७/०९) नारायण सुता सोदरपुरसॅ गोपीनाथ सुत पुरूषोत्तम दौ (९०/०७) बासुदेव सुतो गोपीनाथ रामौ एकहरासँ गोविन्दत सुत राम दौ माण्डदरसँ गोविन्द) द्दौ गोपीनाथ (२८९/०१) सुतो पुरूषोत्तम घनश्यासमो (१८९/०२) पालीसँ गोविन्द सुत बलभद्र दौ (९०/०५) बलियास सँ माधव द्दौ पुरूषोत्तम सुतो गड़दार रामेश्वुर : हरिअमसँ शिवदेव दौ (८२/०१) चिन्ता९मणि सुत शिवदेव: नरउनसँ श्रीनाथ सुत होरे दौ (५६/०२) होरे सुता बूधवालसँ रघुनाथ दौ (८९/०९) सरिसबसँ बासुदेव द्दौ
(३१७)
शिवदेव सुता सोदरपुर बैद्यनाथ दौ (५१//०३) हरेराम सुता शुभंकर जगदीश वैद्यनाथा: माण्डुरसँ सुपे सुत राम दौ बूधवालसँ धर्मूदौ वैद्यनाथ सुत हरिकेश: बूधवालसँ बादू सुत कृष्ण् दौ (३१//०३) सद. कुलपति सुत रतिपति: ओइनि सँ राज मर्धि र सिहं दौ रतिपति सुत बाढूक: सोदरपुरसँ किर्तू सुत हलधर दौ पालीसँ कान्ह द्दौ बाढू सुतो कृष्णप पीताम्बारो दरिहरासँ गौरि सुत राम दौ गंगोर सँ राजन द्दौ कृष्णि सुता गुणाकर मोहन सदानन्दम (२५९//०१) कृष्णाँ नन्दा : सतलखासँ गोविन्दु सुत लक्ष्मीदनाथ दौ।। (१४२//०२) पनिचोभसँ भवानी द्दौ महिनाथ सुतो फूल शेषधरो (३००//०५) खौआलसँ लोकनाथ सुत घनश्यासम द्दौ (१३३/०२) बेलउँचसँ भैया द्दौ फूल (२८८/०६) सुता बघरण: डीह दरिरहासँ मित्रकर सुत मोदी दौ (१३१/०६) शुभंकर सुत रामभद्र: हरिअमसं गौरीपति सुत बैद्यनाथ दौ माण्डौरसँ रमापति द्दौ रामभद्र सुत मित्रकर: सोदरपुरसँ रामकर सुत मनहरदौ (४७//०२) रामकर सुत मनहर: हरपति (२१६//०१) डीहेश्वँरा: माण्ड रसँ दुर्गादत्त दौ मनहर सुता बभनियाम सँ वाचे सुत बाबू दौ सरिसबसँ गौरी द्दौ मित्रकर सुत मोदीक: बुधवाल सँ श्रीकृष्‍ण सुत धनी दौ (३६/०६) कुशे प्र. देवानन्दर सुत जोर: माण्डसरसँ सुरपति सुत गुणीश्वसर दौ (२५/०२) जजिवाल सँ दामू द्दौ जोर सुता श्रीधर: खौआलसँ जोर सुत लान्ह दौ टकबालसँ गुणे दौ श्रीधर सुत यदुनन्दसन खण्डसबलासँ गोनू दौ (०२//०४) हरिपति सुतो नाथू गोनू कौ
(३१८)
ओइनिसॅ राज मद्धिर दौ।। गोनू सुत शिव: पालीसँ रत्ननपाणि सुत राम दौ बेलउँचसँ धीरू द्दौ यदुनन्दौन सुत सदानन्दनन खण्डमबलासँ पॉथू सुत बाबू दौ (६४//०८) पालीसँ श्री नाथ द्दौ सदानन्दप (१७०/०९) सुता श्रीकृष्णु जयकृष्ण बालीका (१६८//१०) बालीका (२५७//०७) एकहरासँ श्रीपति सुत पद्यापतिदौ (४६/०५) पद्यापति सुता मोहन मनोहर (२४७/०७) लक्ष्म०न रामदेव पुरूषोत्तमा: उचति सँ यशे सुत श्री राम दौ जजिवालसँ रंजन द्दौ श्री कृष्ण७ प्र. भवकृष्णा सुत घनीक: सोदरपुरसँ यशोधर सुत जयराम दौ (३२//०७) यशोधर सुतो जयराम मोहनो अलयसँ हरपति सुत रत्नायकर दौ (१३१//०२) दिधोय सँ शिवदत्त द्दौ जयराम सुता कुमर (२५७//०८) राजा हरपति (३०७/०६) हरिनन्‍दना: दरिहरा सं महेश सुत बामनि दौ (१४१//०६) फनन्दतहसँ निकार द्दौ घनी सुता बलियाससँ रामभद्र सुत परमानन्दि दौ (१४१/०३) होरिल सुतो रामभद्र: पनिचोभसँ गोपाल सुत रामदेव दौ (७७//०६) रामदेव सुत कृष्ण देव: (३१०/०३) खौआलसँ लवे सुत गोढि़ दौ (५६//०६) गोंढि सुतो रामदेव (१५४//०४) मुकुन्दोु टकबालसँ इन सुत नोने दौ पबौलीसँ रविदत्त द्दौ रामभद्र सुतो परमानन्द४ छोटकनि पालीसँ गणेश सुत जगन्ना थ दौ (१४७/०९) सोदरपुरसँ रूचि द्दौ परमानन्दन प्र. पुरन्दनर सुता सोदरपुरसँ रामभद्र सुत गिरधर दौ (१२१/०४) गिरधार सुता पनिचोभसँ शिवनाथ सुत चिरन्जीँव दौ (१३५//०९) सकराढ़ी सँ लोटाई दौ मोदी सुतो मनसुख प्रयोगदत्तो (३००/०७) सोदरपुरसँ रघुनाथ सुत देवदत्त दौ (८४/१०) जगन्नारथ सुतो अच्यु०त गंगाधरो घुसौत धनपति दौ गंगाधर सुता जयराम यदुपति लक्ष्मीरपतिय: नरउनसँ गणपति दौ (१३८//०४) गणपति सुत शुभाइक: (२२६//१०) पालीसँ नोने सुत होरिल दौ सकराढ़ीसँ रघुनाथ द्दौ राम सुतो प्रद्यूम्ना: बहेराढ़ी सँ प्रज्ञाकर सुत चतुर्भुज दौ माण्डनरसँ पुरखू द्दौ प्रद्यूम्नी सुत रघुनाथ: करमहासँ बलभद्र सुत मोहन दौ (१४४//०६) माण्ड्रसँ हाड़ी द्दौ
(३१९)
रघुनाथ सुतो देवीदत्त वीरपुर पनिचोभसँ सगुनी सुत पुरन्द र दौ (६४/०१) म.म. जानु सुत मतिनाथ: बलियाससँ मितू सुत चन्द्र कर दौ टकबालसँ विद्यापति द्दौ मतिनाथ सुता सगुनी गोप (२४७//०३) काशीका: (२५७/०४) वलियाससँ ज्ञान सुत श्री धर दौ घुसौत सँ मेध द्दौ सगुनी सुत पुरन्दरर: एकहरा सँ गणपति सुत टेकी दौ (६२/०६) टेकी सुता कृष्णँपति (२२६//०२) रतिपति विद्यानाथा ददरी पनिचोभसँ कामदेव सुत परमानन्दत दौ (१२८/०५ टीप) छीतू सुत कामदेव: खौआलसँ रूद द्दौ कामदेवसुत परमानन्द : खौआलसँ रत्नपपति सुत जग्यापति दौ पनिचोभसँ रघु द्दौ परमानन्दय सुतो पतिक: (३१४/०३) सकराढ़ीसँ गौरीश्ववर सुत गंगेश्वघर दौ १२१/०९) उचति सँ नरहरि द्दौ सुन्दवर सुता दरिहरासँ रामचन्द्र सुत गतिराम दौ पालीसँ विश्वसनाथ द्दौ देवीदत्त सुता घुसौत सँ चतुर्भुज सुत वंशी दौ (१४१/०८) गोपाल सुता भगीरथ (३२७//०५) चतुर्भूज विश्‍वम्भ१रा: नरउनसँ विश्वतनाथ सुत रामचन्द्री दौ (१४०//०८) रामचन्द्रग सुत केशीक: ब. (४/११) दरिहरासँ कृष्णा सुत नरसिहं दौ अलयसँ भोगी दौ चतुर्भूज सुत वंशीक माण्ड्रसँ मोहन दो (३२/०७) शशिधर सुत भवेश: अलयसँ रघुपति सुत श्रीपति दौ गंगोर सँ श्रीपति द्दौ भवेश सुत गोढ़ाइक: बुधवालसँ धनपति दौ (६७//०७) एकहरासँ विष्णुिपति द्दौ गोढ़ाई सुता बलभद्र बबूनी (३००//०८) मोहना: जजिवालसँ सोरि सुत भोगे दौ जालयसँ भवनाथ द्दौ मोहन सुता पाली हाटी सँ बाढू सुत बाछनि दौ कान्हल सुत गणपति सुतो बाटू जसाई कौ सोदारपुरसँ रूचि द्दौ बाटू सुतो ब; २३/०७) बाछनि पबौली भोगे सुत चाण दौ बलि द्दौ बाछनिसुता भगीरथ (२२९//०६) कुनाई परमाई का सोदरपुरसँ यदुनाथ द्दौ बाटू सुत श्रीधर सुत यदुनाथ: अलयसँ विश्वबम्मकर द्दौ यदुनाथ सुता माण्डजरसँ गणपति सुत
(३२०)
रघुदौ हरियमसँ महादेव द्दौ वंशी सुता सोदरपुरसँ शिवदेव सुत वदन दौ रामदेव सुत भवदेव सुत शिवदेव: माण्डिरसँ नरपति द्दौ शिवदेव सुत वदन: खौआलसँ गादू सुत छोटी दौ (१५०/०५) गोढि सुत गादूक: अलयसँ मतीश्व र सुत सुपे दौ निकासी माण्डीरसँ मतिकर द्दौ दोस्तीदसँ सुरसर कस्तुअत: गादू सुता चिकू यदुपति बासुदेव (३२६//०८) पद्यापति विष्णुवपति गणपतिय: सिनापुर वासी सोइनिसँ कोवि सुत सुधाई दौ निप्रयसँ नोने द्दौ (३०४//०२) छोटी सुता बेलउँच सँ गोनू सुत चतुर्भुज द्दौ (१४९//०७) चतुर्भूज सुता घनश्याुम (१९६//०७) दोश ब. (५//०४) श्रीरामा: कुजौली सँ समरू सुत लोकनाथ (१४२/०६) नरउनसँ जुडाउन द्दौ वदन सुता बुधवालसँ मुरारि सुत अनन्तथ दौ (९०/०८) अनन्तो (२४९/१०) सुता सुरगनसँ शुभे सुत चतुरी दौ अलयसँ मेधू द्दौ एवम् नन्‍दलाल मातृकचक्रं।। नन्ददलाल सुत गुणानन्दा: वलियाससँ हिरफूल सुत ह़दयनन्दएन द्दौ (१२७/०२) हरिजीव सुत चिलकाक: पालीसँ श्री राम सुत लक्ष्मीद कांत (६९//०६) दरिहरासँ किसाई द्दौ चिलका (२५९//०९) सुत हिरफूल: सरिसबसँ सदाय सुत भगीरथ दौ (१०१//०४) पॉंदेवकीनन्द/न सुतो सदाय वछाई कौ खौआलसँ रामभद्र दौ (९५//०५) पबौली सँ हरिनाथ दौ सदाय सुत भगीरथ: नरउनसँ शंकर दौ (७०/०९) सरिसबसँ रामचन्द्रौ द्दौ भगीरथ (१६४//१०) सुता पॉं छबन वूढा (२४८//०२) खूशी प्र. शिवनन्द ना: सकराढ़ीसँ विश्वे/श्व५र सुत भ्रमर दौ (१२८//०७) पॉं जगन्ना्थ सुत पॉं विश्वेाश्‍वर: पनिचोभसँ काशीनाथ दौ (१४५/०५) विस्फी) सँ विश्वानाथ द्दौ पॉं विश्वेुश्व्र सुता पॉं भ्रमर प्र. दशरथ पॉं लक्षी प्र. लक्ष्मीसपति (१७८/०१) पाँ रतिदेव (१६६/०४) मोहना बेलउँचसँ बबूदी दौ (१२१/०६)Tip खौआलसँ बाबू द्दौ पॉं भ्रमर सुत गुदर:
(३२१)
