panji-I

(1)
ath patr patrjee likhateaH ath sarisab graamaH devaadity ratnaakaraapatyar-chhaadan.. praj~naakaraapaty.n-banaulee nam samet.. nitikar sant ti keshavaapatyatadanaad-g.ngeshvasaraa patyaH gauri shauri kulapati-badhavaas.. mahipaaNi sant.ti-khaa.ngu .D gay .Daa samet.. graheshv.raapaty -jo.nkee.. gaNeshvataraapatyaa-sakuree.. sone san.htati-kaTamaa o sakuree.. bhavaadityapapaty -satai.Dh.. raghunaathaapaty -ulloo-.. kaushik-ulloo.N.. gireeshvraapatyad-satai.Dh.. vaastuk sut RRiShi-satai.Dh sampr ti-pharakeeyaa shivaadityaaaapatyaD-ratavaal matahanee.. haraadityaa patyash-balivaas shree karaapaty.h-nanaure.. shuchikaraapatyaDh-jagannaa thapoor hallai़shvr-roodrapur paikaTol.. keshab baage basundhur-naraghogh raamadevaapatyay-si.nDoaa.. kaamadevaapatyar-Deegaree gaDhapaaNi sant.ti-gaur vo .Daa.. ath najibaak graam bhaase santaNati valiyaa raatu-diga_undhab.. kaanhar santaghati govindap-bh .Daam.. som sant ti-naahas.. supan vaasoo-deuthi.. naaraayaN puraa_ee-brahmapur.. mishr raamaapatyadh-achau.Dhee.. shuchikaraa patyav- baliyaa brahmapur.. chheetoo paaroo-peelakhaa.. shivaa_ee-mahooliyaa jaharaulee.. eeshvir naaroo-noh .D.. shree dharaapatyam-dimanduraa-ete jajivaal graam-ay khaNDapabal graam Th. haraa_ee san.htati-bhakharaa_in.. someshv-raapatyee-bulavan kadhuvaa samet.. Th. anantaj hari-lakhanaur.. bhogeeshvraapatyee gopaal sant.ti-batha_ee-har .Dee.. gaDhaagharaapat.hy-pauraam.. ratnaakaraapaty--haladhar tetariyaa haraDee khaNDanabasaa .. Th. doobe santashati bhaur.. laakhoomashahimati-behad yamugaam.. yogeeshvaharaapaty.-sondashapur saraparab kurahanee vaasee dveeT khaND balaa.. shubhadrattaapatyaD-deshuaal.. jhaajhoo santarati-raiyaak guradee sonakahameree.. vaastuee, vaagoo, hiroo-deuree gopaalaapatyaD-ga.Dh.. dene santti-chanuaaree.. pakShadharapal-tetariyaa.. dinakaraapatyar-po.nsak, bathadee bihaaree-ubhay goraadee-saadhu sanrati-bathayee.. lakShmeeaapati santadati-kharasaa gaNeshavaraapatyajh-gaNeshvraapaty -guladee.. hallerashvabharaapatya_ee belaaree.. jeeveshvayaraapaty -alay..(2) ''a''
somak.nTh-saraparab.. rabi santayati-gaur brahmapur.. jayakar sant ti-sajanee.. bhaase-Deeh.. deveshv.raapatyaa-deshuaal.. pakSheeshvagaraapaty.-yamugaam.. gireeshvasaraa-maty-deshuaal vinyen.h shvajaraapatye-vaikuNThapapur.. shitik.nTh santuti-khuTTee .. ratnaneshvasharaapasaguladee.. ath g.ngoleegraam-mahaamaho supaT santasati-gom kaTamaa.. hore santa_aati-bisapee.. haaroo santeti- deshuaal.. hari santti-Dumaraa.. divaakaraapaty.h-diga_undhas.. gaureeshvir santapati jaganaathaapatyap-dharmapur.. kumar-g.ngolee vaasee.. kamalapaaNi-vaiganee, v .Dagraam.. Daaloo san.htati-sakuree.. gayan santadhati-kharasaunee .. ete g.ngolee graam.. apathapabaulee graam-ravi sant-ti-birauli.. udayakarasantaThati-sapataa deshuaal.. mahipati santti-kosheepaar Dumaraahee.. hariyaaNi santauti-godhanapur lakShmeeeedattaapatyam-gonolee.. naaroo santaati bhataunee Dahuaa.. rood san.htati-bachhaunee.. rood sut paaThak bheem-bheeraDoaa.. jaagoo santadhati-rayapuraa.. visho sant.ti-chaNaur.. baasu gauri san.htati-maharail.. keshav govindaaoopatyee-raaje.. daamodaraapatyar-raaje shivadattaapatyat-baDhi़yaam.. goge santaati-sahu .Dee.. yashodharaapaty -meyaam.. daamoo santatati-ammaag.. puNyaatakarapaty-aH paikaTol panihath u.Ndayee santavati-dhenu.. madhukar ratnaakar prabhaa kar vibhaakaraapatyat jagati.. ete parvapalleetagraam.. ath sodapur graam-graheshv-raapatyad-dha_ul.. roodreshvataraapatyan-virapur.. dheereshvabharaapatyaD sund r vishveekharaapaty.n bhave maadhav-hasaulee.. raamaapatyal-ramaulee.. baaToo-b .Dasaam.. roochi baasudev-kusaulee.. yaTaadharaapatye-pachahee.. gayanaapatyaraH rohaa .DaH’bahe .Daa.. rati hari-TaaTee.. baastuaa santasati-tetarihaar.. roope santatati-simakhaa .D.. basaa_unaapaty-kanhau़lee.. kaameshv.r sureshvavar raam..


(3)
naathaapaty)-bhauaal.. kaanhaaaapaty -sukhet.. tripure-akaDeehaa.. ratinaathaapatyas Daaloo-kaTakaa.. baaToo sut haladhar shreedhar-keu.NTagaamaa.. sudhaakaraa paty-gaur.. m. m. u. shvinaathapat.hy-diga_uth.. m. m. u. bhavanaath pr. ayaacheesut m.m.u. sh.nkar maho mahaadev maho maase mahodaaro santarati sarisan aparaa bhavanaath pr. achaacheesut shambhuvanaath roodranaathaapatyi- baali.. mahaamaho devanaathaapatyav-diga_undhach.. maho raghunaathaapaty.h-raiyaam.. jor santamati-viThaulee misaraulee gopeenaathaapatyap- maanee, jagaur.. m. m. u. jeevashv r sut gaNapati haripati-mahiyaa.. lokanaathaapatyaa-maajhiyaam khori. haradatt kaadhadaapaty shah .D suhathari.. deve sant ti-mahiyaa.. ete sodarapur graam.. ath g.ngoragraam—beenoo vaasoo kuroom bhauaal keshavaapatyam-ahiyaaree-ponad.. sanaath santadati-viranee vaasee.. bhore santadati mahinr.h pur.. viThoo kaadi bekak..
ay pallee graam-haladhar santakati-banaa_ini.. mahaamaho u.Nmaapati samauli,vaaree, jarahariyaa.. roopanaath santeeti girapati-samauli’ pashupati-samauli.. mahaaprab.ndhak.. raghunaathaapatyahaH d .Damapuraa narahari, raghupati santadati-samauli.. devadharaapatyan- kachharaa, deuree.. gaa.ngu santavati-douree.. divaakaraapatyagh-deuree,sakuree, moharee-kaTaiyaa.. ghoTak ravi santaati-kaTaiyaa.. graheshvraapatyapaH kachharaa.. raamakaraapatyav-bhaalay.. nitivaraapatyap-raajosatishv.raapatyam-simbhuainaam.. kaanhaarapatyan-p .Dauli.. viramamishraapatyap-tatail.. raamadatt sut keshav santayati-kaanh.-haaTee.. mahaa_ee santasati-phooladaahaa maadhavaapatyay-div .Daa.. ibe santamati-beharaa.. narasi.nhaapatyaa haripur.. muraaree santatati-muraajapur.. bhogeeshvapar raajeshvraapatyal pure santahati-alayee.. v.nshadharaapatya_i-alay.. govindaah patyap-raiyam.. keese santti raam santatati vaaToo sant.ti-n.ngavaal.. prabhaakaraapatyar-parjuaari.. hitaa_ee santa_ati-visyaaaukShaapatyan nakesutaa-baiku.nThapur.. haaroo santasati-naik.ndhaa.. kaviraaj


(4) ''aa''
sant4ti-machhaiTaa.. si.nheshvabharaapatyam-nanaur.. mitrakaraapatyee-nanaur-raajakh.nD,paalee.. jayakaraapatyab-kusamaal, piNDaakaroochh, baarahataa, rataahaas paalee kachharaa.. maadhavaa.. patyam gaureeshvaaraapatyam ahiyaaree, Toopaabhaaree.. gaNapati, gaa.ngu santapati-ahiyaaree.. yashu, Dagaroo santanati-kuroom.. baagoo sant.ti-rohaal, kaTaiyaa.. govindaai patyar hachaloo sut divaakaraa patyal-suda_ee, Shanihath.. horaa_i santarati-aDi़yaaree.. roodreshvaaraa patyat-bh .Dagaamaa. baaToo sant.ti-sandatalaahee, paalee paalee, vishaanandas patyi-brahmapur.. thetani santiti-jalakaur paalee.. chandaurat paalee durgaadityav paty.-mahiShee.. devaadityopatyaa-bihaar, mahiShee samet.. ratanoo proratnaadityap paty.-mahiShee.. ratnaakaraapatyat-yashaaree.. tato dhodhani santaati-yashari.. visho, shreekar, shuchikaraapatyar-puroThee.. jeeve santatati-moni.. baadan santotee aasee.. sudhaadharaapatyat maa.ngusantatati-monee.. bhavadattaapatyi-purohee.. (100/05) shubh.nkaraa paty - jamadaulee.. pauthoo santiti-parasaunee, jarahaTiyaa, sakuree.. kusamaakar santti-jamadaulee.. yaTaagharaa patyay-sakuree.. shreevadhar, v.nsheedharaapatyay-sakuree.. buddhidharaa patyi-tatail.. kaanhaa patyah-alay, sakuree.. inasantti sakuree.. muraaree santaati raamaapaty--mahindr vaa .D.. visho santavati roodreshvuraapatyay-kolahaTTaa.. gaNeshvaar nandee.shvataraapaty -mahindr vaa .D.. govindaarayatyah= haripur.. vireshvarar narasi.nhaapatyay-raadee shreedharaapatyaN bela_u.Nch raa.Dhee.. guNeeshvavaraapaty -koilakhaa.. graheshv raapatyas chahu.NTaa.. shopaalaapaty -samaiyaa.. haripaaNi sant ti-samaiyaa.. baachhe santaati horeshvaar matishver m.ngaraunee.. baaToo santalati-kaTa_unaa.. jasoo, shatoo santoti-sakuree.. gaNapati santiti bhagavasant.ti-pachaa.Dhee.. guNaakaraapatyash-barehataa sondavavaa .D.. puraadityaakh paty -mRigasthaalee ete palleep graam


(5)
har .Dee.. dhaneshv r-majhiyaam, kana_eel, lohanaa samet.. laakhoo santapati-kana_il.. chaaN santavati ratishv.r-chhaamoo.. raamakar kRiShNaasakar-thugaam vaasee.. bhoge santayati sh.nkar gude-div .Daa.. ibe-jarahariyaa.. deve santanati-rah .Daa.. go.Dhe-rah .Daa.. gondavan chaaN- purohit gopaal santoti maaroo-varooaa .D supe s.nkhavaaD.. shreekar-pekaTol.. gaureeshv.h-ratekunaa.. mishr bhagav-puraamaniharaa.. chakreshvaNar santarati-dahu .Daa karooharaa. dehari-tatail.. som-tatail.. saanhi san.htati- godhanapur.. deve sant.ti-kaadikaapoor. (taa_ee-tatrev .. .. gonaa sakaraa.Dhee-thitikaraapatyoo-aaDoo.gaavaasee-majhiyaam samet.. budhauraa sakaraadee, doobaa-sakaraadee anhaakar baragaamaa samet.. eke sekaraa.Dhee graam.. ath dariharaa graam-tripuraari sant ti-si.nhaashram.. harikar buddhikar roopanaadi vijanapur.. yashasparati santti gaNapati bh .Dailee.. guNapati santarati-paTho~Nagee).. vidyaapati-puDareek-machhadee. keshav-amaraavatee. shiroo-kuroom sone sant ti bhaujaal.. shiv-yamugaam.. guNaakar padmakar madhukarapaTTo. praj~naakaraapatyat-kusumaak-v .Dagaam.. mitrakaraapatyav-jarahiTa_aa.. prasaad gaureeshvasaraapaty -bhara_u .Daa sanhaavaa samet.. divaakaraapaty -ala_ee.. dinakaraapatyak sonataulaa.. ratisharmmaakavas-sakuree.. bhavasharmmaa_aapatyar-brahmapur.. yaTaadhar-brahmapur.. shashidharaapaty -panihaaree.. baagoo gaa.ngoo tarahaT.. govindah-kaanhaa-pachahee.. naaroo-yasharaajapur.. baaToo-brahmapur.. indraapati harinagar aagneshay.. jho.nTapaalee dariharaa simasim koilakh vishvaTanaathaapatyat mahisaan koilakh samet.. vidhupati-tatraiv.. hore uraa.Dh vaasee.. gaa.ngoo-kachharaa.. raghupati segh kaTharaa.. kaanh.h-kaTaiyaa jaadoo saraharaavaasee kRiShN pati guNeeshv-raH phoolamati.. sundarar gaa.ngoo-t.ntraiv.. mateeshvagaraapatyaa-sundakara_ala_ee samet.. surapati-golaharee, alay samet.. gireeshv.raapaty -uDisam.. paNDorali dariharaa-harikar santarati sihaulee.. sh.nkaraparanaamak gode-navahath.. kaanhaa. patyas-navahath. aaso-chilakauri.. bhaa_i santaati-tatail, tetariyaa, simari..


(6) ''u''
kanasam.. goDhi़ sant'ti-baDhi़yaam. supan santaati-gaa.ngoo miTTee.. visho-tatraiv.. hik saave-deegheeyaa.. dheereshvatar santalati-taaraDeeh, jalakaur-darihosh. mishr kaanhaa-patyu-mata_unaa.. g.ngeshvagar santahati mishr durgaadityaa.patyi-chaDuaal.. devadharaapatyaa.. agnihotrik mahaamahohari santiti-netavaa .D.. naaroo sut roochi-mahuaal.. vibhaakaraapatyee-si.ndhiyaa.. prabhaakar sut judhe-paTasaa.. none-jagavaal.. naaroo sut baaToo prabhRiti-andoelee.. goDhi़ santahati-dhanakauli mishr hari sut chaNDe.nshvabhar-ch.nDagaamaa.. naaraayaN-une.. mishr matikar-bagholee.. dhaamoo san.htati-pojaaree.. shoolapaaNi-rataulee neelak.nTh-pokhariyaa roopan-rataulee.. khaa.ntar-b .Dagaam.. baasoo sant.ti-baalee munipro virashvakaraapaty. divaakar-raajanapooraa.. ravikar-chhatranachh raajanapuraa,seesab samet.. guNaakar siDhi़baalaa.. prasiDhi़vaal.. harikar-jarahariyaa,tatail samet.. brahmeshvajaraapatyar ratnaakaraapatyaa-p.ntrchaaree.. vishviroopasantaDhati-panihaaree.. shoolapaaNibhraataa neelak.nTh-bothariyaa.. roopan sut bhog giree-ratolee.. yaveshvadar-jarahariyaa-brahameshvanar tatraiv.. ete dariharaa graam.. apath maaNDavar graam-ga.Dh maaNDayar kaameshv raapatyal-bathayaa.. mahattak jor santamati-baghaa.nt.. sui bhavaaditptyaa-kanail, muThaulee samet.. divaakaraapatyee- jo.nkee,maDhi jhamanaa.. haradatt santeti-khanatiyaa.. guNaakar, jayakar-khanatiyaa.. maadhavaapatyi-araDiyaa.. rati, Daaloo-bhauaal, dolamaanapur.. beguDeehaa.. khaa.ntoo. Thaakur, saravaa_ee, keuTrai santajati-bhauaal.. gadaa_ee-dolamaanapur-keshavaapatyaa-asamau.. kaanahaapatyaa-aasamaa.. soope, vibhoo-kaTamaa vibhoo,bhaanukar pilaravaa.. kaviraaj shubh.nkaraapatyat-kaTamaa.. vaageeshvalaraapatyi-mahiShee, gaa.nge.. roopadharaa paty =ma~Natrraunee.. ravidattaapaty visho-deuree..


(7)
harikar-vijaharaa.. khaa.nt-jarahariyaa.. hari-ma~Naraunaa.. hore-keu.NT gaamaa.. sudhaakar-vaaree.. shubh.nkar-sakuree.. pashupati santalati guNapati-okee.. (18/09) (18/09) shivapati indr pati-rajaur. kRiShNeepati-pataunee.. raghupati-(18/03) jagauraa.. prajaapati-amaraavatee.. chheetar- jagaur.. aa .Dani santaati kulapati kaTaiyaa.. narapati-dahulaa.. ravipati-kaTakaa.. mahaadev-sir khaDi़yaa (shreekh.nD).. ratipati-(18/03)-sihauli). doobe-dubaulee.. paukhoo-biThuaalaa.. dhanapatyaai- sarahad.. vidhoopati-patanukaa.. surapati, ratan-kanakham.. som-behad.. bhave, mahesh-kaTaiyaa.. guNeeshvakhar-kaTaa_ee.. peetaamb raa patyas-kaTaa_ee, jamuaal.. devanaathaa patyar mishr nandeeee sant.nti-behaTaa.. jeeveshvabharaapatyi-o.nraam.. si.ngaa_ee-nanauraa.. dugaa_ee-tetarihaar.. nagaa_ee-koilakh.. baageeshvuraapaty -sakuree.. roochikaraav sheeroo-jarahariyaa, makuree.. lakShameekaa.ntaapatyap-tripuraulee.. harikaantaakapaty. dahilaa.. umaakantaa patyav brahampunar sugandh. santeeti-kanasee.. maheshvakaraapatyaa majhaulee.. guNe mishraapatyee-thube, kharakaa .. sori mishraapaty.h-brahamapur.. gayan mishraa paty.h, veeramishraapatyan-vaaree sakuree.. harisharmmaajhapaty sudhaakaraadi-mRigasthapalee thechh mishraapatyan-andauolee.. sureshv raapatyat. graheshviraapatyar-kaTa_unaa..hari mishraapaty.h-kaTa_unaa.. RRiShi mishraapatyak-bela_u.Njaa.. yati mishraapatyadh-kaTa_unaa .. keertoo mishraad mateeshviraapatyad-goaaree.. gireeshvararaa pakh-mishraraulee.. hare mishraapatyar-khaparaa .. baachhemiaapatyar-harakhaulee.. helan, naradev-lekhadviyaa.. shivaa_ee santeeti-valiyaas, dhayapuraa..
sarvaanandi-dalavay, sakuree.. dalavay sthit-asagandheeu.. chandrekaraapal-kov .Daa.. kuladhar, raamakaraapaty.h-dipetee, betaav .Dee.. chochoo mochoo-peehaarapur goaaree samet gopaal sajjun-brahmapur, jagatapur.. mitrakaraapatyaa,roopanaapatyar-mahiShee, saku .Dee .. suthavay sant,ti-aporavaari, jaharaulee.. ratidharashume-kanaporavaritaraunee.. hari sant,ti-nikaasee, yamugaam.. ete maaND r graamaH..


(8) ''oo''
ath baliyaas graamaH.. bhikhe, chunneer, nitikaarapaty.-chujhanee.. doobe sakuree.. suraanand -baikak vaasee.. rati santathati-kh .Dakaa.. shivaadityaag patyau muraajapur, ogahee, yamuthari.. shubh.nkaraapaty-tatail, kamaraulee .. nandeeg santakati-bhauaal, alay, satalakhaa.. sudhaakaraapaty.h-jaraharimaa.. raam shajhapityu-jaadoo dharauraa.. keshav-yamasam.. shakti shreedhar-sakuree mahindranapur samet.. maddu santasati naaraayaN simaree, jaalay, kh .Dakaa.. mahanthee santadatimaa .Dar shiroo santasati-bishaa.Dhee.. roodraadityaa.hpatyar-viThaulee.. roochi santiti udayakaraapatyar-narasaam.. ete valiyaas graamaH..
ath satalakhaa graamaH guNaakar-Dokhaharavaasee.. vibhoo santiti bhaaShkraapaty.h-satauli.. divaakaraapatyap-satauli.. chandre shvakaraapatyoo-ka~njolee.. sh.nkaraapatyap-satalaravaa loharaa patyee, nandeeDashvaSharaapatyap, yaveshv.raapatyap-kachharaa.. ath ekaharaa graamaH-shreekar-to .Danay.. jaaToo santoti-sarahad.. shubhesantarati-mainee.. sone santeeti-maNDatanapuraa lakShameekaraapat.hy-s.ngraam.. rood santarati-aasee.. dhaam-narau.ndh, jamaalapur.. gaDhakoo-kasara_u.Dh.. baaToo-si.ndhaa .Dee.. thite-kh .Dakaa .. mite-kanhaunalee.. gaNapati pata_unaa.. jaane-o .Daa.. koche-roochauli.. shuchikaraapatyu- muraajapur.. chitreshvirapaty़-narau.nchh.. ete ekaharaa graam.. ath vilv.p.nchak (bela_u.Nch) graamaH dharmaadityaalapaty.h-sisaunee .. raamadatt haradatt, nonaa dityaa. sant.nti- ratipaa .D.. shudhe santti-suda_ee.. shiroo-dvaaram.. gayaadityaayapatyar-ogahee.. mahaadityaa karmmpur bachhaunee samet.. jeevaadityat-ujaan.. roodraadityat-deep suda_ee.. sarvaadit-taDi़yaa .Dee.. devaadity.-brahmapur.. stnaa.dityabh-kaako.. michaadityaa.hpaty़ naaroo-kaako vaasoo-de .Daariyaa praaNaadity pas hari, gayan-kanho.hlee.. shupe-kolahaTTaa.. rookamaadity.-ojhaulee.. keu.Ndoo-sakuree.. mahathoo-sakuree.. chaube sant ti-satalakhaa..


(9)

ath hariam graam-laakhoo santeti-rakhavaaree.. keshav-daamoo-m.ngaraunaa.. (25/07) maa.ngoo-narasi.nh-shivaa.n.. (18/09)-haaroo shivaa.. (27/05) naraharisantasati-valiraajapur chaaN dinoo-kaTamaa.. paramoo laakhoo-aahil.. rati guNe-kaTamaa.. maadhav sut santanati-bhachchhee... ete hariam moolagraamaa.. ath T.nkavaasaTaam.h kaviraaj lakShmeeipaaNi-neemaa.. sureshvooraapatyat,daamodaraapatyaa-paTaniyaa g.ngolee.. ravi sharmaa kh.ng lakShmeeoo sharmbhaa.n-brahamapur.. pataroo, sheeroo-paTaniyaa.N pokharaunee bhaur, sakuree.. jaage santadhati-ratanapuraa.. mahaa_ee sant ti-parihaar.. devadattaapaty-peelakhavaa .D.. ravidattaapatyar-bahe .Daa.. paa.Nkhoosantanati-sirakh.nDiyaa (shreekh.nD).. suShan, maaroo santti-naradhodh.. haraa_ee, shuchikar, preetakaraapat.hy-akusee.. hariprahm- poraam.. daamodarapatyi-beharaa.. u.Nmaapati santuti-tatail.. ete t.nkavaal graamaaaH.. ath ghosotagraamaH ratikaanh -pachahee.. roochikaraapatyu-nagavaa .D.. rood sant.ti-yamuthari.. rood sant.Nti-gandh raa_ini.. gaNapati santoti-ghanisamaa.. kRiShNarapati sant.ti-khagaree.. pRithvee़gharaapatyaa-sakuree.. roodr chandr -Deeh.. ete ghosot graamaaaH..
ath karambhm graam indrakanaathaa patyat koee lakh.. shorinaathaapatyav-deeghahee.. raamasharmmaaupatyach-brahmapur.. ratikaraapatyat-majhiyaamaa budi़karaiv.. buddhikaraapatyam santarati kaanhaa patyal kakarau .D.. hachaloo santayati-kanapokhari.. gaNeshvraapatyah-keDaraham.. laanhees santiti-goDhi़-saitaalavaasee.. sadu-roochi santatati haradattaapatyakh-ghanakauli.. nitipatyat-bachhaa.nt.. none sant.Nti-velaa.. laanhi sant.ti muradee.. saadoo sant.ti-kakarau .D.. maa.ngoo sant ti-son, kolakhoo, maghetaa samet.. madhukaraapaty -dolamaanapur.. saduogireeshv.r sant ti narasi.nh naDuaar.. shreevatsat santarati-behaT.. saduokeshav-sirakh.nDi़yaa (shreekh.nD).. varaah santti-taraunee.. raamaavatyag-taraunee.. kaanhak, shreedhar-taraunee.. raghudatt roochidatt-roochauli.. sadupaadhyaayay


(10) ''i''
maadhavaapaty.h-majhauraa.. sadu. raamaapaty -jh.njhaarapur.. guNeeshv raapatyee-jh.njhaarapur.. saduo bhaveshavaraapatyee-analapur.. hariv.nshaapaty,-mujauniyaa.. shivav.nshaapaty.-rohaa .D.. dhoorttaraaj m.m.u. gonoo sant ti-piNDo khaDi़.. ete karambuhaa graamaH.. ath boodhavaal graamaH.. ravikaraapaty -kh .Darakh surasar samet .. supe santaati-brahamapur.. raam chaaN-majhiyaam.. Dho.Dhe-belasaam.. ugaroo-satalakhaa.. kaanhaapapatyap-velasaam.. doobe, harikar-harinaa.. daamodar-sakuree.. raam dinoo-sund.nravaal.. g.ngaadityat vikam-setaree.. saduobhaanusut gaNeshvaparaapatyat-pariNaam.. guNeeshvataraapatyakh ujaan.. kone-peelakhaa.. g.ngeshvaDhar-malichhaam.. roochikar ratikar-g.ngauraa.. maheshv r-pharaharaa.. gaureeshvapar-madinapur.. visho sudhaakar-Dumaree.. sooryakar santeti-siDaree.. graheshvr-mahiShee.. bhogeeshvanar-chilakauli.. baasoo-bodhaaraam.. udayakar-aa .Dee.. pauthe dharamoo-muThaulee.. kaanhaa paty.h-budhavaal.. jagannaa thaapaty-si.ndhiyaa.. ete vudhavaal graam.. ath sakaunaa graam-vaaTan santeti- si.ndhiyaa.. harishvrapaty.h-div .Daa.. someshvatharaapatyachh-baghaa.nt.. baaboo santamati- Deehaa.. rati’ gopaal dinapati-taraunee.. rood santatati-jagannaa.nthapur.. guNe-mahipati-sariram.. shuchinaathapatyash parasaa.. guNe bhaase-tatail.. ete sakaunaa graamaH ath nisa_u.Nt graamaH- paNDit supaa_ee santaati-taraunee taraunee.. raghupati-pata_unaa.. jeeu.Nsar santarati-kuaa.. ititis aa.u.n athaphanandaah graamaH shreekaraapaty -bathaiyaa.. kusumaakar, madhukar,kiTho santatati, viTho brahanapur.. haaThoo-chaaN.. basaunee-brahmapur .. sukhaanandaH guNe-sisaunee gaa.ngoo-sakuree.. saduo go.nDhi़-khanaam.. mateeshvir, paukhoo-chopataa.. sh.nkar-khayaraa.. maheshvanar-Deehaa som gom maadhav keshav-bhaTagaamaa.. vireshv raapatyaD si.nhavaa .D, sinhutavaar.. lakShmee.h seve-sakuree.. bhavaa_eerood-voravaa .Dee, bhaTuaal, dariharaa, simaravaa .D, mujaunaa samet.. etephanandaah raamaH..


(11) ath alay graam.. baa.Dh apralay, usaraulee, bo .Davaa .Dee, susailaa,godhokheech.. sh.nkaraapatyar-godhanapur si.ndhiyaa samet.. shreekaraapatyaph-ujaraa.. hetoo santatati-sukhet mishr (mimaa.nshak) hari devadharaapatyach-si.nghiyaa.. baasoo santanatiaH jarahariyaa baa.Dh vaasee. ravisharmmee-jarahariyaa.. dhaaroo sant ti-behaT.. shiroo-dhamaDihaa, kaadipooraa govind.h santayati-behad.. m.m.u. gadaaghar-umaraulee.. parabhoo vuddhikar-baiganee.. ratnadhar santaati bhavadatt-bhaTapooraa.. shivadatt-ajantaak.. mishraa (mimaa.nshak) sudhaadharapaty usaraulee.. lakShmee dharaapatyad haladhar santeeti-yamugaam.. shashidhar, raghu, jaaToo-alayee.. yaveshvur-alayee.. g.ngaadharaapatyay-yamugaam.. mishr (mimaa.nshak) laakhoo bhoo .Dee gaNeshvanar-paramaga.Dh.. sidhoo-vaa .Devan.. dodaND- alayee loaamavaasee.. jasaa_ee-Deehaa.. rood-kh .Dahar.. ramaa_ee-raaje seet vishveshashvr matishvanar-usaraulee.. ved santarati-mal.ngiyaa naanyeepur ala_ee, simaree, rohuaasamet g.nguaal baath raajapur vaasee.. kitidharaapaty -sakuree jayakaraapatyee-k .Daraayini.. sudhaakaraapaty़ k .Daraayini, muraajapur.. gonan-kaTamaa .Dheeg.ngolee bekak samet. koTho.n kaTamaa.. saaThoo vishaadee dolamaanapoor.. rood-g.ngolee.. kushal guNiyaa-bhaTagaamaanaalay samet ete babhaniyaam graamaH..
ath khauaal graamaH shreekaraapatyo-mahanauraa.. ratikar sudhaakaraapatye-mahuaa.. chandraTakaraapatyakaH mahuaa.. roochikaraapaty -mahuaa matindr pur.. sthitikaraapatyayaH mahindraa divaakaraapatyay-kovolee.. harikaraapatyat-mahuaa.. aadaavan-parasaunee.. (baachhe do.Dhe santti-rohuaa.. veNee santaratiaH rohuaa.. u.Nmaapati) (16/07) santti-naahas .. vishvayanaathaapatyah aahil.. buddhinaath roochinaathaapatye-kh .Deek.. raghunaathaapaty.-dvaaram.. viShNuaa santitiaH dvaaram.. none jagannaanathaapaty-vusavan.. raam muraaree shuk santti-paNDotalee..