बहेराढ़ीसँश्रीपति सुत हरिहर दौ (१५०//०२) श्रीपति सुता सुन्दबर (१६७//०८) हरिहर हरिश्वारा:खण्‍डबलासँ विद्यापति सुत जीवनाथ दौ (१३८//०१) बूधवालसँ जसाई द्दौ हरिहर (२२३/०९) सुत धोधन: वलियाससँ मोहन दौ (८६/०७) यदुनाथ सुतो मोहन रामचन्द्रो (१७८/०२) पालीसँ हरपति दौ (४९//०८) शिवेश्व र सुता शंकर (२०९//०३) उँमापति अनन्ता्: बेलउँच सँ थानू दौ (५०/०३) माण्डंरसँ सोने द्दौ उँमापति सुतो रामभद्र हरपति माण्डारसँ हेलू सुत शीरू दौ सोदरपुरसँ गोनोड़ द्दौ हरपति सुता बसुआड़ी वलियाससँ श्रीनाथ सुत हरिपाणि दौ धनाठी बसहासँ बसाउन द्दौ मोहन सुता खण्डणबलासँ रतिधर सुत मतिनाथ दौ (१४६/०५) सतलखासँ परशुराम द्दौ हिरफूल सुतो हृदयनन्दनन प्रसिद्ध यटाधारी परशमणिखण्डसबलासँ मणिकृष्णा सुत हरिनारायण दौ (१३७/०२) दरिहरासँ भोनोड़ द्दौ हृययचन्दोन सुतो प्रयोगदत्त: टकबालसँ कृष्ण३ सुत पशुपति दौ (६२/०८) भवदेव सुत गंगाधर: यमुगाम सँ गणपति सुत जुड़ाउन दौ सुरगनसँ गुणपति द्दौ गंगाधर सुत कंमलीक माण्डारसँ रघुनन्दान सुत भवेदव दो नर धरू द्दौ कमली प्र. रामनाथ सुता हरिदेव (१८७//०१) नारायण उँमाईका माण्डडरसँ राघव प्र. गुदाई दौ (९१/१०) राघव प्र. गुढ़ाई सुतो मेध दमाई कौ हरिअमसँ बानी सुत सिद्धिनाथ दौ (७२/०२) माण्डतर सँ लक्ष्मीानाथ द्दौ नारायण सुत उँमाइक: कुजौली सँ कंगाई सुत रति दौ (१८/०२) गोविन्द़ सुत नरहरि: खौआलसँ गोविन्दस सुत हरि दौ अलयसँ नोने द्दौ नरहरि सुत कंगाईक: पण्डु आसँ मिसर दौ (७१//०२) टकबालासँ विश्व नाथ द्दौ कंगाई सुतो रतिवदी (१५५/०४) वलियाससँ राम सुत गोविन्‍द दौ (६३/४) पा कुलपति द्दौ
(३२२)
रतिसुता सोदरपुरसँ भगीरथ दौ रामदेव सुत छोटाई सुतो भगीरथ: पालीसँ काम देव दौ भगीरथ सुता हरिअमसँ हरिसुत देवकी दौ खौआलसँ बासुदेव द्दौ उँमाई सुतो कृष्ण हरिजीवो पण्डुसआसँ वदी सुत गंगाराम दौ (७१//०२) म.म. गोपाल सुत यदुनाथ: खण्डुबलासँ नोने दौ यदुनाथ सुता रामकृष्ण/ श्रीकृष्णद जयकृष्णु वदीका हरिअमसँ रघुनन्दोन सुत बूढ़ दौ नरउनसँ मुरारि द्दौ वदी सुत गंगाराम: बूधवालसँ कामदेव सुत महाई दौ (५८/०२) महाई सुतो प्रन्नांथ वीरो (१६९//०७) सोदरपुर सँ यदुनाथ दौ (५७/०८) करमहासँ कारम द्दौ गंगाराम सुता रखवारी हरियमसँ हरिशंकर सुत पांडे द्दौ (१८९/०६) बेलउँचसँ यदुनाथ द्दौ कृष्णि सुत पशुपति: सोदरपुरसँ महादेव सुत गोपाल द्दौ (९६//०२) उँमानन्दस सुत महादेव: करमहासँ रतिदेव सुत छीतू द्दौ (१३६/०१) छीतू सुत रामचन्द्रु: खण्ड बलासँ गोपीनाथ सुत बैद्यनाथ दौ (६३//०२) माण्डकरसँ पिताम्बवर द्दौ महादेव सुत गोपाल: बूधवालसॅं मधुसूदन सुत बालकृष्णद दौ (५६//०५) शिखू सुतो राम विष्णु पति सोदरपुरसँ श्रीपति द्दौ (८२/०२) खौआलसँ नोने द्दौ विष्णुुपति सुत भवेदव: सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत पाभू दौ. हरि. पीताम्बतर द्दौ. भवदेव (२८०//०२) सुत मधुसूदन: माण्ड३रसँ नरहरि सुत धनेश दौ (३२//०१) पबौलीसँ रतनू द्दौ मधुसूदन (१६३/०४) सुतो मही बालकृष्णो६ खौआलसँ रामचन्द्रत दौ (८३//०१) उदो सुतो बादू सोढू कौ करमहासँ सुरेश्वार दौ (७०//०३) दरिहरासँ शिव दौ सोदू सुतो यदुपति (३३२/०७) रामचन्द्रोश सुरगन सँ महाराज समरसिंह दौ (७२/०८) माण्डबरसँ गोविन्दक दौ।। रामचन्द्र सुता सोदरपुरसँ नरहरि सुत कामदेव दौ (३५/०३) कामदेव सुत सोमदेव: माण्ड रसँ (१८६//०६) माण्डबरसँ भैरव सुत गणेश दौ बहेराढ़ी सँ कृष्ण। द्दौ बालकृष्ण‍ सुत घोधन:
(३२३)
सोदरपुरसँ छोटकनि सुत भवेदव दौ महाजन सुत छोटकन सुतो भवेदव मतिदेवो माण्डकरसँ बाबू दौ भवेदव सुत आनन्द : अलयसॅं हरिकृष्णह सुत श्याौम दौ सरिसबसँ पिरतू द्दौ गोपाल सुतो बैद्यनाथ सुन्दनरो सकराढ़ीसँ आनन्द दौ जसाई सुत भवदेव: एकहरासँ उधे दौ।। भवेदव सुता मथुरा गोविन्दर गोकुलनाथा: एकहरासँ ठकरू सुत भगीरथ दौ करमहासँ दामू द्दौ मथुरा सुत पदूम: सोदरपुरसँ पूरखू सुत भवानन्दर दौ।। (७२//०३) सकराढ़ी सँ यदुनाथ द्दौ पदूम सुतो आनन्दू: बहेराढ़ीसॅ चिन्ता मणि सुत मोहन दौ मनोरथ सुत चिन्ताामणि सुतमोहन: दरिहरासँ नारायण दौ मोहन सुत बाबूक: नरउनसँ रतिनाथ सुत रामदेव दौ हाहीपाली सं कंठहार द्दौ आनन्द सुता तरौनी करमहासँ यदुनाथ दौ कुश सुत हरिदेव: बलियारू सँ अमरू दौ हरिदेव सुतो सिद्धिनाथ महिनाथो सुरगनसँ मेध दौ सिद्धिनाथ सुत मोहन: खौआलसँ चाण सुत रूपनाथ दौ (८७//१०) बहेराढ़ी सँ नरहरि द्दौ सुरगनसँ महाराज समर सिंह कस्तु त:।। मोहन सुतो यदुनाथ विश्वरनाथो (१५४//०२) दरिहरासँ पद्यनाभ सुत अनन्तु दौ (८५//०९) अनन्तो (२८०/०९) सुता हाड़ी (१५४//०६) डोकर प्र. प्राणपति (१७१//०७) सॉंठी का घुसौत सँ गदाधर सुत नारायण दौ सकराढ़ी सँ अन्दू द्दौ यदुनाथ सुता खौआलसँ रामकृष्ण० दौ बाबू सुत बाछनि सुत रामकृष्णद सोदरपुरसँ कगाई दौ। रामकृष्ण० सुता पबौलीसँ देवकी सुत रघुदेव दौ दरिहरासँ मधुसूदन द्दौ पशुपति सुतो चित्रपति रूद्रपतिकौ लोहनासकराढ़ी सँ कृष्ण सुत मटरू दौ (८७/०८) लक्ष्म न सुत चतुर्भूज: पालीसँ रघुनन्द्न सुत गंगाराम दौ सोदरपुरसँ
(३२४)
कालीदाश दौ चतुर्भूज सुता नन्दुन रामकृष्णग बलभद्रा: बूधवालसँ बाबू सुत मनोहर दौ (८७//०४) मनोहर सुता बलियाससँ वन्दीा सुत बहुड़ी दौ पबौलीसँ जगन्नादथ द्दौ कृष्ण् सुत मटरूक: करमहासँ विश्वलनाथ सुत मणि दौ (१५४/०६) विश्वननाथ (३३२//०६) सुतो मणि मुरली कौ खण्ड१बलासँ गोपीनाथ सुत वदन दौ (१३८/०४) बदन सुतो ननूक पालीसँ बाटू सुत सदानन्द दौ विश्वदनाथ सुत बाटू सुतो मोहन सदानन्दोस सोदरपुरसँ हरखू सुत रतिदेव दौ खौआलसँ गोपी द्दौ सदानन्दु सुता सोने चतुर्भूज नारायणा (१७१//०७) खौआलसँ मांगनि दौ (१५१/७) मुकुन्द सुत मांगनि सुतो परमानन्दौ बालकृष्णोौ सोदरपुरसँ मुकुन्द‍ सुत हलधर दौ बूधवालसँ रघुनाथ द्दौ मणि सुता नरउनसँ महादेव सुत मोहन दौ माण्डुरसँ हरि द्दौ मटरू सुता बेहट खण्डसबलासँ जयकृष्ण सुत सदाशिव दौ।। (१३६/०६) जयकृष्ण (१७१//०७) सुतो भंजन सदाशिवो दरिहरा सँ हाड़ी सुत पुरूषोत्तम दौ (१५४/०७) हाड़ी (१६४/०३) सुत पुरूषोत्तम: बूधवालसँ पीताम्ब र सुत रमणी दौ जजिवालसँ पद्यापति द्दौ पुरूषोत्तम सुता पबौलीसँ कमल सुत बछरू दौ (१३७//०२) बछरू (३३१//०८) सुता अलय सँ सोमदेव सुत कन्त० दौ दरिहरासँ बाबू द्दौ सदाशिव सुतोलाल: हरिअमसँ विशो सुत बालकृष्णर दौ गणेश सुत भवानीनाथ सुत हरिपाणि: दरिहर सँ कोने दौ हरिपाणि सुता श्या म जगदीश काशीका सकराढ़ीसँ चिकू दौ श्या१म सुत गोविन्द : खौआलसँ भवानी सुत मुकुन्दा दौ बूधवालसँ हरखू द्दौ गोविन्दह सुतो विशो गादू कौ दरिहरासँ सँ बबूनी सुत धर्मेश्व र दौ (१४६/०१) बबूनी (१८९//०३) सुता धर्मेश्वबर महादेव लक्ष्मी५देवा: हरिअमसँ सँ मुरारि सुत भवानीनाथ दौ (८३//०१) भवानी सुता भीम रामदेव गोढ़ाई का एकहरासँ हरिपाणि सुत मुकुन्दल दौ माण्डूरसँ भादू द्दौ धर्मेश्व्र सुता एकहरासँ पुरखू सुत शुभंकर दौ (१३५//०८) बूधवालसँ जगन्नाुथ द्दौ विशो सुत बालकृष्णभ: खौआलसँ महिनाथ सुत चिन्ता‍मणि दौ (१३६//०५) महिनाथ (३०९/०६) सुतो चिन्तालमणि धराधरो सोदरपुरसँ भीम सुत कुनाई दौ (७४//०६) कर रामचन्द्रध द्दौ
(३२५)
चिन्ता५मणि (१६२//०३) सुत नेहाल: पबौली सँ कमल सुत हाड़ी दौ (१३७//०२) हाड़ी ब. (१७/०८) सुतो वैद़यनाथ रमाकान्तोब अलयसँ यदू सुत पनाई दौ दरिहरासँ यदू द्दौ बालकृष्ण० सुता सोदरपुरसँ सँ मित्रकर सुत लाला दौ (८१/१०) लाला सुता बेलसाम बूधवालसँ बाबू सुत कमलाकान्ता दौ विश्वदनाथ सुतोबाबूक: ए सुत कमलाकान्तस: माण्डुरसँ अच्युथत दौ कमलाकान्तस सुता खौआलसँ चिरन्जीबव सुत मनहर दौ (१३७//०७) मनहर सुता कुजौली कंगाई सुत वदी दौ (१५३/०९) वदी सुता माण्डतरसँ रत्न पाणि सुत हराई दौ रामनाथ सुत रत्ना पाणि सुतो हराईक: खण्डसबलासँ गोपीनाथ सुत बैद्यनाथ दौ तिसुरी सॅं मनाई द्दौ हाराई सुता सोदरपुरसँ भवानी सुत बूढ़ाई दौ करमहासँ भिखू द्दौ एवम् ठक्कु र रामचन्द्रस द्वितीयो विवाह: ३१.१.२००४.
(३२६)
(१८//०८) ठ. रामदेव सुतो लक्ष्मीोपति हरिजीवो हरिअमसँ रूचि सुत शोभनाथ दौ (९७//०२) शोभनाथ सुत शंकरदत्त: पबौली सँ ज्ञान सुत कृष्णथदेव दौ (७८/०८) नरउनसँ गीरू द्दौ ठ. लक्ष्मीापति सुत हरिहर: माण्ड रसँ वैदिकविश्वदम्म९र सुत यदुपति दौ (८६/०२) सोदरपुरसँ महेश द्दौ ठ. हरिहर सुतो देवकृष्णद प्र. जटीक: करमहासँ रामदेव सुत भोरानाथ दौ (८६/०६) वलियास सँ परमानन्द् द्दौ ठ. जटी सुता दरिहरासँ भगीरथ सुत कुलपति दौ (१०८/०३) सोदरपुरसँ हरिपति द्दौ ठ. हरिजीव सुत गोविन्दौ: नरउनसँ कामदेव सुत भैरव दौ (९९//०७) बूधवाल सँ लखाई द्दौ ठ. (१८//०८) रतिदेव सुत बाबूक: करमहासँ हरिपति सुत काशी दौ (७२//०८) काशी सुता चतुर्भूज (१८६//०४) ऋषिकेश जगन्नाशथ सदानन्दा७: सोदरपुरसँ गोविन्द सुत गोनू दौ (६६/०४) पालीसँ पिताम्बसर द्दौ (१८/०८) म.म. कृष्णीदेव सुत बूधवालसँ हरखू सुत रघुनन्द/न दौ (७९/०६) उधे सुतो हरखू गोपालो माण्डलरसँ कुलपति सुत विशो दौ (५३/०६) टकबालसँ रति दौ हरखू सुत रघुनन्दँन: दरिहरासँ बाटू सुत विशो दौ (३४/०९) बाटू सुतो माधव विशौकौ पबौली देवदत्त सुत शिविदत्त दौ (३२//०१) टकबालसँ शिरूदौ विशो सुत रामनाथ: पालीसँ विशो सुत गुणे दौ (६३/०४) खोआल सँ दिन द्दौ रधुनन्दस सुता खौआल सँ जगन्नालथ सुत हरिकेश दौ (१७/०४) हरिकेश सुता पालीसँ नोने सुतहींक हरिकेश दौ (९२/०१) नोने सुता हरिकेश महेश भवेशा बलियास सँ चमरू दै (५६/०६) चमरू सता राम हरि रूचिका बहेराढ़ीसँ धामसुत गुणे दौ सरिसबसँ गुणेश द्दौ हरिकेश (३३४/०८) सुता माण्डगरसँ भानू सुत गोनू दौ कुजौली मेधू द्दौ
(३२७)
ठ. मधुसूदन सुता बूधवालसँ हरखू सुत रघुनन्दशन दौ (१५५//०९) खौआलसँ हरिकेश द्दौ अपरा ठ. मधुसूदन सुता वलियाससँ कृष्ण सुत जगन्ना०थ दौ (४९/०७) बहेराढ़ी सँ रामी द्दौ (२०//०८) ठ. भवदेव सुत चतुर्भूज माण्डुरसँ काशी दौ (८४//०६) नरहरि सुता काशी भीम माधवा बूधवालसँ थेध दौ (९१//०४) सोदरपुरसँ पशुपति द्दौ काशी सुत कवि: सरिसबसँ नोनी सुत गोपीनाथ दौ (९८//०३)अलयसँ गादू द्दौ ठ. चतुर्भूज सुतो जगदीश चिरन्जीहवो नरउनसँ जीवनाथ सुत अनिरूद्ध दौ (२५/०७) अनिरूद्ध सुतो लक्ष्मीभपति: सोदरपुरसँ नरपति दौ (४०/०२) बूधवालसँ सुरपति द्दौ (२०//०८) ठ. कामदेव सुत गणपति पालीसँ बाभन दौ (७७/०८) माण्ड्रसँ रमानन्दि द्दौ अपरा ठ. कामदेव सुत अधारी क: (१३९//०५) किशाई सुता माड़रि बलियास सँ राय रधुनन्दजन दौ (९०//०३) रधुनन्दान सुतौ चतुर्भुज (१५७//०३) शुंभकरै (२४१/०४) पाली सँ छीतू दौ (५७//०५) मुकुन्दज सुत छीतूक: सोदनुरसँ दामोदर दो (३२/०९) दामोदर सुता दरिहरासँ रतनू दो बूधवालीसँ परान द्दौ धित्तू सुत लक्ष्मीधदेव: माण्डररसँ जाटू दौ (४५/०६)जाटू सुता बूधवालसँ माधव दौ (३५/०३) सोदरपुरसँ रूचिनाथ द्दौ ठ. गणपति सुतो नाथ गोपीनाथौ नरउनसँ रामभद्र दौ (११३/०८) रामभद्र सुत रघुपति: पबौलीसँ केशव दौ ठ. नाथ सुता यदुनाथ देवनाथ गुरू प्र. जयकृष्णाँ करमाहसँ भोरानाथ दौ (८६/०६) वलियाससँ परमानन्दू द्दौ ठ गुरू प्र. जयकृष्णव सुतो कलानाथ गौरीनाथो करमहासँ कमलनयन दौ (७६//०९) सदानन्दा सुतो हरिकृष्णल कमलनयनो माण्डोरसँ हरपति दौ (१३२/०४ नरउनसँ दामोदर द्दौ कमलनयन (२२२/०१) सुतो शोभाकर (१६२//०२) शिवकरो नरउनसँ प्राणपति दौ (१२३/०७) घुसौत सँ भगीरथ द्दौ ठ. कलानाथ सुता पालीसँ कुलपति सुत तानू दौ (८३/०२) भवानी नाथ सुत निवास दरिहरासँ अन्दूस सुत दामू दौ (५४/०३) बेल. जाने द्दौ
(३२८)
श्री निवास सुता रामचन्द्र ब. (०१//०५) लक्ष्मपन छनाई का: बलियाससँ पण्डितराय रघुनन्दान दौ (९०//०३) करमहासँ माधव द्दौ लक्ष्मतन सुत कुलपति: कटका सोदरपुरसँ सँ गोविन्दद दौ (१४९//०४) जगतानन्दष सुत गोविन्दउ: दरिहरासँ माधव दौ गोविन्द सुतो रामभद्र ब. (६/०८) हरपति: खौआलसँ पद्यनाभ सुत रामभद्र दौ हरिअमसँ पदूमद्दौ कुलपति सुत तानूक: दरिहरासँ हेमाड़द दौ होरे सुत भगीरथ सुतो रामनाथ भवानी नाथोपालीसँ कमल दौ भवानीनाथ सुत रामदेव दिधोसँ सूरजू सुत जयराम दौ रामदेव सुतो गुणाकर देवानन्दोौ पालीसँ जगदीश दौ।। (१३०//०२) जगदीश सुता दरिहरासँ रघुसुत शिरोमणि दौ।। (७३/०९) बुवालसँ रामचन्द्रु द्दौ गुणाकर सुतो हेमाड़्ग भवेशो बुधवालसँ कामदेव सुत गंगाराम दौ (६४/०७) गंगाराम सुता दरिहरासँ मथुरा दौ विष्णुसपति सुत विश्म्६४०र सुता मथुरा परशुराम दिवाकरा हरिअमसँ विश्व नाथ दौ ।। मथुरा सुतो पीताम्ब्र कुलपति: एकहरासँ श्रीपति सुत कृष्ण दाश दौ (४६/०८) पबौलीसँ जीवनाथ द्दौ हेमाड्द सुता केशव ब (१७/११) केशो राय हिरन परमानन्दाय बूधवालसँ बालकृष्णर दौ (८६/०५) पीताम्बौर सुत परशुराम: जगतिसँ नोने सुत होरे दौ (३५/०६) होरे सुतो मधुसूदन पुरूषोतमो सोदरपुरसँ चाण दौ (४०/०८) चाण सुता गोविन्द३ राम भवानी बाछेका पालीसँ हरिकर दौ (४६/०५) हरिकर सुता सतलखासँ गोरीश्वार दौ (५९/०८) गंगोली सँ दृष्टिकर द्दौ परशुराम सुत वदीक: (२५/०७) सुतोवदीक: दियोध सँ उँमापति दौ।। (१२९//०७) वलियास सँ रामकर द्दौ वदी सुता राम (२३//१०) छीतर ब. (६१//१०) बालकृष्णा दरिहरासँ बाभन दौ (५७/०१) जजिबालसँ लक्ष्मृन द्दौ बालकृष्णा सुता सोदरपुरसँ गोविन्द७ सुत वंशमणि दौ करमहासँ रामचन्द्र/ द्दौ
(३२९)
तानू प्र. नेत्रानन्दव सुता खण्ड बलासँ जीवनाथ दौ मुकुन्दन सुत वंशी सुत रघुक: करमहासँ गौरि दौ रघु सुत शंकर: खौआलसँ उँमापति सुत अनन्ता दौ सोदरपुरसँ टेकी द्दौ शंकर सुत जीवनाथ: वलियास सँ मथुरेश दौ। (४४//०४) मथुरेश सुता पबौली सँ मणिनाथ सुत अनन्तथराम दौ माण्ड रसँ शिवराम द्दौ जीवनाथ सुता अंकुशी टकबालसँ गंगाधर दौ गौरीपति सुत जयदेव सुत आनन्दी क: सकराढ़ी राम दौ आनन्दीन सुता महादेव वरदेव गंगाधरा दरिहरासँ भगीरथ सुत बेचू दो सोदरपुरसँ कृष्णासदाश द्दौ गंगाधर सुता गौर सोदरपुरसँ हेमाड़द दौ रत्नपति सुत गोपी सुत हेमाड़न्द यदुपति : सकराढ़ी सँ गोपी दौ हेमाड़द सुत लालाक: एकहरासँ रमानन्दद सुत गिरीश दौ सोदरपुरस सँ थेधी द्दौ एवम् ठ कलानाथ विवाह:।। ठ. गौरीनाथ सुत रघुनाथ: पालीसँ कुलपति सुत तानू प्र. नेत्रानन्दठ दौ (१५७/०१) खण्डुबलासँ जीवनाथ द्दौ एवम् ठ. कलानाथ विवाह: ठ. एवम् ठ. रामदेव पत्य० समाप्तख: म.म. ठ. मेध सुत कृष्णाानन्दन खौआलसँ नन्दठन सुत जगन्नावथ दौ (१७/०४) पनि शम्भू दौ।। ठ. कृष्णाानन्द सुत धर्मपति: हरिअमसँ मुकुन्दव दौ (९६/०१) सोदरपुरसँ रतिपति द्दौ अपराठ. कृष्णाननन्दस सुताराम लक्षमन भरता: भाण्ड्रसँ मधुसूदन दौ करमहासँ शिव द्दौ अपराठ. धर्मपति सुता हरिअमसँ भवानन्दम दौ (६१/०४) सरिसबसँ केशव दौ।। अपरा ठ. धर्मपति सुता एकहरासँ परमानन्दद दौ। (१३४/०४) बैद्यनाथ सुतो परमानन्दक: टकबालसँ रंजन दौ।। (१३३/०२) रंजन सुता टेकी प्र. चिन्तापमणि रामभद्र विरेश्वकरा बेलउँचसँ नोने सुत डालू दौ बभनियामसँ लक्ष्मीठकर दौ।। परमानन्दर सुतो शिवमुरारि सोदरपुरसँ रत्नाकर दौ।। (६७/०६) खौआलसँ शिव दौ।। अपरा ठ. धर्मपति सुतो चतुर्भूज सदानन्दोी (१६०/१०) बुधवालसँ रघुनाथ दौ।। (१३४/०२) सरिसबसँ गौरीनाथ दौ।। एवम् ठ. धर्मपति विवाह: ठ. चतुर्भूज सुतो छात्रकर हरिअसमँ
(३३०)