(12) ''ee''
baaToo santaghati-brahmamapur tirahar mauDu.. saadhukaraapatyi-daDi़maa.. haraanand ,santanati-ahiyaaree.. bhavaadityaaaapatyu-naahas deshuaal.. p aa.u.nkhoo-behaTaa.. bhave santatati dharmakaraapaty -deshuaal.. Daaloo sant.ti-daDi़maa.. daamodaraa patyat-tarahaT bahmamapur.. raajanaapatyay-yaguaal.. pritikaraapatyan-pachaaDeeh (pachaa.Dhee.. pataunaa khauaal divaakaraapaty.-ghughuaa.. bhavaadityaaaapatyat-kakarau .D kh.ngaraiDhaa samet.. baidyanaath prajaakaarak raghunaathaa kaamadev-maunee,parasaunee.. gopaalaapaty kRiShNaapatyagh-kumari, khela_ee.. shashidharaapaty़ narasi.nhaapaty.h-bo .Davaa .Dee kokaDeeh, chhatauniyaa.. daamodaraapatyar-kokaDeeh.. nayaadityaakapaty.-bejaulee.. dvaari sant ti jayaadityaa़paty.n = sukhet,sarvaseemaa.. shuchikaraapatyagh-diga_undhar.. aa .Doo santoti raghunaathaapatyaa-muraajapur brahmapur.. jeeveshvraapatyay-digumdhan.. bhavesant़ti-miTTee, satai.Dh,behaT.. doobe-santti-brahmapur.. helu santoti-satai.Dh ravikar sant-ti tatraiv.. prasaad madhukar santiti behaTaa.. divaakaraapatyu pithanapuraa.. g.ngeshvaparaapatyan-kuramaa, lohapur.. lamboudar santakati-kuramaa.. naa_i santamati-pithanapooraa.. raajapaNDit sah kuroomaa.. raamakar santagati miTThee kh.ngaraiThaa, ganaam.. aa~Natrani santuti-sauraaTh.. mati gahaa_ee, keu.Ndoo sant ti-simvataravaa .D.. ete khauaal graamaH..
ath s.nkaraaDhee graamaH-mahaamahokaaroo santamati bhagaddhar govindu sakuree.. pritikar-kaadigaamaa.. shubhe santti-alay mahaamaho hariharaapaty -sundaharau gopaalapur.. jayaadityaadhapatyar-malunee saraavay.. parameshvaar-neyaam.. sadu supe-har .Dee.. raamadharaapatyaa-alay.. harisharmmay santayati-sidhalamurahadee.. rekoraa s.nkakhdeen -hore-chaa.n .Do-parahaT.. som-gom-shakriraayapur.. harishvr-sakaraa.Dhee vaasee.. jeeveshvraapatyan-belaa aadhagaa_u.. gayan dvaarikaadi..(13)
none vibhoo si.ndhiyaa-ga.Dh bela_u.Nch-supan akunaulee.. kaushik-kusaulee.. lakShameepaaNi-sushaaree.. paa.Nvoo-deyarahee.. ete bela_u.NchagraamaH.. athan nara_unagraamaH belamohan nara_un yaTaadharaapatyee-madanapur.. raatoosantamati-kariyan.. garvvetashveeraapatyagaH si.ndhiyaa.. Daaloo sant ti roochikaraH malichhaam.. chandramakar Tune santeeti-sulhanee.. vishosantiti-tripuraulee.. heloosantavati bhakharaulee.. divaakaraa patyayaH surasar, kavayee.. dinakaraapaty.h-puDe.. khaa.ntoo kone-vatsasavaal.. shakriraayapur naa_un-daamodaraapatyaT-jarahariyaa. muraaree=tegharaa.. yogeeshvabharaapatyad-ojholi kasiyaam.. jagaddharaapatyi-voDi़yaal.. chakreshvaparaapatyi-shakriraayapur.. none santarati-mal.ngiyaa, karahiyaa, p.ncharookhee.. hore santapati nayoogaamaa.. kaameshvayaraapatyat chakautee bhaveshvaaraapatyap nayagaamaa bharavarauleesamet nayagaamaa bharavarauleesamet .. ete nara_un shaam.. ..ath parichon graam aH- madhukaraapaty = taraunee jhauaa, padmapur .. shivapati, guNeshvagaraparaa paunee, sakithaal.. deharisanrati = kanautee taraunee bhaveshvuraa (14 se) mailaam.. jaun santiti-aahil.. yashu aaditoo Deehaa_aahil.. vaavoo paaThakaadi-bhailaam, kaTa_unaa visapee samet.. kaameshveraapaty paunee, sakiyaal.. deharisantanati-kanautee, taraunee, laanhoovasant.ti-ulloou.. jagannaanathaapatyaa haradatt-kh .Dakaa, vag .Daa bayanaa samet.. aa~Nanisut padamaadityaarapatyi-m.nganee, sirakhaDi़yaa, mahaalaThee, lohee, chakarahaT, karnamaan tanakee samet.. harinaathaapatyi makhanaahaa, katrjolee.. chaNDeaashviraapatyaa hariv.nsh sut ratnaakaraayapatyi-bathaiyaa .. chakreshvapar-kuramaa.. baaToo sant ti-chakrahRidaa, si .Dalee baasee.. virapur panichobh-raatoo santarati-sundasaravaal.. haaroo santarati kariyan.. vaastus santaati-miTTee.. maheshvamaraapatyap-deshuaal.. dinakar madhukaraapatyap-jarahariyaa .. raameshvayarasantahati chandravakaraapatyau-aladaash.. vir san.htati keshavaapatyas-bharaur, shahajaadapur, valiyaa samet.. vaasudev santapati dadaree.. sonesantarati-brahamauli.. dharaa_ee san.htati-amaraavatee-raatoo santti-karahi.hyaa, usaraulee aadity Deeh.. harishvaparaapatyee-Deehaa.. someshvahar-badhaa.ntaDeeh.. radhuaH raamapur DeeTaa ravi gopaal-taraunee.. harisharmmaa.patyu-mahuaa.. baaTanaapaty.-taraunee, baiganee.. roochisharmmaash-jagannaaaath, bhaTirabh.. shuchinaathaapatyag-tatail .. shashidhar-brahmapur neharaa,bhavanaathaapatyu purasaulee.. devaadityaapatyau-purooShaulee.. aite panichobh graamaH.. ath kujaulee graamaH-gopaal santathati-harish yashodhar-behaTaa.. supan, naa.Nthoo , pauthoo lakShmeekar-bharavaraulee.. jeeve, jor-mal.ngiyaa.. medhaakar-vanakujaulee.. raatoo simmuthanaam kandhataraa_in.. surapati.. v .Dasaam .. gaNapati-diga_undh .. lakShmee.hpati-mahindr vaa .D.. chaNDeoshvararahari-diga_undan saane-lo .Daam, mahokhari.. viShNuikar-parasaunee.. roopan-kandhanaraani.. som-loaam.. raajoosantatati sudhaakar-saraavay.. lakShmee.hkar sut praj~naakar amRitakar-vejaulee. devaadityaa-dishauDi़.. chandr karaapatyau-khayaraa.. pritikar-belahavaa .D.. vedagDee.hh kujaulee.. vireshvir-roodanigraam.. bhav baikak, maldadaDeehaa.. paraantash santa_aati-netraam.. aite kujaulee..


(14) ''14''
ath gotr patrjee likhayate..aH-shaaNDilye़ dirdhoShaH sarisab, mahuaa,parvapalleeaa (pabaulee) khaNDobalaa, g.ngolee, yamugaam, kariyan, mohari,s.njhuaal, bhaDaaraH.. paNDoeelee jajivaal, dahimat, tila_ee, maahav.simmu.hnaam sihaa.nshram, sasaaravaH (sodarapur) stathalit k .Dariyaa, allaaaari,hoeeyaa, samet talhalanapur, parisaraa, paras.nDaa, veeranaam, uttamapu kodariyaa,dhatiman, barebaa madhavaal, g.ngorashray, bhaTauraa, budhauraa brahmapuraa koiyaar,kerahivaar, g.nguaalashchaa, dhosiyaam, chhataunee, miguaal nanautee,tapanapurashravaa.. iti shaaNi ath vats gotraH-palleei (paalee) hariambah,tisuree, raa_u.Dh T.nkabaal dhusaut, jajuaal, pahaddee jallarakee (jaalay) mand vaal, koiyaar, kerahivaar, nanaur, u.Dhaar prathi karamahaabudhavaal, bh .Daar laahee, soini sakaunaa, phanandahah, moharee, ba.Dhavaal tisa_u.Nt varooaalee paNDodali, baheraadee, baraivaa, bhaNDaaDharisam, babhaniyaam, uchit, tapanapuraa,biDhukaa naravaal, chitrapalleeh, jarahariyaa, ratavaal, brahmapuraa saraunee.. ete vats gotr ath kaashayap gaam daanashauryy prataapaishrch prasiddhaa yatr paarthivaaaH oinisaa sarvataH shreShThaa, svanasv, dharm pravartikaaaH.. oini, khauaalaa s.nkaraa.Dhee, jagati, dariharaa, maaNDaar baliyaas, pachaa_uT, kaTaa_ee, satalakhaa paNDu.aa, maanichhaa merandeeh maDuaalaH sakal pakaliyaa budhavaal, pimooyaa mauri janak bhootaharee mahaa kaashayape chhaadanashchag, thariyaa, dostee , marehaa,kusumaal.nch, naravaal, naguradahashrap .. ete kaashyup gotraaaH..(15)
ath paraashar.n gotraH-nara_un suragan sakuree suiree pihavaal, nadaam maheshari sakarahonashrch soini tilai karevaachaapi.. eteparaasharagotr ath kaatyaa yan gotraH kujaulee, nanaut, jall kee, vatigaamashrch.. ete kaatyaaaayan gotraaaH.. ath saavarN gotraH sondupur, panichobh karevaa nandoor merandeer.. ath alaamvurakaakSh gotraH vakShyaaemprlaambumakaakSh kaTaa_ee, brahmapuraa chaapi. .. ath kaushik gotre-nikhooti ath kRiShNaanatrayagotraH lohanaa busavan saandraa podonee cho.. ath gautam gotraH-brahmapuraa uttimapur koiyaar.n chaapi gautamo.. ath bhaaradvaaj gotraH ekaharaa bela_u.Nch (vilv p.nchak) deyaamashraapi kaligaam bhootaharee go.Dhaar godholichaa.. ete bhaaradvaaj gotraa ath modagapyair gotraH maudagalyaiaH etavaalo maalichhast.thaa deerghoShopi kaapyad jalpikee tatr varttate.. ete modgagalyaut gotraa.. ath vashiShTh gotraH kaushilye punashchay kothuaa viShNumavRiddhi vaal.. ete vashiShThap gotraaaH.. ath kauNDilyat gotraH ekahaTayoovishalyu paa_un speeaH gotraashrch.. ete kauNDily gotr.. ath parasaat.nDee gotr-keTaa_ee..16 ''ai''

17
vishad kusum tuShTaag puND ree kop viShTaaT dhaval vasan veShaa maalateevaddh keshaa.. shashidhar kar varNaa shubhrajaatu~Natravasthaah jayatijeetasamastaay bhaaratee veNu hastaaaa.. sarasvaDatee mahaamaayai vidyaakamal lochinee. vishvalaroop vishaalaakShi vidyaandebhahi parameshvree.. ekadantay mahaavuddhiः sarvaaj~nogaNanaayakaH sarvasiddhi karodevo.n gaureeputr vinaayakaH g.ngolee sai beejee g.ngaadharaH e suto veer (05/04) naaraayaNo.n. tatr naaraayaNasutaH (181/02) shoolapaaNi. e suto haale sh aa.u.neekau.. thariyaa saikaanhaa dau.. khaNDubalaa graamopaaryakaH.. saa_i.NkaH shakarkaNaa paranaamaa e sutaa bhadreshv1r daamodar (05/06) baikuNTh.n neelak.nTh shreek.nTh dhyaa nak.nThaa .. tatr (09/01/) daamodar ekamaavaasee baikuNTh santamati paaThak vaasee.. neelak.nTh s.ntati s.nsaaraguradee vaasee.. shreek.nTh s.ntati guradee, har .Dee saraparab, maur vaasinyapaH.. shreek.nThasutaa shyaamamak.nTh harik.nTh nityaa.nnandag g.ngeshvarar devaanandaraharadatt harikeshaaaH tatraayo patrchajye/ShTh. sakaraa.Dhee sai Daaloo sut daupataunaakhauaal sai gaNapati ddauNaa anyo pata_aunaa khauaal sai gaNapati dau.. tatr g.ngeshvr sutaa hallekashvarar chakreshv r pakSheeshv0raaaH sai sut dau sai ddauNaa halle shvoro guradeevaasee.. chakreshvaurau h .Daree vaasee.. e suto padmanaamaH.. DeehabhaNDaacharisam sai shauri dau.. tatr padmanaam suto purooShottamaH ga.Dhabeu.Nch sai abhinandar dau..


18
purooShottam suto j~naanapatiaH maa_u.NbehaT sai harikar sut baaToo do.. j~naanapati suto u.Nmaapati surapati ekamaa baliyaas sai aa~Nanisut baa.Dh dau.. ekamaa valiyaasasaibeejee dharaNeedhar. e sutaa padmanaam shree nidhi shree naathaaः.. (15/04) padamanaam suto shukl hariv.nsh (08/07) hari sharmmaNaNau barebaa sai purooShottam dau shukalahariv.nsh suto aa~Nani jagannaarathau baa.Dh apalay sai varddhamaan dau.. suto baa.DhookaH mahuaa sai jagannaa th dau.. baaDhoo sutaa barooaalee sai dehari dau varooaalee maraa.Dh sai beejee divaakaraH e suto baachh shreeharShaH.. shree harSh sant ti maraa.Dhavaasee baachh san.htati barooaalee vaasee.. baachh suto.. ‘'aavasthik’’ chandreekar ratnaakar (121/05) madhukar saadhukar vireshv r dheereshv.r gireeshvasaraaaH dhanauj sai janaardan dau.. saadhukar suto dhaamaH panihaaree dariharaa sai g.ngeshv r dau g.ngeshv2r dau.. aparau dehariaH panichobh sai vidhnevashvr dau.. sutaa dariharaa sai g.ngeshvadar dau.. Th. surapati sutaa doobe laa (27) (34/08) mahipatiyaH m.ngaraunee maaNDr sai peetaamb r sut daamoo dau maaNDavar sai veejee trinayanabhaTTaH e suto aadibhaTTaH e suto udayabhaTTaH e suto vijayabhaTT e suto sulochanabhaT (sunayanabhaTT) e suto bhaTT e suto dharmajaTeemishr e suto dhaaraajaTee mishr e sutobrahmajaree mishr e suto tripurajaTee mishr e sut vighujaTee mishr e suto ajayasi.nhaH e suto vijayasi.nhaH e suto e suto aadivaraahaH e suto mahovaraahaH e suto duryodhan si.nhaH e suto so.Dhar jayasi.nharkaachaaryaastr mahaastr vidyaa paara~Nagat mahaamahopaadhyaa_aayaH narasi.nhaH..


19
tarkaachaayastri mahaastrach vidyaa paara~Nagat mahaamahopaadhyaaray (10/06) narasi.nh sutaa mahaamaho nidhi (07/01).. sutaa mahaamaho (07/01) nidhi shilapaaNi (16/01).. kuladharaaaH.. mahaamaho nidhi suto shree kumaar paaThak vaasee kuladhar.n ko .Daraavaasee shilapaaNi ma~Nagarauneevaasee e suto mahovibhaakaraH jajivaal maatRikaH.. e sutaa naaraayaN chandramakar vishvedhashveeraaaH karian sai dharmaadhikaraNeek mahaa mahopaadhyaasay bharath dau.. mahaamahopaadhyaajay naaraayaN sutaa mahaamahopaadhyaaday devasharmmar helan jagatapur nar devaaaH m.m. u. aadayaH paralee paalee sai jayasharmmay do anyoo keu.NTee raa_u.Dh sai dharaa_ee dau.. mahaamahoupaaō devasharmmar sutaa mahaamaho jagannaaith mahaa.nmahou. devanaath mishr (16/08) nandee mishr (18/09) guNe mishr sthitakaraaaHaadyo pokharaunee T.nkavaal sai narasi.nh dau aparau chhaadan sarisab sai devaaditye dau anyau6 bhaNDaanarisam sai roochikar dau.. mahaamahou jagannaadath sutaa sadupaadhyaaiy (19/05) amatoo sadupaadhyaaday (09/06) visho mahaamahopaadhyaayay baTeshaa (18/02) ga.Dhanikhooti sai mahaamahattak vidyaadhar dau merandeey sai shreedhar ddauNaa.. aparau peetaambadaraH chakrahad panichobh sai chandr kar dau.. peetaambarar suto daamoo pro daamodaraH bela_u.Nch sai teertha~Nakar dau bharehaas sai vishvaunaath ddauNaa (44/02) daamoo sutaa baa.Dh apalay sai mahaamahopaadhyaa y raameshvasar dauaH baa.Dh apralayasai veejee p.nDit g.ngaa e suto bharataH e sutaa seete padoomavarddhamaan haa_u.NkaaaH.. padoom suto kamalapaaNi. e sutaa rataneshvaur vatsedashvapar yaveshvir deveshvataraaaH khauaal sai nayapaaNi dau ekaharee sai sone ddauNaa vatseaashv.r suto (57/08) veereshvatar mahaamahopaadhyaa.hy raameshvrau aadyaH bhaaND rasai shyaayamak.nTh dau anyo tatail paNDu aa sai mahaamaho divaakar dau sonakariyaam karamahaa sai harikesh ddauNaa..(20)
mahaamahopaadhyaa)y (60/02) raameshvanar sutaa maho (18/01) graheshvr maho lakShmeeaaghar (53/07) maho g.ngaadharaaaH (163/03) mataa_un dariharaa sai rati do..aH mataa_on dariharaa sai veejeeshreekaraH e suto g.ngeshvamar vishve shvasharo.n.. g.ngeshvaShar sutaa vinyesai shv.nr yaTeshvair yaveshvaar paranaamak sarveshvor pashupati dharmeshvarar gireeshvamar gaureeshvasaraaaH TakavaalamaatRikaH gireeshvagar suto devaadityar durgaa dityo.n alay sai rati dau.. devaadity suto maho rati bijookauaH sarisab sai bhavadev dau.. mahorati sutaa Thakuraa_ini larivamaa deyeekaaaH.. koiyaar sai bhavasharmm.h dau.. Thakkumar dube pro shreepatisutaa Th. (15/09) harapati Th. (84/04) narapati Th. chandravapati pro chaaNaH pr. chaaNaH son kariyaam karamahaa sai shreedhar dau son kariyaam karamaahaasai beejee mahaamahopaadhyaa y v.nshadharaH e sutaa mahaamahoharibraham mahaamahoharikesh m. m. dhoorttaraaj gonookaaaH sakuree sai mahaamaho deyee dau.. mahaamaho harikesh suto (12/04) govindam none ko khaNDibalaa sai nityaaenandar dau.. aparau (11/02) lakShmeeaipati lakShmeehak.nTho kujaulee sai baachhe dau.. aparai laanhi roochikar hariv.nshaaaH lakhanaur sakaraa.Dhee sai panihath do.nde dau.. roochikar suto haradatt nitikarau khaNDeebalaasai vishveenaath dau.. aparo gireeshv raH manajheesai j~naatanaam seet dau.. gireeshvachar sutaa g.ngeshvur bhaveshvarar deveshvraaaH (33/06) lakhanaur sakaraa.Dhee sai sarveshvarar dau.. (603/06) g.ngeshvarar sutaa (21/08) narasi.nh shreevats keshavaaaH (26/09) (31/01) belaasako jeeveshvir dau aparai (20/08) vaaraah shreedhar maadhav (29/03) (35/03) raamaaaH pataunaa khauaal sai aadoo dau.. pata_aunaa khauaal sai veejee mahaamahopaadhyaaaHy prajaapati suto maho vaachaspoti maho u.Nmaapati.. (127/05) vaachaspavati suto gaNapati..
(21)
dhanauj sai tripuraari dau.. gaNapati sutaa shashidhar (21/04) lakShmeepadhar suraanand.N dharmadhikaraNik mahaamahopaadhyaa.y (03/05) harisharmmNaaaH.. shashidharasuto gadaadharaH m .Daar sai ravidau .. aparau mahighar pRithvee.gharau g.ngolee sai devaroopadau.. aparai jayakar shiroo gonoo g.ngaadharaaaH sai priy.nkar dau.. gadaadhar suto mahaamaho nayapaaNi maho haripaaNi mahuaae.n bheekham dau.. maho haripaaNi suto lakShmeegapaaNi ratanapaaNi udanapur jajivaal sai shaantikar dau.. aparau mahipaaNi jayapaaNi g.ngolee sai maatRikaH.. mahaamaho ratnapaaNi sutaa maho haraadityi mahaamaho bhavaadityas (13/0/0) bhavaadity mahaamaho nyaaaadityas mahaamaho dharaadityaaN g.ngolee sai v.nshadhar dau.. apere jayaadity mahaamaho (191/09) daivaadity3 maho g.ngaadityaai miguaal sai chandrahakar dau.. mahaamaho jayaadityay sutaa lakShmee.nkar shuchikar aachaary udayakaraaaH banaa_ini paalee sai bhogeeshvanar dau (20/01) shuchikar sutaa chheetoo (71/06) beekoo aa~NookaaaH bhutaharee nikhooti sai sut dau dighoy sai pati ddauNaa.. aa~Ntr sutaa mahathaur apralayaa gayasharmm.h dauaH mahathore apralayaa beejee baa.DhanaH e suto vishvaanaathaH e sutau gayasharmm guNaakarau bhiguaal sai vireshva_ar dau.. gayasharmmaa sutokaaroo vedookau sakaraa.Dhee maatrakau.. shreedharasuto (30/10) ratidh (53/106) mahidhero naa_un sai muraari dauaH shakriraayapur nara_unasai beejee manodharaH e suto balabhadraH e suto panaa_eet bhadreshv raH keu.NTee sa_u.Dhasai harihar dau.. e suto (10/01) raameshv r nandeepashvajarau alayasai devapati dau.. nandee shv r suto gaureeshva_eer govindod karooaanee sakaraa.Dheeyaa sai ratikar dauaH karooaanee sakaraa.Dhee sai beejee haradattaH e suto shreekaradasharaH (13/04) manorathaaaH(22)
dasharath sutaa balidev (8/05) raam narasi.nhaa.. pachaheevaasee narasih.n suto shoolapaaNiaH si.nhaashram saijaa_ee dau.. e suto padmapaaNi mahaamahopaadhyaaiy kaarookau aadyaH suragaN sai govarddhan dau.. anyoo koiyaar saidalhaHn dau.. mahaamahopaadhyaa y kaaroo sutomaho govindaamaho pritikaramaho maho jagaddharamaho (14/07) hariharaaaH karahee sai hariv.nsh dau.. mahopritikar suto lakShmeeyakar madhukarau sarisab saimaho haraaditye dau.. sarisabasai beejee ratnapaaNi e suto chakrapaaNi deedheesai bheem dau.. e sutaa shreevats halle shvakar vasundhaar raamadevakaam devaaaH chakrahad panichobh sai chhitisharmm dau.. shree vats. sutaa maho (11/02) devaadityu maho (14/07) jayaadityad maho haraadityaa aH mandanavaal jallkee sai udyotakar dau.. aparau shivaadityamaH jalakaur paaleesai shreevatsaa dau maho haraadity sutaa naanyadapur sauaal sai baachh dau (03/0) m. m. dharmaadhikarraaNak harisharmm sutaa raachhe baachhe none gaDoor (02/ 40/0) jayasharmmNaaaH naany3pur kaasinyayaH tatraadyo ga.Dh hRikaharee sai dhanarajay dau.. aparau ma~Naar sai peetho maagineyः baachhe (14/01) baachhe sutaa jayadev kaapani madhavaa g.ngolee sai bheem sut shaakalyat dau dhosiyaam sai dhaam dauNaa aparau dhaamaH ahapoor karamahaa sai naaraayaN sut hi.ngoo dau.. gaureeshvagar suto daamodar muraariaH Takabaal sairood dauaH T.nkabaal sai beejee hariyaaNiaH e suto sh.nkhapaaNiaH keertipaaNiaH pihavaal sai jhaalodo .. g.nkhapaaNiaH neemaavaasee.. keertipaaNi suto govindap shoolapaaNiaH govindaa pokharauneevaasee.. e suto narasi.nhaH parisaraa sai u.Nmaapati dau.. e suto vatseaashv.raH belaa sakaraa.Dhee sairaa_ul maaso dau.. aparaushuklay (17/06) bhikhaareekaH g.ngolee sai ratidev dau .. aparai harihar muraaree anantash damodar shreenaathaa..


(23)
terahot sakaraa.Dhee sai raameshvaar dau (03/09) vatseDhashvaar suto roodaH naany.purakhauaal sai horil dau (03/05) g .Door suto dharmaadhikaraNeek m.m. horilaH viThuaal sai raidhar sut manodhar dau.. e suto dheereshvararaH suiree sai dharmaadhyokShak deve dau.. aparau vinyeik shv raH .. rood sutaa khajhaulee bela_uch sai keertisharmmar dau.. ath Thom Tekaaree graam tatr chaturvedaadhyaakayee kaamadevo beejee.. e sutaapaaj~nik parashuraam dikSheet somatripaaThee kRiShN .. kaligaamau paaryak parashuraam sutoshreedhar balabhadro tripaaTeesai kumar dau balabhadr sutaa shaara~Ntr banamaalee udyotakaraaaH mahuaa sai agnihotrik dhana~njyay dau.. shaara~Ntr suto raam vaamanau.. vaaman kaa.nchagaam vaasee.. mahaamahopaadhyaabay raam vilv p.nchak (bela_u.Nch) vaasee. e suto s.ntoSh paritoShau.. (151/01) santovaSh santayati dakShiN paaTakavaasee chaak graam santi.. paritoSh suto harihar naaraayaNo dukhanaureesakaraa.Dhee sai banamaalee sut haraanand. dau.. anyauShau.. dariharaa sai maatRikaH.. naaraayaN suto deve (3/0) bhave kau ekaharaa vaasinyo .. harihar suto kush lavau sakonityaaaanand dau labhaste b .Dayi naamnaaaa prasiddh ga.Dh vaasee.. kush suto shivadaash keertisharmm Nau sakaraa.Dhee sai lakShmee.paaNi dau.. keertisharmm.sutaa balaa_ini paalee sai bhogeeshvr dau muraaree sutaa (62/02) sutaa baage goge maa.ngukaaaH terahot sakaraa.Dhee sai jaa_ee dau.. terahot sakaraa.Dheesai beejee g.ngaadityas esuto bhavaadityu esuto jaa_ee maane kau g.ngolee sai paNiDat keshav dau..(24) ''4''
jaa_ee suto haaroo gonookau kujaulee sai raajoo dau.. kujaulee sai beejee daantiy putr pautraaday indr chandraDh roodr taaraapati dinakar pahakaraa.. dinakar sutaa karN vaasudev g.ngaadhar naradev mooladev.. karN sutaa harihar haribrahm shaantibrahm shoolapaaNi narasi.nh shivabrahmaaNaaaH.. shivabrahm sutaa (17/08) shubh.nkar jayakar lakShmee.hkar none medhaakar guNaakaraaaH mokhari sai madhuman dau sakuree sai mahaamaho u. deyee dau.. medhaakar suto jaanookaH vanagaa.nvavaasee balaa_ini vaasee paasee sai delhakan dau.. e suto bheem nandeerashvamarau pakaliyaa sai kaanhu dau.. nandee shv7r suto (26/09) roop pachaTan paNDueaa sai muraaree dau aparau shivaH kap siyaa maatRikaH shiv suto raajookaH kurisamaa sakaraa.Dhee sai shyaatamak.nTh dau.. raajoo sutaa sudhaakar amRitakar (123/07) somakar vidhukar chandrarakar shashikaraaaH tatraadyorekauraa g.ngolee sai paNDit keshav dau.. soini sai sh.nkaradaash ddauNaa.. Th. (73/05) chandr pati sutaa mahaamaho mahaadevaa paranaamak yedh mahaamaho bhageerathaaaH paranaamak medh mahaamaho daamodar (32/07) m.m. maheshaa (30/05) rekauraa sakaraa.Dhee sai veer sut rood dauaH rekauraa sakaraa.Dhee sai beejee kapilaanandaa e suto jayapaaNi e suto brahmeshv raH baraivaa sai trilochan dau.. e suto govarddhan naanyaupur alay sai haripaaNi dee .. e sutobandhun varddhanaH Toonee naamnaa.hrakhyaadataH naradhodh Takabaal sai banamaalee dau.. e sutaa baaToo govinday maadhanaa chandauNat paalee sai g.ngaadhar dau.. ath pallee graam beejee kapiladevaH e suto somadev e suto vaasudevaH e sutoaadidevaH e sutoraa_ul bhRigukaH etasy.patneey.. trayam ekasyi suto abhimanyus (06/07) (21/04) purooShottamau(25)
aparaa suto brahameshvaar maheshvagarau.. aparaa sutaa sh.nkaradev baladev varadev vaasudevaaaH machhaiTaa graamopaaryakaaaH.. maheshvairasutaa kirtoo guNaakar divaakar garveshveraa.. kirt sutaa naa_i saa_i shiv chheetar nonekaaaH sakaraa.Dhee sai narasi.nh dau.. naadoo suto chandrkaraHchandrobatagaamo paaryakaH.. e sutaa maho (19/86) pritikar mahaamaho shuchikar aachaary lakShmee kar maho guNaakaraaaH tatraadayaasmabay Deeh dariharaa sai abhimanyur dau.. anyau ki khauaal sai haripaaNi dau.. mahaamahe. gu.nchikar suto mahog.ngaadhar gaNapatiaH aadyo g.ngor sai rajadev dau anyo.h naharaasai gaa.ngoo dau.. maho g.ngaadhar suto maho (10/04) haladhar dharmaadhikaraNik m.m. (23/0/10) narasi.nh.. mahaamaho (20/01) baachhe kaaaH tatraadyo mataa_on dariharaa sai shoolapaaNi dau anyodh goraa jajivaal sai shivadatt dau.. govind0 sutaa (135/09) hore chaa.n .Do som harishvachhar (30/01) harishv r gomaaaH ga.Dh khaNDajabalaa sai kaameshvagar dau (01/05) baikuNTh suto g.ngeshvaar (06/09) bhogeeshv.nrau ga.Dh vaasinyoaH.. g.ngeshvaar sutaa siddheshva_ar someshvr rataneshvair none devake tatraadayaashcharatvaa9ro.n naravaal maatrakaH anyoo hariam maatRikaH .. siddheshvanar sutaa ga.Dhavay bhagav shivasharmmas viShNusarmmNaaaH neemaaTak. ratnapaaNidau..bhagav suto kaameshvatar ga.Dha_alay sai devasharmme dau.. (28/04) kaameshvor sutaa phanandashahasai g.ngeshvaShar dauaH avahikhaND.h bhaNDaaaarisam sai beejee kusumaadityavaH e suto shreedhar kalapaaNiaH.. shreedhar sutaa..