होरिल सुत हरिनाथ दौ (१३४/०३) एकहरासँ बलभद्र दौ अपरा ठ. चतुर्भुज सुता महिधर हरिहर नित्यारनन्दि दोनी प्र. घनानन्द कुलानन्दाल: (१६०/०८) माण्डमर सँ परमानन्दन सुत यशोधर दौ।। (०२/०१) यशोधर सुतो भरथ गुदाई कौ घुसौतसँ भवेश दौ (१४१/०१) दरिहरासँ चक्रपाणि द्दौ ठ. महिधर सुता माण्डुरसँ भट्ट सुत श्री कृष्ण० दौ।। (३४/०८) श्री कृष्ण सुता घुसौत सँ देहरि दौ।। (४२/०६) ठ. देहरि सुतो लक्ष्मीरनाथ: वलियाससँ चतुर्भुज दौ।। (१५६/०५) चतुर्भूज सुते (१९०/०५) सुते देवसेना मयनाकें बूधवालसँ श्या म दौ।। (१८६/०८) अपरा काशी सुता रामदेव विश्वानाथ गोपीनाथ वलियाससँ रति दौ।। गोपीनाथ सुतो श्याुम: सोदरपुरसँ भानुदत्त सुत जानू दौ।। (५६/०१) नरउनसँ श्री नाथ दौ।। श्याोम सुतो विष्णुजपति बूच्ची दरिहरासँ चक्रपाणि दौ।। (४७/०४) चक्रपाणि (१०४/०७) सुता परमानन्दि भवानन्दँ सदानन्द१ रमानन्दर अभिनन्दौ नित्या(नन्दु मधुसूदना: सोदरपुरसँ विशो सुत राजा दौ।। (१८१/०५) पालीसँ बासुदेव दौ।। अपरा ठ. महिधर सुतो साहेब: करमहासँ श्या‍म सुत नााि दौ।। (९१/०४) श्यारम सुतो धराधर नाथो (२६६/०४) नाथो सकराढ़ीसँ रमणी दौ।। (७४/०४) हरिअमसँ गोढ़ाई दौ।। नाथ सुता सरिसबसँ गोविन्दो दौ।। अपरा ठ. महिधर सुत साहेब: करमहासँ श्याँम सुत सरिसब सँ गोविन्दप दौ।। (१३८/०६) भवानन्द सुता बैद्यनाथ रामेश्वशर हरिश्वुरा: नरउनसँ श्री नाथ सुत होरे दौ (१५०//०९) होरे सुता बुधवालसँ रघुनाथ दौ (८९//०९) सरि बासुदेव द्दौ हरिश्वदर सुत गोविन्दर खोआलसँ भवानाथ दौ।। (८१/०७) सुता पालीसँ रामभद्र दौ (१५०/०१) सोदरपुरसँ शिव प्र. शिवदेव दौ।। गोविन्दद सुता दरिहरासँ अभिनन्द दौ १३५/०७) अभिनन्दद सुता केशव (२९८//०६) (१८९/०४)माधव जगतीका (२६३//०१) जौकी सरिसबसँ जयकृष्ण‍ दौ जुड़ाउन सुतो पद्यनाम: पालीसँ भवपति दौ।। पद्यनाम सुतो रघुपति नरउनसँ रूद दौ।। रघुपति सुतो यज्ञुपति (२९९/०२) वलियाससँ जीवे सुत यशोधर दौ।। ब्रहमपुरासँ भोगीश्वुर दौ।। यदुपति सुतो जयकृष्णौ: पालीसँ श्री नाथ सुत हरिनाथ दौ।।
(३३१)
हरिनाथ सुता गंगोर सँ श्रीनाथ सुत रामदेव दौ पालीसँ बलभद्र द्दौ जयकृष्ण सुतो बुबिनेक: वलियासँ होरिल सुत रामभद्र दौ (१५१//०७) पालीसँ जगन्नाुथ द्दौ एवम् ठ. महिधर द्वितीय विवाह:।। ठ. हरिहर सुता पालीसँ रामचन्द्रन सुत रघुराम दौ सकराढ़ी सँ शुभंकर दौ।। ठ. नित्याणनन्दि सुता माण्ड्रसँ नारायण सुत भवदेव दौ करमहासँ जगन्नाशथ द्दौ अपरा ठ. नित्यािनन्द सुत चाण: पालीसँ जगन्ना थ सुत नारायण दौ (१५०//०६) सोदरपुरसँ पुरूषोत्तम द्दौ ठक्कु र दोनी प्र. घनानन्द१ सुता भैपन रन्ज न बुद्धिकरा: वत्स२वाल नरउनसँ घनश्यालम सुत रत्नपति दौ पुने पौत्र जनार्दन सुतो हरिनाथ रघुनाथौ दरिहरासँ मानू दो बूधवालसँ महिपति द्दौ रघुनाथ सुता अनन्त लखनी नन्दीाका पकलियासँ गोविन्दु द्दौ अनन्ता सुत चौधरी बल्लीुक: फनन्दनहसँ मुकुन्दँ सुत रन्जगन दौ ब्रहमपुरासँ विष्णु् द्दौ चौधरी बल्लीा सुता कृष्णाधनन्द् (२५४//०६) अनिरूद्ध (१७०/१०) भगीरथ चाण ऋषिकेशा: कुजौली सँरूपनाथ सुत प्रितिनाथ दौ गंगोर सँ बाभन द्दौ चौधरी अनिरूद्ध सुतो समरी सप्रक्रय घनश्‍यामो खौआलसँ नारायण सुत बाबू दौ (१२१/०६) बूधवलासँ कुने द्दौ घनश्यािम सुत रतनपति: कुजौली सँ शुभंकर दौ (१३१/०३) दियोध सँ श्यायम द्दौ रतनपति सुतो कमलनयन वंशीधरो ब. (१७//०६) खौआलसँ भवानन्दय दौ (८१//०९) भवानन्दर सुता (२३२/१०) सोदरपुरसँ महादेव दौ (६३/०२) नरउनसँ रमनी द्दौ एवम् ठ. दोनी प्र. धनानन्दौ प्रथम विवाह अपरा दोनी प्र. घनानन्द सुता सूदी प्र. हरिनाथ काशीनाथ: पालीसँ जगदीशसुत कुलपति दौ।। (१४९/०६) जगदीश सुतो कुलपति: सकराढ़ी मोची दौ।। (६१/०१) रघुनाथ सुता लखाई (२३८/०५) जगाई (२२४//०९) मेत्यीहका अलयसँ बन्दी सुत जटेश दौ बेलउँच जानू दौ
(३३२)
मोची सुत श्याुम: (२६५/०३) सोदरपुरसँ प्रितिनाथ दौ (१३१/०९) प्रितिनाथ सुता अलयसँ गोविन्दय सुत कामदेव दौ दरिहरासँ गणेश द्दौ कुलपति सुतौ गुणनिधि मोदी कौ जजिवाल सँ कविराज सुत दुखनी दौ (१४४/०१) दुखनी सुता दरिहरासँ हिंगू सुत नन्द दौ (१४१//०८) नन्दी सुता पालीसँ महादेव दौ पण्डुदआसँ महादेव द्दौ एवं दोनी द्वितीय दौ।। एवं दोनी द्वितीय विवाह: अपरा ठ दोनी प्र घनानन्द सुतो दिनबन्धुत रोहिणी कौ माण्डीरसँ चाण सुत मेनू दौ (१५०/०१) पबौली सँ नारायण द्दौ अपरा ठ. दोनी सुतो बन्धपन: खौआलसँ रतीश दौ।। (१४४/०४) हिरानन्दध सुतो रतीश सन्तोरशी कौ सोदरपुरसँ बघरू दौ।। (९१/०४) करमहासँ श्या‍म दौ।। रतीश सुतो धर्मपति: अलयसँ धरणी दौ।। (१४७/०३) भवानी सुतो कृष्णयपति (२३२/०८) धरनी कौ सतलखासँ मोहन दौ।। (३३/०४) पालीसँ गोपी दौ।। पाठक धरनी सुतो वाणी दूबरी (२६८/०५) खडगपाणि माण्डपरसँ अनिरूद्ध (२२०/०६) सुता पारखण्डण बहेराढ़ीसँ परमानन्द३ दौ (५७/०४) मेधाकर सुतो जगन्नारथ पचहीसँ अनू दौ।। जगन्ना थ सुतो गोविन्दा तल्हानपुरसँ मुकुन्दठ सुत माधव द्दौ टकबालासँ दूब द्दौ गोविन्दथ सुत परमानन्द‍: माण्डररसँ देवनाथ सुत श्री नाथ दौ।। (२२७/०३) अलयसँ गौरी द्दौ परमानन्द् सुता जजिवालसँ पद्यापति दो (६५/०२) पद्यापति सुत गोढि़क सतलखासँ बाबू सुत केशी दौ बेलउँच हरिराम द्दौ अपरा ठ. दोनी सुत भौयाक: बभनियम सँ पक्षधर दौ।। (१२४//०७) भगीरथ सुत पक्षधर (३३०/०४) खौआलसँ कमल दौ (७५/०३) बेलउँचसँ परमानन्द० द्दौ पक्षधर सुता शिवनन्द न मेदनि गोशॉंदू दुखिया का सक चाण दौ सोने सुत हरपति सुत रूचि रति:रति सुतो जयदेव वासुदेवो बुधवास सँ यशोधर दौ (२४/०३) गंगोली मित्रकर दौ।।
(३३३)
जयदेव सुता मधुसूदन दामोदर हरिकेश काशी बलभद्र विश्वतनाथ श्यारमा: फनन्द हसँ हरदत्त सुत रघुदत्त दौ गंगोली रघु दौ।। हरिकेश सुतो शतन्जीाव रघुराम प्र. वीरो यमुगाम सँ धनेश सुत लक्ष्मी दौ खौआलसँ रघु द्दौ वीर सुता ललीत मित्रकर चाण वैया घनश्या मा: सोदरपुरसँ मोहन दौ मोहन सुता माण्डमरसँ गोविन्दश सुत जगदीश दौ अलसारि सँ गोनू दौ।। चाण सुता खगपति गणपति बोध मनाबोधा: जमुनी जजिवालसँ भगीरथ दौ इन सुत गीरू सुतो लक्ष्मीबनाथ बहेराढ़ी गणेश दौ।। लक्ष्मीौनाथ सुता भवानी ब. (१५/०३) विश्वलनाथ काशीनाथ (३१३/०५) मणिनाथा: (०६/०२) जालयसँ नारायण सुत वेणी दौ दिधो सँ धाने दौ भवानी सुता मोहन (२२७/०५) नीलकंठ (३२४//०४) शिवनी का पनि लक्ष्मी/नाथ दौ।। (१४०/०५) रामकर सुत भवनाथ सुतो लक्ष्मीननाथ: दरिहरासँ सोने दौ।। लक्ष्मीननाथ सुता हरिनाथ रघुनाथ (७/०६) बनमाली गौरीनाथा: जजिवालसँ नोने सुत माने दौ दरिहरासँ हरिहरदौ।। शिवनी सुता नित्याानन्दव (१७०/०८) भगीरथ मुररिय: (२३२//०७) बुधवालसँ विश्वौनाथ दौ।। (८७//०२) भवनाथ सुत विश्व७नाथ एकहरासँ विभाकर सुत गोनू दौ खण्डुबलासँ निधि द्दौ विश्व।नाथ सुत अनन्त२: सोदरपुरसँ सँयशोधर दौ।। (१५१//०४) अलयसँ रतनाकर द्दौ भगीरथ सुत नन्दपलाल (१६७/१०) दरिहरासँ मोहन द्दौ (५३//०६) रतन सुता मोहन सदानन्दस भोरा (२३८/०६) भोरा (५/१०) मनहर धनेशा खण्डसबलासँ बाबू दौ।। (६४/०८) पालीसँ श्रीनाथ दौ।। मोहन सुतो शिरी अलयसँ चूड़ामणि दौ।। (५९/०२) जगन्ना थ सुतो अनिरूद्ध: दियोध सँ श्रीधर दौ।। अनिरूद्ध सुता मधुसूदन गदाधर हरिकेश दशरथ चूड़ामणिय: माण्उुर देवशर्म्मा दौ एकहरासँ शिरू दौ।। चूड़ामणि सुता खौआलसँ काशीसुत प्रतिनाथ दौ हरिअमसँ सभापति दौ।। एवं दोनी पंचम विवाह।।
(३३४)
ठ. सुदी प्रसिद्ध मित्रनाथ कृष्ण।दत्त देवीदत्त (१६०/०३) इश्वररीदत्त (१६०//०३) झौरीका (१६०//०४) ओड़ा एकहरासँ धरनी सुत बन्धुस दौ (५०/०१) भवानी सुतो दमनी (१६८//०२) मोहनो बूधवालसं गरूड़ दौ (१३८/०७) सोदरपुरसँ जयदत्त दौ।। मोहन सुतो धरनीक: बूधवालसँ बाटू सुत कृष्णभ दौ।। (१५१/०४) सतलखासँ लक्ष्मीमनाथ दौ।। धरनी सुतो नाथ (२२७//०२) बन्धु कौ माण्डसरसँ लोटाई सुत गंगेश दौ (७३/०१) मधुकर सुता उँमापति कुलपति गौरीपतिय: बभनियामसँ रूचि सुतशंकर दौ जजिवालसँ पॉंखू दौ।। गौरीपति सुता लोटाई छोटाई गदाधरा: बेलउँचस रामेश्वपर दौ (२०/०४) श्रीकुमार सुता रामेश्वशर राघव मधुसूदन जजिवालसँ श्रीधर सुत गांगु दौ दरिहरा सँ रघुपति दौ।। रामेश्वशर सुतो लोकनाथ: लल्हूनपुर हरिकर सुत मतिकर दौ हरिअम सँ भी दौ।। लोटाई सुतो मोहन (२३३//०४) गंगेशो सोदरपुरसँ माधव दौ।। (९०/०१) हरिअमसँ हरिकेश दौ।। गंगेश सुतो पीताम्बसर: (२२९//०१) करमहास पुरन्दंर दौ।। (१३०/०५) भवे सुतो श्री राम: सोदरपुरसँ शंकर दौ (८९/०५) सतलखासँ शंकर दौ।। श्री राम सुतो बाबूक: सरिसबँ हचलू दौ।। (८७/०१) हचलू सुतो विश्वरम्मार: खौआलसँ जीवे सुत डालू दौ पनिचोभसँ ग्रहेश्व९र दौ।। बाबू सुता पुरन्द)र अनन्तश (१६८/०३) दामोदरा: (१६९/०८) बलियासँ गोपाल सुत नारायण दौ बुधवालसँ विश्वचनाथ द्दौ पुरन्द र सुत रघुदेव (३१३/०१) सतलखासँ सुत: शुक: गंगोली सँ विष्णु पति सुत हरिनाथ दौ ब्रहमपुरासँ निधि द्दौ शुक सुतो भवानन्दत: सतलखासँ श्री हरिसुत जयदेव दौ टकबाल छीतू दौ।। भवानन्दद सुतो रघुनाथ: सोदरपुरसँ वेणी दौ।। (९१०२) बासुदेव सुता रघुपति विष्णुघपति चन्द्ररकरा: दरिहरासँ गिरीसुत भगत् दौ बेलउँचसँ साधुकर दौ।। चन्द्रघकर सुतो वेणीक: माण्डुरसँ चाण सुत कृष्णु गंगोरसँ गोनू दौ।।
(३३५)
वेणी सुतो मोहन रमाकान्तोे सकराढ़ी सँ महेश सुत गोपीनाथ दौ।। (१४९/०७) सोदरपुरसँ रत्नमपति दौ।। ठ. रघुनाथ सुतो ठ. महेरमान (२८८/१०) (पॉंजि) तेजनो (१०/०५) खौआलसँ परमानन्द सुत दिनाराम दौ।। (१४४/०४) दिनाराम सुता बेलउँच बाछनि सुत वीर दौ।। (५९/०९) अपरा वीर सुता गोविन्द् (२४६/०८) गोकुलनाथ (२५९/०७) बुद्धिनाथा: विस्फीीसँ पीताम्ब‍र सुत मोहन दौ।। (१२८/०९) घुसौत सँ जगदीश दौ।। एवम् सुदी प्र. मित्रनाथ विवाह: (१५९/०१) ठ. देवीदत्त सुता माण्ड रसँ रमाकान्ती सुत नन्दी्नाथ दौ।। (९०/१०) कारू सुतो रमाकान्ता: सतलखासँ नारो दौ। (१४६/०६) बमनियासँ झांडेदौ।। भिखारी (२३६/०५) सुतो दुर्गानाथ: बलियासँ घनश्यानम दौ।। (१४९/०५) वैदिक घनश्यारम सुतो मुनि पेमनौ पालीसँ भैरव दौ।। (१४२/०६) रामनाथ सुतो पुरखूक: सरिसबसँ श्रीपति सुत बलभद्र दौ पालीसँ माधू दौ।। पूरखू सुतो भैरव कालीदाशो सकराढ़ीसँ यदुपति दौ (६१/०१( केशव सुता (२४९/०३) सुता हरिराम परशुराम यदुपतिय: निखूति सँ ह्दयकर सुत पुरूष दौ पालीसँ भैरव दौ।। यदुपति सुता हरिनन्द न कुलपति चतुर्भूजा: पचही जजि सँ पुरूषोत्तम सुत अनन्ति दौ।। पनिचोभ सँ चतुर्भूज दौ।। भैरव सुता दरिहरासँ रामकृष्णो सुत गोवर्द्धन दौ (११४/०४) रामकृष्ण सुतो (१६५/०२) सुतो नीलकंठ (२४७/०४) गोवर्दनो सोदरपुरसँ अच्युभत दौ।। (१३१/०३) बहेराढ़ी सँ कान्ह२ दौ।। गोवर्दन सुतो (२०७/०६) रघुनाथा: (२८९/०८) पालीसँ पद्यूम्नो दौ (१४९/०२) प्रद्यूम्नत सुता सेवक (२०/०९) धनमनि महादेव किसाना: सकराढ़ी रामदेव दौ पूरखू सुतो मांगुक: जजिवालसँ रविकर दौ।। मांगु सुतो भवानीक: कुजौली सँ भोगी दौ।। भवानी सुतो कृष्णजदेव रामदेवो पनिचोभसँ गणपति सुत प्रतिनाथ दौ सकराढ़ी सँ विश्वणनाथ दौ।।
(३३६)
रामदेव सुताजजिवालसॅं उँमापति सुत पद्यापति दौ।। (१५८/०८) सतलखासँ केशी दौ।। नन्दीानाथ सुता रैयामसोदरपुरसँ हिराराम दौ वन्दीि सुत हरिगोविन्दन सीतारामो छामू सकराढ़ीसँ नरोत्तम दौ।। हिराराम सुता दयानिधि वैदी: रंगलाल आशीलाला: जालयसँ नित्यामनन्दि सुत राम दौ विस्कीीसँ दिनबन्धु दौ।। एवं ठ. देवीदत्त विवाह: (१५९/०१) ठ. इश्व्रीदत्त (२२५/०७) सुतो चिरन्जींव गुदरौ माण्डीरसँ शिवदत्त सुत रघन दौ।। (२२६/०८) सोदरपुरसँ दत्त दौ ठ. चिरन्जीीव सुतो नित्यातनन्‍: करमहासँ सकलर सुत पोषन दौ दरिहरासँ भवन दौ।। ठ. नित्यातनन्दु सुता बलियासँ बलदेव सुत मनुलल दौपाली बबूआ प्र. गोपाल दौ।। (१५९/०१) ठ. झोंटी सुता बलियासँ मचल सिंह सुत उदय सिंह दौ पालीसँ मोदनाथ दौ।। ठ. काशीनाथ सुतो लक्ष्मीहदत्त: सकराढ़ीसँ बासुदेव सुत दुखनी दौ (१२९/०१)पबौली सँ रघुऔ ठ. लक्मीमीहदत्त सुता सतलखासँ भानू सुत धरनी दौ बूधवालसँ ऑंखी दौ।। ठ. दिनबन्धुष सुतो बिहारीक: अलयसँ धनीसुत दूबरि दौ।। (२६८/०५) सकराढ़ीसँ उँमापति दौ ठ. बिहारी सुतो गोविन्दत दत्त भगवानदत्तो बेलउँचसूं प्रेमकर सुत देवनाथ दौ सतलखासँ आनन्दख दौ।। ठ. गोविन्दभ दत्त सुतो मधुसूदन अच्यु तो पचही पालीसँ वरतू सुत अमृतनाथ दौ अपराधी दरिहरासँ जालदत दै।। ठ. भगवानदत्त सुता पचही पालीसँ वरजू सुत अमृतनाथ दौ अमरावतीदरिहरासँ जाल्पासदत्त दौ।। (१५७/०१) ठक्कु र कुलानन्दु सुता खौआलसँ परमानन्द सुत हिरानन्द। दौ (१५८/०४) सोदरपुरसँ बक दौ। अपरा ठ. कुलानन्दत सुतो छबनूक बहेराढ़ीसँ लखाई सुत शूलपाणि दौ हरियमसँ जयकृष्ण दौ।। एवम् ठ. चतुर्भूज सन्तखति समाप्तौ। (१५९/११) ठ. सदानन्द सुता घुसौत सँ देहरि दौ।। (१५७/०३) बलियासूं चतुर्भूज दौ।। (१५७/०७) ठ. राम सुता देवानन्दख रतिधर यदुपतिय: माण्ड।रसँ मोहन दौ।। (१०३/०१) दूरिअसमँ शोभनाथ दौ।। अपरा ठ. राम सुतो लक्ष्मीरपतिय (१६१/०३) दरिहरासँ रामभद्र दौ।। (३८/०२) रामभद्र सुता सोदरपुरसँ पदमर्दा (४८/०१)
(३३७)
पदूम सुता महादेव नारायण गंगाधर श्याहमा: कुजौलीसँ दिनूसुत श्रीनाथ दौ।। (३०/०६) दीनू (२६६/०७) सुतो श्री नाथ: पनिचोभसँ चौबे सुत हचलू दौ माण्ड०रसँ गोविन्द) दौ।। श्रीनाथ सुतो बाबू कृष्णािनन्दार माण्ड(रसँ रामसुत गोनू दौ।। (३९/०७) जजिवालसँ रवि दौ।। (१६०/११)ठ. लक्ष्मी पति सुतो श्री राम: कुजौली सँ कवि गंगा दाश दौ।। (८५/१०) माण्उारसँ यदुपतिय (१५७/०७) ठ. लक्ष्मवन सुता नीलकंठ चक्रपाणि शतन्जी वा: दरिहरासँ सोनू सुत श्रीकृष्ण९ दौ।। (१०६/०७) सरिसबसँ गौरीपति दौ।। ठ. शतन्जी्वा सुता पालीसँ श्री राम सुत रामचन्द्र दौ पबौली यदुपति दौ।। (३७/०७) ठ. भरथ सुताखैआलसँ लक्ष्मीुपति सुत गौरीपति दौ।। (७९/०९) नरउनसँ सरस्वुती राम दौ।। एते महामहोपाध्याीय भगीरथ प्रसिद्ध मेध सन्तीति समाप्ताा: माघ शुक्लध त्रयोदश्यांस कुजे।। (०३.०२.२००४)
(३३८)
उँ म.म. ठ. दामोदर सुतो अग्निहोत्रिक म.म. ठ. विश्व२म्म२र: हरिअसमसं गयन दौ।। (३२/०७) दरिहरासँ बसाउन दौ।। अग्नि होत्रिक ठक्क र विश्व्म्म‍र सुतो भवेश: दरिहरासँ महेश दौ।। (३२/१०) हरियमसँ भवे दौ।। अपरा ठ. विश्व म्म र सुता ऋषिकेश सुता रघुराम म.म. पश्शुश राम (१७५/०३) शिवरामा (१७५/०५) दरिहरासँ रामदेव दौ।। (८२/१०) ठ. रघुराम सुता खौआलसँ गौरीपति स्टौ व दौ। (७०/०९) नरउनसँ सरस्व/ती राम दौ।। अपरा ठ. रघुराम सुतो हरिकृष्ण७ बलभद्रो नरउनसँ बछाई दौ।। (७९/०९) कर रामप्रद ठ. हरिकृष्णह सुता माण्डभरसँ भवेश दौ।। (९८/०२) सरिसब सँ सोनाई दौ।। अपरा ठ. हरिकृष्ण‍ सुता दरिहरासँ विश्वभनाथ दौ।। (१००/०३) सोदरपुरसँ कुलपति दौ।। अपरा ठ. हरिकृष्ण। सुता दरिहरासँ गंगाधर दौ।। (९७/०४) नाउनसँ दामोदर दौ।। ठ. बलभद्र सुतो रूचिपति विष्णु पति करमहासँ उँमापति दौ।। (९७/०७) माण्डररसँ हरिकृष्णं ठ. रूचिपति सुतो भौयाक: दरिहरासँ बन्धुि दौ।। ९८/०८) सोदरपुरसँ घनश्याकम दौ।। ठ. भैया सुतो कन्हा ईक: (१६२/०५) बूधवालसँ हर सुत विष्णुददत्त दौ।। (११९/०७) विष्णु२दत्त विष्णु दत्त सुतो जयदत्त एकहरासँ लोचन सुत बाबू दौ।। (१४८/०८) सुतो लोचन: कुजौलीसँ यदुनाथ दौ (८०/०७) अपरा शूचि सुतो भवनाथ गोपीनाथ (२०७/०३)
(३३९)