(26) ''5''
ekaadaashaH tatrekaH mainee vaasee.. aparau vashiShThasaH suragan sai sarvaaj o~Ntr dau.. aparau oharee karaheevaasee aparau raidharaH e yuto g.ngaadharaH phanandakah vaasee.. e suto laravaa_ee shashidharau.. maho lakhaa_ee sutaa ratneshvarar (18/06) bhaveshveeraH j~naaneshvuraaaH bujaulee sai medhaakar dau.. aparau hallenashvahar bireshvararau me.nrandeel sai hRiShikesh dau hallejashv.r sutaa g.ngeshveer ghaneshvr raameshvaaraaaH terahot sakaraahee sai kuleshvadar sut bhavaneshvashar do sakuree sai maho nayapaaNi ddauNaa.. (20/05) g.ngeshvatar sutaa suparaanee b.ngonee sai supar dau (01/04) vee sutaa devadhar maaso muraari gaa.ngu shivadevaaaH.. devadharasutaa aadidev (34/07) vishvaharoop purooShottamaH aadidev suto (07/02) vikarN vasundherau.. tatr basundher suto devapaaNiaHdariharaa sai maa.ngu dau.. e sutaa shaara~NtrapaaNi shreepaaNi shoolapaaNi v.nsheedhar dharaadhar haladharaaaH tatraadyaastrauy balahi.. T.nkavaal sai vRihaspadati dau.. mitrav.nsh bhaagineyo.. dharaadhar suto devaadityashaH devahaar sarauneesai devanaam dau.. loharaa graamopaaryak e suto shuj mahaamahopaadhyaaday suparau ravauaal sai haripaaNi dau.. mahaamahopaadhyaaday supar suto tatr (09/02) som gomo.n babhaniyaam sai bheekham dau.. aparai saabai veer (20/02) dheer param chaa.n .Daukaa balahiT sai ratikar dau .. aparau gaureeshvaparaH balahiT sai (aanayaadi saatr) chaa.n .Do sutaa veer nandeeu guNekaaaH (40/06) (45/03) uchati sai andoom sut haTavay dau(27)
uchit bhaNDaayarisamasai beejee mahipaaNi e suto dharmapaaNi lakhaa_eekauaH.. laravaa_eekaH soharaavaasee dharmapaaNi uchati vaasee.. e suto padmapaaNi nara_un sai priy.nkaradau e suto purooShottam sarisabasai kaamadev dau.. e suto an.hiau none kau maalichh sai lakShmeeik.nTh sut devak.nTh dau.. andoop suto (23/04) thaanoo haTavayakau.. aadyoaH goraa jeejavaal sai shreepati dau.. anyo su guladee khaNDasabalaa sai ratnaakar dau.. haTavay sut (25/02) maadhav daamodar shreedhar (28/07) haladhar keshavaaaH kujaulee sai shashikar pro sh.nkar sut radhu dau dahimat harihar ddauNaa (43/06) veer sutaa roodr (30/03) raajoo sone kaaaH vabhaniyaamasai gonan sut kiho dauaH vabhaniyaamasai beejee harisharmmah e suto jhaalokaH mahajaulee maatrikaH ek sutaa shubh.nkar jayakar priy.nkar chothekaa (75/04) shubh.nkar suto baachhe kaH jagati sai mahaanidhi dau.. e suto raamabrahm kRiShNoo brahanau.. raamabraham sutaa bheem jaa_ee jave kaa.ngookaaaH suiree sai kaanhe dau.. jaayee sutaa gor jayapati (22/10) gaNapatiyaH.. gor suto veer (14/06) gonano ko .Daraa maaNDa_irasai ratneshv r dau anyoe yamugaam sai harihar dau.. gonan sutaa (27/07) (92/09) mahipati kiTho ai.nThokaaaH mahavaalasai divaakar dauaH mahavaalasai beejee maahavamapatyaaiaH patnaaai e suto prabhaakar e suto banamaaleekaH e sutaa ohari Dhehari chakradharaaaH.. ohariproratnaakar suto divaakar jeevaakau hathiyan sakuree sai devapati dau.. kiTho. sutaa khaNDakavalaa sai ravikar dau (05/06'') bhogeekhar sutaa naaraayaN ratnaak divaakar (22/01) bhavasharmm.h ga.DhaadharaaaH neemaaT.nk sa_u.NthapaaNi dau.. ratnaakar suto pakShadharaH kurrasamaasako raajoo dau..(28) ''6''
pakShadhar suto haladhar yashodharau dariharaa sai ratanaakar dau.. yashodhar vispheeSh sai suto ravikar panichobh sai kon dau.. ravikar suto roodr shreekarau ga.Dh vispheeaa sai sh.nkar dau.. sulaaroodr shree karau ga.Dh vispheep sai sh.nkar dau baa.Dh visphee.h sai beejee viShNup sharmaabeejaH e suto haraadityar e suto karmaadityasaH.. e suto shaanti vigraahik devaadityai raajavallasabh bhavaadilo.. yadi vigrahadevaadityar sutaa paa_edhaarik veereshvr vyaraktiv naivaadhik (64/05) dheereshvadar aprakrayamahaasamandhipati mahaamahattak gaNeshvaar bhaaNDaa garik yaTeshv r sthaaaanaakaariaH haradatt su.ndraaha_aak lakShmee.datt shubh dattaaaH tatr paaNDayakaa veereshvabhar aprakray gaNeshvr raajavall bh shubhadattaaaH naanyaapur tripaalee sai kaameshveer dau.. aparauvartit dheereshvadar anukramaa.nk janeshvro.n mahapauravaasee maadhavamabhaagineyo haradatt lakShmeebhadattaH mah yaur vaasee yamugaam sai kaaTiry maane dau.. haradatt suto muraareedattaH baheraa.Dhee sai l .Daavan dau.. aparau u.Nmaapati dat varooaalee maatRik .. aparau sh.nkaradatt alay sai deve dau.. aparau mahattak horaa_ikaH ga.Dh bel.hu.Nech sai sh.nkaradatt do.. sh.nkaradatt sutaa naravaal sai divaakar dau.. rood suto veNeekaH baheraa.Dheesai naraharisut vishvem.hbhar dau (04/09) abhimanyuk sutaa vikarN varooroochi saagar peetaampararaaaH bhajhaulee sakaraa.Dhee sai dasharath dau.. vararoochisutaa delharaN solhavaN time muraariyaH delahano (09/07) valaa_ini vasee solhno.n machhaa.NTaa vaasee time jalako.nr vaasee muraaree baheraa.Dheevaadee e suto devapaaNi chandrpati.. devapaaNisuto haaril dehariaH aadyaH suraganasai govarddhan dau..(29)
anyo9 bhinnee maatRikaH.. horil sutaa lakShmeeek.nTh jayak.nTh shitik.nTh sokhe (09/04) l .Daavan shyaa_imak.nTh helanaaaH tatraadyo sarisab sai kaamadev sut kaanah dau anyo khaiaal sai baachhe dau.. jayak.nTh sutosthaa.hnaantayarik ratiaH pavaulee sai veer dau (05/04) vikarN suto gaNapati vaachaspaati.. vaachaspayati pabaulee gaamopaaryakaH e sutau haradatt.. baaparau aady suragan sai govarddhan dau anyan p.nch jeThoree sakaradeesai ailaudo.. haradatt sutaa veer deve shreedattaaaH veer suto maho (14/03) g.ngaadharabhandai. haridaashadau.. jalav.nyaapaTT raajavaasee daamodaro beejee e suto maadhav baanvau.hr .. maadhav santahati bhand3vaalavaasee e suto jaanu shrutiparam trilochanaH.. jaanoo sutaa aminandag daajoo achyujat moodharaaaH.. daajoo suto haridaashaH.. haridaash sutaa sai dau.. sthaa ntaarik Tharati suto Th. vaasukeeaH ga.Dh nikhooti sai yagaddhar dau.. nikhooti sai beejee tripaaThee roodraH e sutaa mahaamahattak sureshvair rataneshvanar none devekaaaH sarauneemaatRikaH saraunee maatRikaH.. mahaamahattak sureshvirasutaa shaanti vigrahik harihar vidyaadhar devadharaaaH Deeh raa_u.Dh sai chheetar dau.. mahaamahattak vidhaadhar sutaa jagaddhar none pro ratnadhar devadharaa budhauraa sakaraa.Dhee sai gaNapati dau.. chhataunee sai maadhav ddauNaa.. mahaamahattak jagaddharasuto lakShmeer sharmmo keertisharmmoNo.n si.nhaashram sai ratneshv़r dau duvaada_e paar pur sakaraa.Dhee sai anant ddauNaa.. Th. vaasukee sutaa govinday narahari (11/0/10) janaardanaaaH talh napur sai ratnaakar dau aH talh napur sai beejee viShNut sharmmaaShaH e sutaa shukl j~naan ratneshvatar daamodaraaaH tatr daamodar suto lorikaH belaasakaraa.Dhee sai maaso dau.. e suto chandr kar dharmakarau kujaulee sai vikarN dau.. chandraNakar suto lagasharmmas ratnaakarau Deeh dariharaasai lakShmebashvair dau.. ratnaakar sutaa pokharaam basahaasai raam sut deve dau.. suireesai keertidaash ddauNaa.. Th. (25/02) narahari sutaa vishvakambhr (30/04) virakhoo (25/04) gadaadharaaaH ga.Dh maaND.r sai naage dau(30) ''7''
(02/01) mahaamaho nidhisuto shree kumaar paaThak vaasee g.ngobheer sai chandr/kar dau.. e suto ibe (26/02) chaubekau Takabaal sai ratnapaaNi dishi mitraanandah dau.. (09/05) ibe suto ghRitikaraH keu.NTaraam paNDo lee sai rood dau.. e suto ravikaraH alay sai govinad dau.. ek suto guNeeshvanar (11/06) pro kone baagekau tisa_u.Nt sai jagaddhar sut naaraayaN dau nimsai durgaadaash dauhitr dau.. baage suto raatookaH ga.Dh yamugaam sai jeeveshv1r dau ga.Dh yamugaam sai beejee shreekaraH e suto harikaraH e suto jeeveshvadaraH sakaraa.Dheesai padamapaaNi dau.. jeeveshvaHr suto aa~NaniaH maa~NaniaH atharee dariharaa sai narasi.nh dauaH dariharaa sai beejee kamal paaNiaH e sutaa devadhar dharaNeedhar maahav (kaniShThaan) aparau (14/07) chintaa maNiaH (15/07) devadhar suto kusum (11/03) rechandro kusume sutaa saagar puraa_ee seedhoo kaaaH .. saagar suto paa_ee daamodarau.. daammoaadar suto basaa_eekaH e suto raamaH e suto narasi.nh.. narasi.nh.. sutaa didho sai karmaadity dau.. Th. vishv.mbhr suto naathoo (70/02) baaToo kau (52/0/10) khauaal sai vikoo sut raghupati dau (03/06) vikoo suto raghupatiaH g.ngor sai bhore dauaH g.ngor sai beejee shaashv taH e suto daamodaraH e sutaa raghu maadhav chandradadharaaaH chhataunee sai shrRi.ngaar dau.. chandraghadhar suto vinoo vidoo kau paNDuiaa sai raam dau.. (19/04) vidoo sutaa vishvadanaath (16/09) shree naath jagannaaNath devanaathaaaH satalakhaa sai mahidhar dau.. shree naath suto guNeenaathaH raa.Dhee koiyaar sai shaanti dau e suto bhorekaH sheeshe paaleesai ailaudau.. bhore sutaa (17/01) shivanaath bhavanaath devanaathaaaH chhataunee vaasee saThavaal sai devasharmmodishi kusumaakar dau chhataunee sai parameshvur dvauNaa (23/01) raghupati sutoharipatiaH (25/04) nara_un sai kone do nara_unas.N beejee mahaamahopaadhyaasay mahidharaH e sutaa shree dhar manobar lakShmee0dharaaaH.. shreedhar suto udayakar priy.nkarau priy.nkare.n.. kumudee maatRiko.. aparo trilochanaH.. udayakar sutaa ratanaakar puNyaaeekar roochikaraaaH lakhanaur sak maatRiaH ratanaakar sutaa padamaakar makrikar.(31)
shuchikar keertikaraaaH makrikar suto jayasharmmay harisharmmaauNau.. batsovaal vaasinyou.. budhauraa sakaraadee sai pritikar dau.. (11/06) harisharmmar suto pritisharmm aH pachahee jajivaal sai lakShmeeNashvatar dau jajivaal sai beejee daNDopaaNiaH e suto ratnapaaNiharShapaaNiaH.. ratanapaaNi sutaa shoolapaaNi govarddhan maheshvashar sheeroo shaara~NtraH.. shoolapaaNi santti patakhauri vaasee.. (09/01) govarddhano goraa vaasee.. maheshvathar suto ugreshvagaraH pachahee vaasee.. e sutaa (17/03) gaureeshv r shukli kaanh.h sureshv r someshvaaraaaH.. kaanhat suto lakShmeeaashv6r harishvirauaH saraunee sai sarvaanandad dau.. lakShmeehashv r suto padamapaaNiaH pachahee sakaraa.Dhee sai kaaroodau.. tisa_u.Nt sai vishvadhambhr ddauNaa.. pritisharmm. suto Daaloo (08/02) kone kau karamahaa sai none dau.. (02/06) none sutaa keertisharmmi (143/06) raamasharmm. maa.ngoo kaaaH aaddayaH merandeel sai kusumaakar dau.. anyoo suragan sai vireshv r dau.. merandeeee sai beejee janaardanaH e sutau baikuNTh.h hRiShikeshau.. hRiShikesh sutaa maanoo puNyaaaikar divaakar guNaakaraaaH paraspr bhinnau maatRikaaaH.. puNyaanakar sutaa dahibhat sai kaanh dau (14/05) kon suto udayakar (23/06) shree karau valiyaasai bheekhe dau.. (01/02) shuklRi hariv.nsh sutaa (09/03) sutaa ratikar somakar lakShmee1kar (10/05) saadhukar divaakar shu.nbhakaraaaH aady sidhaulee sai sureshvakar dau.. aparaitray haDooree khaNDarabalaa sai chakreshvakar dau.. anyoRiShi ga.Dh bela_u.Nch sai chaNaa_ee dau.. divaakar suto bhiravekaH tisa_u.Nt s.Ngraheshvasar dau tisa_u.Nt sai beejee vishvarambhararaH e sutaa harihar halle shvRir (14/05) naaraayaN (10/05) padmanaam godhan jeevan divaakaraaaH aadday sarisab sai raamadau.. anyaui karanaiThaa sakaraa.Dhee sai ratnapaaNi dau.. harihar suto DaalookaH viskee sai madhukar dau.. Daaloo suto graheshvamaraH maaNDamar sai chandr kar dau.. graheshvr suto moteekaH(32) ''8''
maaND2r sai naaraayaN dau.. (11/03) bhikhe sutaa roodrapur sarisab sai veer sut mahaadev dau varooaalee sai raameshvarar ddauNaa.. evam Th. mahaadevaadi maatRik chakram.. mahaamahopaadhyaa(y Th. bhageerathaa paranaamak megh sutomahaamahopaadhyaaaiy Th. raamabhadraH naa_un sai ratipati shut shore dau (08/04) Daaloo sutaa madhukar (27/02) chandrasakar (24/07) divaakaraaaH m .Daar sai som sut yareshv r dau.. pachadahee si.nhaashram sai dhaam ddauNaa.. madhukar suto roochikar vishveaashv rau (56/07) karahiyaa panichobh sai so.nse dau.. karahiyaa panichobh sai beejee chaNDemashvadharaH e suto bhikhekaH e suto go.nDhiaH keu.NTaraam paNDausalee sai graheshveer dau talharanapur sai mahaadev ddauNaa.. go.ndi suto so.nsekaH suiree sai guNakar sut madhukar dau.. so.nse suto pritikar haaroo kau belaa sako jeeveshvamar dau (03/01) raamau balahi T.nkavaal maatRikaH e sutau madhukar chaa.n .Dau.. (24/08) madhukarasutau (59/04) raa_ul maasau kau belaavaasee pachahee jajivaal sai maheshvahar dau.. raahul maasau sutaa trilochan kRiShNaa naaraayaNaaaH koiyaar sai harishvaur dau.. trilochan sutaa haradatt purohit gopaal saadhukaraaaH budhauraa sai budhauraas.N bhojoo dau.. haradatt suto chaaN gonano panichobh sai sah dev dau.. panichobh sai beejee madhumanaH e sutaadhoorjjadaTi vaachaspauti vRihaspahati bhojadevaaaH.. tatr dhoorjj.Ti sant ti tallismaa graamopaaryakaH.. (10/02) vaachaspasati santaNati veerapur graamau.n paaryakaH.. vRihaspatatisantoti yamunaagraamaupaaryakaH.. bhojadev santiti chakrahRid vaasee.. haradatt karahiyaa padmapur vaasee.. e sutaa chhitisharmm.NvashiShThdevasharmmoNaaaH.. vashiShThauo h .DahRid vaasee.. e suto ravi sharmmasaH e suto mahaadev e sutaa sahadev shreedev aadidevaaaH.. sahadevasutaa saanhi dehari aa~NookaaaH sai dau.. gonan suto jeeveshvaur dhaareshvavarau barooaalee sai chaandee dau.. jeeveshv rasuto gireeshv raH(33)
khaND3balaa sai jaa_ee dau (07/05) daamodar suto maho dadhiaH paalee maatRikaH. e sutau vishvatanaath gonanau.. vishvasanaath suto jagannaadath shivanaathau kujaulee sai gonan dau aparau horekaH dariharaa sai vishvabharoop dau.. hore suto jaa_ee bhavanaathau.. gambheetar horaa vaasiyo.n .. jaa_ee sutaa maatichh sai dehari dau.. maalichh sai beejee vatseaHshvaaraH e sutau halalaishvor daNDikaaaH suragan maatRikaH.. e suto purooShottam pro dehariaH khaNDaibalaa sai kaapani maadhav dau.. dehari suto karooNaakaraH thuree jaalay sai dhaam dau.. (55/04) roochikar suto ratipatiaH Takavaal sai shiroo dau Takabaal sai beejee harik.nThaH e sutau lakShmeetak.nThaH paNDuja_aa sai sh.nkar dau.. e suto baaDhookaH deuree sai shreenaath dau.. e sutau maadhav (25/06) keshavau naravaal sai yashudau bhandauvaal parisaraa sai kRiShN sharmmaD ddauNaa.. bRihad brahanapuraa sai viShNuthakarakarattutaH maadhav suto shiroo maa.ngu kau jalakaur dariharaasai an.hi.h sut so.ndoo dau gaa_ul karamahaa sai paagu chhauNaa shiroo sutaa (24/08) rood rati vishve/shv raaaH maaNDair sai sudhaakar dau.. (02/05) sadupaadhyaa.y (27/03) vishosutau (28/05) harikar sudhaakarau paaleesai haladhar dau (06/08) delh n suto g.ngaadatt halle shv rau vilay sai hari dau.. g.ngaadatt sutaa dhaareshv r sh.nkar bhogeeshv0r yaveshvur (12/01) moteesh.hvaraaaH si.nhaashram sai mahodadhi pautr dehari sut gadaadhar dau.. dhaareshvir suto dheereshvadharaH dariharaasai dev santeti deveshv0r dau.. e sutaa haladhar devadhar lakShmeeshadhar (14/02) shreedharaaaH jagati sai dhaareshvadhar dauaH jagati sai beejee jayakar e suto sagaraH e sutaa jalasen trilochan aravindaam.. jalasen sutaa madhukar godhan shreekar delh n jeevadharaaaH.. godhan suto siddheshvair g.ngeshvatarau.. siddheshvanar sutaa kRiShNee dhaareshvanar roodreshvararaaaH jagati vaasanyaraH.. dhaareshver suto bodhee kone ko keu.NTee eDa.Dh sai harihar dau(34) ''9''
keu.NTee raa_u.Dh sai beejee masabaas baasookaH e suto si.ngaarookaH e sutovaaraahaH .. e sutaa shree vatsadh jagaddhar shreedharaaaH ..shreedhar sutaa vidyaadyar lakShmeejadhar shashidhar mahidhar hariharaaaH si.nhaashram saig.ngaadityu dau.. harihar sutaa dhosiyaam sai ratinandn dau.. haladhar suto (42/01) sausekaH supaTaanee g.ngolee sai gom dau (05/07) gom suto jeevekaH ekamaa valiyaas sai ratikar dau (08/07) ratikar sutaa didyo sai saanhoom dau.. (19/02) sudhaakar sutaa manorath (36/08) hari kaanhu (28/01) somaa baheraa.Dhee sai ravi dau (07/01) l .Daavan suto raam supano roodrapur sarisab sai veer dau.. raam suto (27/01) tripur raviaH Deeh dariharaasai vishvalambh)r dau pihavaal sai lakShmeenapati dauhitr de (19/08) ravi suto purekaH maaND sai vibhoo dau (07/01) aparaa doobe sutaa guNaakar shaantikaraNeek (22/07) paukhoo mitrakaraaaH magheTaa paaleesai shree k.nTh dau.. aparau supekaH ghusaut sai raam supe suto vibhookaH dighoy sai jagannaa0thapur vaasee sureshvatar dau.. (10/10) vibhoo suto goraa jajivaal sai bhavadatt dau (08/03) govarddhan suto kaapani probraahmaNaH bhaNDaa risam sai shyaasham k.nTh dau kodhuaa sai govindar ddauNaa.. kaapani sutaa bhavadatt g.ngaadatt jayadattaaaH sakaraa.Dhee sai shaara~Ng dau.. maa.nDool pro bhavadatt sutaa doobaa sakaraa labhasharmmak dau.. shree kar sutaa janak baikuNThi dhaareshvadaraaaH.. janak suto ailo beeThookau baraibaa sai kaanho dau.. ailo sutaa aadidev jeevadhar v.nkeshvasaraaaH jee sutaa_anant ravi supekaa ibaavaasinyaaaHaH chaNDeeai behad hariamasai vidyaanidhi uktaa mahi nidhi dau.. ravi sutaa shuchikar guNaakar shubh.nkar labhasharmm NaaaH balahiTisai shivaadit labhasharmm.h suto raamasharmmaiaH ga.Dh belo lakShmeeaapaaNi sut pauchoo dau.. evam.h ratipati maatRik ch.nkr.. ratipati sutaa (48/05) gore hore baasoo yashukaaaH baheraa.Dhee sai janaardan..(35)
sut gaNapati dau (07/08) (32/08) janaardan suto gaNapatiaH shakriraayapur nara_un sai harishvor dau (03/08) raameshvir suto yogeeshvatar chakreshviro.n (64/03) virapur panichobh sai ratneshvir dau (08/08) vaachaspoti suto harisharmmad e suto (18/03) devasharmmat e suto thaanookaH e sutau gaureeshv r e sutau maheshv)r veerapur vaasee e suto kaameshviraH e sutauratne tatail paNDu aa sai guNaakar dau.. e sutau vishvinaath (17/04) vikoo kau tatraadayo rekauraa g.ngolee sai jaaToo dau anyau.h talhatanapur sai laurik dau.. aparaa sutaa karooaanee sakaraaThee sai jagaddhar dau sarisab sai raam ddauNaa.. bhandaavaal jalleekee sai udyot karamatut yogeeshvr suto harish.avaraH chandausat paalee sai haladhar dau (05/04) maho haladhar suto (12/0) praaNadharaH ekamaa valiyaas sai saadhukar dau (08/07) (21/08) saadhukar suto mitrakar (16/03) chaNDe4shvadarau tisa_u.Nt sai paNDit supaa_ee dau (08/09) naaraayaN suto paNDit supaa_eekaH pata_aunaa khauaa gadaadhar dau.. e sutaa bh .Daar sai shreenivaas dau.. harishvr (25/05) sutaa chaandogavaliyaas sai shivaadityat dau.. chaando baliyaas sai beejee purooShottamaH e sutaamahaadev jayade maheshvadaraaaH.. jayadev suto sudhaanidhi esutau mahaanidhi e suto jayanidhi ratnapur tilayalee sai harihar dau.. jayanidhi sutaa abhayanidhi raajanidhi sutaa lakShmeeaHkaraaaH.. tatraadyo babhaniyaam sai raam dau.. supar koyalee sai ravi bhaagineyo.. anyaui mahuaa maatRikau.. abhayanidhi sutaa ratneshvaHr raameshvabhar parameshv.raaaH g.ngo devaroop dau.. ratneshvor sutaa sooryakar devadatt gaureeshvur sh.nkar gadaadharaaaH tatraadyo dinaaree sareesav sai raam do.. aparai babhiniyaam sai nitikar dau.. sooryakarasutaa (44/06) roochikar shiv (13/02) g.ngaadityad maho (28/03) haraadityas kaanhat prokaameshvasharaaaH machhaiTaa paalee sai gaNeshva_er dau shodhavaal g.ngolee sai g.ngeshvapar ddauNaa.. shivaadityar sutaa hore puraa_ee dhaaroo bhavaa_ee durgaadityaa...(36) ''10''
dhosiyaam sai jagannaa th sutaa shreer.ng dau laahee sai shreedhar dauNaa (49/07) gaNapati sutaa ravikar amaroo kamaloo kaaaH bela_u.Nch sai mahaadityas dau (04/07) shivadaashu suto durgaadity( bo (14/05) teethukarau Deeh dariharaa sai vikarN sut nanden dau suragan sai raay harikesh ddauNaa durgaadityaa suto dharaadityad kapileshvrau kujaulee sai roochikar dau sarisab sai veer ddauNaa dharaadityad sutaa ekaadash maho (16/05) dharmaadity.h maho (30/09) jayaadity maho (22/06) gayaadityak maho mahaadityas maho jeevaadity (19/06) (25/05) maho roodraadityaN ..25/05.. padmapur pakaliyaa sai seedhoo sut baachhe dau chilakaur dario bhav ddauNaa apare sutaa ratnaa dityay maho mitraadityag maho (20/02) maho praaNaadityaayaH (33/10/0) bharehaa sai gaNapati dau sohan jallaNakee sai lamasharmmay chhauNaa aparau rookmaanadityi paranaamak baaToo pro (35/02) laalaa laharaa g.ngolee sai baaroo dau.. maho mahaadity sutaa vishvatanaath (50/02) ibe (66/02) mokhe chaube kaaaH maaNDapar sai gopaal dau (02/01) aparaa narasi.nh suto chothoo mothoo kau .. chauthoo suto dehariaH jajibaalabhaatRikaH e suto devadaash raamapatiaH.. devadaash suto ratneshvir e suto suthan sabava_ee kau naanyasapur alay sai paukhoo bhaagineyo .. suthan suto gaNeshv r nar devau sai dau.. naradev suto sajjaan gopaalau alayasai shoolapaaNi dau.. gopaal suto harihar narasi.nho saraparab khaNDapabalaa sai hore sut parameshv r dau balahaa baliyaas sai mahaadev ddauNaa.. evam.h shore maatRik chakr.n.. shore sutaa vudhavaal sai kaanhaa dau.. budhavaalasai beejee baasudevaH e suto vibhaakaraprabhaakarau.. prabhaakar suto dhaareshvaaraH haripur vaasee. e sutaa dharmeshveerabaaman somaaaH g.ngolee sai gaNapati dau baamanasutaa puraash kaushal ibe hiroo kaaaH suiree sai pratihastRi praj~naakar dau.. puraash sutaa madhukar sooryakar (38/08) udayakaraaaH khauaal sai ratnapaaNi dau..(37)
madhukarasuto saTupaadhyaa.yamaanookaH ekamaa khaND balaa sai supe dau (09/01) aparaa vishvayanaath suto supe gaa.ngukodakShiN khaND kaTaa_ee sai bheem dau.. supe sutaa jaaToo matihaar (20/07) (20/91) shatu laakhookaaaH karamahaa sai lakShmeeTapati dau.. (02/06) lakShameepati sutaa sarisab sai devaadityaa dau (03/02) devaadity0 sutaa (12/07) sutaa khauaal sai none dau (03/05) (33/04) none sutaH (16/05) kaanh aH g.ngor sai shaakall yadau.. sadupaadhyaa y (191/03) bhaanoo sutaa (45/06) gaNeshveer pariyaaNav (22/07) guNeeshvatar maho g.ngeshv.r (35/01) roochikaraH (43/04) ratikaraaaH ekamaa valiyaas sai bheekhe dau (08/01) uparaa bheekhe sutaa chintaa maNi dinamaNi (19/09) hiramaNi dharaarmaaNayaH trilaaThee dhusaut sai trilochan dau.. trilaaThee dhusaut sai beejee narasi.nhaH e suto keshvooaH e sutaa lakShmeemak.nTh shyaaNamak.nTh supaTaaaH chhatauneesai vibhoo dau.. lakShmee.hk.nTh sutaa chandrasakar bhaveshvatar vasantaaooaH aadyo godholee sai shreedhar bhaagineyo.. anyoidahimat sai raam dau.. bhaveshvaur suto trilochanaH dari gauDhi dau trilochan sutaa naa_un sai harisharmmav dau (08/01/) jajiolakShmee shv.r ddauNaa.. maho g.ngeshvanar suto helook ga.Dh maaNDanar sai jeeveshvr dau (07/02) konepro guNeeshv r suto jeeneshvamaraH pavaulee sai puraash dai (07/03) vaapaT sutaa yashodhar jagaddhar (17/05) haladharaaaH kusamaal sai maNidhar dau.. aparai udayakar guNaakar padmakaraaaH phanandeeh sai lakhaa_eebhraatRi shashidhar dau.. yashodharaa suto pritikar puraashoaH neemaaTakabaal sai jagannaarath sut bhavanaath dau kujaulee sai pahakar ddauNaa vasuaal sai bhavadaashakastueetaH puraash suto devasharmmap tisa_u.Nt sai khushe dau.. aparau mohan daamookau ekamaa paliyaas sai aanandadakar dau bherahaa sai l .Daavan chhauNaa aparau veeThoo puNyaashakarau sakaraa.Dhee sai harapati dau.. jeeveshvor sutaa Takabaal sai gopaal dau.. aparaa jeeveshvasar suto so.nsekaH budhavaalasai (59/07) maanoo dau.. jasaanandauTakabaal sai beejeeaH(38)
paa.NkhookaH e suto shree nivaasaH e suto hariharaH udanapuratrajivaal sai aavasthik maane dau.. e suto baachhekaH ga.Dh yamugaam sai harikar dau.. suto gopaalaH miguaal sai jaaToo sut mitoodau soini sai sh.nkaradaash chhauNaa ekaantik gopaal sutaa (46/04) naaraayaN hari baasudevaaaH naravaal sai divaakarapautr maNikarasut hore dau bhikhaunee kaligaam sai kamalapaaNi ddauNaa aparau supekaH h .Daree khaNDaabalaa sai gonandav ddauNaa teloo suto kaanhiaH dariharaa sai padmakar dau (07/04) rechandr suto yogu manDalanau .. yogoo sutaa aartidhar manodhar chaturbhoojaa.. chaturbhuj sutaa puraak masavaas devadharaaaH paaleesai shreepaaNi dau.. paraak shreepatyaaaaaH paranaamaa suto yashasputi si.nhaashram sai manodhar dau e suto mahaamaho ratipati maho raamapati maho (12/0/01) jaanapatiyaH .. godhooli alay sai sh.nkhapaaNi dau.. brahmapuraadidhoy sai som chhauNaa.. mahaamaho ratiyati sutaa mahaamaho surapati mahaamaho indradapati mahaamaho maho dhRitipatiyaH jaanee maraa .D sai lochan pro chandr kar dau pihavaal sai seedhoo dauhitr dau.. mahaamaho surapati sutaa maho kirtisharmmat maho pritisharmmatamaho harisharmm mishr mitrasharmmiNaaaH aadyo mahuaa sai chheetoo dau dariharaa sai g.ngeshv r ddauNaa anyor karahee bhaNDaa risam sai dekav.nsh sutanayav.nsh dau.. mahaamaho pritisharmaa sutaa ravikar gaa.ngu divaakaraaaH tatraadyo yamugaam sai jeeveshv r dau.. anyoy vati gaam sai ishar vaaT sut jaadoo dau.. ravikar sutaa shubh.nkar (34/05) guNaakar prajaakar (24/09) kusumaakar padmaakaraaaH nadaam sai mahaadev sut sudhaakar dau ibaa. sak. matidev ddauNaa (38/01) padmakar suto baaToo pro hareekaH (73/07) talhamanapur sai gaDhavay dau (07/08) shukl jaan suto mahaadevaH chaaNDeen Takavaal sai som dau.. mahaadev sutaa somadev naradev g.ngadevaaaH kujaulee sai manorath dau.. somadev suto chaNDe)shvaar barddhamaanau.. chaNDe shv r suto yaveshvarar(39)
(21/09) veereshvasarauaH jaalay sai shreepati dau.. yaveshv r suto ga.DhavayakaH mahiyaanee sai taaraapati dau.. ga.Dhavay sutaa hariravi ratanaaaH paalee sai chhitaa_ee dau (09/07) moteeshver suto ratnaakaraH dario kaanh.h dau.. e suto chhitaa_ee hitaa_ee kau (43/02) ko simbhuainaamakaramahaa sai sh.nkar dau.. chhitaa_ee suto prabhaakaraH padamapur pakaliyaa sai baachhedau.. padmapur pakaliyaa sai beejee baasudevaH e sutaa mahaadev g.ngadev raamadev kaamadevaaaH.. raamadev suto shitik.nTh shyaanamak.nThau.. shitik.nThau suto sidhookaH yamugaam maatRikaH e suto gaNapati baachhe kau.. apero gireeshvadaraH paalee suiree sai abhinandaa dau.. baachhe sutaa bhaa_i maase chandr karaaaH chilakaur sai bhav dau.. maa_u.NbehaT sai kaanhap ddauNaa kaanhat sutaa hari shiv sh.nkaraaaH udanapur jajivaal sai guNe dau.. udanapur jajivaal sai beejee aavasthik maanekaH e sutaa shinik.nTh rati k.nTh muyar k.nTh hokh k.nTh anantan k.nTh maNi k.nThaaaH tatraadyo majhauraa sakaa.Dhee sai dau.. aparai barebaa sai sh.nkar dau.. shitik.nTh sutaa dheer veer bhaase gopaal hariharaaaH terahot sai naaraayaN dau.. deyaam sai prajaakar pautr shree kar sut harikar dau.. anyauik.nTh ke dhaunee Takabaal sai guNakar bhaagineyoaH gopaal suto kaanhakaH vanaa_ini paalee sai dheereshvamar dau.. e sutaa govindau (20/09) naaroo puraa_ee raamaaaH tatraadyo jagati sai gaNapati dau.. anyoto karooaanee sakaraaDhee sai naa_i dau .. belamohan nara_un sai tapak sut kaary g.ngaadaash ddauNaa. puraa_ee suto baijoo sh.nkaro.n (38/04) uchati sai hakhay dau.. aparauDaalookaH jho.nT paalee dariharaa sai ravidatt ddauNaa (11/05) jaanapati jho.nTapaaleevaasee e sutaa maho shivapati kRiShNaNapati vaasudevaaaH hariamasai chheetoo dau.. hariambas sai beejee deekShit jhaa.Nu.NkaH e sutauyaaj~nik trilochanaH esutau vidyaanidhi devanidhi.. devanidhi suto vidyaadhar chheetoo prasiddh naamaaaH khaND balaa sai neelak.nTh dau.. sutaa harihar (16/08) maadhav govindaai suiree sai bahalachandau..(40) ''12''
suiree sai beejee shekhar e sutaa ratnapaaNi vaasudev lakhapatiyaH.. vaasudev suto sh.nkaraH.. e sutaa amodh kumaar shaara~NtrapaaNiyaH shaara~Ntr paaNi sutau gaur bahal chandro bahal chandraa sutaa sai dau.. shivapati sutaa Daaloo visho hore haradatt jaaToo kaaaH aadyaa chhaadan sarisab sai gayan dau.. aparaug.ngaur sai baraahanaath dauhitradau hore suto ravidattaH gaa_ul karamahaa sai shreedev dau.. ravidatt sutaa gaa.ngu kaanhan gopaalaaaH koiyaar saihaaroo dau.. aparaa sutaa karamahaa sai aa~Nani dau (02/06) gauree suto amaa.NikaaaH naanyipur khauaal sai jagadev dau.. e suto aa~Nani balahir sai devak.nTh dau.. e suto haaroo kaH dhosivaam sai paraashar dau.. kaligaam sai divaakar chhau.nNaa (38/02) Daaloo sutaa gauree guNe graheshvaparaa paranaamak amaa.ni kaaaH barooaalee sai roochikar dau (01/05) chandr kar suto vishvatanaathaH kanju graam sakaraa.Dhee sai jagannaasath dau govind.h van panichobh sai nanda_in sut g.ngeshv r chhauNaa. vishva_inaath suto ravikaraH (25/08) seree si.nhaashramasaibhav dau.. e suto roochikaraH dahimat sai raam sut ibe dau bhaNDaaorisam sai harihar ddauNaa roochikar sutaa sarisab sai naane dau aparau devaadity. suto karooNaakaraH karooaanee sakaraaDhi sai mo mo uo kaaroo dau.. karooNaakar suto ratnaakar praj~naakarau.n dahulaa sai shreeharSh dau.. ratnaakar suto harikaraH kaTaa_ee saibheebh dau.. harikar suto naane kaH saraunee sai shreekar dau.. none suto bhvaa.hdity.h puraadityauaH jaalayabh sai raam dau.. jallokee (jaalap) sai beejee baandhonaH esutaa kh .Dagadhar chakradhar sh.nkhadharaa jeevadharaaaH etai maatRik kRiShN aH.. kh .Dagadhar sutaa vidyaadhar keertighar g.ngaadharaaaH merandees maatRik vidhaadhar suto harihar roochikarau vijanapur dario sai ved dau.. harihar suto shreepatiaH e suto vishvedhashvagaraH mariyaanee sai taaraapati dau.. e suto bhaveshvachar raameshvayarau varooaalee maaNDarar sai mo mo uo sh.nkar dau.. mo mo uo raameshvatar sutaa mahaamahattak gaNapati mahaamahattak ratidharasadupaao mahidharaaaH aadyaa pavaulee sai mahipaaNi sut yoove dau anyosut sako dhRitikar dau.. guNe sutaa aphel laakhan raviyaH paalee sai haladhar dau.. (10/04) aparau maho haladhar suto..