माण्ड३रसँ शिव सुत अन्दू( दौ सोदरपुरसँ शिव दौ।। भवनाथ (२२३/०५) सुतो यदुनाथ: पालीसँ वाचस्यूति सुत श्री हरि दौ।। (१३२/१०) श्री हरि सुता पबौली रामदत्त सुत जसाई दौ।। (९०/०७) जसाई सुतो सुरपति रघुपति पालीसँ महाई दौ।। २१/०४) खौआलसँ गोविन्दा दौ।। यदुनाथ सुतो पबौलीसँ हराई दौ (८०/०५) पॉं हराई सुता करमहासँ राघव दौ।। (११/०१) सोदरपुरसँ रामेश्व र दौ।। लोचन सुतो बाबू सनाथो नरउनसँ हरि सुत वीर दौ।। (८५/११) माण्ड७रसँ रघुनाथ सुतो तीर्थदत्त प्र. (१८२/०३) प्र. झींगुर तारादत्त (१७७/०१) नरउनसँ बासुदेव सुत दुखरण दौ।। (११०/०७) माण्ड७रसँ महादेव दौ।। एवम् भैया प्रभम विवाह: अपरा ठ. भैरूा सुतो भगीरथ रघुवरो खौआलस गोकुल दौ।। (८१/०४) सोदरपुरसँ सँ छबनू दौ।। (१६१/०९) ठ कन्हा्ई सुता सकाराढ़ी सँ झांडू दौ (११७०५) सोदरपुरसँ भवन दौ।। अपरा ठ. कन्हा ई सुता करमहासँ कृष्णसदत्त दौ (९४/०८) भवानीदत्त (१७६/०७) भवानीदत्त सुतो कृष्ण/दत्त: सोदरपुरसँ बुद्धिकर दौ।। (११/०३) हरिकर सुतो बुद्धिकर: बहेराढ़ी सँ दामोदर दौ।। (१३३०/०४) खौआलसँ ठाकुर दौ।। बुद्धिकर सुतो नित्यारनन्दा: (२०१/०१) माण्ड३रसँ महिधर दौ।। (११२/०३) कुजौलीसँ जगन्नानथ कृष्ण दत्त सुता हेमदत्त (१७९/०४) गोपीनाथ (१८६:०३) शशिनाथ माण्डतरसँ खगपति दौ।। (१०९/०६) पबौलीसँ कवि भोजन दौ।। ठ. भगीरथ सुता करमहासँ महेशदत्त दौ (१०८/०६) खण्ड।बलासँ महाराज माधव सिंह दौ।। ठ. रघुवर सुतो धुरधर: (१६५/०५) करमहासँ दामोदर दौ (११७/०१) चंचल प्र. सोमदत्त दामोदर झिंगुर महादेव देवन (२८८/०१) गुदरा: सुल्ह१नीनरउनसँ लक्ष्मी नाथ दौ।। (११७/०२) पालीसँ जगन्नाुथ दौ।। दामोदर सुता खण्ड्बलासँ ठ. साधू दौ (१२६/०२) बलियासँ मणि दौ।। एवम ठ. रघुवर पा्रण विवाह
(३४०)
अपरा ठ. रघुवर सुता लोआम सुरगनसँ राय रामनारायण दौ।। १२५/०४) रायेदवनारायण सुता राय रामनारायण राय रूपनारायण राग मातीक नारायणा करमहासँ शोभाकर दौ।। (१५९/०९) शोभाकर सुतो जयदत्त गंजनो सरिसबसँ साहेब दौ।। (१७४/०३) भंजनो सरिसबसँ साहेब दौ।। (८३/१०) पालीसँ भगीरथ दौ।। राय रामनारायण सुता राय दृग गोपाल परायण रामचेत नारायण राय सत्य१नारायणा महुआ खौआलसँ दुखंगजन सुत देवकृष्णम दौ।। (१५५/०१) चिन्ताकमणि सुतो महेश (२४२/१०) सुतो महेश (१८६/०८) भवेशो खण्डणबलासँ राम दौ।। (८५/०९) जयराम सुतो राम: घुसौत सँ भवदेव दौ।। (६१/८) भवदेव सुता विष्णु्देव हरिदेव (१७७/०४) शिवदेवा खौआलसँ धाने सुत कृष्ण१ दामोदर: सरिसबसँ इन्द्रतपति दौ।। केंशव सुत नरसिंह सुता प्राणपति विष्णवपुपति इन्द्रवपतिय का माण्उदरसँ रातू सुत गुणाकर दौ निसउँतसँ गोविन्दष दौ।। इन्द्रिपति सुतो रामभद्र बलभद्रो बलियाससँ जीवे सुत वेणी दौ अलयसँ रतनू दौ।। ठ. राम सुतो हरिपति गंगाधरो करमहासँ छीतू दौ।। (१५३/०६) छीतू सुतो रघुनाथ: सोदरपुरस बसन दौ।। (९०/०४) अपरा अर्जुन सुता श्री हरि अनन्ता केशवा (५७/०२) पालीसँ शिव दौ। केशव सुतो हेलन बसनो माण्ड।रसँ शिरू सुत साधुकर दरिअमसँ जसाउन दौ।।/ बसन सुतो रामनाथ: माण्डुरसँ से बाड़ी दौ उँमापति सुतो तेवाड़ी प्र. मुकुन्दम फनन्दुह सँ लाखू सुता वीर दौ वलियास रतनू दौ।। तेवाड़ी सुता जजिवाल होरे सुत पुरखू दौ करमहासँ दामू दौ।। भवेश सुतो दुखमंजन: करमहासँ भोरानाथ दौ११ (१४८/०४) सोदरपुरस प्रान्नाोथ दौ।। दुखभजन सुतो देवकृष्णौ: पबौलीसँ बन्धुू दौ।। (४८/०४) करमहासँ आनन्दीं दौ।। देवकृष्ण सुता लक्ष्मीँनाथ गिरधारी शेषनाग मतिनाथ (२१७/०१) पद्यनाथ नरउनसँ कलानिधि दौ।। (११६/०४) श्या/म सुतो उँमापति पबौलीसँ गोढ़ाई दो (१२९/०६) हर वसुदेव दौ
(३४१)
उँमापति सुतो (२२४/०४) सुतो कलानिधि सोदरपुरसँ पीताम्ब६र दौ।। (८९/०८) यदुनाथ सुता पीताम्बोर कमलचतुर्भूजा दरिहरासँ अफाई दौ।। (६२/०८) अलयसँ चिन्तापमणि दौ।। पीताम्ब्र सुतो रघुवीर: (१७३/०२) पालीसँ हरिदेव दौ।। ११२/०६) टीप चतुर कवि पदांकित यदुनन्दुन सुता छीतू रामदेव पॉं हरिदेव भवेदवा सोदरपुरसँ श्रीनिवास दौ (१३६/०४) श्री निवास (११२/०२) सुता पण्डुुआ सँ मिसर दौ।। (७१/०२) टकबालसँ विश्व नाथ दौ।। पॉं हरिदेव सुता बेलउँचसँ बाछनि सुत कृपाल दौ (४७/०६) माण्ड रसँ यदुनााि दौ।। कलानिधि सुता बुधवालसँ अभिराम सुत फकीर दौ।। (१५३/०८) अपरा मधुसूदन सुतो घनश्याकम आमिररौ सकराढ़ी सँ वासुदेव दौ।। (३७/०२) पालीसँ कृष्णश दौ।। अभिराम सुतो फकीर मणि ाकै खौआलसँ बैद्यनाथ दौ।। (९४/०२) पंछी प्र. पंचानन्दक सुतो बैद्यनाथ कबई नरउनसँ रत्नपाणि सुत कंगाई दो।। (६७/०४) रत्नपाणि सुतो कंगाईक: जजिबालसँ गुदि सुत मुकुन्दं दौ करमहासँ बुद्धिकर दौ।। कंगाई सुता तल्हानपुरस जीवनाथ सुत कामदेव दौ बुधवाल सँ सुधापति दौ।। वैद्यनाथ्ज्ञि सुता करमहासँ महिनाथ सुत बधाई दौ।। (६५/०४) वेणी सुता जगन्नासथ श्री नाथमहिनाथा माण्डुरसँ अमरूसुत धनपति दौ उजनी सँ गोढि़ दौ।। महिनाथ सुतो कामदेव बधाई कौ जजिवालसँ बासुदेव सुत महादेव दौ सोने सुत बासुदेव सुतो महादेव: कुजौलीसँ विदू दौ।। महादेव सुता श्री कृष्णाज रामकृष्णद छिताई रघुनीकौ बभनियाम सँ भैरव सुत हरिनाथ दौ खण्डसबलासँ हरपति दौ। बधाई सुता सकराढ़ी सँ मुरारि सुत गोढ़ाई दौ।। (१३८/०९) देवे सुत कृष्ण सुता शिरू बाटू मुरारि पीताम्ब।र चिकू का बहेराढ़ीसँ दिनू दौ।। मुरारि सुता बछाई चतुर्भूज।
(३४२)
मधुसूदन नारायण गोढ़ाईका पबौली सँ रविदत्त सुत भगीरथ दौ अलयसँ भगीरथ द्दौ गोढ़ाई सुत हरिदेव: नरउनसँ हरिपाणि सुतहरिनाथ दौ।। (१३९/०२) बूधवालसँ गरूड़ द्दौ फकीर सुता सरिसवसँ नीलाम्ब।र सुत चतुर्भूज दौ (११४/०६) दरिहरासँ भैरव दौ।। ठ. रघुवरसुता बैगनी अलयसँ राजा वेदानन्द् सिंह कलिकर्णावतार राजा लीलानन्दरसिंह दौ (०२//०१) महो गंगाधर सुते हरिकर पद्यकर प्र. पदूमो बेलउँचसँ डालू दौ हरिकर सुता श्री कर उदयकर ज्ञानकरा कलिगाम सँ होरे दौ श्रीकर सुत बुद्धिकर: माण्डनरसँ गदाकर प्र. गादू दौ बुद्धिकर सुता सुधाकर पीताम्बार बासुदेव नरहरि रामभद्रा: माण्ड रसँ रामधर दौ रामभद्र सुतो भरथ भगीरथो सुपटानी गंगोली सँ परान सुत हरिनाथ दौ सकराढ़ी सँ मति द्दौ भरथ सुता रामकृष्णौ जयकृष्णह हरिकृष्णाथ: माण्डोरसँ नरहरि सुत वनमाली दौ सोदरपुरसँ श्रीपति द्दौ रामकृष्णग सुतो विश्वेदश्व र बैद्यनाथो दिधिया दरिहरासँ कामदेव दौ रघु सुत श्रीधर सुतोकाम देव: कोइयार सँ सुधाकर दौ कामदेव सुता उसरौली अलयसँ पशुपति सुत रघुपति दौ खौआलसवँ गोविन्दध द्दौ विश्वेशश्व र सुता योगानन्दो देवानन्दु भवानन्दस शिवानन्दाव: (३२१/०८) दरिहरासँ गोपाल द्दौ उँमापति सुत हेरन सुतो नरोत्तम गोविन्दोव कुजौली सँ भवानी दौ नरोत्तम सुता धरनी गोपाल गोवर्द्धन दिगम्बमरा: गंगोली सँ हरि सुत काशी दौ पनिचोभसँ हरिकर द्दौ गोपाल सुतो रामनाथ प्रद्यूम्नोग सकरीसँ दमाई सुत कन्हाशई दौ सुन्द रसुत दमाई सुतो कन्हा ईक: बहेराढ़ी सँ पशुपति दौ।। कन्हाीई सुता जजिवालसँ गौर सुत रघुपति दौ बुधवालसँ प्रितिनाथ दौहित्र दौ।
(३४३)
महोदार देवानन्दक सुत चातुर्द्धरिक मनसबदार हजारी परमानन्दा चौधरी मानिकनन्दवनो (१९९/०४) अमरावती दरिहासँ भगीरथ सुत रमाकान्ती दौ।। (१३७/१०) अपरा रमाकान्त् सुता कसियाम बहेराढ़ी महिनाथ दौ काशी सुत जयदेव सुतो बछाईक: सुरगनस निकार दौ बछाई सुत महिनाथ: कुजौलीसँ बाबू सुत प्रोणपति दौ माण्ड्रसँ श्री नाथ द्दौ महिनाथ सुता दरिहरासँ अनन्तस सुत हाड़ी दौ (१५४//०६) हाड़ी सुता गंगोली सँ गंगाराम सुत राजाराम दौ बेलउँच रघुदेव द्दौ चातुर्द्धरिक मनसबदार हजारीपरमानन्दो सुतो राजा दुलार सिंह बाबू एक लाल सिंह प्र. तेजानन्दम सिहो पबौलीसँ टेगंडि़ दौ (६८/०६) रामभद्र प्र. छोटाई सुतो निताईक: बहेराढ़ीसँ मतिनाथ दौ (४९/०८) समरू सुतो दामूक: माण्ड रसँ हरि सुत दामू दौ हरिअमसँ जीवे दौ।। दामू सुता परान अन्दूर भवानी नाथा सरिसब संजोर दौ।। परान सुतो मतिनाथ: सकराढ़ीसँ अमरू सुत वेणी दौ सरिसबँ थानू दौ।। मतिनाथ सुता बेलउँच चाण सुत भवनाथ दौ।। (७२/०१) हरिअमसँ गदाधर दौ निताई सुतो ननूक: माण्डुरसँ रामेश्व(र दौ। (९४/०१) रामेवश्वतर (३३६/०५) सुतो अभिनन्दह: (२३४/;२) बहेराढ़ी सँ महाजन दौ।। (४९/१०) मिहाजन सुता दरिहरासँ मुकुन्द दौ।। ननू सुतो टेगड़ी दरिहरा सँ थेधाई दौ।। (८५/०९) पद्यनाम (२२३/०४) सुतो अनिरूद्ध सोदरपुरसँ धेध सुत भवनाथ दौ नरउनसँ नरपति दौ।। अनिरूद्ध सुतो थेधाईक: बूधवलासँ विश्वपनाथ दौ कोवे सुता ओहरि होरे नितिकर पॉंखू का दरिहरासॅ मतिकर दौ बूधवालसँ गौरि दौ।। ओहरि सुतो काशी हरि कौ सोदरपुरसँ मानू दौ सुइरीसँ सुचिकर दौ।। काशी सुतो बैद्यनाथ जगन्नाौथो वेलउँच जोर सुत वेणी दौ दरिहरासँ पॉंखू दौ।। बैद्यनाथ सुतो विश्वगनाथ दामोदरी माण्डररसँ कृष्णि सुत बसाउन दौ बहेराढ़ीसँ रति दौ।। विश्वगनाथ सुतो कृष्णा्नन्दृ भोर नाथौ (़१७/०८) खौआलसँ रामदेव दौ।। (४४/०४) रामदेव सुता हरिदेव भवदेव भवानी नन्दाना हरिअमसँ वेणी सुत उँमापतिदौ नरउनसँ रघुनन्दषन दौ।।
(३४४)
थेधाई सुता कुजौली सँ वदी दौ।। (१५५/०४) माण्ड्रसँ हराई दौ।। टेंगडि सुतो धीर सुखाई (१८६//०१) सकराढ़ी सँ गोपाल दौ।। (३६/०३) लक्ष्मीुनाथ सुता कामदेव बासुदेव हरिदेव महादेवा सोदरपुरस सँगुदी सुत जाने दौ सुरगनसँ ज्ञान दौ। कामदेव सुतो रामनाथ: हरिअमसँ वामनि दौ।। (८१/०२) पबौलीसँ डींगर दौ।। रामनाथ सुतो गोपाल करमहासँ राजा दौ लक्ष्मीननाथ सुत सुतो राजक: खौआलसँ रूपनाथ दौ।। राजा सुता सोदरपुरसँ दामोदर सुत यदुनाथ दो।। (१६३/०१) दरिहरासँ अफाई दो।। गोपाल सुतो नेहाल: तिलयसँ जगन्ना६थ सुत गंगाधर दौ अगुआन सुत फकीर सुतो जगन्नानथ: बहेराढ़ी विश्णुलदाश दौ।। जगन्नाआथ सुतो गंगाधर राम कृष्णोड (०३/०९) माण्डढरसँ हरिदेव सुत कृष्णनदेव दौ घुसौत सँ कामदेव दौ।। गंगाधर सुता पंचवदन मधुकर ननू छोटाका बभनियामसँ वाराह दौ होरिल सुत मोहन सुतो वाराह: दरिहरासँ नन्दन दौ।। वाराह सुता खौआलसँ गोनू सुत पधु दौ करमहासँ मद्धू दौ।। राजा दुलारसिंह (१९८/०५) सुतो राजा सर्वानन्दम महाराजा वेदानन्दा सिंहो सरिसबसँ चतुर्भूज सुत भेयन दौ (१२९/०१) पालीसँ भवानीदत्त द्दौ करमहासँ दौ।। महाराज वेदानन्दर सुतो कलिकर्णवतार राजा लीलानन्द सिंह बहादूर: खण्डाबलाकसँ उग्रसिंह दौ (१२०/०१) माण्डहरसँ हरेराम दौ।। महाराज कलि क. वतार राजा लालीनन्दम सिंह सुत राजा पद्यानन्दन सिंह: महुआ खोआलसँ ऑंखी सुत वैयाकरण हेमनाथ दौ (१२७/०१) हेमनाथ सुता जाल्‍पादत्त भाना वैयाकरण हरिनाथा: (२१४/०२) करमहासँ चित्रघर सुत ऋद्धि दौ।। (१३२/०४) वैयाकरण ऋद्धि सुता दरिहरा सँ शिवदत्त सुत बवनू दौ।। (१३९/०८) ववनू सुता ज्योि (२६७/०२) कन्हा ई बतहन रामघन गिरधारी जुडाउना: सरिसबसँ काशीनाथ दौ।। (८३/०९) मोहन सुतो काशीनाथ प्रन्नारथो (१९८/०३) दरिहरासँ भवेश दौ।। (५४/०१) करमहासँ गुणाकर दौ।। काशी नाथ सुता पण्डुाआ सँ पशुपति सुत पॉं विकू दौ।। (१२४/०७) पॉं विकू प्र रमानाथ सुतो शम्भुवनाथ सरिसबसँ भगीरथ दौ।। (१५२/०७) भगीरथ सुता (३१८/०४)
(३४५)
हीरयदूकापालीसँ शुभंकर दौ।। १३४/०२) शुभंकर सुता सकराढ़ी सँ काशीनाथ दौ।। १२८/०७) पॉं रघुनन्दंन सुतो काशीनाथ: (२०७/०४) घुसौत सँ जगदीश दौ।। (१०७/०२) महाई सुतो कुकुन्दन भीमो खौआलसँ रूचिनाथ सुत शिव दौ।। (५२/०२) सोदरपुरसँ शिव दौ।। मुकुन्दभ सुतो जगदीश: माण्ड रसँ श्री राम सुत गोपाल दौ अजिसँ नरहरि दौ जगदीश सुता मोहन मनोहर सुन्दमरा: (२९७/०३) (२६२/०४) सोदरपुरसँ रविनाथ्ज्ञ सुत विश्वमनाथ दौ।। (१२९/०३) विश्विनाथ सुता वलियास सँ भानू सुत गोनू दौ खालीसँ दशरथ दौ।। पॉं काशीनाथ सुतो जीवनाथ नाथो कौ पनिचोभसँ रामदेव सुत लक्ष्मपन दौ।।। (६८/०२) लक्ष्मान सुता बेलउँच चूड़ामणि दौ।। (९४/०१) बमनियामसँ पाठक राम दौ। एवमरघु राव (१६२/०९) ठ. घुरघुर सुतो राम (१६७/०४) छोटकूकौ (१७१/०२) दरिहरासँ चुम्मिन सुत तिलानाथ दौ।। (१०४/०८) भवनाथ्ज्ञक सुतो चुम्म्न प्र. तीर्थनाथ कुमुद नाथौ (११३/०१) पालीसँ मोदनाथ दौ।। चुम्मजन तीर्थनाथ सुतो तीर्थनाथ सुतो तीतानाथ: खण्ड)बलासँ उद्योतसिंह दौ।। (१२०/०८) उद्यैत सिंह सुता महिषी पालीसँ घनानन्दख दौ।। (१०८/०१) घनानन्दो सुतो ररत्नांनन्द खौआलसँ घनश्याघम सुत पीताम्बार दौ।। (१३४०१) घनश्याीम सुतो पीताम्ब‍र झोंटू कों पबौलीसँ श्रीकृष्णँ दौ।। (१४६/०७) हेढू सुतो श्री कृष्णझ वलियास सँ कामदेव दौ।। (८२/०३) करमहासँ ज्ञानपति दौ।। श्रीकृष्णू सुता सकराढ़ीसँ बूढ़ब सुत सुधाई दौ।। (८८/०८) सुपाई सुतोबूढ़ब: हरिअमसँ गदाधर दो (१००/०५) गदाधर सुता सकराढ़ीसँ एठो सुत पॉंखू दौ करमहासँ बूढ़ब सुतो सुधाई शुभाई कौ खण्ड बलासँ मुकुन्दस दौ।। (१८४/०७) दरिहरासँ हरपति दौ।। सुधाई सुता रूचौलि करमहासँ जगन्ना थ दौ।। (१५१/०१) जगन्नालथ सुतो शुभकर: (२५५/०४) महिया सोदरपुरसँ बाबू सुत रमानन्दँ दौ।। (११०/०३) बलि हरियमसँ रघुनाथ दौ।। पीताम्बहर सुतो श्री दत्त: कन्हो।ली सोदरपुरसँ रामचन्द्र दौ।। (१०८/०६) महनौरा खौआलसँ विश्वेदश्वनर दौ।। लीलानाथ मातृक चक्रं लीलानाथ सुता खण्डथबलासँ मधुसूदन सुत भीखू दौ।। (१२२/०८) ठ. मधुसूदन सुतो भिखूक: तीर्थ सुत लक्ष्मी दत्त दौ।। (१८१/०८) सोदरपुरसँ ऑंखी दौ।
(३४६)
ठ. भिखू सुतो सदाशिव: सकराढ़ीसँ विष्णुौदत्त सुत चन्द्रकदत्त दौ।। (११/११) वैदिक चन्द्र दत्त सुतो ठेठनप्र. शिवदत्त फूदी मार्कण्डे य सोदरपुरसँ पुरन्ददर सुत शक्तिदत्त दौ।। ११४/०१)शक्रिदत्त सुता दरिहरा सँ प्रतापनन्दसन दौ।। (१६०/०८) अपरा रामकृष्ण़ सुता सदानन्द शुभ कर हरिकृष्णाप जयकृष्णास (१७२/१०) सोदरपुरसँ कामदेव दौ।। (२६/०७) केशव सुता रामदेव कामदेव कृष्ण७देवा खौआलसँ विशोदौ।। (९३/०१) बेलउँचसँ भवे दौ।। कामदेव सुतो हरिशंकर तुलसी कौ सकराढ़ी सँ लक्ष्मीरनाथ दौ (१६४/०१) लक्ष्मीानाथ सुतो शिवदाश: पनिचोभसँ जीवनाथ सुत सुरथ दौ।। हरिअमसँ रतिकर दौ।। हरिकृष्णत प्र ननुआ सुतो धराधर: पालीसँ देवानन्दउदौ (६१/०५) रतिधर सुता वंशी गोपाल देवानन्द् अभिरामा पबौलीसँ हलधर दौ।। (७६/०७) हलधर सुतो अर्जून प्रद्यूम्नोन बूधवालसँ थेध दौ।। (९१/०४) सो पशुपति देवानन्दअ सुतो भैख: माण्डआरसँ उँमापति दौ।। (८४/०१) उँमापति सुता गंगोलीसँ प्रतिनाथ दौ।। (७३/०८) दरिहरासूं शिरामणि दौ।। धराधर (११४/०५) सुता देवकीनन्दरन ऑंखी प्रताप नन्दमना सरिसबसँ चतुर्भज दौ।। (११४/०६) दरिरासँ भैख दौ।। प्रताप नन्दपन सुतो हरिनन्द न: बुधवालसँ केशव सुत चिलका दौ।। (१२६/०६) रामचन्द्रस सुता कमलापति अच्युेत पद्यापति विष्ण पुतिय: सोदरपुरसँ श्री कृष्सनण दौ।। (३७/०३) श्री कृष्णु सुता माण्डवरसँ जगन्नादथ दौ।। (५१/०६) तिलउँनसँ अर्जून दौहित्र दौ।। कमला पति सुतो हेमाड़द केशवो एकहरासँ रघुपति दौ।। (९०/०४) कमलनयन सुतो रघुपति: दरिहरासँ विष्णुकपति दौ।। बागे सुत हरपति सुतो विष्णु४पति करमहासँ रघु दौ।। विष्णुषपति सुता हरिअमसँ सुरि दौ नरउनसँ विदू दौ।। रघुपति सुता खौआलसँ जगत दौ।। (१०८/०६) सोदरपुरसँ सँ गोशॉंई दाश दौ।। केशव सुतो चिलकाक: पबौलि सूं अभिराम दौ।। (१२९/०६) दरिरहासँ विश्व नाथ दौ।। चिलका सुतो मोदनाथ: सोदरपुरस दुखरण दौ।। (५४/०१) रामेश्वहर
(३४७)