(41)
muraaree ekaharaa sai divaakar dau (04/06) deve suto ratneshvaaraH majhauraa sakaraa.Dhee sai shreek.nTh sut neelak.nTh dau pavaulee sai vaachasparati ddauNaa aparesutaa som dharmamitreshvraa yashiyaa sai nilochan dau mahuaa sai barddhamaan dauNaa.. ratneshvavarasutaa divaakar roochikar (227/07) shuchikar matikar mishr harikaraaaH m .Daar sai shree harSh dau.. divaakar suto sthaadanaantavarik sudhaakar ratikarau tilay sai baraah sut devasharmmi dau bhaNDaatarisam sai dhaareshv r dvauNaa. aparaa sutaa terahot sakaraa.Dhee sai kuleshv r sut bhaveshvur dau sakuree sai lakShmee ddauNaa muraaree suto paukhookaH terahot sakaraa.Dhee sai gaajo dau (03/09) manorath sutaa vanamaalee vashiShTh govindar shubh.nkaraaaH aparau shakarShaN shubh.nkar sutaa bhaageerath divaakar ratnapati naa_eekaaaH terahot vaasiny/aH.. si.nhaashram saividyaapati chhauNaa bhaageerath suto kuleshvararaH e sutaa raameshvasar yogeeshvarar bhaveshveer parameshv raaaH raameshvaar suto jeevadhar ratidharau mahuaa sai mahaadev dau.. jeevadhar suto gaajokaH keu.NTee tilay sai ravalay lakShmeeeekar dau.. .DhoDhavaal pavalasai nayadev dauNaa.. gaajo suto gaNapatiaH alay sai yashodharadau alay sai beejee dharaneedharaH dhaa_un prasiddhanaamaa.. e sutaa manorathakakatrjaka_am aa.uikaaaH.. manorath sutaa pritikar shreedhar vaavan raamaaaH vaavan suto sh.nkhadhar purooShettimo.. godhooli vaasinyo.nth purooShottam suto bhogeeshv raH padmapur pakaliyaasai raam dau.. e suto yashodhar devadharau karooaanee sakaraa.Dhee sai mo mo uo kaaroo dau karahee sai namav.nsh dauNaa yashodharaa sutosaaThook. naa_un sai mahidhar dau aparaa sutaa khauaal sai roodripaaNi sutakhaa.njo dau khaND balaa sai hore ddauNaa.. paukhoosutaa gaNeshvor nandeepashvahar veer govindai harishvakaraH pata_aunaa khauaal sai narasi.nh dau (03/04) bhavaadityaN suto ratiaH vabhaniyaam sai yave dau.. rati suto DaalookaH saraunee sai haa_u.Nn dau.. Daaloo suto shashidhar narasi.nho.n tatraadyo nagavaa .D dhosot sai rati dau(42) ''13''
anyo2o.n bhaNDaa risam sai siraTi dau.. narasi.nh suto naaraayaN daamodarau muge nee dithoy sai kumar sut saaThoo dau moolaharee sai vall bhadaash dauNaa.. govindad sutaa hore none bharaivaa chaandoT baliyaas sai dhaaroo dau (10/10) g.ngaadityak sutaa bhabaa_ee m.ngaladharaa paranaamaa.. bhavaa_ee.n mishr, shivaadityaa dattakaputraH yamugaam sai dinakar dau anyo(e d dhosiyaam sai shreer.nkadau m.ngaladhar suto dhaarookaH phanand2h sai paraan sut rood dau yamugaam sai chaturbhuj ddauNaa dhaaroo suto chaako ratnapaaNiaH kurahari karamahaa sai dhaneshvaur dau.. gaa_ul karamahaa sai beejee muraaree.. esutaa jagaddhar hemadhar manodharaaaH.. hemadhar suto mahidhar e suto harihar e suto ratidev jagadev shree dev vaasudevaaaH tatraadyo panihaaree dariharaa sai kaviraaj misaradau.. antar shakriraayapur naa_un sai balabhadr dau.. shreedev suto chaNDevashvarar vishvaitashv rau.. chaNDee.hshvaar sutaa praaNeshvarar nandeeshvayar maheshvadar raameshvasaraaaH kuraharivaasiyo.n yog behad kusamaal govindar dau.. raameshv r sutaa. gireeshvor dhaneshvor matishvatar deveshv raaaH yamugaam sai baasudev dau dhaneshvarar suto guNeeshveeraH belamohan naa_un sai naaraayaN dau.. keertikar suto bheekhan dhaane kau.. bheekhanapro ratneshvr sutaa praandhn Dagaroo darvveeshvavaraaaH naanyarapur vispheem sai guNe dau.. darvve.hshv r suto peetaambataraH govindanavan panichobh lakhan sut lakShmeevakar dau.. e suto bhikhekaH maalichh maatRikaH .. e suto naaraayaN govindop upamanyu gotre ga.Dh ekaharee sai harihar dau. karvaachitraa guroo bhadreshvr dauNaa.. naaraayaN suto lakShmeerapatiaH mand.vaal parisaraa sai nayasharmmas ddau.. evam.h Th. raamabhadr maatRik chakr.n..


(43)
aparaa Th. mahaamahopaadhyaa.y Th. bhageerath pro megh suto suto Th. (100/09) kRiShNaaaanandamaH khauaal sainandaDhan sut jagannaarath dau.. (03/06) aparaa baachhe suto aa~NaniaH pabaulee sai vaachaspavatide aa~Nani pro ratnaakar sutaa divaakar gadaadhar dhRitikaraaaH keu.NTee eu.Dh sai harihar dauNaa aparau lakShmeetakaraH mahuaa sai siddheshveraa paranaamak dau..
lakShmee.hkar suto nitikar roochikarau panichobh sai hariv.nsh dau.. chhitisharmmar suto baikuNThar hRiShikeshoaH.. hRiShikesh sutau vRiriv.nsh maane kau.. hariv.nsh sutaa divaakar ratnaakar chandrakakar sooryakaraaaH balaThirasai shyaatamak.nTh dau.. nitikar suto saadhukaraH sarauneesainaa_i sut bhadreshvakhar maho (19/04) saadhukar suto maho (14/02) sudhaakaraH tisa_u.Nt sai shuchikar dau.. (08/09) hallerashvatar sutobaabhanaH mahuaa sai baasudev dau.. e sutau gaNapati tarooNee varooaaree maaNDr sai vidhoo dau.. gaNapati sutaa raghupati raamapatinandee shv raaaH bharehaa sai deve dau.. raghupati suto baachhe shuchikarau sakaraa.Dhee sai mahaamahopaadhyaasay harihar dau (03/02) mahaamahopaadhyaavay (128/04) harihar sutaa sadupaadhyaaaay (23/04) naa_i sadupaadhyaaiy bhaadoo sadupaadhyaamay (30/01) supe sadupaadhyaa.hy chaa.nDokaaaH sarisab sai jayaadity dau (03/04) mahaamahojayaadit suto (02/04) daamookaH devahaar saraini sai sarvaanand dau.. kalpit.h vrahamaanandaD dau .. shuchikar sutaa vihanagar dariharaa sai bhogeeshv0r dau.. (11/03) maNDakan suto ailaukaH bhaduaa bhaduaal vaasee e sutaa juhe pa_im anantaaaaaH.. pa_im sutaa bhavasharmmag udayasharmmav jayasharmmaa viShNuo shamarmaNaa tatr som sharmmaD santoti bihanagar vaasee.. somasharmm sutaa baasudev jayadev kaamadev yashodevaaaH g.ngolee sai purooShottam dau.. baasudev suto chaNDerashv r raatoo kau paNDogalee vaasee jallasakee sai..(44) ''14''
shivaadityu dau.. setoo suto bhogeeshvaaraH k.ntrjolee maatRik.. bhogeeshvanar sutaa karamahaa sai haradatt dau.. haradatt suto lakShmeerakar harikarau dahulaa sai shreeharSh sut bhavadatt dau (14/05) (24/05) maho sudhaakar suto buddhikaraH paalee sai keshav dau (09/08) shreedhar suto raamadattaH ga.Dh maaNDaar sai supe dau dighoy sai sureshv/r ddauNaa raamadatt.. sutaa keshav (21/02) maadhav narasih.n muraariyaH (20/09) pabaulee sai baage dau (07/03) maho g.ngaadhar sutaa paraa_u.N jeeve paravaa_eekaaaH dario shyaa)mak.nTh dau.. paraa_u.Nsuto baage k. ga.Dh nikhooti sai jagaddhar dau (07/07) si.nhaashram sai ratneshvahar ddauNaa baage suto dharaadhar mahidharau (19/07) budhauraa sakaraa.Dhee sai pritikar dau.. keshav suto sadupaadhyaaeey godekaH nara_un sai kone dau (08/07) aparaa kone sutaa sakojeeveshv r dau (08/10/0) khaNDbalaa sai jaa_ee ddauNaa.. mahaamahopaadhyaa7y (42/07) buddhikar sutaa (29/06) (126/05) vRiddhikar kRiShNikare nandaanaaaH babhanio roochikar dau (06/06) veer sutaa bhagav kumaar sheet kaanhaa/ tatraadyaastrasay paNDo/li dariharaa sai baabhan dau anyovRid.h Deeh.ndariharaa sai lakShme/shv r ddauNaa.. kumar suto vasuk.nThaH sako gireeshv r dau.. vaasuk.nTh sutaa roochikar raamakar sudhaakar mitrakaraa dario vRiddhaaditya_a dau (07/04) chintaaaamaNi suto abhimanyut vikarNo.. abhimanyu suto divaakar (303/05) guNaakarau divaakar suto vaachaspadati janmeRijamo bhoravarisai praj~naakar dau.. janmeNajay sutaa mahaa mahopaao haridev shitik.nTh shyaa m k.nTh lakShmeekak.nTh neelak.nThaaaH aparau devaadity.h gireeshv rau.. mahaamahoupaao haradevasutaa yaveshvaar vishv mbhir lakShmetashvararaa raadee koiyaar sai si.ndhunaath delhakan dau.. aparau lakShmeeaapaaNi

(45)
ratnapaaNi sabaur maaThakaH.. paalee saig.ngaadityas dau.. vishvmbharar suto laurik vRiddhaadity shivaadityavakoche kaa (26/09) .. tatraadyaastrey raamapur naravaal sai seenoo sut lakShmeeaapatidau narasi.nh ddauNaa suti shreedhar patrjee.. seeradau uti m.ngaladhar patrjee.. anyodit.h maahav jallayakee sai ravibhaatRi yogeshvanar dau.. laurik vRiddhaadityah suto naaroo (28/04) Daaloo kau budhavaal sai madhukar dau khaNDaNabalaa sai supai ddauNaa.. aparaa sutaa godhuli alay sai saaTh dau.. (13/08) saaDhoo sutau (21/06) naaraayaN (32/08) harikau balahaa valiyaas sai raamasharmmaa dau (01/02) shree naath sut jayasharmm3 suto raamasharmmauaH.. raamasharmman sutaa jaaToo doobe (37/06) (30/07) maadhav baaToo kaaaH Takabaal sai ratnadhar dau.. (36/03) roochikar sutaa shubh.nkar harikar sh.nkaraaaH jagati sai keshav dau.. dhodhi suto gaNapati nandeeaa kau tatraadyaH g.ngolee maatRik anyo1/0 raa_u.Dh maatRikaH.. nandeer sutaa shiroo naaroo (27/07) vaachoo maa.ngukaaaH neyaam suragan sai sureshvaar dau.. shiroo suto maadhav keshavau maNDaa1risamasai dhRitikar ddauNaa.. keshav sutaa ga.Dh khaNDeebalaa sai anantan sut supan dau phanandatah sai bhavaa_ee ddauNaa ev.nnand n maatRik chakr.. nandaan sutaa jagannaarath devanaath (136/03) haurilaa (112/02) sodarapur sai raatu sut raam dau.. si.nhaashram sai beejee mahaamahopaadhyaashay halaayudhar e sutau maho dadhie.. suto maho jaa_ikaH e suto maho mahidhar e suto gaa.ngukaH e suto vaageeshvabhar e suto ratneshvatar rameshvaarau naguradah sai visav dau.. ratneshvadhar suto mahaamahopaadhyaaray halleishvaar mahaamahopaadhyaauy (18/09) sureshv r mahaamahopaadhyaaey (21/01) jeeveshvaaraaaH paarapurasakaraa.Dhee sai anant.h dauhitree jayadeveeyutraaaH sodarapur gaamau pachikaaaH.. mahaamahopaadhyaauy hallaieeshv r suto raajoo haladharau ga.Dh bela_u.Nch sai (28/07)

(46) ''15''
hallai6shv7r dau (04/05) santo Sh suto lakShmeevapaaNiaH paalee sai vikarN dau.. e sutaa hallaiushvaur p aa.uchoo neelak.nTh devak.nThaa p .Daariy aa.u.n sai haasaroo bhavaadity sut keshav dau hallai.hshvayar sutaa baraibaa s.Njayasharmm dau sakaraa.Dhee sai dharaanandu ddauNaa.. (221/05) raajoo sutaa sadupaadhyaakayabhogeeshvapar yogeshvayar (03/03) maheshvaaraaaH ga.Dh nikhooti sai naane prasiddh ratnadhar dau anyoee sakaraa.Dhee sai jeevadhan ddauNaa tila_ee sai lakShmeeyakar ddauNaa none pro ratnadharasutaa baheraa.Dhee sai Th. jayak.nTh ddauNaa (07/02) pabaulee sai veer ddauNaa sadupaadhyaa y bhogeeshvasar sutaa mahaamaho (21/07) graheshvaur roodeshvayar hireshv r (40/07) dheereshv.Nr vishve shvavaraaaH (19/08) ibaa sakaraa.Dhee sai vibhoo dau.. baikuNTh2 suto shreevats aH e sutau someshvanar e sutau jaageshvayar deveshv rau deveshvr.. deveshvashar suto vireshvaaraH chhataunee sai maadhav dau.. veereshvaar sutaa dheereshv.r rajeshv r yaTeshvraaaH vabhaniyaam sai raam dau.. rajeshvr sutau vaasudev vibhookau chhaadan sarisab sai shivaadityash dau vibhoo sutar budhavaal sai hiroo dau rekauraa g.ngolee sai maNDn ddauNaa.. maNDuva_aa sai nityaaaanand karatutal sadupaadhyaayay vishvesashv r sutau raatookaH paNDauNalee dariharaa sai munidau (07/04) aparaa devadhar paNDauaaleevaasee e sutau udayakar gauDhi़jallanakee sai kh .Dagadhar dau.. goDhi़ suto vaabhanaH viThuvaal vaasee bhaNDaaaurisam sai jagaa_ee dau.. e sutaa saptamaH dhRitikar guNaakar someshvadar ratnaakar bheemeshvir guNeshv r rajjevashvaaraaaH tatraadyo g.ngor sai naaraayaNaa dau.. aparai susailaa khalay sai balabhadradau someshvatar sutaa vatseNashvadar siddheshveer (21/03) (22/04) veereshvir jeeveshvraaaH tatraadyaastraay ahapur karamahaa sai roochikar dau anyod tapanapur paalee sai narasi.nh dau..
(47)
veereshvapar sutau munirnaamnaae (19/01) viditaH e sutaa divaakar (21/09) ravikar mitrakaraaaH (56/05) babhaniyaam sai gonan dau (06/07) mahavaal sai divaakar ddauNaa.. aparau harikaraH talh(napur sai lamasharmmar dau (07/09) labhasharmmaa sutaa choTavaal sakaraaDhee sai govinad dau.. choTavaal sakaraa.Dhee sai beejee siddheshvaNaraH e sutau dhRitivarddhan trilochan pro naamaaaH e sutau haradattaH .. e sutaa mahaadev shivadev siddheshvaaraaaH.. mahaadev sutau vyaa.hs baasudevauaH baasudev suto kusumaakaraH baheraa.Dhee sai jayak.nTh dau.. aparau kaanhuaH aparaa neemaaTakabaal sai ratneshvavar dau.. e sutaa govindas maadhavajagannaabathaaaH yamugaamasai haradatt dau.. govindab sutaa suraganasai durgaadattadau raat sutaa (135/06) (48/07) (135/02) bhave maadhav raamaa bela_u.Nch sai dharmaadityad dau.. (10/03) (72/10) dharmaadityat suto ratikar vaagookau khauaal sai u.Nmaapati dau (11/02) kaanhar suto narasi.nhaH suiree sai dharmaadhy0kShak deve dau.. aparau (20/0/10) DaalookaH saraunee sai dharmaadhyanakShak ga.Dhaa_un dau.. narasi.nh sutau dharmaadhy2kShak labhasharmmabaH godheli alay sai bhogeeshvaar dau.. labhasharmmau sutaa panihat none u.NmaapatiyaHgodholi khalap sai devesmaiiv dau.. tainevadattakaH.. anyomo n kethaunee Takabaal sai jagaddhar sut kaanham dau.. u.Nmaapati suto (25/03) ramaapati keu.NTaraam paNDoailee sai daamodar dau.. brahamapuraa sai pRithveeodhar ddauNaa (27/04) raam sutaa hariam sai none sut dinoo dau (12/0/10) (41/09) maadhav sutau (18/08) maa_ee naa_ee kau p.nchavak vispheea sai asaa_u.Nn dau.. naa_ee suto dhaarookaH g.ngor sai anirooddh dau (07/07) vishv1naath sutaa lakShmee naath shashinaath harinaath bhavanaath jagannaa.nthaaaH paalee sai ailo dau.. shashinaathasuto anirooddh none kau phanandasah sai lakhaa_ee dau..


(48) ''16''
anirooddh suto lokek sai sut dau sai ddauNaa.. dhaaroo suto nonekaH maaNDavar sai keertidhar dau (02/02) apar shilapaaNi suto shubh.nkaraH e sutau ratnaakar e sutau chaa.n .Do keertidharau naravaalasai nayadhar dau.. keertidharasutaa shreedhar pRithveesadhar praaNadhar mukridhar dharmadharaaaH panichobhasai harihar dau (25/08) none sutaa dinoo (26/04) rati mati guNaikaaaH (46/04) ekamaa valiyaasasai nitikar dau (10/05) mitrakar sutonitikaraH e sutau (306/01) chandrukrar vibhaakarau (35/08) paaleesai bhagav.n dau.. gaNapati sutau bhagavaH dubaasai shuchikar ddauNaa.. bhagav sutaa simmuenaam karamahaasai chaaroodatt dau.. shaaNDilyoo gotre karamah sai beejee sureshvaparaH e suto bhooShaNaH e suto amothaH e suto guNadevaH e sutau dehariaH e sutaa mahaarNav kaarak mo mo uo naaraayaNaa muraaree khete kaa mahaarNav kaarak mahaamarhopaadhyaathay naaraayaN suto hi.ngookaH.. ahapur vaasee muraaree sutoshreedhar e suto v.nshadhar e sutau haradattaH e sutaa varadatt chaaroodatt bhavadattaaaH tatraad paa bhinn.h anyoaa jagatisai dhaaresh.hvar dau.. chaaroodatt sutaa jayadatt trilaaThee ghusautasai devadatt dau (11/04) supar suto devadatt khaND balaasai vishvaanaath ddauNaa.. kaTaa_eesai bheem ddauNaa (20/10) kaTaa_eesai bheem ddauNaa mishr (20/09) dinoo sutaa raamakar (72/0) haladhar daamodaraaaH (57/03) maaNDaarasai lagaa_ee dau (02/04) nandeeTashvadar sutau jeeveshvasar vaageeshvurau tiyuree saig.ngeshv)r dau padoomanaamati vaasee e sutau lakShmeegapatiaH vispheeusai madhukar dau.. e suto bhaveshv raH khanauree sakaraa.Dheesai dharmaadhyavapakShak sarvaanandav ddauNaa.. e sutaa g.ngeshvavar jagaddhar shivashammaaau suraganasॅ chaakau dau..(49)
g.ngor sai saabe ddauNaa.. g.ngeshv0r suto gireeshv़r narasi.nho belaa sakaraa.Dhee sai haradatt dau panichobh sai mahaadev ddauNaa.. (58/07) baageshvr sutaa doobe nagaa_ee hiraa_ee kaaaH kujaulee sai raajoo dau (04/05) g.ngolee sai keshav ddauNaa.. nagaa_ee sutaa shreedatt chaako narasi.nh vishv5mbhagaraaaH dinaaree sarisab sai chaako dau.. dinaaree sarisab sai beejee janaardan.. janaardan suto maane deve kau.. maane suto praaNadharaH praaNadhar sutaa chaa.n .Do jeeve dine bhikhe biThookaaaH dahulaa sai brahameshvaar dau chaa.n .Do sutaa rood (23/01) jagannaarath bhaveshvraaaH magheTaa paalee sai maheshvarar dau.. ev.n jagannaaeth maatRik kaa chakr.. jagannaauth suto (155/09) harikesh lakShmeeaapati virapur panichobh sai shambhoo dau (10/03) vishva_enaath suto (41/05) raamaH maaND5rasai kaapani maadhavadau.. raam suto baaTookaH pabaulee sai meDhoo dau (11/07) haladhar sutaa raam he.Dhame.Dh kaaaH Deeh dariharaa sai harihar meDh sutaa do pokharau Takabaal sai shuklaD bhikhaaree dau (03/09) shuklash bhikhaaree suto chilakaur dariharaa sai gaa.ngu dau bhaanur saraunee sai hariv.nsh ddauNaa.. baa.Dh sutaa raatoo (140/04) haaroo maheshvakar baagoo phalahaaree (27/08) dinakar madhukaraaaH.. tatr dyoaH p.nch pat.hu.nnaa khauaal sai raam dau anyo(ai sh ga.Dh visphee.hsaimahattak horaa_ee dau.. maahab barebaa sai rood ddauNaa.. siddheshvarar suto raam chaako kau pihavaal sai rood dau alay sai rood ddauNaa.. raam suto gopaal muraariaH koiyaar sai guNaakar dau.. koiyaar sai beejee shoolapaaNiaH e suto sidhookaH e sutaa delhapan vishvaHnaath shreenaathaaaH si.nhaashram sai vidyaapati dau.. delhoon suto jeevadharaH e sutau pRithveeaadhar e suto guNaakaraH e sul harisi.nhapur nikhooti sai jeeveshvarar sut go.nDhi dau.. baagoo sutaa khaa.ntoo (40/10) chheetar mitoo (26/05) govindu (26/05) baachh laakhoo kaaaH (30/01) tatraadayaa p.nch chaandoi valiyaas sai hore dau g.ngor sai vishvadanaathaH..(50) ''17''
(07/08) shivanaath suto padmanaathaH Takabaal sai sonamani dau. chaa_u.NTee Takabaal sai beejee ratneshvanaraH e suto gaNeshvoraH e suto ratnaakar prabhaakar dharmakar sooryakaraaaH.. ratnaakar suto sonamaniaH dohaa_in vispheem sai aravindaa dau.. sonamani sutau narasi.nh harisi.nho alaari didhoy sai shreedhar dau.. khaa.ntoo sutaa (84/07) Daaloo maho supe mahidhar p aa.u.nkhoo shammoo kaaaH jajivaal sai ratikar dau (08/03) (37/06) gaureeshvair sutau aavasthik siddheshv4r vinyaiaaloo shv ro maa .Dar sai vaahan dau.. aalapik siddheshv r sutaa gayan ghanesh none koche indrevakaaaH pakaliyaa sai nayadev dau.. indr.h suto som bhavekau basuaalee sai chheetar dau.. som sutaa (36/02) gopaal naaroo bhagav (31/05) daamookaaaH maNDaa.hrisam sai saaThoo dau.. aparau ratikar maa.ngukau paNDauulee sai lakShmeeaikar dau ratikar suto mati hariaH karahiyaa panichobh sai pritikar dau (08/05) pritikar sutaa thariyaa sai aanoo dau.. thariyaa saiaH e sutau horekaH dighoy maatRikaH.. hore sutaa ravinaath jagannaakath nayanaath shikranaath lakShmeekanaathaa bujauleetaa sai varddhamaan dau.. ravinaathasutaa aanoo gopaal vuddhikaraaaH phenahath g.ngolee sai hore bhaagineyaH aanoo sutaa aadoo naadoo baasoo gaa.ngoo kaaaH khajooree paanichobh sai raghupatisut rataa_ee dau karahiyaa vaasee bujaulee sai tripure ddauNaa shambhoor suto chikookaH bujaulee sai jor dau (04/02) shubh.nkar suto go.nDhi paNDokalee sai roodrabhaagineyaH e sutau mahipati vaanoo kau vinatee sai paraak.h achyuchat dau.. baanoo suto maanekaH nisooree sai bhaveshv2r dau.. maane suto gopaalaH Takabaal sai guNaakar dau shilapaaNi kethauneevaasee.. e suto jagadev varadevau budhauraa sai maNik.nTh dau.. varadev suto guNaakaraH ibaasai shivasharmme dau.. guNaakar sutaa..(51)
jajio bhavadatt dau.. sakaraa.Dhee sai labhasharmmu ddauNaa gopaal suto (22/08) (23/03) shree varddhanau v.nshavarddhan doobaa sakaraa.Dhee sai vim dau (15/06) budhavaal sai hiroo ddauNaa.. v.nshavarddhan suto (35/09) (72/05) jeeve joro ga.DhamaaNDarar sai baage dau (07/03) yamugaam sai jeeveshv0r ddauNaa (72/05) jor suto (153/08) govindauaH maaNDavar sai shivapati dau (02/05) mahaamahopaadhyaavay (20/01/0) maTesh sutaa saduo maho pashupati maho raghupati (23/06) maho aa~Nani maho (31/08) ratipatiyaH panichobh sai jeeveshvapar dau (10/02) devasharmm suto brahamasharmmah e suto jayasharmmaa. si.nhaashram sai vidhaapati dau mandbaal sai viradohib ddauNaa.. jayasharmmi suto jagaddhar ratidharau karamahaa sai khete dau.. kaliyaa sai veer ddauNaa.. aparau raamakaraH dariharaa sai janamejay dau.. jagaddhar sutau jeeveshvabar bhaveshvadarau sarisab sai gayapaaNi sut hallaiaashvaur dau.. jeeveshvavar sutaa (241/01/27/04) madhukar none naathai kaaaH brahmapuraa didhoy sai mujhe sut maasau dau panichobh sai nayadev ddauNaa aparau raatookaH kaTaa_ee sau bheem dau.. kaTaa_ee sai beejee vaachasp2tiaH e sutau devapaaNi ailapaaNi.. ailapaaNi sutau maureekaH mauree suto veeraH veer sutaa hari purooShottam shreepatiyaH.. shreepati suto g.ngaadharaH.. g.ngaadhar suto kavi kesharee mahaamahopaadhyaa yabheemaH nikhooti sai sureshv r dau.. bheem suto deveshvasharaH nikhooti sai ratikar dau.. saduo maho pashupati suto (26/04) tatr kRiShNaapatiaH alay sai mahaamahopaadhyaaray raameshv r dau dariharaasai rati ddauNaa aparaa pashupati suto maho guNapati maho shivapati maho (20/07) indraipatiyaH sodarapur sai mahaamahopaaTh vishvnaath dau.. (15/09) mahaamahopaadhyaashay sureshv.r sutau mahaamahopaasaraba_e mahaamahopaao vishvaranaathau aadyo hathiban sakaree sai devapati dau anyo.h valiyaas sai dharmanidhi sut harinidhidau alayas.N ddauNaa mo mouo vishvamanaath sutau raamanaath ratinaathau khauaal sai daamodar sut divaakar (22/01/0) (23/09) (19/01)(52)
dau mahavaal sai dehari ddauNaa.. maho shivapati (48/05) sutau yagy pati (32/07) alay sai buddhidhar pro vudhedau.. (02/01/11) mahograheshvadar sutaa dharmaadhikaraNik mahomahopaadhyaa y gadaaghar (42/06) pro raatu ratnaghar vuddhikar pro vudhe sud bela_u.Nch sai dharaadity dau (10/03) bharehaa sai gaNapati ddauNaa (21/01) vuddhidhar pro vudhe sutaa radhu kaanh gaNapatiyaH g.ngolee sai shiroo dau (01/04) aparaa shoolapaaNi sut sh.nkhad kamalapaaNi shaar .DapaaNiyaH kumar vaasinyaaaH paaleesai jayapaaNi dau.. kamalapaaNi sutau raamadev lakShmeesakarau.. lakShmeevakar sutau DaalookaH bela_u.Nch sai abhinand de Daaloo sutau shirookaH sakuree sai dhRitipaaNi dau sakureesai beejee mo mo praao deyeekaH e suto haradatt lakShmeedapaaNi.. lakShmeeipaaNi suto g.ngaapaaNi.. g.ngaapaaNi dharmapaaNi.. e suto dhRitipaaNi ratnapaaNi jaalayasai daash dau.. dhRitipaaNi sutaa thoovanisaidhaam dau.. shiroo sutaa mahidhar haladhar raamadharaaaH phanandagah narasih.n dau (05/02) ratneshvaar sutau bheem (20/06) guNe kau tatraadayo jagatisai sidhoo dau anyo sut g.ngor sai vaaraah ddauNaa.. bheem suto narasih.n kiThaukau madhvil sai deharidau.. narasi.nh sutaa shreekar kusumaakar mudhakaraaaH karamaulee g.ngolee sai paNDit karaN sut saadhukar dau sai ddauNaa ev.n Th. kRiShNaaaunandu maatRik chakr apa_e m. m. upaa Th. raamabhadr sutaa Th.haridev mahaamaho Th. (105/04) raamadev mahaamaho Th ratidev mahaamaho Th. kRiShNakadev mahaamaho Th lakShmee devaa harium sai maNi sut jagannaamath dau (16/01) mauee sutau (25/07) gaa.ngu haaroo kau sisai sako maheshvahar dau.. haaroo sutaa baasudev haladhar shreedhar shiroo kaaaH (shirakataa) maaNDaar sai guNe sut gayan dau (02/04) aparaa guNesutau gayan shorekau poravarauneeTak bo (14/09)(53)
daamodar dau.. mishr (20/06) gayan sutau hore baachhekau harisi.nhapur nikhootisai go.nDhi़ sut mahidhar dau g.nguaalasai gaureepati ddauNaa (39/08) shiroo suto (55/07) naaraayaN shivau valiyaa roochi dau.. chaNDe vashv.nr suto haraanand aH Takojeeve dau haraanand suto (49/05) suraanand) roochi Tako shiree dau.. roochi sutaa dharmaadityi mahaadil (63/04) ratnadityaaaaaH nara_un sai tapan sut yaTaadhar dau vis.hphee sai ravisharmmaa ddauNaa (48/01) shiv sutaa maho maNi (56/02) pokhoo (32/07) gayaNaaaH khauaalasai vibhaakar dau (14/05) aparaa saadhukar suto shreekar (31/06) shuchikarau karamahaa sai nonesut raamasharmmar dau pakaliyaa sai maasau ddauNaa (75/09) shreekar suto raamakar vibhaakarau g.ngor sai keshav sut none dau (07/09) aparaa vidoo suto harinaathaH paaleesai hi.ngoo dau.. harinaath suto gaureenaathaH sako padamapaaNi dau.. gaureenaa suto shakrinaathaH bhaNurisamasai lakhaa_ee dau shakrinaath suto keshavanaathaH jagatee sai varddhan dau.. keshavanaath sutaa none subhaakar shubhakar ratikaraaaH paaleesai durgaadity dau (05/02) pritikar suto padmakar e sutau durgaadityar tvaadaurasai ratnaneshv r dau.. e suto dharaadityiaH (28/02) valiyaas sai raamasharmmad dau Tako vatseaishvr ddauNaa none sutaa khauaal sai shuchikar sut heloo dau karamahaa sai gauree ddauNaa vibhaakar (54/01) tvayadaurasai ratneshvaur dau.. e sutau dharaadityeeaH (28/02) valiyaas sai raamasharmm dau Takovatseoshvur ddauNaa none sutaa khauaal sai shuchikar sut heloo dau karamahaa sai gauree ddauNaa vibhaakar (54/01) sutaa (81/04) sh.nkar mitrakar (20/09) ravikaraH (96/05) baheraa.Dhee sai Dho.n.Dhe dau (09/04) aparaa ravi suto gaa.ngukaH belaa sakaraa.Dhee sai bhogeeshvararasut chakreshva_aar dau manapurasairedhar ddauNaa gaa.ngook (228/06) gaad suto dhaam .Dho.n.Dhe kau chunneeai valiyaas sai dinamaNi dau (11/03) dinamaNi suto ratnaakaraH Tako shuchikarasut thegh dau sakaraa.Dhee sai nayapati ddauNaa .Dho.n.Dhe sutaa pilakhaa maaNDeer (39/02) vibhoosut maanukar dau (09/06) vimu suto maanukaraH g.ngolee sai jeeveshvasar dau maanukar suto (53/06) vRiddhikaa shubh.nkarau sakaunaa sai gopaalasut gaureepati dau.. hariharasuto gopaal suto nandeenay (24/01) goreepati sarisabasai dharaNeedhar dau.. gaureepati sutaa dighoy sai jaadoo ddauNaa ev.n maNi maatRik chakr.n.. mishr maNi sutaa jaanoo mukundam jagannaa2th u.NmaapatiyaH sodarapur sai shreedhar dau..


(54) ''19''
(18/10/0) ratinaath (24/04) suto Daaloo baaToo kau dariharaa sai vireshvur sut moonee dau (16/01) talhasanapur sai lasharmmauk ddauNaa (31/07) vaaToo sutau (128/04) haladhar shree dharau maaNDor sai sudhaakarasut hore do (09/03) sudhaakar sutaa hore (95/06) (48/07) shore naa_ee shirookaaaH karamahaa sai g.ngeshv(r dau (02/08) khauaal sai aa.ngoo ddauNaa.. hore suto ratnapaaNi devapaaNi nara_un sai khaatoo dau (08/02) Daaloo khaa.ntoo (30/04) ratikarau sako jeeveshvasaradau khaNDauo jaa_ee ddauNaa khaa.ntoo suto supan shuchikarau (49/08) (27/06) maaNDaar sai baagedau (07/03) yamugaam sai jeeveshvamar ddauNaa.. shreedhar suto veNee (59/09) andoodakau vudhavaal sai shiroodau.. sadupaadhyaaauy maanookar sutaa maheshv/r (491/01) gaureeshveer (36/06) vishvesashvakharaaaH dariharaa sai pritisharmm. dau (11/07) yamugaam sai jeeveshv r ddauNaa (26/07) maheshvir suto shiroo (25/06) pokhooko maaNDavarasai amatoo sut ravidatt dau (02/05) sadupaadhyaaNay amanti sutaa ravidatt (91/01) vaasudev haridattaaaH khaNDaibalaa sai dehari dau.. ravidatt sutaa Takabaal sai baaTu dau (09/04) naravaalasai yashu dauhitr (27/09) shiroo sutaa (35/09) laakhoo (56/05) seethoo ( 30/04) maanekaaaH bela_u.Nch sai jeevaadityaa sut jor dau (10/03) maho jivaadityi sutaa jor madan (83/08) dinakar harikaraaaH budhavaalasai shubh.nkar dau visphee sai keertidhar ddauNaa.. jor suto kone (252/01/) shreepati pavaulee sai devadhar dau (141/04) mahidhar suto devadharaH sapho nayapati ddauNaa devadhar sutaa valiyaas sai bhikhe sut hiram dau (11/03) jaalay sai ddauNaa.. ev.n jagannaa0th pro jaage maatRik chakr.n (61/02) jagannaapath suto raamadev kaamadevau sodarapur sai baage sut supe dau (15/04) vishvelashv r suto yaTaadharaH khauaal bhoole dau. (03/05) (84/05) devaadityu suto paukhookaH e suto bhoolekaH khaND4balaa sai shivanaath dau.. bhoole sutaa pa_im (21/01/0) raam keuToo kaa kujaulee sai raajoo dau.. g.ngo sai keshav dauhitr yaTaadhar suto baagekaH dhosot sai ratikaantad sut keertikar dau.. dhosotasai beejee mahaamahopaadhyaaaiy vaasudevaH e sutau divaakar e suto kheikaH e suto he e sutau (23/08) roochikar praj~naakarau.. prajaakar sutau (29/04) vispheey sai dhaareshvur dau.. e sutau ratikaanto supanau maaND rasai sut haradatt keu.NTaasamasai maane ddauNaa..


(55)
ratikaant4 suto (25/07) guNaakar keertikarau khauaal sai shuchikar dau (03/06) (26/04) shuchikar sutau none yave kau karamahaa sai nitikar dau.. keertikarasutau ibe chau ko suparaanee g.ngolee sai hore dau (05/07) dheer suto horekaH valio ashomani dau.. hore sutaa panichobh sai jeeveshvir dau (18/05) brahamapuraa dighoy sai maasau (76/01) baage suto supekaH paaniograheshv r dau (17/06) maheshvashar sutaa harishv r graheshvaur shivaa maaNDagar sai vaageshvararasut roochikar dau pachaTo jajibaal sai bhav ddauNaa (66/02) graheshvanar sutaa (44/06) anToo purakhoo rati maNDnaaaH sarisab sai gaNeshvalar dau.. (14/08) daamoo sutaa raameshv r maane (29/05) sonekaaaH varooaalee sai sokhe dau (27/03) maane suto graheshvarar (38/07) (41/06) brahamapuraa Dhariharaa sai bhavasharmbh ddauNaa gaNeshvamar sutaa vireshvahar yareshvanar baTeshv raa (98/08) khanaam phanandeh sai muraari dau (05/03) g.ngeshver suto devadhar sakaraa shreepati dau.. e sutau puraa_ee balahaavaliyaas sai rapaajo ddauNaa puraa_ee sutaa daamoo gayan banoo reNuradhukaaaH (237/0341/03) paNDautali dariharaa sai dhutikar sut naa_i dau dighosai saaTh supe maatRik chakr.n.. supe sutaa gaa_i (74/05) raadhav horil (66/03) vaavoo chikoo matiyaH rajaue maaNDadar sai dukhaaDi sut ratikar dau (18/09) indraapati sutau vaachasyauti dukhaaDi़ prasiddh naamaa taraunee karamahaa sai vaaraah dau vaaraah suto ravi deve kau khaNDarabalaa sai j~naanapati dau valiyaas sai baa.Dh ddauNaa (29/08) dukhaDi़sut (223/06) (73/01) sh.nkar madhukar ratikar matikaraaaH paalee sai ravinaath dau (14/03) (75/09) muraaree suto ravinaathaH nara_un sai kone dau (14/05) sakaraa.Dhee sai jeeveshv/r dauhitr dau ravinaath sutaa khauaal sai ravinaath dau (16/06) Daaloo suto baa.ntaraH e sutau vishvakanaath sarisab sai pithaa_ee ddauNaa vish.hvanaath sutau maadhavanaath (21/04) raghunaatho.n khaND balaa sai bhaveshv(r ddauNaa maadhav (24/02) maadhav sutau ravinaathaH suparaanee g.ngolee sai dheer sut paukhoo dau jaalay sai hore ddauNaa ravinaath sutau (21/02)(56) ''20''
sh.nkaranaath paalee sai yashu dau (05/05) mo mo baachhe sutaa (21/05) ravi yashu vaasookaa ekamaa khaND balaa sai harinaath dau.. yashu suto (36/08) surathaH suragan sai vireshv)r dau nara_un sai gaNapati dau ratikar sutaa shiroo roochi muraaree kRiShNaa5aH bela_u.Nch sai none dau (10/04) mitraadityee sutaa (21/07) mitraadityad sutaa naaroo (71/05) gopee none chakrapaaNiyaH (51/03) ahapurakaramahaa sai shubh.nshar sut madhukar dau lakShmeeikar sut shubh.nkar suto madhukaraH neeo bheemadau.. madhukar suto aadity1aH valiyaas sai devaanandach sut yashaanand dau alay sai baage ddauNaa none sutaa shree kumaar (159/04) (70/06) basaavan vilaash hira_i (24/10) begam bhaanukarau vadio pavaulee sai devadatt dau.. jagaddhar suto divaakar e sute supanaH alay sai bhav dau.. supan sutaa (34/06) shreedatt lakShmee(datt haradatt hevadattaaaH ekaharaa sai dhaamasut gaNapati dau sako harihar ddauNaa.. devadatt suto (21/0) (40/09) gogekaH phanandee vishvenaath dau (18/06) guNe suto moreekaH khaNDubalaa sai dheer dau mori sutaa vishvaNanaath harinaath (76/07) shivanaathaaaH maaNDanar sai gayan dau (19/06) aparaagayan sutaa (51/04) veer surasar (22/02) gireeshvaaraaaH (27/05) tisa_u.Nt sai gayan sut narasi.nh dau dariharaa sai muni ddauNaa vishvnaath suto shuchinaathaH (84/06) ekamaa khaND balaa sai matishvaar sut shivoo dau (11/01) thariyaa sai ravinaath ddauNaa.. ev.n 6. haridevaadi maatRikachakr.n.. aparaa mo mo uo Tho bhavadev mo mo upaao raamabhadr sutaa momo uo Tho madhusoodan uo Tho kaamadevaaaH khauaal sai shreedhar dauhitr dau (19/08) mitrakar (34/02) suto shreedharaH kaTamaahariam sai dinoo dau (16/07) aparaa dinoo suto amarookamalookau brahamapuraa jajivaal sai kush dau (12/07) (25/08) naaroo suto kushaH khauaal sai vishvaranaath dau (20/01/) khaND)balaa sai bhaveshv r ddauNaa.. kush suto dehariaH kanasam maND1r sai surapati dau (18/02) aparaa m. m. upaao baTesh suto (22/04) pakShadhar surapati khaNDebalaa sai lohar dau surapatisu (25/01) surapatit su (28/21) (33/02) bhave som ratneshv(r maheshv7raaaH ekamaa khaND balaa sai raajoo dau (11/02) raatoo suto raajookaH dahano sai dha_eee dau (44/08) (22/09) raajoo suto shaanhee0kaH sakaraa.Dhee sai shreedhar sut shiroo dau..


(57)
ev.n shreedhar maatrik chakr.n.. shreedhar sutau jyotativirvad (79/04) Dee~NaraH mahiyaa sodarapur sai mahipati dau (15/09) jeeveshv0r sutau gaNapati (24/84) heradatto baliyaa sai ratikar dau.. gaNapati sute vardan kaanhov visphee sai l .Daavan dau.. (49/01) varddhan sutau harinaath lokanaatho (57/05) maaND r sai chheetoo sut bhavadatt dau (22/07) paukhoo sut chheetoo sutau haradatt bhavadatto alay sai raamaH (26/07) bhavadatt sutau keshav pabauli sai goDhi dau.. (23/10) harinaath sutau nonekaH dariharaa sai raam dau (15/09) vatsetashvarar sutau emaH sakuree sai devapati dau.. raam sutaa panichobh sai sama.Dh sut govindachh dau (89/01) no sutaa supanadaashe (81/03) pashupatiyaH paalee sai visho dau (41/09) purooShauttam sutau aashaa emau.. raam suto tribhuvanaH e sutau aadidevaH e sutau raajookaH e sutau naaraayaNaH e sutau paraa_u.NkaH sakaraa.Dhee sai brahameshvur dau.. paraa_u.N sutaa deve (23/11) naahoo hachalookaa (31/01) naa_un sai divaakar dau.. naa_u sunau vaagookaH sarisab sai chaNDesashvatar paalee sai maheshvaar ddauNaa.. baagoo sutau roodr vishaukau maaND/r sai surapati dau (20/0/0) khaNDaHbalaa sai raajoo ddauNaa.. visho sutaa rati (63/04) guNe jaane (82/02) mahaa_ee saa_ulekaa sodarapur sai bhadreshvr dau (15/04) (30/02) graheshv r sutaa (57/01) nandeerashv3r bhadreshver raam (39/09) kaanhuo kaaaH naa_un sai Daaloo dau (10/02) sakaraaDhee sai jeeveshv r ddauNaa.. bhadreshveer sutau gonan (33/1/) sohano gaa_ul karamaraa sai gaNavark jagaddharasut gayanasutau (300/11) goreepati suragan sai vireshv r dau.. e sutau baa_ikaH suragan sai gaureedo.n.. baa_i sutaa (39/1/0) ratipati lakShmeeaapati mahipati gaNapatiyaH talhepurah veer dau.. (210/01) veer sutau (24/09) govindaiaH vabhaniyaam sai veer dau dariobaabhan ddauNaa gaNapati sutaa Daaloo supanaroopanaaaH (29/06) sakuree g.ngolee sai shore sut raam dau maaNDraharik ev.n pashupati maatrik chakr.n.. pashupati sutau chikoo kaH khauaal sai kamaloo dau (19/09) (28/09) raam sutaa baaToo mati gaharaa_ee kaaaH (31/05) phanand sai gauree do (20/06) maaNDadar sai gayan ddauNaa (58/0) matisu amaroo kamaloo ved laakhoo kaaaH (25/05) (84/01)


(58) ''21''
baa.Dh alay sai vuddhidhar pro vudhe dau (8/02) vudhe sutaa Deeh dario nauree pautr chheetoo sut gauree dau chheetar sutau gaureekaH sodarapur sai vishva_anaath dau.. gauree sutau raajoo gireekaH sakuree sai yashu sut lochan sut naaroo dau.. kamaloo sutau paraan roopanau paalee sai mahaa_ee dau (14/03) keshav suto.n sadupaadhyaa y goDhakaH naro kone dau palirNabhikhe ddauNaa sadupaadhyaalay go.Dhe sutaa (32/05) kaanhai laakhoo (39/09) mahaa_ee kaaaH khauaal sai raghunaath dau (20/11) raghunaath sutaa (33/05) dhaaroo so.nse vidookaaaH g.ngolee sai keshav dau mahaa_ee sutau jeeve chaandoN khoaal sai govindath dau (03/01) lakShmeeodhar sutau kavi kiTho prokRiShNepati.. kavi kRiShNayapati sutau bhagavaH sario indr dau.. bhagav sutau (32/09) (22/01) naaraayaN govindo paalee sai ravi dau (20/0) (47/08) ravi suto helookaH baliyaas sai sooryadar dau (10/09) machheTaa sai gaNeshvor ddauNaa.. govindaa suto.n (52/09) ravi horekau alay sai shreekar dau (15/03) (39/09) naaraayaN suto.n shreekar shubh.nkarau (39/07) sodarobhogeeshv r dau (15/04) sakaraaDhee sai vibhooo.n shreekar sutaa bela_u.Nch sai mitraadityat dau (120/02) aparaa mitraadity suto (101/105) vaasudev keshavau (34/03) sakaraa.Dhee sai raajaa dau.. evam.h madhusoodan maatrichakr.n.. Th. haridev suto Th. raghupatiaH nahuaar karamahaa sai keshav dau (02/08) narasi.nh suto ratikaantavaH ekamaa valiyaas sai shivaadityach dau (10/05) saadhukar sutau (28/02) jeeveshvairaH e sutau shivaadityataH paaleesai divaakar dau (33/08) shivaadityab sutaa Takabaal sai laakhoo dau.. ratikaantai.n sutau shree kaantasaH dariharaa sai ravikar dau (16/011) ravikar sutau (32/04) buddhikar g.ngor sai none do (19/07) khauaal sai heloo ddauNaa (128/04) shree kaantaa sutaa (75/05) mahaa_ee kRiShNasapati maho (72/08) harapati maho (66/03) u.Nmaapati maho jaanapatiyaH khauaal sai govindee dau


(59)
(21/05) aparaa govind5 sutau (32/02) hari (62/07) guNekau khaNDahabalaa sai narahari dau (06/09) divaakar sutau saaDhookaH.. saa.Dh sutau gopaalaH.. gopaal sutau narahari shreehari dariharaa sai shivaadityo dau.. narahari suto (69/04) g.ngaahariaH naa_un sai Daaloo sut chandrokar dau maaNDaar sai vigo ddauNaa (87/04) kRiShN.pati sutaa ratipati shreepati (89/04) raghupatiyaH jajivaal sai som dau (12/07) govindap sutau daamoo suyano dariharaa sai maa_i dau (25/02) daamoo pro daamodar sutosomaH hariam sai haaroo dau (181/01) maaNDir sai gayan ddauNaa som sutaa (84/09) (73/06) rood ravi raamaaaH sarahad maaNDamar sai dhanapati dau (20/001) (39/06) pakShadhar sutaa dhanapati (33/08) vidyupati shubhapatiyaH panichobh sai madhukar sut harikar dau madhukar sut harikar suto.n shreekaraH g.ngolee sai paukhoo do.. dhanapati sutau viShNusapati (62/05) haripati tisooree sai graheshvarar sut seedhoo dau jamunee jaamavaal sai gopaal ddauNaa ev.n ratipati maatrik chakr.n.. ratipati sutau (108/08) muraareekeshavo maaND r sai shuchi de (09/05) shaantikaraNeek (21/02) paukhoo sut ratikar sutau DaalookaH keu.NT raam sai rood dau.. Daaloo sutaa (30/09) (47/04) savaa_ee gadaa_i hiraa_ee kaaaH sodaapur sai gaNapati dau (21/01) visphee sai l .Daavan ddauNaa.. ga.Dhaa_ee sutaa (38/04) dinakar nandaNan vidookaaaH kujaulee sai shree varddhan dau (18/0111) shree varddhan sutau hariharaH khauaal sai vishvaanaath dau pi.Dh sutau.n shuchikar (70/04) raghunaathau khaND0balaa sai saanheed dau (20/0111) saanheeh sutau (40/09) udhe pro uddhav none prashnaa.raayaNo.n sako shidoo sut deve dau thario saanoo ddauNaa shuchikaraa vishvaanaath bhavanaatho babhaniyaamasai hore dau (06/06) gaNipatisut jayaaditysutau saadhukaraH e sutau ratanaakar chhaadanas.N tattav chinataamaNi kaarak


(60) ''22''
jagadaguroo g.ngesh dau.. ratnaakar sutau graheshv raH khaNDamabalaa sai Th. supan dau.. graheshvamar sutau none hore kau sakaraa.Dhee sai bhikri sut bhikrisut shiroodau g.nguaal sai shivaa_ee ddauhitradaa (34/06) hori sutau medhavateeaH kaTaunaa maaND.rasai jagati dau (20/07) mishr surasar sutaa graheshvatar hari (39/06) (41/05) RRiShi yati keeratoo (35/08) matishvakaraaaH kujaulee sai raajoo dau (41/05) g.ngolee sai paNDit keshav ddauNaa (49/09) yati yuvaa karamaahaa sai vuddhikar sut laanhi dau dariharaa sai jagannaamath ddauNaa keshav maatrik chakr.n.. keshav sutaa rataulee dariharaasai yashu sut vaachasy ti dau (15/09) siddheshvagar sutaa (30/06) supan roopan eeshvasaraaaH karamahaa sai raghu dau (26/03) roopan sutau bhogeshvair pro bhoge gireeshv1r pro (25/06) gireekau paaleesai raamadatt dau (14/02) pabaulee sai baage ddauNaa bhoge sutaa b.(5/11) (30/08) goshe shiv (37/08) shiv ohari manasukhaaaH (55/06) haaree sodarapur sai vaaraah dau (51/02) aparaa raajoo sut yogeshvaar sutau baaraahaH ka~njoleesai dheerak.nTh dau.. vaaraah sutau (28/08) rati hari valiyaas sai ibe sut shreedhar dau paalee sai devasharmmap ddauNaa manasukh sutaa paukhoo yashu sudhee kaanhaaThaH (65/04) ujaan budhavaal sai deve dau (11/03) (3/02) guNeeshvaar suto hari deve kau ekaharaa sai thaanoo dau (13/02) roochikar sutau lakShmee.kar (28/05) aanandabakarau karamahaa sai mahipati dau.. aanandeekar sutau dhaanookaH g.ngolee sai raamakar dau.. yaanoo (26/06) (25/01) sutaa theet dinekaaaH (371/05) dariharaa sai priti sharmm dau (11/07) yamugaam sai jeeveshvathar ddauNaa.. deve sutau som (38/04) nonekau ogahee bela_u.Nchasai gayaadityar dau (10/03) maho gayaadityam sutaa raghupati ratipati kRiShN patiyaH (29/08) bharehaa sai guNapatisut keshav dau saraganasai devanaath ddauNaa evam.h yashu maatrikachakr.. yashu sutau vaachasy pati laakhoo kau sodarapurasai gadaadhar dau (18/01) mo moupaao vishvachanaath sutaa mo mo upaao raghunaath mo mo upaao (27/07) raghunaath mo mo upaao lakShmeenanaathaa nara_unasai pritisharmmal dau karo none ddauNaa mo mo upaao ravinaath sutaa mo mo upaao (43/01) jeevanaath momo upaao paaTh bhavanaath paranaamak ayaacheeibe mahaamahopaao devanaathaaaH bhaaNDashar


(61)
mo mo uo baTesh dau (8/02) panichobh sai jeeveshvasar ddauNaa mo mo upaao(39/07) bhavanaathaa paranaamak ayaachee doobe sutaa mo mo paao sh.nkar maho (43/03) mahaadev mahomaase maho daashikaaaH (61/05) khauaal sai raghupati dau (07/09) suto ibe (35/07) doobe shubhakau (30/07) panio baad dau (17/06) khauaal sai raam ddauNaa mo mo upaao (89/05) sh.nkar sutaa maho gaDhaadhaa maho (37/09) govinde maho harakhookaaaH kujaulee sai supan dau (18/01) v.nshavarddhan sutaa yashodhar (36/01) (43/03) supan ravikar lakShmeesakaraaaH (35/01) jaalay (jall3kee) sai mo mo upaao raameshvavar dau (12/010) sakaraa.Dhee sai dhRitikar ddauNaa supan (30/05) sutanasutaa naathoo pauthoo saa.nthoo kaaaH upati sai kaanah dau (06/02) thaanoo sutaa hore kaanhar gopaalaaaH paphaliyaa sai baachhe dau.. kaanh sutaa g.ngolee sai g.ng dev sut bhavaa_ee dau naa_un sai chakreshv5r ddauNaa mahaamaho gadaadhar sutaa u.Nmaapati dhanapati bhoovan (51/01) (166/07) bhoovan dhroovaanandu bhoovadaanandaa aH vijanapur dariharaa sai narapati dau (06) maho dhRitipati sutau (25/09) bhavasharmmaa govind.h sharmmNau tisa_u.Nt sai none dau bhavasharmmak (25/09) sutau varddhamaan yaTaadharau khaND balaa sai som dau.. barddhamaan sutau khaa.ntoo vibhookau phanandh sai narasih.n dau (18/07) g.ngolee sai saadhukar daihitr dau khaa.ntoosutaa ghanapati (47/06) kulapati narapati (76/05) chandr patiyaH kujaulee sai somakar dau (04/05) somakar suto maa.ngukaH sarisab sai shreekar dau.. narapati suto muthe (112/102) janaadino.n ghusaut sai hari dau (19/01/) roochikar suto shivaaeekaH shivadi sutau daamodaraH maaNDor sai haradatt dau (19/0) keu.NTaraam sai maane ddauNaa daamodar sutau harialookaH karamahaa sai madhukar dau valiyaas sai jasaanandad ddauNaa harisutaa sako laakhoo sut shree kar dau bhiguaa sai maadhav ddauNaa ev.n vaachasp ti maatrik chakr.n.. vaachasyamati sutaa mahiyaasodarapur sai paraan dau (21/02) harinaath suto roochinaath keertinaatho (31/05) kuov.nshavarddhan dau (23/03) jalaay sai raameshvamar ddauNaa roochinaak suto goDhekaH paaleesai gaa.ngu dau (21/05) devesuto maadhavaH sako sa_i dau.. maadhavasutau..