सुता मुरलीधर मणिधर दादनिका: करमहा सँ बहोरण दौ (६७/०९) सरिसबसँ चक्रपाणि दौ मुरलीधर सुतो देवकृष्ण दुखरणो माण्डररसँ गतिराम दौ (५१/०२) कख सोदरपुरसँ बछाई दो दुखरण सुता दिवड़ा पालीसँ पाठक यशोधर सुत पाठक विश्वेँश्वदर दौ (१२८/०१) सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौ एवमद्य ठ. धुरधुर प्रथम विवाह: अपरा ठ. धुरधुर सुतो गंगाधर प्र. तेजपति: (१७३/०८) जमदौली पालीसँ चेतनाथ सुत परशमणि दौ।। (१३४/०४) ज्योत भैयन सुता बबनू रामी अमृतनाथ कुलमणि मथुरानाथ (१९७/०९) गोपीनाथ: सकराढ़ी सँ रतिदेव सुत घनश्या म दौ।। (१५२/०९) पॉं रतिदेव दसुतो घनश्याभम वमनियामसँ पीताम्ब र दौ।। (५१/०३) कंगाई सुतो पीताम्बनर विशो कौ पण्डुद सँ पॉं रामदेव दौ (६४/०४) पॉं रामदेव सुतो (१६९/१०) सदायक: जजिवालाससँ यदुनाथ दौ (५९/०४) सकराढ़ी सँ बैजू दौ।। पीताम्बबर सुता बन्धाव नन्दीाधर (१७८/०३) चतुर रति महिका: एकसँ जगतानन्द दौ।। (१२७/०३) खण्डधबलासँ भवदेव दौ।। घनश्याढम सुतो पॉं बाछ: हरिअमसँ भवकृष्णर दौ। (७४/०९) जजिवालसँ निताई दौ।। रामी सुतो चेतनाद कन्हो्ली सोदरपुरसँ विघ्ने४श्व९र दौ।। (१२१/०५) विघ्नेोश्व्र (१८/०५) सुत बबूजन: (२०५/०९) बभनियामसँ साहेब दौ।। (१३९/०२) नरउनसँ भिखी दौ।। चेतनाथ सुतो परशमणि रघुवी कटका सोदरपुरसँ भूवननन्द न दौ।। (६८/०२) ज्योोतिर्व्विद उँमापति सुतो बबू नन्द८न भूवननछो करमहासँ दुखनी सुत जगन्नाथथ दौ।। १२२/०३) जगन्नािथ सुता धरानाथ (२०५/०५) गोकुलानाथ दयानन्दा महापुरूष: (९०/०४) वलियास सँ प्रद्यूम्नन दौ।। (१२७/०२) प्रद्यूम्न( सुता बुधवालसँ बाल गोपाल सुर्त कहि दौ (१३८/०९) बाल गोपाल सुता हरिश्वौर (१६८/१०) चतुर्भूज महिका. सकरावीसँ रामकृष्ण१ दौ।। (७४/०३) रामकृष्णन सुता पबौलिसँ हरिदौ।। (१३४/०३) पालीसँ
१६६ (३४८)
महि सुता मनीराम (१८८/०५) बनकारी का खण्ड बला सँ बालकृष्ण२ दौ (८७//०९) रवौआल सँ चतुर्भूज द्दौo बo (१२//०) भूवनन्दौन सुता घुसौत सँ दुल्ल७ह दौ (१२१/०५) दुल्ल्ह सुतो लक्षमन: (२३४/०२) सरिसव सँ भिरिव दौ (१२१//०२) भिखी सुतो (१९८//०४) भवनाथ देवनाथो करमहा सँ उँमानाथ दौ (१२४//०५) पण्डु्आ सँ कृष्ण०पति द्दौo परशमणि सुतो (२४५//०७) तीर्थ मणि (२१२/०९) खण्डणबला सँ राजा दौ (१२७/०१) ठo कृष्णा५राम सुता रेवतीनाथ बैयाकरण थोथी (१९७/०६) चुन्नी्लाले (२१२/०९) टेकनाथ मैयाका: सकराढ़ी सँ घाने दौ (१२१//०३) (१७८//०६) गंगाधर सुतो घानेवचनू कौ पाली सँ यशोधर दौ (११२/०५) दरिहरा सँ हरिनाथ द्दौo धाने सुतो नारायणदत्त: कुजौली सँ छोटकू दौ (१२०//११) मंगरौनी पाली सँ पाँ हिराद्दौo ठक्कुुर रेवतीनाथ सुता राजा प्रo श्या)मनाथ प्रान्ना थ अर्तिनाथा:करमहा सँ लोकनाथ दौ (१४०/०२) वलियास सँ ब्रजनाथ द्दौo ठo राजा प्रo श्या‍मानाथ सुतो अपूछ ज्यो८तिर्व्विद रामचन्द्रोम जगौर माण्ड र सँ इशान्नाथथ सुत जमाहिर दौ (८३/०१) वैद्यनाथ सुता भवदेव जयदेव शिवदेवा पाली सँ देवनाथ दौ (१३१/०२) देवनाथ सुतो जनार्दन: माण्ड र सँ पीताम्ब्र दौ (५३/०८) सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo (१०७/०६) जयदेव (१०७//०६) सुतो बछरूक: करमहा सँ कृष्ण दौ (१०७//०८) सोदरपुर सँ श्री पति दौ (२३/०५) ध्रूवा नन्दर सुतो हरिकेश: दरिहरा सँ मनसुख सुत उधे दौ कुजौली सँ विभू द्दौo हरिकेश सुता पद्मापति प्राणपति लक्ष्मी/ पति श्रीपतिय: सतलखा सँ रामचन्द्र दौ।। गौरी सुत काशी सुतो रामचन्द्र : हरिअम सँ बुद्धिकर दौ।। रामचन्द्रद सुता बभनियाम सँ सुरपति सुत माने दौ माण्डीर सँ दामू द्दौo श्री पति सुता खौआल सँ कृष्णादेव दौ हरिअम सँ शिवपाणि द्दौo बछरू सुतो इशान्नािथ: पबौली सँ गरीब दौ (११४/०९) करमहा सँ गुणाकर द्दौo (२०५/०६) इशान्नाीथ (२०५//०६) सुता हिरामणि जमाहिर झिंगुर गिरधारी (३१५/०३) रामधना (१९७/०४)
(३४९)
सरिसब सँ धर्मपति दौ (१२४//०६) पण्डुरआ सँ पाँनन्दीुश्वदर द्दौo जमाहिर सुतो परमेश्वसरीदत्त: बहेराढी सँ कमलपणि दौ (१३१/०२) रतिीघर सुतो कमलपाणि एकहरा सँ हरिश्व७र दौ (१३४/०८) हरिअम सँ जगन्नाकथ द्दौo कमलपाणि सुतो देवधर मुरलीधरो बेलउच सँ विद्यानाथ दौ (६१/०१) भवनाथ सुता विद्यानाथ छबन (१९९//०४) (२६०//०८) जुड़ाउना जजिमवाल सँ निताई दौ (७४//०२) सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम द्दौo (२३३//०६) विद्यानाथ सुतो ज्यो o बचनाक: टकबाल सँ बन्धुो दौ (१४५//०१) सरिसब सँ नन्द‍न द्दौo (१६५/०५) ठक्कु र राम प्रo कमलाकान्तम सुतो जीवेश्व५र: घुसौत सँ अच्छ धर दौ (१२७/०५) अच्छकधर (२४६//०७) सुतो दुर्गाघर: सरिसब सँ छकौड़ी दौ (७१//०३) (२६५//०८) झोंटी सुतों बतंहन: नाहस खौआल सँ गाना दौ (१४४/०४) शिवराम सुता नरपति गाना बo (१०/०७) वागीश साहेबा (३०१//०२) रखवारी हरियम सँ नयन सुत मदन दौ (५८/१०) गति सुता श्री हरि बo (१३/०८) रत्नसपति पति अच्युनत विष्णुतपति शिवपतिय: एकहरा सँ जीवे दौ।। शिवपति सुतो नयन: खौआल सँ रत्न्पति सुत यग्ययपति दौ पनिेo रातू द्दौo (२२७//०३) नयन सुतो चिकू मदनो एकहरा सँ उँमापति दौ।। रमानन्दव सुत बासुदेव सुतो उँमापति सुद्यापति दरिहरा सँ शूचिकर दौ उँमापति सुता कान्हूत (३२२//०६) राक प्रo श्रीधर (२५०//०८) महिपतिय: माण्डतर सँ दिवाकर सुत उधे दौ उत्तमपुर सँ शिवनाथ द्दौo (२०७/०६) मदन सुता (३१७/०/०) बछरू हृषिकेश बo (७//०१) हिरा (२२९/१०) कालाका नेतवाड़ दरिहरा सँ बावू दौ।। लाखन सुत जगन्ना थ सुतो वावूक: अल्लाोरि सँ गौनू दौ।। बावू सुता अलय सँ रत्नपति सुत चिन्ताथमणि दौ दिधो सँ बलम्मी़ द्दौo (१०८) चौधरी गाना सुता जमुनी जजिवाल सँ भगीरथ सुत नन्दमलाल दौ (१५९/०८) मिश्र नन्द लाल सुता दरिहरा सँ गोवर्द्धन दौ (१६०/०९) पाली सँ प्रद्यूम्न द्दौo
(१६७) (३५०)
बतहन सुतो बाछ छकौड़ीकौ करमहा सँ रूद्रमणि सुत भोला दौ (१२९//०६) मोहन सुता महिपति राम नारायण (२५०//०७) हरपति विशोका बेलउँच सँ रामचन्द्र दौ (५२/०२) करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo राम सुतो रूद्रमणि सतलखा सँ शिरी सुत मधू दौ (५९/१०) मधुसूदन प्रo मधुसुता हरपति (१७१/०७) अनिरूद्ध वैद्यनाथ (२६७/०५) कमला का हरिअम सँ कृष्णाानन्दव दौ (५८/१०) लक्ष्मीूपति सुतो बाभन: दरिहरा सँ अमरू दौ बाभन सुतो कृणानन्द :सकराढ़ी सँ मणि सुत. लक्ष्मीह पति दौ हरियम सँ हरिहर द्दौo बo (६/०) कृष्णाीनन्द८ सुता दरिहरा सँ बवूनी दौ (१५४//०९) हरिअम सँ भवानीनाथ द्दौo (१८१/०९) रूद्रमणि सुतो (२६२/०९) हेमपति भोलाकौ एकहरा सँ बल्लीा सुत पनॉंइ दौ (१२९//०५) अपरा मुकुन्द) सुता जयकृष्णए प्रo (२२५/०६) श्या)म विरधू बल्लीह लक्षमना: सतलखा सँ भवानी दौ (१२९//०४) करमहा सँ जीवनाथ द्दौo बल्लीप सुता गनाई पनाँई चिन्ता मणि करमहा सँ बलभद्र सुत मोहन दौ (१४४//०६) माण्ड र सँ हाड़ी द्दौo पनाई सुता (१७१/०५) भैयाराम हिरा काला का परहट बहेराढ़ी सँ सुन्दरर सुत मo मo पo भिखि दौ (१५३/०१) सुन्दहर सुतो मo मo पाo ज्योमo भिरिव ऋषि को दरिहरा सँ विष्णु१ पति सुत बावू दौ (६५/०४) पबौली सँ विश्वानाथ द्दौo मo मo पाo भिरिव प्रo अभिनन्दप सुतो ज्यो o (२३१/०७) खगेश चाणो कनौली सोदरपुर सँ अनाथ दौ (७४//०६) (३००//०३) हरिदेव सुतो नाथ अनाथौ बुधवाल सँ कृष्णुदेव दौ (१३१//०७) सोदरपुर सँ भट्ट द्दौo अनाथ (२४८//०८) सुता वलहा वलियास सँ गोविन्द सुत देवानन्दा दौ रूचिकर सुत लक्ष्मीुनाथ सुतो भवानीनाथ (१३९/०८) गोविन्दो ब्रह्मपुरा सँ लक्ष्मीचदत्त दौ गोविन्दु सुतो (२३६/०९)

0 टिप्पणी:

Post a Comment