(62)
gaa.ngookaH maaND1r sai nandee shver sut vaageeshv r dau khaNDbalaa sai gauDhi ddauNaa gaa.ngusutaratiaHsarisak sai rood dau (71/04) rood sutaa sakaraa.Dhee sai jaa_ee dau (04/01) kujaulee sai raajoo ddauNaa ev.n goDhi़ maatrik chakr.n bo (20/05) goDhi़ sutau paraanahRiShikesho.n Takabaal sai raamakar sut baachhe dau naradhodh Takabaal sai beejee shuchikaraH shuchikar sutau thedyaH.. rodh sutau pritikar daamodaro (64/08) ka~njagraam sakaraa.Dhee sai narapati dau.. pritikar sutau ratikar laakhoo kau khauaal sai mahaamaho devaadity sut jeeve dau suragan sai g.ngaadhar ddauNaa.. ratikar (46/07) ratikar sutaa raamakar ravikar Dho.nDhekaa sakaraa.Dhee sai bheem dau (14/07) saduN naa_i sutau bheem (64/06) sureshvayaro nara_un sai g.ngaapaash dau bheem suto g.ngeshvakar rateeshvararau alay sai mo moupaao raameshvatar dau (02/10) dariharaa sai eti ddauNaa.. raamakar sutau baachhekaH nara_un sai shreekar dau.. (08/07) (43/07) shreekar suto doome par ukau maaNDr sai maho raghupati dau (18/03) maho raghupati sutaa (57/09) (26/07) jaanepati vibhaapati praj~naapatiyaH sodaapur sai mahaamahopaadhyaatay saraba_e sut khautoo dau khauaal sai kRiShNavapati ddauNaa ev.n baachhe maatrik chakr.n.. baachhe sutaa dariharaa sai sone sut sauri dau (11/06) mahaamaho keertisharmmat sutau keshav shivau baheraa.Dhee sai l .Daavan sut supan dau pabaulee sai rood ddauNaa keshav sutaa baage sone kone (38/02) RRiShayaH panichobh sai so.nse dau (08/05) sapharaaDhee sai jeeveshveer dauhitr dau.. sone sutaa siroo (35/02) (50/06) kaaroo chandrach mori saurikaaaH sodarapur sai raamanaath dau (18/10) (30/07) raamanaath sutaa valiyaan sai bhikhi sut hiramaNi do jallikee sai bhavesh ddauNaa sori suto (32/010) (81/09) daashe dinekau paaleesai ratnapaaNi dau (05/04) (59/0) narasih.n sutaa shreedhar guNeeshvadar gopaalaaaH (31/06) ekaharaa sai roochikar dau goyaal sutau ratnapaaNi


(63)
roodrapaaNi maaND r sai mishr garaan sut veer dau raa_u.Dh sai shreemaath ddauNaa (24) ratnapaaNisutaa mahaa_ee (50/05) vikram (55/03) (53/01) raam kaaaH khauaal sai shreekar dau (19/04) g.ngor sai none ddauNaa raaparaan maatrikrachak.n paraan sutau (96/09) arjun kaamadevau khaDeek khauaal sai kush sut veNee dau (20/11) (48/08) maadhavasutau roochinaathaH dhusaut sai dhRitikar sut harikar dau sarisab sai sudhaakar ddauNaa roochinaath sutaa (56/10) lav kush shiv (52/02) gauree (35/09) keshavaa paalee sai harikar dau (10/05) praaNadhar sutaa harikar sudhaakar (34/02) shubhakaraa dariharaa sai (63/05) roodr dau (195/0) harikar sutau guNaakar (29/0) (58/07) joro khauaal sai saadhukar dau (19/02) karamahaa sai raamasharmm( ddauNaa kush suto veNeekaH sodarapur sai shiv dau (19/01) Daaloo sutaa shiv aphail (42/08) (74/04) laakhoo gaa_ikaaaH (26/01) maaNDaur sai aa~Nani dau (18/03) (27/09) aa~Nani sutau narapati (40/07) (32/05) ravipati karamahaa sai g.ngeshvir dau (02/08) khauaalasai aaDoo ddauNaa shiv sutau ughoraNakaashee (51/03) satalakhaa sai bhaaShkaar dau satalakhaa sai beejee matikaraH e sutau sidhookaH kh sutau ratnaakaraH vudhavaal sai madhukar dau (11/01) khaND)balaa sai Th. supe ddauNaa ratnaakar sutaa (24/05) harikar bhaaShkaur divaakar (39/09) (26/05) (33/09) chandrokar sakaraaaH bela_u.Nch sai dharaadity.h dau (10/04) bharehaasai gaNapati ddauNaa bhaaShkakar suto thedhaH vudhavaal sai shubh.nkar sut daamodar dau valiyaasai nitikar ddauNaa ev.n veNee maatrik chakr.n.. veNee sutau peetaambaaraH Takabaal sai rood sut gaa.ngu dau (09/06) rood sutau gaa.ngukaH talhakanapur sai jor dau govind sutau joraH maaNDasar sai amatoo sut haradatt dau phanandaah sai shore ddauNaa gaa.ngu suto nandee/pati beloharihar dau (20/04) hira_i sutau (65/06)


(64)
harihar madhusaravaa_i (50/02) (145/03) raam kaaaH pabauli sai shivadatt dau (20/05) devadatt (35/07) sutau sadupaadhyaa y shivadatt bhavadattauaH maaND0r sai gayan dau (20/06) tisuree sai narasi.nh ddauNaa sadupaadhyaabay (30/08) shivadatt sutaa jaalay sai mahaamahak mahidhar dau (12/01) mahaamah kamahidhar sutaa som (56/09) bhogaa jeevekaaaH yamugaam sai ganaa_ee dau.. harihar sutaavardan Thakaroo bhamarook sakaraadee se deve do (08/05) chaa.n .Do sutau guNeeshv0raH g.ngolee sai baraah dau.. e sutau rateeshr.h (39/10) mateeshvanarau g.ngolee sai maane ddau.. rateeshvapar sutaa (34/09) (62/06) laakhoo bhoge deme go.Dhe kaaaH (3/06) khaNDa_ebalaa sai matishv r sut sidhoodau thariyaa sai ravinaath ddauNaa deve sutaa (63/06) (71/04) (61/09) naage shiv mahaa_eekaaaH sodarapur sai shubhadatt (21/01) haradatt sutau maadhavadattaH sakaraa.Dhee sai saikulee dau maadhavadatt sutau shubhadattaH pharamahaa sai maa.ngu dau.. shubhadatt sutaa shiroo deve (85/07) (47/08) somaaaH satalakhaa sai sidhu sut ratnaakar dau (24/07) aparaa ratnaakar sutaa paaleesai durgaadityar dau (19/07) valiyaas sai raamasharmmas ddauNaa evam.h Th. raghupati maatrik chakr.n.. Th. raghupati suto dharaadhar lakShmee7dharau chu .De nara_un sai vaavoo dau (08/03) divaakar sutau dinakaraH Takabaal sai pritikar dau (23/03) khauaal sai jeeveshvor ddauNaa dinakar sutaa (67/04) (60/04) (76/04) (36/05) (56/01) sh.nkar parabhoo veer giroo kaaaH tatraadyaastry dariharaa sai kusumaakar dau anyor prathamaaparaukShe dariharaasai kusumaakar sut mitoo dau (11/08) (48/04) kusumaakar sutaa roochi mitoo sidhoo andoovakaaaH kanandaahasai sori sut govindap dau maaNDakarasai vaageeshvadar ddauNaa mit sutaa naathu pauthoo mahanoo maanookaaaH panichobh sai madhukar dau (18/05) madhukar sutaa valiyaas sai roochikar sut kusumaakar dau ekaharaa sai shuklas dauhitr dau.. aparaa (141/05) Th. raghupati sutaa (69/03) sutaa budhavaal sai paraan sut naaraayaN dau valiyaas sai shree raam ddauNaa


(65)
evam.h giroo maatRik chakr.n.. giroo sutau sadupaadhyaaray jeevanaathaH maaNDaur sai (25) basaa_un dau (20/0/1) surapati sutau guNeeshvakaraH panichobh sai harikar dau (22/05) g.ngolee sai paukhoo ddauNaa guNeeshvathar sutaa (65/06) raam basaa_un (32/01) padoomadinoo kaaaH (66/08) bharaam jajio daam dau (22/03) daamoo sutau (39/05) paagukaH uchati sai maadhav dau (06/01) maadhav sutau (68/02) shuchikaraH khauaal sai shubhe dau (107/01) basaa_un sutau (93/06) roochinaath gopeenaathau (132/06) sarisab sai paraan dau (20/05) vireshv0r sutau paraanaH khauaal sai haripati dau (07/09) (36/01) haripati sutau (47/05) ka_ure kaH sodarapur sai vishve shv0r dau (15/06) dario muni ddauNaa paraan sutaa baheraa.Dhee sai gadaadharadau (07/10) (35/07) Th. gadaadhar sutau chaaNaH suda_ee belo sadaadity( dau (10/03) roodraadityi suto horekaH nara_un sai harishvasar dau (10/06) harishvir sutaa g.ndaadhar jagaddhar pro mushe devadhar vispheeu sai haradatt horaa_ee dau nikhootisai mahidhar ddauNaa evam.h jeevanaath matrichakr sadupaadhyaa.nyajeevanaath sutaa raamachandraa paranaamak vaavoo mahinaath (84/06) (85/04) raamabhadr (113/08) (156/03) anirooddaaaH hariam sai bhavadatt dau (18/08) gaa.ngu sutau keshavaH (27/05) khauaal sai vishveenaath dau.. keshav sutaa maa.ngu (31/08) (27/08) naraharisi.nhaaaH brahamapurajavaal sai naaroo dau (20/09) naaroo sutaa barooaaree sai ravikar dau (121/06) ravikar sutau sudhaakaraH khaND2o jaa_ee dau (09/02) maalichh sai dehari ddauNaa maa.ngusutaa poorakhoo gopaalaaaH dariharaa sai baasoo ddauNaa (23/05) bhavasharmmarasuto baagookaH hario rati dau.. vaagoo sutau baasookaH sodaro mo mo ravinaath dau (22/01) maao mo mo baTesh vaasoo suto ga.Dh dhusautasai ratikar sut kulapati dau baliyaasai madhukar ddauNaa harakhoo sutau bhavadattaH eko basaapan dau (22/08) mite sutaa keshav (76/06) mahaade maadhav lav kush ratan.h kaaaH satalakhaa sai ratanaakar dau
(66) ''25''
(24/05) paalee sai durgaadityaa ddau.. kanhau lee ekaharaa sai (29/01) maadhav sutoinee basaavanau (33/01) maaND4r sai sudhaakar sut chaandar dau vudhavaal sai daash ddauNaa basaavan sutaa baheraaDhee sai sone dau (07/01) narahari sutaa baaraah (42/03) baa_ure (48/08) shirookaaaH nara_un sai kone dau (14/05) sako jeeveshvड़r ddauNaa (42/03) baaraah sutaa none sone ibe chauvekaaaH maaNDaur sai raghupati dau tisooree sai sidhoo dauhitradau sone sutaa rood sudhaakar pro sudhe mahaa_eekaaaH (46/01) khauaal sai rati dau (16/07) ramaapati suto harihar bela_u.Nch sadharadity1 dau (10/05) bharehaa sai gaNapati ddauNaa harihar (29/04) suto ratiaH Takabaal sai keshav dau (09/05) keshav sutaa haradatt (43/06) bhavadatt ravidatt devadattaaaH (41/05) (49/04) jajivaal sai vaavoo ddau.. ratisutaa jal.hlakee sai matikar dau (12/010) mo mo ratighar sut matikar sutau lakShmeevakaraH maaND9r sai surasad dau (22/02) kujaulee sai raajoo ddauNaa ev.n bhavadatt maalik chak.n.. bhavadatt sutaa khauaal sai visho dau (21/040) amaroo sutovishokaH karo shreekaant9 dau (21/010) khauaal sai govinde ddauNaa visho suto (302/02) govindat budh haladhar dau (19/04) p aa.u.nkhoo suto haradharaH dario giree dau (22/04) giree sutaashakat (39/04) (57/03) maadhavaaaH sodaro hari dau (23/10) kuo v.nshavarddhan ddauNaa haladhar sutau (91/04) theghaH vitarakhaa maaND/ras.Nbhaane dau (19/10) bhaanukar suto raamakaraH bahe ravi dau.. raamakar sutau maanekaH ghusaut sai guNaakar dau (20/01) guNaakar sutau goDhi़ balio shreedhar dau (94/04) maane sutau peetaamboraH(230/08) hario vibhoo dau (16/03) none sutaa chaaN (28/04) vibhoo parabhoo (36/03) laakhookaa (37/02) pachahee jajio roodrapaaNi dau kashayapagotre brahampugaraa sai harihar ddauNaa mimaa.nshak vibhoo (33/03) sutaa vuddhikar (50/08) (66/01) (77/02) hore jore kaaaH talhahanapur sai gopaal dau (24/09) govindatasutau gopaalaH paalee sai kaameshvalar dau gopaal sutau laanhoo7kaH paalee sai (61/04) naa_i dau (21/05) naa_isutau yashu kagaroo baagekaaaH (38/05) maaNDapar sai jeeveshv r dau.. evam.h baaboo maatrik chakraa.np


(67)
raamachandraau paranaamak baavoo suto (84/06) (97/04) daamodaraH kaTakaa sodarapur sai visho sut (26) bhaanu dau (24/05) shaadoo sutaa mahaa_ee gonoo (17/02) (67/05) visho jeeve paraanaaaH maaNDasar sai jor dau (07/0/11) chaube sutau shiv dhaamau (253/01) shiv sutau kaameshvraH bela_u.Nch sai sut keshavadau.. kaameshvasharasutaa peete saagar viThookaaaH koiyaar sai vinaayak dau maho saagar sutaa saduo jeeve mahaamahattak jor jaane kaa baheraa.Dhee sai dhRitikar sut baaraah dau dariharaa sai harisharmm ddauNaa mahaamahattak (39/07) jor sutaa paalee sai tuguroo dau (25/01) (35/010) Dagaroo suto raghu shivau khauaal sai jeeve dau (20/01) aparaa shuchikar sutau none shreevo.n karamahaa sai nitikar dau jeeve sutaa ratan.h (29/07) maa.ngu harayaH panichobh sai dharaa_ee dau veerapur panichobh saibarimee maheshvasar e sutau kaameshvarar e sutau rataneshv raH e sutau naathoo baaroo kau .. baaroo sutau dharaa_eekaH maaNDakar sai mahaamahopaadhyaavay jagannaatath dau (02/05) nikhooti sai vidyaadhar ddauNaa (29/01) dharaa_ee sutaa karooaanee sakaraa.Dhee sai bheem dau ev.n vishomaatRik chakr.n.. disho sutaa keshav mo bhaanu (88/03) kumaar raajaa kaaaH maaNDakar sai gaagedau (21/03) bhavadatt suto kaanhaaaH hariam sai roochi dau .. kaanhau suto ravi giree kau bohaal karamahaa sai shivav.nsh sut supan dau g.nguaal sai govindav ddauNaa giree sutau kule gaage kau paaleesai paukhoo dau.. (13/09) khauaal sai narasi.nh ddauNaa gaa.ngu sutau mahanoo r.njano (40/01) (229/07) kujaulee sai surapati dau (04/04) roodr sutau raghukaH e sutau kaanahaH pabaulee sai mahipatidau(68) ''26''

kaanh8 suto surapatiaH sakaraa.Dhee sai chaNDepashvalar sut deharidau dighoy sai jagannaa th ddauNaa surapati sutau thegh meghau tisuree sai paukhoo pautr khaajo sut gudidau kh aa.u.njo sutau gudikaH khaNDavav shubhadatt dau.. gudisutaa jhoT paalee dariharaa sai madhukar sutamaa.ngu dau koiyaar sai sudhaakar ddau.. maanumaatrik mishr maanusuto (63/04) bhavaaneenaath raamanaathau (82/06) baalee dariharaa sai horaa_ee dau (22/04) roopan (49/10) sutau baasookaH paaleesai keshav dau (14/04) naa_unasai kone ddauNaa (62/05) vaasuter budhaa (67/03) sudhaa_eekau hariam sai rati dau (16/03) ratisutau mahaa_ikaH (85/02) bhaaNDair sai kRiShN pati dau (18/08) kRiShNadapati sutau raamapati sarvapati (48/01) vudhavaal sai bhaanu dau (19/04) darih pritinaath ddauNaa budhaa_ee sutau chikoo horaa_ee kau panio maane dau (17/10) govindas suto maanekaH sato chaandap dau (24/07) (28/09) chaandRi suto matikaraH phanandoh maheshv r dau.. maane sutau raamapaaNi ratanapaaNi eko mahaa_ee dau (221/08) thaanoo sutau kochekaH karo vishvonaath dau.. koche sutaa baijoo mahaa_ee haraayakaa dario keshav dau (40/05) mahaa_ee sutau govindaa (441/05) muraareeaH maaND r sai j~naanapati dau (231/06) j~naanapati sutau ravi daamodarau (83/08) budhavaal sai maheshvachar dau (19/04) maheshv r sutaa pavaulee sai dharaadhar sut visho dau valio dinamaNi ddauNaa horaa_ee maatrik chakr.n.. horaa_ee sutaa devanaath (82/05) kaasheenaathamahinaathaaaHkaramahaa sai raghunaath dau (02/08) shree vats. sutaa baachhe sutaa baachhe (36/08) (32/02) shammuv harayaH dario koche dau (15/01) koche sutau dugeedityaa gonoo (53/02) kau ga.Dh ghosot sai ravikar dau (19/01) maaNDarar sai haradatt(69)
baachhe suto (27/02) maane bhave kau khaND1balaa sai laakh dauNaa (01/06) laakhoo sutaa raam rood kulpaatiyaH babhaniyaam sai kiTho dau (06/08) khaNDakhabalaa sai ravikar ddauNaa (13/05) bhave sutau raghunaathaH nara_un sai vidoo dau (08/02) chandramakar sutau (28/01) baage ohari baheraa.Dhee sai baasoo dau (07/08) talh napur sai ratanaakar ddauNaa (80/08) ohari sutau vidookaH tisooree sai graheshvir sut sidhoo dau maaNDer sai maane ddauNaa vidoo sutaa bo(1/09) shreepati girapati (704/07) paukhookaaaH panichobh sai maheshvir dau (20/03) maaNDatar sai roochikar ddauNaa raghunaath maatrikach.nkr raghunaath sutau shree naath harinaathau sodarapur sai meen dau (16/08) raam sutau bheemaH nara_un sai dinakar dau (24/08) dariharaa sai kusumaakar ddauNaa (8/10) bheem suto jeevanaath (62/04) vishvatanaathaaaH valio hariamasai bhave dau (25/07) (54/04) narahari sutaa (55/06) ravi mave (74/02) (31/04) (45/02) kush madhukar saadhukar buddhikar (75/06) (334/09) kRiShNaa1 simaraunee maaND(r sai gireeshvarar dau (20/07) gireeshvair sutaa vishoraam hallekashv5raaaH kujaulee sai chandr kar sut mitoo dau khauaal sai Daaloo ddauNaa (44/07) bhave suto gaNeshaH nara_un sai megh dau (19/03) shuchikar (74/03) sutau meghaH vabhanio ishar dauNaa (06/07) mahipati sutau ishar (51/10) raghukau valio jayaanandan dau.. ishar sutaa shaadoo kulapati (35/08) godikaa jagati sai dhaam dau (15/05) baas suto dhareshvakaraH e suto dhaamaH saraunee sai mahaadev dau.. dhaam suto bhavekaH tapovan sai viThoo dau (52/09) megh sutau gaureepati vaavoo (44/08) (136/10) indr patiyaH maaNDur sai kulapati dau (24/05) (31/08) aa~Nani suto kulapati sodaro vishvamanaath dau (22/010) mam vishvnaath sutau gopeenaathaH (29/02) valiyaas sai sh.nkarasut kRiShN dau alay sai gotee ddauNaa(70) ''27''
(38/03) kulapati sutau maa.ngukaH baheraa.Dhee sai paukhoo dau (09/04) tripure (40/07) paukhookaH paras.nDaa sai shreedatt dau paukhoo sutaa (48/04) (38/06) ratimati vaavoo chaandaa़aH (31/07) khauaanaadoo sut chandr/k dau alay sai kaaroo ddauNaa ev.n Tho raghupati vivaahasthaa6p.n’’ Th dharaadhar sutaa behar karamahaa sai vaavoo sut kRiShNaupati dau (27/01) (66/07) maanoo sutaa harakhoo (168/09) (37/05) jayadevaaaH sarisab sai mahipaaNi dau (20/04) maane sutau g.ngeshva_eraH balio basaa_un dau (270/09) sutau ratnapaaNi mahipaaNi maaNDanar sai prasaad shubh.nkar dau (09/06) sado visho suto shubh.nkaraH alay sai gaNesh dau.. e sutau (38/06) vuddhikaraH panio none dau (18/05) none sutaa hari shiv nahiyatiyaH vispheey s.nj~naanakar dau mahipaaNi sutaa nayapati u.Nmaapati ravipati shubhapati yathaa kram Deegaroo nikaroo (53/10) nikaroo (56/07) nonee pauhorilaaaH (52/05) m.ngarauneehario daamu dau (25/07)’ keshav sutau daamookaH parivarddhamaan dau (23/06) phanandahah sai narasi.nh ddauNaa (39/05) daamoo sutaa maaNDir sai gireeshvadar dau (27/05) kujaulee sai mitoo ddauNaa (49/01) harakhoo sutau saduo raaghavaH raiyaam sodaro maaghoosut gavesh dau (22/010) mo mo (30/07) raghunaath sutau thaanooo siroo kau valiyaas sai jeeveshvarar sut shivaadityag dau Takabaal sai laakhoo ddauNaa (50/07) siroo proshree pati sutau maadhav manorayau panichobh sai pulahaaree dinakar dau (17/07) phalaahaaree dinakar suto bhavadattaH dariharaa sai keertisharmmat sut keshav dau yamugaamasai aa~Nani ddauNaa mimaa.nshak (42/05) maadhav sutaa harikesh gaNesh naaraayaN anantak chaturbhujaaaH budhabaal sai maheshvadar sut shiroo dau (19/06) shiroo sutau (66/02) raghu maikhaubadhavaas sario mori dau (27/03) g.ngeshvashar sutaa gauri gauri mori (35/05)(71)
sori kulapatiyaH khauaal sai none dau.. sori sutaa maaNDaar sai kaanhat dau (09/03) kaanho sutau gopeenaathaH bela_u.Nch sai dharmaadity5 dau (16/05) khaiaal sai u.Nmaapati ddau gaNesh sutaa dariharaa sai jeeve dau (25/06) shaktoov suto jeevekaH hariam sai din dau (16/07) maaNDair sai nagaa_ee ddauNaa (42/08) jeeve suto (79/05)aH raamadevaH mahiShee paalee sai shivadau (19/07) dharaadity7sutau deve (40/03) ratanoo kau valio haraadity7 dau (10/01) haridityal sutau panidhodh (36/04) sudhaakar maTidhodh shubh.nkaro phano narasi.nh dau.. deo pro. devaadity0 sutaa shiv gaagu (35/5) (35/02) baage kaaaH khaNaDabalaa sai deve dau (05/08) kaameshvadar sutaubhavaa_ee haraayakau (33/02) baheo rati dau (07/05) nikhooti sai jagaddhar ddauNaa bhavaa_ee sutau devekaH babhanio kumar dau (14/06) sako gireeshvapar ddauNaa deve sutaa khauaal sai raghupati dau. (07/09) nara_un sai kone ddauNaa (30/06) shiv sutau (56/07) narapatiaH maaNDatar sai supan dau (09/06) (35/07) harikar (35/07) harikar sutaa ratikar (29/03) (36/09) madhukar khaa.ntaraaaH Takabaal sai baa_i dau (09/05) nara_un sai yashu ddauNaa khaa.ntar sutaa supan roopan (56/01) haladharaaaH velo dharmaadity dau (16/05) khauaal sai u.Nmaapati ddauNaa supan sutaa sudhe mahaa_ee raam none koneo naa_un sai khaa.ntoo sut suchidau (27/06) babhaniyaam sai ishvadar ddauNaa ev.n raaghav maatrik chakr.n sadupaadhyaaeeyaraaghav sutaa baavoo banaa_ee (94/05) (53/37) viraa_ee baabee kaa simaravaa .D sodarapurasai maadhoo dau (15/09) haladhar suto vaastuvak kamjolee vyaa(sak.nTh dau.. vaastu( sutau (56/04) (33/06) raam harikau sako raajoo dau paao naaraayaN ddauNaa hari sutaa (35/01) (137/04) basaavan none matishv raaaH sato chaand.N dau (26/05) chaand sutau ibe shirookaH (92/08) Tako graheshvabar ddauNaa matishvavar sutaa janaardan bo (8/08) pro jaanoo achyurat shree nivaas (46/05) neenaaaH khauaal sai gondoo. dau (21/010) (30/04) baa_i suto gondooaikaH alay sai ratnadharasut haradattadau g.ngolee sai saadhukar ddauNaa gonoo sutaa (83/03) jaage maadhav gopee muraaree (66/03) mukund keshavaaaH naa_un sai ai.nTho do (27/02) baage sutau e.nhokaH maaNDor sai daamoosut maa.ngu dau paalee sai raamadatt ddauNaa

(72) ‘’28’’
ai.nTho suto helooan.hi kau karo baa_i sut mahipati dau g.ngolee sai raam ddauNaa maadhav pro (80/09) maadhoo sutau maaNDasar sai kaashee dau bhavesutauhalasaraH nara_un sai khaa.ntoo dau (19/02) maaNDarar sai baage ddauNaa. (145/02) halasar sutau kaasheekaH paaleesai rood dau (23/11) deve sutau roodaH nara_un sai udayakar dau tarood sutaa baliyaas sai naaroo dau (21/08) jeeveshvanar sutau (59/10) ratikaraH e sutau naarookaH dhusaut sai ravikar dau (19/01) maaND r sai haradatt ddauNaa naaroo (43/01) sutau chamarookaH (56/06) karamahaa sai gaureepati sut baa_idau sako saahoo ddauNaa (58/07) kaasheesutaa hariam sai mahaa_ee dau (25/08) chaand sutau mitookaH maaNDarar sai mishr gayan sut veer dau kuosudhaakar ddauNaa mitoo sutaa koche mahaa_ee surapati paukhoo kaaaH dario radi dau (15/02) Daaloo sute ravikaraH sodaro mahesh dau (35/04) ravikar sutaa pabauli sai dharaadhar sut disho dau baliyaas sai dinamani ddauNaa mahaa_ee sutau raamachandr aH eko vuddhikar dau (22/01) lakShmeedhakar sutau harinaathaH e sutaa g.ngeshvarar (09/09) halleaushv r bhaveshvadaraaaH valiyaas sai gauri dau.. bhaveshv r sutaa mimaa.nshak rood dharmaadhikar jee vaaToo raajap.nDit ga.Dhakoo (42/04) veNeekaa jaalay sai mahidhar dau.. mishr rood sutaa ravikar vuddhikar guNaakaraH (262/08) alay sai ratnadhar dau.. vuddhikar sutaa uchati sai sundadhar dau (06/03) haladhar sut sundakar sutau theghaH khaND(o mahaadev ddauNaa evam.h vaavoo maatrik chakr.n.. baavoo suto ratidhar harapati kRiShNpati kRiShNaa aH (123/06) haareesodaro kRiShNaayaH (123/06) haareesodaro jayadev dau (22/06) rati sutauhore none kau kujaulee sai ravikar dau (23/03) alay sai g.ndaadhar ddauNaa hore sutaa maNi shashi baachhe kRiShNaa.aH jagati sai rood dau (27/08) bhave sutau roodaH jajio dev sut dhaam dau valio supan ddauNaa


namaH (73)
rood sutau (35/06) naanakaH uchati sai kaan.hh sut pashupati dau g.ngolee sai jor ddauNaa. mishr maNi sutaa baasudev (88/05) kaamadev jayadevaaaH panio. buddhikar dau (26/06) dharaa_ee sutau vibhaakaraH dariharaa sai shreepati sut haradatt dau Taikabaal sai gaa.ngu ddauNaa vibhaakar sutaa guNaakar buddhikar divaakar (93/10) prabhaakar raamadevaaaH khauaal sai raghunaath dau (21/04) g.ngolee keshav buddhikar sutaa maaNDadar sai mahaa_ee dau saadhav sut shreeveshvarar sutau kone devekaH suragan sai lakShmee kar dau e sutau mahaa_eekaH karamaahaa sai shubhe dau.. mahaa_ee sutaa paalee sai rood sut ugaroodau dariharaa sai maheshvagar ddauNaa ev.n jayadev maatRik chakr.n mishr (76/06) jayadev sutaa nagavaa .D ghosot sai mahaamahopaadhyaaaay vidyaapati dau (19/01) ravikar sutau rood buddhikarau dariharaa sai guNeeshvaar dau buddhikar sutau haladhar (52/04) mo. mo. u.paao. keshavo sarisab sai jaadoo sutabaa_i dau sakaunaa sai som ddauNaa mahaamahopaadhyaa5y (61/07) keshav sutaa mahaamahopaadhyaa y govindi sonhooo harakhoo sarisab sai keshav dau (20/04) sone sutau paukhookaH Tako raam dau.. paukhoo sutau kone keshavo maaND r sai vishosut prasaad shubh.nkar dau panio naane ddauNaa keshav sutaa valiomatikar dau ma_e .D sai baabhan ddauNaa mahaamahopaadhyaaray govindad sutaa mahaamaho lakShmeetanaatho paranaamak (209/05) Thakaroo mo mo upaaovidyaapati (65/05) mo mo upaao (102/03) daamodar mo mo upaaoraamanaath (178/07) aagamaachaaryak mo mo upaao (96/04) devanaath tark patrchanan mo mo upaao gopeenaath kanT1ko dvaarakaarak mahaamahopaadhyaaray madhusoodan mahaamaho (39/04) (105/09) janaardanaaaH maaNDamarasai ikhaDi dau (120/08) dukhaDi sutaa raghu raam ravi pro none kaaaH ekaharaa sai vaageeshv0r dau (28/06) g.ngeshvaur sutau vaageeshvatar gaNeshv rau (51/09) karo shree naath dau.. vaageeshv9r sutaa sakaraa.Dhee sai gireeshvakar sut maheshvagar dau karamahaa sai supan ddauNaa evam.h Tho vidyaapati maatRik chakr.n..


(74) ‘’29’’
mahomahopaadh.hyaay vidyaapati sutaa anirooddh anant achyuaataaaH ekaharaa sai kaashee dau (25/01) maadhav sutau sanyaasasee kaashee (52/09) one kau paalee sai guNaakar dau (24/04) guNaakar sutaa maaND r sai surasar dau (22/02) kujaulee sai raajoo ddauNaa sanyaa.hsee (134/04) kaasheesutaa sodarapur sai laakhan dau (27/09) gopeenaath sutaa haa_oo.N pro ratnaakaraH maaNDair sai mahaamahopaadhyaauy pashupati dau (18/08) alay sai mo mo upaao raameshvarar ddauNaa haa_u.N pro(43/05) ratnaakar sutaa raam laakhan bhav (63/03) (48/03) jeevekaa karamahaa sai maadhav dau (02/09) maadhav sutau rood sarveshvararau maaNDakar sai (70/03) ratikaradau (28/05) (34/05) ratikarasutaa ibe (32/10) guNaakar (82/09) pritikaraaaH (82/09) baheraa.Dhee sai ravi dau (09/04) maaND5r sai vibhooddauNaa laakhan sutaa baasudev (53/08) janaardan gopee narahariyaH khauaal sai jeeve dau (25/04) aparaa (55/02) harikar sutau jeeve joro tako (132/08) tako prathamaaparokShe bhavadattasyai(v dau suragan sai bhagav ddauNaa jeeve sutaa karamahaa sai shiroo sut g.ngaadhar dau jaa.njavaal sai gonoo dauhitr dau evam.h kRiShN pati maatrik chakr.n.. kRiShNpati sutaa khauaal sai ratnapati sut parashuraam dau (14/05) buddhikar (80/05) sutau kRiShNaupati gaa_ulakaramahaa sai saadhukar dau (21/09) roopan sutaa saadhukar suryakar (83/07) piratoo kaaaH khauaal sai ratanoo dau (26/05) ratanoo sutau DaalookaH g.ngorasai sudhaakar dau (19/06) (44/15) chandr/karaH (40/06) maaND rasai Daaloo dau saadhukar sutau bhavanaatharaamanaathau bela_u.Nch dharam.h dau (22/09) kRiShNipati sutaa bhaaShaak.no shreek.nTh basuk.nTh pro dharamookaaaH paNDuna_aa sai shubh.nkar dau paNDu graapaasai beejee mo mo uo. paaThak govindashaH e sutauvaamanaH e sutaa saduo. hari sadupaadhyaaauy viShNuaa sadupaadhyaaDay Daaloo saDapaadhyaa y chheetoo chandratakaraaaH.. chakrapaaNi pro chheetoo sutau pRithveeedhar manodharau mahomanodhar sutau hemadharaH e sutau guNaakaraH e sutau paa.N praaNadharaH


(75)
praaNaghar sutau paa.N aanandasakaraH e sutaa paa.N kaanhadh paa.N maadhav paa.N keshav paa.N naaraayaNaaaH tako ratipati dau.. paa.N kaanh5 sutaa paa.N raamakar paa.N ratnaakar paa.N shubh.nkaraaaH soo haladhar dau.. paa.N shubh.nkar sutau paa.N sooryakar paa.N ravibhaakarau nadaam sai naraayaN dau.. dharamoo sutaa sako dhanapati dau (14/07) saduosupe suto daamodaraH e sutau DaalookaH pavauleesai goDhi dau (34/06) Daaloo suto vidyaapati (74/02) dhanapati budhapaal sai baasudev dau suragan sai keshav ddauNaa ghanapati suto.n jor (53/03) sakaunaa sai raghu dau.. aparau hachalookaH paaleesai harikar sut vaaThan dau valio kaanhar ddauNaa ev.n kRiShNapapati matrik chakr.n.. kRiShN pati sutau ratnapatiaH karaharaavudhavaal sai maanu sut poorakhoo dau (19/06) maanoo sutau purakhoo naaraayaNo (94/01) tridvi khauaal sai giroodau (28/09) (37/01) baaToo sutau girookaH karamahaa sai mahipati dau g.ngolee sai raam ddauNaa giroo sutaa harakhoo (48/09) (78/05) gaNesh dhaneshaaaH bharav. kujaulee sai shubh.nkar dau (23/03) supan sutaa (36/06) shreekar shubh.nkar (64/84) harikaraaaH dariharaa sai supan dau (22/04) supan sutau gaa.ngu visho.nkau ekaharaa sai haaroo dau.. shubh.nkar sutaa medhoo paa.ngu (39/02) (16/01) dinoo shuchi jaage kaaaH khauaal sai shubhe dau (23/02) shubhesuto maanekaH sodarapur sai mahaamahopaao raghunaath dau (27/07) (32/05) raghunaath sutau joraH valio maadhoo dau (15/04) maadhoo suto (47/09) rood (56/08) shambhoo7 kau alay sai mo mo upaao raameshvair dau (02/01) dario rati ddauNaa poorakhoosutau mahaamaho raamadevaH pabaulee sai raghudattadau (34/01) shivadatt sutaa (32/01) (46/06) roochidatt raamadatt roochidatt shubhadattaaaH bhauaal maaNDasar sai sarvaa_ee dau (22/07) sarvaa_ee sutau (46/09) shree kar keu.Ni kau karo supan dau (26/08) g.nguaal sai govind4 dau (39/07) roochidatt sutaa raghudatt jaanoo (65/03)


(76) ‘’30’’
gaadoo kaaaH panio laakhoo dau (17/10) (56/09) laakhoo sutau shree nivaas pro. shree raamaH sakaraaDhee sai harishv r dau (05/05) harishv r (12/02) sutau rateeshvairaH karo maa.ngusut praj~naak dau (37/06) raghudatt sutau karamahaa sai pashupati dau (03/07) mo mo upaao ratighar sutaa maho (76/04) kulapati saduo pashupati kRiShNasapati viShNudapati (43/06) viShNu puree khyaa t.h maho (306/03) ramaapatiyaH sodarapur sai heloo dau (21/07) graheshvatarasutau helookaH uchati sai hore dau.. heloo sutau (45/02) theghaH nara_un sai graheshv)r sut sudhaakar dau dario. guNaakar ddauNaa (39/01) pashupatisutaa sakaraaDhee sai raajoo dau (06/04) raajoosutohore shore kauaH baheraaDhee sai virakhoo dau (07/10) virakhoo (77/05) (44/01) sutau veNee vaachh kauaH naa_un sai ratikar dau (19/02) ratikar sutaa karamahaa sai baa_i dau (21/08) talh)no vir ddauNaa evam.h ratnapatimaatrikachakr.n ratnapati sutau parashuraamaH aur khaNDubalaa sai mahaamahopaadhyaa(y Tho gopaal dau (04/06) mahaamahopaadhyaapay udayapur raajaguroo mahesh sutaa mo mo Tho raamachandrash mahaamahopaadhyaa(y gopaal mahaamahopaadhyaaday achyu t dharmakarmaavataar raajanaitik mo po paramaanandaamaH mahiShee paalee sai shiv sut daam dau (28/05) aparaa shiv sutaa daamoo (75/08) (83/05) kaanham jeeve kaaaH bela_u.Nch sai hore dau (25/05) roodraadityah sutau horekaH (182/02) hore sutau amarookaH sodarapur sai raamanaath sutakaanh dau (23/09) (78/01) raamanaath sutau kaanh2 dariharaa sai harihar dau kaanhash sutau (308/04) (58/05) baa.nsoo none ko nara_un sai chandr9kar dau maaNDadhar sai visho ddauNaa (76/08) daamoo sutaa dariharaa sai guNe dau (22/05) (75/09) shive sutau guNekaH dvaaram bela_u.Nch sai shiroo dau (10/03) maho jayaadity( sutaa haradatt sudhe shirookaaaH paNDu5aasai praaNadhar sutahallevashver dau bhandavavaal sai shirooddauNaa shiroo sutau (75/09)(77)
g.ngaadhar lakShmeeaadharau paaleesai dinakar dau (12/05) hachaloo sutau dinakaraH nara_un sai yogeshvararadau paaleesai haladhar ddauNaa dinakar sutaa kaTaunaa maaND r sai surasaradau (22/02) kuo raajoo ddauNaa guNe sutau (70/09) gaNeshaH kaTamaa hariam sai raamakar dau (16/08) raamakar sutau (96/05) hariharaH pachahee ajeevo mitoo dau (17/04) gopaal sutaa mitoo dinoo piratoo parvat (58/06) hira_i kaaaH valiyaas sai sudhaakar dau.. mitoo sutau ohariaH uchati sai thaanoo sut hore dau khaNDavabalaa sai bheem ddauNaa evam.h gopaal maatrik chakr.n kar mo mo upaadhyaasay Th. (93/01) gopaal sutau maadhavaH valio hariam sai sudhaakar dau (27/05) kush sutau sudhaakaraH mahanauraa khauaalasai Daaloo dau (19/04) (38/03) raamakar sutau DaalookaH paaleesai gopaalanad.n maaND rasai veer ddauNaa (83/07) Daaloo sutau udhoraNaH(84/07) pachahee jajivaal sai sh.nkar dau (17/04) (38/02) maadhav sutau (77/02) sh.nkarau sakaraa.Dhee sai jagaddhar sut aa~Nani dau keu.Naraam sai madhukar ddauNaa sh.nkar sutaa haripati gaNapati gude khaa.ntaraaaH sakaraaDhee sai rateeshvr sut gauDhi dau (24/03) goDhi sutaa sone gaNapati mushe muraaree shirookaaaH baheraaDhee sai visho sut vaageeshvair dau g.ngor sai harihar dau mishr sudhaakar suto (252/07) raghunaathaH gaur saadopurasai sudhaadhar dau (19/01) baaToo sutaa sudhaadhar (57/09) maNidhar (54/02) raamadhar roopadharaaaH jagati saibhave dau jajio dhaam ddauNaa (44/08) sudhaadhar sutaa (36/01) (86/08) baasure chakrayaaNi padmanaabhaaaH maaNDer sai none dau (18/03) mahaamaho ratipati sutaa chaandaa (35/08) (54/08) ibekushe kaaaH malichhaam nara_un sai Daaloo sut madhukar dau (08/03) valiyaasai yashodhar ddauNaa mon shaavar pustasak.. kuchit panio sho.nshe ddauNaa jhooo noshaakhaa lekhakaH Domaa_ee mishraa.. chaaN pro (39/04) chandrupati sutaa baasoo probasupati sooryapati shambhoolapati g.ngaapati (45/06) maanoo kaaaH sirakh.nDiyaa (314/03) lekhak looTan jhaa


(78) (31)
karamahaa sai keshav dau (02/08) keshav suto (54/01) TunekaH khaNDapabalaa sai purooShottam sut j~naanapati dau bhandaavaal sai matikar ddauNaa vasupati sutaa none (33/05) ohari nikaar guNaakar hariharaH virapur panio khaa.ntoo dau (17/02) jajio rati ddauNaa none sutaa (318/02) govind (77/02) purooShottam giripati bhavaanee naathaaaH ujaan vudho hore dau (221/07) hari sutaa (58/04) dheeroo hore saduo (151/02) kulapatiyaH belo jivaadity1 dau (19/06) vudhavaal sai shubh.nkar ddauNaa hore sutaa (79/06) udhe veNee kaashee (259/08) viShNudapatiyaH maaND r sai raamakar dau (25/07) ghoset sai guNaakar ddauNaa evam.h parashuraam matrik chakram.. parashuraam sutau haa .Dee chintaa mati mahithaa sodarapur sai ba_en sutaa chheetar dau (23/0/0) keertinaath (42/07) sutaa kaashee bhairav maadhav daamodaraaaH (107/0) simavaa .D khauaal sai raam sut gahaa_ee dau (21/10) (94/05) gahaa_ee sutau jasaa_un none kau samayaa paaleesai gopaal dau (23/0/0) gopaal sutau (53/06) haripaaNiaH khauaal sai saadhukar sut shuchikar dau (19/04) shuchikar sutaa alay sai saaDhoo sut naaraayaN dau sodarapur sai bhogeeshv9r dauhitr dau (85/04) kaashee sutau (209/08) guNee baaTanau paarakhaNDar baheraa.Dhee sai chaandr4 dau (27/0) harihar alakaar (070/08) kuberaaaH sir kh.nDipaa maaND0r sai mahaadev dau (27/09) aa~Nani sutau mahaadev vudhavaal sai bhaanu dau (19/04) dario priti sharmbhaD ddauNaa bo (0211/0) mahaadev sutaa hariam sai naathoo dau (25/07) (39/05) maa.ngu suto naathukaH g.ngor sai harinaath dau jhooo no shaao puo.. g.ngolee sai matinaath sut harinaath dau.. mehano shaaopuo leo pau looTan jhaa naathoo sutaa raam (322/04) laakhan (40/06) raghu khooreekaaaH (32/05) brahmapur
(79)
jajio naaroo dau (20/09) khauaalasai vishvaghanaath ddauNaa baaTan sutau padoom(96/01) chheetarau maaND r sai harinaath dau (25/02) padam sutau harinaathaHsarisab sai kulapati dau (28/01) (87/01) kulapati sutau vishokaH dariogaa.ngudau.. harinaath sutau shreepatiaH behad karo. narahari dau (26/09) harasutau(76/04) govindaN narahari simaree valiyaas sai jor dau (30/07) maadhavasutau naaraayaNaH ekaharaa sai sudhaakar dau .. naaraayaN sutaa jor (44/10) (36/09) mahan.h shiroo kaaaH bela_u.Nch sai dharmaadity( dau (16/05) khauaalasaiu.Nmaapati ddauNaa.. jor suto raghunaath (40/05) baheraa.Dhee sai vishvarabhar dau(07/06) khauaalasai raghupati ddauNaa narahari sutau gon.hidakaH hariharaa sai thegh dau(21/09) buddhikar suto thedhaH sodaro raghunaath dau (130/07) raghunaath sutau(48/05) mahipati g.ngaapati (66/05) tisooree sai graheshvasar dau.. thedh sutaulakShmeemapati gaureepati haaree paalee sai kaanh8 dau (21/03) kaanh6 sutaa(37/03) viShNuchapati (35/09) raghupati narapati (83/01) ramaapatiindr pati haripati (142/08) (54/06) surapatiyaH sakaraa.Dhee sai guNedau..evam.h chheetar maatrik chakr.n.. (81/07) chheetar pro parashuraam sutau (106/03)bhoraanaathaH rajauraa maaNDarar sai raghunandaran dau (18/01) (46/02) yagyatapatisutaa aphel (75/08) veNee narahari (152/07) shashidharaaaH aadyaa paaleesai roodadau (28/02) valiyaaroo sai naaroo dau.. anyo़ paaleesai ravinaath dau (20/10)khauo ravinaath mo mo upaao (56/03) naraharisutau ghaneshaH shodholialay saiveNee dau (15/03) hari sutau raghukaH khauaal sai shuchikar dau budhavaal sai maanudau (66/08) raghu suto veNeekaH khauaalah naaraayaN dau (21/05) naaraayaNasutaa (61/02) khaNDaabalaa sai narahari dau (22/02) nara_unasai chandrekar ddauNaaveNee sutau devanaathaH (46/06) maaNDairasai dehari dau (29/04) guNaakar sutaudehariaH kujaulee sai shree varddhan sut harihar dau maaNDaur sai vaageeshv r ddauNaa deharisutaa jeeve baasoo (131/03) yashukaaaH sarisab sai bhavaadityasasut ravi dausakaraa.Dhee sai nandeeaushvaar ddauNaa
(80) ..32..

ghanesh sutaa raghunan.hdan govin.hd (219/02) paramaanan.hdaaaH (92/05) pabaulee sai ratan.h dau (30/08) shivadatt sutaa bhaanudatt (43/08) (62/07) kRiSh.hNadatt haradatt roopadattaaaH (63/08) Takabaal sai shiroo dau (09/06) maaN.hDar sai sudhaakar ddauNaa.. haradatt sutau ratanookaH khauaal sai hari dau (22/01) (169/01) hari sutaa sodarapur sai hari dau (28/08) satoaH chaan.hd ddauNaa ratan.h (43/09) suto go.Dhaa_ee aphelau panio hari dau (17/01) (82/07) baachh sutau hari gopaalau (77/06) dario kusumaakar dau (24/09) phanan.hdah sai govin.hd ddauNaa hari sutaa raajanapuraa dariharaa sai jeevedau (16/01) divaakar sutau baaTukaH sarisab sai maane dau (27/03) valio basaa_un ddau (32/07) baa_i sutau (78/03) paraa_u jeeve kau mahiyaasodarapur sai harinaath dau (23/10) kuo b.nshavarddhan ddauNaa jeev sutau viSh.hNupati gaNapati rakhavaaree hariam sai khoodee dau (31/09) (139/04) khoodee sutau (48/05) dharamookaH kaTamaa maaN.hDar sai ravipati dau (24/05) mo mo upaao ravipati sutauratanoo raam (178/01) (36/105) laakhan vuddhikaraaaH ujaan vudhavaal sai deve (22/08) bela_u.Nch sai gayaadit.hy ddauNaa raghunan.hdan sutaa aur khaN.hDabalaa sai mo mo upaao vish.hvam.hbhar dau (04/06) mo mo upaao daamodar sutau agnihotrik mo mo upaao vish.hvam.hbharaH hariam sai gayan dau (19/03) gayan sutaa raajanapuraa dariharaa sai basaavan dau (32/04) baa_i (34/08) sutau basaavanaH baheraa.Dhee sai janaardan dau (10/01) janaardan sutaa nara_un sai kone dau (14/05) sakaraa.Dhee sai jeevesh.hvar ddauNaa (53/04) basaavan sutaa sodarapur sai mo mo upaao naase dau (23/01) mo mo bhaase sutaa daamodar purooShottam kRiSh.hNaaaH sato sh.nkar dau (24/07) (89/06) sh.nkar sutaa ratikar (41/07) lakSh.hmeekar vuddhikaraaaH phanan.hdah sai baasudev sut mahesh.hvar dau kujaulee sai shashikar agnihotrik mahaamahopaadh.hyaay vish.hvam.hbhar (95/08) sutau bhaveshaH (49/06) dariharaa sai mahesh dau (23/03) daashesutaa (247/03) sh.nkar mahesh mahaadev bheem

(81)

raamadevaaaH (81/03) shakriraayapur nara_un sai naaroo dau (25/05) jagaddhar (318/08) pro mushe sutau laakhoo naaroo shai bela_u.Nch sai jayaadit.hy dau (30/09) paN.hDuaasai hal.hlesh.hvar ddauNaa naaroo sutau hal.hlesh.hvaraH (85/05) behaT maaN.hDar sai som dau (20/01) som sutaa (54/10) ratikar baa_i chaaNaaaH (131/05) sarisab sai maane sut g.ngesh.hvar dau (27/09) khauaal sai none ddauNaa mahesh sutau bhavaanee (42/02) naathaH kaTamaa hariam saibhavapati dau (25/09) vibhoo sutaa (51/06) (37/04) basaavan jasaa_in viSh.hNupati bhavapati giripatiyaH diga_un.hdh khauaal sai satoo dau (11/02) none sutau shreedharaH dhosot sai ravikar dau (56/03) shreedhar sutau raalookaH panichobh sai dharaa_ee dau (26/06) sako bheem ddauNaa shatoo sutaa haladhar kaan.hh shiv mahipatiyaH kujaulee sai divaakar sut madhukar dau panichobh sai maa.ngu ddauNaa bhavapati sutau ramaapati sihaulee maaN.hDar sai ohari dau (31/01) ohari sutaa simaravaa .D sodarapur sai roope dau (28/08) aparaa hari sutau roopekaH miTThee khauaal sai raam dau (21/10) phanan.hdah sai mori ddauNaa roope sutau (60/01) naaroo pro gadaadhar (2066/06) gaagu pro naaraayaN kau ujaan vudhavaal sai daive dau (22/08) bela_u.Nch sai gayaadit.hy ddauNaa ev.n dharaadharavivaah samaa.np.ht .. shubh shaake 1778 san.h 1263 saalashraavaN kRiSh.hNatRiteeyaayaa.n dinakarau paN.hDuaa sai paa.N harShaanan.hd likhit si.nh Th. lakSh.hmeedhar suto gaNeshaH patanukaa maaN.hDar sai ghanash.hyaam dau (22/04) vidhoopati sutaa praaNapati jee u.Ntapati prabhaapati veNee kaa raadhavaas sarisab sai g.ngeshavar dau (27/09) khauaal sai none ddauNaa praaNapati sutaa kaashee (44/09) l .Daavan narasi.nhaa deu.Nree khaN.hDabalaa sai saanhi dau (22/09) sakaraaDhee sai deve ddauNaa l .Daa_u.N suto raamadev

(82) .. 33..

horaa_ee kau kan.hhaulee ekaharaa sai Toonee dau (25/01) Toonee suto haripati kujaulee sai gireesh.hvar sut hareesh.hvar dau maaN.hDarasai none ddauNaa horaa_ee sutaa madhusoodan gopeenaath lakSh.hmeedevaaaH ga.Dh khaN.hDabalaa sai maadhav dau (28/04) haraa_ee sutau maane sonaakau dariharaa sai grahesh.hvar dau al.hy sai saaThoo ddauNaa maane sutaa dhaaroo (74/08) (38/05) chaaN jeevekaaaH budhavaal sai g.ngesh.hvar dau (11/06) maaN.hDar sai jeevesh.hvar ddauNaa chaan.hd sutau maadhavaH nara_un sai divaakar sut dinakar dau (24/08) dario kusumaakar ddauNaa maadhav sutaa bela_oo.Nch sai bhavaadit.hy dau (30/09) (63/06) haradatt sutaa paukhoo rati bhavaadit.hy somaa shakriraayapur nara_un sai yogeesh.hvar sut harish.hvar dau (25/05) vis.hpheesai horaa_ee dau (71/08) bhavaadit.hy pro bhavaa_ee sutaa sh.nkar raghu go.n.Dhekaa dvaaram khauaal sai dhaaroo dau (21/04) dhaaroo (83/10) sutaa shiroo padam laakhoo gaadookaaaH ekaharaa sai shree kar sut chaan.hd dau khauaal sai moosehar bhoole ddauNaa madhusoodan sutaa umaapati (84/01) vidyaapati (26/103) lakSh.hmeepati pro bhaTTaaaH analapur karamahaa sai raghu sut shiv dau (02/08) bhavesh.hvar sutau dharmaadit.hyaH nara_un sai gaureesh.hvar dau (03/07) Takabaal sai rood ddauNaa dharmaadit.hy sutau baasudevaH brahmapur jajivaal sai kaan.hh sut naaroo dau (25/08) varooaalee sai ravi prasiddh roochikar dauhitre ddau (74/07) baasudev sutau raghu khoode kau muraajapur valiyaas sai shivaadit.hy sut sarvaadit.hy dau (12/09) shivaadit.hy sutau sarvaadit.hyaH haareepaalee sai raam datt dau (41/02) pavauli sai baage ddauNaa saadh.hy pro sarvaadit.hy (70/02) (41/08) sutaa baa.Dh so.Dhoo none go.Dhe kaaaH pharaharaa budhavaal sai bhaanu sut mahesh.hvar dau (19/04) maaN.hDar sai ravidatt dauhitr dau raghusutaa shiv daamoo madhusoodanaa sodarapur sai sol.hhan dau (21/07) sol.hhan sutaa shree (82/02) pati doobemuraarikaaaH kan.hhaulee bela_oo.Nch sai hari dau (10/04) praaNaadit.hy..(83)

sutau hari (70/09) (14/03) gayanau phanan.hdah sai baasudev sut mahesh.hvar dau kujaulee sai shashidhar ddauNaa hari sutau vish.hvanaath pro ravinaath devanaathau ga.Dhaghosot sai ravipatisut kulapati dau (25/10) valiyaas sai madhukar ddauNaa shiv sutaa mahanauraa khauaal sai jeeve dau (20/09) mitrakar (48/02) sutau harakhoo (55/06) jeevekau kaako bela_u.Nch sai keshav dau (21/07) keshav suto gonoo baage kau paalee sai lakSh.hmeedhar pro maadhav sut gopaal pro gop dau jajivaal sai bhav ddauNaa jeeve suto peetaam.hbaraH diga_un.hdh sodarapur sai shak.htoo sut uchoraN dau (22/01) (37/08) devanaath sutaa misharoo (55/08) (50/01) (47/07) shakatoo kaaaH kujaulee v.nshavarddhan dau (23/03) jaalay sai mo mo raamesh.hvar ddauNaa shak.htu sutau ughoraNaH madhukarayaTTo dariharaa sai sh.nkar dau (11/08) guNaakar sutaa sh.nkar chan.hdrakar sooryakaraaaH viThuaal sai none dau (36/02) sh.nkar sutaa virapur sodarapur sai roodresh.hvar sut harihar dau bela_u.Nch sai roodraadit.hy ddauNaa udyoraN (57/07) sutau g.ngaadharaH k .Daraa_in bamaniyaam sai grahesh.hvarasut hore.n dau (22/01) hore sutau viSh.hNupatiaH sakaraa.Dheesai guNapati dau (30/02) Daaloo sutau raghupati kulapati sai dau .. raghupati sutau guNapati shivapati kujaulee sai roopan dau guNapati sutaa jajivaal sai harihar sut puraa_ee dau saraubheesai puraa_ee ddauNaa evam.h bhaTT maatrik chan.hdraa bhaTT sutaa ghanash.hyaam raam shree kRiSh.hNaa behar khaN.hDavalaa sai janaardan dau (01/07) (40/09) mahipati sutau kaan.hhaH raajanapuraa dariharaa sai divaakar sut baa_i dau (32/07) baaToo sutaa alay sai naaraayaNasut shreekar sai khauaal sai shuchik ddauNaa.. Th. (72/02) kaan.hh sutau viSh.hNupatiaH kurail sakaraa.Dhee sai roochikar dau (24/03) laakh sutaa roochikar..

(84) ..34..

shuchikar matikar (59/07) (46/03) raamakar kRiSh.hNakaraaaH (52/06) paaleesai g.ngaadharasut narasi.nh dau valiyaas sai rati ddauNaa roochikar sutau (46/09) aphel pa_imo (36/03) paalee sai sudhaakar sutamushe dau (24/03) sudhaakar sutau mitrakar pro musekaH valiyaas sai roochikar dau.. musai sutaa khauaal sai Daaloo sut vidyaapati dau bhaN.hDaarisam sai shubhe ddauNaa Tho (91/10) viSh.hNupati sutau janaardan kuaa tisa_u.Nt sai jeevesh.hvar sut nan.hdan dau (14/05) gaNapati sutau nan.hdeesh.hvar raghuraamo.n barebaa sai deve dau.. nan.hdeesh.hvar sutaa gauree mauri chaN.hDesh.hvar rabeekaaaH pachaa_u.NT sai keertisharm.hm dau.. chaN.hDesh.hvar sutau shreevesh.hvaraH dishosai baasudev sut rati sharm.hm dau koochit.h paN.hDol sai suyan ddauNaa jhoon shaa panio ghanapati ddauNaa jeevesh.hvar sutaa raghupaaNiharipaaNi r.njan (51/06) raam nan.hdan (36/02) maadhookaaaH sudai besa_u.Nch sai hore dau (30/07) sodaro kaan.hh ddauNaa (147/05) nan.hdan sutau gopeenaath vijaharaa maaN.hDar sai shiroo dau (29/03) ratikar sutau helookaH pabaulee sai shreedatt dau (20/05) shreedatt sutaa maaN.hDar sai baagesh.hvar dau (17/01) kujaulee sai raajoo ddauNaa heloo sutaa bii shiroo laakhoo parabhoo j~naanaaaH kujaulee sai supan dau (30/05) dariharaa sai supan dauNaa shiroo sutaa saadhukar (37/04) maanukar bhas.hkaraaaH sakuree g.ngolee sai Daaloo sut suredau (05/04) vish.hvaroop .Dagaam sutaubahuroop e sutau madhukaraH e sutau sarvadattaH e sutau lakSh.hmeedattaH e sutau bhavadattaH e suto somadattaH e sutau DaalookaH e sutaa raghupati (44/07) kaan.hh suresh.hvaraaaH barebaasai saa_ule dau.. suresh.hvar suto.n hore shorekau bhan.hdavaalasai vidhoo sut phoolahar dau maaN.hDarasai saagar ddauNaa evam.h janaardan maatrik chakram..

(85)

Th. janaardan sutaa vaavoo pro (95/04) raghudev (82/01) jayakRiSh.hN jayaraam (111/02) jay shiv sh.hyaam govin.hdaaaHg.ngauraa budhavaal sai raamadev dau (11/03) roochikar (37/03) sutau ravikar vuddhikarau ek thaanoo dau (22/08) dario pritisharm.hm ddauNaa ravikar sutaa maadhav saadhukar amaroo (85/01) loTanaaaH (37/04) ojholibela_u.Nch sai dharaadit.hy sut baa.Dh dau (10/05) baaDhoo sutaa jaane maane mahesh.hvar gaureesh.hvar (45/07) chaan.hdaaaH bharehaa sai gaNapati sut keshav dau sugan sai devanaath ddauNaa maadhav (47/02) sutau parabhookeaH mahiyaa sodarapur sai roochinaath (23/01) paalee sai gaa.ngu ddauNaa parabhoosutaa baasudev raamadev govin.hdaaaH khaDeek khauaal sai gaureenaath dau (24/03) gaureenaath (62/09) sutau amaroo uddhavau paalee sai devaadit.hy sut gaa.ngu dau (28/03) gaa.ngu sutaa vidoo kulapati shreepati (332/09) jaage kaaaH keu.NTagaamaa sodarapur sai baa_i dau (19/01) maaN.hDar sai hore ddauNaa raamadev sutau naaraayaNaH jagati sai kaashee dau (29/01) none sutaa mimaa.nshak (87/05) misaroo hore (156/08) veNee (43/03) kaasheekaaaH karamaa hariam sai mitoo dau (28/04) dariharaa sai ravi ddauNaa kaashee sutau bhavaaneenaath viThaulee sodarapur sai none dau (30/07) (48/05) jor sutau none hachaloo kau maaN.hDar sai vishosut harikar dau (28/05) harikar sutau veNee vuddhikaro (173/04) bh.ngaraunaa hariam sai keshav dau (27/05) dariharaa sai varddhamaan ddauNaa none sutaa paraan viSh.hNupati ekamaa baliyaa sai raghu dau (16/03) shuvibhaakar sutaa guNaakar matikar divaakaraaaH g.ngorasai devanaath dau matikarasutau raghu phanan.hdah sai maadhavadau .. raghu sutau mahaa_eekaH gaa_ul karamahaa sai baaToo sut haridau.n sakaraa.Dhee sai laniddauNaa evam.h ghanash.hyaam maatukachakram.. ghanash.hyaam (109/04) sutau kunaa_eekaH (116/03) kan.hhaulee

(86) .. 35..

sodarapur sai chhoTaa_ee dau (28/081) basaa_un sutaa pashupati vidyaapati (73/02) (49/07) mahipati u.Nmaapatikaa (136/08) khauaal sai govin.hd dau (22/01) khaN.hDabalaa sai narahari ddauNaa pashupati sutaa (78/05) daamoo narahari shree hariyaH (44/02) mahiShee paalee sai mahiShee baage dau (28/03) baage sutaa thedh Daaloo raghupatiyaH bhauaal dariharaa sai kaaroo dau (23/09) kaaroo (40/04) kaaroo sutau rati mahaa_eekau jh.njhaarapur karamahaa sai raam dau (02/09) raam sutau harihar (65/02) divaakarau jagaur maaN.hDar sai raghupati dau (23/06) sodaro khaa.ntoo ddauNaa narahari sutaa (11/05) raamadev kaamadev (153/01) (120/07) loTaa_ee chhoTaa_eekaaaH haareepaalee sai jasaa_ee dau (32/05) raghupati (42/05) sutau jasaa_ee vaachas.hpatiDeeh dariharaa sai bhave dau (28/05) ravisutau bhavekaH hariam sai none dau (16/03) valiyaas sai nitikar ddauNaa bhave suto.n me.nghaakar pro medhoo ratnaakaraH baghavaas sarisav sai gauri dau (27/09) gauri sutau joraH Takavaal sai shiroo dau (09/06) maaN.hDar sai sudhaakar ddauNaa jasaa_ee sutaa laakhoo (51/07) sh.nkar (809/03) gaNeshaaaH hasaulee sodarapur sai shiv dau (16/05) raatoo sutaa baaToo roochi (52/03) (37/01) vaasudevaaaH nara_un sai jagaddhar dau (33/01) bela_u.Nch sai jayaadit.hy ddauNaa baaToo sutaa shiv chaan.hd paraan (133/04) viSh.hNupatiyaH khauaal sai ibe dau (23/02) ibe (48/06) sutau chaubekaH (53/01) pavauli sai devadatt dau (24/01) devadatt sutaa valiyaas sai ibesut shakri dau g.ngolee sai somadatt ddauNaa shivasutaashray shobhaaj~naano.nke.n vabhaniyaam sai kulapati dau (27/07) (81/06) kulapati suto jaaToo baaToo ko.n maaN.hDarasai kiratoo dau (221/02) kiratoo suto ibekaH suparaanee g.ngolee sai gonoosut shivadau panichobh sai keu.Ndoo ddauNaa evam.h chhoTaa_ee maatri kachakr.n.. (03/01) chhoTaa_ee sutau anirooddhaH (09/02) mal.ngiyah kujaulee sai harinaath dau (18/02) jeeve suto mahaa_ee gauree kau maaN.hDar sai sudhaak sut chaaN dau vudho daamoo ddauNaa (37/08) mahaa_ee suto gopeenaathaH paalee sai kulapati dau (26/04) ugaroo suto kulapati mahipati ke u.NToo kaaaH

(87)

kujaulee sai lakSh.hmeesh.hvar dau g.ngolee sai harish.hvar ddauNaa kulapati suto muthekaH khauaal sai harapati dau (25/04) harapati sutaa chaan.hd maane sonekaaaH (43/09) (38/07) (77/05) paalee sai gopaal dau (31/06) khaiaal sai shuchikar ddauNaa gopeenaath sutau (92/03) gopeenaath sutau pritinaath (81/08) harinaathau kuaa tisa_u.Nt sai maadhoo dau (34/05) maadhoo sutau roochidattaH lohay sakaraa.Dhee sai pa_im dau (34/01) pa_im sutaa (87/07) vish.hvanaath harinaath (164/01) lakSh.hmeenaathaaaH hariam sai paramoo pro prabhaakar sut ibe dau (251/03) paramoo suto.n ibekaH maaN.hDar sai gireesh.hvar dau (27/05) kujaulee sai mitoo ddauNaa ibe suto govin.hdaH baliyaas sai mitoo dau (28/03) mahidhodh sudhaakar sutau bhitookaH Takabaal sai som dau.. mitoo sutaa guNesh.nkar mahaa_ee gahaa_eekaaaH sodaro maadhavadatt sut shubhadatt dau sato ratnaakar ddauNaa harinaath maatRik chakr.n.. harinaath sutaa som aanan.hd maa.njhee Dumaraa budhavaal sai guNapati dau (19/04) vish.hvesh.hvar (44/10) sutaa kushe pro devaanan.hd (151/08) basaa_un (67/07) raaj (173/09) paraanamaNikaaaH (52/05) belo. roodraadit.hy dau naraharish.hvar dauNaa k.hvachit valio jor ddauNaa (32/03) baheo Th. vish.hvam.hbhar ddauNaa kooaH n shaa_evaa saduo maNi sutaa (82/10) gaNapati guNapati viSh.hNupati u.Nmaapati surapatiyaH (40/03) rajauraamaaN.hDar sai yag.hyapati dau (32/07) paalee sai rood ddauNaa guNapati sutau govin.hdaH sodaro baasudev dau (31/07) (40/03) baasudev sutaa paalee sai horaa_i pro horil dau (20/07) sutath sutonaath pro (169/09) maNidhar maaN.hDar sai madhukar dau (28/05) madhukar sutaa jor jaan balabhadraaaH karamahaa sai prajaakar dau.. naathoo sutau horaa_ee kaH pabauli sai devadatt sut shivadatt dau (.30/08) maaN.hDar sai sarvaa_ee ddauNaa.

(88) .. 36..

horaa_ee sutaa kujaulee sai baijoo sut ohari dau (23/03) yashodhar sutau vaijoo kau vishokau sodarapur sai varddhan dau (21/02) maaNaDar sai bhavadatt ddauNaa baijoo suto none ohari alap sai buddhipar pro vudhedau (181/02) dario gauree ddauNaa (mooo no shaao) g.ngolee sai shiroo ddauNaa (mooo no shaao) ohari suto gaNapati pashupati dariharaa sai sh.nkar dau (34/05) (41/08) sh.nkar sutaa babhaniyaam sai roochikar dau (15/04) roochikar sutaa khauaal sai shreedhar dau (33/04) panio dharaadit.hy ddauNaa (mo no shaao vaijoo dau) evam.h Th. lakSh.hmeedhar pratham vivaah samaap.ht Th. gaNesh suto baidyanaath durgaadattau pu .De naa_un sai ramaakaan.ht dau (24/08) (76/07) vir sutau j.hyoo raamanaathaH maaN.hDar sai ratipati sut laakhan dau (32/06) laakhan sute medh (247/06) dharamoo kau kujaulee sai shreekar dau (30/06) shreekar suto.n j~naan (131/06) madhukarapaTTo dariharaa sai chaaN dau (34/05) chaaN pro chan.hdrapati suto matikar vabhanio (54/05) roochi dau j.hyotirvvid raamanaath sutau shreedhar (77/02) pabaulee sai kal.hyaaN dau (30/08) (189/10) raamadatt sutaa (52/01) (48/02) shubhe kal.hyaaN jasaa_eekaaaH bela_u.Nch sai jor dau (19/07) pavauli sai devadhar dau.. kal.hyaaN sutaa karamahaa sai vidyaapati dau (26/09) (58/05) sham.hbhoo sutaa vidyaapati ghanapati mahipatiyaH maaN.hDar sai manorath dau (09/03) manorath sutaa jeeve sheeroo chaaNaH(71/01) jaalay sai raamesh.hvarasut mahighar dau yamugaam sai geNaa_ee ddauNaa vidyaapati suto bhageerathaH valiyaas sai sheeroo dau (32/03) sheeroo sutaa (57/03) (85/02) basaa_un bhavanaath none sone kaa (90/10)

(89)

baheraa.Dhee sai narahari sut vish.hvam.hbhar dau (07/06) khauaal sai raghupati dauNaa shreedhar sutaa gaNesh.hv narottam dharaneedharaaaH sodarapur sai veNeesut ratinaath dau (35/06) vaasudev suto veNee kaashee kau maaN.hDar sai nagaa_ee sut vish.hvam.hbhar dau phanan.hdah sai jagan.hnaath ddauNaa veNee suto ratinaathaH paalee sai devaadit.hy sut baage dau (35/02) dariharaa sai kaaroo ddauNaa ratinaath suto shree kRiSh.hN (165/08) ach.hyutau paalee sai viSh.hNodevasut kaamadev dau (32/05) viSh.hNupati sutaa baasudev kaamadev bo (03/10) somadevaa maaN.hDar sai basaa_un sut desharath dau sarisabaHhaladhar dauhitr dau.. kaamadev sutaa maaN.hDar sai shiroo sut saadhukar dau (34/07) saadhukar suto narapati raviaH hariam sai vimoosut jasaa_un dau (33/03) jasaa_un sutaa maaN.hDar sai supe sut giroo dau paalee sai vad ddauNaa dharaneedhar sutau ramaakaan.ht kamalaakaan.hto behar (91/07) karamahaa sai raamachan.hdr dau (27/02) jayade sutau baasudev shivadevo.n (98/06) pavaulee sai roochidatt sut raghudatt dau (30/01) raghudatt sutaa baliyaas sai hore sut so.nDhoo dau (15/04) doobe sutaa shakti shreedhar gaNapatikaa paalee sai narasi.nh dau.. gaNapati sutaa heloo (47/02) sure horekaa aaddayaa g.ngolee sai somadatt dau.. an.ht.hyo Takabaal sai maadhav dau (09/07) dariharaa sai soDhoo ddauNaa hore sutau baaToo kau bela_oo.Nch sai dinakar dau (128/24) sodoo sutaa kujaulee sai jeeve sut mahaa_ee dau (135/01) mahaa_ee sutau ratanoo poorakhookau sodarapur sai (34/04) devanaath dau devanaathasutonaathoo (70/01) (73/03) pauthoo kau paalee sai naadoo sut yashu dau sarisab sai khaa.ntoo ddauNaa baasudev sutau raamachan.hdr bhageerathau (78/06) sodarapur sai nikaar dau (23/02) mo mo govin.hd (49/03) sutaa raghunan.hdan (39/08)

(90) .. 37..

gon.hdoo (66/04) nikaaraaaH khauaal sai veer dau (30/05) (44/03) baa_i sutau veeraH bela_u.Nch sai dharaadit.hy sut mahaadit.hy dau Tako doonabh ddauNaa (47/07) veer sutau r.njan (73/05) paraanau hariamasai laakhoo dau (25/08) (65/06) laakhoo sutau khakhanoo dhaaroo kau dariharaa sai naaroo sut laakhoo dau vudhavaal sai g.ngaadit.hy ddauNaa nikaarasutaa mahipati (77/04) (272/04) (103/04) choo .DaamaNi viSh.hNu kRiSh.hN harinan.hdan (75/01) lakShaman ach.hyutaaaH (63/08) vudhavaal sai chaaN sut dhaaroo dau (35/01) roochikar sutaa chaaN (46/03) dinakar none kaaaH (49/02) maaN.hDar sai kone sut jeevesh.hvar dau budhavaal sai Daaloo ddauNaa chaaN sutaa maanoo (48/06) (73/06) mati ratipati (52/08) shree pati (77/07) dharaapati pro dhaaroo kaaaH bela_u.Nch sai gayaadit.hy sut kRiSh.hNapati dau (29/08) paNaDuaa sai shubh.nkar ddauNaa (77/01) dhaaroo sutau raghunaath jee (89/09) jeevanaatho.n (78/10) ekaharaa sai kRiSh.hNapati sut shree pati dau (22/08) (42/03) dine sutaa guNapati (304/04) kRiSh.hNapati shudyaapati narapatiyaH alay sai hari dau.. kRiSh.hNapatisutaa (45/01) kulapati (50/07) shreepati ramaapatiyaH jajivaal sai laakhoo dau (17/03) gaureesh.hvar sut ratnapaaNi sutau jeeve laakhoo kau phanan.hdah sai vidoo dau.. laakhoo sutau raghupaaNi (72/05) (189/04) haripaaNi karamahaa sai g.ngesh.hvarasut raam dau (35/03) maaN.hDar sai raghupati ddauNaa shreepati sutaa sodarapur sai bhadresh.hvar sut som.hhal dau (33/01) bela_u.Nch sai hari ddauNaa raamachan.hdr sutaa raamakRiSh.hNaa kRiSh.hN lakSh.hmeekaa.ntaa dariharaa sai raamachan.hdr dau (22/05) (47/03) hari sutaa mati govin.hd daamoo (75/02) madhusoodan shree hari kaaaH (4/03) bela_u.Nch sai jayaadit.hy sut sudhe dau (30/09) sudhesutaa (43/07) maadhoo mitrakar (60/09) yashu (51/09) guNekaaaH paalee sai hachaloosut dinakar dau (35/01) maaN.hDar sai surasar ddauNaa govin.hd sutaa keshav arjoon pradabhoobhanaaaH karamahaa sai ravi sutamaa.ngu dau (20/08) ravi suto maa.ngukaH tal.hhanapur sai govin.hd sut gopaal dau

(91)

(25/01) paalee sai nan.hdeesh.hvar ddauNaa maa.ngoo sutaa mahaa_ee (179/06) (68/05) narahari vishokaa dariharaa sai harikar sut padmookar dau (10/09) padmakarasuto (58/01) raghu kaan.hhu kau jajivaal sai somasutamaadhav dau (31/01) maadhav sutau deghaH uchati sai haTavay sut maadhavadau khauaal sai bhave ddauNaa aparaapradoobhan sutaa gaureepati (97/03) raghunaath (78/04) raghunaath lakSh.hmeenaathaa khaN.hDabalaa sai meghadau khaujagaH pradyoom.hm sutaa raamachan.hdr raamabhadr valabhadraaaH (60/01) (06/02) balabhadraaaH budhavaal sai maNi sut viSh.hNupati dau (36/07) viSh.hNupatiy shivanaathaH khauaal sai yashodhar dau (31/04) (39/03) (88/01) raamakar sutaa hari gaNapati kushaaaH hariam.hb sai haaroo sut shiroo dau (19/01) valiyaas sai roochi ddauNaa gaNapati sutau yashaudhar sarisad keshav dau (29/06) valiyaas sai nitikar ddauNaa yashodhar sutaa jajivaal sai raghu dau (12/08) sh.nkar sutaa bhairavapur hore shore kaa dariharaa sai dharaadhar sut laakhoo do karamahaa sai dhaar raghusutau devadatt bhave kau maaN.hDar sai ratanoo sut baage dau nara_un sai shashi ddauNaa raamachan.hdr sutau raghunan.hdan (02/04) (83/06) harinan.hdanau khaN.hDabalaa sai ratinaath dau (33/03) jee sutaa raamanaath p aa.uthoo hariharaa belo baaDhoo sut maanoo dau paalee sai shubh.nkar ddauNaa (64/08) pauthoo sutau ratinaathaH baheo sh.nkar dau (27/01) matish.hvar sutaajor mahanookushe jeeve sh.nkar sako nitikar dau.. sh.nkar sutaahoril ratnapaaNi raaghav (236/01) shoolapaaNi kaa sarisab sai in dau (20/04) (69/01) grahesh.hvar sutaarood chaaN (44/03) in.hdr mahen.hdr (147/08) (60/02) ravikaaaH karamahaa sai lakSh.hmeepatikSho in suto.n thedh sudhaakarau panio mahi sut ratanoo dau maaN.hDar sai nagaa_ee ddauNaa ratinaath sutaa mahiShee budhavaal sai Daaloosut shreedatt dau (10/1) sooryakar sutau raam laakhan khaN.hDabalaa sai balabhadr dau laakhan pro lakShaman sutaa grahesh.hvar (57/09) bhogeesh.hvar matish.hvar nan.hdeesh.hvaraaaH tatraadyo tisoohee sai guNesh.hvar dau an.htyo paN.hDuaa sai hal.hlesh.hvar dau bhogeesh.hvarasuto dhaar dhaane kau
(92) .. 38..

maaN.hDar sai saagar dau.. dhaaroo sutaa shreepati girapati Thaaloo pro ratipati maNipati gaNapatikaa.n valiyaasasai vibhaakar sut mitrakar dau g.ngolee sai saadoo ddauNaa ratipatiy pro Daaloo sutaa jajio amaa.nee dau (12/05) grehash.hvar pro. amaa.ni sutaa dariharaa sai p aa.u.nthoo dau (23/08) kone suto p aa.u.nthookaH phano harinaath dau.. pauthoo sutaa sodo devanaath dau shree datt sutaa kRiSh.hNadaash purooShottam valabhadraaaH maaN.hDar sai visho sut baasudev dau (27/01) kulapati sutau vishokaH karamahaa sai jaagoo dau (53/06) visho suto vaasudevaH budhavaal sai deve sut som dau (22/08) som sutaa jeeve (41/03) (88/07) (74/09) bhave amaroo baa_ikaH ga.DhaH maaN.hDar sai dinakar dau (22/08) (80/04) dinakar sutaa jamunee jajivaal sai mahesh.hvar sut ravi dau tisuree sai khaajo ddauNaa vaasudev suto roopadharaH paalee sai surapati dau (25/01) vaagoo sutaa govin.hd (62/02) daamodar maadhavahariharaaaH (89/08) (81/04) maaN.hDar sai buddhikar dau (27/04) vuddhikar sutaa bhavanaath ravi (64/02) goreekaa.. govin.hd suto surapati banamaalee hRiShikeshaaaH dario ravi sut bhave dau sario gori ddauNaa surapatisutaa khauaal sai maane dau (36/01) maane sutaa ved garv.hv (90/09) none govin.hd dhaane amaroo sh.nkaraaaH baheraa.Dhee sai gadaaghar dau (25/04) gadaghar suto viSh.hNupati (49/03) sakaraa.Dhee sai govin.hd sut chaaNau dau (05/08) khaN.hDabalaasai megh ddauNaa evam.h ramaakaan.ht maatRik chakr.n.. ramaakaan.ht sutaa sihauli maaN.hDar sai mahipati sut baladev dau (31/08) (54/02) ibe sutau vibhaakar bhageerath dau sodarapur sai varddhanasut harinaath dau (21/03) dariharaa sai raam ddauNaa vibhaakar sutau vaidik vish.hvam.hbhar heeredevau vudhavaal sai laakhoosut gopee dau (19/06) laakhoo sutaa

(93)

sutaa gopee (85/07) gauree roodaaaH khauaal sai buddhikar dau (14/05) babhanio roochikar ddauNaa gopee suto daamodaraH khauaal sai sojoo dau (19/09) kishoToo sutaa visho raghushobheek Tako pritikar dau.. raghu suto sojoo (85/07) jagan.hnaathau karamahaa sai gaNapati dau jajio som ddauNaa sojoo suto r.njanaH panio laakhoo dau (30/01) sakaraa.Dhee sai harish.hvar ddauNaa vaidikaH vish.hvam.hbhar (86/01) suto haripati (92/01) mahipati khaN.hDabalaa sai mo mo .Dho daamodar dau (32/07) hariam sai gayan ddauNaa mahipati (77/03) sutaa baladev jayadev bhaageerathaaaH ghusaut sai jagatagurooo. sadaanan.hd dau (29/01) k.nTakodvaar kaarak mo mo (82/02) madhusoodan suto kRiSh.hNaanan.hd (82/05) jagattaguroo mo mo sadaanan.hdo dariharaa sai shak.htoosut in dau (25/06) shak.htoo sutaa hore chaaN in shore (49/01) mahin.hdraaaH (66/02) bela_u.Nch sudhe dau (37/08) paalee sai dinakar ddauNaa in suto shreeraamaH (128/02) hariam sai peetaam.hbar dau (31/08) maa.ngu suto peetaam.hbar gudeekau maaN.hDar sai ramaapati dau (22/04) pakShadhar suto mahipati ramaapati tisuree sai grahesh.hvar dau.. ramaapati sutaa nara_un sai khaa.ntoo dau (19/03) maaN.hDar sai vaageesh.hvar ddauNaa peetaam.hbar sutaa sakaraa.Dhee sai sudhaakar dau (34/09) aparaa laakhoo suto sudhaakaraH karo baaraah dau (20/8) khaN.hDo j~naanapati paalee sai jagat.h guroo mo mo sadaanan.hd sutaa pabaulee sai bharathee dau (30/09) roochidatt suto udye j~naano hariam sai vibhoo dau (33/03) khauaal sai raatoo ddauNaa sudhaakar suto paramukaH paalee sai haripaaNi dau (31/06) hariyaa j~naan sutaa raamadev kaamadev (88/09) (55/02) (78/01) bhavadev kRiSh.hNadev paalee sai mahaa_ee dau (21/03) mahaa_ee sutaa (65/07) paraan harakhoo govin.hdaa sako guNe sut vidyaapati dau suragan sai hore ddauNaa raamadev sutaa bharathee khudaa_ee (93/06) yadunaath pritinaathaa (03/02) sakaraaDhee sai shreepati dau (24/03) mateesh.hvar sutaa raghu (80/01) gaNapati shreepatiyaH alay sai heloo dau (21/06) naaraayaN suto helookaH maaN.hDar sai ravidatt dau (19/05) Takabaal sai baaToo ddauNaa heloo sutaa sato divaakar dau (24/07) divaak sutau (59/08) gaureesh.hvaraH panio shree pati dau.. shree pati sutaa karamahaa sai ratighar sut pashupati dau (30/03)(94) ..39..

pashupati (173/04) sutaa bhaageerath dasharath (232/04) manorathaa ekaharaa sai mahaa_ee dau (26/07) maaN.hDarasai j~naanapati ddauNaa bharathee sutaa sh.nkar (219/03) shubh.nkar vish.hvabharaaaH kujaulee sai paagu sut maadhav dau (30/06) paagu suto raam bheem go.Dhe maadhavaa baheraa.Dhee sai Dho.Dhe sut ratikar dau (19/09) aparaa Dho.Dhe (40/06) suto roochikar ratikarau maaN.hDar sai visho sut sudhaakar dau (19/02) karamahaa sai g.ngesh.hvar ddauNaa ratikar suto vidookaH khauaal sai shreekar sutaraamakar dau raamakar suto ratnaakar hore kau (54/07) paalee sai nan.hdee sut baagoo dau (21/06) maaN.hDar sai surapati ddauNaa maadhav sutaa maaN.hDar sai raam sut gon.hToo dau (31/09) chan.hdrapati sutaa go.Dhe (40/07) gauri raam roochi (61/06) paraanaaaH vudhavaal sai guNeesh.hvar sut deve dau (22/08) belo gayaadit.hy ddauNaa raam suto gon.hikaa hariam sai daamoo dau (27/06) daamoo sutaa dhanapati (47/04) vidhupati narapati surapati (237/07) (70/08) narapati surapati (82/07) chan.hdrapatiyaH udanapur jajio daamu sut paagu dau (25/02) (68/08) paagu sutaa maaN.hDar sai hari sut g.ngesh.hvar dau (22/02) hari sutaa g.ngesh.hvar (77/02) bhavesh.hvar kaaroo bhaanukar kirtikar vidyaakaraaaH jajivaal sai hari sut jaayee dau bhaN.hDaarisam sai saaThoo dauNaa.. gon.hi suto baaTookaH jajivaal sai guNe sut ravi dau (12/01) ravi sutaa nara_un sai mushesut dhaaroo dau vaTo.Dhee sai roochikar ddauNaa evam.h baladev maatrik chakr.n.. (111/11) baladev sutau sodarapur sai narapati sut shubh.nkar dau (37/09) raghunan.hdan sutaa ramaapati pro (44/01) baavoo narapati harapatiyaH hariam sai beNee sut ju .Daa_un dau (19/0/1) sheeroo suto (71/04) sone beNeekau sakaraa.Dhee sai keshav dau.. beNee suto ju .Daa_unaH sodarapur sai raay kaan.hh sut raay mahanoo dau (21/07) kaan.hhoo suto mahanookaH karamahaa sai ratipati dau (21/08) ratipati suto narapati (50/01) g.ngor sai keshavanaath dau (19/06) paalee sai durgaadit.hy ddauNaa

(95)

raay mahan.h suto viSh.hNupati (66/05) bela_oo.Nch sai praaNadit.hy sut supe dau (33/01) aparaapraaNaadit.hy (69/04) suto supekaH alayasai vaas.htu dau (48/03) supe sutaa shiroo roochi bhave buddhikaraa dario vishau dau (30/06) vishosuto nonekaH (76/08) vabhani sai e.nThodau jeThaurasako divaakar ddauNaa (37/08) paalee sai dinakar ddauNaa ju .Daa_unasutaa maao jor dau (26/09) gaage sutaa jor manorath govin.hdaa khaN.hDabalaa sai g.ngahari dau.. jor suto shree naath matinaathau vabhaniyaam sai ishar sut ga.Dhakoo dau maaN.hDar sai joe ddauNaa narapati sutaa (81/04) bhaageerath shubh.nkar dasharathaa budhavaal sai maNi sut surapati dau (36/07) surapati suto padoomaH sodarapur sai sudhaadhar sut baasudev dau (36/07) baasudev (53/09) suto chhoTaa_ee (305/02) kaamadevo karamahaa sai raghu sut chakrapaaNi dau (20/08) deve sutaa raghu raam roochi iban kaan.hhaa pabaulee sai supan sut devadatt dau (20/05) phanan.hdah sai vish.hvanaath ddauNaa raghu sutaa (60/05) Thakaroo haradatt (61/02) keshav chakrapaaNi haripaaNi rat.hnpaaNiy ekaharaa sai koche sut mahaa_ee dau (26/07) mahaa_ee sutaa ratan.h raam (128/02) veNee chaaNaa sodarapur sai ravinaath sut mo mo devanaath dau (37/08) paalee sai yashu ddauNaa chakrapaaNi sutaa sako nan.hdee sut none dau (05/08) g.ngor sai raghunaath ddauNaa shubh.nkar sutaa karamahaa sai raaghav sut viraa_ee mo mo devanaath dau (37/08) paalee sai yashu ddauNaa chakrapaaNi sutaa sako nan.hdeesut none dau (05/08) g.ngor sai raghunaath ddauNaa shubh.nkar sutaa karamahaasai raaghav sut kaa_ee viraa_eed viraa_ee sutaa maaN.hDar sai shiv sut anirooddh dau (39/04) goDhi sutaa shiv (111/02) haribhavaa_eekaa sodarapur sai deve sut paukhoo dau (51/04) dheeresh.hvar suto devekaH dariharaa sai siddhesh.hvar dau.. deve suto jor paukhook ghusaut sai guNaakar dau valiyaas sai shreedhar ddauNaa paukhoo sutaa chaaN go.ng shiroo sudheekau alay sai rat.hnadhar sut bhavadatt dau maaN.hDar sai narasi.nh ddauNaa shiv suto (51/06) anirooddhaH behad khaN.hDabalaa sai dinoo sutaa guNaakar dau (34/08) mahipati suto dinoo dhanapati karamahaa sai maadhav DhoDhe suto sudhaakar raamakaraa (13/05) sodarapur sai keshav dau..(96) ..40..

dariharaa sai muni ddauNaa dinoo suto guNaakaraH panio sai khot dau (17/01) khaa.Ntoo suto haripatiaH dariharaa sai supan sutakhaa.ntu dau budhavaal sai Daatoo ddauNaa guNaakar suto sat.hyabhaamaake.n dario bhave sut medhoo dauo ravi sut bhave suto medhoo ratanoo kau sario gauri dau.. medhoo sutaa supan (909/8) ratipati ramaapatiyaH baheraa.Dhee sai baaraah sut none dau.. khauaal sai ratikar ddauNaa upar sai tesaa p.nkrik Teep anirooddh suto mohan manoharo karamahaa sai raaghav dau (28/07) sodarapur sai maadhoo ddauNaa anirooddh sutaa paalee sai pashupati dau (28/03) rat.hnaadit.hy sutaa hari (80/02) (94/03) (92/01) (81/02) gaNapati none sone kaaaH (81/02) satalaravaa sai rat.hnaakar sut chaaN dau (28/09) Takabaal sai grahesh.hvar ddauNaa none sutaa kRiSh.hNapati vaachas.hpati (80/05) (77/07) baa_ikaaaH dariharaa sai kaaroo dau (35/02) kaaroo sutaa paalee sai gopaal sut ratnapaaNi dau (24/01) khauaal sai shreekar ddauNaa kRiSh.hNapati suto pashupati khaN.hDabalaa sai Th. chaaN dau (04/06) sakaraaDhee sai rood ddauNaa pashupati sutaa (10/06) valiyaas sai raamanaath sut jagan.hnaath dau (32/03) raghunaath suto raamanaath kavi shekhar rop.nkit (55/02) chan.hdranaathau hariam sai raghu dau (31/09) raghu sutaa (78/08) udyoraN (58/09) vaNeekaashee (52/09) jagan.hnaathaaaH (58/08) (52/02) (801/06) maaN.hDar sai aaganisut narapati dau (24/05) narapati sutaa (60/04) sutaa sodarapur sai vish.hvanaath sut ratinaath dau (19/01) dariharaa sai muni ddauNaa raamanaath sutaa (81/02) sutaa jagan.hnaath bhamah (86/10) baagekaa baheraa.Dhee sai shiv sut ratinaath dau (27/01) tripure sut shiv suto ratinaath roodranaathau g.ngolee sai Dagaroo dau.. ratinaath suto thedyaH (71/04) sako chaaN.hDesh.hvar sut mahesh.hvar dau jal.hlakee sai u.Nmaapati ddauNaa jagan.hnaath suto maheshaH khaN.hDabalaa sai udhesut jagan.hnaath dau (22/09) budhe suto ugaroo shirookau vabhaniyaam sai udhe sut heloo dau maaN.hDar sai kiratoo ddauNaa jaag.hgoo pro jagan.hnaath sutaa(97)

(93/08) kaasheenaath bhavaaneenaath praannaathaaaH maaN.hDar sai gaage dau (26/09) kujaulee sai surapati ddauNaa aparaa Th. gaNesh sutaa gareeb roochikar vish.hvanaathaaaH jagatapur uini sai mahaaraaj roodranaaraayaNaasut raajaa devanaaraayaNaa dau m.ngaraunee paalee sai paa.N mohan ddauNaa evam.h Th. baidyanaath maatRik chakr.n.. j.hyeSh.hTh kRiSh.hN trayodashayaa.n budhe (28.05.2003.ednesday) aparaa Th. lakSh.hmeedhar suto puran.hdaraH khanaam phanan.hdah sai goshauee baladev dau (20/06) ban.h (59/03) suto maho go.DheekaH sakaraa.Dhee sai divaakar dau.. maho goDhi suto san.hyaasee roochi gopeekau nara_un sai gaa_i sut raam do sarisab sai santi ddauNaa san.hyaasee roochi sutaa sadupaadh.hyaay (143/03) mukun.hd maho kaashee maho nikaaraaaH maaN.hDar sai gaa_i dau (22/02) RRiShi (54/08) suto gaa_i banamaalee kau khaN.hDo hore dau gaa_i sutaa veNee vishonarapatiyaH khubaal sai ravidatt dau (25/04) ravidatt sutaa rood chaan.hd mati sarvaa_i shashi sham.hmu nonekaa balio gopaal dau.. nikaar suto mo mo raamabhadraH sakuree sarisab sai sh.nkar dau (20/04) aparaa g.ngesh.hvarasutaa goge (76/01) bhoge goDhi (295/04) ju .Daa_unaa khauaal sai sooryakar dau.. ju .Daa_un (45/05) sutaa yashodhar sudhaadhar maNidharaaaH satalakhaa sai ratikar dau (32/09) ratikar suto shreekaraH (51/02) budhavaal sai keshav sut naaroo dau pako supan ddauNaa sudhaakar suto sh.nkaraH Tako hore sut jeeve dau vis.hphee sai sudhaakar ddauNaa sh.nkar suto shoolapaaNi belo gaadoo dau.. RRiShi sut shashi suto gaa_ikaH paalee sai gaa.ngoo ddauNaa gaa_i sutaa valiyaas sai none sut amaroo dau phanan.hdah sai gudi ddauNaa mo mo raamabhadr sutaa (69/03) p.nDit raaj padaa.nkit mo mo paao madhusoodan vidyaanidhi raaj padaa.n vaidyaanaath pro peetaam.hbar (172/05) maho umaanan.hd (178/07) mo mo baageesh (232/01) tridaN.hDee san.hyaaseekaarak mo mo rateeshaaaH (129/03) bhavarauleesakaraaDhee sai

(98) 41

shreekaan.ht dau govin.hd suto pRith.hveedharaH e sutaa g.ngeshavar hal.hlesh.hvar raajesh.hvar yaTesh.hvaraH yaTesh.hvar suto raamaH e suto chan.hdrakaraH e suto guNaakaraH e suto Daaloo e suto pritikar shreekarau trilaaThee sai raam dau shreekar sutaa ravikar sh.nkar shubh.nkar roochikar matikaraaaH panio yashonan.hd dau.. sh.nkar sut mone suto govin.hdaH maraa.Dh sai kraanti dau.. sadupaadh.hyaay govin.hd suto sadugadaadhar (144/07) pa_anaamo budhabaalasai ibe dau.. kaan.hh sut g.ngaadhar suto ibekaH .. e sutaa sh.nkar bhaanukar (65/04) raajaa purooShottamaaaH vijanapur dario sai hari shiv dau.. saduo gadaadhar sutaa gopaal jagadeesh (170/02) shree kaan.htaa shiromaNiyaH yamugaam sai narapati sut harihar dau paaleesai ratnaakar ddauNaa saduo shreekaan.ht sutaa manohar mohan poorakh badhaa_ee hRiShikesh madhureshaaaH panio kaviraaj dau (17/05) (59/04) aparaa raamadev raamadev suto vaasudev saanokau busavanasai ghRitikar dau.. baasudev suto devanaath raajan pro (54/04) harapati pataunaa khauaalasai horil dau.. devanaath suto shivanaathaH Deeh dariharaa s.Ngoree dau.. shivanaath suto kaviraajaH velaasako go.Dhe sut patharoo alayasai sone ddauNaa kaviraaj sutaa sakaraa.Dhee vish.hvanaath dau.. madhukar sut saadhukar suto vish.hvaanaathaH paalee sai ravi dau.. vish.hvanaath sutaa hariamasai son sut jayadev dau valio laakhoo ddauNaa paNDit padaa. mo mo madhu soodan suto goshaui madan valadevau dariharaa sai u.Nmaapati sut miravaa_ee dau (36/02) uparaa sh.nkar suto sudhaakar talapur saiga.Dhavay dau (12/02) paalee sai dhikhaa_ee ddauNaa sudhaakar suto gudikaH hariam sai gori dau (16/08) maadhav suto s.hteekaH e suto roochi gaa_ee kau.. roochi sut baage suto gudikaH Deeh dariharaa sai supan dau..

(99)

gudisuto goDhi soneekau (45/01) yamugaam sai ratnaakar dau.. gaureesuto u.Nmaapati samauli paalee sai paramaguroo paThaa.no mo mo vanas.hpati dau (09/02) so.nse suto u.Nmaapati (224/03) gir pati giripati (63/01) sutaa sudhaapati paramaguroo padaa.n~Nit vaachas.hpati mishr kaan.hhaaaH (56/02) pachahee jajivaal sai lakSh.hmeepati dau.. paramaguroo vaachas.hpati (45/04) shreeraam rat.hnapaaNi haripaaNi shree harishaH satalakhaa sai chaan.hd dau.. u.Nmaapati suto bhiravaa_eekaH baheraa.Dhee sai paraan dau (25/02) aparaa baaraah suto dinakar (81/01) bhaanukarau sakaraa.Dhee (57/09) sai chaa.n .Do dau (05/08) uchati haTavay ddauNaa dinoo pro dinakar suto paraanaH ekaharaa sai mo mo ga.Dhakoo dau (28/06) mo mo gaDhook suto raam (46/02) raam laakhanau (62/05) khauaal sai bhaa.ngu dau.. paraan sutaa maaN.hDar sai shashi sut govin.hd dau panichobh sai dhaam ddauNaa bhiravaa_ee sutaa paalee sai nan.hdan dau (35/04) aparaa raghupati suto gireepati ratnapati (92/03) sodarapur sai paukhoo dau (40/07) dheeresh.hvar sut devesh.hvar sute (71/09) paukhookaH dhusaut sai guNaakar dau.. paukhoosutau chaan.hd gaa.ngukau alay sai bhavadatt dau (18/01) ratnaghar sut bhavadatt suto roochinaathaH maaN.hDar sai narasi.nh dau ratnapati suto anan.htaH sodarapur sai haladhar dau (31/05) aparaa keertinaath sutaa (81/02) gaa.nguhaladhar jaage kaaaH maaN.hDar sai som dau (33/02) sario g.ngesh.hvar ddauNaa haladharasut (75/02) khauaal sai baa_i dau.. anan.ht suto nan.hdanaH sodarapur sai ju .Daa_un dau (24/04) aphalasuto (60/05) divaakar vibhaakarapro bhairavo dariharaa sai kone dau.. divaakar (47/07) suto khaatar ju .Daa_uno (52/08) valiyaas sai jayaadit.hy dau.. ju .Daa_un sutaa satalakhaa sai supe sut jaage dau udanapur jalio sonoo ddauNaa nan.hdan suto shivaH kaako bela_u.Nch

(100)

banamaaleesut gaNesh dau paalee sai dinakar ddauNaa saduo baladev suto goshaui (293/09) jeevanaath somauee pro (256/07) ramaanaath harinaathaa dariharaa sai sadaanan.hd dau (33/02) bhavaanee naath suto sadaanan.hdaH (135/02) ekaharaa sai balabhadr dau (37/05) (86/04) dine sutaa guNapati (82/04) kRiSh.hNapati sudhaapati narapatiyaH alay sai hari dau.. kRiSh.hNapati sutaa muraari vidyaapati prajaapati Takabaal sai raamakar dau.. nara_un sai shreekar ddauNaa muraari suto lakSh.hmeenaathaH valiyaa sai shore sut mati dau panio sudhe ddauNaa (89/03) lakSh.hmeenaathasuto kavik.nThaabharaN padaa~Nit vaachas.hpati yashas.hpati budhavaal sai vish.hvesh.hvar dau valio jor ddauNaa yashas.hpati suto balabhadraH dario sone dau.. balabhadr sutaa paalee sai rati sut basoodau suragan sai visho ddauNaa sadaanan.hd suto raghunaathaH sodarapur sai anirooddh dau (27/08) aparaa (54/03) maadhav suto surapatiaH karamahaa sai ravikar sut sone dau maaN.hDar sai paaNi dau. surapati suto devaanan.hd hariam sai bhaa.ngu dau (25/08) dario baasoo dau.. devaanan.hd suto kRiSh.hNadaashaH karamahaa sai baasudev dau (40/04) deve sutaa raghu raam roochi (46/02) (45/01) iban kaan.hhaa (45/01) (57/08) pabaulee sai devadatt dau (20/05) phanan.hdah sai vish.hvanaath ddauNaa (46/02) raam sutaa maadhav (45/02) baasudev anan.ht divaakar (67/09) sh.nkaraaaH khauaal sai buddhikar dau (14/05) aparaa buddhikar (150/05) sutaa.n roope amaroo vishekaaaH (93/01) baheraa.Dhee sai dhaam sut guNesh.hvar dau dariharaa sai kusumaakar ddauNaa baasudev suto raghunan.hdanaH (92/08) dario jeeve dau (28/02) aparaa jeeve suto (63/01) muraaree eko kRiSh.hNapati dau (42/02) Takabaal sai raamakar ddauNaa kRiSh.hNadaash suto anirooddh valiyaas sai baasudev sut kaamadev dau hariam sai raamachan.hdr ddauNaa anirooddh suto govin.hd daashaH hariam sai bhikhoo dau (36/03) paramoo (35/08) sutaa.

0 टिप्पणी:

Post a Comment